daosheng.

txt
<html>

<!-- Mirrored from terebess.hu/zen/daosheng.html by HTTrack Website Copier/3.x
[XR&CO'2014], Sun, 09 Jul 2017 23:24:57 GMT -->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8">
<title>竺竺竺 Zhu Daosheng (335/355-424/434)</title>
</head>

<body bgcolor="#666666" text="#ffcc99"
link="#d9d9b8" vlink="#d9d9b8" alink="#d9d9b8">
<p align="left"><strong><font color="#FF8040" size="3" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">ZEN IRODALOM </font><font size="3" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif">ZEN LITERATURE</font><font size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><br>
</font></strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font
color="ccccff"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size="2"><b><a href="index-2.html" target="_parent">« Zen főoldal </a><br>
</b></font><font color="#BFA493" size="2"
face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a
href="https://terebess.hu/index.html" target="_top">« vissza a Terebess Online
nyitólapjára<br>
<br>
</a></b></font></b></font></font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><img src="https://terebess.hu/zen/ZhuDaosheng.jpg" width="450"
height="673" border="0"> </font></p>
<p align="center"><font size="5" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">竺
竺竺 Zhu Daosheng (335/355-424/<font size="5">434)</font></font></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<div align="center">
<TABLE WIDTH="80%" BORDER="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<TR>
<TD width="50%"><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><img src="https://terebess.hu/zen/magyar.gif" width="36"
height="25" border="0"> <b><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><strong><font size="3"><br>
Tartalom</font></strong></font></font></b></font></div></TD>
<TD width="50%"><div align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif"><img src="https://terebess.hu/zen/angol.gif" width="36"
height="25" border="0"> <b><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif"><strong><font size="3"><br>
Contents </font></strong></font></font></b></font></div></TD>
</TR>
<TR>
<TD><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif">Hamar Imre <br>
<a href="#m">A hirtelen megvilágosodás előfutára:
Página 1

fáradságos út vezet a buddhaságig. Arial.tarrdaniel. a buddhizmus fejlődését egész Kelet-Ázsiában meghatározó tanítása a hirtelen megvilágosodás. Helvetica. Helvetica.com/documents/Mahayana/taoseng. Arial. így a csan iskola mesterének fogadja el. Arial. Arial. sans-serif"><strong> <a href="#a"><font size="2">Chao Lun. sans-serif">by </font><font size="2"><font face="Verdana. Helvetica.txt Tao-seng</a></font><font size="2" face="Verdana. Arial.htm" target="_blank"><font face="Verdana. Helvetica. sans-serif">[Daosheng (竺竺 360-434). </em></font></p> Página 2 . Először röviden áttekintjük életútját. Arial. Helvetica. Helvetica. Helvetica.hhrf. sans-serif"><a href="#a1">Tao-Sheng and the Doctrine of the Buddha Nature</a> <br> </font></strong><font size="2" face="Verdana. 76-80. sans-serif"> <b><font face="Verdana. sans-serif"><br> <em>A kínai buddhizmus egyik sajátos. Arial.</p> <p align="center">&nbsp. Arial. Arial. Arial. Az indiai buddhizmus szerint nagyon hosszú. Kínában ezzel szemben úgy vélték. A 4—5. Helvetica. Helvetica. sans-serif">Young-Ho Kim</font></font><font size="2" face="Verdana. Helvetica. Arial.org/korunk/9808/8k15. sans-serif" size="2"><b><font color="#FF8040"><a name="m" id="m"></a></font></b></font></b></font></b></font></b>Hamar Imre <br> A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng</font><font size="2" face="Verdana.tarrdaniel. sans-serif"><br> </font></strong><font size="2" face="Verdana. Helvetica. hogy bárki megvilágosodhat (még a földi életében) egyetlen pillanat alatt. Arial. Helvetica.</p> <p align="left"><strong><font size="3" face="Verdana.htm </a></font></font></p> <p align="left"><font size="2" face="Verdana. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana.htm </font></a><font face="Verdana. Helvetica. daosheng. Arial. Ez a tantétel a Tang-korban (618—907) kialakuló s egyre tágabb teret nyerő csan iskola központi tételévé vált. oldal <strong><br> </strong></font> <font size="2"><a href="http://www. sans-serif">http://www.com/documents/Mahayana/taoseng.hhrf. Arial. Helvetica. Arial. Zhu Daosheng (竺竺竺)] <strong><br> </strong>Forrás: <i>Korunk</i>. Arial. sans-serif"></font></strong></TD> <TD><p><font size="2" face="Verdana. sans-serif"><br> by Walter Liebenthal </font></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Arial. Helvetica.org/korunk/9808/8k15. sans-serif"> </font> </p></TD> </TR> </TABLE> </div> <p align="center">&nbsp. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana. Helvetica. Helvetica.htm" target="_blank">http://www. The Treatises of Seng-chao</font></a></strong></font><font size="2" face="Verdana. sans-serif"><br> <a href="http://www. 1998 augusztus. sans-serif">PDF:</font><font size="3" face="Verdana. majd megvizsgáljuk a hirtelen megvilágosodásról és az ehhez szervesen kapcsolódó Buddha-természetről vallott nézeteit. században Tao-seng már megfogalmazta ezt a tételt.

Huj-jüant és Szanghadévát. daosheng. Helvetica. Arial. Majd fogta a csészéjét. sans-serif">A hirtelen megvilágosodás kérdése először Cse-tun írásaiban jelenik meg. Arial. Helvetica. a szerzetesek vonakodtak nekilátni.Még csak a délidő kezdete van. dél elmúltával szolgálták fel. A Dasabhúmika szútra a mahájána ideál. Helvetica. Helvetica. A neotaoisták. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Csu Fa-taj térítette buddhista hitre. Arial.&quot.sz. ezért ha az Ég mondja (tudniillik a császár az Ég fia). már fiatal korában kiemelkedett tehetségével. Csienkangba ment. s elsőként kezdett enni. Arial. hogy összeköttetést teremtett a birodalom szétszabdaltsága miatt eltérő irányba fejlődő lusani és csangani buddhista közösségek között. Arial. majd az utóbbi vezetése alatt a Szarvásztiváda Abhidharma irodalmat tanulmányozta. akkor ennek így is kell lennie. és fellelhető munkáiban csupán szórványos utalásokat találhatunk e tételre. irodalmárok és művészek csoportja. A Página 3 . és így szólt: &quot. 408-ban dél felé indult. Arial. s nagyon hálásak voltak lélekjelenlétéért. Tao-seng érdeme. Előbb visszatért a Lusan hegyre. akik &quot. s mire szerzetessé avatták. Elméletének rekonstruálásában segítségünkre vannak kortársainak és a későbbi buddhista mestereknek a feljegyzései. Északról magával hozta Szeng-csao A pradnyának nincs tudása című értekezését. Mire Tao-seng így válaszolt: &quot. Helvetica. hogy még csak dél van. A Liu Szung-dinasztia Ven császára néhány szerzetest. kötöttségektől mentes életformát tartották eszményinek. hogy Tao-seng fittyet hányt a formaságoknak és előírásoknak. híre már mindenhová eljutott. mely a buddhista és a taoista eszmék mesteri ötvözete. Helvetica. Ebben a neotaoisták által hirdetett szabad szellemiséget ismerhetjük fel. sans-serif">Tao-seng i.A nap az Eget ékesíti. Arial.&quot. A császár észrevette ezt. s mivel a buddhista regulák tiltják az evést ebben az időben. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. majd a déli fővárosba. 405 és 406 között Csanganba ment. számtalanszor megbotránkoztatták a konfuciánus köröket. <br> </font></strong></p> <p align="center"><strong><font size="2" face="Verdana. 360 körül született. nagy hatást gyakorolt Huj-jüanra és a neotaoizmus befolyása alatt álló déli buddhista körökre. 397-ben a Lusan hegyen felkereste a kor két nagy mesterét. Helvetica. csatlakozott a Kumáradzsiva köré gyűlt szerzetesekhez. sans-serif"><strong><em>Tao-seng életrajza </em></strong></font></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. vendégül látott a palotájában.bambuszliget hét bölcse&quot. sans-serif">Csienkangi tartózkodása idején történt a következő eset. A pradnyá iskola neves mestere. Ez a mű. s hamarosan a mű elismert magyarázójává vált. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Társai feloldozást nyerve Tao-seng szavaitól rögtön követték példáját.neveletlenségükkel&quot. A legjellegzetesebb példa erre talán a &quot. Az ételt meglehetősen későn.. szemben a konfucianizmus szigorúan előírt szertartásosságával. köztük Tao-senget. Ebben az időben Tao-seng figyelmének központjába a Nirvána szútra került. sans-serif">Tao-sengnek a hirtelen megvilágosodásról írott értekezése nem maradt fenn. a mások megmentése érdekében saját megszabadulásáról lemondó bódhiszattva szellemi fejlődését tíz szintre osztja. s valószínűleg részt vett a Vimalakirit-nirdésa szútra és a Lótusz szútra fordításában. sans-serif"><em>A hirtelen megvilágosodás </em></font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. a szabad. sans-serif">Ez az eset jól illusztrálja.txt <p align="center"><font size="2" face="Verdana.

</font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Tao-seng két okból is hibásnak véli Cse-tun eszmefuttatását. eljövendő megvilágosodásához kétség sem férhet. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Mesterének. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. immár nem kell tennie ellene semmit. amelynek során titokzatos módon azonosság jön létre az igazsággal. sem teljesnek. ami a szavakon túl van. szót a fenti idézetben. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Arial.A «li». Valahogy a kárma megszűnik benne. hiszen a teljes megvilágosodás a tizedik szinten következik be. így a megvilágosodásnak hirtelen kell bekövetkeznie. hogy tökéletesen megérthessük az eszményit.&quot.hirtelen&quot. az arhatra utal. Miután az eszményit megleltük. míg a buddhaságot a tizediken éri el. Kínában a pradnyá filozófia elemzői összekapcsolták a jelenségvilág mögött meghúzódó valóságot. Szerinte viszont ez a kettő azonos. következő és az azutáni életekre kiható) következmény alól felmentést nyer. Tao-seng tanítványa így idézi mesterének szavait: &quot. Egyrészt ha a bódhiszattva a megvilágosodást a hetedik szinten. Ekkor így kiáltott fel: «A jelképeknek az a céljuk. oszthatatlan. Arial. de nem nevezhető még bódhiszattvának. a &quot. Ha az igazi lét nem osztható szintekre. sans-serif">Az Abhidharmán túl a neotaoista elmélkedésekkel szorosan összefonódó pradnyá filozófia is fontos kútfője volt Tao-seng újszerű tanításának. akkor ez a megvilágosodás és a buddhaság különbözőségét vonja maga után. Tao-seng a hirtelen megvilágosodás mellett azzal érvel. a hínajána buddhizmus szentjére. akkor már elfeledkezhetünk a jelképekről. így annak megértését sem lehet szakaszokra bontani. a &quot.li&quot.vendég&quot. Másrészt a bódhiszattva útjából három állomás még hátravan.Miután sokáig mély meditációs állapotban időzött. taoista fogalmát a buddhista transzcendens bölcsességgel. akkor hogyan is lehetnének különböző fokozatai a megvilágosodásnak?&quot. A hat tökéletesség (páramitá) segítségével közel kerülhet valaki a buddhasághoz. nem sújtja többé a háromféle következmény. mivel még mindig marad a fából.szökell&quot.&quot. és a háromféle (mostani. További megvilágosodásra volna szüksége. hogy a bódhiszattva ezen a szinten hirtelen megvilágosodást él át. Arial. Huj-jüan nem használja a &quot. A favágáshoz hasonlítva mondhatjuk ugyan. aki a Szanghadéva által kínaira lefordított Abhidharma-hridaja szerint hirtelen megszabadul minden kármától. &quot.»&quot. Ez azonban csak részleges. sans-serif">Tao-seng meditatív tapasztalatairól ez olvasható életrajzában: &quot. Megtisztítja tudatát a titok kapujában. hogy a &quot. Ha (kármája miatt) balsors is lenne később osztályrésze. </font></strong></p> Página 4 . Egyetlen pillanat alatt a legmagasabb helyre szökell. Cse-tun arra következtetett ebből. daosheng. Arial. &quot. s többé már nem eshet vissza alacsonyabb szintekre.txt hetedik szinten megszerzi a bölcsességet.A megvilágosodáshoz vezető harminchét gyakorlattal közel kerülhet valaki a nirvánához.li&quot.A világi kötelékektől megszabadult vendég nem véti szem elől a csodás dharmát (tanítást). mégis egyértelműen erre utal. Helvetica. Helvetica. sans-serif">Liu Csiu. így ez az elmélet valójában a fokozatos megvilágosodás tanát támasztja alá. Helvetica. az igazság a maga-olyanságban (ce-zsan) rejlik: a megvilágosodás az a folyamat. Helvetica. Huj-jüannak a kármáról írt értekezésében megtalálható a hirtelen megvilágosodás tanításának csírája. a pradnyával. de ettől őt még nem hívják arhatnak. megvilágosodása tehát nem tekinthető sem hirtelennek. A lételemek eredetnélküliségének a felismerésekor mégis az eredet végére kell járni. hogy a fát lábról lábra vagy hüvelykről hüvelykre vágjuk ki. sans-serif">Tao-seng hirtelen megvilágosodásról vallott nézeteit nagyban befolyásolták Abhidharma-tanulmányai. megértése elhatolt odáig. A &quot.

hogy nagy becsben tartották. hogy az indiaiaknak a fokozatos út. Tisztátlanok a megalkotott tárgyak.txt <p><strong><font size="2" face="Verdana. Helvetica. majd Dharmarakséma fordította le 421-ben. Arial. A hínajána hagyomány szerint a nirvána a világ szenvedéseitől való megszabadulás állapota. az az élet és a halál. Huj-kuan és Hszie Ling-jün megváltoztatta a szöveg fejezeteinek a beosztását. Arial. személyes és tiszta. Mivel a cél látómezőjébe került. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. amelyet északi szövegnek hívtak. Helvetica. sans-serif"><em>A Buddha-természet </em></font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. vitában az indiai buddhizmushoz közelebb álló fokozatos út képviselői győzedelmeskedtek. néhány buddhista. [. A neotaoizmus nem-létén és a pradnyá filozófia ürességén nevelkedett buddhisták.] A fájdalom a hitetlenek útja. boldog. ezért nem lehet részleges megvilágosodást átélni. Helvetica. mivel mindannyian rendelkeznek a megvilágosodás előfeltételével. aki Tao-seng örökébe lépett. ezzel szemben néhány mahájána mű. de tiszták a buddhák és a bódhiszattvák dharmái. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. azt mutatja.. A mű hínajána változatáról három kínai fordítás is készült. </font></strong></p> Página 5 . Helvetica. mint például a Lótusz szútra vagy a Mádhyamika-sástra a nirvána állapotának az ürességnek.&quot. Hszie Ling-jün művéből ismerhetjük meg álláspontját ebben a kérdésben: &quot. Buddha utolsó prédikációjának tekintették ezt a művet. de boldog a nirvána (állapota). sans-serif">Hszie Ling-jün. ugyanakkor a lábával nem jutott el még odáig. szemben Dharmarakséma fordításával. A végső igazság oszthatatlan ugyan. Minden lény elérheti a buddhaságot. ennyiben megérkezett. ezért nincs ott. Mit értek ezen? Az a tény. Arial. de az emberek különböző szellemi képessége miatt az igazságot részben is meg lehet érteni. köztük Huj-jen. A Nirvána szútra jelentősége abban áll. Huj-kuan a hegymászó hasonlatával magyarázta a fokozatos megvilágosodást. A vita az eszményiről című értekezésében azt állítja. sans-serif">A hit általi megértést (hszin-csie). akik a nirvánát személytelen. sans-serif">Az ötödik században a &quot. Helvetica. üres állapotnak tekintették. A hegymászó célja elérése előtt már látja a hegycsúcsot a messzeségben. nem tekintette igazi megvilágosodásnak. meghökkenve fogadták ezeket az új gondolatokat. hogy napról napra lehet haladni. Ezt nevezték a későbbiekben déli szövegnek. Dharmarakséma fordításában ez olvasható: &quot. Érthető tehát.A megértéshez nem lépésről lépésre kell eljutni. <br> </font></strong></p> <p align="center"><strong><font size="2" face="Verdana. melynek alapja a tanítás. A (végső) megértés azonban nem fokozatos. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. sans-serif">A Keleti Csin-dinasztia (317—420) alatt a buddhista gondolkodók figyelmét a taoizmus és a pradnyá filozófia kötötte le. Arial. azaz a lételemnek önvaló-nélküliségének felismerését tartja. Mikor a Jüan-csia uralkodási periódus (424—453) közepén Fa-hszien fordítása délre került. A mahájána változatot először Fa-hszien ültette át kínaira Buddhabhadra segítségével.. amelyben végső tanítását kifejtette. sans-serif">Tao-seng Buddha-természetről vallott nézeteit a Nirvána szútrából meríti. úgy. Arial. Arial. amelyet élete utolsó felében tanulmányozott. hogy a hit a tanításokból születik meg. a Buddha-természettel. daosheng. amint a tanításból eredő hit egyre erősödik.&quot. Az Északi és Déli Dinasztiák (420—581) korában viszont már a mahájána Nirvána szútra két fordítása állt az érdeklődés középpontjában. hogy ez írja le először a nirvánát pozitív fogalmakkal: örök.Ami én-nélküli. Helvetica. míg a kínaiaknak a hirtelen út a megfelelőbb.hirtelen—fokozatos&quot.

a tao. Helvetica. a &quot.Az ok és a feltételek nem választhatók el egymástól. kívülről olyan volt. ám a szenny és az akadályok elfedik ezeket. Ezt nevezi feltételnek (jüan). önmagában nem elegendő a megvilágosodáshoz. boldog. Buddha-természet és feltétel szorosan összefonódik a megvilágosodási folyamatban: &quot. hiszen a lények azért képesek a hirtelen megvilágosodásra. Helvetica. s láthatóan jó egészségben. az eredet. s visszatért a Lusan hegyre (430-ban).li&quot. Miután Buddha segít megszabadulni a szenny fátylától.A lények eredendően fel vannak vértezve Buddha tudásával és bölcsességével.txt <p><strong><font size="2" face="Verdana. Helvetica. az igazság. Írásaiban a Buddha-természetet a dharma. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. amely alátámasztotta álláspontját. Miként lehetne a nem-ént az éntől elválasztani?&quot. Helvetica. sans-serif">Tao-seng életének utolsó napjait a Lusan hegyen töltötte. Arial. Csienjebe. mivel vannak okok és feltételek. és képes a megvilágosodásra. a változatlanság. nincs Buddha-természetük. s ki akarták őt közösíteni. jókedvűen magyarázta a szútrák értelmét a hallgatóságnak. amit állítok. személyes. hogy itt a fokozatos megvilágosodás mellett érvel. daosheng. noha egyébként a hirtelen megvilágosodás hirdetője. mint korábban. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. ezért vezethet a tanulás a buddhaság eléréséhez. Eszerint a tathágata örök. minden lény.Ha az. Tao-seng úgy érezte. &quot. botját kiejtette kezéből. s csak a világi örömöknek élnek.. Arial. kell valami. de abban a pillanatban a nirvánába távozott. Ha azonban igazam van. Arial. sans-serif">Bár a Buddha-természet a megvilágosodás oka. sans-serif">A Buddha-természet tanítása szorosan összefonódik a hirtelen megvilágosodással. ha bizonyos lényeket kizárnának a megvilágosodás lehetőségéből. képesek birtokukba venni. sans-serif">Tao-seng korai megnyilatkozásait elsősorban az Abhidharma és a neotaoizmussal ötvözött pradnyá filozófiai elmélkedések inspirálták. Mikor épp készült elhagyni az emelvényt. Arial. s tanítványai egy másolatot küldtek az elűzött mesternek. akik nem hisznek a budhista tanokban. Tao-seng azonban nem hátrált meg: &quot. változatlan. Nemsokára Dharmarakséma fordítása is eljutott a déli fővárosba. a középút és a nirvána szinonimájaként használja. a maga-olyanság. Ennek a részletnek külön érdekessége. akkor a tanítói székben ülve távozzam el az életből!&quot. tiszta. még az iccshantika is rendelkezik a Buddha-természettel. 434-ben egy napon a tanítói székbe emelkedett. sans-serif">Tao-seng a Nirvána szútra által bevezetett valódi én (csen-vo) és a buddhista alaptanítások által hirdetett nem-én fogalmak közti ellentmondást úgy oldja fel. Helvetica. Helvetica. a homály eloszlatásával a buddhaságot azonnal meg lehet valósítani. sans-serif">Fa-hszien fordítása szerint az iccshantikáknak. sans-serif">Elhagyta a fővárost. Helvetica. hogy a szöveg itt hibás. ami aktivizálja ezt az erőt. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. Arial. akkor testemet fekélyek borítsák el. Arial. Bár a szennyeződések elhomályosítják az eredendően tiszta természetet. Arial. mivel ellenkezne a mahájána tanításokkal az. és soha nem lép be a nirvánába. Még mindig egyenesen ült. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana.&quot. </font></strong></p> <p><strong><font size="2" face="Verdana. hogy a nem-ént azonosítja a valódi énnel. A huszonharmadik fejezetben megtalálta azt a részletet. ellentétben áll a szútra mondanivalójával. mert bennük rejlik a Buddha-természet. a mahájána iratoknak kisebb szerep Página 6 . Sok szerzetes eretnekségnek bélyegezte Tao-seng állítását.

Arial. State University of New York. Helvetica.hu/zen/ZhuDaosheng1.txt jutott ebben.</p> <p><font size="2" face="Verdana. Helvetica. Helvetica. Helvetica. Arial. sans-serif">Tao-Sheng (ca. sans-serif"><strong><font size="3" face="Verdana. 1988.Meglátva a Buddha-természetet Buddhává válik.hu/zen/angol. Peking. benne rejlő Buddha-természetét. Helvetica. sans-serif">Ch'en.): Csung-kuo fo-csiao si. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana.</p> <p><strong><font size="3" face="Verdana. sans-serif">Zsen Csi-yü (szerk. Arial. A Buddha-természet és a hirtelen megvilágosodás kapcsolatát a csan iskola híres jelmondata tömören így fejezi ki: &quot. Taipei. sans-serif">Lai Whalen: Tao-sheng's Theory of Sudden Enlightenment Re-examined. 1964.S. Kenneth K. Gregory (szerk. </font></li> <li><font size="2" face="Verdana.jpg" width="250" height="316" border="0"></font></b></font></b></font></b></font></strong></p> <p><strong><font size="3" face="Verdana. </font></li> <li><font size="2" face="Verdana. Arial. Arial.&quot. Arial. 360-434) <br> And the Doctrine of the Buddha Nature </font></strong><br> Página 7 . sans-serif">IRODALOM: </font></p> </blockquote> <ul> <li><font size="2" face="Verdana. Peking. Helvetica. Helvetica. Arial. In: Peter N. sans-serif">Csen Pej-zsan: Csu Tao-seng. sans-serif">Tang Jung-tung: Han Vej Liang-Csin Nan-pei-csao fo-csiao si. Univeristy of Hawaii Press. </font></strong></p> <blockquote> <p>&nbsp. Életének kései szakaszában a Nirvána szútra hatásának tudható be. </font></li> <li><font size="2" face="Verdana. Helvetica. Helvetica. daosheng. 1990. Arial. sans-serif" size="2"><b><font color="#FF8040"><a name="a1" id="a1"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></strong></font>< font size="2" face="Verdana. </font></li> <li><font size="2" face="Verdana. tiszta. Helvetica. Arial. Helvetica. Arial. 169—200. Honolulu.) Sudden and Gradual: Approaches to Enlightenment in Chinese Thought. Princeton University Press. Princeton. Arial. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana. 1988. Helvetica. Helvetica. Arial. Helvetica.: Buddhism in China: A Historical Survey.gif" width="36" height="25" border="0"></font></strong></p> <p><strong><font size="3" face="Verdana. </font></li> </ul> <p align="left">&nbsp. Helvetica. A Buddhává váláshoz tehát elegendő. 1988. 1987. Arial. Helvetica. sans-serif">Kim Young-ho: Tao-sheng's Commentary on the Lotus Sutra.</p> <p>&nbsp. Arial. Arial. Helvetica. sans-serif"><b><font face="Verdana. Arial. ha felismeri valaki eredendő. Arial. sans-serif"><img src="https://terebess. hogy tanaiban az egyetemes buddha-természet gondolata a hirtelen megvilágosodás tételének új felődési irányt szabott. sans-serif" size="2"><img src="https://terebess. Helvetica. </font></li> <li><font size="2" face="Verdana. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana. Arial. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana. sans-serif"><b><font face="Verdana.

" ranging from one of the four "(great) philosophers" to one of the fifteen great disciples.ca/cgi/viewcontent. </em> and <em>Astasahasrika-prajnaparamita (Hsiao-p'in) Sutras </em> It may not be coincidental that in the ensuing years. most of which are presumed to have been drafted during this period. attracting about 3000 aspiring pupils to Mahayana doctrines. however. were also Buddha-natured. Helvetica. an assortment of important texts was translated.mcmaster. Helvetica. moe often than not being listed first. <br> <br> Despite his fame. in 409. even though it contained an explicit statement excepting the <em>icchantikas </em>. Tai-sheng made a long-cherished and easerly awaited move to Ch'ang-an to study with Kumarajiva.. This brief period. sans-serif"> by Young-Ho Kim<br> State University of NY Press: Albany. brought about his expulsion from the Buddhist community sometime between 428 and 429. regarded traditionally as outcasts from the path of enlightenment. sans-serif"> In 405 or 406.ca/cgi/viewcontent.<br> <a href="http://digitalcommons. Lotus. the massive 100-volume work of the <em>Great Wisdom Treastise (Mahaprajnaparamita-sastra. after staying at Lu-shan for about seven years. a complete version of which was still to come. particularly in Kumarajiva's major task. was sufficient to demonstrate Tao-sheng's ability and warrent him a position in contempory "honours lists.cgi?article=2403&amp. Tao-sheng does not figure prominently in any record as a close assistant to Kumarajiva. Tao-sheng decided they were while reading an incomplete version of the <em>Mahaparinirvana Sutra </em>.cgi?article=24 03&amp. 1990. was his most productive in terms of writings. however. Arial. A contraversial theory Tao-sheng advocated at this time concerned the question of whether the <em>icchantikas </em>. When Tao-sheng arrived in Ch'ang-an. translation. 16-18. NY. Tao-sheng moved to Chien-k'ang for the second time. 65-66. Tao-sheng's sojourn in Ch'ang-an was relatively brief. However.mcmaster. amounting to a challenge of an accepted channel of the Buddha's doctrines. <br> <br> Lamenting that people had not been able to transcend the symbols of the Página 8 . the specific role Tao-sheng played and how much he contributed. Although Tao-sheng is reported by Seng-chao to have been on hand when Kumarajiva translated the <em>Lotus </em>... This period also marks his maturity as a thinker. only about two years. Arial. <br> <br> Soon afterwards. sans-serif">Tao-Sheng's Commentary on the Lotus Sutra: A Study and Translation </font></em><font face="Verdana. Arial. In the course of the brief period between 405 and 408.txt <font size="2"><em><font face="Verdana. In 408 Tao-sheng returned to Lu-shan for some unidentified reason. daosheng. Helvetica. Tao-sheng wrote commentaries on these three. This bold new interpretation. These included the <em>Vimalakirti-nirdesa. The absolute universality of the Buddha-nature was the logical conclusion he reached by inference from the first part of the <em>sutra </em>. pp. are not certain. taking up residence in a monastery called Ch'ing-yuan ssu (later Lung-kuang ssu) from 419 on. the last of which is not extant today in any form. the capital of the Eastern Chin (317-420). who had been there since 401.con text=opendissertations" target="_blank">http://digitalcommons.context=opendissertations</a></font></font></p> <p><font size="2" face="Verdana. Ta Chih-tu lun) </em> was almost (or just) completed. He remained in the area more than twenty years.

Tao-sheng stood very much in the forefront of the formation of the schools that would emerge in the centuries to come. enlisting many eminent monks ranging from T'an-yen (516-588) to Fa-ch'ang (567-645). that Tao-sheng turned out to be correct. the Middle Path ( <em>Madhyama-pratipad </em>) and Suchness ( <em>Bhutatathata </em>). This line of study in the South waned afterwards. <br> <br> Tao-sheng was placed at the top of the list of exegetes of the <em>Nirvana Sutra </em> and expounders of the theory of the Buddha-nature. and it was to be overshadowed by the development of other schools in the sixth century. such continued interest in a specific text and its doctrine. It was not long. ranging from Tao-sheng's commentary to Pao-liang's own commentary. The third view. Tao-sheng retreated to Lu-shan in 430. at present. near 374) identifies the substance of Buddha-nature with what beings originally have. Tao-sheng's position constitutes the first listed in both classifications. Pao-liang (444-509) or Seng-liang or both collected various commentaries on the <em>sutra </em> and compiled ten works. 400-475). Yet. In 432. via Hu-ch'iu-shan in 429. he was first not just chronologically but also as the initiator of the tradition. <br> <br> The study and exegesis of the <em>Nirvana Sutra </em> continued during the fourth century and into the beginning of the fifth. upon the order of the Emporer Wu (reigner 502-550) of the Liang dynasty (502-557). giving way to and being absorbed into other sectarian movements. The essence or substance ( <em>t'i </em>) of Buddha-nature in other practical terms was also discussed. at first three "houses. He was vindicated and praised for his penetrating insight. after the complete text of the <em>Nirvana Sutra </em>. however. or in the future. Tao-sheng composed a commentary on the <em>Lotus Sutra </em> on the basis of information and lecture notes he had collected throughout his years. daosheng. largely due to Tao-sheng's study of the text and the contraversy over the related theory of Buddha-nature he initiated. was almost unprecedented in China.12.txt translated <em>sutras </em> to grasp the true meaning behind the words and predicitng that he would be proven right and eventually exonerated. had made its way there. This textual study did not evolve into a full-fledged system or "school" in the full sense of the term. he remained at Lu-shan until his death in 434. master of the second "house" or interpretation and translator of the large version of the <em>Nirvana Sutra </em> (in forty rolls. In this respect. All sentient beings possess Buddha-nature and that is what 'Self' precisely means. The scriptural source given is the <em>Nirvana Sutra </em> (chapter 12): "'Self' means none other than Tathagata-garbha (Womb of the Thus Come One). translated by Dharmakshema.)" Dharmakshema. into an anthology of seventy-one volumes. In 509. held by Ta-yao (ca. <br> <br> Tao-sheng's theory of Buddha-nature also gave rise to diverse interpretations. is a middle position between the two. without any missionary or Indian founder involved in the lineage. Tao-sheng defined it as "what sentient beings are going to have (or realize as the fruit of cultivation and enlightenment. T. Yet the tradition continued in the North from the sixth century to the seventh." later to be further divided into ten or eleven interpretations. Buddha-nature as the "right cause" <em>cheng-yin </em>) consists of the <em>li Página 9 ." <br> <br> The basic issue for the three "houses" was whether sentient beings possess the Buddha-nature originally. Instead of returning to Chien-k'ang.

09 Jul 2017 23:25:02 GMT --> </html> Página 10 . sans-serif" size="2"><b></b> </font></b></font></b></font></b></font></strong></p> <p><font size="3" face="Verdana. pleasure principle. </p> <!-. sans-serif"><b><font face="Verdana. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana.</p> <p><strong><font size="3" face="Verdana. Arial.org/discover/10.2307/2382916?uid=3739256&amp. Helvetica.ui d=2&amp. sentient beings. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana.Mirrored from terebess. sans-serif"><strong><font size="3" face="Verdana. As a matter of fact. </em> Vol. Helvetica. true spirit. Arial. In the case of the ten viewpoints. Arial.html by HTTrack Website Copier/3.. the predecessor of the Fa-hsiang (Vijnaptimatrata) School (7th century). Arial. sans-serif"><b><font face="Verdana. the universality of the Buddha-nature came to be absorbed into Hua-yen Buddhism and also permeated the Ch'an literature. 1955). sans-serif" size="2"><b><font color="#FF8040"><a name="a" id="a"></a></font></b></font></b></font></b></font></b></font></strong>PDF:<stro ng> <a href="Liebenthal-Walter-1968-Chao-Lun-The-Treatises-of-Seng-Chao. sans-serif"><br> Hong Kong.uid=2&amp. Arial. Helvetica. Arial. Helvetica. the descriptive terms identified with Buddha-nature include the <em>li </em> of the Buddha. Arial. pp.x [XR&CO'2014]. Likewise.</font></p> <p><strong><font size="3" face="Verdana. Helvetica. and She-lun (Mahayana-samparigraha) (6th century). Arial. Helvetica.ui d=4&amp. Arial. </font></p> <p>&nbsp. the Nirvana School is considered a forerunner of the T'ien-t'ai School . the concept is central to the <em>Platform Sutra </em>. 3 (Oct. Helvetica. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana. Arial.</p> <p>&nbsp.sid=21103509054923" target="_blank">http://www.org/discover/10. sans-serif"><em></em></font></strong><font size="2" face="Verdana. All these facts indicate that Tao-sheng's shadow extended beyond both his own century and the Nirvana School. Sun.hu/zen/daosheng. Hong Kong University Press.</p> <p align="right">&nbsp. sans-serif"><em><br> Monumenta Nipponica.uid=4&amp. Helvetica. daosheng. Helvetica. Helvetica. 11. the predecessor of the Hua-yen (Avatamsaka) School (7th century). Arial.jstor. or pure consciousness ( <em>amala-vijnana </em>). Helvetica.txt </em> for attaining Buddhahood already in a being's possession. storehouse ( <em>alaya </em> consciousness. 284-316. sans-serif" size="2"><b><font face="Verdana. No. Helvetica. Arial.jstor. Arial.pdf" target="_blank">Walter Liebenthal: Chao Lun. 1968. The Treatises of Seng-chao</a></strong></font><font size="2" face="Verdana. sans-serif">Walter Liebenthal: A Biography of Chu Tao-Sheng</font><font size="2" face="Verdana.<br> <a href="http://www. as it became absorbed into the latter. The last two were associated with the masters of the Ti-lun (Dashabhumi) School (6th century).sid=21103509054923</a></font></p> <p>&nbsp. Helvetica.2307/2382916?uid=3739256&amp.