PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI i

HAK CIPTA TERPELIHARA 2017

Cetakan Pertama 2017

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa-apa jua bentuk dan dengan apa-apa cara jua secara elektronik, fotokopi,
mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Terbitan:

Bahagian Pendidikan Khas
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 2, Blok E2, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya

Tel.: 03-8884 9190
Faks.: 03-8888 6670

PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI ii

KATA ALU-ALUAN

PENGARAH
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Negaraku
Malaysia.

Bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya Panduan Penarafan
Bintang Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) berjaya dihasilkan.

Panduan Penarafan Bintang PPKI ini merangkumi lima standard utama iaitu
kepimpinan dan hala tuju, pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi, pengurusan
kurikulum, hal ehwal murid, sukan dan kokurikulum, pembelajaran dan pemudahcaraan
dan kemenjadian murid berkeperluan khas (MBK). Panduan Penarafan Bintang PPKI
ini seharusnya menjadi panduan dan alat pengukur bagi setiap PPKI di Malaysia dalam
melaksanakan PPKI.

Menjadi harapan kami di Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) agar Panduan
Penarafan Bintang PPKI ini dihayati dan difahami sebelum mengisi Instrumen
Penarafan Bintang PPKI di peringkat sekolah.

BPKhas ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Jemaah Nazir dan
Jaminan Kualiti (JNJK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dan PERMATA
KURNIA kerana telah bersama-sama berganding bahu dengan BPKhas dalam
menghasilkan buku Panduan Penarafan Bintang PPKI.

Sebagai penutup bicara, saya yakin Panduan Penarafan Bintang PPKI ini mampu
memberi nilai tambah bagi memantapkan pengoperasian PPKI dan seterusnya
membawa PPKI di Malaysia ke suatu tahap yang lebih tinggi setanding dengan aliran
perdana dan program-program pendidikan yang lain.

Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”
“KECEMERLANGAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA”

SHAZALI BIN AHMAD

PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI iii

Sukan dan 25 Kokurikulum 3.5 Langkah Muat Turun Panduan dan Instrumen Penarafan 19 Bintang PPKI 3.0 PANDUAN PENGGUNAAN 2.3 Panduan Pengiraan 5 2.0 SOALAN LAZIM 68 8.3 Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi 24 3.1 Deskripsi Skor 33 6.1 Kaedah Mengira Skor 1 hingga 5 5 2.0 PENGHARGAAN 71 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI iv .1 Instrumen Penarafan Bintang PPKI 28 5.0 RUMUSAN 67 7.6 Kemenjadian Murid Berkeperluan Khas 27 4.0 INSTRUMEN PENARAFAN BINTANG PPKI 4.1 Pendahuluan 23 3.4 Pengurusan Kurikulum.0 PERNYATAAN STANDARD 3.0 PENGENALAN 1.3 Objektif 2 2.1 Latar Belakang 1 1. Hal Ehwal Murid.1 Pendahuluan 3 2.3.2 Kepimpinan dan Hala Tuju 23 3. KANDUNGAN BIL. TAJUK MUKA SURAT KATA ALU ALUAN iii PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KANDUNGAN iv 1.2 Matlamat 2 1.0 DESKRIPSI SKOR INSTRUMEN PENARAFAN BINTANG PPKI 5.5 Pembelajaran dan pemudahcaraan 26 3.2 Penilaian Mengunakan Instrumen Penarafan Bintang PPKI 3 2.4 Contoh Pengiraan Skor 6 2.

penilaian dan pengukuran keberkesanan dan kecekapan PPKI. Maklumat dapatan penarafan bintang PPKI ini boleh dijadikan asas untuk pihak pentadbir melakukan penambahbaikan secara berterusan. BAB 1: PENGENALAN 1. Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). pelaksanaan pengoperasian PPKI di peringkat sekolah dapat dimantapkan seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang memberi penekanan kepada aspek kemenjadian MBK. JPN dan PPD untuk pemantauan. Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah dalam menilai keberkesanan dan kecekapan PPKI masing-masing. kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program dapat dikenal pasti. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 2016. bahagian lain di KPM. Kelemahan yang wujud pada item-item dianalisis bagi membolehkan sekolah merancang program dan aktiviti yang boleh memajukan pelaksanaan PPKI khususnya bagi meningkatkan kemenjadian murid berkeperluan khas (MBK) di PPKI. Melalui pelaksanaan penarafan bintang PPKI. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 1 . BPKhas telah berusaha untuk menyediakan Instrumen Penarafan Bintang PPKI yang boleh diguna pakai oleh semua pihak yang berkepentingan khususnya KPM. melalui penarafan bintang PPKI. Oleh itu.1 Latar Belakang Penarafan Bintang Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) mula dicetuskan oleh BPKhas. Instrumen Penarafan Bintang PPKI ini akan digunakan oleh BPKhas. Oleh itu.

dan iii) Memberi pengiktirafan secara formal kepada PPKI yang cemerlang. sukan dan kokurikulum. ii) Memperkasa elemen kreativiti dan inovasi sebagai budaya kecemerlangan PPKI. pengiktirafan dan penghargaan diberikan kepada pihak sekolah bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan PPKI masing-masing. pengurusan kurikulum. 1. Melalui penarafan bintang. hal ehwal murid. pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi. pembelajaran dan pemudahcaraan serta kemenjadian MBK.3 Objektif i) Menilai dan mengukur keberkesanan dan kecekapan PPKI berfokuskan kepada kepimpinan dan hala tuju.1.2 Matlamat Penarafan Bintang PPKI merupakan salah satu mekanisme untuk menilai dan mengukur keberkesanan dan kecekapan PPKI di Malaysia. iv) Sebagai penanda aras kepada PPKI. Penarafan Bintang PPKI ini dibina berdasarkan Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) 2010 dan SKPMg2 serta disesuaikan mengikut konteks PPKI. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 2 .

1. Setiap standard mempunyai 57 aspek.1 Penilaian PPKI dilaksanakan mengikut lima standard yang ditetapkan. Penilaian setiap aspek dibina berdasarkan skala lima skor. kaedah pengajaran.1.1 Pendahuluan 2. pengguna instrumen hendaklah meneliti dan memahami keseluruhan Panduan Penarafan Bintang PPKI ini. 2. pengurusan pendidikan dan surat pekeliling yang berkuat kuasa. skor 1 adalah minimum manakala skor 5 adalah maksimum. 2.2 Penilaian Menggunakan Instrumen Penarafan Bintang PPKI 2. BAB 2: PANDUAN PENGGUNA 2. Di samping itu. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 3 .2.1. dasar pendidikan kebangsaan. teori pembelajaran. 2. pengguna perlu berpengetahuan khususnya tentang akta pendidikan. sistem peperiksaan dan pentaksiran.1 Bab ini menjelaskan langkah dan cara penggunaan Instrumen Penarafan Bintang PPKI dalam melaksanakan penilaian PPKI. kurikulum kebangsaan.3 Penilaian program hendaklah dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu kerana setiap standard mempunyai hubung kait antara satu sama lain dan saling melengkapi.2 Bagi membolehkan penilaian dilaksanakan dengan tepat.

Jadual 1: Pemerihalan Skor Skor Taraf Deskripsi Umum 5 Cemerlang Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mempunyai nilai tambah. 3 Memuaskan Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum.3 Skor standard ditentukan berdasarkan jumlah skor semua aspek dalam standard berkenaan. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 4 . Taraf pencapaian bagi sesuatu standard dan sesebuah program secara keseluruhan ditafsirkan menurut Jadual 3.2 Setiap aspek dinilai berpandukan deskripsi skor yang disediakan.2. 2. 4 Baik Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas. Pengetua/ Guru Besar dibantu Penolong Kanan Pendidikan Khas (PKPK)/ Penyelaras PPKI menentukan skor bagi setiap aspek secara kolektif berpandukan deskripsi skor dalam Instrumen Penarafan Bintang PPKI. 1 Sangat Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan Lemah pembetulan dengan segera. Skor keseluruhan pula ditentukan dengan menjumlahkan skor semua standard mengikut wajaran yang ditetapkan. 2.2. mendapat pengiktirafan dan boleh menjadi contoh kepada PPKI lain. 2 Lemah Sedikit kekuatan tetapi terdapat banyak kelemahan.

c) kirakan skor min standard (tepat kepada dua tempat perpuluhan).79 Baik 40 .3.1 Kaedah Mengira Skor Standard 1 hingga 5 Prestasi PPKI dalam setiap standard berdasarkan skor standard. b) jumlahkan semua skor aspek.3 Panduan Pengiraan 2. y = skor maksimum PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 5 . d) kirakan peratus skor standard dengan menggunakan formula pengiraan skor standard: (x -1) x 100% (y-1) (x = skor min standard. Jadual 3: Tafsiran Pencapaian Peratus Pencapaian Taraf Pencapaian 80 .19 Sangat lemah 2.39 Lemah 0 .100 Cemerlang 60 . Langkah pengiraan skor standard adalah seperti yang berikut: a) berikan skor kepada setiap aspek.59 Memuaskan 20 .

Jumlah skor diperoleh 24 Skor min 3. 1. 1.00 Taraf pencapaian MEMUASKAN Peratus pencapaian menurut wajaran 10% 5. PENERANGAN ASPEK DAN ASPEK PILIH SKOR ASPEK DESKRIPSI 1.3 Kemahiran motivasi Pengetua/ Guru Besar/ Penolong 3 dan dorongan Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI berupaya memotivasikan warga PPKI untuk meningkatkan kualiti kerja.8 Kemahiran komunikasi Penolong Kanan Pendidikan Khas/ 3 Penyelaras PPKI mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumat.7 Dasar dan peraturan Pengurusan PPKI mematuhi dasar dan 3 peraturan.4 Contoh Pengiraan Skor Contoh pengiraan skor standard bagi standard 1 hingga 5 adalah seperti yang berikut: 1 STANDARD 1: KEPIMPINAN DAN HALA TUJU NO.00 Peratus pencapaian 50.4 Kemahiran merancang Penolong Kanan Pendidikan Khas/ 3 Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim PPKI dan perancangan strategik untuk mencapai objektif sekolah.00 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 6 . 1.2. 1.5 Gaya kepimpinan Penolong Kanan Pendidikan Khas/ 3 Penyelaras PPKI mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga PPKI ke arah pencapaian matlamat PPKI.2 Pengurusan kewangan Kewangan kerajaan diurus untuk 3 memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan optimum. 1.1 Kepimpinan Pengetua/ Guru Besar menerajui 3 Instruksional pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar. 1.6 Kemahiran membuat Penolong Kanan Pendidikan Khas/ 3 keputusan dan Penyelaras PPKI berupaya membuat menyelesaikan keputusan dan menyelesaikan masalah masalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan PPKI. 1.

1) x 100 (y .00-1)? J: 3.Contoh pengiraan skor standard 1 Jumlah skor diperoleh = 24 Skor min = Jumlah skor = 24 = 3.00 Bilangan aspek 8 Peratus pencapaian = (x .00% J: Skor maksimum ialah 5 Skor minimum ialah 1 Peratus pencapaian menurut wajaran (10%) = 50.00 x 10% 100 = 5. y = skor maksimum) S: Bagaimana memperoleh (3.00 – 1) x 100 Skor minimum ialah 1 (5 – 1) = 2.00 adalah skor min = (3.00% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 7 .1) (x = skor min standard.00 x 100 4 S: Bagaimana memperoleh (5-1)? = 50.

3 Pengurusan fizikal Pengurusan fizikal PPKI diurus untuk 5 memastikan keselesaan dan keselamatan warga PPKI.1 Pengurusan sumber Pengurusan guru Pendidikan Khas dan 5 manusia Pembantu Pengurusan Murid (PPM) diurus untuk meningkatkan kualiti kerja warga PPKI.2 Jawatankuasa Jawatankuasa Pendidikan Khas 5 Pendidikan Khas Sekolah ditubuhkan bagi mengurus Sekolah pelaksanaan PPKI dan PPI dengan berkesan.6 Pengurusan data dan Data dan maklumat diurus supaya 5 maklumat mudah diakses dan dimanfaatkan. Berterusan (PPB) 2.00 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 8 . 2. PENERANGAN ASPEK DAN ASPEK PILIH SKOR ASPEK DESKRIPSI 2. 2. ibu bapa dan 5 sekolah. 2.12 Pengurusan peralatan Pengurusan peralatan pembelajaran 5 dan pemudahcaraan serta peralatan khusus pendidikan khas.8 Pengurusan mesyuarat Pelibatan PPKI dalam mesyuarat 5 sekolah.11 Pengurusan Pengurusan kemudahan mesra OKU. 2. 2. 2. 2.7 Pengurusan Program Pengurusan Program Pembangunan 5 Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) Profesionalisme dimanfaatkan oleh warga PPKI. ibu bapa dan komuniti diwujudkan untuk manfaat komuniti PPKI. 2 STANDARD 2: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI NO. 2. 5 kemudahan khusus pendidikan khas 2.00 Taraf pencapaian CEMERLANG Peratus pencapaian menurut wajaran 10% 10.10 Pengurusan lawatan Pengurusan lawatan penanda aras di 5 PPKI.5 Pengurusan kelas Pengurusan kelas diurus untuk 5 memastikan keselesaan MBK.9 Pelibatan warga Pelibatan warga sekolah. Jumlah skor diperoleh 60 Skor min 5.4 Pengurusan aset Pengurusan aset PPKI diurus untuk 5 memastikan peralatan yang dibekalkan ada dan berfungsi.00 Peratus pencapaian 100. 2.

00 adalah skor min Skor minimum ialah 1 = (5. y = skor maksimum) S: Bagaimana memperoleh (5.00% Peratus pencapaian menurut wajaran (10%) = 100.Contoh pengiraan skor standard 2 Jumlah skor diperoleh = 60 Skor min = Jumlah skor = 60 = 5.00% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 9 .1) x 100 (y .00 Bilangan aspek 12 Peratus pencapaian = (x .00 – 1) x 100 (5 – 1) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? = 4x 100 J: Skor maksimum ialah 5 4 Skor minimum ialah 1 = 100.00-1)? J: 5.00 x 10% 100 = 10.1) (x = skor min standard.

5 Pencapaian MBK Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI. 5 kaunseling 3.1 Jadual waktu Jadual waktu disediakan bagi membolehkan 5 pembelajaran dan pemudahcaraan dilaksanakan dengan teratur. kesihatan.3 Pengurusan Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus untuk 5 peperiksaan dan mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran pentaksiran MBK.00 Skor min 5.13 Pengurusan sukan Program sukan diurus untuk mengesan dan 5 MBK memperkembangkan bakat serta potensi MBK ke arah pencapaian dan peningkatan sukan pendidikan khas. Pendidikan Individu 3. 3.9 Bimbingan dan Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK.00 Taraf pencapaian CEMERLANG Peratus pencapaian menurut wajaran 20% 20.00 Peratus pencapaian 100.10 Elaun Murid Khas Pengurusan dan pemberian EMK diurus mengikut 5 (EMK) ketetapan dan prosedur. melebihi tiga bulan 3.7 Pensijilan (rendah Pengurusan pensijilan dan pentauliahan diurus untuk 5 dan menengah) dan memberi pengiktirafan kepada MBK pentauliahan (menengah) 3. SUKAN DAN KOKURIKULUM NO.14 Pengurusan badan Badan beruniform dan persatuan diurus untuk 5 beruniform dan memastikan pelibatan MBK secara menyeluruh. Perkhidmatan kebajikan. kokurikulum Jumlah skor diperoleh 75.12 Pembentukan Pembentukan sahsiah MBK disediakan untuk 5 sahsiah MBK memastikan kesejahteraan murid.2 Pelaksanaan RPI dilaksanakan bagi memenuhi keperluan 5 Rancangan pembelajaran MBK. 3.11 Kebajikan. kesihatan.15 Pengurusan penilaian Penilaian diurus untuk mengesan pencapaian MBK 5 kegiatan sukan dan dalam sukan dan kokurikulum. 5 PPKI dan PPI 3. keselamatan 5 keselamatan dan dan keceriaan disediakan untuk memastikan keceriaan kesejahteraan MBK.8 Pengurusan disiplin Pengurusan disiplin MBK diurus untuk membentuk 5 sikap dan perlakuan positif MBK. 3. persatuan 3. 3. 3. HAL EHWAL MURID.3 STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM.4 Pelaksanaan tempoh Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga 5 percubaan tidak bulan bagi MBK. 3.00 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 10 . 3. ASPEK PENERANGAN ASPEK DAN DESKRIPSI PILIH SKOR ASPEK 3.6 Penghargaan dan Penghargaan dan pengiktirafan diurus untuk 5 pengiktirafan memberi pengiktirafan kepada MBK 3.

00% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 11 .Contoh pengiraan skor standard 3 Jumlah skor diperoleh = 75 Skor min = Jumlah Skor = 75 = 5 Bilangan Aspek 15 Peratus pencapaian = (x .1) (x = skor min standard. y = skor maksimum) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? J: 5 adalah skor min Skor minimum ialah 1 = (5 – 1) x 100 (5 – 1) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? = 4x 100 J: Skor maksimum ialah 5 4 Skor minimum ialah 1 = 100.1) x 100 (y .00% Peratus pencapaian menurut wajaran (20%) = 100 x 20% 100 = 20.

99 4.00 Peratus pencapaian 100.1 4.1 (TUMS) Jumlah skor min 20 20 20 20 20 20 20 20 Bilangan guru 4 4 4 4 4 4 4 4 Skor min aspek 5.00 Tindakan untuk mencapai standard 4.5.00 5 5 90-100 perancang Guru 4. markah akhir bagi standard 4 dalam Instrumen Penarafan Bintang PPKI bagi semua guru PPKI akan diperoleh dengan wajaran markah 30%.2 4.4.1 4.2.00 5.6) bagi setiap guru PPKI.99 4.1 10 100.2 5 100. pembelajar 5 aktif JUMLAH 100.1 25 100.99 pembimbing Guru 4.1 15 100.1.5 sebagai 4.6.00 5 pendorong Guru 4.1 4.2 sebagai 4.2.3.2 5 100.00 Jumlah keseluruhan skor min aspek 40.5.1 4.1 10 100.00 5.00 5 2 20-49.1.1.1 10 100.4.2 4.00 5 Pilihan skor penilai berdasarkan skor Murid sebagai yang tertera secara 4.6 4.2. Secara automatik.00 Taraf pencapaian CEMERLANG Peratus pencapaian menurut wajaran 30.1 4.00 5 1 0-19.00 5. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 12 .4 sebagai 4.1 20 100.00 5.00 5.00 5.2.3.Contoh pengiraan skor standard 4 PILIHAN PENERANGAN ASPEK WAJARAN % SKOR SKOR Guru 4.99 pengawal Guru 4.4.00 5.6.00 5 4 80-89.1 sebagai 4. Guru PPKI hanya perlu memindahkan skor yang telah diperoleh daripada SKPMg2 yang telah dilaksanakan dalam tapak rumusan standard 4 berdasarkan pemilihan skor dan penerangan yang disediakan.00 5 3 50-79.00 automatik.00 Skor min standard 5.4.3 sebagai 4.4.00 Skor min diperoleh daripada hasil skor standard 4 SKPMg2 (4.

KP. maklumat opsyen kedua perlu ditulis seperti yang berikut: Bil. Opsyen mana yang berkaitan) Pendidikan Khas Masalah Kursus Asas / Kursus Pembelajaran Peningkatan Pendidikan Khas 1 Abu bin Ahmad 810217-04-5321 Pendidikan Khas (1 bulan) Rahmah binti Pendidikan Islam dan PhD/ Sarjana/ Ijazah 2 640714-06-8214 Said Pendidikan Muzik Pendidikan Khas Siti Aminah binti Pendidikan Khas Masalah PITO dalam bidang 3 716345-09-6166 Jamal Penglihatan Pendidikan Khas. Pendidikan Khas Masalah Kursus Asas/ Kursus Penglihatan Peningkatan Pendidikan Khas 4 Latiff bin Daud 735217-07-6773 Pendidikan Khas (3 hari) PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 13 . Bagi guru PPKI yang melebihi satu opsyen. Ikhtisas guru (Pilih mana- Nama Guru No.Rumusan standard 4 Rumusan standard 4 perlu diisi dengan lengkap.

y = skor maksimum) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? J: 5 adalah skor min Skor minimum ialah 1 = (5 – 1) x 100 (5 – 1) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? = 4x 100 J: Skor maksimum ialah 5 4 Skor minimum ialah 1 = 100.Jumlah skor diperoleh = 4 Skor min = Jumlah skor = 40 = 5 Bilangan aspek 8 Peratus pencapaian = (x .1) x 100 (y – 1) (x = skor min standard.00% Peratus pencapaian menurut wajaran (30%) = 100 x 30% 100 = 30 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 14 .

2. markah sedia ada (terkini) diguna pakai untuk tujuan pengisian dalam tapak (4.1.6 SKPMg2 dalam tapak excel).4.1. 4. Antara langkah-langkah yang dicadangkan untuk dilaksanakan di peringkat PPKI ialah: 1. 3. tapak off-line turut disediakan (rujuk 4. Bagi tujuan penarafan bintang PPKI.4.6) bagi semua guru di PPKI.1-4. Pilih “0” hingga “4” bagi tahap kualiti berdasarkan rubrik yang dinyatakan PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 15 . Wujudkan satu folder SKPMg2 PPKI yang mengandungi sub-folder PdPc kendiri 1.Penerangan standard 4 SKPMg2 Bagi standard 4.6 SKPMg2) dan (rumusan aspek 4. Tandakan “1” bagi tahap tindakan yang telah dilaksanakan dan tandakan “0” bagi tahap tindakan yang belum dilaksanakan. sub-folder PdPc kendiri 2 dan sub-folder PdPc yang dicerap oleh Pengetua/ Guru besar atau dibantu oleh penolong kanan/ ketua bidang/ ketua panitia bagi semua guru di PPKI.

(menengah) 5.9 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam kokurikulum kokurikulum (extrakurikulum) bagi tahun (extrakurikulum) semasa. 5. 5.6 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam sukan/ 5 dalam sukan/ permainan bagi tahun semasa. ASPEK ASPEK PENERANGAN ASPEK DAN DESKRIPSI PILIH SKOR 5. 5.STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS 5 KEMENJADIAN MBK NO. 5.4 Pensijilan (rendah Pemberian penyertaan pensijilan (rendah 5 dan menengah) dan menengah) bagi tahun sebelum.11 Kemenjadian sahsiah MBK terlibat dalam kes salah laku bagi tahun 5 MBK (salah laku) semasa.1 Kemenjadian MBK Kemenjadian MBK berdasarkan RPI tahun 5 dalam perancangan semasa. 5.3 Penghargaan dan Pemberian penghargaan dan pengiktirafan 5 pengiktirafan bagi tahun semasa.8 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam kokurikulum kokurikulum (badan beruniform) bagi tahun (badan beruniform) semasa. permainan 5.13 Kemahiran bersosial Kemahiran bersosial MBK bagi tahun 5 MBK semasa. 5.00 Taraf pencapaian CEMERLANG Peratus pencapaian menurut wajaran 30% 30.14 Penampilan MBK Penampilan MBK bagi tahun semasa.12 Kemenjadian sahsiah Kemahiran kepimpinan MBK bagi tahun 5 MBK (kepimpinan) semasa. 5.00 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 16 . RPI 5. 5 Jumlah skor diperoleh 70 Skor min 5. 5.00 Peratus pencapaian 100.7 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam kokurikulum kokurikulum (kelab/ persatuan) bagi tahun (kelab/ persatuan) semasa.2 Kemenjadian MBK MBK PPKI mengikuti PPI (Inklusif Penuh/ 5 PPKI ke PPI Inklusif Separa) bagi tahun semasa. 5.5 Pensijilan (rendah Pemberian penerimaan pensijilan (rendah 5 dan menengah) dan dan menengah) dan pentauliahan pentauliahan (menengah) bagi tahun sebelum.10 Kemenjadian sahsiah Kehadiran MBK ke sekolah bagi tahun 5 MBK (kehadiran) semasa. 5.

00 x 30% 100 = 30.00% Peratus pencapaian menurut wajaran (30%) =100.00 % PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 17 . y = skor maksimum) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? J: 5 adalah skor min Skor minimum ialah 1 = (5– 1) x 100 (5 – 1) S: Bagaimana memperoleh (5-1)? = 4 x 100 J: Skor maksimum ialah 5 4 Skor minimum ialah 1 =100.1) (x = skor min standard.1) x 100 (y .Contoh pengiraan skor standard 5 Jumlah Skor diperoleh = 70 Skor Min = Jumlah Skor = 70 = 5 Bilangan Aspek 14 Peratus Pencapaian = (x .

59 MEMUASKAN 20 . hal ehwal murid.00% 60 .00 Pendidikan Khas Integrasi.79 BAIK 40 .00 Taraf pencapaian CEMERLANG PENARAFAN BINTANG PPKI: PERATUS PENCAPAIAN TARAF PENCAPAIAN 80 . 3 Pengurusan 15 20% 20.19 SANGAT LEMAH PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 18 .00 kurikulum.00 berkeperluan khas JUMLAH SKOR 57 100% 95.00 pemudahcaraan 5 Kemenjadian murid 14 30% 30.00 tuju 2 Pengurusan Program 12 10% 10.Contoh pengiraan rumusan skor RUMUSAN SKOR SEKOLAH NAMA SEKOLAH: ABCD KOD SEKOLAH: 1234 Standard Bilangan Aspek Wajaran Skor (%) Skor Diperoleh 1 Kepimpinan dan hala 8 10% 5.100 CEMERLANG 95.39 LEMAH 0 . 4 Pembelajaran dan 8 30% 30. sukan dan kokurikulum.

my/index.php/my.moe.php/my.my/index.gov. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 19 .5 Langkah-langkah Muat Turun Panduan Penarafan Bintang PPKI dan Instrumen Penarafan Bintang PPKI Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI hendaklah memuat turun Panduan Penarafan Bintang PPKI dan Instrumen Penarafan Bintang PPKI dari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.gov.2. Langkah 1: layari laman sesawang http://www.moe.

Langkah 3: Klik “Pendidikan Khas”. Langkah 2: Klik “Murid/ Pelajar/ Pelatih”. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 20 .

Langkah 5: Klik “Muat Turun”. Langkah 4: Klik “Program Pendidikan Khas Integrasi”. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 21 .

PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 22 . meneliti dan memahami kandungan Panduan Penarafan Bintang PPKI secara terperinci dan menyeluruh. d. Pengetua/ Guru Besar dibantu PKPK/ Penyelaras PPKI menentukan skor bagi setiap aspek secara kolektif berpandukan deskripsi skor dalam Instrumen Penarafan Bintang PPKI. b. menghantar skor Instrumen Penarafan Bintang PPKI secara soft copy kepada PPD/JPN untuk tujuan verifikasi skor. Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI hendaklah: a. mengisi skor Instrumen Penarafan Bintang PPKI dalam Microsoft Excel yang telah disediakan secara off-line. e. c. memahami cara pengisian Instrumen Penarafan Bintang daripada laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia. f. Langkah 6: Pilih “Panduan Penarafan Bintang PPKI” dan “Instrumen Penarafan Bintang PPKI”. mengumpul segala bukti bagi setiap aspek yang dinilai melalui semakan dokumen dan lain-lain mengikut keperluan.

Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga PPKI ke arah pencapaian matlamat PPKI. Kewangan kerajaan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan optimum. Pengetua/ Guru Besar menerajui pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar. 4. 5. Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kualiti PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 23 . Yang berikut merupakan penerangan aspek yang perlu diberi perhatian: 1. Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim PPKI dan perancangan strategik untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah. 6. Huraian ini bertujuan membantu Pengetua dan Guru Besar atau PKPK/ Penyelaras PPKI terhadap pengurusan sekolah untuk memahami kandungan Panduan Penarafan Bintang PPKI dan berusaha ke arah pencapaian standard tersebut. BAB 3: PERNYATAAN STANDARD 3.2 Standard 1: Kepimpinan dan Hala Tuju Pengetua/ Guru Besar dibantu oleh Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga PPKI secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan PPKI bagi meningkatkan kualiti PdPc. 3. Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI berupaya memotivasikan warga PPKI untuk meningkatkan kualiti kerja.1 Pendahuluan Pernyataan standard ini menghuraikan kandungan Panduan Penarafan Bintang PPKI yang terdiri daripada lima standard. 2. 3.

Pengurusan kemudahan mesra OKU. Pengurusan aset PPKI diurus untuk memastikan peralatan yang dibekalkan ada dan berfungsi. Pengurusan kelas diurus untuk memastikan keselesaan MBK. Pengurusan Program Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) dimanfaatkan oleh warga PPKI. 5. pengurusan PPKI. Pelibatan PPKI dalam mesyuarat sekolah. 7. Pengurusan peralatan pembelajaran dan pemudahcaraan serta peralatan khusus pendidikan khas. 8. ibu bapa dan komuniti diwujudkan untuk manfaat PPKI. Pengurusan guru Pendidikan Khas dan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) diurus untuk meningkatkan kualiti kerja warga PPKI. Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI mematuhi dasar dan peraturan. Jawatankuasa Pendidikan Khas ditubuhkan bagi mengurus pelaksanaan PPKI dan PPI dengan berkesan. Bagi mencapai maksud ini: 1. 10. 4. 11. 6. 9. kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya PPKI dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. 12. 3. 7. Pelibatan warga sekolah. Data dan maklumat diurus supaya mudah diakses dan dimanfaatkan. Pengurusan fizikal PPKI diurus untuk memastikan keselesaan dan keselamatan warga PPKI. 3. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 24 . Pengurusan lawatan penanda aras di PPKI. 2. Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumat.3 Standard 2: Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi Organisasi PPKI diurus dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf. 8.

3. sukan dan kokurikulum PPKI diurus dengan mengambil kira keperluan dan keupayaan MBK. Penilaian diurus untuk mengesan pencapaian MBK dalam sukan dan kokurikulum. 13. 5. Pembentukan sahsiah MBK disediakan untuk memastikan kesejahteraan murid.4 Standard 3: Pengurusan Kurikulum. Badan beruniform dan kelab/ persatuan diurus untuk memastikan pelibatan MBK secara menyeluruh. 10. Hal Ehwal Murid. hal ehwal murid. Perkara-pekara berikut diberi perhatian sewajarnya: 1. 15. Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI. 12. Sukan dan Kokurikulum Pengurusan kurikulum. 7. 8. Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus untuk mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran MBK. RPI dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pembelajaran MBK. 9. Pengurusan dan pemberian EMK diurus mengikut ketetapan dan prosedur. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 25 . 4. Perkhidmatan kebajikan. keselamatan dan keceriaan disediakan untuk memastikan kesejahteraan MBK. 11. 14. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK. Jadual waktu disediakan bagi membolehkan pembelajaran dan pemudahcaraan dilaksanakan dengan teratur. Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga bulan. Penghargaan dan pengiktirafan diurus untuk memberi pengiktirafan kepada MBK. Program sukan diurus untuk mengesan dan memperkembangkan bakat serta potensi MBK ke arah pencapaian dan peningkatan sukan Pendidikan khas. kesihatan. Pengurusan disiplin MBK diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif MBK. Pengurusan pensijilan dan pentauliahan diurus untuk memberi pengiktirafan kepada MBK. 2.3. 6.

4. kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. 2. Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc (suasana pembelajaran) untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 26 . 7.5 Standard 4: Pembelajaran dan pemudahcaraan 1. Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc (proses pembelajaran) untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. 8. 5. Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan. 6. Guru bertindak sebagai pendorong (minda) untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid. Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. 3. Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc).3. Guru bertindak sebagai pendorong (emosi) untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid.

13. Kemenjadian MBK berdasarkan RPI tahun semasa. Pemberian penyertaan pensijilan (rendah dan menengah) bagi tahun sebelum. Kemenjadian pencapaian MBK dalam kokurikulum (kelab/ persatuan) tahun semasa. Penampilan MBK bagi tahun semasa.6 Standard 5: Kemenjadian MBK 1. 7. 14. 9. 11. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 27 . Kehadiran MBK ke sekolah bagi tahun semasa. Kemenjadian pencapaian MBK dalam kokurikulum (extrakurikulum) bagi tahun semasa. Kemahiran bersosial MBK bagi tahun semasa. MBK terlibat dalam kes salah laku bagi tahun semasa. 8.3. MBK mengikuti PPI (Inklusif Penuh/ Inklusif Separa) tahun semasa. 12 Kemahiran kepimpinan MBK bagi tahun semasa. 3. 2. Kemenjadian pencapaian MBK dalam kokurikulum (badan beruniform) bagi tahun semasa. Kemenjadian pencapaian MBK dalam sukan/ permainan bagi tahun semasa. Pemberiaan penerimaan pensijilan (rendah dan menengah) dan pentauliahan (menengah) bagi tahun sebelum. 6. Pemberian penghargaan dan pengiktirafan bagi tahun semasa. 10. 5. 4.

1.5 Gaya kepimpinan Penolong Kanan Pendidikan Khas/ PILIH SKOR Penyelaras PPKI mengamalkan gaya kepimpinan berkesan untuk menggembleng tenaga warga PPKI ke arah pencapaian matlamat PPKI. BAB 4: INSTRUMEN PENARAFAN BINTANG PPKI 4.2 Pengurusan kewangan Kewangan kerajaan diurus untuk PILIH SKOR memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan optimum.8 Kemahiran komunikasi Penolong Kanan Pendidikan Khas/ PILIH SKOR Penyelaras PPKI mengamalkan komunikasi berkesan untuk perkongsian idea dan maklumat. ASPEK PENERANGAN ASPEK DAN DESKRIPSI PILIH SKOR ASPEK 1.1 Instrumen Penarafan Bintang PPKI 1 STANDARD 1: KEPIMPINAN DAN HALA TUJU NO.7 Dasar dan peraturan Pengurusan PPKI mematuhi dasar dan PILIH SKOR peraturan. Jumlah skor diperoleh Skor min Peratus pencapaian Taraf pencapaian Peratus pencapaian menurut wajaran 10% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 28 . 1. 1.4 Kemahiran merancang PILIH SKOR Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim PPKI dan perancangan strategik untuk mencapai objektif sekolah. 1.3 Kemahiran motivasi Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan PILIH SKOR dan dorongan Pendidikan Khas/ Penyelaras PPKI berupaya memotivasikan warga PPKI untuk meningkatkan kualiti kerja. 1. 1. 1.1 Kepimpinan Pengetua/ Guru Besar menerajui PILIH SKOR Instruksional pelaksanaan kurikulum dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan pemupukan budaya belajar.6 Kemahiran membuat Penolong Kanan Pendidikan Khas/ PILIH SKOR keputusan dan Penyelaras PPKI berupaya membuat menyelesaikan keputusan dan menyelesaikan masalah masalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan PPKI.

PENERANGAN ASPEK DAN ASPEK PILIH SKOR ASPEK DESKRIPSI 2. Berterusan (PPB) 2. 2.11 Pengurusan Pengurusan kemudahan mesra OKU.3 Pengurusan fizikal Pengurusan fizikal PPKI diurus untuk PILIH SKOR memastikan keselesaan dan keselamatan warga PPKI. 2.4 Pengurusan aset Pengurusan aset PPKI diurus untuk PILIH SKOR memastikan peralatan yang dibekalkan ada dan berfungsi.7 Pengurusan Program Pengurusan Program Pembangunan PILIH SKOR Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) Profesionalisme dimanfaatkan oleh warga PPKI. 2. ibu bapa dan PILIH SKOR sekolah. 2.10 Pengurusan lawatan Pengurusan lawatan penanda aras di PILIH SKOR PPKI.1 Pengurusan sumber Pengurusan guru Pendidikan Khas dan manusia Pembantu Pengurusan Murid (PPM) diurus untuk meningkatkan kualiti kerja PILIH SKOR warga PPKI. PILIH SKOR kemudahan khusus pendidikan khas 2.9 Pelibatan warga Pelibatan warga sekolah. Jumlah skor diperoleh Skor min Peratus pencapaian Taraf pencapaian Peratus pencapaian menurut wajaran 10% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 29 .6 Pengurusan data dan Data dan maklumat diurus supaya PILIH SKOR maklumat mudah diakses dan dimanfaatkan. 2.12 Pengurusan peralatan Pengurusan peralatan pembelajaran PILIH SKOR dan pemudahcaraan serta peralatan khusus pendidikan khas. 2. ibu bapa dan komuniti diwujudkan untuk manfaat komuniti PPKI. 2.8 Pengurusan mesyuarat Pelibatan PPKI dalam mesyuarat PILIH SKOR sekolah. 2.5 Pengurusan kelas Pengurusan kelas diurus untuk PILIH SKOR memastikan keselesaan MBK. 2 STANDARD 2: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI NO.2 Jawatankuasa Jawatankuasa Pendidikan Khas PILIH SKOR Pendidikan Khas Sekolah ditubuhkan bagi mengurus Sekolah pelaksanaan PPKI dan PPI dengan berkesan. 2.

2 Pelaksanaan RPI dilaksanakan bagi memenuhi keperluan PILIH SKOR Rancangan Pendidikan pembelajaran MBK.14 Pengurusan badan Badan beruniform dan kelab/ persatuan diurus PILIH SKOR beruniform dan untuk memastikan pelibatan MBK secara persatuan menyeluruh. 3.13 Pengurusan sukan Program sukan diurus untuk mengesan dan PILIH SKOR MBK memperkembangkan bakat serta potensi MBK ke arah pencapaian dan peningkatan sukan pendidikan khas. melebihi tiga bulan 3.12 Pembentukan sahsiah Pembentukan sahsiah MBK disediakan untuk PILIH SKOR MBK memastikan kesejahteraan murid.15 Pengurusan penilaian Penilaian diurus untuk mengesan pencapaian MBK PILIH SKOR kegiatan sukan dan dalam sukan dan kokurikulum.9 Bimbingan dan Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK. 3.11 Kebajikan.4 Pelaksanaan tempoh Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga PILIH SKOR percubaan tidak bulan bagi MBK. keselamatan PILIH SKOR keselamatan dan dan keceriaan disediakan untuk memastikan keceriaan kesejahteraan MBK.10 Elaun Murid Khas Pengurusan dan pemberian EMK diurus mengikut PILIH SKOR (EMK) ketetapan dan prosedur.3 STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM. 3. Perkhidmatan kebajikan.1 Jadual waktu Jadual waktu disediakan bagi membolehkan PILIH SKOR pembelajaran dan pemudahcaraan dilaksanakan dengan teratur. 3. HAL EHWAL MURID. SUKAN DAN KOKURIKULUM NO.7 Pensijilan (rendah dan Pengurusan pensijilan dan pentauliahan diurus PILIH SKOR menengah) dan untuk memberi pengiktirafan kepada MBK. 3. 3. Individu 3. kesihatan.6 Penghargaan dan Penghargaan dan pengiktirafan diurus untuk PILIH SKOR pengiktirafan memberi pengiktirafan kepada MBK. PILIH SKOR dan PPI 3. pentauliahan (menengah) 3. kokurikulum Jumlah skor diperoleh Skor min Peratus pencapaian Taraf pencapaian Peratus pencapaian menurut wajaran 20% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 30 . kesihatan.8 Pengurusan disiplin Pengurusan disiplin MBK diurus untuk membentuk PILIH SKOR sikap dan perlakuan positif MBK. ASPEK PENERANGAN ASPEK DAN DESKRIPSI PILIH SKOR ASPEK 3. 3. 3.3 Pengurusan Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus untuk PILIH SKOR peperiksaan dan mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran pentaksiran MBK. PILIH SKOR kaunseling 3. 3.5 Pencapaian MBK PPKI Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI.

Opsyen guru mana yang pencerapan pelajaran murid tahun PdPC berkaitan) 1 2 3 4 5 Pilihan skor Penerangan (markah 4.99 2 20-49.99 PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 31 .1-4.1) 5 90-100 4 80-89. Ikhtisas guru Bil.6. Nama (Pilih mana. KP.STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAAN (SEKOLAH) Guru perlu diisi secara manual dengan cara memindahkan skor terkini yang telah diperoleh daripada SKPMg2 ke dalam tapak rumusan standard 4 Instrumen Penarafan Bintang PPKI berdasarkan pemilihan skor dan penerangan yang disediakan.99 1 0-19.11-4.99 3 50-79. Tarikh Mata Bil.6 daripada SKPMg2) (perlu dimasukkan ke dalam 4. Ting/ Masa No.

4 Pensijilan (rendah Pemberian penyertaan pensijilan 5 dan menengah) (rendah dan menengah) bagi tahun sebelum. 5.1 Kemenjadian MBK Kemenjadian MBK berdasarkan RPI 5 dalam perancangan tahun semasa. 5.5 Pensijilan (rendah Pemberian penerimaan pensijilan 5 dan menengah) dan (rendah dan menengah) dan pentauliahan pentauliahan (menengah) bagi tahun (menegah) sebelum.9 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam kokurikulum kokurikulum (extrakurikulum) bagi (extrakurikulum) tahun semasa. permainan 5.10 kemenjadian sahsiah Kehadiran MBK ke bagi sekolah tahun 5 MBK (kehadiran) semasa. 5.14 penampilan MBK Penampilan MBK bagi tahun semasa. 5.8 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam kokurikulum kokurikulum (badan beruniform) bagi (badan beruniform) tahun semasa.2 Kemenjadian MBK MBK PPKI mengikuti PPI (Inklusif 5 PPKI ke PPI Penuh/ Inklusif Separa) bagi tahun semasa. 5 Jumlah skor diperoleh Skor min Peratus pencapaian Taraf pencapaian Peratus pencapaian menurut wajaran 30% PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 32 . 5. 5. 5.7 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam kokurikulum kokurikulum (kelab/ persatuan) bagi (kelab/ persatuan) tahun semasa.3 Penghargaan dan Pemberian penghargaan dan 5 pengiktirafan pengiktirafan bagi tahun semasa.12 kemenjadian sahsiah Kemahiran kepimpinan MBK bagi tahun 5 MBK (kepimpinan) semasa. 5. 5.STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS 5 KEMENJADIAN MBK NO. PENERANGAN ASPEK DAN ASPEK ASPEK PILIH SKOR DESKRIPSI 5.11 kemenjadian sahsiah MBK terlibat dalam kes salah laku bagi 5 MBK (salah laku) tahun semasa.6 Kemenjadian MBK Kemenjadian pencapaian MBK dalam 5 dalam sukan/ sukan/ permainan bagi tahun semasa.13 Kemahiran bersosial Kemahiran bersosial MBK bagi tahun 5 MBK semasa. 5. RPI 5. 5.

BAB 5: DESKRIPSI SKOR

5.1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU

STANDARD I KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
ELEMEN 1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
PENGETUA/ GURU BESAR MENERAJUI PELAKSANAAN KURIKULUM DAN
ASPEK 1.1 MEWUJUDKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG MENGGALAKKAN
PEMUPUKAN BUDAYA BELAJAR
SKOR DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 5, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4
dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha
meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian
SKOR 5 MBK. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain.Contohnya:
 Pengetua/ Guru Besar menjalankan tugas sebagai mentor dalam pentadbiran dan
pengurusan PPKI atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah
dilaksanakan).
 Pengetua/ Guru Besar:
i) menjalankan tugas pencerapan PdPc serta memberi bimbingan yang sewajarnya
kepada guru PPKI.
SKOR 4
ii) menggalakkan warga PPKI supaya bersikap kreatif dan inovatif dalam PdPc.
iii) memantau kemajuan pencapaian serta keperluan MBK.
iv) memastikan segala program/ aktiviti berjalan lancar mengikut takwim.
SKOR 3  Pengetua/ Guru Besar mengambil kira mana-mana tiga (3) di atas.
SKOR 2  Pengetua/ Guru Besar mengambil kira mana-mana dua (2) di atas.
SKOR 1  Pengetua/ Guru Besar mengambil kira mana-mana satu (1) di atas.

STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
ELEMEN 2 PENGURUSAN KEWANGAN
KEWANGAN KERAJAAN DIURUS UNTUK MEMASTIKAN SETIAP PERBELANJAAN
ASPEK 1.2
MEMBERI PULANGAN YANG OPTIMUM.
SKOR DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 5, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4
perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-
SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan
pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras
oleh PPKI lain.
 Pengurusan kewangan PPKI:
i) diurus secara telus dan berkesan serta mematuhi peraturan kewangan yang
berkuat kuasa.
ii) dirancang perbelanjaannya berdasarkan peruntukan.
iii) dimaklumkan kepada guru tentang kewangan berkaitan agihan, peruntukan dan
SKOR 4 perbelanjaan di PPKI.
iv) peruntukan PCG mencukupi mengikut bilangan MBK PPKI berdasarkan arahan
semasa.
v) tidak menyumbang kepada Laporan Audit Berteguran sekolah.
vi) dikawal secara terancang bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi
pulangan yang optimum.
SKOR 3  Pengurusan kewangan PPKI mengambil kira mana-mana lima (5) perkara di atas.
SKOR 2  Pengurusan kewangan PPKI mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas.
SKOR 1  Pengurusan kewangan PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 33

STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
ELEMEN 3 KEMAHIRAN MOTIVASI DAN DORONGAN
PENGETUA/ GURU BESAR/ PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ PENYELARAS
ASPEK 1.3 PPKI BERUPAYA MEMOTIVASIKAN WARGA PPKI UNTUK MENINGKATKAN
KUALITI KERJA.
SKOR DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 5, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4
dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha
SKOR 5
meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian
murid berkeperluan khas (MBK). Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain.
 Pengetua/ Guru Besar/ PKPK/ Penyelaras PPKI memberi:
i) sokongan sepenuhnya dari segi moral dan material kepada warga PPKI.
ii) galakan dan bimbingan yang boleh meningkatkan profesionalisme warga
SKOR 4 PPKI.
iii) teguran yang boleh meningkatkan motivasi dan tahap pencapaian warga
PPKI.
iv) penghargaan yang boleh menjurus ke arah kejayaan warga PPKI.
 Pengetua/ Guru Besar/ PKPK/ Penyelaras PPKI melaksanakan mana-mana tiga (3)
SKOR 3
perkara di atas.
 Pengetua/ Guru Besar/ PKPK/ Penyelaras PPKI melaksanakan mana-mana dua (2)
SKOR 2
perkara di atas.
 Pengetua/ Guru Besar/ PKPK/ Penyelaras PPKI melaksanakan mana-mana satu (1)
SKOR 1
perkara di atas.

STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
ELEMEN 4 KEMAHIRAN MERANCANG
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ PENYELARAS PPKI MENERAJUI
ASPEK 1.4 PENYEDIAAN TAKWIM TAHUNAN PPKI DAN PERANCANGAN STRATEGIK UNTUK
MENCAPAI MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH.
SKOR DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 5, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4
dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha
SKOR 5
meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian
murid berkeperluan khas (MBK). Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain.
 PKPK/ Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim tahunan PPKI dan
perancangan strategik:
i) merangkumi kurikulum, kokurikulum, sukan, hal ehwal murid, kewangan, sumber
manusia, kemudahan dan keperluan asas PPKI.
ii) disediakan berasaskan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat).
iii) disediakan memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic,
SKOR 4
time - bound).
iv) sasaran berdasarkan pencapaian objektif tahunan RPI, potensi murid, isu yang
dikenal pasti dan sumber yang ada.
v) strategi yang tepat dan jelas dirangka untuk membolehkan sasaran tercapai.
vi) pemantauan dan penilaian dirancang bagi memastikan program dilaksanakan
dengan berkesan.
 PKPK/ Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim dan perancangan strategik
SKOR 3
PPKI dengan mengambil kira mana-mana lima (5) perkara di atas.
 PKPK/ Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim dan perancangan strategik
SKOR 2
PPKI dengan mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas.
 PKPK/ Penyelaras PPKI menerajui penyediaan takwim dan perancangan strategik
SKOR 1
PPKI dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 34

STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
ELEMEN 5 GAYA KEPIMPINAN
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ PENYELARAS PPKI MENGAMALKAN
ASPEK 1.5 GAYA KEPIMPINAN BERKESAN UNTUK MENGGEMBLENG TENAGA WARGA
PPKI KE ARAH PENCAPAIAN MATLAMAT PPKI
SKOR DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 5, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor
4 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/ kreativiti/ amalan terbaik yang diiktiraf atau
boleh dicontohi. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. Contohnya:
SKOR 5
 PKPK/ Penyelaras PPKI mendapatkan maklum balas gaya kepimpinannya untuk
penambahbaikan sepertI mewujudkan peti cadangan, melalui media sosial atau
inisiatif yang sesuai. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan).
 PKPK/ Penyelaras PPKI mengamalkan gaya kepimpinan:
i) sesuai mengikut situasi.
ii) bertindak secara proaktif untuk melaksanakan perubahan ke arah tindakan
pembetulan/ penambahbaikan.
iii) berintegriti.
SKOR 4
iv) bersikap profesional dalam melaksanakan tindakannya.
v) berpengetahuan luas untuk menjana idea yang bernas.
vi) berkemahiran dalam membimbing.
vii) mengamalkan budaya berdaya saing yang menjadi ikutan warga PPKI dalam
melaksanakan tugas.
 PKPK/ Penyelaras PPK mengamalkan gaya kepimpinan dengan mengambil kira
SKOR 3
mana-mana enam (6) perkara di atas.
 PKPK/ Penyelaras PPK mengamalkan gaya kepimpinan dengan mengambil kira
SKOR 2
mana-mana lima (5) perkara di atas.
 PKPK/ Penyelaras PPK mengamalkan gaya kepimpinan dengan mengambil kira
SKOR 1
mana-mana empat (4) perkara di atas.

STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
ELEMEN 6 KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH
PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ PENYELARAS PPKI BERUPAYA
ASPEK 1.6 MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH UNTUK
MENINGKATKAN KUALITI PENGURUSAN PPKI.
SKOR DESKRIPSI SKOR
Untuk memperoleh skor 5, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor
4 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada
SKOR 5 usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan
pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras
oleh PPKI lain.
 PKPK/ Penyelaras PPKI berupaya:
i) mengenal pasti punca masalah dan mengambil kira semua faktor serta
mematuhi peraturan dan prosedur dalam proses membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.
SKOR 4 ii) membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan adil, tegas, telus,
cepat dan tepat sama ada secara individu atau kolektif mengikut keperluan.
iii) mengambil langkah kawalan, pencegahan dan tindakan awal yang berkesan
bagi memastikan masalah tidak berulang.
iv) menyelesaikan keseluruhan masalah.
SKOR 3  PKPK/ Penyelaras PPKI melaksanakan mana-mana tiga (3) perkara di atas.
SKOR 2  PKPK/ Penyelaras PPKI melaksanakan mana-mana dua (2) perkara di atas.
SKOR 1  PKPK/ Penyelaras PPKI melaksanakan mana-mana satu (1) perkara di atas.

PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 35

tepat dan jelas. STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU ELEMEN 8 KEMAHIRAN KOMUNIKASI PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS/ PENYELARAS PPKI MENGAMALKAN ASPEK 1. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai justifikasi skor 5). SKOR 1  Aspek pengurusan PPKI mematuhi mana-mana empat (4) perkara di atas. ii) sedia mendengar dan memanfaatkan pandangan yang berbeza melalui SKOR 4 perspektif yang positif untuk kemajuan program. vi) Buku Panduan Pengoperasian PPKI. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. iii) Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas. Sign Exact English (SEE). PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 36 .  Aspek pengurusan PPKI mematuhi: i) Akta Pendidikan 1996. SKOR 2  PKPK/ Penyelaras PPKI dapat melaksanakan mana-mana tiga (3) di atas.7 PENGURUSAN PPKI MEMATUHI DASAR DAN PERATURAN SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. SKOR 2  Aspek pengurusan PPKI mematuhi mana-mana lima (5) perkara di atas. Usaha seumpama ini SKOR 5 sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. v) Surat Siaran.  PKPK/ Penyelaras PPKI dapat: i) menggunakan komunikasi pelbagai hala yang berkesan dalam menyampaikan idea. Boleh menggunakan pelbagai bahasa isyarat seperti Bahasa Melayu Kod Tangan (BMKT). semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. iii) menyampaikan maklumat terkini kepada warga PPKI dan ibu bapa dengan cepat. SKOR 4 iv) Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI). v) berkomunikasi dengan berkesan dan tidak menyebabkan perselisihan faham dalam kalangan warga PPKI. Bahasa Isyarat Komunikasi (BIK). American Sign Language (ASL) dan bacaan bibir. SKOR 1  PKPK/ Penyelaras PPKI dapat melaksanakan mana-mana dua (2) di atas. Contohnya: PKPK/ Penyelaras PPKI berkemahiran menggunakan bahasa isyarat merentasi kurikulum. SKOR 3  Aspek pengurusan PPKI mematuhi mana-mana enam (6) perkara di atas. ii) Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada SKOR 5 peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). STANDARD 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU ELEMEN 7 DASAR DAN PERATURAN ASPEK 1. maklumat dan arahan dengan mengambil kira keperluan semua pihak yang berkepentingan untuk kemajuan program. iv) menyampaikan keseluruhan arahan dengan jelas. vii) Garis Panduan PPI. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK).8 KOMUNIKASI BERKESAN UNTUK PERKONGSIAN IDEA DAN MAKLUMAT SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. SKOR 3  PKPK/ Penyelaras PPKI dapat melaksanakan mana-mana empat (4) di atas.

iii) prestasi kerja guru Pendidikan Khas dan PPM dinilai secara sistematik. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). kemahiran dan pengalaman keseluruhan guru Pendidikan Khas dan PPM dikenal pasti.1 MURID (PPM) DIURUS UNTUK MENINGKATKAN KUALITI KERJA WARGA PPKI SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. tepat.  Pengurusan sumber manusia diurus dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) SKOR 3 perkara di atas.  Pengurusan sumber manusia di PPKI diurus dengan mengambil kira: i) potensi.2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN GURU PENDIDIKAN KHAS DAN PEMBANTU PENGURUSAN ASPEK 2. Contohnya:  Pihak PPKI menggunakan data dan maklumat keseluruhan guru Pendidikan Khas dan PPM daripada sistem sedia ada/ sistem tersendiri untuk mengagihkan tugas dan memberi pengiktirafan atau inisiatif lain yang sesuai.  Pengurusan sumber manusia diurus dengan mengambil kira mana-mana dua (2) SKOR 2 perkara di atas. adil. telus dan berterusan. iv) hasil penilaian prestasi dimaklumkan kepada guru Pendidikan Khas dan PPM yang berkenaan.5.  Pengurusan sumber manusia diurus dengan mengambil kira mana-mana satu (1) SKOR 1 perkara di atas. memberi SKOR 4 kepuasan dan keseronokan bekerja. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai justifikasi skor 5). ii) tugas diagihkan secara seimbang meningkatkan kualiti kerja. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 37 . semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. Usaha seumpama ini SKOR 5 sesuai ditanda aras oleh PPKI lain.

guru Pendidikan Khas serta PPM. iv) pemantauan dilaksanakan oleh Pengetua/ Guru Besar secara terancang dan mempunyai inisiatif yang jelas untuk mengatasi kekurangan tersebut. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. ii) fungsi dan tugas setiap ahli jawatankuasa diperincikan. pengurusan diri. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 2 JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS DITUBUHKAN BAGI MENGURUS ASPEK 2. Contohnya: PPKI menggunakan bilik-bilik/ kemudahan sedia ada di sekolah.  Pengurusan fizikal PPKI mengambil kira: i) kemudahan fizikal dan kelengkapan asas PPKI mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan MBK. iii) penyediaan ruang/ sudut perbincangan. SKOR 2  Pengurusan fizikal PPKI mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.  Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah diurus dengan mengambil kira mana- SKOR 2 mana lima (5) perkara di atas. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi.  Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah diurus dengan mengambil kira mana- SKOR 3 mana enam (6) perkara di atas. v) penilaian dilaksanakan terhadap aktiviti/ program yang dilaksanakan. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. audio dan ICT disediakan mengikut keperluan. vi) penambahbaikan dilaksanakan terhadap aktiviti/ program. vii) pendokumentasian lengkap disediakan dan dikemas kini. iii) merancang aktiviti PPKI dan PPI selaras dengan perancangan strategik SKOR 4 sekolah yang mantap. iv) pemantauan dilaksanakan terhadap aktiviti/ program yang dirancang. rujukan. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada SKOR 5 peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK).2 PELAKSANAAN PPKI DAN PPI DENGAN BERKESAN. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada SKOR 5 peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 38 . berfungsi serta digunakan SKOR 4 secara optimum. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 3 PENGURUSAN FIZIKAL PENGURUSAN FIZIKAL PPKI DIURUS UNTUK MEMASTIKAN KESELESAAN DAN ASPEK 2. ii) kemudahan fizikal dan kelengkapan asas PPKI diperiksa dan diselenggara untuk memastikannya dalam keadaan selamat.3 KESELAMATAN WARGA PPKI. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5.  Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah diurus dengan mengambil kira mana- SKOR 1 mana empat (4) perkara di atas. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai justifikasi skor 5).  Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah: i) dipengerusikan oleh Pengetua/ Guru Besar. SKOR 3  Pengurusan fizikal PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. SKOR 1  Pengurusan fizikal PPKI mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai justifikasi skor 5). iv) perolehan.5 PENGURUSAN KELAS PPKI DIURUS UNTUK MEMASTIKAN KESELESAAN MBK SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). iv) susun atur perabot mengikut kesesuaian dan keselamatan MBK. SKOR 3  Pengurusan aset PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. SKOR 2  Pengurusan aset PPKI mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 39 . SKOR 4 iii) pemantauan kelas kondusif dilaksanakan oleh Pengetua/ Guru Besar secara terancang sebagai asas untuk tindakan pembetulan/ penambahbaikan. SKOR 2  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. Contohnya: Saiz kelas PPKI sesuai dengan keperluan individu MBK (1 kelas PPKI sekurang- kurangnya 1 ½ bay). STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 4 PENGURUSAN ASET PENGURUSAN ASET PPKI DIURUS UNTUK MEMASTIKAN PERALATAN YANG ASPEK 2. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan SKOR 5 pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). SKOR 1  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.  Pengurusan kelas PPKI diurus dengan mengambil kira: i) lokasi kelas PPKI mengikut kesesuaian MBK. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. penggunaan dan penyelenggaraan direkodkan dan dikemas kini. SKOR 3  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.4 DIBEKALKAN ADA DAN BERFUNGSI SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. iii) mengambil tindakan terhadap pemeriksaan harta modal dan inventori. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi.  Pengurusan aset PPKI merangkumi: i) harta modal dan inventori diurus mengikut prosedur yang ditetapkan. SKOR 1  Pengurusan aset PPKI mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. ii) kelas PPKI mempunyai sistem pengudaraan yang baik. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 5 PENGURUSAN KELAS ASPEK 2. SKOR 4 ii) menggunakan harta modal dan inventori secara optimum.

SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. ii) lengkap dan dikemas kini. SKOR 4 iii) hal ehwal murid PPKI. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). SKOR 4 iii) mudah diakses.6 DATA DAN MAKLUMAT DIURUS SUPAYA MUDAH DIAKSES DAN DIMANFAATKAN SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 7 PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPB) PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPB) ASPEK 2. v) disebar luas kepada warga sekolah. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK).7 DIMANFAATKAN OLEH WARGA PPKI. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 40 . SKOR 1  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. maklumat MBK PPKI dan PPI mengambil kira mana-mana lima (5) SKOR 3 perkara di atas.  Pengurusan data.  Pengurusan PPKI menggunakan platform PPB sebagai salah satu wahana untuk menyampaikan maklumat berkaitan: i) kurikulum PPKI. SKOR 2  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. v) maklumat pelaksanaan PPB yang berkaitan PPKI dan PPI disediakan.  Pengurusan data. iv) dianalisis dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiti pengurusan serta prestasi MBK. maklumat MBK PPKI dan PPI: i) disimpan dengan kaedah yang sistematik dan sesuai. maklumat MBK PPKI dan PPI mengambil kira mana-mana empat SKOR 3 (4) perkara di atas.STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 6 PENGURUSAN DATA DAN MAKLUMAT ASPEK 2.  Pengurusan data. vi) bahan pembentangan berkaitan didokumentasikan dan dikemas kini sebagai rujukan. SKOR 2  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. iv) maklumat PPKI dan PPI kepada warga sekolah. ii) kokurikulum PPKI. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. SKOR 1  Pengurusan kelas PPKI mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Contohnya:  Ibu bapa dan komuniti memberi sumbangan secara berterusan sama ada dalam bentuk sumbangan dana. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. pencapaian dan kejayaan MBK PPKI dihebahkan untuk pengetahuan warga sekolah.  Guru PPKI terlibat dalam mesyuarat sekolah dengan mengambil kira mana-mana SKOR 1 empat (4) perkara di atas.  Pelibatan warga sekolah.9 MANFAAT PPKI SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. iii) Jawatankuasa Kurikulum sekolah. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 8 PENGURUSAN MESYUARAT ASPEK 2. vi) Jawatankuasa PIBG sekolah.  Pelibatan warga sekolah. ibu bapa dan komuniti diwujudkan melalui SKOR 4 pelbagai cara. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). ibu bapa dan komuniti. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). (Nyatakan inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai justifikasi skor 5). ibu bapa dan komuniti merangkumi mana-mana tiga (3) SKOR 3 perkara di atas. ii) hubungan erat dengan warga sekolah. ibu bapa dan komuniti merangkumi mana-mana dua (2) SKOR 2 perkara di atas.  Guru PPKI terlibat dalam mesyuarat sekolah dengan mengambil kira mana-mana SKOR 3 enam (6) perkara di atas. ibu bapa dan komuniti. ibu bapa dan komuniti merangkumi: i) maklumat tentang PPKI dari segi pembangunan. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras SKOR 5 oleh PPKI lain. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi.  Pelibatan warga sekolah. SKOR 4 iv) Jawatankuasa Kokurikulum sekolah. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 41 . STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 9 PELIBATAN WARGA SEKOLAH. ii) mesyuarat panitia sekolah.  Pelibatan warga sekolah. iii) warga sekolah. iv) pelbagai bentuk sumbangan diterima bagi menggerakkan PPKI ke arah kecemerlangan khususnya daripada sekolah. ibu bapa dan komuniti terlibat dalam aktiviti PPKI. peralatan atau kepakaran seperti gotong-royong.  Guru PPKI terlibat dalam mesyuarat sekolah mengambil kira: i) mesyuarat guru. vii) maklumat dan bahan mesyuarat lengkap didokumentasi dan dikemas kini. IBU BAPA DAN KOMUNITI DIWUJUDKAN UNTUK ASPEK 2. ibu bapa dan komuniti merangkumi mana-mana satu (1) SKOR 1 perkara di atas. IBU BAPA DAN KOMUNITI PELIBATAN WARGA SEKOLAH.8 PELIBATAN PPKI DALAM MESYUARAT SEKOLAH SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. v) Jawatankuasa Hal Ehwal Murid sekolah.  Guru PPKI terlibat dalam mesyuarat sekolah dengan mengambil kira mana-mana SKOR 2 lima (5) perkara di atas.

 Kemudahan mesra OKU di sekolah disediakan mengikut spesifikasi dengan mengambil kira: i) parkir OKU. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. Contohnya: Pihak sekolah menyediakan dan menyelenggara kemudahan mesra OKU Pendidikan khas seperti parkir OKU. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras SKOR 5 oleh PPKI lain.  Kemudahan mesra OKU diurus dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara SKOR 1 di atas. susur landai. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). dengan menggunakan kepakaran dalaman yang terdiri daripada guru/ anggota kumpulan pelaksana/ ibu bapa atau inisiatif yang sesuai. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 42 . susur tangan.11 PENGURUSAN KEMUDAHAN MESRA OKU SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. iii) PPKI mengadakan perkongsian pintar dengan mana-mana agensi kerajaan. ii) PPKI terlibat dalam aktiviti/ program bersama-sama Pusat Perkhidmatan SKOR 4 Pendidikan Khas (3PK).  Kemudahan mesra OKU diurus dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara SKOR 3 di atas. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi.  Kemudahan mesra OKU diurus dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara SKOR 2 di atas. SKOR 4 ii) tandas mesra OKU.  Pengurusan lawatan penanda aras di PPKI mengambil kira mana-mana dua (2) SKOR 2 perkara di atas. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 10 PENGURUSAN LAWATAN ASPEK 2.  Pengurusan lawatan penanda aras di PPKI mengambil kira: i) PPKI menerima lawatan penanda aras di peringkat kebangsaan.  Pengurusan lawatan penanda aras di PPKI mengambil kira mana-mana satu (1) SKOR 1 perkara di atas. tandas mesra OKU. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 11 PENGURUSAN KEMUDAHAN KHUSUS PENDIDIKAN KHAS ASPEK 2. iii) susur landai (ramp). iv) susur tangan (railing). Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan SKOR 5 pencapaian murid berkeperluan khas (MBK).10 PENGURUSAN LAWATAN PENANDA ARAS DI PPKI SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. Contohnya: PPKI menerima lawatan penanda aras di peringkat antarabangsa.  Pengurusan lawatan penanda aras di PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) SKOR 3 perkara di atas. iv) PPKI mengadakan perkongsian pintar dengan mana-mana agensi swasta.

kurang upaya pertuturan dan kurang upaya pelbagai). mesin laminet. kurang upaya fizikal. sistem FM dan peralatan lain yang bersesuaian mengikut keperluan. iv) diperiksa dan diselenggara untuk memastikannya selamat dan berfungsi.  Keseluruhan peralatan pembelajaran dan pemudahcaraan serta peralatan khusus SKOR 2 pendidikan khas mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. STANDARD 2 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI ELEMEN 12 PENGURUSAN PERALATAN PENGURUSAN PERALATAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN SERTA ASPEK 2.  Keseluruhan peralatan pembelajaran dan pemudahcaraan serta peralatan khusus SKOR 1 pendidikan khas mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.peralatan yang bersesuaian dengan kurikulum semasa pendidikan khas (mengikut kategori murid masalah pembelajaran. kurang upaya pendengaran. SKOR 4 ii) mencukupi dan diagihkan mengikut kesesuaian dan keperluan MBK.trampolin. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. peralatan ICT.  Keseluruhan peralatan pembelajaran dan pemudahcaraan serta peralatan khusus SKOR 3 pendidikan khas mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas. mesin braille. bilik sensori.  Keseluruhan peralatan pembelajaran dan pemudahcaraan serta peralatan khusus pendidikan khas mengambil kira: i) didaftarkan mengikut tatacara pengurusan aset kerajaan. Contohnya: Pihak sekolah menyediakan dan menyelenggara peralatan khusus pendidikan khas dengan menggunakan kepakaran dalaman yang terdiri daripada guru/ anggota kumpulan pelaksana/ ibu bapa atau inisiatif yang sesuai.12 PERALATAN KHUSUS PENDIDIKAN KHAS SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. permainan sensori. kit motor halus dan motor kasar. kurang upaya penglihatan. *Peralatan pembelajaran . Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). v) rekod pendaftaran dan penyelenggaraaan dikemas kini. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. SKOR 5 *Peralatan khusus . PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 43 . iii) digunakan secara optimum oleh MBK.

SUKAN DAN KOKURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 1 JADUAL WAKTU JADUAL WAKTU DISEDIAKAN BAGI MEMBOLEHKAN PEMBELAJARAN DAN ASPEK 3.  Jadual waktu di PPKI mengambil kira: i) Jadual Waktu Induk. SKOR 1  Jadual waktu di PPKI mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. SKOR 2  Jadual waktu di PPKI mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas. SKOR 4 iii) Guru mematuhi jadual waktu (termasuk jadual waktu PPI). komuniti dan kumpulan pelbagai disiplin) bagi menyediakan perancangan untuk setiap MBK secara komprehensif. Jadual Waktu Kelas Pendidikan Khas dan Jadual Persendirian Guru Pendidikan Khas disediakan mengikut surat pekeliling ikhtisas yang sedang berkuatkuasa. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 2 PELAKSANAAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI) ASPEK 3. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 44 .5. SKOR 1  RPI yang disediakan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. PPM. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. guru.2 RPI DILAKSANAKAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN PEMBELAJARAN MBK SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. ii) Jadual Waktu Induk dan Jadual Waktu Kelas Pendidikan Khas mengambil kira keperluan individu murid.1 PEMUDAHCARAAN DILAKSANAKAN DENGAN TERATUR.  RPI yang disediakan mengambil kira: i) menyokong dasar pelaksanaan Program Pendidikan Khas. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK).3 PENGURUSAN KURIKULUM. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. SKOR 3  Jadual waktu di PPKI mengambil kira mana-mana lima (5) perkara di atas. iv) dirujuk oleh hampir keseluruhan Panel Permuafakatan RPI secara menyeluruh untuk tujuan PdPc. v) Pengetua/ Guru Besar mengesahkan keseluruhan jadual waktu. HAL EHWAL MURID. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). vi) Pengetua/ Guru Besar membuat pemantauan terhadap kepatuhan peruntukan jadual waktu. ibu bapa/ penjaga. ii) melibatkan kebanyakan Panel Permuafakatan RPI (pentadbir sekolah. iv) Guru mematuhi peruntukan masa yang ditetapkan serta komponen mata pelajaran yang dipilih. v) mempunyai strategi yang tepat dan dirangka untuk membolehkan sasaran yang ditetapkan tercapai. SKOR 3  RPI yang disediakan mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas.guru. SKOR 2  RPI yang disediakan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. SKOR 4 iii) dilaksanakan secara terancang.

semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK).Pegawai JPN/ PPD. .  Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga (3) bulan bagi MBK diurus dengan SKOR 1 mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. kekuatan dan kelemahan MBK. STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 4 PELAKSANAAN TEMPOH PERCUBAAN TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ASPEK 3. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain. iv) pengesahan penempatan dibuat oleh sekurang-kurangnya dua panel yang terdiri daripada: . v) hasil analisis digunakan untuk tindakan pembetulan/ penambahbaikan bagi semua MBK.Pengetua/Guru Besar/PKPK/Penyelaras PPKI. SKOR 4 iv) dianalisis bagi mengesan pencapaian.  Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga (3) bulan bagi MBK diurus dengan SKOR 3 mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.  Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga (3) bulan bagi MBK diurus dengan SKOR 2 mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha- SKOR 5 usaha meningkatkan kecemerlangan PPKI yang membawa kepada peningkatan pencapaian murid berkeperluan khas (MBK). vi) direkodkan dengan lengkap dan dikemas kini bagi semua MBK.  Pelaksanaan tempoh percubaan tidak melebihi tiga (3) bulan bagi MBK diurus dengan mengambil kira: i) MBK yang ditempatkan di PPKI dan PPI menjalani tempoh percubaan tidak melebihi tiga (3) bulan bagi menentukan kesesuaian penempatan MBK. ii) penilaian laporan tempoh percubaan. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5.Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)/Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU). iii) skema pemarkahan/ senarai semak disediakan dengan lengkap dan tepat (mengikut kesesuaian). mengenal pasti isu.3 PENCAPAIAN DAN MASALAH PEMBELAJARAN MBK. . semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 perlu dipenuhi. iii) penyediaan laporan tempoh percubaan mendapat perakuan ibu bapa/ penjaga SKOR 4 berdasarkan pemerhatian dan instrumen berkaitan.4 PELAKSANAAN TEMPOH PERCUBAAN TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN BAGI MBK SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 3 PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN/ PENILAIAN/ DIAGNOSTIK DIURUS UNTUK MENGESAN ASPEK 3.  Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus dengan mengambil kira: i) perancangan tahun semasa. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 45 .  Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) SKOR 1 perkara di atas. ii) soalan penilaian disediakan berasaskan aras keupayaan MBK.  Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus dengan mengambil kira mana-mana lima (5) SKOR 3 perkara di atas. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain.  Pentaksiran/ penilaian/ diagnostik diurus dengan mengambil kira mana-mana empat SKOR 2 (4) perkara di atas.

hadiah. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 dipenuhi. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 46 .  Penghargaan dan pengiktirafan diberi kepada MBK dengan mengambil kira mana- SKOR 1 mana satu (1) perkara di atas. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha SKOR 5 meningkatkan pencapaian MBK dalam akademik.  Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI diurus dengan mengambil kira mana-mana SKOR 1 satu (1) perkara di atas. Contohnya: Bekerjasama dengan pihak luar/ NGO. iii) tindakan susulan di peringkat kelas. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha SKOR 5 meningkatkan kemenjadian MBK. iv) pengurusan intervensi dilaksanakan mengikut analisis pencapaian MBK.  Penghargaan dan pengiktirafan diberi kepada MBK dengan mengambil kira: i) menetapkan dasar memberi penghargaan dan pengiktirafan. STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 6 PENGHARGAAN DAN PENGIKTIRAFAN PENGHARGAAN DAN PENGIKTIRAFAN DIURUS UNTUK MEMBERI PENGIKTIRAFAN ASPEK 3. SKOR 4 ketua panitia. iii) keseluruhan penghargaan dan pengiktirafan direkodkan.semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 dipenuhi. ii) mempelbagaikan bentuk penghargaan (seperti pemberian sijil.  Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI diurus dengan mengambil kira mana-mana SKOR 2 dua (2) perkara di atas.5 PENCAPAIAN MBK DI PPKI DAN MBK DI PPI SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah (JPKS). STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 5 PENCAPAIAN MBK PPKI DAN PPI ASPEK 3.  Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI diurus dengan mengambil kira mana-mana SKOR 3 tiga (3) perkara di atas. menyertai SKOR 4 lawatan dan jamuan). ii) hasil pencapaian MBK dilaporkan kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri.6 KEPADA MBK SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5.  Penghargaan dan pengiktirafan diberi kepada MBK dengan mengambil kira mana- SKOR 2 mana dua (2) perkara di atas. panitia dan Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah dirancang dan direkodkan.  Pencapaian MBK di PPKI dan MBK di PPI diurus dengan cara: i) direkod dan dianalisis dalam bentuk markah ujian/ pentaksiran dan peperiksaan awam untuk mengenal pasti MBK yang telah/ belum menguasai hasil pembelajaran yang dijangkakan.  Penghargaan dan pengiktirafan diberi kepada MBK dengan mengambil kira mana- SKOR 3 mana tiga (3) perkara di atas. iv) menghebahkan penghargaan dan pengiktirafan yang telah diberikan. ibu bapa dan pihak sekolah). Contohnya: PPKI yang mempunyai MBK yang menyertai PPI secara inklusif penuh atau inklusif separa.

v) program kemajuan/ pengukuhan/ bimbingan/ pencegahan dan pemulihan disiplin dirancang dan dilaksanakan. STANDARD 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ELEMEN 8 PENGURUSAN DISIPLIN PENGURUSAN DISIPLIN MBK DIURUS UNTUK MEMBENTUK SIKAP DAN ASPEK 3.  Pensijilan (rendah dan menengah) dan pentauliahan (menengah) mengambil kira SKOR 2 mana-mana dua (2) perkara di atas.  Pensijilan (rendah dan menengah) dan pentauliahan (menengah) mengambil kira: i) menetapkan dasar memberi pensijilan dan pentauliahan kepada MBK PPKI yang mengikuti Kurikulum Pendidikan Khas rendah dan menengah. iii) maklumat pensijilan dan pentauliahan kepada MBK dikemas kini. iv) MBK yang perlu diberi perhatian khas untuk tujuan kemajuan/ pengukuhan/ SKOR 4 bimbingan/ pencegahan dan pemulihan dikenal pasti. Contohnya: Bekerjasama dengan pihak luar untuk membolehkan MBK mendapat sijil dan pentauliahan yang mengikut dasar KPM.8 PERLAKUAN POSITIF MBK. SKOR 3  Pengurusan MBK mengambil kira mana-mana enam (6) perkara di atas. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 SKOR 5 dipenuhi. vii) program kemajuan/ pengukuhan/ bimbingan/ pencegahan dan pemulihan disiplin lengkap didokumentasi.  Pensijilan (rendah dan menengah) dan pentauliahan (menengah) mengambil kira SKOR 3 mana-mana tiga (3) perkara di atas. vi) program kemajuan/ pengukuhan/ bimbingan/ pencegahan dan pemulihan disiplin dipantau oleh Pengetua/ Guru Besar. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. ii) pemimpin dalam kalangan MBK berfungsi.  Pensijilan (rendah dan menengah) dan pentauliahan (menengah) mengambil kira SKOR 1 mana-mana satu (1) perkara di atas. SKOR 1  Pengurusan MBK mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 47 . SKOR 2  Pengurusan MBK mengambil kira mana-mana lima (5) perkara di atas. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha SKOR 5 meningkatkan kemenjadian MBK. STANDARD 3 PENGURUSAN KURIKULUM ELEMEN 7 PENSIJILAN (RENDAH DAN MENENGAH) DAN PENTAULIAHAN (MENENGAH) PENGURUSAN PENSIJILAN DAN PENTAULIAHAN DIURUS UNTUK MEMBERI ASPEK 3. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pengurusan hal ehwal MBK di PPKI dengan berkesan.  Pengurusan disiplin MBK mengambil kira: i) peraturan dan prosedur panduan tatatertib MBK di dalam dan di luar kelas disediakan. iv) menghebahkan maklumat pensijilan dan pentauliahan kepada MBK kepada warga sekolah dan ibu bapa. SKOR 4 ii) keseluruhan maklumat pensijilan dan pentauliahan kepada MBK direkodkan.7 PENGIKTIRAFAN KEPADA MBK SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. iii) maklumat keperluan disiplin MBK diterjemahkan di dalam RPI. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5.

SKOR 3  Pengurusan EMK mengambil kira mana-mana lima (5) perkara di atas. kerjaya dan sosial diberikan agar MBK dapat menghadapi dan mengatasi masalah mereka. iv) MBK yang dikenal pasti diberikan bantuan mengikut keperluan.  Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK mengambil kira mana-mana empat (4) SKOR 2 perkara di atas. iv) pihak pengurusan sekolah perlu memastikan borang permohonan EMK (Lampiran A) diisi oleh ibu bapa/ penjaga. SKOR 1  Pengurusan EMK mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. Terdapat unsur inovasi SKOR 5 dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pengurusan hal ehwal MBK di PPKI dengan berkesan. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 48 . SKOR 2  Pengurusan EMK mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas. STANDARD 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ELEMEN 10 ELAUN MURID KHAS (EMK) PENGURUSAN DAN PEMBERIAN EMK DIURUS MENGIKUT KETETAPAN DAN ASPEK 3. vi) Maklumat EMK direkodkan dan dikemas kini. v) pengeluaran EMK hendaklah disertai dengan borang permohonan (Lampiran B). semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 dipenuhi dan mematuhi Surat Pekeliling Kewangan Bil. vi) maklumat berkaitan program bimbingan dan kaunseling/ bimbingan ke arah kerjaya MBK didokumentasikan serta dikemas kini.1/2012.  Pengurusan EMK mengambil kira: i) MBK yang mempunyai kad orang kurang upaya (OKU) mendapat elaun EMK. STANDARD 3 PENGURUSAN DAN HAL EHWAL MURID ELEMEN 9 BIMBINGAN DAN KAUNSELING ASPEK 3.10 PROSEDUR SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. iii) maklumat EMK seperti agihan. ii) mengemas kini maklumat murid dalam Aplikasi Pengkalan Dalam Murid (APDM) dan Aplikasi Pengurusan Bantuan1. iii) khidmat bersifat pemulihan dengan tujuan mengorientasikan MBK yang SKOR 4 bermasalah peribadi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pengurusan hal ehwal MBK di PPKI dengan berkesan.9 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING MBK SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. v) maklumat mengenai insiatif kepada MBK disebar luas kepada ibu bapa/ penjaga.  Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK mengambil kira: i) khidmat penyuburan dan penggayaan meliputi semua aspek perkembangan diri diberikan mengikut keupayaan MBK. ii) khidmat pencegahan iaitu menghindarkan MBK daripada terlibat dalam perbuatan salah laku diberikan. pelajaran. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 SKOR 5 dipenuhi.  Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK mengambil kira mana-mana tiga (3) SKOR 1 perkara di atas.  Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MBK mengambil kira mana-mana lima (5) SKOR 3 perkara di atas. peruntukan dan perbelanjaan mengikut Surat SKOR 4 Pekeliling Kewangan yang sedang berkuat kuasa dimaklumkan kepada guru dan ibu bapa/ penjaga.

SKOR 1  Program/ aktiviti mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. denggi.  Kebajikan. vi) program kesihatan. keselamatan dan keceriaan mengambil kira: i) rekod kesihatan MBK diurus dengan sistematik dan kemas kini. keselamatan dan keceriaan dirancang serta SKOR 4 dilaksanakan. keselamatan dan keceriaan mengambil kira mana-mana empat SKOR 2 (4) perkara di atas. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. SKOR 2  Program/ aktiviti mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. v) didokumentasi dan dikemas kini. denggi. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 49 . keselamatan dan keceriaan dianalisis untuk penambahbaikan. kesihatan. keselamatan dan keceriaan mengambil kira mana-mana lima (5) SKOR 3 perkara di atas. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 dipenuhi. KESIHATAN. SKOR 4 iii) dinilai dan dianalisis bagi tujuan penambahbaikan program/ aktiviti.12 KESEJAHTERAAN MBK. denggi. iv) program kesihatan.  Program/ aktiviti sahsiah mengambil kira : i) dirancang melibatkan pemupukan nilai keseluruhan MBK. kesihatan. kesihatan.  Kebajikan. denggi. KESIHATAN. tandas.11 DISEDIAKAN UNTUK MEMASTIKAN KESEJAHTERAAN MBK. tandas. tandas. keselamatan dan keceriaan dipantau. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 SKOR 5 dipenuhi. keselamatan dan keceriaan kesihatan didokumentasi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan sahsiah MBK.  Kebajikan. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha SKOR 5 meningkatkan perkhidmatan kebajikan. kesihatan dan keselamatan MBK di PPKI dengan berkesan. KESELAMATAN DAN KECERIAAN PERKHIDMATAN KEBAJIKAN. keselamatan dan keceriaan mengambil kira mana-mana tiga (3) SKOR 1 perkara di atas. ii) maklumat berkaitan penyakit yang berjangkit disebar luas untuk memberi kesedaran dan membolehkan masalah ditangani segera. kesihatan.  Kebajikan. STANDARD 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ELEMEN 12 PEMBENTUKAN SAHSIAH MBK PEMBENTUKAN SAHSIAH MBK DISEDIAKAN UNTUK MEMASTIKAN ASPEK 3. KESELAMATAN DAN KECERIAAN ASPEK 3. iii) program kesihatan. v) program kesihatan. STANDARD 3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID ELEMEN 11 KEBAJIKAN. ii) dilaksanakan sesuai dengan keperluan MBK. tandas. iv) dipantau secara terancang. SKOR 3  Program/ aktiviti mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas.

vii) aktiviti kokurikulum (badan beruniform dan persatuan) didokumentasi dan dikemas kini. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pengurusan sukan dan kecemerlangan sukan MBK.  Perancangan kokurikulum MBK (badan beruniform dan persatuan) mengambil kira SKOR 3 mana-mana enam (6) perkara di atas. SKOR 4 iv) pelibatan aktiviti kokurikulum (badan beruniform dan persatuan) selaras dengan keupayaan MBK.  Pengetua/ Guru Besar dan dibantu oleh PK Kokurikulum/ PKPK/ Penyelaras PPKI SKOR 1 mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.  Pengetua/ Guru Besar dan dibantu oleh PK Kokurikulum/ PKPK/ Penyelaras PPKI SKOR 3 mengambil kira mana-mana empat (4) perkara di atas.  Perancangan kokurikulum MBK (badan beruniform dan persatuan) mengambil kira SKOR 2 mana-mana lima (5) perkara di atas.  Perancangan kokurikulum MBK (badan beruniform dan persatuan) mengambil kira SKOR 1 mana-mana empat (4) perkara di atas. STANDARD 3 PENGURUSAN SUKAN DAN KOKURIKULUM ELEMEN 14 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM DAN PERSATUAN BADAN BERUNIFORM DAN PERSATUAN DIURUS UNTUK MEMASTIKAN ASPEK 3. ii) dirancang selaras dengan perancangan kokurikulum sekolah dan berjadual. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 50 .  Perancangan kokurikulum MBK (badan beruniform dan persatuan): i) mengambil kira perancangan strategik. v) aktiviti/ program lengkap didokumentasi dan dikemas kini.  Pengetua/ Guru Besar dan dibantu oleh PK Kokurikulum/ PKPK/ Penyelaras PPKI: i) merancang pelibatan MBK dalam aktiviti/ program sukan dengan mengambil kira minat dan potensi MBK secara menyeluruh. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha SKOR 5 meningkatkan pengurusan persatuan MBK di PPKI dengan berkesan. iii) menggalakkan pelibatan aktiviti kokurikulum (badan beruniform dan persatuan) bersama-sama murid arus perdana. ii) memastikan semua MBK terlibat dalam aktiviti/ program sukan.13 BAKAT SERTA POTENSI MBK KE ARAH PENCAPAIAN DAN PENINGKATAN SUKAN PENDIDIKAN KHAS. SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 SKOR 5 dipenuhi.  Pengetua/ Guru Besar dan dibantu oleh PK Kokurikulum/ PKPK/ Penyelaras PPKI SKOR 2 mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas. vi) pencapaian MBK dianalisis selaras dengan keupayaan MBK. potensi dan minat MBK serta pembangunan sahsiah MBK. iv) memastikan aktiviti/ program sukan MBK dilaksanakan bersama-sama murid murid arus perdana. SKOR 4 iii) melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti/ program sukan MBK. v) pemantauan aktiviti kokurikulum (badan beruniform dan persatuan) dilaksanakan. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh PPKI lain.14 PELIBATAN MBK SECARA MENYELURUH SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. STANDARD 3 PENGURUSAN SUKAN DAN KOKURIKULUM ELEMEN 13 PENGURUSAN SUKAN MBK PROGRAM SUKAN DIURUS UNTUK MENGESAN DAN MEMPERKEMBANGKAN ASPEK 3. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 dipenuhi.

15 KOKURIKULUM SKOR DESKRIPSI SKOR Untuk memperoleh skor 5. ii) dianalisis bagi merancang program pengukuhan terhadap pembangunan fizikal. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 51 .  Pencapaian MBK dalam sukan dan kokurikulum mengambil kira mana-mana empat SKOR 3 (4) perkara di atas. semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 4 SKOR 5 dipenuhi. STANDARD 3 PENGURUSAN SUKAN DAN KOKURIKULUM ELEMEN 15 PENGURUSAN PENILAIAN KEGIATAN SUKAN DAN KOKURIKULUM PENILAIAN DIURUS UNTUK MENGESAN PENCAPAIAN MBK DALAM SUKAN DAN ASPEK 3. v) direkodkan dan dikemas kini secara sistematik. SKOR 4 sosial. iii) dimaklumkan kepada warga sekolah dan ibu bapa/ penjaga MBK.  Pencapaian MBK dalam sukan dan kokurikulum: i) dinilai dalam aktiviti sukan dan kokurikulum (unit beruniform dan persatuan) berdasarkan minat dan potensi MBK. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha mengesan pencapaian MBK. sahsiah dan emosi MBK.  Pencapaian MBK dalam sukan dan kokurikulum mengambil kira mana-mana dua (2) SKOR 1 perkara di atas. iv) diberikan pengiktirafan berdasarkan penilaian semasa.  Pencapaian MBK dalam sukan dan kokurikulum mengambil kira mana-mana tiga (3) SKOR 2 perkara di atas.

menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai.menyediakan ABM/ BBM/ BBB/ TMK. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Guru merancang pelaksanaan PdPc 4 Tindakan dilaksanakan: dengan: i. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan objektif yang boleh diukur dan aktiviti iii. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).4. 0 Guru tidak merancang pelaksanaan PdPc.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc secara Menyediakan RPH.1. iii. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. 3 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii). ii. menyediakan RPH yang mengandungi ii. BIL. perkara (ii) dan (iii). dengan mematuhi ketetapan kurikulum/ arahan pembelajaran yang sesuai. 1 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. yang berkuat kuasa. menyediakan ABM/ BBM/ BBB/ TMK. iii. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4. ii. Bilangan Tindakan/ Jumlah Skor Kualiti Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti Peratus Aspek 4. 2 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (iii).1.1: GURU SEBAGAI PERANCANG KRITERIAN KRITIKAL: Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc). i. menyediakan sumber pendidikan mengikut keupayaan murid. mengikut pelbagai aras keupayaan murid. mana-mana satu (1) perkara di atas. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc. menentukan kaedah pentaksiran dan profesional dan sistematik. JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang (SKOR) telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi yang belum) i. peruntukan masa dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 52 . menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc.4 PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN Nama guru yang dicerap: Jenis ketidakupayaan MBK: Gred: Opsyen: Mata pelajaran diajar: Bilangan MBK hadir: Bilangan MBK tidak hadir: ASPEK4.

ii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 53 . Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti. Peratus Aspek 4. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4. pembelajaran terbeza. JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang (SKOR) telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi yang belum) i.2. memberi peluang kepada penyertaan murid. 3 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). 2 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii). iii. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). BIL. ii. murid. i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti.2. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran yang dirancang. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Guru mengawal proses pembelajaran 4 Tindakan dilaksanakan: dengan: i. Guru mengawal proses pembelajaran Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta secara profesional dan terancang.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL (PROSES PEMBELAJARAN) KRITERIAN KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan.mana satu (1) perkara di atas. iii. 0 Guru tidak mengawal proses pembelajaran 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. mengelola isi pelajaran/skop ii.ASPEK 4. mengikut keupayaan murid dan secara berterusan dalam PdPc. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati objektif pelajaran. Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti.1. mengelola masa PdPc selaras dengan iii. dengan menepati objektif pelajaran. 1 Guru mengawal proses pembelajaran bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana. secara berterusan dalam PdPc. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). aktiviti pembelajaran. mana-mana satu (1) perkara di atas.

RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Guru mengawal suasana pembelajaran 4 Tindakan dilaksanakan: dengan: i. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. tahap keupayaan murid. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc. 3 Guru mengawal suasana pembelajaran bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.ASPEK4. secara berhemah/ mengikut kesesuaian i.2. iii.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL (SUASANA PEMBELAJARAN) KRITERIAN KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. secara menyeluruh meliputi semua-mengikut PdPc. menyeluruh dan berterusan. iv. mengawasi komunikasi murid dalam ii. Guru mengawal suasana pembelajaran Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid. 0 Guru tidak mengawal suasana pembelajaran. mana-mana satu (1) perkara di atas. ii. iii. iv. secara berterusan dalam PdPc/ mengikut iii. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc. menyusun atur kedudukan murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan mengikut kesesuaian dan keperluan. secara profesional dan terancang. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4.2. menyusun atur kedudukan murid. 2 Guru mengawal suasana pembelajaran bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas. keperluan aktiviti pembelajaran murid.3: PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 54 . i. 1 Guru mengawal suasana pembelajaran bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti Peratus Aspek 4. JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang KUALITI telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi (SKOR) yang belum).2. ii.menyusun atur kedudukan murid. secara berhemah. perkara (ii) dan (iii). mengawasi perlakuan murid dalam PdPc.mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.2 CATATAN ASPEK 4.

iii.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 55 . iv. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4.1. memberi tunjuk ajar/ tunjuk cara/ panduan menguasai isi pelajaran/ konsep/ fakta berkaitan pelajaran. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran. 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira kurangnya satu (1) perkara di atas. 2 Guru membimbing murid bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira tiga (3) perkara di atas.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING KRITERIAN KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan. iii. aktiviti pembelajaran.memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti Peratus Aspek 4. memberi tunjuk ajar/ tunjuk cara/ panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran. secara bersungguh-sungguh. memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber Pendidikan berkaitan pelajaran v. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Guru membimbing murid dengan: 4 Tindakan dilaksanakan: i.ASPEK 4. 1 Guru membimbing murid bagi sekurang.3. memberi tunjuk ajar/ tunjuk cara/ iii. 0 Guru tidak membimbing murid. ii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber pendidikan serta menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran/ mata pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul.memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran. memberi tunjuk ajar/ tunjuk cara/ i. konsep/ fakta berkaitan pelajaran. secara berhemah dan bersungguh-sungguh. v. mana-mana tiga (3) perkara di atas. ii. menggabung/ merentas/ mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/ unit/ tema/ nilai/ kemahiran/ mata pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. kemahiran. secara berhemah. tepat. panduan menguasai kemahiran dalam iv. JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang KUALITI telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi (SKOR) yang belum) i. dengan betul dan tepat. 3 Guru membimbing murid bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira empat (4) perkara di atas. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. iv. kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Guru membimbing murid secara Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan profesional dan terancang.2. ii. mana-mana satu (1) perkara di atas. mana-mana dua (2) perkara di atas. mengikut keperluan/ pelbagai aras panduan menguasai isi pelajaran/ keupayaan murid. BIL. menggabung/ merentas/ mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/ unit/ tema/ nilai/ kemahiran/ mata pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran.

sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran.………………………. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif (mengikut tahap keupayaan murid). vii. vi.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 56 . mewujudkan peluang untuk murid memimpin vi.4. mewujudkan peluang untukmurid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif pelajaran. atas. atas. mengikut pelbagai aras keupayaan murid. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. v. iii. (ii). melaksanakan aktiviti pembelajaran secara mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis profesional dan terancang. 3 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil aktiviti pembelajaran bagi perkara (i). menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. sekurang-kurangnya tiga (3) perkara di atas. dan kreatif (mengikut tahap keupayan murid) dan membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Bilangan Tindakan/ Jumlah Skor Kualiti Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti. Peratus Aspek 4. berdasarkan objektif pelajaran. Isyarat). RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan 4 Tindakan dilaksanakan: aktiviti pembelajaran dengan: i.2. iv. v. ii. 0 Guru Pendidikan tidak mendorong minda murid 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. iii. merangsang murid berkomunikasi (lisan/ bahasa ii. iv. merangsang murid berkomunikasi. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. i. secara berterusan/ tekal.1 Guru mendorong minda murid dalam Merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif. iii.4: GURU SEBAGAI PENDORONG (MINDA) KRITERIAN KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. (iii) dan kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan mana-mana dua (2) perkara di (iii). JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang KUALITI telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi (SKOR) yang belum). 1 Guru Pendidikan Khas mendorong minda murid 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran bagi kira mana-mana satu (1) perkara di atas. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif.………………………… BIL. 2 Guru Pendidikan Khas mendorong minda murid 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran bagi kira perkara (ii) dan (iii).ASPEK 4. i. mengajukan soalan/ mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. mengajukan soalan/ mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. mengikut keupayaan murid dan secara berterusan. vii. ii. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4.

penghargaan dan keyakinan melaksanakan aktiviti pembelajaran secara serta prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah. Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 57 . 1 Guru mendorong emosi murid dalam 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira melaksanakan aktiviti pembelajaran bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. iii. BIL. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4.ASPEK4. Guru mendorong emosi murid dalam 4 Tindakan dilaksanakan: melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan: i. 0 Guru tidak mendorong emosi murid dalam 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.secara berterusan/ tekal. memberi pujian/ galakan terhadap ii. i. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/ memberi respons. Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti. Peratus Aspek 4. prihatin terhadap keperluan murid. iv. secara menyeluruh meliputi semua murid. ii. ii. menyeluruh dan berterusan.4: GURU SEBAGAI PENDORONG (EMOSI) KRITERIAN KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4. memberi pujian/ galakan terhadap perlakuan positif. Guru mendorong emosi murid dalam 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira melaksanakan aktiviti pembelajaran bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). iii. mana-mana tiga (3) perkara di atas. prihatin terhadap keperluan murid. profesional dan terancang.2. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas. mana-mana dua (2) perkara di atas. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/ memberi respons. secara berhemah. Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti. mana-mana satu (1) perkara di atas.2 Guru mendorong emosi murid dalam Memberi pujian. iii. galakan. 2 Guru mendorong emosi murid dalam 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira melaksanakan aktiviti pembelajaran bagi perkara (ii) dan (iii). JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang KUALITI telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi (SKOR) yang belum) i. melaksanakan aktiviti pembelajaran.4. 3. perlakuan positif. iv.

Guru melaksanakan penilaian bagi mana-mana tiga 2. iv.ASPEK 4. RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4. JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang KUALITI telah diambil tindakan dan ‘0‘ bagi (SKOR) yang belum). membuat refleksi serta menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran. Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran i. Guru melaksanakan penilaian bagi sekurang. mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa.5: GURU SEBAGAI PENILAI KRITERIAN KRITIKAL: Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. Guru tidak melaksanakan penilaian. v.5.2. memberi tugasan. menjalankan aktiviti pemulihan/ pengayaan dalam PdPc. mana-mana satu (1) perkara di atas. Bilangan Tindakan/ Jumlah Skor Kualiti. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc. v. menyemak/ menilai hasil kerja/ gerak kerja/latihan/ tugasan. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira empat (4) perkara di atas. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira (3) perkara di atas. membuat refleksi PdPc. menjalankan dan terancang. aktiviti pemulihan dan pengayaan. ii. mana-mana tiga (3) perkara di atas. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4. 0. iv. berdasarkan objektif pelajaran. memberi latihan/ tugasan berkaitan pelajaran kecakupan/ meliputi semua murid. i. BIL.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 58 . iii. Guru melaksanakan penilaian dengan: 4. secara berterusan/ konsisten/ segera. dalam PdPc. Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti. secara menyeluruh dan berterusan. memberi latihan/ tugasan berkaitan pelajaran. mana-mana dua (2) perkara di atas. 3. iv. dalam PdPc. membuat refleksi PdPc. ii. 1. iii. 1. Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas. 0. menyemak/ menilai hasil kerja/ gerak kerja/ latihan/ tugasan. Guru melaksanakan penilaian bagi mana-mana 3. secara menyeluruh dari segi kecukupan dan iii. Tindakan dilaksanakan: i. menjalankan aktiviti pemulihan/ pengayaan pentaksiran yang berkuat kuasa.1 Guru melaksanakan penilaian secara sistematik Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran. 2. mengikut ketetapan/ arahan pelaksanaan ii. Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira kurangnya satu (1) perkara di atas. Peratus Aspek 4.

STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD 4. Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi 3. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran. 2. iii. dengan pelibatan 70% hingga 89% murid bagi tindakan (i). Tindakan dilaksanakan: sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas.1 CATATAN PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 59 . (iii) atau (iv). Tindakan dilaksanakan: sekurang-kurangnya tiga (3) perkara di atas. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii). Peratus Aspek 4. ii. secara aktif. secara kolaboratif. Tidak memenuhi mana-mana perkara di atas. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran. Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran 4. yakin dan berhemah. (iii) atau (iv). RUBRIK PENSKORAN Tahap Tindakan Tahap Kualiti 4. 0. vii. JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP TINDAKAN TAHAP KUALITI TINDAKAN (Tandakan ‘1’ bagi perkara yang telah (SKOR) diambil tindakan dan ‘0‘ bagi yang belum).1 Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran Memberi respons. mengemukakan soalan. Bilangan Tindakan/ Jumlah Skor Kualiti Skor Tahap Tindakan/ Min Skor Tahap Kualiti Peratus Skor Tahap Tindakan/ Peratus Skor Tahap Kualiti. i. membuat keputusan/ menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. (vi) dan (vii) ii. memberi respons berkaitan isi pelajaran. (v). dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi i. (v). memberi respons berkaitanisi pelajaran. Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi 1. i. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii). (vi) dan (vii) ii. i. dengan pelibatan 1% hingga 39% murid bagi tindakan (i). vi. vi. v. iv. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/ global. menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan objektif pelajaran. (iii) atau (iv). (ii) dan (iii) dan pelibatan kurang daripada 10% murid bagi tindakan (iv). BIL.ASPEK 4. iv. membuat keputusan/ menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. (v). Murid tidak melibatkan diri dalam proses pembelajaran. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara iii. tindakan (i). Tindakan dilaksanakan: dengan: i. berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara berkesan. vii. 1. (vi) dan (vii). (vi) dan (vii) ii. kolaboratif. 3. (ii) dan (iii) dan pelibatan 25% hingga 49% murid bagi tindakan (iv). i. (ii) dan (iii) dan pelibatan melebihi ii. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran bersungguh-sungguh. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (1) daripada perkara (ii). selaras dengan objektif pelajaran. (ii) dan (iii) dan pelibatan 10% hingga 24% murid bagi tindakan (iv). mengemukakan soalanberkaitan isi pelajaran. kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran.2. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti 50% murid bagi tindakan (iv). berpemikiran kritis dan kreatif. Tindakan dilaksanakan: sekurang-kurangnya lima (5) perkara di atas. v. iii. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/ global.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF KRITERIAN KRITIKAL: Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. (v). pembelajaran. secara berhemah/ saling menghormati/ iv. Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi 3.6. ii. dengan yakin. dengan pelibatan 40% hingga 69% murid bagi tindakan (i). 0.

ii) MBK menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/ menggunakan bahasa isyarat .(MBK kurang upaya pendengaran) atau MBK dapat menguasai asas braille . kurang upaya fizikal dan kurang upaya pelbagai) dan/ atau.MBK kurang upaya pendengaran) atau MBK dapat menguasai asas braille .5. ii) MBK menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/ menggunakan bahasa isyarat .  0-19% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) MBK menunjukkan peningkatan berdasarkan matlamat RPI pada tahun SKOR 1 sebelum (MBK masalah pembelajaran.  20-39% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) MBK menunjukkan peningkatan berdasarkan matlamat RPI pada tahun SKOR 2 sebelum (MBK masalah pembelajaran.(MBK kurang upaya penglihatan) (Jika berkaitan).1 KEMENJADIAN MBK BERDASARKAN RPI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  80-100% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) MBK menunjukkan peningkatan berdasarkan matlamat RPI pada tahun SKOR 5 sebelum (MBK masalah pembelajaran.MBK kurang upaya pendengaran) atau MBK dapat menguasai asas braille .(MBK kurang upaya penglihatan) (Jika berkaitan). kurang upaya fizikal dan kurang SKOR 3 upaya pelbagai) dan/ atau.MBK kurang upaya pendengaran) atau MBK dapat menguasai asas braille . ii) MBK menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/ menggunakan bahasa isyarat . ii) MBK menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/ menggunakan bahasa isyarat .  60-79% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) MBK menunjukkan peningkatan berdasarkan matlamat RPI pada tahun SKOR 4 sebelum (MBK masalah pembelajaran. kurang upaya fizikal dan kurang upaya pelbagai) dan/ atau. kurang upaya fizikal dan kurang upaya pelbagai) dan/ atau. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 60 . ii) MBK menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/ menggunakan bahasa isyarat .(MBK kurang upaya penglihatan) (Jika berkaitan). kurang upaya fizikal dan kurang upaya pelbagai) dan/ atau.  40-59% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) MBK menunjukkan peningkatan berdasarkan matlamat RPI pada tahun sebelum (MBK masalah pembelajaran.5 KEMENJADIAN MURID STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 1 KEMENJADIAN MBK DALAM PERANCANGAN RPI ASPEK 5.MBK kurang upaya pendengaran) atau MBK dapat menguasai asas braille .(MBK kurang upaya penglihatan) (Jika berkaitan).(MBK kurang upaya penglihatan) (Jika berkaitan).

3 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGIKTIRAFAN BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  80-100% daripada jumlah keseluruhan MBK menunjukkan peningkatan dalam SKOR 5 akademik/ kokurikulum/ sukan/ kesenian dan menerima pengiktirafan. SKOR 4  60-79% MBK PPKI mengikuti Program Pendidikan Inklusif. SKOR 3  40-59% MBK PPKI mengikuti Program Pendidikan Inklusif. SKOR 1  0-19% MBK PPKI mengikuti Program Pendidikan Inklusif. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 61 .  20-39% daripada jumlah keseluruhan MBK menunjukkan peningkatan dalam SKOR 2 akademik/ kokurikulum/ sukan/ kesenian dan menerima pengiktirafan.  0-19% daripada jumlah keseluruhan MBK menunjukkan peningkatan dalam SKOR 1 akademik/ kokurikulum/ sukan/ kesenian menerima pengiktirafan.  40-59% daripada jumlah keseluruhan MBK menunjukkan peningkatan dalam SKOR 3 akademik/ kokurikulum/ sukan/ kesenian dan menerima pengiktirafan.2 SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR SKOR 5  80-100% MBK PPKI mengikuti Program Pendidikan Inklusif. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 2 KEMENJADIAN MBK PPKI KE PPI MBK PPKI MENGIKUTI PPI (INKLUSIF PENUH/ INKLUSIF SEPARA) BAGI TAHUN ASPEK 5.  60-79% daripada jumlah keseluruhan MBK menunjukkan peningkatan dalam SKOR 4 akademik/ kokurikulum/ sukan/ kesenian dan menerima pengiktirafan. SKOR 2  20-39% MBK PPKI mengikuti Program Pendidikan Inklusif. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 3 PENGHARGAAN DAN PENGIKTIRAFAN ASPEK 5.

atau/ dan SKOR 5 ii) Penawaran Kursus Sijil Kemahiran Malaysia yang melayakkan MBK mendapat sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (sekolah menengah). atau/ dan SKOR 3 ii) Penawaran Kursus Sijil Kemahiran Malaysia yang melayakkan MBK mendapat sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (sekolah menengah).4 TAHUN SEBELUM SKOR DESKRIPSI SKOR  80-100% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak menyertai/ terlibat dalam: i) Peperiksaan awam sekolah .UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM.  60-79% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak menyertai/ terlibat dalam: i) Peperiksaan awam sekolah . atau/ dan SKOR 4 ii) Penawaran Kursus Sijil Kemahiran Malaysia yang melayakkan MBK mendapat sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (sekolah menengah).UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM.  40-59% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak menyertai/ terlibat dalam: i) Peperiksaan awam sekolah .. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 4 PENSIJILAN (RENDAH DAN MENENGAH) PEMBERIAN PENYERTAAN PENSIJILAN (RENDAH DAN MENENGAH) BAGI ASPEK 5.UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM. atau/ dan SKOR 1 ii) Penawaran Kursus Sijil Kemahiran Malaysia yang melayakkan MBK mendapat sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran.  20-39% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak menyertai/ terlibat dalam: i) Peperiksaan awam sekolah .  0-19% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak menyertai/ terlibat dalam: i) Peperiksaan awam sekolah . PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 62 .UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM.UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM. atau/ dan SKOR 2 ii) Penawaran Kursus Sijil Kemahiran Malaysia yang melayakkan MBK mendapat sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (sekolah menengah).

 20-39% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak: i) menerima sijil (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM).6 SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negara dalam mana-mana SKOR 5 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat antarabangsa. SKOR 1  Semua MBK menjadi ahli rumah sukan di peringkat sekolah.5 PENTAULIAHAN (MENENGAH) BAGI TAHUN SEBELUM SKOR DESKRIPSI SKOR  80-100% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak: i) menerima sijil (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM). atau/ dan SKOR 5 ii) pensijilan penuh Sijil Kemahiran Malaysia dan pentauliahan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) (sekolah menengah). atau/ dan SKOR 1 ii) pensijilan penuh Sijil Kemahiran Malaysia dan pentauliahan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) (sekolah menengah).  60-79% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak: i) menerima sijil (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM). STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 5 PENSIJILAN (RENDAH DAN MENENGAH) DAN PENTAULIAHAN (MENENGAH) PEMBERIAN PENERIMAAN PENSIJILAN (RENDAH DAN MENENGAH) DAN ASPEK 5.  0-19% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak: i) menerima sijil (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM). STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 6 KEMENJADIAN MBK DALAM SUKAN/ PERMAINAN KEMENJADIAN MBK DALAM PENCAPAIAN SUKAN/ PERMAINAN BAGI TAHUN ASPEK 5.  40-59% daripada jumlah keseluruhan MBK yang layak: i) menerima sijil (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM). PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 63 .  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili sekolah dalam mana-mana SKOR 2 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat zon/ bahagian/ daerah.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negeri dalam mana-mana SKOR 4 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat kebangsaan. atau/ dan SKOR 2 ii) pensijilan penuh Sijil Kemahiran Malaysia dan pentauliahan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) (sekolah menengah).  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili daerah dalam mana-mana SKOR 3 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat negeri. atau/ dan SKOR 3 ii) pensijilan penuh Sijil Kemahiran Malaysia dan pentauliahan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) (sekolah menengah). atau/ dan SKOR 4 ii) pensijilan penuh Sijil Kemahiran Malaysia dan pentauliahan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran sekurang-kurangnya Penyata Pencapaian (PC) (sekolah menengah).

 Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili daerah dalam mana-mana SKOR 3 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat negeri.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili sekolah dalam mana-mana SKOR 2 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat zon/ bahagian/ daerah. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 8 KEMENJADIAN MBK DALAM KOKURIKULUM (BADAN BERUNIFORM) KEMENJADIAN MBK DALAM PENCAPAIAN KOKURIKULUM (BERUNIFORM) ASPEK 5. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 9 KEMENJADIAN MBK DALAM KOKURIKULUM (EXTRAKURIKULUM) KEMENJADIAN MBK DALAM PENCAPAIAN KOKURIKULUM ASPEK 5.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negeri dalam mana-mana SKOR 4 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat kebangsaan.9 (EXTRAKURIKULUM) BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negara dalam mana-mana SKOR 5 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat antarabangsa.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili sekolah dalam mana-mana SKOR 2 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat zon/ bahagian/ daerah.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili daerah dalam mana-mana SKOR 3 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat negeri.7 PERSATUAN) BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negara dalam mana-mana SKOR 5 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat antarabangsa. SKOR 1  Semua MBK menjadi ahli kelab/ persatuan di peringkat sekolah.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negeri dalam mana-mana SKOR 4 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat kebangsaan.8 BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negara dalam mana-mana SKOR 5 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat antarabangsa. SKOR 1  Semua MBK menjadi ahli badan beruniform di peringkat sekolah. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 64 .  Semua MBK terlibat dalam pertandingan/ aktiviti/ program extrakurikulum di dalam SKOR 1 kelas PPKI.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili daerah dalam mana-mana SKOR 3 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat negeri.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili negeri dalam mana-mana SKOR 4 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat kebangsaan.  Sekurang-kurangnya seorang MBK mewakili sekolah dalam mana-mana SKOR 2 pertandingan/ aktiviti/ program di peringkat zon/ bahagian/ daerah. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 7 KEMENJADIAN MBK DALAM KOKURIKULUM (KELAB/ PERSATUAN) KEMENJADIAN MBK DALAM PENCAPAIAN KOKURIKULUM (KELAB/ ASPEK 5.

 Sekurang-kurangnya seorang MBK dilantik dalam kepimpinan sekolah (ketua SKOR 4 kelas/pengerusi kelab/ persatuan/ unit beruniform). penampilan murid) Kes S-sederhana (contohnya: vandalisme.10 KEHADIRAN MBK KE SEKOLAH BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR SKOR 5  MBK mencapai 80-100% kehadiran. melakukan kesalahan sederhana kali tiga (3). SKOR 4  60-79% tiada masalah kes salah laku bagi MBK bagi tahun semasa.  Sekurang-kurangnya seorang MBK dilantik dalam kepimpinan sekolah (penolong SKOR 3 ketua kelas/ Jawatankuasa Induk Kelas/ Persatuan/ kelab/ badan beruniform). SKOR 2  20-39% tiada masalah kes salah laku bagi MBK bagi tahun semasa.11 MBK TERLIBAT DALAM KES SALAH LAKU BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR Kes R-ringan (contohnya: datang lewat. keluar kawasan sekolah tanpa kebenaran. SKOR 3  MBK mencapai 40-59% kehadiran. SKOR 4  MBK mencapai 60-79% kehadiran. cabul.12 KEMAHIRAN KEPIMPINAN MBK BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  Sekurang-kurangnya seorang MBK dilantik dalam kepimpinan sekolah (Pengawas/ SKOR 5 pengawas pusat sumber sekolah/ pembimbing rakan sebaya/ pengawas skim pinjaman buku teks dan lain-lain). kesalahan ringan yang sama kali tiga (3). STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 10 KEMENJADIAN SAHSIAH MBK (KEHADIRAN) ASPEK 5. SKOR 3  40-59% tiada masalah kes salah laku bagi MBK bagi tahun semasa.  Sekurang-kurangnya seorang MBK dilantik dalam kepimpinan sekolah (penolong SKOR 1 ketua kelas/ Jawatankuasa Induk Kelas/ Persatuan/ kelab/ badan beruniform). SKOR 2  MBK mencapai 20-39% kehadiran. buli. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 65 . STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 11 KEMENJADIAN SAHSIAH MBK (SALAH LAKU) ASPEK 5. SKOR 5 Kes B-berat (contohnya: ponteng. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 12 KEMENJADIAN SAHSIAH MBK (KEPIMPINAN) ASPEK 5. merokok. SKOR 1  0-19% tiada masalah kes salah laku bagi MBK bagi tahun semasa. SKOR 1  MBK mencapai 0-19% kehadiran.  Sekurang-kurangnya seorang MBK dilantik dalam kepimpinan sekolah (penolong SKOR 2 ketua kelas/ Jawatankuasa Induk Kelas/ Persatuan/ kelab/ badan beruniform). membawa telefon bimbit.  80-100% tiada masalah kes salah laku bagi MBK bagi tahun semasa.

ii) dapat menunjukkan dokumentasi aktiviti/ program yang dinyatakan.  60-79% daripada jumlah keseluruhan MBK: SKOR 4 i) boleh menyertai aktiviti/ program (rehat di kantin. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 66 . ii) dapat menunjukkan dokumentasi aktiviti/ program yang dinyatakan. menyertai perhimpunan. ii) dapat menunjukkan dokumentasi aktiviti/ program yang dinyatakan. ii) mengamalkan kebersihan.14 PENAMPILAN MBK BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR Keseluruhan MBK dapat: i) menjaga kesihatan diri. SKOR 3 Keseluruhan MBK dapat mengamalkan mana-mana tiga (3) perkara di atas.13 KEMAHIRAN BERSOSIAL MBK BAGI TAHUN SEMASA SKOR DESKRIPSI SKOR  80-100% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) boleh menyertai aktiviti/ program (rehat di kantin. v) bertatasusila. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 14 PENAMPILAN MBK ASPEK 5.  20-39% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) boleh menyertai aktiviti/ program (rehat di kantin. ii) dapat menunjukkan dokumentasi aktiviti/ program yang dinyatakan. menyertai perhimpunan.  40-59% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) boleh menyertai aktiviti/ program (rehat di kantin. SKOR 4 Keseluruhan MBK dapat mengamalkan mana-mana empat (4) perkara di atas. STANDARD 5 KEMENJADIAN MBK ELEMEN 13 KEMAHIRAN BERSOSIAL MBK ASPEK 5. sukan) SKOR 1 yang dilaksanakan bersama rakan sebaya dan murid arus perdana. sukan) SKOR 5 yang dilaksanakan bersama rakan sebaya dan murid arus perdana. SKOR 5 iii) mengamalkan kekemasan diri. SKOR 1 Keseluruhan MBK dapat mengamalkan mana-mana satu (1) perkara di atas. SKOR 2 Keseluruhan MBK dapat mengamalkan mana-mana dua (2) perkara di atas. ii) dapat menunjukkan dokumentasi aktiviti/ program yang dinyatakan. iv) beradab. sukan) SKOR 3 yang dilaksanakan bersama rakan sebaya dan murid arus perdana. menyertai perhimpunan. menyertai perhimpunan. menyertai perhimpunan. sukan) yang dilaksanakan bersama rakan sebaya dan murid arus perdana.  0-19% daripada jumlah keseluruhan MBK: i) boleh menyertai aktiviti/ program (rehat di kantin. sukan) SKOR 2 yang dilaksanakan bersama rakan sebaya dan murid arus perdana.

Kekurangan yang telah dikenal pasti perlu dianalisis oleh pihak sekolah dan pengurusan PPKI serta diambil tindakan bagi tujuan penambahbaikan. BAB 6: RUMUSAN Panduan Penarafan Bintang PPKI ini merangkumi lima standard utama iaitu kepimpinan dan hala tuju. sukan dan kokurikulum. Oleh yang demikian. pengurusan PPKI. BPKhas. pihak sekolah dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan mengikut aspek dengan lebih mudah. pihak pentadbir dan pengurusan PPKI khasnya dapat mengenal pasti kekuatan. Panduan Penarafan Bintang PPKI ini juga disertakan dengan Instrumen Penarafan Bintang PPKI yang seharusnya menjadi panduan dan alat pengukur kecemerlangan bagi setiap PPKI di Malaysia. pembelajaran dan pemudahcaraan serta kemenjadian MBK. KPM membina Panduan Penarafan Bintang PPKI adalah untuk memudahkan pihak sekolah menilai PPKI yang dilaksanakan di sekolah. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 67 . pengurusan kurikulum. hal ehwal murid. Melalui penilaian ini. kelemahan dan isu yang dihadapi di PPKI. Setiap program dan aktiviti yang dirancang perlulah bertujuan untuk meningkatkan kemenjadian MBK dan meningkatkan pelaksanaan PPKI secara berterusan. Menjadi harapan BPKhas agar Panduan Penarafan Bintang PPKI ini dihayati dan difahami oleh semua guru Pendidikan Khas sebelum pengisian Instrumen Penarafan Bintang PPKI dilaksana di peringkat sekolah.

Soalan 2 Apakah perbezaan Instrumen Penilaian Kendiri PPKI dan Instrumen Penarafan Bintang PPKI? Jawapan Instrumen Penilaian Kendiri PPKI dilaksanakan bertujuan untuk memantapkan pengoperasian PPKI berdasarkan isi kandungan Buku Panduan Pengoperasian PPKI. walau bagaimanapun. BAB 7: SOALAN LAZIM Soalan 1 Adakah PPKI perlu mengisi semula Instrumen Penilaian Kendiri ? Jawapan Tidak. Soalan 3 Adakah semua PPKI perlu mengisi Instrumen Penarafan Bintang PPKI? Jawapan Ya. semua PPKI yang telah genap setahun beroperasi perlu mengisi Instrumen Penarafan Bintang PPKI. Soalan 4 Siapakah yang terlibat dalam mengisi skor Instrumen Penarafan Bintang PPKI? Jawapan Pengetua/ Guru Besar dan dibantu oleh PKPK perlu mengisi Instrumen Penarafan Bintang PPKI (setelah mengadakan perbincangan bersama-sama guru PPKI). manakala Instrumen Penarafan Bintang PPKI bertujuan untuk memberi pengiktirafan secara formal dan holistik. PPKI yang baharu beroperasi digalakkan untuk tujuan penambahbaikan pengoperasian PPKI. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 68 .

guru PPKI hanya perlu memindahkan skor yang telah diperoleh daripada SKPMg2 yang telah dilaksanakan dalam tapak rumusan standard 4 Instrumen Penarafan Bintang PPKI.6 SKPMg2 di dalam Instrumen Penarafan Bintang PPKI dicetak dan disimpan dalam bentuk salinan keras? Jawapan Boleh dicetak mengikut keperluan.4) Bagaimanakah pengiraan peratus untuk menentukan skor dalam dimensi di atas? Jawapan Pengiraan peratus berdasarkan MBK yang layak sahaja. Soalan 6 Perlukah skor markah aspek 4. Aspek 5. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 69 . Contoh: Sekiranya MBK yang layak didaftarkan ialah 10 orang murid dan yang terlibat/ menyertai peperiksaan awam (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM) atau/ dan menerima tawaran kursus Sijil Kemahiran Malaysia adalah seramai 9 orang murid. Elemen 4. Soalan 8 (Soalan berkenaan Standard 5. Soalan 5 Adakah guru PPKI perlu melaksanakan semula penilaian kendiri PdPc menggunakan SKPMg2 di dalam Instrumen Penarafan Bintang PPKI? Jawapan Tidak.4) Apakah yang dimaksudkan dengan MBK yang layak? Jawapan MBK yang berkeupayaan menduduki peperiksaan awam (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM) atau / dan memenuhi syarat ditawarkan kursus Sijil Kemahiran Malaysia daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Elemen 4. Soalan 7 (Soalan berkenaan Standard 5. maka: 9/10 x 100 = 90% Skor yang diperoleh ialah 5.1-4. Aspek 5.

5) Apakah yang dimaksudkan dengan MBK yang layak? Jawapan MBK menerima sijil peperiksaan awam (UPSR/ PASR/ PT3/ SPM/ STPM) atau / dan menerima pensijilan penuh Sijil Kemahiran Malaysia/ Penyata Pencapaian (PC) daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. maka: 5/10 x 100 = 50% Skor yang diperoleh ialah 3. PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 70 .5) Bagaimanakah pengiraan peratus untuk menentukan skor dalam dimensi di atas? Jawapan Pengiraan peratus berdasarkan MBK yang layak menerima sijil. Elemen 5. Soalan 10 (Soalan berkenaan Standard 5. Soalan 9 (Soalan berkenaan Standard 5. Elemen 5. Aspek 5. Contoh: Sekiranya jumlah MBK yang menerima sijil ialah 5 orang murid daripada 10 orang calon. Aspek 5.

P. Hasnah binti Toran Permata Kurnia. Azhar bin Minai Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Pn. Rahman Bahagian Pendidikan Khas En. Parawes Bahagian Pendidikan Khas Pn. Noor Azizah binti Mohamed Isa Bahagian Pendidikan Khas Cik Rosnah binti Jali Bahagian Pendidikan Khas En. PENGHARGAAN Tn. Siti Khadijah Binti Ramly SMK Pulau Indah. Zakiah Hanim binti Abd. Nooraini binti Ahmad SMK Seksyen 9. KL Dr. Selangor Pn. Susilah binti Ahmad Bahagian Pendidikan Khas Pn. Jabatan Perdana Menteri Pn. Lau Chung Ching SMK Telok Gadong. Parawes bin Abdullah Bahagian Pendidikan Khas Pn. Abdul Aziz bin Ahmad Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Dr. Kuala Lumpur Pn. Nor Shidah binti Mohd Salleh Universiti Kebangsaan Malaysia Pn. Aliza binti Alias Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Kuala Lumpur Pn. Jamilah binti Kadir Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Tn. Arif Azrin bin Mohd. Latiff Bahagian Pendidikan Khas Pn. Hj. Nor Adila binti Mohd Sharif SMK Setia Alam. Selangor Cik Chuah Beng Ean SMK Putrajaya Presint 11(1). Suhila binti Sohod Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Pn. Sukiman bin Daud Bahagian Pendidikan Khas Pn. Hj. Nur Lina Leong binti Abdulah SMK Danau Kota. Hj. Madya Dr. Zaini bin Miskon Bahagian Pendidikan Khas Pn. Siti Mariam binti Ibrahim SMK Seri Tasik. Fatimatul Zaharah binti Ithnin Bahagian Pendidikan Khas En. Wan Mohd Noor bin Wan Endut Bahagian Pendidikan Khas En. Anisah binti Junaidi Jabatan Pendidikan Negeri W. Fakrul Nizam bin Pakhruddin Jabatan Pendidikan Negeri Perak En. Fauziah binti Sarjan Bahagian Pendidikan Khas En. Maizatul Azmah binti Ab. Selangor Pn. Ruhaiza binti Isa Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Prof. Hjh. Hjh. Putrajaya PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 71 . Selangor Pn. Mohd. Khairi bin Bahari Bahagian Pendidikan Khas Tn.

Puteh SMK Putrajaya Presint 14(1). Hendrik bin Jamalun SMK Putrajaya Presint 11(1). Sulhana binti Che Kamaruddin SMK Putrajaya Presint 18(1). Nurul Aina binti Zakaria SK Ampang Campuran. Mat Rosli bin Ishak SK Taman Permata. Putrajaya PANDUAN PENARAFAN BINTANG PPKI 72 . Putrajaya Pn. Putrajaya En. Putrajaya Pn.En. Kuala Lumpur En. Yusof SK Seksyen 6. Selangor Pn. Putrajaya En. Paiezah binti Ibrahim SK Putrajaya Presint 9(2). Zaklie bin Amansu SK Manjalara. Ahmad Fakaruddin bin Abdul Wahab SK Putrajaya Presint 18 (1). Selangor Pn. Fauziah binti Amran SK Taman Bunga Raya (1). Yusliza binti Mad. Putrajaya Pn. Putrajaya Pn. Selangor Pn. Putrajaya Pn. Putrajaya Pn. Roslina binti Abas SMK Putrajaya Presint 11(1). Norhidayah binti Mohd Mukhtar SK Putrajaya Presint 8(2). Engku Noraini binti Engku Abdullah SK Putrajaya Presint 18 (1). Azizah binti Mohd. Selangor En. Zahida binti Amin SMK Putrajaya Presint 18(1).