UGOVOR O POKLONU

Ugovorne strane:

1.__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br. l.
k.

____________PU _____________

( u daljem tekstu: poklonodavac ), sa jedne strane,

i

2. .__________________ iz _________ ul. ________________, JMBG ______________, br.
l. k.

____________PU _____________

( u daljem tekstu: poklonoprimac ), sa druge strane.

Clan 1.

Poklonodavac ______________ je vlasnik porodicno stambene zgrade u ulici Bulevar
revolucije br. 63, izgradene na katastarskoj parceli br. 3654/3, povr�ine pod
objektom 34 m2, (objekat br 1.), upisane u list nepokretnosti privremeni broj 3466
KO Palilula.

Clan 2.

Nepokretnosti opisane u clanu 1. ovog Ugovora poklonodavac ______________ bez
ikakve naknade ili tereta poklanja svom bratu _________________.

Clan 3.

Polonodavac je saglasan da poklonoprimac mo�e knji�iti svoje pravo iz ovog Ugovora
u zemlji�nim knjigama i javnim evidencijama na nepokretnostima, bez njegove
ikakve dalje saglasnosti i prisustva. ( clausula intabulandi )

Clan 4.

Poklonoprimac prihvata poklonjene nepokretnosti.

kao i eventualni porez na promet snosi poklonoprimac. Ovaj Ugovor predstavlja volju ugovaraca te ga u znak prihvatanja i odobrenja svojerucno potpisuju. Sve tro�kove oko zakljucivanja ovog Ugovora. Clan 6. od kojih poklonodavac zadr�ava 1 (jedan) primerak ugovora. Ovaj ugovor je sacinjen u 6 (�est) istovetnih primeraka.Clan 5. . Clan 7. poklonoprimac 3 (tri) primerka ugovora a sud zadr�ava 2 (dva) primerka ugovora.