തി ി ം തി ി ം മതി വരു ില...

പറ ി ം പറ ി ം മതി വരു ില.
ഈ വയറി െറ ഒരു കാര ം; എലാം ഒരു
ചാ വയറിന് േവ ടിയാണ് എെ ാെ യാണ് പറ ി . പേ , പലേ ാഴും ഒരു ചാ
എ ത് ഒരു ചാ ് വയറായിേ ാകും.

അേത പലവ ം പറ താണ്, വയറഴകി െറ കാര ം. ആറുക മസിലും എ ക
മസിലുെമാ ുമിെല ിലും ത ിനി ാ ഒരു വയ , െഹാ എെ ാരു നല സ നം. പേ
വറു തും െപാരി തും കുഴ തുെമാെ കാണുേ ാ എലാം അ ് മറ ുേപാകും. വായി
ക േലാടു െവ ം നിറയാതിരി ാ കി േ ാെഴാെ 'േനാ' എ ് പറയാെത
വാരിവലി ് തി ും. പിെ ത ിയവയറും താ ി ിടി ് നട ാനും ഓടാനും േപാകും.
ഇെതാ ു കുറ ു കി ണമേലാ? എ ുെച ാം, ഒെ ാതു ി വരുേ ാേഴ ും പിെ യും തീ
തുട ും. തി ട എെ ാ ും പറയു ില. ഈ തീ െയടു ി അ പം െസല
െകാ ടുവ ാേലാ? വയറിനു േവ ടി നമു ് അ പം െസല ീവാകാം.
ആദ ം വയെറാതു ാ പ ിയ വളെര രുചികരമായ 10 കൂ ം ആഹാരസാധന ളി നി ്
തുട ാം.വയറിനുേവ ടി െച വ ായാമ െ ാ ം ആഹാര നിയ ണവും
തിരെ ടു െ ഭ ണ പദാ ഥ ള മാകുേ ാ ഇര ിഫലം ഉറ ്.

ബദാം
പണ ാര െറ പരി ് എ േപരുേദാഷം തീ ് ഇേ ാ ഏെതാരാ ും
സൂ മാ കളി നി ് വാ ാ കഴിയു ഒ ായി ബദാം
മാറിയി ട്. ശരീര ിനാവശ മായ േ പാ ീ , നാരുക , ൈവ മി -ഇ
എ ിവെകാ ട് സ ു മാണ് ബദാം. ര ിെല പ ചസാരയുെട അളവ്
നിയ ി ു ശരീര ിന് ആവശ മായ ഊ ജം ന കു , േപശിക ്
കരു ് ന കു മൂലകമായ മഗ്നീഷ വും ബദാംപരി ി അട ിയി ട്.
ര ിെല പ ചസാരയുെട അളവ് കമീകരി െ ാ തെ
ആഹാരേ ാടു ആ ിയും വാരിവലി തീ യും
അതുവഴിയു ടാകു അമിതവ വും കുറയും. ഇതിെനാെ പുറേമ ബദാം
പരി ിലട ിയിരി ു ഘടക ശരീര ി െകാഴു ടി ു കൂടു തിെന
െചറു ുെമ ും ക െട ിയി ട്.ദിവസം 30 ഗാം ബദാംപരി ് (ഏകേദശം
23 എ ം) ശീലമാ ൂ.
ഒരാ ച ു ി വ ത ാസമറിയാം. അേ ാ ഇ ു മുത ബദാം പരി ്
സി ാബാദ്. (ബദാം അര ് പാലി േച ് ദിവസവും കഴി ാ സൗ ര ം
വ ധി ുെമ ും പറയു ു ട്).
മു
േലാക ് െവ ് കി ാവു ഏ വും മിക സമീകൃതാഹാരം. എ ുെവ ാ
ഒരു മനുഷ ശരീര ിനാവശ മായ എലാ മൂലക ള ം പകൃതി ഉരു ിെയടു ്
ഒരു ടയി അട െവ താണ് മു . േപശിക മുത തലേ ാറിനുവെര
പവ ി ാ ആവശ മായ േ പാ ീ , അമിേനാ ആസിഡ്, സി ് തുട ിയ
മൂലക ള െട കലവറയാണ് ഇ ിരിേ ാരം വരു ഒരു മു . രാവിെല
കാ േബാൈഹേ ഡ ക നിറ പഭാതഭ ണം കഴി ു വേര ാ വിശ ്
കുറവായിരി ും മു ഉ െ ടു കാ േബാ ൈഹേ ഡ ് കുറ പഭാത

മു േ ാസ്. നാരുക കൂടുതലട ിയ ഭ ണം കഴി ാ ഗുണ പലതാണ്. ചീര. ഉ മാവ് എ ിവ ഉ ടാ ി കഴി ാം. േകാളീ വ . െകാളസ്േ ടാ കുറ ു തിനും ശ ാസേകാശ ് കരു ് പകരു തിനും ആ ിളിന് കഴിവു ട്. ന കഴി ു മ ് ആഹാരപദാ ഥ ളി നി ് നെലാരു ഭാഗം നാരുക . ഗ ാ ടബി തുട ിയ സാധാരണയായു ടാകു പശ്ന പരിഹരി ് വീ ിരി ു വയറിെന ചുരു ാ അത ു മമാണ് ൈതര്. ൈതരിെല േ പാബേയാ ിക് ബാ ീരിയ ദഹന പ കിയ സുഗമമാ ും. ൈതര് ചാടിയ കുടവയറിെന ഒതു ാ പ ിയ ഭ ണ ളി പരമ പധാനമാണ് ൈതര്. ആ ി കഴി ുേ ാ വിശ ് മാറും. കാ ി െറ നിറകുടം. ദിവസം മൂ ് ആ ി എ ിലും കഴി ു വരുെട വ ം മൂ ് മാസ ു ി കുറയും. ഒരു ക ് േ ബാേ ാളി കഴി ാ (േകാളീ വ ഇനം) ഒരു ദിവസം ശരീര ിനാവശ മായ നാരുകള െട 20 ശതമാനം ലഭി ും. ജലാംശം കൂടുതലായതിനാ അമിതവ വും വരില. ഒരു ആ ിളി െറ 85 ശതമാനം ജലാംശമാണ്. അമിത വ ം കുറ ാനും ആ ി സഹായി ും. കാരണം ഒരു മു യി 213 മി. ര ി െകാളസ്േ ടാളി െറ അളവ് കൂടുതലാണ് എ ി മു അധികം കഴിേ ട. പഭാതഭ ണ ി അരിയാഹാരെ മാ ി േചാളംെകാ ടു െറാ ി. സ്േ ടാെബറി & മ ബറി ഏ വും കൂടുത നാരുകളട ിയ പഴ ളാണ് െബറീസ് കുടുംബ ിേലത്.ഭ ണം കഴി ു വ ് എ ് പഠന പറയു ു. അജീ ണം. ഗാം െകാളസ്േ ടാ അട ിയി ട്. േഗാത ് തുട ി ശരീരം വ ംെവ ു തിനുകാരണമായ കാ േബാ ൈഹേ ഡ ക അട ിയ ഭ ണ ിനുപകരം േ പാ ീനും ൈവ മി ബിയും മൂലക ള ം കൂടുതലായട ിയി േചാളം ഉ െ ടു ാവു താണ്. േചാളമാകുേ ാ അധികം കഴി ാെത തെ വയ നിറയുകയും െച ം പ ില റിക കാ സ ു മാണ് പ ില റിക . വിേദശിക രാവിെല ഒരു ാസ് നാര ാെവ വും ഒരു മു പുഴു ിയതുമാണ് േ ബ ് ഫാ ായി കഴി ു ത്. ആ ി An apple a day keeps the doctor away എ ാണ് െചാല്. േ ബാേ ാളി തുട ിയ ഇലവ ഗ ആഹാരശീല ളി ഉ െ ടു ുക. െകാഴു ് നീ ിയ ൈതര് ദിവസം മൂ ് കെ ിലും കഴി ുക േചാളം അരി. അ ബുദെ െചറു ു കേരാ ിേനായിഡ്സ് എ പദാ ഥവും ഇല റികളി അട ിയി ട്. മലബ ം. മാ തമല ചില അ ബുദ െ തിെര പവ ി ു ക ൂയ െസ ീ എ പദാ ഥം ആ ിളി അട ിയി െട ാണ് ശാ തേലാകം പറയു ത്.

വ പയ . അ ബുദേരാഗെ െചറു ും. അ െന ഒ നവധി ഗുണ ളാണ് െബറി ഴ ു ത്. ത ാളി.ഉരുള ിഴ ്. അതുെകാ ട് വയറിനു വ ്ഔ ിന് പുറേമ ഇ രം ഭ ണ ഒഴിവാ ു തും നലതാണ്. പേ . അമിതവ ം ഇലാ താകും. െചറുപയ . കാര ്. െവജി ബി സൂ ് സാധാരണഗതിയി സാ ാറിെനയാണ് ന െവജി ബി സൂ ് എ ് പറയു ത്. വ ം കൂ ാ ആ ഗഹി ു വ തേല ദിവസം രാ തി െവ ിലി ് മുള ി കടല രാവിെല െവറും വയ ി കഴി ു ത് നലതാണ്. കാ ബേണ ഡ് ഡിങ്സ് തുട ി ഒ മി പു പുതുഭ ണ ള ം ആറുക മസി വയറി െറ ശ തു ളാണ്. ഇ രം സൂ ് േചാറു തിന് മു ് കഴി ണം. പ ിയിറ ി. െവജി ബി സൂ ് കഴി ുേ ാ തെ വയ നിറയുെമ തിനാ മ ് ആഹാരം കുറയും. പയറുവ ഗ ആേരാഗ േ ാെട നല പയറു േപാെല നട ണെമ ി പയ വ ഗ ആഹാരശീലമാ ുക. അതുേപാെല തെ വയ കുറ ാ േവ ടി ഒഴിവാേ ട ആഹാര ള മു ട്. ഇത് മൂലം മ ് ഭ ണം കൂടുത ശരീര ിെല ിയാലും അവ അടി ുകൂടി അമിത വ ിന് കാരണമാകുെമ േപടി േവ ട. േപശീത ു ള െട പവ നം ആയാസരഹിതമാ ും. ഗീ പീസ്. ര േയാ ം സുഗമമാ ും. . ബീ സ് തുട ിയ സാധന െളാെ െവ ം കുറ പുഴു ി ആവശ ിന് ഉ ം മുളകുെപാടിയുെമാെ യി ് (അ പം കുരുമുളക് കൂടിയു െട ി ന ായി) സൂ ാ ി കഴി ുക. ഒഴിവാേ ടവ ഇത തയും വയ കുറ ാ േവ ടി കഴി ാ െകാ ാവു ആഹാര ളാണ്.െപാേറാ . മാ ിറ ി (ബീഫ്). സാ ാറും െവജി ബി സൂ ാണ്. ബീ സ് തുട ി പയ കുടുംബ ിെല ഒരുവിധെ എലാ അംഗ െളയും നമു ് ഭ ി ാം.ആഗിരണം െച കയും പൂ ണമായും ദഹി ് ശരീരേ ാട് േചരും മു ് തെ അവെയ വിസ ജ ളിലൂെട പുറ ് കളയുകയും െച ം. േ പാ ീ െറയും ആ റി ഓക്സിഡ റി െറയും നിറകുട ളാണ് പയ . എ ലഹാര . കായവും സാ ാ െപാടിയും ഉരുള ിഴ ുെമാ ുമിടാെത പ റികളായ െവ ട . െബറി ഴ നല ആ റീ ഓക്സിഡ റുക കൂടിയാണ്.