Rujukan

Accascina, G., & Rogora, E. (2006). Using Cabri 3D diagrams for teaching

geometry. International Journal for Technology in Mathematics

Education, 13(1), 11-22.

Aritonang, K. T. (2008). Minat dan motivasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Jurnal Pendidikan Penabur, 7(10), 11-21.

Ghani, M. N., & Ahmad, I. b. (1994). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Ampang: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

McMenamin, P. G., Quayle, M. R., McHenry, C. R., & Adams, J. W. (2014).

The production of anatomical teaching resources using three‐dimensional
(3D) printing technology. Anatomical sciences education, 7(6), 479-486.

Nordin, N. (2013). Kesediaan bakal guru DPLI terhadap kursus elektromekanikal

untuk mengajar di sekolah menengah: kajian di UTHM (Doctoral dissertation,

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

Preece, D., Williams, S. B., Lam, R., & Weller, R. (2013). “Let's get physical”:

advantages of a physical model over 3D computer models and textbooks in

learning imaging anatomy. Anatomical sciences education, 6(4), 216-224.

Rohmaniyah, N. (2012, Mei 8). Media Pengajaran Tiga Dimensi. Retrieved from

Blogspot: http://nafimubarokdawam.blogspot.my/2012/05/media-
pembelajaran-tiga dimensi.html

Rahman, A. L., & Ariffin, N. A. (2016). Panduan Penulisan Laporan Penyelidikan
Tindakan. Pulau Pinang: Jabatan Pengajian Melayu, IPG Kampus Tuanku
Bainun.

Rashid, N. A., Ying, B. P., Syed Ahmad, S. F., & Majid, Z. A. (2011). Budaya Dan
Pembelajaran. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn Bhd.

S. S. V. Dimuat turun pada 19 November 2011 dari http://books. Penggunaan bahan bantu mengajar dalam kemahiran asas membaca di kelas pemulihan: Kajian kes di lima buah sekolah daerah Serian. & Wallace. B. & Miskon. 80-96. R. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. M. Analisis Kuantitatif Menggunakan R. (2008). B. (2013. Kemahiran Berfikir. Pngantar Pendidikan. Van Vliet. Taylor. M. Syed Mustafa.Sahari. (2014).google. S. A.Qualitativere search ineducation Ungang.my/booksid=9JszW2c7vUC&pg=PA91dq=Merriam. Jurnal Penyelidikan IPBL. A. Contemporary qualitative research:Exemplar for science and mathematics and technology educators.toolshero. 8.. C. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www. P. S. & Sang. (2007). Aziz. (2011).com/change-management/action-research-lewin/ . Sulaiman. Action Research. A. Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn Bhd..com. (2011).. Ipoh: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.C.(1992).