İKRAR

r verilen hüküm kat'idi.r. Mecelle'nin, türlü muvazaa, telcie, istihza, hezl ve hi-
İKRAR
"Beyyine hüccet-i müteaddiye ve ikrar leden uzak bulunması gerekir. e) Mukır­
(_,l_ı9f'I)
hüccet-i kasıradır" (md. 78) şeklindeki rın ikrarının zahir-ihale ve kanuna uygun
Kendi aleyhine başkasına ait bir hakkı maddesi, ikrarın yalnızca mukırrı bağla­ bulunması, aklen ve şer'an muhal olma-
haber verme anlamında fıkıh terimi.
L ~ yıcı bir delil olup diğer kişileri etkilemedi- ması. Mesela yaşlılığı sebebiyle çocuğu
ğini ifade etmektedir. Bu özellik. ikrarın olamayacak bir kişinin çocuğu olduğunu
Sözlükte "yerine getirmek, sabit kıl­ hukukl bir delil ve ispat vasıtası oluşu ba- ikrar etmesi ve kendi hissesinden daha
mak, ispat etmek; itiraf etmek, bir şeyi kımından bir noksanlık değil sadece ikra- fazla miktarda terekeden hisse ikrar et-
haber vermek" anlamlarına gelen ikrar, rın şümulüyle ilgili bir sınırlandırmadır. mesi cfüz değildir. İkrarın sahih olabilmesi
hukuk terimi olarak kişinin kendisi aley- Ayrıca şahitliğin delil olarak geçerliliği ha- için mukırrın müslüman olması şart de-
hine başkasına ait bir hakkı haber verme- kimin takdir ve kararına bağlı iken ikrar ğildir. Vekilin müvekkili aleyhine ikrarı ha-
sini ifade eder. İslam hukukçularının ço- kendi başına hüküm ifade eder ve delil kim huzurunda olması şartıyla geçerlidir;
ğunluğu ikrarın mücerret bir "ihbar", ba- olarak hakimi de bağlar. aksi takdirde geçerli olmayacağı gibi ken-
zıları "inşa", bazıları ise bir yönden ihbar, · İkrarın Şartlan. İkrarı yapan kimse, le- disi de vekaletten azledilmiş sayılır (Me-
bir yönden inşa olduğunu ileri sürmüşler­ hine ikrarda bulunulan kişi, ikrar konusu celle, md. 1517).
dir. İkrarda bulunan kişiye mukır, kendi ve ikrar vasıtası (siga) olmak üzere dört 2. Mukarrun Lehin Şartlan. a) Mukar-
lehine ikrar yapılan kimseye mukarrun unsurdan meydana gelen ikrarın sahih run lehin malüm olması. Lehine ikrar ya-
leh, ikrara konu olan hakka mukarrun olabilmesi için bu unsurlarının birtakım pılan kişinin bilinmezliği, ikrarla sabit olan
bih denir. İtiraf da ikrarla aynı manada şartlar taşıması gerekir. 1. Mukırnn Şart­ hakkın kendisine ulaştırılmasına imkan
olmakla birlikte daha çok ceza hukukun- ları. a) ikrar yapan kişinin akıl, baliğ ve veriyorsa bu takdirde ikrar sahih sayılır;
da suçun ikrarı için kullanılır. malum olması. Çocuğun, delinin, uyuya- fakat hiç tanınmıyorsa ikrar geçersizdir
İkrarın hukuki bir delil olarak meşruiye­ nın ve baygın kimsenin ikrarının sahih ol- (a.g.e., md. 1578). b) Mukarrun lehin ik-
ti kitap, sünnet, icma ve kıyasa dayanır. madığı konusunda hukukçular arasında rar edilen şeyi istihkaka "hissen" ve "şer­
Kur'an-ı Kerim'de ikrar kelimesi ve çeşitli ittifak vardır. Ancak Hanefiler'le Hanbe- 'an" ehil olması. Buna göre cansız bir nes-
türevleri bazı ayetlerde sözlük anlamın­ liler. mümeyyiz çocuğun ticarete izinli ol- ne veya hayvan lehine yapılan ikrar geçer-
da geçmekte (mesela bk. el-Bakara 2/84; ması halinde izinli olduğu konularda ik- siz; çocuk, deli, ma'tuh, cenin ve vakıf le-
Al-i İmran 3/81; el-Hac22/5). bir ayette rarının cfüz olacağını belirtmişlerdir. Had hine ayn veya borç ikrarı cfüz görülmüş­
hatalarını dile getiren (itiraf) bir grup sa- ve kısası gerektirecek bir suçun ikrarı tür. Ancak cenin lehine ikrar, miras ve va-
ha.biden söz edilmekte (et-Tevbe 9/102), için ise akıl ve baliğ olmak şarttır. İkrar­ siyet gibi uygun ve geçerli bir sebep belir-
bir ayette de kişinin kendisi, ana babası da bulunan kişi malum olmadığı zaman tilerek yapılırsa bütün hukukçulara göre
ve akrabası aleyhine bile olsa Allah için şa­ lehine ikrar yapılan kimse ikrara konu geçerli olur. Herhangi bir sebep belirtil-
hitlik edip doğruyu söylemesi gerektiği olan hakkı kimden talep edeceğini bile- meden yapılan ikrar Ebu Yusuf'a göre
belirtilmektedir (en-Nisa 4/135). Hz. Pey- meyeceği için ikrarın bir anlamı kalma- sahih değildir; Hanbeliler'e, Şafü mezhe-
gamber'in uygulamalarında da çeşitli ik- yacaktır. b) Mukırrın borç veya sefeh se- binde kuwetli görüşe ve Hanefiler'den
rar örnekleri mevcuttur (Darimi, "Veşa­ bebiyle hacr altında bulunmaması. Bu imam Muhammed'e göre ise sahihtir.
ya", 28; Buharl. "AlJ.kam", 21. "Veşaya", durumda mukır ehliyet sahibi olmadığın­ Uygun olmayan bir sebebe dayanılarak
8, "Diyat", 4, 12; Müslim, "I:Iudüd", 23, dan ikrara dayalı tasarrufları geçersizdir. yapılan ikrar bütün hukukçularca redde-
"I):asame", 17). İkrarın ikrar eden kişi c) Mukırrın ikrarında töhmet altında ol- dilmiştir. Ayrıca ikrar sırasında ceninin
aleyhine hukuki bir delil olduğu konusun- maması. Borcu bütün malını kapsayan bi- varlığının çeşitli karinelerle bilinmesi ve -
da ayrıca icma vardır. İkrarın doğru ve ya- rinin ke_ndi yakınları lehine yapacağı ikrar sağ olarak doğması gerekir.
lan olma ihtimali bulunmakla beraber akıl geçersizdir. Bunun gibi, kişinin ölümle so- 3. Mukarrun Bihin Şartlan. İkrara konu
sahibi bir insanın kendisi aleyhine olan bir nuçlanan hastalığı sırasında yabancılar olan haklar Allah hakları (kamu hakları)
şeyi yalan yere ikrar etmesi uygun değil­ lehine her çeşit hakkı ikrar etmesinin caiz ve kul hakları olabilir. Allah haklarıyla il-
dir. Bu sebeple insanın bizzat kendisi olduğu konusunda hukukçular ittifak et- gili ikrar daha çok suçların itirafında söz
aleyhine vuku bulan bu şahitliği başkası­ tiği halde varislerine yaptığı ikrarlar tar- konusu olup bazı farklı hükümleri vardır.
nınkinden daha doğru sayılır. tışmalara sebep olmuştur. Hanefiler ve İkrara konu olan mali haklarda bulunma-
İkrar, tek taraflı irade beyanı ile vücut Hanbeliler, töhmete engel bir delil veya sı gereken belli başlı şartlar şunlardır: a)
bulan hukuki bir tasarruf olup ikrarla ve- diğer varislerin muvafakati ya da haki- Mukırrın ikrar sırasında mukarrun bihi
rilen hükmün ihtilafsız şekilde kabulü ve min izni olmadıkça hastanın kendi varisi- kendisine izafe etmemesi. İkrar. kişinin
ikrarla sabit olan şeyin araştırılmaması ne ikrarda bulunmasını caiz görmemiş­ kendi mülkünü ve mülkiyet hakkını orta-
esastır. İslam hukukçularının çoğunluğu, lerdir. imam Malik, mukırrın töhmet al- dan kaldırmak için değil sadece ikrar edi-
şüphe ve töhmeti giderici olması sebe- tında kalmaması şartıyla bu durumdaki len şeyin mukarrun lehin mülkü olduğunu
biyle ikrarın şehadetten daha kuwetli bir ikrarını sahih görürken Şafiiler ve İbn haber vermek içindir. Bu bakımdan mu-
delil olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı Hazm, mutlak olarak ölüm hastasının ya- kırrm, "Şu malım veya elimdeki bütün
davalı, dava konusu olan hakkı itiraf eder- bancı gibi kendi varisine yaptığı ikrarın mallar falanındır" gibi mukarrun bibi
se onun üzerine şahit dinlenilmez. Şahit­ da sahih olduğunu söylemişlerdir. d) Mu- kendisine izafe ederek yaptığı ikrar hibe
ler birinin lehine şahitlik yaptıktan sonra kırrın rızasının bulunması ve ikrarının cid- sayılır (a.g.e., md. 1591 ). b) Mukarrun bi-
o kimse kendi aleyhine ikrarda bulunur- di olması. İkrarın sahih olabilmesi için mu- hin fiilen veya hükmen mukırrın elinde
sa ikrara göre hüküm verilir. Zira beyyine kırrın ikrarı zorlama olmaksızın gönül rı­ mevcut olması. İkrara konu olan şeyin ik-
ile (şehadet) verilen hüküm zanni, ikrarla zası ile yapması, ayrıca ciddi olması, her rar sırasında mukırrın tasarrufU altında

38

hiçbir sebeple Lakin ma'rız-ı hacette sükut beyandır" nı iddia ederse bunu ispatlaması gerekir. onun tasdikine bağlıdır. md. lehine ikrar yapılan disinde ya da sebebinde olabilir. bu şekilde olmayan ikrarlara da "zım­ ğildir. bir hakkı haber değildir. palılıklar açıklandığı zaman söz konusu kukçular arasında tartışmalıdır. Mukarrun leh yalnız bepleri farklı ise mutlaka iki malın da itibariyle. lehine ikrar yapılan kişi bunların doğruluğu konusunda meyda- 39 . etmem" cevabı ise inkar sayılır (a. ikrara konu olan sabık bir hak.. Şarta bağlı ikrarlar da -örfte olan bir hak zamanın geçmesiyle iptal temel bir şey olması halinde ikrar geçer.e. köle azadı vb. kın (mukarrun bih) ortaya çıkması ve bu mukır ile mukarrun leh arasında çıkacak 4. İslam hukukunda esas ğilse kıymeti ödenir. 1606- kadar mukırrın hapsedilmesi gerektiğini rak hakkı sahibine ulaştırır. Kişi ikrar sırasında mevcut olma. Mesela nesepte ikrarın geçerli olsa bile bir malı ödemesi gerekir (ceza inkar anlamına gelir. tildiği üzere ilmühaber. kayıtlanmadan mutlak olarak yapılmışsa (a. Bu ifadelerin nitelik ve şartla­ mekruhtur. nikah. Ebu Hanife'ye göre meclisler aynı ise iki istendiği zaman davalı "evet" veya "hayır" larda da ikrar belirli şartlarla geçerli sa. olması. Mukırrın bu 1612). bir hakkı haber verirken şarta vermek ve itiraf etmek olduğu için önce- gerekir. Zi. kelime. sinde de belirtildiği üzere ikrarın hükmü çeceğini kabul etmişlerdir (bk. İkrar. başkasının da ona İTİRAF}. Ayrıca dilsizin İslam ceza hukukunda 1579). İkrar sı. Ancak ceza hukukunda. filer ve Malikiler sükutun ikrar yerine ge- ması. beraber lehine ikrar yapılan kişi mukır­ etmek veya başkası lehine şehadette bu. beyanda bulununcaya mukırra ikrarının sebep ve cihetini sora. Mukarrun bihin bilinmezliği ya as. md. İmameyn'e göre ayrı meclislerde demeyerek sükutunda ısrar ederse bu yılmıştır. lafız) olur. İkrarın mektup ve ticari defterlerle diğer hususi ması istenir ve gerekirse buna zorlanır. Borçlar hukukuyla ilgili le olması sebebiyle yazı ve yazı hükmün- sı ikrarın sıhhatine marıidir ve mukır bu. bu durumda kıymetini ödemesi te mevcut. rak kabul edilmektedir (a. yazı veya kın feshe ihtimali bulunmadığı gibi bu rına tesir eder.e. rı şu şekilde sıralanabilir: a) İkrarın sarih ikrarlarda zaman aşımına itibar edilme- reklidir. Aynı şekilde ik. İkrar ifade eden lafızların açık ve miştir. Tekrar. herhangi bir mal hakkında ayrı ayrı mec.e. nın bende şu kadar alacağı var" ifadesi ik.g. burada şart batıl. herhangi bir anlaşmazlık ikrarın sonuçla- etmek için birçok tabir. nu olan malı reddetmiş sayılır. malı. 79) madde. talak.g. meçhul biri olması. sahih olan tasarrufların aksine bey' ve mukarrun lehin sebep konusunda ihtilaf. geçerliliğine manidir. Mukır ve işaretleri de ikrar sayılır (a. Ayrı­ (müphem) bir şeyi ikrar ederse onu açıkla­ 1674) denmiştir. SÜKÜT). lar ya ikrara konu olan şeyin bizzat ken- mı ikrar ifade etmeyebilir. mukarrun bih sabit ve mak- ğerinden alacağını istemesi. sı halinde mukırrı tasdik etmesi gerekir ve etkisi. İkrara konu olan hakkın sahibine verile. Ancak dir. Dolayısıyla ikrarla sabit ca mukarrun bihin vukuu ve vücudu muh. Bu konuda Mecelle'de. bildiği bir malı emanet aldığı gibi rarın mukır hakkında mümkün olan bir be gibidir" (md.e. İKRAR bulunması gerekir. Fakat bir önceki durumdan farklı olarak kendi diline ve örfüne göre değişiklik ar- hul olması halinde de ikrar geçerlidir. daha fazlası­ ödenmesi lazım gelir. md. olduğu hususunda ittifak vardır. likle konuşma ile (söz. rarda muhayyerlik şartı da geçersizdir. ticari defter finde bulunması borcun zımnen ikrarıdır. c) Mukarrun bihin mah1m olma. haddi gerektiren icare gibi cehaletle beraber sahih olmayan ları ikrarın sübutuna tesir etmez. md. ta'lik geleceğe yöneliktir. "Sakite bir söz isnat olunmaz. celle. gasbe. ifade eden lafız ve kelimeler her milletin bilmesi için bilinmesi gerekliyse de meç. mutlak olarak yapılması halinde hakim evrak gibi yazılı belgeler ikrar vasıtası ola- Bazı hukukçular. !erinden dolayı ikrarla ilgili kelimelerin açısından bağlayıcı olmadığı için onun ik- rar. pılan ikrar ise derhal lüzum ifade eder. Aksi takdirde bu ik. rın nisabı (sayısı). "İnkar da ikrar da olabilmesi için mukarrun bihin nesebi hukukunda ikrarın sayısıyla ilgili olarak bk. Bir kimsenin di. kabul edilebilecek bir süreye bağlanması edilemez. gibi malzemelerin mukırra aidiyeti ve Fıkıh kitapları. Mecelİe'de. reti de geçerli sayılmaz. Yazılı ikrarlar- konuda süre talep etmesi veya sulh tekli.g. mahkeme sicili. 69) ve. İcap ve ilzam İkrarın sahih olması. lislerde ikrarı tekrarlamanın hükmü hu. Ancak ikrarı reddederse ikrara ko. Kişi eğer kapalı düm-i zaman ile hak sakıt olmaz" (md. NESEP).g. b) İk­ zeder. Gaip lehine sebep batıl.geçerli değildir. 1822). yazı ile ikrar lisan ile ikrar gibidir" (Me- da emanet alabilir. mukarrun bihin kendisinde ise bu ikrarın rih". konularda tek bir ikrarın yeterli ve geçerli de olan işaretlerle yapılan ikrar geçersiz- nu açıklamaya zorlanamaz (a. Bu ka. md. kimsenin ikrarı kabul etmesine bağlı de.g. telef edebilir. konuda mukırrın özrü de kabul edilmez. şüpheyle düşen hadler konusundaki işa­ lında ya da niteliklerinde olabilir. "Mükatebe muhata- ra kişi. Teslimi mümkün bir şey olması şart hariç. konu.g. 1606) maddelerinde de belir- debilir veya çalabilir. Hazır lehine ya. "Teka- yan bir şeyi ikrar eder de sonradan o şe­ anlaşılır olması gerekir. İkrarı ifade ikrarın mukırrı ilzam etmesidir. md.. ikrar sahih sayılır.. ihtilaf sebepte ise ni" (delaleten) ikrar denir. Sükutun ikrar ifade edip etmeyeceği şey olduğu gibi duruyor ve aynen geri lanan ikrarın sebepleri aynı ise bir mal konusunda hukukçular farklı görüşler ile- verilmesi mümkün oluyorsa aynen. başkasının elinde bulunan bir şeyi kullanımına ait çok sayıda örnek verirse rarı reddetmesi mümkündür. mektup. açıklanan şeye hak kazanır. Konuşamayan kimselerin bilinen belirtmişlerdir.. İkrar meclisleri ve se~ ri sürmüşlerdir. c) İkra­ suçları ikrarda beyanın yalnızca sarih söz- akidlerde mukarrun bihin meçhul kalma. lidir. 1581 ). "Kitabetle yani cinsini ve kıymetini bilemediği bir malı cihete isnat edilmesi. rıyla muaheze olunur" (md. İhtilaf ifade eden lafızlarla yapılan ikrarlara "sa.. Zira ikrar geçmiş­ İkrar Vasıtaları. Sözlü ikrarlardaki ihtilaf- işaret kullanılabilirse de bunların tama. ması istenir. Ancak bu şart ikrarın önemlidir. merinin incelikleri değil örfİ:eki kullanış rın yalan söylediğini bilirse o malı alması lunmak demektir. riler sükutla ikrarı kabul etmezken Hane- mukırrın çocuğu olabilecek yaşta bulun. Bununla başkası adına ve onun izni olmadan dava de bu lafızları kullanmada Arapça gra.e. "Şu hayva.. Bu hak. Mesela. ödemek gerekir. md. 67) kuralı gereği ancak cevap Nesep. Mecelle'nin. ye sahip olursa ikrarın gereği yapılır. 1586). çocuk ve hacr altında biri olmama. Çünkü mukarrun lehin te.. İslam hukukunda malla ilgili sıhhatinden çok uygulanabilmesi için ge. İkrarın Hükmü.Fakat bu lüzum. meseleci (kazuistik) özellik. İkrar Sigasının Şartlan.e. İkrar. İkrarın ifadesi veya ispatı esnasında (bk. Ancak bilinmezliğin rar sayılmaz. onun da bu yapılan ikrar hemen lüzum ifade etmeyip bul olur (a. "Kişi ikra. Fakat cehaletle birlikte hususu açıklaması zorunludur. Şafıiler'Ie Hanbeliler ve Zahi- yönelik nesep iddiasında bulunmaması. de. giderilmesi için mukırdan o şeyi açıkla­ mellüke imkan ve yetkisi yoktur. daki ihtilaf senet.

Linant de Bellefonds.ıfa) miştim" vb. ve'l-e11?ımetl'l-vaz'iyye. 100-103. vazgeçme şeklinde iki kısımda ele almış­ rari'l-'am (Mecmü'atü'r-resa'il içinde). 12. görüş birliği vardır. bir kısmı is. da ikrafla tezat teşkil etmektedir (Me. bir ciheti s. Başlan­ şim. Yalan ikrar konusunda Beyrut.Nevevi. Vll. cih etmiştir. Şafii. İkrarın bir bütün rumlu tutulması gerektiğini ileri sürmüş­ s. s. Mesela boşan­ li. dava olduğunda ikrarı ile muaheze olu- un şüphe sebebiyle olması halinde kabul 127. İkrar ve Hükmü. Beyrut 1353/1934. Zira bu durumda ikrar vaktinde hamile r --. L _J herhangi bir delille ispatlarsa ikrar yap.g. III. Ebu Hanife. 1591. 475. 52-55. b) Lehi. Abdullah b. Buhüti. 1589) denmiştir. vıı. yalan söyle- BİBLİYOGRAFYA : (ı. Nüceym. el-Mebsüt. İkrarın hüküm.r. "Kanunlanmızda olarak kabul edildiği ve bunlarla ilgili hü. İk­ rardan rücüun caiz olmadığı hususunda 1674. IX. Kamus 2 .ıalla. 180. imam Muham.Xl/3 (1984). halinde doğru veya yanlış bir beyan ola.ıükkam (nşr Taha Abdürrauf Sa'd). el-Üm. bilirkişilere da. Kahire 1347--+ Beyrut. Tebşıra­ rında kazip olduğunu iddia etse mukar. el-Eşbah ve'n-ne?ii. V/2. L _J nesebi kadını boşayan kimseye ait olur. 302-303. a. Kanun ve hakim adalete uygun olmadıği bu gibi durum. 257. md. 175. 322-332.mü'l-işbat fi'l-fı/5:hi'l-lslami de hüccetsiz davası kabul olunmaz". 79. Buhiiri. Diril. iV. 463.ıkami'ş-şer'iyye. 149-154. İKRAR na gelebilir. 1586-1589. 458. "Il}rar". 1587).l FERHAT KoCA mış bir kadın. 131) şu açıklama yer almaktadır: "Mu. 1610). Ahmed el-Husari..g. "Veşaya". müfessir tabii. 93- lediği vasıf veya vakıanın ona ispat ettiril- fiy ve iptal edilmesi söz konusu olup bu 141. 7-414. Kahire. Çünkü burada. ikrarın Tecezzisi ve Adem-i beraber (a. mukırrı yalanlaması.Fi. 104. An- len bu ikrar. Adliye Dergisi.. ikrarı bölmenin hak ve Y. Abdillah mukırrın ikrar sırasında çocuk veya mec. Mecelle l. (Darü'l-fikr). 39-80. 24. zan Ali eş-Şürünbasi.. el-Fıf5:hü'l-lslami çerli sayılmıştır. el-Berberi el-Medeni nun olduğunu ya da zorlama ile ikrarda 23. "Bir kimse vuku bulan ikra. il. sy. İk­ gıçta ikrarın sahih olması mukarrun le. s. İs­ 80. Fakat bu cevaz zamanla istismar İKRAR VERMEK ikrardan sonra altı aydan daha az bir sü- edilerek birçok davada hasılı inkarla ce- re içerisinde bir çocuk doğursa o çocuğun (bk. ikrar. Ebü'l- run leh onun kazip değil idüğüne tahlif 1406/1986. la ispat edilen başkasına ait bir hakkın ne- bul 1330. olan had cezalarında ikrardan rücu ge- kırrın sözünün bir ciheti ikrar. 611-619. vazgeçtim. 165-167. 141. 630-632. ts. "Rücü'u'l-müttehem <an rada ikrarının. bu konuyu kul 453-455.e. "Rücü'iı'l-mul}ır 'an ~arih fi'ş-şeri"ati'l­ ra onu ödediği veya ödeme vaktinin gel- Mukarrun leh ikrarı önce reddedip daha İslii. a. iyi niyetinin ve doğru söz. 1581. VIII. 31. "İkrar". dana gelen bir açıklama olarak mı kabul edileceği yargılama usulünde ikrarın bö- mal davalarında (borçlar hukukunda} ik.'idi'l-fı/5:hiyye.miyye". "I:Iudüd". Juynboll. Ahmed Şemseddin Kadızacte. Muhtemelen 21 (642) yılında doğdu. yoksa bir kısmı doğru. /5:aza': Edilletü'l-işbat fi'l-fı/5:hi'l-lsl8. 155-156. kilde de olabilir. dava cihetini ise ispatla mükelleftir. . ts.KARZ) . c) Kanunun lam hukukçuları. 74. es-Süküt ve delaletühü celle. Neta'icü'l-efkaı. süzlüğünden maksat geçersiz olması. olunur" (md. Kahire 1322. Dımaşk 1405/1985. V. 224-252.e. VI. Tecezzisi Meselesi". 948-949. 51-56. 1580. rara yapılan ilavelerin ya dava veya defi hin kabul ve tasdikine bağlı olmamakla 343-359. İbn Kudame. sonuç doğurmaz. 213. Amman 1984. iV. 137. İbn Hazm. med ve İmam Şafii ise mukırrın bu iddi. Xl/3. 21. hu. 69.s. XVIII. kara 1937. 4. larda borçluları muhtemel zararlardan korumak için hasılı red ve inkar etmeyi süz kalır (a. ması sırasında kaçması gibi zımni bir şe­ 250-255. (ö. İkrarı red ve 65/4) kadının iddetinin bittiğine dair ik- inkar etmek anlamına gelen rücu. 1579. Şerl. rarını yalanlamıştır. Bu konuda Dürerü'l-hükkam'da fii ve Hanbeli doktrininde Allah hakkı Arabl). BiAn. Şa­ 'ale'l-al. I. ed-Dürerü 'l. 67. Mu. 91-98.mlf. s. 59- Ancak mukırrın yeni bir ikrarda bulun- lülüğünün sonuçlarına katlanacaktır. Beda'i<. md. İstanbul 1976. i'5rarihi'ş-şadın minh". sebinin sübutu konusunda kanun koyu. Minhacü't-talibin.sat. el-Furü/5:. 234-241. mamış kabul edilir ve ikrar hukuki bir 162-164. (Darü'l-fikri'l- sidir. rarın bölünmesi. Ha- lanılması gerekir (a. olduğu kesinlik kazanmış ve çocuğun ne. İ'lamü '1-a'lam bi-al. Abdürrezzak Ahmed es-Senhuri. Kasani. (bk.. md. Bu ihtilafı gidermek için bazı bu konuda Ebu Yusufun görüşünü ter. gelişen son tekniklerden fayda. Th. iV. Ebu Abdillah İkrime b. "15asame".ıkami'l-i/5:­ pata muhtaç birtakım iddialardan mey. İKRAZ kuki bir sonuç doğuramaz hale. s. tüb ). Beyrut 1403/1983. IA. Kar~fı. İslam hukukçuları.e. Burhaneddin İbn Ferhun. 215. Beyrut 1974. 177. 138. lehine ikrar yapılan kişinin Ancak mukır. tü'l-l. 88.. s.V. İbn İbn Abbas'ın ölümünden sonra oğlu Ali. II. md. Mahmüd Muhammed Ha- rarın lüzumunu ortadan kaldırır. ili. edileceğine dair bir görüş vardır. 82. Reddü'l-mul. 155-156.. açık bir ifade ile yapıldığı gibi Darimi. Na?ariyyetü'l-'af5:d. ( lV. 277-369. 357-367. il. ve edilletüh. Serahsi.. Ali Himmet Berki. "Veşaya". Abbas'ın mevlası. Maliki mezhebinde rücu. Haşim'i nisbeleriyle de anılır.'iı. 1517. İbn Abidin. 105/723) bulunduğunu iddia etmesi ceza uygulan. 144-149. 337. hamile olabileceği bir müd- caiz görerek bir denge kurmaya çalışmış­ r detten sonra iddetinin bittiğini ikrar edip lardır. Rama- mesi. 329-333. Turuf5:u'l-işbati'ş-şer'iyye. 296-297. 47. Alaecidin b. E/2 ( ing. Dürerü'l-hükkam. Mukır bu zımni inkarını 171. Yüsuf Ali Hüseyin. el-Fetava'l-Hindiyye. Müslim. il. Bek. 87. 5-11. ts. Keşşafü'l-/5:ına'. Beyrut ması. 528. Aslen Mağribli ve Berberi olup Kureşf ve Mecelle'de. 288. lerdir. el-Mul. vı. 100-102. 78. Kahire Abbas Basra valisi iken Husayn b. 45- mediği gibi bir vasfını ispat edemezse bu- sonra kabul ederse bu geçerli değildir.mi. Molla Hüsrev. 448- rak mı. Vehbe ez-Zühayli. Vlll. ması durumunda sahih olur. Ahmed İbrahim nur. Genel olarak Hanefi. xvıı. Bilmen. 185-200. (Alemü'l-kü.~' 4. el-Muğnf(Herras). İKRİME el-BERBERİ rımdan döndüm. il. 15-17. 148. araştırmaların yapılması.ıtaı. et-Talak L _J nusudur: a) İkrardan rücu. 1578. 17.ıükkam. 28. ts. 51. İkrarın iptali şu durumlarda söz ko. Hur el-Anber! onu kendisine hediye etti. "Diyat". 136. 8. 1580) meydana ge- kümlerin uygulandığı anlaşılmaktadır. 135-154. vap verilir olmuştur. md. İkrarın Hükümsüzlüğü. İstan­ ru kabul edilmesine rağmen ikrarına ek. 126-151. 137-140. 1822. Kul haklarını oluşturan her türlü Mecelle. Vl. Riyad 1408/1988. 1606-1612. s. el-!Saza' ve ni?B. Bulak 1300. 38. 1.).Ahmed ez-Zerka. Mukarrun lehin mukırrı tekzibi ik- ama diğeri aleyhine bir hak iddia ettiğin­ 1406/1986. İkrarın Bölünmesi. 1078-1081. 238-247. asının kabul edilmeyerek ikrarından so. 1. borcunu ikrar ettikten son. 156- hakları ve Allah haklarındaki ikrarlardan 193. nışılması. Abdullah b. lil et-Trablusi.ıu 'l-f5:av8. "İkra­ r --. '/lmü'l- ne ikrar yapılan kişinin mukırrı yalanla- ikrar ettiğinde hemen muaheze edilir.ıükkam. 40 . lünmesi problemini ortaya çıkarmıştır. Macid Muhammed Ebu Ra- red ve tekzibiyle hükümsüz hale gelir. III. dir. 12. hiyye. il. Kahire 1405/ Zira kişi kendi aleyhine diğerinin hakkını 1985. "Af:ıkam". lardır. Mu'inü'l-l. mukırrın ikrarının doğ­ 183-193. yani ispat külfetinin ona yüklenme. Beyrut. 57. Ali Haydar. s. W. mukırrı tekzip ettiği zaman ikrar hüküm. 122. s. gelmesi. cunun hükmü (el-Bakara 21228.e. s. 1588).g.