GS SCHEDULE OF SUMMER CLASSES

SUMMER 2017

SUBJECTS GRADE 1 GRADE 2 GRADE 3 GRADE 4 GRADE 5 GRADE 6
ENGLISH TEACHER LAARNI TEACHER JONNAH TEACHER MICHELLE

8:00 – 9:30 10:00 – 11:30 8:00 – 9:30 10:00 – 11:30 8:00 – 9:30 10:00 – 11:30
MATH TEACHER JILL TEACHER JOY TEACHER CONNIE

10:00 – 11:30 8:00 – 9:30 10:00 – 11:30 8:00 – 9:30 10:00 – 11:30 8:00 – 9:30
SCIENCE T. PRINCESS TEACHER LALAINE TEACHER LELIA

10:00 – 11:30 8:00 – 9:30 10:00 – 11:30 8:00 – 9:30 10:00 – 11:30 8:00 – 9:30
ICAS TEACHER LAARNI TEACHER JONNAH TEACHER MICHELLE
ENGLISH 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00
ICAS TEACHER JILL TEACHER CONNIE
MATH 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00
ICAS TEACHER PRINCESS TEACHER LALAINE TEACHER LELIA
SCIENCE 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00 1:00 – 2:30 2:30 – 4:00