KAEDAH MEMBUAT PEMERHATIAN

1. PM satu corak dan objek yang sama, PB satu corak
(bertambah / berkurang)
...................................... semakin ...................................... .
(PB) (corak)

2. PM dua objek yang berbeza
Pilih satu objek yang mempunyai data paling tinggi/rendah dan bandingkan.

...................................... bagi ...................................... ......................................
(PB) (PM) (objek 1)
lebih ...................................... berbanding ...................................... .
(ukuran) (objek 2)
(objek 1)

3. PM tiga objek dan lebih yang berbeza )
Pilih satu objek yang mempunyai data paling tinggi/rendah.

...................................... bagi ...................................... ......................................
(PB) (PM) (objek)
paling ...................................... .
(ukuran)