Tema          : Sains Hayat

3C Standard    : Memahami Ciri Haiwan
10.00­11.00 Kand.             _____ daripada _____
Sains Standard    : Murid dapat menyatakan cara  orang murid dapat 
Pemb.            haiwan membiak. menguasai kemahiran 
KPS            : Memerhati, mengelas, komunikasi       yang diajar.
EMK           : Kreativiti dan inovasi.
Aktiviti       : _____   orang murid 
1. Murid melihat pelbagai gambar haiwan di  dibimbing oleh guru
dalam buku teks. secara  individu /
2. Murid dibimbing menyatakan cara­cara  kumpulan.
haiwan membiak.
3. Murid mengelaskan nama haiwan 
mengikut cara pembiakannya.

Bidang        : Nombor dan Operasi
1C Topik          : Nombor Hingga 100
11.00­12.00 Standard    : Melengkapkan sebarang rangkaian  _____ daripada _____
Matematik Kand.            nombor hingga 50 . orang murid dapat 
Standard    : Murid dapat menulis dan lengkapkan menguasai kemahiran 
Pemb.           nombor hingga 50.         yang diajar.
EMK           : Kreativiti dan inovasi.
Aktiviti       : _____   orang murid 
1. Murid membaca kad angka. dibimbing oleh guru
2. Murid dibimbing menyebut nombor yang  secara  individu /
lebih besar antara dua nombor. kumpulan.
3. Murid dibimbing melengkapkan rangkaian
nombor.