แบบฝึ กหัดเรือ ่ งสามก๊ก ๗.

จ๊กก๊ก หมายถึง ก๊ก ของใคร
๑. วรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ก. โจโฉ ข. สุมาอี้ค. ซุนกวน
ยกย่องให้สามก๊กเป็ นยอดแห่ง ง. เล่าปี่
ก. วรรณคดีบทละคร ๘. ง่อก๊ก หมายถึง ก๊ก ของใคร
ข. ความเรียงเรือ ่ งนิทาน ก. โจโฉ ข. สุมาอี้ค. ซุนกวน
ค. บทละคร ง. ยอดของนิทาน ง. เล่าปี่
๒. ใครเป็ นผูอ ้ านวยการแปลสามก๊ก ๙. วุย่ ก๊ก หมายถึง ก๊ก ของใคร
ก. เจ้าพระยากาแพงเพชรอัครโยธิน ก. โจโฉ ข. สุมาอี้ ค. ซุนกวน
ข. เจ้าพระยาโกษาธิบดี ง. เล่าปี่
ค. เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ๑๐. กวนอู เป็ นเจ้าเมืองปกครองของใคร
ง. เจ้าพระยาวิชาเยน ก. เมืองชีจวิ๋ ข. เมืองกิจวิ๋
๓. สามก๊กเป็ นวรรณคดีทแ ี่ ต่งขึน ้ ในสมัยใด ค. เมืองกังตั๋ง ง. เมืองแห้ฝือ
ก. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ข. กรุงธนบุรี ๑๑. ใครเป็ นผูม ้ าเกลี้ยกล่อมกวนอูให้ไปอยูก ่ บั โจโฉ
ค. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ก. สุมาอี้ ข. อ้วนเสี้ยว
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ค. ตังสิน ง. เตียวเลี้ยว
๔. จุดมุง่ หมายในการแปลเรือ ่ งสามก๊กเพือ ่ ๑๒. “อุปมาเหมือนลูกนกอันขนปี กยังไม่ขน ึ้ พร้อม
ก. เพือ ่ เป็ นตาราการดาเนินนโยบายการเมืองและยุทธวิ ” เป็ นคากล่าวของใคร กล่าวถึงใคร
ธี ก. อ้วนเสี้ยว กล่าวถึง ตังสิน ข. เทียนหยก
ข. เพือ ่ ต้องการสร้างวรรณคดีจากเรือ ่ งต่างประเทศ กล่าวถึง โจโฉ
ค. เพือ ่ ต้องการเผยแพร่ชือ ่ เสียงของกวีและคณะผูแ ้ ปล ค. โจโฉ กล่าวถึง เล่าปี่ ง. เตียนห้อง
ง. เพือ ่ ต้องการเป็ นการบันทึกประวัตศ ิ าสตร์ของชาติ กล่าวถึง ม้าใช้
๕. ใครเป็ นผูแ ้ ต่งสามก๊กฉบับภาษาจีน ๑๓. เหตุใดโจโฉจึงคิดให้คน ไปเกลี้ยกล่อมกวนอูมาเป็ นพวก
ก. เม่าจงกัง ข. กิมเสีย่ ถ่าง ค. ล่อกวนตง ง. จางซุนกวง ก. เพราะกวนอูมีความซือ ่ สัตย์
๖. ข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับก๊กใหญ่ทง้ ั ๓ ข. เพราะกวนอูมีความสามารถในกลอุบาย
ก. โจโฉ ตัง้ ตนทีเ่ มืองหลวง ข. สุมาอี้ ค. เพราะกวนอูเป็ นผูท ้ ม ี่ ีสติปญ ั ญาดีเลิศ
ตัง้ ตนทีเ่ มืองปักกิง่ ง. เพราะกวนอูมีความกล้าหาญชานาญในการรบ
ค. ซุนกวน ตัง้ ตนทีเ่ มืองกังตั๋ง ง. เล่าปี่ ๑๔. “
ตัง้ ตนทีเ่ มืองเสฉวน ท่านได้มีคณ ุ ช่วยข้าพเจ้าไว้ บัดนี้ทา่ นมีความทุกข์ใหญ่หลวง ข้า
พเจ้าจึงอุตส่าห์ขนึ้ มาหวังจะแทนคุณท่าน ๑๙. ข้อใดมิใช่ขอ ้ เสนอของกวนอูตอ ่ โจโฉ
” ข้อความข้างต้นเป็ นคากล่าวของใครกับใคร ก. ขอเป็ นข้าพระเจ้าเหี้ยนเต็
ก. โจโฉกับกุยแก ข. เตียวเลี้ยวกับกวนอู ข. ขอพระราชทานเบี้ยหวัดของเล่าปี่
ค. เล่าปี่ กับเตียวหุย ง. อ้วนเสี้ยวกับเล่าปี่ แก้ภรรยาของเล่าปี่ และห้ามผูใ้ ดเข้าออกถึงประตูทอ ี่ ยูไ่ ด้
ค. ขอให้โจโฉนาตอนเองเข้าเฝ้ าพระเจ้าเหียนเต้
๑๕. “ ตัวเราก็มไิ ด้รกั ชีวต ิ อันความตายอุปมาเหมือนนอนหลับ ง. ถ้าพบเล่าปี่ ก็จะกลับไปอยูก ่ บ ั เล่าปี่
” เป็ นคากล่าวของใคร เพราะสาบานเป็ นพีน ่ ้องกัน
ก. โจโฉ ข. กวนอู ค. เล่าปี่ ง. เตียวหุย ๒๐.เหตุใดโจโฉจึงให้กวนอูกบ ั ภรรยาเล่าปี่ ทัง้ สองคนนัน ้ อยูเ่ รือ ่
๑๖. “ นเดียวกัน
ซึง่ ท่านว่าทัง้ นี้โทษมีอยูก่ บ
ั ตัวท่านถึงสามประการ คนทัง้ ปวงจะล่ ก. หวังว่าจะทาให้กวนอูกบ ั ภรรยาเล่าปี่ แตกคอกัน
วงครหานินทาท่านได้ ” ท่านในทีน ่ ี้หมายถึงใคร ข. หวังว่าจะทาให้กวนอูเสือ ่ มเสียชือ ่ เสียง
ก. โจโฉ ข. กวนอู ค. เล่าปี่ ง. เตียวหุย ค. หวังว่ากวนอูจะเกิดความราคาญในภรรยาเล่าปี่
๑๗.ข้อใดไม่เกีย่ วข้องกับเหตุผลสามประการทีเ่ ตียวเลี้ยวกล่างกั ง. หวังว่ากวนอูจะคิดร้ายกับภรรยาเล่าปี่
บกวนอู ๒๑. “ฝ่ ายโจโฉทานุบารุงกวนอูมใิ ห้อนาทร
ก. กวนอู ควรรักษาชีวต ิ และครอบครัวของตนเองเอาไว้ สามวันแต่งโต๊ะไปให้ครัง้ หนึ่ง ห้อวันครัง้ หนึ่ง” คาว่า แต่งโต๊ะ
ข. หากกวนอูตอ ้ งตาย ในทีน
่ ี้หมายถึง
เล่าปี่ และเตียวหุยต้องตายตามไปด้วย ก. ตกแต่งโต๊ะให้วายงาม ข.
ค. เล่าปี่ ฝากครอบครัวไว้กบ ั กวนอู มอบโต๊ะทีส ่ วยงามให้กบ ั กวนอู
หากกวนอูตายไปใครจะดูแลครอบครัวของเล่าปี่ ค. จัดอาหารเลี้ยงให้กบ ั กวนอู ง. จัดอาหารให้ภรรยาเล่าปี่
ง. กวนอูควรรักษาชีวต ิ ไว้เพือ่ ช่วยเล่าปี่ ทาสงครามต่อไป ๒๒. “โจโฉเห็นกวนอูหม ่ ผ้าขาด โจโฉจึงเอาเสื้ออย่างดีให้กวนอู
๑๘. กวนอูรบ ั เอาเสื้อแล้ว จึงเอาเสื้อใหม่นน ้ ั ใส่ชน้ ั ใน
“ถึงมาตรว่าท่านจะได้ความลาบากก็อุปมาเหมือนหนึ่งลุยเพลิงอัน เอาเสื้อเก่านัน้ ใส่ชน ้ ั นอก”
ลุก แลข้ามพระมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เหตุทกี่ วนอูทาเช่นนัน ้ เพือ
่ ข้อครหาเรือ ่ งใด
ก็จะลือชาปรากฏชือ ่ เสียงท่านไปภายหน้า ก. ผ้าขีร้ วิ้ ห่อทอง ข. เห่อของใหม่
ว่าเป็ นชาติทหารมีใจสัตย์ซือ ่ กตัญญูตอ ่ แผ่นดิน” ค. ได้ใหม่แล้วลืมเก่า ง. ทุกข้อทีก ่ ล่าวมา
ข้อความข้างต้นเป็ นคากล่าวของใคร ๒๓.พระเจ้าเหี้ยนเต้ พระราชทานชือ ่ ใหม่ให้กวนอูวา่
ก. โจโฉกับกุยแก ข. เตียวเลี้ยวกับกวนอู ก.แฮหัวตุน ้ ข. ซิหลง ค. อิกม ิ๋ .
ค. เล่าปี่ กับเตียวหุย ง. อ้วนเสี้ยวกับเล่าปี่ บิเยียงก๋ง
๒๔.ชือ ่ ใหม่ทพ ี่ ระเจ้าเหี้ยนเต้ พระราชทานชือ ่ ให้กวนอูนน
้ั ค.ความมานะ อดทน ง.ความซือ่ สัตย์
แปลเป็ นภาษาไทยว่า ๓๑.ข้อเสนอของกวนอูขอ ้ ใดทีโ่ จโฉไม่ยน ิ ยอม
ก. จงรักภักดี ข. ซือ ่ ตรง กตัญญู จนเตียวเลี้ยวต้องยกนิทานขึน ้ มาอ้าง
ค. เจ้าหนวดงาม ง. กล้าหาญ ก. ขอเป็ นข้อพระเจ้าเหี้ยนเต้
๒๕.โจโฉมอบม้าเซ็กเธาว์ ให้แก่กวนอู ข. ขอพระราชทานเบี้ยหวัดของเล่าปี่
ม้าตัวนี้เคยเป็ นม้าของใคร แก้ภรรยาของเล่าปี่ และห้ามผูใ้ ดเข้าออกถึงประตูทอ ี่ ยูไ่ ด้
ก. ตั๋งโต๊ะ ข. ลิโป้ ค. ขอให้โจโฉนาตอนเองเข้าเฝ้ าพระเจ้าเหียนเต้
ค. จิวยี่ ง. ม้าใช้ ง. ถ้าพบเล่าปี่ ก็จะกลับไปอยูก ่ บ
ั เล่าปี่
๒๖.เหตุใดกวนอูจงึ มีความยินดีรกั ม้ามากกว่าทรัพย์สน ิ ทีโ่ จโฉให้ เพราะสาบานเป็ นพีน ่ ้องกัน
ก. เพราะม้าตัวนี้มีลกั ษณะพิเศษหลายประการ
ข. เพราะม้าตัวดังกล่าวเป็ นม่าทีก ่ วนอูอยากได้มานานแล้ว
ค. เพราะมีกาลังมาก สามารถเดินทางได้ไกล เฉลย
กวนอูจะได้ขไี่ ปหาเล่าปี่ ได้ ๑) ข. ๑๑)
ง. เพราะตัวดังกล่าวเป็ นม้าทีม ่ ีสายพันธุ์ดี ง. ๒๑) ค.
มีความอดทนเป็ นเลิศ ๒) ค. ๑๒)
๒๗. “ธรรมดาเกิดเป็ นชายได้รูจ้ กั ทีห ่ นักทีเ่ บา ค. ๒๒) ค.
ถ้าผูใ้ ดมิได้รจู ้ กั ทีห
่ นักทีเ่ บา ๓) ค. ๑๓)
คนทัง้ ปวงก็จะล่วงติเตียนว่าผูน ้ น
้ ั หาสติปญ ั ญาไม่” ง. ๒๓) ง.
คากล่าวข้างต้นเป็ นคากล่าวของใครกับใคร ๔) ก. ๑๔)
ก. โจโฉกับกุยแก ข. เตียวเลี้ยวกับกวนอู ข. ๒๔) ค.
ค. เล่าปี่ กับเตียวหุย ง. อ้วนเสี้ยวกับเล่าปี่ ๕) ค. ๑๕)
๒๘.จากข้อ ๒๗ ทีห ่ นักทีเ่ บา หมายความว่าอย่างไร ข. ๒๕) ข.
ก.หน้าที่ ข. บุญคุณ ๖) ข. ๑๖)
ค. ความจงรักภักดี ง. ความกตัญญูกตเวที ข. ๒๖) ค.
๒๙.ใครเป็ นผูแ ้ นะโจโฉไม่ให้กวนอูออกไปรบ ๙) ง. ๑๗)
ก. ซุนฮก ข. เตีย้ วเลี้ยว ค. กุยแก ง. เคาทู ก. ๒๗) ข.
๓๐.จากเรือ ่ ง กวนอูได้รบ ั การยกย่องในเรือ ่ งใด ๘) ค. ๑๘)
ก. ความกล้าหาญ ข. ความจงรักภักดี ข. ๒๘) ค.
๙) ก. ๑๙)
ค. ๒๙) ก.
๑๐) ง. ๒๐)
ง. ๓๐) ง.
๓๑) ง.