Konsep bimbingan menurut Shertzer dan Stone (1981

)

Bimbingan

Tempat
Definisi Proses
bimbingan

perkhidmatan bilik darjah
membimbing kelompok
(secara formal)
individu yang
memerlukannya
untuk mencapai
tempat reaksi
kefahaman,penget individu melalui kursus
ahuan dan
khas yang
kemahiran
dianjurkan
tertentu.
untuk tujuan
tertentu.

dewan sekolah

Peranan guru sebagai pembimbing

Mengenal pasti kekuatan dan
kelemahan diri, minat dan
Menyemai minat dan motivasi
kecenderungan diri terhadapa
terhadap mata pelajaran
diri terhadap bidang yang
diceburi

Peranan guru
sebagai
pembimbing

Mengenal pasti dan
Menanam minat dan sikap membantu murid yang
yang sihat mengalami masalah pelajaran,
sosioemosi dan kesihatan