LAMPIRAN 4

PEMETAAN BAHASA MELAYU
KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Konstruk 1: Kemahiran 1 – KSSR Semakan 2017 (Tahun 1)
Keupayaan membaca Huruf-huruf kecil a-z. 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
(membunyikan) dan Kemahiran 2 – respons. mengandungi pelbagai bunyi vokal.
menulis huruf vokal Huruf-huruf besar A-Z 1.1.1 (ii) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
dan konsonan. Kemahiran 3 – mengandungi pelbagai bunyi konsonan
Huruf-huruf vokal
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara
maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila.
tujuan.

2.1 Asas membaca dan 2.1.1 (i) Membaca dengan sebutan yang betul, vokal
memahami. 2.1.1 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul, konsonan

3.1 Asas menulis. 3.1.1 (i) Menulis secara mekanis; huruf

Konstruk 2: Kemahiran 4 - KSSR Semakan 2017 (Tahun 1)
Keupayaan membaca Suku kata terbuka KV 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 (i) Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang
(membunyikan) dan respons. mengandungi pelbagai bunyi vokal.
menulis suku kata
terbuka. 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara
maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila.
tujuan.

2.1 Asas membaca dan 2.1.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul suku kata.
memahami.

3.1 Asas menulis. 3.1.1 (ii) Menulis secara mekanis; suku kata.

115

LAMPIRAN 4
KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Konstruk 3: Kemahiran 5 - KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3)
Keupayaan membaca Perkataan KV+KV 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal
dan menulis perkataan Kemahiran 6 - menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, dan ayat majmuk dengan betul dan tepat (Tahun 2)
suku kata terbuka. Perkataan V+KV suku kata, perkataan, frasa dan ayat 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat
Kemahiran 7 - dengan betul. dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. (Tahun 3)
Perkataan KV+KV+KV
2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
perkataan, frasa dan ayat daripada yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
pelbagai sumber dengan sebutan berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang
yang betul. betul. (Tahun 2)
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suka kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang
betul. (Tahun 2)

3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan, frasa dan ayat secara perkataan dua atau lebih suka kata, diftong, vokal berganding,
mekanis dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan
yang kemas. (Tahun 2)
3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau
lebih suka kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
(Tahun 2)

3.3 Membina dan menulis 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang
perkataan, frasa dan ayat dengan betul dan kemas. (Tahun 2)
betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua
atau lebih suka kata, diftong, vokal berganding, digraf, dan
konsonan bergabung. (Tahun 2)

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding
dengan tepat. (Tahun 2)

116

perkataan.1.1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara Keupayaan membaca Perkataan KV+KV unsur seni dalam lagu melalui didik hibur.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul.1.1. (Tahun 3) Perkataan KV+KV+KV KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) 1. mengandungi pelbagai bunyi vokal. 3.1 (iii) Menulis secara mekanis. memahami. dan memahami frasa. 3. 4. 3. 2.1. 1. dan memahami ayat. Perkataan V+KV dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1 (iv) Menulis secara mekanis. (Tahun 2) dan menulis perkataan Kemahiran 6 . (Sambungan) Kemahiran 7 . 117 .1 (ii) Mengajuk.1 Asas menulis.1.1.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul.1. dan memahami perkataan dua suku kata dan tiga suku kata 2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 3: Kemahiran 5 . intonasi yang sesuai. dan menyebut perkataan. frasa dan ayat yang respons. 2. frasa.1 Menyebut dan memahami 4. 2.1 (i) Mengajuk.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul.1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.1.1 Asas membaca dan 2. 1. frasa. frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi konsonan. 4. ayat. 2. intonasi yang sesuai. intonasi yang sesuai.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul.1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul. tujuan.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej suku kata terbuka.1. nyanyian secara didik hibur. dan menyebut perkataan. perkataan.1 Mendengar dan memberikan 1. 3.1. 2.2. ayat.1 (v) Menulis secara mekanis.1.

2 Menulis perkataan.1. suku kata. 3.1 Asas membaca dan 2. dan 3.4 (i) Menulis secara imlak perkataan. 3.4 (iii) Menulis secara imlak ayat.1 (i) Membina dan menulis perkataan.2. Keupayaan membaca Perkataan KV+KV ayat yang bermakna. sastera. maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila.2.2.1. dan menyebut perkataan.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) Keupayaan membaca Suku Kata KVK 1.4 (ii) Menulis secara imlak frasa Perkataan KV+KV+KV 3.2. (Sambungan) Kemahiran 7 - 3. menulis suka kata 1. 3. 4.2.1. Perkataan V+KV 3.1 (i) Mengajuk.2 Menghayati keindahan dan 4.2. mengandungi pelbagai bunyi vokal. suku kata terbuka.1 (iii) Membina dan menulis ayat.1 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul suku kata. 3. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 3: Kemahiran 5 . dan menulis perkataan Kemahiran 6 .1 (ii) Membina dan menulis frasa. frasa dan ayat yang (membunyikan) dan respons.2. Konstruk 4: Kemahiran 9 .1 (ii) Menulis secara mekanis. tujuan.2. 2.2. 3. 118 . 4. memahami.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara tertutup. frasa.2 (i) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak.1 Mendengar dan memberikan 1.1 Asas menulis.2 (ii) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu rakyat.

dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. (Tahun 2) 119 . diftong. diftong dan vokal berganding dengan tepat. mengandungi perkataan dua atau tiga suka kata.6 Mendengar.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan. vokal Perkataan KV+KV+KVK berganding. digraf. iaitu abjad.3. Perkataan V + KVK suku kata.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suka kata. dan menyebut frasa dan ayat Kemahiran 11 – dengan betul.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau lebih suka kata. dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal Kemahiran 12 – perkataan. yang betul.2 Mendengar. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 5: Kemahiran 8 – KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Perkataan KVK 1. dan konsonan bergabung. vokal berganding. suku kata.3 Membina dan menulis 3. (Tahun 2) 3. mekanis dengan betul dan kemas. perkataan. betul. (Tahun 2) betul. frasa dan ayat dengan betul dan kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Kemahiran 15 . ayat tunggal dan menulis perkataan Kemahiran 10 – menyebut bunyi bahasa. vokal Perkataan KVK+KV pelbagai sumber dengan sebutan berganding. 3. frasa dan ayat secara perkataan dua atau lebih suka kata.2.2.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang Kemahiran 14 . diftong.2. vokal berganding. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Kemahiran 13 .4. frasa dan ayat 1. memahami dan menyebut frasa.2. (Tahun 2) 3. betul. 3. mengecam dan 1. memahami.2 Menulis huruf. frasa dan ayat daripada yang mengandungi dua atau tiga suku kata. vokal berganding.2. (Tahun 3) Perkataan KV+KVK 2.6 Mendengar. (Tahun 2) 3. diftong.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang perkataan.2 Membaca dan memahami 2. (Tahun 2) suku kata tertutup. diftong. (Tahun 2) Perkataan KVK+KV+KVK 3. diftong.3. (Tahun 2) Perkataan KVK + KVK 2. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

(Sambungan) Kemahiran 11 – (Tahun 3) Perkataan KV+KVK KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) Kemahiran 12 – 1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul. perkataan. 2. perkataan.1. 3.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara Kemahiran 15 .1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul. 2.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul. dan menyebut perkataan. intonasi yang sesuai.1.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul. 3.1 (iv) Menulis secara mekanis. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 5: Kemahiran 8 – 4.1 Asas membaca dan 2.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara Keupayaan membaca Perkataan KVK unsur seni dalam lagu melalui didik hibur. dan menyebut perkataan.1 (iii) Menulis secara mekanis. intonasi yang sesuai.2. dan memahami perkataan dua suku kata dan tiga suku kata 2. Kemahiran 13 . frasa dan ayat yang Perkataan KVK+KV respons. memahami. 120 . ayat. mengandungi pelbagai bunyi vokal. frasa dan ayat yang Perkataan KVK + KVK mengandungi pelbagai bunyi konsonan.1 (ii) Mengajuk.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej suku kata tertutup.1.1.1.1. 4. intonasi yang sesuai.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul. dan memahami frasa.1.1 Menyebut dan memahami 4.1 Mendengar dan memberikan 1. (Tahun 2) dan menulis perkataan Kemahiran 10 – nyanyian secara didik hibur.1. 3.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. Kemahiran 14 - Perkataan KV+KV+KVK 1.1. frasa.1. dan memahami ayat. 3. 2. Perkataan KVK+KV+KVK tujuan. frasa.1.1 (i) Mengajuk. 2. 1.1 Asas menulis.1.1. ayat.1 (v) Menulis secara mekanis. Perkataan V + KVK dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila. 2.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul.

kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak.2. dan 3.1 (iii) Membina dan menulis ayat. Kemahiran 12 – Perkataan KVK+KV 4. Perkataan KVK + KVK sastera.4 (iii) Menulis secara imlak ayat. Perkataan KV+KV+KVK Kemahiran 15 - Perkataan KVK+KV+KVK 121 . Perkataan V + KVK 3.2. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 5: Kemahiran 8 – 3.2.1 (ii) Membina dan menulis frasa.4 (ii) Menulis secara imlak frasa Perkataan KV+KVK 3.2 Menulis perkataan. Keupayaan membaca Perkataan KVK ayat yang bermakna. 4.2. frasa. dan menulis perkataan Kemahiran 10 – 3.2 Menghayati keindahan dan 4.2 (i) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu Kemahiran 13 .4 (i) Menulis secara imlak perkataan. rakyat. 3.2.2.2.1 (i) Membina dan menulis perkataan.2 (ii) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu Kemahiran 14 . (Sambungan) Kemahiran 11 – 3. suku kata tertutup.2.

vokal Perkataan KVKK+KV berganding. (Tahun 2) Perkataan KV+KV+KVKK 3. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 6: Kemahiran 16 . perkataan. (Tahun 2) Perkataan KVKK+KV+KVKK betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Kemahiran 22 . KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Perkataan KVKK 1.2. diftong. menyebut bunyi bahasa.2 Membaca dan memahami 2. 3. mengecam dan 1.2. dan Perkataan KV+KVKK+KVK konsonan bergabung. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan Kemahiran 24 .2. 3. Kemahiran 18 .4.6 Mendengar. diftong. iaitu abjad. frasa dan ayat 1.4 Menulis imlak dengan tepat. vokal berganding.3. (Tahun 2) Perkataan KVK+KV+KVKK 3. Perkataan KVKK+KVKK mekanis dengan betul dan kemas. perkataan.2. betul. (Tahun 3) Perkataan KV+KVKK 2. 3.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang Kemahiran 21 . diftong.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi Kemahiran 23 – perkataan. memahami. lebih suka kata. betul. diftong dan vokal berganding dengan tepat. (Tahun 2) Perkataan KVKK+KVK 3. mengandungi perkataan dua atau tiga suka kata. vokal berganding.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. frasa dan ayat dengan betul dan kemas.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau Kemahiran 25 . dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. yang kemas. diftong.6 Mendengar.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang Kemahiran 27 . ayat tunggal dan menulis perkataan Kemahiran 17 . suku kata. (Tahun 2) yang mengandungi Suku Kata KVKK suku kata. (Tahun 2) Perkataan KVK+KVKK 2. memahami dan menyebut frasa. diftong.2 Menulis huruf. (Tahun 2) 122 . frasa dan ayat daripada yang mengandungi dua atau tiga suku kata. Kemahiran 26 . dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang Kemahiran 20 .1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal Kemahiran 19 .2. vokal Perkataan V+KVKK pelbagai sumber dengan sebutan berganding.2. atau lebih suka kata. digraf dan konsonan Perkataan KV+KVK+KVKK bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. dan menyebut frasa dan ayat suku kata tertutup ‘ng’. dengan betul. frasa dan ayat secara perkataan dua atau lebih suka kata. yang betul. digraf.3.2 Mendengar. vokal berganding.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua Kemahiran 28 .3 Membina dan menulis 3. perkataan. (Tahun 2) 3.

1 (ii) Mengajuk. 1. intonasi yang Kemahiran 27 .2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul. suku kata tertutup ‘ng’.1 (v) Menulis secara mekanis. (Tahun 3) (Sambungan) Perkataan KV+KVKK KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) Kemahiran 19 . mengandungi pelbagai bunyi vokal. Kemahiran 18 . nyanyian secara didik hibur. 3.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul.1. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 6: Kemahiran 16 . maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.1.1. dan menyebut perkataan. Perkataan KVKK+KVKK memahami.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej yang mengandungi Suku Kata KVKK dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. intonasi yang Kemahiran 25 . Perkataan KVKK+KVK tujuan. perkataan.1 Menyebut dan memahami 4. dan memahami ayat.1 Asas membaca dan 2.1. frasa.1 (iii) Menulis secara mekanis.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara Kemahiran 22 .1 (iv) Menulis secara mekanis. Kemahiran 21 - Perkataan KVKK+KV 1. Kemahiran 23 – 2.1. 4.1. ayat.1 (i) Mengajuk.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul. intonasi yang Kemahiran 26 . (Tahun 2) dan menulis perkataan Kemahiran 17 .1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara Keupayaan membaca Perkataan KVKK unsur seni dalam lagu melalui didik hibur. 3. dan memahami frasa. 123 . frasa dan ayat yang Perkataan V+KVKK respons. 3. ayat.1. Kemahiran 24 . perkataan.1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul. frasa dan ayat yang Perkataan KVK+KVKK mengandungi pelbagai bunyi konsonan. 2. sesuai.1.1. Perkataan KVKK+KV+KVKK Kemahiran 28 - Perkataan KV+KVKK+KVK 3.1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul.1 Mendengar dan memberikan 1. Perkataan KVK+KV+KVKK 2. dan menyebut perkataan.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul. dan memahami perkataan dua suku kata dan tiga suku kata Perkataan KV+KVK+KVKK 2.1. sesuai.1. frasa.1.2. Perkataan KV+KV+KVKK 2. Kemahiran 20 .1 Asas menulis. 4. sesuai. 2. 1.

2.4 (iii) Menulis secara imlak ayat. 3. Kemahiran 18 - 3. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 6: Kemahiran 16 . rakyat.2.2 (i) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu Kemahiran 20 . Perkataan KVK+KVKK sastera.2 Menulis perkataan.2.4 (i) Menulis secara imlak perkataan.1 (ii) Membina dan menulis frasa.2 Menghayati keindahan dan 4. suku kata tertutup ‘ng’.2.1 (i) Membina dan menulis perkataan. dan menulis perkataan Kemahiran 17 . yang mengandungi Suku Kata KVKK 3. 3.2 (ii) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu Kemahiran 21 .2. frasa.2. dan 3. Kemahiran 19 - Perkataan V+KVKK 4. Perkataan KVKK+KV Kemahiran 22 - Perkataan KVKK+KVK Kemahiran 23 – Perkataan KVKK+KVKK Kemahiran 24 - Perkataan KV+KV+KVKK Kemahiran 25 - Perkataan KV+KVK+KVKK Kemahiran 26 - Perkataan KVK+KV+KVKK Kemahiran 27 - Perkataan KVKK+KV+KVKK Kemahiran 28 - Perkataan KV+KVKK+KVK 124 .4 (ii) Menulis secara imlak frasa (Sambungan) Perkataan KV+KVKK 3. 4. Keupayaan membaca Perkataan KVKK ayat yang bermakna. 3.2. kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak.2.1 (iii) Membina dan menulis ayat.

frasa dan ayat daripada yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami 2. dengan betul.2. (Tahun 2) 3. (Tahun 2) 3. mekanis dengan betul dan kemas. iaitu abjad.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suka kata. vokal berganding.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. dan menyebut frasa dan ayat diftong.2. dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3. vokal berganding.4.3. dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. frasa dan ayat secara perkataan dua atau lebih suka kata. vokal berganding. frasa dan ayat dengan betul dan kemas.3.6 Mendengar.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal perkataan. (Tahun 2) 3. betul. diftong dan vokal berganding dengan tepat. (Tahun 2) yang mengandungi suku kata.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suka kata. suku kata. 3. frasa dan ayat 1. (Tahun 3) 2.2 Mendengar. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang yang betul. perkataan. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 7: Kemahiran 29 .2 Menulis huruf.6 Mendengar. vokal berganding. diftong. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3 Membina dan menulis 3. memahami dan menyebut frasa. menyebut bunyi bahasa. ayat tunggal dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding. (Tahun 2) 2. (Tahun 2) betul. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. diftong.2. KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan 1. memahami.2. digraf. diftong. diftong. (Tahun 2) 3.2. 3. diftong. dan konsonan bergabung. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. vokal pelbagai sumber dengan sebutan berganding. mengecam dan 1.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau lebih suka kata.4 Menulis imlak dengan tepat. (Tahun 2) 125 .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang perkataan.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan.2.

1.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul. dan menyebut perkataan.1 Menyebut dan memahami 4. frasa. 4.1 (v) Menulis secara mekanis.1 Mendengar dan memberikan 1.1. intonasi yang sesuai. 2.1. (Tahun 3) (Sambungan) KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) 1.1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul. diftong. intonasi yang sesuai.1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan unsur seni dalam lagu melalui didik hibur.1 (iii) Menulis secara mekanis.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila. ayat. frasa dan ayat yang respons. mengandungi pelbagai bunyi diftong. 1. memahami. 3.1.2. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 7: Kemahiran 29 .1. (Tahun 2) dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding. 126 . 2. ayat. intonasi yang sesuai.1. 2. dan memahami perkataan dua suku kata dan tiga suku kata 2. 4.1. nyanyian secara didik hibur. tujuan. perkataan. 3.1. 2. 2.1.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul.1 (iii) Mengajuk.1 (iv) Menulis secara mekanis.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.1 Asas menulis. perkataan. dan memahami frasa. frasa. 3. dan memahami ayat.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej yang mengandungi dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul. 3.1.1 Asas membaca dan 2.1.

dan 3.1 (ii) Membina dan menulis frasa. 4.2. dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding. sastera.2.2.2.2 Menghayati keindahan dan 4.2. 3.2. 3. 3. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 7: Kemahiran 29 .1 (iii) Membina dan menulis ayat.2.1 (i) Membina dan menulis perkataan.4 (iii) Menulis secara imlak ayat. yang mengandungi 3. 3. 127 .2.4 (ii) Menulis secara imlak frasa (Sambungan) 3. Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan ayat yang bermakna. diftong.2 (ii) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu rakyat. frasa.2 Menulis perkataan. 4.2 (i) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak.4 (i) Menulis secara imlak perkataan.

3.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal perkataan.2.4 Menulis imlak dengan tepat. diftong. mekanis dengan betul dan kemas. (Tahun 2) 2. vokal berganding.2 Membaca dan memahami 2. (Tahun 2) 128 . memahami. frasa dan ayat 1. dan konsonan bergabung. perkataan.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan. frasa dan ayat daripada yang mengandungi dua atau tiga suku kata. KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan 1. memahami dan menyebut frasa. iaitu abjad.2 Mendengar. vokal berganding. mengecam dan 1. (Tahun 2) yang mengandungi suku kata. (Tahun 2) 3.3 Membina dan menulis 3. frasa dan ayat dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf. vokal berganding.2. diftong. frasa dan ayat secara perkataan dua atau lebih suka kata. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 8: Kemahiran 29 . dengan betul. suku kata. dan menyebut frasa dan ayat vokal berganding. betul. digraf. diftong.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suka kata. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang yang betul.6 Mendengar. (Tahun 2) 3.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau lebih suka kata.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suka kata. ayat tunggal dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding. (Tahun 2) betul. diftong.6 Mendengar.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang perkataan. (Tahun 2) 3.4.3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. (Tahun 2) 3.3. vokal berganding. diftong dan vokal berganding dengan tepat. dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. diftong. 3.2.2. (Tahun 3) 2. vokal pelbagai sumber dengan sebutan berganding. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. menyebut bunyi bahasa.

frasa.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul.1.1 Menyebut dan memahami 4. 2. 4.1. perkataan. tujuan. dan memahami ayat.1. 2.1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila. 2. 3. vokal berganding. (Tahun 2) dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding.1 (iv) Menulis secara mekanis.1 Asas membaca dan 2.1 (iv) Mengajuk. 2. intonasi yang sesuai.1 (iii) Menulis secara mekanis. dan memahami perkataan dua suku kata dan tiga suku kata 2. intonasi yang sesuai.1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul.2.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 8: Kemahiran 29 .1. dan menyebut perkataan. dan memahami frasa.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej yang mengandungi dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4. 129 . 3. 1. intonasi yang sesuai.1.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul. perkataan. frasa. frasa dan ayat yang respons. 2. ayat. nyanyian secara didik hibur.1.1 Asas menulis.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan unsur seni dalam lagu melalui didik hibur.1. 3.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. mengandungi pelbagai bunyi vokal berganding.1.1.1 (v) Menulis secara mekanis. memahami. (Tahun 3) (Sambungan) KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) 1.1. 3. ayat.

4. 3. 3.2 Menulis perkataan. 130 .2.1 (i) Membina dan menulis perkataan.2. sastera. dan 3.1 (ii) Membina dan menulis frasa.2.2.2.4 (i) Menulis secara imlak perkataan. Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan ayat yang bermakna. dan menulis perkataan diftong dan vokal berganding.4 (iii) Menulis secara imlak ayat.2 (ii) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu rakyat. frasa.2. 4. vokal berganding. 3.2 Menghayati keindahan dan 4.4 (ii) Menulis secara imlak frasa (Sambungan) 3.2 (i) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak.1 (iii) Membina dan menulis ayat.2. 3.2. yang mengandungi 3. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 8: Kemahiran 29 .

mekanis dengan betul dan kemas. suku kata.6 Mendengar. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2 Menulis huruf. 3.2.6 Mendengar.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suka kata. vokal berganding. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. diftong. dan konsonan bergabung. ayat tunggal dan menulis perkataan huruf konsonan bergabung menyebut bunyi bahasa.2 Mendengar.2 Membaca dan memahami 2. dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.4. . diftong. (Tahun 2) 3.2. 3. diftong. diftong. mengecam dan 1. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.3. vokal pelbagai sumber dengan sebutan berganding. (Tahun 2) yang mengandungi (digraf). digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. (Tahun 3) bergabung. perkataan. memahami.2. suku kata.5 Menulis ayat yang mengandungi yang perkataan dua atau lebih suka kata. frasa dan ayat dengan betul dan kemas.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. (Tahun 2) 2. vokal berganding. 2. (Tahun 2) 3. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 9: Kemahiran 30 .1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal perkataan. digraf. vokal berganding. dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang perkataan. (Tahun 2) betul. iaitu abjad. diftong. (Tahun 2) 3. frasa dan ayat secara perkataan dua atau lebih suka kata.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suka kata. (Tahun 2) 3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang yang betul. vokal berganding. KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan 1. (Tahun 2) 131 .2. dan menyebut frasa dan ayat digraf dan konsonan dengan betul. frasa dan ayat daripada yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan. memahami dan menyebut frasa. frasa dan ayat 1.2.3 Membina dan menulis 3. 3. betul.4 Menulis imlak dengan tepat.3.

frasa.1.1.1 (iv) Menulis secara mekanis. 3.1. 1.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul. mengandungi pelbagai bunyi digraf.2 (ii) Membaca dengan sebutan yang betul. ayat. perkataan.1.1 Mendengar dan memberikan 1. 4. dan menyebut perkataan. dan memahami frasa.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul.2 (i) Membaca dengan sebutan yang betul.1.1 Menyebut dan memahami 4.1 (iv) Membaca dengan sebutan yang betul. dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. frasa dan ayat yang respons.1 (v) Membaca dengan sebutan yang betul. 132 .1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan unsur seni dalam lagu melalui didik hibur. dan memahami ayat. 4. memahami.2. intonasi yang sesuai.1. perkataan. 3. 2. dan memahami perkataan dua suku kata dan tiga suku kata 2.1.1 (iii) Menulis secara mekanis. ayat. 3. KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) (Sambungan) 1.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara maklumat dan idea bagi pelbagai bertatasusila.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.1. frasa. 2.1. 1. intonasi yang sesuai. 2.1 (vi) Mengajuk. 2.1. (Tahun 2) dan menulis perkataan huruf konsonan bergabung nyanyian secara didik hibur.1 (v) Menulis secara mekanis.1 Asas membaca dan 2. digraf dan konsonan (Tahun 3) bergabung. dan menyebut perkataan. 3. frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai bunyi konsonan bergabung. tujuan.1.1 Asas menulis.1 (v) Mengajuk.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej yang mengandungi (digraf).1. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 9: Kemahiran 30 . intonasi yang sesuai. 2.

2. sastera.4 (iii) Menulis secara imlak ayat. 3. digraf dan konsonan bergabung. 133 .2.2 (ii) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu rakyat. 3.4 (ii) Menulis secara imlak frasa (Sambungan) 3.1 (iii) Membina dan menulis ayat. 3. dan menulis perkataan huruf konsonan bergabung 3.2.4 (i) Menulis secara imlak perkataan. frasa. dan 3. Keupayaan membaca Perkataan yang melibatkan ayat yang bermakna. yang mengandungi (digraf).2.2 Menulis perkataan. 4.2. 3.1 (ii) Membina dan menulis frasa. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 9: Kemahiran 30 .2 (i) Menyanyikan dengan sebutan dan intonasi yang betul lagu kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak.2.2 Menghayati keindahan dan 4. 4.1 (i) Membina dan menulis perkataan.2.2.

2 Memahami dan menggunakan 5. 3. pembentukan kata yang sesuai meN. 3. dalam pelbagai situasi dengan (Tahun 2) betul. teR dan di. yang betul.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR .4.4 (iii) Menulis secara imlak ayat. perkataan.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan menulis perkataan mudah.2. 5.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis perkataan.1 (i) Memahami .4 (ii) Menulis secara imlak frasa. (Tahun 3) 5. suku kata. 3. 5.4 (i) Menulis secara imlak perkataan..mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks kata berimbuhan akhiran 134 .4 Menulis imlak dengan tepat. frasa dan ayat secara dengan betul dan kemas. dan 3.1 (ii) Memahami . dengan betul dalam pelbagai situasi. (Tahun 3) 3.2 Memahami dan menggunakan 5.2 Membaca dan memahami 2. 3.2.2.2 Menulis huruf. PeN.mengenal pasti dan menggunakan kata pembentukan kata mengikut terbitan mengikut konteks kata berimbuhan awalan konteks 5. (Tahun 3) dan akhiran. ayat yang bermakna 3.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Menulis perkataan. (Tahun 3) KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) 3. frasa. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 10: Kemahiran 31 – KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Membaca dan membina ayat 2.2. frasa dan ayat daripada dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan berimbuhan awalan pelbagai sumber dengan sebutan bacaan dengan sebutan yang betul.4.2. (Tahun 3) mekanis dengan betul dan kemas.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.2.. imbuhan akhiran dan imbuhan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 3.2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.

3. (Tahun 2) 2. dan jelas. dan menyebut frasa dan ayat dengan betul. frasa dan ayat 1. bahan bacaan dengan sebutan yang betul. perkataan.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. (Tahun 3) 135 . dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. (Tahun 2) mekanis dengan betul dan kemas. dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 3. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar. intonasi yang betul dan berjeda. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 11: Kemahiran 31 – KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca Membaca dan membina ayat 1. (Tahun 2) mudah. frasa dan ayat secara dengan betul dan kemas.3.3.3 Membina dan menulis 3.2. (Tahun 3) 2. 3.2. mengecam dan 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. frasa dan ayat dengan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.6 Mendengar.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi bacaan dengan lancar. (Tahun 3) 3. (Tahun 2) betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. ayat tunggal dan menulis ayat mudah menyebut bunyi bahasa.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai yang betul.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. suku kata.2. (Tahun 3) 2.2.2 Menulis huruf.2. sebutan yang jelas. 3. sebutan dan intonasi yang betul yang jelas dan intonasi yang betul. memahami.2 Membaca dan memahami 2. (Tahun 2) pelbagai sumber dengan sebutan 2.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan perkataan.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis perkataan.3.3. (Tahun 3) 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.2 Mendengar. memahami dan menyebut frasa. (Tahun 3) 3.6 Mendengar. suku kata. iaitu abjad. (Tahun 2) 2. sebutan pelbagai pola ayat dengan lancar.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada perkataan.

3.1 (i) Memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut mengikut konteks.2 (ii) Memahami.1 Asas membaca dan 2. intonasi yang Keupayaan membaca Membaca dan membina ayat indah dan menggunakan bahasa jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik dan menulis ayat mudah badan secara kreatif semasa hibur.1 (vi) Membaca dengan sebutan yang betul.2 (i) Memahami. (Tahun 2) 5. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 11: Kemahiran 31 – 4.1 Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.2. mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks ayat tunggal. ayat 3. bercerita secara didik hibur. (Tahun 3) KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) 2.3. 5.3 Memahami dan membina ayat 5. 2. memahami. dan memahami ayat 3.3.1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola yang betul dalam pelbagai situasi.1.3.2. FN + FS dengan betul dalam pelbagai konteks. 5. 136 .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3.2 Mengujarkan bahasa yang 4. ayat FN + FN.2.1 (iii) Membina dan menulis perkataan. 3. (Tahun 2) mudah.2 Menulis perkataan. FN + FA. ayat. 5. frasa. 5. intonasi yang (Sambungan) jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. konteks ayat penyata. ayat yang bermakna. dan 3.2 (iii) Membaca dengan sebutan yang betul.1 Asas menulis.1 (ii) Memahami dan mengenal pasti jenis ayat mengikut konteks ayat tanya dengan kata tanya.3 Memahami dan membina ayat 5. mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks ayat majmuk.3. 4.1. FN + FK. intonasi yang sesuai. (Tahun 3) 5.1 (v) Menulis secara mekanis.

2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar.2 Membaca. dengan betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. (Tahun 3) 2.2 Membaca. (Tahun 2) 2. frasa dan ayat 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti maklumat yang tersurat dan tersirat idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan daripada pelbagai bahan untuk tepat. intonasi yang betul dan berjeda. memahami dan menaakul maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada perkataan. perkataan. (Tahun 3) 2. dan menyebut frasa dan ayat bahan rangsangan. sebutan yang jelas.3. memahami. dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3. (Tahun 2) pelbagai sumber dengan sebutan 2. (Tahun 2) menulis berdasarkan suku kata. sebutan pelbagai pola ayat dengan lancar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. dan jelas.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2.4. bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. (Tahun 2) memberi respons dengan betul. 2. memahami dan 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai yang betul. frasa dan ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4.2 Mendengar. (Tahun 3) 2.2.5 Membaca. bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5.5. (Tahun 3) 137 . mengecam dan 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3. memahami dan menaakul bahan grafik dan menaakul untuk memindahkan bahan bukan grafik dengan betul. memahami dan menyebut frasa.6 Mendengar.2 Membaca dan memahami 2.4 Membaca dan memahami 2. Bacaan dan pemahaman 1. (Tahun 2) 2.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi bacaan dengan lancar. sebutan dan intonasi yang betul yang jelas dan intonasi yang betul. dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.3. iaitu abjad. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 12: Kemahiran 32 – KSSR – Tahap 1 (Tahun 2 & 3) Keupayaan membaca.2. (Tahun 2) maklumat yang terdapat dalam 2. ayat tunggal memahami dan menyebut bunyi bahasa.6 Mendengar. (Tahun 3) 2. (Tahun 3) 2.

3.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.3.2. 2 Membaca. 2. FN + FA. ayat yang bermakna. (Tahun 3) KSSR Semakan 2017 (Tahun 1) 1.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan menulis berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. dan menaakul bahan untuk mendapatkan idea tersurat 3. (Tahun 2) 3. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. (Tahun 3) bahan rangsangan. 138 . FN + FS dengan betul dalam pelbagai konteks.1 (ii) Membaca.2.3 Memahami dan membina ayat 5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. dan 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola yang betul dalam pelbagai situasi. memahami.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.1 (iii) Membina dan menulis ayat. (Tahun 3) 5.3. maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. frasa dan ayat dengan dengan betul berdasarkan soalan. LAMPIRAN 4 KONSTRUK LINUS KEMAHIRAN PEMULIHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Konstruk 12: Kemahiran 32 – 3.2. 3.1 Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. memahami. dan menaakul bahan untuk menaakul bahan grafik dan bukan mendapatkan kosa kata grafik 2. (Tahun 2) 5.3 Membina dan menulis 3. ayat FN + FN.2.2. FN + FK. Bacaan dan pemahaman perkataan.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.3.2 Memahami dan membina ayat penyata. (Tahun 2) 5.2 Menulis perkataan.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.3. (Tahun 2) memahami dan betul. dan 2.3. 3. (Tahun 3) 5. memahami.1 (i) Membaca.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk (Sambungan) berdasarkan bahan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah Keupayaan membaca.3. frasa. 3.

LAMPIRAN 4 139 .