You are on page 1of 2

‫بسم الله الرحمن الرحيم والصلة والسلم على نبينا محمد وعلى آله‬

‫وأصحابه أجمعين‬
Dit is een korte introductie tot de tekst al-aadjroemiyyah. Deze tekst is
geschreven door Aboe Abdillaah ibn Moehammad ibn Moehammad ibn Dawoed
as-Sinhaadjie, bekend als ibn al-Adjoerroem. Geboren in het jaar 672
(Islamitische jaartelling) en overleden in het jaar 723 (Islamitische jaartelling).

De tekst die hij geschreven heeft wordt wereldwijd bestudeerd door studenten
van de Arabische taal. Het is een eenvoudig en goed opgebouwde tekst die
zichzelf door de eeuwen heen heeft bewezen een goede introductie te zijn in de
wetenschap an-nahw.

Moge Allaah ons en de auteur met het goede belonen en het zwaar laten wegen
op de weegschaal van goede daden. Amien.

Wat volgt:

Hieronder volgt een uiteenzetting van hetgeen in het boek voorkomt. De
hoofdstukken zijn genoemd en er wordt een korte uitleg gegeven wat er in ieder
hoofdstuk voorkomt.

َ َْ َ
ِ ‫واع ُ الك َلم‬
َ ْ ‫أن‬
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat spraak (kalaam) is, aangezien de
grammatica (nahw) toegepast wordt op spraak. Dus voordat men begint met het
bestuderen van de regels, dient men te weten waar deze regels van op
toepassing zijn.

ِ ‫ب ا َْل ِع َْرا‬
‫ب‬ ُ ‫َبا‬
In dit hoofdstuk word een definitie gegeven van al-3iraab (het veranderen van
het einde van de woorden naar gelang de context in de zin veranderd).
Vervolgens worden de vier verschillende grammaticale statussen genoemd die
een woord kan hebben, namelijk:
1) ar-raf3
2) an-nasb
3) al-khafd (ook bekend als: al-djarr)
4) al-djazm

ِ ‫ت ا َْل ِع َْرا‬
‫ب‬ َ ‫معْرِفَةِ ع ََل‬
ِ ‫ما‬ َ ‫ب‬
ُ ‫َبا‬
Vervolgens noemt de auteur, moge Allaah hem genadig zijn, de verschillende
kenmerken van ar-raf3, an-nasb, al-khafd en al-djazm bij de acht verschillende
woordsoorten, namelijk:
1) al-ism al-moefrad
2) al-moethannaa
3) djam3 at-taksier
4) djam3 al-moedhakkar as-saalim
5) djam3 al-moe-annath as-saalim
6) al-asmaa-e al-khamsah
7) al-fi3l al-moedaari3 alladhie lam yatassil bi aakhiri shay-e.

het bovenstaande weer. Hij noemt de zeven marfoe3aat op en legt ze vervolgens in het kort uit. Hij noemt de drie makhfoedaat en legt ze vervolgens in het kort uit. moge Allaah hem genadig zijn. doet dat in dit hoofdstuk. al-moethannaa. an-nasb. De auteur. 8) al-af3aal al-khamsah ‫ت‬ ُ ْ ‫ل ا َل‬ ُ ‫معَْرَبا‬ ْ َ‫ف‬ ٌ ‫ص‬ Vervolgens herhaalt de auteur. En hiermee eindigt de auteur. aangezien hij de marfoe3aat eerst noemt. Shaykh ibn al-3oethaymeen heeft gezegd in zijn uitleg van deze tekst (bij het hoofdstuk van de mansoebaat): “En de opbouw van de auteur. Hij noemt de vijftien mansoebaat en legt ze vervolgens in het kort uit. In het voorgaande hoofdstuk werd gekeken naar de kenmerken van ar-raf3. َ ‫ماِء‬ ْ ‫ن ا َْل‬ َ ‫س‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ضا‬ َ ‫فو‬ ُ ‫خ‬ َ ْ ‫ب ا َل‬ ْ ‫م‬ ُ ‫َبا‬ Vervolgens doet hij hetzelfde bij de makhfoedaat.” . djam3 at-taksier. daarna de mansoebaat en vervolgens zal hij de makhfoedaat noemen zodat een persoon een inzicht verkrijgt [in an-nahw]. maar belicht hij het van een andere hoek. al- khafd en al-djazm ervan genoemd. behoort tot de beste die ik heb gezien. َ ‫ماِء‬ ْ ‫ت ا َْل‬ َ ‫س‬ ِ ‫صوَبا‬ ُ ْ ‫من‬ َ ‫ب‬ ُ ‫َبا‬ Vervolgens doet hij hetzelfde bij de mansoebaat. moge Allaah hem genadig zijn. djam3 al-moedhakkar as-saalim. moge Allaah hem genadig zijn. djam3 al-moe-annath as-saalim en al-asmaa-e al-khamsah. In dit hoofdstuk worden de woordsoorten genoemd en dan worden de kermerken van ar-raf3. َ ِ ‫ب ا َْلفَْعا‬ ‫ل‬ ُ ‫َبا‬ De auteur. al-khafd en al-djazm en werden daarbij de verschillende woordsoorten gezet. َ ‫ماِء‬ ْ ‫ت ا َْل‬ َ ‫س‬ َ ‫مْرُفو‬ ِ ‫عا‬ َ ‫ب‬ ُ ‫َبا‬ Aangezien er is gesproken over wat de kermerken van ar-raf3 zijn bij al-ism al- moefrad. legt vervolgens beknopt de regels uit van de werkwoorden. moet er nu uitgelegd wanneer deze marfoe3 worden. moge Allaah hem genadig zijn. moge Allaah hem genadig zijn. zijn tekst. an-nasb.