14 
Portal Updates:
w w w. s a k s h i e d u c a t i o n . c o m
NEET 2017 Admission Process and Botany Guidance by Experts
146 Assistant Engineer (Electrical/ Civil) Posts at APTRANSCO
January 2017 Current Affairs (TM) Online Practice Test Updated

Sakshi Vidya Online Edition www.sakshieducation.com/Vidya.aspx
ѧýlÅ
{Ô¶æ§é®Ð鯌æ Ë¿¶æ™ól gêq¯]l…
Send your Feedback to..sakshieducation@gmail.com
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl l VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… l
Ð]l*Ça l 23 l 2017

Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜ™éÅ{VýSçßæ… ^ólíܯ]l ™öÍ ™ðlË$VýS$ Ð]lÅMìS¢?
G…. Ððl…MýSrÆý‡Ð]l$×æ Æ>Ð]l# 13. "C…yìlĶæ$¯Œæ Ð]l¬çÜÌêïŒæÞ' {VýS…£ýlMýSÆý‡¢ GÐ]lÆý‡$? 1) ¯]lËÏÐ]l$…§ýl$ OÆð‡™èl$Ë$ 3) ËMø² 4) MøËMýS™é
1) Ð]l*MŠæ yö¯éÌŒæz 2) àȲÐ]l*¯Œæ 2) ™ólĶæ*MýS$ OÆð‡™èl$Ë$ MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨?
47.
AíÜòÜt…sŒæ {´÷òœçÜÆŠæ 3) yýlº$ÏÏÅ.yýlº$ÏÏÅ. çßæ…rÆŠæ 3) ±ÍÐ]l$…§ýl$ OÆð‡™èl$Ë$ 1) V>…«©& CÇÓ¯Œæ Jç³µ…§ýl…& 1931
{糿¶æ$™èlÓ yìl{X MýSâêÔ>Ë 4) Ç^èlÆŠæz {Ýët`
14. 1945ÌZ M>…{VðS‹Ü, Ð]l¬íÜÏ… ÎVŠæ ¯éĶæ$MýS$Ë
Hï³³ï GïÜÞ 4) M>ïœ OÆð‡™èl$Ë$
36. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨?
Ð]l*Ça 5
2) MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l$ ¡Æ>ï]l…&

1.
f¯]lÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü: C…yìlĶæ$¯Œæ íßæçÜtÈ
^èl…´ëÆý‡¯Œæ çÜ™éÅ{VýSçßæ… Gç³#µyýl$ fÇW…¨?
Ð]l$«§ýlÅ Æ>i MøçÜ… çÜ*^èl¯]lË$ Æý‡*´÷…-
¨…_…¨¯]l ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$?
1) fÐ]lçßæÆŠæÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ*
2) çß潺$ÆŠæ Æð‡àïŒæ
{VýS*‹{ç³™ó³lÅMýS&2

1) 1928 œ
Æ>MýS
í {ºÐ]lÇ 3 - OòÜÐ]l$¯Œæ MýSÑ$çÙ¯Œæ

2) 1923 çÜÓÆ>fÅ ´ëÈt Ýë¦ç³¯]l
3) G{Æý‡^öM>PË §ýlâ¶æ…& Rꯌæ Aº$ªÌŒæ
1942 BVýSÜ
3) V>…«©i ß
‹ t8
ç æ™èlÅ & 1948 f¯]lÐ]lÇ 30
4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól
48. {¼sîæçÙÆý‡$Ï "MýSÐ]lÊÅ°‹Üt íܧ鮅™éË ç³NgêÇ'
1) 1917 f¯]lÐ]lÇ 10 3) ¿¶æ*Ìê¿êÄŒæ$ §ólÔ>ÄŒæ$ VýS¸ëÆŠæ Rꯌæ A° GÐ]lÇ° í³Í^ólÐéÆý‡$?
2) 1917 Ð]l*Ça 10 4) Ð]l˜Ìê¯é Aº$ÌŒæ MýSÌê… Bg꧊æ 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól 1) G….G. A¯éÞÈ
3) 1917 H{í³ÌŒæ 10 15. Ððl*´ëÏ †Æý‡$VýS$»êr$ Gç³#µyýl$ {´ëÆý‡…¿¶æ- 37. çßZ…Æý‡*ÌŒæ E§ýlÅÐ]l$ M>Ë…ÌZ A±¼òÜ…sŒæ 2) ¯ól™éi çÜ$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü
4) 1917 Ðól$ 10 OÐðl$…¨? 1) EÚë Ððl$çßæ™é 2) Ððl*¡ÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ* ¯]l$ Gç³µyýl$ AÆð‡‹Üt ^ólÔ>Æý‡$? 3) íÜ.BÆŠæ. §é‹Ü
2. Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜ™éÅ{VýSçßæ… ^ólíܯ]l ™öÍ ™ðlË$VýS$ 1) 1920 BVýSÜ ‹ t 16 3) íÜ. Æ>fVø´ëË^éÇ 1) 1917 þ¯Œæ 15 4) fÐ]lçßæÆŠæÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ*
Ð]lÅMìS¢? 2) 1921 f¯]lÐ]lÇ 9 4) çÜ$Æó‡…{§ýl¯é£Šæ »ñæ¯]lÈj 2) 1916 yìlòÜ…ºÆŠæ 25 49. V>…«©i MýS–íÙ çœÍ™èl…V> M>ÇÃMýS$˯]l$ Mö¯]l$-
1) çÜ$Æý‡Ð]lÆý‡… {ç³™éç³Æð‡yìlz 3) 1921 BVýSÜ ‹ t 20 26. "Æ>Ðól$Þ Ð]l*MŠæyö¯éÌŒæz MýSÐ]lÊů]lÌŒæ AÐéÆý‡$z'- 3) 1916 yìlòÜ…ºÆŠæ 29 VøË$ 糧ýl®†ÌZ §ýl„ìS×ê{íœM>MýS$ ¡çÜ$MðSâ¶æÏyé-
2) ÐéÑÌêË Vø´ëËMýS–çÙ~Ķæ$Å 4) 1922 íœ{ºÐ]lÇ- 5 ¯]l$ H ™ól©¯]l {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$? 4) 1917 þOÌæñ 26 °² H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ °õÙ«¨…^éÆý‡$?
3) r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ… ç³…™èl$Ë$ 16. çÜÓÆ>gZŧýlÅÐ]l$… çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ A±¼òÜ…- 1) 1942 BVýSÜ ‹ t 16 38. MìS…¨ ÐésìæÌZ A¼§Šæ çßæ$õÜÞ¯Œæ çÜ{¸ë±MìS çÜ…- 1) 1918 2) 1920
4) AË*ÏÇ ïÜ™éÆ>Ð]l$Æ>k sŒæ¯]l$ GMýSPyýl °Æý‡¾…«¨…^éÆý‡$? 2) 1932 BVýSÜ ‹ t 16 º…«¨…_…¨ H¨? 3) 1922 4) 1924
3. gꯌæÆý‡íÜP¯Œæ Æ>íܯ]l H {VýS…£é°² V>…«©i 1) AyýlĶæ*ÆŠæ 2) Ð]l$§ýl¯]lç³ÍÏ 3) 1942 AMøtºÆŠæt 16 1) C…yìlĶæ$¯Œæ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ BÈà (IG¯ŒæH) 50. Ð]lÊyø Æú…yŠæsôæº$ÌŒæ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… H ™ól©¯]l
"çÜÆøÓ§ýlĶæ$' õ³Æý‡$™ø A¯]l$Ð]l¨…^éÆý‡$? 3) E§ýlMýSÐ]l$…yýlË… 4) »ñæ¯éÆý‡‹Ü 4) 1931 BVýSÜ ‹ t 16 2) C…yìlĶæ$¯Œæ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ M>…{VðS‹Ü (IG¯ŒæïÜ) Ð]l¬WíÜ…¨?
1) A¯Œær$ §ýl Ìê‹Üt 2) GÑ$Î 17. {MìS‹³Þ Æ>Ķæ$»êÆý‡… M>Ë… ¯ésìæ ¿êÆý‡™èl 27. íÜ.I.yìl. Ô>Q¯]l$ HÆ>µr$ ^ólíܯ]l OÐðl{Ô>Ƈ¬ 3) BÌŒæ C…yìlĶæ* {sôæyŠæ ĶæʰĶæ$¯Œæ 1) 1932 yìlòÜ…ºÆŠæ 24
3) ¨ Ð]l$§ýlÆŠæ 4) ÐéÆŠæ A…yŠæ ³ï Ü‹ Æ>fÅ Ð]lÅÐ]làÆ>Ë M>Æý‡Å§ýlÇØ GÐ]lÆý‡$? GÐ]lÆý‡$? M>…{VðS‹Ü (HIsîæĶæÊïÜ) 2) 1933 yìlòÜ…ºÆŠæ 24
4. A…yýlÐ]l*¯Œæ, °Mø»êÆŠæ ©Ð]l#˯]l$ çÜ$¿ê‹Ù 1) ÐðlÐólÌŒæ 2) AÐðl$È 1) ÌêÆŠæz MýSÆý‡j¯Œæ 4) Ķæ$…VŠæ Ððl$¯ŒæÞ {´÷{VðSíÜÞÐŒæ AÝùíÜÄôæ$çÙ¯Œæ 3) 1931 yìlòÜ…ºÆŠæ 31
^èl…{§ýl»Z‹ÜMýS$ Aç³µW…_¯]l §ólÔ¶æ… H¨? 3) ^èlÇaÌŒæ 4) ͯŒæÍ™ŒæVø 2) ÌêÆŠæz Ð]l˜…sŒæ»êr¯Œæ (OÐðlG…ïï³H) 4) 1932 yìlòÜ…ºÆŠæ 31
1) fÆý‡Ã± 2) f´ë¯Œæ 18. çÜ$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü gê¡Ä¶æ$ {ç³×êãM> 3) ÌêÆŠæzͯŒæÍ™ŒæVø 4) ÌêÆŠæz ÐðlÐólÌŒæ 39. {¼sìæçÙÆý‡$Ï V>…«©iMìS "OMðSfÆŠæ&G&íßæ…§Šæ' ¼- 51. 1918ÌZ ¿êÆý‡™èl gê¡Ä¶æ$ M>…{VðS‹Ü ¯]l$…_
3) CrÎ 4) O^ðl¯é çÜ…çœ*°² Gç³#µyýl$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$? 28. fÍĶæ$¯Œæ ÐéÌê»êVŠæ §ýl$Æý‡…™èl… fÇW¯]lç³#µ- Æý‡$§ýl$¯]l$ H Ķ欧ýl®… çÜ…§ýlÆý‡Â…V> C^éaÆý‡$? Ñyìl´ùƇ¬ çÜ$Æó‡…{§ýl¯é£Šæ »ñæ¯]lÈj ¯éĶæ$MýS-
5. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? 1) 1938 2) 1929 yýl$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ OÐðl{Ô>Ƈ¬ GÐ]lÆý‡$? 1) Æý‡ÚëÅ, f´ë¯Œæ Ķ欧ýl®… ™èlÓ…ÌZ HÆý‡µyìl¯]l ´ëÈt?
1) ¯ólçÙ¯]lÌŒæ òßæÆ>ÌŒæz & ¯ðl{çßæ* 3) 1942 4) 1944 1) ÌêÆŠæz Æð‡…yø Ñ$…sZ 2) Ððl¬§ýlsìæ {ç³ç³…^èl Ķ欧ýl®… 1) M>…{VðS‹Ü& üÌê眙Œæ &çÜÓÆ>gŒæ ´ëÈt
2) §ólÔ¶æÐ]l*™èl& _ËMýSÐ]l$Ç¢ 19. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? 2) ÌêÆŠæz Èyìl…VŠæ 3) »ZĶæ$Æý‡Ï Ķ欧ýl®… 2) ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ͺÆý‡ÌŒæ òœyýlÆó‡çÙ¯Œæ
3) ¿êVýSů]lVýSÆŠæ & ¿êVýSÅÆð‡yìlz Ð]lÆý‡Ã 1) 1921&ò³§ýl ¯]l…¨´ëyýl$ 糯]l$²Ë 3) ÌêÆŠæz ^ólÐŒl$ÞçœÆŠæz 4) ÌêÆŠæz CÇÓ¯Œæ 4) Æð‡…yø {ç³ç³…^èl Ķ欧ýl®… ´ëÈt
4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól °Íí³Ðól™èl E§ýlÅÐ]l$… 29. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? 40. ^éÇ{™èlMýS çÜ…çœ$r¯]lË B«§éÆý‡…V> MìS…¨ 3) M>…{VðS‹Ü ÝùçÙÍ‹Üt ´ëÈt
6. MýSÖÃÆŠæÌZ "¯ólçÙ¯]lÌŒæ M>¯]l¹Æð‡¯ŒæÞ ´ëÈt'° H 2) 1940& Ð]lÅMìS¢VýS™èl çÜ™éÅ{VýSçßæ… 1) Æ>yìlMýSÌŒæ yðlÐðl*{MýSsìæMŠæ ´ëÈt& GÐŒl$.G¯Œæ. ÐésìæÌZ _Ð]lÆý‡V> fÇW¯]l çÜ…çœ$r¯]l H¨? 4) MìSÝ믌æ Ð]l$þªÆŠæ ´ëÈt B‹œ C…yìlĶæ*
çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ Ýë¦í³…^éÆý‡$? 3) 1946& MóS¼¯ðlsŒæ Ñ$çÙ¯Œæ ´ëϯŒæ Æ>ÄŒæ$ 1) HIsîæĶæÊïÜ HÆ>µr$ 52. Ð]l$çßæÐ]l$çŠæ AÎh¯é² Ð]l$çßæéĶæ¬Ë
1) 1930 2) 1932 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól 2) 1911 yìlòÜ…ºÆŠæ 11& MýSËMýS™é¢ ¯]l$…_ 2) ^úÈ^úÆ> çÜ…çœ$r¯]l {ÔóæĶæ$çÜ$Þ MøçÜ… 14 yìlÐ]l*…yýlϯ]l$ Gç³#µyýl$
3) 1935 4) 1937 20. Bg꧊æ íßæ…§Šæ ¸ûgŒæ B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ HÆý‡µyìl¯]l ÉìlÎÏMìS Æ>f«§é° Ð]l*ǵyìl 3) MýS¯ðl²VýS…sìæ çßæ¯]l$Ð]l$…™èl$ ÒÆý‡Ð]l$Æý‡×æ… {ç³MýSsìæ…^éÆý‡$?
7. MøÐ]l$VýSrÐ]l*Æý‡$ Kyýl çÜ…çœ$r¯]l™ø çÜ…º…«- "{ï³ C…yìlĶæ* »êÅ…MŠæ' MóS…{§ýl… H¨? 3) 1947 þ¯Œæ 3 & Ð]l˜…sŒæ »êr¯Œæ 4) M>MìS¯éyýl IG¯ŒæïÜ çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ… 1) 1906 (ÉéM>) 2) 1916 (ËMø²)
«§ýl… E¯]l² ºyŠæj&ºyŠæj {´ë…™èl… GMýSPyýl E…¨? 1) ¸ëÆøÃgê 2) Æý‡…VýS*¯Œæ {ç³×êãMýS 41. yýlº$ÏÅ.yýlº$ÏÅ. çßæ…rÆŠæ "C…yìlĶæ$¯Œæ Ð]l¬çÜÌêÃ- 3) 1929 (ÉìlÎÏ) 4) 1931 (»Ÿ…»êƇ¬)
1) MøÌŒæMýS™é 2) ^ðlO¯ðl² 3) MøíßæÐ]l* 4) sZMøÅ 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól ¯ŒæÞ' {VýS…£é°² H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ Æ>Ô>yýl$? 53. MìS…¨ ÐéÇÌZ Ð]l…§ólÐ]l*™èlÆý‡ E§ýlÅÐ]l$M>Ë…ÌZ
3) Ð]l¬…O»ñæ 4) M>ÍMýSsŒæ 21. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜÇM>°¨ H¨? 30. çßæÇf¯]l õÜÐ]lMŠæ çÜ…‹œ$¯]l$ V>…«©i H çÜ…Ð]l- 1) 1871 2) 1872 §ólÔ¶æ… ¯]l$…_ ºíßæçÙPÆý‡×æMýS$ VýS$OÆð‡¯]l ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$?
8. Æ>gŒæVýS$Æý‡$, ¿¶æVýS™ŒæíÜ…VŠæ, çÜ$RŒæ§ólÐŒæËMýS$ ¯éÅĶæ$- 1) íÜÐ]l*Ï çÜÐ]l*ÐólÔ¶æ…& 1945 ™èlÞÆý‡…ÌZ Ýë¦í³…^éÆý‡$? 3) 1873 4) 1874 1) çÜÆ>ªÆŠæ Ah™Œæ íÜ…VŠæ
Ý릯]l… H ™ól©¯]l Ð]l$Æý‡×æÕ„ýS QÆ>Æý‡$ ^ólíÜ…¨? 2) 1946& Ð]l$…{†{™èlĶæ$ Æ>Ķæ$»êÆý‡… 1) 1930 2) 1932 42. MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l$ M>Ë…ÌZ ËÀ…- 2) Æý‡Ò…{§ýl¯é£Šæ u>VýS*ÆŠæ
1) 1930 AMøtºÆŠæ 7 3) V>…«© Ð]l$Æý‡×æ… & 1948 3) 1935 4) 1937 _¯]l Æý‡çßæçÜÅ ç³{™èlOÐðl$¯]l "B…{«§ýl çÜÆý‡*PÅËÆŠæ' 3) Æý‡f±M>…™Œæ õܯŒæ 4) AÆý‡Ñ…§ýl òœ*‹Ù
2) 1930 òÜò³t…ºÆŠæ 15 4) 1909& Ð]l$íßæâ¶æËMýS$ Kr$ çßæMýS$P 31. "íÜ…£ýlíÜ‹Ü B‹œ Äñæ*V>' {VýS…£ýlMýSÆý‡¢ GÐ]lÆý‡$? MýS$ Ð]l$Æøõ³Æý‡$? 54. 1924ÌZ "AüË ¿êÆý‡™èl MóS…{©Ä¶æ$ Ñç³ÏÐ]l
3) 1930 BVýSÜ ‹ t9 22. 1893ÌZ fÇW¯]l ^éÇ{™èlMýS çÜ…çœ$r¯]lËMýS$ 1) Æý‡Ò…{§ýl¯é£Šæ u>VýS*ÆŠæ 1) MýSÆý‡*²Ë$ çÜÆý‡*PÅËÆŠæ çÜ…çœ$…'¯]l$ GMýSPyýl Ýë¦í³…^éÆý‡$?
4) 1930 Ð]l*Ça 12 çÜ…º…«¨…_ MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡…¨ H¨? 2) AÆý‡Ñ…§ýl òœ*‹Ù 2) M>MìS¯éyýl çÜÆý‡*PÅËÆŠæ 1) »ñæ¯éÆý‡‹Ü 2) ´ësê²
9. fÍĶæ$¯Œæ ÐéÌê»êVŠæ °Ðól¨MýSÌZ çßæ…rÆŠæ MýS-Ñ$- 1) V>…«©i §ýl„ìS×ê{íœM> ÐðlâêÏÆý‡$ 3) Æ>ÐŒl$ Ð]l$¯øçßæÆŠæ ÌZíßæĶæ* 3) Ð]l$_Îç³r²… çÜÆý‡*PÅËÆŠæ 3) ¯éíÜMŠæ 4) M>¯]l*µÆŠæ
sîæ G…™èlÐ]l$…¨ Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]lr$ÏV> õ³ÆöP…¨? 2) †ËMŠæ VýS×æ糆 E™èlÞÐé˯]l$ 4) Ð]l$à™éà V>…«© 4) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ çÜÆý‡*PÅËÆŠæ
1) 79 2) 179 3) 279 4) 379 {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$ 32. Ðól$fÆŠæ VýS$yéÌŒæ AË*ÏÇ ïÜ™éÆ>Ð]l$Æ>k¯]l$ 43. "ÝëÓ™èl…{™èlÅ… Ð]l¬…§ýl$, Ñί]l… ™èlÆ>Ó™èl' A°
çÜÐ]l*«§é¯éË$
10. "§ólԶ濶æMýS$¢Ë MýS*rÑ$' Ýë¦ç³MýS$yðlÐ]lÆý‡$? 3) A±¼òÜ…sŒæ C…yìlĶæ* Ð]l^éaÆý‡$ H {´ë…™èl…ÌZ M>Ía ^èl…´ëyýl$? MýSÖÃÆŠæÌZ °¯é§ýl… C_a¯]l ÐéÆý‡$ GÐ]lÆý‡$? 1) 3 2) 2 3) 1 4) 2
1) Ô>Å…i MýS–çÙ~Ð]lÆý‡Ã 4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól 1) MöĶæÊÅÆý‡$ 2) Ayýlz ¡VýSË 1) çßæÇíÜ…VŠæ 2) M>Ö… Æý‡iÓ 5) 4 6) 2 7) 1 8) 1
2) ѯéĶæ$MŠæ §éÐðl*§ýlÆŠæ ÝëÐ]lÆý‡PÆŠæ 23. Bç³Æó‡çÙ¯Œæ ´ùÌZ M>Ë… ¯ésìæ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ 3) MøÐ]lNÆý‡$ 4) MýS–çÙ~§ólÑ õ³r 3) õÙMŠæ Aº$ªÌêÏ 4) A»ê¾‹Ü Æý‡iÓ 9) 4 10) 2 11) 4 12) 1
3) Æý‡ÑÔ¶æ…MýSÆŠæ Ô¶æ$M>Ï Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{† GÐ]lÆý‡$? 33. "ÑÔ¶æÓÐ]l*¯]lÐ]l ^èlÇ{™èlOò³ BĶæ$¯]l {糿êÐ]l… íßærÏ- 44. ™èl™èlÓ»Z«¨° ç³{†MýS¯]l$ H ¿êçÙÌZ Ð]l¬{¨…^ól- 13) 3 14) 3 15) 3 16) 3
4) Ð]l$§ýl¯Œæ ÌêÌŒæ «¨…{V> 1) ºË§ólÐŒæ íÜ…VŠæ ÆŠæ, ÝëtͯŒæË MýS…sôæ GMýS$PÐ]l Ô>Ô¶æÓ™èlÐ]l$' ° ÐéÆý‡$? 17) 2 18) 1 19) 4 20) 2
11. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l f™èl H¨? 2) çÜÆ>ªÆŠæ Ð]lËÏ¿Œæ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ V>…«© VýS$Ç…_ ÐéÅRêÅ°…_…¨ GÐ]lÆý‡$? 1) JÇĶæ* 2) C…WÏ‹Ù 21) 4 22) 4 23) 1 24) 3
1) {M>…† OÐðl$§é¯Œæ & Ð]l¬…O»ñæ 3) Ð]l˜Ìê¯é Aº$ÌŒæ MýSÌê… Bg꧊æ 1) B˾Ɗæt I¯ŒæïÜt¯Œæ 2) G‹œ.yìl. Æý‡*gŒæÐðlÌŒæt 3) Ð]l$Æ>w 4) »ñæ…V>Î 25) 4 26) 2 27) 1 28) 3
2) »êÆøzÎ & VýS$fÆ>™Œæ 4) çÙ×æ$ÃVýS… Ôðæsìæt 3) BÆ>²ÌŒæz sêĶæ*¯Œæ½ 45. AÐðl$ÇM>ÌZ Ððl¬§ýlsìæ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Æ>Ķæ$»êÇ- 29) 4 30) 2 31) 2 32) 1
3) ^úÈ^úÆ> & E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ 24. »êÆøzÎÌZ 30 Ô>™èl… 糯]l$² çÜÐ]l$Æý‡¦±Ä¶æ$… 4) »ñæ°sZ Ð]l¬ÝùÞÍ° V> ç³° ^ólíܯ]l ÝëÓ™èl…{™èl çÜÐ]l$Æý‡Äñæ*«§ýl$yýl$? 33) 3 34) 1 35) 3 36) 4
4) Oò³Ð]l±² çÜOÆð‡¯]lÐól M>§ýl°, §é°² 6.03MýS$ ™èlWY…_¯]l Æð‡Ððl¯]l*Å 34. MýSÐ]lÊů]lÌŒæ AÐéÆý‡$z {ç³M>Æý‡… §ýlã™èl$ËMýS$ 1) yéMýStÆŠæ çÜ™èlÅ´ëÌŒæ 37) 1 38) 1 39) 3 40) 4
12. ¯ól™éi çÜ$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü ¿êÆý‡™èl gê¡- A«¨M>Ç? G°² Ô>çܯ]lçÜ¿¶æ Ý릯éË$ MóSsêƇ¬…^éÆý‡$? 2) AçÜœ ‹ AÎ 3) EÚë Ððl$çßæ™é 41) 1 42) 1 43) 3 44) 4
Ķæ$ M>…{VðS‹ÜMýS$ H çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡…ÌZ Æ>i¯é- 1) çÜÆŠæ {ÝëtçœÆŠæz {MìS‹³Þ 1) 148 2) 151 4) G….G. A¯éÞÈ 45) 2 46) 1 47) 4 48) 4
Ð]l* ^ólÔ>Æý‡$? 2) G.Ñ. AÌñæV>j…yýlÆŠæ 3) 156 4) 162 46. Ð]l¬íÜÏ… ÎVŠæ {ç³£ýlÐ]l$ çÜÐ]l*ÐólÔ>°² GMýSPyýl 49) 2 50) 1 51) 2 52) 3
1) 1939 2) 1940 3) Ð]l*MŠæÞÐðlÌŒæ 4) {º*ÐŒl$Þ ïœÌŒæz 35. 1917 ^èl…´ëÆ>¯ŒæÌZ V>…«©i H OÆð‡™èl$Ë °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$? 53) 1 54) 4
3) 1941 4) 1942 25. "G ¯ólçÙ¯Œæ C¯Œæ §ýl Ðól$MìS…VŠæ' {VýS…£ýlMýSÆý‡¢ GÐ]lÆý‡$? MøçÜ… çÜ™éÅ{VýSçßæ… ^ólÔ>Æý‡$? 1) AÐ]l$–™ŒæçÜÆŠæ 2) V>ÓÍĶæ$ÆŠæ