CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

(PROIECTARE)
nr. .............. din ..................

Având ca temei legal:
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016
privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările, ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016
privnd achizițiile sectoriale, cu modifcările și completările ulterioare
S-A ÎNCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE SERVICII (PROIECTARE)
denumit în continuare “Contractul”

Între
................................................. cu sediul in ………….., cod postal ……. telefon/fax ………. cod fiscal
……. cont ……… deschis la ……., reprezentat legal prin ……………, în calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte, şi
................................................, cu sediul in ...................., str................... nr................., judet ..................., cod
postal .........................., telefon/fax .................................................., e-mail: ....................................................,
număr de înmatriculare la Registrul Comertului .................................., cod fiscal RO......................................,
cont .................................................. deschis la ......................................................., reprezentată
prin ............................... – .............................., în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte
au convenit încheierea prezentului Contract,

1. DEFINŢII ŞI GENERALITĂŢI:
1.1. DEFINIŢII:
- ACHIZITOR: persoană juridică de drept public, investitoare, pentru care se efectuează misiunea şi care
plăteşte onorariul;
- PRESTATOR: Proiectantul General, persoana juridică cu obiectul de activitate specifica activităţilor de
arhitectură, arhitecţi înscrişi în Tabloul Ordinului Arhitecţilor din România;
- ANTREPRENOR: societatea/societăţile asociate care va/vor executa efectiv lucrările pe şantier;
- CONTRACT: caietul de clauze generale + Caietul de sarcini şi cel de clauze specifice semnate de
investitor şi arhitect;
1.2. GENERALITĂŢI:
1.2.1. Arhitectul trebuie să se comporte în virtutea conştiinţei sale profesionale şi să-şi pună în aplicare
toate cunoştinţlee de specialitate pentru a respecta interesele achizitorului.
1.2.2. Achizitorul are obligaţia să transmită prestatorului toate documentele referitoare la investiţia în
cauză.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea serviciilor privind elaborarea documentatiei tehnico-
economice in faza de proiectare .....................................................

1

în termen de …………. numit prestator și una ori mai multe autorități contractante.. 4.. Prețul prezentului contract îl reprezintă suma de ...... standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut.2...... numit achizitor în vederea îndeplinirii integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract. „Achizitor” . (Fiecare autoritate contractantă va completa în mod corespunzător..este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului. actului administrativ.orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional..Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu documentatia de atribuire si oferta acestuia si sa transmita Achizitorului intr-un numar de.... potrivit legii...... PREŢUL CONTRACTULUI 2.este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice....... „Contract” ... dupa caz. Documentatiile elaborate în baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv în vederea realizării obiectivului de investiţii: ........ încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici..exemplare pe hartie (parti scrise si parti desenate) in original si in format....... Prestatorul se obligă să presteze serviciile de elaborare a documentatiei tehnico-economice in faza de proiectare.lei fără TVA la care se adaugă cota legală de TVA conform legii. ) 3.. legal constituită. * La această sectiune fiecare autoritate contractantă va completa fazele și termenele aferente realizării acestora conform documentației de atribuire....... ..... „Standard”....... „Prestator” ...DVD etc) 1..... DEFINIŢII În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: “Părţile contractante” sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.. asimilat..acordul de vointță cu titlu oneros... obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate 2 . responsabilă cu realizarea obiectului Contractului...1.. pentru aplicare repetată sau continuă.... DURATA CONTRACTULUI 3... în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică....... în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție. drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera si devin proprietatea achizitorului.. pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract....preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor.. în baza Contractului..3.. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.... 1. de la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea serviciilor de proiectare și în conformitate cu graficul de prestare anexat.. defalcat astfel:.(CD... „Preţul Contractului” ...1.. Toate drepturile de autor. 2... precum şi succesorii legali ai acestuia.....

imprevizibil.1. APLICABILITATE SI INTERPRETĂRI 5. “Proiectant” – este elaboratorul proiectului. 5. si dispuse intr.cerinţe. odată apărute. editate. an . de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. 3 .-o forma coerenta de catre prestator. absolut necesare si suficiente pentru realizarea in conditiile legislatiei romane a obiectivului de investitii oricare etapa prevazuta in continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. “ Subcontractant’ . precum si variantele electronice (scanate si editabile) elaborate.zi calendaristică. eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte. situate pe un amplasament distinct delimitat.( nu a fost numerotat ca sa se poata identifica eventuale trimiteri) „Forţa majoră” . cu excepţia unei prevederi contrare. controlat sau modificat de către una dintre Părţi. acolo unde acest lucru este permis de context. care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor. “Proiect” – inseamna totalitatea pieselor scrise si desenate. absolut invincibil și inevitabil. „Asistenta tehnica” – inseamna asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei lucrarilor. cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa. prescripţii. “Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat.inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care executa/presteaza și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata prestatorului/executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. potrivit legii.orice eveniment extern. reprezentand toate activitatile prevazute de lege si de prezentul contract pe care trebuie să le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor pana la receptia finala a acestora. iar Contractul opereaza valabil intre parti. Acesta poate fi prestatorul insusi sau un subcontractant al acestuia. ofertei si documentatiei de atribuire. care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi. după caz. care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde. “Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte. într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante. serviciu sau lucrare să fie descris. ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii. potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.2 În prezentul contract.“ Specificaţii tehnice” . îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract(majorări de întârziere și/sau daune-interese). în caz de neîndeplinire. care nu poate fi creat. nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi.365 de zile. caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs. obiectivul nou de investiţii. 5. în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde. care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care. în mod obiectiv. obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă „ Zi „.

DOCUMENTELE CONTRACTULUI Documentele contractului cuprind: 1. 9. În relaţia dintre Părţi.Prezentul contract de achizitie de servicii.1. fara acordul scris prealabil al acestuia.Anexa 6. d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț dacă este cazul .2 De la data aprobarii si recepționării de către Achizitor. daca este cazul c) garanția de bună execuție a contractului – Anexa 4. 9. 7. e) contractele încheiate cu subcontractanții. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 8. cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. normativele şi legislaţia în vigoare.Anexa 5. Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea lor de către Achizitor. dacă este cazul . 9. 9.1. STANDARDE 7.Anexa 9 i) alte documente/formulare relevante. 4 .4 Orice rezultate ori drepturi. 9. . Prestatorul cesionează drepturile patrimoniale ale acestuia catre achizitor.3 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de beneficiar. inclusiv modificarile aduse acestora. dacă este cazul . următoarele anexe: a) caietul de sarcini – inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. b) propunerea tehnică . Cesiunea va fi exclusiva va fi facuta conform legii.Anexa 1. care le va putea utiliza.Anexa 3 . și 2. inclusiv clarificarile din perioada de evaluare.1.Anexa 2 si propunerea financiară . data la care devin proprietatea acestuia. inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala. dacă este cazul. fara limitare geografica ori de alta natura. cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta.2.dacă este cazul . DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 9. daca este cazul.Anexa 7 g) graficul de îndeplinire a contractului fizic și valoric – Anexa 8 h) h asigurarea profesionala. publica. f) acord de asociere . dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului. 6. 8. Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeaza Achizitorul sa copieze. potrivit legii. sa foloseasca şi sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de către Prestator (sau în numele acestuia).

. taxe şi cheltuieli de orice natură. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DE SERVICII 10. aferente. respectiv la prima cerere a Achizitorului. pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. sau b) parţile vor conveni ca Garanţia de Bună Executie sa se constituie prin reţinere succesive din sumele datorate Prestatorului pentru facturi partiale..% din valoarea contractului fără TVA. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. se suplimentează valoarea acestuia.5. şi b) daune-interese.. 10. (2) În situaţia în care instrumentul de garantare prevăzut la alin.. (1).5% din Preţul Contractului fara tva. şi se va constitui astfel: a)in termen de 5 zile de la semnarea Contractului va transmite Achizitorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau o societate de asigurări. 42 din HG nr. iar prestatorul nu este indreptatit la aceasta. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete.. de catre acesta si remedierea/completarea documentatiei ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate. Prestatorul are obligaţia prelungirii acestuia cu 5 zile înainte de data de expirare.3.1. în legătură cu prestarea serviciilor. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat. care devine anexă la contract. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei emise de către Achizitor. cu 28 de zile inainte de data de expirare a garantiei. parţial sau total. (3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie. în eventualitatea în care: 5 .(1) Prestatorul are obligaţia de a constitui Garanţia de Bună Execuţie a contractului conform legii și prezentului contract pentru realizarea corespunzatoare a contractului. Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică. (3) Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 10. 10. (5) Daca termenii garantiei de buna executie specifica data de expirare a acesteia. mărci înregistrate etc. costuri. lit. 9. In acest caz Prestatorul are obligaţia de a deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct şi pus la dispoziţia Achizitorului. (1) Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului de servicii reprezintă .). prestatorul va prelungi valabilitatea garantiei de buna executie pana cand serviciile vor fi terminate asa cum au fost ele solicitate prin caietul de sarcini.. Prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat. Suma initială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0. (2) În cazul în care pe parcursul executării contractului. 395/2016.2. Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie. (4) Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila si in vigoare pana la finalizarea serviciilor. a) nu acoperă toată perioada de valabilitate a Contractului.. programe.

(5). de a asigura resursele umane. asumându-şi toate responsabilităţile ce decurg din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare. la cererea investitorului. fără erori sau omisiuni ale proiectului care să genereze ulterior lucrări suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate și care pot leza obligațiile financiare ale Achizitorului. a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor.1. cât şi modul de calcul al prejudiciului. a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor precum si documentaţia privind postutilizarea construcţiilor daca s-a stabilit astfel. precum şi. cerute de şi pentru contract. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie. (c) oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului. Proiectantul are cel putin următoarele obligaţii şi răspunderi: a) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei. situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie. 11. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul de prestare convenit. (2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor. 10. în cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract. exploatarea. în limita prejudiciului creat. d) elaborarea caietelor de sarcini. republicată. 11.3. conform clauzelor contractuale. cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale. pe perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente. la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 11. din vina proiectantului. după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi. 6 . materiale. după caz. întreţinerea şi reparaţiile. e) stabilirea. a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea. (a) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie. stabiliţi de către investitor. c) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi. pentru proiectele elaborate. b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. in conditiile legislatiei romane.2. echipamentele sau altele asemenea. precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate. în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. g) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate. f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie. Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului cât şi emitentului instrumentului de garantare precizând obligaţiile care nu au fost respectate. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate. 11.1. prin proiect. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta. aşa cum este prevazut la art. cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. h) asigurarea asistenţei tehnice. Potrivit Legii 10/1995 privind calitatea în construţii. (b) prestatorul nu reuseste sa remedieze/completeze o lipsa a documentatiei tehnico-economice in termenele prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc.

În perioada de execuţie a lucrărilor.5.. 11. daca este cazul.1. avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare. 7 . i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract. 11..8 Proiectul va respecta prevederile reglementărilor tehnice și legislației referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde menționate în caietul de sarcini.4.2. 11..3. Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul final privind asistenţa tehnică acordată în perioada de garanţie. 11. nu vor pune Achizitorul in situatia de a incalca termenele şi condiţiile prevăzute de legislatia privind achizitiile publice. 12. solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract. în scopul îndeplinirii prevederilor contractului. inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Achizitorului. pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului. asumându-şi toate responsabilităţile și garanțiile ce decurg atât din conţinutul Contractului cât şi a prevederilor legale în vigoare.4. 13. fara costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului. dacă este cazul. Achizitorul are obligaţia de a verifica modul de prestare a serviciilor şi furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislaţia în vigoare si cu prevederile prezentului contract. conform prevederilor legale. pentru obținerea de către Prestator a oricăror acorduri. Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor. Actele normative vor fi cele cele în vigoare la data proiectării. 11. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi. 12. 12. in conformitate cu prevederile HG nr.. Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate (dacă este cazul).7. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor privind asistenţa tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 12. Prestatorul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil. dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Achizitorul are obligația de a furniza Executantului toate autorizațiile și avizele pe care le detine. Achizitorul pe parcursul derularii contractului de achizitie publica are obligatia de a se implica activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga durata a prestarii serviciilor care sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale prestatorului. după caz.zile lucratoare si dupa caz.1. 12.6. Achizitorul va asigura asistența. precum şi cele ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare – ori de cate ori este nevoie. a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor. La recepţia finală. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 13.

.1. 14. Acestea se pot numi verificari de parcurs si se vor concretiza prin intocmirea unui Proces Verbal in care se va mentiona rezultatul verificarilor inclusiv eventuale recomandari..6 .2..2 şi îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri. ÎNTÂRZIERI. 20. Verificările efectuate periodic.. MODALITĂŢI DE PLATĂ 15. în termen de . Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si documentele pe parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din caietul de sarcini/documentatia de atribuire. 3 din prezentul Contract. (1) Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi..2 de mai sus constată că Serviciile nu au fost prestate şi/sau Documentele nu au fost furnizate în conformitate cu solicitările Achizitorului şi prevederile Contractului.. după caz. în cadrul unui consiliu tehnico-economic al beneficiarului care se va organiza nu mai tarziu de 30 de zile de la data convenita prin contract pentru predarea proiectului de catre prestator in forma stabilita ... Procesul verbal de recepție nu il va exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de executie cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de catre acesta... achizitorul va realiza verificarea de conformitate..economici in CTE și de cesionarea exclusivă a drepturilor patrimoniale către Achizitor).... dupa caz. admisibil cu obiecțiuni sau inadmisibil și va da un aviz în acest sens.3.. SISTARE 14.. 14.1. (*Achizitorul are dreptul sa indice plati pe anumite faze/etape ale documentatiei tehnico economice ce face obiectul contractului si doar daca acestea au fost prevazute prin documentatia de atribuire. de la data primirii facturii. 13. vor consemna aspectele semnalate în Procesul Verbal menţionat la art. va amâna avizarea și va da un termen rezonabil pentru completarea/corectarea documentației sau va respinge proiectul în condițiile prevăzute în contract.. 72/2013) emisă de către Prestator....(cu respectarea termenului maxim prevăzut de Legea nr. 13.. .. In intervalul de la data predării proiectului și până la data intrunirii comisiei.5 Consiliul tehnico-economic va stabili dacă proiectul este admisibil..4 Verificarea finală si recepția proiectului se vor face ulterior verificării de conformitate prevăzută la 13. FINALIZARE... în baza documentelor ce atesta predarea documentatiei si insusirea acestora de catre Achizitorului fara obiectiuni.....3. in conformitate cu graficul convenit. În cazul în care reprezentanţii Achizitorului însărcinaţi cu verificările conform articolului 13. formulând intrebări de clarificare transmise în scris prestatorului. o întarziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 8 ..... 15...1. Cu excepţia prevederilor de la art. 13. iar achizitorul va aviza..13. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea Serviciilor la data/datele notificate pentru fiecare faza de proiectare.. 13. conform art... caz in care plata finala va fi conditionata de avizarea/aprobarea indicatorilor tehnico. de către Achizitor cu privire la începerea activităţii de servicii: ..2....2 și verificării tehnice conform Legii 10/1995 prevăzută la 13. vor fi in concordanta cu graficul convenit. 14..... ÎNCEPERE. 18. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru *.. 13.

AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI* * (Acest capitol se va include în cuprinsul contractului doar dacă autoritatea contractantă a prevăzut această situație în documentația de atribuire. în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.. inaintate de prestator și acceptată de către Achizitor fără observații.2. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. 17.15. 19.1 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate se va efectua în condițiile legislatiei achizitiilor. Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract. b) prin acordul părților consemnat în scris. aplicată la valoarea plății neefectuate.. nu își onorează obligația de plată a facturii în termenul prevăzut la art. Achizitorul are dreptul de percepe un cuantum de ... totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale.. Modificarea contractului de achizitie publica. c) prin reziliere. Plăţile aferente serviciilor de asistenţă tehnică se efectuează . În cazul în care Achizitorul.. 18.... REZILIEREA CONTRACTULUI 19.. PENALITĂŢI.. in cursul perioadei sale de valabilitate......2 În situația rezilierii...8 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități contractante. acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.3 alin 21 din OG nr.. dar nu mai mult decat valoarea contractului.1... ca urmare a respingerii justificate proiectului de către Achizitor..1.. Penalitatile de întârziere vor fi percepute și în ipoteza în care.. 18.. În cazul în care. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 17.. din vina sa exclusivă.% /zi (dar un mai puțin de cuantumul stabilit prin art.. în conformitate cu prevederile art.. 9 .1..* lunar/trimestrial/semestrial – completarea se va realiza conform documentatiei de atribuire) în pe baza facturii fiscale.* (.. din vina sa exclusivă..) 16..13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești. termenul de predare a proiectului este depasit datorita revizuirilor necesar a fi operate. (2) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata serviciilor de asistenţă tehnică* (*dacă acestea fac obiectul contractului) acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor după acceptarea de către Achizitor a Rapoartelor de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate/ a Raportului la terminarea lucrărilor. 16.. precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. se face in conditiile prevazute in legislatia achizitiile.. Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare. cu modificările și completările ulterioare)din valoarea contractului până la îndeplinirea obligației respective. prin act adițional la prezentul contract..1 Prezentul contract încetează în următoarele situații : a) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile. după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Executantului lucrării/ a Raportului la recepţia finală. DAUNE-INTERESE 18. 19.

. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore. b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 21.... 19.3.. oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract. 20. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.1... Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de .. 19.1. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi. 19. în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor . 21. 20..3. În situația in care executarea parțiala a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului contractului în integralitatea sa... în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare. 20. Dacă valoarea daunelor interese depășește cuantumul garanției de bună execuție. fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată. în vederea limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte pãrţi.. sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denuntarii.5... pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatãrii ei potrivit legii. producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie. 19.. 20.5.9 Daunele interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. c) în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare..zile de la notificarea Achizitorului. 19. FORŢA MAJORĂ 20.8 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului.4.. imediat şi în mod complet. 19. chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor legale. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.7 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun... drepturile şi obligaţiile sale.2... Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei. în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. la momentul atribuirii contractului. achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) Prestatorul se află. dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 10 .4.. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.. în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.. 19. 20. Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligațiilor contractuale stabilite prin contract .6 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare.. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de ..

c) renuntarea. optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. In situatia prevazuta la art. pe toata perioada de derulare a contractului o asigurare de raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor.1. 25.1. b) declararea unor noi subcontractanti. retragerea subcontractantilor din contract 25. Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului. activitatile ce urmeaza a fi sucontractate. Limba care guvernează Contractul este limba română.2.1. În ipoteza în care părţile nu reuşesc o soluţionare amiabilă.2.1. va fi inaintata catre Prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti. fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.5. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu.1. în perioada de implementare a contractului fără acordul prealabil al Achizitorului. 23. reprezentantii legali ai noilor subcontractanti.3 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant.1. 25. in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice. valoarea aferenta prestatiilor.. TERT SUSTINATOR 25. 21. Subcontractarea 25. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. in urmatoarele situatii: a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de subcontractanti.1.1.2. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 24. 25. ulterior semnarii contractului. cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia. fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente 22.1. noii subcontractanti sunt obligați să prezinte: 11 . 24. Prestatorul va face şi va menţine în vigoare. Înainte de începerea Prestarii Serviciilor.1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti. sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 22. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a Contractului. insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor. SUBCONTRACTAREA. ASIGURĂRI 23. este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Prestator cu subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati ulterior. in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta.4.1. 25. optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul). datele de contact. precum si súmele aferente prestatiilor. 25. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti. In vederea obtinerii acordului Achizitorului. astfel incat activitatile ce revin acestora.

datele de contact si reprezentantii legali. In vederea finalizarii Contractului. valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului. Cu titlu de garantie.1. in mod nejustificat. sau la momentul introducerii acestora in Contract..1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm.2. optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. 25. Prestatorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului. conform dispozitiior legale aplicabileprivind achizitiile publice. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți.contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea. putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta 25.1. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului..3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti. 25. nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in 12 . tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta. iar Prestatorul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului. respectiv Achizitor. rezultate in urma incheierii angajamentului ferm. Prestator si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului 25.3.2. 25.1.2. Prestatorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate drepturile sale.2. Achizitorul poate solicita în condițiile legislatiei achizitiilor. 25.4.6.3. respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm. Prestator si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand.2.2.7 Acordul partilor se poate materializa prin íncheierea unui act aditional la contract intre Achizitor.3. Tertul Sustinator 25. 25. prin semnarea prezentului contract.1. anexa la prezentul contract. In aplicarea prevederilor art. 25. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator. pentru activitatile supuse subcontractarii. . In aplicarea prevederilor art.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractantii daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune. contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.2 In cazul in care Prestatorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului. . dupa caz. 25. 25. Prestatorul obligandu-se totodata sã introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens.2 Plata directa catre subcontractanti 25.7.

.......2.. exemplare de valoare juridică egală............ 26...1.. exemplar pentru prestator.. cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 13 . Prezentul contract a fost încheiat în ... COMUNICĂRI 26. referitoare la îndeplinirea prezentului Contract. exemplar pentru achizitor şi .. 26.. trebuie să fie transmisă în scris... cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii... fax sau e-mail........ (1) Orice comunicare între părţi..... telex. cât şi în momentul primirii... Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telegramă.. din care . ACHIZITOR PRESTATOR..

14 .