HILTON

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္
စည္းကမ္းမ်ား
က်င့္ဝတ္ဥပေဒသုုိ ့
ဝင္ၾကည့္ၾကပါစုုိ ့
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားခင္ဗ်ား
အားလုံးသိထားၾကသည့္အတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ ခြင့္ရရွိျပီး Hilton
သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာမႈ အရွိဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔အား ျပသ ႏုိင္မည့္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုကို
ပိုင္ဆုိင္ထားပါသည္။ ဤထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ ျမင္မႈအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ သင္တို႔သည္ အားလုံး၏ အ ခရာျဖစ္သည္။
ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အဖြဲ႔မ်ားကုိ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု- ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ပိုင္ရွင္ မ်ား၊ အသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းအား ယခုထက္ပုိျပီး ေက်ာ္လြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စိတ္ခြန္ အားေပးႏုိင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္
တန္ဖိုးမ်ား -ျဖင့္ စုစည္းထားပါသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ထူးျခား ေကာင္းမြန္ေသာ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာသည့္ အေတြ႔အၾကဳံေကာင္းမ်ားေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
အားသြန္ခြန္စုိက္ၾကိဳးစားမႈ ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အျမင့္မားဆုံး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္း မ်ားကုိ က်င့္သုံးျခင္းမည္ေစ
ႏုိင္သည့္ Hilton က်င့္ဝတ္ ဥပေဒသကို လိုက္နာရန္ မိမိကိုယ္ကုိ အစဥ္သတိေပးေနရန္ အေရးၾကီးသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ က်င့္ဝတ္ဥပေဒသကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ အခ်ိန္ေပးသည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးတြင္
၎က်င့္ဝတ္ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္

ရုိးသားစြာျဖင့္၊

Chris Nassetta
ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္
Hilton

2 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
မူဝါဒလမ္းစဥ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မူဝါဒ လမ္းစဥ္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္
စံတန္ဖိုးမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား တစ္ခုတည္းေသာ
စည္းလုံးညီညြတ္သည့္ ကမာၻသိအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ သိရွိေစျပီး
ကၽြႏု္ပ္တို႔အမွတ္တံဆိပ္၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေစမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး၏ ညီညြတ္ေသာစိတ္ခံစားမႈအေပၚ ေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ထို႔အျပင္
၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပရိသတ္မ်ားအားလုံးကိုလည္း အက်ဳိးေက်းဇူးရွိေစပါသည္- ဧည့္သည္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပိုင္ရွင္မ်ား၊
ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုက္အဝန္းမ်ား

ရည္မွန္းခ်က္
ဟိုတယ္တိုင္း ၊ဧည့္သည္တုိင္း၊ အခ်ိန္တိုင္း-ထူးျခားသာလြန္ေသာအေတြ႔အၾကဳံမ်ားေတြ႔ၾကဳံေစျပီး- ဧည့္ဝတ္ပ်ဳငွာမႈ၏
အလင္းေရာင္၊ ေႏြးေထြးမႈတို႔ျဖင့္ ကမာၻၾကီးအားျဖည့္ဆည္းေပးရန္-

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္
ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ စိတ္ႏွလုံးခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ေလးနက္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊
ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ျမင့္မားေသာတန္ဖိုးႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား
ဖန္တီးေပးျခင္းအားျဖင့္- ကမာၻေပၚတြင္ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈအရွိဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္

စံတန္ဖိုးမ်ား
ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ထူးျခားသာလြန္ေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားေပးႏုိ္င္ရန္
ျပင္းျပေသာဆႏၵရွိပါသည္။
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မ ႈ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္အျမဲတမ္းမွန္ရာကိုသာေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ဦးေဆာင္ႏုိ္င္စြမ္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူထုအသိုက္အဝန္း
အတြင္းတြင္ပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္သမွ် အရာရာတိုင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အသင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။
ပိုင္ဆုိ္င္ျခင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရာရာတိုင္းကို အေရးတၾကီး သတ္မွတ္၍
စည္းကမ္းတက်လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
မာတိကာဇယား
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈအစဥ္အလာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား
ဤက်င့ဝ
္ တ္ စည္းကမ္းမ်ားကို မည္သမ
ူ ်ားလိက
ု န
္ ာရမည္နည္း။ သာတူညမ
ီ ်ွ ဆက္ဆေ
ံ ရး

ကၽြႏပ
္ု တ
္ လ
႔ုိ က
ုိ န
္ ာရမည့္ က်င့ဝ
္ တ္စည္းကမ္းမ်ားသည္– ေၾကာ္ျငာျခင္း ႏွင့္ ေဈးကြကရ
္ ာွ ေဖြျခင္း
ကၽြႏပ
္ု တ
္ က
႔ုိ မ
ု ဏ
ၸ က
ီ သ
့ဲ ပ
႔ုိ င္–တစ္ကမာၻလးံု ႏွငသ
့္ က္ဆင
ို ပ
္ ါသည္
ယွဥျ္ ပဳိငျ္ ခင္းႏွင့္ မမွ်တမႈမွ ကာကြယေ
္ ပးျခင္း
အဖြဝ
႔ဲ င္မ်ားအားလုးံ ၏ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္မ်ား
Hilton ၏ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ မ
ႈ ်ားကိက
ု ာကြယျ္ ခင္း
Hilton ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထပ္တးုိ ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္မ်ား
တစ္ဆင့ခ
္ ံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယျ္ ခင္းႏွငအ
့္ သုးံ ခ်ျခင္း
ညႊနၾ္ ကားခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
Hilton အခ်က္အလက္မ်ားအား ကာကြယျ္ ခင္းႏွငအ
့္ သုးံ ခ်ျခင္း
ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာၾကားျခင္း
Hilton ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ အဆက္အသြယျ္ ပဳလုပျ္ ခင္း
လက္တန
ု ျ႔္ ပန္မမ
ႈ ျပဳျခင္း
လူမမ
ႈ ဒ
ီ ယ
ီ ာ
အတြငး္ ေရးလွ်ဳိ႕ဝွကထ
္ ားမႈအား အေလးထားျခင္း
အတြငး္ ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အေရာင္းအဝယ္လပ
ု ျ္ ခင္း
သတင္းေပးပိမ
႔ု မ
ႈ ်ားအားစုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးျခင္း
လုပင
္ န္းဆုင
္ိ ရ
္ ာေက်းဇူးတုနျ႔္ ပန္မမ
ႈ ်ား
က်င့ဝ
္ တ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မမ
ႈ ်ား
အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ဝယ္ယမ
ူ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာအေလ့အထမ်ား

မတူကျဲြ ပားမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ အခြငအ
့္ ေရးမ်ား

အေႏွာင့အ
္ ယွကက
္ င္းေသာ လုပင
္ န္းခြငႏ
္ င
ွ ့္ ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ မ
ႈ ရွျိ ခင္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယျူ ခင္းႏွင့္ အျခားအက်င့ပ
္ ်က္ျခစားမႈ ပုစ
ံ မ
ံ ်ား

ေဘးကင္း၍ က်န္းမာေရးႏွငည
့္ ည
ီ တ
ြ ေ
္ သာ လုပင
္ န္းပတ္ဝန္းက်င္ တိက်ေသာ လုပင
္ န္းမွတတ
္ မ္းမ်ား ဖန္တးီ ျခင္းႏွင့္ ထိနး္ သိမး္ ျခင္း

အစိးု ရထံသတ
႔ုိ က
ိ ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္း

ျပည္ေထာင္စအ
ု ရာရွမ
ိ ်ားအားေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွငေ
့္ ဖ်ာ္ေျဖ
ေပးျခင္း

အကူအညီ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္
လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးမ်ား

လိုအပ္ပါသလား။ လူကန
ု က
္ းူ မႈဆင
ို ရ
္ ာ တားျမစ္ခ်က္

ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားစီမံကြပ္ကဲျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္အက်ဳိးအတြကအ
္ ားထုတေ
္ ဆာင္ရက
ြ မ
္ ႈ

က်င္ဝ
့ တ္မ်ား၏ နယ္ပယ္အတုင
ိ း္ အတာ ကၽြႏပ
္ု တ
္ လ
႔ုိ ထ
ူ ု အသုင
ိ း္ အဝိင
ု း္ မ်ားအတြက္ အားထုတၾ္ ကိဳးပမ္းျခင္း

သပိတေ
္ မွာက္ျခင္း
စြနလ
႔္ တ
ႊ ျ္ ခင္း
ကုနသ
္ ယ
ြ မ
္ ႈ ပိတပ
္ င္မန
ိ ႏ
႔္ င
ွ ့္ ပိက
႔ု န
ု ထ
္ န
ိ း္ ခ်ဳပ္ေရး
ရပုင
ိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ရွျိ ခင္း
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကုိ ဆန္က
႔ ်င္ျခင္း
ထပ္တးုိ လမ္းညႊနခ
္ ်က္
ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရးအရပါဝင္ပတ္သက္မႈ

အစိးု ရဆက္ဆေ
ံ ရးႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စေ
ု ထာက္ခံ
စည္းရုးံ ေရးဥပေဒမ်ားႏွငအ
့္ ညီေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 1
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ
အစဥ္အလာ
Hilton ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဟိုတယ္တစ္ခုစီတိုင္း၏ ဂုဏ္သတင္းသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၏
အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။
Hilton ၏ ဂုဏ္သိကၡာတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို
ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီတို္င္းသည္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လိုသည္။
ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈဟူသည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ မွန္ကန္ေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားအားလည္း
ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းျခင္းကို ေခၚသည္။
ဧည့္သည္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အျမင့္မားဆုံး က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး မည္သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကို ဤစည္းကမ္းက်င့္ဝတ္မ်ားမွ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးပါသည္။
ယင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံး ေလးစားလုိက္နာရမည့္ အေရးအၾကီးဆုံးေသာ စံႏႈန္းမ်ားမွအခ်ဳိ႕ကို သိရွိေစသည္။
ျပႆနာတစ္ရပ္ကို သတင္းေပးပို႔ရန္ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာင္းခံပုံကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။ အေရးၾကီးဆုံးမွာ ၎သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအား ဥပေဒႏွင့္အညီ မမွိတ္မသုန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္
အေၾကာင္းကုိ သိရွိေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း၊ ဧည့္သည္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အလုပ္လုပ္ရာ
အသိုက္အဝန္းမ်ားအား ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဤရိုးသားေျဖာင့္မွန္မႈအစဥ္အလာသည္
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ရန္ဟူသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္
အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

2 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကိုမည္သူ HILTON ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထပ္တိုး
မ်ားလိုက္နာရမည္နည္း။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား
ဤက်င့ဝ ္ တ္စည္းကမ္းမ်ားသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ Hilton အဖြဲ႔ဝင္အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအျပင္
ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခက ံ မု ဏ
ၸ မ
ီ ်ား (စုေပါင္း၍ “Hilton” Hilton ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဤက်င့္ဝတ္ဥပေဒသေအာက္တြင္
ဟုေခၚသည္) မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အရာရွမ ိ ်ား၊ ဒါရိက
ု တ ္ ာမ်ား၊ အပိုေဆာင္းတာဝန္မ်ား ရွိပါသည္။ Hilton ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္-
Hilton မွ ပိင ု ဆ
္ င
ို ေ
္ သာ၊ လည္ပတ္ေဆာင္ရက ြ လ ္ ်က္ရေ ိွ သာ၊ • ရုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈအရွိဆုံးသူမ်ား ျဖစ္ၾကရမည္- အတုယူဖြယ္
စီမခ ံ န္ခ ႔ ေဲြ နေသာ ဟိတ ု ယ္မ်ားအားလုးံ မွဝန္ထမ္းမ်ား နမူနာေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ရွိကာ အျခားသူမ်ားမွ ၎၏
အားလုးံ ႏွင့္ သက္ဆင ္ို သ
္ ည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသတြင္ ဦးေဆာင္မႈအတုိင္း လိုက္နာက်င့္သုံးၾကရမည္။
ကၽြႏပ ္ု တ ္ သ ႔ုိ ည္ ၎၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ႏွငမ ့္ ဝ
ူ ါဒမ်ားကို
• က်င့္ဝတ္လုိက္နာေစာင့္ထိန္းေသာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကို
လုကိ န ္ ာၾကရမည္သ ့ အ ူ ားလုးံ ကို စုေပါင္း၍ အဖြဝ ႔ဲ င္မ်ားဟု
ဖန္တီးရမည္ျဖစ္ကာ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ
ညႊနး္ ဆုသ ိ ာြ းပါမည္။
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းရလဒ္ကဲ့သုိ႔ပင္ အေရးပါေၾကာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံး နားလည္ထားရမည္။
• က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ေလးစားလိုက္နာျခင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
သည္– ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီကဲ့သို႔ပင္– ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ အဖဲြ႔ဝင္တုိင္းသည္
က်င့္ဝတ္ေလးစားလိုက္နာေရး သင္တန္းတက္ေရာက္ျပီးျဖစ္ရန္
တစ္ကမာၻလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ပါသည္။ ႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံး ျပည့္စုံမႈရွိေစရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
တင္သြင္းသူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ား
• အဖဲြ႔ဝင္မ်ား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိႏုိ္င္မည့္ပတ္ဝန္းက်င္
စသည့္သူတို႔၏ မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေနထားမ်ားႏွင့္
တစ္ခုဖန္တီးေပးပါ။ က်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအား
အေတြ႔အၾကဳံမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီးအား ပိုမို
ေဖာက္ဖ်က္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္
ခိုင္မာေစႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ
သတင္းေပးပို႔မႈမ်ား လက္ခံရရွိႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနျပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးလ်က္ရွိေသာ
ေဒသ၊ လူထု အသုိင္းအဝန္းမ်ားကို အေလးထား၍ ၎တို႔၏ • သံသယျဖစ္ဖြယ္က်င့္ဝတ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ
ေဒသႏၱရလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကုိ ဥပေဒေရးရာအဖြဲမ ႔ ွ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
• သတင္းေပးပို႔သည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးျပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ အတြင္းေရးကိစၥမ်ားကို
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံး၏ လိုအပ္သလို လုံျခဳံေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာင္းခံျခင္း
Hilton အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္အား ေမွ်ာ္လင့္
ဤဥပေဒသမ်ားတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုးံ ရွိ Hilton အဖြဝ ႔ဲ င္မ်ားႏွင့္
ထားသည္မွာ-
သက္ဆင ို ေ
္ သာ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားစြာ
• Hilton ကိုယ္စား သင္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥရပ္တုိင္းတြင္ ပါဝင္သည္။ ဥပေဒမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံ နားလည္ရခက္ခတ ဲ တ္သည္။
အျမင့္မားဆုံး က်င့္ဝတ္စံႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ အထူးသျဖင့္ လုပင ္ န္းသစ္မ်ား၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊
• သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပင္ န္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ကနဦးေျခလွမး္ မ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္
မူဝါဒမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး လုိက္နာက်င့္သုံးျခင္း။ ညီညတ ြ ရ္ န္လသ ုိ ည္။ ဤဥပေဒသမ်ား သိမ ႔ု ဟုတ္ ဆုင
ိ ရ
္ ာ
ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိလ ု ်ွ င္
• မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ေသခ်ာျခင္း
ေအာက္ပါပုဂဳိၢ လ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ
မရွိပါက ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတာင္းခံျခင္း။
• သင္၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး
• ျပႆနာမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားျဖစ္လာပါက
သတင္းေပးပို႔ျခင္း။ • သင္၏ မန္ေနဂ်ာ
• လူစ
႔ မ
ြ း္ အားအရင္းအျမစ္ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္
Hilton ၏ အဓိကစံတန္ဖးုိ မ်ားအနက္မွ တစ္ခမု ာွ
• ဥပေဒေရးရာ အဖြ႔ဲ
ရုးိ သားေျဖာင္မ
့ တ္မျႈ ဖစ္သည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ သ
႔ို ည္
အျမဲတမ္းမွနရ
္ ာကိသ
ု ာ ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါသည္။

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 3
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း Hilton ၏ အဓိကစံတန္ဖးို မ်ားမွတစ္ခမု ာွ
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လက္သင့္မခံႏုိင္ေသာ ပိင
ု ဆ
္ င
ို ျ္ ခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ သ
႔ုိ ည္
အျပဳအမူတစ္ခုကို သတင္းေပးပို႔သင့္သည္။ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ုိ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ား၏
မူဝါဒတစ္ခုကို ခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္သည့္ အလားအလာတစ္ခုကို
သံသယရွိေနခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမွသာလွ်င္ Hilton ပိင
ု ရ
္ င
ွ မ
္ ်ားျဖစ္သည္။
အေနျဖင့္ ပိုမိုၾကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚမလာခင္
ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ က်င့္ဝတ္မညီညြတ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို
တင္ျပႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားစြာရွိပါသည္-
လက္တုံ႔ျပန္မႈမရွိျခင္း
Hilton တြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏုိင္ျပီး
သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္
လက္တုံ႔ျပန္မည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေနရန္မလိုဘဲ ျပႆနာမ်ားကို
ျပႆနာမ်ားကို Hilton အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းသုိ႔ တုိက္ရိုက္ တင္ျပႏုိင္ေသာ အစဥ္အလာတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏုိင္ရန္
သတင္းေပးပို႔ႏုိ္င္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ Hilton သည္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံသူ၊
“Hilton အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းသို႔ သတင္းေပးပို႔ျခင္း”က႑ကို ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပႆနာရပ္အား သတင္းေပးပို႔သူ
ၾကည့္ပါ။) အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပႆနာကို သို႔မဟုတ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ကူညီေပးသူတုိ႔အား
ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔ တင္ျပႏုိင္ပါသည္- တုံ႔ျပန္လက္စား ေခ်ျခင္းကိုတားျမစ္ထားပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာ
• သင္၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဥပေဒအရ တုံ႔ျပန္လက္စားေခ်ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကုိ
အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ား
• သင္၏ မန္ေနဂ်ာ
ျပဳလုပ္ပါမည္။
• လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ကိုယ္စားလွယ္
ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ
• အျခား Hilton ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး
၎တို႔သည္ သင္တင္ျပေသာ ျပႆနာအား စိစစ္သုံးသပ္ရန္
ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔ သုိ႔ အတြင္းေရးအျဖစ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားျခင္းကို
ေရာက္ရွိေစရန္ ကူညီေပးပါမည္။
အေလးထားျခင္း
Hilton အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းသို႔ သတင္းေပးပို႔ျခင္း
Hilton သည္ အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္
• www.HiltonHotline.com တြင္ အြန္လိုင္းမွ သတင္းေပးပို႔ျခင္း
က်င့္ဝတ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈတစ္ခုအား ေကာင္းေသာရည္ရြယ္
• တယ္လီဖုန္းျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ခ်က္ျဖင့္ သတင္းေပးပို႔သူတစ္ဦးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အတြင္းေရးအား
၇ ရက္ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ႏုိ္င္သည္ (အေရးေပၚဖုန္းလိုင္း အတတ္ႏုိ္င္ဆုံး ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္သည့္ အတုိင္းအတာတစ္
ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအတြက္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ခုအထိကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အဆင့္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားပါ မည္။
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကားၾကည့္ရႈပါ)
အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းကုိ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းေပးျပီး သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို စုံစမ္း
ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ို႔ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေပးပို႔ေသာ သီးျခား
ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ၾကီးၾကပ္သည္။
ေလ့လာျခင္း
Hilton တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လက္သင့္မခံႏုိင္ေသာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင္
အျပဳအမူမ်ားအား သတင္းေပးပို႔မႈကို အေလးအနက္ထားပါသည္။
သင္သည္ Hilton အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းသို႔ အမည္မေဖာ္ျပဘဲ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို အခ်ိန္မီ သင့္ေလ်ာ္သလို
ျပႆနာကို တင္ျပႏုိ္င္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားသည္
စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ျပီး တတ္ႏုိင္သမွ် အတိုင္းအတာအထိ
အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းသုိ႔ တင္ျပႏုိင္သည့္ ျပႆနာအမ်ဳိးအစားႏွင့္
လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ရန္အတြက္
သတင္းေပးပို႔မႈကိုအမည္မေဖာ္ျပဘဲထားမည္မထားမည္စသည္တို႔
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး
ကိုကန္႔သတ္ထားပါသည္။ Hilton သည္ အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းႏွင့္
မည္သည့္ျပႆနာမ်ဳိးကိုမဆို ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္
သက္ဆုိင္ေသာ ေဒသႏၱရဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာပါသည္။
သြားပါမည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏မူဝါဒမ်ားကုိ
ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါက ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ရန္
အေရးၾကီးသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ရႈပ္ေထြးေသာ

4 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ျပႆနာမ်ားရွိတတ္သည္- Hilton မွ ျပႆနာအား သင့္ဖုန္းေခၚဆုိမႈအား အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ျဖစ္သည္။
စစ္ေဆးသုံးသပ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ရန္ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႔ဲသည္ အဆုိပါအခ်က္အလက္မ်ားကို
အေရးၾကီးသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတြင္ ကူညီေပးရန္ သင္ေပးပို႔ေသာ သတင္း သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ားကို မည္သို႔
သင့္အားေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္မွာ ကိုင္တြယ္မည္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးမည့္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ို႔
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သည္ဟု မဆိုထားလွ်င္ ေပးပို႔သြားပါမည္။ အလားတူပင္ သင္သည္ဝက္ဘ္ဆုိက္
သင္သည္ Hilton ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ သတင္းေပးပို႔မႈကိရိယာကုိ အသုံးျပဳ၍ သတင္းေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါက
မျဖစ္မေနပူးေပါင္းရမည္ျဖစ္ျပီး ေမးခြန္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သင္ေပးပို႔ေသာ သတင္းကုိ သတင္းပို႔စနစ္မွတစ္ဆင့္
ျပည့္ျပည့္ဝဝေျဖဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔သြားပါမည္။ သင့္ဖုန္းေခၚဆုိမႈကို
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားအား ၾကိဳးစားအားထုတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ပါက Hilton သည္
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မွန္ကန္ေသာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ဤက်င့္ဝတ္ဥပေဒသတြင္ ေဖာ္ျပ ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္
ထားေသာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို က်င့္သုံးရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း
ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခား မေလ်ာ္ကန္ေသာ၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးတည္းေဆာင္ရြက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ညြတ္ေသာ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ အဖြဲ႔ဝင္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆိုေပးႏုိင္ျပီး ခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ
တစ္ဦးသည္ အလုပ္မွ ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရအေရးယူသည္ တစ္ဆင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မည့္ လူမ်ားစြာရွိပါသည္။
အထိပါဝင္ေသာ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ား ခံယူရဖြယ္ရွိသည္။ သံသယရွိပါက ေမးျမန္းပါ။
သက္ဆုိင္ရာဥပေဒအရ အျပစ္ေပးအေရးယူေသာအေၾကာင္း
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ခက္ခဲေနပါက သင့္ကိုယ္သင္
မ်ားတြင္ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးဦးမွ
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။
က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈကို ညႊန္ၾကားျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္း သို႔မဟုတ္
ေမးခြန္းတစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ “ဟုတ္ကဲ့” ဟုအေျဖမေပးႏိုင္
လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ အေၾကာင္း
လွ်င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳမီအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံပါ။
သိရွိထားေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေအာင္
ျပဳျပင္ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ • ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ပါသလား။

ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား • ယင္းသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ပါသလား။

ကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္စုံတစ္ခုအား သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု
• ယင္းသည္လူမႈေရးအရ တာဝန္ရွိပါသလား။
သတင္းေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈတစ္ခု • ယင္းသည္ Hilton က်င့္ဝတ္စည္းကမ္း၊ မူဝါဒ၊ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္
မဟုတ္သည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ပါက ကၽြႏု္ပ္ျပႆနာ ကိုက္ညီပါသလား။
ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။ • ယင္းသည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု
မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ တစ္စုံတစ္ခုသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း ထင္ရပါသလား။ (ယင္းသည္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလွ်င္
သို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီမညြတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ေကာင္းမြန္မည့္ဟန္ရွိပါသလား။)
ျဖစ္ခဲ့ျပီးေၾကာင္း ေကာင္းေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ • ယင္းသည္က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္ဟူသည့္
ျပႆနာရပ္မ်ားအား အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ တင္ျပႏုိင္ပါသည္။ Hilton ၏ဂုဏ္သိကၡာကို တိုးျမွင့္ေစႏုိင္ပါသလား။
သင္မတင္ျပသင့္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ မွားယြင္းမည္
အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုၾကည့္ရႈျပီးေနာက္သင္၏
သို႔မဟုတ္ မတိမက်ျဖစ္မည္ကို သင္ၾကိဳတင္သိရွိထားေသာ
အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္
ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။
ပတ္သက္၍ သံသယရွိဆဲျဖစ္ပါက သင္၏ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊
ကၽြႏု္ပ္ အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းကုိ ဖုန္းေခၚဆုိပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ို႔မဟုတ္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္
Hilton သို႔ ေခၚဆုိေသာ ဖုန္းမ်ားကို အေရးေပၚဖုန္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာအျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျပီး
လိုင္းအတြက္ တာဝန္ယူထားေသာ သီးသန္႔ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံပါ။
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးမွ ေျဖဆုိေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္
ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ
သင့္ဖုန္းကုိ နားေထာင္ျပီးေနာက္ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ေမးျမန္း၍

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 5
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ႔ုိ အဖဲဝ
႔ဲြ င္မ်ား ေန႔စဥ္ေဆာင္ရက ြ ေ္ နေသာ လုပေ
္ ဆာင္ ခ်က္တင ုိ း္ သည္
Hilton ၏ ဂုဏသ ္ ကိ ာၡ ကုိ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွပ
ိ ါသည္။

သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္သြယ္တုန္႔ျပန္သည့္အမူအရာတုိင္းသည္ Hilton ၏ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အျမဲ
ကိုက္ညီမႈရွိပါေစ။ ဧည့္သည္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခု
အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူအားလုံးအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံျခင္း၏ အေရးပါပုံကုိနားလည္ထားပါသည္။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Hilton ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကုိ သိရွိထားရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

6 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
• အရွက္ရေစေသာ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ဦးအား
မတူကြဲျပားမႈ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ကာကြယ္ေပးထားေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား အမ်ဳိးအစားကို အေျခခံသည့္ ေနာက္ေျပာင္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစုံသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊
ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တမူထူးျခားေသာ
• ကာကြယ္ေပးထားေသာ အမ်ဳိးအစားေၾကာင့္ လူတစ္ဦးအား
ကမာၻ႕အသုိက္အဝန္းမ်ားအား နားလည္ႏုိင္ရန္ႏွင့္
လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ သီးျခားခြဲထုတ္
အားလုံးပါဝင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးႏုိင္ရန္အတြက္
ထားျခင္း၊
ၾကိဳးစားအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
အဓိကစံတန္ဖိုးမ်ားကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္၎၊ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ • သီးသန္႔ခြဲျခားထားရမည့္ သဘာဝရွိေသာ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္း
အထက္ျမက္ဆုံး အရည္အေသြးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းျဖင့္၎၊ မ်ားအား လူျမင္ကြင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း သို႔မဟုတ္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ား၊ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ျပသျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို • မလိုလားအပ္ေသာ ကာယထိေတြ႔မႈ။
တန္ဖိုးထားျခင္းျဖင့္၎ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယွဥ္ျပိဳင္မႈျပင္းထန္ေသာ
အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေဝးေရး ဆိုင္ရာ
အေနအထားကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မူဝါဒ

အလုပ္အကိုင္တန္းတူညီမွ်ေရးအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ
ေဘးကင္းလုံျခဳံ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္
ေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းေသာ ညီညြတ္ေသာ အလုပ္ဝန္းက်င္
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ Hilton သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
စီးပြားဖက္မ်ားအတြက္ က်န္းမာ၍ ေဘးကင္းေသာ
မရွိျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစရမည္ဟု သႏၷိဌာန္ျပဳထားပါသည္။
Hilton သည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရး၊ အသားေရာင္၊ လိင္၊ လုံျခဳံေဘးကင္းေစေရးအတြက္ လူတိုင္းလူတုိင္း
အသက္အရြယ္၊ ႏုိင္ငံဇစ္ျမစ္၊ လိင္တိမ္းညြတ္မႈ၊ မသန္စြမ္း အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Hilton သည္
ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားမွကာကြယ္ေပး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအၾကား က်င့္ဝတ္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း
ထားေသာ အျခားဝိေသသလကၡဏာတစ္ခုခုအေပၚ သို႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ အလားအလာရွိျခင္းမ်ဳိးကို
အေျခခံ၍ မည္သည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ Hilton သည္ ပတ္ဝန္းက်င္
ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းပုံစံကိုမွ် သည္းခံမည္မဟုတ္ပါ။ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ
ကာကြယ္ေပးထားေသာ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကို အေျခခံ၍ ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္နာပါမည္ဟု သႏၷိဌာန္ျပဳထားပါသည္။
ျခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဆုိင္ရာ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးႏွင့္
ရန္လိုေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုံးကို
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးဦး၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို နားလည္ထားရန္ႏွင့္ လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
ထိခိုက္ေစႏုိ္င္သည့္ မည္သည့္အျပဳအမူ၊ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီတုိင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံ
ေဆာင္ရြက္ပုံတုိ႔ကိုမဆုိ လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ေရးအႏၱရာယ္မ်ား၊ လုံျခဳံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္
ရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း တာဝန္ရွိပါသည္။
ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္တစ္ခုကို သင္ေတြ႔ျမင္ပါက
ယင္းကိုခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား
တားျမစ္ထားေသာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း ဥပမာအခ်ဳိ႕ကို
ေဖာ္ျပပါ။ Hilton ၏ အဓိကစံတန္ဖးုိ မ်ားအနက္မွ
ေႏွာင့္ယွက္မႈဟူသည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ တစ္ခမ
ု ာွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ မ
္ ျႈ ဖစ္ပါသည္။
ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ လ
႔ုိ ပ
ု ေ
္ ဆာင္သမွ် အရာရာတိင
ု း္ အတြက္
• စာျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ျဖင့္ ဆဲေရးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏပ
္ု တ
္ သ
႔ုိ ည္ အသင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊
• မလိုလားအပ္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ဟာသမ်ား၊
စြပ္စြဲေျပာဆုိျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသေဘာျဖင့္
မခံခ်င္ေအာင္ေျပာဆုိျခင္းမ်ား၊

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 7
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား
Hilton သည္ ရုးိ သားေသာ လုပင ္ န္းယွဥျ္ ပိဳင္မရ
ႈ သ
ိွ ည္ဟ၍
ူ ရွညလ
္ ်ားေသာ
ေအာင္ျမင္မႈ သမိငု း္ ေၾကာင္းတစ္ခရု ပ
ိွ ါသည္။

Hilton သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ အျမင့္မားဆုံး ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ စံႏႈန္းျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းကုိ ေဈးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အရည္အေသြးတို႔ေပၚ
အေျခခံ၍ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ျပီး အႏုိင္ရရွိမႈကိုလည္း ၎တို႔ေပၚတြင္သာ အေျခခံဆုံးျဖတ္ပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
လုပ္ငန္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ Hilton ၏ အေကာင္းဆုံး အက်ဳိးစီးပြားအေပၚတြင္သာ အေျခခံျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ အစဥ္ကိုက္ညီမႈ ရွိေစပါသည္။

8 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
မျပဳလုပရ
္ ပါ
သာတူညီမွ် ဆက္ဆံေရး
• ယွဥ္ျပဳိင္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
Hilton သည္ ဧည့္သည္မ်ား၊ စီးပြားဖက္လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ား၊
တရားဝင္မဟုတ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေစ
ျပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေပၚ သာတူညီမွ် ဆက္ဆံရန္
ျပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္း။
ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္
တစ္စုံတစ္ဦးအား မမွ်မတ အခြင့္အေရးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ • အမ်ားသိမဟုတ္ေသာ၊ ေဈးႏႈန္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မမွ်တေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ တည္းခိုသူအေရအတြက္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
က်င့္သုံးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ ျပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း။
• မေလ်ာ္ကန္၍တားျမစ္ထားေသာ ယွဥ္ျပဳိင္မႈျဖစ္သည့္
ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္း ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိျခင္း။
မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္ျပီး တိက်ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္းျဖစ္ေစ၊ ျပဳလုပပ
္ ါ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပဳိင္ဘက္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ျဖစ္ေစ
• ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပဳိင္ဘက္မ်ားႏွင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္
လွည့္စားျခင္း မျပဳပါ။ Hilton ၏ ေဈးကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္
မွ်မွ်တတယွဥ္ျပိဳင္ပါ။
ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ သို႔မဟုတ္
ပတ္သက္ေနေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ • ျပိဳင္ဘက္တစ္ဦးထံမွ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဆုိင္ရာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ
သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအားလုံးကုိ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ား
ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္တိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရန္လိုအပ္သည္။ ရရွိခဲ့သည္ဟု ယုံၾကည္ပါက ဥပေဒေရးရာအဖြဲက ႔ ို
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
ယွဥ္ျပဳိင္ျခင္းႏွင့္ မမွ်တမႈမွ
ကာကြယ္ေပးျခင္း Hilton ၏ အဓိကစံတန္ဖးုိ တစ္ခမု ာွ
ဧည္ဝ
့ တ္ပ်ဴငွာမႈျဖစ္သည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ သ
႔ုိ ည္
Hilton သည္ သက္ဆုိင္ေသာ မွ်တစြာယွဥ္ျပိဳင္မႈ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကို လိုက္နာရန္ ဧည့သ
္ ည္မ်ားအား သာလြနထ
္ းူ ျခားေသာ
အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤဥပေဒမ်ားသည္ အေတြအ
႔ ၾကဳံမ်ား ေပးစြမး္ ႏိင
္ု ေ
္ ရး
ယွဥ္ျပိဳင္မႈကို တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ားကုိ
အတြက္ ဆႏၵထက္သန္လပ
ွ ါ သည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ သ
႔ို ည္
ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။
ဥပေဒႏွငလ
့္ ည္းေကာင္း၊ က်င့ဝ
္ တ္ႏင
ွ လ
့္ ည္းေကာင္း
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဈးႏႈန္းမ်ား၊ တည္းခိုသူပမာဏႏႈန္းထားမ်ား
ကဲ့သုိ႔ ယွဥ္ျပဳိင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပိဳင္ဘက္မ်ား ညီညတ
ြ စ
္ ာြ လုပေ
္ ဆာင္ပါမည္။
သို႔မဟုတ္ ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္ရန္အလားအလာရွိသူမ်ားႏွင့္ တရားဝင္
သို႔မဟုတ္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊
နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္
ဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားအတြက္ ျပိဳင္ဘက္
တစ္ဦးႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္ မဟုတ္ပါ။
• ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္၊ တည္ျငိမ္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊
• ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေဈးကြက္မ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား
ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္၊
• အခ်ဳိ႕ေဖာက္သည္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားကို
သပိတ္ေမွာက္ရန္သို႔မဟုတ္
• ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုေရာင္းခ်ျခင္းမွ တားျမစ္ရန္။

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 9
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နည္းပညာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥာဏပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကဲ့သို႔
အမ်ဳိးအမည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
Hilton ၏ မည္သုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးကို
ျပိဳင္ဘက္မ်ားအား မွ်ေဝမေပးသင့္သနည္း။
ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ
Hilton ၏ ေအာက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို
ျပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းမျပဳသင့္ပါ- နည္းပညာပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊
• ႏႈန္းထားမ်ား (ဥပမာ- အုပ္စုလိုက္ႏႈန္းထားမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ား ပါဝင္သည္။
ေၾကာ္ျငာႏႈန္းထားမ်ား၊ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထားမ်ား၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ ဥာဏပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊
ပိုင္ဆုိင္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား) ကုန္သြယ္ေရးလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ပစၥည္းမ်ား၊
ကုမၸဏီတံဆိပ္မ်ား၊ အတြင္းေရး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီပိုင္
• ေဈးႏႈန္းစာရင္းမ်ား၊ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား၊ အေၾကြးဝယ္ယူခြင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ Hilton ၏
သတ္မွတ္ကာလမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသတ္မွတ္ကာလမ်ား
ပိုင္ဆုိင္မႈအားလုံးကုိ အလဲြသုံးစားလုပ္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊
သို႔မဟုတ္ ခိုးယူခံရျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ရမည္။ ယင္းတို႔ကုိ
• တည္းခိုေနထိုင္သူပမာဏႏႈန္းထားမ်ား၊ ပုဂၢလိက အက်ဳိးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ
• ေမတၱာလက္ေဆာင္ခ်ီးျမွင့္ေသာ အခန္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အခါမွ် အသုံးမျပဳသင့္ပါ။
ခိုးယူျခင္း၊ ေပါ့ဆျခင္းႏွင့္ ေလလြင့္ျခင္းတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ
• အျမတ္အစြန္း၊ ေကာ္မရွင္၊ ျပန္အမ္းေငြ၊ ေၾကာ္ျငာကိစၥမ်ား၊
အဓိကအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို မွတ္သားထားပါ။
• ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲေဈးႏႈန္းမ်ား၊
သင္သည္ Hilton အီးေမးလ္ႏွင့္ အင္တာနက္ကို
• စရံေငြ၊ အပိုေၾကး၊ ေဈးႏႈန္းအတုိင္းအတာ၊ အနိမ့္ဆုံးႏွင့္ အသုံးျပဳရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
အျမင့္ဆုံးေဈးႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အင္တာနက္ရွာေဖြမႈ
• ႏႈန္းထားတိုးျမင့္ (သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်) သည့္အခ်ိန္ဇယား။ မ်ား၊အီးေမးလ္အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏Hilton
Hilton ၏ မည္သုိ႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ဳိးကို ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအသုံးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေသာ အျခားလႈပ္ရွား
ျပိဳင္ဘက္မ်ားအား မွ်ေဝမေပးသင့္သနည္း။ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလုံးကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သင္
Hilton မွ ထြက္ခြာသြားလွ်င္ Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအားလုံးကို
ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္အတြင္းေရး
ျပန္လည္ေပးအပ္သြားရမည္။
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား
လဲလွယ္ခ်င္း မျပဳေသးသေရြ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ သင္၏ မျပဳလုပရ
္ ပါ
သက္တူရြယ္တူမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားကို • ျပင္ပအလုပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Hilton ၏ ရင္းျမစ္မ်ား
လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အေကာင္းဆုံး ခန္႔မွန္းႏုိင္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိန္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း။
နည္းတစ္ခုမွာ သင္၏ လုပ္ငန္းတူမိတ္ေဆြႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ
• Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို သင္၏ေငြေၾကး အက်ဳိးစီးပြား
အေၾကာင္းအရာသည္ သင္ႏွင့္ Hilton ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ
တုိးတက္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္
လုယူသြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု
ေဆြမ်ဳိးမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္း။
ပုံမွန္အားျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိ္င္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါသလားဟု
မိမိကိုယ္ကိုေမးၾကည့္ပါ။ အေျဖသည္ အျငင္းအေျဖတစ္ခုျဖစ္ေနပါက • Hilton ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ
ေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ပါႏွင့္။ အရာမ်ားအား ေပးပို႔ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ မူပြားျခင္း သို႔မဟုတ္
အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ေတးဂီတ၊ စာအုပ္မ်ားကို
တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာတရားမွ်တေရးႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ေရး မူဝါဒ တရားမဝင္ကူးယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားေသာ
အျခားအလုပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကို ျပဳလုပပ
္ ါ

ကာကြယ္ျခင္း • Hilton ပိုင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးအား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္း၊
ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခိုးယူျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ျခင္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလုံးသည္ Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ တာဝန္သိသိ
• Hilton ကိုယ္စား ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္
အက်ဳိးရွိရွိျဖင့္ Hilton မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္
အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရမည္။
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
Hilton ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊
ေငြသားမ်ား၊ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ထားေသာ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းကိစၥသြားလာေရးႏွင့္ အသံုးစရိတ္
အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပန္လည္ေပးေခ်ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒ

10 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ဆုိလာသည္။ သူသည္ အမွားအယြင္းတစ္ခုခုျပဳလုပ္မိျခင္း
တစ္ဆင့္ခံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ပါသလား။
ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း ဟုတ္ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ၎တို႔၏ ယခင္အလုပ္ရွင္မ်ားထံမွ
Hilton သည္ တစ္ဆင့္ခံရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းမွ
ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အညီ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားပါသည္။ Hilton ၏
လုံျခဳံစြာထားျပီး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကိုယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ားအား
လုံျခဳံမႈကိုလည္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျပီး ယုံၾကည္မႈကို ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳမႈမရွိေစ
ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေရးအတြက္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းရန္
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပိဳင္ဘက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကုန္ေရာင္းသူမ်ား၊ လိုအပ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာအား ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ို႔
ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ေဟာင္းမ်ားကဲ့သို႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပို႔သင့္သည္။
တစ္ဆင့္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပုဂၢလိကျဖစ္ေသာ၊ အတြင္းေရးျဖစ္ေသာ မၾကာေသးမီက ကၽြႏု္ပ္ ဧည့္ၾကိဳဌာနမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူေသာ
သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဟိုတယ္တစ္ခုသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္အၾကိဳက္ဆုံး နာမည္ေက်ာ္တစ္ေယာက္
မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ ရယူျခင္း၊ သိမ္းဆည္းထားျခင္း လာေရာက္တည္းခိုသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္က ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္
သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းဓာတ္ပုံအား ကၽြႏု္ပ္၏
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လူမႈမီဒီယာဝက္ဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ တင္၍ရပါသလား။
ျပည့္ေျမာက္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဧည့္သည္မ်ား၏ ကို္ယ္ေရး
ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ရယူျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔
လုံျခဳံမႈကို အလြန္အေလးထား၍ ၎တုိ႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္
ျပဳလုပ္ပါမည္။
အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားသဖြယ္
တစ္ဆင့္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ထိရွလြယ္ေသာ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ယင္းနာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္သည္
နမူနာမ်ားမွာ- ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဧည့္သည္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္အပါအဝင္
• မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တင္ျပမႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္အားလုံးကို ကာကြယ္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး လူသိထင္ရွား
မွ်ေဝျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါ။
• RFP, RFI သုိ႔မဟုတ္ RFQ တု႔ံျပန္မႈမ်ား၊
မျပဳလုပရ
္ ပါ
• လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ ကုန္ေရာင္းသူမ်ားႏွင့္
ဆုိင္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ • သင္၏ ယခင္အလုပ္ရွင္ထံမွ ရရွိလာေသာ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း
မ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္
• ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည္မဟုတ္ေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ
ေစ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ ရရွိခဲ့ေသာတစ္ဆင့္ခံ
အခ်က္အလက္မ်ား၊
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳ
• တစ္ဆင့္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အတြင္းေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျခင္း။
သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ပိုင္ဆုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အလားတူ
• စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ Hilton ဥပေဒေရးရာအဖြဲႏ
႔ ွင့္
သတ္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊
ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္မွလြဲ၍ တစ္ဆင့္ခံ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးဆီမွ
• တစ္ဆင့္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လူသိထင္ရွား ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း။
မရွိေသာ စာေခါင္းစီးရွိ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေသာ ျပဳလုပပ
္ ါ
အမွတ္တံဆိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားမ်ား၊
• အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစနစ္မ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေသာ
• ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢလိက တစ္ဆင့္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားမွ ရရွိေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ႏွင့္ ရင္းျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သတိထားပါ။
• ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအရ • သင္သည္ တစ္ဆင့္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ
ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ- လူမႈဖူလုံေရး အခ်က္အလက္တစ္စုံတစ္ရာကုိ သင္ရရွိသည္ဟု
နံပါတ္ႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား)။ ထင္ျမင္ယူဆပါက ဥပေဒေရးရာအဖြဲက
႔ ို ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား • Hilton ၏ ကြပ္ကဲမႈ သို႔မဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ
အျခားဧည့္သည္ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသူ တစ္ဦးဦးမွ
Hilton သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ အဖြဲ႔ဝင္သစ္တစ္ဦးက သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ တစ္ဦးဦးမွ
သူ၏ အလုပ္ရွင္ေဟာင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္
နည္းဗ်ဴဟာအစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္၍ ရယူျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း၊
Hilton ၏ တင္ဆက္မႈတစ္ခုတြင္ အသုံးျပဳကာ ၾကည့္ရႈျခင္းတို႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား အတြက္
အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္ဟု ISC@hilton.com သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္း ေပးပုိ႔ပါ။

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 11
Hilton အခ်က္အလက္မ်ားကို
• Hilton ျပင္ပမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အားျဖစ္ေစ၊ Hilton မွ
ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း Hilton ဥပေဒေရးရာအဖြဲမ ႔ ွ ဦး

ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္း စြာညႊန္ၾကားခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ သိခြင့္မရွိသည့္
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အားျဖစ္ေစ “ဥပေဒအရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္”ဟု
Hilton သည္ ၎ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္
အမွတ္အသားျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အလြန္စိတ္အားထက္သန္ပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္
ထပ္ဆင့္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွ်ေဝျခင္း။
Hilton ၏ အတြင္းေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ
မွတ္ခ်က္ - ဤဥပမာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ထုတ္ေဖာ္
အမ်ဳိးသားအလုပ္သမား ဆက္ဆံေရးအက္ဥပေဒျဖင့္
တင္ျပခြင့္မရွိပါ။ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားဟူသည္္ ထုတ္ေဖာ္
ကာကြယ္ေပးထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
တင္ျပခဲ့ပါက ျပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ားမွ အသုံးျပဳသြားႏုိင္ေသာ
အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္သူမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
သို႔မဟုတ္ Hilton အား ဥပဒ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ပုဂၢလိက
ဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူထားသည့္ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္နာရီ
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံး ပါဝင္ပါသည္။ အဖဲြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္
သို႔မဟုတ္ အျခား အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
Hilton ၏ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းပုံႏွင့္
သတ္မွတ္ခ်က္္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ Hilton
မွ်ေဝပုံနည္းလမ္းမ်ားကို သတိထားသင့္ျပီး Hilton
၏ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပါ။
စီးပြားေရးမွတ္တမ္းမ်ားကုိ Hilton မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း
အဆိုပါဥပေဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္သူမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္
မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။
အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ
ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း မျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္နမူနာမ်ားမွာ-
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။
• Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား၊
ျပဳလုပပ
္ ါ
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပုံ သို႔မဟုတ္
ဘ႑ာေရးရာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ • Hilton ၏ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို
အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ေသာ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်က္အလက္ လိုအပ္သူမ်ားသာလွ်င္
• ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ျခင္းမ်ား၊ တည္းခိုမႈႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္
အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္အတြက္ လုံျခဳံစြာ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း။
ေၾကာ္ျငာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကဲ့သို႔ အျပဳိင္အဆုိင္မ်ားသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ • အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ
“လွ်ဳိ႕ဝွက္ႏွင့္ သီးသန္႔”ဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာအမွတ္အသား ျပဳထားျခင္း။
• Hilton သို႔မဟုတ္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားအား ဆန္းသစ္တီထြင္မည့္
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ • Hilton ၏ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသည္၊
ေနရာလြဲမွားသည္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိသူ တစ္ဦးဦးမွ အသုံးျပဳသည္
• Hilton ၏ ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ
သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ထုတ္ေဖာ္မိသြား သည္ဟု ယုံၾကည္ပါက
စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိ္င္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၏
ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ
႔ ို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေနအထားမ်ား၊
• Hilton ၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၊ အခ်က္အလက္ဘဏ္ႏွင့္ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
အျခားစနစ္မ်ား၏ တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္မူဝါဒ
အရာမ်ားအပါအဝင္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊
အခ်က္အလက္မ်ားလံုျခံဳမႈရွိေရး မူဝါဒ
• တည္းခုိသူမ်ားစာရင္း၊ ႏွင့္
• အတြင္းေရး၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ဟု
အမွတ္အသားျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား။ မွတ္တမ္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး မူဝါဒ

မျပဳလုပရ
္ ပါ ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ
• အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိရန္လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု
ပိုင္ဆုိင္ျခင္းမရွိေသာ သူမ်ားအား Hilton ၏
အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း။
• ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳပါဟူသည့္ သေဘာတူညီခ်က္
မရွိဘဲ တစ္ဆင့္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား Hilton ၏ အတြင္းေရး
အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပျခင္း။

12 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
Hilton ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မျပဳလုပရ
္ ပါ
• Hilton ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း သူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ Hilton ၏ ဘ႑ာေရးရာ စြမ္း
ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ စီးပြားျဖစ္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ျခင္း ေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား သို႔မဟုတ္
ေၾကာင့္ Hilton ကုမၸဏီအေနျဖင့္ တိက်ျပည့္စုံေသာ အျခား အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား စုံစမ္းေမး ျမန္းမႈမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ားကုိ Hilton
ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုယ္စား ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ Hilton ကိုယ္စား
စံတန္ဖိုးအစရွိသည္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီမႈရွိစြာျဖင့္ လွယ္တစ္ဦးကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ေျဖၾကားျခင္း။
လူထုအား အသိေပးတင္ျပသြားပါမည္။ ဘ႑ာေရးရာ ျပဳလုပပ
္ ါ
စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းနည္းဗ်ဴဟာ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၊
• Hilton ၏ ဘ႑ာေရးရာစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေနအထား၊ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအတြင္းေရး
ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ျပႆနာမ်ားကဲ့သို႔ Hilton ၏ တရားဝင္
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ Hilton သို႔
အေနအထားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
တုိက္ရိုက္စုံစမ္းမႈမ်ားကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိ
ကုမၸဏီကိုယ္စား Hilton ၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ
သူတစ္ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း။
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမ်ားကသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိသြားပါမည္။
• အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား မပါဝင္ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္
Hilton သည္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အစုိးရအရာရွိမ်ား၊
ပတ္သက္၍ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးပါ
အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပင္ပအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္သြယ္
ေသာ ရွယ္ယာရွင္/ကုမၸဏီမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္
ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
မ်ား မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ Hilton ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ သီးသန္႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို လူထုႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမ်ား၊ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔
ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ မီဒီယာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးအသုိင္းအဝိုင္းမ်ား၊ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ FD မူဝါဒ
ရွယ္ယာရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားမွ Hilton သို႔
ဘ႑ာေရးႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ရုိက္ေတာင္း ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးမ်ားဆိုင္ရာ မူဝါဒ
ခံလာျခင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ လႊဲေပးသင့္ပါသည္။
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္အစိုးရမ်ားမွ Hilton အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး
သို႔ အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ရိုက္ ေတာင္းခံလာျခင္းကို Hilton လွ်ိဳ႕ဝွက္မူဝါဒ
သို႔လႊဲေျပာင္းေပးသင့္သည္။

ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား
လူမႈမီဒီယာ
ကၽြႏု္ပ္သည္ မၾကာေသးမီက ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟိုတယ္ႏွင့္
တြစ္တာ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ အင္စတာဂရမ္၊ လင့္ခ္ဒင္ ကဲ့သို႔
ပတ္သက္သည့္ လုံးဝမွားယြင္းေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
လူမႈမီဒီယာမ်ားအသုံးျပဳျခင္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ပါဝင္ေသာ ခရီးသြား ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု၏
ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
သုံးသပ္ခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္
Hilton ႏွင့္ တစ္နည္းနည္းခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ
ယင္းကို အမွန္ျပင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သုံးသပ္သူအား
လူမႈမီဒီယာတစ္ခုကို အသုံးျပဳမည္ဆုိလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ Hilton
တုန္႔ျပန္ႏုိင္ပါသလား။
၏ မူဝါဒမ်ားကို လုိက္နာရမည္။
မရပါ။ သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း
အျခားဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္မ်ားကို
ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသူမ်ားမွသာ ခရီးသြား ဝက္ဘ္ဆုိက္ကိုျဖစ္ေစ၊
အေနွာင့္အယွက္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံရန္
အျခားတရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျပာဆုိခြင့္ရွိပါသည္။
အတြက္ လူမႈမီဒီယာကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ Hilton
ယင္းအစား သင္သည္ သုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
အေၾကာင္း ပို႔စ္တင္မည္ဆိုလွ်င္ သင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမည္သုိ႔
ဆက္သြယ္ေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းျဖင့္ Hilton မွ
ဆက္စပ္မႈရွိသည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္
သင့္ေလ်ာ္သလို တုန္႔ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
တင္ျပသင့္သည္။ သင္သည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္
ရထားသူတစ္ဦး မဟုတ္ဘဲ Hilton ၏ တရားဝင္
အေနအထားႏွင့္ဆုိ္င္ေသာ ဘ႑ာေရးရာ စြမ္းေဆာင္မႈ
သို႔မဟုတ္ အျခားျပႆနာမ်ားအား Hilton ကိုယ္စား
ေျပာၾကားျခင္း မျပဳရန္ကို မွတ္သားထားပါ။

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 13
မျပဳရေသးသေရြ႕ အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ဳိးကုိ ပုဂၢလိက
အတြင္းသတင္းေရာင္းဝယ္ျခင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ မွ်ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္
သင္၏ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းတြင္ သင္သည္ Hilton သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။
အျခားကုမၸဏီမ်ား၏ လူအမ်ားအားအသိေပးျခင္း မျပဳရေသးေသာ
ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အတြင္းသတင္း နမူနာ
ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈ ရွိေသာသတင္းမ်ား အေၾကာင္း
မ်ားမွာ အဓိကဘ႑ာေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ Hilton
သင္ၾကားရႏုိင္ပါသည္။ ၎ကို တစ္ခါတစ္ရံတြင္ “အတြင္းသတင္း”
၏ ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား (ဥပမာ ကုမၸဏီခ်င္း
ဟုညႊန္းဆုိပါသည္။ ယင္းအခ်က္အလက္ကို သင္၏ ပုဂၢလိက
ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအား ဝယ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္
ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳျခင္း (လုံျခဳံေရးအာမခံမ်ားကို
အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ထုတ္ျခင္း)၊ အေရးပါေသာ ဥပေဒေရးရာ
ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းအားျဖင့္) သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားအား
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ား။
မွ်ေဝေပးျခင္းသည္ ဤက်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒကို
ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတားျမစ္ခ်က္သည္ Hilton သာမက မျပဳလုပရ
္ ပါ
သင့္တြင္ရွိ ေသာ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုခု၏ လုံျခဳံေရးအာမခံမ်ားအား • ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အတြင္းသတင္းမ်ား
ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။ အျဖစ္ သိလ်က္ႏွင့္ Hilton သို႔မဟုတ္ အျခားကုမၸဏီတစ္ခု၏
ဤတားျမစ္ခ်က္သည္ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုံျခဳံေရးအာမခံမ်ားကို ဝယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လွဴျခင္း။
လုံျခဳံေရးအာမခံမ်ားကုိ ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာ • အခ်က္အလက္မ်ား မျဖစ္မေနသိရွိရန္လိုအပ္သည့္
အျခားသူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ကိုင္ေနသူ မဟုတ္ေသာ Hilton ၏
အတြင္းေရးသတင္းမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္။ အတြင္းလူကုိ၎၊ အျပင္လူကို၎ ကုမၸဏီအေပၚ သက္ေရာက္
အတုိခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ဘာသာ မႈရွိေသာ အတြင္းသတင္းမ်ားကို အသိေပးျခင္း။
အသုံးမျပဳပါႏွင့္။ အျခားသူမ်ားအား မွ်ေဝျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
ျပဳလုပပ
္ ါ
Hilton ရွိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ သို႔မဟုတ္ ရာထူးအရ
• Hilton ၏ ကုန္သြယ္ေရးရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ
ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ အတြင္းေရးသတင္းမ်ား
သတိေပးခ်က္မ်ားကို အေလးေပး ဂရုထားပါ။
ကို ကိုင္တြယ္စီမံရသူမ်ားသည္ လုံျခဳံေရးအာမခံမ်ားကုိ
ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ • ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အတြင္းသတင္းတစ္ခုခု
မရည္ရြယ္ဘဲ ေပါက္ၾကားခဲ့လွ်င္ Hilton ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႔ကို
ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
အဆိုပါ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ အတြင္းေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ကုမၸဏီအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိေသာ သတင္းမ်ားတြင္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး အတြက္ လုံျခဳံေရးအာမခံမ်ားကို ေရာင္းရန္
ဝယ္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ၌
အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
လူသိရွင္ၾကား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ

ေနာက္တိုးဥပမာမ်ား

14 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္း၊ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔ကို
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈမ်ား မည္သည့္အခါမွ် မျပဳရပါ။ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ
လက္ေဆာင္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ယူျခင္း၊ စားဖြယ္ရာမ်ား၊ ခရီး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Hilton ၏
သြားျခင္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား၊ ကူညီေပးျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပ
အျခားအဖိုးတန္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား (“လုပ္ငန္းဆုိင္ရာေက်းဇူး တုံ႔ျပန္ ထားေသာ ဤဥပေဒသေအာက္ရွိ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ျခင္းႏွင့္
မႈမ်ား”) ဟူသည္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုထူေထာင္ အျခားအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈပုံစံမ်ား အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ လက္ေဆာင္
အဆိုပါလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္ မႈမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
သို႔မဟုတ္ အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္းမ်ား မည္သည့္အခါမွ်
စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္
မျပဳရပါ။ အလြန္မ်ားျပားေသာ လက္ေဆာင္မ်ားလက္ခံရရွိပါက
မေလ်ာ္ကန္ေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ျပီးသင့္ျမတ္မႈ
အဆိုပါလက္ေဆာင္သည္ Hilton ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
မရွိေသာ အသြင္ကိုလည္း ဖန္တီးတတ္သည္။ သင္၏
ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈ မူဝါဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
Hilton ကိုယ္စားဆုံးျဖတ္ရမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
ရွင္းလင္းေျပာျပ၍ မျဖစ္မေန ျပန္လည္ေပးပို႔ရမည္။
သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ေသာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
Hilton ၏ မူဝါဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနေသာ လက္ေဆာင္
ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုကိုမွ် ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ရယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
တစ္ခုကို ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္ေပးျခင္းသည္
ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုသည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ
ေစတနာကို အေလးမထားရာေရာက္မည္ဟု သင္စိုးရိမ္
လႊမ္းမိုးထားသည္ သို႔မဟုတ္ လႊမ္းမိုးရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟူေသာ
ပူပန္မိပါက ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိရန္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲႏ ႔ ွင့္
အျမင္မ်ဳိးပင္ မခံရေစရန္ ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ပါ။
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ ၎သည္ ကုသိုလ္ျဖစ္ပြဲတစ္ခုသို႔
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္
လွဴဒါန္းေသာ သို႔မဟုတ္ Hilton ေနရာတစ္ခုတြင္ ျပသထားေသာ
ေအာက္ပါတုိ႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသေရြ႕သင္ လက္ခံႏိုင္ပါသည္
ပစၥည္းတစ္ခု အျဖစ္ထားလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ Hilton သည္
သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းႏုိင္ပါသည္။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္၍ အလြန္အကၽြံမျဖစ္
• ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ျခင္း၊
ဟူသည့္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ လက္ေဆာင္မ်ား
• ထုံးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းျဖစ္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္လက္ခံႏုိင္ျခင္း၊
• Hilton မွ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္း (ဥပမာ စားစရာျခင္းမ်ား) ကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြဲေဝစားသုံးရန္
ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ထူေထာင္လိုေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား တုိက္တြန္းထားပါသည္။
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Hilton ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ
ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအျဖစ္ တုိးျမွင့္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား
• အလြန္အကၽြံမမ်ားေသာ တန္ဖိုးျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ကုန္က်စရိတ္ အားလုံးတာဝန္ယူေသာ
• လက္ခံသူ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း၊ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ဳိးကို မည္သည့္အခါမွ်
• ဝယ္ယူျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း စုေဆာင္း၊ ရွာေဖြ၊ ဝယ္ယူျခင္း လက္ခံခြင့္မရွိပါ။ Hilton ၏ လုပ္ငန္းကိစၥခရီးမ်ားမွာ ဤသို႔ေသာ
သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ခရီးမ်ားသာျဖစ္သည္- Hilton ၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္
ဆက္စပ္မႈမရွိျခင္း၊ႏွင့္
သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအရဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ
• လက္ခံသူသည္ အဆိုပါ လက္ေဆာင္ကို လက္ခံျခင္းေၾကာင့္
ခရီးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဝတၱရားရွိသည္ဟူ၍ သြယ္ဝုိက္နားလည္ေစျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ခၽြင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ Hilton ၏
ထူးျခားခမ္းနားေသာ သို႔မဟုတ္ အထူးသီးသန္႔ သဘာဝရွိေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏
ေဖ်ာ္ေျဖေရး သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္မ်ား (ဥပမာ- Super ခရီးစရိတ္ႏွင့္ တည္းခိုစရိတ္မ်ားကို Hilton ကသာေပးသင့္သည္-
Bowl ေဂါ့ဖ္ျပိဳင္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ကမာၻ႕ဖလားလက္မွတ္မ်ား) ကို • အစည္းအေဝးေနရာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား သြားလာျခင္းကဲ့သုိ႔
ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔ ႏွင့္ ကမ္းလွမ္းေသာ အဖြဲ႔အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပြဲတစ္ခုႏွင့္ဆုိင္ေသာ ခရီး။
လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး သဘာဝ၊ Hilton မွ လက္ခံမည့္သူ၏
• လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၏ အခမ္းအနားပြဲတစ္ခု၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ
လုပ္ငန္းတာဝန္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ဂရုတစိုက္
အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပြဲစီစဥ္သူသည္ Hilton ၏
ေဆြးေႏြးတုိင္ ပင္ျပီး ၾကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္း
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္တစ္ဦး မဟုတ္ေသာ အလားတူပြဲတစ္ခုႏွင့္
မရွိဘဲ လက္မခံသင့္ပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆိုပါ ထူးျခားေသာ
ဆက္စပ္ေနေသာ ခရီးႏွင့္ တည္းခုိျခင္း။
ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ တည္းခိုစရိတ္မ်ားအတြက္
Hilton တစ္ခုတည္းကသာ တာဝန္ယူသင့္ပါသည္။ • အစီအစဥ္တင္ဆက္သူမ်ားအားလုံးကုိ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတုိင္း
အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေနပါက လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တေျပးညီ ကမ္းလွမ္းေသာ စည္းေဝးပြဲတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္
ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို ဦးအား အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူအျဖစ္ ကမ္းလွမ္းေသာ ခရီးႏွင့္
လုိက္နာရမည္။ Hilton အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Hilton ၏ တည္းခိုျခင္း။
မူဝါဒအရ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိလွ်င္ အစုိးရအရာရွိ သို႔မဟုတ္ ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ
အစုိးရပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသို႔ အဖိုးတန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ေပးရန္

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 15
မိမိ၏ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မည္သည့အ
္ ခါမွ် လက္မခံသင့ပ
္ ါ
ဆုေၾကး သို႔မဟုတ္ သဒၵါေၾကးမ်ားကို အစဥ္အလာအတုိ္င္း
ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ
ရရွိေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (ဥပမာ ေအာက္ေျခအလုပ္သမား၊ အထုပ္
ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈတစ္ခုကုိ ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယူျခင္း မျပဳသင့္ပါ-
အပိုးသယ္ေပးသူ၊ စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ထမ္း၊ ဧည့္သည္ခန္း
ေစာင့္သူႏွင့္ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းသိမ္းသူ)သည္ လုပ္ငန္းစြမ္း • ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း။
ေဆာင္ရည္ေပၚမူတည္၍ ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ • အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တစ္စုံတစ္ခု ေတာင္းဆုိလိုျခင္း သို႔မဟုတ္
ဧည့္သည္မ်ားမွ ေပးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သဒၵါေၾကးမ်ား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ လာဘ္ထုိးျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ကို လက္ခံႏုိင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီ၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ယူဆႏုိင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခု။
ထိန္းခ်ဳပ္စီမံရသူ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မည္သည့္ ဆုေၾကး သို႔မဟုတ္ • ေဆာင္ရြက္ဆဲ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္
သဒၵါေၾကးကို မွ လက္မခံရပါ။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆုိ ဆက္စပ္ေနျခင္း။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ ဆုေၾကး သို႔မဟုတ္ သဒၵါေၾကးမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းမွ
• လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ သို႔မဟုတ္
တားျမစ္ထားပါသည္။
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏွင့္
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား ပတ္သက္ျခင္း (ဥပမာ- ဧည့္သည္တစ္ဦးအား
ကၽြန္ေတာ္/မသည္ Hilton ကိုယ္စား ႏုိင္ငံအေျမာက္ အေဖာ္အခၽြတ္ကလပ္တစ္ခုသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း)။
အျမားသို႔ ခရီးထြက္ရသည့္အခါ Hilton ၏ မူဝါဒကို • ေငြသား သို႔မဟုတ္ ေငြသားႏွင့္ညီမွ်ေသာ အရာႏွင့္
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ လက္ေဆာင္တစ္ခုကို ပတ္သက္ေနျခင္း (ဥပမာ- ေမတၱာလက္ေဆာင္လက္မွတ္)။
လက္ေဆာင္ေပးသူ စိတ္မျငိဳျငင္သြားေစရန္အတြက္
• Hilton သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံသူ၏ ကုမၸဏီ မူဝါဒမ်ားအား
လက္ခံသင့္သည္ဟု တစ္ခါတစ္ရံ ခံစားရပါသည္။ ကၽႊန္ေတာ္/မ
ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္း။
ဘာလုပ္သင့္သနည္း။
• ပစၥည္းသြင္းသူတစ္ဦးတည္းကပင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေပးကမ္းေနေသာ
အဆိုပါ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားတြင္ သင္၏ အေကာင္းဆုံး
လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပုံစံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု။
ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းကို အသုံးျပဳသင့္သည္။ သင္ လက္ေဆာင္ကို
ျငင္းပယ္လိုက္လွ်င္ လက္ေဆာင္ေပးသူ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခႏ
ံ င
ို သ
္ ည္
ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု ခံစားမိပါက Hilton ကိုယ္စား အမ်ားအားျဖင့္ လက္ခံႏုိင္ျပီး ၾကိဳတင္အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္
ယင္းလက္ေဆာင္ကို လက္ခံျပီး အဆိုပါ အေျခအေနကို သင္၏ မလုိသည့္ သာမန္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေက်းဇူးတုံ႔ျပန္မႈမ်ားတြင္
ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာအဖြက ဲ႔ ို အသိေပးပါ။ သို႔ဆုိလွ်င္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္-
ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ည္ ယင္းအေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္
• စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ စားေသာက္ျခင္း။
သင့္အား ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ ယင္းလက္ေဆာင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္
ေနရာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုတြင္ ျပသထားျခင္း သို႔မဟုတ္ • စီးပြားမိတ္ဖက္တစ္ဦး တက္ေရာက္ျပီး အလုပ္အေၾကာင္း
အလွဴပြဲတစ္ခုသို႔ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္လွ်င္ အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈ
ဆုိင္ရာ အခမ္းအနားပြဲမ်ားသို႔ စီးပြားမိတ္ဖက္တစ္ဦးႏွင့္အတူ
အခါအားေလ်ာ္စြာ တက္ေရာက္ျခင္း။
• က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္၍ ဓေလ့ထုံးစံအတုိင္းျဖစ္ေသာ
လက္ေဆာင္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ခံျခင္း
• ေဘာပင္၊ မွတစ
္ စ
ု ာအုပင
္ ယ္၊ ေကာ္ဖခ
ီ က
ြ က
္ သ
့ဲ ႔ုိ အဖုးိ မမ်ားေသာ
ေၾကာ္ျငာပစၥညး္ မ်ားကို လက္ချံ ခင္း။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ

16 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား
အက်ဳိးစီးပြား ပဋိပကၡ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ရွင္းလင္းေရး
အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡဟူသည္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး၏ ကုိယ္က်ဳိး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို
စီး ပြားသည္ Hilton ကိုယ္စား ၎တာဝန္ယူထားရ ေသာ
ရွာေဖြေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ အကုန္ခံ၍
တာဝန္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္အခါ သို႔မဟုတ္
ယင္းကို ရွာေဖြေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ အကို/ညီသည္ အဆိုပါ
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ရသည့္အခါမ်ားတြင္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးေပးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ထားျပီး သူသည္
ျဖစ္ေပၚသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းေပးႏုိင္လိမ့္ မည္ဟု
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ လႊမ္းမိုးမႈကင္းရွင္းျပီး ဆီေလ်ာ္ေသာ
သိထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၎၏ ကုမၸဏီကို အသုံးျပဳ၍ရႏုိင္ပါသလား။
ေဝဖန္ပိုင္းျဖတ္ႏုိင္မႈႏွင့္ ဓမၼဓိဌာန္က်က် ဆုံးျဖတ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ရမည္။
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡတစ္ခု ရွိေနသည္ဟု ထင္ရလွ်င္ပင္ Hilton မရပါ။ သင့္အကို/ညီ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီကို အလုပ္အပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္
၏ လုပ္ငန္းဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Hilton အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသည့္
တစ္စုံတစ္ဦးမွ ၎တို႔၏ ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဓမၼဓိဌာန္က်က်ဆုံး ဆႏၵႏွင့္ သင့္အကို/ညီကို ကူညီေပးလိုသည့္ ဆႏၵႏွစ္ခုၾကားတြင္
ျဖတ္ႏုိင္မႈအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္လာႏုိင္စရာရွိေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို သင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္သည္ သင့္အကို/ညီ၏
ေရွာင္ရွားရန္ တာဝန္ရွိျပီး ၎တုိ႔၏ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ သင္၏ ပတ္သက္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျပီး
ရႈေထာင့္အားလုံးမွ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သင္ပါဝင္ျခင္းမရွိပါက ၎၏
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျပရမည့္ ဝတၱရားရွိသည္။ ကုမၸဏီသည္ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တေျပးညီယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရႏိုင္
ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင့္လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးသည္လည္း
ပဋိပကၡမ်ားသည္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံမွ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေစရဘဲ သင့္အကို/
ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျပရန္လုိအပ္သည့္ ေယဘုယ် ပဋိပကၡမ်ားတြင္
ညီ၏ ကုမၸဏီကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အဖြဲ႔စာရင္းတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္-
ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႔ ထံမွ
• အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ား၊ အျခား ေထာက္ခံခ်က္ကုိ ဦးစြာ ရယူထားရမည္။
စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပအလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း။
မျပဳလုပရ
္ ပါ
• Hilton ၏ ပစၥည္းသြင္းသူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း လက္တြဲေဖာ္ • Hilton ႏွင့္ ယွဥ္ျပဳိင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ တြဲဖက္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္
ျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရန္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္
တစ္ခုတြင္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား
ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္း
ပိုင္ဆုိင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္း။
• အက်ဳိးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအဝင္ Hilton • သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုဝင္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ႏွီးႏႊယ္မႈ
ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္အလားအလာရွိေသာ သို႔မဟုတ္ Hilton ႏွင့္
(ပိုင္ရွင္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ၊ အၾကံေပး သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္း
ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ
အေနျဖင့္လည္းေကာင္း) ရွိေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း သည့္
ျပင္ပစီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္၊ ဒါရိုက္တာ၊
Hilton ၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း။
အရာရွိ၊ အလုပ္သမား သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးအေနျဖင့္လုပ္ကိုင္ျခင္း။
• မိသားစုဝင္ တစ္ဦးအား အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္
လူသိထင္ရွား ကုန္သြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္
ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ Hilton ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္
ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တာဝန္ယူျခင္းသည္ အျခားအႏၱရာယ္မ်ား
ပါဝင္ျခင္း။
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ ရာထူးမ်ဳိး
လက္မခံမီတြင္ ၎တုိ႔၏ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးကုိ အေၾကာင္းၾကားရန္လိုျပီး
• Hilton ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ၾကိဳးပမ္း ေနေသာ၊
ယင္းသို႔ ၾကိဳးပမ္းျခင္းသည္ မရုိးသားမႈ သို႔မဟုတ္ မမွန္ကန္မႈ
ဥပေဒေရးရာအဖြဲထ ႔ ံမွ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံရပါမည္။
တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ရႏုိင္ေခ်ရွိေသာ
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Hilton တြင္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရာထူးကို
ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးထံမွ ေငြေခ်းယူျခင္း။
အသုံးခ်၍ သို႔မဟုတ္ အသုံးခ်ရန္ ၾကဳိးစား၍ ၎တို႔အတြက္၊
ျပဳလုပပ
္ ါ
၎တို႔မိသားစုအတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္
မေလ်ာ္ကန္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားရရွိရန္ အသုံးျပဳရပါ။ ဥပမာ • တစ္စုံတစ္ဦးမွ သင္၏ Hilton ကိုယ္စား ေဝဖန္ ဆုံးျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးသည္ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ဓမၼဓိဌာန္က်က်ဆုံးျဖတ္ႏုိင္မႈ အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္လာႏုိင္စရာ ရွိေသာ
ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ပိုင္ဆုိင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို အေျခအေနမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားျခင္း။
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက • ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို လက္ငင္း ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ပါ။
အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ ၎၏ Hilton မွ ရာထူးကို အသုံးခ်ျခင္း။
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ မိသားစုႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ
ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒ

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 17
အစိုးရအရာရွိ တစ္ဦး၏ ရုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တာဝန္မ်ားအေပၚ
ဝယ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ အစဥ္အလာမ်ား သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္အလို႔ငွာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား၊ ကန္ထရိုက္တာမ်ား အျပဳအမူကုိ အားေပးရန္အလို႔ငွာ Hilton မွ ယင္း အစုိးရအရာရွိ
ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တမႈရွိရန္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ မိသားစုဝင္တစ္ဦးအား “အဖိုးတန္ပစၥည္းတစ္ခု”
ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည္။
ဝယ္ယူေရးဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အရည္အေသြး၊
ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ
ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ႏွင့္ ေဈးႏႈန္းမ်ား အပါအဝင္ တရားဥပေဒ
ႏွင့္ညီေသာ တိက်ေသာ စံႏႈန္းမ်ားေပၚ အေျခခံရမည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားအရ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မွန္တိ “အစိုးရအရာရွိ” ဟူသည့္စကားလုံးကို အနက္အဓိပၸါယ္
တိက်က် ေငြေပးေခ်ျခင္းတို႔ကို အေလးထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဖြင့္ဆုိပုံမွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည္။ ယင္းစကားလုံးတြင္ အစုိးရ
ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏ အတြင္းေရး မ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာန တစ္ခု ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ
သီးျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ (အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္) ႏွင့္ အစိုးရပိုင္
ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အစိုးရပိုင္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ား အစိုးရအရာရွိမ်ားတြင္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္သည္-

မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္ Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ • အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာန
သတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္၏ ရာထူးအား အသုံးမခ်ပါႏွင့္။ တစ္ခုကိုယ္စား တရားဝင္ ရာထူးတစ္ခုျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
Hilton ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေနသူ၊
အခြင့္အေရးေပၚလာသည္ႏွင့္ Hilton ၏ လုပ္ငန္းအက်ဳိးစီးပြားကုိ • ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရရုံး
တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊
သင္သည္ Hilton ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ သတင္းမ်ား • တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔၊ ႏွင့္
ကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင္၏ ရာထူးအားျဖင့္
• ႏုိင္ငံပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ ႏုိ္င္ငံပိုင္ စီးပြားေရး
လည္းေကာင္း ရရွိလာေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္း
လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
တစ္ခုကို သင့္ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ (သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဆင့္ခံပုဂၢိဳလ္ ထံသို႔
မ်ားစြာေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရး
လႊဲေပးျခင္းျဖင့္) အသုံးမခ်ရပါ။
ဥပေဒမ်ားအရ “အဖိုးတန္ပစၥည္း” ဟုဆုိရာတြင္ ေငြသားႏွင့္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းႏွင့္ အျခား ေငြသားမဟုတ္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ဥပမာ- ခရီးသြားျခင္း၊
ေမတၱာလက္ေဆာင္ တည္းခိုခြင့္မ်ားႏွင့္ ကုသုိလ္ျဖစ္ လွဴဒါန္းမႈ
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အစဥ္အလာမ်ား မ်ားပင္ ပါဝင္ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းသည္ မည္သည့္အခါမွ် မေကာင္းပါ။ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ေပးျခင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္
Hilton သည္ ရုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ - သို႔မဟုတ္ လက္ခံသူအတြက္ အျခားတစ္နည္း နည္းျဖင့္
မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းျဖင့္ ၾသဇာသက္ေရာက္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးရွိမႈတို႔လည္း ပါဝင္သည္။
မမွန္ကန္ေသာ နည္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုခု ရေစရန္ • ေငြသား သို႔မဟုတ္ ေငြသားကဲ့သို႔ အဖုိးတန္အရာမ်ား၊ ဥပမာ
ရည္ရြယ္လ်က္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် အဖိုးတန္ေသာ အတိုးမဲ့ သို႔မဟုတ္ အတုိးနည္း ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေမတၱာ
အရာတစ္ခု ေပးျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳရန္ လက္ေဆာင္ လက္မွတ္မ်ား၊
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ တားျမစ္ထားပါသည္။ • ခရီးသြားျခင္း၊
Hilton သည္ မည္သည့္အခါမွ် လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ • ေမတၱာလက္ေဆာင္ တည္းခိုခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမွင့္ ခြင့္မ်ား၊
မလုပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ • Hilton Honors အမွတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမွင့္ခြင့္မ်ား၊
အျခားအ က်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား တားျမစ္ထားသည့္
• ေဂါ့ဖ္ရိုက္ထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အားကစားပြဲ လက္မွတ္မ်ား ကဲ့သို႔
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အေမရိကန္အေျခစုိက္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ား၊
ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးရွိ
Hilton စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ • ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ႏွင့္
ေဒသဆုိင္ရာ အက်င့္ဖ်က္ခ်စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားကို • အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္သင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္
လုိက္နာသကဲ့သို႔ Hilton ၏ စီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမ္းလွမ္းျခင္းမ်ား။
သက္ဆုိင္ေသာ ကမာၻ႔ဥပေဒ မ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါသည္။ တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္္ Hilton ကိုယ္စား တစ္ဆင့္ခံ
ႏုိင္ငံရပ္ျခားအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ျဗိတိန္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ ဤဥပေဒမ်ားသည္ လည္း သက္ဆုိင္ပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

18 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရွယ္ယာရွင္/ကုမၸဏီမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို
ကိုယ္စား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လုပ္ေပး၍မရပါ။ Hilton ကိုယ္စား ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တိက်ေသာ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္
အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ ဆံရမည့္ လုပ္ငန္းတြဲဖက္မ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္
ခန္႔ထားသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျမင့္မားေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ Hilton ကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ လုံျခဳံေရးအာမခံ ဥပေဒမ်ား
ကိုက္ညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ
ထုိက္သင့္ေသာ စုံစမ္းစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားစြာကို လုိက္နာရပါမည္။
Hilton သည္ စီးပြားေရးအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Hilton ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို Hilton မူဝါဒမ်ား၊
မသမာေသာ ေငြေၾကးအားလုံးကိုလည္း တားျမစ္ထားပါသည္။ က်င့္ထုံးမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လိုသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တြင္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ
အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မလုပ္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ မမွန္ကန္ေသာ
Hilton သည္ မရုိးသားေသာ ေပးအပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အျဖစ္ တုိက္ရုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ရွာေဖြသိရွိရန္ လုပ္ငန္းတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္တစ္ခုကုိ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာ္ျပေသာ မမွန္ကန္ေသာ
ေဖာ္ေဆာင္ထားပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းကိစၥအားလုံးကို သတင္းမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ် လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ မရွိပါ။
တိတိက်က် မွတ္တမ္းတင္ရန္လိုျပီး စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
အသုံးစရိ္တ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာ သိမ္းဆည္းထားရန္ လိုသည္။ အစုိးရထံသို႔ တိက်ေသာ
မျပဳလုပရ
္ ပါ
အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပျခင္း
• အစုိးရလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရဌာန အားလုံးသုိ႔
မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေစရန္ အလို႔ငွာ အစိုးရအရာရွိ
လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ တိက်ျပည့္စုံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအား တစ္စုံတစ္ခု သို႔မဟုတ္
အျမဲတင္ျပေလ့ရွိပါသည္။ မွားယြင္းေနေသာ၊ မျပည့္စုံေသာ၊
လက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ အဖိုးတန္ပစၥည္း တစ္စုံတစ္ရာေပးျခင္း
တိက်မႈမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္ထားေသာ တင္ျပမႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ ကမ္းလွမ္းျခင္း။
သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံမႈမ်ား သည္ Hilton အတြက္လည္းေကာင္း၊
• Hilton အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနသူ တစ္ဦးစီအတြက္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္ေသာ
အျခား တစ္ဆင့္ခံ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ဥပေဒေရးရာ အက်ဳိးဆက္မ်ား က်ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
ျပဳလုပ္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံျခင္း။
• အစုိးရအရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအား သမဂၢအရာရွိမ်ားကို
လာဘ္ထိုးရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ရန္ပုံေငြကို အသုံးျပဳျခင္း။
ေမတၱာလက္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္
ျပဳလုပပ
္ ါ
• Hilton ကိုယ္စား အစုိးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမည့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖျခင္း
လုပ္ငန္း မိတ္ဖက္တစ္ဦး ခန္႔ထားျခင္း မျပဳမီ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒသည္ အလြန္တိက်စြာ
စုံစမ္းစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားေသာ အေျခအေနအနည္းငယ္မွလြဲ၍
• မရိုးသားေသာ ေပးေခ်မႈမ်ားအေၾကာင္း သိရွိရသည္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္
ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔ သို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Hilton အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ
Hilton မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မူဝါဒ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္
အျခားအဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားသည္။
တိက်ေသာ လုပ္ငန္း မွတ္တမ္းမ်ား ဤတားျမစ္ခ်က္မွာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးကို
အသုံးျပဳ၍ ေပးအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအထိ အက်ဳံးဝင္သည္။ သို႔ေသာ္
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ၎တြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အလုပ္သမား သမဂၢအား ဥပေဒႏွင့္အညီ
Hilton တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွတ္တမ္းဖုိင္တြဲထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့ေသာ အခေၾကးေငြမ်ား၊ လစဥ္ေၾကးမ်ား သို႔မဟုတ္
လုံျခဳံေရးအာမခံႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္သို႔ လည္းေကာင္း ဥပေဒဆုိင္ရာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ Hilton ႏွင့္
အစိုးရဌာနမ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း တင္သြင္းေသာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးခ်င္းသည္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ပါက တရားမမႈ သို႔မဟုတ္
ေဆာင္ရြက္သမွ် အထင္ကရ ဆက္သြယ္မႈ အားလုံးအတြက္ ရာဇဝတ္မႈ ဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရႏုိင္ပါသည္။
ျပဳလုပ္ထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုအရာရွိမ်ားအတြက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္
ျပည့္စုံေသာ၊ ေပးျခင္းႏွင့္ ဧည့္ခံေျဖေဖ်ာ္ျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ
စည္းကမ္းႏွင့္ညီေသာ၊ တိက်ေသာ၊ အခ်ိန္မွန္၍ နားလည္လြယ္ေသာ
ေဖာ္ျပမႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 19
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္
ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ို လုပင
္ န္းေဆာင္ရက
ြ ရ ိ း္ တြင္ Hilton ၏ စံတန္ဖးုိ မ်ားအား
္ ာ ေနရာတုင
အေျခခံအတ
ု ျ္ မစ္အေနျဖင့္ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ Hilton လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ အသုိက္အဝန္းတိုင္းအား ေလးစားမႈရွိျပီး မွန္ကန္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါမည္ဟူသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သႏၷိဌာန္ကို အေလးထားျပီး Hilton
၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခရီးထြက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္း၏ ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ
အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။

20 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ျပဳလုပပ
္ ါ
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
• အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းမျပဳမီ
Hilton အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရာ
အလုပ္သမားရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ လိုင္စင္ရထားျပီး
ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ
Hilton ၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္
ဥပေဒမ်ားကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူအားလုံး၏
စုံစမ္းစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။
အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားျပီး ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ မည္သည့္အခါမွ် လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ • အလုပ္သမား ကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ သို႔မဟုတ္
ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားမွလည္း အလားတူ ေလးစားလုိက္နာရန္ ၾကားသိရပါက ဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔ သို႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အားလုံးအနက္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆုိလိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ- မျပဳလုပရ
္ ပါ
• ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ • အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကန္ထရိုက္တာမ်ားသည္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ႏုိင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ရွာေဖြမႈအတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးရျခင္း။
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အရြယ္(၁၅ ႏွစ္အထက္ျဖစ္ႏုိင္) အခေၾကးေငြေပးရသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါက လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္
ေအာက္ျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲက
႔ ို အေၾကာင္းၾကားပါ။
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာႏွင့္ ဥပေဒအရ • မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား၏
သတ္မွတ္ထားေသာ အနည္းဆုံး အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စာရင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း။
ဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ ျပဌာန္းထားေသာ လစာႏွင့္
Hilton သည္ ကုလသမဂၢ၏ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သေဘာ
နစ္နာေၾကးလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္။
တူညီခ်က္တြင္ ဂုဏ္ယူစြာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒမွ ျပဌာန္းထားေသာ အမ်ားဆုံး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
အလုပ္ခ်ိန္နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္ေစမည္ မဟုတ္ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အခ်ိန္ပိုလုပ္အားခကို ထုိက္တန္စြာ ေပးအပ္ပါမည္။ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကမာၻ႔ေၾကျငာ စာတမ္းတို႔တြင္
• ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပိတ္ေလွာင္ထားျခင္း၊ ခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္
ထားျခင္း၊ အေၾကြးႏွင့္ ခုႏွိမ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ အားလုံးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလုိက္နာရန္
အရအျပစ္ေပးျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳခိုင္းေစျခင္း တာဝန္ရွိသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လုိက္နာပါသည္။
သို႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား အပါအဝင္ အတင္းအၾကပ္
ခုိင္းေစမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကဲ့သို႔ အက်ပ္ကိုင္ေစခုိင္းမႈမ်ား၊
Hilton သည္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး သို႔မဟုတ္
အလုပ္သမားအား အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား
မရွိေစရန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္အေနျဖင့္ သက္ေသခံ အပါအဝင္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ လူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ေခါင္း
စာရြက္စာတမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လစာမေပးဘဲ ပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈအားလုံးကုိ ရႈတ္ခ်ပါသည္။ ECPAT
ခုိင္းေစျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိရမည္ လိင္အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး သေဘာ
ျဖစ္ျပီး ေၾကာင္းက်ဳိးညီညြတ္စြာ ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းျဖင့္ တူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရး ထုိးထားသည့္အတြက္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ လြတ္လပ္စြာ ႏႈတ္ထြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ေဈးကြက္
• ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အခြင့္အေရး တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္
ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အျပည့္အဝ
က်င့္သုံးမႈကိုလည္း အေလးထားပါသည္။ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ားအားလုံးကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ စုေပါင္း ညွိႏႈိင္းခြင့္ဆုိ္င္ရာ
ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေပးေစလိုပါသည္။
တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္အား ေရြးခ်ယ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ မေရြးခ်ယ္ျခင္း)
လိင္ကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ လိင္လုပ္ငန္းသည္ ကမာၻတစ္ဝန္းလုံးတြင္
ဟူသည့္ ဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္ကုိလည္း အေလးထားပါသည္။
ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖိဳးလာေနေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ Hilton
• ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ၊ ထုတ္ကုန္သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳ၍
ကင္းေဝးေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးျပီး က်န္းမာေရး ႏွင့္
မည္သည့္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္မႈကိုမဆို
ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေဝးေရးတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္
ေထာက္ပံ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ပါသည္။
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို ေလးစားလိုက္နာ ပါသည္။

ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 21
ပတ္ဝန္းက်င္အက်ဳိးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း
အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ Hilton
၏ ကမာၻတစ္ဝန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးသည္ အေမရိကန္
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ Hilton အတြက္ ထိပ္တန္း သပိတ္ေမွာက္မႈဆန္႔က်င္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုသည္။
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဤသပိတ္ေမွာက္မႈဆန္႔က်င္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားသည္
တာဝန္သိလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ေထာက္ခံျခင္းမရွိေသာ ႏုိင္ငံျခား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ တုိင္းျပည္မ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား (ဥပမာ အာရပ္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ
ေကာင္းက်ဳိးေပးပါသည္။ Hilton အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အစၥေရးႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္း)
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ ေဒသရွိ ဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး တြင္ ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔မွ
ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု တားျမစ္ထားပါသည္။ အေမရိကန္ သပိတ္ေမွာက္မႈဆန္႔က်င္ေရး
သႏၷိဌာန္ ျပဳထားပါသည္။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ နည္းဥပေဒမ်ား သည္ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခုကို လိုက္ေလ်ာျခင္းမွာ
ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အရာဝတၳဳ မ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက် လက္သင့္ခံႏုိ္င္ေသာ ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခုျဖစ္ေနလွ်င္ပင္
ကိုင္တြယ္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္လိုျပီး Hilton သုံး သပိတ္ေမွာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္
ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခု လက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ ဆုိင္သည့္ ပုံမွန္အစီရင္ခံတင္ျပမႈ
အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျပဌာန္းထားပါသည္။
ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိုက္အဝန္းမ်ား ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မလိုက္ေလ်ာႏုိင္ေသာ၊ အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ေသာ
သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိခ်က္ ဥပမာအခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပပါ။
အက်ဳိးအတြက္ အားထုတ္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေတာင္းဆုိမႈ ဥပမာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔
ေဆာင္ရြက္မႈ ပါဝင္ပါသည္-

ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း • အခ်ဳိ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အစၥေရးႏုိင္ငံမွ ထြက္ရွိျခင္း
တစ္ခုအေနျဖင့္ Hilton သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း။
ေနရာတုိင္းတြင္ မွ်ေဝက်င့္သုံးရာ စံတန္ဖုိးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ • သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ Hilton ၏
တာဝန္ကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ရုံးခန္းတစ္ခုရွိမေနေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးျခင္း။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိုက္အဝန္းမ်ားရွိ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
• အစၥေရးႏုိင္ငံတြင္ သင္သည္ ရုံးခန္းတစ္ခု ရွိပါသလား။
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံးကိုလည္း ၎တို႔ ေဒသခံအသိုက္အဝန္းမ်ား၏ • ဤစီမံခ်က္တြင္ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားလုံး၏ လူမ်ဳိး၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လိင္အမ်ဳိးအစား
သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တုိ႔ကို တင္ျပျခင္း။
တိုက္တြန္းထားပါသည္။
သပိတ္ေမွာက္မႈဆန္႔က်င္ေရး မူဝါဒ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိုက္အဝန္းမ်ားကို
ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း အားျဖင့္
ကမာၻ႔ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈအရွိဆုံး ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္
ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္
အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝေသာ ေဒသဆုိင္ရာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားျဖင့္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ဝတၱရားဆိုင္ရာ မူဝါဒ

Hilton ၏ အဓိကစံတန္ဖးုိ မ်ားအနက္မွ
တစ္ခမ
ု ာွ ဦးေဆာင္မျႈ ဖစ္သည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ သ
႔ုိ ည္
ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ို လုပင
္ န္းနယ္ပယ္ႏင
ွ ့္ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ႔ုိ
အသိက
ု အ
္ ဝန္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။

22 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
မျပဳလုပရ
္ ပါ
ကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္မိန္႔ႏွင့္
• OFAC SDN စာရင္းႏွင့္ ဦးစြာ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ
ပို႔ကုန္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
Hilton သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၊ • ႏုိင္ငံရပ္ျခား ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပ သမဂၢႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ခ်မွတ္ထားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
ျပဳလုပပ ္ ါ
အေမရိကန္ အေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ
ျပင္ပရွိ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ Hilton ၏ လုပ္ငန္းမ်ား • သင္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားအေၾကာင္း သိရွိေစရန္
အားလုံးသည္ ေဒသဆုိင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရမည့္အျပင္ အခ်ိန္ယပ ူ ါ-၎တို႔သည္ မည္သူျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အလုပ္
အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျပင္ပရွိ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္္မ်ားအတြက္ လုပ္သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အေျခစိုက္သည္၊ Hilton
အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်မွတ္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ႏွင့္ မည္သု႔တ ိ ုန္႔ျပန္ ဆက္သြယ္သည္—အေၾကာင္းမွာ မသိနား
တားျမစ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လုိက္နာရန္လိုအပ္သည္။ မလည္ဘဲ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္မိျခင္း မရွိေစရန္ျဖစ္သည္။
တားျမစ္ခ်က္မ်ားဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အခ်ဳိ႕လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို • အျခားအဖြဲ႔အစည္းအမည္အား OFAC SDN စာရင္းႏွင့္
ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးမ်ိဳးေသာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ တုိက္၍ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ကန္႔သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆုိင္ရာ ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ လိပ္စာတစ္ခုရွိမရွိ သို႔မဟုတ္
ဥပေဒမ်ားအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ေပးထားေသာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္တစ္ခု ရွိမရွိကို
ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မႈ စသည္တို႔ျဖင့္ ခ်ိန္ညွိရန္ ရွာေဖြဆုံးျဖတ္ပါ။
လမ္းညႊန္ထားပါသည္။
ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈ မူဝါဒ
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား
ကၽြႏု္ပ္သည္ တားျမစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မည္သို႔သိရွိမည္နည္း။ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈကို ဆန္႔က်င္
စတင္စုံစမ္းသင့္သည့္ေနရာမွာ တားျမစ္ခံရႏုိင္ေခ်ရွိသည့္
အထူးသတ္မွတ္ထားေသာႏုိင္ငံမ်ား (“SDNs”) ၏ အေမရိကန္ တုိက္ဖ်က္ေရး
အစိုးရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးရုံးစာရင္း (“OFAC”) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ကမာၻတစ္ဝန္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို
ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆးၾကည့္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ထားေသာ တရားမဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္
SDN စာရင္းကုိ http://sdnsearch.ofac.treas.gov တြင္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ Hilton
ေဒသတြင္းတားျမစ္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သတ္မွတ္ ထားေသာ သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ- ဥေရာပသမဂၢမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ား အားလုံး၏ ဆုိင္ရာေငြေၾကးခဝါခ်မႈဆန္႔က်င္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ လိုက္နာရန္လိုသည္။
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တြင္းမွ မဟုတ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဝယ္သူမ်ား၊ အေရာင္းတာဝန္ခံမ်ား၊
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကိုလည္း တားျမစ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္
ထုိ႔အျပင္ Hilton အား ယင္းႏုိင္ငံရွိေသာ သို႔မဟုတ္ အေျခစိုက္ေသာ ျပဳလုပ္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို
ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမွ ဂရုတစုိက္ စစ္ေဆး ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္
ပိုင္ဆုိင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စီမံေသာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကိုယ္စား တရားမဝင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာသည္ဟု ထင္ရေသာ
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမ်ဳိးကိုမွ် လက္မခံပါ။ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ
ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားကာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းေသာ
တားျမစ္မႈမ်ား ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ဂုဏ္သတင္းကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ျပီး Hilton ႏွင့္
Hilton ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္အထိ
ခရီးသြားျခင္းမ်ားကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါ။ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ား၏ ပါဝင္ႏုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခံရႏုိင္ပါသည္။
လက္ရွိစာရင္းကို Hilton ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ တားျမစ္ခ်က္မူဝါဒမ်ား
တြင္ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။

ပိုမိုေလ့လာရန္ ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ

လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 23
ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အစိုးရဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေမရိကန္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Hilton ကိုယ္စား ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
ျပည္ေထာင္စု ေထာက္ခံစည္းရုံးေရး
ၾကိဳတင္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူထားျခင္းမရွိဘဲ Hilton သည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္မဆို ပါဝင္ျခင္း
Hilton ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ Hilton အစိုးရေရးရာ
မရွိေစရ။ ၎တြင္ Hilton ၏ အမည္၊ ရန္ပုံေငြ၊ ပိုင္ဆုိ္င္မႈ
စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မွ ေထာက္ခံခ်က္ ၾကိဳတင္ရယူထား ျခင္းႏွင့္
သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ Hilton တြင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒအရ လုိအပ္ေသာ စနစ္တက်
တည္းခုိေနစဥ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတို႔ မရွိဘဲ “ေထာက္ခံစည္းရုံးေရး”
ပါဝင္ပါသည္။ Hilton သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မရွိေစရပါ။ ၎တြင္
ေဆာင္ခ်က္ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
Hilton အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ရလဒ္မ်ား ရွိႏုိင္သည့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
မည္သည့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္နယ္ေျမမွ မည္သည့္ ရာထူးအဆင့္ရွိ
Hilton သည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္မဆို ဆက္သြယ္ျခင္း
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါဝင္မႈမ်ားကို အားေပးေသာ္လည္း အဆုိပါ သို႔မဟုတ္ Hilton ကိုယ္စား ေထာက္ခံစည္းရုံးေပးရန္
ပါဝင္မႈသည္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဘဲ ျပင္ပအဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
Hilton ၏ ရင္းျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊ Hilton မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ
ပံ့ပိုးေပးသည္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေထာက္ခံစည္းရုံးမႈတြင္ ပါဝင္သည့္
အျပဳအမူမ်ဳိး ျဖစ္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစရပါ။ Hilton အေနျဖင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ယင္းကဲ့သို႔ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ပါဝင္မႈမ်ားအတြက္ အစီရင္ခံရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ Hilton သည္
ျပန္လည္အစားထုိးေပးျခင္းမ်ား ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ မ်ားျပားေသာ ဒဏ္ေငြႏွင့္ အျခားျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရမည္။
ေမးခြနး္ မ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ား
ကၽြႏု္ပ္သည္ Hilton ၏ ပေရာဂ်က္မ်ားစြာအား ေထာက္ပံ့
ေပးခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူထုအသိုက္အဝန္းရွိ ႏုိင္ငံေရး
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေငြအခ်ဳိ႕
ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ ယင္းသုိ႔ ပံ့ပိုးေပးမႈအတြက္ Hilton မွ
ကၽြႏု္ပ္အား ေငြျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္လား။
မထုတ္ေပးပါ။ Hilton သည္ သင္၏ အသိုက္ အဝန္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ရန္
သင့္အား တုိက္တြန္းပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ Hilton အေနျဖင့္
မည္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ကုိမွ် ႏုိင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ ပြဲတစ္ခုခုအတြက္ ၎တို႔၏
ပုဂၢလိက ထည့္ဝင္မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္အစားထုိး ေပးျခင္းမ်ား
မျပဳပါ။ ၎တြင္ ညစာစားပြဲ၊ လူထုစည္းေဝးပြဲ သို႔မဟုတ္
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လက္မွတ္တန္ဖိုးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား မူဝါဒ

24 လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား
ဤက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား
စီမံကြပ္ကဲျခင္း
က်င့္ဝတ္မ်ား၏ အတုိင္းအတာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဖန္တီးမႈမရွိျခင္း
ဤ က်င့္ဝတ္ဥပေဒသသည္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ၎တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဤက်င့္ဝတ္ ဥပေဒသမ်ားသည္
တားျမစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း စာခ်ဳပ္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ Hilton သည္
တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားျခင္း ဤက်င့္ဝတ္ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ေန ေသာ Hilton မူဝါဒမ်ား
မဟုတ္ပါ။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကိုယ္တုိင္ စုစည္းျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထို႔အျပင္ ဤဥပေဒသသည္ အလုပ္သမား၊
ပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကူညီေပးျခင္း၊ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းသြင္းသူ၊ ျပိဳင္ဘက္၊ ရွယ္ယာရွင္ သို႔မဟုတ္
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ဝတၱရားမ်ား
စုေပါင္းညွိႏႈိင္းရန္ သို႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ ကူညီရန္ သုိ႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ကာကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အတူတကြ စုစည္း ဖန္တီးေပးျခင္း မဟုတ္ပါ။
ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ တားျမစ္ရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္း အျခား ညႊန္ၾကားခ်က္
ဤ ဥပေဒသတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္
Hilton သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤဥပေဒသ၏
စပ္လ်ဥ္း သည့္ အျခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ Hilton မူဝါဒမ်ားႏွင့္
ေလွ်ာ့ေပ့ါေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာ
ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဥပေဒေရးရာအဖြဲသ ႔ ို႔ ဆက္သြယ္သင့္သည္။
ေအာက္ပါေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးတုိ္င္ပင္ႏုိင္ပါသည္-
သက္ညွာခြင့္တစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိထားျခင္းမရွိဘဲ
ဤဥပေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ အျပဳအမူတစ္ခုတြင္ ဥပေဒေရးရာ သင္တန္းေက်ာင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္
ဒါရုိက္တာမ်ားအတြက္ သက္ညွာခြင့္ကို ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
သို႔မဟုတ္ ဘုတ္အဖြဲ႔ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးမွသာ ထုတ္ေပးႏုိင္သည္။
Hilton သည္ အမႈေဆာင္အရာရွိမ်ား သို႔မဟုတ္
ဒါရိုက္တာမ်ားအတြက္ သက္ညွာခြင့္မ်ားကို ဥပေဒ သို႔မဟုတ္
စည္းမ်ဥ္းအရ လုိအပ္သည့္အတုိင္း ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရမည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳသည္