You are on page 1of 103

1.

Enumeraţi principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile şi dezvoltaţi
principiul Acceptării expertizelor contabile.
Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice:
- independenta expertului contabil
- competenta expertului contabil
- calitatea expertizelor contabile
- secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile
- acceptarea expertizelor contabile
- responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile
Principiul acceptarii expertizelor contabile este reglementat de norma 3515. Solicitarile adresate expertilor
contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice.
Expertul contabil, inanite de a accepta efectuarea unei expertize contabile, trebuie sa-si analizeze posibilitatile
de a-si indeplini misiunea, tinand seama in special de regulile de independente, competente si
incompatibilitate.
Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile un poate fi refuzata pe motive etnice, religioase,
politice sau de alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica.
In ceea ce privaste independenta profesionistului contabil, este de mentionat ca toate cazurile de
incompatibilitate, recuzare, abtinere reglementate de codul de procedura civila si de normele profesionale
reprezinta motive temeinice pentru expertul contabil sa refuze executarea lucrarii.Alte cazuri de neacceptare a
misiunii de expertiza cotabila pot fi cele de boala, concediu de odihna, alte sarcini obstesti, sarcini
profesionale, care il impiedica pe expertul contabil sa realizere lucrarea. De asemenea in acceptarea unei
expertize contabile , expertul este dator sa aprecieze daca cunostintele profesionale dobandite ii permit
efectuarea in bune conditii a raportului de expertiza contabila.

2. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Concluzii” din raportul de expertiză
contabilă.
Capitolul III Concluzii al raportului de expertiza contabila trebuie sa contina cate un paragraf distinct cu
concluzia (raspunsul) la fiecare obiectiv(intrebare al(a) expertizei contabile, preluat(a) in maniera in care a
fost formulat(a) in capitolul II.

3. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Introducere” din raportul de expertiză
contabilă.
Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
paragrafe:
- identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume, prenume, domiciliu,
numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului
- identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul
dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a
calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare
in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract
- identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza
contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila.
- Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad
literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract
- Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila
- Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei
- Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat
cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile
- Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost
efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor

1

4. Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele
contabile?
: In norma profesionala nr. 3523 sunt stipulate reglementarile legale cu privire la delegarea si supravegherea
lucrarilor de expertiza contabila. Conform acestei norme efectuarea lucrarilor privind expertizele contabile
judiciare nu poate fi delegata de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor,
catre asistentii sau colaboratorii lor, deoarece au fost nominalizati de catre un organ in drept sa dispuna
proba cu expertiza contabila printr-un act procedural(incheiere de sedinta sau ordonanta de numire)
In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari
asistentilor sau colaboratorilor sai, pastrandu-si raspunderea finala asupra continutului si concluziilor
raportului de expertiza contabila extrajudiciara.
In concluzie, norma profesionala 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele
contabile este specifica, deocamndata numai expertizelor contabile extrajudiciare comandate de catre
solcitanti societatilor comerciale de profil, constituite in baza art. 8 din OG 65/1994, cu modificarile
ulterioare.

5. Ce prevede încheierea de şedinţă prin care organele îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei
contabile judiciare, numesc expertul desemnat să efectueze expertiza.
Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila si
cuprinde:
- numele expertului contabil
- obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil
- termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se
coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza ca”expertul este dator
sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata”
onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil

6. Comentaţi necesitatea calităţii expertizelor contabile întocmite în scopul soluţionării cauzelor aflate
pe rolul instanţelor sau altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.
Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a
acceptat, cu consticiozitate,devotament, corectitudine si impartialitate. Expertizele contabile trebuie sa fie utile
celor ce le-au solicitat.
Expertizele contabile constituie mijloc de proba in justitie. In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa
foloseasca exclusiv metode specifice contabilitatii. Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe
documente care atesta evenimente si tranzactii, care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor,
clasificarilor si prezentarilor contabile.
In expertizele contabile, expertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala,
contribuie la stabilirea adevarului de catre organul in drept.
Raportul de expertiza contabila judiciara fiind o proba stiintifica trebuie sa aduca o importanta
contributie la solutionarea cauzei in care a fost dispus.
Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare, expertii contabili solicitati
trebuie sa aplice atat principiile contabilitatii cat si normele profesionale elaborate de CECCAR privind
exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila

7. Clasificarea expertizelor contabile funcţie de cele două criterii (scop şi natura obiectivelor).
I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate
- expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte
legi specializate
- expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor
cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba

2

in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza
contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.
II Dupa natura principalelor obiective la care se refera
- Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile
- Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale
- Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale
- Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale
- Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate
de catre clienti

8. Care sunt categoriile de debitori, şi în ce stare se află, pentru a li se aplica procedura generală
reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei?
L 85/2006, Art. 3, alin.12/ Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate
introduce la tribunal o cerere impotriva unui debitor care este prezumat in insolventa din
cauza incetarii platilor fata de acesta timp de cel putin 30 de zile, in urmatoarele conditii:
a) daca creantele izvorasc din raporturi de munca sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie sa aiba un
cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si calculate la data
formularii cererii introductive;
b) in celelalte cazuri creantele trebuie sa aiba un cuantum superior echivalentului in lei al sumei de 3.000 euro,
calculat la data formularii cererii introductive;
c) in cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al
creantelor trebuie sa fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite in conditiile legii si
calculate la data formularii cererii introductive.
RC: Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creantele creditorilor pentru a putea fii declansata procedura
organizarii judiciare si a falimentului:
- creanta impotriva patrimoniului debitorului sa fie certa, lichida, exigibila de mai mult de 30 zile
- valoarea prag a creantei reprezinta cuantumul minim al creantei pentru a putea fii introdusa cererea
creditorului de 10.000 lei pt creditori, 6 salarii medii pe economie pt salariati.

9. Cui poate delega adunarea generală extraordinară exerciţiul atribuţiilor sale privind: mutarea
sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al societăţii, majorarea capitalului social?
Raspuns:Consiliului de Administratie.

10. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarei afirmaţii “Deschiderea procedurii insolvenţei are ca efect
ridicarea dreptului debitorului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de
a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea”. Întrebare: Adevarat sau Fals?
Dezvoltaţi răşpunsul.
L85/2006,Art. 47. - (1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul
de aşi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -, dacă acesta nu şi-a
declarat, în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, după caz, art. 33 alin. (6), intenţia de reorganizare.
Afirmatia este partial adevarata.

11. Un acţionar care nu a votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale are dreptul de a se retrage
din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor sale de către societate. Cine stabileşte preţul
acţiunilor şi cine va suporta costurile de evaluare a acestora?
Art. 134. - (1) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage
din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a
adunarii generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului societatii in strainatate;
c) schimbarea formei societatii;
3

descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vânzare în bloc. bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual. Care sunt caracteristicile lichidării judiciare a întreprinderii din punctul de vedere al evaluării? Lichidatorul va angaja. dupa caz. in cazurile prevazute la alin. (2) Organele prevăzute la alin. ori va utiliza. lichidatorul poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor. sunt grevate. administratorul judiciar şi lichidatorul. in cazul prevazut la alin.cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se realizeaza prin dividende distrbuite si prin profituri reinvestite. -rata dob. actiunile pe care le poseda sau. c) vânzarea la licitaţie. Ce reprezintă rata de actualizare a capitalurilor? Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a ratei dobanzii. (4) În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cât posibil. 12. b) vânzare prin negociere directă. Partea a IV-a. d). 97. iar dacă preţul minim nu se poate obţine. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege. alaturi de declaratia scrisa de retragere. (1) lit. . 14. costul capitalurilor va fi : KCPR = DIV + (1-d)*π S CPR DIV = dividendul pe actiune distribuit 4 . si de la data adoptarii hotararii adunarii generale. . fără cumpărător identificat. 15.rata de remunerare a capitalurilor proprii este in general inversa PER –ului mediu al val comparabile la bursa. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport în care vor fi indicate. pentru a evalua bunurile din averea debitorului. cât şi în bloc. cu precizarea condiţiilor minime ale contractului. cu precizarea preţului minim propus. în numele debitorului. O copie de pe raport va fi depusă la grefa tribunalului. (2) Raportul prevăzut la alin.(1) În cazul propunerii de vânzare în bloc. a)-c). se înţelege o parte sau toate bunurile debitorului. (3) Actionarii vor depune la sediul societatii. -Cost cap propriu expr prin act commune = dividend ultimul an/val justa medie a actiunii+crestere preconizata a dividendului .d) fuziunea sau divizarea societatii. eventual. necesare pentru desfăşurarea unei afaceri. cum ar fi preţul şi modalitatea de plată. în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei şi ce trebuie să asigure acestea pe perioada desfăşurării acestei proceduri? Organele care aplică procedura sunt: instanţele judecătoreşti. un evaluator. precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte şi operaţiuni 13. adunarea generală a creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă preţul minim iniţial scade sau urmează să se treacă la vânzarea individuală a bunurilor. (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei. ca ansamblu funcţional. pentru care un cumpărător oferă un preţ nedefalcat pe bunurile componente. un evaluator propriu. Cum se determină costul capitalului propriu al unei întreprinderi? Costul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor dar si o posibila rata de actualizare folosita de intreprindere. după cum urmează: a) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat. prin bloc. (1) lit. În acest caz. unde va putea fi studiată de orice altă parte interesată. cu acordul comitetului creditorilor. judecătorul-sindic. retinute este cosul mediu al imprumutului pe termen mediu sau lung tinand cont de deductibilitatea fiscala. însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. persoană fizică sau juridică. certificatele de actionar emise potrivit art. Art. 117. precizânduse şi sarcinile de care.

ori pur si simplu valorificarea.daca este implicat financiar. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. servicii sau bani. Aceste bunuri materiale urmeaza a se evalua in valoarea venala.S = cursul bursier al actiunii firmei analizate d = rata de distribuire a dividendelor π = profitul net al firemie CPR = valoarea contabila a cap proprii ale firmei Cost = profit ( dividende) / capital propriu cost = dobanda + prima de risc 16. 3. in mod distinct. Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei întreprinderi? -metodasubstractiva si . atunci cand pe cale de expertiza si diagnostic se constata o posibila crestere a gradului de utilitate a elementelor patrimoniale de activ. fie si ca materiale. Calculul matematic al activului net corectat 20. Indiferent de modul specific de evaluare. concesionarea. asocierea etc. . la data evaluarii.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. a unui flux banesc viitor.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale. Care sunt paşii (etapele) în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi? a. Se refera in general la sumele anuale viitoare de marimi inegale (de exemplu cash-flow-ul disponibil pentru proprietari). 19. darea sau luarea de bunuri. Ce este actualizarea? Actualizarea este estimarea valorii prezente. si masurata prin gradul de participare la realizarea profiturilor. direct sau indirect in activitatile clientilor sai.met. Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatării.Separarea tuturor elementelor de active in elemente necesare exploatării si elemente in afara exploatării (necesare întreprinderii) b. − fie in folosirea in alte scopuri sau cu alte destinatii a bunurilor mobile si imobile. adica suma trezoreriei ce se va degaja la cesiunea lor.. in realizarea obiectului exploatarii societatii respective. obtinerea de participatii la capitalul social . elementele patrimoniale in afara exploatarii se au in vedere.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. aditiva 18. fara utilitate sau cu utilitate redusa. inchirierea. cu ocazia aplicarii formulelor de evaluare a societatii respective. În ce constă separarea bunurilor dintr-o întreprindere în bunuri necesare şi bunuri nenecesare? Separarea elementelor patrimoniale de activ (cu deosebire imobilizari si stocuri) in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii se face in functie de utilitatea fiecarui bun. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. 17.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii 5 . pot fi avute in vedere cai de restructurare cum ar fi: formarea de noi societati comerciale. Rezultatul acestei operatiuni se poate concretiza: − fie in determinarea unei capacitati beneficiare superioare fata de profiturile inregistrate prin bilanturi. Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit într-o cauză de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. . : Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. Scopul utilizarii acestei tehnici este acela de a transforma un flux monetar viitor in capacitatea de a genera venituri anuale. .Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat .

de administratorii societăţii pe acţiuni care participă la fuziune sau divizare? Administratorii societatilor care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispozitie actionarilor/asociatilor la sediul social. in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste altfel. ori a luat parte.eventualele greutati intampinate in cursul actiunii de evaluare. precum si opinia asupra importantei acestor metode intre cele pentru ajungerea la valorile respective. c) situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare. Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului.000 lei in curs de executare si repartizarea lor. potrivit Legii nr. desemnati cu respectarea art. Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. raportul auditorilor financiari. . dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat. e) raportul unuia sau al mai multor experti. in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata. Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. ca executant. cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale extraordinare: a) proiectul de fuziune/divizare. (1)-(5) si alin. fiecare dintre experti are dreptul sa obtina de la societatile care fuzioneaza/se divid toate documentele si informatiile necesare si sa efectueze verificarile corespunzatoare. Ce se înţelege prin procedura falimentului. a evidentelor contabile tehnico operative. 22. fie prin persoane care actioneaza in nume propriu. cine exercită dreptul de vot pentru aceasta? Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni. sub orice forma. Pe toata durata posedarii lor de catre societate. 85/2006 privind procedura insolvenţei? Prin procedura falimentului se înţelege procedura de insolvenţă concursuală colectivă şi egalitară care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului. in caz de divizare a societatilor. 103 alin. pentru intocmirea raportului. . conducere. Raportul va cuprinde: . Actiunile dobandite potrivit art. (8) nu dau drept la dividende.aprecierea daca acele metode au fost adecvate. în mod obligatoriu. Când o societate pe acţiuni îşi dobândeşte propriile acţiuni în condiţiile legii. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 21.de judecatorul delegat. Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. b) darea de seama a administratorilor. in calitate de organ de control. precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune/divizare. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . cu respectarea dispozitiilor care urmeaza. Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. SC XY SRL în calitate de creditor a SC ZK SRL a primit de la fidejusorul (garantul) acesteia o plată parţială. înainte de înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în termenul fixat în sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. . (1) sau extrase din ele. f) evidenta contractelor cu valori depasind 100. d) raportul cenzorilor si. 38 si 39. persoane fizice sau juridice. mentionarea valorilor la care s-a ajuns prin fiecare metoda. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. in cazul societatilor pe actiuni. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. la intocmirea actelor primare.metodele folosite pentru a se ajunge la raportul de schimb propus. . dar pe seama acestei societati. fie direct. . dupa caz. iar majoritatile de prezenta si de vot pentru luarea in mod valabil a hotararilor in adunarile generale se raporteaza la restul capitaluluisocial 23.000. in care se va justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii/divizarii si se va stabili raportul de schimb al actiunilor/partilor sociale. tehnic de specialitate. calitatea de martor avand intaietate . expertul. asupra justetei raportului de schimb al actiunilor/partilor sociale. Ce trebuie să cuprindă raportul întocmit. (2) Actionarii/asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. Înscrierea în tabelul de creanţe a creditoarei SC XY SRL se 6 . 24.

26. după caz. Dispozitiile alin.C. (1) si (2) nu se aplica in cazul in care. pe motiv că numărul acţionarilor săi s-a redus la unul singur – sub minimul legal – cu toate că după 11 luni de la această reducere. cu toate că până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare.C. această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an. societatea comercială şi-a reîntregit capitalul social. de lichidator. dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare 29. in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau educerii capitalului social.C. Dispozitiile alin.000 lei. Tinând cont că înmatricularea societăţii s-a făut cu data de 1 februarie 2008. este obligat consiliul de administraţie. Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni . La constituirea prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social a societăţii comerciale “Lira” SA. . de la ce dată poate fi somat A. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi. De cine va fi convocată adunarea creditorilor în cadrul procedurii insolvenţei? Adunarea creditorilor va fi convocată şi prezidată de administratorul judiciar sau. Care sunt termenele de executare a planului de reorganizare a activităţii debitorului? 3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 3 ani. (4) La recomandarea administratorului judiciar. a achitat 30% din capitalul subscris. va face la întreaga valoare a crenţei. dacă propunerea este votată de cel puţin două treimi din creditorii aflaţi în sold la acea dată. Cum îşi va recupera fidejusorul suma de bani plătită creditoarei? Un creditor care. dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării? Adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la cerere. 30. 28.S. acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde. În ce termen de la data depunerii cererii de convocare a adunării generale.C. să-şi execute obligaţia de vărsământ pentru restul sumei subscrise? Motivaţi. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. secretariatul şedinţelor adunărilor creditorilor este în sarcina administratorului judiciar sau. (1) si (2) nu se aplica in cazul in care. respectiv directoratul să convoace adunarea generală a acţionarilor. 7 .A. acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social existent corespunde. societatea şi-a reconstituit numărul de acţionari. 27. după caz. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi. Un acţionar s-a adresat din nou instanţei de judecată cerând dizolvarea societăţii pe acţiuni pe motiv că s-a redus capitalul social sub minimul legal de 90. in termen de 9 luni de la data constatarii pierderii sau educerii capitalului social. după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului. socotiţi de la data confirmării. acţionarul A. de către un acţionar ale cărui acţiuni reprezintă 31% din capitalul social. Creditorul unei societăţi pe acţiuni s-a adresat instanţei judecătoreşti cerând dizolvarea societăţii respective. înainte de înregistrarea unei cereri de admitere.E. a primit o plată parţială pentru creanţa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanţa înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă 25. a lichidatorului. reprezentând aport în numerar şi în natură.

în ce termen. Da.c). se continua masurile d eexecutare silita.00. 195(2) b). se retine si se vireaza la stat de catre platitorii acestor venituri. O persoană fizică deţine de la 10 iunie 2008 un teren arabil în intravilan de 10 hectare. Ce reprezintă produsele accizabile în înţelesul codului fiscal? Art 163 din cf: produsele accizabile sunt urmatoarele produsele provenite din productia interna sau din import: bere.art 74CPF 33. iar coeficientul de corecţie este 3. în cazul unor instrumente de economisire. altele decat bere si vinuri. potrivit prevederilor Codului etic national al profesioniştilor contabili. se calculeaza. precum si documentele de insotire simplificate. este obligatorie declararea in termen de 30 zile d ela infiintarea de filiale si sedii secundare. art. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu. Este obligatorie declarare în Romania a sediilor secundare din străinătate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal în Romania? Si daca da. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Profesia contabilă se distinge prin acceptarea responsabilităţii sale vizavi de public. produse intermediare. dupa caz Legea 571/2003. 35. Ce document trebuie să însoţească mişcarea intracomunitară a produselor accizabile cu accize plătite? Rasuns: Factura. 37. alcool etilic. Explicaţi interesul public. respectiv la momentul răscumpărării. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul. vinuri. termen de plata 30 septembrie 36.bauturi fermentate. Cine are obligaţia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobânzi obţinute de persoane fizice? Rezolvare Impozitul pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice. Public înseamnă: • Clienţi • Guvern • Investitori • Angajatori • Oameni de afaceri • Comunităţi financiare 8 . energie electica. produse energetice. Raspuns: 10 ha*20=200 lei 200*3=600 lei/an 600/12=50 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008>>> 6 luni 50*6=300 lei de plata pentru anul 2008. În ce termen de la comunicarea somaţiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silită să nu continue? Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 20 lei / ha. 34. la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. 31. tutun prelucrat.art 145 CPF Nu mai mic de 10 zile si mai mare de 30 de zile 32.

Păstrarea acestui statut privilegiat al profesioniştilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care să justifice încrederea publicului. • responsabilii financiari (directorii economici) cu atribuţii în diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficientă şi efectivă a resurselor organizaţiei. servicii sau bani. Această încredere acordată de public impune profesiei contabile o responsabilitate în materie de interes general. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: • auditorii independenţi ajută la menţinerea integrităţii şi eficienţei situaţiilor financiare ca suport parţial pentru împrumuturi şi acţionarilor pentru a obţine capital. Profesioniştii contabili au un rol important în societate. Periodic se evaluează. în sprijinul Codului etic naţional. În afara onorariilor pentru lucrările executate. • experţii în impozite ajută la stabilirea încrederii şi eficienţei. Decizia finală aparţine expertului sau contabilului autorizat. pentru buna funcţionare a economiei. • consilierii de gestiune şi consultanţii manageriali au o responsabilitate faţă de interesul public în susţinerea luării deciziilor manageriale corecte. asigurându-se că aceste relaţii nu aduc atingere independenţei lor. dare/luare de împrumut de bunuri. Orice nou client şi orice nouă lucrare solicitată de vechii clienţi trebuie să facă obiectul acceptării şi încheierii contractului după: • evaluarea riscurilor. Interesul general semnifică deci satisfacţia colectivă a persoanelor şi instituţiilor pentru care lucrează profesioniştii contabili. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii. O atenţie aparte se acordă relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii. respectiv o verificare privind respectarea principiului independenţei profesiei. Publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi o raportare corectă. orice altă relaţie financiară cu un client ca: participaţii la capital. Se impune o selectare a clienţilor şi aprecierea situaţiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. precum şi la aplicarea corectă a sistemului de impozitare. etc este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că obiectivitatea este compromisă. 9 .• Donatori de fonduri • Orice persoană Acest public dă încredere în obiectivitatea şi integritatea profesioniştilor contabili. semnat de ambele părţi. • auditorii interni furnizează asigurarea în legătură cu un sistem de control intern corect. 38. În cadrul îndeplinirii lucrărilor lor. apreciază eventualele schimbări apărute în situaţia clienţilor sau cabinetului/societăţilor lor şi dacă acestea generează noi riscuri. pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. pentru membri Corpului. • apreciere a eficienţei executării lucrărilor în raport cu competenţa şi cu mijloacele societăţii. • evaluare. care sporeşte încrederea în informaţiile financiare externe ale patronului. Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. membri Corpului trebuie să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profesională şi să nu împieteze activitatea de administrare. Comunitatea. care este un atribut exclusiv al clientului. Stabilirea sau întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii pot antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral. Interesul public este bunăstarea colectivă a comunităţii şi a instituţiilor deservite de contabilul profesionist.

educaţie. dar nu mai mult de 100 de stagiari pentru un lector. paragraful opiniei. scrise. I. INTERESUL PUBLIC CAP. Evidenţierea sau modificarea lucrărilor nu se poate face decât în baza unui act adiţional la contract. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE CAP. b) majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale. (2) Calendarul semestrial de pregătire va contine. Cap. OBIECTIVELE CAP. II. d) graficul de efectuare a lucrărilor profesionale (200 de ore / semestru) si zilele de pregătire tehnică si deontologică. semnătura.APLICABILĂ TUTUROR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI PARTEA B . pe ani. data raportului. . destinatarul . 42. contractul se reziliează 39. adresa .APLICABILĂ LIBER PROFESIONIŞTILOR CONTABILI PARTEA C . VI. III. b) lectorii ce pot fi utilizati pentru verificarea lucrărilor profesionale si predarea cursurilor de pregătire tehnică si deontologică. c) consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili. . sectorul public etc. DEFINIŢII CAP. din cauza clientului. Raportul unei misiuni de audit statutar trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: . 10 . Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. titlul. . comerţ. În situaţia imposibilităţii executării lucrărilor solicitate. . 41. după caz: a) numărul total al stagiarilor înscrisi pentru sistemul colectiv de pregătire. În ce constă pregătirea stagiarilor în sistem colectiv? 1) Pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor se face pe baza unui calendar semestrial întocmit de directorul executiv al filialei si vizat de presedintele filialei până la data de 15 a primei luni din semestru si se transmite Directiei gestionare stagiu din cadrul Corpului. Ce obligaţii are CECCAR faţă de profesioniştii contabili angajaţi în industrie. Profesioniştii pot exprima în scris clienţilor recomandări sau rezerve. Coduri CAEN acceptate: vezi fisierul Tabel coduri CAEN 2008 Aceleaşi condiţii trebuie îndeplinite şi de către societăţile de contabilitate. paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de audit. vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesioniştilor contabili. CODUL PARTEA A . c) lista stagiarilor (pe ani) repartizati pentru un lector. În cazul contestării lor. INTRODUCERE CAP. V. d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.? 40.APLICABILĂ PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ANGAJAŢI Elementele de bază ale raportului de audit. IV. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o societate comercială pentru a deveni membră a Corpului? Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil. . paragraful introductiv. pentru fiecare lector.

43. Care sunt obligaţiile de raportare ale membrilor?
Indiferent de misiunea pe care o are de îndeplinit, EC sau CA trebuie să elaboreze un raport în legătură cu misiunea
respectivă. Elaborarea acestui raport se realizează conform normelor profesionale.

44. Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare şi
desfăşurare a cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS?

Principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind modul de organzare şi desfăşurare a cursurilor pentru
înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS (“acţiunea”) au în vedere:
Ø Obiectul acţiunii
Ø Temeiul legal al acţiunii
Ø Sursele bibliografice-suporturi de curs
Ø Structura cursului-durata
Ø Tehnici de predare
Ø Despre lectori
Ø Onorarii-cheltuieli
Ø Cursanţi
Ø Obligaţiile organizatorilor de cursuri.
Normele CECCAR privind nivelul de organizare si desfasurare a cursurilor pentru intelegerea si aplicarea
IFRS/IAS prevad in prima faza organizarea unui curs de instruirea lectorilor CECCAR pentru o perioada de
3-5 zile iar in a doua faza are loc organizarea de cursuri la nivelul filialelor unde cursurile se predau pe baza
“Suportului de curs” stabilit de Corp ca limita minima a cunostintelor ce trebuie insusite de cursanti.Durata
minima a unui curs fiind de 60 ore (6 ore/zi).

45. Ce înţelegeţi prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii Corpului?
Auditul de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corpul Experţilor Contabili şi
Contabilor Autorizaţi din România vizînd analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet şi
aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a normelor profesionale emise de Corp.
Auditul de calitate se exercită asupra cabinetului şi asupra fiecărui profesionist contabil înscris în
Tabloul Corpului. El se exercită atît la sediul principal al cabinetului, cît şi la sediile secundare.
Expresia cabinet desemnează fie un cabinet individual condus de un expert contabil sau de un contabil
autorizat membru al Corpului, fie o societate de expertiză contabilă sau de contabilitate, recunoscută de Corp.
Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile răspunde următoarelor obiective:
- oferirea către public a unei bune percepţii despre calitatea serviciilor prestate, armonizarea
componentelor profesionale ale membrilor;
- contribuirea la buna organizare a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru;
- aprecierea modului de aplicare a regulilor şi normelor profesionale;
- dezvoltarea solidarităţii în rîndul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea şi
respectul profesioniştilor faţă de organismele Corpului.
Auditul de calitate se întemeiază pe cinci principii fundamentale:
- universalitate – auditul se aplică tuturor cabinetelor şi tuturor serviciilor profesionale realizate de
acestea;
- confidenţialitate – nici o informaţie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusă
la cunoştinţa terţilor;
- adaptarea auditului – este corespunzător naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului;
- colegialitate – auditul este efectuat de către experţii contabili membri ai Corpului, care au calitatea
de angajati ai Corpului.
- Armonizarea – pe cit posibil, cabinetele care execută activităţi reglementate de mai multe organisme
profesionale pot face obiectul unui audit cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme.
Auditul de calitate cuprinde:

11

- cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor, a procedurilor în vigoare în cadrul
acestuia (auditul structural)
- aprecierea modului în care sunt aplicate normele profesionale, examinîndu-se prin sondaj dosarele
de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru audit (audit tehnic)
- respectarea normelor cu privire la formarea şi dezvoltarea profesională continuă şi îndeplinirea
obligaţiilor de membru (audit de conformitate).

46. Ce înţelegeţi prin obiectivitate?
Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor, confuziilor,
conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri.
Principiul obiectivitătii impune o obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a nu îşi compromite
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenţei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus în situaţii în care obiectivitatea îi este afectată. Este imposibil ca
toate aceste situaţii să fie definite şi descrise. Relaţiile care aduc un plus de confuzii sau influenţează în mod
negativ raţionamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesioniştii contabili îşi desfăşoară activitatea în multe domenii diferite şi trebuie să-şi demonstreze
obiectivitatea în împrejurări diferite.
Indiferent de poziţie sau serviciul prestat, profesioniştii contabili trebuie să protejeze integritatea
serviciilor profesionale şi să menţină obiectivitatea în raţionamentul profesional.
In selecţionarea situaţiilor şi practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerinţelor etice
legate de obiectivitate trebuie acordată atenţia corespunzătoare următorilor factori:
a. Profesioniştii contabili sunt expuşi unor situaţii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot
diminua obiectivitatea.
b. Este practic imposibil să se definească şi să se descrie toate situaţiile în care ar exista aceste posibile
presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relaţiilor care pot ori par să afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil trebuie să domine un caracter rezonabil.
c. Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei preconcepute, părtinirea ori influenţele altora să încalce
obiectivitatea.
d. Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că personalul angajat pentru serviciile profesionale
contabile şi-a însuşit principiul obiectivitătii.

47. Ce înţelegeţi prin independenţă?
Independenţa = principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert
contabil şi de contabil autorizat .
Independenţa este o situaţie a unei persoane care judecă lucrurile şi acţionează neinfluenţat de alţii.
Independenţa presupune că profesia contabilă satisface concomitent cele două componente
fundamentale ale conceptului de independenţă, şi anume:
• independenţa de spirit sau în gândire constituie independenţa de drept şi constă în acea stare a
profesionistului contabil potrivit căreia, în gândirea lui, acesta consideră că poate îndeplini o misiune în
condiţii de integritate şi cu obiectivitatea necesară.
• independenţa în aparenţă (comportamentală) sau independenţa de fapt presupune că o terţă persoană
bine informată şi intenţionată nu găseşte nici un motiv de natură comportamentală, care să o determine
să pună la îndoială integritatea şi obiectivitatea profesionistului contabil.
Din practică, rezultă că, majoritatea circumstanţelor care afectează independenţa se datorează relaţiilor
de afaceri şi financiare, cu angajaţii clientului aflaţi în poziţia de a exercita influenţă directă asupra
profesionistului contabil.
Regula de bază în cazul în care circumstanţele la adresa independenţei sunt semnificative înainte de
acceptarea misiunii, se procedează astfel:
• Se întreprind diligenţele necesare pentru eliminarea acelor circumstanţe sau, dacă nu este posibil,
• Se refuză acceptarea sau continuarea misiunii.
Circumstanţele care afectează independenţa
12

• Interes propriu.
• Autoexaminare (autocontrol).
• Favorizare.
• Familiaritate.
• Intimidare.
Interes propriu
• Interes financiar în firma clientului sau deţinerea unui interes împreună cu un client
• Deţinerea de acţiuni într-o proporţie semnificativă la firma clientului;
• A primit un titlu de moştenire de părţi sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul în cauză.
• Dependenţă faţă de onorariile primite de la un client.
• 90 % din cifra de afaceri a cabinetului provien de la un singur client.
• Întreţinerea unei relaţii de afaceri strânse cu un client.
• Profesionistul contabil este intr-o asociaţie în participaţie cu clientul.
• Interesul de a nu pierde un client.
• Pierderea clientului respectiv ar însemna intrarea în faliment a cebinetului.
• Onorarii neprevăzute.
• Acceptarea pe parcursul executării lucrarilor a unor onorarii neprevăzute în contract.
• Împrumut către, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaţii acestuia.
• Dacă cientul este o bancă, împrumutul nu generează o ameninţare la adresa independenţei, în condiţiile
ca împrumutul să fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilalţi clienţi.
Autoexaminare
• Descoperirea unei erori semnificative în cursul unei lucrări de reevaluare.
• Reportarea asupra situţiei financiare a unei firme de către acceaşi persoană implicată în elaborarea
situaţiei financiare respective.
• Pregătirea documentelor primare pentru înregistrarea în contabilitate, care fac obiectul unei misiuni de
certificare.
• Un membru al echipei de certificare care ocupă sau a ocupat funcţia de director sau a fost angajat al
clientului.
• Prestarea unor servicii pentru un client care afectează direct subiectul în cauză.
Favorizare
• Promovarea acţiunilor într-o unitate cotată atunci când aceasta este un client de audit al situaţiilor
financiare.
• Apărarerea uni client în cazul unor litigii sau în rezolvarea disputelor cu terţii.
• Un membru al echipei de audit are o rudă de gradul I sau un afin care ocupă funcţia de director sau
angajat al clientului.
• Acceptarea unor cadouri din partea clientului.
• Asocierea de lungă durată a unui membru important al echipei cu clientul.
Intimidare
• Ameninţarea înlocuirii sau concedierii făcută de client.
• Ameninţarea în litigiu.
• Exercitarea unei presiuni în vederea reducerii volumului de muncă pretins aferent execuţiei unei misiuni
şi respectiv a onorariilor.

48. Ce înţelegeţi prin respectul faţă de normele tehnice şi profesionale?
Respectul faţă de normele tehnice şi profesionale presupune că profesionistul contabil trebuie să realizeze serviciile
profesionale conform normelor tehnice şi profesionale aplicabile şi este obligat să urmărească cu grijă şi competenţă
instrucţiunile clientului saău sau angajatorului său, în măsura în care acestea sunt compatibile cu exigenţele de integritate,
obiectivitate, iar în cazul liber profesioniştilor, de independenţă.
Între altele, profesionistul contabil trebuie să respecte normele tehnice şi profesionale publicate de: IFAC
(Normele internaţionale de audit), IASC (Normele contabile internaţionale), organismul profesional, membru al IFAC şi
legislaţia în vigoare.

13

Atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator. • Un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidenţialitatea. Situaţii in care profesioniştii contabili sunt sau pot fi obligaţi să divulge informaţii confidenţiale: a. Dezvăluirea de informaţii confidenţiale în afara firmei sau organizaţiei angajatoare ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri. Expertul contabil liber profesionist este un economist. şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. cu excepţia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informaţie sau dacă există o obligaţie legală sau profesională de a face publice acele informaţii. • Obligaţia de confidenţialitate continuă şi după încheierea relaţiei dintre profesionistul contabil şi client sau angajator. Prin urmare. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. salarizare. b. 14 . • Un profesionist contabil trebuie să ia în considerare menţinerea confidenţialităţii în cadrul firmei sau al organizaţiei angajatoare. 50. El nu primeşte. economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. 49. dintre contabilul autorizat şi contabilul salariat ? Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare. ci un ONORARIU prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. servicii. marketing. management. de asemenea. şi • pentru a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. şi • pentru a respecta standardele tehnice şi cerinţele etice. c. În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil ? Principiul confidenţialităţii impune ca obligaţie profesioniştilor contabili de a se abţine de la: a). • Un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său şi persoanele care îi furnizează consultanţă sau asistenţă respectă principiul confidenţialităţii. pentru lucrările executate. să menţină confidenţialitatea în prezentarea de informaţii către un posibil client sau angajator. planificare. în special în situaţii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. Profesionistul contabil trebuie să fie conştient de posibilitatea unor scurgeri de informaţii. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. chiar şi într-un mediu social. economistul este specializat în multe domenii: turism. un salariu. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigaţii din partea organizaţiei membre sau a unui organism normalizator. Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale. De asemeni. În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat . • pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. Folosirea informaţiilor confidenţiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul perso- nal sau în avantajul unei terţe părţi. Atunci cânţi divulgarea este autorizată prin lege: • pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. • Un profesionist contabil trebuie. ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat. Atunci când există o obligaţie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calităţii unui corp membru sau al organismului profesional. financiar-contabil. b). independent faţă de societatea comercială.

sa supravegheze gestiunea societatilor comerciale . răspund civil şi penal faţă de întreprindere.-auditorul statutar emite in toate cazurile un raport de audit care are un conţinut strict normat. cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor.sa verifice bilantul contabil 53. execută toate lucrările contabile.-auditul statutar se efectuează numai prin sondaj. în urma unor proceduri anevoioase. dacă procedura a fost declanşată de acesta.-orice auditor statutar e mandatat. pe baza mandatului acceptat si confirmat de AGA. Arătaţi categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare a activităţii debitorului aflat în insolvenţă. în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe.-numirea auditorului statutar se face de catre adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. Cine este contabilul autorizat? Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare. 85/2006. In anumite situaţii. potrivit Legii nr. cu condiţia să îşi fi manifestat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la art. 3. ei pot pierde întreprinderea de client şi. de la data desemnării sale şi până la împlinirea unui termen de 30 de zile d ela data afişării tabelului definitiv de creanţe. potrivit art. 1. Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. putând fi stimulat ori penalizat de şeful ierarhic sau la propunerea acestuia.sa realizeze verificari si interventii cand situatia o impune . 51. 7. (2). In schimb. nesalarizat de o entitate economică. De asemeni.sa contribuie la desfasurarea inventarierii . cu condiţia formulării. Auditul statutar este activitatea realizata de cenzori potrivit dispozitiilor legale. De regulă. este specializat pe un sector al contabilităţii. 28. Ca şi economistul salariat. 2.-misiunea de audit statutar are un caracter permanent. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare şi are competenţa de a ţine contabilitatea şi de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situaţiilor financiare. chiar dacă sunt independenţi. de regula pentru o durata de 5-7 ani. 6. Prezentaţi cel puţin 7 caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual.-auditorului statutar îi este specifică o anumita conduită deontologică precis stabilită prin codul etic. (1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: a) debitorul. prin aceasta. 52. (6). 33 alin. c) unul sau mai mulţi creditori care şi-au anunţat această intenţie până la votarea raportului prevăzut la 15 . contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate. Expertul contabil. 4. a intenţiei de reorganizare. Contabilul autorizat (liber profesionistul) . 5. ca şi expertul contabil (liber profesionistul). b) administratorul judiciar. contabilul autorizat.-auditorul statutar nu poate avea imixtiuni în gestiunea societăţii-client. şi potrivit art. economistul sau contabilul salariat pierde cu greu postul sau. şi care sunt termenele în care pot propune planul. în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori. este un profesionist independent.sa verifice casa . sursa de venit. are la baza Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 si are ca scop: . 59 alin.

la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. de regula.R. pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate? Actiunea in raspundere contra fondatorilor. . precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari. 58. deţinând împreună cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe.art. Rata neutra . administratorilor. nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori. Rata de capitalizare sau de actualizare este formata. folosit in evaluarea unei intreprinderi. respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de administraţie. 54.(1) Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv. Cash-flow . cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei. 59.În înţelesul prezentei legi. până la prima adunare a creditorilor.I. după 30 de zile de la scadenţă. termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 1. respectiv prin insumarea profitului net cu amortizarile si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si scaderea variatiei necesarului de fond de rulment si a fondurilor necesare pentru investitiile de mentinere (nu de dezvoltare). judecătorul-sindic va desemna provizoriu. riscurile interne se stabilesc cu ocazia diagnosticului de evaluare. Prezentaţi componentele ratei de actualizare atunci când e înţeleasă ca şi rată de rentabilitate a investiţiilor alternative. 19. În ofertă.este cu atat mai mare cu cat exploatarea prezinta riscuri. administratorilor. Prima de risc . L85/2006. practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane. directorilor.corespunde unor plasamente fara riscuri si cel mai adesea marimea ei se stabileste la nivelul dobanzii practicate la imprumuturile de stat. din rata de baza (neutra) la care se adauga prima de risc a intreprinderii de evaluat. iar riscurile externe prin documentare si investigatii exterioare ale evaluatorilor. b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate. se apelează la evaluări economice ale activelor? Exista trei mari grupe de factori extemi a caror actiune conduce la distorsiuni intre bilantul contabil al unui agent economic si bilantul sau economic. si care fac necesara reevaluarea: 16 . în termen de 30 de zile de la data afişării tabelului definitiv de creanţe.P. De cine poate fi exercitată acţiunea în răspundere contra fondatorilor. 85/2006 cu privire la procedura insolvenţei. care va decide cu majoritatea 55. Care sunt condiţiile legale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică sau juridică pentru a fi desemnată ca administrator judiciar în cadrul procedurii insolvenţei? L85/2006 Art.N. în contabilitate. cenzorilor sau auditorilor financiari si directorilor apartine adunarii generale. Fluxul anual de lichiditati nete. un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul U. 3. se obtine de regula prin metoda indirecta. Care sunt situaţiile în care.flux de lichiditati. 59 alin.Art. În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul. Prezentaţi caracteristicile generale ale unui cash-flow. inclusiv in legatura cu rentabilitatea ramurii din care face parte intreprinderea. precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. . 57. (2). Definiţi starea de „insolvenţă” potrivit Legii nr. 56.

hotăraţi si avizaţi. La analiza unei astfel de abordari a riscului. riscul monetar. . . ca o crestere a ratei de actualizare (metoda cresterii dobanzii.la depistarea factorilor de risc si .ajuta la anticiparea viitorului firmei. care actioneaza in cunoştinţa de cauza. Rata dobanzii care este bazata pe o estimare subiectiva a componentelor sale (rata dobanzii de baza fara risc) 62.la stabilirea ipotezelor de evaluare scara valorilor determinate prezentate in raportul final. in sens calitativ. 17 . 60.alegerea metodelor. intr-o tranzacţie echilibrata după un marketing adecvat 63. Prezentaţi 3 metode de determinare a ratei de actualizare. . metoda primei de risc). Valoarea de piaţa reprezintă suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluării. -Rentabilitatea specifica aşteptata pentru investitii alternative. . 61. pe care utilizatorii raportului de evaluare il căuta in acea întreprindere pentru a deduce rapid consecinţele la nivelul rezultatelor sale.. Rolul diagnosticului in evaluarea întreprinderii : .conditii de manifestare a principiilor si regulilor economiei de piata). .raportului de schimb al monedei nationale.cunoaşterea regulilor concurenţiale ale sectorului din care face parte întreprinderea. Rata de actualizare trebuie sa reflecte riscurile pentru care estimările viitorului flux de numerar au fost ajustate. O rata care reflecta evaluările pieţei curente asupra valorii –timp a banilor si riscurile specifice activului este rentabilitatea pe care investitorii ar solicita-o daca au ales o investitie care ar genera fluxuri de numerar. ca suport material al secretului comercial al intreprinderii. Profiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot proganoza cu certitudine din cauza faptului ca viitorul este nesigur.rata neutra de plasament pe piata financiara . cu valori. cu deosebire sub urmatoarele aspecte: modalitati de amortizare practicate si modalitati de contabilizare utilizate (contabilitatea de gestiune.este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-zisa respectiv in stabilirea ipotezelor de evaluare.rata dobanzii ceruta pentru plata datoriei planificate. . durata si profil al riscului echivalente cu acelea pe care intreprinderea le asteapta sa fie generate din active. incertitudinile legate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in evaluarea prin doua metode: 1.preturilor libere. Care este rolul dignosticului în evaluarea întreprinderii? Diagnosticul are drept scop . ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii (metoda echivalarii sigurantei sau metoda deducerii profitului) sau 2. intre un cumparator si un vanzator. Sunt luate in considerare si riscuri cum ar fi: riscul de tara.înţelegerea factorilor economici care influenţează sectorul de activitate al întreprinderii. . prudent si fara constrângeri. -rata de actualizare = dob obligatiiunilor de stat + prima de risc..determinarea oportunităţilor si riscurilor. Definiţi valoarea de piaţă. − gestiunii interne a agentilor economici.facultatea de integrare a rezultatelor in reprezentarea sintetica sau modelul. Rata de actualizare trebuie sa fie o rata înainte de impozitare ce reflecta evaluările pieţei curente ale valorilor- timp a banilor si riscurile specifice activului. Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de pe piata prin intermediul unor prime de risc. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi rata de actualizare. . riscul de proiect si riscul fluxului de numerar. care sta la baza competitiei si concurentei . punctelor forte si slabe in prezent si in viitor.

respective zona in care ar putea începe negocierea si care ar putea probabil sa se situeze preţul. paragraful opiniei. Explicaţi diferenţele dintre preţ şi valoare. . falimente. Necesitatea evaluării unei întreprinderi apare când in viata întreprinderii au loc unele schimbări semnificative cum sunt: . .ED (dosarul exerciţiului. Procesul de evaluare economica are drept obiectiv .cu ocazia privatizării când elementele prezentate in bilanţul contabil nu reflecta valori de piaţa ci mai degrabă valori administrative. activelor si întreprinderilor.modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor. activului sau întreprinderii in ansamblul sau. secţiunea H) intitulată „Lucrările de sfârşit de misiune”. Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influenţează dorinţa de a cumpăra sau vinde.EH (dosarul exerciţiului. paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de audit. 65. .a valorii de circulaţie a bunurilor. . . astfel: . secţiunea E) intitulată „Controalele substantive”.EB (dosarul exerciţiului.el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaţiul economic al tarii. Valoarea unui bun se fondează pe noţiune de schimb.actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni. . raportul său nu trebuie să poarte o dată anterioară celei la care situaţiile financiare au fost închise şi aprobate. Stabilirea preţului presupune negocierea. Întrucât responsabilitatea auditorului constă în emiterea unui raport asupra situaţiilor financiare pregătite şi prezentate de conducerea societăţii. semnătura. de care el a avut cunoştinţă până la această dată. latura patrimoniala si profitabilitatea bunului. Explicaţi necesitatea evaluării economice şi financiare a unei întreprinderi. secţiunea G) intitulată „Verificări şi informaţii specifice”. . evaluatorul nu-si propune sa determine preţului ci gama de valori.in cazul tranzacţiilor comerciale. secţiunea A) intitulată „Acceptarea misiunii”.modificări in mărimea si structura capitalului social.EA (dosarul exerciţiului. adresa şi data raportului. Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statuar. paragraful introductiv.EI (dosarul exerciţiului. . prin aplicarea unor metode de evaluare care abordează atât separate cat si împreuna . partaje). de natura psihologica sau economica si obiective. . 68. Dosarul exerciţiului cuprinde 10 secţiuni (părţi) simbolizate de la A la J. 18 . Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: titlul. aceste criterii pot fi subiective.EE (dosarul exerciţiului. secţiunea F) intitulată „Utilizarea lucrărilor altor profesionişti”. Preţul este suma de bani ce se poate obţine din vânzarea unui bun de bunăvoie. Structura dosarului exerciţiului. Explicaţi semnificaţia datării raportului de audit. secţiunea I) intitulată „Intervenţii cerute prin reglementări diverse”.EC (dosarul exerciţiului. destinatarul. secţiunea B) intitulată „Sinteza misiunii şi rapoarte”. .EF (dosarul exerciţiului.stabilirea valorii de piaţa. 64. secţiunea C) intitulată „Orientare şi planificare”. . sau costuri istorice mult diferite de valorile juste 66. . evenimentelor şi tranzacţiilor intervenite. intre parţi aflate in cunoştinţa de cauza. secţiunea D) intitulată „Evaluarea riscului legat de control”. se poate considera astfel ca valoarea comerciala constituie punctul de echilibru in care vânzătorul accepta sa vanda si comparatorul sa cumpere. . 67. . Cititorul este astfel informat că auditorul a apreciat efectele asupra situaţiilor financiare şi asupra raportului său.EG (dosarul exerciţiului. Raportul auditorului trebuie să poarte data de la sfărşitul lucrărilor de audit. in cadrul unei tranzacţii in care preţul este determinat obiectiv.

Controlul de calitate la nivelul organismului profesional. Prezentaţi pe scurt conţinutul secţiunii a 8-a din Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România. ea depinde de urmatoarele elemente: a.1. imbinat cu prezentarea de "Rapoarte anuale" privind auditul de calitate. Nivelul asigurarii (certitudinii) auditului si serviciilor conexe este destinat a creste credibilitatea informatiei privind un obiectiv oarecare.2.o relatie intre trei parti implicand: b. Dosarul exerciţiului cuprinde toate elementele unei misiuni a căror utilitate nu depăşeşte exerciţiul controlat. . ca membrii echipelor de audit si servicii conexe. sa fie independenti de clientii misiunilor de audit si servicii conexe. . 71. EJ (dosarul exerciţiului. o mai buna percepere din partea CECCAR asupra modului in care sunt organizate si desfasurate activitatile cabinetelor/societatilor membre. . el permite asamblarea tuturor lucrărilor. Trecand de la metoda controlului colegial la controlul efectuat de organismul profesional prin personal angajat. societate. Misiunea de exprimare a unei opinii este o activitate speciala. au crescut responsabilitatile profesionistilor contabili fata de cunoasterea. Este in interesul publicului si totodata este cerut de acest Cod etic.documentarea lucrărilor efectuate. s-a reusit. si iii.mai buna organizare a misiunii şi controlul ei. Pentru a obtine o intelegere completa a obiectivelor si elementelor unei misiuni privind exprimarea unei opinii este necesara consultarea tuturor Standardelor internationale de audit. iar pe de alta parte. insusirea. pe de o parte. .justificarea opiniei emise şi redactarea raportului. . 69. Sectiunea a 8-a din acest Cod stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile privind independenta* profesionistului contabil in cazul misiunii de audit si servicii conexe (Assurance engagemente). potrivit standardului international. Monitorizarea de catre CECCAR a activitatilor desfasurate de membri a condus la cresterea interesului fata de etica si deontologie in profesie. Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului. 70. de la organizarea misiunii la formularea raportului. aplicarea si respectarea normelor si ghidurilor profesionale emise de CECCAR. ai societatilor din cadrul grupului. nici unui organism membru sau cabinet. 19 .înlesnirea muncii în echipă şi supervizarea lucrărilor delegate colaboratorilor. un utilizator anume precizat. astfel incat serviciile prestate sa fie la nivelul exigentelor privind calitatea ceruta de terti. ai cabinetelor sau societatilor de profil si daca este cazul. 8.3. Dosarul exerciţiului este indispensabil pentru: . Introducere 8. deciziilor luate şi asigurarea că programul s-a derulat fără omisiuni. nu ii este permisa aplicarea unor standarde mai putin riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune. prin evaluarea faptelor care atesta ca obiectivul examinat este conform criteriilor adecvate. 8. astfel incat Codul Etic National al Profesionistilor Contabili a devenit indispensabil de pe masa contabililor din Romania. sub toate aspectele sale importante. un profesionist contabil ii. i. secţiunea J) intitulată „Controlul conturilor consolidate”. o parte responsabila. in consecinta.

proceduri convenite. . Cadrul stabileste principiile pe care membrii echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe.un obiectiv d. practicile privind resursele umane).raportari interne si externe · . 8.atestari si raportari directe · .7.4. controale interne) sau · Diagnostic de comportament (de pilda: conducerea corporativa. .Date (de pilda. Este necesara aplicarea rationamentului profesional pentru a determina care sunt masurile necesare cele mai indicate. Partea responsabila si utilizatorul anume precizat pot fi sau nu din aceeasi entitate clienta.6. cabinetele.o concluzie. Aceasta sectiune a Codului etic prevede un cadru. . . 20 .sectorul privat sau public. De pilda. societatile de profil si grupurile.criterii adecvate e.pregatirea lucrarilor de rambursare a taxelor si impozitelor.Sisteme si proceduri (de pilda. cand nu este exprimata nici o concluzie si consultanta fiscala. . respectarea unor reglementari.auditarea sau revizia unei game largi de informatii financiare (situatii financiare anuale) si informatii nefinanciare (note explicative ale situatiilor financiare) · . 8. evaluarea si masurile de preintampinare a amenintarilor la adresa independentei.consultanta privind managementul. modalitatea de realizare. c. 8. Exista o gama larga de misiuni (contracte) care furnizeaza un nivel inalt sau mediu de certitudine (asigurare). Nu toate misiunile (contractele) profesionistilor contabili au ca finalitate exprimarea unei opinii (asigurare) a clientului privind asertiunile conducerii entitatii. Misiunile executate frecvent de profesionistii contabili. trebuie sa le utilizeze pentru a identifica amenintarile la adresa independentei si a evalua importanta acestor amenintari si masurile necesare eliminarii sau reducerii lor la un nivel acceptabil. 8. constituit din principii.5. informatii statistice. pentru identificarea. · . informatii financiare istorice sau prospective.compilarea situatiilor financiare sau a altor informatii financiare. . Obiectivul unei misiuni (contract) de exprimare a unei opinii poate fi constituit din: · . Relatia dintre partea responsabila si utilizatorul anume precizat este necesar a fi privita in contextul unui contract specific. o intreprindere mama poate cere auditarea informatiilor furnizate de catre una din filialele sale. indicatori de performanta). care nu sunt misiuni (contracte) de audit (deci de non- audit)cuprind: . Acestea pot fi misiuni (contracte) care cuprind obiective privind: · .alte servicii de consultanta. si f. .

politici şi proceduri de implementare şi monitorizare a controlului calităţii nivelului de asigurare al angajamentului cu clientul. Furnizeaza ghidul conceptual pentru protejarea independentei. Un profesionist contabil nu trebuie sa dea unui client sau unui angajator asigurarea ca declaraţia fiscala şi consultanta în materie fiscala sunt dincolo de orice îndoiala. societatilor de profil sau grupului sa identifice situatii similare cu cele exemplificate.Exemplele prezentate sunt destinate a ilustra aplicarea principiilor din aceasta sectiune. 73. Obligaţiile etice ale expertului contabil în cursul unei misiuni de consultanţă fiscală. Profesionistul contabil trebuie sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca declaraţia fiscala este corect întocmita pe baza informaţiei primite. 72. obiectivele si principiile fundamentale sunt valabile in mod egal pentru toti profesionistii contabili. Exemplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit. evaluarea importanţei acestor ameninţări şi identificarea măsurilor de protejare. ci sa caute continuu sa aplice principiile acestei sectiuni la circumstantele particulare pe care le intampina.destinată exclusiv celor angajaţi 74. neexistand o lista exhaustiva a tuturor circumstantelor care pot crea amenintari la adresa independentei. Mai mult. Un profesionist contabil nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaraţie sau comunicare în care exista motiv sa se creadă ca: a) ar conţine o declaraţie falsa sau înşelătoare. Un profesionist contabil care întreprinde sau asista la pregătirea unei declaraţii fiscale trebuie sa informeze clientul sau angajatorul ca responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiei revine în primul rând clientului sau angajatorului. . sectorul public sau invatamant. . sau membrii cabinetelor.destinată exclusiv profesioniştilor contabili liber profesionişti C) . b) ar conţine declaraţii sau informaţii furnizate neglijent sau fără nici o cunoaştere reala a faptului ca ele sunt adevărate sau false. Consultanta fiscala sau opiniile referitoare la consecinţa materiala date clientului ori unui angajator trebuie sa fie exprimate sub forma unei scrisori sau intr-o nota în dosarul de lucru. Profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca angajatorul sau clientul sunt conştienţi de limitele legate de serviciile şi consultanta fiscala şi ca nu interpretează greşit exprimarea opiniei drept o afirmare a existentei unui fapt real. Codul se bazeaza pe aceea ca. Protejarea independenţei prin măsuri interne cabinetului. comert.importanţa independenţei acordată de conducerea cabinetului/societăţii şi modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesionişti contabili în audit. daca nu se prevede in mod special o limitare. Astfel de măsuri constau în: .destinată tuturor profesioniştilor contabili angajaţi sau liberi profesionişti B) . Societatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu al clientului.politici de independenţă privind identificarea ameninţărilor la adresa independenţei. 21 . indiferent daca ei practica in calitate de liber-profesionisti sau ca angajati in industrie.politici interne şi proceduri de supraveghere a respectării aplicării politicilor şi procedurilor privind independenţa. sau c) ar omite sau ascunde informaţia ceruta a fi prezentata şi o asemenea omitere sau ascundere poate induce în eroare autorităţile fiscale. In consecinta nu este suficient ca un membru al echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe. Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România? Codul etic naţional are 3 părţi: A) . .

.politici şi proceduri care să permită identificarea intereselor sau relaţiilor dintre cabinete/societăţi şi membrii acestora cu clienţii.politici şi proceduri pentru a însărcina colaboratorii şi angajaţii cabinetului/societăţii să comunice nivelurilor superioare orice chestiune privind independenţa şi obiectivitatea care îi preocupă.mijloace de a informa partenerii şi personalul de conducere al clienţilor şi al entităţilor lor raportoare că trebuie să rămână independenţi faţă de cabinetul/societatea prestatoare de servicii profesionale. . . . revin clientului. tuturor colaboratorilor şi angajaţilor. .politici şi proceduri care să interzică membrilor cabinetului/societăţii şi altor persoane. Masuri interne ale societatii pentru protejarea independentei: . pentru a asigura conformarea cu politicile şi procedurile stabilite.elucidarea. situaţiile sau interesele care creează ameninţarea. acestea include şi informarea membrilor cabinetului/societăţii asupra procedurilor deschise împotriva lor.politici şi proceduri privind monitorizarea evitării obţinerii veniturilor cabinetului/societăţii de la un singur client.comunicarea sincronizată a politicilor şi procedurilor cabinetului/societăţii. .implicarea altui cabinet/societate pentru a realiza sau a realiza din nou o parte din nivelul de asigurare al angajamentului. în măsura în care acesta îşi asumă responsabilitatea serviciilor prestate. să influenţeze rezultatul nivelului de asigurare angajat.un mecanism disciplinar. .consultarea unei terţe persoane. Când măsurile de protejare a independenţei. incluzând instruirea corespunzatoare şi formarea lor continuă.politici şi proceduri care să protejeze membrii echipelor de audit şi servicii conexe să nu ia decizii manageriale sau să-şi asume responsabilităţi care.includerea suplimentară în echipă a unui profesionist contabil care să supravegheze lucrările efectuate sau pentru a da recomandările necesare cerute. atunci singura măsură utilă va fi aceea de a refuza contractul privind acordarea nivelului de asigurare angajat sau de a se retrage din acest contract. . când are participări financiare personale care pot crea o ameninţare la adresa independenţei. . care nu a fost membru al echipei de audit şi servicii conexe. . cum ar fi un comitet de administratori independenţi.eliminarea unei persoane din echipa de audit şi servicii conexe. servicii conexe pentru satisfacerea interesului public .proceduri si politici de implementare si monitorizare a controlului calitatii nivelului de asigurare al angajamentului contractat cu clientul 22 . . inclusiv orice schimbări ale acestora.desemnarea unui membru cu experienţă al managementului cabinetului/societăţii drept delegat responsabil pentru supravegherea functionării adecvate a sistemului de protejare a independenţei. . . Această persoană ar putea fi angajată din afara cabinetului/societăţii/grupului sau să fie cineva din interiorul lor. cu comitetul de audit sau cu alte persoane din conducerea clientului. un organism profesional de reglementare sau un alt profesionist contabil. care nu fac parte din echipa de audit şi servicii conexe. .modalitatea de folosire a diferiţilor parteneri şi echipe pentru prestarea unor servicii profesionale care reprezintă părţi dintr-un contract încheiat cu un client. . de drept. arătate mai înainte. sunt insuficiente pentru a elimina sau reduce la un nivel acceptabil ameninţările la adresa independenţei sau când cabinetul/societatea consideră necesar să nu elimine activităţile.importanta independentei acordata de conducerea societatii si modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesionisti contabili in audit. a naturii serviciilor prestate şi a mărimilor onorariilor percepute.implicarea altui cabinet/societate pentru realizarea din nou a serviciilor care nu necesită un nivel de asigurare acordat clientului. .comentarea problemelor privind independenţa cu comitetul de audit sau cu alte persoane din conducerea clientului. .rotirea personalului cu funcţii de conducere. .

.măsuri de protejare stabilite în cadrul propriilor sisteme şi proceduri ale cabinetelor/societăţiilor.evaluari administrative (cele solicitate de administrator) . un mecanism disciplinar pentru a asigura conformarea cu politicile si procedurile stabilite 75. Trebuie deci să ne asigurăm că nici o relaţie personală sau familială nu pune în pericol independenţa profesionistului în îndeplinirea misiunii sale. Protejarea independenţei prin normele legale şi profesionale. Definiţi valoarea justă. directori generali. Relaţiile personale şi familiale pot prejudicia independneţa. -bilantul economic .măsuri de protejare stabilite în cadrul contractului încheiat cu clientul beneficiar al serviciilor profesionale. Manifestări de familiarism – ameninţare la adresa independenţei.evaluari contabile . De exemplu. Valoarea justa reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parţi aflate in cunoştinţa de cauza.evaluari bazate pe expertiza si diagnostic Din punct de vedere al obiectului evaluarii: . . Clasificaţi diferitele tipuri de evaluări. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform cărora o relaţie personală sau familială între un profesionist liberal şi un client este acceptabilă (prin client îneţlegându-se proprietarul întreprinderii. politici de independenta documentate privind identificarea amenintarilor la adresa independentei. -bilantul functional. Natura măsurilor de protejare care urmează a fi aplicate va varia în funcţie de împrejurări.evaluari de intreprinderi 23 . sau când deţin împreună interese semnificative într-o societate în participaţiune cu un client.respectiv: -bilantul contabil. Din punct de vedere al utilizatorului evaluarii . politici si proceduri privind monitorizarea evitarii obtinerii veniturilor societatii de la un singur client . in cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. evaluarea imprtantei acestora si aplicarea masurilor pentru eliminarea sau reducerea amenintarilor . 78. politici interne si proceduri care sa permita identificarea intereselor sau relatiilor dintre societate si clientii serviciilor prestate . Aprecierea performantei se realizeaza prin evaluare iar evaluarea se realizeaza cu ajutorul diversilor indicatori iar indicatorii la rindul lor se calculeaza in baza unor elemente de bilant. acţionari principali. 79.măsuri de protejare create de profesie. legislaţie sau reglementări. astfel de presiuni pot apărea atunci când liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului. 76. Explicaţi legătura dintre scop şi metodă în evaluarea întreprinderii. directori financiari.Elementele de bilant pot fi mai mult ori mai putin edificative in functie de scopul urmarit si in functie de care forma a bilantului se utilizeaza stiut fiind ca in realizarea evaluarii se vehiculeaza cel putin trei forme de bilant. adminsitrator sau posturi echivalente) Institutele membre ale IFAC trebuie să-şi informeze membrii de tipul de situaţii susceptibile de a-i expune la presiuni. identioficarea masurilor de protejare. 77.Aceste măsuri se impart în trei categorii: . .

din cauza limitării întinderii lucrărilor noastre.. Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive. ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare..evaluari contractuale . în opinia noastră.. mod de prezentare... secţiunea C) intitulată „Situaţii financiare şi rapoarte privind exerciţiile precedente”. pentru exerciţiul încheiat la această dată. a contului de profit şi pierdere. secţiunea A) intitulată „Generalităţi”. situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă a situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie . rascumparari manageriale) evalurari in scopuri comerciale. Structura dosarului permanent.evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare .” 83. potrivit legii.. .evaluari de grupe de bunuri Din punctul de vedere al scopului evaluarii: .PD (dosarul permanent. 81..pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie. Dosarul permanent se subdivide în 7 secţiuni pentru a facilita lectura şi controlul din partea organismului profesional. pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare. Explicaţi rolul bilanţului contabil în evaluarea unui activ sau a unei întreprinderi. Această practică nu este. Rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi: .. Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar. O astfel de opinie poate fi rezultatul limitării întinderii lucrărilor şi e poate prezenta astfel: „Noi nu am fost în măsură să asistăm la inventarul fizic.pentru utilaje. şi nu sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. rentabilitatea intreprinderii. după cum urmează: .. mod de prezentare.PE (dosarul permanent. . secţiunea D) intitulată „Analize permanente”.. . reprezinta patrimoniul adus la nivelul pietei.. fiscale 80. Având în vedere importanţa faptelor expuse mai sus.evaluari de bunuri . Bilantul economic ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare.......PA (dosarul permanent. nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare. secţiunea B) intitulată „Documente privind controlul intern”.evaluari generate de initiative antreprenoriale (fuziuni.... actualizate si corectate in functie de exigentele pietei....” 82..PC (dosarul permanent. nici să procedăm la confirmarea directă a conturilor de clienţi..PB (dosarul permanent. secţiunea E) intitulată „Fiscal şi social”. precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte. impusă de către direcţiune. transferal activelor nete. O astfel de opinie poate fi formulată din cauza dezacordului asupra principiilor contabile şi se poate formula astfel: „Cum este explicat în nota X.. noi nu ne exprimăm opinia asupra conturilor anuale. pe baza unui amortisment liniar şi a unei cote de... amortismentele cumulate trebuiau să se ridice la . oferte publice initiale. .. După părerea noastră. .pentru clădiri şi . Cheltuielile aferente. Opinia defavorabilă: motive.În consecinţă. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. 24 . reprezinta patrimoniul. ... trebuiau să se ridice la suma de . iar pierderea exerciţiului şi pierderile cumulate la.... .... Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale. este instrumentul de lucru pe baza caruia se evalueaza o întreprindere. suplimentari de fonduri.. din cauza incidenţei faptelor menţionate în paragraful precedent.

Natura.acceptarea si pastrarea clientilor – evaluarea potentialilor clienti si verificarea celor existentei . Dosarul permanent permite evitarea repetării în fiecare an a unor lucrări şi transmiterea de la un exerciţiu la altul a elementelor de cunoaştere a întreprinderii. Clasarea lor într-un dosar separat – dosarul permanent – permite utilizarea lor ulterioară. supervizarea şi revederea lucrărilor realizate la toate eşantioanele permit obţinerea unei asigurări rezonabile că lucrările efectuate răspund normelor de calitate stabilite. 85. Scopul controlului calitatii este de a stabili standarde si de afurniza instructiuni privind: . secţiunea F) intitulată „Juridice”. înscrise în Codul etic.delegare – indrumare. integritate. după aducerea lui la zi.exigenţele profesionale: personalul cabinetului sau al societăţii trebuie să se conformeze principiilor de independenţă. PG (dosarul permanent. calendarul şi întinderea politicilor şi procedurilor de control de calitate ale unui cabinet sau societate depind de numeroşi factori ca: felul şi importanţa activităţii sale. dispersia geografica. confidenţialitate şi profesionalism.aptitudini şi competenţe: nivelul de instruire şi formare al personalului cabinetului sau societăţii permite acestuia să se achite în mod corect şi complet de sarcinile pe care le primeşte în cadrul unei misiuni de audit. la politicile şi procedurile folosite de unn cabinet în lucrările de audit şi la procedurile referitoare la lucrările încredinţate unor colaboratori ai auditorului. Obiectivele politicilor de control de calitate adoptate de către un cabinet sau o societate sunt urmatoarele: . PF (dosarul permanent. de bază. . costuri etc.cerintele profesioanle .aptitudini si competente .obiectivitatea . 86.monitorizare – se monitorizeaza gradul de adecvare continuu si eficacitatea operationala a politicilor si procedurilor de control al calitatii 87.independenta 25 . . .proceduri referitoare la munca delegata asistentilor pentru un audit individual Obiectivele politicilor de control al calitatii vor incorpora urmatoarele: . . Rolul şi importanţa dosarului permanent. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit.delegarea : conducerea.politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general . .repartizare – actvitatea de audit este repartizata personalului cu grad de instruire tehnica si experienta profesionala ceruta in circumstantele date . supraveghere si revizuire la toate nivelurile astfel incat sa se asigure rezonabilitatea activitatii desfasurate . Cum explicaţi responsabilităţile etice ale altor profesionişti utilizaţi în cadrul unei misiuni de audit.consultare – consultanta ori de cate ori e necesar. obiectivitate. in cadrul sau in afara firemei cu persoane competente . . secţiunea G) intitulată „Intervenienţi externi”. 220 stabileşte procedurile şi principiile fundamentale precum şi modalităţile lor de aplicare cu privire la controlul de calitate şi în mod deosebit. Explicaţi scopul şi obiectivele controlului de calitate al serviciilor de audit. 84. Standardul Internaţional de Audit (ISA) nr.repartizarea lucrărilor: lucrările de audit vor fi încredinţate personalului care dispune de pregătirea şi experienţa necesară. Unele informaţii şi documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toată durata mandatului. nivelul de organizare.

Investigaţiile disciplinare vor începe. De exemplu.R. O misiune de certificare rezonabilă în care un profesionist contabil independent îşi exprimă o opinie cu privire la faptul dacă situaţiile financiare sunt sau nu întocmite. 4. Ofertele de stimulente pot reprezenta ameninţări la adresa conformităţii cu principiile fundamentale. Un profesionist contabil angajat poate avea interese financiare. să facă apel la consultanţă juridică sau să demisioneze. fără să fie făcută o plângere. Investigaţiile pot. în mod voluntar. salariaţi.nerespectarea normelor generale de bază şi specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili. de obicei. 88.C.C.E. din toate punctele de vedere. de asemenea. ameninţările generate de interesul propriu la adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii pot fi cauzate de existenţa unui motiv sau a unei ocazii de a manipula informaţii sensibile referitoare la preţ pentru a câştiga beneficii financiare. Obligaţiile etice ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.nerespectarea regulilor de etică. Trebuie întotdeauna înştiinţat membrul împotriva căruia se face plângere. care ar putea. de obicei. Măsurile disciplinare pot apărea. de la cerinţele etice. să conducă la ameninţări generate de conformitatea cu principiile fundamentale. suficientă formare de specialitate sau suficientă experienţă. sau poate obţine.conduită discreditabilă sau dezonorată. Acestea includ un Audit Statutar care este auditul unei situaţii financiare solicitat de legislaţie sau de reglementări. ca rezultat al unor plângeri. 1. just şi în conformitate cu standardele profesionale relevante astfel încât informaţiile să fie înţelese în contextul lor. 89. . Principiul fundamental al competenţei profesionale şi al prudenţei solicită ca un profesionist contabil angajat să se implice doar în misiuni semnificative pentru care deţine. . precum şi cel care a făcut plângerea. 2. să fie introduse din oficiu de C. fie prin comisiile de disciplină ale filialelor. ospitalitate. unui afin sau unei rude apropiate i se poate oferi un stimulent. fie prin comisiile de arbitraj ale acestora. Un profesionist contabil angajat trebuie să întocmească sau să prezinte astfel de informaţii în mod corect.R. 5.A.E. sau poate fi la curent cu interesele financiare ale rudelor apropiate sau ale afinilor. sau de către o entitate administrativă. incluzând cadouri. structurile centrale şi locale ale Corpului trebuie să ia în consideraţie toate plângerile. Profesioniştii contabili trebuie deci să fie pregătiţi să justifice orice abatere. De obicei. conform cu cadrul de raportare financiară identificat. întocmirea şi raportarea informaţiilor. stimulente. în urma unor probleme ca: . Un profesionist contabil angajat trebuie să nu ducă în eroare. 3. un angajator cu privire la nivelul de pregătire şi experienţă. Investigaţii şi sancţiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.C. nici nu trebuie să omită să facă apel la consilierea de specialitate adecvată şi asistenţă atunci când este cazul. Investigaţiile pot fi făcute verbal sau prin corespondenţă. Când unui profesionist contabil angajat sau unui afin sau unei rude afiliate i se oferă un stimulent. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare. un profesionist contabil angajat trebuie să susţină obiectivele legitime şi etice enunţate de către angajator şi regulile şi procedurile stabilite în sprijinul acestor obiective. se poate încerca o conciliere. în unele situaţii. Profesionistul contabil angajat poate. Acolo unde există o dispută. Dacă profesionistul contabil angajat este conştient de faptul că emiterea unor informaţii eronate este fie semnificativă fie persistentă. totuşi. cum ar fi o misiune efectuată conform cu Standardele Internaţionale de Audit. Stimulentele pot lua forme diferite.A. luarea de măsuri în cunoştinţă de cauză. 26 . acesta trebuie să aibă în vedere informarea autorităţilor competente. Un profesionist contabil angajat are obligaţia profesională de a se conforma principiilor fundamentale referitoare la: conflicte potenţiale. Unui profesionist contabil angajat.C. tratamente preferenţiale şi solicitarea necorespunzătoare de relaţii de prietenie şi loialitate. interese financiare. Un profesionist contabil angajat care are responsabilitatea de a întocmi sau aproba situaţii financiare de uz general pentru o organizaţie angajatoare trebuie să se asigure că acele situaţii financiare sunt prezentate în conformitate cu standardele aplicabile de raportare financiară. Puterea acţiunii disciplinare este stabilită prin reglementările C. situaţia trebuie atent evaluată.

90. 2. provizioane).desemnarea profesioniştilor de nivel superior ca responsabili pentru actualizarea acestor proceduri.sanţiuni pentru încălcarea politicii în domeniul independenţei de către angajaţii firmei de expertiză contabilă. Raportul auditorului trebuie să menţioneze referenţialul contabil pe baza căruia a fost auditată rubrica respectivă din situaţiile financiare. 4. Opinia auditorului se va referi numai la rubrica auditată. Renuntarea la propriile convingeri. cât şi publicul larg. cunoasterea de multa vreme a clientului. Protejarea independenţei prin clauze contractuale cu clientul. intimidarea de catre un client prea dominant. . Interesului propriu. personalitatea si calitatea clientului. 27 . comunicarea acestor actualizări şi supravegherea funcţionării sistemului respectiv. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme). elimina sau reduce riscul ameninţărilor la adresa independenţei. sunt informaţi atât membrii. Totuşi. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii. susceptibile de a avea o influenţa semnificativă asupra informaţiilor în legătură cu care i s-a cerut opinia. Actiuni de intimidare 92. . din structura de conducere a firmei sale (chestionar referitor la independenţă). 5. familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client). dacă au existat circumstanţe sau fapte care au ameninţat independenţa expertului şi dacă au fost observate astfel de riscuri. 4.comunicarea activă şi în scris a cestor proceduri fiecărui profesionist şi personalului.ameninţările şi riscurile la adresa independenţei. 2.proceduri interne scrise care tratează cerinţele. Sistemul de precauţii trebuie să includă: . 91. Astfel. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra situaţiilor financiare condensate? Auditorul nu trebuie să emită vreun raport asupra situaţiilor financiare condensate decăt în cazul unde acesta a emis un raport de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. el poate emite o astfel de opinie în raportul asupra unei rubrici numai dacă această rubrică nu constituie o parte semnificativă a acestor situaţii financiare.instruirea şi controlul sistematic. 3. 5. 1. . ce precauţii au fost luate pentru a evita. Auditorului i se poate cere să exprime o opinie asupra uneia sau mai multor rubrici din situaţiile financiare ( creanţe. Cele 5 situatii de amenintare la adresa independentei sunt: 1. Auditorul trebuie să fixeze prag de semnificaţie pentru rubricile din situaţiile financiare asupra cărora işi va exprima opinia. ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva. onorarii restante. Poate fi oportun să se facă publicitate procedurilor disciplinare şi de apel. Acţini de intimidare – ameninţare la adresa independenţei. 6. Slabirea autocontrolului. . stocuri. teama de a pierde cleintul) si indirect. 3. în cadrul misiunii de audit de bază sau într-o misiune distinctă. Intr-o astfel de misiune trebuie ţinut seama de rubricile din situaţiile financiare care sunt interdependente. Manifestarile de familiarisrn.o cerinţă de documentare a fiecărui client. Dacă auditorul a formulat o opinie defavorabilă sau imposibilitate de exprimare a opiniei asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. aspectele de confidenţialitate şi tipul încălcărilor trebuie să fie luate în consideraţie atunci când se decide metoda de publicitate. Experţii trebuie să întocmească şi să menţină un sistem de precauţii care să facă parte integrantă din controlul intern din întreaga sa firmă.

L. Ce document trebuie să însoţească mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv? Rãspuns: Documentul administrativ de însoţire. Prin ce se deosebeşte o misiune de audit bazată pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? Intr-o misiune de proceduri convenite. Intr-o astfel de misiune. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat în această situaţie? Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu s epoate face inainte d eimplinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Care este organul competent la care societatea poate introduce contestaţie împotriva deciziei de impunere? Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii.art 83. 195(2) a). 95. Care este codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice? CNP-ul Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt.69(1) Og 92/2003-Cod proced. stabilite după un referenţial contabil diferit de standardele internaţionale de raportare financiară şi de normele naţionale. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? Misiunile de audit speciale se pot referi la: .R. auditorul aplică proceduri de audit definite de comun acord cu clientul şi cu toţi beneficiarii rezultatelor acestor lucrări. art. .000 lei. Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. alin 4- CPF 97. Conform prevederilor legale nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor. 93.revizuirile . taxelor.. taxelor. Împotriva societăţii Alfa S.123. . persoanele care nu detin cod numeric personal Art. Acest raport se adresează exclusiv părţilor care au convenit procedurile de pus în lucru. . s-a emis o decizie de impunere reprezentând diferenţe de impozit pe profit aferent anului 2007 în sumă de 2.situaţii financiare.El întocmeşte în mod simplu un raport asupra faptelor constatate iar utilizatorii raportului sunt cei care trag propriile concluzii din lucrările auditorului. . Legea 571/2003.misiunile de compilare .situaţii financiare condensate ( rezumate). 98.conturi sau elemente de bilanţ sau rubrici din situaţiile financiare. auditorul nu exprimă nici o asigurare. fiscala. 28 . Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor. 96.angajamentele privind procedurile agreate 94.respectarea clauzelor contractuale.

R.R. Alfa S. stabilită în Ungaria şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria. 104. Ce operaţiune realizează S. nu se înregistreaă în scop de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici. fructe care sunt transportate din Portugalia în România de către Gama. o societate comercială stabilită în România.R.L. locul unde ajung bunurile. O persoană fizică achiziţionează automobile din Germania şi apoi le revinde în România. 99. S.3817 lei. Dacă nivelul cursului de schimb este de 1 euro = 3. 60000Lei inseamna.12.L. Care sunt termenele de depunere a declaraţiei recapitulative de TVA? Raspuns: Termenul pentru depunerea declaratiei recapitulative privind livrările intracomunitare. Achizitie intracomunitara 4426 = 4427 105. S. din punct de vedere al TVA pentru această tranzacţie? Raspuns: Sc Gamma SRL trebuie sa completeze registrul nontransferurilor. operatiunea de fata este in afara sferei de cuprindere a TVA. S.L. produse de acesta la o expoziţie de tehnologie ce are loc în Franţa.R.C. şi cum va înregistra TVA-ul aferent acestei operaţiuni ştiind că fructele achiziţionate vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau dreptul de deducere a TVA-ului? Raspuns: Este o AIC pt alfa.C. un cod de TVA valabil emis de autorităţile din Ungaria. existând documente de transport în acest sens.C. S. Alfa S. La 31.2008 constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 60.C. o societate comercială stabilită în România. Gama S. fiind activitatea din care obţine venitul său principal.C. 100. Trebuie această persoană să se înregistreze în scopuri de TVA? Argumentaţi. Alfa S.L. înregistrată în scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama.C. stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop de TVA în Portugalia. conform modelului stabilit de Ministerul Finanţelor Publice 390 este 25 ale primei luni dupa fiecare trimestru.000 lei. Alfa S. deţinând şi documente de transport care atestă transportul bunurilor din România în Ungaria. înregistrată în scop de TVA în România vinde către societatea Beta. Cu această ocazie estimează că nu va realiza o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi.R. 29 .L. Care este documentul în baza căruia se colectează TVA în cazul unei livrări către sine? Raspuns: Autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei.R.C.. inregistrand tva prin Taxare inversa. Alfa regimul întreprindere mică neplătitoare de TVA? Argumentaţi răspunsul. S. 102.L.L. Gama S. plafonul. 101. După expoziţie imprimantele sunt aduse înapoi în România. argumentând că nu poate factura „scutit cu drept de reducere” întrucât Beta nu îi furnizează un cod valabil de TVA emis de autorităţile din Franţa. mai poate păstra S. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România transportă trei imprimante. ca urmare. realizând acest lucru cu un caracter de continuitate.L.C.R.C. Alfa S. se înfiinţează la data de 19 iunie 2008. Alfa S.. Alfa S.C. Este corect? Argumentaţi. facturează această operaţiune cu TVA 19%. Ce obligaţii are S.R.17742 eur 103. S.R. conform cotei din România. Beta îi comunică lui S.L. Da mai poate pastra regimul de intreprindere mica neplatitoare pentru ca nu a depasit 35000 euro. fructe care sunt transportate din România în Franţa.

prin ameninţări reale sau percepute. 1321 alin. Acţiunile de intimidare au loc atunci când un membru al cabinetului/societăţii este implicat să acţioneze obiectiv şi să exercite prudenţă profesională. ALFA S.1 >>> 10 fractiuni 10*60=600 lei 109. aferent anului 2008. Determinaţi impozitul pe mijloacele de transport. (1) din Codul fiscal.. în condiţiile în care impozitul unitar este 60 lei/200 cmc.R. Norme metodologice 12. (2) din Codul fiscal. fiind LIC. (1) Conform art.Locul unei achizitii intracomunitare de bunuri se considera a fi în statul membru UE unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie transportul. conform art. 30 . înregistrată în scop de TVA în România vinde către societatea Beta. Raspuns: 10 ha*36=360 lei/an 360/12=30 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008>>> 8 luni 8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria. termen de plata 30 septembrie 108. să factureze operaţiunea „scutit cu drept de deducere”? Livrare intracomunitara. fructe care sunt transportate din România în Ungaria de către Beta. Alfa S.L.L. O persoană deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1820 cmc începând cu luna decembrie 2007. conditie furnizare cod de inregistrare in scopuri de TVA 107. o societate comercială stabilită în România.C. O persoană fizică deţine de la 10 aprilie 2008 un teren arabil în extravilan în zona A de 10 hectare. Raspuns: 1820/200= 9.R. se aplică reţeaua de siguranţă. Ce operaţiune realizează S. 106. În cazul în care.R. Posibilitatea ca expertul să fie intimidat de o ameninţare sau de un client dominant şi să se teamă de consecinţele ce decurg din acţionarea de o manieră obiectivă. S. de la persoanele care gestionează patrimoniul sau de la angajaţii clientului. decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. 111. 132 alin. R: ar fi trebuit sa emita factura fara TVA. Precizaţi trei tipuri de venituri ce nu intră în baza impozabilă în scopul calculării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor? Venituri din productia imobilizarilor Venituri din variatia stocurilor venituri din dividende de la alta pers juridica 110.C. Alfa S. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 36 lei/ha. locul unei achiziţii intracomunitare de bunuri este întotdeauna în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.C. şi care sunt condiţiile pentru ca S. Onorariile şi independenţa – descriere. cumpărătorul furnizează un cod de înregistrare în scopuri de TVA dintr-un alt stat membru. respectiv achiziţia intracomunitară se consideră că are loc şi în statul membru care a furnizat codul de înregistrare în scopuri de TVA şi în statul membru în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. Ameninţări legate de intimidare – descriere.L.

aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenţa nu este obligatorie.stare de gandire care permite oferirea unei opinii. • ea presupune integritate si obiectivitate. Independenta inseamna un ansamblu de reguli si mijloace prin care profesionistul demonstreaza publicului ca-si poate indeplini misiunile intr-o maniera corecta si obiectiva. Publicitatea poate fi: 31 . a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala.G. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta.Independenta in aparenta: . acestea trebuie să fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile.Independenta de spirit ( in gandire): . Un functionar public nu poate fi niciodata independent. cu situaţia economică a fiecărei ţări. Când onorariile primite de la un client. dependenţa faţă de acest client sau grup trebuie examinată cu atenţie. sau de la un grup de care aparţine acest cleint. 65/1994 prevede: „Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de EC şi CA se efectuează sau se autorizează de CECCAR în interesul profesiei membrilor săi”. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. • este componenta fundamentala a independentei.este componenta fundamentala a independentei. Onorariile fixate de tribula sau de altă autoritate publică nu sutn considerate ca intrând în această categorie. In ce consta independenta de spirit (in gandire)?. căci independenţa poate fi pusă în cauză.ea presupune integritate si obiectivitate. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrând în această categorie.reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. . Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Dimpotrivă. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala. . Serviciile profesionale nu trebuie să fie propuse sau efectuate unui client pe bază de acorduri sau contracte conform cărora facturarea onorariilor este condiţionate de importanţa problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servciii. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli şi furnizează instrucţiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. In ce consta independenta in aparenta ? Independenta in aparenta: • reprezinta capacitatea de a demonstra ca rsicurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. COMPONENTELE INDEPENDENTEI 1. reprezintă o parte importantă din onorariile brute totale ale proprietarului contabil liberal sau ale cabinetului în ansamblu. Independenta de spirit ( in gandire): • stare de gandire care permite oferirea unei opinii. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitateaprofesionistului contabil. 2. În şările în care facturarea onorariilor condiţionată de rezultat este autorizată de legislaţia sau de normele organismului. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masura de a influenta lucrarile pro 112. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă? O. a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala.

moralitate.principiile de comportament.sa evite repetarea frecventa. prenumele. Se exceptează publicitatea la licitaţiile organizate. 114. Broşuri de prezentare a cabinetului sau a societăţii de expertiză ce se distribuie elevilor.Avize de informare a publicului asupra deschiderii sau schimbării adresei. angajarea de colaboratori din presă şi cele din publicaţiile pt studenţi. la licitaţiile organizate. . in scopul obtinerii de lucrari. modalitatea de recomandare. La fel şi oferta este interzisă. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă? Prin « publicitate » se intelege a face cunoscut publicului informatii asupara serviciilor oferite sau asupra calificarilor pe care le poseda un profesionist contabil. . . condiţii pentru menţinerea acestora.numele şi prenumele clienţilor. calificarea profesională. Se pune pe uşa de domiciliu.Exceptie:publicit. a Scietăţii Cabinetului (remiterea către beneficiari a listei lucrărilor şi serviciilor pe care este în măsură să le ofere.independenta de spirit si de interes material.isi dezvolte necontenit cultura. ostentativa a numelui contabilului profesionist independent. . „Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de EC şi de CA se efectuează sau se autorizează de CECCAR în interesul profesiei membrilor săi”. Pentru mentinerea acestor calitati.E. studenţilor sau candidaţilor la un post oferit de acestea şi care să cuprindă numai informaţii despre: istoricul. b) a Societăţii sau Cabinetului (remiterea către beneficiari a listei lucrărilor şi serv. în cataloage de firme dar limitate la nume. despre:istoricul.nu dea niciodata ocazia de a se afla in situatia sa nu poata sa isi exercite liber profesia. .inserări în anuare. numele şi prenumele clienţilor.. modalitatea de recomandare.isi exprime opinia fara nici o ezitare. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizată? . probitate si demnitate. pe care le ofera. categoric si ferm. sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii. 112. . a faptelor. 113. prenume... calificarea profesională de care aparţine. potrivit normelor în vigoare.cele pt. . sa se exprime clar.cf.considere ca independent sa trebuie circumscrisa. a)Personală (utiliz numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de instituţii de învăţământ atestate M. studenţilor. dar să nu contravină regulilor de etică profesională. Placă de dimensiuni 10x5 cm cu numele. . . profesie)..Excepţie:. intr-un mod care sa nu fie fals. Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin: . Se pune pe uşa de domiciliu. fiecare membru trebuie sa: .. regulilor stabilite de Corp. adresă. telefon.sa fie de bun simt. 32 .principiile de comportament.Broşuri de prezentare a cabinetului sau a SC de expertiză ce se distribuie elevilor..cărţi de telefon.E.Orice publicitate personală si oferta este interzisă. sa nu-si exercite libertatea de gandire. normelor în vigoare. .Stiinta. lucrările executate.formarea şi evoluţia în carieră a membrilor cabinetului). Placă de dimensiuni 10x5cm cu nume. Orice publicitate personală este interzisă.acorde toata atentia pentru orice problema examinata.Anunţurile sunt interzise.sa fie demna din punct de vedre profesional.sa evite promovarea personala excesiva.lucrările exec. prenume.sa aiba ca obiect aducerea al cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate.candidaţilor la un post oferit de acestea şi care să cuprindă numai info. competenta si constiinta. in orice imprejurare. Publicitatea poate fi: Personală (utilizarea numai a titlurilor sau a diplomelor eliberate de stat sau de şcoli sau de instituţii de învăţământ atestate de M.formarea şi evoluţia în carieră a membrilor cabinetului. Calităţile membrilor.

avînd drept obiectiv sprijinirea profesioniştilor contabili în dezvoltarea şi menţinerea competenţei profesionale. plătind impozit pe venitul din salarii.pregătirea profesională iniţială pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie în curs de efectuare a stagiului. în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi respectarea principiilor care stau la baza Standardului Internaţional de Educaţie nr. 7 emis de către IFAC. Programul cadru are la bază standardele elaborate de Comitetul de educaţie al IFAC. • Audit şi certificare. modalitatea şi locul de plată să fie stabilite fără echivoc pentru a fi cunoscute şi respectate de fiecare plătitor. • Doctrină şi deontologie profesională. B. -caracterul obligatoriu al impozitului. • Contabilitatea financiară. Programul de pregătire iniţială Pregătirea profesională a stagiarilor (absolvenţilor examenului de acces la profesia contabilă) este parte componentă a PNDPC şi se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenului de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat. aprobat prin hotarâre a Consiliului Superior. • Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor. • Contabilitatea şi control de gestiune.dezvoltarea profesională continuă. pentru a oferi servicii de înaltă calitate clienţilor. • Drept – Legislaţie europeană. • Fiscalitate. CECCAR a elaborat Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă. Este această solicitare întemeiată? Argumentaţi. A. adresată experţilor contabili şi contabililor autorizaţi profesionişti membri ai CECCAR şi tuturor profesioniştilor contabili din economie .plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoarae contribuabilului. Programul cadru conţine: . Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii ale activităţilor ce constituie preocupări ale profesioniştilor contabili şi anume: • Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. angajatorilor şi altor deţinători de interese. • Managementul pieţelor de capital. Nemulţumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat el solicită rambursarea impozitului plătit în anul 2007 considerând că suma plătită nu este echivalentă cu serviciile publice de care a beneficiat. 115. Acesta este enunţul cărui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? Raspuns:-certitudinea impunerii 117. 33 . • Expertiză contabilă. Ţinînd seama de specificul pregătirii profesionale. 116. Ce este şi ce conţine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă? Dezvoltarea profesională continuă constituie o necesitate obiectivă pentru toţi profesioniştii contabili – liber profesionişti sau angajaţi în economie. Ionescu Ion este un contribuabil persoană fizică. iar termenele. Dezvoltarea profesională continuă Programul – cadru este adresat tuturor membrilor CECCAR şi este deschis tuturor profesioniştilor contabili din economie. în condiţiile creşterii responsabilităţilor profesionale şi a ridicării calităţii lucrărilor efectuate. nu arbitrară. Mărimea impozitelor datorate de fiecare persoană trebuie să fie certă. Raspuns: -nu este intemeiata solicitarea.

Competenţa profesională se obţine prin studiu – practică.sa-si depuna candidatura pentru obtinerea calitatii de auditor .sa nu fi facut obiectul vreunei sanctiuni disciplinare . evidenţele. Absolvirea fiecărei teme se va face pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor. precum şi pentru Doctrina şi deontologia profesională.  conţin declaraţii sau informaţii eronate. Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii profesioniştilor contabili: 34 . perfecţionarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniile (disciplinele) de mai sus. Durata de pregătire pentru cursurile obligatorii este de cel puţin 120 de ores au unităţi echivalente de dezvoltare profesională continuă (CDP) într-o perioadă de 3 ani. în care se precizează tema. Să studiezi fără să actionezi este inutil” (Mary Beard). cum ar fi învăţământul la distanţă şi dezvoltarea individuală a membrilor pe baza unor materiale (suporturi de curs şi bibliografie) puse la dispoziţie de Corp. comunicatele sau alte informaţii când apreciază că acestea:  conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare. Pentru fiecare disciplină Programul naţional de dezvoltare profesională este structurat pe 3 nivele: bază. zonale şi la nivel de filiale. Editura Academiei. atunci când aceste omisiuni induc în eroare. Certificatele de absolvire a cursurilor de dezvoltare profesională vor sta la baza verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru acordarea vizei anuale necesare exercitării profesiei. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele. de asemenea. În cadrul programului naţional de dezvoltare profesională continuă se recomandă acordarea unei atenţii deosebite tematicilor de cursuri pentru Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. durata şi forma de pregătire urmată.  omit sau ascund informaţii. Integritatea implică.sa fie in primul rand persoane fizice membre ale Corpului .sa urmeze un stagiu de formare organizat de Corp 119. Care sunt condiţiile pentru a deveni auditor de calitate în cadrul C.C.R. tranzacţii corecte şi juste. Pentru nivelele mediu şi avansat. 120. 118. Ce înţelegeţi prin competenţă profesională şi prudenţă? Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru. Ce înţelegeţi prin integritate? Principiul integrităţii impune ca obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a fi drepţi şi oneşti în relaţiile profesionale şi de afaceri.C. din care minimum 20 de ore verificabile / an. cu testarea asupra cunoştinţelor profesionale dobândite. Direcţia pentru dezvoltarea profesională continuă prezintă periodiv Consiliului Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare profesională continuă a membrilor. Programul naţional se structurează pe un număr de 18 cursuri. „Să acţionezi fără să studiezi este fatal. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă prevederile mentionate dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerinţele de mai sus. pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie (Dicţionarul Explicativ. mediu şi avansat.E. în urma căruia se vor acorda certificate de absolvire.A. 1975). Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului naţional de dezvoltare profesională continuă se realizează la nivel central (naţional) pe centre universitare. Programul naţional de formare profesională se completează cu acţiunile realizate cu asistenţă străină în baza acordurilor de cooperare dintre CECCAR şi organisme profesionale din alte ţări.? Conditiile pentru a deveni auditor de calitate in cadrul CECCAR sunt: .

calificările pe care le posedă şi experienţa pe care o deţine. să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesioniale. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. (b) menţinerea unui nivel de competenţă profesională. in conditiile prevazute de Ordonanta nr. – Să nu ofere referinţe compromiţătoare sau comparaţii lipsite de fundament privind munca desfăşurată de alţii.7 emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prevede ca obiectiv al profesiei contabile: oferirea de servicii de înaltă calitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului. potrivit legislatiei in vigoare. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate de exercitiu deplina. part. 38 privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili. c) nu a suferit nicio condamnare care. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi menţine capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu profesional. Ce înţelegeţi prin comportament profesional? Obligaţiile profesionistului contabil: • Conformarea cu legile şi reglementările relevante şi evitarea oricărei acţiuni care pot discredita profesia. 122.01.I nr. efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. • Standardul profesional nr. menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii săi să fie siguri că primesc servicii profesionale com petente. • Nefurnizarea de informaţii eronate despre profesie. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei. • Sa fie cinstit şi loial: – Să nu facă revendicări exagerate pentru serviciile pe care le oferă. republicat in M. 35 . 13 din 08. • Programul de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili. angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. atunci când oferă servicii profesionale. Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare adecvată. Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe baza de examen de admitere. Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii.2008. 121. şi b). Cine poate exercita profesia de expert contabil şi de contabil – autorizat? Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate. cu respectarea principiului independentei profesiei. un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi.Of.a). Dacă este cazul. • Standardul Internaţional de Educaţie (IES) nr. Cercetarii si Tineretului. Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate: (a) obţinerea unui nivel de competenţă profesională. Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită o permanentă conştientizare şi înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional tehnic şi în mediul de afaceri.

exercitii si probleme din domeniul expertizei contabile. monografiei contabile. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordonanţă (capacitate de exerciţiu deplină. de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.examen de acces la profesia de expert contabil.efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregătire tehnică şi pregătire deontologică). de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale. evaluarii intreprinderilor si auditului financiar . potrivit legislaţiei în vigoare. intrebari de judecata profesionala din doctrina si deontologia profesiei contabile. Cine este expertul contabil? Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei 65/1994 cu modificările şi completarile ulterioare. organizarea si functionarea Corpului. şi are competenţa profesională de a organiza şi conduce contabilitatea. care. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale. • b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Cercetarii si Tineretului. Proba orala consta in : a. Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea. cu specialitatea finanţe sau contabilitate. potrivit legislaţiei în vigoare. Cum se obţine calitatea de expert contabil? Condiţiile pentru a deveni expert contabil: . 36 . inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. b. • c) nu a suferit nici o condamnare care. potrivit legislatiei in vigoare. Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale. c) nu a suferit nicio condamnare. de a întocmi situaţiile financiare şi de a efectua expertize contabile. . . cate o intrebare din materie juridica si fiscala . Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. persoanele care au titlul de academician. 123. 124. doctorii în economie şi doctorii docenţi.susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise şi orale) Proba scrisa consta in : a. nu a suferit nici o condamnare care. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale La cerere. studii de caz. profesorii şi conferenţiarii universitari. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: • a) are capacitate de exerciţiu deplină. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care indeplineste urmatoarele conditii: a) are capacitate de exercitiu deplina. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei.

modificată. în condiţiile prevăzute de O. fără scop patrimonial. Ce este C. individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate. 128. din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi. nr. contractul se reziliează. O atenţie aparte se acordă relaţiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clienţii. etc este susceptibilă de a afecta obiectivitatea şi de a determina terţii să considere că obiectivitatea este compromisă. având sediul în municipiul Bucuresti. Rolul bilanţului în dignosticul de evaluare. 126. Periodic se evaluează. semnat de ambele părţi.. Evidenţierea sau modificarea lucrărilor nu se poate face decât în baza unui act adiţional la contract. din cauza clientului. 125. cate o intrebare din domeniile contabilitate.atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari.pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situaţiilor financiare. În afara onorariilor pentru lucrările executate. lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc.? Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă. b. În cazul contestării lor. care este un atribut exclusiv al clientului. 37 . Profesioniştii pot exprima în scris clienţilor recomandări sau rezerve. La proba scrisă fiecare lucrare primeşte o notă de la 1 la 10.R. Care sunt lucrările ce pot fi executate de contabilii autorizaţi? În aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr.A. Se impune o selectare a clienţilor şi aprecierea situaţiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independenţei şi competenţei. . lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii. servicii sau bani. Orice nou client şi orice nouă lucrare solicitată de vechii clienţi trebuie să facă obiectul acceptării şi încheierii contractului după: • evaluarea riscurilor. În situaţia imposibilităţii executării lucrărilor solicitate. fundaţii etc. Care sunt relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii? Relaţiile membrilor Corpului cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii. 127. audit financiar si evaluarea intreprinderilor.ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune. • evaluare. apreciază eventualele schimbări apărute în situaţia clienţilor sau cabinetului/societăţilor lor şi dacă acestea generează noi riscuri. Decizia finală aparţine expertului sau contabilului autorizat. pentru membri Corpului.C. scrise. CAR-uri şi diferite asociaţii. declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale (altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale). 65/1994. republicată. orice altă relaţie financiară cu un client ca: participaţii la capital. .E. 65/1994. asigurându-se că aceste relaţii nu aduc atingere independenţei lor. sunt: .G. dare/luare de împrumut de bunuri. membri Corpului trebuie să se rezume numai la acordarea de avize de consultanţă profesională şi să nu împieteze activitatea de administrare. Pentru promovarea probei scrise şi continuarea examenului cu proba orală este necesară obţinerea mediei de cel puţin 7. • apreciere a eficienţei executării lucrărilor în raport cu competenţa şi cu mijloacele societăţii.lucrări. vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesioniştilor contabili. Stabilirea sau întreţinerea relaţiilor profesionale cu clienţii pot antrena răspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral. .C. respectiv o verificare privind respectarea principiului independenţei profesiei. În cadrul îndeplinirii lucrărilor lor.

exista motivarea muncii. management şi resurse umane. absenteism.stil de conducere. pe baza posturilor din bilant. vechimea in întreprindere. precum si rezultatele perioadei pentru care se întocmeşte. . Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate. Constatări se fac următoarele demersuri: a) Analiza structurii umane si anume: .de trezorerie – in active si . management si resurse umane Obiectivul îl reprezintă analiza structurii umane si a capacitaţii personalului de a contribui la realizarea activităţii întreprinderii. a principalelor functii ale întreprinderii: . Obv.de exploatare si . flexibil. 131. Concluzia Analizand datele de mai sus se poate stabili: • Oportunităţile • Riscurile • Punctele forte : personal tanar. opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori. • puncte slabe : proasta functionare a conducerii.funcţiile de investiţii. • in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. Rolul bilanţului funcţional în diagnosticul de evaluare Bilanţul este instrumentul de analiza. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de consilier fiscal? Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron. b) Date cu privire la conducerea întreprinderii: varsta. Bilanţul contabil este sursa de date ce se prelucrează pentru realizarea diagnosticului contabil si financiar. b. • Nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau contrariu din care sa se creada: a. putand induce in eroare fiscul.organizare sindicala. ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului. bine pregatir. fluctuaţiile. unui memorandum. iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. exista o buna organizare. c. pregatire.experienta. .Bilanţul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă activul si pasivul unitatii patrimoniale.Organizarea ierarhica si funcţionala a întreprinderii. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale dignosticului de organizare.protectia muncii. ar contine un fals sau o inducere in eroare. 38 . Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva.relatii de rudenie intre conducere si salariati. Consultanta. CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST? • nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dicolo de orice indoiala. 129. potrivit legii. 130.gradul de ocupare. • sa se asigure ca cei pe care ii consilieaza sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt.legatura cu actionariatul c) Date sociale: climatul social. cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. ar omite sau ar ascunde informatia ceruta.Date cu privire la personal: pregătirea . si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare.funcţia de finanţare in pasiv.salarizare nestimulata.sistem de remunerare.

iar unul. i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Consiliul superior are următoarele atribuţii: a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili. inclusiv de natură disciplinară. c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC.C. 132. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României.C. m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină. k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului. a majorităţii membrilor Consiliului superior. dintre contabilii autorizaţi.R. are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene. de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. de asemenea. inclusiv preşedintele. experţi contabili. n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului. Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar. la solicitarea acestora. 85/2006? 39 . l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului. regulamentul de organizare şi funcţionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere. Partea I.E. Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret. Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al C. şi ia măsuri administrative. poate fi convocat la cererea Biroului permanent. şi 8 supleanţi. pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină. h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial. în mod esenţial. experţi contabili. f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict. solicitând avizele Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Justiţiei. 133. hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului. rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale care hotărăşte.• poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale. d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului.A. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării. j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină. g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor. Care sunt categoriile de debitori în stare de insolvenţă cărora li se aplică procedura simplificată instituită de legea nr. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri. organizatorice. precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină.? Consiliul Superior exercită drepturile Corpului aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică. b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului.

e- mail. 4. d) Transmiterea “Declaraţiei anuale” ce urmează a fi completată de membrul Corpului şi retransmisă la filială pentru înregistrare. 28 alin. 2. ziare locale). are se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) comercianţi. Este obligatorie comunicarea prin scrisoare recomandată cu aviz de primire în următoarele cazuri: a) Aducerea la cunoştinţă în termen de 10 zile a promovării examenului de acces la profesie şi invitarea la întocmirea formalităţilor pentru înscrierea la stagiu. c). b). c) Aducerea la cunoştinţă în termen de 10 zile a promovării examenului de aptitudini şi invitarea la întocmirea dosarului pentru înscrierea în Tabloul Corpului. Descriere. 3. e) şi h) în termenul prevăzut de lege. b) asociaţii familiale.Procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă. conform Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini. TV. d) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. Cu această ocazie se va transmite şi “fişa personală” ce urmează să o completeze viitorul membru. În acelaşi plic este obligatorie aducerea la cunoştinţa membrului a modului de îndeplinire de către filială a acţiunilor prervăzute în Programul de activitate aprobat de Conferinţa Naţională pentru anul expirat făcându-se în mod strict şi exclusiv referire asupra fiecăreia din poziţiile şi capitolele prevăzute în Program. (1) lit. dacă profesionistul contabil independent are interese de afaceri sau relaţii cu acel client sau cu o terţă parte care ar 40 . actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite. care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 134. e) societăţi comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive. Un profesionist contabil independent trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a identifica circumstanţele în care ar putea apărea un conflict de interese. De exemplu. fax. Evaluarea include aprecierea. administratorul nu poate fi găsit. oferirea către membrii a materialelor documentare existente. scrisoare transmisă prin poştă cu aviz de confirmare a primirii) 135. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului. Conflicte de interese – Circumstanţe de care trebuie ţinut seama. f) debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment sau care nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de procedura de reorganizare judiciară prevăzută de prezenta lege. în vederea accesului la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. persoane fizice. O ameninţare la adresa obiectivităţii sau confidenţialităţii poate fi generată şi atunci când un profesionist contabil independent prestează servicii pentru clienţi ale căror interese sunt în conflict sau pentru clienţi care au o dispută cu privire la aspectul sau tranzacţia în cauză Un profesionist contabil independent trebuie să evalueze importanţa oricăror ameninţări. Ce obigaţii au filialele Corpului pe linia comunicării cu membrii? Conducerile filialelor Corpului iau măsuri pentru asigurarea păstrării unor legături permanente cu membrii în scopul cunoaşterii problemelor cu care sunt confruntaţi şi sprijinirii în rezolvarea acestora. c) comercianţi care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin nici un bun în patrimoniul lor. acţionând individual. Acest tip de circumstanţe ar putea genera ameninţări la adresa respectării principiilor fundamentale. Anunţurile privind organizarea de cursuri de formare şi dezvoltare profesională. (1). b) Toate comunicările pe perioada efectuării stagiului. o ameninţare la adresa obiectivităţii poate apărea atunci când un profesionist contabil independent concurează direct cu un client sau are o asociere în participaţie sau un acord similar cu un competitor important al clientului. orarul consultaţiilor şi orice alte comunicări de interes pentru membrii se aduc la cunoştinţa acestora şi a persoanelor interesate prin cele mai potrivite mijloace (telefon. Convocarea la Adunarea Generală a filialei se face de regulă prin fax sau poştă dar este obligatorie şi transmiterea prin cel puţin două mijloace de informare în masă (radio. înainte de acceptarea sau continuarea relaţiei sau misiunii specifice cu un client.

Totusi. Oricum. . Când seful ierarhic superior este seful Biroului Executiv (sau ceva asemanator) urmatorul nivel superior care poate controla activitatea poate sa tie Comitetul Executiv. deşi s-a constatat că acest serviciu a fost necesar şi existau toate documentele justificative care să demonstreze că serviciul a fost efectiv prestat. m) din Codul fiscal. La un control asupra impozitului pe profit această sumă i s-a considerat ca fiind nedeductibilă întrucât reprezintă o prestare de servicii. (4) lit. transport şi altele asemenea 137. sau atunci când existä relatii personale sau de familie care pot da nasere posibilitatii exercitärii unei presiuni asupra lor. trebuie sa se tina cont de urmatoarele: . pe baza confidentiala. pot exista factori specifici care intervin când responsabilitatile unui profesionist contabil pot intra in conflict de interese cu cerintele inteme sau exteme de un tip sau altul. o diferenta onesta de opinie intre un profesionist contabil si o alta parte nu constituie o problema etica in sine. Controlul a procedar correct? Explicaţi. de la un consilier independent sau de la organismul profesional contabil.500 lei reprezentând cheltuieli cu repararea unui autovehicul. care poate fi in avantajul angajatorului sau al clientului si de care poate beneficia sau nu profesionistul contabil.Poate exista pericolul presiunui din partea unei autoritati superioare. profesionistii contabili angajati pot intâlni situatii legate de identificarea unui comportarnent care nu este etic sau de rezolvarea unui conflict etic. pentru a obtine o intelegere a posibilelor evolutii ale situatiei. pentru a rezolva acest conflict. Trebuie notat faptul cä. cum sunt: cele de întreţinere şi reparare a activelor. cu excepţia celor nesemnificative. Intr-adevär. profesionistul contabil trebuie sa prezinte problema la nivelul imediat superior din conducere. . director sau partener. 21 alin. trebuie descurajate relatiile sau interesele care ar putea influenta sau ameninta integritatea profesionistului contabil.Poate aparea un conflict cînd este publicatä o informaţie inselätoare. ca rezultat al acelei publicari.Poate aprea o problema legata de loialitate care trebuie sa se imparta intre superiorul profesionistului contabil si normele profesionale de comportament care îi sunt impuse. . faptele si imprejurarile fiecarui caz necesita o investigare din partea celor interesati.putea genera ameninţări. Dacä asemenea politici nu rezolvä conflictul etic. profesionistii contabili trebuie sa respecte politicile stabilite de catre organizatia (Intreprinderea) la care este angajat. in ultima instanta profesionistul contabil nu poate avea altä solutie la unele probleme semnificative 41 . Când se confruntä cu probleme etice importante. prevăzută la art.Unui profesionist contabil i se poate cere sa actioneze contrar normelor profesionale si/sau tehnice. Daca se descopera ca seful ierarhic superior este implicat in problema conflictuala. superiorul ierarhic imediat trebuie sa fie instiintat despre aceasta decizie. Daca problema nu este rezolvata cu superiorul ierarhic imediat si profesionistul contabil se decide sa meargä la nivelul superior urmator de conducere.Sa se analizeze problema conflictuala cu superiorul ierarhic imediat. serviciile poştale. serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate şi de persoane juridice. O societate comercială a înregistrat în cursul anului 2008 o sumă de 2. La aplicarea norrnelor generale de comportament etic. Prin urmare: . neavând însă contract încheiat pentru această prestare de servicii. 136. Comitetul Actionarilor sau al Partenerilor la Conducere (dupa caz).Daca conflictul de etica mai exista inca dupa epuizarea completä a tuturor posibilitatilor de control intern. trebuie luate în considerare şi aplicate măsurile de protecţie necesare pentru a elimina ameninţările sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. parcare. . . serviciile de comunicaţii şi de multiplicare. Consiliul Director. Dacă există şi alte ameninţări. Consiliul de Administraţie.Sa se solicite consultanţă sau consiliere. Cum se rezolvă conflictele de etică potrivit Codului etic naţional al profesioniştilor contabili? Nu este posibil sa se incerce intocmirea unei liste detaliate cu potentialele cazuri in care ar putea aparea conflicte de interese. Nu intră sub incidenţa condiţiei privitoare la încheierea contractelor de prestări de servicii.

obtinuta prin formare si invatamant. • Profesionistul contabil care are acces la toate activităţile componente ale profesiei contabile potrivit practicilor europene îl constituie expertul contabil. ingineri • serviciile fiscale şi mai ales consultanţa fiscală partajată cu avocaţii • servicii juridice partajate cu juriştii şi avocaţii. etc. Alte servicii contabile şi paracontabile. contabilitatea de gestiune etc. Elaborarea. considerat a fi specialistul cu cea mai înaltă pregătire în domeniul său de activitate în ţara sa de origine. datoria membrilor. consiliere şi asistenţă fiscală) 7. sunt stabitite anumite politici in vederea rezolvarii conflictelor. 42 . poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt. (de ex.R. Ce sunt serviciile profesionale? Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile? Profesia contabilă cuprinde totalitatea activităţilor cu caracter economic care presupun cunoştinţe în domeniul contabilităţii. in cadrul organizatiei (Intreprinderii) pentru care lucreaza. • sau servicii partajate cu alte profesii.) 6. frauda) decât sa-si dea demisia si sa prezinte un memorandum informativ unui reprezentant corespunzator al acelei organizatii (Intreprinderi). cu excepţia auditului statutar. cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. contabilitatea analitică. functioneaza Comisia de etica profesionala. 5. 2. in cadrul C. • Activităţile care formează profesia contabilă se pot organiza fie prin compartimente proprii ale întreprinderii. auditorul statutar fiind considerat ultimul apărător în drumul informaţiilor conţinute în situaţiile financiare spre consumatorii finali. Management financiar – contabil (planificare contabilă. Servicii fiscale (consultanţă.C. Uneori.A. Alte lucrări de audit financiar – contabil sau control intern. fie prin externalizare la specialisti ce funcţionează independent în furnizarea acestor servicii pe piaţă. . Orice profesionist contabil intr-un post superior de conducere trebuie sa incerce sa se asigure ca. Auditul statutar. Tribunalul arbitral si Comisiile de disciplina. 138. Tinand seama de remarcile precedente. Organismelor membre ale IFAC li se recomanda cu insistenta sa se asigure ca membrii lor care se confrunta cu conflicte de etica au acces la activitati confidentiale de consiliere. vizavi de angajator. In acest sens.recunoasterea unei datorii vizavi de public. in amsamblu. . Comisiile de apel.respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional.evaluarea activelor întreprinderii partajată cu jurişti. este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membrii lor. vizavi de profesiunea lor si de public. Principalele activităţi sunt: 1. sau cu obligatiile lor de loialitate. Ţinerea contabilităţii. examinarea şi prezentarea situaţiilor financiare. cum ar fi: . Serviciile furnizate pe piaţă pot fi servicii furnizate exclusiv de profesioniştii contabili: • contabilitate • audit intern • audit statutar • activitate de control intern • activitate de management financiar contabil. • Activitatea urmărită în mod special este activitatea de audit statutar. incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie.detinerea unei competente intelectuale specifice.E. Servicii de studiu şi consultanţă pentru crearea întreprinderilor 8.C. Evaluări de întreprinderi şi titluri 9. Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt: . 3. 4. Profesia contabilă este un întreg format din mai multe activităţi.

pe independenta. Modalităţi de implementare • Autoreglementarea este specifică economiştilor liberali şi constă. adică profesionistul contabil care deţine experienţa necesară pentru a fi stabilite relaţiile între cele două domenii. etice. • Reglementarea externă constă în aceea că profesia este reglementată direct sau în fapt de către guvern. Existenţa unui dezechilibru în ce priveşte cunoştinţele între clientul care primeşte serviciile respective şi furnizorul acestor servicii. 3. Oricare ar fi modul de implementare a reglementării. Cooperarea dintre factorul public şi cel al profesiei contabile liberale este esenţială pentru realizarea unui parteneriat care să servească în mod performant atât profesia. un stagiu de minim 3 ani şi un examen de aptitudini şi care are acces fără restricţii la toate serviciile si activităţile ce formează profesia contabilă. Necesitatea şi natura reglementarii depind de următorii factori: 1. profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a obţinut cel mal înalt nivel de pregătire prin studii universitare. Condiţiile de piaţă în care activează profesia. Criteriile de apreciere a modului în care reglementarea profesiei satisface interesul public sunt următoarele:  Transparenţa  Proporţionalitatea  să nu fie împotriva competenţei şi concurenţei  să nu fie discriminatorie  să fie precisă  segmentată în funcţie de obiectivele urmărite  implementată consecvent şi just  să fie supusă unei examinări periodice Aria de acoperire a reglementării profesiei • Cerinţele de acces şi de certificare • Cerinţe la dezvoltarea profesională continuă • Standardele profesionale şi etice pe care profesioniştii trebuie să le respecte şi să le aplice • Monitorizarea comportamentului profesionist al membrilor • Sistemele şi procedurile de investigare şi sancţionare în legătură cu membrii care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus. pe stiinta in profesie. Probleme şi obiective ale profesiei contabile din Romania • Strategia aprobată prin Conferinţa Naţională a CECCAR a stabilit marile probleme şi obiective ale profesiei contabile din Romania. 2. în aceea că organismul profesional este recunoscut de autoritatea publică. Reglementarea profesiei contabile la nivel European • Profesia contabilă este reglementată prin Directiva generală 89/48 CEE care se referă şi la profesia contabilă. Potrivit reglementărilor europene. Diletantismul şi arbitrariul. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila. de educaţie care să fie îndeplinite de membrii acelei profesii. • Directiva speciala 2006/43 CEE care se refera strict la condiţiile de autorizaresi de retragere a autorizării unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Necesitatea reglementării profesiei contabile Reglementarea unei profesii este impusă de nevoia de standarde profesionale. adversităţile 43 . • Coreglementarea este o combinare între primele două adică o reglementare partajată între o instituţie guvernamentală şi una profesională. Ele includ în primul rând organizarea şi gestiunea profesiei contabile în întregul ei. Capacitatea profesiei respective de a răspunde necesităţilor economiei si societăţii. pe competenta. şi nu într-o fragmentare arbitrară pe activităţi. organismul profesional trebuie să joace un rol fundamental fiind cel mai bine poziţionat pentru apărarea interesului public. căruia îi deleagă responsabilitatea de a reglementa profesia. cât şi utilizatorul informaţiei contabile.

cf.din acte normative sau hot. expirat şi raportul cenzorilor as.Sesizarea Comisiei de Disciplină a filialei sau a altor filiale despre abaterile profesionale ale memebrilor Corp.Adoptă lista membrilor de onoare ai filialei.şi încetarea provizorie de a mai face parte din Corp. Atribuţiile Consiliului filialei: Supravegherea modului de exercit a profesiei în raza filialei. candidaţii pt. ex. gestiunii fin. Concluziile se prezintă sub forma: • Oportunităţilor • Riscurilor • Punctele forte ca de ex: o buna utilizare a capitalului de producţie. exercitarea profesiei.Gen a filialei: ia cunoştinţă. viitor şi execuţia BVC pt.Asigurarea apărării interese filialei şi admin.Stabileşte măs. Atribuţiile Preşedintelui filialei: Convoacă Consiliul filialei şi conduce dezbaterile lui. fin. în condiţiile Regulament. precizărilor Consiliului Super. bunei exercitări a profesiei de EC şi CA pe teritoriul filialei.Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.analiza potenţialului de cercetare-dezvoltare pentru a putea determina strategia de viitor previzibil a întreprinderii.stabilirea nivelului de amortizare.C.cf. prin vot d.Consiliul filialei. tehnologic şi de exploatare. 140.A.Preşedintele filialei Atributii Ad. nu trebuie să îşi găsească loc în relaţia dintre stat şi profesia contabilă. în vederea asig. . bunurilor ei. şi membrii comisiei de cenzori. probleme de calitate a produselor si serviciilor. . Aprobă lista EC individuali şi SC ce vor fi analizate în anul urm. Cenzorii ORGANELE DE CONDUCERE sunt:Adunarea gen(ordinară şi extraord). considerate utile interesului profesiei cf. HCS. filialei priv. prin vot d.Alege şi revocă pe mebrii CFC. la cerere.Prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor profesionale. Propune. 139. rezultatele analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a SC controlate. pe baza împuternicirilor stabilite de 44 .Aprobă. îndepl altor atrib.stabilirea dinamicii imobilizărilor.utilaje moderne. Regulament. Care sunt organele cu atribuţii de control în cadrul C. şi deciziile organelor de conducere ale Corpului. a Consiliului filialei.Reprezintă Consiliul fili.stabilirea nivelului de productivitate. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic. ale CS.R. la nivel central şi teritorial? Conferinta natională este organul superior de conducere si de control al Corpului.Ia cunoştinţă de raportul Consil. pe lângă CS şi la membrii Corpului.Analizează şi adoptă proiectul de buget al filialei.la înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor lui.. Constatări .Urmăreşte încas cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei.Hotărăşte priv.C.E.se impune cunoaşterea potenţialului de producţie la un moment dat si evoluţia sa in timp.l fin.Biroul Perm al filialei. ex. .Sesizează CS cu propuneri şi sugestii priv.. o conducere defectuasa a aprovizionării si transporturilor.. de cele mai multe ori vremelnice.Noul ROF: alege şi revocă preşedintele şi 2membri ai Comisiei de Disciplină a filialei.Pronunţă radierea din Tablou. necesare pt. preşed. dintre membrii săi. clădite pe interese de grup sau conjunctură.sau autorizarea pe întreg teritoriul filialei a tuturor formelor de publicitate colectivă.CS. în cazurile din Regulament. expirat.. Reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale. raportul Consiliului filialei pt. dezbate şi aprobă. . ex.Efectu. BVC al filialei pt. de hot. Obiectivul consta in stabilirea măsurii in care mijloacele de producţie materiale răspund nevoilor actuale sau viitoare ale întreprinderii sau ale potenţialului cumparator. fin.normelor CS. produse si servicii competitive • puncte slabe ca de ex: o planificare defectuasa a producţiei.

transmite CS un exemplar al balanţei de verif.Supune Ad.E.de vot. elaborează prevederi normative adecvate cerinţelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili.Organiz. desfăş.E. legii. centralizată a EC şi CA înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale. şi nu pe cele de auditor. profesionale datorate de membrii. clasării şi sintetizării situaţiilor financiare. secţiunile şi comisiile Corpului. Secretarul General al Corpului Execută hot.Asigură execuţia BVC.Asigură publicarea în revista Corpului a bil. 45 . Regulament. luând la cunoştinţă deciziile adoptate. în scopul strângerii.C. propune Comisiei de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea regulilor priv.Participă. cotiz.apoi e supusă aprobării CS. are responsabilitatea de a promova norme de înaltă conduită profesională şi să se asigure că cerinţele etice sunt respectate. Ctb.Supune. decizii ale organizaţiilor de conduc. materiale pt. 3. Stabilirea unui compartiment de interpretare/îndrumare/consultanţă trebuie să aibă următoarele caracteristici: .C. procedurii. execuţia BVC pe anul expirat. Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop să permită furnizarea unei asigurări asupra situaţiilor financiare respective.filialei.E. care.E. a membrilor şi organelor subordonate. schema de funcţiuni şi salarizare a sectoarelor admin.+secretariat ale filialei.obiectivele lui şi procedurile de funcţionare trebuie să fie transparente şi promovate larg în rândul membrilor. la şedinţele BP luând cunoştinţă de deciziile adoptate.C. profesiei de EC şi CA. spre aprobare. de execuţie a BVC. în lim. Activit. C. CS. proiectul de buget al Corpului. fără dr. a personal necesar. luându-se măsurile care se cuvin.Gen.Nat.Face propuneri de angajare a salariaţilor din structurile executive ale fil. le prezintă CS pt.. publicitatea priv. după însuşire de către BP. şi de stabilire a salariilor lor. elabor. activ. administrativ..Propune anual Consiliului fil. De aceea. C. după aprobarea lor de Conf. nu va asigura în mod obligatoriu aplicarea acestor norme de conduită stabilite. la nivel central şi teritorial.Gen.R. şi asigură evid.Asig.. Organiz.Răspunde solidar cu Consiliul filialei de încas. După aprobare. deciziile organelor de conducere ale filialei şi Corpului. publicit. şi a ct.Pregăteşte. ale fil.C.R. Propunerile se înaintează preşedintelui CS pt. periodice BP.Îndeplin. proiectul de buget al filialei. Tabloul Corpului (TC).cf. analiz şi ctrl proiectele de buget ale filialelor. 4. cu toate că utilizatorii informaţiilor beneficiază de servicii contabile. ţinerea ctb.Propune preşedintelui BP.C. hotărâri. în limitele statului de funcţii aprobat. acord.asigură şi răsp.A. compartim. prezentând info. de org. cf.Îndeplineşte alte atribuţii cf. legii. execuţia BVC aprobat.Asigură cond. aprobare.Asig. Intr-o misiune de compilare nu se exprimă nici o asigurare în raport. tuturor lucrărilor admin. iar nerespectarea lor va fi investigată. şi al ct. şi alte atribuţii din acte normative şi hot. şi a salariaţilor din subordine.Asigură execut.R. legii.Asigură publicarea anuală în MOf al Rom.A.C. fin. o dată cu proiectul de buget.C. stabilite de CS şi în cond. Atribuţiile Secretarului filialei (directorului executiv) Execută hot.R.Organiz. şi de secretariat pt. 2. Adoptarea cerinţelor etice internaţionale ale IFAC de către C. legii. Conf Nat. anual.E. schema de funcţiuni şi salariz. exec. Raportarea unei misiuni de compilare. 141.Elabor.Asig.Angajează cheltuielile în cadrul bugetului aprobat. în interesul profesiei membrilor Corpului. şi clienţii ei.CS.A.C.C. şi Corpului. şi deciziile priv.R. Ad. ex. şi asig. şi ţinerea ctb. Ce conţine Declaraţia Consiliului Superior al Corpului privind punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice? Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România doreşte să atragă atenţia tuturor profesioniştilor contabili asupra necesităţii de a da urmare prezentei Declaraţii. ca membru al IFAC.de distincţii onorifice. CS. şi urm.A. evidenţa EC şi CA în Tabloul existent la filială.C.Particirpă fără drept de vot. 1. Profesionistul contabil utilizează cunoştinţele sale contabile. anuale propunerile pt. C. Misiunea de a pregăti cerinţe etice detaliate aparţine Consiliului Superior al C.Organizează alegerile în consiliile Corpului. exercit. adoptare. utilizatorii acestor informaţii sunt încrezători totuşi că beneficiază de intervenţia unui profesionist care aduce cunoştinţele şi competenţele sale la elaborarea acestor situaţii financiare 142. de gestiune anual.A. asigură consultanţă şi îndrumări care să ajute la rezolvarea conflictelor de etică ale profesioniştilor contabili. filialei. tuturor lucrărilor admin. cu cel puţin 1 lună înainte de încep. Consil.când cei din urmă acceptă acest arbitraj. cf.Poate accepta sponsorizări şi donaţii acordate filialei.Arbitrează litigii dintre membrii fil. prin preşedintele BP. la şedinţele BP al filialei.

prin manuale.A. în urma unor probleme ca: . . 143. dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliului filialei pentru perioada expirată. Astfel. Asemenea informaţii pot fi comunicate membrilor. individual. fie prin comisiile de disciplină ale filialelor. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare. Investigaţiile pot. structurile centrale şi locale ale Corpului trebuie să ia în consideraţie toate plângerile. În ciuda acestui fapt.E. Măsurile disciplinare pot apărea.A. reviste profesionale. se poate încerca o conciliere. Investigaţiile pot fi făcute verbal sau prin corespondenţă. de obicei. Poate fi oportun să se facă publicitate procedurilor disciplinare şi de apel.C.conduită discreditabilă sau dezonorată. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Profesioniştii contabili trebuie deci să fie pregătiţi să justifice orice abatere. 10. Profesioniştii contabili vor respecta cerinţele etice care îi privesc. să fie introduse din oficiu de C. .cei însărcinaţi să ofere consultanţă trebuie să aibă un nivel corespunzător de autoritate şi o experienţă tehnică suficientă pentru a acorda asemenea îndrumări. acolo unde este cazul. Totuşi. sunt informaţi atât membrii.R. se pot produce cazuri în care astfel de cerinţe sunt ignorate în mod flagrant sau pe care aceştia nu le respectă din eroare.C. ca rezultat al unor plângeri. publicaţii. programe referitoare la pregătirea profesională continuă. fie prin comisiile de arbitraj ale acestora. Pentru a răspunde cerinţelor din prezentul paragraf. 9. fără să fie nevoie de constrângeri sau sancţiuni. Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) ia cunoştinţă. Punerea în aplicare a cerinţelor etice va fi susţinută de introducerea unui program menit să asigure Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România că membrii individuali cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe. totuşi. 46 ..R. 6. aspectele de confidenţialitate şi tipul încălcărilor trebuie să fie luate în consideraţie atunci când se decide metoda de publicitate.R. în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi funcţionează Departamentul de etică. precum şi cel care a făcut plângerea.C. 11. Este în interesul profesiei şi al tuturor membrilor ca publicul larg să aibă încredere că nerespectarea cerinţelor etice ale profesiei va fi investigată şi. publicaţii tehnice. comisiile de apel şi comisiile de disciplină.cererile vor fi făcute de obicei pe bază de confidenţialitate iar rezultatele oricăror interpretări/consultanţă/îndrumări pot face obiectul publicării (fără a da nume). Trebuie întotdeauna înştiinţat membrul împotriva căruia se face plângere.E. 8. . ca modalitate de formare etică pentru toţi profesioniştii contabili. 7. omisiune sau din lipsa de înţelegere a lor.A. de la cerinţele etice. rapoarte în legătură cu audieri şi activităţi disciplinare.C.procedurile de funcţionare trebuie să ofere siguranţa că se va ţine seama numai de întrebări rezonabile din partea membrilor şi că cel care întreabă răspunde pentru formularea clară a faptelor şi circumstanţelor. de obicei. Investigaţiile disciplinare vor începe. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care aparţine.nerespectarea regulilor de etică.C. presă financiară şi de afaceri şi răspunsuri privind cerinţele de consultanţă de la comitetul specific. sau de către o entitate administrativă. Puterea acţiunii disciplinare este stabilită prin reglementările C. vor fi luate măsuri disciplinare. . 5. cât şi publicul larg. atribuţiile acestora fiind stabilite prin hotărâri ale Consiliului Superior. Acolo unde există o dispută.E.nerespectarea normelor generale de bază şi specifice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei C. fără să fie făcută o plângere.C.

Trebuie declarată această operaţiune în declaraţia recapitulativă de TVA? Argumentaţi. dintre membrii săi. SC Alfa SRL. pe parcursul anului. a condiţiei de a avea venituri anuale sub 100. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Romănia. c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate. precizând în 47 . In Ungaria directorul alimentează autoturismul cu benzină. deci nu se declara in declaratia recapitulativa a TVA. 146. Raspuns: Aceasta este o achizitie scutita fara drept de deducere pentru cumparator si o livrare locala pentru vanzator intrucat locul livrarii se considera a fi in afara Romaniei. Obiectivele şi mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil. Constatări In urma analizei efectuate. b) Evaluarea diferenţelor intre ratele de rentabilitate economice pe cel puţin trei exerciţii financiare. h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat insoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei . c) Utilizarea relaţiilor efectului de levier pentru afaceri. diagnosticului ratei de rentabilitate a capitalurilor proprii. 144. d) alege şi revocă preşedintele şi patru membri ai comisiei de disciplină a filialei. clare si complete a patrimoniului.000 euro ce trebuie îndeplinită de plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor? Art 107 din CF: cursul de schimb leu/eur pt determinarea echivalentului in eur a veniturilor realizate de microintrep este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respectiv. Obiective: a) Stabilirea existentei imaginii fidele. e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei precum şi cenzorii. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România. preluate potrivit metodologiei specifice evaluării lor prin metode patrimoniale. candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului superior. a rezultatului financiar si a stării de sănătate a societarii. SC Alfa SRL depune notificarea la data de 30. 147. g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei. de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior. închiriază o clădire lui SC Beta SRL. pe ultimii 3-5 ani.11. b) aprobă.05. Realizând că pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea unei notificări de taxare a operaţiunii la Administraţia Financiară. după care se reîntoarce în România. regulament. f) propune. 10. în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. începând din chiar data închirierii. prin vot deschis. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei în euro în scopul verificării.2008. Concluzile se exprima sub forma: • Oportunităţile • Riscurile • Punctele forte • puncte slabe 145.2008. SC Alfa SRL optează pentru facturarea acestei operaţiuni cu TVA. având ca mijloace de efectuare datele si informaţiile conţinute in situaţiile financiare. O societate comercială îşi trimite directorul general într-o delegaţie în Ungaria cu autoturismul proprietatea societăţii comerciale.

potrivit legii. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr.cu domiciliul în raza teritorială a acesteia. puţin de 3 luni şi nu mai mult de un b. c. inspectorii fiscali constată acest lucru şi apreciază că SC Beta SRL nu avea dreptul de deducere a TVA pe perioada dintre momentul închirierii şi momentul depunerii notificării de taxare. Încălcarea cu intenţie. notificare că data de la care îşi exercită opţiunea este de 10. Prezentaţi şi explicaţi modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi. Neplata cotizaţiei şi a celorlalte • suspendarea dreptului de obligaţii la termenele prevăzute de exercitare până la data plăţii 8nu mai Regulament în cursul unui an calendaristic. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare. Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) . interzice dreptul de gestiune şi de • Interdicţia dreptului de administrare a societăţii. CONSTITUIRE • 5 membri titulari • 5 supleanţi • 1 preşedinte plus 2 membri aleşi dintre membrii filialei EC care se bucură de autoritate • 2 membrii supleanţi desemnaţi de MF • Mandatul 4 ani Abaterea Sancţiunea (învinuirea) a. săvârşirea unei fapte penale care. Condamnarea definitivă pentru an). 1 la prezentele norme metodologice şi se va exercita de la data înscrisă în notificare. unde: CMPC = costul mediu ponderat al capitalului CKpr = costul capitalului propriu Kpr = capitalul propriu V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital) CD = credite Ci = cota de impozit pe profit 149. Este corect? Opţiunea prevăzută la alin. 148. atunci când firma nu utilizează credite. chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. exercitare a profesiei. prin acţiune 48 . Desigur.05.2008. Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului întreprinderii. La un control realizat la SC Beta SRL. membri ai filialei. Care sunt competenţele Comisiei de Disciplină a Filialei? Comisia de disciplină a filialei are următoarele competenţe: • Sancţionează abaterile disciplinare săvârşite de EC. rata de actualizare va fi egala cu costul capitalurilor proprii. CA. se înţelege ca. • Înştiinţează preşedintele CF şi pe reprezentantul MF despre reclamaţiile primite (excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor BP ale filialelor sau ale profesioniştilor şi societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de Disciplină. astfel că exclude de la deducere TVA-ul aferent facturilor de chirie din perioada mai – noiembrie 2008.

în scopul calculului impozitului pe profit pe anul 2008. Profesionistul contabil trebuie să furnizeze servicii profesionale cu competenţă şi prudenţă. Poate societatea să-şi recupereze. Impozitul unitar este 60 lei/200 cmc. pierderea înregistrată în anul 2007? Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin.OBIECTIVITATE – corect. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani. respectiv 7 ani. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2. obiectivităţii şi independenţei 154. Care sunt principiile fundamentale ale eticii în audit înscrise în Codul etic? . Care sunt componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere? . 150. 151. Execiţiul financiar al anului 2007 înregistrează o pierdere de 2.capacitatea beneficiara 152. . (1). *Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei. Raspuns: 2620/200= 13.000 lei. păstrarea la zi a nivelului de cunoştinţe profesionale.RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE ŞI PROFESIONALE – executarea lucrărilor conform normelor tehnice şi profesionale aplicabile.INTEGRITATE – drept. termen de plata 30 septem 153. Practicarea profesiei fără viză anuală. exercitare a profesiei. . elaborate de Corp. Explicaţi principiul competenţei în audit. . dacă fapta a avut ca urmare producerea unui • Interdicţia dreptului de prejudiciu moral sau amterial. O societate comercială se înfiinţează în anul 2007 ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. cinstit.PROFESIONALISM – comportament corespunzător exigenţelor profesiei contabile. care să justifice aşteptările unui client 49 . achiziţionat la data de 20 mai 2008. In anul 2008 trece la regimul de plătitor de impozit pe profit. (5). sincer.activul net corectat si . Determinaţi impozitul de plată în 2008. fără idei preconcepute.1 >>> 14 fractiuni 14*60 =840 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008>>> 7 luni 840/12=70 lei/luna 70*7=490 lei de plata in 2008.620 cm 3 . urmând concomitent satisfacerea cerinţelor clientului sau angajatorului şi dacă sunt compatibile cu exigenţele integrităţii. după caz. d. . respectiv alin. pentru exercitrea profesiei legal acordată. sau omisiune. de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu.CONFIDENŢIALITATE – păstrarea secretului profesional. . fiind obligat să-şi menţină un nivel ridicat de cunoştinţe şi competenţă profesională.COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ – lucrări efectuate cu grijă şi sârguinţă. a normelor de lucru privind exercitarea profesiei.

C. care se dovedeşte prin studii. care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului: • Categoria 0 – peste 3. . Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu suspendare? Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. Organe de decizie • Conferinţa Naţională • Consiliul Superior • Biroul Permanent • Preşedintele Corpului Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent. CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti. la termenele stabilite .filiale categoria IV – 2 filiale Organizare la nivel central: 1. cum ar fi: a). din legislaţie şi tehnici de lucru.obţinerea competenţei profesionale. sectoare). Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare.menţinerea competenţei profesionale.sau ale angajatorului.A. examen de aptitudini.filiale categoria II – 12 filiale . b).R. Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri.C. Consiliul superior şi Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii între organele alese şi organele executive ale Corpului s-a înfiinţat „Secretariatul organelor de conducere ale Corpului”. Competenţa profesională are în vedere: . Care este organizarea C. în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente.000 membri • Categoria I – peste 600 membri • Categoria II – 301 – 600 membri • Categoria III – 101 – 300 membri • Categoria IV – pînă la 100 membri. La 31 decembrie 2004: .filiale categoria III – 17 filiale . Modul de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior. dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an. Profesionistul contabil nu trebuie să pretindă că are competenţe sau o experienţă pe care nu le are.filiale categoria I – 10 filiale . cu legislaţia şi adoptarea unui program de control de calitate a serviciilor în concordanţă cu normele naţionale şi internaţionale în materie. se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă. examen de acces. auditului). Modificarea organigramei Corpului. vechime. Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5 categorii (grade). Aceasta presupune ca el să fie la curent cu ultimele evoluţii şi noutăţi din practica profesională. în cursul unui an calendaristic. 50 .? Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti.filiale categoria 0 – 1 filială (Bucureşti) .E. care presupune ţinerea la curent cu evoluţiile în profesie (normele naţionale şi internaţionale în domeniul contabilităţii. 155. 156.

s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. sectoare.Comisia Centrală de Arbitraj . prin vot deschis. care sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani. 158. constată că. Organe de execuţie • Director general executiv • Departamente. In ipoteza în care consiliul de administraţie.secţiunea experţi contabili . Organe de execuţie • Directorul executiv al filialei • Sectoare  Sector evidenţă Tablou  Sector stagiu şi dezvoltare profesională continuă  Sector etică şi control respectare norme  Birou expertize contabile  Birou administrativ 157.Comisia de Disciplină .Comisia de Apel 2.secţiunea contabili autorizaţi Organizare la nivel de filială 1. va convoca adunarea generală extraordinară.Comisia Superioară de Disciplină . pentru a hotari reintregirea capitalului. dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul Superior: . determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile societatii. In situaţia de fapt prezentată ce va hotărîadunarea generală extraordinară? Daca administratorii constata ca. in urma unor pierderi. activul net. Care sunt criteriile în funcţie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o întreprindere în vederea determinării activului net corijat? 51 . vor convoca adunarea generala extraordinara.Comisia de Arbitraj . reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social. direcţii. reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii. Organe de decizie • Adunarea Generală • Consiliul filialei • Biroul Permanent • Preşedintele filialei Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul filialei: . activul net al societăţii.Comisia de Apel 2. de Conferinţa naţională ordinară. birouri Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale.. şi anume: . Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurată de către cenzori. determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia. respectiv directoratul. în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii.

un concediu neplătit de cel puŃin 30 de zile pentru pregătirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat. . iar al filialei de AG. cu reinnoirea bienala a jumatate din membrii alesi. * Presedintele CS este ales de CN.reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de activ necesare exploatarii. carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa. obţinând în urma valorificării prin vânzare a părţilor componente suma de 2.suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an – interzicerea dreptului de a exercita profesia. (15) din Codul fiscal. Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei. stagiarul este obligat să efectueze minimum 200 de ore pe semestru. dupa o perioada egala cu cea in care a detinut functia respectiva (presedinte care a detinut functia 4 ani sau 8 ani. (6) În ultimele 6 luni de stagiu. Categoria profesionala EC/CA. pentru o perioada de 4 ani.000 lei. respectiv a municipiului Bucureşti. adresa candidatului.. * Realegerea. La data de 15 mai 2008 societatea casează bunul. În perioada de stagiu. respectiv a municipiului Bucureşti.calculul matematic al activului net corectat. la cerere. în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. în timpul orelor normale de muncă ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de stagiu în sistem colectiv. 52 . 2. şi tribunalului. b) comunicarea măsurii. acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare. 159. referitoare la: . Comentaţi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată a mijlocului fix. Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului. 24 alin. urmată de dezmembrarea acestuia şi valorificarea părţilor componente rezultate. Numele. În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei. însoţită de publicarea acesteia întrun ziar local de largă circulaţie. . 160. la consiliul filialei de care aparţine. Direcţiei Generale a Finanţelor Publice judeţene. 161. Declaratiile de candidatura cuprind: 1. respectiv 8 ani de la incetarea functiei). Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului? Prin vot secret.separarea tuturor elementelor patrimoniale de activ in elemente necesare exploatarii si elemente in afara exploatarii (necesare intreprinderii). prenumele. sub luare de semnătură. În aplicarea prevederilor art. cel în cauză este obligat să depună. 162. Care sunt obligaţiile de comunicare în cazul aplicării de sancţiuni disciplinare membrilor? Aplicarea unei sancţiuni disciplinare trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin: a) afişarea a câte unui extras al hotărârii de sancţionare: la sediul filialei Corpului.000 lei. amortizat în sumă de 20.000 lei. poate depune candidatura dupa 4. tutorele de stagiu trebuie să acorde stagiarului. în scris. la Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţene. cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. şi la tribunal. prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului. Prin casarea unui mijloc fix se înţelege operaţia de scoatere din funcţiune a activului respectiv. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25. 65/1994 cu modificările şi completările ulterioare. Explicaţi în ce constă stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic. Metod. a administratorului judiciar sau a lichidatorului. Modul de exercitare a profesiei.6 lei. g) judecarea cererilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvenţă. b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii. plătitoare de impozit pe profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16. judecarea opoziţiei creditorilor la deschiderea procedurii.21(2) lit. ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3. precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă. după caz. c) desemnarea motivată. prin încheiere. a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor.44/2004 Art. Functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioada respectiva.21(2) lit. Declaratie pe proprie raspundere. după caz. de lichidare. pentru motive temeinice. 6. 165. dacă cererea introductivă îi aparţine. după caz. matematica) a tuturor datoriilor actualizate. 163. 5. cât şi prin procedura simplificată. In ce comstă metoda substractivă de calcul a activului net corijat? Met. e) înlocuirea. în cadrul prezentei legi. potrivit art. dintre practicienii în insolvenţă care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei. f) judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea. prin încheiere. Arătaţi care sunt principalele atribuţii juridicţionale ale judecătorului sindic în procedura insolvenţei. anterioare deschiderii procedurii. sunt: a) pronunţarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii şi.g )Cod fiscal si pct.30 N. înlocuirea sa de către adunarea creditorilor. j) admiterea şi confirmarea planului de reorganizare sau. Aprob. Determinaţi suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestei cheltuieli. sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. cotizatiile si contributiile obligatorii. Functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpuzlui. precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca” 164. in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din regulament. a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori.000 lei. Prin HG. h) judecarea acţiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase şi a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial. Raspuns: Deductibila neplafonat conform art. d) confirmarea. l) soluţionarea contestaţiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului. i) judecarea contestaţiilor debitorului. reglementate de actele normative in vigoare . de debitor. 53 . stabilirea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite prin legea de organizare a profesiei de practician în insolvenţă. 4. 3. Obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales. de cererile în acest sens depuse de creditori şi. societate de expertiză contabilă. a administratorului judiciar provizoriu sau. de intrare în faliment atât prin procedura generală. BP al CS sau al CF. 138. ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator.g) : sunt cheltuieli deductibile “taxele de inscriere . n) pronunţarea hotărârii de închidere a procedurii. judecătorul-sindic va ţine cont de toate ofertele de servicii depuse de practicieni. 7. prin sentinţa de deschidere a procedurii. În vederea desemnării provizorii a administratorului judiciar. după caz. Societatea ALFA SRL. 143-147. k) soluţionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de întrerupere a procedurii de reorganizare judiciară şi de intrare în faliment. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val. după caz. după votarea lui de către creditori. confirmarea onorariului negociat cu adunarea creditorilor. m) judecarea acţiunii în anularea hotărârii adunării creditorilor.

licente. cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului. constituita in conditiile legii. Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale. desemnare şi înlocuire a administratorilor şi a directorilor. 167. i) editează publicaţii de specialitate. prin urmare. prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului. e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare. la pagina 14. organisme specializate. membrii grupului de interes economic. reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Finanţelor Publice. Dupa Adrian Varlan. (cartea de curs nr. efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională continuă a membrilor prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate. 1998). care capata anumite drepturi şi anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ". Timisoara. indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Programele de examen. urmatoarele: "Persoana juridica e o colectivitate de oameni. 169. în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. respective. inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie. c) dacă şi în ce măsură debitorul. d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe. brevete.C. d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. în sensul legii. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial". Ce va putea să prevadă planul de reorganizare a activităţii debitorului? Ce va indica şi va trebui să cuprindă planul de reorganizare a activităţii debitorului? Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului. fondul commercial.? Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii: a) organizează examenul de admitere. Enumeraţi 4 elemente intangibile care pot fi evaluate distinct. Ce se înţelege prin calitatea de persoană juridică a Corpului? Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si. in legatura cu persoana juridica. Planul de reorganizare va menţiona: a) categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate.A. 166. Care sunt potrivit legii atribuţiile C. 168. precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. cheltuieli de constituire. se arata. h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate. b) tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate. g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice. etc.marci.R. j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment. c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): 54 .C. ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil. softuri. in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc". valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului. b) organizează evidenţa experţilor contabili. de cercetare dezvoltare. şi va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică. urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. Editura Mirton. asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită vor fi descărcaţi de răspundere.E. a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil.

Precizaţi şi explicaţi infracţiunile de natură penală în contextul efectuării expertizelor contabile. .A. direct sau indirect . in raport cu alte institujii din Romania si din afara tarii.Intocmeste b. . obiectivitatea şi prudenţa profesională ale cabinetului/societăţii sau grupului sau ale unui membru al acestora au fost compromise. . .Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.patrimoniul propriu. . Conceptul de independenţă în audit. ci doar că importanţa acestor 55 . in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora. are. logică şi informată (deţinând toate informaţiile relevante şi aplicând toate măsurile de prevedere necesare). .Independenţa de spirit (a raţionamentului profesional) caracterizată prin starea de spirit care înlesneşte obţinerea unei opinii neafectate de influenţe care pot compromite raţionamentul profesional. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni 171. Aceste elemente le are si C.Are cont in banca.Independenţa în aparenţă (comportamentală) caracterizată prin evitarea faptelor şi circumstanţelor care pot fi atât de semnificative încât o terţă persoană.Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului. expertii contabili. ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.organizarea de sine . financiare sau de altă natură. cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care. intr-o cauza penala civila. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase. de asemeni. .Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care.Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).C.R. Corpul reprezinta profesia. in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri.. disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori. permiţând profesionistului contabil să acţioneze cu integritate. intocmeste bilant propriu.scopul determinat.E.C. inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor.c. ar putea ajunge la concluzia că integritatea.Organizeaza contabilitate proprie.statatoare . face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii. judecata sau executarea pedepsei. pot intra sub incidenta unor infractiuni. Raspuns:Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala). Prin independenţă nu trebuie să se înţeleagă că o persoană care exercită un raţionament profesional trebuie să fie izolată de relaţiile sale economice. pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite. . capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. .. potrivit legii. sau nu o respinge. obiectivitate şi prudenţă profesională. 170.v. Componentele independenţei sunt: .Relatiile cu bugetul directe. pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala. in contextul efectuarii unor expertize contabile.

care. 3. peste „n” ani.suma cheltuita azi „X” are ca echivalent in viitor. piata de bunuri si servicii. Valoarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net corijat Activul net corijat se calculează prin doua metode: 1. Daca factorul timp se ia in calcul din direcţia trecut – prezent . 2.rd (rata deflatata) = i-f (1+f)n . In piaţa financiara . o suma „y” daca suma X o amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n .suma Y prevăzuta a fi fluxul de trezorerie in viitor peste n ani are in prezent valoarea X daca pe Y il amplificam cu factorul de actualizare X = Y ___1____ (1+i)n . metoda substractiva ANC = ACTIVE REEVALUTE – DATORII Metodele de determinare sunt: Activul net corectat poate fi determinat prin doua metode: Metoda aditiva 56 . daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor –prezent . Explicaţi relaţia dintre activul net corijat al unei întreprinderi şi valoarea acesteia. piata muncii.viitor . .relaţii trebuie evaluată şi din punctul unei terţe persoane. rezonabilă şi informată.(1+t)n t 173. banul cu cat sta mai mult cu atat aduce pagube. 2.trecut se aplica tehnica de actualizare numita si regula de actualizare . Valoarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului economic si datoriile inscrise in acest bilant. Economia de piata are 3 piete diferite: 1. având toate informaţiile relevante. 172. Care sunt tehnicile de actualizare. In aceasta piaţa banii sunt neechivalenti si pentru a-i putea face comparabili trebuie sa folosim tehnicile de actualizare. piata financiara. Actualizarea se realizează si se exprima prin 2 tehnici speciale . se aplica regula capitalizării sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare.rata neutra de plasament 1 An= 1 . metoda aditiva ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE 2. ar putea trage concluzia în mod firesc că sunt inacceptabile.suma „y” prevazuta a fi chetuita in viitor peste „n” ani are in prezent valoarea „x” daca suma y o aplificam cu factorul de actualizare 1/(1+i)n . astfel: 1. Rata de actualizare este un element al pieţei financiare introdus in calculul parametrilor economici si al indicatorilor financiari. după cum este luat in considerare factorul timp. Actualizarea si capitalizarea sunt 2 tehnici legate dar diferite. In piaţa de bunuri si servicii o marfa sau un produs cu cat sta mai mult cu atât aduce pagube. sunt legate prin factorul timp.

....................................3.. prezentând valoarea activului pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului.... 2........ RESURSE UMANE (număr mediu): ......................... PUNCTE DE LUCRU: *) 2..... Din care: ...............................2................. din care personal 57dministrative: ….. AGENŢII................. ..............5..... Cum se calculează valoarea substanţială brută a unei întreprinderi? Explicaţi semnificaţia acesteia............ SUCURSALE............. şi data): 1..........3.. 1....................... CABINETUL (PERSOANĂ JURIDICĂ): 1.......... Val........................1..........Metoda substractiva Metoda valorii substanţiale Alte metode patrimoniale (Metoda capitalului permanent necesar exploatarii ) 174........servicii contabile: …..... fax: . ASIGURAREA PROFESIONALĂ: 57 ....... .... ..... E-mail: ............... capacitatea reflectata in active.........4.................. DATE DE IDENTIFICARE 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL ÎNCHEIAT 2...evaluări şi studii: …........ lei 1....... .............. minus valoarea bunurilor care...................................... deşi sunt înregistrate in patrimonial întreprinderii... Lei): *) Total: ….......... Persoane juridice 1...................1..........consultanţă financiar – fiscală: ….9............ CAPITAL SOCIAL la 31 decembrie: ....................... ASOCIAŢI (ACŢIONARI): *) Numele şi prenumele Calitatea Cota de participare 1..alte servicii profesionale: …..............audit şi servicii conexe: ….... ACŢIUNI (SAU PĂRŢI SOCIALE): Număr Valoare nominală . 175... Care sunt elementele principale pe care le conţine “Declaraţia anuală” depusă de membrii CECCAR în vederea obţinerii vizei de exercitare a profesiei DECLARAŢIA ANUALĂ ... SEDIUL SOCIAL: Telefon: ....... Autorizaţia CECCAR (nr.. ............. BIROURI...................................... REGISTRUL COMERŢULUI: CUI: Nr.......... substanţiala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de întreprindere fara a fi proprietara acestora.......................................8..... 2.7....... CIFRA DE AFACERI REALIZATĂ (mii................................................. FILIALE.6..........................Număr colaboratori externi: ….... Ea semnifica valoarea bunurilor... ADMINISTRATORI: *) 1..... de care dispune si le poate utiliza întreprinderea la un moment dat...................2..Număr salariaţi permanenţi: …................. 1........ nu sunt folosite din diverse cauze...... înregistrare: 1....................................

respectiv 2......... Pentru contribuabili care inchid exercitiul financiar 15/02 Pentru contribuabili care au ca perioada anul 15/02 Pentru contribuabili care nu inchid ex fin pana la 15................... de contabil autorizat............ 200 euro / angajt deductibil in 2008 720 ron / angajat x 10 = 7200 nedeductibil 12800 180...... c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp. ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3..... la o anumita data.... şi b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului....000 lei reprezentând asigurări de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajaţi ai săi în anul 2008... indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului.. Determinaţi suma deductibilă a cheltuielilor cu asugurările de pensii facultative....6 lei.... 179... invocând absenţa din proiectul de divizare a raportului administratorilor societăţii care participă la divizare...02 termenul este 15/04 177........ Care este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (101)? Raspuns-15 aprilie a anului urmator-art.. b) taxa de inscriere in Tabloul Corpului.. respectiv.. e) Alte venituri...... Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor....... Explicaţi ce reprezintă “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.... : …....000 lei şi cheltuieli totale de 175.. având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă... a unui varsamant unic sau a unei serii de vărsăminte de încasat sau de plătit ulterior....4........... CABINETUL MAI ESTE MEMBRU AL UNEI ASOCIAŢII PROFESIONALE ? 176.. 2.... CONTROL DE CALITATE: CABINETUL A FĂCUT OBIECTUL CONTROLULUI DE CALITATE ? 2...... comitent. O societate comercială a realizat în anul 2008 venituri totale de 250..000 lei. Ce este rata de actualizare? Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate....... 181.......... 58 ......000 lei pe angajat. procedând astfel: a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură emisă pe numele său..... incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri.....5.........35 L571/2003.. acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o sumă de 20.. Este întemeiată contestaţia acţionarului? Motivaţi... Asigurator: …. îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale..... Care sunt sursele de finanţare ale CECCAR? Corpul. d) donatii. Poliţa nr..... Un acţionar al unei societăţi pe acţiuni supusă divizării a contestat proiectul de divizare în 2 societăţi pe acţiuni supus aprobării adunării generale extraordinare.. 178......................... Sursele de finantare ale CECCAR: a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si.

administratorii acestora intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare.R. nu vor putea fi schimbate pentru actiuni emise de societatea absorbanta actiunile societatii absorbite al caror titular este. i) orice alte date care prezinta interes pentru operatiune. 183.L. Raspuns: -subiect. care va fi aceeasi pentru toate societatile participante. virează în luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentând impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa Andreescu Andreea. teama de a pierde clientul etc. persoană juridică. 33. denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune. Interes financiar direct sau indirect.L. c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului. in vederea virarii acestuia in contul bugetar corespunzator. b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii. societatea absorbanta ori insasi societatea absorbita. direct sau prin persoane interpuse. care urmează a fi generate de derularea normala a activităţii întreprinderii. g) drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale. în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic. Identificaţi subiectul şi obiectul impozitului pe veniturile din salarii în acest caz. Ce reprezintă stopajul la sursă? Exemplificaţi.impozit pe venitul nerezidentilor impozit pe dividendele pers fiz. daca este cazul. Exemple: -impozit pe salarii. dependenţă de onorarii. f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei în condiţiile prevăzute de art. au înstrăinatnfără acordul judecătorului sindic părţile sociale către o altă societate comercială Z. Definiţi valoarea actuală a unui bun.Ce va dispune judecătorul sindic în acest caz? Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes. e) raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si. potrivit alin. venituri din dobanzi etc 186. Riscuri legate de interesul propriu – descriere.Este legală înstrăinarea efectuată prin hotărârea administratorilor? 2.. 185. care se transmit societatilor beneficiare. Precizaţi care sunt cheltuielile ce pot fi scăzute din baza impozabilă în scopul calculării impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. h) data situatiei financiare de fuziune/divizare. Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrări nete de numerar. care va cuprinde: a) forma. 1. Societatea comercială X S. Valoarea actuala = valoare de utilitate 184. contracte civile. din Legea nr. 59 . d) modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende. cuantumul sultei.R. dorinţa de a încasa onorariile restante. Faţă de societatea comercială XZ S. 182. 85/2006.In baza hotararii adunarii generale a actionarilor a fiecareia dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare. Raspuns.retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil. (1). -obiect-venitul din salarii 187. După această dispoziţie administratorii debitorului.Andreescu A.

Contractul.Respectarea normelor tehnice si profesionale 60 . cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. . conflictelor de interese sau influenţelor nedorite să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri.Cauzalitatea. . valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila . . .Abaterea disciplinară. .Faptele (infracţiunile) pericol social.Conf art.Fapta săvârşită cu vinovăţie. legislaţie şi tehnică.Vinovăţia. confuziilor.Prejudiciul. . chiar dacă e săvârşită fără intenţie.108. Care sunt răspunderile profesioniştilor contabili? Răspunderea poate fi: • Disciplinară.Sancţiune prin avertisment. prevăzute de legea penală. • Penală. 189. cu vinovăţie. . Condiţii: . . • Civilă. .Raport de muncă concretizat printr-un contract de muncă. in trimestrul in care au fost puse in functiune. bazate pe ultimele evoluţii din practică. .Forma răspunderii juridice.Fapta. • Administrativă (contravenţională). Un profesionist contabil ar trebui să acţioneze cu prudenţă şi în conformitate cu standardele tehnice şi profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale. Condiţii: . alin 2 din Cf:in cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat.Competenta profesionala si prudenta Un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeşte servicii profesionale competente. . potrivit legii. 188.Confidentialitatea Un profesionist contabil trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale sau de afaceri şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică.Comportamentul profesional Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor şi normelor relevante şi ar trebui să evite orice acţiune ce poate discredita această profesie. . Condiţii: . se sancţionează.Fapta prevăzută de lege sau alt act normativ. Condiţii: . in conformitate cu documentul justificativ. . Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili.Integritatea Un profesionist contabil trebuie să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.Obiectivitatea Un profesionist contabil trebuie să fie imparţial şi nu trebuie să permită prejudecăţilor. ca fiind contravenţie.Existenţa unui regulament. . Principiile fundamentale sunt: .

C. nr. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: . Dreptul de a participa la Adunarea generală a filialei d. el trebuie sa ceara transferarea dosarului sau şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat? Profesia de expert-contabil şi de contabil-autorizat se exercită de către persoanele care au dobândit legal această calitate. 8 din O. 191.R. Noţiunea de etică. b. o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi nu pot efectua lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţii unde sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajaţii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. Modalităţi de exercitare a profesiei:  individual (activitate independentă conform Legii nr. 61 .G. cu independenta.Ministerul Finantelor Publice . au obligaţia sa comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în componenta asociaţilor sau acţionarilor lor şi/sau în obiectul de activitate al acestora.IFAC . 571/2003 privind Codul fiscal. De asemenea. membre ale Corpului. Societăţile comerciale de expertiza contabilă. le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici. potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române.? a. Dreptul de a se asocia în societăţi profesionale Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării. actualizată)  în societăţi comerciale de expertiză contabilă sau de contabilitate (art.C. în cazul liber profesionitilor contabili. obiectivitate si. în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea. este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe. înscrise în tablou. c. este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială.A. Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. membre ale Corpului. 65/1994 actualizată. Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament.E. la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiza contabilă. prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. si Camera Auditorilor Financiari . Atunci când un membru al Corpului transfera activitatea sa într-o alta filiala. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili? Noţiunea de Etică.Legislatia relevantă 190.C.Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate .C. ori în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. inclusiv soţi-soţii ale administratorului. Dreptul de a fi ales.A. totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare. In plus. Etica este o teorie raţională asupra binelui şi răului. dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate. 192.R. Care sunt drepturile membrilor C. Dreptul de a exercita profesia.E.C. Exercitarea se realizează numai de către persoanele fizice sau juridice. 31/1990 privind societăţile comerciale actualizată). Tabloul se publică anual în Monitorul Oficial al României. Legea nr.

F. învăţământ). Limbajul este conţinut în declaraţia de politică a consiliului I.F. Potrivit acestui cod. independenţă.F. scopul de bază al codului trebuie însă respectat. crede că identitatea profesiunii contabile este caracterizată la nivel mondial de strădania ei de a realiza un număr de obiective comune şi respectarea anumitor principii fundamentale în acest scop. conduita profesioniştilor contabili şi relaţiile profesionale cu ceilalţi trebuie caracterizate prin: integritate. drept cod naţional.F. I. calitatea lucrărilor.A.A. a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea şi aplicabilitatea în acea ţară. Comportamentul cu clientela.A.C.C.F. la Conferinţa Naţională a CECCAR a fost adoptat Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Romania. pentru profesioniştii contabili din fiecare ţară. probitate şi demnitate. Codul se bazează pe aceea că dacă nu se prevede în mod special altceva. competenţă şi conştiinţă.F. 62 . .C.R. I. Codul etic naţional are 3 părţi: D) . sectorul public. Acest cod internaţional este menit a servi ca model pe care să se bazeze principiile etice din fiecare ţară. punctualitatea în execuţie. Codul stabileşte standarde de conduită pentru contabili profesionişti şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesionişti în vederea realizării obiectivelor comune. Pentru acele ţări care doresc să adopte codul etic al I. comerţ.A. secret profesional. Profesioniştii contabili din întreaga lume acţionează în medii diferite. crede că datorită diferenţelor de cultură lingvistice. În ţara noastră la elaborarea codului etic naţional al profesioniştior contabili din România s-au avut în vedere recomandările I.ştiinţă. obiectivitate. autocontrolul calităţii şi remunerarea serviciilor prestate sunt precizate în cadrul Codului de conduită etică şi profesională. În cazul în care o prevedere naţională este în conflict cu o prevedere din codul etic al I.destinată exclusiv celor angajaţi 193. încurajând continuitatea eforturilor şi promovând armonizarea. care să constituie baza pe care să fie fundamentate cerinţele etice din fiecare ţară.C. în legătură cu faptul că C.C. Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesionişti contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de aceştia în vederea realizări obiectivelor comune Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liberi profesionişti sau angajaţi.F.A. obiectivele şi principiile fundamentale sunt egale pentru toţi contabilii profesionişti indiferent dacă practică în domenii diferite ( industrie.C.A. Expuneţi elementele de compunere ale costului de înlocuire net – valoare sau procedură de evaluare a activelor.independenţă de spirit şi dezinteres material. culturi şi reglementări diferite. prefaţă la cerinţele etice ale organizaţiei membre.destinată exclusiv profesioniştilor contabili liber profesionişti F) .C.F.A. are responsabilitatea pregătirii unor cerinţe etice detaliate a introducerii şi îmbunătăţirea acestor cerinţe. promovarea profesionalismului şi a competenţei profesionale.A. recunoscând responsabilităţile profesiunii contabile şi considerând că rolul său este de a oferi principiile călăuzitoare.A.E.moralitate.C. În anul 1995. Prin urmare I. Codul etic naţional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesioniştii contabili şi de a proteja împotriva implicării acestora în elemente negative. a considerat necesar să stabilească un cod internaţional al eticii pentru profesioniştii contabili.C. . De aceea I. legislative şi sociale sarcina pregătirii unor cerinţe etice detaliate revine în principal organismelor membre din fiecare ţară care au responsabilitatea introducerii şi îmbunătăţirii acestor cerinţe.destinată tuturor profesioniştilor contabili angajaţi sau liberi profesionişti E) . cerinţa naţională trebuie să prevaleze. scopul de bază al codului trebuie însă întotdeauna respectat. Apărarea onoarei şi independenţei Corpului trebuie dovedită prin: .C.

Care sunt condiţiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de către membrii CECCAR? Viza pentru exercitarea profesiei într-un an se acordă până la data de 31 ianuarie a anului respectiv în condiţiile prevăzute de prezentele norme. potrivit pct. b) plata la bugetul de stat. precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. 65/1994 (capacitate de exerciţiu deplină) şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi. 194. separat pentru experţii contabili şi pentru contabilii autorizaţi. directorii executivi ai filialelor au următoarele obligaţii şi sarcini: 1) difuzează sub semnătură sau prin poştă către toţi experţii contabili şi contabilii autorizaţi aflaţi în evidenţă. se va prezenta şi un certificat medical privind starea de sănătate eliberat de către o comisie de specialitate stabilită de Corp. filiala va întocmi tabele nominale. 2) în scopul evidenţei şi urmăririi depunerii formularului “Declaraţia anuală”. costul curent reprezinta suma de numerar platita in prezent pentru a achizitiona un activ identic sau echivalent. Pentru activele obtinute de intreprindere din productie proprie. 63 . A. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere).Se cauta valoarea unui activ nou echivalent. costul curent poate fi reprezentat de suma de numerar platita pentru achizitionarea unui activ identic sau echivalent pe piata second-hand. formularul „Declaraţia anuală”. În situaţia în care se impune. Costul curent poate fi insa analizat din mai multe puncte de vedere. este 31 ianuarie a anului pentru care se acordă viza. potrivit legislaţiei în vigoare. Cu privire la experţii contabili şi contabilii autorizaţi Pentru acordarea vizei anuale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. respectiv. în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege. Pentru activele care pot fi achizitionate. până la data de 15 decembrie a anului precedent celui pentru care se acordă viza. costul curent poate fi reprezentat de costul de reproductie necesar intreprinderii pentr a produce un activ identic sau echivalent cu cel vizat a fi inlocuit. de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi. h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. aferenta bunului detinut si care urmeaza a se inlocui. pe toată durata suspendării. de contabil autorizat. f) depunerea declaraţiei anuale completată la toate rubricile. e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege. precum şi regulile privind conduita etica şi profesională. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari. c) dovada asigurării pentru riscul profesional. 124 şi 125 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului. si se obtine costul curent. pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei. 3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului „Declaraţia anuală”. 4) viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut. g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Normei 38 a Corpului. Pentru imobilizarile corporale cu durata de viata consumata. Din aceasta valoare se scade amortizarea corespunzatoare duratei de viata utila consumata. d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care.

cei cărora li s-a acordat viza anuală. 5) Directorul executiv al filialei verifică exactitatea datelor şi a informaţiilor prezentate. din care. Lista cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au obţinut viza anuală şi care au dreptul să exercite profesia.lista contabililor autorizaţi în evidenţa Corpului. din care. c) transmiterea declaraţiilor anuale în altă formă sau însoţite de alte condiţii puse membrilor. 4) În baza datelor declarate de către societatea comercială pe propria răspundere. Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: a) netransmiterea formularelor de declaraţie anuală la termenele stabilite în prezentele norme. 65/1994. . la Camera de Comerţ şi Industrie etc. membrii Corpului nu sunt exoneraţi de plata obligaţiilor faţă de acesta. 64 . b) să înainteze.. greutăţi şi propuneri în legătură cu activitatea de avizare la care se anexează următoarele documente: . directorul executiv al filialei va verifica exactitatea datelor prezentate în declaraţia anuală şi va proceda la acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei. 3. Secretariatul general al Corpului împreună cu secţiunile Corpului vor prezenta Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului rapoarte anuale cuprinzând rezultatele şi măsurile luate. precum şi direcţiile de acţiune în legătură cu acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei.lista experţilor contabili aflaţi în evidenţa Corpului. Acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei se comunică de către filială. filiala Corpului va întocmi un tabel. la instanţele de judecată. Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăşoară până la data de 31 ianuarie. cei cărora li s-a acordat viza anuală. modificată şi din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului. de neacordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei. directorii executivi ai filialelor transmit reprezentantului legal al societăţii comerciale. până la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se acordă viza. C. cele cărora li s-a acordat viza anuală. până la data de 25 februarie. 6. 2. 3) prevederile lit. 4. sprijinul şi controlul modului de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei. Cu privire la societăţile comerciale autorizate 1) Pentru societăţile comerciale de profil. Pentru perioada în care nu s-a acordat viză. A pct. b) netransmiterea la toţi membrii existenţi în evidenţă a formularelor de declaraţie anuală. Secretariatul general al Corpului împreună cu secţiunile şi departamentele Corpului vor iniţia măsuri pentru îndrumarea. În mod asemănător. Contestaţiile la măsura luată de filiala Corpului. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi societăţilor comerciale de profil care sunt în evidenţa filialelor Corpului. ca urmare a nesolicitării sau neîndeplinirii condiţiilor. dată după care directorii executivi ai filialelor au obligaţia: a) să afişeze la sediul filialei. Dispoziţii comune 1. Acordarea vizei anuale se concretizează prin semnătură şi prin ştampila filialei pusă în căsuţa special rezervată în carnetul de membru al Corpului. . ia măsuri pentru încasarea taxelor şi a cotizaţiilor datorate şi va proceda la acordarea vizei anuale. 5. Secretariatului general al Corpului o informare cuprinzând principalele aspecte. declaraţia anuală. Pe baza informărilor primite de la filiale. societatea comercială trebuie să facă dovada depunerii declaraţiei anuale . prin adresă. d) primirea declaraţiilor anuale fără ca acestea să aibă completate toate rubricile prevăzute în formular. se soluţionează în baza prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 2) în scopul evidenţei şi urmăririi depunerii declaraţiei anuale.lista societăţilor comerciale aflate în evidenţa Corpului din care. precum şi prin eliberarea autorizaţiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv . B.

6 lit. f) acordarea vizei anuale fără verificarea modului de îndeplinire a condiţiilor de la cap. . abaterile prevăzute la pct. Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5 categorii (grade). Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare. Ce conţine jurământul pe care un membru îl depune la înscrierea în Tabloul Corpului ? La înscrierea în Corp. Organizare la nivel de filială 2. 195. "Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării. A pct. Modificarea organigramei Corpului.000 membri • Categoria I – peste 600 membri • Categoria II – 301 – 600 membri • Categoria III – 101 – 300 membri • Categoria IV – pînă la 100 membri.cu sancţiunile prevăzute de Regulamentul intern. b).cu sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare. g) netransmiterea la termen a documentelor prevăzute la cap. c. e) nedepunerea de către membrii. Organe de execuţie • Directorul executiv al filialei • Sectoare 65 .Comisia de Apel 2. 4 din prezentele norme. orice membru este obligat să deoună jurământ prin care se obligă să aplice în mod corect şi fără părtinire legile ţării şi regulile din regulamentele emise de Corp.Comisia de Arbitraj . Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri. cu termenele stabilite a declaraţiilor anuale sau necompletarea tuturor rubricilor prevăzute de formular. care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului: • Categoria 0 – peste 3. CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul Bucureşti. b. să respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. 6 se sancţionează după cum urmează: . f şi g. abaterile prevăzute la pct.Comisia de Disciplină . să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)". d. 1 din prezentele norme. sectoare). în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe structuri executive (departamente. C lit. Organe de decizie • Adunarea Generală • Consiliul filialei • Biroul Permanent • Preşedintele filialei Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul filialei: . 7. Care este structura organizatorică (organigrama) unei filiale a CECCAR? Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti. a. 196. Abaterile disciplinare prevăzute la pct. 6 lit. e. cum ar fi: a).

Constatari . .Exista contracte incheiate cu partenerii externi.Exista actiuni juridice in curs. .Care este regimul fiscal al intreprinderii? Concluzia: După trecerea in revista a mijloacelor de realizare si a procedurilor de lucru se stabilesc: • Oportunităţile existente in mediul exterior întreprinderii. cu tertii sau cu salariatii.Exista acte si contracte privind drepturile de proprietate.Exista contracte individule de munca.Ţinând seama de prevederile legale in vigoare expertul evaluator va stabili daca: . . II şi III Adunarea Cenzor generală Comisia arbitraj Reprezentant Ministerul Economiei şi Finanţelor Consiliul Organe Comisia de apel Comisia de disciplină alese Biroul permanent Secţiunea experţi Secţiunea contabili Preşedinte autorizaţi contabili Director executiv Organe de execuţie Sector gestiune Birou administrativ profesie 197. 66 . . I. adică evoluţii cu un caracter previzibil pozitiv pt întreprinderea evaluata cum ar fi legislaţie si reglementari specifice favorabile.Societatea este constituita legal. . Obiectivul il constituie aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic.  Sector evidenţă Tablou  Sector stagiu şi dezvoltare profesională continuă  Sector etică şi control respectare norme  Birou expertize contabile  Birou administrativ Organigrama filialelor de gr.

în practică liberă sau ca angajaţi. > Activitatea intemationalà.o buna organizare si funcţionare a întreprinderii. secţiunilor şi departamentelor. în ceea ce priveşte structurile executive de la nivel central şi teritorial. Organizarea profesiei. în scopul asigurării unităţii de concepţie şi de metodă în profesia contabilă. numai aşa îşi va putea îndeplini calitatea de „persoană juridică de interes public” prevăzută prin legea de organizare şi funcţionare. Fidel principiilor înscrise în statutele organismelor europene şi internaţionale din care face parte.existenta unor litigii contractuale cu terţii si cu proprii salariaţi. . pentru evitarea oricărei incompatibilităţi în exercitarea profesiei. CECCAR va trebui să găsească cele mai potrivite forme şi metode pentru atragerea tuturor membrilor CECCAR şi a tuturor contabililor din economie la acţiunile de formare şi dezvoltare profesională continuă şi la respectarea deontologiei profesionale corespunzător activităţii profesionale pe care aceştia o realizează. CECCAR va trebui să aibă în continuare iniţiativa în colaborare. . în înţelesul termenilor şi definiţiilor date de organismele Uniunii Europene în Cartea verde europeană. cum ar fi: . Identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor de colaborare cu celelalte organisme care au fost create în zona profesiei contabile.statutul si contractul necorespunzătoare situaţiei de fapt. Atragerea tuturor profesioniştilor contabili din economie în sfera de preocupări ale CECCAR sub aspectul formării şi al deontologiei profesionale pe baza Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. luând măsuri de îmbunătăţire a procedurilor de control al calităţii şi de monitorizare a activităţii membrilor.contract si statut corespunzătoare. > Interesul public. va constitui una din priorităţile viitoare ale CECCAR. . . a organizării interne a CECCAR.obligaţii fiscale îndeplinite la timp. în continuare.reglementari fiscale aplicate corecte. . Care sunt principalele orientări strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 – 2010? > Organizarea profesiei.absenta litigiilor. în continuare. indiferent de lucrările pe care aceştia le efectuează şi de organismul profesional care gestionează lucrarea. > Dezvoltarea serviciilor pentru membri. 198.conflicte de munca. > Exercitarea profesiei. > Educaie. luând atitudine faţă de orice încercare de a restricţiona accesul experţilor contabili la activităţi şi lucrări prevăzute expres prin reglementările europene ca formând apanajul acestora.obligaţii fiscale nerespectate. 67 . . cât şi cele de decizie de la nivelul comisiilor. > Parteneniatul sector public-sector pnivat. CECCAR va acţiona. a standardelor internaţionale de contabilitate şi audit. CECCAR trebuie să-şi intensifice. CECCAR trebuie să se transforme treptat dintr-un organism închis (în serviciul exclusiv al membrilor). inclusiv prin crearea unor forme asociative cu diferitele organisme înfiinţate în cadrul profesiei contabile.• Riscurile existente in mediul extern întreprinderii. adică evoluţii cu un efect previzibil negativ (invers oportunităţilor) . adică atuurile ca urmare a unor factori. . • puncte slabe. în continuare. . face necesară perfecţionarea. • Punctele forte. într-un institut profesional în serviciul economiei. pe baza directivelor şi normelor europene.finanţare asigurata. preocupările pe linia gestionării profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. o atenţie deosebită se va acorda colaborării cu Camera Auditorilor Financiari pe baza propunerilor făcute de CECCAR în acordul de colaborare încheiat. adică deficiente constatate in organizarea si funcţionarea întreprinderii: . Exercitarea profesiei.relaţii contractuale corecte. de creştere a calităţii investigaţiilor şi de aplicare de sancţiuni. .

sunt numai unele din obiectivele pe care CECCAR le va aborda în perioada următoare. organizarea în ţara noastră a unor regiuni de lucru ale IFAC şi FEE şi depunerea unor candidaturi pentru obţinerea unor locuri în organele de conducere ale acestor organisme. în continuare. luându-se totodată măsurile organizatorice necesare. îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu membrii şi de participare a acestora la luarea deciziilor. Dezvoltarea serviciilor pentru membri trebuie să constituie. formula „bun la toate” dovedindu-se nu numai ilizorie. atât sub aspectul cuprinderii. CECCAR va trebui să-şi sporească. în continuare. CECCAR trebuie să valorifice. în serviciul membrilor. cu organismele administrative şi cu diferitele organisme şi structuri ale societăţii civile. în continuare. în interesul general al ţării. în continuare. acest proces de menţinere a competenţei va trebui să fie în continuare perfecţionat şi modernizat pe baza Normei 38 a CECCAR. Educaţie. sprijin pentru rezolvarea unor probleme financiare şi sociale ale acestora. În acelaşi timp. şi în perioadele viitoare. în continuare. activitatea de lobby trebuie promovată în mod corespunzător. creşterea. CECCAR trebuie să se implice în sesizarea fenomenelor negative din economie. etc. Una din marile provocări ale CECCAR în ceea ce privbeşte instruirea şi formarea profesioniştilorcontabili o constituie . elaborarea de norme profesionale şi ghiduri de aplicare. pentru dezvoltarea unor cabinete profesionale naţionale puternice încurajând procesul de concentrare prin diverse forme. Va trebui să sprijine tinerele organisme profesionale din ţările regiunii sud-est europene şi în mod deosebit profesia contabilă din Republica Moldova. în consecinţă. o preocupare majoră pentru CECCAR: identificarea de noi servicii. Acceptarea satisfacerii interesului public în condiţii de competenţă şi deplină responsabilitate este cea mai înaltă misiune pe care membrii CECCAR o au de îndeplinit în continuare. Interesul public. consolidarea iniţiativei Sud-Est Europene pentru dezvoltarea contabilităţii (SEEPAD) – iniţiativă românească. a rolului în activitatea unor organisme internaţionale la care CECCAR este membru fondator şi/sau membru în Consiliile de conducere ale acestora. poziţia sa de membru în organismele internaţionale şi să sprijine introducerea standardelor internaţionale de raportare financiară pentru sectoarele public şi privat. CECCAR va colabora. Un accent deosebit se va pune pe specializarea membrilor CECCAR pe categorii de servicii profesionale. Una din preocupările fundamentale ale CECCAR o constituie şi în perioada viitoare. în relaţia entităţilor economice şi sociale ca furnizări de informaţii contabile cu utilizatorii acestora. Îndeplinirea misiunii de satisfacere a interesului public este condiţionată de formare şi instruire – principalele căi pentru menţinerea competenţei membrilor CECCAR. Parteneriatul sector public – sector privat. CECCAR va lua măsuri. În vederea satisfacerii interesului public. construirea unor relaţii de parteneriat cu sectorul public şi în mod deosebit cu Parlamentul. Activitatea internaţională. Guvernul şi cu celelalte organisme guvernamentale. a calităţii necorespunzătoare a unor reglementări din domeniul financiar-contabil. 199. dar chiar periculoasă. perfecţionarea în continuare a sistemului de asigurare a membrilor va contribui la creşterea autorităţii şi prestigiului membrilor CECCAR. aportul la lucrările organismelor europene şi internaţionale din care face parte şi să-şi consolideze poziţia de lider în cadrul organismelor profesionale din Europa centrală şi de est. cât şi al întinderii. Obţinerea dreptului de a vota în organismul de specialitate al Uniunii Europene (FEE). se vor lua măsuri de creştere a responsabilităţii şi responsabilizării membrilor faţă de public. Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? 68 . toate acţiunile CECCAR trebuie să vizeze stabilirea unui rol clar şi a unui loc stabil al profesionistului contabil în mediul de afaceri. cunoaşterea şi aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară şi a standardelor de audit. în relaţia contribuabil-fisc.

ea nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin carte postala recomandata. De aici rezulta ca expertul contabil nu trebuie sa spuna mai mult decat i se cere. ori de cele mai multe ori . precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. cu dovada de primire. prevăzute de regulament. instanta socoteste de cuviinta sa cunoasca parerea unor specialisti. nu are astfel de reglementari ci arata ca accesul la dosar se face numai cu incuviintarea organului de cercetare. republicată. sunt frecvente cazurile in practica judiciara(civila si penala) in care dosarul propriu zis al cauzei reprezinta doar punctul de pornire in documentarea expertului contabil.Raspuns: In expertizele contabile judiciare secretul profesional si confidentialitatea profesionala trebuie sa fie accentuate si nu diminuate. astfel: a) preşedintele şi doi membri. De altfel. Codul de procedura civila prevede ca daca este nevoie de o documentare la fata locului. referitoare la modul de documentare.Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte si imprejurari ale cauzei. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. 200. care hotărăşte. cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urnarire penala sau de instante de judecata. urmand ca documentarea propriu zisa sa se faca acolo unde se afla materialul documentar. 69 . fiind nevoit de fiecare data sa solicite organului de cercetare completari suplimentare ale dosarului. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. organul judicial poate restrictiona accesul expertului contabil chiar si la o parte din materialele aflate la dosarul cauzei. civile si penale. Codul de procedura penala restrictioneaza accesul expertului contabil la informatiile care au legatura cu dosarul cauzei. Orice intindere sau divagatie a expertului contabil usupra unor puncte pe care instanta nu le-a stabilit . rezulta ca in cazul dosarelor penale. b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor. pot da expertului informatiile necesare. Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi. pot da explicatii suplimentare.Partile. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. Care sunt atribuţiile Comisiilor de disciplină de pe lângă filialele Corpului şi ale Comisiei Superioare de Disciplină? Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. 121 din Cpp stipuleaza ca expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. aratand zilele si orele cand incepe si continua lucrarea. expertul contabil poate si trebuie sa solicite completarea materialului documentar cu acte noi. după caz. va numi unul sau trei experti. 65/1994. Dovada de primire va fi alaturata lucrarii expertului. statornicind punctele asupra carora ei urmeaza sa raspunda. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. Codul de procedura civila stipuleaza ca atunci cand. sancţiunile prevăzute în art. Codul de procedura penala. In practica procedurala mai exista o discrepanta intre procedura civila si cea penala. expertul contabil numit intr-o cauza penala nu regaseste in dosarul cauzei toate documentele necesare efectuarii expertizei. In cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se FACE cu incuviintarea organului de urmarire penala. Partile sunt obligate sa dea expertului orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. pentru lamurirea unor imprejurari de fapt. Astfel art. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. este neavenita si de regula se sanctioneaza de catre instanta prin ignorarea sa. Din textil de mai sus. In cazul expertizelor contabile judiciare expertul contabil trebuie sa se conformeze neconditionat reglementarilor procedurale. inexistente la dosar. aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului. De asemenea prin faptul ca partile implicate in dosarul penal. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. experţi contabili.

experţi contabili. Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior. de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor. precum şi consiliile filialelor. a membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesioniştilor şi ai societăţilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină. prin care se încalcă dispoziţiile legii. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani. cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină. Procedura de judecată disciplinară Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. preşedintelui comisiei de disciplină. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. pentru care plângerile se depun la Consiliul superior. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta. 201. În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. publicându-le anual în revista Corpului. care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei. ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor 70 . aprobat de Consiliul superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. Fapta săvârşită de un membru al Corpului. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor. cu domiciliul în raza teritorială a acesteia. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. odată cu titularii. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei. precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România. Membrii supleanţi sunt desemnaţi în aceleaşi condiţii. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedintele Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. indiferent de funcţia deţinută în structurile alese şi funcţionale. Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. pentru lucrările începute. în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. Partea I. care se depun la Comisia superioară de disciplină. chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale. Ce este şi cum funcţionează Comisia de disciplină a unei filiale CECCAR? Comisia de disciplină a filialei este formată din:  1 preşedinte şi 4 membri titulari şi  5 membri supleanţi aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei. membrilor consiliilor filialelor. de preşedinţii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor. membri ai filialei. c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii Consiliului superior şi ai consiliilor filialelor.

execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat. prezentate de Consiliul superior. venitul produs de acesta (dividende. care alege locul şi stabileşte data.membrii consiliilor filialelor Corpului . g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale. constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat. . În exercitarea atribuţiilor sale legale. hotărârile organelor de conducere ale Corpului. desemnati de adunarile generale. h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de inscriere în evidenţele Corpului.sarcina achitarii impozitului pe venit revine tutror persoanelor fizice si juridice care realizeaza venit dintr-o anumita sursa prevezuta de lege cum ar fi: . c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare. i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului. inclusiv revocarea celor aleşi.pentru propietarii funciari: renta. alege şi revocă preşedintele şi doi membri ai Comisiei superioare de disciplină. 65/1994. Ce se înţelege prin caracterul obligatoriu al impozitului? Caracterul obligatoriu . Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a CECCAR? Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. Conferinţa Naţională este ordinară şi extraordinară Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior.pentru detinatorii de hartii de valori(actiuni. b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial.reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului. convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia. . obligatiuni).membrii comisiilor de disciplina . .Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului. republicată. Conferinţa Naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei. constituie abatere disciplinară. . precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor. 71 . de către Consiliul Superior. precum şi a propriilor hotărâri. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art. 203. . f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului. . 202. pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului. . sistemul de salarizare pentru anul următor.reprezentantii Ministerului Economiei şi Finantelor de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor . conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrişi în Tabloul Corpului. . raportul cenzorilor sau auditorilor. precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului.31 din Ordonanţa Guvernului nr. dobanzi). în vigoare la 31 decembrie a anului expirat. Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri: a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale.pentru agentii economici: profitul. Conferinta Nationala este constituita din : .micii meseriasi si liberii profesionisti suporta impozitul pe venitul realizat de pe urma activitatii desfasurate.pentru muncitori si functionary:salariul.membrii Consiliului Superior . j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative. d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori.

204. proprietarii de mijloace de transport datoreaza taxa asupra mijloacelor de transport. care retine din pr?t impozitul de la cumparator si il vireaza apoi statului. in cazul acestor bunuri nu se individualizeaza cel care suporta efectiv impozitul.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. . Nerespectarea acestei caracteristici de catre contribuabili este considerata abatere financiara iar atunci cand sunt indeplinite conditiile impuse de codul penal este considerata infractiune. : Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . a evidentelor contabile tehnico operative. Acest principiu presupune ca profesionistul contabil să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze ( în beneficiul său sau al unui terţ) sau să le divulge fără 72 . ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . sarcina achitarii impozituluirevine unei alte personae (impozitul este cuprins in pretul platit. . deci in cheltuiala. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici.daca este implicat financiar. servicii sau bani. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. obtinerea de participatii la capitalul social . care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . Obligativitatea-consta in faptul ca prelevarea impozitului se face fara solicitarea acordului contribuabilului.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. accizele. constituirea si incasarea obligatiei fiind reglementata prin acte normative. direct sau indirect in activitatile clientilor sai.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. Listaţi 6 situaţii de incompatibilităţi şi conflicte de interese în exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat conform normelor etice ale Corpului. . in mod obligatoriu impozit si persoanele care detin in proprietate anumite bunuri mobile sau immobile: proprietarii de immobile datoreaza impozitul pe cladiri.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . in calitate de organ de control. Caracterul obligatoriu se refera si la faptul ca efectarea unor cheltuieli genereaza obligatia de plata a unui impozit catre stat. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. proprietarii de terenuri datoreaza impozitul pe terenuri. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. tehnic de specialitate. ca executant. 206. la achizitia de bunuri se datoreaza taxa pe valoare adaugata. Astfel. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidenţialitate. calitatea de martor avand intaietate . conducere. sub orice forma. ci doar platitorul impozitului.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. spre deosebire de impozitele mai sus amintite.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 205.De asemenea. darea sau luarea de bunuri. la intocmirea actelor primare. ori a luat parte. In ce constă metoda aditivă de calcul a activului net corijat? Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanţul contabil cu influentele din reevaluarea elementelor patrimoniale. taxele vamale.Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii .Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. suporta. Ce este specifc in cazul lor este faptul ca. expertul. urmand sa-l vireze statului persoana de la care au fost achizitionate bunurile) De asemenea. . .Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat .Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale.

c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale. reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme. ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină. la cererea acestora.dacă divulgarea informaţiilor atrage responsabilitatea sa.când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţia profesională de divulgare (furnizarea de probe în cadrul unor proceduri judiciare. cu modificările şi completările ulterioare. b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor. Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a) participă la lucrările adunării generale. informarea autorităţilor competente despre încălcarea legii. . în condiţiile legii. aici trebuie avute interesele terţilor. procedura prealabilă nu este obligatorie. în condiţiile legii. În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. care ar putea fi lezate. . Ce înţelegeţi prin Supravegherea Publică? Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat.autorizare scrisă. toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contencios administrativ. pe care le consideră nelegale. în termen de 7 zile de la adoptarea acestora. Biroul permanent şi Conferinţa naţională. Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr. fără drept de vot. ale consiliului filialei. Înaintea divulgării unor informaţii. d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei. precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior. Obligaţiile de confidenţialitate depind şi de legislaţia fiecărei ţări. care contravin reglementărilor legale.când divulgarea este autorizată de client sau de angajator. precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. 207. auditul de calitate). Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că acest principiu este respectat şi de către subalterni sau colaboratori. apărarea intereselor profesionale în cazul unei proceduri judiciare.dacă persoanele care urmează să primească informaţiile sunt destinatarii corecţi ai acestora. fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac. Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută prin lege. materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate.care este tipul de informaţii care pot fi divulgate (dacă pot fi justificate). . Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri: a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior. Obligaţia se menţine şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său. precum şi. fără drept de vot. Profesionistul contabil nu mai este ţinut de secretul profesional: . b) şi c). profesionistul contabil trebuie să decidă: . 73 . acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor. 554/2004. Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute de lege.

organigrame.fiscalitate imobiliară. .elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse. . alegerea echipamentelor. . . . donaţii sau la cererea celor interesaţi. Care sunt lucrările ce pot fi executate de experţii contabili? În aplicarea prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare. planul de conturi adaptat unităţii. ca: .organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului.asistenţă în aplicarea tarifului vamal. ca: . . . lucrările ce se pot executa. ca: . .elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie. ca: . e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege.diagnostic financiar .studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal. rentabilitatea. .analiza şi organizarea fluxului informaţional.expertize de gestiune. . . . g) executarea de lucrări cu caracter fiscal.evaluări de bunuri şi active patrimoniale.V.creşterea. . . tabloul de bord.elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile. -audit statutar şi certificarea bilanţului contabil cu respectarea reglementărilor specifice.acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii. f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil. . 65/1994. şi impozite.tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment.analiza structurilor financiare. . asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare.consolidarea conturilor şi bilanţului.întocmirea de situaţii periodice. ca: .evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare. factoring etc.asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor. . ca: .analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit. control de gestiune şi control prin buget.evaluări de elemente intangibile. . c) efectuarea de audit financiar-contabil.asistenţă în probleme de T. în baza şi cu respectarea normelor generale. fără a fi limitative. pentru vânzări. 208.audit intern . de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt: a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare. structuri. . . . succesiuni. . b) efectuarea de analize economico-financiare. echilibrul şi riscurile financiare. . . cum ar fi: .legături între servicii. .vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale agenţilor economici. 74 .arbitraje în cauze civile. definiri de funcţii.expertize amiabile (la cerere).mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor.formarea profesională continuă.alegerea soft-urilor necesare.A.sistem de credit-leasing.studii.întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii. partaje.participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale.. inclusiv în cazul sistemelor informatice.expertize contabil-judiciare. republicată. circulaţia documentelor şi informaţiilor. contabilitatea de gestiune. . h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică. . .

Existenta unui regulament .fapta savarsita cu vinovatie. în exercitarea profesiei:  disciplinar.Abaterea disciplinara Răspunderea administrativă (contravenţională): . 6831. acestea pot solicita fie amanarea dezbaterilor. 7490. 6920.  civil  penal. ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita caile de atac.studii de fezabilitate la înfinţarea îndreprinderilor. d.activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice. după caz. Care sunt atribuţiile reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă consiliile filialor? Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din Romania se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat. . ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină. m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209. divizare. 75 . sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale. fără drept de vot. 6420. . conform prevederilor legale. Pentru exercitarea acestor indatoriri si atributii.contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii. dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale. j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment cum ar fi : . 209. in conditiile legii. 7320. ale consiliului filialei. Persoanele desemnate să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii: a. materialele supuse dezbaterii se transmit persoanelor desemnate cu cel putin 7 zile inainte. In cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective catre persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor. precum şi reatragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale. 210.Raport de munca concretizat printr-iun contract de munca . Care sunt răspunderile membrilor CECCAR? Dar sancţiunile disciplinare care se aplică acestora? Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund. 8299. . k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale cum ar fi: . 7022. potrivit legii. b. pe care le considera nelegale. participa la lucrarile adunarii generale.activităţi ale holdingurilor. sesizeaza Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de catre consiliile filialelor. reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor. 6621 precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior. 6619.efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. Răspunderea disciplinară (condiţionări): . fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele. l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate. i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale.  administrativ. sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului asupra hotararilor Consiliului filialei care contravin reglementarilor legale. c.

b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor. c)suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la 1 an. cu vinovatie. 76 . pe durata unui an calendristic. Abaterile în funcţie de care se aplică sancţiunile disciplinare se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Corpului. ale Filialei sau ale C. b) avertisment scris. Care sunt competenţele Comisiei Superioare de disciplină? Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni.faptele (infractiunile) pericol social. 65/1994. sancţiunile prevăzute în art.contractul .. prevazute de legea penala Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili şi contabililor autorizaţi. în raport de gravitatea abaterilor săvârşite.N. la termenele stabilite de Regulament. • practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. • încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei.G. d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. 211. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu interdicţie? Abateri disciplinare sancţionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: • absenţa nemotivată de la trei reuniuni consecutive ale A. .vinovatia Limitele răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabilesc prin contractele de prestări de servicii în funcţie de uzanţele interne şi internaţionale ale profesiei contabile. Răspunderea penală: . • neplata la buget. • executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comenrciale de profil.prejudiciul . 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. care hotărăşte.forma a raspunderii juridice.fapta . documentele priind activitatea profesională. sunt următoarele: a) mustrare. • refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului. • neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. . • publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România. 212. după caz.cauzalitatea . în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice.sanctiune prin advertisment .fapta prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie se sanctioneaza chiar daca este savarsita fara intentie Răspunderea civilă: . republicată. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale.

c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină
ale filialelor;
d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat
membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament.
Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi, astfel:
a) preşedintele şi doi membri, experţi contabili, aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului,
care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită;
b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor;
c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei.
În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii.
Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.
Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale
filialelor toţi cei interesaţi, precum şi consiliile filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale
filialelor.
În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare, pentru
lucrările începute.
Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în
exercitarea mandatului lor.
Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, în termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii.
Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare, Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu
toate soluţiile proprii pronunţate, cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor, publicându-le
anual în revista Corpului.

213. Care este logo-ul CECCAR şi ce conţine sigla CECCAR?
Emblema este compusă dintr-o carte simbolizând însemnle profesiei, toiagul de crainic al zeului Hermes
cu doi şerpi încolăciţi, ceea ce semnifică în Grecia antică diplomaţia; emblema Corpului simbolizează rolul de
crainic al profesionistului contabil, pe care îl are atunci când redă imaginea fidelă, corectă şi completă a
patrimoniului contabilizat sau expertizat; precum şi deviza: ŞTIINŢĂ, INDEPENDENŢĂ, MORALITATE,
atribute esenţiale ale acestei profesii.

214. De ce este obligatorie evaluarea în cazul privatizării unei întreprinderi?
- din punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanţurile societatilor cu capital de stat nu
reflecta valori de piata ci valori administrative, reevaluarea fiind necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor
- din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul întreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil; nu toti factorii care au
determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital de stat pot fi extrapolate in perioada post
privatizare
- cumparatorul nu investeşte pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine le, de aceea profitabiliatea
intreprinderii trebuie ragandita;
- valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor patrimoniale,
cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentru politica de investitii a fostului proprietar, stiut fiind ca un bun fara utilitate
nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata si analizata
necesitatea unei eventuale restructurari.

215. In ce constă procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei?
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp pe anul curent;
b) plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor
încasate de la beneficiari;
dovada asigurării pentru riscul profesional;

77

d) dovada că nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de
administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere);
e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etică şi
profesională, potrivit pct.124 şi 125 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost
sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum
şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) depunerea declaraţiei anuale privind activitatea desfăşurată în anul expirat completată la toate rubricile;
g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă potrivit Normei 38, respectiv 40 de ore de pregătire
profesională/an calendaristic;
h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art.4(1) lit.a şi art.5 din
O.G.nr.65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv,
de contabil autorizat. În situaţia în care se impune, se va prezenta şi un certificat medical privind starea de sănătate
eliberat de către o Comisie de specialitate stabilită de Corp.
Acordarea vizei se concretizează prin semnătură şi prin ştampila filialei pusă în căsuţa special rezervată în carnetul de
membru al Corpului, precum şi prin eliberarea autorizaţiei de exercitare a profesiei pe anul respectiv.
Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei se desfăşoară până la data de 15 februarie, după care
filialele au obligaţia:
a. să afişeze la sediul filialei, la instanţele de judecată, Camera de Comerţ şi Industrie, Oficiul Registrului Comerţului etc.
lista membrilor Corpului, care au obţinut viza anuală şi au dreptul să exercite profesia;
b. să înainteze la Aparatul Central o informare asupra modului de realizare a acestei acţiuni, menţionând numărul
membrilor care au obţinut viza anuală, din numărul total de membri ai Corpului;

216. Care sunt condiţiile pentru a deveni expert contabil; precizaţi nivelul de pregătire teoretică şi
practică necesare.
Prin examen.Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a Regulamentului pentru efectuarea stagiului
si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candiadtii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
EXPERT CONTABIL
- au capacitatea deplina de exercitiu.
- au studii economice superioare in specialitatea contabilitate-finante, cu diploma recunoscuta de MEN si
practica in specialitate de cel putin trei ani, sau studii economice superioare si practica in specialitate de cel
putin cinci ani.
- nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de
administrare a
societatilor comerciale.
- au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.

217. Prezentaţi 3 momente din viaţa întreprinderii în care este obligatorie evaluarea.
- modificări in mărimea si structura capitalului social
- modificări in numărul si componenta acţionarilor sau asociaţilor
- actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje)

78

218. Care sunt regulile de etică aplicabile contabililor salariati în industrie, comerţ, transport, sector
public?
• profesioniştii contabili salariaţi trebuie să fie loiali atât vizavi de angajator, cât şi faţă de profesie, aceste două
exigenţe fiind uneori în contradicţie.
Prima condiţie a unui angajat este de a susţine obiectivele etice
şi legitime ale organizaţiilor profesionale.
Totodată nu poate fi obligat un angajat:
i. să violeze legislaţia;
ii. să încalce regulile şi normele profesiei,
iii. să mintă auditorii angajatorului său;
iv. să semneze o declaraţie care conţine distorsiuni ale realităţii.
Dacă profesionistul contabil salariat nu reuşeşete să rezolve o
problemă importantă care constituie un conflict între angajaţi şi exigenţele profesionale, după ce au fost epuizate toate
eşaloanele (până la administratori), el nu are altă alegere decât să demisioneze; motivele unei astfel de decizii sunt
notificate angajatorului, dar obligaţiile de confidenţialitate îi interzic să informeze terţe persoane (în afară de cazul că o
prevedere legală sau o normă profesională prevăd această obligaţie).
• sprijin profesional acordat altor colegi: îndeosebi cel care are autoritate recunoscută de către ceilalţi (în analiza, în
judecarea în mod profesional a diferendelor de opinie);
• competenţa profesională prin care un profesionist contabil nu trebuie să inducă în eroare patronul despre gradul de
pregătire sau experienţă pe care îl deţine;
• prezentarea informaţiilor financiar-contabile în întregime, cu onestitate, în mod profesional şi astfel încât să fie
înţelese în contextul lor.
Informaţiile să descrie clar natura adevărată a tranzacţiilor
comerciale, activelor, pasivelor, să ordoneze intrările cronologic şi adecvat.

219. Ce se înţelege prin autonomia Corpului?
Autonomia, în general,este situaţia celui care nu depinde de nimeni, care are deplină libertate în acţiunile
sale (Dex). Autonomia Corpului face din acesta un organism de autoreglementare în profesie; aceasta presupune
nesubordonarea vreunei autorităţi.
Corpul prin Regulamentul său, prin statutul său, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotrivă,
prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert
contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat şi
are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi. Prin organele alese, corpul este reprezentat în
faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate. Corpul
colaborează cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabilă, dar
normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activităţii Corpului.

220. Cum este structura organizatorică (organigrama) CECCAR la nivel central?
Sediul central al Corpului este în Municipiul Bucureşti.
CECCAR are 42 de filiale fără personalitate juridică în fiecare reşedinţă de judeţ şi în Municipiul
Bucureşti.
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este astfel organizat încât să-şi poată
îndeplini atribuţiile de organism de autoreglementare.
Pentru îmbunătăţirea managementului la nivel central şi local s-au luat o serie de măsuri, cum ar fi:
a). Modificarea organigramei Corpului, în sensul punerii centrului de greutate al gestiunii profesiei pe
structuri executive (departamente, sectoare).
b). Clasificarea filialelor Corpului în funcţie de volumul de activitate şi numărul de membri in 5
categorii (grade), care să constituie baza determinării indicatorilor de alocare a resurselor în cadrul Corpului:
• Categoria 0 – peste 3.000 membri
• Categoria I – peste 600 membri
• Categoria II – 301 – 600 membri
• Categoria III – 101 – 300 membri
79

dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior Comisii care funcţionează pe lîngă Consiliul Superior: . să nu aibă datorii la stat 222. Care sunt principalele 4 obligaţii ale unui membru CECCAR? 1. . să urmeze un curs de formare profesională 3.filiale categoria II – 12 filiale . de reprezentantul MF sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. Verificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurată de către cenzori.Comportament necuviincios fata de membrii Corpului. 2. să fie cu cotizaţia la zi. de Conferinţa naţională ordinară.Comisia Superioară de Disciplină .filiale categoria IV – 2 filiale Organizare la nivel central: 3. şi anume: .secţiunea contabili autorizaţi 221.Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a EC si CA din romania referitoare la publicitate.secţiunea experţi contabili .Comisia Centrală de Arbitraj . Organe de execuţie • Director general executiv • Departamente. Modul de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior.Absenta nemotivata de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.filiale categoria 0 – 1 filială (Bucureşti) . reglementate prin normele emise de Corp. . direcţii. Organe de decizie • Conferinţa Naţională • Consiliul Superior • Biroul Permanent • Preşedintele Corpului Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent. care sunt aleşi pentru o perioadă de patru ani. La 31 decembrie 2004: . să nu fi săvârşit fapte penale 4. • Categoria IV – pînă la 100 membri.Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala.filiale categoria I – 10 filiale .Comisia de Apel 4. Consiliul superior şi Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii între organele alese şi organele executive ale Corpului s-a înfiinţat „Secretariatul organelor de conducere ale Corpului”. 80 . .filiale categoria III – 17 filiale . sectoare. prin vot deschis. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? . birouri Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale.

Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari şi 7 membri supleanţi. aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului. sau afini pana la gradul IV cu administratorii.. • practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei. experţi contabili. • executarea unei pedepse private de libertate pentru săvârşirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comenrciale de profil. c) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave. sau salariati in afara Corpului. astfel: a) preşedintele şi doi membri. după caz. ale Filialei sau ale C. analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior făcând propuneri de sancţionare a acestora Conferinţei naţionale. sau administratorului dupa caz. precum şi a persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică. . • neplata cotizaţiei anuale şi/sau a celorlalte obligaţii băneşti. .98). b) doi membri desemnaţi de ministrul economiei şi finanţelor. sancţiunile prevăzute în art. sau sunt rude.Declaratiile neconforme realitatii. fisa pentru persoane fizice sau juridice. documentele priind activitatea profesională.N. civila sau penala. potrivit legii si Regulamentului (art. precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale. • publicitatea fără respectarea Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din România. în termenul şi cuantumul prevăzut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de către persoanele fizice. • neplata la buget. . la termenele stabilite de Regulament. . care hotărăşte. administrativa. c) doi membri desemnaţi de ministrul justiţiei.Nerespectarea obligatiilor de pastrare a sercertului profesional. 17 (1) din Ordonanţa Guvernului nr.G. pentru persoanele juridice raspunderea incuba presedintelui consiliul de administratie. • încălcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. 81 . • refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale Corpului. in termenul stabilit. cu producerea de consecinte juridice. republicată.Incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara.Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: EC . la filiala de care apartine.Fapta membrului Corpului de a nu depune. CA. 223. este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati. .. in relatiile cu Corpul sau cu tertii. care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament. pe durata unui an calendristic. sau activitate comerciala. Ce este şi cum funcţionează Comisia Superioară de Disciplină? Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor şi aplică sancţiuni. prevăzute de regulament. . Abateri disciplinare sancţionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: • absenţa nemotivată de la trei reuniuni consecutive ale A. În aceleaşi condiţii sunt desemnaţi supleanţii.Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. 65/1994. b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională a preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor.

-fac comparaţii cu alţii. pentru lucrările începute. -care conţin orice alte precizări ce ar putea să producă unei persoane rezonabile o neînţelegere sau o decepţie. 224. cât şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor. Proiecţiile – sunt informaţii financiare bazate pe ipoteze teoretice referitoare la evenimente viitoare şi la acţiuni ale conducerii care pot sau nu să se producă. publicându-le anual în revista Corpului. Explicaţi termenii de previziuni şi proiecţii în audit. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor. Care sunt organele şi structurile Corpului cu atribuţii de investigare. Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate. alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie. tribunal. Care sunt atribuţiile preşedintelui CECCAR? Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel mult încă un mandat. -declaraţii bombastice. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului. în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 225. Enumeraţi situaţiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate. fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani. Preşedintele Consiliului Superior asigură executarea hotărârilor Consiliului Superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului. -conţin mărturii sau aprobări scrise. 227. precum şi pe combinarea estimărilor celor mai plauzibile cu ipotezele teoretice. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare. -care pretind. că persoana respectivă este expert sau specialist într-un anume doemniu al contabilităţii. Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor. 82 . Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii. Pentru asigurarea continuităţii. 226. Previziunile-sunt informaţii financiare previzionale elaborate pe bază de ipoteze referitoare la evenimente viitoare (ipotezele sau estimările cele mai plauzibile). judecare şi tragere la răspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. încredere. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi. cinste. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare. precum şi consiliile filialelor. decenţă şi bun gust pentru o acţiune de promovare? -cele care creează speranţe false. nejustificat. agenţie de reglementare. induc în eroare sau creează speranţe nejustificate de posibile rezolvări favorabile -implică posibilitatea de a influenţa orice instanţă.

de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv. e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale. Preşedintele Consiliului Superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată. cunosterea insuficienta a pietii. spre adoptare. o organizaţie non-profit cu scop cercetarea în domeniul fiscal.L. a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale.6 lei. evolutia politicii de promovare a produselor si a imaginii firmei. Preşedintele Consiliului Superior. b) conduce şi coordonează dezbaterile sedintelor organelor de conducere. are acces la lucrările consiliilor filialelor. 229. 83 . cu acordul Biroului permanent. participând la dezbateri fără drept de vot. c) prezintă anual Consiliului superior. secţiunilor şi departamentelor Corpului. plătitoare de impozit pe profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent. societate de expertiză contabilă. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului comercial Obiectivul îl reprezintă determinarea locului ocupat pe piaţa de întreprindere in prezent si in viitor. e) Se va analiza reteaua de distributie a intreprinderii. b) Se va efectua o analiza a clienţilor cu pondere importanta sau mare si pentru aceştia durata de recuperare a creanţelor . proiectul de buget pentru exerciţiul viitor. Determinaţi suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestor cheltuieli. f) Se va analiza gradul de permeabilitate a pietei. Constatări a) Pornim de la nomenclatorul de produse sau la principalele activitati ale întreprinderii se va calcula ponderea lor in volumul total al activităţii.000 lei. Concluzia • Oportunităţile • Riscurile • Punctele forte ca de ex: retea de vanzare puternica. Preşedintele Consiliului superior are competenţa să reunească preşedinţii consiliilor filialelor sau reprezentanţii lor. c) Se vor analiza furnizorii. ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro=3. 228.se vor analiza clientii incerti. d) Se va identifica concurenta actuala si potentiala. în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei. de Consiliul superior şi de Biroul permanent. De asemenea ea se înscrie în Asociaţia Internaţională de Fiscalitate. apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi.R.. Societatea ALFA S. g) Se va analiza tipurile de actiuni promotionale facute de întreprindere. pentru care achită o cotizaţie în anul 2008 de 18. f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice. clienti statornici. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial.calitate f buna a produselor si serviciilor • puncte slabe ca de ex: produse si servicii scumpe si de o calitate indoielnica. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională.000 lei. d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa naţională. cuantumul cheltuielilor publicitare.

De exemplu.000 lei +14. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere. Această cerere poate face obiectul unei misiuni 84 . s) din L571/2003 Cod fiscal.000-14. buna reputaţie a profesiei. liber profesionistul contabil poate primi spre conservare şi utilizare. directori generali. sau când deţin împreună interese semnificative într-o societate în participaţiune cu un client. creanţe.21(2) lit. c. Total cotizatii deductibile =16.600 lei(18. 30N Met. Care este locul şi rolul reprezentantului MEF? Este persoana desemnată de autoritatea publică. o copie a sesizării. potrivit legii. Auditorului i se poate cere să exprime o opinie asupra uneia sau mai multor rubrici din situaţiile financiare ca.sunt cheltuieli nedeductibile -“cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual. să fie prea atent la interesele clientului.000 lei –este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70 cf. Art 21(40 lit s). Art. afectarea atenţiei expertului de cunoaşterea de mult timp a tuturor problemelor cleintului. nu trebuie să exercite în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta integritatea. Riscul ca expertul contabil să fie influenţat de personalitatea şi calităţile clientului. să aibă posibilitateas să justifice existenţa şi utilizarea fondurilor respective. fonduri ale clienţilor.-diferenta de 3. cu toate că sesizează MFP ori de câte ori hotărârile şi măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale şi trimite. obiectivitatea. directori financiari.P. . 232. 234.21(4) lit. Nu este un spervizor. ceea ce paote conduce la o încredere excesivă în client şi la testarea insuficientă a informaţiilor prezentate de acesta.400 lei. -contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita echivalentului in lei a 4. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform cărora o relaţie personală sau familială între un profesionist liberal şi un client este acceptabilă (prin client îneţlegându-se proprietarul întreprinderii. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu orice activitate salariată în afara Corpului sau orice activitate comercială (v. spre ştiinţă.400 lei=30. b. familiale şi independenţa – descriere. să le utilizeze conform destinaţiilor stabilite. respectiv: 4000x3. pe lângă CS al Corpului şi al filialei. acţionari principali. de exemplu. Ameninţări legate de familiarism sau încredere – descriere.g) CF si pct. . el trebuind: . În unele situaţii.400) fiind nedeductibila. Prevederilor art. stocuri. a. 233.400 lei. Raportul asupra unor rubrici din situaţiile financiare.2 lit g )si m)” 230. care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei liberale. Trebuie deci să ne asigurăm că nici o relaţie personală sau familială nu pune în pericol independenţa profesionistului în îndeplinirea misiunii sale. B.Raspuns -suma de 16. adminsitrator sau posturi echivalente) Institutele membre ale IFAC trebuie să-şi informeze membrii de tipul de situaţii susceptibile de a-i expune la presiuni. Relaţiile personale. altele decat cele prevazute la alin. 231. calculul participării la beneficii sau efectuarea unui provizion. indpendenţa. să păstreze aceste fonduri separat de fondurile proprii. astfel de presiuni pot apărea atunci când liber profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului.000 euro anual cf. este un partener în profesie.6 lei/euro=14. L127 referitoare la activitatea de cenzorat). Relaţiile personale şi familiale pot prejudicia independneţa.

85 . obţinând în urma valorificării prin vânzarea părţilor componente suma de 7. Pentru a defini întinderea misiunii. de exemplu: creanţele (clienţii) de vânzări. • solicitarea avizului confidenţial al unui consilier independent sau al organismului profesional. Atunci când auditorul a formulat o opinie defavorabilă sau o imposibilitate de exprimare a opiniei asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor. conform prevederilor Codului etic. susceptibile de a avea o influenţă semnificativă asupra informaţiilor în legătură cu care i s-a cerut opinia. Dacă superiroul direct este presupus implicat în conflict. profesionistul poate recurge la procedura următoare: • examinarea conflictului cu superiorul direct. stocurile de furnizori etc. în consecinţă.000 lei. Raportul auditorului trebuie să menţioneze referenţialul contabil pe baza căruia a fost auditată rubrica respectivă din situaţiile financiare. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal? RĂSPUNS: Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional. să demisioneze şi să trimită o scrisoare. superiroul direct trebuie notificat în acest sens. Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului dacă există suport rezonabil pentru poziţia respectivă. de regulă aceste pagini sunt mult mai reduse faţă de cele care s-ar fi stabilit în cazul auditării situaţiilor financiare în ansamblu. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25. La data de 15. Comentaţi deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată a mijlocului fix. amortizat în sumă de 20.2008 societatea casează bunul. Este deductibil integral datorita faptului ca valorifica componentele este o cheltuiala care genereaza venit 237. • să se asigure că cei pe care îi consiliează sunt conştienţi de limitele legate de sfaturile şi consultanţa fiscală şi nu interpretează greşit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. Integritatea şi obiectivitatea nu trebuie diminuate. 236.000 lei. conducerii entităţii care l-a angajat. Orice profesionist contabil care ocupă un post de conducere trebuie să se asigure că. în acest sens. Activitatea de consultanţă fiscală. el poate emite o altfel de opinie în raportul asupra unei rubrici numai dacă această rubrică nu constituie o parte semnificativă a acestor situaţii financiare. Auditorul trebuie să fixeze prag de semnificaţie pentru rubricile din situaţiile financiare asupra cărora îşi va exprima opinia.distincte sau să fie realizată în cadrul misiunii de audit de bază. Contabilul profesionist care prestează servicii profesionale în domeniul fiscalităţii este îndreptăţit să se situeze în cea mai bună poziţie în favoarea unui client sau a unui patron.05. profesionistul trebuie să se supună eşalonului ierarhic cel mai ridicat. cu condiţia ca prestaţia să fie efectuată cu competenţă. poate pentru chestiuni grave. auditorul trebuie să ţină seama de rubricile din situaţiile financiare care sunt interdepen- dente. opinia auditorului se va referi numai la rubrica (rubricile) auditată (auditate). aceasta pentru că numeroase rubrici din situaţiile financiare sunt legate între ele. sunt stabilite reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale. în cadrul entităţii respective. O astfel de misiune nu conduce la un raport de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor şi.000 lei. iar opinia contabilului profesionist trebuie să fie conform legii. • dacă toate recursurile interne nu sunt suficiente. 235. dacă politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente. CE FACE SAU CE NU FACE CONTABILUL PROFESIONIST? • nu trebuie să dea asigurarea că declaraţia fiscală şi sfatul în materie fiscală sunt dicolo de orice îndoială. profesionistul contabil. dacă intervenţia superiroului direct nu este suficientă şi profesionistul decide să se adreseze eşalonului superior următor.

ar conţine un fals sau o inducere în eroare.a contractului faţă de client. legate de slăbirea autocontrolului. promovează. • în declaraţia fiscală întocmită de contabilul profesionist responsabilitatea pentru conţinut revine în primul rând clientului. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină. pot fi: □ un membru al cabinetului/societăţii care este sau a fost recent una din persoanele care a gestionat patrimoniul clientului. pentru contractele (misiunile) de audit sau de non-audit este necesar să fie reevaluată modalitatea de asigurare a independenţei cabinetului/societăţii sau a membrilor acesteia. 3. 86 . a pregătirea datelor originale utilizate la generarea situaţiilor financiare sau pregătirea unor înregistrări care fac obiectul nivelului de asigurare a profesionistului contabil faţă de client. Renunţarea la convingeri – ameninţare la adresa independenţei. care pot crea a-meninţări la adresa independenţei de acest fel pot fi: . apare atunci când unul din membrii cabinetului/societăţii a fost anterior una din persoanele care a gestionat patrimoniul clientului şi din această poziţie poate exercita o influenţă semnificativă directă asupra nivelului de asigurare al angajamentului faţă de client. ar omite sau ar ascunde informaţia cerută.asigurare . 239. Aceasta ar putea fi cazul în care cabinetul/societatea sau un membru al acestuia şi-au subordonat raţionamentul lor profesional aceluia al clientului. • Nu trebuie să fie asociat cu nici o declaraţie sau contrariu din care să se creadă: 1. potrivit legislaţiei în vigoare. □ prestarea de servicii pentru un client al unui contract de audit sau de non-audit care poate afecta direct nivelul certitudinii asigurării profesionistului contabil faţă de client.a se ocupa cu. neexhaustive. □ un membru al cabinetului/societăţii care este sau a fost recent un angajat al clientului într-o poziţie din care poate exercita o influenţă semnificativă directă asupra nivelului de certitudine . • poate folosi estimările în pregătirea declaraţiilor fiscale. De regulă. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat? Condiţiile pentru a deveni contabil autorizat: • examen de acces la profesia de expert contabil. în decizii manageriale la client etc. Exemple în acest sens. sau poate fi perceput a promova situaţia sauopinia unui client până la punctul în care obiectivitatea sa este sau poate fi înţeleasă ca fiind compromisă. care pot crea acest gen de ameninţări la adresa independenţei. 238.a acţiona ca un avocat sau consilier al clientului. opiniile trebuie înregistrate sub forma unei scrisori. b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Consultanţa. Cauze datorate renunţării la propriile convingeri Apar atunci când cabinetul/societatea sau un membru al acestuia. 2. la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. Slăbirea autocontrolului – ameninţare la adresa independenţei. în litigiile sau în rezolvarea neînţelegerilor cu terţe părţi. unui memorandum. pentru a fundamenta concluzia finală a nivelului de asigurare a angajamentului. Implicarea expertului contabil sau a firmei sale în ţinerea contabilităţii. fără a fi exhaustive. c) nu a suferit nici o condamnare care. putând induce în eroare fiscul. ar conţine informaţii furnizate cu nepăsare sau necunoaşterea reală a faptului. Exemple în acest sens. Ameninţarea la adresa independenţei. a fi promotor al acţiunilor sau a altor titluri de valoare ale clientului. . interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale.

cunoasterea de multa vreme a clientului. personalitatea si calitatea clientului. teama de a pierde cleintul) si indirect. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil.Încredere. Dezvoltarea profesională continuă elaborează şi menţine capacităţile care îi permit unui profesionist contabil să desfăşoare o activitate competentă într-un mediu profesional. amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleasi firme). (b) menţinerea unui nivel de competenţă profesională. 1975). atunci când oferă servicii profesionale. 5. 2. patroni şi alte părţi interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste în domeniul contabil. Exista o necesitate pentru clienţi. Utilizatorii serviciilor profesioniştilor contabili trebuie sa se poată simţi încredinţaţi ca exista un cadru al eticii profesionale care guvernează prestarea acestor servicii. Enumeraţi ameninţări şi riscuri care afectează independenţa. menţinerea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel încât clienţii sau angajatorii săi să fie siguri că primesc servicii profesionale com petente. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obţinute din partea profesionistului contabil. sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta. Competenţa profesională poate fi împărţită în două faze separate: (a) obţinerea unui nivel de competenţă profesională. Serviciile profesionale competente necesită un raţionament solid în aplicarea cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale în furnizarea unor astfel de servicii. 241. Ce se înţelege prin competenţa expertului contabil? Competenţa unei persoane este capacitatea de a se pronunţa asupra unui lucru. În întreaga societate exista nevoia de credibilitate în informaţie şi în sistemele de informaţii. familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client). se impun patru imperative fundamentale: . „Să acţionezi fără să studiezi este fatal. onorarii restante. Ce fel de tip de cotă de impunere este aceasta? Raspuns – cota procentuala fixa . • efectuarea unui stagiu de 3 ani ( minim 200 ore / semestru + pregătire tehnică şi pregătire deontologică) • susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului (probe scrise şi orale) 240.Calitatea serviciilor. Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii profesioniştilor contabili: a). şi b).Profesionalism. amenintari legate de interesul propriu: Financiar: direct (dependenta de onorarii. Competenţa profesională se obţine prin studiu – practică. să acţioneze cu prudenţă în conformitate cu standardele tehnice şi profesioniale. 6. 3. adica satisfacerea exigentelor publicului. Editura Academiei. 242. 4. . Să studiezi fără să actionezi este inutil” (Mary Beard).Credibilitatea. . Menţinerea unui nivel de competenţă profesională necesită o permanentă conştientizare şi înţelegere a evoluţiilor relevante pe plan profesional tehnic şi în mediul de afaceri. pe temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie (Dicţionarul Explicativ. 1. . intimidarea de catre un client prea dominant. Impozit direct procentual 243. ceea ce impune EC sa actioneze in maniera subiectiva. 87 . Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? Pentru a fi realizat obiectului profesiei contabile.

se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest ultim caz procedandu- se la radierea membrului respectiv din Tabloul Corpului 245. precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. • Programul de dezvoltare profesională continuă a profesioniştilor contabili. h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de 65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG 65/1994 c. Verificarea formala este de regula o lucrare preliminara a expertizei si presupune. Prin pronuntarea unei sanctiuni disciplinare. . verificarea nu se poate limita la un control formal.daca registrele sunt parafate si sigilate Din punct de vedere al continutului si sinceritatii. Masura in care unele abateri de la dispozitiile legale sau de la regulile de organizare si tinere a contabilitatii pot influenta forta probatorie a registrelor depinde de natura abaterilor.daca se tin registrele legale . interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere).7 emis de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) prevede ca obiectiv al profesiei contabile: oferirea de servicii de înaltă calitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului.m. Raspuns:Pentru a putea servi ca suport de informatie si de proba in expertiza contabila. Din acest motiv . precum si regulile privind conduita etica si profesionala potrivit pct. potrivit legislatiei in vigoare.c. 88 . ori trebuie sa fie inlaturate complet sau partial. un profesionist contabil ar trebui să îi atenţioneze pe clienţi. • Standardul Internaţional de Educaţie (IES) nr.u. Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria inactivilor. verificarea regularitatii trebuie sa arate daca registrele pot folosi(si in ce masura) la verificare sau expertiza. Acordarea vizei anuale este conditionata de: a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege.daca inregistrarile sunt tinute la zi . 244.daca registrele sunt numerotate si parafate . c) dovada asigurarii pentru riscul profesional. Dacă este cazul. • Standardul profesional nr.124 si 125 din ROF . d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care. 38 privind dezvoltarea profesională continuă a profesioniştilor contabili. de legatura lor cu faptele supuse verificarii. e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege.indeplinirea conditiilor de forma exterioara . Un profesionist contabil ar trebui să se asigure treptat că cei care îşi desfăşoară activitatea sub tutela unui profesionist contabil beneficiază de instruire şi supervizare adecvată. f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular. pentru care sa fi fost sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendarii. Detaliaţi principiul general referitor la “Examinarea regularităţii documentelor financiar- contabile” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.daca inregistrarile sunt facute in ordinea in care s-au produs . documentele si datele financiar contabile trebuie sa fie sincere si exacte. g) dovada privind pregatirea profesionala continua. de jurisprudenta existenta. Cum se menţine calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat? Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. angajatori şi alţi utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita înţelegerea eronată a unei opinii exprimate drept afirmarea unui fapt. Ca principiu.

Raspuns: In expertizele contabile se utilizeaza in general doua tipuri de metode: .crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase . Ce este Etica? • Noţiunea de ETICA. prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. Detaliaţi principiul general referitor la “Alegerea metodelor de cercetare” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile. ci trebuie sa continue lucrarea. atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate. este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială.schimburile sau imprumuturile de marfuri intre gestiunile de acelasi fel folosirea frauduloasa a aparatelor de masura si control 248.introducerea de marfuri in gestiune fara documente legale . • ETICA este o teorie raţională asupra binelui şi răului. cartea mare si bilant . pe care expertii il urmaresc apoi in registrul jurnal. iar la verificarile din expertizele fiscale se folosesc ambele metode. o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite.Metoda stocului maxim posibil(reconstituirea miscarilor cantitative a unor sortimente avandu-se in vedere intrarile totale si numai acele iesiri ce reprezinta vanzari pe baza de documente) 249. incepand cu actul care a dat nastere operatiunii. 246. • Noţiunea de etică. 89 . totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unui domeniu. Enumeraţi cel puţin 6 metode şi tehnici extracontabile folosite de experţii contabili în efectuarea expertizelor contabile.diluarea unor produse . • Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament.Metoda analizei intergestionare( minusuri la o gestiune si plusuri la alta gestiune) ..Analiza comparativa sau in dinamica a depunerilor de numerar din vanzari . pana la originea lor(document justificativ) Metodele progesive se folosesc indeosebi in expertizele judiciare care se refera la fraude sau alte fapte penale. care pornesc de la situatiile financiare anuale.metode progresive. Raspuns: Cauzele care genereaza o astfel de situatie pot fi: . dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni. vanzarea lor in amestec sau denaturarea proportiilor de amestec . cum ar fi: . care pornesc de la faptul contabil izolat. unei activităţi sau unei colectivităţi. potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române. este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe.Identificare eliberarii de bunuri care nu au intrat oficial in gestiune . 247. Din puctul de vedere al extinderii cercetarilor.Reconstituirea evidentei cantitative a unor sortimente de bunuri din gestiunile global valorice . Raspuns: Aceste metode au ca punct de plecare datele financiar contabile oficial inregistrate si folosesc tehnici de prelucrare care nu sunt in toate cazurile omologate de metodologia contabila. Enumeraţi cel puţin 5 cauze care ar putea conduce la situaţia în care stocul faptic al unei unităţi depăşeşte stocul maxim posibil al acesteia.livrarea altor bunuri decat cele inscrise in documente .metode regresive.Intocmirea unor centralizatoare cu intrarile/iesirile de bunuri . expertii contabil folosesc metoda verificarii complete sau metoda verificarii prin sondaj. putand urmari unele operatiuni pe cale inversa. expertul nu poate sa se limiteze numai la constatarea neregularitatii documentelor.

delicte ale intreprinzatorului sau conducerii . Enumeraţi principiile generale aplicabile în orice verificare şi expertiză contabilă.delicte ale personalului fata de intreprindere Dpdv al actiunii . in cauzele civile: obiectivele expertizei se stabilesc de catre partea/partile interesate sau de catre instanta de judecata. pentru clarificare obiectivelor expertizei.Alegerea metodelor de cercetare .delicte de deturnare Dpvd al mijloacelor folosite . In toate situatiile partile esentiale . care prezinta o importanta deosebita pentru scopul lucrarii. expertul contabil fiind informat despre acestea prin incheierea de sedinta prin care este desemnat sa efectueze expertiza in cauza respectiva. sunt necesare cunostintele unui expert contabil.erori de reportare . 2. atentionarea asupra faptului ca are dreptul sa faca observatii si sa solicite modificarea obiectivelor.Fixarea unui plan de lucru . Erori şi delicate în tehnica expertizelor contabile.delicte de falsificare .erori de evaluare Delictele contabile reprezinta abateri de la lege si regulamente si sunt de regula sanctionate penal Dpdv al autorului. expertii pot folosi metode contabile si metode si tehnici extracontabile. respectiv intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul se stabilesc dupa cum urmeaza: 1. numirea expertului si fixarea unui termen cand se citeaza partile impreuna cu expertul numit si analiza sumara a dosarului de catre expertul contabil b) punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor la care acesta trebuie sa raspunda. sa completeze obiectivele in prezenta partilor 251. Raspuns:Principiile general aplicabile in orice verificare si in expertiza contabila sunt: . Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă în cauze civile şi penale. se verifica in intregime. delictele pot fi: .delicte de inducere in eroare .erori de inregistrare contabila .erori de calculatie .Examinarea regularitatii documentelor financiar contabile 252. Raspuns: Efectuarea expertizei contabile judiciare se dispune de organul de urmarire penala ori instanta de judecata. Raspuns: Principalele tipuri de erori ce pot fi identificate sunt: . 250.delicte de ascundere a faptei sau situatii . De asemenea .delicte ale asociatilor .delicte produse prin actiuni 90 . Obiectivele expertizei contabile.Determinarea naturii si obiectului lucrarii .Studiul functiei financiar contabile . in cauzele penale: fixarea obiectivelor la care urmeaza sa raspunda expertul se desfasoara in doua etape astfel: a) incuviintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu. cand pentru lamurirea unor fapte sau imprejurari ale cauzei. in vederea aflarii adevarului.Studiul preliminar al organismului intreprinderii . sau din oficiu. la cerere.

cand el.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. .daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca .solicitarea de recalculare a drepturilor de pensie pentru un contestatar al pensiei 91 .daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii .daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . delicte produse in exces 253. sotul sau. Precizaţi cazurile de abţinere a experţilor contabili în cazul expertizei judiciare în procesul penal.daca este in vrajmasie intre el.sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor . Raspuns: Cazurile de abtinere a expertilor contabili in cazul expertizei judiciare in procesul penal sunt similare cu cazurile de recuzare si anume: .sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata . ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . Expertizele pot avea ca obiect diferite especte ale vieţii economice. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. ca urmare a divortului. Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: . juridice sau administrative.daca el. Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil . fiind incetat din viata ori despartit. au ramas copii . în cauze penale. 100 din legea de organizare judecatoreasca . Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdicţia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil.daca este tutore.Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile 254. sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca .cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv.sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa 255. enumeraţi 5 dintre acestea.Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti. sau daca. Drepturile expertului contabil în activitatea de expertiză judiciară. delicte produse prin omisiuni . în cursul unui an calendaristic . sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 256. conform prevederilor legale.sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti .stabilirea cotei parti ce revine fiecarui sot in cazul unui preces de partaj. la termenele stabilite. Raspuns:Expertizele contabile pot fi dispuse in dosare civile/penale care judeca unele cauze cum sunt: . sau este sot. in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca. cand sotii au achizitionat bunuri comune in timpul casatoriei .sa primeasca.

Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. Descrierea trebuie facuta concis. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. stabilirea unui prejudiciu intr-un dosar de delapidare din gestiune sau gestiune frauduloasa . precum si numele personei(expertului) care o reprezinta b) In paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extrajudiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului(denumire. asiguratorul acopera. alte evaluari ale expertilor. in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice. astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. conform codului de procedura fiscala . despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti. acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. Eventualele consideratii personale ale expertului 92 . concisa si fara ambiguitati . h) In paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extrajudiciara i) Redactarea capitolelor II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare si III Concluzii ale raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa fie clara. unde se face identificarea expertului contabil . lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile judiciare g) In paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extrajudiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective. Precizaţi care sunt infracţiunile de natură civilă în contextul efectuării expertizelor contabile. se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil. dupa respingerea contestatiei depuse de catre contribuabil la organul fiscal respectiv.un astfel de impediment un exista in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara. se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. . Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare. sediu social etc) c) Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil/societatii de expertiza contabila. contestarea unor sume cuprinse in procesul verbal de control intocmit de organele fiscale. cum sunt: a) Raportul de expertiza contabila judiciara este reglementat procedural (Codul de procedura civila si Codul de procedura penala) si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze. Potrivit acestei polite. 258. 998 din Codul Civil. pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale. in limita sumei asigurate. In acest caz. Enumeraţi particularităţile raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în raport cu cel de expertizăcontabilă judiciară Redactarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila judiciara. cu unele particularitati. expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. in baza unui contract de imprumut . in primal paragraf al raportului de expertiza. actualizarea unor sume acordate cu titlu de imprumut de catre o persoana fizica unei alte persoane fizice. cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar. cu claritate si fara detalii inutile d) Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e) In paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extrajudiciare f) In paragraful sase se descrie materialul documentar studiat. urmat de nerestituirea la termen a sumelor datorate 257. deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare. potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Aceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. In acest fel. la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extrajudiciara.

Solicitantul expertizei contabile trebuie sa se asigure in prealabil ca expertul contabil contactat are disponibilitatea sa efectueze expertiza contabila ce urmeaza a fi solicitata. Cine şi în ce condiţii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare. care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei. pentru a putea efectua expertize contabile judiciare si sau extrajudiciare. art.obiectivele (intrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. in majoritatea cazurilor.termenul un care trebuie sa se efectueze expertiza contabila. . care contine aceleasi elemente ca si incheierea de sedinta in cazul dosarelor civile. acesta din urma trebuie sa se legitimeze cu carnetul de expert contabil. inscris in Tabloul Corpului.onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil 260. 201 din Codul de procedura civila prin Incheiere de sedinta. contactarea expertilor contabili trebuie sa fie o subetapa distincta si premergatoare numirii expertilor contabili. vizat la zi. expertizele contabile sunt lucrari cu caracter de urgenta. Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. Precizaţi incompatibilităţile expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile. Cum. Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conf. in cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat sa se redacteze. Daca termenul initial este considerat de catre expert inadecvat. 93 .obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil . 259. art 201-214. cine numeşte expertul contabil ş ice elemente trebuie să cuprindă Incheierea de şedinţă/Ordonanţa prin care se dispune efectuarea expertizei contabile. Conform codului de procedura civila. expertul contabil este indreptatit sa solicite instantei un termen adecvat. tinandu-se seama de faptul ca raportul trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata. atunci cand considera necesar sa cunoasca pararea unor experti contabili. Acestea trebuie sa fie formulate. In cazul expertizelor contabile judiciare dispuse in dosarele penale. care cuprinde: . concis. servicii sau bani.numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti . care spre deosebire de raportul de expertiza contabila judiciara. care trebuie sa cuprinda: . obtinerea de participatii la capitalul social . si fara a se solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor legale ale faptelor supuse judecatii . la cererea partilor sau din oficiu. unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat. In raportul direct dintre solicitantul expertizei contabile si expertul contabil.numele expertului contabil/expertilor contabili numiti din oficiu sau la cererea partilor in proces . pentru a nu se prelungi nejustificat perioada necesara elaborarii expertizelor contabile. fara echivoc. minim necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare. emisa de organul de cercetare sau de judecata. numirea expertului contabil se face prin Ordonanta de numire. trebuie sa fie membru al Corpului. pot numi. unul sau trei experti contabili. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare.termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei . mai ales pentru solcitanti. prin Incheiere de sedinta. care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza. Raspuns: : Expertul contabil. instantele de drept civil. contabil trebuiesc redata in capitolul IV Consideratii personale ale expertului contabil.Orice solicitant de expertize contabile are dreptul sa contacteze pe oricare dintre expertii contabili nominalizati in Monitorul Oficial al Romaniei.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . darea sau luarea de bunuri. direct sau indirect in activitatile clientilor sai.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale.daca este implicat financiar. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai.

In cazuri deosebite.Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei. Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . in calitate de organ de control. Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. De regula. a actelor si faptelor analizate. 94 . Raportul de expertiza contabila se depune la beneficiarul acesteia in termenul legal sau contractual. Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. Raportul de expertiza contabila nu se semneaza de catre nici una din partile interesate in efectuarea exeprtizei contabile. in executarea misiunii sale. Raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organele care au dispus-o cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. a evidentelor contabile tehnico operative. la intocmirea actelor primare. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara se preda clientului care a solicitat-o la locul si la termenul prevazut in contract 262. calitatea de martor avand intaietate .. a surselor de informatii utilizate . expertul. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila. concis. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. Detaliaţi procedurile depunerii raportului de expertiză contabilă. el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . redactat intr-o maniera analitica. Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . . raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare originale. Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.Numarul de exemplare originale poate fi mai mare daca beneficiarul acestuia solicita acest lucru. Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: .Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. .Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil. unul pentru organul care a dispus sau partea care a solicitat efectuarea expertizei contabile si unul ramane la expertul contabil care a efectuat expertiza contabila. ocazie cu care si-a exprimat opiniile 261. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Desfăşurarea expertizei contabile” din raportul de expertiză contabilă. dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte. inclusiv anexele. . Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari. sub orice forma. iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila. tehnic de specialitate. care trebuie sa fie précis. ca executant. Raspuns: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. ori a luat parte. Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai. conducere. in care expertul contabil. Raportul depus la instantele de judecata trebuie sa aiba viza de verificare a filialei CECCAR.

Raspuns: Cercetarea functiei financiar contabile este esentiala pentru orice expert care urmeaza sa efectueze o expertiza contabila. Raspuns: In unele cazuri. fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei 264. Expertii contabili trebuie sa examineze cu precarere: . . Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite.daca miscarile interne de bunuri si valori se fac pe baza de documente sau sub semnatura. 266. Punctul de plecare in acest demers il constituie studierea planului de conturi specific ramurii de activitate.note personale ale expertului contabil. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor contabile. Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile. perioada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. 263.daca administratia firmei este este bine delimitata de compartimentele economice (in special de casierie) . a operatiunilor specifice agentului economic in cauza si a organizarii lui din punct de vedere juridic. Lipsurile constatate in organizarea intreprinderii sau in sistemele de evidenta pot reprezenta indicatii utile in realizarea expertizei contabile 95 . intre contabilitatea financiara si cea de gestiune.cine are dreptul de dispozitie(de semnatura) si limitele puterii acordate fiecarui decident . Raspuns:Orice lucrare de verificare. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. In astfel de cazuri. Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii.daca exista in firma un serviciu de control intern. respectiv Introducere. efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii.raportul de expertiza contabila judiciara. cu caracter de exceptie. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul funcţiei financiar-contabile” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile. 265. exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii . Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara. cu studierea corelatiei intre conturile sintetice si cele analitice. raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara .incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare .Se va avea in vedere atat modul de inregistrare in conturi al fiecarei operatiuni cat si influenta in situatiile financiare anuale. trebuie sa cuprinda . dupa caz: . independent de celelalte compartimente . inclusiv cea de expertiza contabila presupune cunoasterea. expertul contabil nu este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apoi sa efectueze expertiza contabila.eventualele corespondente. intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul preliminar al organismului întreprinderii” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile. cel putin sumara. administrativ si economic. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar. Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.

sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. Pentru fiecare parte expertul va nota principalele elemente . dar cu respectarea unor proceduri speciale. se face sub aspect procedural in mod diferit in litigiile civile fata de cele penale. deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la 96 . a balantelor de verificare sau a altor calcule de sinteza .partea introductiva cu pregatirea lucrarii. 269.refacerea unor calcule .urmarirea respectarii metodologiei contabile si a normelor de efectuare a inregistrarilor . Detaliaţi principiul general referitor la “Fixarea unui plan de lucru” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în efectuarea expertizei contabile.Aceasta etapa are o importanta foarte mare in calitatea raportului de expertiza contabila.prevederile unor texte de lege .Aceasta ordine depinde de natura lucrarii si de metodele care urmeaza a se intrebuinta. In cazul expertizelor contabile problema se pune in doua moduri distincte si anume: . respectiv expertii recomandati de catre parti. informatii si punctele de cercetat . natura si obiectivul verificarilor sau expertizelor contabile pot sa rezulte din: . planul de lucru va cuprinde in mod obligatoriu distributia sarcinilor intre experti. prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire. ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba. astfel incat acesta sa poata executa lucrarea pana la termenul fixat. De asemenea la expertizele judiciare pot participa si alti experti decat cei numiti oficial. Incredintarea mandatului trebuie sa aiba in vedere si eventualele incompatibilitati ale expertilor. Raspuns:Metodele recunoscute de doctrina contabila sunt: .partea finala cuprinzand rezumatul cercetarilor si care priveste intocmirea raportului de expertiza. 267. expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat. soldurilor si reporturilor . In ceea ce priveste fixarea obiectivelor . Determinarea naturii şi obiectului lucrării ca principiu general în expertiza contabilă (desemnarea expertului contabil). Planul de lucru cuprinde in general trei parti si anume: .efectuarea proprizisa a lucrarii . selectarea si examinarea materialului de cercetat. Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta. Raspuns: Planul de lucru stabileste o anumita ordine in culegerea. modul de abordare si timpul alocat pentru fiecare.verificarea rulajelor.mandatul primit . intre conturile sintetice si cele analitice) . mandatul fiind incredintat prun semnarea contractului .analiza bilantului. 270.la expertizele contabile judiciare desemnarea expertului se face tot de catre beneficiari. Raspuns: Pentru a fi administrata ca proba in justitie. In cazul in care lucrarea este efectuata de mai multi experti.verificarea corectitudinii analizelor pe baza de bilant sau a altor analize economico financiare 268. Enumeraţi cel puţin 6 metode contabile folosite de experţii contabili în efectuarea expertizelor contabile.Planul de lucru trebuie sa tina seama de timpul de care dispune expertul. Considerente privind valorificarea lucrărilor de expertiză contabilă. Raspuns: Ca principiu. omologate de doctrina contabilăşi reglementate prin norme juridice şi metodologice.imprejurarile care au determinat lucrarea Determinarea naturii si a obiectului lucrarii este nemijlocit legata de modul de incredintare a mandatului.la expertizele extrajudiciare alegerea expertului se face de catre beneficiarul expertizei.controlul modului de evaluare a elementelor patrimoniale .efectuarea unor punctaje(intre evidenta cantitativa si cea valorica.

Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei. d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese.sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata .sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile . c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei. Raspuns:In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: . se stabileste un onorariu provizoriu. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. etc. Obligaţiile expertului contabil la efectuarea unei expertise contabiler judiciare în cauza penală. 271. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata. beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la 97 . 120 Cpp) . cheltuieli de editare. cazare.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil.sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv .sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda .sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere 274. Raspuns:Expertizele contabile sunt reglementate astfel: a) legal : OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire . cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata . Radierea unui membru al Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Tablou. Sunt si situatii in care. poate dispune.sa execute personal. potrivit legislaţiei în vigoare. interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale. cu modificarile si completarile ulterioare b) procedural: Codul de procedura civila si Codul de procedura penala c) profesional: Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Norma profesionala CECCAR nr. Baza juridică a expertizei contabile. deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. De regula. masuri de refacere sau de completare a expertizei. organul care a dispus expertiza. la cererea partilor sau din oficiu. b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice. daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare .sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. Raspuns: Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care. 35 din 2000 273. Modalităţi şi proceduri privind plata experţilor judiciari. dupa examinarea expertizei contabile judiciare. solutionarea cauzei. 272. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor.In aceste situatii.sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata . Raspuns: Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata.

Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti. fiind incetat din viata ori despartit. 277. va avea in vedere de exemplu calificarile profesionala. din datele existente la dosarul cauzei sau din documentarea efectuata de catre expertul contabil. expertul contabil prin acest paragraf. ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii. expertul contabil trebuie sa solicite instantei.cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv. experienta si reputatia in domeniul in care activeaza. In aceasta situatie .Mai mult. expertul contabil sa fie in masura sa raspunda la obiectivele expertizei contabile.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR.In acest sens. el il poate contacta direct pe acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor nelamurite. fara insa a incrimina partea adversa.Profesionistul contabil trebuie sa aiba suficiente elemente care sa-i permita sa aprecieze daca lucrarea profesinistului solicitat acopera obiectivele care i-au fost stabilite. sa dispuna in prealabil efectuarea unor alte lucrari de expertiza tehnica.Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca 98 . nu pot fi identificate toate informatiile necesare pentru formularea raspunsurilor la obiectivele expertizei. 276. Expertul contabil care intentioneaza sa utilizeze lucrarile altui profesionist trebuie sa determine competenta profesionala a acestuia. au ramas copii . avize si declaratii. 275.cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. diplomele. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. primul termen. evaluari. topografica. deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile.Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie. sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca.cand el.daca el. Lucrarile efectuate de alti profesionisti se materializeaza in rapoarte..Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil. Precizaţi situaţiile în care expertul contabil poate fi recuzat conform prevederilor Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală.Profesionistii contabili care utilizeaza lucrarile altor profesionionisti apreciaza in ce masura lucrarile acestora pot servi la realizarea obiectivelor misiunii lor. ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti . Condiţiile de redactare a capitolului “Considerente personale” din raportul de expertiză contabilă judiciară Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile. Raspuns: In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: . Considerente care stau la baza utilizării lucrărilor altor profesionişti în cadrul expertizelor contabile.grafologica. mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu. 100 din legea de organizare judecatoreasca . functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. sotul sau. etc. Raspuns:In unele cauze civile/penale. sau este sot. sau daca. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora. releva mai mult decat i se cere. cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila. urmand ca in functie de concluziile acestor lucrari. daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta. Daca expertul contabil mai are rezerve asupra lucrarii depuse de profesionistul solicitat. existenta in tabloul profesionistilor din domeniul de activitate in care activeaza.

profesioniştii contabili nu trebuie să accepte cadouri sau alte avantaje care le pot influenţa semnificativ şi negativ raţionamentul. daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca .dacă persoanele care urmează să primească informaţiile sunt destinatarii corecţi ai acestora.Cunoasterea de prea multa vreme a clientului. Profesioniştii contabili trebuie să garanteze integritatea lucrărilor lor şi să rămână obiectivi în judecata şi raţionamentul lor. să nu se afle în situaţii de incompatibilitate. daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii . sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti. Prezentaţi 5 situaţii de ameninţare la adresa independenţei. Independenţa este ameninţată de cauze determinate de interesul propriu. judecata lor profesională sau a colaboratorilor lor. În plus. ei trebuie să se asigure că personalul care efectuează lucrări în numele lor respectă principiile de obiectivitate. daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri .când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţia profesională de divulgare (furnizarea de probe în cadrul unor proceduri judiciare. manifestării de familiarism şi acţiuni de intimidare.Intimidarea de catre un client prea dominant.Personalitatea si calitatea clientului .dacă divulgarea informaţiilor atrage responsabilitatea sa. Înaintea divulgării unor informaţii. Profesionistul contabil nu mai este ţinut de secretul profesional: . profesionistul contabil trebuie să decidă: . ceea ce impune expertului contabil sa actioneze in maniera subiectiva. teama de a pierde clientul) şi indirect. 99 . care ar putea fi lezate. 280. apărarea intereselor profesionale în cazul unei proceduri judiciare. . Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit. 279. De asemenea. . în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme. . auditul de calitate). de conflict de interese sau în alte situaţii de natură a determina un terţ să pună la îndoială obiectivitatea lui. Obiectivitate presupune ca profesionistul contabil să fie imparţial. Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că acest principiu este respectat şi de către subalterni sau colaboratori. onorarii restante. de renunţări la propriile convingeri. daca este in vrajmasie intre el. aici trebuie avute interesele terţilor. sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv 278. . profesioniştii contabili trebuie să evite situaţiile care îi expun la riscuri susceptibile de a le pune în discuţie obiectivitatea sau cele care implică prejudecăţi. daca este tutore. fără prejudecăţi. Int Integritatea presupune ca profesionistul contabil să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri.care este tipul de informaţii care pot fi divulgate (dacă pot fi justificate). Pentru aceasta.Amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului in alte lucrari in cadrul aceleeasi firme) .când divulgarea este autorizată de client sau de angajator. curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti . oricare ar fi natura activităţilor lor.Amenintari legate de interesul propriu : Financiar: direct (dependenta de onorarii. Obligaţiile de confidenţialitate depind şi de legislaţia fiecărei ţări. Acest principiu presupune ca profesionistul contabil să respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze ( în beneficiul său sau al unui terţ) sau să le divulge fără autorizare scrisă. . Explicaţi principiul confidenţialităţii în audit.Familiarism sau incredere prea mare in client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client) . Obligaţia se menţine şi după terminarea relaţiilor între profesionist şi clientul sau angajatorul său. informarea autorităţilor competente despre încălcarea legii. . de autocontrol. .

menţinerea (conservarea) încrederii publicului în profesie. Până când sun obligaţi contribuabilii să depună opţiunea de plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor în situaţia în care îndeplinesc condiţiile şi nu au mai fost niciodată plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. • potentiala angajare la un client. . 281. 100 . dorinta de a incasa onorarii restante. • intretinerea unei relatii de afaceri stransa cu un client. • dependenta neadecvata fata de onorariile totale primite de la un client al certificarii. . 1. 283. clasificarea şi întocmirea documentelor de sinteză.analiza procedurilor practicate de întreprindere pentru contabilizarea.confirmarea autorităţii lucrărilor efectuate de profesioniştii contabili. Raportul trebuie să indice dacă situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă.cunoaşterea activităţiilor întreprinderii şi ale sectorului din care face parte. . Raportul de examen limitat trebuie să conţină o concluzie scrisă. Proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire).prin depunerea declaratiei de mentiuni pana la data de 31 ianuarie inclusiv 286. . 3. etc. Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit? Necesitatea unui Cod etic constă în: . sub forma unei asigurări negative. O societate comercială care are ca obiect principal de activitate “Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management” poate fi plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor? Da.primirea în lucru a procedurilor analitice destinate identificării variaţiilor. clar exprimată. atât a profesionistului contabil cât şi a terţilor beneficiari sau utilizatorilor ai serviciilor acestuia. 284. . Interesul propriu – ameninţare la adresa independenţei.El trebuie să precizeze de asemenea că nici o opinie de audit nu este exprimată. conform unui referenţial contabil identificat. Microint. auditorul trebuie să pună în lucru proceduri complementare sau mai extinse. Exemple de circumstante care pot genera amenintari de interes propriu pentru un contabil profesionist independent includ. • preocuparea cu privire la posibilitatea pierderii unui client. • onorarii neprevazute legate de angajamente de certificare • un imprumut catre sau de la un client al certificarii sau de la oricare din directorii sau functionarii acestuia. daca ponderea veniturilor din consultanta si management in veniturile totale este sub 50%. dar nu sunt limitate la: • un interes financiar in firma client sau detinerea unui interes impreuna cu un client.necesitatea garantării unei calităţi optime a serviciilor. platitoare de impozit pe profit pot opta pt plata impozitului pe venituri incepand cu anul fiscal urmator. Normele de raportare în cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire). teama de a pierde clientul. tendinţelor şi elementelor neobişnuite. 282. 2.analiza principiilor şi practicilor contabile urmate de întreprinderi. Interes financiar direct sau indirect. . 4 .necesitatea asigurării apărării onoarei şi independenţei profesionistului contabil şi a organismului din care face parte.asigurarea protecţiei.. . În cazul în care se consideră că informaţiile supuse examenului limitat pot conţine anomalii semnificative. dependenta de onorarii. 285.

Care sunt elementele de bază ale unui raport asupra situaţiilor financiare condensate? 1. clasării şi efectuării sintezei informaţiilor financiare. de bază. 4. Principii generale ale misiunii de examen limitat (revizuire): 1. în care se menţionează ca situaţiile financiare condensate trebuiesc citite împreună cu situaţiile financiare în ansamblul lor şi cu raportul de audit asupra acestora. . . Elementele probante ale unei astfel de misiuni trebuie să permită auditorului să aprecieze dacă: . Auditorul trebuie sa satisfaca “Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar” 2. . integritatea. 287. competenţa profesională. auditorul trebuie sa obtina probe adecvate suficiente. 8. recunoscand ca pot exista circumstante care sa aiba drept rezultat situatii financiare in mod semnificativ eronate 4. 2.destinatarul. . Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? Obiectivul unei misiuni de compilare constă în utilizarea competenţelor contabile (şi nu cele de audit) în vederea strângerii. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra respectării clauzelor contractuale? Misiunea se referă exclusiv la examinarea respectării clauzelor care vizează aspecte contabile şi financiare. în efectuarea unei sinteze a informaţiilor detaliate în scopul prezentării sub o formă rezumată. Procedurile puse în lucru nu permit şi nici nu-şi propun. Obiectivul unei misiuni de examen limitat este să permită auditorului să concluzioneze că nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care să-l facă să creadă că situaţiile financiare nu au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unui referenţial contabil identificat( asigurare negativă). 101 . . Misiunea de examinare a informaţiilor financiare previzionale: caracteristici.ipotezele cele mai plauzibile reţinute ca bază a informaţiilor financiare previzionale sunt rezonabile. . . inteligibilă. profesionalismul şi respectful faţă de normele tehnice şi profesionale. Obiectivul şi principiile generale ale unei misiuni de examen limitat (revizuire). din care acestea s-au născut. obiectivitatea. sau o trimitere la o notă anexă la situaţiile financiare condensate. 5.semnătura auditorului 290.o menţiune.informaţiile financiare previzionale sunt pregătite într-o manieră coerentă cu situaţiile financiare istorice 289. . furnizarea vreunei asigurări asupra informaţiilor financiare. în general.o opinie care să indice dacă informaţiile cuprinse în situaţiile financiare condensate sunt în concordanţă cu situaţiile financiare auditate. Auditorul trebuie sa planifice si sa efectueze revizuirea cu o atitudine de scepticism profesional. 291.informaţiile financiare previzionale sunt corect prezentate. Auditorul trebuie sa efectueze o revizuire in conformitate cu acest standard 3. .data raportului. prin investigatii si proceduri analitice pentru a putea sa traga concluzii 288. 6. O misiune de compilare cuprinde în general pregătirea situaţiilor financiare (complete sau nu) dar şi colectarea. Auditorul trebuie să respecte regulile de etică: independenţa. . clasarea şi sinteza altor informaţii financiare. confidenţialitate. Această misiune constă.identificarea situaţiilor financiare auditate din care s-au născut situaţiile financiare condensate.adresa auditorului. 3. In scopul exprimarii unei certificari negative in raportul de revizuire. utilizatorii informaţiilor financiare astfel compilate beneficiază însă de încrederea că lucrările respective au fost efectuate de un profesionist contabil posesor al competenţelor necesare.titlul. 7. Opinia auditorului poate face obiectul unui raport distinct sau va fi inclusă în raportul de audit. . in primul rand.informaţiile financiare previzionale sunt suficiente.

confidenţialitatea. obiectivul şi difuzarea informaţiilor compilate.12. nu se înregistrează în scop de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici.integritatea . .06. . SC Alfa SRL. Independenţa nu este <» cerinţă dar dacă auditorul nu este independent trebuie să facă »» menţiune în raport.într-o misiune de compilare auditorul trebuie să respecte regulile generale de etică şi anume: integritatea. natura misiunii. obiectivitatea. stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop de TVA în 102 .2008. La 31. înregistrată în scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama. nici o asigurare nu va fi furnizată. o societate comercială stabilită în România.000 lei. faptul că nu poate aştepta ca misiunea să descopere erori sau ilegalităţi. o societate comercială stabilită în România. înregistrată în scop de TVA în România achiziţionează de la societatea Gama. mai poate păstra SC Alfa regimul de întreprindere mică neplătitoare de TVA? Argumentaţi răspunsul. Intr-o misiune de compilare nu se exprimă nici o asigurare în raport.standardele tehnice .confidentialitatea . SC Alfa SRL se Rnfiinţează la data de 19. Cu această ocazie estimează că nu va realize o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi. corn petenţa profesională. Da 21291 euro limita 35000 euro 293. Auditorul şi clientul său vor convenii conţinutul scrisorii de misiune sau contractului de prestări de servicii. cu toate că utilizatorii informaţiilor beneficiază de servicii contabile. Contabilul trebuie să se asigure că nu există nici o neînţelegere cu clientul în ce priveşte termenii misiunii şi de faptul c. . . inclusiv faptul că nu constituie nici un audit. faptul că conducerea întreprinderii este responsabilă de exactitatea şi exhaustivitatea informaţiilor financiare compilate. natura informaţiilor ce vor fi furnizate. SC Alfa SRL.3817 lei.obiectivitatea . forma raportului. referenţialul contabil pe baza căruia vor fi compilate informaţiile financiare şi că orice abatere de la acesta va fi menţionată. Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop să permită furnizarea unei asigurări asupra situaţiilor financiare. stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop de TVA în Portugalia. .2008 constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 72. existând documente de transport în acest sens.conduita profesionala .i clientul este de acord în ce priveşte: . fructe care sunt transportate din Portugalia în România de către Gama. profesionalismul şi respcv tul faţă de normele tehnice şi profesionale.competenta profesionala si atentia cuvenita . nici un examen limitat şi. .independenta -profesionalism 292. Dacă nivelul cursului de schimb este de 1 euro=3. . în consecinţă. Ce operaţiune realizează SC Alfa SRL şi în ce declaraţie trebuie raportată această operaţiune? Achizitie intracomunitara si se declara in declaratia recapitulativa 390 294. ca urmare.

Ce obligatii are CECCAR fata de profesionistii contabili angajati in industrie. o societate comercială stabilită în România. efectuată conform alin.etc? CECCAR are ogligatia fata de profesionistii contabili angajati in industrie. înregistrată în scop de TVA în România vinde către societatea Beta. dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: a) cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. livrare pentru care beneficiarul care este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru respectiv a fost desemnat ca persoană obligată la plata taxei aferente. în Oradea. în cadrul unei operaţiuni triunghiulare în alt stat membru decât România. la un sediu permanent al lui BETA.De aceea cand profesionistul contabil crede ca prin decizia lui ar putea sa induca in eroare pe angajator va apela la parerea unui expert din cadrul CECCAR 103 . (1). comert. de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România. Portugalia.sector public. 153. 153. în conformitate cu art. iar achiziţia intracomunitară de bunuri. educatie . b) obligaţiile privind declararea acestor operaţiuni. au fost îndeplinite de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria. In ce condiţii poate SC ALFA SRL să factureze această livrare intracomunitară cu condiţia “scutit cu drept de deducere”? Prevederile alin. se va considera că a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în acel alt stat membru. comert. Care sunt condiţiile în care Gama îi poate factura lui SC Alfa SRL cu condoţia “scutit cu drept de deducere”? Comunicarea codului de inregistrare in scopuri de TVA 295. 153 face dovada că a efectuat achiziţia intracomunitară în vederea efectuării unei livrări ulterioare în acel alt stat membru. de la sediul lui ALFA. fructe care sunt transportate din Buzău.sector public de a acorda asistenta adecvata in cazul in care executa lucrari care depasesc nivelul pregatirii si experientei sale. educatie . (2) nu se vor aplica. stabilite prin norme. fructe care sunt transportate din Portugalia în România. SC Alfa SRL.