SKEMA :BAB 1 ( TAMADUN AWAL MANUSIA

)

Soalan Butiran Markah
1a Nyatakan 2 kepentingan roda dalam kehidupan seharian
masyarakat Mesopotamia.

F1 Menghasilkan kereta kuda 1
F2 Membolehkan penciptaan kincir air 1
F3 Alat pengangkutan 1
Mana-mana 2x1m [2 m]
b Berdasarkan kajian anda, mengapakah masyarakat Mesopotamia
berjaya mencipta roda?

H1 Menguasai ilmu 1
H2 Kemahiran pertukangan 1
H3 Kreatif 1
H4 Inovatif 1
H5 Berani mencuba 1
H6 Gigih berusaha/Tidak berputus asa 1
M Mana-mana munasabah 1
Mana-mana 3x1m [3 m]
c Huraikan fungsi sistem tulisan dalam tamadun Mesopotamia?

F1 Merekodkan urusan pentadbiran 1
F2 Menulis surat kredit 1
F3 Merekodkan hasil dan cukai 1
F4 Mencatat aktiviti ekonomi 1
F5 Mencatat hal-hal eagamaan 1
F6 Menulis doa 1
F7 Menulis kesusasteraan 1
F8 Mengkatalog ubat-ubatan [3 m]
Mana-mana 3x1m
d Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi penting kepada
penduduk tamadun Mesopotamia?

H1 Menjamin keadilan rakyat 1
H2 Hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan 1
H3 Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat 1
H4 Menjamin perpaduan masyarakat Mesopotamia 1
H5 Mengukuhkan pentadbiran negara 1
H6 Menjamin kesejahteraan rakyat 1
H7 Mengukuhkan sistem organisasi 1
M Mana-mana munasabah 1
Mana-mana 2x1m [2m]

1

BAHAGIAN B (BAB1)

Soalan Butiran Markah
2a Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi

F1 Kod undang-undang Hammurabi adalah undang-undang yang tertua di 1
dunia.
F2 Kod tersebut mempunyai 280 undang-undang atau hukuman 1
H2a yang meliputi semua aspek kehidupan 1
F3 Hukuman dan denda yang dikenakan berbeza mengikut lapisan 1
masyarakat yang berlainan
F4 Undang-undang Hammurabi adalah berdasarkan prinsip bahawa 1
hukuman ke atas penjenayah adalah setimpal dengan kesalahan yang
dilakukannya
F5 Undang-undangnya menekankan prinsip perikemanusiaan 1
H5a serta hak individu. 1
F6 Undang-Undang Hammurabi ditulis pada tiang-tiang besar dan tinggi 1
H6a ia memudahkan rakyat dapat mengetahuinya. 1
Mana-mana 6x1m [Mak. 6]

1b Apakah kesan-kesan pengamalan Kod Undang-Undang
Hammurabi kepada tamadun Mesopotamia?

F1 Undang-Undang ini telah berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan 1
dikalangan masyarakat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis
F2 masyarakat itu sendiri. 1
H2a Ia dapat mewujudkan perpaduan 1
F3 mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat. 1
membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang
lama
H3a dari tahun 3500 S,M hingga tahun 539 S. M. 1
( Mana-mana yang munasabah )
Mana-mana 5x1m [Mak. 5]
1c Selain Kod Undang-Undang Hammurabi , jelaskan sumbangan tamadun
Mesopotamia kepada peradaban manusia

F1 Kewujudan sistem tulisan telah membawa kepada sistem pendidikan 1
H1a yang bertujuan untuk melahirkan jurutulis. 1
H1b Kehadiran jurutulis ini membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan 1
dicatat supaya dapat direkodkan.
H1c Dalam perdagangan, kesemua urusan jual belinya disertakan resit, nota 1
dan surat kredit.
H1d Tulisan juga telah melahirkan tradisi kesusasteraan 1
H1e Hasil kesusasteraan yang terkenal bagi tamadun Mesopotamia ialah Epik 1
Gilgamesh, karya sastera yang tertua di dunia.

2

H1f Epik ini mengalami falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia 1

F2 penyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi. 1
H2a Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang dan matahari telah 1
membawa kepada perkembangan ilmu matematik
H2c seperti sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, memdarab, 1
membahagi dan punca ganda dua
H2d yang kemudiannya membawa kepada perkembangan ilmu geometri. 1
H2e Kemahiran dalam bidang astronomi juga telah membolehkan mereka 1
menggunakan jalan laut
H2f dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar yang mengandungi 1
12 bulan dalam satu tahun.

F3 perkembangan ilmu perubatan telah menjadi perhatian utama. 1
H3a Kerajaannya amat mementingkan kesihatan anggota tenteranya. 1
H3b Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan. 1
H3c Semua jenis herba dan ubat-ubatan telah dikatalogkan dan disampelkan 1
penggunaannya.
H3d Cara mengubat penyakit dengan menggunakan ubat-ubatan juga telah 1
dicatatkan sebagai panduan kepada pengamal perubatan.
H3e Cara mengubat penyakit dengan menggunakan ubat-ubatan juga telah 1
dicatatkan sebagai panduan kepada pengamal perubatan.
H3f Terdapat sebuah Perpustakaan Diraja yang ini mengandungi lebih 1
kurang 22 000 keping tablet yang mengandungi pelbagai penemuan ilmu
pengetahuan dan sejarah lampau Mesopotamia.
H3g Perpustakaan ini telah ditubuhkan oleh pemimpin Ashurbanipal ( 668 – 1
627 S.M di Bandar Nineveh
H3h Kebanyakkan daripada koleksi ilmu pengetahuan ini berbentuk formula 1
perubatan
H3i dan juga beribu-ribu pucuk surat, dan doumen perniagaan, serta susunan 1
peristiwa peperangan yang berlaku mengikut urutan peristiwa
sejarah.

F4 penciptaan roda untuk memudahkan urusan pengangkutan. 1
H4a Roda digunakan dalam menghasilkan kereta kuda sama ada untuk tujuan 1
peperangan atau kegunaan pada masa aman.
H4b Penciptaan roda membolehkan ornag Sumeria mencipta kincir air ke 1
kawasan tandus dan meningkatkan hasil pertanian di samping dapat
mengawal banjir.
H4c menyumbang ciptaan alat pengangkutan yang terawal iaitu 1
menggunakan kapal layar serta pengangkutan beroda sejak 3000 S.M.
H4d Mereka telah mampu menguasai jalan darat serta jalan laut sehingga 1
mereka dapat berhubung dengan wilayah India serta wilayah lain di
kawasan Laut Mediterranean.
F5 memperkenalkan kepada dunia cara membuat batu bata daripada tanah 1
liat.

3

H5a Mereka juga telah mencipta arca dan tiang batu. Contohnya arca Patung 1
Raja Gudea.
H5b Arca dan tiang batu ini dapat dilihat dalam seni bina Ziggurat. 1
F6 Tamadun Sumeria juga telah menyumbangkan contoh kepimpinan yang 1
Berwibawa
H6a Raja Sargon telah berjaya mewujudkan kerajaan Akkad, iaitu Empayar 1
pertama di dunia.
H6b berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan 1
Sumeria di selatan Mesopotamia.

Mana-mana 10 X 1m [Mak. 10]

SKEMA BAB 2 TINGKATAN 4

Soalan Butiran Markah
1(a) Nyatakan fungsi monumen berikut terhadap sesebuah tamadun
i Parthenon- Rumah berhala 1
ii Aqueduct-Bekalan air 1
2X1 Mak [2m]
(b) Apakah unsur yang mempengaruhi seni bina dalam tamadun India?
F1 Keagamaan 1
F2 Geometri 1
2X1 Mak [2m]
(c) Apakah faktor yang menyebabkan pencapaian tamadun tersebut dalam
seni bina?
F1 Ketahanan manusia 1
F2 Kepimpinan berwibawa 1
F3 Menyatuan rakyat 1
F4 Peningkatan jati diri 1
F5 Pengaruh agama 1
F6 Penggunaan elemen geometri 1
F7 Penggunaan tanah liat 1
F8 Penggunaan batu bata 1
F9 Penggunaan Tanah lumpur 1
( mana-mana yang munasabah ) 3X1 Mak [3m]
(d) Sebagai seorang pemimpin negara, apakah langkah yang perlu
dilakukan bagi memelihara dan memulihara warisan tanah air?
F1 Menguatkuasakan undang-undang 1
F2 Mengadakan kempen 1
F3 Memagar warisan/seni bina 1
F4 Mengecat seni bina dengan warna asal 1
F5 Mewujudkan agensi khas untuk mengurus 1

M Mana-mana munasabah 1
3X1 Mak [3m]
2 (a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri-ciri seni bina

4

Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman yang terhad 1-2 Mengulas dengan hujah yang mudah Contoh : Mengekalkan warisan bangsa Lahirkan rasa bersyukur Aras 2 Jawapan agak mendalam/ pengetahuan/ pemahaman yang jelas dan membuat 3-4 inferens Mengulas dengan jelas dan menunjukkan pengetahuan/ pemahaman yang agak mendalam Contoh: 5 . Tamadun China? 1 F1 Tembok Besar China 1 F2 Panjang 1500 batu dari Kansu ke Peking 1 F3 Tembok batu 1 F4 Diperbuat daripada tanah liat 1 F5 Diperbuat daripada batu bata 1 F6 Diperbuat daripada tanah lumpur 1 F7 Terdapat pintu gerbang 1 F8 Dikelilingi parit yang besar 1 F9 Mempunyai menara 1 F10 Terdapat kediaman 1 F11 Istana mempunyai dewan dan taman 1 F12 Berbentuk pagoda 1 3X1 Mak [3m] (b) Mengapakah masyarakat lampau mampu membina seni bina yang unik dan kekal hingga hari ini? F1 Ketahanan manusia dalam tamadun awal menghadapi cabaran 1 F2 Kepimpinan berwibawa dan kuat 1 F3 Pemimpin dapat menyatupadukan rakyat 1 F4 Pemimpin dapat meningkatan jati diri rakyat 1 F5 Pemimpin meyakinkan bahawa usaha mereka akan berjaya 1 F6 Pengaruh agama dalam kehidupan 1 F7 Penggunaan elemen geometri iaitu segi empat dan bulat 1 F8 Penggunaan tanah liat 1 F9 Penggunaan batu bata 1 F10 Penggunaan Tanah lumpur 1 ( mana-mana yang munasabah ) 6X1 Mak [6m] (c) Pada pendapat anda. mengapakah generasi kini perlu didedahkan dengan sifat bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan warisan bangsa.

Jelaslah hal ini akan membuka mata masyarakat dunia untuk melancong dan melawat bangunan bersejarah di Malaysia [mana-mana 6 x 1 m] 3 (a) Namakan undang-undang dalam tamadun berikut F1 Rom : Undang-undang Rom 1 F2 Dinasti Maurya: Tiang Asoka 1 2X1 Mak [2m] (b) Apakah prinsip yang terkandung dalam undang-undang Tamadun Rom F1 Semua manusia sama di sisi undang-undang 1 F2 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah 1 F3 Keadilan setiap individu 1 F4 Hukuman berasaskan bukti yang cukup 1 2X1 Mak [2m] (c) Senaraikan dua prinsip utama dalam sistem perundangan Tamadun China? F1 Hukuman berat 1 F2 Hukuman kolektif 1 2X1 Mak [2m] (d) Pada pendapat anda. Mengekalkan warisan bangsa Lahirkan rasa bersyukur Meningkatkan imej negara Mewariskan kepada generasi akan datang Aras 3 5-6 Jawapan mendalam/ pengetahuan/ pemahaman yang sangat jelas dan membuat inferens yang tepat Menunjukkan kematangan Mengulas dengan jelas dan menunjukkan pengetahuan/ pemahaman yang mendalam/ meluas Contoh: Mengekalkan warisan bangsa Lahirkan rasa bersyukur Meningkatkan imej negara Mewariskan kepada generasi akan datang Contohnya bangunan Sultan Abdul Samad memperlihatkan keindahan seni binanya melalui pengaruh Inggeris dan Islam. mengapakah undang-undang perlu dalam sesebuah negara? F1 Mengekalkan keamanan 1 F2 Mewujudkan keadilan 1 F3 Membendung tindakan liar manusia 1 F4 Mengawal tingkah laku manusia 1 6 .

F1 Tidak ada individu yang teraniaya 1 H1 Undang-undang tidak memihak sesiapa 1 F2 Masyarakat hidup dalam suasana harmoni 1 H2 Kebebasan mereka terjamin 1 F3 Pemimpin negara akan dihormati oleh rakyat 1 H3 Akhlak yang baik menjadi ikutan rakyat 1 F4 Undang-undang akan dipatuhi oleh rakyat 1 H4 Rakyat tidak rasa terbeban dan terancam 1 ( mana-mana yang munasabah ) 4X1 Mak [4M] 7 . Jelaskan F1 Peraturan dapat mengawal tindakan manusia H1 Undang-undang diwujudkan bagi mewujudkan keamanan 1 F2 Sistem perundangan di India melancarkan perjalanan dan pentadbiran 1 H2 Menjamin kewibawaan seseorang raja 1 F3 Pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat 1 H3 Pemerintahan seorang raja lebih adil 1 F4 Melahirkan raja yang berpekerti baik 1 H4 Dapat menjaga keharmonian manusia/masyarakat 1 6X1 Mak [6m] (c) i) Pada pendapat anda. F1 Semua manusia sama di sisi undang-undang 1 F2 Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah 1 F3 Keadilan setiap individu 1 F4 Hukuman berasaskan bukti yang cukup 1 F5 Hukuman berat 1 F6 Hukuman kolektif 1 4X1 Mak [4m] (b) Sistem undang-undang dalam sesuatu tamadun membawa banyak kepentingan. apakah langkah mengatasi gejala rasuah di negara ini? F1 Penguatkuasaan undang-undang 1 F2 Pendidikan awal 1 F3 Agensi rasuah bebas dari mana-mana pihak 1 F4 Mewujudkan kempen anti rasuah 1 M Mana-mana munasabah 1 2X1 Mak [2m] 4 (a) Apakah prinsip undang-undang yang terkandung dalam tamadun di atas. mengapakah undang-undang perlu bersifat adil. F5 Mewujudkan perpaduan 1 F6 Melahirkan semangat nasionalisme 1 M mana-mana munasabah 1 2X1 Mak [2m] (e) Sebagai warganegara Malaysia.

Afghanistan dan Sudan Kesannya negara akan kembali dijajah oleh kuasa asing [mana-mana 6 x 1 m] [6m] 8 .ii) Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya masyarakat sesebuah negara mengabaikan pelaksanaan undang-undang. Aras 1 Jawapan mudah/ pengetahuan/ pemahaman yang terhad 1-2 Mengulas dengan hujah yang mudah Contoh : Masyarakat berkelakuan liar Kehidupan masyarakat akan tidak aman Aras 2 Jawapan agak mendalam/ pengetahuan/ pemahaman yang jelas dan membuat 3-4 inferens Mengulas dengan jelas dan menunjukkan pengetahuan/ pemahaman yang agak mendalam Contoh: Masyarakat berkelakuan liar Kehidupan masyarakat akan tidak aman Ekonomi negara akan jatuh Pelabur asing tidak berminat berdagang dengan negara kita Aras 3 Jawapan mendalam/ pengetahuan/ pemahaman yang sangat jelas dan 5-6 membuat inferens yang tepat Menunjukkan kematangan Mengulas dengan jelas dan menunjukkan pengetahuan/ pemahaman yang mendalam/ meluas Contoh: Masyarakat berkelakuan liar Kehidupan masyarakat akan tidak aman Ekonomi negara akan jatuh Pelabur asing tidak berminat berdagang dengan negara kita Negara kita akan jadi seperti Syria.

SKEMA :BAB 3 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA 9 .

1 H2c Tingkat pertama terdapat ukiran 1 H2d Yang mengisahkan kehidupan Gautama Buddha 1 H2e Tiga tingkat ini melambangkan tahap sila.Samadhi dan Panna dalam 1 ajaran Buddha H2f Bahagian paling atas melambangkan pencapaian tahap nirvana 1 mana-mana 2 x1 m (2M) (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda apakah kemahiran yang diperlukan oleh masyarakat awal Asia Tenggara untuk membina candi ? F1 Kemajuan ilmu geometri 1 F2 Kemajuan ilmu seni bina 1 F3 Rakyat yang kreatif dan inovatif 1 F4 Teknologi membuat batu-bata 1 H4 Binaan daripada batu laterit dan pasir 1 F5 Hubungan dengan luar 1 H5 Gayanya dari India 1 mana-mana 3 x1 m (3M) 10 . Candi Angkor Wat 1 F1 Dibina untuk agama Hindu 1 F2 Lambang order kosmos 1 F3 Tingginya 213 1 F4 Keluasan kawasan 208 hektar 1 F5 Mempunyai tempat pemujaan depan bahagian tengah 1 F6 Tinggi 39 meter dengan empat tingkat 1 F7 Setiap sudut mempunyai menara 1 F8 Tembok bahagian luar dibuat daripada batu laterit dan batu pasir 1 F9 Ukiran pada tembok menggambarkan epic Rmayana dan Mahabhrata 1 mana-mana 2 x1 m (2M) Candi Borubudur F1 Dibina untuk agama Buddha Mahayana 1 F2 Terbahagi kepada tiga tingkat 1 H2a Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan 1 H2b Yang diwakili oleh stupa dan patung Buddha. No Butiran Markah 1 a) Apakah candi? 1 F1 Monumen keagamaan 1 H1 bagi agamaHindu dan Buddha 1 F2 Sebagai rumah ibadat 1 F3 Tempat menyimpan abu jenazah raja 1 dan keluarganya 1 F4 Tempat menyimpan patung dewa utama 1 F5 Lambang keagungan pemerintah 1 H5 Berdasarkan kehebatan senibinanya 1 F6 melambangkan orde kosmos mana-mana 3 x1 m (3M) b) Apakah perbezaan antara candi Angkor Wat dan Candi Borubudur.

No Butiran Markah 2 (a) Mengapakah bahasa Sanskrit sangat berpengaruh dalam kerajaan awal di Asia Tenggara? F1 Bahasa ilmu 1 H1 Meningkatkan intelek masyarakat 1 F2 Bahasa keagamaan 1 H2 Dalam kitab-kitab agama 1 F3 Bahasa komunikasi 1 F4 Menyampaikan maklumat 1 C4a Batu Bersurat Kutei 1 HC4a Maklumat tentang keturunan raja 1 C4b Batu bersurat Sungai Mas 1 HC4b Tentang agama Buddha 1 C4c Batu Bersurat di Lembah Bujang 1 HC4c Arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat 1 F5 Undang-undang 1 H5 Yang dipahat pada batu bersurat 1 mana-mana 4 x1 m (4m) (b) Berdasarkan pernyataan di atas.Mampu 1 F1 memang sudah bertaraf antarabangsa 1 H1 sejak lebih 1300 tahun lalu 1 C1 1 Kerajaan Srivijaya sebagai titik tolak pengantarabangsaan bahasa Melayu F2 1 F3 bahasa Melayu telah berinteraksi dengan bahasa Sanskrit 1 yang mewakili kebudayaan India F4 Menjadi bahasa lingua franca bagi Kepulauan Melayu 1 F5 Zaman Kesultanan Melayu Melaka 1 H5 Menjadi Bahasa Ilmu 1 F6 Dalam hasil karya kesusasteraan 1 H6 1 Bahasa Istana F5 1 H5a Digunakan oleh kerabat diraja Melayu 1 F6 Digunakan dalam pentadbiran 1 F7 Dalam surat-menyurat 1 H7 Sejak zaman sebelum penjajahan 1 F8 Digunakan dalam bahasa perhubungan dan wilayah 1 F9 Digunakan dalam bahasa untuk berdakwah 1 F10 1 Menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah 1 Malaysia dan Indonesia 1 F11 Penubuhan badan memantapkan bahasa Melayu 1 Dewan Bahasa dan Pustaka 1 F12 Termaktub dalam perundangan negara 1 11 .  Mesti ada penegasan  Ya. mampukah bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa antarabangsa di dunia kini? Berikan ulasan anda.

F1 Siddiq/berkata benar 1 F2 Amanah/dipercayai 1 F3 Fatanah/bijaksana 1 F4 Tablig/menyampaikan 1 Mana-mana 2 x 1m [2M ] 12 .H12 Akta Bahasa Kebangsaan 1 F13 Pusat Pengajian Tinggi menggunakan bahasa Melayu 1 F14 Digunakan dalam perundangan 1 H14 1 Digunakan di mahkamah mana-mana 6 x1 m  Tidak Mampu 1 F15 Bahasa Inggeris 1 H15 menjadi bahasa utama di beberapa Negara 1 F16 Orang-orang Melayu mengunakan bahasa Inggeris secara meluas 1 H16 Dalam majlis-majlis rasmi 1 F17 Kurangnya buku yang diterjemahkan 1 1 mana-mana munasabah mana-mana 6 x1 m (6m) (c) Bagaimanakah usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu menjadi bahasa dunia? F1 Dewan Bahasa dan Pustaka F2 Memainkan peranan 1 F3 Menterjemahkan buku-buku bahasa asing ke bahasa Melayu 1 F4 1 Menggalakkan rakyat menambahkan karya ilmuan dalam BM F5 1 F6 Menjalin hubungan baik 1 F7 Dengan Negara-negara Asia Tenggara 1 F8 Akta Bahasa Kebangsaan 1 F9 Pusat Pengajian Tinggi memartabatkan bahasa Melayu 1 F10 Menambahkan kursus-kursus pengajian bahasa Melayu 1 F11 Digunakan dalam perundangan 1 F12 1 Digunakan di mahkamah F13 1 mana-mana munasabah mana-mana 10 x1 m (10 M) SKEMA PEMARKAHAN BAB 4 BAHAGIAN A SOALAN BUTIRAN MARKAH 1 (a) Senaraikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.

F1 Berkata benar akan melahirkan masyarakat yang jujur dalam 1 tugasan F2 Tindakan yang bijak akan menyelesaikan masalah dengan 1 rasional dan matang F3 Bersifat penyayang akan membawa kebahagiaan dan 1 kegembiraan dalam institusi keluarga. Berikan penjelasan anda. F2 Baginda bermusyawarah dengan para sahabat 1 F3 Ceramah diadakan di rumah Ali Bin Abu Talib untuk 1 menerangkan tentang Islam H3a Terdapat ahli keluarga yang menerima dan menolak 1 1 13 .(b) Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin? F1 Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai 1 F2 Tidak pernah berbohong 1 Mana-mana 2 x 1 [2M] (c) Apakah pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasul? F1 Mengembala kambing bapa saudaranya 1 F2 Berniaga ke Syam ketika berusia 12 tahun 1 F3 Berniaga secara berseorangan/berkongsi dengan temannya 1 ketika berusia 20 tahun F4 Menguruskan perniagaan Khadijah binti Khuwailid 1 Mana-mana 3 x 1m [3M] ( Buku Teks: m/s 104) (d) Pengamalan nilai-nilai peribadi Rasulullah akan melahirkan masyarakat sejahtera. F4 Sifat amanah akan melahirkan pemimpin yang berintegriti serta 1 memajukan Negara F5 Kepatuhan kepada Allah akan membentuk ummah yang mulia 1 dan menolak kemungkaran F6 Kepimpinan berwibawa akan mewujudkan kestabilan politik 1 Mana-mana munasabah 3 x 1m [3M] BAHAGIAN B SOALAN BUTIRAN MARKAH 2(a) Apakah cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah Islamiah secara terbuka? F1 Dimulakan kepada keluarga Abdul Mutalib 1 H1a Setelah turunnya ayat al-Quran yang meminta banginda 1 meminta baginda meyebarkan Islam kepada kaum kerabat baginda.

bapa saudara Nabi Muhammad 1 F4 Disampaikan kepada orang ramai di Bukit Safa. 1 al_Hijr(ayat 94) H4b Majlis dihadiri oleh semua ketua pentadbir Kota Makkah 1 F5 Perbahasan hebat antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu 1 Lahab Mana-mana 4 x 1m [4M] 2(b) Huraikan pendekatan Nabi Muhammad SAW dalam usaha menyebarkan dakwah Islamiah di Makkah. Makkah 1 H4a setelah turunnya perintah Allah melalui ayat Al-Quran. F1 Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berdakwah 1 F2 Berdakwah secara lemah-lembut/berhikmah 1 F3 Tidak memaksa 1 F4 tetapi memujuk dengan menggunakan akal 1 F5 Pendekatan perbandingan antara nilai akhlak masyarakat 1 Arab Jahiliyah dengan nilai akhlak dalam Islam F6 Nabi Muhammad SAW membaca ayat al-Quran 1 untuk menjawab pertanyaan para sahabat F7 Memberikan penerangan dan menunjukkan teladan yang 1 baik F8 Nabi Muhammad SAW menanamkan keimanan yang kuat 1 kepada pengikut F9 Keperibadian Nabi Muhammad SAW yang mulia 1 Mana-mana 4 x 1m [4M] (c) Terangkan sebab orang Quraisy menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. F1 Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan 1 F2 Ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang 1 Maha Esa sedangkan orang Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turun temurun menyembah patung berhala dan mempercayai anamisme F3 Prinsip persamaan taraf sesama manusia bertentangan dengan 1 sistem sosial masyarakat arab Jahiliah yang mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dan bawahan F4 Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan 1 dengan konsep assabiah yang menjadi pegangan mereka Amalan dan akhlak yang keji dilarang sesama sekali oleh F5 Islam 1 Seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka H5a Orang arab Quraisy mempunyai tanggapan yang salah 1 14 . H3b Penentangan yang paling kuat datangnya dari Abu Lahab.

mereka H6a terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad SAW 1 Sejak dari dulu masyarakat Makkah sentiasa bersaing untuk H6b menjadi ketua atau pemerintah Makkah 1 Menggugat pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di F7 Makkah kerana Nabi Muhammad SAW berasal daripada 1 F8 keturunan yang menguasai Kota Makkah 1 F9 Menggugat ekonomi orang Arab Quraisy 1 Menjelaskan perusahaan mengukir patung berhala kerana Islam wajib menyembah Allah [8M] Mana-mana 8 x 1m (d) Sebagai seorang remaja.a. F6 terhadap tugas tugas Nabi Muhammad SAW 1 Mereka menganggap jika menerima ajaran Islam. kadang kala idea dan tindakan anda tidak difahami dan ditentang oleh rakan-rakan. Bagaimanakah anda mengatasi cabaran ini? F1 Muhasabah diri 1 F2 Memikirkan cara untuk menmyampaikan pemikiran dalam 1 sudut pandangan yang berbeza F3 Sentiasa bersangka baik agar tindakan yang diambil lebih 1 rasional F4 Tidak bertindah terburu-buru 1 F5 Mengambil kira perasaan orang lain agar semua pihak 1 mendapat keuntungan daipada idea yang diberi Mana-mana munasabah 4 x 1m [4M] SKEMA JAWAPAN BAB 5 Soalan Butiran Markah 1(a) Namakan suku kaum Madinah yang menandatangani perjanjian tersebut dengan Rasulullah SAW F1 Aus 1 F2 Khazraj 1 2X1 Mak [2 m] (b) Nyatakan dua syarat perjanjian Aqabah Pertama F1 Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul 1 F2 Membantu perjuangan Nabi Muhammad s.w 1 F3 Tidak akan melakukan amalan jahiliah 1 F4 Tidak mencuri 1 F5 Tidak minum arak 1 F6 Tidak Membunuh bayi perempuan 1 2X1 Mak [2 m] 15 .

w 1 H4 Penghijrahan orang Islam Makkah ke Madinah 1 H5 Orang Arab Madinah 16ember sokongan/bantuan kepada orang Islam 1 Makkah 1 H6 Menentukan kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah 1 M Mana-mana munasabah 1 2X1 Mak [2 m] (e) Pada pandangan anda mengapakah kita perlu mematuhi setiap perjanjian yang dimeterai ? H1 Membuktikan kejujuran sesuatu pihak 1 H2 Mudah mendapatkan kepercayaan daripada pihak lain 1 H3 Memudahkan sebaran urusan pada masa depan 1 H4 Menjamin kerjasama daripada pihak lain 1 H5 Menghindari sifat hipokrit/munafik/khianat 1 H6 Melancarkan sesuatu rancangan /urusan 1 H7 Melahirkan sifat amanah 1 H8 Memupuk semangat bertanggungjawab/telus/kebolehpercayaan 1 M Mana-mana munasabah 1 2X1 Mak [2 m] 16 .(c) Mengapakah suku kaum di atas menandatangani perjanjian tersebut ? H1 Suasana kehidupan di Madinah kurang aman 1 H2 Pergeseran yang berlaku di kalangan suku Arab 1 H3 Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi 1 H4 Mereka telah memeluk Islam 1 H5 Mereka menyebarkan Islam di Madinah 1 2 X1 Mak [2 m] (d) Pada pendapat anda apakah kesan Perjanjian Aqabah tersebut ? H1 Dakwah Islam tersebar di Madinah 1 H2 Orang Madinah sanggup mempertahankan Islam 1 H3 Jaminan keselamatan kepada Nabi Muhammad s.a.

(a) Ceritakan peristiwa penting yang membawa kepada berlakunya [8 markah] Perjanjian Hudaibiyah.a.2. F1 Pada 628 M (6H). malangnya tidak dihiraukan 1 F9 Orang Islam mendapat khabar Uthman dibunuh.w. dan pengikutnya berhasrat kerjakan 1 umrah di Makkah F2 Kota Makkah sangat penting kerana terdapatnya Kaabah – pusat ibadat orang 1 Islam F3 Makkah juga tempat asal orang Muhajirin dan turunnya wahyu pertama 1 F4 Kedatangan orang islam menimbulkan syak kaum Quraisy tentang niat sebenar 1 Islam F5 Kedatangan disekat Arab Quraisy di Hudaibiyah 1 F6 Mereka merasakan tercabar dan bimbang dengan kekuatan orang Islam 1 F7 Di Hudaibiyah. awalnya tidak diterima oleh sahabat nabi 1 F13 Mereka menganggap perjanjian in untungkan orang Quraisy 1 F14 Sebaliknya banyak hikmat tersirat 1 F15 Islam menyuruh umatnya bersepakat dan mencari kedamaian 1 8X1 Mak (8M) 17 . Nabi Muhammad s. orang Islam cuba jelaskan tujuan kedatangan menerusi utusannya 1 F8 Uthman ibn Affan. Meraka berikrar dan bersumpah 1 akan membela kematian Uthman F10 Orang Quraisy menghantar Suhail b Amru utk berunding 1 F11 Rundingan dimaterai di Hudaibiyah 1 F12 Dinamakan Pernjian Hudaibiyah.

[8 markah] F1 Kaum musyrikin Makkah telah mengiktiraf negara Islam Madinah 1 F2 Nabi Muhammad s. sediakan pasukan tentera ke Makkah 1 Perjanjian ini menjadi perintis kpd pembukaan semula kota Makkah 8X1 Mak (8M) (c) Andaikan anda seorang pemimpin yang akan menandatangani [4 markah] perjanjian antara dua buah negara. (b) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada umat Islam. kerana orang Arab Quraisy melanggarnya 1 F18 Mereka memberi sokongan kpd Bani Bakar yg sedang berperang dgn Bani 1 Khuza’ah F19 Nabi Muhammad bertindak tegas.a.w. sebagai ketua negara 1 F3 Gencatan senjata selama 10 tahun beri peluang orang Islam berdakwah 1 F4 Pengaruh Islam semakin meluas dan bilangan orang memeluk Islam bertambah 1 F5 Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya. apakah sikap yang patut diamalkan untuk menandatangani perjanjian tersebut? F1 Kerjasama 1 F2 Permuafakatan 1 F3 Mementingkan perdamaian 1 F4 Memastikan kepentingan bersama 1 F5 Mengambil kira pandangan kedua-dua pihak 1 F6 Memastikan keamanan 1 F7 Mengamalkan sikap toleransi 1 (mana-mana jawapan yang munasabah) 4X1 Mak (4M) 18 . seorang panglima perang terkenal 1 F13 tokoh lain – Amru al-As dan Uthman b Talhah 1 F14 Menggambarkan ketokohan Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin unggul 1 F15 Setiap tindakannya dilakukan dengan berhati-hati 1 F16 Kedudukan umat Islam semakin kuat 1 F17 Perjanjian ini bertahan selama 2 tahun. 629 M 1 F6 Ia memberi kebebasan orang Islam memasuki Makkah dan beribadat 1 F7 Tempoh perdamaian dlm Perjanjian Hudaibiyah membolehkan Nabi Muhammad 1 F8 saw merangka program dakwah yg berkesan di seluruh tanah Arab 1 F9 Orang Arab bebas menganut agama tanpa sebarang sekatan 1 F10 Menggambarkan Islam tersebar dengan aman 1 F11 Sikap toleransi Nabi Muhammad saw dan orang Islam menyebabkan ramai 1 tertarik dengan Islam F12 termasuk Khalid al-Walid.

1 H1a tetapi Islam tidak menghapuskan adat dan budaya yang tidak bertentangan 1 Islam. F1 Keagamaan – mengubah akidah penduduk taklukan kepada kepercayaan kepada Allah. F2 Kesan perluasan kawasan yang diperintah Islam / kawasan penyebaran 1 pengaruh Islam diperluaskan. F10 Cendekiawan Islam dan bukan Islam bertukar pendapat 1 H10a Ilmuan Islam menterjemah karya Yunani seperti Aristotle. ketika pemerintahan Bani Umaiyah orang Eropah bertutur 1 bahasa Arab dan berpakaian seperti orang Islam. berfikir. kerajaan Umaiyah. bertutur telah berubah. sains. F9 Golongan Mudejar ialah orang Islam minoriti di bawah pemerintahan 1 Kristian. F1 Perdagangan dan perniagaan 1 F2 hubungan diplomatik 1 F3 penaklukan dan ketenteraan 1 F4 kebudayaan 1 F5 intelektual 1 [ mana-mana 3 X 1 markah ] [3 m] (b) Nyatakan kesan pertembungan tersebut. Uthmaniyah. 1 sejarah. 19 . 1 F4 Penguasaan ekonomi 1 H4a keselamatan lalauan pedagang dikawal oleh kerajaan Islam. Perancis di barat. alam Melayu dan 1 China di timur. 1 F11 Penterjemahan pesat berlaku kerana adanya perpustakaan yang 1 membolehkan bahan kajian ini disimpan. teknologi. Abbasiyah. SKEMA BAB 6 Soalan Butiran Markah 1(a) Senaraikan tiga cara tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia. Plato. F7 pendidikan – merangkumi penguasaan pendidikan agama. 1 F6 Organisasi sosial – Islam memberi penyelarasan undang – undang yang 1 saksama kepasa semua lapisan masyarakat. matematik. 1 H8a Di Sepanyol. Ceylon. F5 Urbanisasi – berlaku kesan kemajuan pedagang Islam. Galen. Sepanyol. mereka menyebarkan cara hidup Islam tersebut. F3 Lahir pelbagai kerajaan Islam – 1 C3a kerajaan Delhi/Mughal di India. F8 Tatatertib kehidupan harian seperti cara berpakaian. 1 H4b Pedagang Islam berdagang meliputi ke India.

Kufah dan Humaimah sebagai pusat operasi 1 F6 Gerakan diperkukuhkan dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar F7 Abu Salamah al-Khallal mengetuai gerakan di Kufah dan Abu Muslim al 1 Khurasani menjadi ketua di Khurasan 1 F8 Kerajaan Baani Abbasiyah bersempena nama al Abbas. al-Batani. 1 F17 Kesusteraan – Omar Khayyam. 1 [3m] [ mana-mana 3 X 1 markah ] (c) Pada pendapat anda. 1 F4 Meneruskan kempen atas nama ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad s. F2 Gerakan ditaja oleh Ali bin Abdullah secara sulit 1 F3 Semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz.w) 1 untuk mendapatkan sokongan F5 Menjadikan Khurasan. istana Alhambra di Granada. 1 F18 Pengembaraan – Ibn Battuta. F13 Matematik dan astronomi – al-Khawarizmi. gerakan dikendalikan secara terbuka. al-Mawardi. F12 Ilmu perubatan – Zakaria al-Razi menterjemah karya Galen menghasilkan 1 kitab Al-Hawi. al – Mascudi.a. Ibnu Rushd. Jalal ad-Din. 1 F16 Seni bina – Masjid Cordova. 1 F14 Politik dan undang-undang – al Farabi. 1 F15 Ilmu Mantik dan falsafah – Ibn Sina. F1 Diasaskan pada tahun 750 M. apakah kebaikkan yang diperolehi oleh negara kesan daripada pertembungan dengan tamadun lain di dunia pada masa kini? F1 Perkongsian teknologi baru 1 F2 Mendapat idea baru 1 F3 berkongsi kepakaran 1 F4 Peluang perniagaan baru 1 F5 Pasaran yang lebih meluas 1 F6 ekonomi negara meningkat 1 F7 peluang pekerjaan yang lebih banyak 1 F8 pelaburan asing meningkat 1 Mana-mana jawapan yang munasabah [ mana-mana 4 X 1 markah ] [4m] BAHAGIAN B Soalan Butiran Markah 1 (a) Jelaskan sejarah pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. iaitu nama bapa 1 20 . selepas revolusi Abbasiyah menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.

tafsir.w F9 Mengamalkan sistem warisan atau sistem monarki. menambah baik. mengumpul idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi 1 Muhammad s. serta memuatkan keterangan dan ulasan dalam 1 karya F6 memelihara warisan ilmu daripada terkubur 1 H6a ketika Eropah dilanda zaman gelap 1 H6b pusat pengajian tinggi menjalankan penyelidikan 1 21 . sejarah dan sebagainya 1 H4c Imam Malik (penyusun buku al-Muttawa’) 1 H4d Ibn Ishaq ( penyusun sejarah hidup Nabi Muhammad s.a. malah mencipta dan membuat 1 pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab H5c menghurai. ilmu sirah dan ilmu hadis 1 F5 Menterjemahkan karya H5a daripada bahasa Sanskrit. Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal 1 H4g Terdapat pemisahan antara ilmu tafsir. mencatat idea atau percakapan 1 H3b Kedua.w kedalam sebuah buku H3c Ketiga.a.a. saudara Nabi Muhammad s. iaitu sistem pemerintahan 1 keturunan raja F10 Abu Jaafar al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke 1 Baghdad [ mana-mana 6 X 1 markah ] [6 m] 1 (b) Terangkan kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah yang menyumbang kepada peradaban dunia. mengarang 1 F4 Ulama terlibat dalam penulisan 1 H4a Ulama mula menyusun hadis 1 H4b menghasilkan tulisan dalam bidang fiqah. Suriani dan Yunani 1 H5b Orang Islam buka sahaja menterjemah .Makmum H1b Kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu 1 H1c Perkembangan ilmu melalui penulisan dan penterjemahan karya asing ke 1 dalam bahasa Arab F2 Pembinaan Baitulhikmah 1 H2a Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid 1 H2b Kegiatan menterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada 1 bahasa Yunani F3 Kegiatan penulisan mengikut tiga tahap 1 H3a Pertama.w) 1 H4e Abu Hanifah ( penyusun fiqah dan pendapat ijtihad) 1 H4f Imam Abu Hanifah. F1 Pusat Intelektual 1 H1a Zaman kegemilangan ketika pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan 1 puteranya al. Imam Malik.

H6c hasil kajian sarjana Islam sampai ke Eropah 1 H6d sejumlah kajian diterjemahkan ke bahasa asing 1 H6e membuka mata ilmuwan Eropah yang melahirkan zaman Renaissance (zaman 1 pemulihan budaya) [ mana-mana 8 X 1 markah ] [8m] F1 Tenaga pendidik pakar 1 F2 Prasarana pembelajaran yang lengkap 1 F3 Rangkaian hubungan antara negara di dunia erat 1 F4 Budaya ilmu dalam kehidupan 1 F5 Pendemokrasian pendidikan 1 F6 Program berkembar dengan universiti luar yang terkemuka 1 Mana-mana jawapan yang munasabah [6m] [ mana-mana 6 X 1 markah ] SKEMA BAB 7 & 8 ( SOSIOBUDAYA ) Soalan Butiran Markah 1(a) Apakah perubahan yang berlaku dalam pentadbiran masyarakat Asia Tenggara ? 1 F1 Ketauhidan kepada Allah 1 F2 Perubahan kepercayaan 1 F3 Tidak lagi mengamalkan sistem kasta 1 F4 Meninggalkan amalan khurafat 1 F5 Sultan dianggap sebagai khalifatul mukminin 1 F6 Penggunaan undang-undang Islam [ 3m ] [Mana-mana 3 x 1m] 22 .

salam apabila masuk kedalam rumah 1 H3d Kanak – kanak hendaklah mencium tangan orang yang 1 lebih tua H3e Baca bismillah sewaktu hendak makan/ minum 1 [Mana-mana 3 x 1m] [3m ] 1(c) Apakah saranan anda.1(b) Sejauh manakah Islam mempengaruhi sosio budaya masyarakat Asia Tenggara F1 Perubahan prinsip kepercayaan dan akidah 1 H1a Amalan protokol (hijabah) dijalankan 1 H1b Mengantikan pembacaan ciri dengan lafaz ikrar semasa upacara 1 pertabalan sultan H1c Upacara perlantikan sultan dijalankan sebelum istiadat 1 pemakaman F2 Hubungan antara individu dan pertalian keluarga 1 H2a Menghormati ibu bapa/orang yang lebih tua 1 H2b Panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua 1 C2b Pangilan pak long/ mak long 1 H3c Tidak boleh dipanggil nama yang sebenar 1 H4d Bercakap dengan suara yang rendah apabila bercakap dengan 1 orang yang lebih tua H5e Menghormati tetamu 1 H6f Tetamu dihidangkan dengan makanan/ minuman 1 F3 Adap datang ke rumah orang 1 H3a Hendaklah memberi salam 1 H3b Tuan rumah hendaklah menjawab salam 1 H3c Bersalam. bagi memastikan golongan muda ini terus menghormati golongan yang lebih tua F1 bercakap dengan suara yang rendah 1 F2 mencium tangan ketika bersalam 1 F3 mendengar kata 1 F4 senyum 1 ( mana-mana yang munasabah ) [Mana-mana 4 x 1m] [4m] 1 23 .

undang 1 (Mana – mana jawapan yang munasabah) [Mana-mana 6 x 1m] [Mak 6m] 24 .salam apabila masuk kedalam rumah 1 H3d Kanak – kanak hendaklah mencium tangan orang yang 1 lebih tua H3e Baca bismillah sewaktu hendak makan/ minum 1 F4 Amalan semangat gotong royong 1 H4a Dalam majlis perkahwinan/ majlis berkhatan /majlis tamat 1 membaca al. apakah kesan pengamalan gaya hidup Islam terhadap masyarakat Malaysia pada hari ini? F1 Menanamkan semangat kerjasama 1 F2 Semangat perpaduan berterusan 1 F3 Menghormati orang tua 1 F4 Pegangan agama yang kukuh 1 F5 Masyarakat yang harmoni 1 F6 Mematuhi undang . Huraikan pengaruh Islam dalam gaya hidup masyarakat Melayu tradisional 2(a) F1 Perubahan prinsip kepercayaan dan akidah 1 H1a Amalan protokol (hijabah) dijalankan 1 H1b Mengantikan pembacaan ciri dengan lafaz ikrar semasa upacara 1 pertabalan sultan H1c Upacara perlantikan sultan dijalankan sebelum istiadat 1 pemakaman F2 Hubungan antara individu dan pertalian keluarga 1 H2a Menghormati ibu bapa/orang yang lebih tua 1 H2b Panggilan tertentu untuk orang yang lebih tua 1 C2b Pangilan pak long/ mak long 1 H3c Tidak boleh dipanggil nama yang sebenar 1 H4d Bercakap dengan suara yang rendah apabila bercakap dengan 1 orang yang lebih tua H5e Menghormati tetamu 1 H6f Tetamu dihidangkan dengan makanan/ minuman 1 F3 Adap datang ke rumah orang 1 H3a Hendaklah memberi salam 1 H3b Tuan rumah hendaklah menjawab salam 1 H3c Bersalam.Quran H4b Menanamkan semangat perpaduan 1 H4c Masyarakat berpegang kepada bersatu teguh 1 bercerai roboh 1 H4d Perpaduan ibarat seikat seperti sirih/serumpun seperti serai/ sedencing seperti besi [Mana-mana 8 x 1m] [Mak 8m] (b) Berdasarkan huraian dalam 2 a.

(c) Mengapakah generasi muda pada hari masih kurang menghayati gaya hidup 1 masayarakat timur? 1 F1 masyarakat mementingkan kebendaan 1 F2 Kurangnya didikan agama yang kukuh 1 F3 Pengaruh dari luar 1 F4 Masyarakat yang berpecah belah 1 F5 kurangnya program kemasyarakatan F6 Pengaruh media massa [Mak 6m] ( mana-mana yang munasabah ) Mana-mana 6 x 1m] [Mana-mana 6 x 1m] (BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT) Soalan Butiran Markah 1a) Mengapakah gelaran Khalifatul Mukminin digunakan Sultan? F1 Pemimpin orang mukmin 1 [1 m] (b) Mengapakah konsep daulat penting dalam sistem pemerintahan di Tanah Melayu? F1 Mengukuhkan institusi Kesultanan 1 F2 Pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah 1 F3 Tidak wujud secara bertulis 1 F4 Dipegang sebagai sesuatu yang yang dipercayai kebenarannya 1 F5 Mengangkat kedudukan seseorang raja/sultan ke tahap yang begitu tinggi 1 F6 Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi tersebut 1 F7 Pelbagai adat istiadat diwujudkan 1 H7a Seperti cara berpakaian dan jenis pakaian/bahasa dan pengucapan/tingkah 1 laku 1 C7a Istiadat pertabalan menggambarkan kedaulatan seseorang Sultan 1 H7b Disempurnakan dengan penuh tertib dan mengikuti aturan yang 1 ditetapkan. [Mana-mana 3 x 1m] [3 m] (c) Nyatakan pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu ? 1 F1 Golongan raja menitikberatkan konsep-konsep Islam 1 H1a Gelaran Raja bertukar menjadi Sultan 1 C1b Sultan diberi gelaran Zillullah fil-alam dan Zillullah fil-ardh 1 H1b Bermaksud Bayangan Allah di muka bumi 1 H1c Konsep ini menjadi teras institusi raja 1 H1d Pengesahan kewibawaan sultan 1 F2 Gelaran Khalifatul Mukminin 1 H2a bermakna pemimpin orang mukmin 1 C2a Digunakan oleh Sultan Mahmud Shah di Melaka/Sultan Abdul Ghaffur 1 Muhyidin di Pahang 1 F3 Iskandar Zulkarnain dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan 1 H3a Meninggikan kedudukan raja/sultan tersebut 1 25 .

F4 Institusi sultan di Tanah Melayu kekal 1 H4a sebagai institusi pewarisan 1 H4b Sultan/raja sebagai kuasa tertinggi dalam pemerintahan/pentadbiran 1 F5 Sultan dibantu oleh lapisan pembesar 1 C5a seperti Bendahara. Temenggung. Bagaimanakah pendidikan sistem madrasah dilaksanakan? F1 Pembelajaran mengikut tahap 1 F2 Tahap permulaan dan pertengahan 1 F3 Berdasarkan sukatan pelajaran 1 F4 Dilaksanakan secara kelas 1 F5 Terdapat pengkhususan 1 F6 Diawasi oleh mudir/guru besar 1 F7 Diselia oleh sebuah lembaga/jawatankuasa kewangan 1 [Mana-mana 2 x 1m] [2 m] 26 . dan Laksamana 1 F6 Golongan ulama menjadi penasihat kepada sultan 1 C6a Seperti Makhdum Sayid Abdul Aziz/ Maulana Abu Bakar/ Maulana Sadar 1 Jahan/Maulana Jalaludin/Qadi Yusuf [Mana-mana 3 x 1m ] [3 m] (d) Raja tonggak kedaulatan negara. Mengapakah kita harus memberikan taat setia kepada Raja di negara kita? F1 Raja sebagai ketua negara 1 H1 Menjadi lambang kedaulatan negara 1 C1 Rakyat tidak boleh derhaka terhadap raja 1 F2 Raja lambang perpaduan rakyat yang berbilang kaum 1 H2a Menjadi pelindung rakyat 1 H2b lambang keharmonian rakyat 1 F3 Raja lambang keamanan negara H3 Menjaga kebajikan rakyat dan keselamatan rakyat [3 m] M Mana-mana munasabah [Mana-mana 3 x 1m ] Soalan Butiran Markah 2(a) Nyatakan dua kaedah pendidikan tidak formal dalam masyarakat Melayu tradisional? F1 Cerita lisan/cerita binatang/cerita jenaka 1 F2 Pembelajaran pantang larang/adat istiadat 1 F3 Pergaulan sosial 1 F4 Nasihat 1 F5 Menerusi teka-teki 1 F6 Pantun 1 F7 Peribahasa 1 [Mana-mana 2 x 1m ] [2 m] (b) Sistem madrasah merupakan sistem pendidikan tidak formal yang lebih sistematik.

H1 Kita mestilah mentaati ibu bapa kita 1 H2 Anak-anak perlu mengasihi dan menyayangi ibu bapa/ahli keluarga 1 H3 Jangan derhaka pada kedua ibu bapa kita 1 H4 Berbuat baik kepada orang tua/masyarakat 1 H5 Menjauhi sikap buruk seperti iri hati/dengki/dendam/dll 1 H6 Menunjukkan akhlak yang baik 1 M Mana-mana munasabah 1 [Mana-mana 3 x 1m ] [3 m] (d) Pendidikan bermula dari rumah. Setuju 1 H1 Ibu bapa merupakan contoh/ikutan di rumah 1 H2 Apa yang dilakukan oleh ibu bapa menjadi contoh/ikutan anak-anak 1 H3 Contoh jika bapa merokok maka anak akan merokok 1 H4 Ibu bapa yang mencorakkan identiti/jati diri anak-anak 1 M Mana-mana munasabah 1 Tidak setuju 1 H7 Pendidikan formal hanya berlaku di sekolah/institusi pengajian 1 H8 Tidak semua ibu bapa berpendidikan tinggi/ada pelajaran/tiada ilmu 1 pengetahuan H9 Ibu bapa hanya sibuk bekerja/tiada di rumah 1 H10 Anak-anak dihantar ke pusat asuhan/tadika/pusat jagaan 1 H11 Mendapat pendidikan di pusat asuhan/tadika/pusat jagaan 1 M Mana-mana munasabah 1 [Mana-mana 3 x 1m] [3 m] SOALAN ESEI Soalan Esei Butiran Markah 3(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal? F1 Pendidikan awal/asuhan yang berlaku dalam keluarga 1 F2 Masih diamalkan dalam masyarakat Melayu sehingga kini 1 F3 Penekanannya terhadap nilai-nilai moral 1 F4 Pembelajaran melalui pendengaran. 1 F5 Kanak-kanak mempelajari kemahiran daripada ibu 1 bapa/pemerhatian/latihan C5 Pertanian/perikanan/ kraf tangan/ pertukangan 1 27 .(c) Apakah pengajaran yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut untuk mendidik anak-anak. penglihatan. Setujukah anda dengan penyataan tersebut. Kemukakan alasan anda. dan pemerhatian.

Berikan hujah anda. F6 Ibu bapa juga mengajar anak-anak tentang hal-hal berhubung dengan 1 agama/kelakuan dan adat resam/sikap bersopan santun/ cara berkawan/ menjaga maruah [Mana-mana 4 x 1m] [4 m] (b) Bagaimanakah masyarakat Melayu menerapkan nilai murni kepada anak-anak melalui pendidkan tidak formal? F1 Disampaikan melalui pendengaran 1 F2 Disampaikan melalui penglihatan 1 F3 Disampaikan melalui pemerhatian 1 F4 Disampaikan melalui teguran secara langsung – mengajar nilai-nilai 1 moral F5 Disampaikan melalui melalui cerita lisan / cerita binatang / cerita jenaka 1 F6 Disampaikan melalui pergaulan sosial / pantang larang / adab / adat 1 istiadat F7 Disampaikan menerusi pantun. H1 Keperluan kebahagiaan kehidupan dunia akhirat 1 H2 Keseimbangan jasmani dan rohani 1 H3 Menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak 1 H4 Menerapkan pendidikan asas dalam agama 1 H5 Menurunkan kemahiran dalam hidup seperti bertukang 1 H6 Membentuk jati diri bangsa kepada generasi akan datang 1 M Mana-mana munasabah [Mana-mana 6 x 1m ] [6 m] (c ii) Mengapakah generasi muda pada hari ini masih kurang menghayati pendidikan agama? F1 Terpengaruh budaya barat 1 H1 mengamalkan gaya hidup melalaikan 1 C1 menyukai pergaulan bebas lelaki dan perempuan di pusat hiburan/kelab 1 H2 malam menganggap gejala sosial tidak salah 1 H5 Semua pihak tidak mahu menegur mereka 1 H6 masing-masing mementingkan diri sendiri 1 M Mana-mana munasabah [Mana-mana 6 x 1m ] [6 m] 28 . peribahasa dan teka-teki 1 [Mana-mana 4 x 1m ] [4 m] (c i) Pendidikan formal dan tidak formal perlu diseimbangkan.

F1 Golongan raja menitikberatkan konsep-konsep Islam 1 H1a Gelaran Raja bertukar menjadi Sultan 1 C1b Sultan diberi gelaran Zillullah fil-alam dan Zillullah fil-ardh 1 H1b Bermaksud Bayangan Allah di muka bumi 1 H1c Konsep ini menjadi teras institusi raja 1 H1d Pengesahan kewibawaan sultan 1 F2 Gelaran Khalifatul Mukminin 1 H2a bermakna pemimpin orang mukmin 1 C2a Digunakan oleh Sultan Mahmud Shah di Melaka/Sultan Abdul Ghaffur 1 Muhyidin di Pahang F3 Iskandar Zulkarnain dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan 1 H3a Meninggikan kedudukan raja/sultan tersebut 1 F4 Institusi sultan di Tanah Melayu kekal 1 H4a sebagai institusi pewarisan 1 H4b Sultan/raja sebagai kuasa tertinggi dalam pemerintahan/pentadbiran 1 F5 Sultan dibantu oleh lapisan pembesar 1 C5a seperti Bendahara. Soalan Butiran Markah 4(a) Jelaskan pengaruh Islam dalam aspek pentadbiran di Melaka. dan Laksamana 1 F6 Golongan ulama menjadi penasihat kepada sultan 1 C6a Seperti Makhdum Sayid Abdul Aziz/ Maulana Abu Bakar/ Maulana Sadar 1 Jahan/Maulana Jalaludin/Qadi Yusuf 1 [Mana-mana 4 x 1m] [4 m] (b) Mengapakah konsep daulat penting dalam institusi beraja di negara kita? 1 F1 Mengukuhkan institusi Kesultanan 1 F2 Pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah 1 F3 Tidak wujud secara bertulis 1 F4 Dipegang sebagai sesuatu yang yang dipercayai kebenarannya 1 F5 Mengangkat kedudukan seseorang raja/sultan ke tahap yang begitu tinggi 1 F6 Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi tersebut 1 F7 Pelbagai adat istiadat diwujudkan 1 H7a Seperti cara berpakaian dan jenis pakaian/bahasa dan pengucapan/tingkah 1 laku 1 C7a Istiadat pertabalan menggambarkan kedaulatan seseorang Sultan 1 [Mana-mana 4 x 1m ] [4 m] (c i) Mengapakah sistem beraja perlu dipertahankan di negara kita? H1 Raja sebagai ketua negara H2 Raja lambang kedaulatan negara 1 H3 Raja lambang perpaduan rakyat yang berbilang kaum 1 H4 Raja pelindung rakyat 1 H5 Raja lambang keharmonian rakyat 1 H6 Raja lambang keamanan negara 1 M Mana-mana munasabah 1 [Mana-mana 6 x 1m ] [6 m] 29 . Temenggung.

[Mak. (c ii) Sebagai seorang warganegara Malaysia. 2] (b ) Senaraikan dua faktor yang membawa kepada tercetusnya Revolusi Pertanian F1 Pengenalan Akta Pemagaran Tanah di Britain 1 F2 Kaedah dan ciptaan baru 1 F3 Tanaman bergilir 1 F4 Pertanian komersial 1 Mana-mana 2x1 Mak [Mak. H1 Raja lambang kedaulatan negara 1 H2 Menjadi sanjungan dan junjungan rakyat 1 H3 Raja memastikan keamanan negara dan rakyat 1 H4 Raja mempunyai pengaruh yang kuat 1 H5 Kesetiaan rakyat kepada raja mengikut negeri masing-masing/sempadan 1 negeri 1 M Mana-mana munasabah [Mana-mana 6 x 1m ] [6 m] SKEMA BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH Soalan Butiran Markah 1 (a) Nyatakan maksud Revolusi Pertanian H1 Satu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh 1 H2 1 Satu revolusi yang menjadi asas kepada Revolusi Pertanian Mana-mana 2x1 Mak [Mak. 2] (c ) Apakah sumbangan revolusi pertanian kepada Revolusi Perindustrian F1 Penyediaan modal 1 F2 Melahirkan pelabur kaya 1 F3 Sedia banyak bahan makanan 1 F4 Tidak bergantung kepada bahan import 1 F5 Sedia makanan yang cukup 1 F6 Menyedia tenaga buruh yang banyak 1 Mana-mana 3x1 Mak. 3] (d) Nyatakan kesan dari Revolusi Perindustrian F1 Peningkatan perdagangan antara bangsa 1 F2 Perkembangan bidang pengangkutan 1 F3 Kemunculan golongan buruh dan majikan 1 30 . mengapakah prinsip rukun negara yang pertama iaitu kesetiaan kepada raja dan negara perlu diamalkan? Ulaskan.

3] M Mana-mana munasabah Mana-mana 3x1 Mak. [Mak. F1 James Watt 1 F2 Matthew Boulthan 1 Mana-mana 2x1 Mak [Mak. [Mak. F4 Lahir pelbagai akta kawalan buruh 1 F5 Berlaku imperialisme 1 M Mana-mana munasabah Mana-mana 3x1 Mak. 3] (c ) Nyatakan perubahan yang berlaku dalam pengeluaran perkilangan semasa Revolusi Perindustrian F1 Pengeluaran barang dihasilkan secara besar-besaran 1 F2 Pengkhususan dalam satu bidang 1 F3 Kualiti dan kuantiti produk ditingkatkan 1 F4 Penggunaa teknologi enjin berkuasa wap 1 F5 Pelbagai mesin direka 1 Mana-mana 3x1 Mak. 3] (d) Apakah kesan-kesan Revolusi Perindustrian ? F1 Peningkatan perdagangan antarabangsa 1 F2 Kemajuan dalam bidang pengangkutan 1 F3 Kemunculan golongan buruh dan majikan 1 F4 Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya 1 F5 Pengenalan kepada kapal wap 1 F6 Kemunculan keretapi 1 F7 Kegiatan pembuatan dan pengilangan menjadi bidang utama ekonomi 1 negara [Mak. 31 . 3] 2 (a) Namakan dua tokoh yang menubuhkan syarikat mengeluarkan enjin berkuasa wap. 2] (b ) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Revolusi Perindustrian di Britain ? F1 Penyediaan modal dalam perindustrian 1 F2 Sanggup mengambil risiko melabur modal 1 F3 Dana yang diselamatkan membantu pertumbuhan industri 1 F4 Rekaan dalam bidang sains dan teknologi 1 F5 Semangat dan kegiatan keusahawanan 1 F6 Beralih kepada industri desa kepada perkilangan 1 F7 Pengkhususan pengeluaran 1 Mana-mana 3x1 Mak [Mak.

6] (c ) Apakah perubahan yang perlu dilakukan dalam bidang pertanian di negara kita F1 Menyediakan benih berkualiti F2 Menghasilkan pertanian untuk tujuan perdagangan 1 F3 Menghasilkan tanaman hidroponik 1 32 . F1 Pembuatan dan pengilangan menggantikan pertanian 1 H1 Perindustrian menjadi bidang utama ekonomi negara 1 F2 Semakin ramai terlibat sebagai buruh kilang berbanding pertanian 1 H2 Kedudukan tuan tanah digantikan oleh pengusaha dan pemilik kilang 1 F3 Peningkatan perdagangan antarabangsa 1 H3 Memasarkan barangan ke luar negara 1 F4 Mendapatkan bahan mentah secara konsisten 1 H4 Sistem pengangkutan dimajukan 1 F5 Pengunaan kereta api dan kapal laut mengunakan enjin wap 1 H5a Memperkenalkan sistem pengilangan seperti kilang tekstil 1 C5 Pelbagai akta diluluskan oleh parlimen untuk memastikan kesejahteraan 1 pekerja terbela H5b Akta Kilang/ Akta Lombong/ Akta 10 Jam 1 Mendorong Eropah untuk datang ke Asia Tenggara Mana-mana 6 x1 Mak [Mak.Soalan Butiran Markah 3 (a) Revolusi Pertanian dikatakan telah menyediakan asas bagi pencetusan Revolusi Perindustrian di Britain. F1 Sebahagian daripada petani menjadi buruh kilang 1 F2 Petani berpindah ke bandar dan terlibat dalam industri 1 F3 Dana dapat diselamatkan 1 F4 Tidak perlu bergantung kepada pengimportan makanan 1 F5 Rekaan dalam bidang sains dan teknologi 1 F6 Kaedah dan penciptaan baru dalam perindustrian 1 F7 Membolehkan pengeluaran secara besar-besaran 1 F8 Pengkhususan dalam pekerjaan 1 F9 Kuantiti dan kualiti barang dapat dipertingkatkan 1 F10 Produk dapat dipasarkan secara meluas 1 F11 Pengunaan enjin berkuasa wap 1 F12 Menggantikan tenaga manusia dan binatang 1 F13 Kerja dapat dikendalikan secara berterusan 1 Mana-mana 8 x1 Mak [Mak. 8] (b ) Huraikan kesan Revolusi Perindustrian. Jelaskan.

[Mak. [Mak.4] (b ) Terangkan kesan Revolusi Perindustrian kepada masyrakat Eropah F1 Kemajuan/peningkatan perindustrian 1 F2 Kegiatan perkilangan menggantikan pertaniab sebagai bidang utama 1 ekonomi negara F3 Sumbangan sektor pertanian berkurangan 1 F4 Ramai rakyat terlibat sebagai buruh/pekerja kilang 1 F5 Perindustrian menjadi punca ekonomi baru 1 F6 Kedudukan tuan tanah diganti oleh pengusaha/pemilik kilang 1 F7 Peningkatan perdagangan antarabangsa 1 F8 Lebihan produk pertanian dan perindustrian tidak boleh dipasarkan 1 F9 semuanya dalam negara 1 F10 Produk diperdagangkan pada peringkat antarabangsa 1 /eksport/import/pasaran 1 F11 Keuntungan dapat dimaksimumkan 1 F12 Bahan mntah yang banyak dan berterusan diperlukan 1 F13 Modal dieksport ke seberang laut untuk kegiatan ekonomi 1 F14 Muncul kegiatan penjajahan/imperialisme 1 F15 Kemajuan bidang pengangkutan 1 F16 Rekaan dan penggunaan kereta api mengubah sistem pengangkutan 1 domestik F17 Enjin berkuasa wap memancu lebih banyak gerabak dan lebih laju 1 F18 Pemodal melabur dalam sistem pengangkutan 1 F19 Pemodal mendapat keuntunngan yang besar 1 F20 Pengangkutan laut direvolusikan oleh oleh kapal berkuasa wap 1 F21 Kemunculan buruh dan majikan 1 F22 Kemunculan ekonomi berskala besar/komersial 1 33 . F4 Menyediakan baja asli berkualiti yang menyburkan tanah 1 F5 Membuka ladang untuk tujuan eksport 1 F6 Menyediakan institusi dan agensi membantu dalam pertanian 1 F7 Memanfaatkan tanah-tanah terbiar 1 1 M Mana-mana munasabah Mana-mana 6x1 Mak. 6] 4 (a) Jelaskan sumbangan Revolusi Pertanian kepada kemunculan Revolusi Perindustrian di Eropah 1 F1 Penyediaan modal 1 F2 Para peladang yang kaya sediakan modal 1 F3 Kesanggupan mengambil risiko untuk melabur 1 F4 Menyediakan makanan dan keperluan pekerja kilang 1 F5 Tidak perlu bergantung pengimportan bahan makanan F6 Revolusi Pertanian pencetus kepada Revolusi Perindustrian 1 Mana-mana 4x1 Mak.

5] 34 . F23 Rakyat yang bekerja sendiri berkurangan 1 F24 Muncul buruh ladang dan buruh kilang 1 F25 Sistem perkilangan diperkenalkan 1 F26 Kilang tekstil paling banyak pada awal revolusi perindustrian 1 F27 Peringkat awal buruh tidak mendapt layanan istimewa/gaji upah /tidak 1 selesa F28 Penciptaan mesin member saingan kepada pekerja mahir dalam 1 penenunan F29 Sebahagian pekerja memprotes penggunaan mesin/Pergerakan Luddite 1 F30 Kemunculan undang-undang/Akta 1 F31 Akta anti penggabungan melarang penggabungan pekerja/menjaga 1 kebajikan F32 Akta di atas menyulitkan pekerja 1 F33 Kanak-kanak berusia bawah 10 tahun dieksploit di kilang tekstil/lombong 1 arang batu F34 Masa bekerja selama 10 jam sehari 1 F35 Majikan amat berpengaruh dengan falsafah ekonomi bebas 1 F36 Pemansuhan Akta Anti Penggabungan membenarkan pekerja 1 menubuhkan persatuan Pelbagai akta diwujudkan/Akta Lombong/Akta10 Jam/Akta Kilang 1833 1 F37 Mana-mana 6x1 Mak. [Mak. [Mak. 6] (c ) i Mengapakah Revolusi Perindustrian membawa kepada imperialisme Barat di negara.negara Asia dan Afrika ? F1 Keperluan mengubah ekonomi negara dijajah supaya sesuai dengan 1 ekonomi mereka F2 Keperluan bahan mentah yang banyak dan berterusan 1 F3 Matlamat mendapatkan pasaran yang banyak bagi produk industry 1 F4 Revolusi pengangkutan memudahkan perhubungan/mempercepatkan 1 perjalanan F5 Kelebihan teknologi menyebabkan penjajah berlumba-lumba 1 mendapatkan daerah di Asia dan Afrika F6 Peraturan tarif di Eropah menyekat pasaran di Eropah 1 F7 Pemilikan tanah jajahan lambang status kekuatan 1 F8 Tanggungjawab mengembangkan tamadun di luar Eropah 1 F9 Kemajuan sistem perhubungan/pengangkutan mempercepatkan urusan 1 (mana-mana yang munasabah ) Mana-mana 5x1 Mak.

1 F1 Ubi kayu 1 F2 Tebu 1 F3 Lada hitam 1 F4 Tembakau 1 F5 Kopi 1 F6 Getah 1 F7 Kelapa 1 F8 Kelapa sawit 1 [mana-mana 2 X 1 markah] [2m] (b) Mengapakah tanaman tersebut diusahakan secara meluas? F1 peranan pemerintah tempatan 1 F2 galakan penjajah British / dasar Brtish 1 F3 mempunyai modal 1 F4 memiliki teknologi system torehan baharu / system 1 ibedem/ tulang ikan hering F5 mendapat konsesi tanah / tempoh pajakan/cukai rendah 1 F6 memiliki ilmu pengetahuan / kepakaran 1 F7 mempu menyediakan tenaga buruh 1 F8 pasaran/ permintaan yang tinggi 1 F9 kemudahan insfrastruktur / jalan raya / jalan kereta api 1 F10 geografi / tanah subur 1 [mana-mana 3 X 1 markah] [3m] 35 .(c) ii Pada pendapat anda .apakah pengajaran yang anda perolehi daripada Revolusi Perindustrian ? F1 Semangat keusahawan asas kepada kejayaan dalam bidang industri 1 F2 Berani mengambil risiko menceburi bidang baru 1 F3 Perlu menguasai bidang Sains dan teknologi untuk kemajuan 1 perindustrian F4 Sesuatu perubahan biasanya ada tentangan 1 F5 Menggunakan fikiran yang bijak/waras dalam menangani masalah 1 F6 Bersedia untuk menerima kesanhsil daripada sesuatu perubahan 1 F7 Bidang perindustrian perlu dilaksanakan secara besar-besaran 1 M Mana-mana munasabah Mana-mana 5x1 Mak. 5] SKEMA JAWAPAN BAB 10 TINGKATAN 4 No Soalan Jawapan Markah 1 (a) Nyatakan dua jenis tanaman komersial yang diusahakan oleh pemodal tersebut. [Mak.

F1mempunyai kemudahan insfrastruktur / jalan raya / jalan kereta api 1 F2 mempunyai kemudahan pelabuhan 1 F3 mempunyai pusat pentadbiran / Bandar 1 F4 menjadi pusat pengumpulan bahan mentah 1 F5 mempunyai institusi kewangan 1 F6 dasar dan galakan British 1 F7 bentuk muka muni sesuai / tanah subur 1 Mana-mana munasabah 1 [mana-mana 2 X 1 markah] [2m] 2 (a) Mengapakah peratusan pengeluaran Bijih Timah oleh pemodal cina merosot? F1 penglibatan pemodal eropah 1 F2 penggunaan teknologi moden 1 F3 pengenalan kaedah kapal korek 1 [mana-mana 3 X 1 markah] [3m] 36 . (c) Bagaimanakah British melaksanakan tanaman tersebut di Tanah Melayu? F1 Kemasukan pelabur Eropah / 1 F2 sime darby/Guthrie 1 F3 memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing 1 F4 kadar sewa tanah / cukai yang rendah 1 F5 memberi 4% diveden kepada syarikat pengesuha getah 1 F6 pengecualian cukai eksport selama 50 tahun 1 F7 insfrasturktur / jalan raya dibina 1 F8 penggunaan buruh luar / India 1 F9 menggunakan teknologi system torehan baharu / system ibedem/ 1 tulang ikan hering 1 [mana-mana 3 X 1 markah] [3m] (d) Tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan Pantai Barat semasa penjajahan Britih. Beri penjelasan anda.

H2 Kos pengeluaran meningkat akibat kenaikan kos jentera / alat 1 ganti seperti pam kelikir / kapal korek / alat pengerudian / saluran H3 Upah buruh juga semakin tinggi berbanding dahulu. H1 Perlombongan / galian adalah sumber yang boleh pupus dan tidak 1 boleh diperbaharui. Ini 1 menyebabkan keutungan pelabur semakin berkurangan. Berikan penjelasan anda. H4 Masalah kos dan upah menyebabkan sebahagian 1 lombong bijih timah telah ditutup di sekitar lembah Kelang H5 Negara juga menumpukan komoditi lain yang lebih 1 menguntungkan seperti petroleum / beralih menjadi negara perusahaan Mana-mana munasabah [mana-mana 4 X 1 markah] [4m] 3 (a) Terangkan faktor kedatangan pekerja asing di Tanah Melayu seperti yang terdapat pada Sumber A. F1 Faktor penolakan dari negara masing-masing seperti penduduk 1 ramai F2 Galakan daripada colonial British 1 F3 Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India 1 F4 Kemakmuran Tanah Melayu 1 F5 Mempunyai peluang pekerjaan 1 F6 Kestabilan politik 1 F7 Gaji yang lumayan 1 F8 Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu 1 F9 Tanah Melayu pesat membangun 1 [mana-mana 6 X 1 markah] (6 M) 37 ..(b) Apakah faktor yang mendorong British menumpukan perhatian kepada perusahaan bijih timah pada abad ke-20? 1 F1 mendapat permintaan yang tinggi 1 F2 penglibatan pemodal Eropah 1 F3 perkembagan revolusi perindustrian 1 F4 perusahaan mengetin makanan 1 F5 penggunaan teknologi moden / kapal korek [3m] [mana-mana 3 X 1 markah] (c) Perusahaan bijih timah kini menghadapi cabaran untuk terus di majukan.

lombong bijih timah dan pembinaan jalan raya serta landasan kereta api. munasabah serta relevan dengan isu yang dikemukakan. 0 Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta membuat perkaitan dengan kehidupan masa kini. 5-6 Membuat inferens yang tepat. British membawa masuk buruh asing untuk bekerja di ladang getah. Sebelum merdeka pun. Kawalan pintu masuk negara mungkin longgar memandangkan ramai 38 . Menghubungkait fakta sejarah dengan isu masa kini dengan jelas Aras 3 dan tepat. Ini dapat membantu meningkatkan taraf hidup serta dapat menjamin keselesaan dan kesejahteraan hidup mereka. mendalam berserta contoh yang sangat sesuai. Wujudnya permintaan yang tinggi terhadap pekerja asing oleh majikan dan industri tempatan.SOALAN Respons yang dihasratkan Skor 3 (b) Mengapakah kebanjiran pekerja asing pada Sumber B berlaku di Malaysia? F1 Faktor penolakan dari negara masing-masing seperti penduduk 1 ramai F2 Galakan daripada colonial British 1 F3 Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India 1 F4 Kemakmuran Tanah Melayu 1 F5 Mempunyai peluang pekerjaan 1 F6 Kestabilan politik 1 F7 Gaji yang lumayan 1 F8 Penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu 1 [mana-mana 6 X 1 markah] (6M) 3 (b) Mengapakah kebanjiran pekerja asing pada Sumber B berlaku di Malaysia? (6 markah) Tidak menjawab soalan / respons tidak menepati kehendak soalan. Sebahagian majikan gemar mengambil pekerja asing yang mahir dengan bayaran upah yang rendah berbanding dengan pekerja tempatan. Menghuraikan fakta yang sangat jelas. Contoh Negara kita menjadi tumpuan buruh asing selepas merdeka kerana peluang pekerjaan yang luas di negara kita berbanding dengan negara mereka dalam sektor perladangan dan pembinaan.

Seolah. 3 (c) Sejauhmanakah situasi di Sumber A dan Sumber B memberi kesan kepada pembangunan ekonomi dan keselamatan Negara ? Berikan hujah anda. (8 markah) Tidak menjawab soalan / respons tidak menepati kehendak soalan. warga asing masuk secara haram. Bidang ini banyak menggunakan tenaga manusia terutamanya sebagai buruh kasar. tepat dan matang. Penyataan umum berdasarkan pengetahuan yang terhad. Menganalisis dan menilai fakta dengan tepat dari pelbagai sumber. 0 Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang Aras 4 sangat jelas. Ramai pendatang mendarat di kawasan pantai dan mereka ini ada yang terlepas dan sedang bergerak bebas dalam negara ini. Menyatakan faktor secara ringkas dan / umum. Aras 1 Contoh: Negara kita menjadi tumpuan buruh asing selepas merdeka kerana 1-2 peluang pekerjaan yang banyak negara kita terutamanya dalam bidang pembinaan. Mengemukakan contoh yang sangat sesuai dan relevan berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Menganalisis fakta dan membuat inferens yang ringkas / mudah. 39 . Membuat inferens yang tepat.olah tidak terkawal. tepat dan mendalam serta membuat inferens yang 7-8 tepat. Menerangkan fakta dengan jelas beserta contoh yang sesuai. Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas. 3-4 Aras 2 Contoh: Negara kita menjadi tumpuan buruh asing selepas merdeka kerana peluang pekerjaan yang banyak di negara kita terutamanya dalam bidang perladangan. Pengolahan sangat kemas dan menarik. Membuat pertimbangan secara kritis dan rasional tentang kesan dengan sangat jelas. Faktor ekonomi adalah faktor penarik utama kebanjiran pekerja asing di Malaysia. Jelaslah bahawa faktor ekonomi dan politik tempatan berkait rapat dengan pertambahan kedatangan warga asing di Malaysia.

Melihat kepada situasi semasa. Mata wang Malaysia akan susut nilai kerana banyak pasaran. Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Tetapi kemasukan warga asing yang tidak dikawal menyebabkan keselamatan negara terancam kerana akan menggugat pendapatan penduduk tempatan dalam sektor ekonomi. Keadaan ini sangat jelas jika anda berpeluang meninjau kawasan perniagaan sekitar Petaling Street dan berhampiran bangunan Cahaya Suria dan MYDIN di Kuala Lumpur. Menganalisis dan menilai fakta daripada beberapa sumber. Ibarat itik di air mati kehausan. tepat dan mendalam serta membuat inferens. Peningkatan aktiviti jenayah yang dilakukan oleh pekerja asing telah menimbulkan kegelisahan awam dan menggugat keselamatan negara. Ekonomi Malaysia berkembang dengan pesat dan lancar. Terdapat dalam kalangan pekerja asing adalah penjenayah yang mengambil kesempatan masuk ke Malaysia. Contoh: Sebenarnya kebanjiran pekerja asing di Malaysia ada membawa rahmatnya. Aras 3 5-6 Membuat pertimbangan secara kritis tentang kesan dengan sangat jelas. peras ugut serta menjadikan pekerja asing ini sebagai hamba abdi zaman moden. dan pembinaan. penculikan. Wujud sindiket yang jahat terlibat dalam aktiviti pemerdagangan manusia. perikanan. Keadaan ini menyumbang kepada peningkatan indeks jenayah di Malaysia. Pengolahan kemas. Ini menjadikan kuasa beli rakyat Malaysia rendah dan menjejaskan kehidupan mereka.bandar baru diwujudkan di luar bandar apabila industri baru dibuka di kampung- kampung seperti industri berasaskan sumber pertanian. 40 . tepat dan relevan. Jika keadaan ini berterusan. pengaliran keluar mata wang negara turut meningkat kerana warga asing ini akan menghantar hasil pendapatan mereka ke negara asal mereka. Mengemukakan contoh yang sesuai. Banyak bandar. perladangan.undang dan peraturan di negara ini sangat lemah dan sewajibnya dipertingkatkan. Pekerja asing ini menyediakan bekalan tenaga kerja yang berterusan kepada majikan dan industri tempatan. ayam di kepuk mati kelaparan. Ramai warga asing menjalankan perniagaan. penguatkuasaan undang. Membuat inferens. sedangkan peluang itu untuk rakyat Malaysia. Permintaan pekerja asing terhadap barang dan perkhidmatan tempatan juga meningkatkan sehingga peniaga tempatan mendapat keuntungan.

pembinaan dan pertanian berkembang pesat dengan bantuan pekerja asing yang mahir dan separa. sedangkan peluang itu untuk rakyat Malaysia. Ramai warga asing menjalankan perniagaan. Kini ramai warga asing menjalankan perniagaan. Aktiviti jenayah juga meningkatkan. sedangkan peluang itu untuk rakyat Malaysia. 1-2 Aras 1 Menyatakan kesan secara umum. Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan agak mendalam. Contoh: Kemasukan warga asing yang tidak terkawal menyebabkan keselamatan negara terancam. Wujud juga perlakuan jenayah seperti rompakan. penculikan dan rompakan yang dilakukan oleh pekerja asing juga semakin bertambah. Terdapat sindiket yang mengambil kesempatan menyeludup pekerja asing untuk dibekalkan kepada majikan tempatan. Kemasukan warga asing yang tidak terkawal menyebabkan keselamatan negara terancam kerana akan menggugat pendapatan penduduk tempatan dalam pelbagai sektor ekonomi. Penerangan sangat ringkas. dan penculikan yang disebabkan oleh pekerja asing sehingga menimbulkan ketegangan dan kemarahan masyarakat tempatan. PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT 41 . 3-4 Aras 2 Menerangkan kesan dengan alasan yang jelas. Sektor perindustrian. Penyataan umum berdasarkan pengetahuan yang terhad. bunuh. Contoh: Tetapi kemasukan pekerja asing di Malaysia berjaya membantu merancakkan aktiviti ekonomi dengan lancar. tepat dan contoh yang sesuai dengan isu yang dikemukakan . Peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan berkurangan. Melihat kepada situasi semasa. Keadaan ini sangat jelas jika anda berpeluang meninjau kawasan perniagaan sekitar Petaling Street dan berhampiran bangunan Cahaya Suria dan MYDIN di Kuala Lumpur. Aktiviti pemalsuan dokumen. penguatkuasaan undang-undang dan peraturan di negara ini sangat lemah dan sewajibnya dipertingkatkan. Contoh: Kemasukan warga asing yang tidak dikawal menyebabkan keselamatan negara terancam kerana akan menggugat pendapatan Kemasukan warga asing yang tidak dikawal menyebabkan keselamatan negara terancam kerana akan menggugat pendapatan penduduk tempatan dalam pelbagai sektor ekonomi.

42 .