ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Planului de situație al imobilului cu nr.top.832/b înscris în C.F.nr.400677 Periam,
aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, plan întocmit de
P.F.A. ing. Comloșan Ștefan

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017, având în
vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5682/21.07.2017 întocmit de către
doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul Compartimentului Dezvoltare
Economico-Socială, Urbanism și Transport Public al Primăriei Comunei Periam;
- Planul de situație al imobilului cu nr.top.832/b înscris în C.F.nr.400677 Periam, documentaţie
întocmită de P.F.A. ing. Comloșan Ștefan și înregistrată la Primăria Comunei Periam sub
nr.5660/21.07.2017;
- prevederile art.23 lit.b și ale art.28-36 din O.A.P.nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului
de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.l lit.b,
alin.3 şi alin.6-7, art.119, precum şi art.121 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de situație al imobilului cu nr.top.832/b înscris în C.F.nr.400677
Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, plan întocmit de P.F.A. ing. Comloșan

1
Ștefan și înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.5660/21.07.2017, conform Anexei nr.1 la
prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se aprobă rectificarea suprafeței inițiale din cartea funciară a imobilului conform
Planului de situație înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 5660/21.07.2017 şi menţionat la art.1
al prezentei hotărâri, pentru imobilul înscris în C.F. nr.400677 a Comunei Periam, respectiv rectificarea
suprafeței de 666 mp cu suprafața de 695 mp rezultată din măsurători și corectarea adresei din cartea
funciară a imobilului mai sus descris, întrucât adresa corectă este Comuna Periam, nr. de conscriere
vechi 493/A, în urma denumirii străzilor și a renumerotării imobilelor adresa actuală fiind: Comuna
Periam, Str. Vișinului, nr.29, jud Timiș respectiv Comuna Periam, nr. de conscriere vechi 493 iar în urma
denumirii străzilor și a renumerotării imobilelor adresa actuală este: Comuna Periam, Str. Vișinului,
nr.31, jud Timiș.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraș Cornel,
Primarul Comunei Periam şi doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico - Socială, Urbanism și Transport Public al Primăriei Comunei
Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a
aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială, Urbanism și Transport Public;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe;
- B.C.P.I. Sînnicolau-Mare;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

L.S. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
 DUMITRAȘ VIOREL
 BRONȚ DACIANA
_________________
___________________________

2
Nr. 58 din 27.07.2017

3