ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui teren în
suprafață de 68 mp din suprafaţa totală de 120.038 mp, evidenţiat în C.F.nr.403914 a
Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77,
aflat în proprietatea Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017, având în
vedere următoarele:
- cererea doamnei Ghioghiu Sabina-Mirela, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub
nr.5462/14.07.2017, prin care solicită aprobarea concesionării unei suprafeţe de 68 mp teren situat în zona
de agrement Periam-Port în vederea amenajării și funcționării unei gherete, în scopul desfășurării de
activități economice ale firmei S.C. LA BIA S.R.L., al cărei administrator este;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.5655/20.07.2017 prezentat de doamna Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul primăriei;
- prevederile H.C.L. Periam nr.45 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii
de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017;
- prevederile art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile conform art.176 alin.2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.555 şi art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi
completată;

1
- prevederile O.A.P.nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de
urbanism;
- imobilul se află în proprietatea Comunei Periam, fiind situat în localitatea Periam (zona Periam-
Port) și reprezintă teren neîmprejmuit în suprafață totală de 120.038 mp conform extrasului de carte
funciară pentru informare nr.403914 Periam, Nr. C.F. vechi:994, având nr.Top.:
4141/2099/1/8/201/20/1/77 (pct.B. Partea II - Proprietari și acte: Comuna Periam, intabulare, drept de
proprietate posesor la localizare, dobândit prin Lege, Încheiere C.F. din 27.03.1900 emis de STAT, cota
actuală de 1/1 parte), fără sarcini;
- faptul că terenul care urmează a fi scos la licitaţie publică în vederea concesionării va aduce o
creştere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.10, art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.a,art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.1
lit.b, art.115 alin.3-7, art.119, art.121 alin.1 şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică deschisă organizată potrivit legii, a
terenului în suprafață de 68 mp din terenul în suprafață totală de 120.038 mp situat în intravilanul
Comunei Periam și înscris în C.F.nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având
nr.cad.4141/2099/1/8/201/20/1/77, aflat în proprietatea Comunei Periam, pe o perioadă de 5 ani, în scopul
amenajării și funcționării unei gherete, cu posibilitatea prelungirii contractului de concesiune prin act
aditional, aprobat de către consiliul local.
(2) Suprafața de 68 mp care se va concesiona este identificată în Planul de situație anexat,
care reprezintă Anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Suprafața totală de 120.038 mp teren descrisă la art.1 reprezintă un teren neîmprejmuit,
potrivit extrasului de carte funciară nr.403914 al Comunei Periam și nu este grevat de sarcini şi nu face
obiectul unor cereri formulate în temeiul legilor reparatorii sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor de
judecată.
(4) Concesionarul suprafeței de 68 mp va avea ca și obligații contractuale următoarele:
- folosirea terenului concesionat numai pentru amplasarea modulului de alimentație
publică - gheretă, în condițiile și pe amplasamentul stabilit;
- să asigure exploatarea și funcționarea în regim de continuitate a modulului de
alimentație publică - gheretă și să nu schimbe domeniul de activitate avizat, astfel
încât modulul amplasat pe terenul concesionat să asigure activități comerciale de
alimentație publică;
- defrișarea, curățirea, întreținerea și împiedicarea depunerii de deșeuri
(menajere sau de altă natură) pe întreaga suprafață concesionată;
- asigurarea factorilor de risc cât mai reduși;
- desfășurarea activității în condițiile legii.

Art.2. Se aprobă documentaţia pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în
suprafaţă de 68 mp, înscris în C.F.nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi:994), având nr.cad.
4141/2099/1/8/201/20/1/77, respectiv se aprobă Studiul de oportunitate, care reprezintă Anexa nr.2 și
Caietul de sarcini, care reprezintă Anexa nr.3. Anexele nr.2-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contractul de concesiune care se va încheia în maxim 20 de zile de la data
adjudecării licitației și care va avea forma conform modelului prevăzut în Anexa nr.4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

2
Art.4. Plata redevenței se va face la casieria primăriei sau prin ordin de plată emis de concesionar
depus în contul Comunei Periam, având cod fiscal 4759543 și cont nr. RO43TREZ62721A300530XXXX
deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare şi se va achita anual de către concesionar, cel mai târziu până la
data de 1 septembrie a fiecărui an. Plata se va efectua în lei.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Periam,
domnul Dumitraș Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei
Comunei Periam, precum și comisia de licitaţie și comisia de contestaţii, care vor fi stabilite prin
dispoziţia primarului.

Art.6. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitraș Cornel, este împuternicit de către Consiliul
Local Periam să semneze contractul de concesiune.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Președintelui Comisiei de inventariere a patrimoniului;
- Comisiei de licitaţie şi comisiei de contestaţii;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM
 DUMITRAȘ VIOREL
 BRONȚ DACIANA
________________
______________________________________

3
Nr. 57 din 27.07.2017 ,

4