ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017, având în
vedere următoarele:
- Contractul de finanțare înregistrat la MDRAP sub nr.9221/04.05.2015 și la Primăria Comunei
Periam sub nr.3525/11.05.2015 prin care s-au alocat sume pentru obiectivul de investiție „Modernizare
drumuri de interes local în Comuna Periam”;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.5654/20.07.2017 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2017;
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.C.L. Periam nr.24/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2017;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.47, art.115 alin.1
lit.b și ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1),
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe
trimestrul III al anului 2017, după cum urmează:

Venituri: 763.600 lei
- 21.A.04.01.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 110.000 lei
1
- 21.A.39.07.00 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 1.300 lei
- 21.A.42.65.00 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare 652.300 lei

Cheltuieli: 763.600 lei
- 24.A.51.01.03.10.00.00 Salarii 110.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 Consultanță accesare fonduri nerambursabile,
achiziții publice şi administrație publică 1.300 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.01 „Modernizare drumuri de interes local
în Comuna Periam” 652.300 lei

Redistribuire de credite: - 487.260 lei
- 24.A.51.01.03.20.06.01 Deplasări - 10.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.12.00 Consultanță și expertiză - 8.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 Lucrări de reabilitare și modernizare construcții
(sediu primărie) - 405.000 lei
- 24.A.51.01.03.71.03.00 Consultanță tehnică - lucrări de reabilitare și modernizare
construcții (sediu primărie) - 6.100 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.03 Dotare vestiare stadion - 4.600 lei
- 24.A.67.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 5.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 6.360 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Lucrări de arhitectură peisagistică - 14.400 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Documentație tehnică pentru realizare girație centru - 16.400 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Documentație tehnică pentru semnalizare rutieră - 8.300 lei
- 24.E.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 3.100 lei

Redistribuire de credite: + 487.260 lei
- 24.A.51.01.03.10.00.00 Salarii + 1.690 lei
- 24.A.51.01.03.71.01.30 Consultanță accesare fonduri nerambursabile,
achiziții publice şi administrație publică +17.300 lei
- 24.A.54.10.00.10.00.00 Salarii + 7.670 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.30 Împrejmuire stadion „AVÂNTUL” Periam + 4.600 lei
- 24.A.67.50.00.20.30.30 Zilele Comunei Periam + 20.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.03.00 Documentație tehnică pentru reabilitarea
Monumentului eroilor din 1918, Parc Central + 16.200 lei
-24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de pavare + 121.100 lei
-24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrări de construcții de parcări + 88.100 lei
-24.A.84.03.01.71.01.01 Lucrari de construcții de trotuare + 152.200 lei
-24.A.84.03.01.71.01.30 Execuție lucrări girație centru + 47.000 lei
-24.A.84.03.01.71.01.30 Executie lucrări de semnalizare rutieră + 8.300 lei
-24.E.70.50.00.10.00.00 Salarii + 3.100 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
2
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil în cadrul primăriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 56 din 27.07.2017
3