ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare,
I.F. CRISTEA TRAIAN

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017, având în
vedere următoarele:
- cererea depusă de domnul Cristea Traian în calitate de administrator al I.F. CRISTEA TRAIAN
și înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.5287/10.07.2017, prin care aceasta solicită un ajutor
de înmormântare pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate cu înmormântarea numitului
Duchian Dumitru (servicii funerare), care a decedat la data de 02.07.2017;
- prevederile Certificatului de deces seria DC nr.766643 eliberat de SPCLEP Periam la data de
07.07.2017, reprezentând actul de deces nr.22/7 iulie 2017;
- ancheta-socială înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.5606/19.07.2017 întocmită de
doamna Copil Paula-Gianina, inspector I principal - asistent social, în cadrul Compartimentului
Asistență socială al Primăriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nr.5621/20.07.2017 întocmit de doamna Ferecean-
Guler Daciana, în calitate de inspector I asistent - contabil, în cadrul Primăriei Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1 și alin.6,
art.47, art.115 alin.1 lit.b și ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 1.000 lei către I.F. CRISTEA
TRAIAN, având sediul în Comuna Periam, nr.995, Județul Timiș sumă care reprezintă o parte a
cheltuielilor suportate cu înmormântarea numitului Duchian Dumitru, care a decedat la data de
02.07.2017 și care este cunoscut în comună ca având o situație materială precară.

1
Art.2. Acordarea ajutorului financiar în cuantum de 1.000 lei către I.F. CRISTEA TRAIAN se
va realiza din bugetul local al Comunei Periam pe anul 2017, existând posibilitatea financiară și legală
de a acorda această sumă.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Dumitraș Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, în calitate de inspector I asistent -
contabil în cadrul Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Copil Paula-Gianina, inspector I principal-asistent social în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- I.F. CRISTEA TRAIAN;
- La dosarul şedinţei.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Contrasemnează:
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________
 BRONŢ DACIANA
______________________________________

Nr. 55 din 27.07.2017
2