Kordero ng Diyos

Mass for Peace Ryan Cayabyab
 = 96
   
SA   

Kor

TB
      

             
           
Organ
            
     
5 C Fadd9 C/ G F/A C/ E F
     
          a lis

      
de ro ng Diyos, na nag a ng mg a ka sa la nan ng mun do ma
    
                
 
C/ G Gsus4 G7 C/ G
11 / G♯ Gsus4 E7 Am Dm7
 1. 2.
                        

a wa ka sa a min. Kor a wa ka sa a
   min
 Kor
 de ro
 ng Diyos
 na nag
          
    
 
 
 
C/ F C/ G F/G G/F Em C/ E F
 E 
17

                           
 
a  a lis ng
 mg
 a ka sa
 nan
 la

ng mun
 
do pag ka lo ob
  i    
po nin yo
   
sa

          
 
23 GC/ Gsus4 G7 C
 
   
     an 
min ang ka pa ya pa
        
    