FONDACIJA (popunjava Fondacija

)
“REMEMBRANCE, RESPONSIBILITY AND FUTURE”
MS VALENTINA VALTCHUK EINGANG:.....................................
FRIEDRICHSTRAßE 200
10117 BERLIN AKTENZEICHEN:...........................

PROJEKTNA PRIJAVA
LATCHO DIVES. PROGRAM ZA ROME KOJI SU PREŽIVELI GENOCID

POZIV ZA PRIJAVE HUMANITARNIH PROJEKATA IZ: ČEŠKE REPUBLIKE, ESTONIJE,
MAĐARSKE, LETONIJE, LITVANIJE, MAKEDONIJE, MOLDAVIJE, POLJSKE, RUMUNIJE,
SRBIJE I SLOVAČKE.

NAZIV PROJEKTA

ORGANIZACIJA KOJA PRIJAVLJUJE PROJEKAT

OPŠTE INFORMACIJE
DATUM PRIJAVE
IZNOS PO PROJEKTNOJ PRIJAVI (EUR)
UKUPNI TROŠKOVI (EUR)
TERMIN REALIZACIJE PROJEKTA (BROJ MESECI)

KRATAK OPIS PROJEKTA
(Molimo vas da ukratko opišete planirane projektne aktivnosti, nameravanu ciljnu grupu i očekivane rezultate
projekta)

(750 znakova max.)

Mi dole potpisani potvrđujemo d su informacije u ovoj projektnoj prijavi i u priloženim aneksima istinite.
MESTO: DATUM:

OVLAŠĆENI POTPIS(POTPISI) OVLAŠĆENI POTPIS(POTPISI)

Strana 1 od 6

) ( 1.1...300 znakova max. zadaci i ciljevi. IME POZICIJA: STATUTU NA OSNOVU.) Strana 2 od 6 . broj stalnog i volonterskog osoblja itd. PODNOSILAC PROJEKTNE PRIJAVE NAZIV ORGANIZACIJE ULICA I BROJ POŠTANSKI BROJ/MESTO DRŽAVA TELEFON FAX E-POŠTA INTERNET STRANICA OSOBA ZA KONTAKT PREZIME I IME POZICIJA/FUNKCIJA: TELEFON/LOKAL MOBILNI TELEFON E-POŠTA DETALJI U VEZI OVLAŠĆENIH POTPISNIKA DOKAZ OVLAŠĆENJA U PREZIME. KRATAK OPIS ORGANIZACIJE (godina osnivanja.

PARTNERI NA PROJEKTU NAZIV ORGANIZACIJE POŠTANSKA ADRESA OSOBA ZA KONTAKT TELEFON/FAX E-POŠTA INTERNET STRANICA NAZIV ORGANIZACIJE POŠTANSKA ADRESA OSOBA ZA KONTAKT TELEFON/FAX E-POŠTA INTERNET STRANICA NAZIV ORGANIZACIJE POŠTANSKA ADRESA OSOBA ZA KONTAKT TELEFON/FAX E-POŠTA INTERNET STRANICA  Ovaj deo treba popunjavati samo ako planirate da radite sa jednim ili više partnera na projektu. Strana 3 od 6 .2.

Strana 4 od 6 . 2.a time i aktivnosti vaše organizacije . Objasnite kako ćete identifikovati ove ljude i obavestiti ih o projektu. molimo da priložite odgovarajuće pismo od nadležnog organa.poznati i podržani (bilo materijalno ili na neki drugi način) od strane vladinih ili opštinskih organizacija u projektnom regionu.5.2.000 znakova max. 3. 1. 3. 3. 1.4.1.500 znakova max.. CILJNA GRUPA Navedite broj žrtava nacionalsocijalizma koji ciljate da podržite u projektu. 3.500 znakova max.500 znakova max. OBJAŠNJENJE POTREBE ZA PODRŠKOM Molimo da na konkretan način opišete trenutnu socijalnu situaciju Roma koji su preživeli genocid u projektnom regionu i objasnite zašto je vaš projekat neophodan. Opišite projekte koje ste već implementirali u ovoj oblasti. Opišite kako ste uspostavili kontakt sa žrtvama nacionalsocijalizma i potrebama koje ste identifikovali u ovoj grupi. 3. PRETHODNO ISKUSTVO U HUMANITARNOM RADU SA ROMSKOM POPULACIJOM Molimo da navedete iskustvo koje su vaša organizacija i/ili vaši projektni partneri stekli u humanitarnom radu sa Romima. PREZENTACIJA PROJEKTNE IDEJE Molimo da objasnite ideju iza projekta i ciljeve projekta. 1. Pregledajte kriterijume koje nameravate da koristite kako biste procenili u kojoj meri su postignuti planirani ciljevi.3.3: OPIS PROJEKTA 3. Saradnja sa vladinim ili opštinskim organizacijama Fondacija EVZ to smatra pozitivnim znakom kada su projekti . Kako biste mogli da organizujete takvu podršku za svoj projekat? Ako je podrška već na snazi. posebno sa onima koji su preživeli nacionalsocijalizam.000 znakova max.

REZULTATI PROJEKTA Koje specifične rezultate želite da postignete kroz projekat? Koje specifične promene želite da vidite u životu korisnika projekta? Kako se vaša organizacija razvijala do kraja projekta? Koje su promene namenjene pripadnicima romske zajednice I u odnosima između lokalnih zajednica i Roma? 2. PLANIRANE AKTIVNOSTI I RASPORED Molimo da navedete pregled priprema i implementacije projektnih aktivnosti u periodu od 2-3 meseca.5.000 znakova max. 3.8.000 znakova max.7. Strana 5 od 6 . navedite i objasnite kako. 3.6.3. 2.000 znakova max. Aktivnosti od do 3. UPOTREBA REZULTATA PROJEKTA Da li vidite mogućnost korišćenja rezultata projekta izvan projektnog termina? Ako je odgovor da. UPRAVLJANJE RIZIKOM Šta bi moglo ugroziti implementaciju i finansijsko rešenje projekta? Šta možete učiniti kako biste smanjili rizik? 2.

u planu Pozicija/funkcija: Zadaci ili opis poslova.4.. ANEKSI Sledeći aneksi moraju biti dostavljeni:  Troškovi i plan finansiranja (sa aneksima)  Kopije statuta (molimo označite odeljak u kome se imenuju ovlašćeni potpisnici)  Kopija sertifikata o dobrotvornom statusu (obaveštenje o oslobađanju od poreza ili kopiju poslednje dokumentacije o poreskoj kontroli / reviziji)  Kopije obaveštenja o odobrenju od strane drugih donatora (samo ako se obezbedi finansiranje od treće strane)  Sporazum o saradnji (samo ako se za finansiranje partnerstva primenjuju!) Sledeće informacije se takođe mogu dostaviti (opcionalno): (molimo vas da označite odgovarajuće polje) Najnoviji izveštaj o radu ili godišnji izveštaj vaše organizacije Prezentacija (na primer.. 
neophodne Br. radnih sati troškova kvalifikacije ukoliko je to odgovarajuće nedeljno TO* 1 TO 2 TO 3 .. brošura) vaše organizacije ostalo: ostalo: ostalo: ostalo: Aneks za plan troškova (model) Detalji troškova osoblja koji se odnose na: Br. u planu Planirane nabavke Obrazloženje troškova JKT * 1 JKT 2 * JKT 3 .. Strana 6 od 6 . *TO = Troškovi osoblja Detalji planiranih nabavki (Jednokratni troškovi (JKT)) Br.