ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 11
Pentru: 11
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3 -
servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului
„Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2017, având în
vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.5819/26.07.2017 prezentat de către
domnișoara Sorca Octavia-Maria, inspector de specialitate debutant - protecția mediului în cadrul
Primăriei Comunei Periam;
- adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș având nr.1365/26.07.2017 și
nr.1366/26.07.2017, înregistrate la Primăria Comunei Periam sub nr.5816/26.07.2017, respectiv
nr.5817/26.07.2017, prin care se solicită organizarea unei ședințe a consiliului local, în cel mai scurt
timp posibil, pentru aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3 - servicii de
colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, precum și desemnarea de către consiliul local a unei
persoane care să participe în data de 03.08.2017 la Adunarea Generală a Asociaților implicați ai ADID
(pentru Zona 2);
- Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deșeurilor în județul Timiș” semnat de membrii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri Timiș ;
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Deșeuri Timiș;
- Raportul procedurii de atribuire a Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3
- servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” încheiat sub nr. 1344/24.07.2017 de către ADID Timiș;

1
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Periam nr.6/29.01.2016 prin care s-a
aprobat înființarea serviciului public de colectare transport la nivelul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri Timiș, precum și documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului
Timiş;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordinului ANRSC nr. 110 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localităților, act normativ în prezent abrogat;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru
de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.9 alin.1 lit.c din O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.2413/2016 privind
modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.578/2006 pentru aprobarea
Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, act normativ în
prezent abrogat;
- prevederile H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006, act normativ în prezent abrogat;
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art.36 alin.9, art.39
alin.2, art.45 alin.2 lit.d, art.92, art.115 alin.1 lit.b, art.115 alin.3-7, precum şi art.125 din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3 - servicii de
colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia” al cărui model a fost aprobat prin Hotărârea AGA ADID
Timiș nr.2/11.05.2016, cu modificările aduse prin Decizia CNSC nr. 1750/C8/1961/13.10.2016 (postată
în SEAP în 20.10.2016) Anexei 9 și art.26 alin.1 din Modelul de contract, cu operatorul ASOCIEREA
2
BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L., care a fost desemnat câștigător prin Raportul
procedurii de atribuire nr.1344/24.07.2017.

Art.2. Începând cu data de începere a Contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș - Lotul 3
- servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, astfel cum a fost definită în modelul de
contract din documentația de atribuire aprobată prin Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 2/11.05.2016, se
aprobă următoarele Tarife pentru prestarea Serviciului (fără TVA):

Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor 6,92 lei/persoană/lună
menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice din
mediul urban"
Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor 2,61 lei persoană/lună
menajere, inclusiv fracții colectate separat, pentru persoane fizice din
mediul rural"
Tariful pentru "Colectare separată şi transport separat al deşeurilor 284,51 lei/tonă
similare provenind din activităţi comerciale din industrie, comerț şi
instituţii, inclusiv fracții colectate separat"
Suma alocată cheltuielilor cu conștientizarea și informarea 170.000 lei/an
Redevența 123.870,91 lei/an

Art.3. Se menține mandatul acordat prin art.5 din H.C.L. Periam nr.6/29.01.2016, Președintelui
ADID Timiș pentru semnarea, în numele și pe seama Comunei Periam, a Contractului „Delegarea
gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone
ale județului Timiș - Lotul 3 - servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, după
aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaților Implicați ADID (în conformitate cu dispozițiile art.5
alin.1 lit.f și art.20 alin.2 din Statutul ADID Timiș) a încheierii contractului de delegare cu operatorul
ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. - LIBRO EVENTS S.R.L., desemnat câștigător ca urmare a
parcurgerii și finalizării procedurii de atribuire.

Art.4. Se menține mandatul acordat ADID Timiș de Comuna Periam prin art.6 din H.C.L.
Periam nr.6/29.01.2016 pentru monitorizarea executării Contractului „Delegarea gestiunii prin
concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale
județului Timiș - Lotul 3 - servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia” și pentru
urmărirea îndeplinirii obligațiilor asumate de operatorul ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L. -
LIBRO EVENTS S.R.L. în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță și calitatea
serviciului furnizat utilizatorilor.

Art.5. În conformitate cu dispozițiile art.21 din Statutul ADID Timiș, se acordă mandat
special domnului DUMITRAȘ CORNEL, având funcția de primar al Comunei Periam, pentru a
reprezenta Consiliul Local al Comunei Periam în Adunarea Generală a Asociaților implicați ADID
Timiș având ca obiect cele aprobate prin prezenta horărâre, pentru a vota și semna, în numele
Consiliului Local al Comunei Periam Hotărârea Adunării Generale a Asociaților implicați ADID
Timiș.

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la avizier și publicare pe
site-ul propriu.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:

3
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a
aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico - socială, Urbanism şi Transport Public din
cadrul Primăriei Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Domnișoarei Sorca Octavia-Maria, inspector de specialitate debutant - protecția mediului
în cadrul Primăriei Comunei Periam;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

L.S. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
 DUMITRAȘ VIOREL
 BRONȚ DACIANA
_________________
___________________________

4
Nr. 59 din 27.07.2017

5