You are on page 1of 155

Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin

Director al
EHel Ministries

Centru de formare şi slujire
în vindecarea creştină
Cuprins

Pagina
Prefaţă . 13

PARTEA A : TEMELIILE
L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E 19

1. Introducere
O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare 21
începuturile 23
Ellcl Grange 24
Temeliile scripturale de credinţă 26

2. Pregătirea lucrării
Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi 31
învăţăturile lui Isus 33
Principii de bază 35
2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 36
2.2. Cum putem fi bolnavi 36
2.3. Nevoia de a ierta 38
2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 40
2.5. Iertarea de sine -43
2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 45
2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 45
2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte
aşa cum suntem 49
2.9. Acceptarea de sine 50
2.10. Acceptarea celorlalţi 52
2.11. Domnia lui Isus Cristos 54
Concluzie 56

7
PARTEA B : PUNCTELE
Simptome observabile
DE INTRARE A D E M O N I L O R
ale unei posibile demonizări 57
3 1. înclinaţiile 58
4. Cum intră demonii
3.2. Poftele ieşite din comun 59 4.1. Linia generaţională
3.3. Extreme ale comportamentului 60 4.2. Păcatul personal
3.4. Amărăciunea şi neiertarea 61 4.3. Păcatul ocultismului
3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 62 4.4. Unele practici medicale alternative
3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 63 4.5. Păcatul religiozităţii
3.7. Depresia 63 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti
65 4.7. Păcatul sexual
3.8, Tulburările emoţionale
4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea
3.9, Fuga 65
4.9. Traumele şi accidentele
3.10. Frica şi fobiile 67
4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină
3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 67 şi avorturile)
3.12, Auzi rea de voci 68 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice
3,13. Bolile ereditare 68 declaraţiile şi rugăciunile greşite)
3.14. Credinţele eretice 69 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate
3.15. Implicarea în religii false 70 4.13. înclinaţiile
3,16, Comportamentul iraţional 71 4.14. Frica şi fobiile
3.17. Lipsa unor relaţii mature 72 4.15. Oboseala şi extenuarea
73 Concluzie
3.18. Legalismul şi robia spirituală
Spre avertizare şi încurajare
3.19. Coşmarurile 74
3.20. Implicarea în ocultism 74 PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII
3.21. Vorbirea necontrolată 75 PENTRU ELIBERARE
3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 77
3.23. Egocentrismul 78 5. Pregătirea unei persoane pentru a
3,24. Aberaţiile sexuale 78 primi vindecarea prin eliberare
3.25, Tentativele de sinucidere 79 Introducere
80 5.1. Echipa de slujire
3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical
5.2. Cum se începe slujirea
3.27. înclinaţiile spre violenţă 81
5.3. Scopurile cui?
3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social 82
5.4. Observaţi orice simptome ale unei
Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală «3
posibile demonizări
5.5. Investigaţi credinţele false şi
implicarea în ocultism 220
5.6. Verificaţi liniile generaţionale 224
5.7. Exploraţi trecutul sexual 224 Despre autor
5.8. Căutaţi semnele respingerii 227
5.9. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 228
5.10. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor 228 Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine
Recapitulare . 230 Eilel Grange care, deşi îşi au sediul în Marea Britanic, lucrează şi
în alte ţări. Peter s-a născut în 1943 la Bolton, Lancashirc şi a
6. Cum să ne rugăm 231 copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. Părinţii i-au dat o
temeinică educaţie creştină, cu puternice tendinţe evanghelice.
7. Slujirea pentru eliberare Cunoaşterea Scripturii i-a fost, mai apoi, de mare ajutor în lucrarea
Exercitarea autorităţii 241 sa. A locuit o vreme în sud şi în Surrey, Oxford şi Manchester, după
Unele posibile manifestări demonice • 244 care s-a întors în ţinutul natal.
Căi de ieşire a demonilor 250 • " r
"

îngrijirea după eliberare 251 Şi-a luat diploma la Oxford, unde a studiat chimia, şi după cc a
petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri.
8. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 253 Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după
cincisprezece ani dc scriere, publicare şi vânzare, în 1986 a fondat
Centrul Creştin EIlcl Grange. în toată perioada carierei sale
9. Sfaturi pentru cei eliberaţi
universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc
Zece condiţii pentru a păstra eliberarea 257
pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa.
Post-scriptum 261 Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea
adolescenţei, dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte
ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat
viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o
ANEXE
persoană demonizată. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru
această viziune, până când Dumnezeu a adus-o la viaţă. Dc atunci,
1. Calităţile unui consilier creştin 263
lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă
2. Magia, ocultismul şi Biblia 271
şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor.
3. Glosar al practicilor oculte 277
4 . Practici medicale alternative . 2 9 3 După alcătuirea echipei de rugăciune, în noiembrie 1986 a fost
5. Glosar al altor religii 295 cumpărat sediul Eilel Grange. Dc la acea dată, Ellel Ministries
s-a dezvoltat constant, fiind acum o echipă full-time formată din
Bibliografie 309 140 de membri, ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi
slujire pentru vindecare. în diferitele centre ale lucrării slujesc
LI
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică
Domnului peste 300 de consilieri asociaţi.
în 1991, în sudul Angliei, Ia Glyndley Manor (lângă
Eastboume), s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada,
la Orangcville, lângă Toronto. în 1995 a fost achiziţionată
Prefaţă
Pierrepont, o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât
1
de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Acest
centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea
pentiu eliberare. La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. Deşi
semnală de mine, ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a
Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a
unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre iniţiat-o prin Eilel Ministrics.
Europa de est şi chiar mai departe. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost
Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange, oameni ce s-au încredinţat
au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. Aş vrea să le mulţumesc
proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria, tuturor pentru aportul pe care l-au adus.
lângă Budapesta. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini în 1986, când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod
din întreaga Europă de est. De asemenea au fost demarate, la aţâţ de uimitor, nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce
iniţiativă locală, lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia avea să urmeze. Nu a fost deloc uşor. Roadele slujirii au apărut cu
Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a greu, iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea.
înmulţit considerabil, acumulând experienţă şi văzând cum Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte
Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni, aducând vindecare a vindecării. Poate că dacă am fi ştiut, echipa nu s-ar mai fi alcătuit
şi eliberare. Printr-o mână dc oameni, într-o perioadă relativ scurtă. niciodată.
Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. Ei au Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin
răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare, dificultăţi în slujire dar în felul acesta, sub ochii noştri, Scriptura a
atât în Anglia cât şi în diferite ţări. Lucrarea este o slujire în prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. Alteori, am trăit în mod
credinţă care depinde în totalitate dg.donaţiile şi veniturile obţinute direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai
în urma cursurilor de pregătire. conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le
Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise, al descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29).
cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză, în Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi
1984. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor slujirea departe de nordul Angliei, astfel că acum avem un centru în
Alvis. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a sudul Angliei, Ia Glyndley Manor, unul în Canada, la Orangeville,
publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra la nord de Toronto, precum şi un centru în curs de. construcţie la
istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria
în Anglia până în 1974. şi Europa de est)

12
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica - Prefaţa
împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire, atât împărăţiei lui Dumnezeu. Deseori, motivul pentru care ei se află
In Anglia cât şi m afara ei, au arătat, mai întâi, relativa necunoaştere încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii
a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos, iar apoi, fundamentale cum ar fi iertarea, acceptarea, etc.
că ceva special se petrecea la Eilel Grange. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. Aceste cursuri,
Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics, trebuie spus că ţinute curent la Eilel Grange, sunt următoarele:
lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie
Christian Trust", Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile):
sunt următoarele:
Obiectivele: Bătălia pentru suflet Vindecarea, aşa cum a dat-o Isus
Formarea unei echipe de slujire
Vindecarea prin eliberare
împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia, in biserica locală
de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. Vindecarea prin eliberare pentru
Eliberarea locurilor
Aceasta se realizează prin rugăciune, învăţare, predicam, Slujirea pentru eliberare bărbaţi
slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale Vindecarea prin eliberare pentru
implicarea in această slujire, In special in bisericile lor femei
locale. în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi
Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională
Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică
Dumnezeu este Trinitate. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Mijlocirea ţi lupta spirituală
omenire. Dumnezeu Fiul. Isus Cristos, este Mântuitorul şi Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului
Vindecătorul, Domn şi împărat. Dumnezeu Duhul Sfânt Sfânt
locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Evanghelizare şi vindecareSlujirea pentru orfani
care ei pot continua lucrarea lui Cristos. Biblia este Temeliile consilierii creştine
Slujirea celor respinşi
autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa, Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual
doctrina şi comportarea, fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt
învăţaturi. Temeliile slujirii pentru eliberare
Pregătirea pentru căsătorie
în prezent, Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi
peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri Liber de frică ea învinsă
asociaţi. Liber de apăsare şi nelinişteRefacerea celor respinşi
Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de
practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile, a h vorbi despre Vindecarea şi sacramentele eliberare
împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fostProtecţia victime spirituală
vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. După salutul ale accidentelor şi traumelorSlujba de proroc
de bun sosit, învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. Vindecarea şi retragerea liderilor
Ce este înşelarea
Mulţi oameni au nevoie, înainte de a primi slujirea, să înţeleagă Vindecare şi prorocie Sexul şi sexualitatea
care sunt temeliile Vindecarea celor abuzaţi spiritual
Umblând sub ungere

13
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Prefaţă
Conferinţe de învăţături Pentru obţinerea unor detalii suplimentare, puteţi scrie la
Vindecare şi împlinire spirituală
O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în EIlcl Ministries. sau EIlcl Ministries.
implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. EIlcl Grange.. Eilel Canada,
Lan casier, RRflLOrangeville,
Lupta este a Domnului LA 2 OHN, Onlario, L9W 2Y8,
O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru . England. Canada.
evanghelizare, vindecare şi eliberate in puterea Duhului
Sfânt. Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei,
prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea
Biserica în flăcări manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare,
O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale, lui Ed Pirie şi
şi zidirea Trupului lui Cristos, prevenirea asupra pericolelorLissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea
şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentrutextului pentru publicare. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi
a menţine puterea Bisericii. publicată!
Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile, multe dintre
Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii, Le mulţumesc tuturor pentru sprijin
O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste
învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă, lipsa de promptitudine în a răspunde la
într-un mediu spiritual tot mai ostil, în care să declari că Isusscrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei
1

este singura soluţie. cărţi!
Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc
De asemenea, o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare prin eliberare. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice
vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei ale acestei lucrări. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care
Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. Această şcoali citeşte aceaste cărţi sâ-şi. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să
e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să
sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş predice Evanghelia, să vindece bolnavii şi să scoată demonii
experimentare practică, Şcoala durează două luni. Prima lună esti
dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei
de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică.
Peter liorrobin
în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi
Eilel Orange
Pieirepont din Surrey, în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş
Mai 1995
din Gatwick. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a
Eilel Ministries. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di
unul, respectiv doi ani.
16 17
PARTEA A

TEMELIILE LUCRĂRII
DE ELIBERARE

Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă, va
proiecta o fundaţie solida. Isus ne arată, la sfârşitul predicii de pe
munte, cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă.
Pe cel care-I ascultă cuvintele, El il compară cu un om care şi-a zidit
casa pe stâncă.
Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. Biserica nu
poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să
aducă speranţă celor zdrobiţi, vindecare celor disperaţi şi liberate în
spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş.
Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în
care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare,
iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea
o rădăcină demonică.

15
Capitolul 1

Introducere

O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare
In lucrarea Sa, Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare.
El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se
afla. Prin cruce, Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de
vindecare (prin Biserică). Satan caută să producă haos şi dezordine.
Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh, suflet şi
trup.
Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin
scoaterea unui demon (Luca 4;31-36), este a provocare adusă acelor
minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa,
calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. Se
afirmă, astfel, că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din
epoca Sa. O concluzie, evident, inacceptabilă cu privire la caracterul
şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu!
Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. Aceasta
înseamnă că El a vindecat duhul, sufletul şi trupul oamenilor,
eliberându-i de puterile întunericului. O slujire care ignoră oricare
dintre aceste aspecte, este neechilibrată!
în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate
că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale, doar puţine fac
legătura între vindecarea duhului, a sufletului şi trupului şi
înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare.

21
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Introducere

Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului, care a să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat,
cedat ispitirii Iui Satan, este greu dc presupus că există vreo formă de producând unele boli?
slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă
demonice în vindecare. cât şi pe cea religioasă, şi în special sectoarele liberale şi evanghelice
Personal, am devenii: conştient de relevanţa, actualitatea şi nevoia ale Bisericii, Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural.
dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de
să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea intervenţia directă a lui Dumnezeu. Şi dacă cineva se poate dispensa
obişnuită. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime
scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc din vindecările făcute de Isus - cele menţionate în Scriptură - au fost
ca model slujirea iui Isus. făcute prin eliberare), atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie
mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi,
Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit
în vreun fel pentru această lucrare. Este un lucru oarecum Din fericire, ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de
surprinzător, deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem implicare în ocultism sunt periculoase. Dar nimeni nu mi-a spus că
demonii. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. Şi nici
membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii, ca n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate
o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! câştiga teren in viaţa mea. Ştiam ce este păcatul, dar nu ştiam că
Ar fi trebuit, de aceea, s.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa
al Evangheliei să fie, încă din adolescenţă, bine consolidat in viaţa mea. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului, ştiam că puteam fi
mea. Dar, ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia iertat, dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam
mea, problema eliberării a rămas o necunoscută teologică, fie nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui, inclusiv dc eliberare.
datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce Privind în urma, acum îmi dau seama că din educaţia mea
locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. Nimeni
probleme din cauza lor aici, în .Anglia creştină"), fie datorită n-a dorit acest lucru. Şi cu, ca şi mulţi alţii, am fost influenţat de
presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam.
slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă.
Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria, percepţia mea ar fi începuturile
fost, desigur, cu totul alta. Căci acolo, ca şi în multe alte părţi ale Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de
lumii, spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice a cumpăra Eilel Grange, clădirea în care a început lucrarea. Azi îmi
expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital dau scama că în toţi acei ani de rugăciune, aşteptare, proiectare şi
aspect al creştinismului, pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc pregătire, rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am
credibilă. rugat pentru oameni şi, de cele mai multe ori, nu l-am recunoscut!
Omul raţionalist din vest crede, în general, că educaţia şi îmi amintesc cum, la acele începuturi, în timpul unei eliberări,
civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. Dc atunci
•„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar, pe vremea
în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a aceea, experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul
avea explicaţii logice şi ştiinţifice, Dar nu este oare posibil ca ştiinţa .s-a terminat! In alte ocazii, mi-am dat seama că unele simptome

2? 23 •
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică \ Introducere

demonice mai puţin evidente pot avea totuşi, o cauza supranaturală. demoni şi azi, după atâţia ani, el şi soţia lui trăiesc minunat. Astăzi
Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un
unor fiinţe supranaturale, numite probabil demoni, care se răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. Probabil,
comportau exact ca şi .creaturile" cu care S-a confruntat Isus. şi pe căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. John a fost primul
care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc
eliberare.
EIlcl Grange Apoi a venit cel care, primul, a cerut slujire Ia sfârşitul primului
în noiembrie 1986, când porţile lui Eilel Grange s-au deschis, nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange, în ianuarie 1987,
Când a ieşit în faţă, Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre
mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a
ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos, întrebându-se ce
vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. Nu
ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea
aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi, creştinii, aveam
creştină.
puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni, dacă se găseau acolo!
Dar practic, înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă, n-am „Mi-c tare frică", au fost primele lui cuvinte. -I-am atins umărul
scos mai mult de doi demoni! şi imediat a fost aruncat la pământ. Am decis însă să nu-i sluijm în
faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul
Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat
săptămânii, cu păstorul său.
seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi,
şi în special cei care aveau de multtimp probleme, erau prinşi într-o • Când a venit, am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că
este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare, doar pe baza
plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. Un tânăr a fost adus la
unor informaţii sumare. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui
noi de pastorul lui. Timp de doi ani, acesta li constliase minunat pe
Satan pe când se afla în închisoare şi cum, mai târziu, citind un Nou
John şi pe soţia sa. Dar în ciuda acestui ajutor, relaţiile dintre cei doi
Testament Gideon, şi-a predat viaţa lui Isus. Deşi demonii din el
soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce
erau puternici, harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a
mai rea.
arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare.
Se părea că erau puţine lucruri de făcut, în afara a ceea ce făcuse
La mai puţin de un an de la începerea lucrării, Domnul a îngăduit
păstorul. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului
să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare.
din viaţa acelui om. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că
Nu aveam toate răspunsurile - nimeni nu le are. Dar pe măsuri ce
rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul
prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum
Sfânt a coborât peste el, în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica
în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la
reacţie fizică, cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu,
noi, strălucea lumina speranţei! Chiar ;şi vicarii; anglicani plecau
Degetele i-au înţepenit, trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor
de pe scaun jos, pe covor, tfirându-se şi vomitând. Era clar, John avea adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor.
0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. îmi aduc aminte
Când scriu aceste rânduri, cursurile de pregătire pentru slujirea de
că, în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent,
eliberare s-au dendat deja, în diferite forme, de 40 de ori. La aceste
transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie, am
cursuri au existat, întotdeauna; oameni care au fost vindecaţi prin
telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire, târziu în noapte, şi
eliberare, ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării
i-am strigat în telefon: „Ajutor, vino repede aici!"
adevărului. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi
în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi

24 25
Vindecarea prin eliberare - Slujiieajţracţică'
Introducem

personal de vreun demon, au fost eliberaţi de puterile întunericului 4. Lucifer (aşa cum se numea el, probabil, la început), unul dintre
care lucrau adânc în vieţile lor. arhangheli, a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă
Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui
practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre, ea nu are . Dumnezeu. Astfel cl a devenit Satan, adversarul. O parte a
intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi
învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această ea alungată din cer.
lucrare. Eu cred că Isus, chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la
îndemâna oricui, nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească
5. Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ
un manual!
6. Pc pământ, Satan şi-a continuat răzvrătirea, îndemnându-l pe
Temeliile scripturale de credinţă om la nesupunere faţă de Dumnezeu. •
Primul volum al Vindecării prin.eliberare a avut ca scop
stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. Ştiind cât de 7. Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de
puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare, Creatorul său.
vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru)
primul volum, înainte de a continua să-l citiţi pe acesta.
8. Astfel, omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele
• Făcând astfel, veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru
supranaturale pe care cl le arc în control, cunoscute ca îngeri
a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji
căzuţi, demoni sau duhuri rele.
pentru vindecare în Trupul lui Cristos. Izvorul cunoaşterii noastre
esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu
9. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să
ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi
o avem asupra demonilor. ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua
răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale, omul,
Primul volum a stabilit, pe lângă o detaliată expunere a tuturor ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea
pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare, relaţiei, cu Dumnezeu. Atunci când un duh rău se află într-o
unele importante temelii de credinţă.. persoană, acea persoană este demon izată.
Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din
acest volum şi este bine să ie reamintim: 10. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află
omenirea trimiţându-L pe Fiul Său, Isus, pc pământ. Isus ne-a
1. Dumnezeu este Trinitate: Tată, Fiu şi Duh Sfânt. arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe
cruce pentru păcatele lumii. Toţi cei care cred în Isus, se nasc
2. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura
răsplată pc care o dă Satan - moartea, primind în schimb darul
3. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală, i-a dat un suflet şi fără plată al lui Dumnezeu, viaţa veşnică.
1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. Dc aceea omul
este şi el o trinitate - duh, suflet şi trup.
11. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1,
predicând Vestea cea Bună, vindecând bolnavii şi scoţând
2 6
27
Vindecarea jţrin ellbarare - Slujirea practica Introducere

demonii din cei demoni/aţi. El le-a spus ucenicilor să facă 18. Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului
aceleaşi lucruri. pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni, la fel cum a
tăcut El.
12. înainte de a se întoarce în cer, în Marea Trimitere. El le-a spus
ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile,
boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor
pe ei, primii ucenici, să le facă. Astfel, Biserica. în formare a fost oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. De exemplu, dacă o
însărcinată să predice Evanghelia, să vindece bolnavii şi să persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală, atunci este puţin
scoată demonii. probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă
. dă demonilor un drept de şedere.
13. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care
împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia, vindecând sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze
bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau
dintr-un loc), astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de
14. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea consecinţele demonizării. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită
Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia, să pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos.
vindece bolnavii şi să scoată demonii.

15. Când cineva devine creştin, arc loc o schimbare de proprietar.
Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu", cuvântul
„posedat" implicând stăpânirea. Dar asta nu înseamnă că toţi
demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor
pleca imediat ce convertirea se produce; ei însă nu mai sunt
proprietarii acelui om. Un creştin născut din nou nu poate li
posedat de demoni, dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui
pot fi ocupate sau subjugate de ei. De aceea, creştinii pot fi
demonizaţi şi pot avea, ca urmare, nevoie de eliberare.

16. în general, slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor,
deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt, fiind
astfel protejaţi de pericolele rcinfestării.

17. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor
care le-au fost date prin păcat, abuz, etc. O parte vitală a lucrării
de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe
care demonii le deţin.

28 29
Capitolul 2

Pregătirea lucrării
(învăţăturile de bază privind
vindecarea şi eliberarea)

Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi
Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte
vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. Lucrarea
de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are
asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Acest fapt este cauza
împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică.
în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi.
Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca
bolnavii şi de a scoate demonii. Dar relatările Evangheliei nu ne
.spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici
cum să elibereze oamenii de demoni!
Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat
atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din
eliberările înregistrate în Evanghelii. Se pare că metoda de învăţare
a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent
experimentală.
I mikmrea prin eliberare - .Slujirea practica Pregătirea literarii

l'iaclic. aceasta ar însemna: cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica
a) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun tehnici, trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea!
b) ţi priviţi la ceea ce fac,
A

c) iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri, învăţăturile iui Isus
în prezenţa Mea, Deci, ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus, aşa
d) mergând apoi să le faceţi singuri. cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând
c) Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce despre împărăţia lui Dumnezeu - despre dragoste, iertare, iubirea
probleme v-aţi confruntat, aproapelui, prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile
iar apoi... fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. Cineva poate va
a) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată
b) şi priviţi la ceea ce fac, demonii". Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale.
ctc. ele,... (repetând de câte ori este nevoie)
Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante

vindecări atunci când dădea învăţături.'Luca menţionează, dc
Dar nu uitaţi, nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer, aşa exemplu, că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine, le
că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau
nevoie de vindecare. " (Luca 9:11).
Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau
în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. Bolile şi suferinţele au
oamenilor, oricât dc diferiţi ar fi ei. să-şi verifice chemarea şi să de obicei.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie
înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. A definitivă, trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau
fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. Au ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă.
văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. Pentru a
omenirii! rezolva probiemele-râdăcină, ucenicii au trebuit să înveţe nu atât
A fost pentru ei, probabil, o experienţă traumatică să descopere nişte tehnici de, eliberare cât nişte adevăruri de bază.
că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor.
Aceasta este o lecţie pe care, în rugăciune şi în vedenie, Domnul
Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:,,lius a
m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange
chemat pe cei doisprezece ucenici ai Sâi, le-a dat putere şi
sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau
autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. Apoi i-a trimis să
eliberare. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a
vestească împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi."
versetului 11 din Luca 9, ca o condiţie esenţială a lucrării de
(Luca 9:1-2), Ce incredibilă însărcinare!
eliberare la care EI mă chema. O bună primire, învăţare, vindecare, -
Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era ..Ascultaţi respectând această ordine.
cu atenţie ceea ce vă spun'1, ar fi trebuit, desigur, să găsim în Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu
Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să dragoste, este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au
vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. Dar, ciudat., nu găsim nevoie. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg, atunci slujirea va fi
nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am dificilă şi, aproape sigur, ineficientă. Este o lecţie greu de învăţat
spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată, deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole!
32
, Pregătirea lucrării

Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător Apoi s-a rugat, i-a iertat pe toţi şi a adormit. Dimineaţa, a fost
primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. Mereu li trezită dc o bătaie in uşă Era o minune, căci seara îşi scosese
întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută
vorbea despre aceste lucruri. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Numai surdă dc cealaltă. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune,
atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. A venit în fugă la
ştia ce face, El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. Era noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat.
aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor, şi era foarte Înainte dc a pleca, ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei
eficientă! (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum
în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în .necaz veneau Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. Ungerea lui
la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. Am Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în
„văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de picioare şi s-a prăbuşit pe covor!
diferite boli. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. După un
pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se timp s-a ridicat, a îndepărtat corsetul din material plastic pc care
aflau oameni; apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă
Peste ani, deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în exerciţii de gimnastică. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol.
vedenii, spunându-le cât dc credincios este Domnul. Am văzut apoi Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în
cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai
primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. putea umbla vreodată!
Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. Acesta este un caz clasic de
întunericului şi să scoatem demonii, adevărul învăţăturilor lui Isus vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. Fără ca,
avea puterea de a elibera oamenii. Dar acest adevăr trebuia învăţat Pat nu ar fi fost vindecată. Se pare că boala ei fizică a fost, parţial,
în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa.
împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia
nu-i păsa de ci. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Principii de bază
Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei, în ciuda răzvrătirii şi a La întâlniri de vindecare sau în biserici, am prezentat deseori
păcatului care se afla în inimile lor. Şi am văzul că acest fel de învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. Nu
învăţare funcţiona. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries, deoarece sunt
vindecare începeau să se producă. adevăruri menţionate in Biblie. Nu voi prezenta aici detalii despre
Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care, într-o scară de iertare şi acceptare - pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o
slujire pentru vindecare, s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că carte. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor
trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. Dc treizeci de ani purta acea Evangheliei care, aşa cum am văzut noi, sunt foarte eficiente in
amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare.
S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să
doarmă. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A I, Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu
scris o listă (lista „urii", cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia
Spre uimirea mea, în slujirea practică am văzut că mulţi creştini,
să-i ierte,
, deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici, înţeleg puţin
34 35
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea lucrării

sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare, fie ne-o reprimam,
El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. Dc aceea a trebuit provocându-ne o durere ce poate dura mult timp.
ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh, suflet Dc exemplu, dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci, ea va
şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu
EIlcl Grange. aşa ceva?"). Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului,
Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor durerea este, de obicei, reprimată, vindecarea fiind imposibilă.
fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între, dc Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea, ambele
exemplu, cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi cu efecte devastatoare. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani
bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. de zile când. dc exemplu, relaţiile conjugale falimentează datorită
problemelor sexuale
2. Cum putem fi bolnavi
Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente d) în voinţă
ale fiinţei noastre: trup, suflet sau duh. Sufletul are şi el trei părţi .Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua
componente: mintea, emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare decizii corecte. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul
dintre ele. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău „duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă" (Matei
(demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre, De aceea, 26.41). Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista
există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge
ispitirile fizice.
a) în trup
Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de e) In duh
boală, Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este
incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia, dintr-un restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. Fără o relaţie personală cu
anume motiv, trupul nostru nu poate lupta, spunem că suntem Isus, duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu
bolnavi. datorită păcatului. De aceea, duhul trebuie să se nască din nou. Când
o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt, care
b) în minte îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine
Mintea nu este creierul. Ea este o parte a sufletului, Poţi avea, de Ia distanţă demonii de care a fost eliberată.
exemplu, cancer la creier, adică o boală fizică, dar poţi fi in acelaşi Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel
timp sănătos mental. Reciproc, există mulţi oameni perfect sănătoşi Grange pentru a fi ajutaţi şi care, în ciuda anilor petrecuţi în biserici,
fizic, fără nici o afecţiune a creierului, dar ale căror minţi sunt grav nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei. Unii
bolnave. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul chiar lucrau în evanghelizări, luau parte săptămânal la studii biblice,
persoanei afectate, spunem că ea este bolnavă mental. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar
conducători de biserică!
c) în emoţii Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de
Emoţiile sunt sentimentele noastre. Atunci când suntem răniţi în Dumnezeu numai atunci când au probleme. Atunci când înţeleg că
emoţiile noastre, se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup,
36 37
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea lucrării

îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu, ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. Dar acesta este
De aceea, vindecarea In duh este cea mai importantă dintre avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea
vindecările dc care omul arc nevoie. Ea are consecinţe atât ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu.
temporale cât şi veşnice. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau
ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne
f) Datorită prezenţei unui demon va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului.
O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este
Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic
întunericului, despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii spun că este şi mai dăunător să nu le spui, în dragoste, adevărul
lor în vieţile oamenilor, în general ci acceptă şi înţeleg aceste demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale.
adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor
demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune, ci pot ajunge să-i
boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei, ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. Pentru unii, aflarea veştii că

sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai
Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. Spre importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. Aplicarea
exemplu, o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei
emoţionale. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe, puterilor întunericului.
dacă nu in toate, aceste şase zone ale vieţii lor. Atunci când se Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii
slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme, aproape întotdeauna va rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a
trebui confruntat demonicul din vieţile lor. în slujirea pentru împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o, de
vindecare, dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru, deşi la început exemplu, sexual, Demonii pot încerca să ia vocea, pentru ca cel care
situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi, ea va continua sâ poarte vrea să ierte să nu poată vorbi, îl pot determina să încerce să fugă de
cauza-rădăcină a bolii. la locul dc slujire, îi pot ataca respiraţia, îi pot provoca confuzie,
accese de diaree, îi pot încleşta maxilarele, îl pot determina să
Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire, ci pot
încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre
aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. Am observai
membrii echipei de slujire), dc fapt, orice ar putea împiedica
că atunci când explicăm aceste lucruri, înainte de a sluji pentru
aplicarea adevărurilor biblice.
vindecare, oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc
Dumnezeu, fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate, puterea
demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind
ruptă, eliberarea se poate produce. Cele mai multe dintre vindecările
3. Nevoia de a ierta
şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării
în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea
principiilor iertării.
păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta
Desigur, Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de
păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15,
bază, dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a
spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl
spune oamenilor adevărul, aşa cum 1-a spus Isus. Unii teologi au
vostru nu vă va ierta greşelile voastre". Iată nişte cuvinte dc
încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să
avertizare pentru cei care, deşi vor să li se ierte păcatele, nu vor să
38 39
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea lucrării

răspundă întrebărilor raţiunii. Această procedură nu va conduce „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne
niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. Numai atunci când ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". Acesta este
veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în un cuvânt adresat creştinilor, deci loan se aştepta ca şi creştinii să
vieţile noastre, Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea păcătuiască. Este cert că ei pot să o facă, şi o fac! Din fericire, in
minţii" (Romani 12:2). harul Său, Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră
in învăţăturile Sale, Isus a revenit mereu la tema iertării. căzută. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce
Personal, cred că El nu a omis această temă din nici una dintre la boală, la demonizare sau la ambele, precum şi la nevoia de a fi
învăţăturile Sale. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care iertaţi de Dumnezeu.
El a dat-o peste tot pe unde a umblat. Nu erau necesare noi învăţături lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât
atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt
ceea ce El îi învăţase deja. rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ fiţi vindecaţi". Celor mai mulţi
Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă
particular, cu ucenicii Săi, dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu
care mulţimile nu erau gata să Ic primească. Evangheliile este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt
menţionează unele dintre aceste preţioase momente, cum ar fi cel în parcă mai puternice decât noi. Şi totuşi, lacov ne prezintă imaginea
care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru
Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional a-i face ungerea cu ulei. Dar înainte ca vindecarea să se producă
au avut, iniţial, şansa de a face o alegere liberă, iertând. Dacă nu o trebuie ca păcatele să fie mărturisite.
fac, durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. Atunci când Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a
Domnul aduce vindecarea, durerea iese la suprafaţă. Uneori este păcatului şi în aceste cazuri, dacă se doreşte vindecarea, mai întâi
necesar să se ierte până când orice durere dispare. Uebuie rezolvată problema păcatului. Uneori Dumnezeu îngăduie
Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm, boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct
răspunsul Său: „...de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că Dumnezeu nu provoacă bolile, ele sunt o consecinţă a păcatului
trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi personal şi a lumii căzute în care trăim. Păcatul repetat generează un
ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) prim punct de intrare a demonilor, care deseori aduc cu ei boli şi
precum şi pentru o serie de ofense diferite. infirmităţi.
în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia
4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate lumină a păcatelor din trecut, fără a osândi persoana pentru
Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor, după comiterea lor, este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru
neiertarea celorlalţi, este, probabil, păcatul ascuns şi nemărturisit. eliberare.
Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de
oamenilor îşi au rădăcinile în trecut, uneori chiar în perioada importantă?
copilăriei. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire, crezând în
inimile lor că aceste păcate, deseori de natură sexuală, sunt atât dc Eu cred că sunt câteva motive esenţiale:
îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. 1 loan 1:9 este un
verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o
40 41
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea lucrării

persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră, şi totuşi ne Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor
iubeşte. creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul.
Dar trebuie sâ fim atenţi, căci dacă mărturisirea devine un
b) Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor mecanism, încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea
păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. păcatului, atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o
piedică în calea vindecării şi eliberării.
c) Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul Deşi pare ciudat, totul depinde de felul în care înţelegem
scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). cuvântul mărturisire. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei
•iii. alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit.
d) Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai
persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1
să ne ajute în mod responsabil. spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut.
Păcatul trebuie asumat. Oamenii trebuie să recunoască greşeala
e) Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat, iar făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora.
eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu
învinge. verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis, a recunoaşte că
practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui
0 Uneori este necesară şi vindecarea altor zone, cum ar fi cea a Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare
emoţiilor. păcătoasă. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva ..spus"
(şi nu făcut), pentru a încerca liniştirea conştiinţei, iară o intenţie
Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran, fără intervenţia reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat.
unei terţe părţi, lotuşi, Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte
vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel, inima Lui
şi directă este, de obicei, eficientă. Această slujire introduce o a treia este întristată de comportarea noastră păcătoasă. Poate veni o vreme
parte obiectivă, care este capabilă să audă cc spune Domnul despre când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică
persoana bolnavă. religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. Pentru ca
De exemplu, tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul mărturisirea să fie adevărată, ea trebuie să vină din inimă.
din inima lui, în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai
puternică decât iubirea de Dumnezeu. Păcatul trebuie expus, 5. Iertarea de sine
mărturisit, renunţat la el şi luptat împotriva lui. Apoi putem sluji Toţi am făcut greşeli, iar unele au fost atât de serioase încât,
' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va într-un. fel sau altul, ne-au lăsat înspăimântaţi. La reuniunile
rezista în timp. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi creştine, deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată
• o responsabilitate. ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru...". Cei prezenţi
Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei
cofidenţiatitate, să nu bârfească niciodată păcatele altora, să nu aibă s-au legat prin asemenea declaraţii.
o atitudine caustică şi să fie smeriţi. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia
42 43
Vmthxaixa prin eliberare - Slujirea practicii Pregătirea lucrării

unei experienţe din trecui, pentru care nu vrem să ne iertăm. Efectiv, legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. Dar Satan nu respectă pe
putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat
vinovăţiei a ceea ce am făcut. pentru a-şi introduce demonii.
Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii
trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o 6. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu
astfel de atitudine. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă
cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii, jăcandu-Se ca Dumnezeu să păcătuiască şi, de aceea, nu există nimic pentru
blestem pentru noi" (Galateni 3:13), La Calvar au fost anulate care El trebuie să fie iertat. Şi totuşi, am întâlnit mulţi oameni
efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut
asupra noastră, şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine, şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o
nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. consecinţă fie a păcatului lor, fie al altora. Şi mai adesea, Dumnezeu
înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan
vitală pentru lucrarea dc eliberare. în esenţă, un blestem este ceva pe pământ.
spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care Deseori, în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale,
dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. oamenii rămân în robia acelui eveniment. Acest lucru poate deveni
Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora, Pot fi puse prin un blestem peste vieţile lor. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe
vrăjitorie sau, de exemplu, prin ura din inima unei persoane faţă de Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător, iertarea
o altă persoană. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea, către Satan, a unei
împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi
mirul preţios au fost. dc fapt, blesteme. Dacă Isus n-ar fi lăudat introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. Primele
imediat gestul ei, condamnându-i pc acuzatori, acele blesteme ar fi capitole din Iov sunt relevante în acest sens. Ele sunt un comentariu
putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale".
Dar blestemul poate fi şi autoaplicat, atunci când alegem să nu
ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care, dacă a fost corect 7. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El
mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Satan se bucură atunci când Dumnezeu este Dumnezeu. Nimeni şi nimic nu va putea
continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. Sunt sigur că schimba caracterul Său. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru
Isus a văzut, după înviere, că şi Simon Petru era în acest pericol. Sine, aşa cum S-a revelat în Fiul Său, Isus.
Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente, este foarte Din nefericire, mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui
probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe Dumnezeu.
malurile mării Galileii, îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi
care le-a trăit, El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui
lepădarea (de trei ori) de Cristos, înainte de răstignire, dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. Aceasta nu este decât o
Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau
experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor piatră, îl înzestrează cu anumite caracteristici, concepe un sistem dc
demonice. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc
acele zone ale vieţii care par, la prima vedere, a nu avea nici o a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui.

44 45
Vindecarea prin eliberară - Slujirea practica Pregătirea lucrării

Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă,
acelui idol, îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra sunt permanent în pericol de a comite adulterul- Dar un bărbat sau o
acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor, vor
funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului, ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii.
care a devenit dumnezeul lor. Astfel, închinătorii la acel idol devin Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis
demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. Dacă inima
idolului. spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru
Grecii şi romanii, care aveau atât de mulţi idoli, erau nişte Dumnezeu atunci, asemenea unui bărbat care nu are încredere în
oameni inteligenţi, Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea soţia sa, va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor
idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. dumnezei. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva, în speţă
Dacă lucrurile mergeau prost, ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi unui fals dumnezeu. în cele din urmă, adulterul spiritual este
că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii.
întregul ciclu al închinării idolatre, ca formă de îmbunate, este Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi
bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte nu de dragoste), aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13, când vine
să o aibă cu copiii Săi. Preţul cerut de Dumnezeu pentru ziua cea rea nu vei putea sta în picioare. Deşi trebuie să avem o frică
răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a Sfântă dc Dumnezeul cel Viu, dacă frica este singura motivaţie în
murit pciiU-u noi. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. relaţia noastră cu El, atunci acea relaţie nu este sănătoasă.
Aşa cum a spus Isus pe cruce, „S-a sfârşit!" (loan 19:30). S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc
Când oamenii devin religioşi, deseori acţiunile prin care ei vindecare prin eliberare. Dar nu este deloc aşa. Mulţi dintre cei care
încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci
actul de supremă dragoste prin care, la Calvar, EI Şi-a dat singurul oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor, care ne
Său Fiu, este o jertfă insuficientă. este Tată. Pentru ei, lată însemna un om incorect, crud, care te poate
Văzând atâţia oameni care, în încercarea dc a-şi ispăşi singuri abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv.
păcatele, îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu, am înţeles tot mai bine îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită ,.Nu~mi
cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". Am simţit repulsia d'n glasul
păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. Mesajul ei. îşi ura tatăl, care o abuzase sexual, şi credea că dacă Dumnezeu
din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc, doar că
Problema este mult mai complexă decât pare. Nu este vorba de a lichida să fie mult mai rău.
răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând
Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja, motivaţi de asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. Dumnezeul căruia i se
dragoste şi nu dc frică, alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste, ci unul
propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să din faţa căruia se retrăgea plină de frică. Pocăinţa de păcatul de a
hotărâm altfel- Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta, iertarea tatălui ei
tu cu adevărat? " pământesc, eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi
Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale, sau o soţie care vindecarea, iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei.
rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât
46 47
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii • Pregătirea lucrării

pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu, Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă
câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. Sunt se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). Eu cred că o asemenea formă
sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce
să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe oamenii in robie spirituală.
s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. A refuzat, spunând că nu
Dar nu a fost aşa, Cu braţele deschise, tatăl şi-a îmbrăţişat fiul crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. Am
regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare, dar fără succes. L-am
Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că
adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. eliberarea nu mai venea, a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Cu greu,
Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este | pronunţat cuvintele dc renunţare. Duhul New Age s-a manifestat
fundamentat pe adevărurile creştine. Ei nu pot accepta, de exemplu, şi omul a fost eliberat imediat. A fost o lecţie, atât pentru el cât şi
răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat pentru mine.
care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa.nimeni Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu, a
nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Astfel ei cad într-o caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi
înşelare demonică, inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi
creadă că orice cale spirituală sinceră duce, în cele din urmă, la cer. eliberare. Nu putem cocheta cu ereziile, aşteptând apoi ca
Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. Cei care sc joacă cu focul se
erezie), atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici, pot arde.
complet străine de Scriptură.
Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc 8. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem
duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El, este a-I
spre Dumnezeu. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi permite să ne accepte aşa cum suntem. Mântuirea este un dar ce
vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de poate fi doar acceptat, ea nu poate fi câştigată. Sângele lui Isus a fost
la vrăjmaş. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei vărsat penlni ca noi să fim liberi. Pentru răscumpărarea noastră
demoni atunci când sunt descoperiţi. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump.
Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări Vechiul cântec „Aşa cum sunt, la Tine vin" exprimă perfect
ale caracterului lui Dumnezeu. teologia Evangheliei. Indiferent dc situaţia şi starea noastră, odată ce
Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe, aceşti oameni vor mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns, trebuie sâ venim la Dumnezeu
rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. prin Isus Cristos, aşa cum suntem, Nu putem face absolut nimic
Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea.
demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. în duhul meu Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la
am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu.Trebuie doar să
credinţe false. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age, ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul.
iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. Din nefericire, există oameni care nu vor să accepte harul lui
Discutând cu el, am aflat că atunci când se angajase în New Age Dumnezeu. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru
devenise vegetarian. Pavel spune despre mâncăruri că „orice gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin

48 49
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Pregătirea lucrării

sănătatea, frumuseţea, hainele sau personalitatea lor. Ei aud consecinţe. întăriturile ei sunt cauza multor boli, fiind un important
Evanghelia, recunosc că sunt păcătoşi, se autoanalizează, îşi dau punct de intrare pentru demoni. Respingerea de sine este un act
seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi .spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale, cărora
îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. Această tentativă dc Dumnezeu le-a dat un suflet, şi că trăim temporar într-un trup). Ea
îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot
într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. astfel intra în vieţile lor, controlându-le.
Oricât de bune ar fi aceste activităţi, dacă motivaţia lor este Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea
încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu, atunci ele nu au nici o nkora. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. Puterile
valoare în ochii Lui. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt
Un alt cântec, cântat de obicei la Paşti, exprimă perfect acest aspect vulnerabili la durerile emoţionale profunde.
al Evangheliei: Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul
concepţiei. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei
Nimic nu poate a plăti lor. De când se nasc, ei ştiu că sunt o pacoste. Ei se autoresping
Păcatul meu şi-al tău. deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi
Intrare-n cer acum avem trebuit să se nască vreodată.
Prin scump sângele Său. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată, sau
invers. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau
Când este vorba de mântuire, un singur lucru îl impresionează pe nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine, acel
Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii, obţinută la cruce prin sângele n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. Aceasta este
vărsat de Isus. De obicei, motivul pentru care oamenii (atunci când una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau
devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi lesbianismului.
să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu, este că o Unii copii nu sunt dotaţi fizic, nu sunt arătoşi, inteligenţi sau nu
putere demonică lucrează în ci. Dc nenumărate ori am văzut oameni au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. Ei simt că oamenii văd
care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei, ruşinii, aceste diferenţe, încep să se privească cu ochi critici şi, crezând că
autorespingerii, ctc. în toate aceste cazuri rezultatul este necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au, încep să respingă
demonizarea, fiind nevoie de eliberare. nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme.
Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea, corpolenţa sau
9. Acceptarea de sine lipsa lordc frumuseţe, rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care
Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este I( instalează in viaţa lor. La cealaltă extremă, unii oameni pot
important pentru El, Neacceptarea propriei noastre persoane, alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită
antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a neavenitelor atenţii din partea celorlalţi, atenţii ce pot conduce la o
dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. aşa cum nesănătoasă adulajie, molestare sexuală sau chiar la viol.
suntem! Acesta este un păcat. Rădăcina problemelor multora dintre Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o
cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este cunoaştem sau nu, ca trebuie mărturisită ca păcat. Este singura cale
autorespingerca. «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a
Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi
50
I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea lucrării

vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de fiinţă umană. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt, ci îţi devin
eliberare. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire tot mai suportabili. Dacă îi respingi, ei iţi devin tot mai respingători"
şi un comportament care. toată viaţa, ie-au fost controlate de O persoană respinsă este o persoană rănită. O persoană rănită
auto-respingerc. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au
personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită respins-o si au rănit-o.
atitudinii inimii lor, dându-le o identitate şi un caracter total opuse Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. Datorită diverselor
planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. Deseori, relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au
aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora, acceptarea şi
personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă ne-judecarea sunt, pentru mulţi, lucruri dificile. Pentru o completă
consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana
demonii care se află în ea. care ne-a rănit, respingând doar păcatul din comportarea ei.
Pentru a reuşi, trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale Isus nc-a spus să nu-i judecăm, să nu-i criticăm şi să nu-i
pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). Aceasta nu înseamnă a trece cu
l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze vederea o comportare inacceptabilă, ci a continua să acţionezi în
lumea căzută în care ne aflăm. Temelia slujirii este acceptarea dragoste faţă dc cei vinovaţi, în ciuda comportamentului lor! în
propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi, veţi Jt
un plan cu noi atunci când nc-a creat. Aceste realităţi vor aduce judecaţi;şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. "
eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe Deci, ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi, in loc
din zonele vieţii unei persoane. să acceptăm oamenii aşa cum sunt, începem să-i criticăm şi să-i
Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: judecăm?
în primul rând, datorită atitudinii noastre păcătoase, facem jocul
„Eu sunt o crea fie specială. Dumnezeu m-a creat pentru £7 vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor, devenind, cu
însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul, sufletul, şi trupul pe coreeni timpul, cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice.
le-a dat. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte'
toate atitudinile negative pe care le-am avut faţă de ele. Iert caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe
necondiţionat pe toţi cei care au gândit, spus sau Jacul lucruri care personalitatea!
m-au determinai să mă auto-resping. îmi dedic viaţa Celui care Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o
m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui." voinţă liberă cu cate putem alege şi, indiferent de presiunile pe care
Ic face un demon asupra noastră, dacă vrem putem găsi întotdeauna
O astfel de rugăciune, spusă din inimă, poate aduce o schimbare 0 calc de ieşire din ispitire. Cheia este starea voinţei noastre. Dar
a cursului vieţii, subminând întăriturile demonice. încercarea de a Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare, lupta va fi foarte grea.
scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare, poate Apoi,- acţionând în acest fel, noi devenim potenţiali agenţi ai lui
duce la eşec. Piton. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice
şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse, involuntar
10. Acceptarea celorlalţi devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces
Există în noi o lege dumnezeiască, lege ce acţionează în fiecare in persoana pe care am criticat-o pe nedrept.

52 53
Vindecarea prineliberare - Slujirea practică

Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot lor eu Isus decât asupra simptomelor lor!
timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea
insinuări) ia adresa celuilalt partener. Pot trece ani până când, intr-o lur - ci sunt extrem de interesaţi. Experienpa ne-a arătat că cea mai
zi, partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în
celălalt. în rcalilc, acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani jyji, prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. Trăirea într-o continuă
sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte
Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un
otrăvite care, în cele din urmă, le-au distrus căminul. lucru .important, împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o
Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi vindecare definitivă.
control: „Dacă faci ceea ce vreau cu, nu vei mai fi rănit de Când Isus ne-a spus:,, Eu suni calea şi adevărul şi viaţa .nimeni
observaţiile melc". Un astfel de control este de fapt vrăjitorie nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6), El nu a fost arogant
(1 Samuel 15:23), fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de
lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care icslaurare a relaţiei cu copii Săi.
El L-a dat fiecăruia dintre noi, voinţa liberă. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună
Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. Odată ce o lingură întrebare:,,Cine este Domn în viaţa mea?". Din păcate,
într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate, imediat mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. Ei cred că
va apare şi bârfa, la care sc vor ralia tot mai mulţi, şi nu peste mult km este Fiul lui Dumnezeu, că a murit şi a înviat, că S-a înălţat în
timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc llBVă, a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca
criticism. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor.
12:15: „Vegheaţi ca...nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să
Totuşi, pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus
dea lăstari, să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea".
(Ifittos este o necunoscută. Oricine poate cânta „El e Domn", dar
Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că
creştine. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă, laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. Dumnezeu nc-a dat
curăpre şi război spiritual. fiecăruia voinţa liberă, cu care putem alege. Dacă creştinii ştiu că
Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare Istm este Domn în toate, atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al
consecinţe pc termen lung, atât pentru făptaşi cât şi pentru victime, fiecărei părţi a fiinţei lor: .trup, minte, emoţii, voinţă şi duh. Pentru
în familii, relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite mulţi, rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate
sunt cele dintre părinţi şi copii. Dacă o persoană nu poate accepta domeniile, felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi
anumih oameni, este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi «In/iisiru în vieţile lor..
eliberare. Do aceea, una dintre primele întrebări pe care trebuie să le
punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare
11. Domnia lui Isus Cristos Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". Dacă Isus este cu
Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. Ei doresc să Sdflvarat Domn, nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului
fie vindecaţi. Ar da orice pentru a. scăpa de simptomcle care le Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită
controlează vieţile. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că, Inilaurării domniei Sale, domnie ce subminează drepturile
uneori, cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. Foarte mulţi oameni
54 55
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe
carc-L merita în vieţile lor.
Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". De
obicei, răspund tot cu o întrebare:,, Cine este Domn in viaţa ta? ".
Căci dacă Isus este cu adevărat Domn, atunci Duhul Sfănt se va
bucura să ne umple, dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El
nu este Domn, este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Capitolul 3
Dumnezeu nu v3 veni. De asemenea, este foarte probabil ca unii
dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă
nevoie de vindecare emoţională. Dacă emoţiile au fost rănite, în
jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi
Simptome observabile
absolut nimic! ale unei posibile demonizări
Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine
mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor; astfel, •

inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate, de care
vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata
Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei
putere a lui Dumnezeu.
ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii
Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este
din alte persoane. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce
stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. De aceea, la fiecare
doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de
serviciu de eliberare pe care îl conduc, dau oamenilor posibilitatea de
cei dc la Eilel Ministries, prin aducerea vindecării prin eliberare în
a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. Căci nu
vieţile a sute de oameni. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor
există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti
fi, fără îndoială, ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a
(1 Corinteni 3:11).
căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când
NC vor confrunta cu puterile demonice, Itt încercarea de a aduce
Concluzie
vindecare celor pentru care se vor vor ruga.
Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă
Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol, vă rog să
adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Aceste adevăruri trebuie
vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană
prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se
ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. în consilierea unei
spune. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor, ne putem
persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea
aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care, prin
01 Domnul vrea să-ţi spună. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul
Isus, vin la Ei.
deosebirii duhurilor, nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo
curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce

depăşeşte demonicul. Este esenţial să recunoaştem atât efecle
demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci, în
special în emoţii.

56 57
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări

Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. i compensare a problemelor care zac nerezolvate. De exemplu, dacă
Ea este deliberat făcuta. Cele două capitole tratează subiecte un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a
similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite, în acest luferit-o din partea tatălui său, nu va fi suficient să i se slujească
capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în doar pentru vindecarea de respingere. Dacă nu se tratează cu acea
consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. problemă (dintre el şi tatăl său), acel tânăr va rămâne în continuare
în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de
pot intra. comportament anormal.
Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie
tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. El atent cercetate: Similar, dacă sc ignoră dimensiunea demonică din
este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre procesul dc vindecare, de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu
ele. Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu va fi rezolvată.
importanţa sau conţinutul lor.
li Poftele ieşite din comun
1. înclinaţiile Pentru a duce o viaţă sănătoasă, este foarte important sâ avem
Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. Lipsa dc grijă
demonice este comportamentul necontrolat, mai ales când este liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva
vorba dc înclinaţii. Duhului Sff'nt. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt
Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul niioiexia şi bulimia; cea din urmă se manifestă prin faptul că
printr-un act al voinţei sale libere, este clar că ea nu sc poate bolnavul, deşi mănâncă normal, pierde continuu din greutate.
auto-controla. Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori
chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile), când ciclul chimic iniţiat după masă, pe ascuns, îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca
în organism de o primă doză, trebuie reluat iar şi iar. Acest mod de ele sâ fie absorbite de organism.
a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt,' al Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire - în cele
cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). Răzvrătirea (lin urmă împotriva trupului. De obicei ele au o rădăcină emoţională
deschide uşa demonicului, care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care
vicioase'. iin căpătat acces în viaţa persoanei. Dc cele mai multe ori
Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte
păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi persoane, cum ar fi mama sau tatăl, şi deseori este o tentativă dc a
vindecat, eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară).
înclinaţie, ducând apoi o viaţă disciplinată. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei
Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte tio mâncare sau cu lăcomia - ambele putând fi, ta rândul lor,
produse care nu conţin droguri: alcool, ciocolată, zahăr, dulciuri, minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau
etc. «upi'ualimcntaţie
în cele mai multe cazuri, cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru
decât pare să arate înclinaţia. Comportamentul poate fi o formă dc B No consola. Ei nu mănâncă din lăcomie, ci pentru a-şi masca

58 59
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări

profunda durere emoţională interioară. Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. Satan
O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu, de
rădăcinile în abuzul sexual al femeilor, şi în special atunci când o aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea
fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea de aîmpinge oamenii spre extreme, astfel încât comportamentul lor
ci fizică începea să se dezvolte. Ulterior ea va asocia trupul ei să devină inacceptabil pentru ceilalţi, care îi vor respinge şi izola de
atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. Urând abuzul, se societate. în bisericile locale, aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi
poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă, excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri.
urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator, fie să se Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze
subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea oamenii de prieteni şi vecini. în cele mai multe cazuri în aceste
formelor care îi accentuează feminitatea. tipare există o dimensiune demonică.
Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar, în subconştient Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte, o fac
Tulburările de alimcntatic, care nu sunt altceva decât reacţii pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită, fie printr-un
alergice ia diferitele substanţe chimice, pot avea cauze diferite. păcat gencraţional.
Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a
produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute, ci chiar 4. Amărăciunea fi neiertarea
deosebit de periculoase. Tratamentele medicale sc axează pc
în învăţăturile Sale, Isus a subliniat mereu importanţa iertării. El
reacţiile chimice implicate în aceste procese, dar întrebarea care
a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că, dc fapt, dacă
trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?".
nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut, atunci
Mulţi oameni se nasc cu boli alergice, fiind, de aceea, foarte nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi
probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. întrebarea (Matei 6:15). Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente
care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de din Biblie
intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ, alergia fiind Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când
cauzată de duhurile de infirmitate. Am văzut, de exemplu, că atunci înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus, de cele mai multe ori ei
când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece
folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă), îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost
poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. I consecinţă a modului în care aceştia, la rândul lor. au fost trataţi.
Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta, începe lupta cu
3. E x t r e m e ale comportamentului emoţiile. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite.
Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o
aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc decizie, trebuie .să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia
pământ trăiesc miliarde de oameni, dar nu există două persoane uimi duh de nciertarc sau de amărăciune.
identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. în în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem
cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care
dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă, cât şi .ni rănit-o.
nivele ce depăşesc limitele acceptabilului.

60 61
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări

5. Obiceiurile comportamentale forţate 6. Personalitatea şi comportamentul înşelător
Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea.
unor acţiuni care, altfel, sunt normale. Exemple tipice sunt spălarea Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. Noi toţi avem o
mâinilor, verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. Atunci când îşi
oprit. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în
să scape dc ele; rareori persoana care face asfel de lucruri crede că comportament, oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare
face ceva acceptabil sau tolerabil. De cele mai multe ori oamenii sc pentru a-şi atinge scopurile. Atunci, de fapt, ei dau acces unui duh
simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa, şi aşa şi dc înşelare. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta
este! mai târziu ajutor, cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între
Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc adevăr şi minciună. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana
spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. întreaga ci familie era Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. Dacă nu se
afectată dc comportamentul ei. întră in luptă cu duhul de înşelare, este puţin probabil ca omul acela
Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. Când ne-am rugat şi sâ fie vindecat şi elibarat.
am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme, femeia Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era
a părut a fi, dintr-o dată, foarte spenată. Când am privit-o, am văzut şcolar, pentru a scăpa de necazuri. A văzut că mergea şi a continuat
ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în să mintă, chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un
miez de noapte. neajuns.
Amintirile, înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea, au Peste ani, procesul dc vindecare a putut începe numai atunci
ieşit la suprafaţă. Ea şi-a adus aminte dc administratorul când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil, iertându-şi
internatului care a intrat în camera, a smuls-o din pat şi s-a părinţii care, pedcpsindu-1, l-au împins la acel comportament.
masturbat pe mâinile ci, după care a plecat ameninţând-o sâ nu Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa.
spună cuiva ceva, lăsând-o cu mâinile pline dc spermă.
A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini, dar parcă nu 7. Depresia
putea scăpa dc mirosul acela, oricât dc mult s-ar fi spălat. De atunci „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de
a început să se spele foarte des pc mâini, şi nimeni nu ştia de ce. La simptome comportamentale. La unii oameni ea se manifestă sub
patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile, ferma „întunecării" vieţii, a dispariţiei oricărei speranţe. La alţii,
împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. lipsă de angajare,
teroare. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost somnolenţă sau incapacitate de concentrare. Iar alţii sunt afectaţi dc
începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. anotimpuri sau dc starea vremii. Vara ci sc simt bine, dar iama sunt
Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri parcă lipsiţi de viaţă. Se pare că unii oameni, cum ar fi artiştii sau
comportamentale, avem de-a face cu demonii. Forţarea este o coi cu o sensibilitate deosebită, sunt mai vulnerabili la depresie
caracteristică a activităţii demonice. pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi.
Aparent, toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă
fi singura soluţie, parc a fi medicamentaţia temporară sau
permanenta. Dar cauza există întotdeauna, chiar dacă ea îşi arc

o2 63
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt

rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a
faţă de ele. discerne rădăcinile bobi care, expuse şi tratate cu dragoste, vor face
Nu trebuie să ne închipuim că depresia este, întotdeauna, de ca Dumnezeu să aducă pas cu pas, vindecarea şi eliberarea.
origine demonică. De cele mai multe ori cauza este în rănile
emoponalc sau relaţiile deteriorate. Dar rareori vom întâlni o 8. Tulburările emoţionale
persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi Toţi oamenii au simţăminte. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii,
afectată demonic. Când emotiilc cuiva sunt rănite, omul acela astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc
devine foarte vulnerabil la demonizare şi, fără sâ-şi dea seama, este viaţă. Dar, datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii, emopilc pol fi
controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. De rănite sau scoase din echilibru. Există unii oameni care par a nu da
obicei, o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi niciodată răspunsuri emoponalc normale. Ei sunt fie excesiv dc
emoţiile celor demonizaţi. precipitaţi, fie complet absenţi. De exemplu, ei pot suspina după
Când oamenii suferă de depresie, întregul lor sistem relaţional ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau,
este afectat, şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. Depresia la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. Deşi
trebuie înţeleasă. Soluţiile naive, dc genul „Nu te lăsa" sau demonicul nu este, de obicei, cauza primară a bolilor emoţionale,
„Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au
depresia. De cele mai multe ori, sfaturile bine inrenjonaje ale intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali
prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc
depresie, care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia, a se 9. Fuga
ruga sau a se bucura de viaţă. Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine
Din nefericire, tratamentele medicale ale depresiei implică deseori am văzut oameni care, alunei când ungerea Duhului Sfânt
diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul era deosebit dc puternică, nu au putut rămâne acolo. Uneori i-am
simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este văzut cum se crispau pe scaune, încercând să rămână pe loc cât mai
controlată dc efectele medicamentelor. Este mult mai uşor sâ te rogi mult timp posibil, până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva
pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe exploda în lăuntrul lor. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei,
chimice. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a
Depresia sezonieră, se ştie, este asociată excesului de demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când
melatonină, a cărei producere este suprimată de către lumină. ea se află sub o puternică ungere.
Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc
persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. Nu trebuie însă cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la
omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. Uneori oamenii
de melatonină din organism. Există unele evidenţe clare ale mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme, fără să le
legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie înţeleagă natura. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci
generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau când iau Cina Domnului. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă
anotimpuri, depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor, dacă biserica are
intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. Asemenea reacUi la

64 65
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări

Cina Domnului sunt, dc obicei, o indicaţie a unei anterioare 10. Frica şi fobiile
implicări în vrăjitorie sau satanism, fie a persoanei în cauză, fie a Frica este un dar de la Dumnezeu. Ea ne păzeşte să facem lucruri
strămoşilor ci. care ne pot fi dăunătoare. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi
Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine, mai există şi o altă formă în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui
de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. dacă nu ar exista acea frică copilărească, lăsată dc Dumnezeu. Dar
Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby, privind la televizor, aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu, Satan va căuta să
spâlându-se excesiv, citind nuvele, etc. Odată absorbiţi de ceea pervertească şi frica, tinându-ne în sclavia greşelilor. El va încerca
ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au
Asemenea tipare comportamentale sunt descon- urmarea unei înspăimântat, folosindu-le ca pe nişte porp de.intrare a demonilor.
relaţii rupte şi neconştientizate. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi Când cineva este controlat de o frică, iraponală, şi sunt sute de
dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte, în spatele acelui
emoponală rămâne adânc îngropată in ci. Exemplul clasic este cel comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică.
al tratării, în acest fel, a problemelor conjugale. Isus este dragostea desăvârşită, şi Scriptura ne spune că dragostea
La prima vedere, pare a fi vorba doar de o modalitate de alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată
rezolvare a unor probleme de relapc. frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc.
Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor
împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti, ci au ieşit din voia Iui atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată
Dumnezeu. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub şi ei devin liberi să fie ei înşişi.
standardele lui Dumnezeu sau, dacă este posibil, distruse. Am văzut oameni care, atunci când au fost eliberap de frică,
Când partenerii aleg despărţirea, Satan capătă drepturi în acea dintr-o dată au putut conduce din nou maşina, zbura cu avionul,
relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc discuta cu cineva dc care le era frică, mânca mâncăruri pe care
ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. Daca înainte le considerau groaznice, avea din nou relapi sexuale cu soţul
unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie, el trebuie să lupte sau sopa, etc. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji
nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus, pentru a alunga
fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul.
Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit •
comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt 11. Vinovăţia şi auto-condamnarea
comportament faţă de ceilalţi oameni. Dar comportamentul Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat, vinovăţia trebuie sâ
evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii dispară. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce
relaţiilor distruse. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din păcatul a fost mărturisit şi iertat, foarte probabil că ea este victima
greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi, aşa că va face tot ce poate unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi
pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în osândire. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele
ci înşişi atunci când sunt în compania altora. contrafăcute demonic.
Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de
lucrarea crucii. Dacă creştinii se simt iertaţi, ei se vor comporta ca

66 61
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări

nişte oameni iertaţi, mărturisind cu putere Evanghelia. Deci Satan copii (Exod 20:5, Plângeri 5:7), ceea ce ne arată că atunci când o
va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară
păcatului, înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. să fie, de fapt, duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie.
Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut, ea Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am
deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în
sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da
demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională.
12. Auzirea de voci Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de
Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se o teorie absurdă, experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile
crede. Mulţi dintre cei care suferă de această ..boală" nu o de boală pot coborî pe linie generaţională. cauzând afecţiuni. Am
mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. Nu mă refer la văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă
visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la
persoane care Ic vorbesc în somn), ci la auzirea repetată a unor voci blocarea rinichilor, arunci când persoanele au fost eliberate de
care vorbesc cu regularitate la nivel mental. în cazul unora, se pare duhurile dc boală care au venit de la strămoşi, cauzând afecţiunea
că aceste voci vorbesc fără încetare. In generaţia prezentă. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri
Când aceste simptome prevalează, afecţiunea este de natură trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa
spirituală. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească unor boli ereditare.
cu o persoană care, cu sau fără ştiinţă, îşi imprimă gândurile şi Când oamenii mor, demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe
cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. Dar şi în acest caz spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană
este vorba tot de o implicare demonică. pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. Păcatul le dă drept dc
Pentru a putea elibera victima, trebuie aflat a cui este vocea pe intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea
care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească celui demonizat vor fi, probabil, membrii familiei acestuia.
dintre cele două persoane. Unii oameni aud mai multe voci. In
cazul acesta va trebui abordată, probabil, fiecare voce în parte. Cei 14. Credinţele eretice
eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care Satan nu se află doar în spatele religiilor false, cl lucrează şi
nu le-au avut niciodată. Este o minune - minunea biruinţei crucii înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând ,sâ răspândească false
asupra puterilor vrăjmaşului. intcqirctări ale Evanghelici, încurajând părerile divergente faţă de
adevăr şi, în cele din urmă, ereziile, Odată ce au acceptat credinţele
13. Bolile ereditare nescripturale. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh
De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave utre-i va ţine în robia acelor false credinţe, fiind orbi faţă dc adevăr.
dacă nu au avut în familie cazuri similare. Ei caută, pe linie Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă
gencraţională, fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4).
tratamentul pacientului. Deşi cu alt scop, şi eu pun această întrebare in slujire, am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de
celor cărora le slujesc. adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu, Nu poţi
Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe

68
Hndecarea prin eliberare - Slujirea practică
Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri

ori, atunci când am rostit adevărul Scripturii, demonii din oameni oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut
au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat, dar
vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra,
el nu crede, el ne dă dreptul să fim aici!"
prin cuvinte sau fapte, adevărul acestor revendicări.
Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. De
în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi
aceea, ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că
caută închinători. Dacă oamenii, fie şi trecător, au fost implicaţi
atunci când oamenii nu cred acest adevăr, au dreptul de a-i înşela.
într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării
O persoană înşelată, mai ales dacă este vorba de doctrinele de şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au
bază privind adevărul, autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi îmbrăţişat-o.
lucrarea Duhului Sfânt, este foarte vulnerabilă la atacurile
Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi
demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere.
învăţarea cuvântului lui Dumnezeu, dar vindecarea de consecinţele
Am văzut că atunci când o persoană, datorită unor credinţe false, idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin
îşi împietreşte inima faţă de Domnul, în generaţiile următoare ei pot eliberarea care urmează pocăinţei.
apare boli (fizice) de inimă.
. *
Deşi bolile de inimă pot avea, evident, cauze medicale, trebuie
16. Comportamentul iraţional
să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că
Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană, care în mod
dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca
obişnuit se comportă normal, are periodic ieşiri comportamentale
bolnavii şi a scoate demonii, Dumnezeu le va da mai multă lumină
iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. Am slujit unei femei
asupra acestui subiect. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele
al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. La
din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu
începutul căsniciei lor, care dura de aproape douăzeci de ani, ea a
Dumnezeu: „,.,groaza, tuberculoza şi frigurile ...vor face să vi se
prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. Orice soţ normal
stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16).
ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. Dar el şi-a ieşit din fire şt a
ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli.
15. Implicarea în religii false
Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din
Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea acel moment a început să trăiască sub stress. Duhul de frică pe care
care, de drept, i se cuvenea numai lui Dumnezeu. Mândria lui 1-a l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. Acest duh de
făcut să cadă din har şi din slavă. Ca dumnezeu al acestui veac el frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei, astfel încât
continuă să caute închinători dar, cu excepţia sataniştilor care sunt acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament.
perfect conştienţi dc ceea ce fac, Satan primeşte închinare de la o Duhul de frică lucra pentru el. Membrii bisericii, prietenii şi vecinii
omenire înşelată printr-o pletoră de false religii, fiecare cu propriul credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie
ei sistem de credinţe şi tradiţii. creştină perfectă.
Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale în realitate, era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată
spre Tatăl ceresc şi că El este calea, adevărul şi viaţa (loan 14:6), dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este
partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este dragostea. Omul acela, deşi suferea, nu lăsa ca cineva să se apropie
cea adevărată, fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor de el pentru a-1 ajuta. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele
credinţe. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra
consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă

70 71
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări

capriciile, neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu.
Izbucnirile iraponale sunt, de cele mai multe ori, dc origine Odată ce obiceiul s-a instalat, cl se va manifesta frecvent şi în viaţa
demonică. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp dc adult. Şi de data aceasta, vindecarea vine în urma tămăduirii de
consccinţsle trecutului şi a eliberării efective.
înăbuşită, în rănile şi durerile din trecut, sau chiar în linia
ancestrală.
18. Legalismul şi robia spirituală
17. Lipsa unor relaţii mature Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele
Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale, adresate de Isus fariseilor - liderii religioşi din acea vreme, care
cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. El
mature, cu ceilalţi oameni. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au
I a numit morminte văruite, ceea ce arată că în ciuda religiozităţii
tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite
I ff acei oameni erau morp spiritual. Ei împovărau oamenii cu
în copilărie.
detalii ale Legii, dar inimile lor erau departe de Dumnezeu.
Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa
numitul sindrom al ..copilăriei remanente", slujire care doreşte Fariseismul nu a murit. Astăzi, el se numeşte legalism. Acelaşi
vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe
unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. Această slujire logalişi. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că .....litera omoară,
dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6).
specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm
că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura
lucruri reale şi nu imaginare. Deşi, din experienţa noastră, ştim că uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. Când liderii mai multor
demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri, este neînţclcpt denominaţii complet diferite, deşi sinceri în felul lor, ajung să
să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite, este evident că
înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. în caz IUI pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea, şi dacă îi poate
contrar, poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. deja, Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist,
suferă destul. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt,
Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei, care nu este
a trăi, permanent, într-o altă lume. Oamenii aceştia rămân o dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. „Aţa
enigmă, nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi procedăm noi. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre
pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. De obicei, pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit, pierzându-şi
atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi
accentuate, în spatele acelui comportament înşelător se află o Spirituale, prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi, să nu
puternică întări tură demonică. La rădăcina problemei sc află de le transforme niciodată într-o flacără'
obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc ( ,'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot
a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură
persoană. Când într-o biserică locală apare o opoziţie, comunitatea
Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se
§6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din
comportă într-un anumit fel, atunci cl va face tot ce poate pentru a
UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. Poate fi vorba de
sc comporta în acel fel, chiar dacă comportamentul acela rine

72
Vindecarea prin tUberare - Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri

lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a închinare lui Satan.
dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc
la o formă a ocultului Ia alta. Odată ce s-a început practicarea unei
19. Coşmarurile prime forme de ocultism, celelalte vin aproape de la sine (vezi
Omul doarme în subconştient. în timpul orelor de somn nu glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii).
putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică,
important pentru creştini să ceară Domnului, înainte de culcare, să indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau
le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. Rugăciunea Tatăl că se închină, în felul lor. Adevăratului Dumnezeu. Satan arc putere
Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „...fi nu şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. Acest lucru
ne duce tn ispita, ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. Faptul că
Coşmarul este un vis care produce teamă, panică sau frustrare. sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la
De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de Dumnezeu. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot
epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. fi înşelaţi. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină
Unele coşmare se repetă. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu.
cu regularitate ele sunt generate, invariabil, dc demonii care în Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă
timpul somnului, când auto-apărarca nu mai funcţionează, atacă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a
subconştientul, epuizând persoana. influenţat, controlat sau posedat în perioada implicării. Pe vremea
Sursa coşmarelor poate fi o traumă, un abuz sau uncie şocuri lui Pavcl, cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte
emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. Deşi, de cele mai 19.19). Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un
multe ori, persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat important act dc pocăinţă. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea sa­
demonizarea, demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi şi distrugă obiectele oculte, trebuie pusă la îndoioală sinceritatea
vor încerca, oricând au posibilitatea, să-şi facă victima să sufere. pocăinţei sale.
Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la Fără eliberare, viaţa creştină a celor altădată implicati în
părinţi la copii. Urni copii relatează coşmare care, deşi nu au nimic ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. Ei ÎI vor pune pe Isus
comun cu viaţa lor, descriu evenimente reale care aparţin unor alte (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă, El nefiind pentru
timpuri. Demonii nu uită! Când, prin păcatele părinţilor, ei câştigă aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi
acces în generaţiile următoare, vor reînvia in vieţile acestor pentru a-şi atinge scopurile. Deşi ocultiştii cred, fără sâ-şi dea
generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi, că ei
Când visele şi coşmarete sunt generate demonic, vindecarea nu controlează şi folosesc puterile oculte, de fapt ei sunt cei manipulaţi
poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. ile către demoni.
Somniferele nu ajută la nimic!
21. Vorbirea necontrolată
20. Implicarea în ocultism lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub
Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". Cel mai ascuns control! Când demonii vorbesc, în timpul slujirilor, ei folosesc
lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce limba celui demonizal. în asemenea ocazii activitatea demonică

74
75
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări

este evidenta. 22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite
Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este
demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii un lung şir de îmbolnăviri şi, spre deosebire de cei care îşi amintesc
obişnuite. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut, ci îşi amintesc doar
frecvent decât sc crede. de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! ,
Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii, el nu o poate face Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice
decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se este un duh care, la intervale regulate, invită duhurile de boală.
afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea
(lacov 3:15) şi dacă ne amintim că, temporar, Satan este dumnezeul regulat, fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga, am
acestei lumi, afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă preluat autoritate asupra duhului de boală. Imediat ce am făcut acest
La reuniunile creştine, şi în special la cele ale liderilor de lucru, deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care
biserici, deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. Dar în sc făceau pentru el, omul a sărit în picioare şi mi-a strigat
acelaşi timp simţeam un nod în stomac. Ce auzeam nu era altceva „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la
decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise!
lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. Trebuie El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i
să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura ajute victima. Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru
creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. demoni. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu,
O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a
sub control. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o rugăciunii.
persoană a cărei limbă îi scapă, din când în când, de sub control. în De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire
asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual datorită unor experienţe din trecut, când boala a fost acceptată şi
conflict. Desigur, aceste cazuri sunt excepţionale printre folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri, fie
credincioşi, dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân pentru a atrage atenţia cuiva. Folosirea bolii în acest mod reprezintă
prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala, o
converti. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în consecinţă directă a căderii, este un lucru bun şi trebuie acceptată.
care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul
Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui scriptural şi intră în „terenul" lui. Oridecâtc ori oamenii folosesc
Dumnezeu, poale binecuvântaşi încuraja oamenii, dar este şi „... un boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi, sau pentra alte raţiuni,
foc, o lume dc nedreptăţi. Ea este aceea dintre mădularele noastre ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât
care întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii, fiind aprinsă printr-o adâncă pocăinţă.
de focul gheenei" (lacov 3:6). De aceea, nu este de mirare că Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa
demonii pot controla limba. Prin ea pot face atât dc mult rău! de simptomelc bolii care îi deranjează, dar care nu doresc să se
Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua
control, poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi, stilul păcătos de viaţă.
uneori, rostit chiar de demoni.
De aceea, nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. Nu vreau

76 77
Vindecare» prin eliberare - Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri

să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi, nu sunt vindecaţi din acest asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. Satan va fi prezent
motiv, Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască, dar nu
Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu,
vrăjmaşul a profitat. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem.
Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în
23. Egocentrismul vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. Satan adoră
Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i
este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. urmează
Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul Expeiienţa practică arată clar că legăturile, sufleteşti stabilite
pentru care Satan a fost alungat din cer. De aceea, atunci când prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de
întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi intrare ardemonilor. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost
care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne
conversaţia spre el însuşi, trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. Satan
nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni, în aceste
Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa lanţuri demonice, prizonieri pe viaţă. Practica ne-a arătat că atunci
cum îi văd ceilalţi. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor, curăţaţi de
atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. în Dumnezeu, extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc.
aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au
avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh 25. Tentativele de sinucidere
familial care, dc generaţii, fine acea familie în robie. Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva
propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt, al
24. Aberaţiile sexuale cărui teruplu este trupul unui credincios. Nu vreau să'spun că cei
Orice act sexual este, indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. Dumnezeu
seama, o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât
mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. Acceptarea intenţiilor Iui pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care
Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. Psalmistul spune că ni le-arreifăcut nouă înşine. Personal nu am nici o îndoială că unii
Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi, atunci când vor sta
22;3). Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului, ne 1 înaintearOomnuiui, de dragostea şi mila lui Dumnezeu.
deschidem pentru binecuvântarea Sa. Sexul fiind o închinare, Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile
trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual sau tentftjvele de sinucidere. Este o mare biruinţă pentru Satan
dumnezeiesc, de care.El se bucură. atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. Din
Reciproc, nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au
unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. întotdeauna o dimensiune demonică. în majoritatea cazurilor
El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau
legilor Sale, Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă,

ii 79
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări

Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine, mai păcat sexual.
rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce
în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este, invariabil, frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la
trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză producerea lor. Deşi rănile fizice pot fi vindecate, există unele
Există, totuşi, oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut simptome care parcă nu vor să plece. Traumele suferite prin
prin traume, abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. Ei accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare, ei având deseori
suferă de o apăsare interioară, ceva care îi face sâ-şi dorească nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare.
moartea. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc, care Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc
nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi
ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice
Este, de asemenea, posibil ca persoana să fi primit un duh dc care nu pot fi diagnosticate medical.
moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit, O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. Trupul
duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu reflectă durerea care se află în suflet. Tratamentul fizic nu are efect
are motive pentru care să-şi dorească moartea atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate.
O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de •

avort a mamei, în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu 27. înclinaţiile spre violenţă
sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire.
Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc Violenţa fură voinţa liberă a victimei, ceea cc este împotriva ordinii
aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. create de Dumnezeu. Persoana care comite violenţi se deschide
în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima
în considerare posibilitatea demonizării. La reuniunile creştine la să rămână vulnerabilă la demonic.
care am participat în ultima vreme, in diferite ţări, la întrebarea Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită
„Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?"
legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică
aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns, întotdeauna, afirmativ. (care este o consecinţă firească a agresiunii). Nu este neobişnuit să
Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile.de sinucidere sunt mult mai constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri
răspândite decât sc crede in general. păstrează adânc îngropată, dc mai mulţi ani, o mânie ce este deseori
Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată.
26. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită
De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor
diagnosticate medical. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie cărora li s-a dat acces prin artele marpale. Majoritatea oamenilor nu
persistă, persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele
unei intervcnpi chirurgicale. reprezintă un pericol spiritual. Bisericile care admit desfăşurarea de
în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte
persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic.
fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc, traumă sau cliiar

80 81
. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri

28, Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală
Omul este o fiinţa sociala. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale, citind acest
relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. capitol vor spune că nimic nu este adevărat, deoarece simptomele
Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi, trăindu-şi descrise au cauze bine-cunoscute, care nu au nimic de-a face cu
zilele in izolare şi singurătate. Cei care procedează astfel nu sunt demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea
stăpâni pe propriile lor dorinţe şi, deşi doresc să fie diferiţi de Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Eu
ceilalţi oameni, sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. însumi am trecut prin asemenea momente. Totuşi, nu există nici o
puternică pentru a le controla simţămintele. contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o
Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi
voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele, în Cuantificate de oamenii de ştiinţă.
lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. Şi dacă lupţi împotriva Spre exemplu, excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe
unui duşman ascuns, fără să ştii că cl există, ai puţine şanse de a-l chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. Se ştie că
birui! excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite
' Pentru a aduce vindecarea de singurătate, este nevoie de simptome. în cazul deficienţei, simptomele pot fi îndepărtate sau
eliberare, dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii, fie
determinat persoana să aleagă singurătatea. De cele mai multe ori naturală fie artificială. Când simptomele dispar, se consideră că
demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în persoana a fost vindecată.
viaţa ei va apare o situaţie de criză. Şi dacă omul acela nu este Personal, nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic, pus în
vindecat, demonizarca va deveni şi mai puternică. acest stadiu al bolii. Dacă doza prescrisă este anulată, de cele mai
Rădăcina problemei se află, întotdeauna, în relaţia care a cauzat multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. Tratamentul
durerea şi suferinţa - dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar
Uneori, cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care «tarea persoanei. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi
l-au făcut acelui copil. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de milioane de- oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru
o experienţă traumatică suferită în copilărie, sau chiar înainte de medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă.
naştere, în pântecele mamei. Această din urmă situaţie este frecvent Dar atunci când vorbim despre vindecare, trebuie să fim
întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită
căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Duhul copilului medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât
va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el persoana să nu mai depindă de medicamente. Trebuie să investigăm
va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce
dorit existenţa. organismul a ajuns atât de dereglat încât are- nevoie de
Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să medicamentaţie.
se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi
fftBpuns în cercetarea ştiinţifică.
Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele
ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care

82 83
|."mclecarea prin eliberare - Slujirea practica

vom. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate
de demonii care au o sarcină funcţională specifică, luptând
împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care
Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane.
Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale
slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună
Marii Trimiteri, slujind penlm vindecarea bolnavilor. Dumnezeu va
da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi, la fel cum a dat PARTEA B
înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece
bolnavii prin mijloace medicale.
Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru PUNCTELE DE INTRARE
vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. Trebuie însă ca
medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care, uneori de A DEMONILOR
o viaţă întreagă, încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care
ei nu le cunosc. Reciproc, este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de
vindecare şi eliberare şi care, poate din naivitate, subminează sau
critică practica medicală, să-şi dea seama că medicii nu le sunt Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte
duşmani ci nişte oameni care împlinesc, prin profesiunea lor, importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea.
intenţiile lui Dumnezeu. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să
Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de o facă. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă, este esenţial să
unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor.
puteri spirituale. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus
practicile generic numite New Age. Multe dintre ele, tot mai iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de
asimilate de medicină, îşi ău originea în ocultism, şi medicii trebuie neputinţă (Luca 13:10-17). Isus a afirmat clar că acea femeie era
să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana legată de optsprezece ani, ceea ce însemna că în urmă cu
să fie de fapt vindecată. nouăsprezece ani ea era liberă. Ceva trebuie să sc fi întâmplat, cu
Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare,
temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul pate ca a fost abuzată sexual, a suferit un accident, sau poate a
unei şi mai puternice forţe demonice. Eliberarea de aceste puteri imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală.
demonice nu esle posibilă, de obicei, decât prin întoarcerea Ia Nu ni se spune ce i s-a întâmplat, dar ni se spune că ea era o
simptomeie originare. Numai eliberarea de puterile întunericului „fiica, a lui Avraam" - o afirmaţie care desemnează, în general, un
care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul
Bleu. Deci, Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi
f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv
dmnonizată.

84 85
Capitolul 4

Cum intră demonii

1. Linia generaţională
Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". Unul dintre
ele este Exod 20:5, partea a doua: „...pedepsesc nelegiuirea
părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie... ". „De
ce?", întreabă oamenii. „Nu este drept. Nu ne spune Ieremia că
dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat
aguridă?" (Ieremia 31:29).
Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită
păcatelor înaintaşilor lor, reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să
apară!. Dar pentru unii, imediat ce aud această învăţătură, sc face
lumină. în sfârşit, ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme
care i-a frământat atâta vreme şi deseori, pentru prima dată, aud un
Inesaj ce aduce cu el speranţa.

liatarea obiecţiilor
Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii
consideră că această învăţătură este greşită, neplăcută sau
iiulcvantă pentru zilele noastre.

a) Această învăţătură este conţinută în Lege; noi nu trăim sub
Lege ci sub har şi de de aceea această învăţătură este
irelevantă pentru, credincioşii din era creştină.
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica
Cum intră demonii

Dar ea face parte, totuşi, din cele zece porunci pe care oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a
Dumnezeu, prin Moise, le-a dat poporului Său pe vecie.
câştigat-o pentru ei.
Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când
ca nu se va împlini (Matei 5:18), ceea ce se va întâmpla după ce b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este
Cristos va veni a doua oară. Dc aceea, noi încă trăim în dispensaţia drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor.
de timp pentru care Legea este valabilă.
Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii, Din nefericire, aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind
destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost dreptatea! Drept sau nu, oamenii suferă datorită păcatelor
abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19, Fapte 10:14-15) şi strămoşilor lor. Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul
perceptclc morale ale Legii, care au fost întărite în Noul Testament susţinerii unor argumente teologice. Ziarele englezeşti sunt pline de
şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27, Marcu 7:21-23). relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor
Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi părinţilor lor. Când un tată îşi abuzează fiica, ca rămâne
comportament date prin Lege. Unde am ajunge dacă am începe să traumatizată datorită păcatului tatălui ei. Este nerealisl să afirmi că
alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi.
relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din
care, încălcate, produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri, ziua căderii omului. Poate cineva va spune că nu este drept ca
de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru datorită păcatului primilor oameni, prin care lui Satan i s-au dat
copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu, să suferim cu topi.
respinge şi alte porunci, cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a
Dacă acceptăm una dintre aceste porunci, trebuie să le acceptăm tuturor!
pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele, Reciproc, putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe
crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. SlUco, pedepsit nevinovat. Evident, moartea Lui nu a fost dreaptă,
Dacă trăim în zilele dc har, nu înseamnă că top cei născuţi după ilar El a suferit-o. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit
venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru.
oamenii aleg să nu creadă în Isus, nici un argument pe care îl vor
aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun
Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele ele că dinţii copiilor nu se vor strepezi dacă părinţii lor vor
păcatelor strămoşilor lor, deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi mânca aguride, adică ei nu vor fi afectaţi dc păcatele
vindecaţi. însă, la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal părinţilor lor? (Ieremia 3I;29, Ezechiel 18:1-4)
în viaţa fiecărui credincios, şi lucrarea dc eliberare şi vindecare
trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele Evident, nu aceasta vor să spună cele două prorocii. Ele sc referă
strămoşilor lor. Lucrurile nu vin de la sine.
In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de
De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea ele. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. El spune „Fiul nu va
Evanghelici, să vindece şi să elibereze. El a ştiut că numai dacă purta nelegiuirea tatălui său, şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului
Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii, copiii pe m" (Ezechiel 18:20).

88 89
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica' Cum intră demonii

Astfel, copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de nostru se naşte din nou. Nu, pentru că atunci când un om devine
Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. Tatăl va fi judecai pentru creştin, vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una
păcatul său. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul complet schimbată. El este încă afectat dc consecinţele vechiului
care păcătuieşte, acela va muri". său mod de viaţă.
Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată, ci despre Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate
moartea veşnică, consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit
Dumnezeu. darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare.
O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea
Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor devine o făptură nouă în Cristos.
ce suferă datorită păcatului. Ezechicl spune că indiferent cât de rău Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de
a fost un părinte, dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea consiliere şi de persoana pc care o consiliem. Am văzut de
oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu, el nu va cădea sub judecată. nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor
Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit care i-au abandonat în copilărie, ale căror mame au fost prostituate,
datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie, etc. Am putea enumera
Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. El se referă la sute de cazuri.
viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că,
referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. In versetul într-adevăr, păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii, cum se
34 citim: ..Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele întâmplă acest lucru?
său, zicând:., Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le
cel mai mic ţxină la cel mai mare ". Această prorocie nu se poate suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici
referi la vremea în care trăim, deoarece, în zilele noastre, foarte sau narcomani. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot
puţini oameni îl cunosc pe Domnul. Ea este o referire clară la transfera asupra copiilor datorită idolatriei - păcatul închinării la
domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu.
demonii lui vor fi legaţi. Atunci nu va mai fi posibilă nici o Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. La o analiză
demonizarc generaţională, deoarece nu vor mai fi demoni! Când superficială, poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii
interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios, care se bucură să-i
timpului în care ele se vor împlini. pedepsească nemotivat pe oamenii
Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim
d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos, este o creaţie să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl, trebuie să privim la
nouă; cele vechi s-au dus" ( 2 Corinteni 5:17). Nu înseamnă Isus. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan
aceasta că atunci când devii creştin nu mai poţi fi afectat de 14:9). Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. Ba
vreo consecinţă a păcatelor strămoşilor? dimpotrivă. Deci, evident, trebuie să existe alte căi prin care
• păcatele părinţilor îi afectează pe copii.
Da şi nu. Trebuie să luăm în considerare demonicul. Orice falsă închinare
Da, pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul este, în ultimă instanţă, închinare la Satan, prin demonii lui.

90 9\
Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii

Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat Deci, pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor
de obiectele, relapile sau activităţile idolatre. (cum ar fi abuzul, violenţa, depravarea, etc), vedem că există şi o
Satan este un imitator, nu un creator. Dumnezeu locuieşte în ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când
mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au
Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui, coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât
Adevăratul Dumnezeu. pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare.
Când o persoană se supune unui fals dumnezeu, ca trece sub Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs.
controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi de această boală? ". Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta
care va intra în,.închinător1'. generaţii la rând, rareori medicii recunosc că în unele cazuri au
Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. Dar de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar
obiectele, activităple (în special cele dc natură sexuală), formele de gu o simplă afecţiune sau dereglare generică.
recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani
prin devoriunea care Ii sc acordă. Aşa cum spune Pavel, nu banii în mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că
sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Deşi se făcuseră
6:10). La fel putem spune că nu sexul în sine, care este un minunat rugăciuni pentru vindecare, nu se observa nici o ameliorare a stării
dar de la Dumnezeu, ci dorinla de a-1 perverti este greşită. ci. In timp cc o priveam, Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde
Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt, în cele din urmă o formă este mama ei. Mi-a răspuns că a fost adoptată. Mama ei, însărcinată
de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. Şi odată ce demonul a înainte dc căsătorie, o oferise spre adopţie. De fapt, ea nu-şi
intrat, persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi cunoştea adevăraţii părinţi.
slujire pentru eliberare. Mai mult, demonul nu va afecta doar După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat
persoana care a păcătuit, ci va căuta să se transfere şi la generaţiile sexual, i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul
unnătoare. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. Atunci am rupt
lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. Am preluat
De aceea, în slujirea dc eliberare, problematica transferului autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am
demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. Acest pruncit să plece. Imediat, a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci.
transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană lira duhul care începea să se agile, ridicându-se prin toracc şi
care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea.
Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani, care venise în
legăturile sufleteşti. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. I-am cerut să-şi
modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Asupra pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. Când
acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. u tăcut acest lucru, fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în
Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie, la rinichii ei. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ
moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme, deşi se atingându-şi degetele de la picioare, lucru pe care cu doar câteva
pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. Şase săptămâni
conccppa şi moartea măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la

92 93
I ludeatreaj»in eliberare - Slujirea nraclicâ Cum intră demonii

spital. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc toate femeile au fost asmatice. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul
nimic şi că putea duce o viaţă normală, uitând diagnosticele meu a fost un bărbat adulter, la fel şi bunicul meu. Apoi tatăl meu.
precedente. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de
Şi eu sunt la fel".
Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională, când curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta, inducând în fiecare
păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. comportamentul adulterin.
Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu, nu voi comite
de a pune un blestem peste generaţia următoare. Vindecarea nu s-ar adulter". Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este
fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă
dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. în acest şi ea cedează ispitirii, sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl
caz, demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. urăşte.
Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. Şi Privind retrospectiv, vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor
dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă
păcat dc aceeaşi natură, începe un nou ciclu de trei sau patru prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii.
generaţii. De aceea, în slujirea practică consecinţele generaţionale Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime
nu pot fi definite, păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile
generalii. demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care
Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau coborâseră pe linie generaţională, în curând ar fi avut o biserică
pe o linie familială de sute dc ani - o experienţă foarte obişnuită demonizată care ar fi trăit în compromis, moarte spirituală şi rutină
pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. Este demn de religioasă Personal, cred că bisericile de azi ar fi mult mai
notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului puternice dacă această practică ar continua.
sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii, Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă
după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat slujire de eliberare, eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui
trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi, în timp, stinsă datorită presiunii demonice din
în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus interior. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi
să-L întrebe: „învăţâtorule, cine a păcătuit:omul acesta sau caută să discrediteze slujirea de eliberere. Dacă Biserica va predica
părinţii lui, dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). în cazul acela Isus a Evanghelia, vindecând bolnavii şi scoţând demonii, atunci Trupul
răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui... " dar lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară
întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă, în discuţiile anterioare cu şi nici din interior.
Isus, nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza
păcatelor părinhlor lor. Principiul acoperirii spirituale
în demonizarea generaţională deseori se poate observa Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi
repetarea, la generaţiile următoare, a aceloraşi simptome demonic (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul.
induse în generaţiile trecute. Aceste simptome pot fi fizice, Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi
emoţionale, psihologice, psihiatrice, spirituale, etc. crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca
De exemplu, sunt cazuri în care într-o familie, de când se ştie ea, Tată.

95
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este demon intră în noi. Practicarea continuuă a păcatului, care rămâne
ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este nemârturisit şi neiertat, va da însă inevitabil drept de intrare
ploaia, dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. Dar dacă în demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care
umbrelă există o gaură, cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul s-a produs păcatul. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat
acelei găuri. aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare,
Când un părinte comite deliberat un păcat, el face o gaură în Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care
protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin i se oferă pentru a domina şi controla oamenii, şi în special pe cei
vulnerabili în acea zonă. Mai exact, dacă un părinte devine care doresc să trăiască pentru Isus!
demonizat printr-un anumit păcat, atunci copiii devin vulnerabili în Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. 1:9 găsim aceste
faţa acelei puteri demonice. cuvinte adresate creştinilor: mărturisire, iertare, curăţire. Dacă îi
Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre, El îşi va ţine
adulter, care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate promisiunile. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice
fi pentru el? ", îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică păcat. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. Ba mai
şi că el sc poate întoarce de la păcat, iertându-şi strămoşii pentru a mult, El ne va curâp de orice necurăpe. Iar acolo unde demonii au
fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o intrat datorită păcatului, procesul de curăbre trebuie sâ includă
generaUc într-aita. Speranpi există, dar fără slujirea de eliberare eliberarea
generaţiile vor fi, una după alta, blestemate de comportamentul De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul
vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. este pe cât de simplu pe atât de profund. Păcatul este răzvrătire
De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au împotriva lui Dumnezeu. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea
păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu.
5:7) iar în Levitic citim: „îţi vor mărturisi fărădelegile lor şi Acum, .el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin
fărădelegile părinţilor lor, in necredincioşia pe care au arătat-o comiterea păcatului. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei,
faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Noi comitem păcatul pentru
26:40). că am moştenit o natură păcătoasă.
Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât
asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. Satan va şi închinare la Satan. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie
face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască, câştigând deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu.
astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului, nu este greu
Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ ...Mă îndur până la a de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim
mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" vulnerabili la atacurile agenplor lui, duhurile rele.
Odată intrate, datorită păcatului, duhurile rele vor crea presiuni
din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. Are loc o
2. Păcatul personal schimbare de pozipi. înainte eram ispitiţi din exterior, aşa cum Isus
Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar a fost ispitit în pustiu, când a respins atacurile lui Satan. Dar dacă,
asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat, câte un prin păcat, deschidem demonilor uşile, atacurile care vin din

96 97
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

interior vor fi mult mai greu dc parat. Acum, demonii au acces la Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta!
gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat, demonii îşi
gândurile lor sunt, de fapt, ale noastre, şi că dorim să facem nişte pierd din puterea de a ne controla. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei"
lucruri pe care, dc fapt, ei vor să le facem. are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta
După cc au intrat, demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. Ori dc împotriva demonilor:
câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile, adâncindu-şi
rădăcinile. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat, cu atât sunt mai „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi"
greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. Vom discuta
pe larg procesul de eliberare, dar aş dori ca cei care citesc aceste Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a
rânduri şi care simt, chiar acum, că în viaţa lor există o întăriturâ păcatului şi de pocăinţa adevărată. Dacă aceste lucruri nu se
demonică, să nu creadă că nu pot eliberaţi. Eliberarea este întâmplă, oricât am porunci demonilor să plece, ei nu vor pleca.
întotdeauna posibilă. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus, înainte de a-1
Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat vindeca pe omul paralizat din Luca 5, a tratat păcatul din viaţa
personal sunt, întotdeauna, mărturisirea şi pocăinţa. A mărturisi acestuia. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai
nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin mari piedici în calea succesului slujirii de eliberare-
repetarea unui anume păcat. Mărturisirea este recunoaşterea Cea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin
păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. După ce am
atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. păcătuit, prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi
A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a Geneza 3, de exemplu!), de Dumnezeu, de oameni sau de amândoi.
recunoaşte că, în acea problemă, perspectiva lui Dumnezeu este Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată
mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. pocăinţă, mărturisind păcatul şi cerându-I iertare, atunci vom
renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. Acest lucru face parte îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige, Cu cât
din adevărata închinare.. Isus a spus femeii de la fântână: vom întârzia sâ venim la Dumnezeu, cu atât rădăcinile demonice
„Dumnezeu este Duh; şi cine îl adora pe El. trebuie să-L adore în se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc
duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). Nu-L putem adora pe Dumnezeu în vrăjmaşului.
adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai
noastră cu El, dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită
Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatului!
păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. Avem Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui
libertatea dc a spune „Nu" păcatului, indiferent cât de demonizaţi I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască
am lî. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. Dar cu cât păcătuim mai în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne
mult, cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra încerce şi să expună orice rău care se află în noi. Inima este
procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru
spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu", inspirată de Duhul Sfânt, discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi
este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea câtă greşeală este în noi. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin,

98
Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii

Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura), o deosebită atenţie.
binecuvântând cc este bun.
în ultimii ani am slujit multor creştini maturi, mulţi dintre ei cu 3. Păcătui ocultismului
lucrări creştine temeinice. în confidenţialitatea camerei de „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile,
consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se deseori de natură religioasă, a căror sursă de putere nu este
confruntau; unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei Dumnezeu.
lupte cu ispitirile, de cele mai multe ori de natură sexuală. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie, ai cărei practicanţi ştiu
Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor, până la cei care
luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută, ci şi cu neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut
demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. Nu poţi într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu, cei ce
lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că ajung sâ participe, fie şi ocazional, la cursurile de yoga).
există! Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns", fiind o descriere exactă a
Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei înşelării pe care, în secret, Satan o desfăşoară în lume astfel încât
nu pot fi demonizaţi. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai oamenii să fie determinaţi să i sc închine, uneori fără a-şi da seama
bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare, fără a fi măcar că el există. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la
recunoscuţi sau provocaţi. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa
seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care oamenilor, greu pot fi îndepărtate. Dacă nu li se va sluji pentru
s-au luptat ani de zile! eliberare, cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi, aşa cum ne
După ce îţi istorisesc viaţa lor, deseori constaţi că aceşti oameni spune Cuvântul lui Dumnezeu, copiii lor pot suferi până în a treia
au comis un păcat sexual în tinereţe, păcat tratat poate prin sau a patra generaţie (Exod 20:5).
mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului', Biblia ne previne, dc nenumărate ori, dc existenţa acestor
spun ei!), dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. Puţini dintre pericole. înainte dc a intra în Ţara Promisă, Domnul avertizează
cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. poporul Israel, prin Moise (Dcuteronom 18:9-14), să nu folosească
Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă ghicirea, să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru
smerenie şi onestitate, dar dacă slujirea nu este radicală, persoana asemănător, deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui.
va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase, împăratul lui, luda,
Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. Cât dc întristat reintroduce unele practici oculte, printre care ghicirea, magia,
trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. Această răzvrătire a
luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi, deşi sângele Lui a curs condus, în cele din urmă, la căderea Ierusalimului din imul 598 Î.C.
pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. Multe boli Pentru uşurarea referinţelor, la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al
fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin practicilor oculte.
păcat în tinereţe şi care, nerecunoscuţi., subminează existenţa fizică Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru
a victimei, H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism.
Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel, am constatat că Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că
există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm consultaseră o singură dată un prezicător, o ţigancă care le ghicise

100 101
Vindecarea prin eliberare.- Slujirea practica Cum intră demonii

în palmă, ascultaseră „prorociile" unui astrolog, participaseră la o este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8),
sesiune ouija etc. Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor
Implicarea în ocultism este foarte periculoasă, ea fiind rădăcina trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca
multor probleme din viaţa oamenilor. Am fost surprins să constat niciodată de bunăvoie, ci numai atunci când li sc porunceşte;
cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost, trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de
într-un fel sau altul, fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi îndeplinit o sarcină!)
la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi, mătuşi, bunici, etc. Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism, şi nici
Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost, de
Numelui lui Isus. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la fapt, oculte. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai
eliberare: comune activităţi oculte. Recomand insistent tuturor celor care
citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I
a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie, ceea ce ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau
înseamnă în cele din urmă, închinare la Satan. neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care, fără ca ei
să ştie, i-ar putea afecta.
b) Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul Am consiliat o femeie care, atunci când citea lista, nu putea
slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări pronunţa cuvântul Kabbala, Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi
uitate). nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva. Dar
Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de
c) Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient, voinţa strămoşii ei implicaţi în Kabbala. Imediat ce a făcut acest lucru,
trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au
implicări în ocultism). început să se manifeste violent. Dumnezeu descoperă lucrurile
ascunse, căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia
d) Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc

datorită activităţii oculte." şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina... este
în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22,28).

e) Vindecarea duhului, a sufletului şi a trupului de rănile produse
în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. 4. Unele practici medicale alternative
Când oamenii se îmbolnăvesc, fac orice pentru a-şi recâştiga
Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă, sănătatea. După ce toate celelalte încercări au eşuat, ei vin să ceară
Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. Satan ştie dacă ne-am rugăciune. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea, ultima
pocăit cu adevărat sau nu. Dacă în inimile noastre mai rămâne soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac, aproape invariabil, este
îndoiala, demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la consultarea unui medic. După ce toate tratamentele conventionale
ei, nu vor pleca lacov ne spune clar: „...cine se îndoieşte seamănă eşuează, mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii, pe
cu valul mării, tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. Un care le-au omis.
astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci Şi atunci caută practicile medicale alternative, care sunt de o

102
Vindecarea prin eliberare - Sluji/va practica Cum intră demonii

mare diversiune. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care, După mărturisire şi pocăinţă, omul acela are nevoie dc
disperaţi, caută vindecarea. Medicina alternativă este o afacere eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe
înfloritoare. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale, care l-a consultat şi care, de atunci, îl chinuie fără încetare. Deseori
Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz), fie sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie, deşi acum nu
depind de puterile demonice. Pericolul apare atunci când mai sunt controlate demonic, să revină. Slujirea trebuie continuată
practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. până când persoana este complet vindecată.
Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care
atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru au fost demonizaţi prin acupunctura. Uneori, când Duhul Sfânt
a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi
expunea puterile întunericului, ei simţeau acute dureri în punctele
în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul.
în care au fost înţepaţi dc ace, puncte prin care demonii intraseră.
Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o
medicale alternative suspecte. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un
acestor practici. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudo- necredincios. Când el devine creştin, lumina Duhului Sfânt va
medicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin
care le oferă. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic posibile.
vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor
Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii
pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor.
într-un deşert spiritual. Cei care au folosit remediile oculte pentru
Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o
fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea, nevoie de eliberare. Noi completă independenţă de El. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de
am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării
Simplitatea Evangheliei. Am mai constatat şi că persoanele care au
în aceste practici.
adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns
Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate foarte superstiţioşi, comportament tipic celor cu un trecut ocult.
demonic dau rezultate. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă
ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. Scriptura ne spune că
vrăjmaşul este un marc înşelător. Pentru a-şi îndeplini scopurile 5. Păcatul religiozităţii
generale, el poate folosi puterile demonice aducând o anumită Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu
vindecare. Dar noi am observat că de cele mai multe ori, subtil, se de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu
produce un schimb. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi nu vroia să sugereze, desigur, că demonii se pot converti, ci că
mai puternică robie spirituală. există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul
O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi ercştin, căutând sâ înşele. Aceşti demoni sunt foarte greu de
complet vindecată de simptomeie unei boli, dar curând după aceea identificat iar victimele lor nu admit, de regulă, realitatea
va începe să prezinte cu totul alte simptome. demonizării lor!
Aceste simptome o pot conduce de repetate ori, dc exemplu, Atât Isaia, în mesajul pc care Domnul în transmite prin el
spre sala de operaţie . Dar ciudatele simptome care au început să se liderilor din zilele sale, cât şi Isus, prin cuvintele adresate fariseilor,
manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă
era departe de Dumnezeu.
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intra demonii

„Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ah Sodomei! la aminte Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune
la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei! „Ce-Mi trebuie spirituală, astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu
Mie mulţimea jertfelor voastre" zice Domnul! „Sunt sătul de Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el, Satan, le
arderile-de-tot ale berbecilor şi de grăsimea vitelor bine hrănite; controlează. Pentru a realiza acest lucru, deseori el va trimite un
nu-Mi place sângele taurilor, mieilor şl ţapilor. Când veniţi să vă duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă
înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere acestea din mâinile voastre, ca creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală
să-Mi călcaţi în picioare curţile? Nu mai aduceţi daruri de Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat
mâncare nefolositoare, căci M-am dezgustat de tămâie! Nu vreau nu doar în duh, ci şi în adevăr. Fără ipocrizie. Ceea cc-I spunem lui
luni noi, sabate şi adunări de sărbătoare, nu pol să văd nelegiuirea Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi
unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte lunile voastre cele noi şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. Isaia a sintetizat
sărbătorile voastre; Mi-au ajuns o povară, nu Ic mai pot suferi. foarte clar acest adevăr.
Când vă întindeţi mâinile, îmi ascund ochii dc la voi; şi oricât de De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer
mult v-afi ruga, n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" păcatul, spre deosebire de fariseul care, în ipocrizia lui, deşi îi
„Spălaţi-vă şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei relele pe mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt, era mult mai râu!
care le-aţi făcut/ încetaţi să mai faceţi râul! învăţaii-vă să faceţi (Luca 18:9-14). Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele
binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate de cult, dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. Am văzut însă şi
orfanului, apăraţi pe văduvă!" oameni care, deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu
„Veniţi acum să ne judecăm, " zice Domnul. "De vor fi păcatele
problemele ce decurg din demoni zare, au inimile curate ţâţă dc
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; dc vor fi roşii
Dumnezeu.
ca purpura, se vor fiice ca lâna. Dacă veţi voi şi veţi asculta, veţi
Persoanele religioase, controlate de duhuri de religiozitate ce le
mânca cele mai bune roade ale ţării; dar dacă nu veţi voi .şi vă veţi
împing la tot felul de practici religioase, au tot atâta nevoie de
eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a
răzvrăti, veţi fi înghiţiţi de sabie, căci gura Domnului a vorbit. "
ocultismului. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de
(Inia 1:10-20).
duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele
Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea
religioase, care o controlează prin asimilarea obiceiurilor
fără armonie interioara cu Dumnezeu, era doar ipocrizie şi o
comportamentale creştine!
asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. Cu
Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi
toate acestea, Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata
creştini născuţi din nou. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din
să-L asculte. Acest mesaj este valabil şi azi. Dumnezeu aşteaptă
nou. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că
răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. Aceste •
folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri
cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa „creştineşti", fără a avea o relaţie personală cu Isus.
relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi.
Satan este o fiinţă foarte religioasă. EI a fost alungat din cer (dc
Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne
către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care
relaţionăm cu El doar prin firea, trupul sau sufletul nostru,
Se cuvenea numai lui Dumnezeu.
indiferent cât ne-am strădui, această formă de exprimare religioasă
nu va satisface standardele lui Dumnezeu.
106
107
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate şansă să deosebim realul dc ireal, religiosul inspirat demonic de
sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan, care adevărul spiritual. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici, în
prin ele reuşeşte, subtil, să-i devieze pe oameni de la închinarea la poziţii cheie, oameni care impresionează prin personalitatea lor
Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate, calmul
în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc
practicile oculte grave, în reiigii false (sau chiar a descendenţilor vor face ca bisericile să dea înapoi.
celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi
demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl, foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii
Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. liderilor-cheie în biserici. Dacă Satan poate face ca oameni aparent
Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă corecţi, dar care în realitate nu sunt corecţi, să fie aleşi în poziţii de
persoana cântă, de exemplu, cântece care se referă la Domnia lui decizie în biserici, atunci el are o strategică coloană a cincea care
Isus, deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus, "fără ca va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. Liderii
persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus, înşelarea este deplină manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de
conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei
a) Practicile religioase biserici locale.
Orice practică religioasă care devine mai important;!, decât Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi
Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El, este o potenţială sursă de înşelare ca slujitori în biserica primară. Deşi acele slujbe nu erau de maximă
demonică. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana, importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe
victimă a idolatriei. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot cei şapte, ci să aleagă unii cu „...o mărturie bună, plini de Duh
Sfânt şi de înţelepciune... " (Fapte 6:3).
deveni obiecte de idolatrie.
lată câteva exemple: corul, grupul muzical, orga, stranele, Azi, spre nenorocirea noastră, noi nu mai ţinem seama de aceste
precauţii. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu
pastorul precedent, vitraliile, mormintele din cimitir, tradiţia
Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. Dacă vom alege oameni
bisericii, întemeietorii bisericii, obiceiurile, cărţile de rugăciune,
care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt, în oricare dintre poziţiile de
cărţile de cântări, amvonul, sacramentele, predica, reuniunea de la
conducere din biserica noastră, suntem în pericolul de a da viaţa
mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o
spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul
subtilă formă de idolatrie. Au fost oameni pe care a trebuit să-i
pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un
eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc
nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi
obiecte, tradiţii sau practici religioase. mediocritatea.
Apoi, există o mulpme de afilieri demonice confesionale.
Demonii pot fi liberali, evanghelici, conservatori, dc stânga, de
b) Denominaţionalismul
dreapta, charismatici, necharismatici, charismatici evanghelici,
Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe
charismatici catolici, şi o mulţime dc alte combinării!
care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul,
Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt
seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină
Cristos. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici, nu avem nici o
109
108
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practic/i . Cum intra demonii

este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca c) Credinţele eretice
membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. Deseori, linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile
Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit false este insesizabilă. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii
ca preot anglican. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume, Iahbulon, include
Angliei, biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea, cu numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii), la fel şi
dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. martorii lui lehovaşi mormonii. Dar este mult mai greu să clasifici
Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care organizaţiile creştine care, deşi acceptă majoritatea crezurilor
s-a auto-intilulat metodism, numită astfel după ironica caracterizare creştine, nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false.
făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi
Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este
perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt, fiind foarte destinată. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o
religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. El a înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia
fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu, la o reuniune a vrăjmaşului, fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare.
fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra, pe Aldcrsgate Street, după Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului, nu-i poţi para atacurile.
cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. Există însă şi alte credinţe false, unele foarte importante, care nu
Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii trebuie ignorate.
Duhul Sfânt, dar curând după moartea lui John Wesley noua Pentru scopurile acestei cărţi, voi defini credinţele creştine
denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. Deşi eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care, după cum am
metodiştii înflăcăraţi au făcut, şi incâ fac, mult bine, seminţele constatat în slujire, dau drept de intrare unor duhuri demonice de
dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. Deşi
n-au mai putut niciodată ieşi. Se pare că a fost o lovitură dc maestru experimentală, această definiţie este demnă de luat în seamă dacă
prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de
rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea eliberare în toate zonele geografice ale lumii.
Duhului Sfânt. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit
Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu un punct de intrare a demonilor), acea credinţă nu va mai permite
înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor
nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism, ci şi de cei ai membrilor ei trebuie serios analizate. Trebuie să fim foarte atenţi la
multor alor denominapi. acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în
în Anglia, am eliberat oameni dc duhuri anglicane, catolice, Trupul lui Cristos. Subliniez din nou că experienţele menţionate
baptiste, ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei, practic, ale tuturor aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum
denominaţiileor. Inclusiv ale unor biserici înnoite! spiritual şi care s-ar fi putut, de aceea, înşela. Este vorba de
experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea
Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză, în timp
informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri.
ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. Am constatat
că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. Satan în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind
foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup, suflet sau duh. Scriptura, darurile Duhului Sfânt, botezului şi universalismului.

HO
\-îndccaivai>rjri eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

Desigur, exista multe alte credinţe care merită atenţie, dar odată ce demonice într-o ierarhie controlată de Satan. îngerii căzuţi care au
am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate, fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc
generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. De exemplu, credinţele desens în Apocalips»;
privind cea de-a doua venire, creaţia, cerul şi iadul, sacramentele, Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri
ordinarea, etc, care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor
întotdeauna, puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste veşnic. Frica de Satan face, în veacul acesta, ca puterile demonice
credinţe. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi sâ lucreze pentru el, căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe
practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau omeneşti în pedeapsa veşnică. Singura salvare este credinţa în Isus.
cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui
Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi
la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau
continua acţiunea, îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi cuvintele lui Isus despre „...focul cel veşnic, pregătit Diavolului şi
adâncind-o şi mai mult în înşelare. îngerilor lui" (Matei 25:41). Nu este nici o îndoială câ demonii
(fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul
d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că
Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare
inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu, scris dc pentru ei!
Duhul Sfânt prin oameni. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că Este interesant de observat că, de obicei, atitudinea de
fiecare credincios este conştient de acest lucru. De aceea Satan va necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care
încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii
să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni, la fel cum L-a personale cu Dumnezeu, prin Cristos), fie liberale (care nu
ispitit pe Isus în pustiu. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui).
sunt, pentru creştini, chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc
Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în
Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. Cel mai elocvent inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. Am văzut cum armate de
exemplu sunt demonii dc satanism, care au denaturat în aşa măsură demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică
cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu, despre care
satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). Reciproc, am
pentru a-şi atinge propriile scopuri. Am întâlnit un demon care a văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost
încercat chiar să nc convingă că, într-o zi, creştinii vor fi cei care neputincioşi în faţa vrăjmaşului!
vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai
Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii, dar o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. Necredinţa în
demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. adevărul, autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important
Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii, in această punct de intrare a demonilor.
dispensaţic, frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile

ii 113
Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia) Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare
Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate,
Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta,
Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul.
Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea
le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să
atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire,
a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni
darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice
Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză vorbire în limbi este demonică.
între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este
curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu.
că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie
de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii
Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10).
lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem
recunoşti autorul înşelării. diferenţa între fals şi adevărat.
Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a
conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru
care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este
limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura!
cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că sau experimental în istoria Bisericii.
este vorba doar de o amăgire. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12,
face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este
conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta
spirituale şi vorbirea in limbi au fost dale bisericii primare numai copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală,
pentru a arăta evreilor că Isus a luat locul lui Moise şi că este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia
Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în
vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Duhul Sfânt.
Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din
a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit
prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ". pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea
Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia!

114 115
lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică Cui/i intră denumit

f) Universalismul pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra
Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii.
mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu
Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe
pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori.
Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor
să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce g) Religiile faise
vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile
Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El prin care demonii pot opera în biserici pentru că această
este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât
ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele
Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de
adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt
atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul,
fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El shikismul, islamismul, hinduismul, etc).
să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de
în spatele universalismului se află un duh conducător care se ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi
opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea.
Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi
despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea
Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul
că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de
confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu.
Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe
face nimic!". false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice
Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul
crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor
trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, convertiţi.
să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin
să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă
nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice
a nu vedea adevărul. care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că
Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu,
universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca

Uri 117
Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu
deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va
ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei
eliberap imediat după convertire! robii diametral opuse relaţiei sănătoase.
La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă ne­ în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii
creştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti
care pot fi întâlnite în biserici. nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare.
Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre
aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal a) în viaţa de familie
demonic. Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem.
Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi
să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei
demonică. noastre.
Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie
6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau
Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături
sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui sufleteşti sigure şi eliberatoare.
Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu
sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor
O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze
legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline.
desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca
indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un
libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură
Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul
în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament claustrofobic al părinplor.
ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a
Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei.
binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii!
o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada
controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii
extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi
dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu
Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, oamenii.
dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală,

119
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale b) Abuzarea de voinţa liberă
părinţilor. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături
manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care sufleteşti nedumnezeieşti, indiferent dacă abuzul este săvârşit de
lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi
îşi domină soţiile. abuzează sexual. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este
Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc
legături sufleteşti nedumnezeieşti, de robie spirituală, între ci şi înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu.
copii. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în
Robia conduce la răzvrătire. Când comportamentul păcătos al cadrul familial, sub autoritatea părinţilor. Controlul exercitat de
unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc aceştia trebuie să devină tot mai relaxat, pe măsură ce copilul se
următoarea generaţie, avem de-a face cu ceea ce se numeşte pregăteşte pentru adolescenţă, un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i
transfer de rădăcină a amărăciunii. Este un ciclu din care nu se pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune
poate ieşi decât prin puterea de mântuire, vindecare şi eliberare a lui credinţa în Isus şi este întărit în duh, suflet şi trup.
Isus. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu
Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei L-a dat omenirii. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a
legături sufleteşti, este evadarea în adâncul lui, acel copil suferă de păcătui, întorcând spatele Creatorului său, nu L-a determinat pe
respingere. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa, sau să-i ia libertatea dc
când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. alegere. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să
Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate se relaţionezc cu El. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne
exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. Dorinţa Lui este ca prin
durere, gata să eiupă neaşteptat, asemenea unui vulcan); cealaltă credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care
extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei, care se poate a fost distrusă datorită păcanilui.
manifesta prin droguri, violenţă, promiscuitate, crimă, etc. Plaja de Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi
obiceiuri comportamentale este practic nelimitată, evidenţa fiind asta înseamnă, printre altele, că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi
inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi.
In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm
Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin sau controlăm împotriva voinţei lor. Ncrcspcctarca acestor lucruri
legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie, multe dintre ele este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva
avându-şi rădăcina în respingere. Odată ce reacţia la legăturile planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea
sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire, dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt
interiorizare sau prin ambele, demonicul va avea acces şi va în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare,
controla comportamentul persoanelor implicate. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă
pentru a evita în viitor problemele!
Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!"
(lSamuel 15:23). De aceea, dominarea şi controlul celorlalţi

120
1 initeairea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

(deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să
caracteristice practicilor vrăjitoriei. Sunt tacticile şi metodele lui irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui
Satan. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a consiliat!
controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte, efectele pot fi la Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică
fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru, chiar dacă nu înţeleg şi
Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când, la o reuniune nu cred în slujirea dc eliberare, multe dintre necazurile lor s-ar
publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au sfârşi. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este
fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi necesară şi importantă. Cei care nu urmăresc decât scoaterea
lor, să se ridice în picioare. Aproape 40 la sută s-au ridicat. Le-am demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare, în
cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au special a celor răniţi emoţional, pot trece prin aceleaşi necazuri!
fost, Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru
porunceşte să-i cinstim). benefic.
Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi Indiferent de originea lor, toate legăturile sufleteşti
părinţii lor. nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii
De obicei, nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. în slujirea persoanelor
slujire suficient dc numeroasă, deoarece reacţiile pot fi instantanee, cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de
în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte, puterile demonice eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate, urmate
care se află în spatele lor se manifestă, iar durerea emoţională de ruperea legăturilor sufleteşti. Uneori demonicul este atât de
provocată dc dominarea şi controlul exercitat, uneori timp de zeci subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan,
de ani, sc exteriorizează. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei
Vindecarea produsă în asemenea ocazii este, cu adevărat, porunci. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu,
extraordinară. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are
slujiri şi care descriu vindecările fizice, emoţionale, psihologice sau loc.
relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu.
Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării
c) Relaţiile potenţial periculoase
controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop
Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti
să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea
nedumnezeieşti care, după cum am constat în slujire, sunt folosite
oamenilor la normalitatc.
cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare.
Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea
vindecării interioare deseori se vor confrunta, fără a-şi da scama, cu 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa
puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. Alungarea
Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni
acestor puteri nu va fi, în cazul acesta, decât accidentală Din
în urma unei relaţii sexuale imorale. Sexul este, în primul rând, o
nefericire, cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se
activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie
luptă săptămâni, luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce,
sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita
cred ei, este doar durere emoţională. De fapt, ei se confruntă cu
de punctele dc intrare oferite dc păcat. Pe demoni nu-i interesează

122
123
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu,
face. reprezintă o mare biruinţă. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi
Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care
sexuale cu mai mulţi parteneri, deseori numărul acestora depăşind, ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva
pe parcursul anilor, cifra zece. Dar pe lângă factorul demonic, atât este greşit?".
dc puternic în asemenea cazuri, apare şi frângerea spirituală şi . Pentru mulţi oameni, pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei
sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele
partener. spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate.
Când două persoane se unesc în actul sexual, are loc nu doar o îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai
unire fizică (trupească), ci şi una spirituală. Unul dintre miracolele sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului
căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei, mai este vreo
conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. scăpare.
Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a Nu vă temeţi, scăparea există!
relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei, ci a tuturor relaţiilor sexuale, Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor, unele
indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. Deci, într-un mod dramatic, devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu
atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri, se Şi-i dorea. Dar în procesul dc restabilire, crucea nu poate fi ocolită.
produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi
persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. Deseori oamenii descriu rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16).
acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi Am constatai că mărturisirea păcatului, şi în special a păcatului
unde mei aflu ". sexual, urmată dc slujirea prin rugăciune, conduce la extraordinare
Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de vindecări fizice.
a cere lui Dumnezeu, în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de Am mai constatat şi că primul partener sexual este, de obicei, cel
comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au mai semnificativ. Momentul pierderii virginităţii este o traumă
fost rupte, să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme, care
fost ataşată partenerilor lor sexuali. Dc multe ori ei descriu astfel merg dc la exaltare până la dezamăgire. Dacă acest moment nu are
cele întâmplate: „Simt că mă refac; pentru prima dată mă simt un loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei, el poate fi însoţit de
om împlinit". puternice sentimente de vinovăţie şi frică. Este un moment de
Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri.
păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o
accent pe această ispitire. Păcatul sexual face ca oamenii să devină persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o
foarte vulnerabili la demonizarc, trăind într-o insuportabilă stare dc relaţie sexuală în afara căsătoriei. în acel moment legământul
vinovăţie* căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. în lumea spirituală
Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare, ca o este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat
modalitate dc exprimare a creaţiei. Satan nu poate crea, cl nu face datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o
decât să deformeze. Pentru acest maestre al înşelării, deformarea la cea originară. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan!

125
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum inlrâ demonii

Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie
puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe, indiferent dacă ele Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care
sunt sau nu descoperite vreodată. Dacă adulterul nu este descoperit, intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin
relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri, deseori unul dintre începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci
ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit
Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre ocazional adulterul, fără a avea intenţia de a se căsători, sau ca şi
parteneri a comis adulter. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cei care comit adulterul în afara căsătoriei.
cea de dinaintea comiterii adulterului. Pentru ca <unbii parteneri sâ Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi
fie complet vindecaţi emoţional, este nevoie de mărturisire şi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul
pocăinţă, urmate de o deplină iertare. dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). La
Apoi, deoarece un divorţ a avut loc, trebuie ca legământul iniţial puţin timp după căsătorie, ea s-a îmbolnăvit de epilepsie.
sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o Când i-am slujit pentru prima dată, noi nu ştiam lucrul acesta.
recăsători re). Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. Imediat ce şi-a
în acest fel, căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii
decât a fost înaintea comiterii adulterului. Dar dacă adulterul sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului
rămâne un păcat ascuns, căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual să plece. în timp ce demonii plecau, femeia s-a prăbuşit la pământ
încât va deveni un coşmar. şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc
Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi epilepsie.
recâsătoriei, trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care Peste zece minute, a avut o altă criză. Dar când aceasta din urmă
persoana care comite adulterul nu este, în ochii lui Dumnezeu, s-a terminat, ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet
iniţiatorul ruperii relaţiei, deşi el sau ea sunt cei care au comis vindecată. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. Ne-a spus
păcatul. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei,
aserveşte atât dc mult partenerul, deseori prin respingere şi josnicie, crizele se succedau una după alta. După fiecare criză avea nevoie
încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere, în obscuritatea unei
fiind, efectiv, îndepărtat din căsnicie. camere în care să nu pătrundă lumina. Dar după cele două crize din
Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului, ci timpul rugăciunii, s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere!
pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum,
încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic)
conjugale. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie, de fapt, cea renunpise la toate medicamentele. Dc atunci, n-a mai avut nici o
mai vinovată! în aceste situaţii, uşor sc pot deschide nişte răni criză şi n-a mai luat nici un medicament!
dureroase. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de în cazul acestei femei, păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri
femeia prinsă în adulter. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel, dar de boală care au cauzat epilepsia şi care, atunci când relaţia ei
să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui
pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). Dumnezeu prin căsătorie, au făcut ca blestemul epilepsiei (care a
fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste.

126 127
I Judecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intre) demonii

Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi dragoste în duh, suflet şi trup, care să producă:
continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. în cazul
acesta duhurile trec gencraţional la copii, care s-ar fi întrebat de * O deplină încredere între parteneri
unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă, fără să-şi dea seama,
consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor, în * Respect reciproc
aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor
strămoşilor, pocăinţa de orice păcat cunoscut, ruperea legăturilor * Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt
sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea
Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi * O relaţie sexuală neinhibată, rod al armoniei în duh, suflet şt
epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au trup
comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în
cazul acelei femei, păcatul sexual a cauzat epilepsia. * Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat
Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului familiei
sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă)
la cele de boală, care cauzează o maladie specifică. Uneori, * Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui
consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află Dumnezeu
în persoana cu care s-a comis păcatul sexual.
In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de * Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener!
legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale, am început să rup
legăturile cu acestea. Dar când am ajuns la cea de-a cincea, un Evident, o căsătorie, creştină sau nu, care îndeplineşte aceste
demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". Acea parteneră era activ condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. Dar cert este că,
implicată în vrăjitorie şi, prin relaţia sexuală cu ea, bărbatul acela a cu cât ea se îndepărtează de ideal, cu atât demonizarea devine mai
„cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. Puterile întunericului probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. Am
din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru . consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de
demoni asociaţi primelor patru partenere, dar cei asociaţi celei viaţă, manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că
dc-a cincea, erau foarte importanţi. Bătălia care a urmat a durat acesta l-a părăsit pentru altcineva!
până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o
subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria
nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul
3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a
Aşa cum am menţionat, probleme pot apare şi în relaţiile legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. Din nefericire, bisericile dau
sexuale din cadrul căsătoriei, chiar dacă partenerii par a fi fericiţi prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie
împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. Multe căsătorii, să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. Acestei
chiar şi creştine, deşi bine camuflate pentru cei din jur, sunt departe problematici nu i se dă suficientă atenţie. Majoritatea oamenilor nu
de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi - o comnuniune plină de cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de

128 129
Vindecarea prin eliberare - Sluji/va practica Cum intră demonii

extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă unui partener, chiar şi în cadrul căsătoriei, nu-i este permisă
astfel de caracteristici nedumnezeieşti, manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau
lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul perverse. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a
împotriva altuia: fost abuzat sexual de celălalt. De obicei soţul este cel care doreşte
La începutul căsătoriei, solul îşi dezvăluie temperamentul ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu
coleric. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată vrea să le facă. Am constatat că sexul pervertit, chiar şi între soţi,
viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească ..uriaşul aţipit". este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat
Astfel, soţul îşi controlează complet solia prin frică. Acest aspect al perversiunile sexuale au nevoie de eliberare.
căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi
Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni
frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea
nedumnezeieşti), iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc sexuală poate ii, pentru scurt timp, întreruptă, rugăciunea. Aceasta
ceea ce a făcut, datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc
abstinenţă.
121 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a
determinat să se comporte astfel. Acest comportament masculin, Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia
foarte des întâlnit, este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi sexuală abuzează de el. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost
generate de respingerea şi frica suferite în copilărie determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să
facă dragoste cu soţiile lor. Dar am consiliat şi multe femei ale căror
La cealaltă extremă, deseori soţiile îşi înjosesc soţii, în special în
soţi, Ia jumătatea viepi, îşi pierduseră orice interes pentru relaţia
problema sexuală, folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau
sexuală cu ele.
pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. De obicei, nici
una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla, dar bărbatul Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită
intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup, iar alte ori am
manipulează această zonă a căsătoriei, îşi va pierde puterea dc văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea
control. sexuală altundeva, fie într-o altă relaţie, fie, mai ales în cazul
căsniciilor creştine, în pornografie şi masturbatie.
Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. Există
Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în
multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate
foarte multe feluri. Oriunde există ceva nedumnezeiesc, există şi
nedumnezeieşte, dar toate au ca rădăcină manipularea, dominarea şi
potenţialul pentru demonizare. Cel mai mare potenţial de durere şi
controlul. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti
bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi.
trebuiesc rupte, astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea
Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate,
demonică implicată în relaţiile dintre ei, căsătoria primind sănătatea
trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii
spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. Procesul
alungaţi.
este dureros, dar fără acţiuni hotărâte, cu timpul, căsătoria va
degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din
roadele amare ale unei căsnicii ratate. 4) Părinţii şi copiii
Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. Ei se acomodează
înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că

131
130
Vindecarea prin eliberate - Slujirea practica

cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. Totuşi, unora le părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie.
este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. Acest lucru se Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere
întâmplă mai ales in clizul mamelor. Dacă relaţia cu partenerul este emoţională şi la extraordinare eliberări. La rugăciunea pentru
nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au
nu va avea nici o cari ;râ de urmat, atunci în mod sigur vor apare venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin
probleme. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. Bolile care
depindă dc copiii nost i. rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori
Pentru unele femo:, prezenţa copiilor aduce un sentiment de instantaneu vindecate prin eliberare.
securitate. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai
Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt miresei (şi nu doar tatăl, aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul"
asigurate în primul râdd de către soţ, atunci soţia se va simţi ca o fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă
piesă de schimb lipsilă de viitor, nefolositoare atunci când copiii- fiul. Dacă s-ar proceda, practic, astfel, multe dintre durerile şi
vor creşte şi vor pleca ;de acasă. probleme soacrelor ar fi evitate!
O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a
prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii 7. Păcatul sexual
lor, încercând să cxtirţdă perioada în care ea, ca mamă, să aibă un
Am văzut deja, în capitolele precedente, cât de multe sunt
rol de jucat. Oricum xm caracteriza acest lucru el este, în cele din
pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc
urmă, păcat, fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă
la legături sufleteşti nedumnezeieşti. Sexualitatea are implicaţii în
a copiilor. Fără voinţăeliberâ şi independenţă, ei nu se vor maturiza
numeroase zone ale vieţii, în acest capitol vom analiza diferitele căi
niciodată ca adulţi. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o
prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea, creând o infinitate de
căsnicie fericită deoat ;cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu
puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit.
vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă
O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului
Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în Bisericii de a explica tinerelor generaţii, într-un mod pozitiv şi
despărţirea de părinţi;şi alipirea dc soţ sau soţie. Părăsirea casei deschis, etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect
părinteşti, a siguranţeitei, trebuie să fie tranşantă şi definitivă. Acest tabu. Din păcate, nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite
act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie sectoare ale Bisericii, Când acreai bărbatul şi femeia, Dumnezeu a
independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. Biblia este acordat reproducerii un rol foarte important. Prin reproducere El a
foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie, ci
Asta nu înseamnă >;ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii şi să dea acesteia ceva special, necunoscut restului creaţiei Sale.
căsătoriţi. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se . 'umai omul, nu şi câinii, măgarii sau vreo altă creatură, este creat
rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil, fără după chipul lui Dumnezeu. Numai oamenii au capacitatea de a se
teama că vor fi dominiţi de aceştia. Numai atunci când părinţii sunt rclaţiona în spirit şi în emoţii, unindu-se, prin organele sexuale, în
de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor, îi „câştigă" pentru tot trup.
restul vieţii.
Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă
Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre
spirituală, este în afara intentiilor lui Dumnezeu. Rezultă că numai

132 133
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intrA demonii

credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea se căsătorească cu ca. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică,
de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic), având victima este fără speranţă.
deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform Sexul fiind, înainte de orice, o problemă spirituală este dc
căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan
cadrul căsătoriei este. evident, falsă. perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală
Când se căsătoresc, ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine,
durere şi de probleme personale. Dacă aceste dureri rămân cauzând frustrare şi chiar disperare.
nevindecate ele vor afecta. într-un fel sau altul, relaţiile sexuale Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile
dintre cei doi. sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie.
Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care
nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual, şi duşmanul le creează.
ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale, se poate reveni în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care
la normalitate. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu demonicul afectează sexualitatea omului:
se întâmple (mai ales în familiile creştine). El nu poate suporta
bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de 1) Păcatul sexual generaţional
consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea Aşa cum am văzut, păcatele strămoşilor pot genera o putere
planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. Perechea aceea, împlinită în demonică care afectează generaţiile următoare. Dc exemplu, un
fiecare aspect al relaţiei, va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile
va putea cuceri vreo poziţie. următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere, ci şi ca un duh de
Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii, împin-
căsătoriei, nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte gându-i la adulter.
ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. Prin aceasta
nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau 2) Abuzul sexual
că ele nu pol avea probleme sexuale. Deseori, problemele lo»' unt Indiferent de gravitatea sa, abuzul sexual aduce cu el o
mai mari decât cele ale celor căsătoriţi, mai ales într-o epocă îi demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să
climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri.
Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată,
cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi, dar în moduri diferite. Duhul în copilărie. Deşi traumatic la vremea lui, incidentul a rămas adânc
care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. Dar demonul
fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit, dorinpi de a se care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a
căsători vreodată. Totuşi, ea vrea să fie iubită şi protejată. Astfel ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin.
ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care, Pentru a distruge acea căsnicie, el va provoca cât mai mult râu
printr-un act al propriei ei voinţe, o respinge. Bărbaţilor cu care în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. Deseori duhurile
vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie, nu şi care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce
intimitate. Dar în aceste condiţii, puţini sunt bărbaţii care doresc sâ persoana s-a căsătorit, fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se

134 135
Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii

întâmplă. soţiilor! In realitate, aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc
Dacă femeia aceea nu este eliberată, cuplul va experimenta o dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii
relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi, în cele din urmă, câştigate de soţii prin căsătorie.
distrusă. Am folosit, pentru exemplificare, cazul bărbaţilor care se
Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie, dc obicei confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. Dar şi femeile se
necreştini., deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului, care şi-a
(inclusiv prin pornografic şi sex pervertit), lucrurile nu s-au dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze
schimbat. Metodele încercate au adus, poate, o ameliorare corect cu soţia lui, ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei!
temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au Numeroase căsătorii, creştine sau necreştine, sunt zidite pc această
reuşit decât să dea acces, prin practicile la care au apelat, unui şi temelie!
mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti
Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ
cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie
doar zona firească, naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). generaţională Fără eliberare, atât relaţiile sexuale dintre partenerii
Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios
aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală, mergând
doi parteneri. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale de la pornografie până la adulter, cărora nu le vor putea rezista.
(demonice) nu sunt rezolvate, orice consiliere nu va face decât să .
aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de
durere şi disperare. probă
Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al
3) Legăturile sufleteşti de dominare căsătoriei, este păcat. Din nefericire, păcatul sexual este doar
Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu.
dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. Dc exemplu, Păcatul ncmărturisit şi, deci. neiertat, dă vrăjmaşului drept de
legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la intrare şi şedere. De fiecare dată când o persoană are o relaţie
demonizarca copilului. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate sexuală în afara căsătoriei, demonii primesc drept de intrare în ea
imita caracterul şi dominarea acesteia, chiar dacă ea sc află la mii prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte, Cu cât
de kilometri distanţă, creând în victimă o presiune generată dc aceste relaţii imorale sunt mai adânci, cu atât mai puternice devin
influenţa mate mă, legăturile demonice în participanţii la adulter, demonizarca putând
Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. căpăta valenţe extreme. Am constatat că în consiliere trebuie
Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei, în
eliberare de sub tutela parentală. Dormitorul conjugal este, deseori, special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme
locul în care acest lucru devine evident. Au fost bărbaţi care mi-au (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără
spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele a avea un diagnostic clar.
lor sunt undeva pe aproape iar uneori, că acestea se află în locul Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile

136 137
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene teologilor liberali, în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi
sexual la altul. Unii oameni consideră demodate standardele lesbianismul sunt şi rămân păcate.
stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. Dar nu Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a
trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor ..creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor
implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea
demodap! Scripturii in general. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale
sunt acceptabile, trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc
5) Sexul oral şi anal liberal şi în privinţa restului Scripturii. Din acel moment, cad toate
Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în
femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin homosexualitate, indiferent sub cc formă, este un atât dc propice
în cel feminin. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului
ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce homosexual sau au avut. fie şi din neştiinţă, contacte homosexuale,
fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. Ejacularea spermei au nevoie dc eliberare. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in
într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor copilărie de către alţi bărbaţi. Atât în victime cât şi în cei voluntar
lui Dumnezeu. implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă
Am constatat că atunci când partenerii, căsătorip sau nu, care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale.
practică un astfel de sex pervertit, ci sunt demonizap cu duhuri ce SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită
au caracteristici similare păcatului comis. Consecinţele sunt imoralităţii homosexuale. Chiar şi medicii nccreştini declară că
multiple. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale, boli SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile
deseori imposibil de diagnosticat medical. Ia o tot mai accenwată homosexuale dintre bărbaţi. Dar acum boala este atât dc extinsă
dorinţă dc a practica sexul pervertit. Perversiunile sexuale sunt încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut
puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor
singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu
Sexul oral şi anal nu are nici o justificare, nici chiar in cazul virusul HIV.
persoanelor care, din motive fizice, le este imposibil să practice Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale, dar atunci
raporturi sexuale normale. Aceste forme de pervertire a sexului când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că
sunt importante puncte de intrare a demonilor. persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul, care
• este mai puternic decât ca, sc exclude, de fapt, posibilitatea
6) Homosexualitatea şi lesbianismul determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. Eu cred că
Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. Atât Vechiul homosexualii, prin mărturisire şi pocăinţă, pol fi eliberaţi şi
cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic vindecaţi şi că noi. creştinii, trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ
18:22, Romani 1:26-32, etc). Nici un fel de interpretare, oricât de nc ceară ajutor, Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care
modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural trăiesc, in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul
contemporan, nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui homosexualităţii
Dumnezeu cu privire la acest subiect. Indiferent de părerile Iată care sunt, din punct de vedere spiritual, principalele cauze

138 139
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

ale înclinaţiilor homosexuale; comportamentul acestuia.

a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la
generaţională a mamei sau a tatălui. Acest duh poate veni de la homosexualitate sau lesbianism. Un bărbat care este atât dc
părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. Se pare că blestemul dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele
păcatului sexual, spre deosebire dc cel al idolatriei, se propagă pe acesteia, deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o
mai mult de trei sau patru generaţii. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. Reciproc, femeile care în
dc zece generaţii! copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta,
Păcatul generaţional poate fi, dc exemplu, sexul anal între soţ şi la maturitate, relaţiile dc lesbianism.
soţie. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un
duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal, f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. Există oameni care.
practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. Odată ce el a avut contact deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să
anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va fi fost homosexuali, doresc sâ experimenteze orice lucru
lucra împreună cu duhul de sex anal. necunoscut lor. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre
multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le
b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj sugerează libertinilor.
spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit.
Trebuie să ne amintim că sexul este, înainte de orice, o problemă Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate
spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. Singura calc
afecta, inevitabil, duhul acestuia. Copilul al cărui sex a fost respins dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui
de părinţii săi va încerca mai târziu, probabil în subconştient, să Dumnezeu, prin mărturisire şi pocăinţă. Atâta vreme cât
trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul
gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi sunt păcate, el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă
duhul dc homosexualitate va intra în copil, începându-şi lucrarea. de chin sexual.

c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul 7) Fanteziile şi pornografia
numai datorită propriei lor sexualităţi. De exemplu, un băiat care Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este
este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin, pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri
poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva sexuale, care induce pofta sexuală, orgasmul sau masturbaţia.
preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet
diferită, de exemplu, de privirea involuntară a nudităţii pc stradă.
d) Abuzul homosexual este, probabil, cea mai comună sursă de Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale, în
demonizare homosexuali Deseori, acest demon poate intra prin special cele ale femeilor, sunt zilnic expuse privirilor, în ziare şi
abuzarea unui copil de către un alt copil, in special dacă în unul reviste.
dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi

140 141
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

în capcana consecinţelor pornografiei. vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. în
Scriptura ne încurajează să trăim în lume, dar să nu-i aparţinem aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică.
(loan 15:19,17:1-26). Deci trebuie să existe un drum de ieşire din Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al
jungla sexuală a lumii din vest, o modalitate de viepiire în mijlocul mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei.
acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de De obicei, această demonizare îşi are începuturile în copilărie,
intrare. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste
Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest pornografice. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor
capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi reviste care prezintă actul sexual într-un mod, de cele mai multe ori,
de starea în care se află. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi pervertit. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp
eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în
pornografici. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări mână la şcoală, imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste.
au prezentat pc larg subiectul nudităpi, recitirea lor fiind binevenită în copilărie, toate acestea par a fi o extraordinară aventură. Cu
în contextul prezentării subiectului pornografiei. trecerea anilor însă, nevoia privirii unor materiale pornografice tot
Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la
le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile poftă şi Ia păcat. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de
lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. Isus a spus că acest promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor
lucru este echivalent cu adulterul în sine. Linia de demarcape a pornografice. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de
pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. La unii viaţi al persoanei.
bărbaţi privirea unei femei, chiar decent îmbrăcate, poate declanşa Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat
un proces mental care, dacă rămâne necontrolat, conduce la păcatul sexual ascuns care, simt ele. este la limita acceptabilului deoarece
poftei. La alţii, pericolul poate începe atunci când văd descoperite nu implică nici o altă persoană. Ele cred că secretul lor este bine
anumite pârp ale corpului feminin. Dar întotdeauna punctul de ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. în situaţia
contact sunt ochii. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul aceasta se află mulţi creştini, unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie
tău este curat, tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). Mulţi dintre ei, bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe, sc luptă singuri cu
Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. Unii
pornografice. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc
demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă,
controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune, peste uneori, că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle
voinţa noastră, un mod de viaţă dumnezeiesc. înainte ca Duhul că există speranţă există eliberare şi există un nou început, chiar
Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. Căci
decidem, printr-un act al propriei noastre voinţe, evitarea Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin
contactului cu aceasta. pornografie.
Dar multe persoane, şi în special bărbaţii, oricât s-ar opune Trăim zile în care noi, creştinii, trebuie să ne ferim de cel mai
tentapei, sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla, periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Prin
ajungând deseori la masturbaţie. Când totul se sfârşeşte, apare satelit, imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de

142 143
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intra demonii

ţări. în secret, pe toi timpul nopţii. Nimeni nu poate şli ce emisiuni comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). Pedeapsa
umifirim noi la televizor. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra acestui comportament sexual pervertit era moartea. Sunt voci care
deschis în vieţile noastre. spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal.
Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea Este interesant dc observat că în acele vremuri, înainte de
spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. Aşa cum venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică, singura
rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri, modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe
pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii, înfrângerii şi eşecului. linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care
Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi, in secret, de a comis perversiunea sexuală, urmată dc ritualul dc curăţire
pornografic. In aceste cazuri dependenţa este, de obicei, un răspuns prevăzut în Lege (Numeri 19). Se pare că numai această ac nune
la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor
pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. Astfel, o relaţie următoare
sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi, ea însăşi, un punct de Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus
intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui
Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii, dacă nu sunt eliberaţi şi Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. La Calvar a fost plătit
vindecaţi, sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al preţul tuturor păcatelor noastre. în loc să plătim cu viaţa pentru
relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă păcatele noastre, nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit
de toleranţă reciprocă, lipsită de orice speranţă. Pavcl a văzut în pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o
relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim, dumnezeiesc, de avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus.
satisfacere a dorinţei sexuale. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că Am slujit multor persoane care, în intimitatea camerei de
oamenii trebuie ;;...să se căsătorească, pentru că este mai bine să consiliere, au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale. în
se căsătorească ciecăt să ardă". lată deci cât este dc necesar ca atât cazul raporturilor voluntare, dc cele mai multe ori a fost vorba de
soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale, bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale, dc la
pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. pisici până la vaci.
Pornografia, indiferent de argumentele pro, este un potenţial Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei
punct de intrare a demonilor. Din nefericire, există consilieri persoane împotriva voinţei ei. Am întâlnit cazuri de femei forţate să
conjugali (unii chiar creştini) care, nefiind conştienţi dc pericolul aibă contact sexual cu câini sau, în unele ritualuri de perversiune
demonizării, îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini sexuală, cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale.
pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi Poate că aceste lucruri sună bizar, dar noi am încetat să ne mai
câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii", ele vor fi cu mult mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care
depăşite de durerea pc termen lung care va urma. oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o
schimbare a vieţii.
8) Raportul sexual cu un animal Relatiile sexuale cu animalele conduc, invariabil, lademonizare.
Scriptura este foarte explicită în interzicerea, pe lângă Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care
homosexualitate şi alte perversiuni sexuale, şi a relaţiilor sexuale cu natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a
animalele. Sub lege, atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât

144 145
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum intră demonii

demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat 10) Abuzul sexual
voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină
unor astfel de orori. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o vulnerabili la demonizare. Abuzul sexual ca punct de intrare a
spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol.
asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de
situaţia prin care ca a trecut. Rezumat
Sexul greşit, voluntar sau nu, arc consecinţe cc trec de simpla
9) Transvestismul şi trans-sexualitatea demonizare. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor
Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti fi vindecate. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate
pentru a-şi exprima, şi în acest fel, sexualitatea. O persoană trans- aspectele lucrării de eliberare, pentru ca cititorul.să nu creadă că
sexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere
sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex a câtorva demoni, trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care
opus. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi concură la o deplină vindecare.
chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi, ca slujitori, trebuie
sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea
s-au născut. demonilor (care nu este un scop în sine).
Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică
asemănătoare celor ale homosexualităţii. Copiii al căror sex este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste.
(hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi, au deseori Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm:
tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. Alteori, acest
comportament este generat de un duh care a venit pc linie a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu.
gencraţională
Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a b) Stabilirea, voluntar sau nu, de legături sufleteşti
mamei. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de • nedumnezeieşti cu alte persoane.
fascinat de lenjeria intimă a femeilor, întinsă pentni uscare, încât
simţea nevoia să o poarte. Această dorinţă îi controla viaţa. Acum c) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire.
ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad, ci un demon,
Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. d) Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza
Ca şi în cazul homosexualilor, drumul spre restabilire bece atât primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către
prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi, cea mai .un alt partener sexual.
mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu
doreşte, în inima ei, să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici e) Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă
o consiliere nu-i va aduce eliberarea. Ea trebuie să accepte adevărul durată).
că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5),
este contrară voinţei lui Dumnezeu. f) Orice ruptură a unităţii dintre duh, suflet şi trup; aceste rupturi

146 147
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o fie posibil.
separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă
protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a
extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum
că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt
8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât
Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu
pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi realităţile şi adevărurile spirituale.
mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu
aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile
remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc
faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului
suporte copilul rănit sufleteşte. este deja prezent.
încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă
(sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile
eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor
care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă.
consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au
abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi
vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când
în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă
oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi
sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se puternice forme dc abuz.
relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un
între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive
nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil
demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă.
cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele
agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste
în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa
avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere
serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul
Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei.
înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre
din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul

148 149
Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_ Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea
intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O
duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al
vrăjmaşului ("..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi
4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un
al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va
fi demonizarca. simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia
Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de rădăcinilor respingerii.
ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a
mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a
femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş
„exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă
trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt
afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin
spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să
durerile vieţii. devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă
Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc
proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată.
demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a
deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi
vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în
proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un
drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duh- instrument de control.
suflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara.
Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau a) La concepţie
un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia
într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească
trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când
demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l
Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va
de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu
duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe
Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' să controleze acea fiinţă umană în formare.
eliberare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt
Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această

150 151
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc
schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când
nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului.
pericolul demonizării cu un duh de respingere Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada
Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei
respinşi. (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei
La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, sale.
şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu
care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele
ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii.
copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi
31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii.
veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca
• părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa
b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza
Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel
hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte
afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este
dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă
care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra
atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica
Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar de respingere.
mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt
pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru
atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că
dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se
care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă
sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama
respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja
comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil adolescenţi.
este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada
(promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor
în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care
şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face
Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special

152 153
Cum intră demonii
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

atunci când este vorba de copiii- ne-născuţi ai căror drept (dat de sexualitatea lor. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere,
Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la
persoana lor. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii
c) Respingerea sexualităţii care au intrat în ei în primele zile de viaţă, demoni cărora li s-a dat
Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o
pe termen lung. La concepere, fiecărui copii i se dă o anumită faţă de sexul copilului abia născut.
identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba Respingerea sexului copilului poate, şi adesea aduce, grave
ceea cc Dumnezeu a creat. consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. Ea este una dintre
cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la
Unii părinţi îşi construiesc, în timpul sarcinii, o anumită imagine
femei. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat
a copilului pc care îl aşteaptă, imagine care să împlinească
mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz,
aşteptările lor.
pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a
Dacă, la naştere, copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor, nu
dorit-o atât de mult
vor fi probleme; dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul
ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. Există, Când un asemenea copil se maturizează, în subconştientul său
în această situaţie, două pericole extreme, va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi
i-au dorit-o, duhul de homosexualitate sau lesbianism
Primul este râsfâţarca copilului, care este atât de iubit încât nu
impregnându-i întreaga personalitate. Respingerea sexualitătii
este niciodată pedepsit. Consecinţele pot fi devastatoare, în special
copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces
pentru copiii următori, care nu răspund aşteptărilor părinţilor în
pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care, odată
ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită
intrate, cauzează devierea comportamentului sexual,
tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut!
La cealaltă extremă, este cazul copilului care se simte acceptat
d) Abuzul sexual
numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. Acceptarea
Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. Ne-ar trebui
unui copil numai datorită sexului său, ca o împlinire a aşteptărilor
un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de
părinţilor, duce la respingerea copilului ca persoană. Din acel
traumatice forme dc abuz. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este
moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare.
o formă de respingere, trebuie să ne amintim că omenirea este mai
Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol
mult decât o masă de trupuri, că noi avem un duh şi un suflet.
integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i
Când o persoană este abuzată sexual, agresorul îşi concentrează
l-a dat, fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. Astfel, copiii
întreaga atenţie asupra trupului victimei. De aceea, duhul şi sufletul
nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină, ştiind că
victimei sunt respinse. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca
sunt acceptaţi indiferent de sexul lor, dar nici nu vor trebui sâ îndure
să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei, pentru a putea
mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie
pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele
adulaţie, dacă sexul este „corect", fie disperare, dacă este ,greşit").
consecinţe ale agresiunii sale.
Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe
Dar relapilc sexuale sunt, în primul rând, de natură spirituală şi
spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici
nu există nici un contact sexual, indiferent cum ar fi el, care să nu
articula şi nici înţelege), în special dacă este vorba despre

155
154
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intra demonii

aducă consecinţe spirituale. Cuvântul ebraic care desemnează i)Viol anal
contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie j) Bestialitate
„cunoaşterea1' lui Dumnezeu. El are sensul unei adânci şi intime k)Sex ritual
cunoaşteri a unei alte persoane, cunoaştere pe care Dumnezeu a I)Incest - contactul sexual dc orice grad cu un membru al
destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. propriei familii
Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale
m) Abuz sexual conjugal - când cererile şi practicile sexuale
omului - duhul, sufletul şi trupul.
depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a
Deci. oricât ar încerca, agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze destinat a fi între bărbat şi femeie.
păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. între agresor
şi victimă sc stabileşte, întotdeauna, o legătură sufletească Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă
nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul victima vulnerabilă la demonizare. De obicei demonii vin direct de
demonic se va produce cu uşurinţă. la agresor, dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin
Odată ce duhurile au intrat in victimă, ele nu vor sta degeaba; frică, confuzie, înşelare, durere sau alte traume emoponale.
întotdeauna, sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui •

caracter pervertit similar caracterului lor. La rândul lor, mulţi dintre Consecinţele abuzului sexual
cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele
devin, în cele din urmă, agresori. încă nu am consiliat vreun agresor deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu
sexual care sâ nu fi fost, la rândul lui, abuzat în copilărie. susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului
abuziv. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una
Ce este, de fapt, abuzul sexual? sau toate din unnătoarele:
Dc obicei, oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea a) Confuzia - dc identitate spirituală
unei tinere de către un bărbat. Deşi aceasta este, probabil, cea mai de sexualitate
comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor de identitate fizică
băieţi dc către femei), o frecventă formă de abuz este şi cea a emoponală
agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. Agresorul
poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate b) Revenirea - la experienţele abuzive suferite în copilărie
aspectele de mai jos: la comportamentul emoponal avut în copilărie
a) Abuz vizual la comportamentul fizic avut în copilărie
b) Mângâieri neacceptate
c) Atingerea zonelor sexuale c) înăbuşirea - amintirilor
d) Atingerea zonei anale negarea faptelor întâmplate
e) Masturbare in faţa victimei
0 Sex oral impus d) Fantasme - trăirea într-o ireală lume a amintirilor
g) Masturbare reciprocă relapi cu prieteni imaginari
h) Viol trăirea într-o permanentă frică de nişte
duşmani imaginan
156 157
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica
Cum intra demonii

e) Frângerea încrederii - incapacitatea de a mai avea încredere în Desigur, lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate
oameni, chiar şi în cei care sunt demni de încredere mai sus sunt suficiente pentru a ne indica, atunci când slujim celor
abuzaţi sexual, că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a
f) Respingerea şi teama de respingere - conduce la auto-respingcre fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. Din
nefericire, de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite
g) Răzvrătirea- refuzul de a se supune sau de a colabora în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc, demonicul
mânia irajională îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. Dc exemplu, fiecare nouă
relaţie sexuală ilicită a unui adolescent, urmare a unui abuz sexual
h) Mod ascuns dc viaţă suferit în copilărie, face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge
celor care deja îl controlează.
i) Pierderea aparentă a mândriei personale
Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice
care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi, ele nu
j) Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în
prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia consecinţele abuzului a căror victimă au fost.
Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare
k) Vinovăţia
cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut.
Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile
1) Atitudinea înfricoşată
întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual.

m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste - care uneori nu devine e) Abuzul fizic
evidentă decât după căsătorie, când relaţia sexuală cu
Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. Violenţa
partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a
împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei
celui abuzat sexual
din acel trup. Deşi durerea fizică poate fi acută, ea nu poate fi
comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung.
n) Promiscuitatea - unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni
dc promiscuitate sexuală
greşelile făcute şi, în adâncul lor, vor accepta pedeapsa ca pc o
disciplinare în dragoste, chiar dacă vor manifesta o superficială
o) Dorinţa de a muri
reacţie de împotrivire.
Dar atunci când un copil este violentat fizic, lucrurile se
p) Boli fizice - adesea manifestate prin maladii pc temien lung schimbă. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi
sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme pericolul ca uşa demonică dintre trupul, duhul şi sutletul său sâ fie
deschisă, devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual, intre
q) Daune spirituale - mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească
incapacitate de relaţionarc cu El. nedumnezeiască fi, de obicei, în copil va intra, împreună cu duhul
de respingere, şi un duh din agresor.

158
159
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii Cum intră demonii

Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o
( care, greşit cred ei, sunt „îngeri"); acesata este o foarte comună dezvoltare sigură şi, înainte dc orice
formă dc manifestare a prezenţi demonilor. Victimele încep să
asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici d) O dragoste jertfitoare şi necondiţionată, astfel încât copilul să
lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de
baza de putere din ele. Fără ştirea victimei, demonii care deja au Dumnezeu
intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea
violenpi agresorului. Acest obiectiv odată atins, aceiaşi demoni (sau Acum. după ani dc slujire, ştiu că orice eşec in vreunul dintre
alţii, care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi, aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite, punându-nc copiii în
astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii pericol.
şi a pedepsei. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar
trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. I) Abuzul emoţional şi psihologic
Satan este un înşelător care, dacă scopurile lui o cer, va trimite Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut
un demon deghizat în înger de lumină. Asemenea tactici nu trebuie şi identificat. Mult mai greu dc evaluat, sunt însă abuzurile
să ne mire. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun
copiii încă din primii lor ani de viaţă. Satan ştie că dacă întăriturile copiii. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor.
iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil, Dominarea şi manipularea sunt păcate, indiferent dacă victima
va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în este un copil sau un bătrân, un soţ sau o soţie, un fiu sau o fiică un
Cristos, şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu, ca şi creştin, prieten, un asociat, un coleg, un frate din bisencă etc. Orice
să devină liber de puterile întunericului din el. comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc
Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz, cu atât Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la
îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie, pentru tot felul dc probleme. Agresorul deja are o problemă, iar victima va
copiii lor, acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o răspunde, adesea, abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa
ofere acestora. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru demonilor. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o
a se infiltra în copii. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea, aproape formă de respingere prin care voinţa liberă, care poate face din
involuntar, care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte, este negată, persoana
unui copil. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu fiind, atfel, respinsă.
lasă demonii să intre, dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce Pentru a evita orice confuzie, trebuie să facem câteva precizări.
permite demonizarea copiilor. Iată câteva dintre cerinţele impuse Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor
unui părinte creştin, aşa cum reies din experienpi în slujire: pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. Aceasta este o
reţetă a dezastrului. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei
a) Unitate între părinp în duh, suflet şi relaţii trupeşti familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc
supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru,
b) Acceptare a copilului indiferent dc sex, personalitate sau veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe
calităp
vreun altul.

160 161
Vindecarea prin eliberare - Slujirea gfggto) Cum intră demonii

Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei anilor, mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză
trebuie să ia decizii majore cc par, la prima vedere, a încălca provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. Şi
interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. Dar asemenea decizii, într-o atunci folosesc şantajul emoţional, controlul şi dominarea pentru a
relaţie dumnezeiască, vor fi luate cu sprijinul soţiei, copiii primind, nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din
prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. cuib, încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei, a tatălui sau
Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va a ambilor.
încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei, în special
favorizeze pe ca sau pe copii. Nici unul dintre aceste lucruri, dacă în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată
este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de dc către soţ, în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste
diferiţii membri ai familiei, nu este nici dominare şi nici dinamică, ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat
manipulare. Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea, mama se va simţi atât
Dar violarea voinţei libere a unui individ, împicdicându-l să fie de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil, pc cale să-i
persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte, este răzvrătire împotriva părăsească casa, să devină dependent de ea, Multe din glumele cu
Lui. Manipularea, dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut
şi nu este. dc aceea, surprinzător sâ vezi că victimele manipulării, scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care
dominării şi controlului sunt, ca urmare, demonizate. încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă).
După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt, într-
vrăjitorie sunt demonizaţi, n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins adevăr, penibile. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii,
că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul
implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără partener dc viaţă. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă
să-şi dea scama, poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile, de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional
expunându-şi victimele la demonizare. (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge
Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre scopul, poate apăsa greu conştiinţa victimelor.
părinţi şi copii. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci, din prima zi Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl, luând o
dc viaţă a copilului, să fie în continuuă schimbare. Pc măsură ce îndreptăţită autoritate spirituală, nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii
copilul creşte, barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat, (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze
până în jurul vârstei de 19 ani, când el este suficient dc matur pentru copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate, poate
a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur, el este liber să sc întoarcă genera în familia celui abuzat o criză care, dacă nu este repede
regulat la părinţi pentru a primi ajutor, dragoste şi sfaturi. Acest fel rezolvată, poate duce chiar la divorţ.
dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca în slujire, a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti
şi a veni când este necesar. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai dintre copii şi mame (sau taţi). Puterea demonică înmagazinată în
des spre părinţi, alţii mai rar. victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de
Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc, ncimaginat. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce
transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru extraordinară putere i-a controlat. Alţii, care au simţit tot timpul
a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. Pc măsura trecerii lanpirile carc-i Înfăşurau, nu sunt de loc şocap; tot ce simt este o

162 163
Vindecarea prin eliberare - Slujirea praclicâ Cum intră demonii

imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei, aş vrea
datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de doar să menţionez suci că. din experienţa rezultată din consilierea
transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în unui mare număr de persoane, am constatat că în biserici există o
copilărie. mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade
Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare, manipulatoare şi, problemele lor.
de aceea, abuzive. Deseori, bisericile omit să le spună celor care au trecut prin
Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate, în durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi
continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de să nu fi păcătuit.
dominare şi manipulare: Alteori, ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin
a) Dominarea sopilui de către sope ruperile de căsătorie, ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult
b) Dominarea sopei de către soţ de situaţie.
c) Dominarea părinţilor de către copii Orice fel de separare presupune respingere. Este chiar posibil ca
d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană, să facă
mai mare acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a
c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă, un unchi sau bunic părăsit. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama, datorită respingerii pe
0 Dominarea unui angajat de către alt angajat care el însuşi o resimte, că propriul comportament a determinat, în
g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei mare măsură despărprea.
sale Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o
h) Dominarea congregaţiei de către lider aepune anevoioasă dar necesară. Cei în cauză trebuie sâ lupte
împotriva amărăciunii, iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în
g) Separarea şi divorţul dragoste şi acceptare necondiţionată - cele mai bune antidoturi
Felul în care răspundem circumstanţelor determină, in mare împotriva atacurilor demonice.
măsură, dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor
trecem. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea sufleteşti cu partenerul ânlenor. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie
partenerilor căsătoriţi sau divorţul. deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru.
De multe ori, cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria Dacă o fac prematur, s-ar putea să împiedice eliberarea. Relaţia
printre membrii bisericii. Uneori, respingerea suferită din partea dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există
unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât întoarcere, dar acest proces presupune, de obicei, ani de durere şi
cea experimentată prin ruperea căsătoriei. Am primit multe scrisori traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor.
prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca
Este, desigur, de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut,
să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. Această dinainte de căsătorie. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone
atitudine este corectă, dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare, într-o a doua
divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp căsnicie, a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi.
vreodată integrap în biserică Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au

164 165
Vindecarea prin eliberări' - Slujirea practică Cum intră demonii

intrat în perioada copilăriei, în special dacă copilul a Cost martorul Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare
unor dispute între părinţi. Traumele experimentate dc copii pot li sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate
puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui, mai târziu, spirituală. în aceste momente suntem mai vulnerabili la
sâ tic eliberaţi. supranatural decât în alte situaţii, şi dacă nu suntem bine ancoraţi în
dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum
h) Moartea Pavel ne asigură, în Efeseni 6:13, că se va întâmpla), vom cădea
Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. O persoană pradă atacurilor vrăjmaşului.
matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin
Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane care trece cineva. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste
iubite, iar acest lucru dă drept de control demonilor. momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa
Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. Nu-i de mirare
murit pentru a controla o persoană în viaţă. în aceste cazuri, înainte că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui
de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. întotdeauna este Dumnezeu.
necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a
persoana moartă. arătat că acestea sunt, de obicei, puncte de intrare a demonilor. Iată
Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi care sunt cele mai comune dintre ele:
traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică,
eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la a) Bolile grave
vindecare. Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru
apropiat din familie sunt, întotdeauna, o experienţă traumatică.
9. Traumele şi accidentele Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi
Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. Nici înlocuit, peste noapte, de o teribilă frică dc moarte. Dc multe ori, un
creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. Trăim într-o lume părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit.
căzută, al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). în această Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am
lume, multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă
căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când demonică prin care a intrat, într-adevăr, un duh dc boală care a
aceste lucruri sunt negative. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai cauzat cancerul.
atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. în ziua aceea Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru
minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. apropiat al familiei moare de cancer. Teama celor apropiaţi de a nu
Până atunci, Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii, care va
(Matei 28:20), până la sfârşitul veacului acestuia. Dar această induce în victimă aceleaşi simptome. Am slujit multor oameni la
promisiune nu este necondiţionată. Ea este legată de ascultarea care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi
poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii - de a face ucenici şi a-i învăţa boală a unui membru al familiei. De cele mai multe ori simptomele
să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266- apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut
270 din primul volum). la prima victimă

166
i 'indeairea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

La cei care sunt singuri, la tiauma bolii se adaugă întrebări ca către un duh care vine pe linie generaţionalâ. Un astfel dc blestem
...Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?, concluzia la care poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod
ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. deliberat prin vrăjitorie sau inconştient, prin ură, amărâciunc sau
Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va răzbunare. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al
cauza, poate, chiar moartea. accidentelor este provocat, victima resimte o durere subită in zonele
în care n-a simţit niciodată durere. Este, deseori, o manifestare a
b) Şomajul demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima, fie pe
Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă, mai ales vreunul din strămoşii ci.
când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. Sunt
cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici, fără griji, pentru d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească, abuzul şi
ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. Trauma respingerea)
generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru
respingere, lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa e) "Frica
şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. Duhul de respingere o va Frica care însoţeşte experienţele traumatice este, invariabil, un
determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. punct de intrare a demonilor. Satan se foloseşte de frica cc
Dacă sc procedează cu înţelepciune, criza poate fi astfel încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica
deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la de necunoscut, frica dc ceea ce se va întâmpla, frica dc moarte, etc).
Dumnezeu, persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin
ajungă Sunt mulţi cei care, privind înapoi, pot spune că şomajul a dc oportunităţile cc i sc oferă.
fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin
Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să momente traumatice. De exemplu, un accident de maşină poate
evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care
prin trauma' şomajului. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile trece victima. Adesea, demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât
pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple mult timp după accident, uneori am. perioada in care nu au încetat
noastre. să chinuic victima
Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini, de
c) Accidentele t călătorii, de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi,
Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase în toate aceste cazuri, efectele cauzate demonic sunt dc lungă
puncte de intrare a demonilor. Am consiliat mulţi oameni care în durată, dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe
urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din
vindecau. Cauza, aşa cum am descoperit, era un duh de frică sau un viaţa ci.
blestem.
Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a
împlini un blestem. Este, dc obicei, cazul accidentelor repetate care,
aparent, nu au nici o explicaţie. Aceste accidente pot fi cauzate dc

168 169
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) spiritualităţii victimei.
Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. De
a) Momentul morţii obicei, demonii nu se pot folosi de un trup mort. Moartea este atât
un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru
Momentul morţii este un moment de tranziţie - o tranziţie de la
demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o
limitele corporale, care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie
persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să
în faza embrionară. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. Creştinii
o facă; de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru
care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea
a o încuraja, încă din timpul vieţii, sâ stabilească cât mai multe
oilor de capre iar apoi judecata.
legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât, Ia moartea acesteia,
Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine". în evanghelia
sâ se poată transfera cu uşurinţă.
după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele
eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor Se pare că, la moartea persoanei, pentru a se transfera, demonii
înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi
Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va slăbiciunile spirituale ale persoanei vii.
muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. Datoria noastră este De exemplu, un duh de frică poate acţiona din interiorul
sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care
lui Cristos, Biserica tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de
La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el controversat.
pleacă. Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate
pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus, precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu
Mânuitorul ei, şi a Tatălui din ceruri, Din acel moment ea iese din trupul unui om care tocmai murise. în Numeri 19:11 ni se spune
limitele temporale ale pământului, dar cei care rămân în urma ei vor fără echivoc că cel care "... se va atinge de vreun mort, de vreun
suporta anumite consecinţe. Iar demonii vor face tot cc pot pentru trup omenesc mort, să fie necurat timp de şapte zile ", iar în versetul
a profita de ele. 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost
Demonii nu au propriile lor trupuri. Ei caută să îndeplinească prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care
dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti a avut loc decesul). Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par
şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de a indica, întotdeauna, o "necurăţie rituală".
Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. între creştini, ei vor O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală
încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana,
bisericile de care aparţin. locul sau obiectul să devină necurate. Ezechia a ajuns rege al Iudeii
Dc aceea, nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare
mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc ocultă. Ca urmare, templul ne este descris ca fiind necurat ritual,
lucru mai mult cu primii. în necredincioşi, care au ales să-I întoarcă preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească
spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile, demonii ritual şi templul, după Legea Domnului (2 Cronici 29).
vor menţine, dc obicei, un nivel scăzut de activitate, ştiind că pot Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi
ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării spirituale care pângăresc oamenii, locurile sau obiectele. Cu alte

170 171
I judecarea grin ehherare - Slujirea practică Cum intră demonii

cuvinte, ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc
ceea ce s-a întâmplat acelor oameni, locuri sau obiecte. muşcătura şerpilor otrăvitori.
în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20), Isus lc-a cerut
cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. Dc ce ? Unii ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui, al Fiului şi
comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că al Duhului Sfânt. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că
spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui, vindeca şi
fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care elibera, deseori cei botezaţi, atunci când ies din apă, sunt
au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista
contagioasă, aceste spălări reducând riscul infestării. consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în
Dacă ar fi fost aşa, ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie care s-a făcut botezul.
amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin
Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel
Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că Biserica.
apa de curăpre, special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:1- Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când
11), era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută, efectul
puterilor întunericului cc s-ar fi pulul, transfera de la persoana care asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. Prin "apă
tocmai murise consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este.
Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre de aceea, sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o
o persoană vie şi una moartă, urmată de eliberarea victimei dc toate împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere
duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată, este ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană.
un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una
de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. Deseori am văzut dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă.
că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa, dar în timp ce mă
persoana moartă. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă, întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să
neperturbate, sarcinile funcţionale binecuvântez apa prin punerea mâinilor. Am făcut acest lucru şi
Desigur, folosirea apei dc curăţire, aşa cum este ea descrisă în apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. Femeia a luai o
Lege, nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Dati­
împotriva duhurilor rele. Totuşi, este interesant de observat că nii apă curată I". Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am
prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii rugat. L-a băut pe tot, fără nici o problemă
fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. Moartea lui Isus pe Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima.
cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Pentru că nu a fost consacrată, demonii nu s-au opus ca victima să
Dumnezeu. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care o bea. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a
vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi, oamenii nu trebuie pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută, reacţia
decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost demonilor a fost instantanee. A fost ca şi cum apa ar fi început să
înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la fiarbă în stomacul femeii, care a fost imediat eliberată.

172 173
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

Practica ne-a arătat că principiul din Numeri 19 este valabil şi aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună
azi. Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun înţelegere a acestui capitol. Ic vom repeta pe scurt:
nu mai este nevoie de sacrificarea vacilor roşii, Isus dan
credincioşi/or, prin împărtăşirea Duhului Sfânt, putere ş * Suferinţa
autoritate. Datorită crucii, creştinii se află pe o poziţie de Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. Fără suferinţă
învingători. nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei
Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă, pentru c dragi. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor
care rămân în viaţă, un moment de pericol. Orice duh care s-a afl face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se
într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m află. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu
repede posibil o nouă locuinţă. Acest lucru ne avertizează în se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit
odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas pierderea, trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. Cunosc
nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată cazul unei femei care. cinsprezece ani după moartea soţului ci, încă
Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti mai'suferea. Suferinţa aceea atât de prelungită era, evident, cauzată
dc slujire, mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare.
Această procedură, când evidenţiază transferul demonic de la o altă
persoană, poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. * Şocurile emoţionale
Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei
numit noi) al persoanei care a murit, demoii care a intrat în persoana pierderi neaşteptate afectează profund oamenii, ei devenind
pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei vulnerabili emoţional la atacurile demonice. Uneori efectul morţii
decedate (pe care a însoţit-o, uneori, pe lot parcursul vieţii ci). unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate
Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit
atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o într-un accident de maşină. Unii oameni, din clipa în care ştiu că
persoană care a murit. persoana pe care o iubesc va muri, au capacitatea de a-şi controla
Duhul călăuzitor, care cunoaşte foarte bine persoana decedată, emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. Dar după moartea acestuia,
poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate dacă ei nu sunt, Ia rândul lor, susţinuţi de cineva, şocul poate fi
furniza, inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după extrem de traumatic.
moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. Am văzut
lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile * Singurătatea
călăuzitoare ale unor persoane moarte. Persoanele afectate de Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani, cu
aceste duhuri, care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi, parteneri devotaţi unul altuia, este brusc întcruplă de moartea unuia
sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. dintre ei. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc
intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia, in
b) Evenimentele corelate momentului morţii special dacă el nu beneficiază, în această dificilă perioadă, de
Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate.
şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. Aceste

174 175
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii Cum intra demonii

* Respingerea Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi
Pentru unii oameni (şi în special pentru copii), pierderea unei chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile.
persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este Referitor la blestemul lui Dumnezeu, Pavcl ne spune că Isus a
aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13), eliberând pe credincioşi
pentru a-i lăsa singuri. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci de sub blestemul Legii. Prin cnice, blestemul lui Dumnezeu a fost
când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii, rădăcină ridicat de peste omenire. Mărturisirea, pocăinţa şi iertarea sunt
dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca, odată cu moartea cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care
persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. Dar fiecare
puternic duh de respingere. dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus, de aceea, încă
odată, prin răzvrătire, sub blestemul lui Dumnezeu.
11. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice, declaraţiile Din fericire, loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim
şi rugăciunile greşite) pocalele, El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne

Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). loan sc aştepta ca şi
intenţia de a-i face rău. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru
rău cuiva, dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate păcat. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil, iar Pavel striga cu
face ca termenii blestemului să fie împliniţi disperare că uneori, în loc sâ facă binele pc care-1 dorea, făcea răul
pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25).
a) Blestemele puse de Dumnezeu Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei
înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni, care-L caută din toată inima pe Isus. Cu cât umblăm mai aproape
trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe de Dumnezeu, cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât
care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria!
Sale (vezi, dc exemplu, Dcutcronom 28:15-68). Unii creştini, după cc citesc Evrei 6, cad într-o adâncă disperare
In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Esle, mai ales, cazul
judecă neascultarea şi răzvrătirea. Când păcătuim, ieşim de sub persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe
proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. Deci Dumnezeu, luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite
blestemul lui Dumnezeu este, de cele mai multe ori, pierderea puternice. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu
proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. cât se apropie dc sfârşitul vieţii, cu atât devin mai conştienţi de
Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. Scriptura ne spune greşelile pe care le-au făcut.
clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i
trebuie sâ judecăm. Atunci când Dumnezeu judecă sumar, acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte
împlinirea „blestemului" este, probabil, executată de către îngeri, spre versetele care, scoase din contextul şi echilibrul Scripturii, sunt
aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23), care a îngăduit săi se devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe
aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Vechiul Testament Dumnezeu cu o inimă curată. Satan este un expert în citarea
menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe Scripturii. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L
regele Saul (I Samuel 16:14), lăpl cc ne arată că puterea lui ispitească pe Isus. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut

176 177
Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii

ci lari le din Scriptură scoase din context. Satan este ua mincinos şi deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat; dar chiar şi
el nu ezită să citeze, să inteqjrbteze sau să se folosească de aşa. omul acela va fi mântuit, dar ca prin foc" (1 Corinteni
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. Trebuie să fim 3:13),
foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm
citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). Importante b) Blestemele puse de Satan
sunt nu atât cuvintele citate, cât duhul care stă în spatele acestor Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu, avem dc-a face
cuvinte. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor
duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. Cei care sc tem
Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească
Pasajul din Evrei 6. care crează atâtea probleme celor ce nu Proverbe 26:2:,. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară
înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii, se adresează în rândunica, aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". Mai
mod specific celor care şi-au părăsit credinţa, şi nu celor care nu au explicit, dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa
renunţat la luptă, în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor noastră, atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan,
ce se ivesc. demonii lui sau oamenii răi. ele nu ne vor afecta spiritual,
Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu
care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute, într-un trup Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un
robit unei firi căzute. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman
face greşeli. învaţă din ele şi nu se dă bătut, decât unul care. de dc moarte, iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc
teama dc a nu greşi, nu face nimic. Proverbul ..Cel ce nu face înşelătoare şi deznădăjduit de rea.
greşeli nu face nimic " este adevărat. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii
Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi
reamintim că, indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile
încerca să le şoptească în urechile lor, prin jertfa lui Isus ei au« fost Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de
răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină:
Diavolului. Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu „Cercetcază-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste
privire la trecutul nostru, îi dăm dreptul să ne demonizeze prin vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. "
îndoială şi necredinţă. Echipa noastră a eliberat oameni de multe Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot
duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii - duhuri care şi-au spus face vulnerabili la înşelări şi încercări. Trebuie de aceea să fim
nume ca: disperare, frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună
Dumnezeu ci o frică greşită, izvorâtă din incapacitatea de a crede în vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon.
binecuvântarea mântuirii), dezaprecierc, vinovăţie, etc. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor
în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au blesteme, îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a
zidit pe temelia care este Isus. El compară ceea ce facem în viaţa neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va
noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre face orice pentru a-şi atinge scopurile. Blestemele sunt uncie dintre
aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu mijloacele lui favorite de acţiune, mai ales atunci când foloseşte

178 179
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică < Cum intră demonii

zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin
suspectam ca fiind periculoase. care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe
Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor greşite). Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu
oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. Foarte puţini par a confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui
înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau
Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. Blestem).
Sunt cuvinte grele, dar au o puternica acoperire. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. în
Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi
părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică în ocultism şi care ştiu bine cc fac, blesteme în care, voluntar sau
pc care nu o mai putea sunnonta. Pe vremea aceea habar n-avea că nu, demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. în
Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii al doilea rând, sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte
congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane, cuvinte cc
în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea
Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt persoana
libertatea de a lucra în acea biserică. Dar membrii bisericii, care
abia îl numiseră în funcţie, s-au opus cu îndârjire. Ei îşi doreau un c) Blesteme puse deliberat de către oameni
păstor care să facă ceea cc vroiau ci. nu ceea ce vroia Dumnezeu. Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat, este
După un timp, el a început să reacţioneze împotriva unora dintre foarte semnificativ. în general, ei nu aleg la întâmplare persoana
lucrurile spuse în biserică. Au început şocurile emoţionale iar el nu asupra căreia pun blestemul. Pentru a avea eficienţă, ci trebuie să
mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui, şi nici nu aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor
a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o
mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. în minţile celor poată măcar identifica. De aceea cei care pun blestemul vor încerca
doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul
după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la ritualului de blestem.
slujire. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor),
decât o perioadă de îngrijire afectivă. cum ar fi o haină sau o bijuterie. De exemplu, un obiect sau o haină
Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului.
blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este
congregaţii. Când am început slujirea, atât ei cât şi noi am fost înapoiat proprietarului, demonul dc blestem putând de acum să-şi
surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită înceapă acţiunea împotriva v ictimei.
suferinţelor prin care trecuseră. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de
Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau trupul victimei. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii,
Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. şuviţele dc păr sau sângele. Scriptura nc spune că „viaţa este in
Aceste blesteme dau demonilor unele. drepturi prin care pot sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem, ca mijloc de
submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. Una dintre cele mai blestemarc directă a victimei, pare a fi unul dintre cele mai

180 ui
I indecarea prin eliberări.- - Slujirea practicii ( uni intril demonii

puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi.
demonice. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. Alteori, când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat
O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei, demonul a
folosirea fotografiei ci. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. mărturisit cum a intrat în victimă. Eliberarea poate avea loc imediat
fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce ce victima a iertat persoana, cunoscută sau necunoscută, caic a pus
în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu, prin blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele
înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri, vudu-iştii pot mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa
folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din blestemului dispar.
trupul victimei. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în
în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită religii false sau în practici oculte în care, ca parte a ritualului, au
oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a fost invocate blesteme asupra altor oameni, trebuie să ne aşteptăm
întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. Toate
deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra organizaţiile secrete, satanice, masonice sau oculte (extrem de
concurenţilor comerciali numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie
întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia, fie să-i ţină în
victima, prin vudu sau printr-o altă practică ocultă, ei au nevoie dc robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri
ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o ai acelui grup ocult.
legătură spirituală cu viitoarea victimă, astfel încât demonii să o Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este
poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. neobişnuit să vezi cum victima, imediat după cc a fost ciberalâ de
Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul
pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o acelui ritual), este atacată demonic, opnndu-i-sc respiraţia sau
punte de legătură. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat încercând să se sinucidă. Victima însăşi a dat demonului acel drept
spre victimă şi nu are efect. Şi chiar dacă puntea este stabilită, nu atunci când, dc bună voie, a rostit termenii jurământului şi a
întotdeauna blestemul va prinde. Am discutat cu unii dintre cei acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte
implicaţi odată în aceste forme dc ocultism; mi-au spus că au sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei.
constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât Blestemele masoneriei libere, dc exemplu, diferă în funcţie de
asupra celorlalţi oameni. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai treapta ierarhică pe care masonii o urcă. Am constatat că aceste
apropiată dc Domnul, cu atât este mai puţin loc pentru blestemele blesteme pot trece asupra copiilor, conform Exod 20:5 care ne
vrăjmaşului! spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia
Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar şi la a patra generaţie. Am slujit unor fiice dc masoni care au
ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile, cauza manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor
este blestemul ocult. Alteori, oamenii încep să aibă dintr-o dată dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile
accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă, inexplicabil, lot mai de inipere pentru avansarea în grad.
râu, în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i
în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde, deseori, de primirea afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care

182 183
Cum intră demonii
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care
au renunţat fie ia propria lor practică masonică, fie la cea a
suntem legaţi sufleteşte. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru
strămoşilor lor. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în
că suntem ataşaţi dc acele persoane, Oamenii reacţioneză de
care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. Atunci când
obicei, cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o
cineva renunpi la masonerie, duhul a cărui sarcină funcţionala era
persoană pe care nu o cunosc. Deşi incidentul este neplăcut,
să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul, începându-şi acţiunea
imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. Dar dacă
împotriva iui Isus. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce
un soţ, la întoarcerea de la lucru, îşi atacă verbal soţia aducându-i
aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre
nişte acuzapi nefondate, foarte probabil că acea femeie va fi adânc
masoni, în special dacă el a devenit creştin. Slujirea celor afectaţi
rănită emoţional,
de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt
atacap demonic. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt, starea Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă
lor materială se schimbă deseori, radical! minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"),
Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca
controlat astfel vieţile, miracolul crucii devine tot mai strălucitor şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie.
pentru ei. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice Odată instalat, duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi
blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme determina victima să se simtă nefolositoare, şoptindu-i minciuni
şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg
descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va universul său emoţional se va prăbuşi.
face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. Deseon am văzut, mai ales la reuniunile de învăţături, că mulţi
dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care
d) Blestemele involuntare trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh
de faliment.
Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii
oameni împotriva altor oameni, fără ca cei dintâi să aibă intenţia de Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ
a face un rău deliberat, aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor plece, nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec
puse voluntar. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii prin eliberare, legăturile în care se aflau fiind rupte.
pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate
folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă, de care suntem legaţi
oameni. De exemplu, vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care sufleteşte, dacă sunt crezute şi acceptate, devin un teren fertil
le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile pentru demonic.
şi emopile persoanei căreia nc adresăm. Dacă cuvintele pe care le Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece
spunem sunt crezute şi acceptate, demonicul poate acţiona, ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi
încătuşând victima în acele cuvinte. care îi îngrijesc. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul, fiind
Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie, la fel ca în cazul încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. Am
blestemelor puse deliberat, să existe o punte de legătură între cel slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare,
care pune blestemul şi victimă. Acest adevăr ne arată încă odată rostite de către părinţi împotriva lor. Durerea amintirii acelor
importanţa legăturilor sufleteşti. De cele mai multe ori lucrurile cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta, chiar dacă îşi

184 185
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practico
Cum intra demonii

dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice
Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra
din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor.
păstorului ei
Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme
Păcat că Dl. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Johnes este
involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit
fostul păstor).
să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi:
Ce mult îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor!
Să plece de aici, nu e omul care ne trebuie!
Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor
Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic!
Nu eşti bun de nimic.
Dacă predici mai mult de zece minute, ieşim cu toţii afara.
Nu vei face nimic în viaţa. Eşti exact ca şi maică-ta.
Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi.
Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil,
de 7 ani, a plâns dintr-un motiv întemeiat).
Blesteme involuntar puse de către păstor asupra
Nu te vei mărita niciodată. Cine ie-ar lua de nevastă?
congregaţiei sale
Eşti urât.
Sunteţi adormiţi cu toţii:
N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă.
Mai bine n-aş fi venit aici.
Nu te încrede în bărbaţi. Nu-ţi vor aduce decât necazuri.
Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba.
Eşti vicios, eşti rău.
Nu te vei schimba niciodată, aşa vei rămâne.
Blesteme involuntar puse de către un şef asupra
Aşa e familia ta, eşti ca ci.
subalternului
Nu faci nimic ca lumea.
Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor
Dacă o ţii tot aşa, mă duci la faliment.
Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea.
Conduc firma aşa cum vreau eu. Mai slăbeşte-mă cu
Eşti patetică.
creştinismul tău.
Te îmbraci ca un clovn.
O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. tine.
Când le văd în pat, parcă sunt în camera de oaspeţi.
De ce nu eşti ca nevasta lui John?
De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde
accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. Acestea
Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor
sunt, probabil, unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre
Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat.
care Pavel scrie în Efeseni 6, sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei
Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat
împotriva lor. Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi, cu
zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el).
autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu, refuzăm influenţa acestor
Copiii noştri nu văd nimic bun în tine.
cuvinte asupra vieţilor noastre, fie le acceptăm şi le credem. Dar
Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău.
imediat ce am făcut acest lucru, am dat vrăjmaşului dreptul de a ne
Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. Eu nu te-aş angaja
călca în picioare şi, curând, vom avea nevoie de eliberare.
nici ca măturător.

186
Cum intră demonii
I 'intleairca prin eliberare - Slujirea practica

e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care
Din nefericire, copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare.
cuvinte rostite împotriva lor. Săgeţile îşi ating, de obicei, ţinta După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din
Copilul (şi, deseori, adultul) face un legământ lăuntric care este o nou într-un pat şi, după un timp, a început să înţeleagă că nu top
formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie
repetarea acelor situaţii, orice s-ar întâmpla. normală cu un bărbat.
De exemplu, un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des
plâns, poate reacţiona, ca răspuns la situaţia dată, printr-o decizie întâlnite;
interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". Am slujit unui
bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la Nu mă voi ierta niciodată
46 de ani el nu a mai plâns niciodată. Dar preţul pe care l-a plătit Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns,
pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi, a fost situaţie care ar fi putut fi evitată. Cei care se acuză de producerea
enorm, Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii,
datorită blestemului auto-impus prin legământul interior, el a sfârşit *
prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc Sunt urât, grosolan, bun de nimic, o pacoste, etc
ani dc zile. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a
viaţa. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a ceea ce au spus alţii.
iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse.
Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine, Nu voi mai vorbi niciodată cu...
hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile
planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu, nu numai că ne limităm emoponale provocate dc anumite persoane.
potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control
acea zonă a vieţii noastre. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare
greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte, dar nu mai Dacă voi arăta atrăgător, s-ar putea să fiu abuzată din nou. în
pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru
Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după a-şi ascunde sexualitatea
eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi
comportamentului normal. Nimeni nu mă iubeşte, aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se
De exemplu, o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai apropie de mine
multe legăminte interioare, două dintre acestea fiind: „Niciodată nu Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au
voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni
periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi nu te poate iubi cu adevărat, ceea ce conduce la claustrare
„Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece emoţională şi retragere în tine însuţi.
bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). Deşi ulterior încercase
să învingă aceste legăminte lăuntrice, îi fusese cu neputinţă. Ea nu

188 189
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

Vreau să mar; Mai bine aş muri se opun, sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc, trebuie sâ fie
Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu:
creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este
sinuciderea. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent „...şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului. Evanghelia
decât ne putem imagina. Când îi intreb pe cei prezenţi la mântuirii voastre, aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul
conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se Sfânt al făgăduinţei şi care este o arvună a moştenirii noastre,
sinucide, de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite ... (şi) să vă lumineze
ochii inimii, ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui, care
Nu voi creşte niciodată sunt bogăţiile slavei,moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi,
Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, potrivit lucrării
răului pe care l-a suferit din partea acesteia. puterii tăriei Lui... " (Efeseni 1:13-14, 18-19).

Nu poţi avea încredere in părinţi 12. Obiectele şi clădirile blestemate
Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane
părinţi. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i prin intermediul acţiunii unui duh necurat, nu este greu sâ observăm
aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze, că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor, atlel încât
lăsându-1 să aştepte cinci ore. Durerea produsă dc acel cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi
incident l-a marcat toată viaţa. de acţiunea demonilor ataşaţi acestora.
Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt
Sexul este ceva murdar victime ale implicării directe in ocultism, dar adesea victima ajunge
Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a
asupra realităţilor vieţii. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat.
da un răspuns, el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui
murdar. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în subiect. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână
căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al ocultă, regele Ezechia, care a succedat la tron, a hotărât curăţirea
sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. acestuia. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi
după acea perioadă de apostazie, ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei
Toţi taţii îşi chinuie copiii din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit.
Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv, Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin, obiecte cărora să
de exemplu. Demonii asociaţi legământului lăuntric le dea o întrebuinţare păgână.
împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea
vindece dc rănile trecutului. pervertită a acestor obiecte, care au fost anterior consacrate lui
Dumnezeu, este mult mai mare decala oricărui alt obiect. De aceea
Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi, în
ocultişti, prin atacurile verbale ale celor care, din diferite motive, li ultimii ani, odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea

190 191 .
Cum intră demonii
I imUcaiya prin eliberare - Sl0fâajWi&fţfl

vestică, o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti, în interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi
special a potirelor şi a argintăriei de cult. Ca urmare, multe dintre scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ
bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului sfânt. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi
în permanenţă au trebuit să tic închise, cu execepţia orelor dc cult. vorbea din mijlocul rugului aprins. Dar cel mai interesant lucru nu
Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să este faptul că pământul pc- care sta Dumnezeu era sfânt (fapt
păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă evident) ci că pământul pe care se afla Moise era, prin contrast,
sensibilitatea spirituală dc a discerne, când lucrurile nu sunt în ncsiânt. Deci, nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin
regulă, dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea consacrare, ci şi pământul pe care ele se află.
unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan
iu apropiere pe timpul nopţii. Necesitatea de a avea azi, în biserici, (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau
oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ obiectelor în cauză Atunci când obiectele, locurile şi clădirile au
confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul fost folosite pentru închinare ocultă, prin păcatul comis le-a fost
bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu
Sfânt" (Fapte 6:3). Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care
natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior.
Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii, IntenUonat am folosit cuvântul exorcism, pentru a-1 deosebi de
Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere, cuvântul eliberare, care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile
xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti, cu toate
rele. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru
uneltele lui; şi va fi sfânt" (Exod 40:9). Implicapa pe care o aduce a desemna eliberarea oamenilor de demoni, dar el are un înţeles
acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc
pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau, de aceea, consacrate pentru a demoni a obiectelor şi a locurilor.
deveni sfinte. Urmând sfatul lui Augustin, multe dintre vechile biserici
Trăim într-o lume căzută în care, momentan, toate sunt sub engleze, au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din
puterea dumnezeului acestui veac (Satan). De aceea, înainte de sate şi oraşe. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci
conscarare, toate materialele folosite la confecţionarea cortului când au fost construite, mă îndoiesc că terenul pe care aceste
întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat
vrăjmaşului. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut drepturi, adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor
asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi demonice adică, in cele din urmă, lui Satan însuşi.
Viului Dumnezeu, era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care
de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra creştinii, dc multă vreme, aveau neîncetate probleme. Când sunt
închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa provocate, puterile ataşate locului pe care este construită clădirea,
Acest pasaj biblic, prea important pentru a fi sumar analizat în în special dacă acolo au avut loc sacrificii, de obicei dezlănţuie o
această carte, stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce puternică reacţie de împotrivire. Demonii care sunt legaţi de acele
urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi
uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru
Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile, este

192
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

eliberarea locului. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii, să se facă o
fost complet eliberat, în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire, proprietar
acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. precedent, etc). De exemplu, inelele de logodnă cumpărate de
Revenind la obiectele blestemate, trebuie să spunem aici câ ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost
uneori ne-am străduit din răsputeri, fără succes, să eliberăm unii folosite ocult dc către foştii proprietari. Dacă aceste inele au fost
oameni care, la rândul lor, doreau din toată inima sâ fie liberi. în vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau
unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte datorită divorţului, persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de
care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând, de aceea, o un duh conducător de dezbinare. Pentru siguranţă, toate bijuteriile
enormă putere demonică. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului.
lucruri de valoare. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. Pentru copii, de
persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am exemplu, o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. Am văzut că
constatat că, în cazul acestor obiecte, singura procedură de urmat şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie
este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile şi care au fost demonizatc prin blestem. Aceste păpuşi vor acţiona
oculte care, în acele vremuri, erau extrem de scumpe. Acele cărţi au ca un supraveghetor demonic asupra copilului, care se va ataşa
fost arse. nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut, poate toată viaţa, în robia lor.
Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare, învinovăţire
atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au şi exploatarea slăbiciunii altora, încurajează şi întăresc legăturile
pnmit putere, pentru aţi da seama cât de importantă este această sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. Aceste
parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un
au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. marc volum de ore dc manoperă, astfel că cei care Ic primesc se vor
Demonii vor striga dc frică, vor aduce tot felul de argumente simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. Nu vreau să spun că
„raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele toate jucăriile au un asemenea efect. Dar trebuie să ştim că cei care
şi în cele din urmă. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate!
controlul obiectelor blestemate, vor încerca uneori să împingă De obicei, trebuie distruse numai acele obiecte care au fost
victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când
Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect
întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor primit în dar sau aflat în posesie, sâ se facă rugăciune şi să sc rupă
stranii probleme în viaţa lor dc familie este : ,A> moştenit vreun orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili
obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". Ain constatat că între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. Am constatat
uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui câ atunci când se procedează astfel, obiectul primit în dar începe să
unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la fie privit într-un mod raţional şi, deşi apreciat pentru valoarea sa, nu
distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte.
ele sunt direct folosite în vrăjitorie. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt
Datorită acestor motive, nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. Uneori, acest lucru
bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei, care nu-şi dă

194 195
Vindecarea prin eliberare - Sliijin-a practica Cum intră demonii

seama că se expune la demonizare prin vizitarea, de exemplu, a 13. înclinaţiile
templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat Există trei principale categorii de înclinaţii. Primele două pot fi
drepturi prin falsa închinare practicată acolo. denumite şi tipare comportamentale restrictive.
Uneori, vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la în primul rând, există înclinaţiile care nu sunt determinate de
intrare. Dacă fac acest lucru ci oferă, dc fapt, închinare zeului componenţii chimici din corpul uman, nefiind influenţate nici de
demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea substanţele chimice administrate organismului în cantităţi
surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din rezonabile. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe
nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea
de aepuni. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. excesivă a mâinilor, privirea fotografiilor pornografice, etc).
Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea
(sau a uncia pe care doar au vizitat-o). Uneori, prin faptele săvârşite unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt
în acea casă, foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea
acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual substanţei), dar fără care victima nu poate trăi.
deja viciat, în care demonii se vor opune noului venit. Acest lucru A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care
se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini, simpla conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice, drogurile sau ţigările)
lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor
Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. în afara
creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor
testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea, după substanţe, există unele comportamente asociate cum ar fi
ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii frecventarea barurilor, căutarea prezenţei fumătorilor, etc.
foştilor proprietari. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor
murit în casă şi, cu toate că nu a fost implicat în ocultism, chimice şi vice-versa.
ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt
care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să
proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. renunţe Ia ele.
Alteori, duhul conducător din persoana care a murit se manifestă într-adevăr, victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea,
în casa sub formă de fantomă. Acest lucru se poate întâmpla şi demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin
atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată intermediul inclinapilor comportamentale.
demonic, cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. în unele De obicei, înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le
dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina accepte. Ele sunt, de cele mai multe ori, o reacţie la ceva ce se
Domnului în acea casă, ca parte a re-dedicării acelui loc, declarând petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce
tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului încurajează comportamentul în cauză. Aproape toate înclinaţiile din
Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. în care
de influenţa demonilor lui în acel loc. comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra
persoanelor cc aparţin acelui grup. Dacă gnipul în care te afli

196
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intra demonii

fumează, cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. Dacă membrii Respingerea
acelui grup se droghează, şi tu vei încerca să o faci.
Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod Frica
de viaţă, fie că este vorba de un anumit comportament fie dc
dependenţa de o substanţă chimică, vrăjmaşul va face tot ce poate Singurătatea
pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care
ea trăieşte. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea Problemele sexuale
demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo,
Uneori poate fi vorba dc o mărturisire, 'pocăinţă sau iertare, deşi Relaţiile rupte
rareori lucrurile sc vor limita doar la atât!
înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual)
prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost
rezolvate în mod corect. Un om care a fost respins cu brutalitate şi Controlul şi dominarea
care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor ••'>*y. '•: •
drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. Sau, un om care a Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face
trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supra- cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge
alimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul cote nebănuite la prima vedere.
conjugal (mâncând ciocolată, de exemplu). Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr, orice slujire nu are decât
Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc puţine şanse dc reuşită.
asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. Deşi demonii în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor
sunt prezenţi, eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când pasiuni este, de cele mai multe ori, uşor. Deseori oamenii, în special
emoţiile nu vor fi vindecate. fumătorii, doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează,
Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă, demonii carp
comportamentale este cel al tânărului care, mai întâi din curiozitate, controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor
apoi din fascinaţie, începe să privească imagini pornografice. Cu de scos. Dc obicei, aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic,
timpul, el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie!
putea opri. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. Omul acela este Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului
înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. Dacă nu o
In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici lac, fumatul va permite demonilor să intre din nou. Orice zonă de
rădăcina nevoilor lor, altfel pop petrece ore întregi încercând să slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină
scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata inspirată de Duhul Sfânt.
problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie
examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor 14. Frica şi fobiile
comportamentale : Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică, ci dragostea

desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). Reciproca acestei

198
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică _ Cum miră demonii

afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei ispitiri cât şi la demonizare. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste
perfecte a Iui Isus. atunci suntem vulnerabili la frică. Această minunate versete biblice: Cel care se încred in Domnul îşi
afrimaţie conţine mult adevăr, căci nu putem trece prin crizele şi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc, umblă
greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31).
siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da
Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. puterea de a ieşi biruitori din încercări. Dacă Dumnezeu ne-a promis
Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul aceste lucruri, cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie
sexual, accidentele, respingerea, vrăjitoria, etc, toate fiind puncte de puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi
intrare a demonilor. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu
rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric, nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările
frica de a se trezi din somn, frica de a nu se mai trezi din somn, frica promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui.
de bărbaţi, frica de femei, frica de a nu greşi, frica de păianjeni, etc. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui
Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor, crezând că totul va fi în
care poţi fi eliberat de ea, recomand cu căldură cartea Iui Graham regulă Nu este aşa. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe
Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). învăţăturile despre frică din care în esenţa lor pot fi bune, dar care nu reprezintă voinţa lui
carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham. Dumnezeu pentru noi, nu trebuie să fim surprinşi dacă, ajunşi ta
Nu orice frică este de natură demonică. Frica corect motivată este epuizare, vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în
un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. Este normal să păcat şi demonizare.
ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi
băgăm mâna în foc. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. odihnă. El ne-a promis că nc va susţine şi că, indiferent de criza în
Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la care ne aflăm, nc va da puterea dc a ieşi biruitori. Dar. din câte
Dumnezeu, Dc exemplu, Dumnezeu a creat sexul, dar Satan înţeleg eu Scriptura, aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când
încurajează abuzul sexual. în mod similar, Dumnezeu a creat fiica, umblăm în voia Lui. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc
dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. Dacă acceptăm par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat
să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre, Că acele lucmri sunt şi corecte. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul
vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului.
în robia fricii chiar şi în situaţiile în care, evident, nu există nici un
motiv de frică. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin Concluzie
mărturisirea ci ca păcat, chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile
acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de noastre prin multe puncte de intrare demonică. Lista punctelor dc
eliberare. întotdeauna este o cale de ieşire. Dumnezeu ne-a intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi, deşi
promis-o. majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile
menţionate, în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte
15. Oboseala şi extenuarea situaţii.
Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de

200 20!
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a
demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în
siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea
cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar
încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului
slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare,
împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi
bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. PARTEA C
Spre avertizare şi încurajare
Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de PRACTICA SLUJIRII
intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc
teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm PENTRU ELIBERARE
câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte
să-1 păstrăm şi in această slujire.
Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu .
l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem
protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc
igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin
dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă,
eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca
pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus
temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se
şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja,
slujeşte
le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi
Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este
va preveni asupra oricăror potenţiale pericole.
• doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică
merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este
celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o
Domn." persoană poate avea nevoie.
(Fiiipeni 2:10-11)

202 203
Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a
primi vindecarea prin eliberare

Introducere
Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când
au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după
cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui
vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile
medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi
remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi
vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc.
în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică
s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au
participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au
fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi
vindecaţi.
Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât
dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei
care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru
cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă
greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care
doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor.

205
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte
vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa
nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care
Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public
rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni.
în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama
ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In
cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare
acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei,
rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită.
în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ
celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie
normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este
este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt
cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili
oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni!
faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui
Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru
Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că
că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe
pot avea încredere în noi.
parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie
La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi
generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele
împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident,
slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate
unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie
ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea
ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au
persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de
primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece
eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de
la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o
acest subiect.
importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină.
Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea
credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu
piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea
discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună
verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă!
priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui
Dumnezeu (loan-3). I. Echipa de slujire
Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc
socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez
le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur!
Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi
206
207
Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare

de bun simţ, nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea împlini promisiunile. Trebuie să experimentezi puterea care se
dc vindecare. declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o
De ce este atât dc important să slujim în echipă? persoană, pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu
sc ii plural.
i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună
Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj în Numele Lui, El va fi în mijlocul lor. Urnişi, trebuie să înţelegem
eliberare doi câte doi (Luca 10; 11). Fără îndoială câ El a făcut acest bine cc vrea Isus să spună aici, Această afirmaţie nu neagă faptul câ
iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. Nici noi nu Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. Eu cred că
trebuie să facem altfel. Desigur, lucrurile se schimbă atunci când acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul
slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. în această războiului spiritual, atunci când doi credincioşi caro luptă împreună
situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul.
de oameni care., la nevoie, ne pot veni în ajutor. Noi am făcut o Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc
regulă din a nu sluji niciodată, în afara acestor reuniuni, individual în rugăciune, părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui
ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Când doi creştini de unesc
în' consiliere şi rugăciune, puterea spirituală care sc declanşează
ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui
Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai om la rugăciunea altuia.
spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire
la un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât
(Matei 18:19). Unii oameni scot din context acest verset, crezând că protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă
dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi
(indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu), Dumnezeu fizic, emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a
este obligat să le dea acel lucru! cărei eliberare slujesc. Când astfel de tuciuri se întâmplă, este
Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în foarte important să nu fii singur. Prezenţa a doi consilieri este o
rugăciune. Psalmistul spune „Domnul, să-fi fix desfătarea şi El îţi eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi.
va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). Cheia binecuvântării
Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii.
stă în relaţia pe care o ai cu Domnul, Numai atunci când ne găsim
Dacă slujirea sc face individual, nu va exista nici un martor la ceca
desfătarea în El, dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui
cc s-a petrecut în camera dc consiliere. Unui dintre numele date lui
Dumnezeu.
Satan este cel de „pârâş al fraţilor". El adoră sâ vadă cum oamenii
• Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească
sunt distruşi prin bârfă, zvonuri, scandaluri şi minciuni. Ştiind că
desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi
Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care
care sunt planurile Lui.
slujesc sub ungerea Duhului Sfânt, trebuie să evităm a-i pune în
Dacă cei doi primesc, independent unul de altui, acelaşi lucru
mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră.
din partea Domnului, ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus
Dacă slujeşti de unul singur, cine va putea spune cc s-a întâmplat
Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va
cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii

208
205
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism.
zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. lată, spre exemplu, Procedând astfel, cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial
cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. pericol.
Nimeni n-a fost. de faţă. Pastorul a prezentat acelei femei unele Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din
aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele consilieri de ambe sexe, pot apare şi situaţii în care cei consiliat să
lucruri, Femeia n-a acceptat sfaturile sale, a părăsit biserica şi a nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. O
făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. Apoi femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu
a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat, cu toate câ unul
izbucnit. Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. Femeia dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi
aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. deoarece n-a dorit pentru râu! pe care i l-au făcut.
să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu, demonii au avut in asemenea situaţii, noi adesea am început slujirea cu o echipă
libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui formată din două femei, ulterior adăugând echipei şi uu bărbat
Dumnezeu, (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi
Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur, punând bărbaţi). în general, slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate
o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. Dacă ei ar ft luat sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de
elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să către un membru al sexului opus) este o importantă parte a
slujească împreună cu cl, nimic nu s-ar li întâmplat. Ar II existat un procesului de vindecare.
martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a In concluzie, iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc
făcut acolo. implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare
Din păcate, a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost şi eliberare:
într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin, care s-a
folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da a) Nu slujiţi niciodată de unul singur.
frâu liber dorinţelor sexuale. Iarăşi, dacă o a treia persoană ar fi fost b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi
de faţa, acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este
incidente este imens. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei
credeau că pot avea o încredere dumnezeiască, deseori ei vor fugi unei alte femei; dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească
nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care, cred ci, unei femei sau două femei unui bărbat. Cea mai bună soluţie
i-a trădat. Nu este, de aceea, surprinzător că Isus a spus „Dar este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare
pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti
sex).
micuţi cate cred în Mine, ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie
piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei 18:6). arunci, în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare
în ocultism), este bine să fie prezentă şi o a treia persoană.
A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi
Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele
homosexual de către cei care îi consiliau.
cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el
. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim
pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent
singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. Vom evita astfel

211
210
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare

situaţia, cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură b) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii, interpretări sau
persoană decât ca două persoane independente: De aceea este insinuări ulterioare.
posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs c) Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va
greşit, prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor
menţinerea echilibrului sau, la nevoie, la corectarea orientării în timpul slujirii.
în slujire. d) Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în
d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit.
echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a e) Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca
depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei
între consilieri. schimbări,
e) înainte de sluijre, rugaţi-vă cu cei care slujesc. f) Slujirea poate fi condusă, la un moment dat, de diferiţi
f) înainte de slujire, întotdeauna puneţi-vă de acord asupra consilieri. Cel care nu slujeşte direct, se va putea ruga pentru
modului în care va decurge consilierea, Nimic nu poate .fi mai celălalt.
rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. Satan va g) Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de
încerca să dezbine! cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească
g) Slujirea te poate epuiza spiritual, emoţional şi fizic. De efectiv.
aceea, după slujire, nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât h) Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare.
fiecare să fie întărit, împrospătat şi zidit, gata să facă faţă i) Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga
unnătoarclor slujiri. Orice eventuală rănire produsă în timpul cu privire la diferitele aspecte ale slujirii.
slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. Nu j) Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. In
, este neobişnuit ca persoana consiliată, fără să-şi dea scama, timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care
să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i descriu situaţia în cauză,
slujesc. Desigur, această situaţie nu poate fi discutată în k) Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă
timpul slujirii, dar câteva minute dc rugăciune după terminarea o altă perspectivă în abordarea slujirii.
slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale 1) Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică,
celor care au consiliat. m) Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi
se pot ruga pentru protecţia acelui consilier,
Şi cu am trecut prin această experienţă. în timp cc mă rugam u) Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură
pentru situaţia familială a unei persoane, mi-am dat seama că îmi persoană. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca
vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să
slujire, am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! rămână echilibrate,
Dacă. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus, vom observa că: o) Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui
membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării
a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai lui într-o altă lucrare
mare decât cea a unuia care slujeşte singur.

213
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers, în nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să
siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi, alţi Ic ţină ascunse.
membri. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne
spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca
Chestionarul consilierului informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice. Pe parcursul anilor,
Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este
pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. Pentru loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie
a ajuta echipele dc slujire, Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător deconspiratc. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor
Chestionar al consilierului, considerat dc mulţi ca fiind deosebit de locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc
folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau
direct de la Ellei Ministries).
parte.
Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în
probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale confidenţialitate. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret, nu lăsa
multor boli. vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. Este
cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie, prin
2. Cum se începe slujirea mărturisire, lucrurile pe care le-a păstrai secrete. Noi nu trebuie.să
Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru facem niciodată acest lucru în locul lor!
eliberare, este important ca slujirea să fie imediat începută. Dacă Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu
situaţia persoanei este complicata, este bine ca slujirea să fie probleme deosebite, să notăm aspectele esenţiale. Dacă nu vom
precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată face acest lucru, memoria ne va juca feste în momentele esenţiale
fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. La această primă ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm.
întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală Mai rău chiar, te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o
până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai
Am observat că în slujire este foarte important să se facă, încă rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi, cereţi întotdeauna persoanei
de la început, evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate
persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei sub cheie, într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei
echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde de slujire.
întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare.
înainte dc a începe orice slujire, încurajaţi persoana să fie onestă 3. Scopurile cui?
cu Dumnezeu, cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. Lucru deloc uşor întotdeauna când o persoană cere rugăciune, aflaţi care este
pentm unii oameni (cel puţin la început)! motivul pentm care ca cere ajutor. Veţi afla câ, de cele mai multe
Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe", ori, ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele
jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze bolii dc care suferă.
trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama Deşi Dumnezeu doreşte, desigur, vindecarea unui om aflat în
că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici suferinţă. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă

214 215
I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare

perspectiva. Este foarte probabil ca, înaintea vindecării, să există csie un Dumnezeu al ordinii.
alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. Să luăm. de Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una
exemplu, cazul omului paralizat (Luca 5) care a.fost coborât la Isus dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea
prin acoperişul casei. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie poate conduce la boală. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum
vindecai de paralizia de care suferea. Dar atunci când Isus l-a privit, oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu
El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată legământul lui Dumnezeu. Cu cât o persoană înaintează în vârstă,
problema păcatului din viaţa acelui om, cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu.
Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice, cum
ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar ar fi iertarea celor care i-au rănit. Consilierea ca pregătire pentru
simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine, pentru ca vindecare şi eliberare, este, în esenţă, un proces de descoperire a
acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om, odată vindecat, legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi
să rămână lângă Dumnezeu. Fără îndoială, deşi era preocupat de de tratare a acelor legături. Starea spirituala a persoanei trebuie
însănătoşirea acelui om, Isus era şi mai preocupat de starea lui evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost
spirituală. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem prezentate în capitolul 2. Procesul dc eliberare este mult uşurat
niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum
în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu ar fi acceptarea, iertarea, domnia lui Isus, etc. Veţi constata câ unii
Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare, Am dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus,
constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru, deseori fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei.
Dumnezeu răspunde instantaneu. Cu cât o persoană se dechide mai Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi
mult către Dumnezeu, cu atât mai puternică este ungerea Duhului capacitatea de a fi cvanghelişti, ţxmtru a-i conduce pc oameni la
Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare Cristos. Pc parcursul anilor, sute de oameni au devenit creştini la
binecuvântarea revărsată. EIlcl Ministries. Deşi au venit peniru vindecare, ei au descoperii că
în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus, Cel care îi poale
Când discutaţi cu persoana, căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi
vindeca.
circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. Mulie
dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. Veţi Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi
afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe în inimile lor şi nu vor să ierte, fiind de importanţă vitală să-ţi dai
din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc
adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane, astfel poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii
încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi Duhului Sfânt.
confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. Dacă nu există aceste temelii, atunci când te adresezi unui
Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în demon care se manifestă, el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc
viaţa persoanei. Acest scop este o paite vitală a procesului de iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. Urmarea
vindecare. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop, dar ei poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire
trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia ulloi ioarâ iar cei care. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate
lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Dumnezeu demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate

216 217
Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

asupra lor. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare vindecaţi dar aceştia sunt, în general, numai cei care. prin harul lui
înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă Dumnezeu, şi-au pregătit inimile pentm slujire, au îndepărtat din
curăţire spirituală a „casei". vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi
sunt gata să primească vindecarea.
4. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut
în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a
observabile ale demonizării. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja
ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. Cei care se întărituri, uneori din primii ani ai copilăriei, chiar şi în vierile celor
roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea mai dedicări credincioşi, întărituri prin care exercita putere şi
după slujirea lui Isus. Deşi pare un ideal imposibil de atins, control. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să
evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor.
ştia ce se întâmpla in vieple lor. El Ic cunoştea atât simptomele cât întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere
şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22, Ioan care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. Uneori
2:55). vom primi un cuvânt de cunoştinţă. Alteori, prin darul deosebirii
Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia, să vindece şi să duhurilor, vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori
elibereze (Luca 9), El le-adat putere şi autoritate, ceea ce trebuie să Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care
însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau totul devine posibil. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne
problemele celor pentm care se rugau. în 1 Corinteni 12 Pavel ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi
face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt, Prin Duhul vindecare.
Sfânt, Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui
lucrarea Evangheliei. Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi
După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan, Isus a fost eliberare. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt
umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care
spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit; in Tine îmi găsesc Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi.
desfătarea" (Luca 3:22). Desigur, vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un
Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care, zilnic, a fost răspuns la situapa dată. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea
o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. înainte Domnului, el pare a nu mai veni. Am ajuns să înţeleg că, îh
de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt, iar la asemenea situaţii, există întotdeauna unul sau mai multe motive
Rusalii această promisiune s-a împlinit. pentm care răspunsul întârzie:
Din ziua aceea, toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot
sluji prin darurile Duhului, aşa cum a făcut şi Isus. a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu
Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă, este esenţial să ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui
fii botezat cu Duhul Sfânt. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Dumnezeu.
Sfânt, rugăciunea pentm vindecare va fi, sever limitată la mtina
expresiei religioase. Desigur, unii oameni vor fi chiar şi aşa b) Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a

218 219
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului secrete. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice
Sfânt şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici.
Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de
c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea.de exemplu) în investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid
care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea vrăjmaşului şi, prin falsele credinţe şi falsa închinare, devin
fizica. vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora
Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor
d) Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14), condamnând şi
receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea practicile religioase care, deşi par a fi o închinare la Viul
să spună Dumnezeu. Dumnezeu, sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în
inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20). Atunci când în inima
e) Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri persoanei domneşte egoismul, acea persoană practică auto-
care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu, idolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi
dumnezei afara de Mine ..câci Eu. Domnul Dumnezeul tău, suni un
cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost
implicaţi în religii false sau ocultism). Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5).
Oridccâte on punem propria noastră persoană, o altă persoană,
Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este, în esenţă, un obiect, o religie, un set de credinţe false, o societate secretă (cum
o lucrare prin care se expun planurile lui, atât în vieţile indivizilor este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la
cât şi în ale bisericilor. Adevăratul şi Viul Dumnezeu, în mod indirect noi îl înălţăm pe
Satan. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul
Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. Slujirea
pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor laudelor poporului Său (psalmul 22:3), Satan va profita şi el de
vrăjmaşului, atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc
Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă îi dau prioritate în vieţile lor. Demonii se vor ataşa falselor forme
că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi de închinare (cum sunt jurămintele, idolii, statuetele, ritualurile,
eliberare. De aceea unele slujiri pot fi, strategic, mai importante etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care, voluntar sau
decât altele. involuntar, se autoexpunc prin practicarea acestor păcate.
în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ Slujind atâtor oameni, am văzut că deseori germenii unei
ascultăm şi persoana căreia îi slujim, ccrându-l lui Dumnezeu să ne probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism,
descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa credinţă sau practică eretică. Implicarea se poate face, dc exemplu,
acesteia. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe, atunci
strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. când, în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân,
î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. Din
mijlocul rugului aprins (Exod 3:5), Dumnezeu i-a spus lui Moise
5. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism
fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare, câci locul pe care calci
Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare,
este un pâmânl sfânt". Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte
indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte

221
220
I •'tndecarea prin eliberări- - Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

aici este că pământul, care prin căderea omului şi domnia temporar uimitoare despre rudele, decedate sau încă în viaţă, care au fost sau
a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine, prin prezenţa lu încă sunt implicate în practici oculte!
Dumnezeu, sfânt. Similar, fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi
Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri sunt ataşate duhuri religioase specifice. Scriptura Ic numeşte,
loc de închinare, ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe generic, „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii
care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i s- vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din
închină in acel ioc. urmă unit se vor îndepărta de credinţă, dându-şi mintea unor
Desigur, sfinţenia este un atribut care aparţine numai duhuri înşelătoare şi unor învăţături ale demonilor" (1 Timotei
Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care
i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a
Satan, dumnezeul căzut al acestui veac. Deci, această descălţare victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt.
rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în
stă în spatele ei şi care dă, astfel, curs liber demonizării celor care robie confesională, duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care,
o practică. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care provocate, îşi declină identitatea. Atunci când denominaţia devine
au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus, oamenii
legături demonice şi boli. devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate.
Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni Desigur, în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi
creştin a fost un sikh. Deşi, în multe privinţe, slujirea lui era disciplină. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie
eficientă, el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. Puterea carc-l împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu
controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de nu ne cere să le purtăm!
duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. Abia Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află
când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol
ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale
Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de vieţii lor creştine, Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste
oameni. Invariabil, ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a lucruri, dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor, lupta pentru
bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la eliberarea lor este deseori dramatică. Puterea demonică din spatele
care ele proveneau. Uneori, datorită puterii dc blestem ataşate acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un
acelor obiecte, am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba.
atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor
Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă, de obicei fără ca practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. Implicarea în
persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba, în totală oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. Este
necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva
casele lor cât şi, uneori, în membrii familiilor lor. în podurile ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism.
caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor
decedate . Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri

222
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

6. Verificaţi liniile generaţionale Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în
în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile conducerea unor biserici, se tem că dezvăluirea unor secrete din
demonice pol coborî pe linie generafională, astfel îr cât o generaţie această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a
poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. reputaţiei pe care o au. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de
Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii, şi in special eliberare şi vindecare. Satan se bucură să vadă aceste lucruri
pe cei care par a avea probleme de multa vreme, sâ* investigam cu deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic
atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un
Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci subiect interzis.
când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă, deseori a trebuit
părinţii sau bunicii D\>s. de această boală? ". Medic ina recunoaşte să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru
că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta a-şi controla demonic victimele. Isus ştia ce spune atunci când i-a
Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică, răspuns lui Nicodim „...oricine face râul, urăşte lumina...ca să nu
acest mod de transfer nu este o regulă. Şi chiar în calul transmiterii i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20).
genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele
declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini.
Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat
generaţional al precedentelor două sau trei generaţii, în care să se comis după convertire, păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând
indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. Adesea lumii necredincioase. Din nefericire însă mulţi creştini, în loc să
distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul ducă modul creştin de viaţă în lume, au adus în biserici standardele
simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru dc viaţă lumeşti. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc
al familiei, este foarte scurtă. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care
vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude, Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace.
cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Trebuie xă cercetăm nu Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate
doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului. La fel informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului
cum trupul poate fi afectat de boli, comportarea unei persoane poate sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care
fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. mărturisesc aceste păcate. Este esential ca atmosfera. în care cei ce
Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o mărturisesc aceste secrete, atât de mult timp ascunse, să fie una de
generaţie. Spre exemplu, la moartea bunicilor denumii care au încredere, dragoste şi respect.
drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între
a-şi menţine prezenţa în acea familie. oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată
viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire, pocăinţă
7. Exploraţi trecutul sexual şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat
Viaţa sexuală este considerată, de obicei, ca fiind un subiect ce pentru a intra în ele. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului
nu trebuie discutat. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport
subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. sexual. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie

224 225
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru
Insă atunci când raportul sexual se produce, actul acela este alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16).
perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". în cadrul unei Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri
relaţii dumnezeieşti, odată ce s-a rostit jurământul marital, raportul ascunse, Dumnezeu poate. înlătura toate consecinţele lor. Acest
sexual poate avea loc. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din
când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri Luca 5 cu propriu! păcal. înainte de a se ruga pentru vindecarea
devine imposibil, căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc bolii de care acesta suferea.
acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care
l-au făcut. 8. Căutaţi semnele respingerii
Reciproc, atunci când două persoane necăsătorite au un raport Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei
sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care, răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea
scriptura!, desăvârşeşte căsătoria, a avut loc. Astfel, Satan are (Sovercign World). Această carte ne ajută să înţelegem cum este
dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică", posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile
pentru tot restul vieţii lor, Această legătură, poate acţiona ca o celor care au fost respinşi.
conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor, Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt
Ceea ce, astfel, a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat importante puncte dc intrare a vrăjmaşului, Vindecarea nu va veni
decât prin mărturisire şi pocăinţă, cerându-1 lui Dumnezeu să rupă, atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs
prin lucrarea crucii, legăturile sutleteşti care s-au stabilit. respingerea nu sunt iertaţi. In încercarea de a rămâne în viaţa
Când Dumnezeu face acest lucru, vindecarea şi eliberarea din victimei, demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin
robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii acolo.
înlănţuiţi în păcatele din trecut. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei
încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au care răspund la numele de respingere, frică de respingere şi auto-
fost abuzaţi sexual. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual, respingere. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în
agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică, indiferent dacă raportul persoana respinsă, într-o necurată troică dc control demonic. Aceşti
sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc)
în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană,
parteneri, uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot
tuturor celor pe care şi-i poale aminti. Dacă nu şi-a putut aminti intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. Deşi nu trebuie
numele lor, i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic
despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu pot genera, trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor
acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire
Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi, am la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile
tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei, cei mai deţinute de aceşti demoni specifici. Personal, prefer ca înainte de a
semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită
Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare

216
227
f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit
interioară, acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri
accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual, adesea apărând pericolul
printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii.
demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice.
Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate
9. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti
accidentelor de maşiuâ. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice
Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex, Satan se poate
încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a
folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe
suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana
alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost
apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de
stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. Demonii se vor putea
duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului.
folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer.
Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai
Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o
activă. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care
frică de tot ce înseamnă nou, frică ce-i detennină sâ-şi ceară
dorea să le facă.
permisiunea de a face unele lucruri pentru care, evident, nu trebuie
Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma
să ceri aprobarea cuiva.
spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat,
Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată
accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti
dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană
stabilite între cei implicaţi în traumă. Este, de asemenea, posibil ca
iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i
anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască
priveşte fără a cere pennisiunea cuiva, foarte probabil că ei sunt
mărturisite, renunţat la ele şi iertate. Atunci când avem de-a face cu
manipulaţi demonic.
consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul
îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi
dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. Oricare
să-i spună mamei ei că o iubeşte, dar că asta nu înseamnă că trebuie
dintre ele poate fi relevant.
să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. Mi-a strigat „Nu pot
Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave, efectul
face aşa ceva!M-ar omorî!". Uneori mamele şi soacrele înceracă
produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta
sâ controleze şi sâ domine întreaga familie,
suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. în
Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie,
aceste cazuri, demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor
dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi
fi dislocaţi cu uşurinţă. Consecinţa este câ persoana poate suferi la
sâ devină mature. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii,
nesfârşit din cauza unor răni nevindecate, produse poale cu mulţi
părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile
ani în urmă Tmpul, pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece,
acestora. Dacă e nevoie, ei îi pot sfătui şi ajuta, dar asta nu înseamnă
rămâne afectat de consecinţele accidentului, uneori zece sau
că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei!
douăzeci de ani după producerea acestuia.
în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc
10. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor
vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „cu inima
Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman
zdrobita". Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru
într-o stare de şoc. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine
pansarea (vindecarea) inimii, chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi
cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire
ani în urmă. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin
medicală care, uneori, se întind pc termen lung.

228
) inclecarea ţu-in eliberare - Slujirea practica

eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când
Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor,
Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă
rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. Este o
mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de
situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. Am ajuns la
concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de
acest aspect al slujirii de eliberare. Efectele acesui gen de rugăciune
pol fi dramatice, pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt
anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a
chemat. Cum să ne rugăm

Recapitulare
Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa
La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa
pentru pregătirea eliberării. Ordinea în care ele sc produc nu este,
şi intra înlr-o persoană. Ultimul capitol a descris importanţa
de obicei, semnificativă, Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o
pregătirii slujirii pentru eliberare. Să ne concentrăm acum atenţia
persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora
asupra procesului dc eliberare propriu zis.
(uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. Este
foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un în timpul interviului, consilierii au luat notiţe privind zonele în
proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu care prezenţa demonilor este probabilă. Acum, ei vor trebui să se
pas prin rugăciune şi eliberare, adreseze acestor zone. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi
le va porunci să plece, este esenţial ca persoana consiliată să
Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din
participe activ la ceea ce se întâmplă. Ea nu trebuie să aştepte pasiv
viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc
ca altcineva să facă toată această lucrare. Fiecare om are o voinţă şi
(după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone.
dacă ea nu este activ implicată, eliberarea poate fi incompletă şi dc
Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la
scurtă durată. •.
investigarea altora. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai
important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu
persoana căreia îi slujim, Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Un bărbat care vrea să fie eliberat
Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual, nu va fi
persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. eliberat de acel duh. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc
primul loc în viaţa sa, să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul
Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală, dar
sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. Demonii vor şti că omul
dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare
acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci
persoană într-un mod diferit. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut
sâ plece, vor pleca. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât
numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). Pe cât posibil trebuie
la El prin acoperiş, Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. Biruinţa a
ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus.
fost obţinută abia după aceea.

230 231
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică
Cum să nc rugăm

Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Tine. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc
Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa, trăind în aşa fel încât să nu ca Mântuitor a! meu. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din
mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele, Domn al emoţiilor,
dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea simţămintelor şi reacţiilor mele, Domn al voinţei şi al deciziilor
Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi melc, Domn al trupului şi al comportamentului meu, Domn al
persoana este gala să fie slujită, este nevoie ca cei care slujesc să sc duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. Domn al timpului meu,
roage pentru lucrurile care, în timpul consilierii, au fost aduse la
al muncii mele, al casei mele, al familiei mele, al bunurilor mele şi
lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând, am constatat că
al tuturor relaţiilor mele. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele
rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea
pentru ca tu să pot fi liber. Amin.
consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le
aminteşte anumite lucruri importante în slujire.
Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare
Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească
Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie
rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. Trebuie
gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri
repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce
venite generaţional.
poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia
inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din
Rugăciune:
inimă eliberarea este pupn probabilă
îmi iert necondiţionat toţi strămoşii pentru toate lucrurile care
Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să
le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. în Numele lui Isus mă rup de
înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării,
consecinţele păcatelor lor. In calitate de copil al lui Dumnezeu
construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află
chem acum puterea sângelui lui Isus pentru a mă elibera de
fiecare persoană în parte. Desigur, rugăciunile de mai jos pot fi şi
consecinţele păcatelor gene raţionale. Mă declar liber de
un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor
consecinţele oricăror activităţi oculte de pe linia tatălui sau a
situapi întâlnite.
mamei mele (în acest moment esle important să specificau orice

activitate ocultă de. care aveţi cunoştinţă), de blestemele şi
Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa
declaraţiile care mi-au afectat viaţa, de bolile ereditare şi de
persoanei
efectele oricărora dintre păcatele strămoşilor mei care mi-au
Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care afectat in vreun fel viaţa. Mă rog în Numele lui Isus, care pe crucea
doresc să fie eliberap, chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să
spiritual. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă pot fi liber. Amin.
eliberap pentru că anumite zone din vieple lor, în Ioc să fie sub •
domnia lui Isus, sunt fie sub propriul lor control fie sub control
Iertarea celor care ne-au făcut rău
demonic.
Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. Atâta vreme cât nu
vrem să-i iertăm pe ceilalţi, nu putem primi iertarea propriilor
Rugăciune:
păcate (Matei 6:15). La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un
Doamne Isuse, mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de
interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc

232
233
Cum să ne rugăm
Vii ut cm rea jirin eliberare - Slujirea practicii

care trebuie să-i Iert». Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume, vinovat, în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a
trebuie sâ o tacă! degenerat într-o rasă căzută, care suportă acum consecinţele
Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci păcatului.
când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. .'

Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi Rugăciune:
unii demoni care se vor manifesta, încercând să oprească procesul Tată, îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care
iertării. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă le-am făcut. Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile
acest important pas spre eliberare. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. in Numele lui Isus. Amin.

Rugăciune: "Iertarea" lui Dumnezeu
Isus, tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi iertat. Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că, deoarece El nu poate
I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi cei care m-au greşi, Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl
rănit. acuză pe Dumnezeu, ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au
(In acest moment trebuie rostite cu voce tare numele tuturor
întâmplat anumite lucruri. Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc
celor care trebuie iertaţi). Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni
a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan.
in libertatea iertării mele. In Numele lui Isus. Amin.
Rugăciune:
Unii oameni, înainte dc a ierta anumite persoane, au nevoie să Doamne, mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de
se pocăiască de mânia ascunsă, resentimentul, amărăciunea pc care care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te
le-au avut împotriva acelor persoane. Acest lucru este un păcat, rog să mă ierfi. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea.
chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Ta de a
în cauză. mă elibera. în Numele lui Isus. Amin.

Rugăciune de pocăinţă de gândurile negative împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da
unei persoane: drept de intrare demonilor
Tata. mărturisesc că datorită faptului că am fost rănit, am
păstrat în inima mea mânie, resentiment şi amărăciune împotriva a) Păcatul ocultismului
lui...(menţionaţi numele fiecărei persoane). Recunosc că acest Rugăciune de mărturisire:
lucru este un păcat, mă pocăiesc de el şi renunţ la el. Te rog să mă Tată, mărturisesc că prin implicarea în următoarele practici
ierţi şi să mă cureţi. în Numele lui Isus. Amin. oculte am păcătuit împotriva Ta şi împotriva cuvântului Tău (rostiţi
cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Recunosc
Iertarea de sine că toate aceste practici sunt închinare la Satan şi acum aleg să-L.
Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc pun pe Isus pe tronul vieţii mele. Te rog să mă ierfi pentru orice
într-o falsă vinovăţie şi în robie. Uneori ei se consideră răspunzători activitate ocultă în care, cu sau fără voie, am fost Implicat. In
dc unele lucruri, cum ar fi un accident de care nimeni uu este Numele lui Isus. Amin.

234 235
(Indecarea prin eliberare - Slujirea practică Cum să ne rugăm

b) Păcatul sexual ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. îţi
Rugăciune de mărturisire: mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să
Tată. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am pot fi curăţit. Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. în Numele lui
cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii Isus. Amin.
mele. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce
tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi
Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. s-au pocăit de el, să le amintim ce spune Scriptura:
Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. Renunţ la toate
„Dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios şi drept ca să
plăcerile asociate acestor păcate. Te rog să-mi cureţi memoria,
să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi.. în Numele lui Jsus. Amin. ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan
1:9).
c ) O r i c e alt păcat activ Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care
ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii
Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici
pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16).
în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de
problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii.
R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan
Rugăciune de mărturisire:
După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate,
Tată, Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care
renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă
am arătat-o faţă de păcatul... (menţionaţi păcatul sau păcatele
o condiţie a iertării. Această renunţare este implicată în rugăciunea
implicate). Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te
prin care Isus este proclamat Domn.
rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. în
Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util
Numele lui Isus. Amin.
ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor
puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. Această acţiune
Pocăinţa de păcat
este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au
Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat.
asupra persoanei. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem
Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi
lui nimic), ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus
o acceptare a responsabilităţii personale. Pocăinţa însă este o
S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru
expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni
atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă
ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest
în Ierusalim (Matei 16:23).
lucru chiar, regulat dar dacă nu te întorci de la păcat, rugăciunea de
mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau
Declarare personală:
putere.
Satan, renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea.
Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus
Rugăciune de pocăinţă:
Cristos din Nazaret. închid uşile vieţii mele la toate punctele de
Aleg să mă întorc de la păcatul meu. Tată, Te rog să mă ierţi
intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din
pentru tot trecutul meu, să-mi dai discernământul de a recunoaşte

237
236
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm
trecut, iţi declar in Numele lui Isus. care le-a înfrânt la Calvar. Cil cu Duhul Sfânt
Umplerea
nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază, deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ
mârturisil. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii
cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a
prin sângele Domnului Isus (.'ristos Duhului Sfânt, o ungere care să „rupă jugul". Opriţi-vâ şi aşteptaţi
eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei.
Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi
Dc obicei, interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face.
sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii
demonii. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul
parcursul slujirii. Fifi pregătip, căci eliberarea sc poate produce dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc
după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci
comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit.
când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane, primul punct de
acces este prin duhul acelei persoane. Ungerea cu ulei consacrat
Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului, zonă în
In Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, rup orice care, de obicei, sc află demonii.
legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului, sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind
care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei, spunând lucruri de genul „Aide, arde, ia-l de
persoanelor implicate). Despart aceste legături in mod aicifi". Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul
supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat, la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat.
influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi, puteţi numi Desigur, demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de
aici persoana în cauză), şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţadin Duhului Sfânt peste acesta.
fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip], Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să
puteţi numi aici persoana In cauză). rostească o rugăciune de consacrare către Domnul, cerând să fie
umplut cu Duhul Sfânt. în astfel de ocazii am văzut câteodată cum
Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. Când îşi
eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu, oamenii primesc uşor Duhul
s-a făcut referinţă. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de
Sfânt
eliberare, continuaţi astfel:
Rugăciune de consacrare:
Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc, îmi încredinţez întreaga fiinţă - duh, suflet şi trup
această legătură sufletească nedumnezeiască. Nu mai ai nici un - in mâinile Tale. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să
drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. In Numele lui Isus. Amin.
imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui... (numiţi persoana
pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială, uneori persoana va fi gata să primească slujirea
vreunul dintre membrii familiei lui. In Numele lui Isus. Amin. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate, sau poate

239
Vindecareajirin eliberare - Slujirea practica

chiar nici una, dintre aceste rugăciuni. Acest lucru se întâmplă mai
ales la reuniunile publice, după ce Duhul Sfânt, prin învăţăturile
prezentate, a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite
probleme în ordine cu Dumnezeu. în aceste situaţii, de cele mai;
multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor
întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi
au fost subminate prin pocăinţă. Capitolul 7
Dar am constatat că. orice încercare de a sări peste vreuna dintre
fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când
persoana cere slujire individuală), este o decizie riscantă. Este Slujirea pentru eliberare
important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere
simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate, La o primă
consiliere se poate trata păcatul ocultismului, folosind rugăciunea
prezentată dc noi (sau una similară), căutând eliberarea persoanei în
acea zonă. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă
din viaţa acelei persoane. Exercitarea autorităţii
Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii.
Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor, Satan.
nedumnezeiască (de exemplu), este puţin probabil ca eliberarea să Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere
se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe, în aceste şi, de aceea, El nu S-a supus niciodată lui Satan. Satan este
cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. Consilierii trebuie să stăpânitorul acestei lumi, dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni
caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! 1:18-23), într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a
Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o Celui Atotputernic. Satan este sub picioarele Sate
aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate
demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). în
Marea Trimitere, Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii
credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei,
primii creştini, să le facă. Dc aceea, credincioşii lucrează în puterea
aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici.
Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. Dacă o persoană alege
să-şi trăiasă viaţa în păcat, fără credinţă în Dumnezeu, orice demon
care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea
persoană. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de
vindecare prin eliberare. Trebuie ca drepturile demonilor să fie
îndepărtate.
Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este
permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18).
241
240
Slujirea pentru eliberare
Vindecarea prin «liberare
- Slujirea practică
mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care
în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se
slujeşte pentru eliberare.
închid uşile prin credinţa în Isus, siarca persoanei poate ajunge,
Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări
după eliberare, chiar mai rea decât a fost înainte, şi mai mulţi
puterea manifestărilor. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o
demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi.
hrană pentru demoni., fiind absolut necesar ca în timpul procesului
Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana
de eliberare să se producă refularea durerii- emoţionale şi a mâniei
doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu, atunci procesul de
..depozitate" în victimă.
eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu
Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta, uneori,
asupra unor fiinţe spirituale care, ca şi autoritate, sunt sub noi şi a
la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei, în
căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Pentru
special atunci, când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar
aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate.
drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat
Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu
evidente. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării
adevărat cine sunt ei în Cristos.
gencraţionale. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc
Pentm a înşela şi mai mult oamenii, Satan va permite celor
s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate, de aceea, „mărtunsi
implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. El dă
pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor.
unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce
Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o
cred că eliberează oamenii, dar care nu-L cunosc cu adevărat pe
persoană, este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a
Dumnezeu. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni
ieşi însă din ca. Adesea, felul în care ei se manifesta este un indiciu
în Numele Său, dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am
asupra naturii lor. De exemplu, în cazul vrăjitoriei generaponalc
cunoscut; depârtafi-vd de la Mine... *' (Matei 7:23).
este posibil ca trupul persoanei sâ ia, involuntar, pozipa specifică
Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări
unui anumit ntual ocult. Este posibil, de asemenea, ca persoana sâ
fizice, dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că
simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului, fapt cc
persoana nu poate fi eliberată. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de
inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să
la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o
se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă.
este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine
Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea
făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă.
Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care
De exemplu, cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult, cu
Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. Acest fel de a proceda face
atât mai uşoara va fi eliberarea ci. Dar dacă mânia şi rănile
ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe
emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate, demonii vor profita
dwnonizatul din Gadara. Acel demon a fost obligat să răspundă
de ele pentru a sc opune eliberării, efectul fiind o explozie de
întrebării lui Isus şi să spună adevărul. Deşi nu recomand a se face
violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională.
din converasţia cu demonii o practică normală de slujire, am
Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează, naiv,
constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a
că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. Iar unii
confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este
dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea
necesara în procesul de vindecare prin eliberare. Dar nu trebuie să
interioară spunând câ ca nu este necesară. Dacă dorim o vindecare
uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea
deplină ambele sunt necesare. Experienţa ne-a arătat câ deşi
de a elibera persoana. Manifestările demonilor pot varia de la caz la
vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare,
caz.
dacă ea nu se produce înainte de eliberare, procesul eliberării va fi

243
242
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intra demonii

Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate.
degrabă trebuie grăbită slujirea, fie pentru ca eliberarea să fie Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la
deplină, fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există pământ.
demoni. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă
nu există ceva care blochează eliberarea, iar apoi să spunem Căderea la pământ
persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri, deseori Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru
Domnul va vorbi direct celor slujiţi, arătându-le care sunt drepturile vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ
datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni.
în general, atunci când eliberarea se produce persoana este Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor
conştientă că, pe plan spiritual, ceva deosebit are loc, chiar dacă nu atinşi de prezenţa Domnului. Când această atingere se produce,
există manifestări vizibile. Când manifestările au însă loc, trebuie demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar
sâ liniştim persoana, care se poate simti pângărită şi stânjenită de controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să
prezenţa demonilor, în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un discernem cc se întâmplă.
alt mod ce produce durere. Duhurile sunt rele şi necurate, nu Palpitaţiile
persoana Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată.
Când demonii încep să iasă, orice manifestare devine posibilă Este fie o expresie a fricii naturale, fie o consecinţă a reacţiei
Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. demonilor care trebuie sâ plece.
Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare
a ungerii Duhului Sfânt şi este, de aceea, important să discernem ce Presiunea
se întâmplă cu adevărat. Uneori, ungerea Duhului Sfânt este cea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor.
care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare.
Durerea fizici
Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite,
deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă, cu atât este mai Când un demon este silit să sc manifeste, el va cauza uneori
puţin probabil ca manifestările să fie violente. Este foarte important durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. Este, în
special, cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt
ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi, atât pentru a discerne ce
ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut.
sc întâmplă cu persoana, cât şi, uneori, pentru autoprotecţie!
Noduri în gât
Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia
Unele posibile manifestări demonice
şi gâtul. Uneori, atunci când demonii ies, persoana poate simţi o
Răcirea trupului durere fizică in gât.
Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate
Greutate în respiraţie
morţii sau unor serioase practici malefice.
Atunci când demonii ies prin respiraţie, de obicei se produce un
Tremuratul ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat
Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului, fie sau tuse. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei
prin tcrmuratul întregului corp. localizate în zona plămânilor.
Scuturatul Agitaţie în stomac
Atunci când tremuratul se amplifică, este posibil ca acele părţi Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite

244 245
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

înainte ca eliberarea să se producă, dând victimei senzaţia că ceva Divergenţa şi convergenţa globilor oculari
se învârte în stomacul ei. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în
(deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). Este ochi. Privirea comportă autoritate. Demonii vor face tot ce pot
posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). pentru a evita contactul prin ochi, cea mai obişnuită tactică fiind
aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi, astfel
Starea de rău sau leşinul încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină
Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului imposibili
(în special la cap), nefiind limitată doar la zona stomacului.
Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. ?i.-.r«a ochilor «este cap
Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei, demonul a
Dureri subite de cap
împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i
Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii, duhurilor victimei. Acest, lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a
de religiozitate, ale falselor religii său idolatriei. Victima simte
fost implicată în vrăjitorie.
uneori un fel de presiune împrejurul capului, ca şi cum demonul ar
încerca să-i comprime creierul. Mişcări (sau senzaţii) sexuale
Când se manifestă, duhurile sexuale pot face uneori ca persoana
Mişcări nefireşti
să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale.
In timp ce demonii pleacă, este uneori posibil ca braţele şi
picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Aceste mişcări pot Limbile demonice »
trăda, uneori, felul în care demonii au intrat în acea persoană Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. Este uşor să discerni
Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri, pe măsură ce rigiditatea unei limbi demonice, complet diferită de limbile ce sunt
eliberarea se produce. un dar al Duhului Sfânt.

Contorsionarea trupului Acţiunile violente
Când duhurile ies din coloana vertebrală, de exemplu, spatele In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate, violente,
persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. Este ca şi cum
Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită, aşa că demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri,
trebuie să discernem ce se întâmplă în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi!
Strigătele
Strigătele indică, de cele mai multe ori, plecarea unui demon dar Când simt că sc apropie eliberarea, unii demoni pot determina
dacă ele continuă fără încetare, poate fi vorba şi de emoţiile care au persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să
nevoie de vindecare. înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de
ceea ce le spun demonii.

Dilatarea pupilelor
Ochii sunt ferestrele trupului. Când intră lumina lui Dumnezeu, Şuieratul
demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. De aceea nu este
normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau surprinzător că demonii, care sunt supuşi „şarpelui celui vechi.
Ia întuneric). Demonii se manifestă. Diavolul", se pot manifesta în acest fel. Şuieratul poate indica şi
prezenţa unor duhuri ce imită felinele.

24« 247
I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE - SLUJIREA PRACTICĂ
CUM INTRA DEMONII
Huruitul din gât
Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a
Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în
sistemul digestiv. răni persoana sau pc oricine altcineva. Vom întâmpina rezistenţă,
dar dacă am subminat toate drepturile demonilor, ei vor trebui să
înjuratul
plece.
Când anumiţi demoni sunt expuşi, este posibil ca victima care, Dacă, după un scurt interval, observăm câ demonul, deşi se
altfel, nu înjură niciodată, să înceapă dintr-o dată să folosească un manifestă, nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă
limbaj josnic. Acei demoni, desigur, nu suportă gândul câ vor fi nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. Uneori
scoşi afară.
sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt
Mârâitul şi lătratul demon, trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea.
în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul
Sunt caracteristici animale specifice, dc obicei, câinilor.
Manifestarea duhurilor animaliere este, de cele mai multe ori, o conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a
indicaţie a implicării generaţionaie în religii false, vrăjitorie sau încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci
satanism. când cl are un sistem dc apărare bine organizat, sistem ce trebuie
Răcnetele distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. Când acest
sistem cade, chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici
Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii, ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. Un
jaguarii, ele) Dind, dc asemenea, un indiciu al prezenţei unor demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc
puternici demoni ai ocultismului. care le are.
Mugetele Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună
unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o
Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază, dc obicei,
prezcnpi unei puternice răzvrătiri. persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi.fără apă",
locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din
Mirosurile pătrunzătoare
oameni. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc, Demonii
La plecare, unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru
Acest luciu sc întâmplă în mod normal, numai atunci când avem se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo
dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în
Tentativele de xgâriere adânc, nici noi nu trebuie s-o facem!
Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. Ele pol veni pe îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată, îi putem
linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin exila din spaţiul care ne înconjoară (casă, biserică etc), spaţiu ce
idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). trebuie sâ fie curat spiritual, dar nu avem autoritatea dc a scoate
Târâtul pe jos asemenea şarpelui demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui
Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi
Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc, la sfârşitul
decât şuieratul).
veacului.
Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente, deşi
Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se sunteţi convinşi de prezenţa demonilor, nigaţi-vă specific. Pentru a
produce, trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în nu fi scoşi, unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. Adresaţi-vă

248
249
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Cum intră demonii

direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi Îngrijirea după eliberare *
cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în
eliberarea. apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. Deşi în
Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare interior se simt curaţi datorită eliberării, uneori oamenii sc simt
trimise sâ slujească pentru cei care vor moşteni mântuirea " (Evrei pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut. CereU-I tui
1:14). Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a
mântuiri, aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate.
sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. în general, eliberarea se produce în etape. Domnul va aduce
Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor, am vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp
auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită.
îngerilor, ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I Astfel, persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. Nu
cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea
Calm, dar ferm, amintiţi-le demonilor că ei.se află sub sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei
autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui care slujesc). în cazul demomzărilor grave, nu lăsaţi persoana
Isus. Porunciţi-le apoi, în Numele lui Isus, să plece. Nu este nevoie singură imediat după ce s-a terminat slujirea.
să ridicări vocea sau să vă agitaţi, deşi atunci când îşi exercită După slujire poate fi necesar ca, nu peste mult timp, sâ
autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. contactaţi persoana, atât pentru a observa progresele înregistrate cât
şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm
Căi de ieşire a demonilor ; continuarea vindecării. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9
Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de
intrat. Când demonii sunt scoşi, ei pleacă, în general, printr-una din acţiunea ulterioară a vreunui demon.
următoarele căi: Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire, vom învăţa sâ
alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare
a) Fără nici o manifestare evidentă interioară. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele
b) Prin gât şi prin gură (uneori prin nas), cu un căscat adânc, tuse, slujirii personale. Este important să fim flexibili, astfel încât să
vomă, înăbuşire, tăierea respiraţiei, etc. putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm
c) Prin ochi - uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt.
' de demonii care au intrat prin ochi.
d) Prin urechi
c) Prin creştetul capului
f) Prin mâini şi prin vârfurile degetelor
g) Prin picioare şi prin degetele picioarelor
h) Prin orificiile sexuale
i) Prin orificiul anal

250 251
Capitolul 8

De ce unu oameni
nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita
o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această
prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru
care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive,
listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru
vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus

2. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să
elibereze oamenii
3. El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece
4. Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual
3'. A mârâciunca şi neiertarca
6. Durere sau vinovăţie nerezclvată
7. Consilierii se roagă greşit
8. Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea
demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un

253
De ce unii oameni nu suni eliberaţi?
Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

26. Amintiri ce trebuie deblocate
asemenea punci de vedere)
27. Pasivitate
9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit
28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu
10. Există încă legături sufleteşti nedumnezeieşti în viajn sunt corect relaţionap unii faţă de alţii
persoanei
29. Planul Iui Dumnezeu
11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul
nedumnezeiesc 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se
pregătească să-L întâlnească pe Domnul
12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte
al căror control nu a fost încă îndepărtat
13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită
necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura*
anterior activitatea acolo)
14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie
de vindecare
15. Există blesteme de boală sau de moarte
16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ
17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de
traumă nemărturisită
18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă
19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe
20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu
(din cauză că nu este de acord cu acel lucru)
21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o
revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic
ascuns asupra persoanei slujite
22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată
23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască
24. Lipsă de disciplină în biserica locală
25. Legal ism
255
254
Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea
După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc
care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare
există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că
oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu
cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa
Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut.
Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care
s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii
trebuie să ţină cont dc ele:

1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre
Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este
Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care
lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu
Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra.

2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ
Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă,
nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă
umpluţi cu Duhul Sfânt.

257
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau'

Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18, Duhul Sfânt este credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Ei ne pot ajuta să ne
Sfătuitorul, Mângâietorul şi tăria noastră. Avem în permanenta vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi, arătându-ne zonele
nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. Grupurile mici de
Cristos. părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. Dacă biserica ta nu
are asemenea grupuri, caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei
3. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un
lucreze în tine gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la
Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă întâlnirile lor din cursul săptămânii.
în voia Iui Dumnezeu. Este bine sâ ne facem un program dc citire
zilnică a Bibliei, cu note explicative asupra textului. Dar este 7. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta
important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea
sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. Dacă îl lăsăm să nc
hrănească şi să nc încurajeze, vom observa că în vieţile noastre se
4. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu vor produce, în scurt timp, schimbări pozitive. Dacă avem
Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. Studiază ceca ce ne probleme într-o anumită zonă a viepi, putem cere celor din grup să
învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură
dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului. Dacă pc parcursul demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai
zilei ai avut momente de slăbiciune, mărturiseşte-Ic imediat, cere-I adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru
iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă progresul nostru spiritual).
următorului atac. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de
slăbiciune, dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări 8. Umblă în iertare
şi a vedea cât este de mare harul Său. Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne
jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să
5. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului prindă rădăcini amărăciunea
Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru
vindecare şi eliberare, fii sigur că el va încerca să recupereze (cât 9. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare
mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. Recuperarea terenului Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. Dumnezeu nu-Şi
pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o schimbă caracterul, de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca
cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri, în special în zonele în care slujirea circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. Să evităm
a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. Dacă vă simpp capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu
vulnerabili, cerep celorlalp să se roage pentru voi. Atenpe insă şi Ia pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L
obiceiuri. lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni
influenţap de Satan. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru
6. Stai în părtişie cu alţi creştini nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. Dar nu
Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El.

259
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

10. Atenţie la cei care te înconjoară
Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care
ne înconjoară. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne
influenţează negativ şi, dacă acest lucra se întâmpla, trebuie să ne
gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este
sau nu spre binele nostru. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de
oameni, dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari)
Post-scriptum
să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei
care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. •

„Mulţimile, aflând, au mers dupii El. Şi Isus le-a primit bine, le
vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau
nevoie de vindecare"
(Luca 9:11)

Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă.
A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în
1974. Atunci, printr-un cuvânt clar din partea Domnului, am ştiut
că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi
vindecarea celor bolnavi, învăţându-i şi pe alţii cum să vindece
bolnavii.
Nu ştiam cc va urma, dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi
am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit
relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus, mi-am dat
seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină.
Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii,
aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl
arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX.
Privind înapoi acum, după douăzeci de ani, îmi dau scama cât dc
important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare
separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Dacă nu am fi avut
• "cheile" eliberării, Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape
nimic din ceea ce a realizat. Mulţi dintre oamenii care au bătut la
uşa noastră în acele vremuri de început, au plecat nevindecaţi.
Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru.
Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem, slujind la
mii de oameni, n-a fost deloc uşor, dar acum în întreaga lume sunt
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

creştini care au luat de la noi ,,chcile"; eliberării şi le aplică eficient
în bisericile lor locale.
Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au
fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi,
incontestabil, majoritatea liderilor creştini, au nevoie dc pregătire
pentni a progresa în această slujire. Pentru a împlini această nevoie,
echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a Anexa 1
dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte
locuri din lume, acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. Am*
încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile Calităţile unui consilier creştin
incontestabile sunt evanghelizarea, vindecarea şi eliberarea
întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei,
dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu
dat-o Noi nu suntem o biserică, ci o echipă de slujire a Bisericii, superficialitate. Lista căldărilor unui consilier creştin, pe care o
care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru vom prezenta în continuare, nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune
evanghelizare, vindecare şi eliberare. Nu avem înzestrări deosebite ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a
care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu.
veniturile rezultate din cursurile de pregătire. Dc obicei costul Dacă, pentru a nc folosi, Dumnezeu ar aştepta să ajungem
cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest perfecţi, nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident,
cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut
cheltuieli. din nou (punctul nr. 1). Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui
Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să
de rugăciune. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te
susţinere în rugăciune, întâlniri la care îşi prezintă nevoile. schimbe.'Iniţial, această listă a fost întocmită pentiu uzul
Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc
primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. în slujire, dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei
bisericile lor locale, împlinind astfel Marea Trimitere de a face ce doresc să slujească pentni vindecare.
ucenici ai Domnului Isus Cristos.
1. Să fie născut din nou (loan 3:3, Romani 6:2)
Cât timp nu eşti născut din nou, ia fel ca şi Nicodim, nu poţi

înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu,
despre natura omului, mântuire, vindecare şi eliberare. Fără o
relaţie vie cu Domnul Isus Cristos, orice efort este inutil.
2. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18)
Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. El ne dă
263
262
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

puterea sâ slujim cu compasiunea Tatălui şi cu aventurieri izolaţi de comunitate. Avem nevoie de puterea şi de
neschimbătoarea dragoste a lui Isus. încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună, dc învăţăturile
3. Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt şi de părtăşia din bisericile locale. Dacă încetăm a ne întâlni
(Romani 16:6, 1 Corinteni 12) unii cu alţii, curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom
Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa
Duhului Sfânt, în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica).
ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite, ceea ce face 9. în slujire, să fie neutru din punct de vedere denominaţional
duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele, Darurile sunt de maximă (Romani 12:1)
importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc
4. Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa credinţe asociate acestor structuri. Noi trebuie să slujim nu
(Galateni 5,22-25) denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos, Nu judecaţi şi
în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi!
sâ se manifeste dragostea, bucuria, pacea Sa, roade;care-i vor 1.0. Să fie pe deplin dedicat, întotdeauna la dispoziţia
ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să Domnului (Evrei 12:1-2)
poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare, vom fi
5. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi, probabil, vom ceda
Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. La fel atunci când vor veni încercările
trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare, 11. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2, Galateni 5:25)
Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul, dar este o
slujită decât ceea cc credem noi despre ea! mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi
adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. Supunerea este un
6. Să fie gata să primească, la rândul său, slujire pentru
mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt.
eliberare (Proverbe 3:11, 12:1,13:1, 15:32, Ioan 21:15-19)
Nimeni nu este perfect! De aceea, trebuie să fim întotdeauna 12. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15)
gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. în slujire, va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea
Cei care nu sunt gata să pnmcască, la nevoie, slujire pentru slujirii, oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot
eliberere, nu pot sluji pentm elibererea altora. spune lucruri care te pot răni. Dacă nu eşti gata să-i ierţi, prin
7. Să cunoască foarte bine Scriptura atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. Nu. putem
(I Timotei 4:6-7, 2 Timotci 3:16) vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata
Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Ea conţine lumina de sâ ierte.
care avem nevoie în slujire. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia, 13. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii
nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a (1 Tesaloniceni 5:17)
aduce vindecare şi eliberare oamenilor. Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care
Să fie membru activ într-o biserică locală slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L
(Evrei 10:25, Romani 12:4) mai căuta pe Dumnezeu, în rugăciune, pentm ci înşişi. Este
esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie
Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de
sub povara ajutorului dat altora.
autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu, şi nu ca nişte

264
Vindecarea //rin eliberare - Sliijire-i vracticu ANEXA I

14. SA .ştie cine este el (ea) în Cristos 20. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde
(Romani 8:1. I Ioan 4:4, Efescni 1:19-20) (Romani 14&15, Matei 18:18-32)
Siguranţa noastră este în Cristos. Dacă nu înţelegerii bine ceea Când echipele noastre pleacă în lucrare, trebuie ca ele să fie
ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune
mântuirii noastre, atunci puterile întunericului îşi vor putea înainte. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac.
exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine
21. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18, Fapte 13:2-3)
suntem noi în Cristos.
Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de
15. Sa" fie sensibil In sacramente Dumnezeu. î.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne
(lacov 5:14-16, I Corinteni II: 26-32) rugăm
Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor.
22. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10)
Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea
Atunci când îi ajutăm pc oameni, nu trebuie să lisăm ca
cu ulei, botezul sau împărtăşirea. Am constatat că uneori toate
mândria sâ pună stăpânire pe noi. Scriptura ne cere sâ nc
sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin
smerim!
eliberare. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc
Dumnezeu să facem în această direcţie. 23. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale
Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu
16. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7)
sexualitatea. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci
Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile
când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale.Trebuic să
făcute dc oameni. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe
Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă fim bine informaţi, pentru a înţelege exact natura problemelor
slujire, astfel încât El să se poată folosi de noi. cu care ei se confrunţi

17. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos 24. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11)
(Filipeni 4:9, 1 Corinteni 2:1-5) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii
Deseori, în slujire, vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe de ultimă oră cu privire la ocultism. în slujirea pentru eliberare
Isus. în aceste situaţii, trebuie să devii evanghelist. Cea mai trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem
importantă vindecare este cea a spiritului, astfel încât persoana importanţa confruntării cu ocultismul.
să se poată naşte din nou, schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. 25. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea
18. Să aibă grijă de propriul trup, întreţimindu-1 cât mai bine pentru vindecare (Proverbe 8:1-10)
( 1 Corinteni 3:16) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru
Trupul este templul Duhului Sfânt. Pentru a-i putea ajuta pe lucrarea de vindecare. Noi trebuie să citim cele relatate de ei
alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni
ai lui Dumnezeu.
19. Să fie curat, prezentabil, fără ca trupul să-i emane mirosuri
neplăcute (1 Corinteni 14:40) 26. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18, 8:1-11)
Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi Relatările celor cărora le slujim sunt, dc multe ori, şocante.
slujim, este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le
respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. avem atunci când auzim aceste relatări.
^^^•Br O?: 27. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7)
Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care, ca
266 267
VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I

şi consilieri. Ic putem comite. Expunerea publică a acestor Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. în slujire
păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina trebuie să urmăm exemplul Său.
valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* 35. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau
lui Dumnezeu. resentimente (1 Petru 3:8-9)
28. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră, ele
Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre vor submina eficienţa slujirii noastre. Când începem să
ea însăşi. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. cucerim din teritoriul vrăjmaşului, el sc va folosi de anumiţi
oameni pentru a ne opri înaintarea. Nu trebuie să lăsăm ca
29. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu
In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate sau între noi şi ceilalţi oameni. Isus ne-a spus să-i
însemna mult. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44).
nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual)
şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. 36. Sft ştie păstra un secret
Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere,
30. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi
In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre vom bloca, probabil, orice încercare ulterioara de continuare a
personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii slujirii, Dacă nu putem păstra confidenţialitatea, nu trebuie sâ
şi nevoilor celui căruia îi slujim. Trebuie să fim atenţi ca ne implicăm in slujirea pentru vindecare.
interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a
propriilor noastre opinii. 37. Să nu judece (Matei 7:1-6)
Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau
31. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea o dezaprobă, este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia
(2 Corinteni 12:9-10) cu acesta. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie
In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile aduse la lumină, este puţin probabil că va fi eliberată şi
expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. vindecată.
Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere
deturnând discuţia spre problemele noastre personale. 38. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte
Dacă nu ştim să avem răbdare, în.special cu cei care nu sc pot
32. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi exprima rapid, oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Răbdarea
imposibil de iubit (Luca 5:13) noastră trebuie să izvorască din dragoste.
Unu oameni au nevoie, poate mai mult decât de orice, sâ ştie
că îi iubiţi, în ciuda înfăţişării, a situaţiei sau chiar a mirosului 39. Să fie întotdeauna politicos
lor corporal. Acceptarea fără rezerve este, pentru mulţi, un pas Deşi pare un lucra subînţeles, este uimitor cum creştinii, sub
. decisiv spre vindecare. presiunea slujirii, devin uneori mai mult decât nepoliticoşi!

33. Să fie flexibil! 40. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru
ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8)
Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile
noastre de slujire. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea Dumnezeu este Cel care vindecă. Tot ceea ce se întâmplă în
ce lâce Dumnezeu, renunţând la unele lucruri cc nu .sunt prea slujirea de vindecare creştină vine de la El, dc aceea nu trebuie
importante. sâ-I furăm slava. Mândria noastră poate pune în pericol
eficienţa slujirii pentru eliberare.
34. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13,53:12, Filipeni 2:7)
268 269
Anexa 2

Magia, ocultismul şi Biblia

VECHIUL TESTAMENT

Geneza 41:8, 41:24
Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult
superioară puterii magilor egipteni. Numai Dumnezeu a putut face
ca losif să interpreteze visul faraonului.
• . .

Exod 7:10-12
Iarăşi, puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară.
Toiagul lui Aron, transformat în şarpe, înghite toiagele magilor.

Exod 8:8-19
Magii, neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul,
recunosc puterea lui Dumnezeu.

Exod 22:18
Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. Acest verset,
parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în
ocultism.

Levitic 19:26
Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de
magie.
I INDECAREA PRIN ELIBERARE - SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2

Levitic 19:31, 20:6 pentru întoarcerea la Dumnezeu, printre care şi îndepărtarea
Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă medium-ilor din Ierusalim şi ludea, el nu a putut abate mânia
duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. El Demnului, care a tăcut ca Ierusalimul să cadă.
este împotriva celor cc consultă mcclium-ii, scoţându-i din poporul
Său. t Cronici 10:13 14
Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat
Levitic 20:27 călăuzire la un medium.
Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu
pietre. Isaia 2:6
Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul
Deuteronom 18:9-14 pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria
Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă, prin Moise Domnul Ic filistenilor. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor
spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii
locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc, ghicirea, cifirca în stele, păreau a le ignora, Israel va cădea!
descântecele şi chemarea morţilor. Dumnezeu urăşte aceste lucruri.
Isaia 8:19-20
2 Împăraţi 9:22 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta
Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului, Ioram, medium-ii şi prezicătorii, ascultând numai ceea ce Ic spune
şi lehu (comandantul armatei sale). Când regele îl întreabă dacă Dumnezeu. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei
toate sunt bune, lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât morţii
mama regelui. Izabcla, practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2
împăraţi cap. 9 şi 10). Isaia 44:25
Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu
2 împăraţi 17:17 privire la Babilon, versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu
O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor.
în 721 î.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi
prezicătorii, provocând astfel mânia lui Dumnezeu. Isaia 47:11-15
în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului, arătând că nici
2 împftraţi 21:2-6 un mag, vrăjitor, astrolog, etc, nu-1 va putea salva de la dezastru.
Vedem aici că Mânase, regele iui Iuda (687-642 î.C), a
reintrodus o seric de practici rele, păgâne. El şi-a adus fiul ca ardere Isaia 57:3
de tot, practica ghicirea şi magia, consulta mediurn-ii şi prezicătorii.
Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu.
căderea Ierusalimului în 598 î.C.
Ieremia 27:9
2 împăraţi 23:24 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui
Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme Babilonului. prorocii, vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia
nesupunere.
273
Anexa 2
t7w/i-aimi prin eliberare - Slujirea practică

Ezechiel 1 3 : 6 - 9 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc, pe oameni.
Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali.
vorbi în Numele Lui dar care, în realitate, vorbeau de la ci.
Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. Dumnezeu Maleahi 3 : 5
i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au
niciodată în israel. practicat magia.

EZECHIEL 1 3 : 1 7 - 2 2
Fapte 8 : 9 - 2 4
Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece Simon vrăjitorul, văzând damrile Duhului Sfânt, a dorit să le
pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i cumpere Ba chiar s-a şi botezat. Acest lucru ne arată că puterile
controla O C U L T întunericului pot influenţa un credincios.

FAPTE 1 3 : 6 - 1 0
DANIEL 1 : 2 0

Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune Bar-Isus (Elima), vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc,
decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Pavel,
plin.de Duh Sfânt, discerne răul din el şi îi cauzează o orbire
DANIEL 2 temporara.
în afară de Daniel, căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială,
nici unul dintre magii, vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au FAPTE 1 6 : 1 6 - 1 8

putut explica visul regelui. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un
Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml duh dc ghicire.
care descoperă lucrurile ascunse.
FAPTE 1 9 : 1 9

O M » 4 : 1 7
Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le
Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării folosiseră înainte pentm vrăjitorie, ca semn al deplinei renunţări la
păgâne ( S E lipise de idoli). magie.

Mica 5 : 1 2 Galateni 5 : 2 0
Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. El a promis Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui
că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori. Dumnezeu.

Naum 3 : 4 APOCALIPSA 2 1 : 8 , 2 2 : 1 5

Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte., printre altele, şi Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se
descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. va îngădui să intre în cetate.
-

Z A H A R I A L 0 : 2

în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt

274 275
Anexa 3

Glosar al practicilor oculte

Acupunctura (acupresurn)
Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala
ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului ..energiei vieţii";
acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau
inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului, pentru a sc obpne
vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are
- douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii.
O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. Forţa vieţii, Chi, se
scurge printre aceste linii.

Amuletele
Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau
blestemele. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc
iepure.
Ankh
Cruce ce are o buclă în partea de sus; vechi simbol egiptean al
vieţii, deseori asociat cu fertilitatea. Zeii egipteni sunt uneori
reprezentaţi purtând un ankh. Acest simbol este foarte răspândit în
cercurile oculte modeme.
Apotropaion
Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau
a deochiului.

277
I indurarea prin eliberare - Slujirea practici) Anexa 3

Apariţiile persoane.
Spectre ale morţilor, fantome, Liturghia neagră
Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care
Proiecţia astrală împărtăşirea este desacralizată, rugăciunea Tatăl Nostru este rostită
Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii
conştientă. Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi nebotezaţi). Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului
distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care pentru împărtăşire, fiind oferit Diavolului.
le-au văzut în alte locuri, înainte de a se reîntoarce în trup.
Astrologia Semnarea cu sânge
Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni; prezicerea Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge, în care sc
viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere.
planetelor în momentul naşterii). Vezi semnele Zodiacului.
Cartomanţia
Augurii
Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului.
Ghicirea prin observarea zborului păsărilor, prin studierea Lanţul scrisorilor
excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor.
Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o
Scrierea automatică copiază şi o trimite mai multor persoane. Ea conţine un blestem de
Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă. Mâna nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să
persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj coopereze.
care vine „dc dincolo''. Fenomene similare sunt şi desenarea, Canalizarea
pictarea sau vorbirea automatică. Desenele sau picturile astfel Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid
realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a
unor cunoscuţi artişti. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească
talentele prin intermediul celor vii. pe cel căruia îi sunt adresate. Uneori, sursa de informaţie este un
„fost maestru".
Semnele naşterii
Cele douăsprezece semne astrologice, cunoscute sub numele dc Farmecele
semnele Zodiacului, reprezentând împărţirea bolţii cereşti, folosite Incantaţii sau obiecte oculte care, asemenea talismanelor, se
la ghicirea bazată pc data naşterii. crede că au puteri supranaturale.

Artele negre Clarauzirea
Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual
activităţi oculte. sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu.

Magia neagră Clarviziunea
Magie practicată in scopuri malefice în care, prin ceremonii Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de
rituale, demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Pretinsă

278 279
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica Anexa 3

abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor Duhuri fără trupuri
petrece în viitor.

Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna.
Terapia culorilor
Ghicirea
Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care
se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a
obţine informaţii despre oameni, situaţii sau evenimente trecute sau
Conj urarea viitoare.
Chemarea unui demon din domeniul supranatural. Nuiaua de ghicire
Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea
Frăţiile izvoarelor subterane de apă. Nuiaua se mişcă atunci când este
Grupuri de vrăjitori sau satanişti, de obicei formate din trecută pc deasupra sursei dc apă.
treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci).
Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi Interpretarea viselor
ceremonii, în special în sabat. Frăţia este condusă fie de un mare Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii,
preot fie dc o marc preoteasă.
. închisori şi dragoni
Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Joc ocult în care jucătorii, pentru a câştiga jocul, sc identifică cu
Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul caracterele celor implicaţi în crimă, vrăjitorie, tortură, viol,
prevestirii viitorului. Practicanţii intră într-o stare asemănătoare chemarea demonilor, vudu, canibalism şi diverse puteri oculte.
transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime.
Cristalele Ectoplasrn
Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa, Substanţă rece. slab albui-luminesccniă, care provine din trupul
vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism, metamorfozând unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup.
şi iluminând sufletul.
Farmecele
Moartea magică Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în
Practică ocultă, strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri scopun proprii.
oculte, prin care sc provoacă magic moartea victimei.
Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul)
Deja Vu Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze
Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui imaginea cultului New Age.
loc, deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în
situaţia sau locul respectiv Percepţia extra-senzorială (PES)
Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt
închinarea la demoni mijloc decât cele şase simţuri. PES este deseori folosită în ghicire.
Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia.
„Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat Fetişurile
cc închinarea este întreruptă. Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un

280 281
Hex
Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i
aduce nenoroc.

Hexegramn
Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o
Umblarea prin foc stea cu şase colţuri. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a
Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. a fi pune la lucru puterile demonice.
rănit fizic.
Homeopatia
Prezicerea Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor
Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice mici doze de medicamente. Principiul tratamentului, stabilit de
evenimente viitoare. către Samuel Hahncmann, este „boala este vindecată prin boală",
Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât
FHU (Temelia înţelegerii Umane) nu conţin, practic, nimic din antidotul contra bolii, Homeopatia este
Instituţie fondată de Roy Masters, un adept al hipnotismului şi mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală.
controlului minţii. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la
problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. Horoscopul
Hărţi ce prezic destinul, bazate pe astrologie. Horoscoapele mai
Călăuzirea imaginaţiei sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor
Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. evenimente importante.
Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea, în supranatural, a
duhurilor călăuzitoare. Hamaşamentelc şi potcoavele cailor
(Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc)
Guru Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. Se crede că
Maestru, sfătuitor sau învăţător spiritual. fieml potcoavei apără dc vrăji.

Analiza scrisului (grafologia) Hipnotismul
Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei
Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi
pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească
trăsăturile de caracter, cariera, credibilitatea, evoluţia emoţională,
anumite lucruri din trecut. Este folosit şi de unii medici care nu-şi
lipul de personalitate, etc, ale persoanei analizate.
dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc.
Muzica heavy metal şi rock
Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog, Hidromanţia
sex, violenţă, crimă, degradarea femeii şi serioase implicaţii în Practica ghicirii în apă
ocultism, vrăjitorie şi satanism,
Idolii
Hepatoscopia Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi
Ghicirea prin examinarea ficatului. adorare. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate.
Vindecarea prin eliherare - Slujirea prtiaia)

Incantaţia Artele marţiale
Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte, fraze sau Diferite forme de luptă cum ar fi karate, kung-fu, tai chi chuan,
sunete. judo, jiu-jitsu, aikido. Toate aceste arte marriale au ca bază
spirituala taoismul şi budismul.
Incubus Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang
Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. şi dc a pune la lucru puterea chi, dătătoare dc mari capacităţi fizice.
Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de
Iridiologia natura religioasă a acestor sporturi.
Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor
oculari ca sfere de cristal. Se crede că schimbările apărute în Med hun
diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc
afectează organismul. comunicare cu lumea spirituală
Pescăruşul lui Jonathan Livingston Mesmerism
Carte scrisă de Richard Bacii inspirată, pretinde el, dc un duh Denumire alternativă dată hipnotismului, după numele lui
rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Anton Mesrricr, care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice.
i
Kabbala Metafizica
Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Filozofic relaţională la supranatural. Studiu ştiinţific al
Scripturii. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente lucrurilor supranaturale.
oculte
Controlul mental (Silva)
Levitaţia Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc
Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile
puterilor supranaturale oculte. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de
către duhuri.
Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate)
Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura Ştiinţa minţii
spirituală a farmecelor Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia
depresiei. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu
Magia concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată.
Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin
puteri oculte sau duhuri rele Citirea minţii
Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea
Mantra puterilor oculte.
Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau
yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze, chiar Ghicirea în lună
dacă nu ştiu ce înseamnă. Este un mijloc de contactare a lumii Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire.
spirituale.

284
I INDECAREA PRIN ELIBERARE - SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3

Misticismul Ocultismul
Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane, Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile
contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. Ocultismul
golirea minţii de orice gând şi intuiţie. este împărţit în trei mari grupe: spiritismul, prezicerile şi magia.

Nccromanţia Piazelc
Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care, după
consultarea lor. Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. producerea lor, sunt exploatate ca mijloace de ghicire.

Neopaganismui Masa ouija
Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură, la zeiţa Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. Comunicarea se
lunii, ocultism, vechile religii greceşti şi egip'cne, ceremoniile face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere, numere
magice, vrăjitorie sau dmidism. sau „da" şi „nu".

Mişcarea New Age Ghicirea în palmă
Născută la începutul anilor şaptezeci, este legată de începutul Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice
erei Aquarius. Mişcare spirituală amorfă, New Age este în viitorul.
antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul
secular. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile, in general, Parakinezia (PK)
în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei.
toate lucrurile sunt Dumnezeu), reîncarnarea (urmată de
recompense, dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin Paiapsihologia
natura reîncarnării lor), universalismul (toate religiile lumii nu sunt Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu
decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu - dc unde şi conflictul dintre poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare
New Age şi creştinism, care spune că singura calc este Jsus), ştiinţifică: telcpatia, clarviziunea, ESP, etc.
transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu •

izvorul de energie divină). Adepţii New Age cred într-un cu absolut Pendulul
pe care ei îl numesc Cristos, astfel încât, pentru ei, Cristos este în Mic obiect agăţat de o sfoară, folosit la ghicire, diagnoză (în
toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. Cele mai multe special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. Se crede că
dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice.
credinţe oculte. Pentagrama
Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus
Numerologia fie cu trei colţuri în jos. Orientarea în sus indică în general,
Ghicire bazată pe folosirea numerelor. Numerelor le sunt spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. Orientarea in
asociate valori şi semnificaţii specifice, fiecărei litere din alfabet jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului,
fiindu-i dată o anumită valoare numerică. Valorile numerice ale în vrăjitorie, patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc:
numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. pământul, aerul, focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul
care controlează aceste elemente.

236
1 tiulectirea prin cUherorcj- Sluj/rai practică Anexa 3

Frenologia picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone
ale corpului,
Ghicirea prin examinarea formei craniului uman.
Reîncarnarea
Fiziognomia
Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un
Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. trup într-aitul, într-un ciclu care nu se termină până când persoana
nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică.
Planşeta
Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii Rapsodomanţin
căutate aleator de degetele persoanei. Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte
Precogniţia (adesea dc poezii).
Precunoaştere a evenimentelor. Satanism
Naşterea psihică închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere
faţă de Satan.
Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'",
Şedinţele de spiritism
Vindecarea psihică Reuniuni. în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta,
Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. printr-un rnedium. duhurile morţilor.
_

Vederea psihică Vrăjitoria
Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau, uneori, Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau
când persoana este oarbă. circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut
Psihografia prin magia neagră. în general, vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă
şi în consortul ei, Pan, spre deosebire de satanişti, care cred şi i se
Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom,
închină lui Satan;
Psihometria Călătoria sufletului
Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se
anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect deplasa pe distanţe scurte. Deşi mai puţin periculoasă, este de
care aparţine acelei persoane aceeaşi natură cu proiecţia astrală
Punk rock
Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite Descântecele
în societate (în special împotriva legii, a religiei şi a tradiţiilor). Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice.
Piramidologia •

Folosirea unei piramide al cărei vârf, cred unii adepţi New Age, Spiritismul (spiritualismul)
echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a
comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium).
Reflexologia
Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul

289
I 'intlecarea prin eliberare - Slujirea practică Anexa 3

Duhul călăuzitor Meditaţia tranşeedentală (TM)
Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de Sistem religios derivat din hinduism, în care mantra (un sunet
dincolo". secret) este repetată în timpul meditaţiei, mintea fiind în cel mai înalt
grad de conştientizare. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga
Stihomanţia
O formă a rapsodomanpei. Transa
Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos, lăsând
Stigmata persoana deschisă controlului exercitat de un duh.
Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat, ce apar în mod
supranatural pe trup. Translocaţia
Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace
Superstiţiile supranaturale.
Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de
necunoscut, mister sau imaginar. Vjidu
Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde
Mişcarea mesei ritualuri, jertfe, ghicire şi dansuri ritmice. Vudu-iştii se închină mai
Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de multor zeităţi, folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau
către duhuri. jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor, cu ajutorai poţiunilor,
incantaţiilor, păpuşilor sau a diferitelor ritualuri.
Talisman
Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin Magia albă
care purtătorul este protejat şi prosperă. Magie care pretinde a avea scopuri pozitive, de ajutorare.
• •
Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele, iar
Tarot
Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte, fie albe, fie
Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire.
negre, Ambele sunt greşite.
Fiecare carte are un mesaj pictural, unul dintre ele fiind un schelet
care reprezintă moartea Yoga
Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. Yoga este
Citirea în frunza de ceai
calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine.
încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de
Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului, a
reziduurile frunzelor de ceai.
spiritului şi a psihicului. Scopul urmărit, în tradiţia religioasă
Telechinezîa (TK) indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu
. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile identitatea universală, atingând kundalini, puterea şarpelui ce
spirituale. dormitează la baza coloanei vertebrale.

Al treUea ochi Zodiacul
Ochi al vederii spirituale care, presupun practicanţii, este împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin
localizat în frunte, între cei doi ochi naturali. semne. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". Astrologii
cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul
acesteia.
290 291
Anexa 4

Practici medicale alternative

Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase
spiritual. Dacă ele sunt sau nu periculoase, depinde dc cele mai
multe ori de ceea ce cred cei care le practică.
Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt
cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc.
ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină.

Acupunctura Vindecarea magnetică
Aromaterapia Medicina New Age
Tratamentul Bacii Flovver Terapia vieţilor anterioare
Terapia culorilor Vindecarea psihică
Terapia cristalului Chirurgia psihică
Vindecarea prin credinţă Vindecarea piramidală
Călăuzirea imaginaţiei Radicstezia
Homeopatia Renaşterea
Hipnoterapia Reflexologia
fridiologia Vindecarea spiritualista
Kinesiologia Terapia zonală
Anexa 5

Glosar al altor religii

Societatea Aethurius
Fondată dc Gcorge King, discipol yoghin caic pretindea că a
fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus. Acest Isus
i-a dat o nouă Biblie, cea a Erei Acvatice. Astăzi, societatea este un
cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare
Neidentificatc (O.Z.N) şi pc vizitele extraterestrilor. Ceremoniile
socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor
orientale.

Animismul
Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele, pietrele,
copacii, etc. au un suflet sau un duh. Animismul face parte din
majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive.

Societatea Antroposofîcă
Fondată de Rudolf Stcincr, care a părăsit Societatea Teosofică
datorită puternicei ci orientări spre religiile, ideile şi practicile
orientale. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa
spirituală". Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un
amestec de spiritism, creştinism şi misticism. Reîncarnarea este una
dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă
considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli
speciale în care filozofia sa era obiect de studiu.

295
I IMU'carea prin eliberare - Slujirea praulcâ ANEXA 5

Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Pentm budişti, mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele
Fondată dc Hcrbert W. Annslrong. această sectă a avut o largă nouă căi: dreapta credinţă, dreptele simţăminte, dreapta vorbire,
influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. peste 8 dreapta comportare, dreptul fel de viaţă, dreptul efort, dreapta
milioane de exemplare distribuite gratuit lunar), posturilor sale dc memorie şi dreapta meditaţie.
radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg Budiştii cred că accasle căi conduc, în cele din uimâ, la fericirea
răspândite în SUA). Nirvanei. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral
Amtstrong nega Trinitatea, credea câ numai el era adevăratul asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea
profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt adevărului, interzicerea păcatului trupesc, interzicerea furtului, a
şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa crimei, etc). Budismul este una dintre cele patm mari religii ale
pentru a ajunge un dumnezeu. Mulie dintre falsele sale credinţe lumii (după creştinism, islamism şi hinduism).
erau, totuşi, fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale.
Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi Copiii lui Dumnezeu
bani După moartea lui Armstrong, organizaţia şi-a revizuit marc Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg),
parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi
a suferit multe schimbări pc parcursul anilor, inclusiv redenumirca
oamenii vor deveni dumnezei.
ca „Familia Dragostei". Dragostea susţinută de adepţii ci este însă
• diferită de dragostea susţinută de Isuş. Deşi David Berg provenea
Bahai dintr-o biserică, creştină, el a părăsit credinţele acesteia pentm a
Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale
toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc ca mijloc de evanghelizare.
unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât
de creştinism cât şi de islamism. învăţătorii buhai proclamă că cei Cristadelfianismul
nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui învăţătură care, deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The
Dumnezeu (Moise, Buda, Zoroastru, Confucius, Isus Cristos, Apostolic Advocate'' încă din 1834, nu şi-a căpătat denumirea
Mahomcd, Hare Crişna, Bab şi Baha Ullah). Aceşti nouă învăţători oficială decât în 1869.
sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc, Illinois, SUA. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a
împărăţiei Iui Dumnezeu), urmată de Eureka (un comentariu asupra
Budismul cărţii Apocalipsa), cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a
întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î.C. După o Bibliei, dar mimai în felul în care el o interpretează. Dumnezeu
adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la
sub numele de budism. în 245 Î.C cinci sute de călugări budişti rang de divinitate (pluralism). Isus este un astfel de om care şi-a
s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei câştigat dreptul la divinitate; Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin
secole de tradiţie budistă. Dar în secolele care au urmat, treptat, care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. Toţi credincioşii vor trăi
unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc veşnic pe pământ, toţi necredincioşii vor fi anihilaţi; de aceea,
secte ce alcătuiesc budismul contemporan. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai.
Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem, •

credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. Pentru ei, Ştiinţa creştină
Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX,
perfecţiune. învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea, este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care,
mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. deşi declară câ este bazată pe Biblie, se consideră superioară ca

2% 297
I judecarea prin eliberare - Slujirea practică

automate acesteia datorita naturii ei revelate. Dumnezeu este despre om şi Cartea lui Mencius,
triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii, adevărului şi Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor
dragostei. Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos dintre oameni şi asupra naturii umane, grupate în şase compendii:
şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. Omul Jen Regula reciprocităţii bunătăţii
este incapabil să păcătuiască. Chun-tzu Smerenia, sinceritatea, mărinimia şi bunăvoinţa
Boala, păcatul şi moartea sunt ireale, singura calc spre cer fiind Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii
bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină, Li Respectul, politeţea şi modul de comportare
Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi
Biserica înţelegerii Bibliei poezie
Numită şi Veşnica Familie, a fost întemeiată de Stewart Traill. Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie
Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi tată" etc.)
conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. Isus este Mântuitorul dar
El nu este Dumnezeu. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" Misiunea Luminii Divine
pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute, Biblia cerând A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji, care se crede
pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". Biserica este încarnarea divinităţii. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism,
organizată in grupe: liderii sunt păzitorii, oile sunt credincioşii adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. Duhul Sfânt este
avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Ei se întâlnesc în locurile Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. El îşi îndeamnă adepţii
cunoscute sub numele dc „casc comunale". să-şi descopere „cu-1 divin". Omenirea este o moştenire divină şi
calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi
Biserica Cuvântului Viu (Calea) descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". De aceea, mântuirea înseamnă
Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Stevens a fost ordinat cunoaştere, cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge
de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de la iluminare.
către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. Ulterior, toate
aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens Masoneria liberă
datorită doctrinelor sale „aberante". Conceptul de bază al Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care
doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer, prin care persoana promovează glorificarea omului prin realizările sale, atât în cadru!
iese din propria ei identitate şi devine Cristos. Scopul Bisericii, ca cât şi in afara masoneriei. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine
şi al fiecărui individ, este de a deveni un dumnezeu. „Nu are nici organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos.
un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu
Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali
devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". Acest lucru se poate
prin puternice legăminte. Ei jură să accepte moartea în chinuri
face prin puterea Duhului Sfânt. Stevens declară că Biblia este un
pentru a proteja secretele organizaţiei,
document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc
nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el, ca apostol al lui Masoneria este un amestec de hinduism, kabbalism,
Dumnezeu. rosicrucianism, vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie
greacă.
învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile
Confucianismul cu creştinismul biblic. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt
Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î.C de către intezise.
filozoful chinez Confucius. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine, dar diferitele
cărţi scrise de discipolii săi; Analele. Marea învăţătură. Doctrina ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric.

m
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Anexa 5

Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. puterea recuperatoare a soarelui, câ puterea miracolelor lui isus
Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi
Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector strălucitor, „mai strălucitor ca orice soare". Isus ne arată drumul
General de gradul 33". spre soarele etern.
Savoy mai pretinde şi că fiul său, Jamil, este o reincarnare a lui
Hinduismul Cristos.
Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie
indiană ce datează de 4000 de ani. Hinduismul are o mulţime de ISKCON (Hare Krişna)
forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. Scrierile hindu Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare
sunt volumionoasc, cele mai cunoscute fiind Upanişadeie, Vedele, Krişna) a fost fondată în 1965 în S.U.A de către guru Swami
Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Există un singur Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977, anul morrii
Dumnezeu, Brahma, care este triunic: Brahma-creatorul, Vişnu- sale. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la
susţinătorul şi Siva-distrugălorul. Hinduismul arc o panoplie dc zei începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana, mişcare a
recunoscuţi pc plan naţional, cum ar fi Krişna, Indra, Agni şi închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu).
Durga; o alta, de zei regionali numiţi uneori devatas şi, în sfârşit, Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu, Krişna, şi că
Isus este fiul lui Krişna. Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie
una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de
de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge
bhuts (duhuri).
la contopirea cu Krişna. Parte din aceste fapte sunt şi cele
Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă
şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc
dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. mai multe ori într-o zi.
Ca şi în budism, credinţa centrală este reîncarnarea. Univeisul sc
află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa), legea
• i i
Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea
Islamismul
Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). Relaţiile inter-
Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei
umane sunt foarte rigide, societatea fiind organizată în caste de
sale la Meca, în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă
preoţi, nobili, ţărani şi servitori.
decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d.C, an
Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub
Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră numele de AH (anul Hcirei).
a bisericii Episcopale), mişcarea este un amestec de hinduism, Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi
budism, spiritualism, astrologie, tehnici yoga şi învăţături mistice învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). Allah
ale Kabbalei. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari
nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul profeţi, cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed
tuturor lucrurilor, părintele omenirii, de aceea toţi oamenii sunt fraţi Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare
şi surori, fii şi fiice ale lui Dumnezeu. musulman sunt: credinţa în Dumnezeu, în îngerii Lui, în cariile
Sale, în profeţii Lui, în ziua judecării şi în decretele Sale suverane.
Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei,
Fondată în 1972 de Eugene Savoy, care a urmat atât învăţăturile rugăciunea, postul, pomenile şi pelerinajul la Mecca. Toate sunt
secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători obligatorii, pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă.
.
la soare. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta

300 301
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Anexa 5

Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) dumnezeirea veşnică.
Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus, veşnica Sa Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici
existenţă şi învierea Sa fizică. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost adevărate întemeiate dc Isus Cristos.
Isus Cristos în starea Sa pre-umană.
Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută Noua Cale
a lui Dumnezeu. Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea
Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. Mişcarea s-a
în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi, fideli lui lehova, V O T trăi desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri:
veşnic pe pământ. în cele din urmă, Satan şi cei necredincioşi vor „Noua Cale", „Numai Isus", „Numele lui Isus", ,Apostolia" sau
fi anihilau. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică „Pcnticostalismul unit".
adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta
împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. Rajnesismul
Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat
Materialismul sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei, Sistemul său de
Deşi nu este o religie, cea mai mare parte a omenirii se închină credinţe izvora din hinduism, afirmând că realitatea este un tot
la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. unitar. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin
Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc reîncarnare, dragoste, sex şi meditatie. Rajneesh a murit în 1990
viaţă fără Dumnezeu. după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. Mulţi dintre discipolii săi
au aderat ulterior la mişcarea New Age.
Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din
-

ultimele zile) Rastafarianismul
Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830, după ce Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza
a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în gândirii rastafariene.
care erau îngropate două table de aur pc care, într-o limbă El a stabilit că:
necunoscută, era scrisă o carte. Această „carte", care a fost tradusă 1. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi
şi intitulată Cartea lui Mormon, este considerată de către biserica 2. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii
Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu, în 1842 Joseph Smith a 3. Etiopia este cerul. Jamaica este iadul disperării
devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca 4. Negrii sunt superiori albilor
rituri în templul mormon. 5. Negrii se vor răzbuna pe albi
Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone, Brigham Young, a 6. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia
propagat doctrina ispăşirii sângelui, prin care „omul poate fi ucis Fratele Joseph Owens spunea: „Cheia teologiei rastafariene
pentru a i se salva sufletul", dacă acesta a comis păcate cum ar fi este divinitatea suprema a împăratului Etiopiei, Haile Sclassie",
crima, minciuna, căsătoria cu o persoană de culoare, apostazia, etc. Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus,
Young, care a avut 20 de neveste, a instituit practica poligamiei în Mesia care S-a întors, respingând creştinismul ca fiind o religie a
biserica Mormonă. albilor.
Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi
enumerate: botezul în locul celor morţi, aSertaţia că Noul Ierusalim Biserica Reorganizată s. lui Isus Cristos a sfinţilor din
va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii ultimele zile
sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii
1,
302 303
IţţŞrlecargq prin eliberare - Slujirea practica Anexa 5

Mormone, după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. Sikhismul
Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d.C în Punjab,
fidelii lui Joseph Smith Jr. s-au aşezat în Missouri. Grupările nu sc India. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici
recunosc reciproc, musulman ", fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi
Spre deosebire de mormoni, biserica Reorganizau nu practică, cea musulmană
botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. Ceremoniile Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea
de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah, Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi
Biserica Reorganizată foloseşte versiunea ..biblici" inspirate a lui diferite şi în mai multe dialecte, ceea ce face ca mulţi sikh-i să
Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James, în cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi. Granth
celelalte aspecte, cele două grupări mormone sunt identice. Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi
cea a existenţei unui singur dumnezeu. Sat Nam. Bărbaţii sikh pot
fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă,
Rosicrucianismul
Fondat de C. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub
denumirea de „Frăţia Crucii Roz". Este un amestec dc hinduism, Spiritualismul
iudaism, ocultism, alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908, deşi mediumii
cereşti şi cele pământeşti). Teologia rosicrucianistâ se bazează pe există încă din vremea Vechiului Testament. Mulţi oameni (şi în
ideea că cei care vor să cunoască universul, îl pot cunoaşte prin spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de
alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi
suferinţă, contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. Fanta (al
participă la serviciile ei religioase. Multe dintre practicile New Age
cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei
(cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o
iosicnicianiste.
formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public.
Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite.., Tata! Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de
este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn... fiul este Murele
partea cealaltă". în realitate, oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele.
iniţiat al Soarelui ...Duhul Sfânt (lehova) este Marele iniţiat al
I unii".
în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste Sufîsmul
dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Ordinul Sufi este o ramură a Islamului, de care s-a separat spre
Roz. sfârşitul secolului al VH-lea d.C ca o reacţie, se parc, la
formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului,
Scientologia • Sufi înseamnă mistic, sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi
Fondată în 1955 de L. Ron Uubbard, biserica Scientologică este comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi
complet tributară imaginaţiei lui Hubbard, El. a combinat psiho- dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a
anaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. Cartea sacră a autişti lor,
science fiction, producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei Masnavi, deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale
care caută vindecare mentală. Scientologia este în conflict deschis Coranului, arc o mare influenţă în Islam.
cu creştinismul. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate, perfecţionarea
Conform s;cienlologiei, nu există nici păcat şi nici rău în univers iar religioasă, dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi, în final,
1
iadul nu oste decât un mit. Scientologia acceptă credinţele contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el.
reîncamaţioriale ale hinduismului, Acest ultim concept, Fana, face o netă diferenţă între sufism şi
islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca

304 305
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Anexa 5

una a separării dintre subiect şi obiect). Biserica Unificării (Moonismul)
întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat
Taoismu! numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. Moon a
întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut
î.C. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. în 1957
popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. învăţăturile acestei Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin, care a devenit
religii promovează liniştea, inactivitatea, tihna, pasivitatea şi text sacru al Bisericii Unificării.
comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î.C medicina Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în
naturistă a făcut parte din taoism. dualismul Yang-Yin; misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de
Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de crucificare dar că El se va naşte încă odată; Duhul Slant este un duh
Yang şi Yin, opozipa dintre masculin-feminin, pozitiv-negativ, feminin care lucrează pe pământ; păcatul originar al lui Adam a
bine-rău, întuneric-lumină, viaţă-moarte, etc şi invizibila energie a adus moartea în rasa umană dar, cum voia lui Dumnezeu este ca toţi
viepi Chi. oamenii să fie aduşi la El, top vom merge în paradis atâta vreme cât
porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise.
Tcosofia
Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 Asociaţia Unitarian-Universalistă
la New York. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ
nucleu de frăţie universală intre oameni; a promova studiul
Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană, a lui Isus, aşa cum
comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare
este El descris în Evanghelii. Biserica Universalistă caută să
sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului".
promoveze armonia între toate religiile lumii. Fondată în 1961,
Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului
impersonal; Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini uman. Scopul unitarienilor este pacea, libertarea şi dreptatea în
pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu; Dumnezeu există în lume. Principala autoritate este motivaţia, care este mai presus dc
formă latentă, în fiecare dintre noi; noi suntem mântuiţi atunci când Biblic sau de oricare alt crez. Unitarismul respinge doctrina
venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul trinităţii, naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El
nostru. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. este Mesia şi Dumnezeu întrupat.

Meditaţia transcendentală (MT)
Calea Internaţională
MT provine din hinduism. Ea este panteistă şi susţine câ întemeiată dc Victor Wierwillc, după ce a părăsit lucrarea din
Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma, Vişnu Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată.
şi Siva. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi, care a Ca mulţi alţi lideri religioşi, Wierwille a pretins şi cl că secta pe
adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. Datorită care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are
mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea, MT a ajuns foarte darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu.
populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70,
Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu
Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în
Creator; Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul,
Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC), înlocuind discursul religios cu
existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în
unul psihologic, schimbare ce i-a adus mii de adepţi.
pântecele Măriei; Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere
impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor.
Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent
306
307
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru
o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură, cele mai cunoscute
fund Noua biserică dinamica. Isus Cristos nu este Dumnezeu.
Calea Cuvântului. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum?
Bibliografie
Zeu budismul
Extensie a budismului, cu origini obscure. Legenda atribuie
originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Anderson, Neil T, Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan
Bodhiharma. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui in the New Age. Monarch Publications, England, 1993
Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea Baer, Randall N. Insiclc the New Age Nightmare. Huiungton
finală, dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură House, Latâyette, USA, 1989
scrisă. învăţăturile au fost transmise oral, mediataţia zen incluzând Bubeck, Mane I. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon
cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Activity. Moody Press, Chicago, USA, 1975
Buddha Chandler, Russell. Understanding the New Age. Word Publishing
LttL England, 1989
Zoroastrismul
Day, Joff. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release
Veche religie întemeiată, de către Zoroaster în jurul anului 660
Sovereign World, England, 1994
î.C. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta; credinţă dualistă,
zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. între Dere, Dr. Jack, Surprised by the Power of the Spirit. Kingsway,
acesta şi duhul iM\,Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. în acest England, 1995
război este implicată întreaga omenire, care trebuie să aleagă între Ellis, Roger & Andrea Clarke. The New Age and You. Kingsway,
bine şi rău, pentru a ti răsplătită sau pedepsită. England, 1992
Elis, Roger The Occultand You. Kingsway, England, 1992
Finney, Charles. Principles of Revival. Bethany House Publisihers,
Minneapolis, USA, 1987
Gibson, Noel and. Phil. Delivcr Our Children from the Evil One.
Sovereign World, England, 1992
Gibson, Noel and Phil. Evicting Demonic Inlruders. New Wine
Press, England 1993
Gibson, Noel and Phil. Excuse Mc.Yous Rejection Js Showing.
Sovereign World, England, 1992
Gordon Bob. The Disciplc .V Handbook for the Spirii-Filied Life.
Sovereign World, England, 1993
Green, Michael. / Believe in Satan 's Downfall. Hodder &
Stoughton, England, 1975
Hammond, Frank. Overcoming Rejection. Sovereign World,
England, 1991

309
Vindecarea prin eliberare - Slujirea praetică Bibliografie

Hainirioiid, Frank and Ida Mac. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Marrs, Tcxc. Dark Secrets of the New Age. Crossway Books.
Guide to Deliverance. New Winc Press, England, 1992 Wcstchesicr. USA. 1988
Hammond. Frank. Soul Ties. The Childrcn's Bread Ministry. Martin, Walter The Kmgdom of the Cults. Nova Distribution,
Texas, USA Easlbourne, England
; Martin, Walter. The New Age Cult. Bctany House, Minncapolis.
Hancock; Maxinc & Karen Burton Mains. Chilei Sexual Abitse. USA, 1989
Higliland Books, England, 1987
Mather, George A & Lany A Nichols. Dictionary of Cults, Sccts,
Hepden, Steve. Explalning Rejection. Sovereign World,
England, 1992 Religions & the Occult. Zondcrvan Pubhsliing House, Grand
Hobson, Peter. Chrislian Deliverance Volumes 1,2 and 3. Full Rapids. USA 1993
Salvalion Fcllowship, Sydney, Australia, 1985-1988 Marshall, Toin. Healing from the Insidc Oul. Sovereign World,
Huggert, Joyce. Llstening to Others. Hoddcr & Stoughton, England. 1988
England, 1992 Marshall, Tom. Frec Indeed! Sovereign World, England, 1983
Hurding, Roger. Bible and Counsclling. Hodder & Stoughton, Marshall, Tom. Right Relationships. Sovereign World, England, 1992
England, 1992 McClung, Floyd. The Falher Heart of God. Kingsway, England, 1994
Hurding, Roger. Rootxand Shootx. Hodder & Stoughton, McClung, Floyd. Spiritsofthe City. Kingsway, England, 1990
England, 1986
McCormick, WJ. McK. Christ, The Christian & Freemasonry.
Johnson, David & Van Vondcren, Jeli. The Subtle Power of
Great Joy Publications, Belfast, 1987.
Spiritual Abuxe. Bcthany House Publishers, Mimieapolis,
Millcr. Roger. Curses, Unforgiveness, Evil Spirits, Deliverance.
USA, 1991
Kjos, Berii. Your Child and the New Age. Victor Books. Wlicaton, Trumpet of Gideon Ministries, Gcnnantown, USA, 1994,
USA, 1990 Moody, D.L. Power from on High. Sovereign World, England, 1992
Koch, Kurt. Between Christ and Satan. Kregel, Grand Rapids, Nee, Watchman. Release of the Spirit. New Wine Press, England, 1965
USA. 1962 Nee, Watchman. The Spiritual Man. Christian Fellowship
Koch, Kurt. Demonology, Pasi and Prexent. Kregel, Grand Rapids, Publishers Inc, Richmond, USA, 1977
USA, 1970 Nee, Watchman. The Latent Power of the Soul. Christian
Koch, Kurt. Occult Bondage and Deliverance. Kregel, Grand Fcllowship Publishers Inc, Riclunond, USA, 1972
. Rapids, USA, 1970 Parker, Russ. The Occult: Deliverance from Evil. IVP, England, 1992
Krafl, Charles H. Defeating Dark Angels. Sovereign World, Penn-Lewis, Jessie and Evan Robcrts. Har on the Saints. CLC,
England, 1993
England, 1973 (Reprint)
Lea, Lany. The WeaponxofYour Warfare. Word (UK), England, 1990
Pereţii, Frank. This Present Darkness (Novei). Crossway Books,
Lcwis, C.S. The Screwtape Letterx. Harper Collins, England, 1977 Illinois, USA. 1989 (UK edilion: Kingsway, 1994)
Livesey, Roy. Understanding Alternative Medicine. New Wine Pcretti, Frank. Piercing the Darkness (Novei). Crossway Books,
Press, England, 1988 - Illinois. USA, 1989 (UK edilion: Kingsway, 1994)
Logan, Kevin. Paganism and the Occult. Kingsway, England. 1994 Pfeifer, Sanuiel. Healing atAny price? Worid Publishing,
Logan, Kevin. Satanism and the Occult. Kingsway, England. 1994 England 1988

310 311
Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică Bibliografie

Powell, Graham and Sbiricy. Christian Set YourselfFree. Movement. Harvest House Publishers, Oregoa USA, 1993
Sovereign World, England, 1994 Strohmer, Cliarles, What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. Word
Powell, Graham. FearFree, Sovereign World, England, 1987 Publishing, England, 1991
Prince, Derek. Blessing or Curse: You Can Choose. Word (UK)
Subritzky, Bill. Demons Defeated. Sovereign World, England. 1992
England, 1990
Subritzky, Bill. How to Cast Oul Demons and Break Curses. Dovc
Pulling, Pat The Devii s Web. HunUngton House Inc, Lafayette, Ministries. Auk'land, New Zealand, 1991
USA, 1989 Subritzky, Bill. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. Sovereign
Rcisser, Paul & Terri; John Weldon. New Age Medicine. IVP, World, England, 1986
Downers Grove, USA, 1987 Wagner, C. Peter (Editor). Territorial Spirits. Sovereign World,
Richards, John. But Deliver Us/rom Evil. DLT, London, 1974 England, 1991
Roebert, Ed. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. Sovereign White, John. When the Spirit Comes with Power. Hodder &
World, England, 1991 Stoughton, England, 1992
Sanford, John & Loren Rene>val of the Mind. Victor)' House Inc. Whilc, Tom. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. Kingsway,
Tulsa USA, 1991 England, 1991
Sanfoid, John & Paula. The Transfiguration of the Inner Mah. Whyle, H.A. Maxwell. Demons and Deliverance. Whittakcr House,
Victory House, Tulsa, USA, 1982 ' USA, 1989
Sanford, John & Paula. Why Some Chrislians Conunii Adultery. Wilson, Earl D. -4 Silence to Be Broken. JVP, England, 1987
Victor,' House, Tulsa, USA, 1989 Woodworth-Etter, Mana. A Diary ofSigns and Wonders. Harrison
Sanford, John & Paula. Healing the Wuundcd Spirit. Victory House, Oklahoma, USA. (Reprint, oiiginally published 1916)
House Inc, Tulsa USA, 1985 Wright, H.Norman. The Power of a Parents Words. Regal Books,
Sanford, John & Paula. Restoring The Christian Family. Victory Ventura, USA. 1991
House Inc, Tulsa USA, 1979
Sanfoid, Paula. Healing Victims of Sexual Abtise. Victor)' House Includerea vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune
Inc, Tulsa USA, 1988 neapărat că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a
Sandford, Paula. Healing Women's Emotions, Victor)' House Inc, tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de
Oklahoma USA, 1992 adăugat la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească
Seamands, David A. Healing for Damaged Emotions. Scripture discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este
Press Publications, Wheaton, USA, 1993 bun" (1 Tesaloniceni 5:21)
Seamands, David A. Healing Grace. Scripture Press Publications,
Wheaton, USA, 1992
Seamands, David A. Healing ofMemorics. Scripture Press
Publications, Wheaton, USA, 1985
Sherman, Dean. Spiritual Warfare For Every Christian. YWAM
Pubtishing, Seattle, USA, 1990
Smith, F Lagard. What You Need to Know About the Nev- Age

312 313