You are on page 1of 2

4.

Perisian komputerAlat ICT yang selalu digunakan untuk pembelajaran tutorial ialah
komputer dan perisianpendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM, cakera keras
ataupun laman web.Perubahan ini seiring dengan perkembangan yang berlaku dalam rekabentuk
perisianpendidikan yang berciri kecerdasan. Ciri ini melahirkan perisian pendidikan yang
berupayamenyesuai maklumat yang disampai dengan kemampuan dan keperluan pelajar.
Denganperkembangan ICT, perisian kursus yang terdapat pada hari ini hampir semuanya
bercirimultimedia. Secara umum, setiap perisian pendidikan mengandungi satu atau lebih
daripadakomponen.:Bagaimanapun, pendidik harus berhati-hati dalam melaksana pendekatan
ini.Kesilapan dalam memberikan pertimbangan boleh mengakibat pembaziran masa dan
tenaga,menghalang penggunaan kemudahan ICT yang lebih produktif menjurus ke
arahpenyalahgunaan kemudahan ICT, mengakibat lebih banyak masa diperlu oleh pelajar
untukmempelajari sesuatu . Untuk tujuan ini, guru perlu terlebih dahulu menilai setiap
perisianpendidikan yang hendak diguna oleh pelajar. Setelah pasti benar-benar wujud keperluan,
guruhendaklah merancang penggunaan ICT, bukan dibuat secara bidan terjun.Cadangan
mengatasi Kekurangan Prasarana dan Bahan SokonganPihak sekolah perlu memberi perhatian
kepada beberapa perkara iaitu memperbaiki infrastruktur komunikasi dan multimedia seperti
kemudahan komputer, lebar jalur tinggi yang bersepadu dan sambungan Internet serta makmal
komputer.

1. 9. meningkatkan infrastruktur seperti rangkaian, kandungan tempatan, insentif dan
perundangan untuk membentuk persekitaran yang membolehkan penyediaan
infrastruktur. wujudkan jaringan kerjasama antara panitia atau sekolah dalam PPD
sediakan peruntukan yang sesuai untuk menyediakan teknologi komputer terkini.
wujudkan prasarana ICT yang sesuai untuk pembelajaran pihak pentadbir perlu memberi
dorongan kepada guru untuk membina bahan pengajaran dan pembelajaran.Bagi pihak
KPM pula perlu memberi fokus beberapa perkara iaitu menyelenggara peralatan dan
perkakasan ICT secara intensif dan bersepadu. menyediakan infrastruktur ICT yang
bersepadu dan berterusan di luar bandar dan pedalaman. menyediakan kemudahan
bangunan institusi pendidikan mengikut piawai berasaskan keperluan dan kesesuaian
memastikan kemudahan fizikal bangunan pendidikan diselenggara untuk memenuhi

keperluan dan kesesuaian memastikan bekalan air bersih dan elektrik di semua sekolah .piawai.