You are on page 1of 4

PAARALAN: UMANGAN NHS BAITANG/ANTAS: 9

DAILY LESSON GURO: CHERRY AMOR A. MENDILLO ASIGNATURA: ARALING PANLIPUNAN
LOG MARKAHAN: UNA
PETSA/ORAS:

I. LAYUNIN
Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa:
A. Pamantayang sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at maunlad
Pangnilalaman na pag-araw-araw na pamumuhay

Ang mga mag-aaral ay
B. Pamantayan sa Pagganap naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng
matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay

Nailalapat ang kahulugan ng Natataya ang kahalagahan ng Naipakikita ang ugnayan ng Natutukoy ang mga palatandaan ng
ekonomiks sa pang-araw-araw na ekonomiks sa pang-araw-araw na kakapusan sa pang-araw-araw na kakapusan sa pang-araw-araw na
C. Pamantayan sa Pagkatuto pamumuhay bilang isang mag-aaral, pamumuhay ng bawat pamilya at ng pumumuhay ng bawat pamilya at ng buhay
at kasapi ng pamilya at lipunan lipunan lipunan AP9MKE-Ib-4
AP9MKE-Ia-1 AP9MKE-Ia-2 AP9MKE-Ia-3

A. Kahulugan ng Ekonomiks A. Kahulugan ng Ekonomiks B. Kakapusan B. Kakapusan
1. Konsepto ng Kakapusan at ang 2. Palatandaan ng Kakapusan sa
Kaugnayan nito sa Pang-araw-araw Pang-araw-araw na Buhay
II. NILALAMAN na Pamumuhay

III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral 12-17 18-22 23-29 30
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula
B. Iba sa portal
pang ng Learning
Kagamitang Panturo PPT PPT PPT PPT

Paglinang sa Kabihasaan Gawain: Mind Mapping Gawain: Baitang ng pag-unlad Gawain: Production Plan Gawain: Magdrawing ng mga (Tungo sa Formative page 17 page 22 page 29 Halimbawa ng mga likas na yaman na Assessment) maaaring maubos at maaaring magdulot ng pagkasiara ng kalikasan G. a. c. marginal thinking at ng ekonomiks? ang kakapusan? kakapusan? incentives? H. Pagtalakay ng Bagong Pagtalakay sa mahahalagang Gawain: Sitwasyon at Aplikasyon Gawain: Venn Diagram Gawain: Conservation Poster Konsepto at Paglalahad ng konsepto sa Ekonomiks page 21 page Nagpapakita ng konserbasyon Bagong Kasanayan #2 pages15-17 ng mga yamang likas F. Paghahabi sa Layunin ng Natutukoy ang kahulugan ng Ekonomiks Natutukoy Aralin ang kahalagahan ng pag-aaral Natutukoy ang kahulugan ng kakapusan Natutukoy ang palatandaan ng ng ekonomiks at pagkakaiba nito sa kakulangan kakapusan C. Bilang mag-aaral. Pagtataya ng Aralin Tukuyin ang ang mga sumusunod: Sagutin ang ang mga sumusunod: Itala ang mga sumusunod: Itala ang mga sumusunod: 1. Balik-Aral sa Nakaraang Aralin at/o Pagsisimula Pagsusuri sa sitwasyon at pagsunod. Tumutukoy sa halaga ng bagay o ng ekonomiks? 2. pagdedesisyon ang mga konsepto ng resources. Paano ka gumagawa ng desisyon kapag ng Bagong Aralin sunod ng nais o pinakamahalaga nasa gitna ka ng maraming sitwasyon at Ano ang kahalagahan ng ekonomiks? Ano ang pagkakaiba ng kakapusan sa kakulangan? PPT kailangan mong pumili? B. paano ka Bakit nararanasan ng inyong komunidad makatutulong upang maiwasan ang trade off. ano ang kahalagahan Bilang mag-aaral. Paano nakatutulong sa mataliong 1. Ano ang khalagahan ng ekonomiks? resources. Pagtalakay ng Bagong Gawain: Think Pair and Share Gawain: Pagsulat ng Repleksiyon Gawain: Picture Analysis Gawain: Pagsuri sa pangungusap Konsepto at Paglalahad ng page 13 page 20 page 24 kung makabubuti o makasasama sa Bagong Kasanayan #1 ekonomiya p. PAMAMARAAN A.IV. Pagpili o pagsasakripisyo ng isang 1. Kagubatan 2. Yamang tubig best alternative na handang ipagpalit 2. 92 Pagbabago E. Paglalahat ng Aralin Bakit dapat matutunan ng isang mag. Pag-uugnay ng mga Pagsusuri sa larawan Pagsusuri sa sitwasyon Pagsusuri sa T-chart Pagsusuri sa video Halimbawa sa Bagong Aralin Over Slept page 18 page 23 page 13 Palatandaan ng kakapusan D. . Paano nakakaapekto sa iyo bilang mag- Bakit kailangang isa-alang-alang ang mga aaral ang ekonomiks at ano ang Bakit nagaganap ang kakapusan? aaral ang kakapusan sa mga likas na pagpipilian sa paggawa ng desisyon? kaugnayan nito sa paggagawa ng yaman? desisyon? I. Yamang kapital sa bawat paggawa ng desisyon. Halimbawa ng renewable b.Paglalapat ng Aralin sa Paano nakatutulong sa matalinong Pang-Araw-araw na Buhay pagdedesisyong ang opportunity cost. Halimbawa ng mga non-renewable Palatandaan ng kakapusan sa bagay kapalit ng ibang bagay.

D. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Remediation application or remediation V. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F.Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? . Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punongguro at superbisor? G.J. MGA TALA VI. PAGNINILAY A.

JAVIER Teacher 1 School Principal I .Submitted by: Noted by: CHERRY AMOR A. MENDILLO MARIETTA W.