You are on page 1of 34

WP 9.

1

KERAJAAN MALAYSIA

Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat
Mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon
Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan
Awam

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1

KANDUNGAN

KEMUDAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN BAGI ANGGOTA PERKHIDMATAN
AWAM ...................................................................................................................2
WP 9.1 Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones)
Perkhidmatan Awam .......................................................................................2
1. Tujuan .....................................................................................................2
2. Latar Belakang .......................................................................................2
3. Tafsiran ...................................................................................................2
4. Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) ......3
5. Syarat-Syarat Pembiayaan ....................................................................3
6. Permohonan Pembiayaan .....................................................................5
7. Tatacara Pembiayaan ............................................................................5
8. Tanggungjawab Pegawai Yang Menerima Pembiayaan .....................9
9. Tanggungjawab Pegawai Pengawal ...................................................10
10. Tatacara Perakaunan Pembiayaan .....................................................10
11. Tindakan Surcaj Dan Tatatertib ..........................................................13
12. Am .........................................................................................................14
13. Pemakaian ............................................................................................14
LAMPIRAN ......................................................................................................15

M.S. 1/15

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1

KEMUDAHAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN BAGI ANGGOTA
PERKHIDMATAN AWAM

WP 9.1 Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi
Anggota Perkhidmatan Awam

1. Tujuan

Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan syarat-syarat permohonan
pembelian di bawah Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar
(Smartphones) bagi Anggota Perkhidmatan Awam. Pekeliling ini juga
memperuntukkan tatacara kewangan dan perakaunan yang perlu dipatuhi
oleh pihak yang bertanggungjawab memproses, meluluskan, mengurus
dan menerima pembiayaan Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar
(Smartphones) ini.

2. Latar Belakang

2.1 Kemudahan pembiayaan komputer bagi pegawai Perkhidmatan
Awam diperkenalkan semenjak pelaksanaan Sistem Saraan Baru
Perkhidmatan yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1992.

2.2 Kemudahan pembiayaan telefon pintar (smartphones) pegawai
Perkhidmatan Awam diumumkan semasa pembentangan Bajet 2017
pada 21 Oktober 2016 oleh YAB Menteri Kewangan Malaysia.

2.3 Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi,
semakan semula telah dibuat terhadap syarat-syarat Skim
Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) tersebut.

3. Tafsiran

3.1 Melainkan jika konteks dalam Pekeliling ini menghendaki maksud
yang lain, perkataan dan rangkai kata yang dinyatakan di bawah
hendaklah mempunyai erti yang berikut:

“Pegawai” bererti pegawai dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan
dan Perkhidmatan Awam Kerajaan Negeri yang sedang berkhidmat
dan dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan;

“Komputer” bererti suatu sistem elektronik yang dapat
memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan
diorganisasikan secara automatik di dalam menerima, memproses
dan menghasilkan output berdasarkan arahan-arahan yang sudah
disimpan di dalam sistem memori;

M.S. 2/15

1 Pegawai Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat. Isteri dan anak-anak bagi pegawai lelaki yang telah berkahwin. Suami dan anak-anak bagi pegawai perempuan yang telah berkahwin.1 Kelayakan 5. M. 3/15 . “Keuntungan” bererti satu kadar keuntungan yang akan ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. dilantik secara tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan layak memohon pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan ini. iOS. perisian pengaturcaraan dan perisian penggunaan tetapi tidak termasuk perisian permainan. atau c.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. Ia juga menggunakan sistem pengendalian yang menyediakan satu pelantar untuk membina aplikasi. Telefon pintar membolehkan penggunanya memasang aplikasi canggih di dalamnya berasaskan pelantar telefon seperti Symbian. Android. Windows Phone atau yang seumpama dengannya. dan “Waris” bererti waris terdekat: a.1. atau b. Syarat-Syarat Pembiayaan 5. “Perkakasan” bererti komponen jenis fizikal yang dihubungkan secara terus dengan komputer/telefon pintar (smartphones). Ibu bapa bagi pegawai bujang. 4. 5. Ia juga merupakan alat yang digunakan sebagai input. “Perisian” bererti program-program yang membolehkan komputer dan telefon pintar (smartphones) melakukan tugas-tugas tertentu seperti perisian sistem. aktiviti pemprosesan dan output.1 “Telefon Pintar” bererti telefon bimbit yang mempunyai ciri pengkomputeran maju dan ketersambungan berbanding dengan telefon bimbit biasa. Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) adalah suatu kemudahan pembiayaan yang diwujudkan bagi membiayai pembelian komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) oleh Pegawai Perkhidmatan Awam.S. meletak jawatan atau membuat pilihan menerima opsyen yang ditawarkan daripada agensi yang diperbadankan atau diswastakan. “Meninggalkan Perkhidmatan” bererti pegawai yang perkhidmatannya ditamatkan.

3. dan c) komputer tablet.3.2.00) sahaja (bagi salah satu atau kombinasi kedua-duanya).2 Komputer bagi maksud pekeliling ini dikelaskan kepada tiga (3) kategori seperti berikut: a) komputer desktop. 5. 5. M. 5.3 Pembelian komputer 5. 5.3.1 Pembelian komputer yang dibenarkan adalah pembelian komputer baharu termasuk perkakasan dan perisiannya. 5. 5.3. 5.3.000.S. 4/15 .Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.6 Pembelian komputer di bawah pakej jalur lebar dibenarkan tetapi pembiayaan tidak termasuk bayaran langganan bulanan. b) mesin pengimbas.1 Amaun pembiayaan maksimum adalah sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5.1. 5.2 Amaun pembiayaan yang dibenarkan juga adalah tertakluk kepada pengiraan jumlah potongan bulanan bagi bayaran balik tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok dan semua potongan gajinya hendaklah tidak melebihi 60% daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun.3.4 Pemohonan untuk membuat pembelian lebih daripada satu unit komputer adalah dibenarkan tetapi bukan dari kategori komputer yang sama. b) komputer riba. dan c) peranti pelbagai fungsi (multifunction device).2.2 Amaun Pembiayaan 5.3 Perkakasan bagi maksud pekeliling ini dikelaskan kepada tiga (3) kategori seperti berikut: a) mesin pencetak.2 Pegawai Perkhidmatan Awam yang telah membuat pinjaman pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) ini juga layak membuat permohonan pembiayaan setiap tiga (3) tahun dengan syarat pinjaman yang terdahulu telah diselesaikan.1 5.5 Permohonan untuk pembelian komputer bersama lebih dari satu unit perkakasan adalah dibenarkan tetapi bukan dari kategori perkakasan yang sama.

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.7 Urus niaga pembelian komputer hendaklah dilakukan di dalam Malaysia.00) sahaja dan hendaklah dibundarkan kepada ratusan ringgit terdekat yang kurang.3 Pembelian telefon pintar (smartphones) di bawah pakej jalur lebar dibenarkan tetapi pembiayaan tidak termasuk bayaran langganan bulanan. 6. 317) seperti yang dilampirkan di Lampiran A. 5. Permohonan Pembiayaan 6.3.4 Urus niaga pembelian telefon pintar (smartphones) hendaklah dilakukan di dalam Malaysia.1 Pengiraan Pembiayaan 7.2 Permohonan hendaklah disertakan dengan sebut harga dengan menyenaraikan butiran yang hendak dibeli.1 Pengiraan amaun pembiayaan hendaklah berdasarkan kepada jumlah kos bagi pembelian berdasarkan sebut harga yang menyenaraikan butiran dan perkakasan dikemukakan oleh pegawai. 5.1. 5/15 .4 Pembelian Telefon Pintar (Smartphones) 5.2 Pemohonan untuk membuat pembelian lebih daripada satu unit telefon pintar adalah tidak dibenarkan sama sekali.4.1 5. M. Tatacara Pembiayaan 7.1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (smartphones) Anggota Perkhidmatan Awam (Borang Kew. Sebut harga daripada pembekal yang berdaftar berdasarkan undang-undang di Malaysia sama ada diperoleh secara terus atau atas talian (online) adalah diterima. Pengiraan ini juga tertakluk kepada amaun pembiayaan maksimum sebanyak Ringgit Malaysia Lima Ribu (RM5.000.4.4.1 Pembelian telefon pintar (smartphones) yang dibenarkan adalah pembelian telefon pintar (smartphones) baharu termasuk perkakasan tambahan. Borang Permohonan hendaklah disediakan sebanyak tiga (3) salinan dan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan Kementerian/Jabatan Pegawai. 6.4. 5.S. 5. 7.

00 Perkiraan RM2.1 Contoh pengiraan: Sebut harga : RM3. 7.2 Kuasa Meluluskan Permohonan Pembiayaan 7. kuasa untuk meluluskan pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones) adalah diberi kepada semua Pegawai Pengawal.00 Perkiraan RM1.00 Amaun Pembiayaan : RM3. Contoh pengiraan: Gaji pokok RM2.1.140.2. 7.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.140.00 x 100 = 47% RM3.500.000. Jika perlu.500.4 Pengiraan amaun pembiayaan hendaklah mengambil kira jumlah potongan bulanan bayaran balik pembiayaan. 7.3 Harga belian adalah meliputi nilai cukai yang dikuatkuasakan oleh pihak Kerajaan. M.2 Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan di dalam perenggan 5 di atas. pegawai hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran baki.1.00 (layak) ii) Jumlah potongan RM2.00 Jumlah RM3. Potongan bulanan bayaran balik pembiayaan hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada gaji pokok pegawai dan jumlah semua potongan gaji pegawai hendaklah tidak melebihi 60% daripada jumlah gaji pokok dan elaun-elaun. kuasa untuk meluluskan pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones) bagi permohonan pembiayaan komputer daripada Pegawai Pengawal adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan.00 dijelaskan sendiri oleh peminjam 7.500.00 x 100 = 63% RM3.000.2.1.2 Sekiranya harga belian tersebut adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum.00 i) Jumlah potongan RM1. Pegawai Pengawal boleh secara bertulis membenarkan seorang Pegawai Kanan menjalankan bagi pihaknya tugas meluluskan pembiayaan.S.00 (tidak layak) 7. 6/15 .500.1 Tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan di dalam perenggan 5 di atas.140.00 Elaun-elaun RM 640.550.00 Perbezaan : RM50.

7/15 .1 Pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memproses Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) hendaklah memastikan agar dokumen- dokumen yang disenaraikan di bawah disediakan: a) Surat Tawaran Pembiayaan .4 Penyediaan Dokumen-Dokumen Selepas Permohonan Pembiayaan Diluluskan 7.2. b) Perjanjian Pembiayaan .Lampiran C Perjanjian hendaklah ditandatangani dan disempurnakan sebanyak tiga (3) salinan dan ketiga-tiga salinan hendaklah M.2 Pihak yang bertanggungjawab untuk mengurus dan memproses Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) hendaklah memastikan agar dokumen- dokumen yang disenaraikan di bawah diterima daripada pegawai yang menerima pembiayaan: a) Memorandum Penerimaan .3 Kelulusan Pembiayaan Kali Kedua dan Seterusnya 7.Lampiran C Perjanjian berkenaan pembiayaan tersebut (Borang Kew. c) Surat sebagai Wakil Kerajaan . 7.Lampiran D Surat pelantikan hendaklah dikeluarkan di mana pegawai yang menerima tawaran pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones) adalah dilantik sebagai wakil Kerajaan seperti di Lampiran D.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.Lampiran B Pegawai yang menerima tawaran pembiayaan tersebut hendaklah bersetuju dengan tawaran pembiayaan dan mengembalikan Memorandum Penerimaan yang telah ditandatangani seperti di Lampiran B. 7.3.Lampiran B Setelah Pegawai Pengawal membuat keputusan untuk meluluskan permohonan pembiayaan. b) Perjanjian Pembiayaan .1 7. surat tawaran pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones) seperti di Lampiran B hendaklah dikeluarkan. 318) seperti yang dilampirkan di Lampiran C.4.S.1 Tertakluk kepada perenggan 7. permohonan kali kedua dan seterusnya hanya boleh diluluskan selepas tiga (3) tahun daripada tarikh kelulusan pembiayaan komputer serta telefon pintar (smartphones) dan amaun pembiayaan terdahulu telah diselesaikan sepenuhnya oleh pemohon.4.

2.6.2.1 Kadar Bayaran Balik Pembiayaan Pembayaran balik pembiayaan termasuk kadar keuntungan hendaklah dibayar oleh pegawai secara ansuran melalui potongan gaji pada tiap-tiap bulan sebagaimana yang dipersetujui di dalam Perjanjian. 7.5 Amaun pembiayaan yang diluluskan akan diserahkan oleh Pejabat Pembayar melalui Electronic Fund Transfer (EFT) atau cek. b) salinan kedua hendaklah disimpan oleh Kementerian/Jabatan yang meluluskan permohonan itu untuk kegunaan Jabatan yang bertanggungjawab menguruskan bayaran pembiayaan komputer melalui potongan gaji bulanan.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. 7. boleh memberikan rebat mengikut kadar yang akan ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) dari semasa ke semasa. 7.4 Ini bermakna tempoh maksimum pembiayaan hendaklah tidak melebihi tempoh perkhidmatan Pegawai.2 Bayaran balik pembiayaan hendaklah diselesaikan sepenuhnya di dalam tempoh yang dipersetujui. 7. 7.2. Kadar pembayaran balik pembiayaan tersebut hendaklah berdasarkan panduan perkiraan di Lampiran E.4.6. 7.S.3 Baki bayaran balik pembiayaan boleh diselesaikan lebih awal dari tempoh yang dipersetujui.1 Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah tidak melebihi 48 bulan.2 Tempoh Pembayaran Balik Pembiayaan 7.6. Baki bayaran balik pembiayaan hendaklah M.2.3 Sebanyak tiga (3) salinan Lampiran A dan Lampiran C yang telah disempurnakan hendaklah diedarkan kepada pihak- pihak yang disenaraikan di bawah: a) Lampiran A dan C asal hendaklah dikembarkan bersama dokumen sokongan yang ditetapkan dan dikemukakan kepada Pejabat Pembayar.6.1 dikemukakan ke Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) serta disetem secukupnya berdasarkan kepada kadar yang ditetapkan oleh LHDN. dan c) salinan ketiga hendaklah disimpan dalam fail peribadi dan dicatat dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai. 7. 8/15 .6 Pembayaran Balik Pembiayaan 7.6.6. Perbendaharaan.

8.1 Bagi kes meninggal dunia atau bersara. 8.5 Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membuat potongan sekali gus semua ansuran yang tertunggak daripada gaji pegawai berkenaan.6. Salinan surat kelulusan tersebut hendaklah dikemukakan bersama dokumen sokongan kepada Pejabat Pembayar yang berkenaan. Pegawai hendaklah membayar keseluruhan amaun pembiayaan yang telah diluluskan berserta amaun keuntungan dalam tempoh 30 hari selepas pembatalan.7 Pembayaran Balik Pembiayaan Apabila Berlaku Kematian dan Lain-lain. M.2. 7.2 Bagi pegawai yang telah diluluskan cuti tanpa gaji/cuti separuh gaji oleh Kerajaan. 8.7. Ketua Jabatan perlulah memastikan baki pembiayaan yang belum dijelaskan dikutip melalui ganjaran yang akan dibayar oleh Kerajaan kepada pegawai. 7. Tanggungjawab Pegawai Yang Menerima Pembiayaan 8. 7.S.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1 Pegawai yang menerima pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones) ini adalah bertanggungjawab membayar balik amaun pembiayaan berserta amaun keuntungan secara bayaran ansuran yang telah dipersetujui.7. Dalam hal demikian.1 diselesaikan sepenuhnya sebelum pegawai bersara/meninggalkan perkhidmatan. Pegawai Pengawal adalah diberi kuasa untuk memberi penangguhan bayaran balik pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones). tempoh bayaran balik hendaklah dijadualkan semula tanpa dikenakan apa-apa bayaran tambahan bagi tempoh berkenaan.3 Pegawai yang ingin menukar spesifikasi atau pembekal komputer yang berlainan daripada spesifikasi atau pembekal komputer yang dipohon hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pembiayaan tanpa melibatkan perubahan kos pembelian. 9/15 . invois bagi komputer atau telefon pintar (smartphones) yang dibelinya itu kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas EFT/cek bagi amaun pembiayaan diterima. Sekiranya pegawai itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari. maka pembiayaan tersebut dianggap terbatal.2 Pegawai yang telah diluluskan pembiayaan komputer hendaklah menyerahkan resit. 7.

10.1.4 Sekiranya harga belian komputer atau telefon pintar (smartphones) tersebut adalah melebihi daripada amaun pembiayaan maksimum. tatacara kewangan dan perakaunan yang dinyatakan di dalam pekeliling ini dan arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan dari semasa ke semasa mengenai Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (smartphones) dipatuhi sepenuhnya.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.2 Semua pembiayaan akan di akaun ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer dan Telefon Pintar (smartphones) yang berkenaan. Potongan dari gaji dianggap sebagai dibuat dan dimasukkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer pada hujung bulan dalam mana potongan ini dibuat.1. Ketua Jabatan hendaklah memastikan agar Pegawai menjelaskan bayaran balik pembiayaan bagi bayaran ansuran yang tertunggak sebelum potongan gaji dibuat atau mana-mana tempoh berlaku tiada potongan gaji dibuat.S. 10.3 Jumlah keuntungan hendaklah dikreditkan ke dalam Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer yang berkenaan dan dipindahkan kepada akaun hasil pada 31 Disember tiap-tiap tahun atau pada mana-mana tarikh seperti yang diarahkan oleh Akauntan Negara Malaysia atau Pegawai- Pegawai Kewangan Negeri mengikut mana yang berkenaan. 10. Sebagai contoh bagi EFT/cek pembiayaan yang dikeluarkan pada bulan Januari potongan hendaklah bermula daripada gaji bulan Mac.1 8.1 Pembiayaan yang dikeluarkan dalam sesuatu bulan dianggap sebagai diberi pada akhir bulan tersebut dan pembayaran balik pembiayaan hendaklah dimulai dengan potongan daripada gaji tidak lewat dari dua (2) bulan berikutnya. Tatacara Perakaunan Pembiayaan 10. 10/15 . pegawai hendaklah menjelaskan sendiri amaun bayaran baki.1. M.1 Pegawai Pengawal dan Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan syarat-syarat.1.1 Berikut adalah tatacara perakaunan bagi menguruskan akaun pembiayaan komputer: 10.4 Bayaran tunai oleh Pegawai a. 9. 10. Tanggungjawab Pegawai Pengawal 9.

Baki pembiayaan yang belum diselesaikan itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Persekutuan kepada Jabatan Negeri melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Persekutuan dan Jabatan Persekutuan hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. 11/15 . Perkhidmatan Awam Negeri. Jabatan Negeri hendaklah menyatakan butir-butir jumlah baki pembiayaan yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan.S. Peraturan-peraturan di atas hendaklah juga dipakai apabila Pegawai ditukar dan dipinjamkan dari Perkhidmatan Awam Persekutuan.1 10.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. b. Baki pembiayaannya yang belum selesai itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Negeri yang Pegawai baru ditukarkan itu kepada Jabatan Negeri sebelum ini dan Jabatan Negeri di mana Pegawai baru bertukar tersebut hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. dan d.2 Pegawai Pengawal hendaklah mengemukakan kepada Perbendaharaan suatu penyata mengenai semua kes ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer atau telefon pintar (smartphones) yang tertunggak melebihi tiga (3) bulan pada 30 Jun dan pada 31 Disember setiap tahun dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh-tarikh tersebut. Penyata Pembiayaan 10.5 Pegawai yang menerima pembiayaan bertukar atau dipinjamkan a. Jabatan Persekutuan hendaklah menyatakan butir-butir jumlah baki pembiayaan yang belum selesai dan amaun bayaran balik yang dikenakan tiap-tiap bulan. Badan-badan Berkanun dan Pihak-pihak Berkuasa Tempatan dan sebaliknya. Baki pembiayaannya yang belum selesai itu hendaklah dijelaskan oleh Jabatan Negeri kepada Jabatan Persekutuan melalui Kumpulan Wang Pendahuluan Komputer Negeri berkenaan dan Jabatan Negeri hendaklah memastikan Pegawai berkenaan menyelesaikan baki pembiayaan. Jika Pegawai itu bertukar dari satu Jabatan Negeri ke Jabatan Negeri yang lain.1. c. Jabatan Negeri sebelum ini hendaklah menyemak sijil gaji akhir Pegawai. M. Jika Pegawai ditukarkan dari Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri. Jika Pegawai itu bertukar dari Jabatan Negeri ke Jabatan Persekutuan.

10.2 tarikh akhir yang sepatutnya potongan dibuat. 10. 10. 10.6. Ketua M. Pegawai Pengawal hendaklah mengambil tindakan untuk mendapatkan kembali kesemua jumlah pembiayaan yang telah diluluskan dan amaun keuntungan Kerajaan bagi tempoh berkenaan secara sekali gus dalam tempoh 30 hari selepas pembatalan.6.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. maka pembiayaan tersebut dianggap sebagai terbatal.7 Pihak yang menguruskan pembiayaan hendaklah menyediakan EFT/cek dan membayar terus kepada Pegawai. Pegawai berkenaan adalah dilantik untuk mewakili Kerajaan di dalam urusan pembelian komputer daripada penjual.1 tarikh mula potongan dibuat. nombor rujukan akaun hendaklah dicatatkan dalam Penyata Gaji yang menyatakan maklumat berikut:- 10. dan 10.2 termasuk pembatalan pembiayaan di atas pilihan sendiri. 10. 10.6.5 nombor rujukan (iaitu nombor akaun pinjaman) sekiranya ada. Pembatalan Pembiayaan 10.S.6.9 Jika pembiayaan komputer atau telefon pintar (smartphones) dibatalkan atas sebab-sebab selain daripada di perenggan 8. 10.4 amaun bayaran balik tiap-tiap bulan.5 Pegawai Pengawal atau Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya mengambil tindakan yang perlu untuk mendapatkan bayaran balik menerusi potongan gaji Pegawai atau mengambil tindakan yang sewajarnya berdasarkan kepada perjanjian pembiayaan komputer atau telefon pintar (smartphones) yang berkenaan.6 Apabila seseorang Pegawai itu bertukar pejabat.8 Pihak yang menguruskan pembiayaan hendaklah memastikan Pegawai yang menerima pembiayaan menyerahkan resit dan invois bagi komputer atau telefon pintar (smartphones) yang dibelinya itu kepada pegawai yang meluluskan permohonannya dalam tempoh 30 hari selepas EFT/cek bayaran diterima. 12/15 .6.1 10. 10.3 kod potongan.3 Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab memastikan potongan gaji dibuat untuk mengutip balik ansuran potongan bulanan pembiayaan komputer atau telefon pintar (smartphones). Sekiranya Pegawai itu gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari.4 Kaedah perakaunan pembiayaan komputer adalah berdasarkan arahan-arahan berasingan yang dikeluarkan oleh Akauntan Negara Malaysia dari semasa ke semasa.

10.2 Nombor kad pengenalan. Rekod Daftar 10.7 Nombor dan tarikh baucar pembayaran pembiayaan dan cek. 10. 10.10. 10.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. 10. 10. 13/15 .8 Nombor dan tarikh resit pembelian. 10.10 Rekod daftar pembiayaan pembelian komputer mengenai semua pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah diselenggarakan oleh Ketua Jabatan.11 Salinan-salinan fotostat bagi resit pembelian dan invois hendaklah disimpan dalam fail peribadi Pegawai yang menerima pembiayaan.S. M. 10.10 Tempoh bayaran balik.10.10.10.1 Jabatan hendaklah mendapatkan bayaran kesemua baki pembiayaan yang telah diluluskan sepenuhnya.9 Nombor dan tarikh invois pembelian.1 Tindakan surcaj atau tindakan tatatertib boleh dikenakan ke atas Pegawai yang menerima pembiayaan sekiranya Pegawai tersebut menyebabkan perlanggaran kepada mana-mana syarat.10.3 Tarikh pembiayaan diluluskan. 10.10. Buku tersebut hendaklah mengandungi maklumat- maklumat berikut:- 10.10. 10.4 Jumlah pembiayaan. tatacara kewangan dan tatacara perakaunan Pekeliling ini.10.6 Tarikh EFT/cek pembiayaan diterima oleh Pegawai. 11.12 Tarikh ansuran akhir dan amaun bayaran balik pembiayaan.13 Tempoh penangguhan bayaran (jika ada).10.5 Tarikh EFT/cek pembiayaan diterima di pejabat Pegawai. 10.10. dan 10.12 Pembiayaan ini hendaklah direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai.11 Tarikh ansuran pertama dan amaun bayaran balik pembiayaan dimulakan.10. Tindakan Surcaj Dan Tatatertib 11. 10.10. 10.10.1 Nama.

Badan-Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. meluluskan dan menguruskan pembiayaan komputer dan telefon pintar (smartphones) juga boleh dikenakan surcaj atau tindakan tatatertib jika gagal mematuhi syarat. Pemakaian Tertakluk kepada penerimaan dan penyesuaian pemakaian oleh entiti masing-masing.2 Pihak yang bertanggungjawab memproses. 13.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. pekeliling ini dipanjangkan kepada Kerajaan-Kerajaan Negeri.S. M. tatacara kewangan dan tatacara perakaunan dan arahan-arahan di dalam Pekeliling ini. 14/15 . 12 Am Perbendaharaan berhak membuat atau mengenakan apa-apa syarat tambahan atau memberi kelonggaran/pengecualian kepada syarat-syarat pembiayaan bagi Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (smartphones) mengikut pertimbangan sewajarnya.1 11.

S.1 LAMPIRAN M. 15/15 .Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.

........ (i) Jawatan Sekarang…………………………………………………………………….............. 4. (ii) Jumlah Elaun-Elaun RM………………………………………………………………….. (ii) Jabatan ……………………………………………………………………………………...... (ii) Kumpulan Perkhidmatan ………………………………………………………….. (i) Gaji Pokok RM ……………………………………………………………………………........... (ii) Tarikh Persaraan Wajib………………………………………… 7.... (iii) Alamat Penuh Tempat Bertugas …………………………………………………............................................... …………………………….............................................................................. …………………………………...... (i) Kementerian ……………………………………………………………………………..... Tempoh pembayaran ………………………………………………………….... (iii) Jumlah Potongan RM……………………………………(sertakan slip gaji terakhir) 8............ Bulan.......................... ………………………………………………………………………………………….................... (Ringgit Malaysia...… (iii) Gred Jawatan ……………………………………………………………………………..S.....Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9... 317 pindaan 1/2011) KERAJAAN MALAYSIA PERMOHONAN PEMBIAYAAN KOMPUTER DAN TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM (Diisi sebanyak 3 salinan) BAHAGIAN I: (Diisi oleh Pemohon) 1...................... 5.................... (ii) Umur Pada Tarikh Memohon …………….. Harga komputer yang hendak dibeli (sertakan sebut harga yang menyenaraikan butiran spesifikasi komputer.. 6............ 2.......................………) 10... 1/3 ........ Jumlah pembiayaan yang dipohon RM……………........1 Lampiran A LAMPIRAN A (Kew......................... (i) Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan ……………………………………................. perkakasan dan perisian) RM……………………… 9. 3...........................…........... (i) Tarikh Lahir…………………………......... Nama Penuh (HURUF BESAR) …………………………………………………………………... Nombor Kad pengenalan …………………………………………………………………........................... Tarikh ……………………………….........… Tandatangan Pemohon M............

........….… diluluskan dengan bayaran balik sebanyak ……………………...…………………………... BAHAGIAN III: (diisi oleh Pegawai yang meluluskan pembiayaan) Kepada ……………….…....……..........…….. selama ……………..............Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9........... Tarikh ………………………………… ………...... Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Nama ..…… (a) * Pembiayaan sebanyak RM ……………………………..... 2/3 . *(iii) Saya *berpuas hati/tidak berpuas hati dengan kedudukan kewangan pemohon dan pembayaran balik pembiayaan ini *tidak akan menyebabkan/akan menyebabkan kesusahan kewangan kepada pemohon.S.. Rujukan ………………………........... Saya *menyokong/tidak menyokong permohonan ini. [Borang Pinjaman/Pembiayaan Harta (Butir Peribadi) AK 1/KEW.……………... *(ii) Pemohon *mematuhi/tidak mematuhi syarat kelayakan dan pembiayaan yang ditetapkan di dalam WP 9..........…. (b) * Pembiayaan tidak diluluskan. Tarikh ………………………………………….….…………..... …………………………………………...…… Jawatan ……………………………….... Jawatan ……………………….... Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar: (i) Disahkan bahawa butir-butir yang diberikan oleh pemohon telah diselidiki dan didapati benar..1 Lampiran A BAHAGIAN II: (Diisi oleh Ketua Jabatan/Bahagian semasa mengemukakan permohonan) Kepada ……………………………………..........……….... bulan..……………………. Tandatangan Ketua Jabatan/Bahagian Nama ..... …………………………………….………..........322 yang telah dilengkapkan dikembarkan bersama-sama ini].…………………………..............……..... ………………………………………… …………………………….... ……………………………………....1.…...................... Rujukan ……………………………...……..... *Potong yang mana tidak berkenaan M.

. No...………..………....Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9... Tarikh Baucar: …………………………………………………………………………….... Tarikh Cek/*EFT: ……………………………………………………………………………. Akaun Pinjaman:……....…………………………………………………………………….………. Cek/*EFT: ………………………………………………………………………………........... 3/3 ............................1 Lampiran A BAHAGIAN IV: (Untuk kegunaan Jabatan Akauntan Negara/Pejabat Pembayar)... 1.........…. Baucar: …………………………………………………………………………………..... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Potong yang mana tidak berkenaan No............. 3......S... 2.. No..... 5...... 4....…. No... Kelulusan Perbendaharaan: KK/BPKS/10/600-2/1/2(8)(i) M....

..............................bulan (iii) Tempoh Bayaran Balik: ………………………… 2. 1/3 ............. 1 Kos komputer 2 Amaun yang dibiayai oleh Kerajaan berdasarkan kelayakan Pegawai 3 Amaun ditanggung sendiri oleh penerima biaya kerana kos komputer melebihi amaun pembiayaan maksimum 4 Amaun sebenar yang akan dibayar oleh penerima biaya 5 Jumlah amaun pembiayaan Kerajaan yang telah dicampurkan dengan amaun keuntungan M...(Jika harga komputer melebihi amaun pembiayaan Kerajaan) 4 (ii) Harga Jualan Kepada Pegawai: RM.. Duti Setem untuk Surat Perjanjian mestilah dibayar oleh pihak tuan/puan... Tawaran ini adalah dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut: (i) Tuan/Puan adalah dikehendaki menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Komputer/Telefon Pintar (Smartphones) sebelum bayaran dikeluarkan melalui cek/EFT dapat dibuat......sebulan selama......................1 Lampiran B LAMPIRAN B SURAT KELULUSAN DAN TAWARAN PEMBIAYAAN KOMPUTER / TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) Encik/Puan............................... Kerajaan akan menyelesaikan harga belian ini seperti berikut: 2 (a) Amaun Pembiayaan Kerajaan: RM.(Jika harga komputer melebihi amaun pembiayaan Kerajaan) 5 (b) Bayaran amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan sebanyak RM............S.... dibuat melalui bayaran ansuran bulanan sebanyak RM............. K/P: Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Komputer Dengan ini dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan bagi tujuan membiayai keseluruhan/sebahagian daripada harga pembelian komputer/telefon pintar (smartphones) adalah diluluskan seperti berikut: 1 (i) Harga Belian oleh Kerajaan: RM.......... No.. 3 (b) Bayaran Baki oleh Tuan/Puan: RM.............Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9........................... Kerajaan akan mendapatkan bayaran harga jualan ini seperti berikut: 3 (a) Bayaran baki oleh Tuan/Puan: RM......

sila kembalikan kepada Kementerian/Jabatan ini salinan surat tawaran yang telah ditandatangan dalam masa 6 bulan daripada tarikh surat ini.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.S.....1. sungguhpun pembayaran pembiayaan akan dikeluarkan atas nama tuan/puan.............. (v) Komputer/Telefon Pintar (Smartphones) yang dibeli hendaklah dibeli terus dan tidak tertakluk kepada lain-lain urusan kewangan. pegawai hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai yang meluluskan pembiayaan. adalah menjadi tanggungjawab tuan/puan untuk menggunakan amaun bayaran tersebut bagi tujuan pembelian komputer tersebut di atas bagi pihak Kerajaan... (vi) Tuan/Puan adalah dikehendaki menyerahkan kepada pegawai yang meluluskan pembiayaan salinan asal resit pembelian komputer dan salinan invois......1 Lampiran B (ii) Tuan/Puan akan dilantik untuk mewakili Kerajaan dalam urusan pembelian komputer / telefon pintar (smartphones) tersebut. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah .. Sekian... tawaran ini akan dianggap luput.. 2/3 . lain-lain arahan dan ketetapan mengenai kemudahan pembiayaan komputer/telefon pintar (smartphones) yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan daripada semasa ke semasa...... (iv) Jika pegawai ingin menukar spesifikasi komputer/telefon pintar (smartphones) yang hendak dibeli.... (viii) Tuan/Puan adalah juga tertakluk kepada lain-lain syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam WP 9......... Jika jawapan tidak diterima dalam tempoh tersebut. 3. Sehubungan dengan ini. Salinan kelulusan tersebut hendaklah disertakan bersama-sama dokumen sokongan dan dikemukakan kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia atau Pejabat Pembayar yang berkenaan... Sekiranya tuan/puan gagal mengemukakan dokumen-dokumen tersebut dalam tempoh 30 hari. terima kasih. Tindakan Tatatertib dan/atau surcaj boleh diambil terhadap tuan/puan sekiranya tuan/puan didapati gagal mematuhi mana-mana peraturan yang ditetapkan dalam WP 9..... ( ) M. Sekiranya tuan/puan bersetuju dengan syarat-syarat yang tersebut di atas. maka pembiayaan itu dianggap sebagai terbatal dan dengan itu tuan/puan dikehendaki menjelaskan sepenuhnya amaun pembiayaan Kerajaan yang diluluskan secara sekali gus. (vii) Tuan/Puan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran berkenaan jika potongan dari gaji bulanan tidak sempat dibuat.... (iii) Kemudahan pembiayaan pembelian komputer/ telefon pintar (smartphones) ini tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain. Ketua Jabatan boleh mengambil tindakan untuk menahan gaji dan elaun tuan/puan sehinggalah kesemua baki harga jualan itu dijelaskan....1 dan arahan tersebut..... Jika gagal..

.............................................................................................................. Jawatan: ......................... No...... K/P: ....................................... K/P: .................................................................................................................................... Disaksikan oleh .................. M.................. No........... .................................... Alamat: .................... Ditandatangani oleh ...... bertarikh .......................................................................................... Nama: ....................S........................................................................................................Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9............................................................................. dengan ini saya menerima tawaran tersebut dan bersetuju dengan syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang dikenakan serta mengembalikan salinan surat ini yang telah ditandatangan untuk tindakan tuan/puan selanjutnya................................................ Nama: .............................1 Lampiran B MEMORANDUM PENERIMAAN Merujuk kepada surat tawaran tuan bil.......................................... 3/3 .........................................................

............ iii.. BAHAWASANYA Pembeli telah memohon kemudahan pembiayaan untuk membeli komputer/telefon pintar (smartphones) di bawah Skim Pembiayaan Pembelian Komputer dan Telefon Pintar (Smartphones) sebagaimana yang dinyatakan dalam WP 9.. 1/6 ... Jadual Pertama......) sahaja dan Kerajaan telah meluluskan permohonan Pembeli tertakluk kepada syarat-syarat yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini....... sekiranya potongan ansuran tidak dilakukan daripada gaji bulanan Pembeli walau dengan apa sebab pun......... Pembeli dengan ini bersetuju dan beraku janji untuk: i...318 pindaan 1/2011) PERJANJIAN UNTUK SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER / TELEFON PINTAR (SMARTPHONES) PERKHIDMATAN AWAM PERJANJIAN ini dibuat pada …………....... (kemudian daripada ini disebut “Pembeli”) sebagai pihak yang satu lagi.. hari bulan …………………………… 20………. (Ringgit Malaysia........... pembiayaan ini adalah terbatal dan dengan ini.1 Lampiran C LAMPIRAN C (Kew.. v..………………………………………………......... (K/P No: .... telah membeli komputer / telefon pintar (smartphones) pada harga belian seperti yang disebutkan dalam Seksyen 2.. MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI oleh kedua-dua Pihak seperti berikut: 1........ mematuhi syarat dan peraturan yang terkandung di dalam WP 9.... ANTARA KERAJAAN MALAYSIA (selepas ini disebut sebagai “Kerajaan”) sebagai satu pihak DAN ……………………………………………………………….1 (selepas ini disebut sebagai “skim tersebut”) sebanyak RM....... menjelaskan semua baki harga jualan sebelum menamatkan perkhidmatannya dengan Kerajaan... ii..... iv... M........ baki harga jualan akan diselesaikan oleh si waris secara sekali gus...... jika Pembeli menamatkan perkhidmatan dengan Kerajaan atau ditamatkan oleh Kerajaan sebelum pembiayaan dijelaskan sepenuhnya..….. Jika Pembeli meninggal dunia..... Berdasarkan prinsip pembiayaan yang ditetapkan dalam skim tersebut..…………………………........... vi......... Jika digunakan untuk tujuan lain......... wang pembiayaan yang dipinjamkan tidak akan digunakan selain daripada maksud ianya diluluskan... 2......... Kerajaan di atas permohonan Pembeli..Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.. Pembeli dengan ini juga memberi kebenaran kepada Ketua Jabatan untuk menahan bayaran gaji dan elaunnya sehingga kesemua jumlah pembiayaan itu dijelaskan... 3..... Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk membayar sendiri kepada Kerajaan sehingga potongan ansuran dilakukan....1....S. Kerajaan berhak menarik balik pembiayaan ini pada bila-bila masa tanpa memberi sebarang sebab dan menuntut bayaran balik harga jualan dengan sekali gus....... Pembeli hendaklah membayar sekali gus semua baki harga jualan. 4...... Kerajaan hendaklah menjual komputer / telefon pintar (smartphones) tersebut kepada Pembeli pada harga jualan dengan bayaran purata ansuran bulanan sebagaimana yang disebutkan dalam Jadual Kedua dan tertakluk kepada syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam skim tersebut dan Perjanjian ini....) yang beralamat di . wang pembiayaan hendaklah dibayar sekali gus.....

10. Perjanjian ini hendaklah mengikat. Dengan syarat: Bahawa fasal ini hendaklah tidak menyentuh hak Pembeli bagi membuat tuntutan berkaitan dengan waranti atau representasi terhadap pembuat. cukai atau fi dan perbelanjaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar oleh Pembeli dan sebarang perbelanjaan yang dituntut oleh Kerajaan (termasuk fi peguam bagi pihak Kerajaan atas asas peguam dan pelanggan) dalam keadaan di mana Kerajaan terpaksa mengambil tindakan terhadap Pembeli di bawah Perjanjian ini hendaklah ditanggung dan dibayar sepenuhnya oleh Pembeli. 2/6 . Kegagalan atau kelewatan di pihak Kerajaan dalam menjalankan apa-apa kuasa. pengedar atau tuan punya komputer tersebut. 9. M. Semua kos termasuk duti setem. pengedar atau tuan punya asal komputer / telefon pintar (smartphones) tersebut. tidak memberi apa-apa waranti dan tidak juga membuat sebarang representasi berkaitan dengan keadaan komputer / telefon pintar (smartphones) tersebut atau tentang merchantability atau kesesuaian atau fitness bagi maksud tertentu atau bagi apa-apa maksud komputer / telefon pintar (smartphones) tersebut dikehendaki sama ada waranti tersebut dan representasi dengan nyata atau tersirat dan sama berbangkit di bawah perjanjian ini atau sebaliknya dan Pembeli dengan ini bersetuju tidak membuat apa-apa tuntutan pun terhadap Kerajaan berkenaan hal tersebut. wakil-wakil diri. Jadual Pertama dan Jadual Kedua adalah terpakai. 8. 7. executor dan administrator (wasi dan pentadbir) bagi Pembeli dan penerima serah hak dan pengganti Kerajaan.S. Masa berkaitan dengan semua peruntukan dalam Perjanjian ini terutama kepada obligasi Pembeli di bawah Perjanjian ini merupakan terma penting.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9. yang bukan pembuat. hak atau remedi itu atau sebarang keingkaran (breach) yang lain dan berikutnya. hak atau remedi di bawah Perjanjian ini tidak akan mencacatkan mana-mana kuasa. pengganti.1 Lampiran C 5. dibaca dan diertikan sebagai bahagian yang mustahak dalam Perjanjian ini. hak atau remedi tersebut dan kegagalan serta kelewatan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pelepasan (waiver) terhadap kuasa. Kerajaan. 6. apa-apa duti lain.

.…...………………..…………...... Nama Penuh ………….......…………... DITANDATANGANI OLEH: dengan kehadiran PEMBELI SAKSI ……………………………………………………........... M......……. Jawatan ……………………………………...……….…........….....Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.... Kad pengenalan ……………………………… No..... Tandatangan Tandatangan Nama Penuh ………………………………………. Jawatan ……………………………………………. Kad Pengenalan ……………………………….1 Lampiran C PADA MENYAKSIKAN HAL TERSEBUT Kedua-dua pihak dengan ini menurunkan tandatangan pada hari dan tahun yang ditulis di atas............ ........ No. Tandatangan Tandatangan Nama Penuh ……………………………………….........………. Nama Penuh …………. Kad Pengenalan ………………...…. Jawatan ………………………………………………... DITANDATANGANI OLEH: dengan kehadiran KERAJAAN MALAYSIA SAKSI ……………………………………………… ... Kad Pengenalan …………………..... No... 3/6 .……....... No...……................…... Jawatan ………………………………..……..………………..........……..S....…….

..............….............. Harga Belian Komputer / Ttelefon Jumlah harga belian ialah sebanyak RM…………………………. Pintar (Smartphones) (Ringgit Malaysia ………………………………………......S.. (Ringgit Malaysia ………………………………………............... (Ringgit Malaysia …………......………....... ........ Nama Pembekal: Alamat: 2..........) dan (b) Bayaran baki sebanyak RM …………………………... Nama Pembekal: Alamat: iii................... M............................) iaitu terdiri daripada: (a) Amaun pembiayaan Kerajaan sebanyak RM….......... 4/6 .Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9........................1 Lampiran C JADUAL PERTAMA Seksyen Perkara Butiran 1...... ……………………………………………………………………) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli..... Butiran Pembekal i.... Nama Pembekal: Alamat: ii.......................

.. Amaun dan Keuntungan Kerajaan Pembiayaan dan keuntungan Kerajaan hendaklah dibayar balik serta Tempoh Bayaran Balik secara potongan daripada gaji setiap bulan sebanyak Jumlah Pembiayaan RM .............................. ………………………………………………………………) iaitu terdiri seperti berikut: (a) Bayaran baki sebanyak RM ……………...1 Lampiran C JADUAL KEDUA Seksyen Perkara Butiran 1..... dan (b) Amaun pembiayaan dan keuntungan Kerajaan RM …………..... ……………………………………………………………………......... ....S.....………..................) Bagi tempoh …………………………............. (Ringgit Malaysia ……………………………....... (Ringgit Malaysia ……………………………………….................... 5/6 ........ (Ringgit Malaysia ………………………………………......................... Harga Jualan Harga jualan ialah: RM ……………………………........ bulan............Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9............................. (Ringgit Malaysia …………………… ………………………………………………………) 2..... ……………………………………………) yang telah dijelaskan sendiri oleh Pembeli.. M......................................

6/6 . Kelulusan Perbendaharaan: KK/BPKS/10/600-2/1/2(8)(ii) M.S.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1 Lampiran C No.

......dan bernilai RM....... tuan/puan adalah dikehendaki membayar balik amaun pembiayaan oleh Kerajaan berserta amaun keuntungan secara bayaran ansuran bulanan sebanyak RM............) atas nama tuan/puan untuk tindakan tuan/puan selanjutnya. tahun ...........................................bertarikh .................. tuan/puan adalah bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran ansuran bulanan berkenaan dengan serta merta.... bulan melalui potongan gaji mulai daripada..... ( ) M................. tindakan tatatertib dan/atau tindakan surcaj boleh diambil terhadap tuan/puan............................ terima kasih........................(Ringgit Malaysia:... 5.. 4..................... 3......................S............... Sebagai penerima pembiayaan komputer/telefon pintar (smartphones) ini.................................................. Tuan/puan adalah diingatkan sekali lagi bahawa kegagalan mematuhi syarat dan peraturan sebagaimana yang ditetapkan dalam WP 9............... Tuan/puan telah juga bersetuju menerima tawaran Kerajaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat kelulusan/tawaran Kementerian/Jabatan ini bil... Bersama-sama ini disertakan cek atau maklumat EFT bernombor.. Sekiranya potongan daripada gaji bulanan tidak sempat dibuat............................................ 1/1 ........ Dalam hal demikian......... No.1...............................sebulan selama...... . .... jumlah wang pembiayaan yang telah diluluskan itu hendaklah dikembalikan secara sekali gus.........Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9........................................... lain-lain arahan dan ketetapan Perbendaharaan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa boleh mengakibatkan kemudahan pembiayaan pembelian komputer ini dibatalkan serta merta..................................................................................... Saya yang menurut perintah.... K/P......... Sekian..........bulan ...... 2..............................1 Lampiran D LAMPIRAN D SURAT PERLANTIKAN SEBAGAI WAKIL KERAJAAN Encik/Puan.......... Permohonan Mendapatkan Pembiayaan Merujuk kepada perkara tersebut di atas.................... Jika tidak.. bertarikh .................................. adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan telah meluluskan permohonan tuan/puan untuk mendapatkan kemudahan membiayai pembelian komputer/perkakasan/perisian/telefon pintar (smartphones)... Tuan/puan adalah dengan ini dilantik untuk mewakili Kerajaan dalam urusan pembelian komputer/telefon pintar (smartphones) yang dimaksudkan itu menggunakan cek/EFT diluluskan atas nama tuan/puan bagi tujuan pembelian tersebut.

72 29.48 58.083.12 2.02 315.14 3.17 708.93 516.54 36 BULAN 106.48 20.36 75.96 4.89 858.16 16.70 4.76 36.72 62.36 14.16 4.52 26.46 11.75 1.S.88 16.20 26.56 17.45 505.00 23.78 48 BULAN 108.011.72 168.94 31.86 43.13 825.36 4.38 51.50 21.70 67.16 25.60 30.57 1.20 412.26 216.94 57.073.88 15.08 42.34 22.03 526.72 13.34 208.40 52.55 48 BULAN 650.76 12.60 817.66 25.34 134.46 6.89 910..31 12 BULAN 102.48 25.60 15.40 50.20 59.38 17.000 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 607.44 33.87 928.50 31.86 84.34 40.021.00 66.20 34.06 16.96 24.32 23.16 4.72 34.12 8.71 744.44 966.92 11.95 212.03 809.80 51.62 12 BULAN 613.50 10.1 Lampiran E LAMPIRAN E JADUAL BAYARAN ANSURAN BULANAN MENGIKUT JUMLAH PINJAMAN DAN TEMPOH BAYARAN BALIK Jumlah Pembiayaan RM100 RM200 RM300 RM400 RM500 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 101.58 404.88 66.22 536.48 3.12 919.76 33.33 24 BULAN 625.72 8.60 10.20 25.81 531.20 19. 1/5 .88 58.32 50.33 751.03 416.44 68.51 204.56 214.92 41.40 5.80 24.10 42.74 12.48 6.90 318.51 210.74 22.02 101.10 25.12 44.06 28.44 17.031.18 118.92 39.32 33.20 17.60 29.71 30 BULAN 105.77 433.48 50.54 408.42 30 BULAN 631.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.20 15.62 14.80 21.60 7.55 758.10 47.47 309.36 17.34 9.56 37.14 5.80 85.58 M.08 36 BULAN 637.40 12.44 9.16 11.96 6.062.80 28.32 1.15 18 BULAN 619.52 7.92 37.08 43.40 833.84 10.10 28.24 10.60 1.30 5.88 18.80 36.52 56.84 22.50 151.07 947.09 715.57 18 BULAN 103.60 10.67 24 BULAN 104.06 975.042.76 42 BULAN 104.72 303.73 206.62 5.32 8.14 7.052.04 21.20 2.10 31.48 8.63 1.84 83.96 16.86 425.36 31.18 8.56 19.86 5.68 312.86 15.76 34.24 29.20 26.62 956.52 420.96 8.03 541.52 2.60 17.05 736.90 20.02 7.74 937.16 1.10 73.72 12.08 1.37 521.32 8.05 729.40 13.36 20.48 2.67 850.04 21.06 510.40 722.32 2.03 306.12 20.52 42 BULAN 643.86 202.84 42.96 18.56 76.11 322.67 429.81 866.30 3.08 13.88 17.29 Jumlah Pembiayaan RM600 RM700 RM800 RM900 RM1.20 6.40 35.52 324.60 9.66 45.08 51.57 1.14 22.56 842.00 1.90 14.72 11.

00 2.771.73 1.32 27.00 37.10 105.16 1.52 67.059.60 52.27 1.51 1.62 146.651.13 1.839.548.400 RM1.894.75 1.950.80 1.980.80 56.932.88 12.36 41.167.634.72 40.10 48.40 84.16 102.60 78.44 94.38 1.89 1.15 1.26 1.48 1.28 54.90 56.80 99.800 RM1.64 1.00 63.68 73.64 2.22 320.29 42 BULAN 1.563.17 36 BULAN 1.960.200 RM1.92 23.48 35.28 32.48 47.82 1.24 1'806.20 219.48 1.92 93.48 75.395.68 44.28 97.48 1.28 117.517.06 1.12 1.06 21.74 60.62 80.72 150.20 42.32 100.37 2.532.90 83.68 81.30 68.20 89.33 1.10 139.04 53.11 1.700.600 RM1.20 1.125.52 252.112.40 38.16 26.68 45.913.65 1.084.214.36 65.69 1.123.24 36.61 1.59 1.20 159.64 50.23 12 BULAN 1.68 80.999.48 46.80 108.625.24 38.84 106.64 100.60 49.80 125.88 34.61 1.92 12 BULAN 1.53 1.14 51.44 44.458.08 35.00 24 BULAN 1.64 47.34 1.36 161.32 92.24 1.52 119.00 48.900 RM2.275.315.146.48 43.719.84 75.28 28.13 1.734.60 56.14 2.67 1.700 RM1.238.80 66.821.00 86.28 69.08 63.10 2.87 Jumlah Pembiayaan RM1.754.842.50 63.88 114.30 45.36 63.86 109.74 269.S.51 2.922.717.354.38 48 BULAN 1.60 43.54 74.135.40 68.288.55 2.38 337.78 2.180.28 110.78 1.74 108.18 1.36 236.21 1.60 103.06 303. 2/5 .875.43 1.14 30.48 124.60 57.80 59.04 14.52 17.381.64 32.80 54.146.24 33.84 1.80 29.54 41.38 1.70 57.14 88.38 40.45 1.618.46 1.00 42.24 153.24 142.76 33.368.35 1.77 1.609.60 119.023.169.84 78.408.043.24 82.341.68 38.000 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 1.06 1.90 286.328.578.60 170.473.96 60.263.683.11 48 BULAN 1.594.28 31.30 18 BULAN 1.039.88 63.192.90 19.789.66 2.84 50.88 41.79 1.66 1.157.16 M.11 1.14 91.76 102.24 80.62 51.62 28.64 127.20 59.300.70 38.10 1.74 18.86 38.24 134.60 73.19 1.20 15.063.416.93 2.24 39.44 1.100 RM1.300 RM1.444.1 Lampiran E Jumlah Pembiayaan RM1.24 95.00 144.72 18 BULAN 1.857.14 30 BULAN 1.667.105.52 69.500 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 1.09 1.737.00 46.38 23.88 87.250.941.22 1.00 132.04 202.62 36 BULAN 1.40 86.50 94.22 22.64 52.04 113.32 24.38 117.76 125.68 71.96 58.487.824.52 30.019.79 1.10 70.430.68 167.88 185.66 24 BULAN 1.36 16.76 35.502.226.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.88 136.90 2.20 1.85 30 BULAN 1.05 42 BULAN 1.517.

06 2.40 438.10 110.56 455.20 152.71 2.99 3.188.12 97.731.052.00 62.34 126.96 70.45 18 BULAN 2.68 2.68 56.946.80 229.30 87.12 176.67 2.20 120.00 198.60 209.44 2.28 104.25 2.10 205.80 76.04 65.167.95 2.96 3.39 2.96 187.93 3.19 2.13 2.48 130.04 243.361.33 2.400 RM2.16 246.16 184.32 125.035.00 114.99 24 BULAN 2.800 RM2.19 2.94 488.00 3.82 2.68 221.24 29.66 2.72 153.08 195.94 143.68 92.24 56.32 204.32 122.45 Jumlah Pembiayaan RM2.900 RM3.12 54.11 3.56 88.69 2.709.08 60.630.76 2.16 73.42 2.72 95.20 138.S.48 3.92 387.56 169.869.60 109.12 82.56 91.13 2.62 212.36 163.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.68 166.20 2.08 28.94 79.54 24.12 99.32 182.88 2.86 61.40 115.12 201.814.04 61.72 76.20 64.501.420.468.219.28 101.78 32.81 42 BULAN 2.38 183.526.52 188.20 101.276.763.529.56 30 BULAN 2.08 218.963.210.25 36 BULAN 2.20 67.225.16 176.065.554.338.67 3.96 2.84 2.631.08 58.10 73.16 63.67 2.09 2.00 126.94 33.08 83.90 98.44 108.44 54.22 86.52 67.022.08 149.76 67.62 3.82 95.683.57 42 BULAN 2.78 2.22 2.292.10 35.86 175.30 131.428.933.786.08 404.56 234.157.736.16 121.33 2.87 18 BULAN 2.90 2.898.476.24 161.72 53.40 2.72 2.96 47.22 2.59 3.373.00 132.82 171.656.034.1 Lampiran E Jumlah Pembiayaan RM2.758.251.89 48 BULAN 2.78 472.000 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 2.143.889.4 77.18 2.60 112.832.44 105.76 168.74 M.71 36 BULAN 2.22 2.50 157.124.247.16 47.72 178.40 2.72 219.082.926.40 65.23 3.48 66.34 70.60 91.452.27 30 BULAN 2.64 192.74 3.48 131.92 26.24 421.790.579.81 2.93 2.86 2.00 2.76 370.976.32 85.64 51.550.326.48 126.80 137.33 24 BULAN 2.60 94.53 2.56 31.04 238.60 136. 3/5 .232.42 2.56 79.55 3.005.76 25.918.96 150.90 146.112.80 58.40 30.08 50.90 2.350.70 80.93 3.10 505.601.818.16 49.605.54 354.126.79 2.00 84.444.40 255.188.48 190.36 76.52 88.86 2.145.992.00 69.62 74.72 45.54 160.22 154.22 3.500 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 2.095.16 118.00 117.71 2.54 12 BULAN 2.10 71.253.657.683.36 2.16 157.50 105.60 2.200 RM2.52 251.270.861.72 92.60 141.70 120.08 226.841.384.32 52.48 73.53 2.709.26 2.76 144.85 12 BULAN 2.397.315.26 3.54 89.38 63.91 2.60 56.76 58.492.44 212.575.100 RM2.66 48 BULAN 2.700 RM2.300 RM2.56 63.600 RM2.

541.81 3.96 3.360.73 3.64 3.24 4.13 3.48 74.226.856.28 623.894.34 234.199.294.88 3.80 168.99 30 BULAN 3.26 36.60 133.84 112.94 229.647.500 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 3.700 RM3.71 3.185.96 84.96 590.34 212.642.44 226.96 76.40 318.882.064.28 201.293.60 118.611.92 156.009.84 238.64 169.01 4.80 573.89 3.540.57 3.118.96 332.335.54 3.76 147.88 71.32 4.02 18 BULAN 3.10 271.078.02 115.36 335.715.60 315.401.10 115.80 173.971.00 189.90 209.20 87.945.921.756.28 183.80 39.34 118.60 199.864.52 67.10 168.10 94.251.167.44 301.39 3.262.00 92.104.48 3.47 12 BULAN 3.36 143.04 135.80 162.789.44 79.649.72 99.200 RM3.04 245.92 83.30 3.400 RM3.59 4.08 156.40 119.44 293.684.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.33 42 BULAN 3.43 3.145.33 3.94 127.545.62 223.48 256.36 147.88 103.793.88 130.22 3.58 38.99 3.48 276.507.24 102.209.42 37.30 129.04 138.00 72.11 4.600 RM3.00 70.74 108.46 3.86 241.16 12 BULAN 3.08 4.51 3.82 674.02 3.52 3.60 204.42 539.33 36 BULAN 3.751.12 607.88 88.30 3.66 24 BULAN 3.24 227.27 3.88 280.84 82.58 556.86 84.48 89.67 3.44 48 BULAN 3.62 124.60 18 BULAN 3.14 177.34 81.1 Lampiran E Jumlah Pembiayaan RM3.25 3.96 40.60 80.64 109.80 108.434.52 263.08 160.36 90.24 298.30 3.439.14 4.087.932.14 99.77 3.92 151.88 200.826.42 105.42 189.24 160.93 3.26 522.88 326.68 100.04 115.168.44 81.76 3.76 151.00 3.818.10 173.48 78.64 164.683.127.999.88 134.024.32 M.368.S.00 126.48 3.100 RM3.88 219.60 4.80 4.88 111.84 323.371.844.327. 4/5 .72 91.678.82 46.00 264.22 48 BULAN 3.33 24 BULAN 3.38 3.77 3.038.60 45.300 RM3.62 3.77 3.20 340.473.51 3.48 207.20 143.30 194.72 285.66 4.43 3.984.74 3.86 4.439.48 306.136.70 30 BULAN 3.405.00 268.900 RM4.76 272.82 4.28 3.000 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 3.338.335.237.70 122.62 278.05 3.57 3.33 3.468.90 140.474.576.64 232.54 4.79 36 BULAN 3.743.55 4.60 136.19 3.046.269.230.29 3.28 4.00 260.38 86.12 42.578.38 249.72 194.719.36 4.28 102.28 94.901.960.40 178.02 206.10 112.40 85.12 74.68 213.48 97.06 4.44 106.60 657.44 640.44 44.24 165.70 183.48 217.302.508.24 76.48 121.12 289.800 RM3.576.62 97.24 79.92 309.00 3.19 4.10 42 BULAN 3.60 251.24 293.613.20 139.96 284.03 Jumlah Pembiayaan RM3.74 194.780.76 69.28 43.96 3.

30 171.722.96 172.600 RM4.76 5.151.56 280.86 107.437.38 315.07 4.70 246.61 Jumlah Pembiayaan RM4.00 425.856.66 4.12 30 BULAN 4.900 RM5.443.20 4.40 204.80 150.32 349.32 57.76 417.Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.957.98 691.38 4.700.86 5.50 4.62 758.16 135.00 55.78 5.S.83 4.77 48 BULAN 4.66 24 BULAN 4.052.14 49.585.84 195.48 322.81 4.10 117.88 159.38 109.147.000 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 4.495.96 282.40 198.350.00 124.22 5.946.28 391.10 5.22 240.259.937.30 725.794.451.34 366.92 5.653.80 257.500 Tempoh Bayaran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Harga Jumlah Ansuran Balik Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan Jualan Keuntungan Bulanan 6 BULAN 4.00 109.40 5.08 131.689.995.300 RM4.34 127.80 121.006.40 400.598.16 809.84 53.33 4.76 106.96 146.72 5.377.77 12 BULAN 4.00 792.68 191.100 RM4.84 775.552.96 132.84 4.755.334.106.56 208.631.68 93.42 275.272.62 52.64 5.62 120.898.00 194.36 343.53 4.72 410.72 5.64 408.32 89.800 RM4.26 4.89 4.76 393.40 241.55 5.676.75 18 BULAN 4.11 4.56 156.00 4.76 129.058.40 161.002.830.12 308.80 368.12 182.87 36 BULAN 4.00 252.400 RM4.38 5.98 47.564.615.08 12 BULAN 4.12 5.22 5.86 4.20 215.63 4.73 4.643.33 4.802.35 4.72 206.54 246.56 91.06 4.28 150.208.314.262.481.35 4.200 RM4.12 144.88 210.08 235.841.72 212.46 741.86 307.05 4.1 Lampiran E Jumlah Pembiayaan RM4.80 99.20 270.746.54 137.57 4.42 153.782.52 181.30 257.28 269.91 4.75 4.96 263.291.30 50.34 104.50 220.92 301. 5/5 .419.92 141.77 4.42 36 BULAN 4.36 295.66 5.660.24 359.82 257.76 276.72 122.14 4.540.82 143.366.36 92.76 106.52 186.84 351.20 143.24 402.315.10 157.525.40 102.00 48 BULAN 4.56 202.48 843.044.32 826.736.12 177.16 56.46 4.551.80 225.16 289.91 5.64 104.889.96 178.90 M.11 5.32 360.72 4.17 18 BULAN 4.249.62 344.62 42 BULAN 4.109.44 4.68 366.23 5.84 189.10 236.84 94.310.68 252.189.05 4.24 108.60 175.92 95.68 140.79 4.04 98.36 138.92 374.04 383.28 377.09 4.00 115.700 RM4.10 231.44 5.953.41 30 BULAN 4.32 147.72 110.46 51.850.36 4.10 154.70 164.210.00 330.768.877.28 103.157.34 300.00 168.68 185.60 262.24 125.393.400.00 199.20 112.72 351.10 337.38 4.00 264.32 97.20 419.985.202.56 357.28 100.48 58.357.231.904.101.570.04 4.67 5.093.91 4.22 134.99 24 BULAN 4.48 112.32 314.19 4.420.64 4.89 5.88 286.19 5.95 4.86 42 BULAN 4.88 217.28 101.20 147.056.507.69 4.37 4.28 385.14 708.20 126.159.