You are on page 1of 20

Tr­êng ®¹i häc s­ ph¹m kü thuËt h­ng yªn

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin


Ch­¬ng tr×nh häc phÇn
AutoCAD
(HÖ §¹i häc)

Tµi liÖu l­u hµnh néi bé

H­ng Yªn 2005

Môc lôc
PhÇn I: AutoCAD phÇn hai chiÒu ............................................................ 1
Ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ AutoCAd.............................................. 1
1.1 Giíi thiÖu chung vÒ Autocad. ....................................................................... 1
1.2 Khëi ®éng vµ tho¸t ra khái ch­¬ng tr×nh AutoCAD. ..................................... 1
1.2.1 Khëi ®éng AutoCAD. ................................................................................ 1
1.2.2 Tho¸t khỏi AutoCAD. ................................................................................ 1
1.3 Giao diÖn AutoCAD. .................................................................................... 2
1.4 Thùc hiÖn lÖnh trong AutoCAD. ................................................................... 5
Ch­¬ng II: T¹o mÉu vÏ trong AUTOCAD ............................................... 6
2.1. Mét sè lÖnh ®¬n gi¶n. .................................................................................. 6
2.1.1. LÖnh vÏ ®iÓm. ........................................................................................... 6
2.1.2. LÖnh vÏ ®o¹n th¼ng. .................................................................................. 8
2.1.3. LÖnh vÏ ®­êng trßn. .................................................................................. 8
2.1.4. LÖnh vÏ cung trßn. .................................................................................... 9
2.1.5. LÖnh vÏ Ellip. ......................................................................................... 12
2.1.6. LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt............................................................................. 12
2.1.7. LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu. ............................................................................... 12
2.1.8. LÖnh truy b¾t ®iÓm chÝnh x¸c.................................................................. 13
2.1.9. LÖnh xo¸ ®èi t­îng vÏ. ........................................................................... 16
2.1.10. LÖnh kh«i phôc. .................................................................................... 17
2.1.11. Lùa chän ®èi t­îng. .............................................................................. 17
2.2. T¹o mÉu vÏ trong Autocad 2 chiÒu............................................................. 17
2.2.1. Kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña mÉu vÏ....................................................... 17
2.2.2. Nh÷ng ®Þnh d¹ng c¨n b¶n trong mÉu vÏ. ................................................. 17
2.2.3. C¸c lÖnh c¬ b¶n khi t¹o mÉu vÏ............................................................... 18
2.2.4. Sö dông c¸c mÉu vÏ khi thiÕt lËp b¶n vÏ. ................................................. 27
2.3. C¸c lÖnh c¬ b¶n trong Autocad 2 chiÒu. ..................................................... 27
2.3.1. Nhãm lÖnh vÏ. ........................................................................................ 27
2.3.2. Nhãm lÖnh trî gióp. ................................................................................ 31
2.3.3. Thay ®æi m«i tr­êng lµm viÖc trong Autocad. ......................................... 35
2.3.4. Nhãm lÖnh biÕn ®æi ®èi t­îng vÏ. ........................................................... 35
2.3.5. Nhãm lÖnh biÕn ®æi mµn h×nh. ................................................................ 45
2.3.6. LÖnh g¹ch mÆt c¾t................................................................................... 46
2.3.7. LÖnh ghi ch÷ cho b¶n vÏ. ........................................................................ 46
2.3.8. LÖnh t¹o khèi vµ thuéc tÝnh cña khèi ...................................................... 52
2.3.9. LÖnh ghi kÝch th­íc ................................................................................ 58
2.3.10. KÕt xuÊt b¶n vÏ. .................................................................................... 68
PhÇn II: AutoCAD phÇn ba chiÒu .......................................................... 69
Ch­¬ng III: Giíi thiÖu vÒ M« h×nh 3d .................................................... 69
3.1 C¬ së t¹o m« h×nh 3D. ................................................................................ 69

............... LÖnh t¹o m¶ng 3 chiÒu...........................3.6. 69 3..................... 72 4.......... 75 4............. LÖnh MVSETUP trong kh«ng gian giÊy vÏ......... 82 5...... . 72 4...... T×m giao cña hai khèi r¾n........................................5...... ..............6.................5.....................3..1............ S¾p xÕp c¸c ®èi t­îng 3 chiÒu........1.3.............. .............. M« h×nh d¹ng mÆt 3 chiÒu.......... 71 Ch­¬ng IV: M« h×nh d¹ng mÆt vµ khung d©y ................2.......... LÖnh lÊy ®èi xøng ®èi t­îng 3 chiÒu................................................ LÖnh t¹o c¸c khung cöa sæ tÜnh............... ...............................3............ KÐo c¸c ®èi t­îng 2 chiÒu thµnh 3 chiÒu....... C¾t khèi r¾n thµnh hai phÇn... 71 4........................3...... T¹o khung cöa sæ ®éng................. ..................... ............. Kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c t¹o h×nh. 81 5. 72 4................... 78 4.. C¸c khèi r¾n c¬ së......... ....................................2............ ................... 82 5.......... Thay ®æi tÝnh chÊt cña khèi r¾n.........4...................3... 83 5....................3 Quan s¸t m« h×nh ba chiÒu .4... .. 70 3............................2......................................................4..... 79 4........................2....... C¸c lÖnh c¬ b¶n ®Ó t¹o m« h×nh d¹ng khung d©y ............................. ..............5.......... ........ ........................................... 80 4. M« h×nh d¹ng khung d©y 3 chiÒu..........4....... ......... LÖnh hîp c¸c khèi r¾n. 80 4.. T¹o khèi r¾n trßn xoay... .................................................... LÖnh che c¸c c¹nh khuÊt vµ t¹o bãng... T¹o gãc l­în vµ bo trßn c¸c c¹nh cña khèi r¾n....................................................5............2... 82 5...... 77 4............ .................. 70 3........................................................ ..4.............. 82 5.... 71 4.4 Nhãm lÖnh hç trî khi thiÕt kÕ m« h×nh 3 chiÒu.... Líp trong kh«ng gian ph¼ng.........3...... ............... LÖnh trõ c¸c khèi r¾n.................... ....... 77 4................... Nhãm lÖnh hiÖu chØnh m« h×nh 3 chiÒu d¹ng khèi r¾n.....................................................1................. 82 5...............3 MÆt l­íi ®a gi¸c... ..... 76 4.......... 79 4... 71 4............................ LÖnh t¹o vµ chÌn khèi 3 chiÒu... Nguyªn t¾c t¹o m« h×nh khèi r¾n....................................................................... 83 5.... ............................................................ LÖnh quay ®èi t­îng 3 chiÒu.... Kh¸i niÖm vµ nguyªn t¾c t¹o h×nh..........1......................................................6....4........... 76 4........5.................1..........6.................... 83 5......3 Nhãm lÖnh hiÖu chØnh c¬ b¶n c¸c ®èi t­îng 3 chiÒu.. .... ............................ 81 Ch­¬ng V: M« h×nh ba chiÒu d¹ng khèi r¾n . .1........3......................................... T¸ch khèi r¾n ra khái khèi ®a hîp........................................... ... 70 3............6..................6........3........5...................................... V¸t mÐp c¸c c¹nh khèi r¾n............3............. Dêi vµ quay khèi r¾n.....6......................3..... ......4............................2............ 77 4.3..................6...................1.... 77 4..............1............. LÖnh t¹o c¸c ®iÓm quan s¸t..............Ghi kÝch th­íc vµ g¹ch mÆt c¾t cho ®èi t­îng 3 chiÒu....................................5.............4.....................4.... 83 5.. 81 5.................................... C¸c lÖnh c¬ b¶n ®Ó t¹o m« h×nh d¹ng mÆt .................................2...............2...........................3.. ...........3................................2.................................................... Kh¸i niÖm kh«ng gian m« h×nh vµ kh«ng gian giÊy VÏ ....... 82 5.................. ................... T« bãng m« h×nh 3 chiÒu... ... .............1........ 82 5.................................................1... 77 4..4...............................3........................ 71 4......6......2............2. 81 5... LÖnh t¹o c¸c h×nh ¶nh............2...1.................2 C¸c hÖ to¹ ®é trong b¶n vÏ............................................ C¸c phÐp to¸n vÒ khèi r¾n......................... 70 3........... 82 5................................ 84 .........................................

........................................2 Tr×nh tù thùc hiÖn................ ........... 89 6...... .................... 89 Tµi liÖu tham kh¶o ...........................................................5...................1 T¹o ¶nh ®éng........................................ T¹o b¶n vÏ cã ba h×nh chiÕu......3 T¹o thùc ®¬n vµ lÖnh míi trong Autocad...... 89 7...........................1 C¸c biÕn hÖ thèng vµ c¸c tÖp cÊu h×nh cña Autocad...2.............. ...2 LËp tr×nh trong Autocad........... 89 6... 88 6........................... 90 ............. mÆt c¾t trong b¶n vÏ 3 chiÒu................. 85 5........................................... 89 6.................. ................................ 85 5........................................ ............7................................................... autocad n©ng cao ........ 89 Ch­¬ng II : sù ph¸t triÓn cña Autocad .......... 89 7....2 Ng«n ng÷ lËp tr×nh AutoLISP vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh DCL..........1.. ..................1..............................8..................................2 Nhãm ng«n ng÷ lËp tr×nh øng dông trªn Autocad............. .... 88 Ch­¬ng I : LËp tr×nh tù ®éng ........2......................1 C¸c lÖnh trong Autocad thÕ hÖ míi................................... T¹o h×nh c¾t..... ........... Xo¸ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn khèi r¾n. 88 6.......................... 88 6..... 87 PhÇn III............ 87 5................................................................................... ..........................1 Nguyªn t¾c t¹o ¶nh ®éng trong m«i tr­êng Autocad.................... ........6...9 KÕt xuÊt b¶n vÏ 3 chiÒu............ .........................7.........2......................................... 88 6.

d¹ng mÆt. tuú thuéc vµo tõng chuyªn ngµnh mµ ta ph¶i mua hoÆc lµm thªm c¸c qu¸ tr×nh tù ®éng phï hîp víi c«ng viÖc cô thÓ ®ã 1. Ta cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau: * Trªn thanh Menu của AutoCAD: chän File\Exit Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 1 . mµu s¾c. CAD lµ phÇn mÒm cña h·ng AutoDESK dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c b¶n vÏ kü thuËt trong c¸c ngµnh : x©y dùng. nh­ng thùc tÕ viÖc tî ®éng cã s½n chØ lµ rÊt Ýt.2. ta cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c c¸ch sau: * Double click vào biÓu t­îng AutoCAD trªn mµn h×nh Window * Click vào nót Start.1 Giíi thiÖu chung vÒ Autocad. ®iÖn.2.  PhÇn vÏ c¸c m« h×nh 3 chiÒu (3D): T­¬ng tù nh­ trong phÇn vÏ 2D. 1. thêi trang. c¬ khÝ. . trong phÇn nµy khi thiÕt lËp b¶n vÏ ta cã thÓ thiÕt lËp b¶n vÏ m« h×nh 3D d¹ng khung d©y. 1. cã nghÜa lµ thiÕt kÕ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. b¶n ®å. c¸c ®o¹n ®­êng bao trôc.… . AutoCad gåm 3 phÇn chÝnh:  PhÇn vÏ c¸c b¶n vÏ 2 chiÒu (2D): VÏ c¸c b¶n vÏ m« h×nh 2D chÝnh x¸c hoÆc kh«ng cÇn chÝnh x¸c c¸c kÝch th­íc mµ chØ cÇn h×nh d¹ng cña nã víi c¸c ®é dµy cña ®­êng nÐt vµ kiÓu ®­êng.CAM: Computer Aided Manufacturing. AUTOCAD lµ qu¸ tr×nh tù ®éng thiÕt kÕ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. TH: 0) 1.AutoCAD PhÇn I: AutoCAD phÇn hai chiÒu Ch­¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ AutoCAd 01 tiÕt (LT: 1.CAD : Computer Aided Design hoÆc Computer Aided Drafting.2 Khëi ®éng vµ tho¸t ra khái ch­¬ng tr×nh AutoCAD.…Thay v× viÖc thùc hiÖn nh­ vËy ta cã thÓ t¹o mét ch­¬ng tr×nh vÏ trôc mµ ng­êi thùc hiÖn chØ cÇn cho c¸c th«ng sè miªu t¶ ®Æc ®iÓm cña ®o¹n trôc ®ã lµ m¸y sÏ tù ®éng vÏ trôc ®ã theo yªu cÇu. cã nghÜa lµ chÕ t¹o víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh. kiÕn tróc. chän Programs\AutoCAD\AutoCAD.  PhÇn lËp tr×nh AUTOLISP vµ VISUAL BASIC Trong phÇn nµy ta cã 2 d¹ng c¬ b¶n lµ: * LËp tr×nh cÊp thÊp: Nã gièng nh­ viÖc t¹o ra c¸c MACRO lÖnh * LËp tr×nh cÊp cao: Nã thùc hiÖn nh­ c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c VÝ dô: §Ó thùc hiÖn mét b¶n vÏ trôc cã hai ®o¹n ch¼ng h¹n th× ta ph¶i cã c¸c kÝch th­íc cña c¸c ®o¹n vµ ®Æc ®iÓm kh¸c cña c¸c ®o¹n nh­ cã ren hay r·nh trªn trôc …Khi vÏ ta ph¶i vÏ mèt sè ®o¹n th¼ng nh­ ®­êng t©m. §Ó khëi ®éng AutoCAD.2 Tho¸t khỏi AutoCAD.1 Khëi ®éng AutoCAD. d¹ng khèi r¾n.…Ngoµi ra cã thÓ thiÕt lËp c¸c b¶n vÏ gi¶ 3 chiÒu nh­ trong vÏ kü thuËt b»ng b»ng ph­¬ng ph¸p sö dông h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu.

F.. th× mét thùc ®¬n th¶ (Full Down Menu) sÏ hiÖn ra ®Ó ta chän lÖnh kÕ tiÕp. 1) Thanh tiªu ®Ò (Title bar): thÓ hiÖn tªn b¶n vÏ * VÞ trÝ cña Title bar nh­ h×nh 1.7 2) Thanh thực đơn (Menu bar) (Xem h×nh 1.3).1) 3) Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Toolbar) H×nh 1.7) Full Down menu H×nh 1. * Nót ®iÒu khiÓn màn h×nh: n»m bªn tr¸i hay bªn ph¶i thanh tiªu ®Ò nh­ h×nh 1.1 Chän tr×nh Edit trªn thanh Menu Bar Trªn Menu bar cã nhiÒu tr×nh ®¬n.2 Thanh Standard Toolbar HiÓn thị thanh Standard b»ng c¸ch: * Tõ Menu: chän View\ Toolbars. 4) Thanh thuéc tÝnh (Object Properties) H×nh 1. X hay nhÊn Alt + F4 * Tõ dßng Command : gâ vào ch÷ Quit hay Exit 1. nÕu ta chän mét tr×nh ®¬n nào ®·.. Hép tho¹i Toolbars më ra: click vào « Standar Toolbar (nh­ h×nh 1.4.AutoCAD * Click vào nót Close ë gãc trªn bªn ph¶i cña cöa sæ ch­¬ng tr×nh * Từ bàn phÝm : nhÊn Alt. (Xem h×nh 1.3 Giao diÖn AutoCAD.7.. Thanh Object Properties Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 2 .

7) Vïng Menu màn h×nh (Screen Menu) Vïng Screen Menu (Xem h×nh 1. 8) C¸c thanh cuốn (Scroll bars) (Xem h×nh 1.7. ORTHO.. OSNAP.. Trªn dßng Text lines in command line window: gâ sè dßng mà vïng command cÇn hiÓn thÞ. H×nh 1. sÏ ®Ò cËp sau. . Thanh Command Line * Ta thùc hiÖn lÖnh b»ng c¸ch gâ tõ bµn phÝm vào dßng command này. chän Display. Hép tho¹i Option më ra. vÝ dô: 3 (nh­ h×nh 1.3). GRID.AutoCAD HiÓn thÞ thanh Object Properties b»ng c¸ch: * Tõ Menu: chän View\Toolbars.. Sau ®ã click « Display Screen menu (nh­ h×nh 1.Hép tho¹i Toolbar më ra: click vào « Object Properties (nh­ h×nh 1. VÞ trÝ thanh tr¹ng th¸i nh­ h×nh 1. Hép tho¹i Toolbars 5) Dßng lÖnh (Command line) H×nh 1..6) 6) Thanh trạng th¸i (Status bar) Cho ta biÕt täa ®é ®iÓm và trªn thanh này còng cã c¸c chÕ ®é SNAP.5.6).7) Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 3 .. HiÓn thÞ vïng Screen Menu b»ng c¸ch: * Tõ thanh Menu: chän Tools\Option. * Cã thÓ hiÓn thÞ sè dßng Command b»ng c¸ch: + Co d·n trùc tiÕp trªn vïng Command + Từ thanh Menu: chän Tools\Option. chän Display.7) còng cã chøc n¨ng nh­ thanh Menu chÝnh và nÕu ®­îc hiÓn thÞ nã sÏ n»m bªn ph¶i màn h×nh AutoCAD.3. Hép tho¹i Option më ra.

Khi hiÖu chỉnh ®èi t­îng.AutoCAD HiÓn thÞ c¸c thanh cuèn b»ng c¸ch: * Tõ thanh Menu: chän Tools\Option.8. cursor cã d¹ng box. B×nh th­êng cursor cã d¹ng « h×nh vu«ng (box) và 2 ®­êng th¼ng trùc giao (crosshair) t¹i t©m h×nh vu«ng.7 Mµn h×nh AutoCAD * Cursor: thÓ hiÖn vÞ trÝ ®iÓm vÏ ë trªn màn h×nh. chän Display.7) Thanh tiªu ®Ò Nót ®iÒu khiÓn mµn h×nh Thanh Menu Thanh Standard Toolbar Thanh Object Properties Vïng vÏ (Drawing Window) (PhÇn h×nh ch÷ nhËt tr¾ng) Menu mµn h×nh C¸c thanh cuèn Dßng lÖnh Thanh tr¹ng th¸i H×nh 1. 9) Vïng vẽ (Drawing Window) và Con trỏ (Cursor) * Vïng vÏ là vïng ta sÏ thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng vÏ trªn ®Êy. (Xem h×nh 1. Hép tho¹i Option më ra. Cursor Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 4 . H×nh 1. Sau ®ã click dßng Display scroll bars in drawing window (nh­ h×nh 1.6).

Pull-down: Gäi lÖnh tõ danh môc kÐo xuèng.AutoCAD Thay ®æi màu vïng vÏ và Crosshair b»ng c¸ch: Trªn Menu bar vào Tools\Option… Hép tho¹i Option më ra. (H×nh 1.Chän Model tab background (thay ®æi màu màn h×nh vïng vÏ).9) 1. (H×nh 1. .Vµo lÖnh b»ng d¸n dßng lÖnh..Toolbar: Gäi lÖnh tõ c¸c nót lÖnh cña thanh c«ng cô. (nh­ h×nh 1.6). chän « Colors.Screen menu: Gäi lÖnh tõ danh môc mµn h×nh. chän Display. .6 Hép tho¹i Option: Display T¹i tr×nh Window Element: .Type in: §­a lÖnh vµo tõ bµn phÝm. råi click vào « màu mà ta thÝch. .9)..4 Thùc hiÖn lÖnh trong AutoCAD. . Hép tho¹i Colors option sÏ më ra H×nh 1. sau ®ã chän Apply & Close. .Chän Model tab Pointer (thay ®æi màu Crooshair). Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 5 . Màu mÆc ®Þnh cña AutoCAD (Default Colors) là màu ®en (black) . råi click vào « màu mà ta thÝch sau ®ã chän Apply & Close.

9. Trong qu¸ tr×nh vÏ cã thÓ kÕt hîp c¶ 2 c¸ch nµy. C«ng dông: LÖnh Point ®­îc dïng cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh­: ®Þnh vÞ ®èi t­îng.. a. giao ®iÓm. 2.1. LÖnh vÏ ®iÓm. C¸ch thùc hiÖn: Thùc hiÖn lÖnh b»ng c¸ch: * Trªn thanh c«ng cô Draw : click vào biÓu t­îng * §¸nh trùc tiÕp vào dßng Command : Point ( hoÆc Po ( * Trªn Menu chÝnh : chän Draw\Point\Single Point * Trªn Menu màn h×nh : chän Draw 2\Point Command: Point  Point: chØ ®Þnh ®iÓm Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 6 . Chän mµu mµn h×nh vµ mµu Crosshair Ch­¬ng II: T¹o mÉu vÏ trong AUTOCAD 16 tiÕt (LT: 7.1. TH: 9) 2.AutoCAD Chó ý: Cã thÓ vµo lÖnh b»ng chuét vµ b»ng bµn phÝm. LÖnh POINT b. vÞ trÝ ®­êng tim.. c. Mét sè lÖnh ®¬n gi¶n. trong tr­êng hîp này xem Point là mét ®èi t­îng cña AutoCAD.1. H×nh 1.

LÖnh Divide  Point Size: KÝch cì Point  Set Size Relative to Screen : kÝch cì t­¬ng ®èi so víi mà h×nh (theo % so víi màn h×nh)  Set Size inAbsolute Units : ®Þnh kÝch th­íc tuyÖt ®èi cña ®iÓm (theo ®¬n vÞ vÏ) Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 7 .AutoCAD Ta còng cã thÓ thay ®æi kÝch cì và h×nh d¹ng cña Point b»ng c¸ch dïng lÖnh Ddptype nh­ sau: * §¸nh trùc tiÕp vào dßng Command : Ddptype ( * Trªn Menu chÝnh : chän Format\Point Style. H×nh 2.. Point Style Sau khi kÝch dßng lÖnh Ddptype.1.1 Trong ®ã:  MiÒn trªn cïng: là h×nh d¹ng Point H×nh 2.2. AutoCAD sÏ më hép tho¹i Point Style nh­ h×nh 2..

Command: L  From point: + dïng mouse: click vào mét ®iÓm trªn màn h×nh + nhËp täa ®é: To point: + dïng mouse: click vào mét ®iÓm kh¸c trªn màn h×nh + nhËp täa ®é: §Ó kÕt thóc lÖnh Line nhấn Enter (() Chó ý: . a. Tangent. th¼ng ®øng hoÆc nghiªng. . Radius : vÏ ®­êng trßn biÕt t©m và b¸n kÝnh + Center. 2. c. C¸ch thùc hiÖn: Truy xuất lÖnh Line b»ng c¸c c¸ch sau:  Click vµo biÓu t­îng Line trªn thanh Draw  Trªn dßng Command : Line ( hay L (  Trªn Menu chÝnh : Draw\Line Sau khi khëi ®éng lÖnh Line. LÖnh CIRCLE b. .2. LÖnh vÏ ®o¹n th¼ng. NÐt c¬ b¶n nhÊt cña c¸c ®èi t­îng là ®o¹n th¼ng. víi b¸n kÝnh x¸c ®Þnh. LÖnh vÏ ®­êng trßn. C¸ch thùc hiÖn: §Ó kÝch ho¹t lÖnh này ta chän c¸c c¸ch sau: Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 8 . AutoCAD vÏ nh÷ng ®o¹n th¼ng víi nÐt mÞn nhÊt cã bÒ réng nÐt là 0 (zero). C«ng dông: LÖnh ngÇm ®Þnh cho phÐp vÏ c¸c ®o¹n th¼ng nèi tiÕp nhau bëi c¸c ®iÓm. ®iÓm ®Çu nèi víi ®iÓm cuèi và ®ång thêi kÕt thóc lÖnh Line. AutoCAD cung cÊp cho chóng ta 5 h×nh thøc x¸c ®Þnh h×nh trßn víi 5 tuú chän (Options) nh­ sau: + Center.T¹i To point: nÕu ta nhËp vào ký tù C (Close) c¸c ®o¹n th¼ng sÏ khÐp kÝn l¹i t¹o thành ®a gi¸c. Line. Radius : vÏ ®­êng trßn tiÕp xóc 2 ®èi t­îng t¹i tiÕp ®iÓm.AutoCAD VÝ dô dïng lÖnh Divide kÕt hîp víi sö dông Point Style ®Ó chia ®­êng Spline nh­ h×nh 2. AutoCAD yªu cÇu ta x¸c ®Þnh ®iÓm ®Çu và c¸c ®iÓm kÕ tiÕp cho ®Õn khi ta Enter ®Ó kÕt thóc lÖnh Line. Diameter : vÏ ®­êng trßn biÕt t©m và ®­êng kÝnh + 2 points : vÏ ®­êng trßn qua hai ®iÓm + 3 points : vÏ ®­êng trßn qua ba ®iÓm + Tangent. §o¹n th¼ng cã thÓ n»m ngang. th× kh«ng sö dông Enter sau mçi lÇn click. ph¶i Enter (() ®Ó x¸c nhËn víi AutoCAD.1.Khi ta nhËp ®iÓm b»ng click mouse trªn màn h×nh. 2.3. LÖnh LINE b. a. C«ng dông: LÖnh nµy ngÇm ®Þnh cho phÐp vÏ ®­êng trßn bëi t©m vµ b¸n kÝnh.Khi ta nhËp ®iÓm b»ng täa ®é.2. c.1.

a.. Arc. Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 9 . AutoCAD yªu cÇu ta x¸c ®Þnh mét sè th«ng sè tuú theo 1 trong 5 tuú chän mà ta chän. 1) VÏ ®­êng trßn víi t©m và b¸n kÝnh Command: Circle  3P/2P/TTR/<Center point>: x¸c ®Þnh täa ®é t©m Diameter/<Radius>: x¸c ®Þnh b¸n kÝnh 2) VÏ ®­êng trßn víi t©m và ®­êng kÝnh 3P/2P/TTR/<Center point>: x¸c ®Þnh täa ®é t©m Diameter/<Radius>: _d chän lo¹i ®­êng kÝnh Diameter<6>: x¸c ®Þnh ®­êng kÝnh 3) VÏ ®­êng trßn ®i qua 3 ®iÓm 3P/2P/TTR/<Center point>: First point: x¸c ®Þnh ®iÓm thø nhÊt ®­êng trßn ®i qua Second point: x¸c ®Þnh ®iÓm thø hai ®­êng trßn ®i qua Third point: x¸c ®Þnh ®iÓm thø ba ®­êng trßn ®i qua 4) VÏ ®­êng trßn qua 2 ®iÓm 3P/2P/TTR/<Center point>: _2P First point on diameter: x¸c ®Þnh ®iÓm thø nhÊt trßn ®­êng kÝnh Second point on diameter: x¸c ®Þnh ®iÓm thø hai trßn ®­êng kÝnh 5) §­êng trßn tiÕp xóc hai ®èi t­îng và b¸n kÝnh 3P/2P/TTR/<Center point>: TTR Enter Tangent spec: chän ®èi t­îng thø nhÊt (Line. LÖnh vÏ cung trßn. dïng @ nh­ là täa ®é t©m.2 To point: 4.4 To point: kÕt thóc lÖnh Line Command: Circle  3P/2P/TTR/<Center point>: @ täa ®é t©m ®­êng trßn t¹i (4.1.AutoCAD * Trªn thanh Draw : click vào mét trong c¸c biÓu t­îng cña vßng trßn * Trªn dßng Command : Circle ( hay C ( * Trªn Menu chÝnh : Draw\ Circle\ Sau khi chän lÖnh. LÖnh ARC b. ThÝ dô: Command: Line  From point: 2. Circle. C«ng dông: NgÇm ®Þnh cho phÐp vÏ cung trßn ®i qua 3 ®iÓm (3 points) AutoCAD cung cÊp cho chóng ta 11 h×nh thøc ®Ó vÏ cung trßn.4) 2.) Enter second Tangent spec: chän ®èi t­îng thø hai Radius <Current>: x¸c ®Þnh b¸n kÝnh ®­êng trßn Chó ý: NÕu ta muèn t©m ®­êng trßn t¹i ®iÓm Lastpoint cña AutoCAD.4.

tr­êng hîp này cho cung cã chiÒu dài ng¾n nhÊt. t©m và ®iÓm cuèi Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _c Center: ®Þnh täa ®é t©m cña Arc Angle/Length of chord/<End point>: ®Þnh ®iÓm cuèi cña Arc 3) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. 1) Arc qua 3 ®iÓm Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: ®Þnh ®iÓm 2 cña Arc End point: ®Þnh ®iÓm cuèi cña Arc Chó ý: Víi h×nh thøc này ta cã thÓ vÏ theo chiÒu kim ®ång hå hay ng­îc l¹i 2) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. Truy xuÊt: click vµ biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _c Center: ®Þnh täa ®é t©m cña Arc Angle/Length of chord/<End point>: _a chän Angle Included angle: ®Þnh gãc ch¾n cung 4) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. nÕu chiÒu dài d©y cung là d­¬ng (tõ ®iÓm ®Çu tíi ®iÓm cuèi) và ng­îc l¹i. AutoCAD sÏ vÏ theo chiÒu ng­îc kim ®ång hå. nÕu gãc ch¾n d­¬ng AutoCAD sÏ vÏ theo ng­îc chiÒu kim ®ång hå và ng­îc l¹i. nÕu gãc cã gi¸ trÞ d­¬ng AutoCAD sÏ vÏ theo chiÒu ng­îc kim ®ång hå và ng­îc l¹i. Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _c Center: ®Þnh täa ®é t©m cña Arc Angle/Length of chord/<End point>: _l Length of chord: chän chiÒu dài d©y cung 5) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. AutoCAD yªu cÇu ta x¸c ®ịnh h×nh thøc vÏ cung trßn. t©m và gãc ch¾n cung Trong Arc gãc ®­îc ®Þnh nghÜa là gãc cã ®Ønh là t©m cña cung ch¾n bëi ®iÓm ®Çu và ®iÓm cuèi cïng. t©m và d©y cung D©y cung (Length) là ®o¹n th¼ng nèi víi ®iÓm ®Çu và ®iÓm cuèi cña cung. Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 10 . ®iÓm cuèi và gãc ch¾n Nh­ nh÷ng tr­êng hîp kh¸c. click vào biÓu t­îng hay trªn Menu màn h×nh sÏ gi¶i quyÕt nhanh cho ta (nÕu ta dïng lÖnh). C¸ch thùc hiÖn: Tuú theo yªu cÇu b¶n vÏ ta cã thÓ sö dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p sau: + Trªn thanh Draw : click vào mét trong c¸c biÓu t­îng cña Arc + Trªn dßng Command : Arc hay A ( + Trªn Menu chÝnh : Draw\ Arc\ Khi Arc ®­îc khëi ®éng.AutoCAD c.

®iÓm ®Çu và gãc ch¾n Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: _c Center: ®Þnh täa ®é t©m Start point: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Angle/Length of chord/<End point>: -a included angle: ®Þnh gãc ch¾n cung 10) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. t©m và chiÒu dài d©y cung Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _c Center: ®Þnh täa ®é t©m Angle/Length of chord/<End point>: _l Length of chord: ®Þnh chiÒu dài d©y cung 11) VÏ nh÷ng cung liªn tôc H×nh thøc này gióp ta vÏ nh÷ng cung nèi tiÕp liªn tôc. gãc quay tÝnh b»ng ®¬n vÞ Default và so víi ®­êng th¼ng n»m ngang ®i qua ®iÓm ®Çu cña Arc.AutoCAD Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _e End point: ®Þnh ®iÓm cuèi cña Arc Angle/Direction/Radius/<Center point>: _a Included angle: ®Þnh gãc ch¾n 6) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. ®iÓm cuèi cña cung tr­íc ®ã là ®iÓm ®Çu cña cung kÕ tiÕp Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 11 . ®iÓm cuèi và b¸n kÝnh Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _e End point: ®Þnh ®iÓm cuèi cña Arc Angle/Direction/Radius/<Center point>: _r Radius: ®Þnh b¸n kÝnh 8) VÏ Arc víi t©m. Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Center/End/<Second point>: _e (dßng này AutoCAD kh«ng yªu cÇu nhËp) End point: ®Þnh ®iÓm cuèi cña Arc Angle/Direction/Radius/<Center point>: _d Direction from start point: 7) VÏ Arc víi ®iÓm ®Çu. ®iÓm cuèi và h­íng quay so víi ®iÓm ®Çu Trong h×nh thøc này Direction chØ h­íng cña tiÕp tuyÕn víi ®iÓm ®Çu. ®iÓm ®Çu và ®iÓm cuèi Truy xuÊt: click vào biÓu t­îng _arc Center/<Start point>: _c Center: ®Þnh täa ®é t©m Start point: ®Þnh ®iÓm ®Çu cña Arc Angle/Length of chord/<End point>: ®Þnh täa ®é ®iÓm cuèi 9) VÏ Arc víi t©m.

do ®ã nÕu cÇn thiÕt hiÖu chØnh mét c¹nh h×nh ch÷ nhËt ta ph¶i ph¸ vì kÕt cÊu cña nã. a. LÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt. 2. LÖnh POLYGON b. a. AutoCAD yªu cÇu ta x¸c ®Þnh hai gãc ®èi diÖn cña h×nh ch÷ nhËt. c. C¸ch thùc hiÖn: Ta cã thÓ khëi ®éng lÖnh này b»ng mét trong ba c¸ch sau: * Trªn thanh Draw : click vào biÓu t­îng * Trªn dßng Command : Rectang ( hay Rec ( * Trªn Menu chÝnh : Draw/ Rectang * Trªn Menu màn h×nh : Draw 1/ Rectang Command: Rectang  First Corner : ®Þnh gãc thø nhÊt Other Corner: ®Þnh gãc thø nhÊt (kÕt thóc lÖnh) Chó ý:  Thao t¸c nhËp ®iÓm nh­ lÖnh Line  AutoCAD xem h×nh ch÷ nhËt nh­ là mét ®èi t­îng duy nhÊt và xem nã nh­ là mét Polyline. C«ng dông: LÖnh dïng ®Ó vÏ ®a gi¸c ®Òu.7.AutoCAD _arc Center/<Start point>: ®iÓm b¾t ®Çu này sÏ là Lastpoint cña AutoCAD End point: chän ®iÓm cuèi 2. LÖnh vÏ ®a gi¸c ®Òu. AutoCAD cã thÓ t¹o mét Polygon (min: 3 c¹nh và max: 1024 c¹nh). C«ng dông: LÖnh dïng ®Ó vÏ h×nh ch÷ nhËt. LÖnh RECTANGLE b. Dïng lÖnh này. a.6. nghÜa là sÏ gåm 4 ®èi t­îng là nh÷ng ®o¹n th¼ng. LÖnh vÏ ellip.5. Polygon là mét ®a gi¸c ®Òu cã thÓ néi hay ngo¹i tiÕp víi ®­êng trßn cïng t©m.1. C¸ch thùc hiÖn: Command: ELLIPSE Arc/Center/<Axis endpoint 1>: (NhËp to¹ ®é ®iÓm thø nhÊt cña trôc n»m ngang) Axis endpoint 2 : (NhËp to¹ ®é ®iÓm thø 2 cña trôc n»m ngang) <Other Axis Distance>/Rotation: (NhËp to¹ ®é ®iÓm cña trôc th¼ng ®øng 2) 2.1. H×nh ch÷ nhËt lµ mét ®a tuyÕn. c. LÖnh ELLIPSE b.1. C¸ch thùc hiÖn: KÝch ho¹t lÖnh Polygon chän mét trong c¸c c¸ch sau: * Trªn thanh Draw : click vào biÓu t­îng * Trªn dßng Command : Polygon ( Pol ( * Trªn Menu chÝnh : Draw\ Polygon Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 12 . C«ng dông: Cho phÐp vÏ mét Ellipse ngÇm ®Þnh qua 3 ®iÓm c.

trong tr­êng hîp này c¸c ®Ønh Polygon n»m trªn ®­êng trßn. 1) Polygon néi tiÕp víi ®­êng trßn (Inscribed in Circle) Command: Polygon  Number of Sides <4>: ®Þnh sè c¹nh cña ®a gi¸c Edge/<Center of Polygon>: ®Þnh täa ®é t©m Polygon (t©m ®­êng trßn) Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C)</>: chän I (®Þnh néi tiÕp) Radius of Circle: ®Þnh b¸n kÝnh ®­êng trßn ¶o . Ngoài viÖc dùng täa ®é ®Ó ®Þnh vÞ ®iÓm cña nh÷ng ®èi t­îng. AutoCAD cung cÊp cho chóng ta mét c«ng cô x¸c ®Þnh täa ®é ®iÓm chÝnh x¸c và rÊt nhanh trªn c¬ së nh÷ng ®èi t­îng cã s½n. ngo¹i tiÕp (Circumscribe about Circle) và x¸c ®Þnh c¹nh Polygon b»ng 2 ®iÓm (Edge). LÖnh truy b¾t ®iÓm chÝnh x¸c. 2) Polygon ngo¹i tiÕp víi ®­êng trßn(Circumscribed about Circle) Khi khëi ®éng lÖnh này AutoCAD sÏ yªu cÇu mét sè tuú chän sau: Command: Polygon  Number of sides <4>: ®Þnh sè c¹nh cña ®a gi¸c Edge/<Center of Polygon>: ®Þnh täa ®é t©m polygon (t©m ®­êng trßn) Inscribed in Circle/Circumcribed about Circle (I/C)</>: chän C (®Þnh ngo¹i tiÕp) Radius of Circle: ®Þnh b¸n kÝnh ®­êng trßn ¶o 3) §Þnh polygon víi c¹nh ®­îc x¸c ®Þnh bëi hai ®iÓm Khi cÇn vÏ mét polygon cã ®Ønh trïng víi 1 hay 2 ®iÓm nào ®ã. nh­ víi ®©y: Command: Polygon  Number of Sides <4>: ®Þnh sè c¹nh cña ®a gi¸c Edge/<Center of Polygon>: chän E (®Þnh c¹nh) First End point of Edge: ®Þnh ®iÓm thø nhÊt cña c¹nh Polygon Second End point of Edge: ®Þnh ®iÓm thø hai cña c¹nh Polygon 2. Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 13 .1.8.AutoCAD * Trªn Menu màn h×nh: Draw 1\Polygon AutoCAD dùng ®­êng trßn ¶o làm chuÈn ®Ó vÏ Polygon. AutoCAD cung cÊp cho chóng ta 3 h×nh th÷c x¸c ®Þnh Polygon: néi tiÕp (Inscribed in Circle). ta dïng tuú chän Edge (c¹nh).

h×nh khuyªn (Donut)… + Quadrant : truy b¾t c¸c ®iÓm mét phÇn t­ cña cung trßn..AutoCAD Mçi ®èi t­îng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña nã. ®­êng trªn cã t©m và tiÕp tuyÕn… AutoCAD truy b¾t nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt này nhanh và rÊt chÝnh x¸c. + Intersection : truy b¾t giao ®iÓm cña c¸c ®èi t­îng. Last point ®Ó AutoCAD tÝnh täa ®é t­¬ng ®èi tõ nh÷ng ®iÓm này.4. Object Snap Mode + Center : truy b¾t nh÷ng ®iÓm t©m cña ®­êng trßn. ®­êng trßn. Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 14 .. Trong c¸c ®èi t­îng AutoCAD quan t©m ®Õn 12 lo¹i ®iÓm mà nã truy b¾t dÔ dàng nh­ h×nh 2. cña cung trßn .. + Node : truy b¾t t©m cña mét ®iÓm. + Nearest: truy b¾t mét ®iÓm gÇn giao ®iÓm cña hai sîi tãc nhÊt.3. Thanh c«ng cô Object Snap ®iÓm cuèi và ®iÓm gi÷a. H×nh 2.3. + Perpendicular : truy b¾t giao ®iÓm vu«ng gãc cña c¸c ®èi t­îng. + From : t¹o ®iÓm c¬ b¶n (Base point). + Tangent : truy b¾t ®iÓm tiÕp xóc víi cung trßn.. + End point :Truy b¾t nh÷ng ®iÓm cuèi cña ®èi t­îng nh­ ®iÓm ®Çu và ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng. + Mid point : truy b¾t nh÷ng ®iÓm gi÷a cñaa ®o¹n th¼ng. + Insertion: truy b¾t ®iÓm chÌn cña Text và Block. cung trßn. cña cung trßn . nh­ ®o¹n th¼ng th× cã 2 H×nh 2. ®­êng trßn. h×nh vành khuyªn. giao ®iÓm này thËt hay ¶o(nÕu nèi dài chóng sÏ giao nhau). giao ®iÓm cã thÓ là thùc hay ¶o. + Apparent intersection : truy b¾t nh÷ng giao ®iÓm trong kh«ng gian 3D.

* Trªn thanh tr¹ng th¸i : nÕu ch­a g¸n chÕ ®é truy b¾t ®iÓm th­êng trùc) th× cã thÓ nh¾p ®óp chuét vào « OSNAP. 1) Truy b¾t ®iÓm t¹m thêi Lo¹i này mçi lÇn khëi ®éng chØ truy b¾t ®­îc 1 ®iÓm. §Ó kÝch ®éng ta cã thÓ thùc hiÖn mét trong nh÷ng c¸ch sau: + Trªn thanh Object Snap : click vào biÓu t­îng + Trªn dßng Command : ®¸nh 3 ký tù ®Çu (nh­ Mid. chän lo¹i truy b¾t ®èi t­îng.. Sau khi khëi ®éng AutoCAD ®­a ra trang Object Snap trong hép héi tho¹i H×nh 2. Object Snap Mode ®­a lªn màn h×nh nh­ h×nh 2. End . v× khëi ®éng lÖnh chØ mét lÇn.4..AutoCAD Cã 2 chÕ ®é truy b¾t ®èi t­îng: lo¹i t¹m thêi và lo¹i th­êng trùc. Ta chän c¸c c¸ch khëi ®éng sau: * Trªn dßng Command : Ddosnap ( * Trªn Menu chÝnh : Tools\ Object Snap Settings.. Hép tho¹i Drafting Settings: Object Snap Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 15 .5.. ta nªn sö dông truy b¾t ®iÓm th­êng trùc. 2) Truy b¾t ®iÓm th­êng trùc Khi cÇn truy b¾t vÞ trÝ ®iÓm cña c¸c ®èi t­îng mét c¸ch th­êng xuyªn.) + NhÊn Shift và Ên nót ph¶i mouse.

LÖnh ERASE b. Hép tho¹i Option: Drafting + AutoSnap Marker Size : kÝch th­íc « marker 2. C«ng dông: LÖnh nµy cho phÐp vÏ ®èi t­îng riªng rÏ. Chó ý: chän ClearAll ®Ó tho¸t chÕ ®é truy b¾t th­êng trùc. Biªn so¹n: Bé m«n KTMT-Khoa CNTT Trang 16 .6. c¸c nhãm ®èi t­îng hoÆc tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng ®· vÏ trong mµn h×nh.1.6) Trong ®ã: + Marker : ký hiÖu lo¹i vÞ trÝ truy b¾t + Magnet : kÐo và gi÷ marker tíi ®iÓm cÇn truy b¾t + Snaptip : khung m« t¶ tªn cña vÞ trÝ truy b¾t + Display AutoSnap aperture box : më hoÆc t¾t aperture box H×nh 2. Trang Drafting (h×nh 2. Trang Object Snap (h×nh 2.5) Dïng ®Ó g¸n chÕ ®é truy b¾t th­êng trùc và ®iÒu chØnh kÝch th­íc Aperture size (hép bao quanh giao ®iÓm hai sîi tãc khi ta rª hai sîi tãc ®Õn gÇn ®èi t­îng).AutoCAD Drafting Settings ta chän lo¹i truy b¾t và click OK. a.9. LÖnh xo¸ ®èi t­îng vÏ.