You are on page 1of 32

Pál Apostolnak a Thessalonikabeliekhez írott II.

leveleM

1. Fejezet: a hit dicsérete, és ima a szentekért.

2 Thess. 1,1 Pál és Silvánus és Timótheus írják e levelet a
Thessalonikabeli gyülekezetnek1 azaz kihívottak közösségeinek,
eklézsiájának amely Istenben, a mi Atyánkban, azaz az Úr Jézus
Krisztusban áll fenn, és él2
2 Thess. 1,2 Kegyelem3 néktek és békesség4 Istentől, a mi Atyánktól, a
mi Édesapánktól, Urunktól az Úr Jézus Krisztustól5
2 Thess. 1,3 Mindenkor folytonos hálaadással tartozunk az Istennek,
atyámfiai, testvéreim, ti érettetek, amiképpen méltó is ezt tennünk,
mivelhogy felettébb megnövekedék, és nőttön nő a ti hitetek, és
mindnyájatokban bővölködik, gazdagodik, gyarapszik az egymáshoz
való kölcsönös Isten szerinti szeretet6

11 Gyülekezet: (ekklészia): kihívottak közössége.
22 Silvánusról Péter apostol is megemlékezik: „Péter, Jézus Krisztusnak
apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában
elszéledt, és szétszóródott jövevényeknek, azoknak, akik csak rövid ideig,
átmenetileg idegen helyen tartózkodnak, tehát olyanoknak, akiknek nem otthona
a világ. Silvánus által, aki amint gondolom, hű atyátokfia, akit ti is hűséges
testvéreteknek tarttok, röviden írtam, bátorítva, buzdítva és bizonyságot téve,
hogy az az Istennek igazi kegyelme, amelyben benne álltok. Ebben tartsatok ki”
(1Pét 1,1; 5:12). Timóteusról pedig így tesz bizonyságot Isten igéje. Pál apostol:
„Juta pedig Derbébe és Listrába És ímé vala ott egy Timóteus nevű tanítvány,
egy hívő zsidóasszonynak, de görög atyának fia; Kiről jó bizonyságot tesznek, és
dicsérőleg szóltak vala a Listrában és Ikóniumban levő atyafiak, testvérek. Ezt
Pál magával akará vinni; és vévén, körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a
helyeken valának, vagyis az ott lakókért: mert ismerték mindnyájan az ő atyját,
hogy görög volt” (Csel. 16,1-3).
3
3 Kegyelem (kharisz): Szószerinti jelentése: öröm. Isten jóindulata, kedvezése,
jóindulatú gondoskodása.
4
4 Békesség (eiréné): az az állapot, amelyben minden a maga helyén van: épség;
jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség; boldogság, boldogulás,
mégpedig mind az egyén, mind a közösség vonatkozásában.
55 És így folytatódik a kijelentés: „Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, akit
köztetek mi hirdettünk, prédikáltunk, én és Silvánus és Timóteus nem volt igen és
nem, vagyis nem volt Igen is, meg Nem is, hanem az igen valósult meg Őbenne”
(2 Kor. 1,19) „Aki által van a menetelünk is, mert megnyílt számunkra az út, és
szabadon járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben most állunk, és
dicsekedve ujjongunk az Isten fiai dicsőségének reménységében. [Más fordítás:
És dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk]” (Róm.
5,2).
66 Az apostolon keresztül a Szent Szellem már korábban is így buzdította a
hívőket, és ma is ezt teszi: „Hálát adunk az Istennek mindenkor
2 Thess. 1,4 Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten
kihívott közösségeiben, eklézsiáiban a ti kitartásotok,
állhatatosságotok, és a ti béketűrésetek, reményteljes tűrésetek, és
hitetek felől, amellyel minden ti üldöztetésetek és szorongattatásotok,
zaklatásotok, viszontagságotok7 között, amelyeket szenvedtek és
kibírtok. [Más fordítás: Elmondjuk, hogy ti milyen türelmes kitartással
és hittel viselitek el az üldözést, a sokféle bajt és nehézséget, amely
körülvesz benneteket]8

mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; Szüntelenül
megszakítás, és megállás nélkül, állandóan, emlegetve a ti hitetek munkáját, és
a ti Isten szerinti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől
való elváró reménységeteknek állhatatosságát, és kitartását, az Isten előtt, a mi
Atyánk színe előtt: [Más fordítás: Állandóan gondolunk Istenünk és Atyánk előtt
tevékeny hitetekre, áldozatos szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett
szilárd, állhatatos reményetekre; És a mi Urunkban, Jézus Krisztusban való
hitetek gyümölcseire]. Tisztában vagyunk vele, és meg vagyunk győződve róla,
Istentől szeretett atyámfiai, testvéreim, hogy ti ki vagytok választva, azaz
választottak vagytok. Mivelhogy a mi Evangéliumunk ti nálatok nem áll csak
szóban, vagyis nemcsak szavakban jutott el hozzátok, nem csak üres beszéd volt,
hanem isteni erőkben, erő-megnyilvánulásban, csodatevő erőben is. A Szent
Szellemben, azaz a Szent Szellem kiáradásával, és meggyőző erejével is. És
teljes bizonyossággal és sok meggyőződéssel, nagy biztonsággal is, és annak a
teljes bizonyosságával, hogy ez az igazság. Amiképpen láttátok, és tudjátok,
hogy milyenek voltunk, és hogyan éltünk, hogyan léptünk fel közöttetek a ti
érdeketekben, és hogy mindent értetek tettünk” (1 Thess. 1,2-5). És minden
gyülekezetért való imában a hit és szeretetért ad hálát az apostol, így a
Rómaiakért is: „Először hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által
mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert
bizonyságom nékem az Isten, kinek szellemben szolgálok az ő Fiának
evangéliumában, amit hirdetek, hogy imáimban szüntelenül, szakadatlanul,
megszakítás, megállás nélkül említést teszek rólatok” (Róm. 1,8-9). A
Kolossébeliekért: „Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyjának, mindenkor, valahányszor tiértetek könyörögvén, imádkozunk.
Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel
minden szentekhez vagytok” (Kol. 1,3-4). Az Efézusbeliekért: „Én tehát, miután
hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt
megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor
megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus
Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a
kinyilatkoztatás Szellemét, hogy megismerjétek őt” (Eféz. 1,15-17). „Mert kicsoda
a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok
lesztek-é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony ti
vagytok a mi dicsőségünk és örömünk” (1 Thess. 2,19-20).
7
7 Viszontagságotok (thlipszisz): megpróbáltatás, gyötrődés.
2 Thess. 1,5 Bizonyságául az Isten igazságos, és helyes döntésének
előjeleként; hogy méltóknak nyilváníttassatok az Isten országára, az
Isten Királyságára; hiszen azt akarja, hogy bemehessetek
Királyságába, amelyért szenvedtek is.
2 Thess. 1,6 Mert hiszen igazságos dolog az az Isten előtt, hogy
szorongattatással, zaklatással fizessen azoknak, akik titeket
szorongatnak, vagyis üldözőiteknek, zaklatóitoknak, akik nektek most
szenvedést okoznak.
8
8 És így folytatja az apostol: „Mert ti, atyámfiai, testvéreim, követői lettetek az
Isten gyülekezeteinek, amelyek Júdeában vannak a Krisztus Jézusban,
mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is a saját népetektől, miként azok is a
zsidóktól” (1 Thess. 2,14). „Tudván, hogy amiképpen társaink vagytok, és részt
vállaltatok a szenvedésben, a szorongattatásban, megpróbáltatásban,
zaklatásban, azonképpen a vigasztalásban és felbátorodásban is” (2 Kor. 1,7).
„De mindazok is, akik hitben akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldöztetni
fognak” (2 Tim. 3,12). De nem kell félnetek: „Mert a mi mostani pillanatnyi
könnyű szenvedésünk, nyomorúságunk, szorongattatásunk, megpróbáltatásunk,
gyötrődésünk, szorongásunk igen-igen nagy, minden mértéket meghaladó örök
dicsőséget szerez nékünk. Ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét
szerzi meg nekünk, és munkálja ki számunkra” (2 Kor. 4,17). „Mert azt tartom és
állítom, hogy amiket most, a jelenlegi időszakban megtapasztalunk, szenvedünk,
ami történik velünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk
megjelentetik. [Más fordítás: Úgy számítom ugyanis, hogy a mostani idő, vagyis
ennek az életnek szenvedései nem érdemlik meg, hogy összehasonlítsuk őket
azzal a dicsőséggel, melyre értünk egyszer a lepel le fog hullani]” (Róm. 8,18).
Ezért: „… meg nem félemlvén, meg nem rettenve az ellenállóktól. Semmiféle
módon ne féljetek, ne ijedezzetek, ne riadjatok meg ellenségeitektől, és a
szembeszegülőktől. Ami azoknak a veszedelem, a romlás, pusztulás jele és
bizonyítéka, néktek az üdvösségé, vagyis a megmenekülésé, megmentésé, és
megszabadításé, és ez az Istentől van. Mert néktek adatott az a kegyelem a
Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Őbenne, hanem hogy szenvedjetek is
Őérette” (Fil. 1,28-29). „Mert nem félelemnek, és nem csüggedtségnek,
kishitűségnek, vagy gyávaságnak szellemét ajándékozott nékünk az Isten; hanem
erőnek és Isten szerinti szeretetnek és józanságnak szellemét [Más fordítás:
Hiszen a Szent Szellem, akit Isten adott nekünk, nem a gyávaság szelleme,
hanem az erőnek, isteni szeretnek, kiegyensúlyozottságnak és
fegyelmezettségnek Szelleme]” (2 Tim. 1,7). És az apostol minden gyülekezetben
Isten erejével hirdeti az örömhírt, mert csak így maradhatnak meg hitben és
szeretetben még az üldözések idején is. „És az én beszédem és az én
prédikálásom, az én igehirdetésem nem emberi bölcsességnek hitető
beszédeiben, nem a bölcsesség meggyőző és rábeszélő szavaiból állott, és nem
tudományos szavakkal szólott, hanem Szellemnek és erőnek, hatalomnak, és
csodatevő erőnek megmutatásában, és megnyilvánulásában. Hogy hitetek ne
emberek bölcsességén, hanem Isten erején, és hatalmán nyugodjék” (1 Kor. 2,4-5).
Mert ugyanis nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, az Úr Jézus
2 Thess. 1,7 Néktek üldözötteknek, zaklatottaknak pedig, akik
szorongattattok9 akiket most zaklatnak és akik most szenvedtek
enyhülést, megpihenést és nyugalmat fog adni, amikor megjelenik10
megnyilvánul az Úr Jézus a mennyből az Ő hatalmának11
angyalaival12 hírnökeivel, követeivel. [Más fordítás: Mikor? Amikor
az Úr Jézus tüzes lángok között megjelenik, lelepleződik a Mennyből,
hatalmas angyalaival együtt].
2 Thess. 1,8 Tűznek lángjában [lángoló tűzben], ki bosszút13 áll, azaz
igazságot szolgáltat azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus Evangéliumának14
győzelmi hírének. [Más fordítás: Akik nem akarnak engedelmeskedni
az örömhírnek, amely Urunkról, Jézus Krisztusról szól].
2 Thess. 1,9 Akik meg fognak lakolni15 örök veszedelemmel,16 örök
halállal az Úr ábrázatától vagyis az Úr színétől, jelenlététől, és az ő
hatalmának17 dicsőségétől18 ragyogásától. [Más fordítás: Ezek majd
Örökre távol maradnak az Úrtól és dicsőséges hatalmától; mellyel az
Úr orcája és dicsőséges ereje fogja őket igazságos ítéletképpen
sújtani].
2 Thess. 1,10 Amikor19 és valahányszor eljő20 valahányszor
megjelenik majd, hogy megdicsőíttessék az Ő szentjeiben, és
csodáltassék mindazokban, akik hisznek - mivelhogy a mi
tanúbizonyságunknak hitele volt ti nálatok - ama napon. [Más fordítás:

kereszthalála általi győzelméről szóló jó hírt; a győzelmi hírt, mert Istennek
hatalma, és Istennek képessége, szabadító, üdvösséget hozó ereje az minden
hívőnek üdvösségére, aki hisz. Zsidónak, azaz júdeaiaknak kezdetben, vagyis
először s azután görögnek, azaz: hellénnek, vagyis pogánynak” (Róm. 1,16)
9
9 Szorongattattok (thlibó): szorongatnak, gyötörnek, zaklatnak.
10
10 Megjelenik (apokalüpszisz): lelepleződés; kinyilatkoztatás, kijelentés; a
lepel lerántása tényről, igazságról; megnyilvánul.
11
11 Hatalmának (dünamisz): erő-megnyilvánulás, csoda(tevő erő); képesség,
lehetőség, hatalom.
12
12 Angyalaival (aggelosz): hírnök, követ; küldött.
13
13 Bosszú (ekdikészisz): igazságszolgáltatás, büntetés, megtorlás.
14
14 Evangélium (euangelion): jó hír, örömhír; győzelmi hír, győztes hadvezér
érkezésének híre.
15
15 Meglakol (tinó): megfizet(i az árát), kiteszi magát valaminek / a sátánnak.
16
16 Veszedelem (olethrosz): pusztulás, végveszély, romlás, halál.
17
17 Hatalma (iszkhüsz): A szó vitézséget, harcias, kiemelkedő, férfias erőt,
küzdőképességet jelent.
18
18 Dicsőség (doxa): fényesség, ragyogás.
19
19 Amikor (hotan): amikor csak, valahányszor.
20
20 Eljő (erkhomai): eljön, megérkezik, megjelenik.
Azon a napon, amikor majd eljön, hogy dicsőségét megmutassa
szentjeiben, és csodálatos hatalmát megmutassa bennetek, hívőkben]21
2 Thess. 1,11 Mivégből imádkozunk, könyörgünk is mindenkor22 és
minden időben ti érettetek. Hogy a mi Istenünk tegyen méltóvá titeket
az elhívásra, hogy ezt el is érjétek, hiszen erre hívott el benneteket. És
töltsön be titeket teljesen hatalmával a jóban való teljes
gyönyörűséggel,23 örömmel, és a hitnek hathatós24 munkálásával25 és
eredményével, az Ő ereje által, és a hit minden erejével. És adjon

2121 És így folytatódik a kijelentés: „Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen
bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek
vagyunk mi is ti irántatok, és ahogyan mi is szeretünk titeket. Hogy erősekké
tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk
színe előtt, amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szentjeivel
egyetemben” (1 Thess. 3,12-13). Hát: „Szeretteim, ne rémüljetek, és ne ne
ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amely kísértés, ingerlés, provokáció végett
támadt köztetek, - amelyen kell átjutnotok, - mintha valami rémületes, szokatlan
dolog fordulna elő veletek. Sőt, amennyiben részt vehettek a Krisztus
szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor,
lelepleződésekor, kinyilvánulásakor is vigadozva rendkívüli módon
örvendezhessetek” (1Pét 4:12-13) Mert: „Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem
meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden
nemzetsége. Úgy van. Ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt
mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható” (Jel. 1,7-8)
Énok is prófétált erről, ahogy ez meg van írva: „Ezekről is prófétált pedig Énok,
aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer
szentjével. Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen,
akik közöttük istentelenek, azaz Isten nélkül élők, istentelenségüknek minden
cselekedetéért, amelyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért,
amelyet az istentelen bűnösök, azaz a célt eltévesztők szóltak Őellene” (Júd. 1,14-
15). Ézsaiás is prófétál az Úr eljöveteléről, és arról, hogy megöli az Úr az
óembert, hogy feltámadjon az újember: „Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint
forgószél gyorsak az ő szekerei, az Ő harci kocsijai, hogy megfizesse, és rájuk
zúdítja búsulásában megfeddését sebesen égő lánggal. Mert az Úr tűzzel ítél és
kardjával minden hústestet, és kardja mindenkit elér, és sokan lesznek az Úrtól
megöltek” (Ésa. 66,13-16) És az Úr kardjáról így hangzik a bizonyságtétel: „Mert
az Istennek beszéde élő energia, és élesebb minden kétélű fegyvernél, kardnál,
és áthatol az elmének és szellemnek, az ízeknek, vagyis az ízületeknek és a
velőknek szétválásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, és
szándékait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna, amely
rejtve volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt,
akiről mi beszélünk. Neki kell majd számot adnunk” (Zsid. 4,12-13). És ennek a
„fegyvernek” az erejéről prófétál Dávid: „Az Úr szava tűzlángokat szór, Az ÚR
hangjára lángok törnek elő. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr
Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat.
lehántja, letarolja az erdőket, és az ő templomában mindenki őt dicsőíti!” (Zsolt.
beteljesedést a jóra irányuló minden készségnek és a hit erőteljes
munkájának. [Más fordítás: Azt kérem, hogy Isten hatalma által
teljesen véghez tudjátok vinni mindazt, amit jósága meg akar tenni
rajtatok keresztül. Igen, mindazt, amire a hitetek indít benneteket; és
hathatósan befejezze a hitből fakadó törekvéseteket].
2 Thess. 1,12 Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak
neve ti bennetek, és ti is Őbenne, a mi Istenünknek, az Úr Jézus

29,7-9). Ézsaiás bizonyságtétele a prófétai szóról, amely szintén Isten kardja:
„Hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek távol való népek, és nemzetek:
anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről.
Hasonlóvá tevé számat az éles kardhoz, keze árnyékában rejtett el engem, és
fényes nyíllá tett engemet, és tegzébe zárt be engem” (Ésa. 49,1-2). És
„Igazságban ítéli a gyöngéket, igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és
méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában; megveri a földet szájának
vesszejével, az Igével, és ajkai lehével, azaz Szellemével megöli a hitetlent.
Derekának övedzője az igazság lészen, és csípőjének öve a hűség” (Ésa. 11,4-5).
Már Bemerítő János így hirdeti az Úr Jézus Krisztust: „Én ugyan vízbe
merítelek be titeket megtérésre, azaz a gondolkozásmód megváltoztatása végett,
hogy más felismerésre térjetek, de aki utánam jő, aki a nyomomba lép, erősebb,
hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, alkalmas, és
megfelelő; Ő Szent Szellembe és tűzbe merít be majd titeket” (Mát. 3,11). És Pál
apostolon keresztül jelenti ki a Szent Szellem, hogy ez mit jelent: „Avagy nem
tudjátok-é, és nem értitek, hogy mi, akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő
halálába merítkeztünk be? Eltemettettünk, azaz szellemben hasonlóvá váltunk
azért Ővele együtt a bemerítés által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott,
és életre kelt Krisztus a halálból, a halottak közül az Atyának dicsősége
fényessége, ragyogása, ereje által, azonképpen mi is új, azaz újszerű, ismeretlen,
szokatlan, meglepő, természetfeletti életben járjunk. Mert ha az ő halálának
hasonlatossága szerint Ővele eggyé lettünk, vagyis egybenőttünk, és
egyesültünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, vagyis
feltámadásával is összenőttekké leszünk, egyesülünk. Tudván azt, hogy a mi ó
emberünk Ővele megfeszíttetett, azaz oszlopra feszíttetett, hogy
megerőtelenüljön, és teljesen működésképtelenné, erejét vesztetté legyen a
bűnnek teste, azaz a céltévesztett én. És megsemmisüljön, vagyis elpusztuljon,
tétlenné, tehetetlenné váljon a bűn hatalmában álló, a céltévesztett test vagyis az
egó, azaz az én, hogy ezután ne legyünk rabszolgája, és ne szolgáljunk a
bűnnek, vagyis ne legyünk a céltévesztés rabszolgái. Mert aki így meghalt,
felszabadult a bűn alól, és megigazult; vagyis igazságossá lett, felmentést nyert
a bűntől, azaz a cél ELVÉTÉSÉTŐL. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy együtt élünk is Ővele” (Róm. 6,3-8).
22
22 Mindenkor (pantote): azaz minden időben.
23
23 Gyönyörűség (eudokia): öröm, szándék.
24
24 Hathatós (dünamisz): képesség, lehetőség, hatalom; csoda(tevő erő).
25
25 Munkálásával (ergon): cselekvés, eredmény, teljesítmény.
Krisztusnak kegyelméből.26 [Más fordítás: Azért imádkozom, hogy
Urunk, Jézus legyen még dicsőségesebb bennetek és általatok. Ti
pedig szintén dicsőséget kapjatok Jézusban és általa. Mindez pedig
Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus kegyelme által valósul meg].

2 Thess. 2. A Bűn Emberének megjelenése és pusztulása

2 Thess. 2,1 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelére27 látogatására, és a mi Őhozzá leendő
egybegyűlésünkre nézve. [Más fordítás: Van még egy kérésünk:
Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően
ne veszítsétek el rögtön józanságotokat]28
26
26 Kegyelem (kharisz): Szószerinti jelentése:öröm. Isten jóindulata,
kedvezése, jóindulatú gondoskodása az ember iránt” Így is megfogalmazhatjuk:
A kegyelem Isten szeretetének konkrét cselekedetekben való megnyilvánulása
az emberért, az emberen és az emberben.
27
27 Eljövetelére (parúszia): szó szerint mellette lét, jelenlét, megérkezés,
látogatás.
28
28 Azért: „Hogy megítélhessétek, és hogy el tudjátok dönteni, hogy mi a rossz
és mi a jó, mi a helyes, lényeges, fontos míg az eltérő dolgokat meg tudjátok
vizsgálni. Hogy legyetek napfénytiszták, a NAP fényében megvizsgált, minden
hamisságtól mentesek, és botlás nélkül valók, kifogástalanok, feddhetetlenek, és
megütközést nem keltők, meg nem botránkoztatók, vagyis: nem tévútra vezetők,
nem eltévelyítők, olyanok, akikben senki meg nem botolhat a Krisztusnak
napjára” (Fil. 1,10). Ezért: „Mindent vizsgáljatok meg; ami jó, azt
megtartsátok! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!” (1 Thess. 5,21-
22). „Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, romlatlanok, Istennek szeplőtlen,
hibátlan gyermekei az elfordult és elvetemedett elfajult nemzetség közepette, és
nemzedékben, kik között fényletek, ragyogtok, mint csillagok e világon” (Fil.
2,15). És: „Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját
mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a
hamisaknak. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes” (Mát. 5,45.48). „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg
titeket mindenestől, teljes egészében; és a ti egész szellemetek, mind elmétek,
mind testetek, sőt egész lényetek feddhetetlenül, teljes épségben, kifogástalanul,
hibátlanul őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hogy erősekké
tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk
színe előtt, amikor eljő, és megérkezik a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő
szentjeivel egyetemben” (1 Thess. 5,23; 3,13). Isten igéjének fényében kell
mindent - önmagunkat is0- megvizsgálni, hiszen a NAP-ról így vall Dávid:
„Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg
javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek” (Zsolt. 84,12). És: „Menedékem
és pajzsom vagy te; igédben van az én reménységem” (Zsolt. 119,114). Minden
gyülekezetet és minden egyes hívőt így bátorít az apostol, egyben az is
kijelentést nyer, hogy ki a mi Istenünk: „mivel várjuk a mi boldog
2 Thess. 2,2 Hogy ne tántoríttassatok el29 egyhamar a ti
értelmetektől.30 Se ne háboríttassatok meg, és ne riasszon31 meg titeket
olyan hamar; és félre ne vezessen titeket valami szellem. Se beszéd -
ige - által, se nékünk tulajdonított, vagy állítólag tőlünk érkező levél
által. Mintha itt volna,32 mint hogyha beállt volna már a Krisztusnak
ama napja, az Úr napja. [Más fordításban: Hogy a kelleténél hamarabb
ne dúljon fel benneteket az a gondolat, és ne hagyjátok magatokat
riadóztatni se szellem, se beszéd, se a mienkéhez hasonló levél által,

reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus
dicsőségének megjelenését” (Tit. 2,13). Aki: „Amikor tűznek lángjában eljő,
megérkezik majd, hogy megdicsőíttessék az ő szenteiben, és csodáltassék
mindazokban, akik hisznek, mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak hitele volt ti
nálatok ama napon” (2 Thess. 1, 8.10). „Mert kicsoda a mi reménységünk,
örömünk és dicsekedésünk győzelmi koronája, és dicsőségünk? Avagy nem azok
lesztek-é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor, az Ő
megjelenésekor?” (1 Thess. 2,19). Pál apostol a szentek egybegyűjtéséről így ír:
„Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, az Úr igéjével, hogy mi, akik élünk,
akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik
elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával
alászáll a mennyből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban.
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a
felhőkön az Úr elébe, az Úr fogadására a levegőbe; és így mindenkor az Úrral
leszünk. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel, ezekkel az igékkel”
(1 Thess. 4,15-18). „Néktek pedig, akik szorongattattok, akiket gyötörtek,
nyugodalommal művelünk együtt, hogy enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert
amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival,
követeivel, tűznek lángjában, igazságot szolgáltat azokon, akik nem ismerik az
Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus
evangéliumának. Amikor eljő majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben, és
csodáltassék mindazokban, akik hisznek, - mivelhogy a mi tanúbizonyságunknak
hitele volt ti nálatok ama napon” (2 Thess. 1,7-8.10). Ézsaiás prófétán keresztül
már figyelmeztet a Szent Szellem: „Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s harci kocsijai
gyorsak, mint a forgószél, hogy megfizesse búsulásában az Ő haragját, és
megfeddését sebesen égő lánggal, és lángoló tűzben. Mert az Úr tűzzel ítél és
kardjával minden hústestet. Kardja mindenkit elér, és sokan lesznek az Úrtól
megöltek” (Ésa. 66,15-16). A kard – amivel ítél az Úr – az Ő Igéje: Nem olyan-e
az én igém, mint a tűz? Azt mondja az Úr, vagy mint a sziklazúzó pöröly?” (Jer.
23,29). „Mert az Istennek beszéde, igéje élő és működő, tevékeny, hatékony, élő
energia. És élesebb, metszőbb, áthatóbb, mélyrehatóbb minden kétélű
fegyvernél, és minden kétélű kardnál. És elhat a szívnek és a szellemnek, az
ízeknek és a velőknek megoszlásáig. (Más fordítás: és áthatol az elme és a
szellem, az ízületek és a velők szétválásáig, felosztásáig, és megosztásáig, és
döntésre alkalmassá teszi a gondolatokat és a szívnek, a szellemi élet
központjának indulatait, és szándékait, gondolatait, nézeteit, véleményét, és
gondolkodását)” (Zsid. 4,12). Ezzel a kardal tud minden hívő is győzni, ezért: „…
amely szerint már elérkezett az Úr napja, a jelen világkorszak
lezárása]33
2 Thess. 2,3 Ne csaljon34 meg titeket senki semmiképpen. nehogy
valaki megtévesszen, tévútra csaljon, senki semmiféle módszerrel
félre ne vezessen benneteket. Mert nem jön az a nap el addig, mígnem
bekövetkezik elébb a szakadás35 és megjelenik36 a bűn, a
törvénytelenség37 embere38 az ellenség, a veszedelemnek, a
kárhozatnak fia39 [Más fordítás: Mert az Úr napját megelőzi a hittől

fölvegyétek, … a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde, Igéje” (Eféz. 6,17).
Ezért figyelmeztet az apostol, hogy: El nem hagyván a saját
összegyülekezésünket, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk
egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget” (Zsid. 10,25).
29
29 Eltántorít (szaleuó): megráz; megingat; megtántorodik; megrenget;
megzavar, felbujt; felkavar.
30
30 Értelmetektől (núsz): szív, szellem értelme / felfogóképessége /
gondolkodási képessége.
31
31 Megriaszt (throeó): megijeszt, megrettent; megriaszt, hirtelen félelemmel
felizgat, felzaklat.
3232 Itt volna (enisztémi): küszöbön áll, itt van, sarkában van, fenyeget.
3333 A gyülekezetekhez írott levekben a köszöntést saját kezűleg írja az apostol:
„A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, ami ismertető jegye, hitelesítő jele
minden levelemnek. Így írok” (2 Thess. 3,17). János apostol is figyelmezteti
Krisztus népét: „Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem
vizsgáljátok meg a szellemeket, ha Istenből vannak-e; mert sok hamis próféta
jött ki a világba” (1 Ján. 4,1). Már Jeremiás prófétán keresztül is figyelmeztet az
Úr: „Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ne hitessenek el titeket a ti
prófétáitok! Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok,
akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti
álmaitokra, amelyeket álmodoztok, és ne hallgassatok az álmodók álmaira. Mert
ők hamisan hazugságot prófétálnak néktek az én nevemben: Nem küldöttem
őket, azt mondja az Úr” (Jer. 29,8-9). És az Úr Jézus kijelentése arról, hogy mikor
jön el a vég: „… Meglássátok, vigyázzatok, figyeljetek, hogy valaki el ne
hitessen, nehogy félrevezessen, megtévesszen, tévútra vezessen, el ne tévelyítsen
titeket. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Vigyázzatok, hogy
meg ne rémüljetek, meg ne riadjatok; ne kerítsen hatalmába benneteket a
félelem; mert mindezeknek meg kell lenniük, be kell következniük. De ezzel még
nem jön el a vég, a befejeződés” (Mát. 24,4.6).
34
34 Csal: (exapataó): teljesen félrevezet, elcsábít, megcsal, megtéveszt, becsap,
hazudik, rászed, szédít.
3535 Az elszakadás: az aposztaszia szó az Újszövetségben 1. a Törvénytől, 2. a
hittől, 3. az egyháztól való elszakadást, valamint 4. a házassági elválást jelenti.
3636 Jelenik meg: vagy: lepleződik le. Az apokalüptó ige feltárulkozást, a lepel
elvételét jelenti, amikor előlép a függöny mögül az addig mögötte rejtőző
személy, vagy feltárul a lepellel addig elfedett valóság.
való elszakadás, az Istentől való elfordulás, amikor megjelenik a
törvénytipró, a kárhozat fia, aki pusztulásra van ítélve]40
2 Thess. 2,4 Aki ellene támad, és fölébe emeli magát mindannak, ami
Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik. Annyira, hogy maga
ül be mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván
magát, kihirdetve, sőt: megparancsolva, bebizonyítva, és azt állítva
magáról, hogy ő isten41
2 Thess. 2,5 Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket,
37
37 Törvénytelenség: (hamartia: céltévesztés), vagy: törvényszegés, a törvény
tagadása, törvénynélküliség.
3838 Ha előbb nem következik be az elszakadás, és jelenik meg a törvénytelenség
embere: az egész mondat esetleg így is fordítható: mert csak ha előbb
bekövetkezik a hittől való elszakadás, akkor lepleződik le a törvénytelenség
(hamartia: a céltévesztés) embere.
3939 A kárhozat fia: (apóleia): tönkretétel, romlás, pusztulás, romba döntés, teljes
feloldódás. vagy: a pusztulás / pusztítás fia - Jézus ugyanezt a kifejezést
használja Júdással kapcsolatban a János 17:12-ben: a romlás, és pusztulásnak
fia.
4040 Már a testté lett Ige, az Úr Jézus így figyelmezteti az Övéit: „…
Meglássátok, vigyázzatok, figyeljetek, hogy valaki el ne hitessen, nehogy valaki
félrevezessen, megtévesszen, tévútra vezessen, el ne tévelyítsen titeket. Mert
sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, a
Felkent; és sokakat elhitetnek, ezzel sok embert megtévesztenek majd. És akkor
sokan megbotránkoznak, elvesztik a hitüket, eltántorodnak, elbotlanak, bűnbe
esnek, s tőr fogja meg őket, és elárulják, kiszolgáltatják egymást, és meggyűlölik
egymást. És sok hamis próféta lép fel, akik sokakat elhitetnek, félrevezetnek,
megtévesztenek, eltévelyítnek, tévedésbe ejtenek. És mivelhogy a gonoszság, a
törvényszegés, és a törvénytelenség megsokasodik, megnövekszik,
elhatalmasodik, az Isten szerinti szeretet sokakban meghidegül. [Más fordítás:
Annak következtében, hogy törvényrontással telik meg a világ, a legtöbb
emberben kihűl a szeretet]. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a
Krisztus, a Felkent, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok, hamis
felkentek és hamis próféták fognak fellépni, és nagy, természetfeletti jeleket és
csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, és megtévesszék, hogy tévútra
vezessék, eltévelyítsék, tévedésbe ejtsék, ha lehet, a választottakat, még az Isten
választottait is” (Mát. 24,4-5.10-12.23-24). Sokszor figyelmezteti az Úr Jézus az
Övéit: „Őrizkedjetek, óvakodjatok, és tartsátok szemmel, figyeljetek, pedig a
hamis, a hazug prófétákra, akik juhoknak ruhájában, bárány-külsőben jőnek
hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Vajon
a tövisbokorról szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról, vagy a tüskés
gyomnövényről fügét?” (Mát. 7,15-16). Ezért: „Ezt mondja a Seregek Ura: Ne
hallgassátok azoknak a nektek prófétáló prófétáknak beszédét, akik néktek
prófétálnak, elbolondítnak, és hiábavalóvá, bálványimádóvá tesznek titeket: az
ő szívüknek látását szólják, a szívük látomását hirdetik, nem az Úr szájából
valót, nem azt, amit az ÚR adott” (Jer. 23,16). János apostol elragadtatásban így
amikor még ti nálatok valék?
2 Thess. 2,6 És most tudjátok, mi tartja vissza. Mi az, ami most
akadályozza, féken tartja, feltartóztatja, és késlelteti föllépésének
idejét, amiért csak a maga rendelt idejében fog az megjelenni és
nyilvánvalóvá válni, és lelepleződni.
2 Thess. 2,7 Működik42 ugyan már a törvényszegés43 titka: csakhogy
annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia, el kell
vétetnie, el kell tűnnie. [Más fordítás: A törvénytiprás, a

látja ezeket: „És láték a sárkány - a sátán - szájából és a fenevad szájából és a
hamis próféta szájából három tisztátalan szellemet kijőni, a békákhoz
hasonlókat; Mert ördögi, démoni szellemek azok, akik jeleket tesznek; akik
elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat
a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára” (Jel. 16,13-14). Az apostol így
figyelmezteti Krisztus népét, hogy aki mást tanít, mint amit az apostolok, az
hamis próféta: „Kérlek pedig titeket atyámfiai, testvérek, vigyázzatok azokra, és
tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat, egyenetlenséget, széthúzásokat,
megosztást, meghasonlásokat támasztanak. Akik háborúságnak okai volnának,
és botránkozásokat, és elégedetlenséget okoznak a tudomány körül, akik más
tudományra tanítanának azon kívül, vagy az ellenkezőjét tanítják annak melyet
tanultatok. És azokat kerüljétek, és térjetek ki előlük” (Róm. 16,17). „Mert az
ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá
változtatják át magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság
angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság
szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez méltó lesz” (2 Kor.
11,13-15). Mert: „Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az
erejét megtagadják. Fordulj el, tehát ezektől” (2 Tim. 3,5). Ezek azok, akik
szakadásokat okoznak, ezért: „A szakadást okozó ember elől egy vagy két
megintés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából,
bűnben él és magában hordja ítéletét” (Tit. 3,10-11). Hiszen: „Aki félrelép, és nem
marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki
megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha
valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be
gyülekezetbe, amely a házatokban van, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti,
közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel” (2 Ján. 1,9-11). Tehát:
„Óvakodjatok az ebektől, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a
megmetéltektől! Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy
élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen: akikről
sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus
keresztjének, kínoszlopának ellenségei; az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük,
és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek” (Fil.
3,2.17-19). Pál apostol figyelmeztetése: „Viseljetek gondot azért magatokra és az
egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett, az Isten
eklézsiájának, a kihívottak gyülekezetének legeltetésére, melyet tulajdon vérével
szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz
és dühös farkasok, kik nem kedveznek, és nem kímélik a nyájat. Sőt ti magatok
törvénytelenség titokban már folyik, de csak addig titokban, amíg ki
nem kerül az útjából az, ami jelenleg még akadályozza, aki azt most
még visszatartja].
2 Thess. 2,8 És akkor fog megjelenni, nyilvánvalóvá és szemlélhetővé
válni a törvénytaposó istentelen, akit megemészt44 az Úr az ő szájának
leheletével, Szellemével. És megsemmisít45 tétlenné tesz,
megerőtlenít, megszüntet, semmivé tesz az ő megjelenésének46 az Ő

közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat
maguk után vonják” (Csel. 20,28-30). Már Ezékielen keresztül így figyelmeztet az
Úr: „Elöljárói ő közepette, mint a ragadományt ragadozó farkasok: vért ontani,
az embereket elpusztítani nyereségvágyból. És prófétái mázolnak nékik mázzal,
mázolják a habarcsot: hiábavalóságot látnak, s jövendölnek, jósolgatnak
hazugságot nékik, mondván: Így szól az Úr Isten! Holott az Úr nem beszélt, nem
szólt” (Ezék. 22,27-28). „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai
szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istentől küldött az Istennek
szent emberei. Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti
köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak
becsempészni, és ezekkel az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván,
önmagukra hirtelen való veszedelmet, gyors pusztulást hoznak. És sokan fogják
követni azoknak romlottságát; akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. És a
telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, és szép szavakkal
fognak kifosztani kapzsiságukban; ellenük már régóta készen van az ítélet, és
nem kerülik el pusztulásukat” (2 Pét. 1,21; 2,1-3). Ezért: „Mindent
megpróbáljatok, mindent megvizsgáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől,
ami gonosznak látszik, őrizkedjetek, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!”
(1 Thess. 5,21-22). Lukácson keresztül kerül kijelentésre, hogy a hamis próféták
mit hirdetnek: „Ő - az Úr Jézus - pedig monda: Meglássátok, és vigyázzatok,
hogy el ne hitessenek, meg ne tévesszenek benneteket: mert sokan jőnek el az én
nevemben, kik ezt mondják: Én vagyok; és hogy: Az idő elközelgett, ne menjetek
azért utánuk. Ti ne kövessétek őket” (Luk. 21,8). Pál apostolon keresztül
folytatódik a kijelentés: „Senki titeket meg ne csaljon, ne vezessen félre, meg ne
tévesszen, el ne ámítson üres, hiú beszédekkel, üres hazugságokkal. Akinek
cselekedetei lehetnek látványosak, de igazi értékük nincs. Mert az ilyen
dolgokért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annakokáért ne legyetek
részesei ezeknek, ne vállaljatok velük közösséget, ne legyen tehát velük semmi
dolgotok” (Eféz. 5,6-7). És minden hívőt újra-és újra így figyelmeztet az apostol:
„Ne tévelyegjetek, és ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Jó jellemet
megrontanak, megfertőzik, csábítással romlásba viszik a gonosz, romlott,
beszédek, tanítások, társalgások, együttlét, érintkezés, bizalmas kapcsolat” (1
Kor. 15,33). Tehát: „Meglássátok, és ügyeljetek rá, hogy senki ne legyen, aki
bennetek zsákmányt vessen, hogy valaki rabul ne ejtsen a tudományon keresztül
hiú, és üres, félrevezető szavakon át. A bölcselkedés és üres, hiábavaló, semmit
érő, haszontalan csalás által nehogy megtévesszen. Mely emberek rendelése
szerint, emberek által továbbadott hagyomány, előírás, tanítás, rendelkezés, a
jelenlétének feltűnésével47 ragyogásával. [Más fordítás: Akit
megérkezésének láthatóvá válásával, eljövetelének fenségével, és
megjelenésének ragyogó dicsőségével hatástalanná fog tenni]
2 Thess. 2,9 Akinek eljövetele a Sátán ereje által van a sátán
munkájának, hatékony energiájának eredménye lesz, a hazugságnak48
csalásnak, becsapásnak minden hatalmával, erejével, jeleivel és
csodáival. [Más fordítás: Akinek az eljövetele a Sátánnak teljes erővel,
jelekkel és a hazugság csodáival való működése által lesz].

világ elemi tanításai, alapelvei szerint való, és nem a Krisztus szerint való, nem
pedig Krisztushoz igazodik. (Más fordításban: „Vigyázzatok, hogy senki félre
ne vezessen, meg ne csaljon) benneteket (evilági) bölcselkedéssel és hamis
tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig
Krisztuson). Senki tőletek a pálmát, a versenydíjat el ne vegye, meg ne fosszon
titeket a győzelmi díjtól), kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok
tisztelésében, olyakat tudakozván, amelyeket nem látott, nem tapasztalt, ok
nélkül, és alaptalanul felfuvalkodván az ő hústestének bölcsességével. (Más
fordításban: Senki ne mondjon benneteket méltatlannak a jutalomra, főleg az
nem, aki alázatoskodásban s az angyalok tiszteletében tetszeleg magának, aki
látomásokkal dicsekszik, látomásaival foglalkozik, látomások után indul,
érzékies, hústesti gondolkodásában ostobán felfuvalkodva)” (Kol. 2,8.18). „Ti
azért szeretteim előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek, az Isten
nélkül élők tévelygéseitől elragadtatva, a saját erősségetekből ki ne essetek;
Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó, üdvözítő
Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind
örökkön-örökké, az örökkévalóságban. Ámen” (2 Pét. 3,17.18). Jeremiáson
keresztül már figyelmezteti népét az Úr: „… Hazugságot prófétálnak a próféták
az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem
velük, nem is szóltam hozzájuk; hazug látomást, varázslást, hiábavaló
varázsigéket, hiábavalóságot és maguk koholta csalárdságot jövendölnek,
prófétálnak néktek. Nem küldöttem e prófétákat, de ők mégis úgy igyekeztek, és
futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. Mert ezt mondja a Seregek
Ura, Izráel Istene: Ne hitessenek el titeket a ti prófétáitok, akik közöttetek
vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra,
amelyeket álmodoztok. (Más fordítás: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene:
Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek
vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira). Mert ők hamisan, és
hazugságot prófétálnak néktek az én nevemben: Nem küldöttem őket, azt mondja
az Úr” (Jer. 14,14;23,21; 29,8-9). Mert: „A Szellem pedig világosan mondja, hogy
az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető, megtévesztő
szellemekre és gonosz, démoni szellemek tanításaira figyelmezvén. És
olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak
bélyegezve saját lelkiismeretükben” (1 Tim. 4,1-2). János apostolon keresztül
további figyelmeztetést ad a Szent Szellem: „Szeretteim, ne higgyetek minden
szellemnek, hanem próbáljátok, és vizsgáljátok meg a szellemeket, ha Istenből
vannak-e; mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten
2 Thess. 2,10 És a gonoszságnak minden csalárdságával49
megtévesztésével, becsapásával, csábításával azok között, akik
elvesznek50 megsemmisülnek. Mivelhogy nem fogadták be az
igazságnak51 valóságnak, szeretetét az ő üdvösségükre52
megmentésükre. [Más fordítás: Akik nem szerették, hanem
visszautasították az igazságot, a valóságot, Isten Igéjét, hogy általa
üdvözüljenek, és ezért a pusztulás felé haladnak].

Szellemét: valamely szellem Jézust hústestben megjelent Krisztusnak vallja, az
Istenből van; És valamely szellem nem vallja Jézust hústestben megjelent
Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus szelleme, amelyről
hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már. Azok a világból
valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istenből
vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat
reánk. Erről ismerjük meg az igazságnak Szellemét és a tévelygésnek szellemét”
(1 Ján. 4,1-3.5-6). Az Úr Jézus kijelenti, hogy honnan ismerhető fel az általa
küldött próféta: „Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, a Pártfogó, akit én küldök
néktek az Atyától, az igazságnak / a valóságnak Szelleme, aki az Atyától
származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. …Ő … elvezet titeket a teljes
igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az
eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből
vesz, és megjelenti néktek” (Ján. 15,26; 16,13-14). „Fiacskáim, itt az utolsó óra; és
amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; a
honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el és váltak ki, de nem
voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak
volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk
valók” (1 Ján. 2,18-19). „A törvénytipró eljövetele a Sátán ereje által van, a sátán
munkájának eredménye lesz. akinek az eljövetele a Sátánnak teljes erővel, je-
lekkel és a hazugság csodáival való működése által lesz” (2 Thess. 2,9).
4141 Isten templomáról így hangzik a kijelentés: „… Mert ti az élő Istennek
temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük, és közöttük
járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek” (2 Kor. 6,16). És hogy ki
ő, erről János apostolon keresztül szól a Szent Szellem: „Fiacskáim, itt az utolsó
óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus
támadt. (Más fordítás: és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is
jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg); ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó
óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók
lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy
nem mindnyájan közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt
tudjátok is mindnyájan” (1 Ján. 2,18-20).
42
42 Működik (energeó): tevékenykedik, cselekszik, működik, munkálkodik, hat.
43
43 Törvényszegés (anomia): törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés,
törvénynélküli állapot, a jogtalanság. Törvényellenes, törvénytipró, istentelen
44
44 Megemészt (analiszkó): elfog, megemészt, felemészt.
2 Thess. 2,11 És azért bocsátja reájuk53 és ezért szolgáltatja ki őket
Isten a tévelygés54 csalás, félrevezetés erejének55 a tévelygés
hatalmának. Hogy higgyenek a hazugságnak. [Más fordítás: Mivel
azonban nem az igazságot / valóságot / szerették, Isten megengedte,
hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy
elhiggyék a hazugságot];
2 Thess. 2,12 Hogy ez által elvegyék ítéletüket56 mindazok, akik nem
hittek az igazságnak, a valóságnak, hanem helyeselték, tetszéssel
fogadták, gyönyörködtek57 az igazságtalanságban, a hamisságban.
[Más fordítás: Hogy ítélet alá kerüljön mindenki, aki nem hitt az igazi
valóságnak, hanem az igazságtalanságot helyeselte, azt tartotta jónak,
az tetszett neki, kedvét lelte, és gyönyörködött benne]58
45
45 Megsemmisít (katargeó): tétlenné tesz; hatályon, érvényen kívül helyez,
megerőtlenít, elveszi az erejét, megszüntet, eltöröl, félretesz; semmivé tesz.
46
46 Megjelenés (parúszia): jelenlét, eljövetel, megérkezés, látogatás.
47
47 Feltűnés (epiphaneia): megmutatkozás, nyilvánvalóvá létel, feltűnés,
ragyogás, az elrejtett istenség láthatóvá létele.
48
48 Hazugság (pszeudosz): hazugság, hamisság, valótlanság, kitalálás, csalás,
becsapás.
49
49 Csalárdság (apaté): megtévesztés, becsapás, csalás, árulás, csábítás;
szórakozás, időtöltés; kéjelgés.
50
50 Elvesznek (apollümi): elpusztít, tönkretesz, megsemmisít, romlásba visz,
elveszít.
51 Igazság (alétheia): igazságot, valóságot, feltárulkozó realitást jelent.
51

52
52 Üdvösség (szódzó): megtart, (biztonságban) megőriz, megment, kiszabadít,
biztonságba helyez, meggyógyít; éppé, egészségessé tesz, vagyis üdvözít.
53
53 Rájuk bocsát (pempó): kiszolgáltat.
54
54 Tévelygés (plané): eltévedés; tévelygés, bizonytalanság, csalás, félrevezetés.
55
55 Ereje (energeia): működő, tevékeny, hatékony energia.
56
56 Ítélet (krinó): ítél, vélekedik, eldönt / egy tett következményeként beállt
állapotra utal: az ítélet hatása, eredménye.
57
57 Gyönyörködik (eudokeó): helyesel, tetszéssel fogad, meg van elégedve,
örömét leli, előnyben részesít, nagyon tetszik, (nagy) örömet szerez, (nagyon)
meg van elégedve, kedvét (örömét), nagy gyönyörűség, készséges.
5858 De erre már a Szent Szellem is figyelmeztetett: „A Szellem pedig világosan
mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető,
megtévesztő szellemekre és gonosz démoni szellemek tanításaira hallgatva, és
olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, kik meg vannak
bélyegezve a saját lelkiismeretükben” (1 Tim. 4,1-2). Hiszen: „Aki félrelép, és
nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki
megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha
valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba
lévő gyülekezetbe, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak
gonosz cselekedeteivel” (2 Ján. 1,9-11). János apostolon keresztül további
figyelmeztetést ad a Szent Szellem: „Szeretteim, ne higgyetek minden
2 Thess. 2,13 Mi pedig mindenkor, minden időben, és mindig
hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, testvéreim,
akiket szeret59 úgy, hogy magát teljesen átadta, teljesen összekötötte
és eggyé vált veletek az Úr, hogy kezdettől, az eredettől fogva
kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Szellem megszentelésében60
a világtól Isten céljaira való elkülönítésben, és az igazság a valóság,
Isten Igéje hitében. [Más fordítás: Mi pedig mindig hálaadással
tartozunk az Istennek értetek, testvéreink, akiket szeret az Úr, mivel

szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-e; mert
sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét:
valamely szellem Jézust hústestben megjelent Krisztusnak vallja, az Istenből
van; És valamely szellem nem vallja Jézust hústestben megjelent Krisztusnak,
nincsen az Istenből: és az az antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok, hogy
eljő; és most e világban van már. Azok a világból valók; azért a világ szerint
beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istenből vagyunk: aki ismeri az Istent,
hallgat reánk, aki nincsen az Istenből, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az
igazságnak Szellemét és a tévelygésnek szellemét” (1 Ján. 4,1-3.5-6). Az igazság
Szelleme arról tesz bizonyságot, hogy: „… nem azért küldte az Isten az Ő Fiát
erre a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megtartassék,
megmeneküljön, üdvözüljön a világ általa. Aki hiszen, aki hitre jut Őbenne, el
nem esik ítélet alá, vagyis nem marad a kárt hozó - a sátán - hatalma alatt. Aki
pedig nem hisz nem jut hitre, vagyis végleg elutasította Őt, már ítélet alatt van,
mert marad a kárt hozó - a sátán - hatalma alatt, mivelhogy nem hitt, az Isten
egyszülött Fiának nevében” (Ján. 3,17-18). És ismét: „Aki hisz a Fiúban, örök
élete van; aki pedig nem enged, és nem hisz, nem engedelmeskedik a Fiúnak,
nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (Ján. 3,36). „Mert
megnyilvánul, lelepleződik az Istennek haragja mennyből, az embereknek
minden hitetlensége, istentelensége, azaz Isten nélkülisége, gonoszsága és
hamissága ellen. Kik az isteni igazságot, a valóságot, vagyis Isten Igéjét
hamissággal, gonoszsággal, igazságtalansággal, az IGE hiányával
feltartóztatják, elnyomják, lefogva tartják, elfojtják, nem engedik érvényesülni,
gátolják, akadályozzák” (Róm. 1,18). Ennek következményéről beszél az apostol:
„Ha mégis leplezett, el van takarva, homályos, mégsem érthető világosan a mi
evangéliumunk amit hirdetünk, azoknak és azokban leplezett, homályos, azok
előtt van eltakarva, csak azoknak nem érthető, akik elvesznek, akik elpusztulnak.
Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, gondolkozását, értelmét,
hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten
képe. (Más fordítás: Hogy a Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium
világossága, fénye ne ragyogjon fel nekik)” (2 Kor. 4,3-4). A Júdabeliekhez így
szól az Úr: „Ti az ördög atyából valók vagytok, az ördögből származtok, és a ti
atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő, embergyilkos volt
kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság.
Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.
Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem” (Ján. 8,44-45). Az
utolsó idők így változtatják meg az embereket, akik nem hisznek, de vallásosak:
titeket az Isten zsengeáldozatul - a termés első részeként - kiválasztott
a maga számára, a Szellem megszentelése és az igazságba, Isten
Igéjébe vetett hit által a megmenekülésre]61
2 Thess. 2,14 Amire elhívott titeket az általunk hirdetett Evangélium
által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére, hogy
elnyerjétek, és részesei legyetek az Ő dicsőségének62

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, nehéz idők
jönnek. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, önzők, pénzsóvárgók,
kérkedők, dicsekvők, kevélyek, gőgösek, istenkáromlók, szüleik iránt
engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szentségtelenek, szeretetlenek,
kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, kegyetlenek, a jónak
nem kedvelői, jóra nem hajlandók. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a
gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de
megtagadják annak erejét. Fordulj el tehát ezektől, és ezeket kerüld. Mert ezek
közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel
megterhelt és sokféle kívánságoktól, sokféle vágytól űzött asszonykákat, kik
mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak, az
igazságot sohasem ismerik meg. Miképpen pedig Jánnes, és Jámbres ellene
állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állnak az igazságnak; Ezek
megromlott elméjű, és értelmű, a hitre nézve nem becsületes, a hit
szempontjából megbízhatatlan emberek. De többre nem mennek: mert
esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amiképpen amazoké is az lett” (2
Tim. 3,1-9). És János apostol az ő koráról így ír: „Fiacskáim, itt az utolsó óra; és
amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus jelent meg;
ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, és váltak ki, de
nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk
maradtak volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie,
hogy nem mind közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt
tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az
igazságot, hanem mivel ismeritek az igazságot, a valóságot, és azt, hogy
semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki
tagadja, hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a
Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút, és azé nem lehet az atya
sem. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan, azé az Atya is. (1 Ján.
2,18-23). „Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben
megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra,
hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, és amit elértünk munkánkkal, hanem
teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus tudománya
mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya
mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. (Más fordítás: Aki túllép ezen, és nem
marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten; aki megmarad a
tanításban, abban benne van az Atya is, meg a Fiú is). Ha valaki elmegy
hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne
2 Thess. 2,15 Miért is atyámfiai, testvéreim, legyetek állhatatosak,
álljatok meg szilárdan, mozdíthatatlanul és tartsátok meg a
tudományt63 ragaszkodjatok a rendelkezésekhez, utasításokhoz,
amelyre akár beszédünk, igéink akár levelünk által64 taníttattatok!65
2 Thess. 2,16 Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus az Isten, a mi
Atyánk, aki szeretett minket és aki kifejezte a szeretetét irántatok, és

köszöntsétek; Mert aki köszönti azt, az közösséget vállal annak gonosz
cselekedeteivel” (2 Ján. 1,7-11). Mert ez a hamis Krisztus: „… nagy jeleket tesz,
annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek szeme láttára. És
elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a
fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak
képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. (Más fordítás: És
megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a
fenevad nevében. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet
a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt)” (Jel. 13,13-
14).
59
59 Szeret (agapaó): úgy, hogy magát teljesen átadta, és teljesen összekötötte
velem, és eggyé vált vele.
60
60 Megszentelésében (hagiaszmosz): Istennek szentelt, Isten tulajdona; Isten
céljaira való elkülönítés a világtól; tökéletes, hibátlan, tiszta, Istenhez méltó.
61
61 Isten Krisztusban választott ki bennünket: „Aszerint, amint magának
kiválasztott, kiválogatott minket Őbenne a világ teremtetése, és a világalap
levetése Isten színe elől való elvetése előtt, hogy legyünk mi szentek és
feddhetetlenek, hibátlanok, kifogástalanok, szeplő nélküliek, teljesen épek,
fogyatékosság nélküliek - akárcsak az áldozati állat a Törvény előírásai szerint -
Őelőtte szeretet által. Eleve elhatározván eldöntötte, hogy minket a maga fiaivá
fogad, és egy fiú helyére helyez Jézus Krisztus által az Ő akaratának
elhatározása, jó kedvében hozott döntése szerint. (Más fordítás: Szeretetéből
indítva azonban már eleve kiszemelt, és különválasztott minket a maga számára
a Krisztus Jézuson keresztül, avégre, hogy fiaivá tegyen, ahogyan ezt akarata, és
jóságos tetszése is helyeselte)” (Eféz. 1,4-5).Ezért Isten kiválasztottjai vagyunk:
"Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi
cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még
az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett
a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét,
és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet” (2 Tim. 1,9-10;
Csel. 15,18). Ezért: „… legyetek azért szentek, mert én szent vagyok – mondja az
Úr” (3 Móz. 11,43-45). A megszentelés gyakorlati megvalósításáról így szól az Úr:
„Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én, az ÚR, vagyok a ti
Istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat! Én, az ÚR,
szentellek meg titeket” (3 Móz. 20,7-8). Az apostol pedig még egyértelmübbé
teszi a megszentelődés gyakorlati megvalósítását: „Bátorítalak azért titeket
atyámfiai, testvéreim, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok, adjátok,
kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott
meg66
2 Thess. 2,17 Vigasztalja meg, és bátorítsa fel a ti szíveteket, és
erősítsen meg titeket minden tudományban, minden igében, és minden
jó munkában és beszédben. [Más fordítás: Azért imádkozunk, hogy
Urunk, Jézus Krisztus és mennyei Édesapánk, az Isten bátorítsa
szíveteket, és erősítsen meg benneteket minden jóra, amit csak
mondotok, vagy tesztek. Hiszen Isten megmutatta, hogy szeret

állítsátok oda a ti testeiteket, teljes lényeteket, személyeteket élő, szent és
Istennek kedves, neki tetsző, és elfogadható áldozatul. Ez legyen a ti szellemi
dicsőítésetek, hódolatotok, ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, s így a ti
szolgálatotok okos legyen. És ne szabjátok magatokat, ne igazodjatok, ne
legyetek hasonlóvá, ne alkalmazkodjatok, ne idomuljatok e világhoz, ehhez a
létkorszakhoz. Hanem változzatok el, alakítsátok, formáljátok át, változtassátok
meg magatokat a ti gondolkodásotok, megértésetek, vélekedésetek, a szellemetek
belső, értelmes felfogóképességének megújulása által, hogy megvizsgáljátok,
felismerjétek, megítélhessétek, megválasszátok, és hogy azt próbálgassátok mi
az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mi a helyes, mi a kedves előtte és mi
a tökéletes, ami neki tetsző” (Róm. 12,1-2). És hogy ki az az Úr, aki kiválasztott,
erről így beszél az Úr Jézus „Nem ti választottatok ki engem, hanem én
választottalak ki titeket, és én rendeltelek titeket arra, hogy ti elmenjetek és
gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit kértek
az Atyától az én nevemben, megadja néktek” (Ján. 15,16). És hogy ki az az Úr,
aki megszentel és hogyan teszi ezt meg, arról így tesz bizonyságot a Szent
Szellem: „...Krisztus... szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Hogy azt
megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, Hogy majd Önmaga
elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy
sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen” (Eféz.
5,25-27). És az apostol megvallása: „aki önmagát adta értünk, hogy megváltson
minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó
cselekedetre törekszik” (Tit. 2,14).
6262 Az apostol megvallása arról, hogy milyen Evangéliumot hirdetett, példaként minden kor
igehirdetői számára: „Mivelhogy a mi Evangéliumunk, az örömüzenet nemcsak szavakban
jutott el hozzátok. Nem csak üres beszéd, üres ige volt, hanem isteni erő-megnyilvánulásban,
csodatevő erőben is. A Szent Szellem kiáradásával, és meggyőző erejével is, és teljes
bizonyossággal és sok meggyőződéssel, nagy biztonsággal is, és annak a teljes
bizonyosságával, hogy ez az igazság. Amiképpen tudjátok, és láttátok, hogy milyenek voltunk,
hogy hogyan léptünk fel közöttetek ti érettetek, a ti érdeketekben, és hogy mindent értetek
tettünk” (1 Thess. 1,5). Az apostolok mindenhol Isten Igéjét hirdették tisztán, vegyítetlenül:
„„Mert az Istennek beszéde, Istennek igéje élő és ható, működő, tevékeny, hatékony, élő
energia. És élesebb, metszőbb, áthatóbb, mélyrehatóbb minden kétélű fegyvernél, és minden
kétélű kardnál. És elhat a szívnek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig.
(Más fordítás: és áthatol az elme és a szellem, az ízületek és a velők szétválásáig, felosztásáig,
és megosztásáig), és döntésre alkalmassá teszi a gondolatokat és a szívnek, - a szellemi élet
központjának - indulatait és szándékait, gondolatait, nézeteit, véleményét, és gondolkodását”
(Zsid. 4,12).
bennünket, és irántunk való jóindulatából örökké tartó vigasztalást,
bátorítást és biztos reményt adott nekünk]67

2 Thess. 3. Imádkozzatok értünk!

2 Thess. 3,1 Végezetre pedig arra kérünk, hogy imádkozzatok értünk
atyámfiai, testvéreim, hogy az Úrnak beszéde, Igéje, az Úr üzenete
mindenhol gyorsan és akadálytalanul, és gyors iramban terjedjen68 és

63
63 Tudományt (krateó): ragaszkodjatok a rendelkezésekhez vagy:
utasításokhoz.
64
64 Levelünk által (episztolé dia): írott üzenetünk útján.
65
65 És minden kihívott gyülekezetet így bátorít a Szent Szellem az apostolon
keresztül: „Vigyázzatok, legyetek éberek, maradjatok ébren, és figyeljetek.
Álljatok meg szilárdan, mozdíthatatlanul, tartsatok ki állhatatosan a hitben,
legyetek férfiak, viselkedjetek bátran, és cselekedjetek férfiasan, legyetek erősek,
győzedelmeskedjetek” (1 Kor. 16,13). És: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a
ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen:
Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben…” (1 Pét. 5,8) „Minden erővel
megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra, a teljes
állhatatosságra és hosszútűrésre örömmel” (Kol. 1,11) „Mert szinte
megelevenedünk, ha ti erősek vagytok, és szilárdan álltok az Úrban” (1 Thess.
3,8). Hiszen meg van írva: „Minden istentelen, aki Isten nélkül él fut, ha senki
nem üldözi is; az igazak pedig biztosnak érzik magukat, mint az ifjú oroszlán, és
bátrak” (Péld. 28,1). De ti: „Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan
viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén,
azt halljam dolgaitok felől, hogy megálltok egy Szellemben, egy szívvel, együtt
küzdve az evangélium hitéért. És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek
előtt, és semmiképpen meg nem rémültök az ellenfelektől. Ami azoknak a
veszedelem, a romlás, pusztulás jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől
van” (Fil. 1,27-28) „Mert nem félelemnek Szellemét adott nékünk az Isten; hanem
erőnek és szeretetnek és józanságnak Szellemét” (2 Tim. 1,7) „Végezetre,
atyámfiai, testvérek, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében” (Eféz.
6,10). Megvallva, hogy: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem
megerősít” (Fil. 4,13).
6666 És így folytatódik a kijelentés: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az
Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen, örök életet birtokoljon” (Ján. 3,16). És Ő az: „Aki meg is erősít
titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek, kifogástalanok legyetek a mi Urunk
Jézus Krisztus eljövetele] napján” (1Kor. 1,8). Ezt kéri Urunktól az apostol: „És
azért imádkozom, hogy… A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök
dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket…Ő maga tegyen
tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká. Aszerint, amint magának
kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és
feddhetetlenek Őelőtte szeretet által” (Fil. 1,9; 1 Pét. 5,10; Eféz. 1,4). Aki: „… a
békességnek Istene, Ő szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok,
száguldva haladjon az útján, és dicsőíttessék, és győzzön, amiként ti
köztetek is, és ahogy nálatok is történt69
2 Thess. 3,2 És hogy meneküljünk meg70 és megszabaduljunk, óvjon
meg, és védelmezzen az Úr az alkalmatlan71 káros, ártó, elvetemült és
gonosz72 emberektől, a haszontalan, semmirekellő, hitvány, bajt
okozók közül kiragadjon bennünket az Úr. Mert nem mindenkié a hit,
nem mindenki nyer hitet73 [Más fordítás: Imádkozzatok, hogy Isten

mind szellemetek, mind testetek, teljes lényetek feddhetetlenül őriztessék meg a
mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére” (1 Thess. 5,23). „Hogy az ő kegyelméből
megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint” (Tit. 3,7)
6767 És: „Hogy erősekké tegye, és szilárdítsa meg a ti szíveteket,
feddhetetlenekké a szentségben .Tegyen benneteket tökéletesen tisztává és
szentté. Szívetek szilárd alapra találva feddhetetlenné váljon a megszentelődés
során, a mi Istenünk és Atyánk, a mi Édesapánk előtt, az Ő eljövetelekor, és az Ő
jelenlétében. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus összes angyalaival, szentjeivel
együtt megjelenik” (1 Thess. 3,13). „De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz
a gonosztól. Az Úr pedig igazgassa, irányítsa a ti szíveteket az Isten, a Krisztus
iránt való szeretetre, és állhatatosságra” (2 Thess. 3,3.5).
68
68 Terjedjen (trekhó): és száguldva haladjon az útján.
6969 Az apostol minden szolgálata előtt kéri a gyülekezeteket, hogy
imádkozzanak érte is, egyben példát adva a szolgálóknak, és a gyülekezet
tagjainak: „Testvéreim, imádkozzatok értünk is” (1Thessz. 5,25). „Velünk együtt
munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, imádságaitokban, hogy a
Szent Szellem megnyilvánulása mellyel sokak javára bírunk, sokak által
háláltassék meg, és sok Istenhez emelt arc tükrözze ezt a hálát mi érettünk” (2
Kor. 1,11). És: „Az imádságban állhatatosak, kitartóak és éberek legyetek,
vigyázván és őrködve virrasszatok abban hálaadással. Imádkozván
egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját,
hogy szólhassuk a Krisztus titkát amelyért, és amely miatt most fogoly is vagyok,
és melyért bilincset is viselek. Hogy azt hirdethessem, és nyilvánvalóvá és
világossá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell” (Kol. 4,2-4). És:
„Szüntelenül imádkozzatok” (1Thessz. 5,17). Mégpedig a Szent Szellem által:
„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a
Szellem által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve
az összes szentekért; és énértem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom
a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát” (Eféz. 6,18-19).
„amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont
nincs bilincsbe verve” (2Tim. 2,9). Ezért is: „Imádkozzatok érettünk… Főként
pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok” (Zsid.
13,18-19).
70
70 Meneküljünk meg [(rüomai): megszabaduljunk, óvjon meg, és
védelmezzen.
71
71 Alkalmatlan (atoposz): káros, ártó, és elvetemült.
72
72 Gonosz (ponérosz): haszontalan, semmirekellő, hitvány, bajt okozók.
szabadítson és védjen meg bennünket minden rossz és gonosz
embertől! Mert sajnos, nem mindenki hisz Jézusban]!74
2 Thess. 3,3 De hű75 hűséges, megbízható, szavahihető az Úr, aki
megerősít76 támogat, táplál, szilárddá és elmozdíthatatlanná tesz titeket
és megőriz, megvéd, megóv, vigyázással és erővel megoltalmaz a
gonosztól77 a rosszakaratú, rosszindulatú ördögtől, és a káros,
ártalmas, és gonosz dologtól, szerencsétlenségtől, és minden bajtól78

7373 Az Úr Jézus kijelentése: „Senki sem jöhet én hozzám, hanemha az Atya
vonzza azt, aki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Meg
van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért
az Atyától hallott, és tanult, én hozzám jő” (Ján. 6,44-45).
7474 Az apostol azt is elmondja, hogy miért kell, hogy imádkozzanak érte: „A mi
Urunk Jézus Krisztusra és a Szellem szeretetére kérlek titeket, testvéreim,
tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt énértem, hogy
megszabaduljak azoktól, akik hitetlen vallásos emberektől Júdeában, és hogy
jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek” (Róm. 15,30-31). És ezt azért
kérte, mert minden helyen a zsidók üldözték őket: Pál apostol, és Barnabás az
Antiókhia Pisidia városában hirdetik az Igét, de: „Mikor pedig látták a zsidók a
sokaságot, betelének irigységgel, és káromolva ellene mondának azoknak, miket
Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva. Terjed pedig az Úrnak igéje az
egész tartományban. A zsidók azonban felindítják az istenfélő és tisztességbeli
asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztanak Pál és Barnabás ellen,
és kiűzik őket határukból” (Csel. 13,45.49-50). Az apostolok Thessalonikába
hirdetik a Krisztust: „Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, akik nem hisznek,
ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány és gonosz
embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost; felvonultak Jázon
házához megostromolván azt, és ki akarták hozni Pálékat a nép közé, a
népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a
város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak: „Ezek, akik az egész világot
felforgatták, ezek az országháborítók itt is megjelentek. És mikor tudtukra esett
a Tessalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek
igéjét, elmenének, és a sokaságot ott is felháborítják, ott is fellázították és
felizgatták” (Csel. 17,5-6.13). Ézsaiás már így prófétál a zsidókról: „Sokat láttál,
de nem vetted eszedbe, nem ügyeltél rá; nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Az
Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. De e
nép kiraboltatott és eltapodtatott, csapdába és verembe esett, bilincsbe verve
börtönbe vannak zárva mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek,
kirabolták őket és nincs szabadító; ragadománnyá lettek és nincsen, aki
mondaná: add vissza!” (Ésa. 42,20-22) És azért lett kirabolva, mert: „Ha valaki
hallja, de nem fogja fel az igét a mennyeknek országáról, az Isten királyságáról
és nem érti meg, és nem jut belátáshoz, és meg nem szívleli, eljő a gonosz és
elkapja, elrabolja, elragadja tőle azt, ami annak szívébe, bensőjébe vettetett
vala” (Mát. 13,19).
75
75 Hű (pisztosz): hűséges, megbízható, szavahihető.
2 Thess. 3,4 Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és
meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. [Más fordítás:
amiket meghagytunk, elrendeltünk, és tanácsoltunk néktek. de
nemcsak most, hanem a jövőben is]79
2 Thess. 3,5 Az Úr pedig igazgassa, vezérelje, vezesse, irányítsa, és
egyengesse a ti szíveteket, a ti bensőtöket, a szellemi életetek
központját az Isten iránt való, és Isten szerinti szeretetre, Krisztus
mellett való állhatatos kitartásra; és a krisztusi türelemre, és Krisztus
türelmes várására.

76
76 Megerősít (sztéridzó): támogat, táplál, szilárddá és elmozdíthatatlanná tesz.
77
77 Gonosz (ponérosz): a rosszakaratú, rosszindulatú ördögtől, és a káros,
ártalmas, azaz gonosz dologtól, szerencsétlenségtől, és minden bajtól.
7878 Pál apostol megvallása, példaként minden korban élő hívőknek: „A
békességnek Istene megrontja, összezúzza, összetiporja, összemorzsolja a Sátánt
a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen”
(Róm. 16,20). És: „Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait” (Zsolt.
7,14). A tüzes nyíl pedig, amit Isten készített, és amely győzelmet szerez: „…
Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért
legyőztétek a gonoszt” (1 Ján. 2,14). „Legyőzték őt a Bárány vérével és
bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig” (Jel.
12,11). És én: „ … meg vagyok győződve, és biztos vagyok benne hogy sem halál,
azaz a természeti, - biológiai - fizikai halál, vagyis a hústest halála, sem élet,
azaz a természeti - biológiai - vagyis a hústestben való élet. Sem angyalok,
vagyis uralkodó szellemi lények, vagy hírnökök, követek, vagy pásztorok, sem
fejedelemségek, kormányzatok, amelyek részint földi, részint mennyei angyali
hatalmasságok. Sem erősségek, erő megnyilvánulások, sem csodatévő erők. Sem
jelenvalók, vagyis jelen időben történő, és beálló, a jelenlevő dolgok, sem
következendők, az eljövendők, ami még körül fog venni, amik elkerülhetetlenül
meg fognak történni. Sem magasság, sem mélység, vagyis sem magasságban
sem mélységben lakók, sem semmi más teremtmény, azaz sem a kozmosz időbeli,
sem a kozmosz, vagyis a világűr térbeli jelenségei, vagyis a csillagok világában
történők nem szakaszthatnak el, nem állhatnak oda közénk, és nem képesek
elválasztani minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon és megjelent, és
megbizonyított a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm. 8,38-39). Nincs semmi és
senki, aki elszakíthatna Isten szeretetétől, amely az Úr Jézusban jelent meg,
hiszen: „Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál,
akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé,
Krisztus pedig Istené” (1 Kor. 3,22-23). „Hűséges az Isten, aki által meghívást
kaptatok Fiának, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak közösségébe, az Ővele való
eggyé válásra” (1Kor 1,9). És hogy ez megtörténhessen, arról Isten maga
gondoskodik: „Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt” (1 Thess. 5,24).
„Mert kegyelemből tartattatok meg, részesültetek a megváltásban, és
üdvözültetek hit által; és ez nem tőletek van, nem a magatok érdeme: Isten
ajándéka ez” (Eféz. 2,8)
2 Thess. 3,6 A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig meghagyjuk
néktek, atyámfiai, testvéreim, hogy vonjátok el magatokat minden
atyafitól, és húzódjatok el, és kerüljetek minden olyan testvért, és
maradjatok távol minden olyan hívő embertől, aki rendetlenül szó
szerint: a csatarendet elhagyó katonák módján él. Ez olyan emberre
vonatkozik, aki nem rendezetten, céltudatosan él, hanem
véletlenszerűen, rendetlenül, felelőtlenül, és nem a szerint a
rendelkezés szerint, amelyet mi tőlünk kapott80

7979 Az apostol minden gyülekezetet így buzdít: „Szívből örülök, hogy
mindenképpen és minden tekintetben bízhatom bennetek” (2 Kor. 7,16). És más
levelei megvilágítják, hogy az ő bizodalma az Úrban van a hívőkkel
kapcsolatban is: „Én bizalommal vagyok irántatok az Úrban, hogy egyáltalán
nem fogtok másképp gondolkodni, és más értelemben nem lesztek…” (Gal. 5,10).
8080 Azokat, akik már megtanulták, és megismerték, hogy mit jelent a kegyelem,
így figyelmezteti az apostolon keresztül a Szent Szellem: „Kérlek, buzdítlak
pedig titeket atyámfiai, testvérek, vigyázzatok azokra, és tartsátok szemmel
azokat, akik szakadásokat, egyenetlenséget, széthúzásokat, megosztást,
meghasonlásokat támasztanak. Akik háborúságnak okai volnának és
botránkozásokat okoznak, kelepcéket készítenek, elégedetlenséget okoznak a
tudomány körül. Akik más tudományra tanítanának azon kívül vagy az
ellenkezőjét tanítják annak melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.
Kerüljétek őket, és térjetek ki előlük” (Róm. 16,17) „Mert az ilyenek hamis
apostolok, álnok, ravasz, alattomos, csaló munkások, akik a Krisztus
apostolaivá-követeivé változtatják át, és adják ki magukat. [Más fordítás: Mert
ezek hamis, álapostolok. Becsapják az embereket, és elhitetik velük, hogy ők
valóban Krisztus apostolai; kik a Krisztus apostolaihoz hasonlóvá változtatják a
külsejüket, akik csak a látszatát keltik annak, hogy Krisztus apostolai]. Nem is
csoda; hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává, a fény
követévé, és elhiteti az emberekkel, hogy ő a világosság angyala, mert a
világosság angyalának képére változik át. Nem nagy dolog azért, ha az ő
szolgái, követei, küldöncei is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá
követeivé, küldönceivé. Akiknek megérdemelt végük az ő cselekedeteik szerint
lészen. [Más fordítás: Nem meglepő tehát, ha a Sátán szolgái olyan álarcot
vesznek fel, hogy az igazság szolgáinak látsszanak. Végül azonban megkapják,
amit a tetteikkel megérdemeltek]” (2 Kor. 11,13-15). Tehát: akik szakadásokat
okoznak: „A szakadást okozó ember elől egy vagy két megintés után térj ki,
tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában
hordja ítéletét” (Tit. 3,10-11). Hiszen: „Aki félrelép, és nem marad meg a Krisztus
tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus
tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki hozzátok érkezik,
és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, a gyülekezetbe, amely
a házatokban van, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak
gonosz cselekedeteivel” (2 Ján. 1,9-11). És a továbbiakban így figyelmeztet az
apostol: „Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, és olyannal
ne keveredjetek többé egy társaságba, sőt ne is érintkezzetek, ha valaki atyafi
2 Thess. 3,7 Magatok is láttátok, és tudjátok, hogyan és mi módon kell
minket utánozni, és követni. Hogy milyen példát mutattunk nektek,
amikor köztetek éltünk; mert nem viseltük magunkat közöttetek
rendetlenül, nem tétlenkedtünk közöttetek; soha nem voltunk
munkakerülők.
2 Thess. 3,8 Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem
munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek
senkinek se legyünk terhére. [Más fordítás: éjjel-nappal keményen
dolgoztunk, hogy ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk].
2 Thess. 3,9 Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy
magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek, minket
utánozzatok81
létére, vagyis akit bár testvérnek neveznek parázna, vagyis fajtalankodó,
parázna férfi, vagy férfi prostituált. Vagy csaló, félrevezető, vagy kapzsi, mohó,
telhetetlen, vagy bálványimádó, vagyis kép, vagy istenszobor szolgáló, vagy
imádó, vagy szidalmazó, átkozódó, rágalmazó, gyalázkodó, sértegető,
becsmérlő, káromkodó, vagy részeges, vagy ragadozó, rabló, zsaroló. Az
ilyennel még együtt se egyetek, és ne éljetek közösségben velük” (1 Kor. 5,11).
Ezért tehát atyámfiai, testvéreim legyetek állhatatosak, álljatok szilárdan,
ragaszkodjatok, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár
levelünk által taníttattatok” (2 Thess. 2,15). „Ezt pedig azért mondom, hogy
valaki titeket rá ne szedjen, hogy senki félre ne vezessen, meg ne tévesszen, meg
ne csaljon hitető, tetszetős, meggyőzőnek / valószínűnek / tűnő beszéddel, és
hamis következtetésekkel. Ügyeljetek rá, hogy senki ne legyen, aki bennetek
zsákmányt vet, hogy valaki rabul ne ejtsen a tudományon keresztül hiú, és üres
félrevezető szavakon át. A bölcselkedés és üres, hiábavaló, semmit érő,
alaptalan csalás által megtévesszen, mely emberek rendelése, továbbadott
hagyománya, előírása, tanítása szerint, a világ alapelvei szerint, és nem a
Krisztus szerint való, nem pedig Krisztushoz igazodó. (Más fordításban:
„Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen, meg ne csaljon benneteket evilági
bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi
elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson)” (Kol. 2,4.8).
8181 Az apostol így buzdítja a Krisztusban hívőket: „Legyetek én követőim -
velem együtt követők, együtt utánzók, - atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy
járnak, és a szerint élnek, amiképpen mi néktek példátok vagyunk” (Fil. 3,17). És
minden kor keresztényeinek tanácsolja: „Kérlek, buzdítlak és bátorítlak azért
titeket, legyetek az én követőim, az én utánzóim, akik igyekeznek mindenben
lemásolni és megpróbálni ugyanúgy tenni, mint én” (1 Kor. 4,16). Vagyis:
„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé” (1 Kor. 11,1). És hogy hogyan
kell őt követni, arról így beszél az Ige: „Legyetek követőim, testvéreim, és
azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek”.
Amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek” (1 Thess. 1,5).
És emlékezteti a Korinthusiakat arra, hogy nem engedte, hogy a gyülekezetek
gondoskodjanak róla, hanem: „Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel
munkálkodván keressük kenyerünket, dolgozva el is fáradunk. Ha szidalommal
2 Thess. 3,10 Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek,
hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék82
2 Thess. 3,11 Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, és
felelőtlen életmódot folytatnak közületek, akik semmit nem
dolgoznak, hanem kerülik a munkát, mások dolgába avatkoznak,
haszontalan dolgokat művelnek83
2 Thess. 3,12 Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük, és sürgetjük
őket az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy ne másokkal foglalkozzanak,

illettetünk, ha átkoznak, gyaláznak, jót kívánunk, áldást mondunk. Ha
háborúságot szenvedünk, és üldöznek, békességgel tűrjük, türelemmel
elhordozzuk, és helytállunk” (1 Kor. 4,12). Pál apostol Korintusba menve, két keze
munkájával tartotta el magát: „És mikor egy Akvila nevű, pontuszi származású
zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére, Priszcillára, mivelhogy
Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából:
hozzájuk csatlakozék. És mivelhogy ugyanaz volt a mestersége, náluk maradt, és
náluk lakva együtt is dolgozott velük. Mesterségükre nézve ugyanis
sátorcsinálók valának” (Csel. 18,2-3). Ugyanígy a Thesszalonikában élő hívőknek
is így ír: „Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunkra és
bajlódásunkra, kemény munkánkra: mert éjjel-nappal munkálkodva dolgoztunk,
és úgy hirdettük néktek az Isten Evangéliumát, csakhogy senkit meg ne
terheljünk közületek. [Más fordítás: Emlékezzetek csak vissza, testvéreim,
milyen keményen dolgoztunk, amikor nálatok voltunk! Éjjel-nappal saját
kezünkkel dolgoztunk, hogy ne legyünk terhetekre, és ne nektek kelljen
gondoskodnotok rólunk. Így adtuk át nektek az Istentől származó örömhírt]. Ti
vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán, istenfélő, szent módon,
jóindulatúan, és feddhetetlenül, kifogástalanul éltünk előttetek, és viseltük
magunkat irántatok, akik hisztek, akik hívőkké lettetek” (1 Thess. 2,9-10). Az
apostol az efézusi vénektől búcsúzva, így beszél: „Senkinek ezüstjét, vagy
aranyát, vagy ruháját nem kívántam: Sőt magatok tudjátok, hogy a magam
szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Minden tekintetben
megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva, kemény munkával kell az
erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő
mondá: Jobb adni, mint kapni” (Csel. 20,33-35). Pedig joga lenne rá, mert az Úr
Jézus parancsa így hangzott „Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az
evangéliumot, az örömüzenet, a jó hírt hirdetik, és prédikálják, az
evangéliumból, örömüzenetből, jó hírből éljenek. De én ezek közül eggyel sem
éltem, és egyet sem vettem igénybe. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem
is így történjék ezután, mert jobb, és hasznosabb volna meghalnom, hogysem
valaki hiábavalóvá tegye és félremagyarázza az én dicsekedésemet, vagy valaki
üres dicsekvéssel vádoljon” (1 Kor. 9,14-15). Amikor az Úr Jézus kiküldi a
tizenkét apostolt, ezt a parancsot adva nékik: „Ne vigyetek az útra tarisznyát, se
két felsőruhát, se sarut, se pálcát. Mert méltó a munkás az ő táplálékára, az ő
kenyerére, mert a munkás ugyanis megérdemli, hogy gondoskodjanak róla”
(Mát. 10,10).
hanem maradjanak nyugton, dolgozzanak, és a maguk keresetéből
éljenek, hogy csendesen munkálkodva, a maguk kenyerét egyék84
2 Thess. 3,13 Ti pedig, atyámfiai, testvérek, meg ne restüljetek, ne
fáradjatok bele, és ne legyetek hanyagok, és nehogy elcsüggedjetek a
jó cselekvésben, és tisztességesen dolgozzatok85
2 Thess. 3,14 Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által
való beszédünknek, igénknek, azt jegyezzétek meg; és ne
társalkodjatok, és ne legyetek közösségben vele, ne tartsatok

8282 Így figyelmeztet az Úr az apostolon keresztül minden hívőt: „Aki lopott,
többé ne lopjon; hanem inkább dolgozzon, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó,
és végezzen hasznos munkát, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat,
hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek” (Eféz. 4,28). És becsületbeli dolognak
tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok és
tegyétek a magatok dolgát, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, dolgozzatok,
amiként rendeltük néktek” (1 Thess. 4,11).
8383 Nyughatatlankodnak vagy: hiábavalóságokkal foglalkoznak,
beleavatkoznak dolgokba, „minden lében kanál" módjára viselkednek, kí-
váncsiskodnak, tolakodóak. A szó nem pusztán munkakerülést jelent, hanem
olyan tevékenységet, amely ugyan nagyon sok energiáját emészti fel az
illetőnek, mégsem jár semmiféle gyakorlati haszonnal, sőt még másokat is
hátráltat ügybuzgóságával.
84
84 Mert: „Az istentelen az Isten nélkül élő, hitetlen munkál és szerez álnok,
hamis keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos, mert igaz
bérhez jut az, aki igazságot vet. Aki őszinte az igazságban, és ragaszkodik az
igazsághoz, az életére, aki pedig a gonoszt követi, a rosszat hajhássza, az
vesztére - a halálra- műveli azt” (Péld. 11,18-19). És az apostol minden
gyülekezetet így buzdít: „Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan
viseljétek magatokat. [Más fordítás: „Csak éppen arra ügyeljetek, hogy a ti
mennyei polgárságban való forgolódásotok a Krisztus örömüzenetéhez méltó
legyen]. Hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam
dolgaitok felől, hogy megálltok erősen, egy Szellemben, egy akarattal
viaskodván - bajtársian együtt küzdve - az evangélium hitéért” (Fil. 1,27). Hogy
járjatok, éljetek méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel
gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében. Úgy ahogy
tanultátok is Epafrástól, a mi Isten szerinti szeretettel szeretett
rabszolgatársunktól, aki hűséges, megbízható rabszolgája tiérettetek a
Krisztusnak” (Kol. 1,10.7). És hogy mit tanultak Epafrástól, azt így jelenti ki a
Szent Szellem: „Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak
tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek,
amik csak jó hírűek; ha valami nemes, ha valami dicséretes, ezekről
gondolkodjatok. Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is
én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz” (Fil. 4,8-9).
Mert: „Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és
feddhetetlenül éltünk előttetek, és viseltük magunkat irántatok, akik hisztek.
Valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit, úgy kérleltünk és
kapcsolatot, ne keveredjetek össze, ne is érintkezzetek vele, hogy
hogy elgondolkozzon, és elszégyellje magát.
2 Thess. 3,15 De ne tartsátok ellenségnek, hanem figyelmeztessétek,
térítsétek észre, „tegyétek helyre", és okos érvekkel győzzétek meg,
ahogyan testvéreinket szoktuk86
2 Thess. 3,16 Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor,
és minden körülmények között, minden időben, és minden módon

buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. És kérve kértünk, bátorítottunk,
buzdítottunk, biztattunk benneteket és tanúságot tettünk, hogy Istenhez méltóan
viseljétek magatokat ahhoz az Istenhez, aki az ő országába, az ő királyságába és
dicsőségébe hív titeket” (1 Thess. 2,10-12). És tovább folytatódik a kijelentés:
„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az
elhívatáshoz, amellyel elhívattatok” (Eféz. 4,1). És: „Mindenki abban maradjon
meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott” (1Kor. 7,24). És ismét: „Mindenki
amely hivatásban, állapotban, vagy kapcsolatban hívatott el, maradjon meg
abban a társadalmi, emberi helyzetben, amelyre Isten rendelte, amelybe Ő
helyezte bele” (1 Kor. 7,20). És minden hívőnek szól az üzenet: „Hogy járjatok,
és éljetek méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel
gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében” (Kol. 1,10). És:
„… a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. [Más fordítás:
„Csak éppen arra ügyeljetek, hogy a ti mennyei polgárságban való
forgolódásotok a Krisztus örömüzenetéhez méltó legyen]. „Amire elhívott titeket
a mi Evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
[Más fordítás: hogy részesei legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének]”
(2 Thess. 2,14). „Mert a mi országunk, és polgárjogunk / modern szóval:
állampolgárságunk / magatartásunkat meghatározó eredetünk és
hovatartozásunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó, szabadító, megmentő,
üdvözítő, védő, pártfogó, gyógyító Úr Jézus Krisztust is, mint üdvözítőt várjuk
türelmetlenül, sóvárogva” (Fil. 3.20).
8585 Minden gyülekezetet így buzdít az apostol: „A jótétemény becsületes,
tisztességes cselekvésében pedig meg ne restüljünk, bele ne fáradjunk, meg ne
lankadjunk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk, el nem
fáradunk, és ki nem dőlünk” (Gal. 6,9). „Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az
örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok” (Kol. 3,24).
8686 Mert: „Atyámfiai, testvéreim, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az
igazságtól, és megtéríti őt valaki, Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg, és fordít
vissza az ő tévelygő útjáról életet ment meg a haláltól és sok tévedést, hibát
elfedez” (Jak. 5,19-20). És azért kell figyelmeztetni, mert azt mondja az Úr: „És
ha elfordul az igaz az ő igazságától, és cselekszik álnokságot, és én vetek eléje
botránkozást: ő meg fog halni. Ha meg nem intetted őt, vétke miatt hal meg és
elfelejtetnek igazságai, amelyeket cselekedett; de életét a te kezedből kívánom
meg. (Más fordítás: Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor
én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor
meghal ugyan vétke miatt, és emléke sem marad meg igaz tetteinek, amelyeket
békességet87 hogy az az állapot jöjjön létre, amelyben minden a maga
helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való
mentesség; boldogság, boldogulás, mégpedig mind az egyén, mind a
közösség vonatkozásában. Az Úr legyen mindnyájatokkal!88
2 Thess. 3,17 A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, ami
ismertető jegye minden levelemnek, és hitelesítő jel minden
levelemen. Így írok89

véghezvitt, de az életét tőled kérem számon). Ha pedig te figyelmeztetted azt az
igazat, hogy az igaz ne vétkezzék többé, és ő nem vétkezik többé: élvén él, mert
akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is a te életedet
megmentetted” (Ezék. 3,20-21). Így töltöd be Isten akaratát, hiszen az Úr már az
Ószövetségben kijelentette, hogy mit kell tenni: „Ne gyűlöld a te atyádfiát
szívedben; fedd meg a te felebarátodat nyilván, és bátran, hogy ne viseljed az ő
bűnének terhét, és hogy ne légy részes a vétkében” (3 Móz. 19,17).
87
87 Békesség (eiréné): vagyis az az állapot jöjjön létre, amelyben minden a
maga helyén van: épség; jó egészség; jólét, a veszély érzetétől való mentesség;
boldogság, boldogulás, mégpedig mind az egyén, mind a közösség
vonatkozásában
8888 Az apostol minden gyülekezetet annak áldásával áld meg: „A békességnek
Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek! Ámen” (Róm. 15,33). Mert Ő: „A
békességnek Istene megrontja, összezúzza, összetiporja, összemorzsolja a Sátánt
- aki az ellenség, ellenfél, vádoló, üldöző - a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk
Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen” (Róm. 16,20). „Végezetre atyámfiai,
testvéreim, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben
legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen
veletek. [Más fordítás: Testvéreim, most búcsúzom: törekedjetek a
tökéletességre, vegyétek komolyan a figyelmeztetésünket, és tegyétek meg,
amire kértelek benneteket! Legyetek egyetértésben, és éljetek békességben
egymással, akkor Isten, aki a szeretet és a békesség forrása, veletek lesz]” (2 Kor.
13,11). És hogy ki a minden kegyelem Istene, a gyülekezetek köszöntésében az is
kijelentésre kerül: „Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete,
és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Ámen” (2 Kor. 13,13). „Békesség
az atyafiaknak, testvéreknek és Isten szerinti szeretet hittel egybe, vagyis hitből
jövő szeretet az Atya Istentől, azaz az Úr Jézus Krisztustól! A kegyelem legyen
mindazokkal, akik el nem múló, nem lankadó, meg nem fogyatkozó szeretettel
szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust, romlatlanságban. Ámen” (Eféz. 6,23-24).
„Amiket tanultatok és megértettetek. Amit el is fogadtatok, és átvettetek,
hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene
veletek lesz” (Fil. 4,9). „A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen”
(1 Thess. 5,28). „Az Úr Jézus Krisztus a te szellemeddel. Kegyelem veletek!
Ámen” (2 Tim. 4,22). És már az ószövetségben is így hangzik az áldás, annak az
Istennek, a mi Urunknak nevében, Aki akkor Jahve néven jelentette ki magát:
„És ímé Boáz kijöve Betlehemből, és monda az aratóknak: Az Úr legyen veletek!
És ők mondának néki: Áldjon meg téged az Úr!” (Ruth. 2,4).
2 Thess. 3,18 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme
mindnyájatokkal! Ámen.
[Ez II. Levél a Thessalónikabeliekhez küldetett Athénból].

8989 A gyülekezetekhez írott levekben a köszöntést saját kezűleg írja az apostol:
„A köszöntést a saját kezemmel, írtam. Pál” (1 Kor. 16,21). „A köszöntés a saját
kezemmel, a Páléval, van írva…” (Kol. 4,18). „Látjátok, mekkora betűkkel írok
néktek a saját kezemmel!” (Gal. 6,11) És teszi ezt a hamis tanítók miatt, ahogyan
erről több gyülekezetnek is ír: „Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit
nem prédikáltunk. Vagy más szellemet vesztek, és fogadtok be, amit nem vettetek,
nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen
eltűrnétek” (2 Kor. 11,4). „Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. (Más
fordítás: a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok)! Maga pedig a békességnek
Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind
szellemetek, mind egész lényetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelére” (1 Thess. 5,22-23).
MM MELLÉKLET

A levélben szereplő Nevek jelentései

Akvila: (sas). ’északi ember’
Antiókia: bosszúálló, üldöző.
Apollós: Apolló által adott.
Athén: bizonytalanság.
Ádám: vörös földből való ember; a vörös.
Ázsia: mocsár; kelet.
Barnabás: (a vigasztalás fia, a (prófétai) ígéret fia; az építő intés fia).
Bithinia: korai sietség, hatalmas zúgás; heves rohanás.
Dávid: (szeretett, szerető; összekötő, egyesítő; főember).
Derbé: bőrrel bevonó.
Efézus: (kívánatos; mulatóhely; megengedett; vég, határ). /végidők/
Az „Efézusban” szó a legrégibb kéziratokban nem található. A név egyik jelentése
egyébként: vég, határ.
Énok: odaszánt, odaszentelt, kezdő.
Ézsaiás: héb. Jesaja ’Jahve szabadulás’): (Isten üdvössége; Jahve az üdvösség; az Úr
segít; az Úr szabadítása).
Galácia: gallok földje.
Ikónium: kép, képoszlop.
Isten:
Jámbres: ellenszegülő, gőgös, önfejű. egyiptomi varázsló.
Jánnes: előnyben részesítő, csaló, megtévesztő. egyiptomi varázsló.
Jézus: (héberül: Jehosua = Jahve az üdvösség, a szabadítás; a megváltó) Józsué neve
görög formában.
Júdea: képletesen: vallásos emberek.
Kappadócia: nádas vidék, jó lovak tartománya.
Kéfás: kő, szikla.
Klaudius: sánta; a megbénult, a síró.
Krisztus: Felkent.
Listra: feloldó város.
Mózes: a kihúzott, a vízből kihúzott, kimentett; kihúzó; gyermek.
Pál: kicsi, alacsony, csekély.
Péter: szikla vagy kő; - egy (darab) kő.
Pisidia: pusztító nő; megöntözött vidék.
Pontus: tenger, hullám.
Priscilla: ősi; idős, öreg, tiszteletre méltó; öreges; szigorú.
Róma: fenséges, hírnév, erő.
Silvánus: hallgatag; erdei.
Thessalonika: hamisság győzelme.
Timóteus: Isten dicsősége; valaki, aki Istent tiszteli; istenfélő). - Istennek kedves.
ÚR: fény, ragyogás, tűz, láng.