You are on page 1of 5

INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, March 2012.

Реализација и примјена вишенамјенског DC/XC
претварача

Марко Икић, Срђан Лале, Миломир Шоја, Милан Радмановић
Слободан Лубура Електронски факултет Ниш
Електротехнички факултет Источно Сарајево Република Србија
Република Српска, Босна и Херцеговина radmanovic@elfak.ni.ac.rs
marko.ikic@etf.unssa.rs.ba, slale87@hotmail.com,
milomir.soja@etf.unssa.rs.ba, slubura@gmail.com

Сaдржaj — Тема овог рада је примјена и практична прилагођење нивоа излазног напона, модула за
реализација вишенамјенског DC/XC прeтвaрaчa кojи мoжe побуђивање прекидача и заштите прекидача од
да оствари основне DC/DC и DC/АC претварачке функције. транзијената. Резулат рада прекидачког извршног органа је
Предложена је уопштена електрична шема DC/XC правоугаони напон из чијег таласног облика, посматраног
претварача, као и шеме претварача које произилазе из на једном или неколико прекидачких периода, није могуће
опште, а реализују одређене претварачке функције. одредити да ли се ради о DC/DC или DC/AC претварачу.
Кључне ријечи – Енергетска електроника, DC/XC
претварач, пројектовање.

I. УВOД
Претварач/конвертор је појединачни степен за
претварање електричне енергије, односно њених
параметара, заснован на снажним полупроводничким
прекидачима [1]. Ниска цијена, велика поузданост и
ефикасност, мале димензије и одличне карактеристике,
представљају основне особине које мора имати сваки Сл.1. Блок шема DC/ХС претварача
модерни претварач енергетске електронике. Побољшање
Пројектовање DC/ХC претварача је сложен и захтјеван
неке, или више њих истовремено, представља стални
посао који се своди на задовољавање низа противрјечних
задатак, али и изазов за истраживаче и пројектанте, јер
захтјева. Требало би га спровести као оптимизацију неке
тражи задовољавање великог броја, често опречних
од основних карактеристика, најчешће цијене или
захтјева [2]. У овом раду је показано да се DC/DC и DC/AC
ефикасности, водећи рачуна о свим енергетском
претварачи могу посматрати на јединствен начин и да
дијеловима претварача, што захтијева дефинисање
између њих нема суштинске разлике у начину добијања,
оптимизационе функције и тражење њеног минимума,
филтрирању и регулацији излазног напона. На основу
односно максимума, промјеном великог броја улазних
наведених особина изабрана је енергетска шема помоћу
параметара, најчешће уз коришћење сложених
које је могуће остварити све основне функције DC/DC и
итерационих алгоритама. [3]
DC/AC претварача и на основу ње је направљен и испитан
прототип више-намјенског претварача, названог DC/ХС Најважнији кораци код пројектовања претварача су:
претварач. избор електричне шеме, избор прекидачке фреквенције и
максималне таласности струје, прорачун реактивних
II. РЕАЛИЗАЦИЈА DC/XC ПРЕТВАРАЧА компоненти и трансформатора, избор типа прекидача,
одређивање губитака и прорачун хладњака, прорачун
Општа блок шема DC/ХС претварача је дата на Сл.1. улазног/излазног филтра, прорачун EMI филтра, а
Два основна функционална дијела сваког претварача су пожељна је и интеграција извршног органа са улазним и
енергетски дио/процесор снаге и управљачка електроника. излазним филтром.
Енергетски дио DC/ХС претварача чине: улазни EMI
филтер, улазни С филтер, прекидачки извршни орган, Први корак код пројектовања вишенамјенског DC/ХC
излазни LC филтер и систем за одвођење топлоте. претварача био је избор електричне шеме која може
Прекидачки извршни орган је најважнији дио енергетског остварити све функције претварања улазног једносмјерног
дијела претварача, који се у најопштијем случају састоји напона (спуштање, подизање, инверзија, четверо-
од снажних полу-проводничких прекидача, система за квадрантни 4Q рад) које се траже од DC/DC и DC/АC
одвођење топлоте, реактивних компоненти (кондензатора, претварача. У ту сврху је изабрана шема 4Q
пригушница) неопходних за функционисање извршног полупроводничког претварача са улазним и излазним
органа, трансформатора за галванску изолацију и/или филтром, приказана на Сл.2. [4]

- 25 -

Због бољег разумијевања могућности које нуди На основу правила за конструкцију претварача предложено рјешење. Ако је потребно промијенити величину таласности. са наглашеним функцијама прекидачима.D који су морали имати могућност двосмјерног провођења струје (MOSFET или На Сл. Овим филтра. приказан на Сл. користити исте пригушнице L код различитих типова претварача са струјним управљањем. дошло се поступком синтезе. реактивних компоненти претварача. према шеми са Сл. остварују се погодним избором активних компоненти (довођење/недовођење III. налажењем минималног скупа заједничких елемената (компоненти) 1Q. два LEM мјерна претварача вјежби из енергетске електронике.3. орган од четири полупроводничка прекидача са а не морају да се користе). Прототип DC/XC претварача снаге 1 kW [4] проводничким прекидачима T1. Његов изглед је функције) тамно су приказане компоненте које су активне. то се остварује избором одговарајуће прекидачке фреквенције. претварача.3.4 приказано је технолошки модерније рјешење IGBT са антипаралелном диодом) интегрисани су улазни прототипа DC/XC претварача. док су прецртане компоненте хладњацима. филтра за смањење EMI. То је послиједица чињенице да се параметри пригушница одређују на основу максималне вриједности струје и њене задане таласности. што још више доприноси употребљивости предложеног рјешења [7].26 - . Употреба четири повећавање поузадности претварача. Сл. веома једноставно се могу додати и интелигентни електронски модули (драјвери) за управљање укључењем/искључењем прекидача. ~. или уобичајених приступом се постигло смањење димензија претварача. за одређену снагу и опсег промјене улазног напона. смањење утицаја кондензатора и двије пригушнице. Зависно од намјене претварача. развијених у SMD техници. Могуће је.2. +. снаге до 300 W. намјењеног капацитивни филтер (електролитски кондензатори СМ за едукативне сврхе односно извођење лабораторијских везани серијски и паралелно). 2Q и 4Q). Електрична шема DC/ХC претварача До шеме са Сл. у зависности од Сл. РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ ПРЕТВАРАЧКИХ управљачких импулса на полупроводничке прекидаче) и ФУНКЦИЈА/ПРЕТВАРАЧА коришћењем одговарајућих улаза/излаза. 2Q и 4Q претварача који остварују потребне претварачке функције [5][6]. на сликама које слиједе дате су неке енергетске електронике [3] и захтјева за интеграцијом од варијанти 1Q. Код сваког појединачног претварача (или DC/ХС претварача. Заједно са полу- Сл. Прототип технолошки модернијег DC/XC претварача функције претварача. ~РМ.2. на први поглед. . као и њихове функције.4.G. међутим. Разни типови претварача (1Q. 2Q и 4Q претварача који се на основу улазног/излазног филтра са снажним полупроводничким основне шеме могу добити. -) могу бити улазни или излазни. као и интеграција мјерних. већ омогућава градњу једноставне симетричне конструкције која потпуно задовољава све захтјеве који јој се постављају (задовољење ЕМС и смањење паразитних индуктивитета у кругу комутације струје уз отклањање пренапона на полупроводничким компонентама и повећање поузданости претварача). пригушнице L и кондензатори С имају функцију излазног драјверских и заштитних модула/компоненти.2. Прикључци (~. Осим тога. не само да обезбјеђује све потребне електричних параметара кола па и брзине рада претварача. дјелује паразитних компоненти и самим тим побољшање сложено. Предности реализације за квалитетно мјерење струје и двије пригушнице L и овог прототипа је у употреби снажних прекидача четири кондензатора С. функције претварача. направљен је прототип вишенамјенског које обављају. улазни и излазни филтер и два струјна мјерна које се у датом случају могу избацити. На прототипу су интегрисани: извршни посвијетљене су компоненте које се не користе (или могу.2.

Подизач напона – PFC Два подизача напона у паралелном раду. приказана је електрична шема неинвертујућег спуштача-подизача напона који своју примјену налази као DC/DC оптимајзер у соларним (PV) системима. Улазни и излазни прикључци су исти приказан је на Сл.5.10. BBPFC претварач је на улаз потребно додати и диодни исправљач. када Сл. у оба случаја. Подизач напона (Boost converter) Уобичајени подизач напона је приказан на Сл.8. Прикључци за довођење улазног као у претходном случају. Два подизача напона у паралелном раду Сл. у функцији DC/DC претварача. приказани су на Сл.9. са класичним или вишефазним управљањем. Спуштач напона Сл. Сл.5.A. Могућа је његова употреба у функцији DC/DC претварача или као претварача за корекцију фактора снаге (PFC). узима између прикључака (+) и (-). Спуштач-подизач напона . напона су (+) и (-). И у Сл. Управљање ВВPFC претварачем се остварује истовременим слањем импулса на прекидаче Т1.D. Спуштач напона (Buck converter) овом случају је могућа употреба у функцији DC/DC Спуштач напона.6.10. претварач за поправак фактора снаге. Излаз се. C. Улазни наизмјенични напон доводи се између (~) и (~). Кондензатори С се користе за смањење EMI. док се улаз доводи између (~I) и (-~).6. Два спуштача напона у паралелном раду B.27 - . Сл. док се излазни напон узима са (+о) и (-). исправљачког моста (ВВPFC) који се користи као Прикључци су исти као у претходном случају.7. Сл.9 приказује подизач напона без улазног диодног Два спуштача у паралелном раду приказани су на Сл.8. Ради се о веома занимљивом претварачу који има мање губитке провођења од сличних рјешења.D и T2. Спуштач – подизач напона (Buck-Boost converter) На Сл. претварача или PFC.7. док се излазни напон узима између (+) и (-).

13.12 Синусни полумосни инвертор да је и она сама по себи мултифункционална. Треба примјетити да је један LEM мјерни претварач окренут другачије него на основној шеми.15. једну пригушницу L и два кондензатора С. Синусни инвертори За градњу синусног инвертора помоћу полумосне шеме (Сл. “dual-current mode control” биполарним прекидањем (Сл. Синусни мосни инвертор – биполарно прекидање Синусни мосни инвертор са униполарним прекидањем и струјним управљањем (Сл.11. Синусни мосни инвертор – униполарно прекидање Концепција предложеног рјешења електричне шеме вишенамјенског DC/XC претварача има смисла ако је и пратећа управљачка електроника направљена тако да може да обезбједи коректно управљање прекидачима свих типова претварача и обављање свих претварачких функција које произилазе из општег претварача. Двоканални IGBT/MOSFET претварача.11.12) довољно је користити половину расположивих полупроводничких прекидача. Конструкција претварача омогућава лемљење LEM мјерног претварача и са оваквом оријентацијом. Улазни једносмјерни напон прикључује се између прикључака (+) и (-). односно Сл. док се DC мотор спаја између (DCM+) и (DCM-). али се потребан позитивни смјер струје може остварити и инвертовањем одговарајућег мјерног Сл.14. E. тзв. између прикључака (+) и (-). Улазни једносмјерни напон прикључује се између (+) и (-). У овом случају се не користе кондензатори С. намијењен за управљање DC мотором. . Улазни једносмјерни напон се прикључује између (+) и (-).13) користе се сви елементи (DCMC) [4]. чијом се употребом обезбјеђује правилно основне шеме 4Q претварача осим једног LEM мјерног функционисање претварача. Улазни једносмјерни напон прикључује се драјверски модул приказан је на Сл. а излазни наизмјенични се узима са (~) и (~).14) захтијева коришћење свих елемената основне шеме 4Q претварача. док употреба пригушница L зависи од величине индуктивитета мотора и жељене таласности струје.D. Уз коришћење и другог LEM мјерног претварача могуће је добити униполарно прекидање. је приказан 4Q претварач са биполарним прекидањем. Сл. један LEM мјерни претварач. а излазни наизмјенични се узима са прикључака (~) и (~РМ). Претварач за управљање DC моторима На Сл. Сл.28 - . 4Q претварач – управљање DC мотором сигнала у управљачкој електроници. а излазни наизмјенични се узима са (~) и (~). Основа управљачке електронике предложеног DC/ХC претварача Код реализације синусног мосног инвертора са је струјно управљање.

ETRAN.. REALIZATION AND USAGE OF MULTI-PURPOSE DC-XC CONVERTER Прототип DC/ХC претварача. 2004. 1997. потврдио Marko Ikić. M. Theses. Research Activities in Power Electronics at UCF. једноставне монтаже и лаког сервисирање. Undeland T. W. минималних димензија. извршни орган и излазни филтер. 2006. Florida. that perform specified пројектовања је од суштинске важности посматрање converter functions. предност изнесеног приступа је поваћана поузданост претварача. IV. 2008. Springer Science+Business Media. USA. вођење рачуна о свим пројектним захтјевима. ЛИТЕРАТУРА [1] Еrickson R. 2001. Maksimović D. Orlando. вишенамјенског DC/ХC претварача који може да оствари It is proposed a general electrical scheme of this converter. Elsevier Academic Press. је исправност изведених принципа према којима је Milan Radmanović конструисан.. University of East Sarajevo. “Power Electronics Converters.. [5] Wu K.29 - . “Pulse Width Modulated DC-DC Converters“. Двоканални IGBT/MOSFET драјверски модул Hall. “Fundamental of Power Electronic - second edition“. [6] Yuan C. ЗАКЉУЧАК Чињеница да се различити типови претварача са ABSTRACT различитим функцијама које обављају могу посматрати на This paper analyzes the design and practical истовјетан начин када је у питању начин добијања и implementation of multi-purpose DC/XC converter that can филтрирања излазног напона. DC/ХC претварача као јединствене цјелине и.. [4] Milomir Šoja. од самог почетка. [3] Šoja M. PhD. “Novi prilozi u primjeni strujnog upravljanja u DC/DC i DC/AC pretvaračima”. Igalo 2007.. P. Kovač P.. Applications. Christian University.15. and све основне DC/DC и DC/АC претварачке функције. C. “EMC i konstrukcija pretvarača energetske elektronike”. [7] Wu K. “Switch-Mode Power Converters Design and Analysis“. Код all schemes arising from the general. Inc. John Wiley & Sons. Slobodan Lubura. Осим компактности. Robbins W. [8] “Interleaving Technique for Multi-phase Converters”. [2] Mohan N. Chapman & Сл. Milomir Šoja. 2006. 2003.. C. која је постигнута минималним напонским напрезањем прекидача и лакшим задовољавањем захтјева за ЕМС. довела је до идеје accomplish the basic DC/DC and DC/AC converter functions.. LLC.. на коме су интегрисани улазни филтер.. Lubura S. главна . Srđan Lale. “Multi-phase DC/DC Converters with Dual Mode Control”. and Design“.