You are on page 1of 8

Plano ng mga Gawain

ng Kapisanan ng mga
Mag-aaral sa Filipino
(KaMagFil)
2017-2018
Pinagtibay nina:

Gng. Yolanda A. Rivera Gng. Celenia A. Silvallana
Tagapayo Tagapayo

Bb. Ma. Luisa A. Fontanilla
Tagapayo

Lachica Kinatawan (Ika-7 Grado) Kyla Sofiah D. Silvallana Gurong tagapayo Gurong tagapayo . Aureada Pangulo Viah Paula D. Ferrancullo Pangalawang Ingat-Yaman Christine De la Cruz Kinatawan (Ika-11 Grado) Christine Mae Q. Musa Kinatawan (Ika-12 Grado) Charles J. Celenia A. Pamunuan ng KaMagFil Daphane Kate D. Diaz Ingat-Yaman Christine Iglip Kinatawan (Ika-10 Grado) Dexter M. Tecson Tagapamahala Kurt Jacklaus S. Aurin Kinatawan (Ika-9 na Grado) Fritz Humphrey C. Yolanda A. Rivera Gng. Aguilar Kalihim Chelsea Ann R. Lachica Pangalawang Pangulo Randrex Deduro Kinatawan (Ika-8 Grado) Kailah Kristianne A. Anyayahan Tagapamahala Gng.

3. . MGA LAYUNIN 1. Hubugin ang bawat miyembro sa pagtuklas ng kani-kanilang talento o kakayahan. Tulungan ang bawat estudyante na lumikha ng mga makabuluhan at makabayang akda gaya ng tula. sanaysay. Maging instrumento sa pagpapaunlad ng wika bilang tulay sa pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. 2. maikling kuwento at awit.

Mapaunlad ang talasalitaan upang matugunan ang mga pangangailangan sa ikatutulong ng mga mag-aaral sa iba’t-ibang pagkakataon. aplikasyon at pagpapahalaga tungo sa mahusay na pakikipagtalastasan.4. Malinang ang kasanayan sa pag-unawa tulad ng pang-unawang literal. pagtataguyod ng karapatang pantao at pananampalataya sa Diyos. interpretasyon. . Maging kabahagi sa pangangalaga ng kalikasan. 6. panuri. 5.

aaral dili ng mga kataga Pagpasa ng mga Tulungan ang bawat Unang lingo ng buwan Lahat ng mga mag-aaral pyesa para sa estudyante na ng Agosto na nagnanais na magpasa lumikha ng (Ika-1 hanggang ika-4 ng ng kanilang lahok o pyesa isasagawang makabuluhang akda Agosto. MGA MGA ITINAKDANG MGA GAWAIN LAYUNIN ORAS KASANGKOT Pagbabaybay Upang malaman ang Unang linggo ng buwan Lahat ng mga mag-aaral wastong baybay ng ng Agosto mula ika-7 hanggang ika- mga salita (Oras ng Asignutarang 12 Grado Filipino) Pagpapaskil ng Malinang ang Buong Buwan ng Agosto mga bugtong at kasanayan sa pang. Pamunuan ng KaMagFil salawikain unawa at mahasa ang at Lahat ng mga mag- isipan sa pagdidili. 2017) Spoken Word gaya ng tula Poetry .

Poetry pagkumpas at (Audition) tamang diksyon. 2017 ang pyesang isinumiti sa kalahok sa estudyante sa pamunuan ng KaMagFil pagbigkas ng tula ng Spoken Word may emosyon. 2017 Mga piling mag-aaral makapagbigay-aliw mula ika-7 hanggang ika- sa mga tagapakinig o 10 Grado manonood . 2017 Mga mag-aaral mula ng mga mag-aaral sa ika-7 hanggang ika-10 Sayaw pag-sasayaw.Pagpili ng mga Malinang ang Mga mag-aaral na napili magiging kakayahan ng mga Ika-7 ng Agosto. Paligsahan ng Upang malinang ang Katutubong kakayahan at talento Ika-14 ng Agosto. Grado kaalinsabay nito ay upang mabigyang halaga ang wikang katutubo Balagtasan Makapagbahagi ng kaisipan at Ika-21 ng Agosto.

2017 Mga piling mag-aaral malaman ang katumbas na salita sa isinaling wika. .Spoken Word Matulungan ang mga Poetry mag-aaral na maipakita ang Ika-25 ng Agosto. 2017 Mga piling mag-aaral kanilang talento sa pagbigkas ng tula sa harap ng madla Tagisan sa Mapaunlad ang Talasalitaan talasalitaan at upang Ika-28 ng Agosto.

Mahalaga sa Bago at Mapagbagong Karunungan . Pagpapayaman sa Wikang Filipino Agosto 15-21 – Wikang Filipino: Wika ng Maka-Filipinong Saliksik Agosto 22-28 – Pagsasalin. Buwan ng Wikang Pambansa 2017 Paksa: “Filipino: Wikang Mapagbago” Lingguhang Paksa: Agosto 1-7 – Wikang Filipino. Susi sa Pagbabago Agosto 8-14 – Pangangalaga sa Wikang Katutubo.