You are on page 1of 33

Logo sekolah

SEKOLAH KEBANGSAAN ____________________

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
KSSR TAHUN 4
(2015)
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang nombor hingga 100 000 Membuat perbandingan melalui
Menyatakan sebarang nombor hingga pemerhatian dan menyusun
yang diberi dalam perkataan dan 1 100 000. mengikut kriteria.
angka. Menghubungkait, menyusun
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai maklumat serta membuat
digit bagi sebarang nombor. penghampiran dan membina
pemahaman melalui alat yang
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi bersesuaian dan pemerhatian
mengikut nilai tempat dan nilai digit. 2
sebarang nombor hingga 100 000. situasi sekeliling.
(iv) Menentukan nilai nombor hingga
100 000 dengan menyusun nombor NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
mengikut tertib menaik dan tertib Bekerjasama dalam kumpulan
menurun. Menganggar dan membundarkan sebarang dan berani menyatakan idea,
3 kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yakin
1.2 Anggaran bagi (i) Menganggar bilangan objek dengan yang terdekat.
TMK:
1–3 sesuatu kuantiti. menyatakan kuantiti yang munasabah Murid menggunakan abakus
berdasarkan set rujukan yang diberi. bagi
mewakilkan nombor
1.3 Nombor dalam (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor 4 Mengelas dan melengkapkan pola nombor. BBB:
bentuk pola. yang diberi. Guli, kad gambar, kad nombor,
(ii) Melengkapkan pola nombor yang garis nombor dan lembaran
kerja
diberi.
Menyelesaikan masalah yang rutin bagi i-THINK
1.4 Aplikasi (i) Membundarkan sebarang nombor 5
sebarang nombor dengan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
sebarang hingga puluh ribu terdekat. Buih Berganda, Peta Pokok,
nombor. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh Peta Dakap, Peta Alir, Peta
mewakili suatu nombor yang telah Pelbagai Alir, Peta Titi
dibundarkan hingga puluh ribu Menyelesaikan masalah harian yang bukan KEM. ABAD KE-21
terdekat. 6 rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif Kemahiran Komunikasi,
dan inovatif. Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN 100 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

2.1 Penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga, 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenal pasti anu dan menulis ayat Menghasilkan idea daripada
sebarang dua empat nombor hingga lima digit hasil
Matematik. pemerhatian, praktikkan
hingga empat tambahnya hingga 100 000 dengan
proses kreatif untuk
nombor. menggunakan pelbagai strategi menghasilkan idea secara
termasuk membuat anggaran. berterusan. Membuat simulasi,
Menambah sebarang dua hingga empat membuat perkaitan dan
2.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 2 nombor hingga lima digit tanpa mengubah suai idea
masalah. melibatkan penambahan hingga tiga mengumpul semula.
TMK:
nombor dengan menggunakan
Penggunaan power point bagi
pelbagai strategi. penambahan, kalkulator
Menambah sebarang dua hingga empat
2.3 Penggunaan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan 3 nombor hingga lima digit dengan NILAI MURNI DAN SIKAP
anu dalam penambahan dua nombor. mengumpul semula. KEUSAHAWANAN:
4
penambahan (ii) Membentuk ayat Matematik yang Kesungguhan, yakin diri dan
melibatkan penambahan dua nombor. sifat tidak putus asa, yakin,
ketelitian,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan penambahan hingga tiga BBB:
nombor. Kad nombor, kad gambar
lembaran kerja

Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
5 melibatkan penambahan dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan penambahan Kemampuan menyesuaikan
secara kreatif dan inovatif. diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
NOMBOR
2. DAN OPERASI
TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

STANDARD PENGISIAN
TP TAFSIRAN
KANDUNGAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
3.1 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga 1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat Mengimbas kembali idea
sebarang dua 100 000 dengan menggunakan praktikkan proses kreatif untuk
matematik.
nombor. pelbagai strategi. menghasilkan idea secara
berterusan, Membuat simulasi,
3.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor membuat pemerhatian dan
analisis idea untuk
berturut-turut daripada sebarang nombor hingga Menolak sebarang dua nombor hingga mengenalpasti masalah dan
dua nombor 100 000 menggunakan pelbagai 2 menyelesaikannya.
100 000.
daripada strategi.
sebarang TMK:
Penggunaan power point dan
nombor. kalkulator
Menolak berturut-turut dua nombor
3.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 3 daripada sebarang nombor hingga NILAI MURNI DAN SIKAP
masalah. melibatkan penolakan dua nombor 100 000. KEUSAHAWANAN:
5–6 Kesungguhan, ketelitian dan
dengan menggunakan pelbagai sabar, Mengaitkan penolakan
strategi. dalam aktiviti jual beli barang,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin berani mencuba, sifat tidak
3.4 Penggunaan (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan 4 putus asa.
melibatkan penolakan dua nombor.
anu dalam penolakan dua nombor.
BBB:
penolakan. (ii) Membentuk ayat matematik yang Kad nombor, kad gambar dan
melibatkan penolakan dua nombor. lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan penolakan dengan pelbagai i-THINK
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang Pelbagai Alir, Peta Titi
6 bukan rutin melibatkan penolakan secara KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Kepimpinan, Menaakul

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB
HINGGA 100 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mendarab sebarang nombor hingga empat
4.1 Pendaraban (i) Mendarab sebarang nombor hingga Menghasilkan idea dari
1 digit dengan satu digit tanpa mengumpul pemerhatian, menilai idea
dua nombor. empat digit dengan nombor satu digit semula. secara kritis, fenomena dapatan
dan hasil darabnya hingga 100 000. makna.
(ii) Mendarab sebarang nombor hingga Mendarab sebarang nombor hingga empat
tiga digit dengan nombor dua digit 2 digit dengan satu digit dengan mengumpul
TMK:
dan hasil darabnya hingga 100 000. Penggunaan power point,
semula. kalkulator
(iii) Mendarab sebarang nombor dengan
100 dan 1000, hasil darabnya hingga NILAI MURNI DAN SIKAP
100 000 Mendarab sebarang nombor hingga tiga KEUSAHAWANAN:
3
7–8 (iv) Mendarab sebarang nombor dengan digit dengan dua digit, 100 dan. Rajin, teliti, berusaha,
bekerjasama, yakin
nombor hingga dua digit, 100 dan
1000 dan hasil darabnya hingga BBB:
100 000 dengan pelbagai strategi Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 Pensel, gula-gula, daun, kad
termasuk membuat anggaran. melibatkan pendaraban dua nombor simbol dan lembaran kerja.

4.2 Penyelesaian i-THINK
(i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
masalah. melibatkan pendaraban dua nombor 5 melibatkan pendaraban dengan pelbagai Buih Berganda, Peta Pokok,
dengan menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6
bukan rutin melibatkan pendaraban secara Kritis, Penyelesaian masalah
kreatif dan inovatif.

8 - 9 FEBRUARI 2016 (ISNIN - SELASA) = CUTI TAHUN BARU CINA 2016

MINGGU 9 (1 – 4 MAC 2016) = UJIAN PENILAIAN 1 2016

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI
HINGGA 100 000
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
STANDARD PENGISIAN
TP TAFSIRAN
KANDUNGAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
5.1 Pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 1 Membahagi sebarang nombor hingga Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
dua nombor. 100 000 dengan nombor satu digit, 100 000 dengan satu digit tanpa baki.
secara kritis, fenomena
dua digit, 100 dan 1000 dapatan makna, Mengimbas
menggunakan pelbagai strategi kembali idea, membuat
pengiraan. Membahagi sebarang nombor hingga perkaitan, mengubahsuai idea
2
100 000 dengan satu digit dan berbaki.
5.2 Penyelesaian TMK:
(i) Menyelesaikan masalah harian
masalah. penggunaan Power Point,
melibatkan pembahagian dua nombor Membahagi sebarang nombor hingga kalkulator
dengan menggunakan pelbagai 3 100 000 dengan nombor dua digit, 100
strategi. dan 1000. NILAI MURNI DAN SIKAP
. KEUSAHAWANAN:
10 – 11 Kerjasama, tolong-menolong,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin rajin, yakin, adil, fokus
4
melibatkan pembahagian dua nombor.
BBB:
Kad soalan, guli, kotak,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin pensel, straw, gula-gula dan
lembaran kerja
5 melibatkan pembahagian dengan pelbagai
strategi. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang Pelbagai Alir, Peta Titi
6 bukan rutin melibatkan pembahagian
secara kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Membuat keputusan,
Bekerjasama

12 - 20 MAC 2016 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2016
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI
BERGABUNG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
Operasi bergabung tambah dan tolak KREATIVITI DAN INOVASI:
6.1 Penambahan (i) Menambah dan menolak sebarang tanpa mengumpul semula, darab dan Menghasilkan idea melalui
1 pemerhatian, dan menyatakan
dan nombor dalam lingkungan 100 000. bahagi sebarang nombor dengan satu
idea secara lisan,
penolakan. digit tanpa baki dalam lingkungan Mengimbas kembali idea
100 000. praktikkan proses kreatif untuk
6.2 Pendaraban (i) Mendarab dan membahagi sebarang Operasi bergabung tambah dan tolak menghasilkan idea secara
dan nombor dengan nombor satu digit dan dengan mengumpul semula, darab dan berterusan
pembahagian. dua digit dalam lingkungan 100 000. 2 bahagi sebarang nombor dengan satu TMK:
digit berbaki dalam lingkungan 100 000. Penggunaan power point,
6.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian kalkulator
Operasi bergabung tambah dan tolak
masalah. melibatkan penambahan dan
tanpa dan dengan mengumpul semula,
penolakan dengan menggunakan NILAI MURNI DAN SIKAP
pelbagai strategi.
3 darab dan bahagi sebarang nombor KEUSAHAWANAN:
12 – 13 dengan nombor hingga dua digit tanpa Kesungguhan, ketelitian, dan
(ii) Menyelesaikan masalah harian
dan berbaki dalam lingkungan 100 000. sabar. Mengaitkan penolakan
melibatkan pendaraban dan
dalam aktiviti jual beli barang
pembahagian dengan menggunakan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
pelbagai strategi. 4 melibatkan operasi bergabung tambah BBB:
dan tolak, darab dan bahagi. Kad nombor, bahan maujud
dan lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
i-THINK
melibatkan operasi bergabung tambah Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 dan tolak, darab dan bahagi dengan Buih Berganda, Peta Pokok,
pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang
bukan rutin melibatkan operasi bergabung KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 Berinisiatif dan terarah kendiri,
tambah dan tolak, darab dan bahagi
Bekerjsama
secara kreatif dan inovatif.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 7. PECAHAN
STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
7.1 Pecahan tak (i) Mengenal, menamakan dan menulis 1 Menyatakan pecahan tak wajar dan Kenal pasti ciri, menterjemah
wajar dan pecahan tak wajar dan nombor nombor bercampur penyebutnya hingga idea, mnghubung kait dan
nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10. menganalisis persamaan dan
perbezaan
bercampur. 10 dengan menggunakan :
(a) Objek, TMK:
Menukar pecahan tak wajar penyebutnya
(b) gambar rajah. Penggunaan power point
(ii) Menukar pecahan tak wajar 2 hingga 10 kepada nombor bercampur dan
sebaliknya. NILAI MURNI DAN SIKAP
penyebutnya hingga 10 kepada
nombor bercampur dan sebaliknya. KEUSAHAWANAN:
Menambah hingga tiga pecahan wajar, Kesungguhan, ketelitian, dan
menolak hingga dua pecahan dan sabar., Menghubungkait,
7.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga pecahan
3 melakukan operasi bergabung tambah bekerjasama, adil, prihatin,
pecahan. wajar : dan tolak melibatkan penyebut sama menghargai masa
14 – 15 (a) penyebut sama, dan tolong-menolong
hingga 10.
(b) penyebut tak sama,
Menambah hingga tiga pecahan wajar, BBB:
hingga 10 dengan menggunakan
menolak hingga dua pecahan dan Kertas A4, pensel warna,
pelbagai strategi.
4 melakukan operasi bergabung tambah buah-buahan, kad pecahan,
dan tolak melibatkan penyebut tak sama gunting, kertas dan lembaran
7.3 Penolakan (i) Menolak sehingga dua pecahan kerja
hingga 10.
pecahan. wajar daripada satu pecahan wajar :
(a) penyebut sama, Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
(b) penyebut tak sama, Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan pecahan dengan Buih Berganda, Peta Pokok,
hingga 10 dengan menggunakan menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pecahan secara Menaakul, Penyelesaian
kreatif dan inovatif. masalah
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 7. PECAHAN
STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
KREATIVITI DAN INOVASI:
7.4 Penambahan i) Menambah dan menolak pecahan 1 Menyatakan pecahan tak wajar dan Kenal pasti ciri, menterjemah
dan penolakan wajar : nombor bercampur penyebutnya hingga idea, mnghubung kait dan
pecahan.. (a) penyebut sama, 10. menganalisis persamaan dan
perbezaan
(b) penyebut tak sama,
hingga 10 dengan menggunakan TMK:
Menukar pecahan tak wajar penyebutnya
pelbagai strategi. Penggunaan power point
2 hingga 10 kepada nombor bercampur dan
sebaliknya. NILAI MURNI DAN SIKAP
7.5 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian
masalah melibatkan penambahan dan KEUSAHAWANAN:
Menambah hingga tiga pecahan wajar, Kesungguhan, ketelitian, dan
melibatkan penolakan dua pecahan wajar menolak hingga dua pecahan dan sabar., Menghubungkait,
pecahan. dengan menggunakan pelbagai
3 melakukan operasi bergabung tambah bekerjasama, adil, prihatin,
dan tolak melibatkan penyebut sama menghargai masa
14 – 15 dan tolong-menolong
hingga 10.
Menambah hingga tiga pecahan wajar, BBB:
menolak hingga dua pecahan dan Kertas A4, pensel warna,
4 melakukan operasi bergabung tambah buah-buahan, kad pecahan,
dan tolak melibatkan penyebut tak sama gunting, kertas dan lembaran
hingga 10. kerja

i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
5 melibatkan pecahan dengan Buih Berganda, Peta Pokok,
menggunakan pelbagai strategi. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi

Menyelesaikan masalah harian yang KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 bukan rutin melibatkan pecahan secara Menaakul, Penyelesaian
kreatif dan inovatif. masalah
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
8. PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
16 – 18 KREATIVITI DAN INOVASI:
8.1 Nombor (i) Mengenal, menamakan dan menulis Menyatakan sebarang nombor perpuluhan Mengimbas kembali idea,
perpuluhan perpuluhan menggunakan gambar 1 berdasarkan bahan konkrit dan gambar menghubungkait dan
hingga tiga rajah. rajah. menganalisis, menghasilkan
tempat (ii) Menyebut dan menulis nombor idea melalui pemerhatian, dan
perpuluhan. perpuluhan sehingga tiga tempat menyatakan idea secara lisan.
perpuluhan dalam perkataan dan Menukar pecahan perseribu kepada
2 TMK:
angka. perpuluhan dan sebaliknya. Penggunaan power point

8.2 Nilai nombor (i) Menukar pecahan perseribu kepada NILAI MURNI DAN SIKAP
perpuluhan. perpuluhan dan sebaliknya. Menambah, menolak hingga tiga tempat KEUSAHAWANAN:
(ii) Membandingkan nilai dua nombor Bekerjasama,teliti,yakin,
perpuluhan dan mendarab, membahagi
perpuluhan hingga tiga tempat 3 berani membuat keputusan
dengan satu digit, 10, 100 dan 1000,
perpuluhan. hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Garis nombor, Kad Nombor,
8.3 Penambahan (i) Menambah dua nombor perpuluhan buku teks, gambarajah. dan
nombor hingga tiga tempat perpuluhan. melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga
Lembaran kerja
perpuluhan. 4 tempat perpuluhan dalam penambahan,
penolakan, pendaraban dan i-THINK
8.4 Penolakan (i) Menolak dua nombor perpuluhan pembahagian. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
nombor hingga tiga tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga Peta Dakap, Peta Alir, Peta
perpuluhan. 5 tempat perpuluhan dengan menggunakan Pelbagai Alir, Peta Titi
pelbagai strategi. KEMAHIRAN ABAD KE-21
8.5 Pendaraban (i) Mendarab nombor perpuluhan Kemahiran komunikasi,
nombor dengan nombor satu digit dan Kepimpinan
perpuluhan. hasilnya hingga tiga tempat Menyelesaikan masalah harian yang
perpuluhan. bukan rutin melibatkan nombor
6
(ii) Mendarab nombor perpuluhan tiga perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
tempat perpuluhan dengan 10, 100 secara kreatif dan inovatif.
dan 1000.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK :
8. PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

8.16 Pembahagian (i) Membahagi nombor perpuluhan Menyatakan sebarang nombor perpuluhan KREATIVITI DAN INOVASI:
1 berdasarkan bahan konkrit dan gambar Mengimbas kembali idea,
nombor dengan nombor satu digit dan menghubungkait dan
perpuluhan. hasilnya hingga tiga tempat rajah.
menganalisis, menghasilkan
perpuluhan. idea melalui pemerhatian, dan
(ii) Membahagi nombor perpuluhan Menukar pecahan perseribu kepada menyatakan idea secara lisan.
dengan 10, 100 dan 1000, hasilnya 2
perpuluhan dan sebaliknya.
hingga tiga tempat perpuluhan. TMK:
Penggunaan power point
8.17 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menambah, menolak hingga tiga tempat
16 – 18 perpuluhan dan mendarab, membahagi NILAI MURNI DAN SIKAP
masalah melibatkan penambahan, penolakan, 3
nombor pendaraban dan pembahagian. dengan satu digit, 10, 100 dan 1000, KEUSAHAWANAN:
perpuluhan. hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. Bekerjasama,teliti,yakin,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin berani membuat keputusan
melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga
BBB:
4 tempat perpuluhan dalam penambahan,
Garis nombor, Kad Nombor,
penolakan, pendaraban dan buku teks, gambarajah. dan
pembahagian. Lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga i-THINK
5 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
tempat perpuluhan dengan menggunakan
Buih Berganda, Peta Pokok,
pelbagai strategi.
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang Pelbagai Alir, Peta Titi
bukan rutin melibatkan nombor
6 KEMAHIRAN ABAD KE-21
perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan Kemahiran komunikasi,
secara kreatif dan inovatif. Kepimpinan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
TAJUK : 9. PERATUS
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
20 KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Menyatakan perpuluhan dan peratus
9.1 Nilai peratus. (i) Menukar perpuluhan hingga dua Menghasilkan idea melalui
berdasarkan bahan konkrit dan gambar
tempat perpuluhan kepada peratus pemerhatian dan menyatakan
rajah.
dan sebaliknya. idea secara lisan.

2 Menukar peratus kepada perpuluhan. TMK:
Penggunaan power point

NILAI MURNI DAN SIKAP
Menentukan perpuluhan hingga dua
3 KEUSAHAWANAN:
tempat perpuluhan kepada peratus. Bekerjasama dalam kumpulan,
Berani membuat keputusan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan penukaran perpuluhan kepada BBB:
peratus dan sebaliknya. Petak seratus, kad peratus,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin buku teks dan lembaran
kerja .
5 melibatkan penukaran perpuluhan kepada
peratus dan sebaliknya dengan pelbagai i-THINK
strategi.
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Menyelesaikan masalah harian yang Peta Dakap, Peta Alir, Peta
bukan rutin melibatkan penukaran Pelbagai Alir, Peta Titi
6
perpuluhan kepada peratus dan
sebaliknya secara kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
Keusahawanan, Kritis
2. KEMAHIRAN DAN PROSES MATEMATIK

a. Penyelesaian Masalah

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian.

2 Boleh menyelesaikan masalah yang diberi dengan bimbingan.

3 Boleh menyelesaikan masalah mudah yang melibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan.

4 Boleh menyelesaikan masalah rutin yang lebih kompleks serta melibatkan lebih daripada satu langkah pengiraan.

5 Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

b. Penaakulan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti Matematik secara logik dengan bimbingan.

2 Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti Matematik secara logik tanpa bimbingan.

3 Boleh menjelaskan justifikasi dengan betul bagi aktiviti Matematik yang melibatkan satu pengiraan.

4 Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti Matematik melibatkan lebih daripada satu pengiraan operasi.

5 Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti Matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin.

6 Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti Matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
c. Membuat Perkaitan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian melalui bimbingan guru.

2 Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian tanpa bimbingan guru.

3 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat Matematik.

4 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

d. Membuat Perwakilan

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat Matematik secara terbimbingan.

2 Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat Matematik.

3 Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan.

4 Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

5 Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
e. Komunikasi

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan secara lisan dan penulisan menggunakan simbol atau perwakilan visual secara terbimbing.

2 Boleh menyatakan secara lisan dan penulisan menggunakan simbol atau perwakilan visual tanpa bimbingan.

3 Boleh menyatakan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol Matematik yang betul.

Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol Matematik yang betul bagi penyelesaian masalah
4
yang rutin.

Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol Matematik yang betul bagi penyelesaian masalah
5
yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasadan simbol matematik yang betul bagi penyelesaian masalah
6
yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

f. Kemahiran Berfikir

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan konsep dan prosedur Matematik secara terbimbing dengan menggunakan alat berfikir.

2 Boleh menyatakan konsep dan prosedur Matematik tanpa bimbingan dengan menggunakan alat berfikir.

3 Boleh menjelaskan aktiviti Matematik secara sistematik dengan menggunakan alat berfikir yang betul.
4 Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yg rutin.
5 Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yg rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.
6 Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yg bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
g. Kemahiran Insaniah

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Menunjukkan minat dan mahu belajar.

2 Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.

3 Boleh berkomunikasi dengan betul dan berminat dengan pembelajaran.

4 Boleh bekerjasama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah yang diberi.

5 Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah Matematik yang rutin.

6 Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah Matematik yang bukan rutin.

h. Kemahiran Menggunakan Teknologi

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Kenal dan boleh menyatakan alat Matematik.

2 Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat Matematik yang asas.

3 Boleh mengguna dan mengendali alat Matematik, membentuk dan memahami konsep Matematik serta meneroka idea Matematik.

4 Boleh menggunakan alat Matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

5 Boleh menggunakan alat Matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menggunakan alat Matematik bagi menyelesaikan masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
3. SIKAP DAN NILAI DALAM MATEMATIK

Sikap Dan Nilai

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.

2 Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.

3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.

4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan Matematik dalam pelbagai situasi.

5 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan Matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing dan
6
teladan kepada rakan lain.
BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1
000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
21 – 23 Menyatakan KREATIVITI DAN INOVASI:
10.1 Nilai wang (i) Menyatakan gabungan wang dengan (a) mata wang negara-negara ASEAN dan Mengenalpasti ciri,
1 mata wang negara utama dunia, mewakilkan gabungan wang
hingga nilai hingga RM100 000 berdasarkan
RM100 000 situasi harian. (b) instrumen pembayaran, yang pelbagai untuk
(c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang membentuk satu nilai yang
(ii) Membundarkan wang kepada ringgit
negara lain. sama, menterjemah idea,
terdekat.
menghubungkait dan
Menyatakan sebarang nilai gabungan wang menganalisis
10.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga nilai wang dan 2
hingga RM100 000.
nilai wang. jumlahnya tidak melebihi RM100 000.
TMK:
Melakukan Penggunaan Power Point,
10.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang kalkulator
(a) penambahan hingga tiga nilai wang,
nilai wang. daripada sebarang nilai wang hingga hasil jumlah hingga RM100 000,
RM100 000. (b) penolakan hingga dua nilai daripada NILAI MURNI DAN SIKAP
sebarang nilai wang hingga KEUSAHAWANAN:
10.4 Penambahan (i) Menambah dan menolak nilai wang 3 Bekerjasama, jimat cermat,
RM100 000,
teliti, jujur, amanah, dan
dan penolakan hingga 100 000. (c) pendaraban dan pembahagian nilai
penggunaan wang dalam
nilai wang. wang hingga dua digit, 100 dan 1000 aktiviti jual beli.
(d) operasi bergabung tambah dan tolak
10.5 Pendaraban (i) Mendarab nilai wang dengan nombor nilai wang hingga RM100 000. BBB:
nilai wang. hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam Kad wang, Catalog barang,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
lingkungan RM100 000. Lembaran kerja.
4 melibatkan penambahan, penolakan,
pendaraban dan pembahagian wang. i-THINK
10.6 Pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
nilai wang. nombor hingga dua digit, 100 dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
Buih Berganda, Peta Pokok,
1000 dalam lingkungan RM100 000. melibatkan penambahan, penolakan, Peta Dakap, Peta Alir, Peta
5 pendaraban dan pembahagian wang dengan Pelbagai Alir, Peta Titi
pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin KEMAHIRAN ABAD KE-21
melibatkan penambahan, penolakan, Keusahawanan, Kemahiran
6 komunikasi, Keluwesan
pendaraban dan pembahagian wang secara
kreatif dan inovatif.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA RM1
000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
21 – 23 Menyatakan KREATIVITI DAN INOVASI:
10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian (a) mata wang negara-negara ASEAN dan Mengenalpasti ciri,
1 mata wang negara utama dunia, mewakilkan gabungan wang
masalah. termasuk transaksi barangan dan
perkhidmatan yang melibatkan (b) instrumen pembayaran, yang pelbagai untuk
(c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang membentuk satu nilai yang
penambahan, penolakan, pendaraban
negara lain. sama, menterjemah idea,
dan pembahagian wang.
menghubungkait dan
Menyatakan sebarang nilai gabungan wang menganalisis
10.8 Mata wang (i) Mengenal mata wang negara-negara 2
hingga RM100 000.
asing. ASEAN dan mata negara utama dunia.
TMK:
(ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan Penggunaan Power Point,
Melakukan
nilai mata wang negara lain. kalkulator
(a) penambahan hingga tiga nilai wang,
hasil jumlah hingga RM100 000,
10.9 Instrumen (i) Mengenal pelbagai instrumen (b) penolakan hingga dua nilai daripada NILAI MURNI DAN SIKAP
pembayaran. pembayaran. sebarang nilai wang hingga KEUSAHAWANAN:
3 Bekerjasama, jimat cermat,
RM100 000,
teliti, jujur, amanah, dan
(c) pendaraban dan pembahagian nilai
penggunaan wang dalam
wang hingga dua digit, 100 dan 1000 aktiviti jual beli.
(d) operasi bergabung tambah dan tolak
nilai wang hingga RM100 000. BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kad wang, Catalog barang,
melibatkan penambahan, penolakan, Lembaran kerja,
4 pendaraban dan pembahagian wang.
i-THINK
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan penambahan, penolakan,
5
pendaraban dan pembahagian wang dengan
pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
melibatkan penambahan, penolakan, Buih Berganda, Peta Pokok,
6 Peta Dakap, Peta Alir, Peta
pendaraban dan pembahagian wang secara
Pelbagai Alir, Peta Titi
kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11.
MASA DAN WAKTU
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
24 – 25 KREATIVITI DAN INOVASI:
11.1 Perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa 1 Mengenalpasti ciri dan situasi,
masa. melibatkan Menyatakan perkaitan antara unit masa. menghasilkan idea melalui
(a) hari dan jam, pemerhatian, dan menjana
(b) minggu dan hari, idea serta membuat sekuen.
(c) tahun dan bulan. TMK:
Menambah, menolak, mendarab dan Paparan Power Point,
11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: 2 membahagi melibatkan unit masa tanpa kalkulator
melibatkan (a) hari dan jam, penukaran unit.
masa. (b) minggu dan hari, NILAI MURNI DAN SIKAP
(c) tahun dan bulan, KEUSAHAWANAN:
tanpa dan dengan penukaran unit. Menghargai masa, disiplin,
Menambah, menolak, mendarab dan
berdaya saing, menghormati
3 membahagi melibatkan unit masa dengan orang tua dan melakukan kerja
11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu penukaran unit.
melibatkan masa melibatkan: yang berfaedah.
masa. (a) hari dan jam, BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
(b) minggu dan hari, Kad gambar, Petikan Teks,
melibatkan unit masa.
(c) tahun dan bulan,
4
tanpa dan dengan penukaran unit. i-THINK
11.4 Pendaraban (i) Mendarab melibatkan: Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
melibatkan (a) hari dan jam, Menyelesaikan masalah harian yang rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
masa. (b) minggu dan hari, 5 melibatkan unit masa dengan menggunakan Peta Dakap, Peta Alir, Peta
(c) tahun dan bulan, pelbagai strategi. Pelbagai Alir, Peta Titi
dengan nombor satu digit tanpa dan
KEMAHIRAN ABAD KE-21
dengan penukaran unit. Belajar sepanjang hayat,
Kemampuan menyesuaikan
11.5 Pembahagian (i) Membahagi melibatkan: diri
melibatkan (a) hari dan jam,
masa. (b) minggu dan hari, Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
6
(c) tahun dan bulan, melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.
dengan nombor satu digit tanpa dan
dengan penukaran unit.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11.
MASA DAN WAKTU
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
24 – 25 KREATIVITI DAN INOVASI:
11.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Mengenalpasti ciri dan situasi,
masalah melibatkan penambahan, penolakan, Menyatakan perkaitan antara unit masa. menghasilkan idea melalui
melibatkan pendaraban dan pembahagian masa dan pemerhatian, dan menjana
masa dan idea serta membuat sekuen.
waktu.
waktu. TMK:
Menambah, menolak, mendarab dan Paparan Power Point,
2 membahagi melibatkan unit masa tanpa kalkulator
penukaran unit.
NILAI MURNI DAN SIKAP
Menambah, menolak, mendarab dan KEUSAHAWANAN:
Menghargai masa, disiplin,
membahagi melibatkan unit masa dengan
berdaya saing, menghormati
3 penukaran unit.
orang tua dan melakukan kerja
yang berfaedah.
BBB:
Kad gambar, Petikan Teks,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4
melibatkan unit masa. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Pelbagai Alir, Peta Titi
5 melibatkan unit masa dengan menggunakan
pelbagai strategi. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
Kemampuan menyesuaikan
diri
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
6
melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK
: 12. PANJANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
26 – 28 KREATIVITI DAN INOVASI:
12.1 Unit panjang. (i) Mengenal unit panjang: Membuat perbandingan,
1
Menyatakan perkaitan antara unit panjang. membuat pemerhatian dengan
(a) milimeter (mm),
menggunakan alat dan
(b) kilometer. prosedur tertentu
(ii) Menyatakan hubungan melibatkan:
(a) sentimeter dan milimeter, (a) Mengukur objek dalam unit milimeter. TMK:
(b) kilometer dan meter, (b) Menganggar jarak dalam kilometer. Paparan Power Point serta
2 murid membuat latihan Power
dan sebaliknya.
Point dan Word, kalkulator
12.2 Mengukur dan (i) Mengukur objek dalam unit milimeter. NILAI MURNI DAN SIKAP
menganggar (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. KEUSAHAWANAN:
Menambah, menolak, mendarab dan Bekerjasama,teliti, berani,
panjang. 3
membahagi melibatkan unit panjang. bekerjasama dalam kumpulan

12.3 Penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran BBB:
panjang. panjang melibatkan: Pembaris, pita ukur, dan
lembaran kerja
(a) sentimeter dan milimeter, Menyelesaikan masalah harian yang rutin
(b) kilometer dan meter, 4
melibatkan unit panjang. i-THINK
tanpa dan dengan penukaran unit. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
12.4 Penolakan (i) Menolak dua ukuran panjang Peta Dakap, Peta Alir, Peta
panjang. daripada satu ukuran panjang Menyelesaikan masalah harian yang rutin Pelbagai Alir, Peta Titi
melibatkan: 5 melibatkan unit panjang dengan
menggunakan pelbagai strategi. KEMAHIRAN ABAD KE-21
(a) sentimeter dan milimeter, Kepimpinan, Menaakul,
(b) kilometer dan meter, Penyelesaian masalah
tanpa dan dengan penukaran unit.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif
dan inovatif.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 12.
PANJANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
26 – 28 KREATIVITI DAN INOVASI:
12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang 1 Membuat perbandingan,
Menyatakan perkaitan antara unit panjang. membuat pemerhatian dengan
20 JULAI – panjang. melibatkan:
menggunakan alat dan
7 OGOS (a) sentimeter dan milimeter, prosedur tertentu, menjana
2015 (b) kilometer dan meter, idea dan menghubungkait idea
dengan nombor satu digit tanpa dan (a) Mengukur objek dalam unit milimeter. dengan pengetahuan sedia
dengan penukaran unit. (b) Menganggar jarak dalam kilometer. ada.
2
(i) Membahagi panjang melibatkan: TMK:
12.5 Pembahagian (a) sentimeter dan milimeter, Paparan Power Point serta
panjang. (b) kilometer dan meter, murid membuat latihan Power
Menambah, menolak, mendarab dan Point dan Word, kalkulator
dengan nombor satu digit tanpa dan 3
membahagi melibatkan unit panjang.
dengan penukaran unit. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
(i) Menyelesaikan masalah harian Bekerjasama,teliti, berani,
12.6 Penyelesaian melibatkan penambahan, penolakan, Menyelesaikan masalah harian yang rutin bekerjasama dalam kumpulan
4
masalah pendaraban dan pembahagian melibatkan unit panjang.
melibatkan panjang. BBB:
Pembaris, pita ukur, dan
panjang. lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan unit panjang dengan i-THINK
menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-21
dan inovatif. Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI
TAJUK : 13. JISIM
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
29 – 31 KREATIVITI DAN INOVASI:
13.1 Operasi (i) Menambah dan menolak jisim 1 Membuat pemerhatian,
Menambah, menolak, mendarab dan menghubungkait idea dengan
10 - 28 bergabung melibatkan kilogram dan gram, tanpa
membahagi melibatkan jisim pengetahuan sedia ada,
OGOS melibatkan dan dengan penukaran unit. mempraktikkan penyelesaian
2015 jisim. (ii) Mendarab dan membahagi jisim masalah dan membuat
melibatkan kilogram dan gram, tanpa Melakukan operasi bergabung tambah dan keputusan tentang sintesis
dan dengan penukaran unit. tolak, darab dan bahagi melibatkan kilogram akhir.
2 dan gram tanpa penukaran unit.
TMK:
13.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Paparan Power Point serta
masalah Melakukan operasi bergabung tambah dan murid membuat latihan Power
melibatkan operasi bergabung Point dan Word, kalkulator
melibatkan berkaitan jisim. 3 tolak, darab dan bahagi melibatkan kilogram
jisim. dan gram dengan penukaran unit. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin ketelitian,
4 melibatkan operasi bergabung berkaitan Bekerjasama, ketepatan,
jisim. bertanggungjawab

BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Alat penimbang, objek
melibatkan operasi bergabung berkaitan berlainan berat dan lembaran
5 jisim dengan menggunakan pelbagai kerja
strategi. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
Pelbagai Alir, Peta Titi
6 rutin melibatkan operasi bergabung
berkaitan jisim secara kreatif dan inovatif KEMAHIRAN ABAD KE-21
Menaakul, Keusahawanan,
Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI
PADU CECAIR
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
29 – 31 1 Menambah, menolak, mendarab dan KREATIVITI DAN INOVASI:
13.2 Operasi (i) Menambah dan menolak isi padu cecair membahagi melibatkan isi padu cecair. Membuat pemerhatian,
10 - 28 bergabung melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan menghubungkait idea dengan
OGOS melibatkan isi dengan penukaran unit. pengetahuan sedia ada,
mempraktikkan penyelesaian
2015 padu cecair.
(ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair masalah dan membuat
melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan keputusan tentang sintesis akhir.
dengan penukaran unit. 2 bahagi melibatkan liter dan mililiter tanpa
13.2 Penyelesaian TMK:
penukaran unit.
Paparan Power Point serta
masalah (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan murid membuat latihan Power
melibatkan isi operasi bergabung berkaitan isi padu Point dan Word, kalkulator
padu cecair. cecair. Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan
3 bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan NILAI MURNI DAN SIKAP
penukaran unit. KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati, ketelitian,
Bekerjasama, ketepatan,
bertanggungjawab
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 melibatkan operasi bergabung berkaitan isi BBB:
padu cecair. Kad imbasan, botol air pelbagai
saiz, gelas, baldi, cawan, bikar,
silinder penyukat dan lembaran
Menyelesaikan masalah harian yang rutin kerja
melibatkan operasi bergabung berkaitan isi
5 i-THINK
padu cecair dengan menggunakan pelbagai
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin Pelbagai Alir, Peta Titi
6 melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu KEMAHIRAN ABAD KE-21
cecair secara kreatif dan inovatif Inovatif, Menaakul, Keluwesan,
Kemampuan menyesuaikan diri

31 OGOS 2015 (ISNIN) = CUTI HARI KEBANGSAAN 2015

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI
TAJUK : 15. RUANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
32 – 33 1 Menyatakan jenis-jenis sudut dan garis- KREATIVITI DAN INOVASI:
15.1 Sudut. (i) Mengenal dan menamakan sudut garis pada bentuk dua dimensi. Mengenalpasti ciri, mengimbas
kembali idea, beri pelbagai
1 – 11 tegak, sudut tirus dan sudut cakah
contoh, mempraktikkan proses
SEPT
pada bentuk segiempat tepat, kreatif untuk menghasilkan
segiempat sama dan segitiga idea secara spontan.
Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi
15.2 Garis selari 2 padu dengan menggunakan rumus. TMK:
dan garis (i) Mengenal dan menamakan : Jangka lukis, jangka sudut,
serenjang. (a) garis selari, dan bentuk 2D dengan
(b) garis serenjang, menggunakan perisian Word.
pada bentuk asas dua dimensi.
15.3 Perimeter dan 3 Menghitung perimeter, luas dan isi padu. NILAI MURNI DAN SIKAP
luas. (i) Menentukan perimeter segiempat KEUSAHAWANAN:
Kreatif, berani mencuba, tidak
tepat, segiempat sama, segitiga dan putus asa, peka terhadap
poligon. persekitaran.
(ii) Menentukan luas segiempat tepat, Menyelesaikan masalah harian yang rutin
2015 segiempat sama, dan segitiga 4 melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan BBB:
menggunakan petak segiempat sama isi padu. Kad imbasan, objek 2D dan
dan rumus. 3D, kad gambar dan lembaran
kerja
15.4 Isi padu
pepejal. (i) Menentukan isi padu kubus dan Menyelesaikan masalah harian yang rutin
i-THINK
kuboid menggunakan kubis unit 1 5 melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
sentimeter padu dan rumus. isi padu dengan pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
KEMAHIRAN ABAD KE-21
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan
Penyelesaian masalah, Kritis,
isipadu secara kreatif dan inovatif. Menaakul

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16.
KOORDINAT
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
34 – 35 1 Menyatakan perbendaharaan kata KREATIVITI DAN INOVASI:
berkaitan paksi mengufuk dan paksi Membuat perbandingan,
membuat pemerhatian dengan
14 SEPT - mencancang.
menggunakan prosedur
16.1 Koordinat (i) Menyatakan perbendaharaan kata tertentu, menjana idea dan
Menyatakan objek berdasarkan kedudukan menghubungkait idea dengan
pada sukuan bagi menjelaskan maksud paksi 2 objek pada paksi mengufuk dan paksi pengetahuan sedia ada.
pertama. mengufuk dan paksi mencancang. mencancang.
(ii) Menamakan objek berdasakan TMK:
kedudukan pada paksi mengufuk dan Menggunakan perisian Excel
paksi mencancang di atas kertas Menentukan kedudukan objek pada paksi
3 NILAI MURNI DAN SIKAP
berpetak. mengufuk dan paksi mencancang.
KEUSAHAWANAN:
(iii) Menentukan dan menyatakan
Bekerjasama,teliti, berani,
kedudukan objek pada paksi bekerjasama dalam kumpulan
mengufuk dan paksi mencancang di Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4
2 OKT atas kertas berpetak. melibatkan koordinat. BBB:
2015 Kertas berpetak, komputer dan
lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan koordinat dengan menggunakan i-THINK
pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6 rutin melibatkan koordinat secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-21
dan inovatif. Keluwesan, Kepimpinan,
Keusahawanan

16 SEPTEMBER 2015 (RABU) = HARI MALAYSIA 2015
19 - 27 SEPTEMBER 2015 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2015

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN
KADARAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
36 1 Menyatakan maksud unitari. KREATIVITI DAN INOVASI:
17.1 Kadaran. Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea
5–9
secara kritis, fenomena
(i) Menentukan suatu nilai dapatan makna, Mengimbas
menggunakan kaedah unitari dalam kembali idea, membuat
2 Membanding nilai untuk satu unit. perkaitan, mengubahsuai idea
situasi harian.
TMK:
penggunaan Power Point
3 Mencari nilai menggunakan kaedah unitari. NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, tolong-menolong,
rajin, yakin, adil, fokus
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4
melibatkan kaedah unitari. BBB:
OKT
Kad soalan, guli, kotak,
2015 pensel, straw, dan lembaran
Menyelesaikan masalah harian yang rutin kerja
5 melibatkan kaedah unitari menggunakan
pelbagai strategi. i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi
6 rutin melibatkan kaedah unitari secara
KEMAHIRAN ABAD KE-21
kreatif dan inovatif. Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18.
PENGURUSAN DATA
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
37 – 38 1 Menamakan piktograf, carta palang dan
18.1 Data. (i) Membaca dan mendapat maklumat carta pai. KREATIVITI DAN INOVASI
12 – 23 daripada : Membuat pemerhatian,
menghubungkait maklumat
(a) piktograf, dengan pengetahuan sedia
(b) carta palang, Menyatakan maklumat daripada piktograf, ada, Kreatif mengelas dan
2 membuat perbandingan
(c) carta pai. carta palang dan carta pai.
(ii) Membandingkan maklumat daripada : TMK:
(a) piktograf, Perisian Power Point dan
(b) carta palang, Membandingkan maklumat daripada Excel, kalkulator
3
(c) carta pai. piktograf atau carta palang atau carta pai.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama, ketelitian, berani
4 mencuba, tidak putus asa
OKT melibatkan perwakilan data.
BBB
2015 Kad gambar, Slaid Power
Menyelesaikan masalah harian yang rutin point, lembaran kerja
5 melibatkan perwakilan data menggunakan
i-THINK
pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Pelbagai Alir, Peta Titi
6 rutin yang melibatkan perwakilan data
secara kreatif dan inovatif. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian masalah

14 OKTOBER 2015 (RABU) = CUTI AWAL MUHARRAM 2015

MINGGU 39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015
(26 – 30 OKTOBER 2015)

MINGGU 40
ULANGKAJI TAJUK 1 – 6
(2 – 6 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 7 – 12
MINGGU 41
(9 – 13 NOVEMBER 2015)

10 NOVEMBER 2015 (SELASA) CUTI DEEPAVALI 2015

MINGGU 42
ULANGKAJI TAJUK 13 – 18
(16 – 20 NOVEMBER 2015)

21 NOVEMBER 2015 –
CUTI AKHIT TAHUN 2015
3 JANUARI 2016

DISEDIAKAN OLEH :

.....................................................................................
( )