You are on page 1of 12

rv Z'f Ai

-
E172 |í ''' '
EGYHÁZI BESZÉD

IRTA ÉS MEZŐTÚRON A KÁLVINEUM JAVÁRA TORTÉNT
TEMPLOMI ADAKOZÁS A L K A L M Á V A L AZ ÚJVÁROSI
TEMPLOMBAN ELMONDTA:

CSÁNKI BENJÁMIN
SZEGHALMI REF. LELKÉSZ.

A K Á L V I N E U M JAVÁRA K I A D J A A
KÁLVINEUM VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA.

*

ÁRA 10 FILLÉR.

DEBRKCZEN,
HOFFMANN ÉS KRONOVITZ KÖNYVN YOMDAJA
1911.

E 172/2 .

1 De a zsoltár még ezeknek is fölötte áll. Ambrosius szerint „a zsoltár a nép áldása. A mérő kö­ telek kies helyre estek nekem. „Isten az én birtokrészem és po­ haram. Beethoven és Michel Angelo. akik a költészetben és művészetben annyira fölibe emelkednek a többinek. És e szeretete becsületére válik. nappal mester. 5. mint mikor az ember nem az emberrel. a gyönyörűség kiáltása. Dante. Négy ember van. hanem az Istennel beszél. Mert az em­ ber szavaiban soha sincs annyi lélek és élet. És Luthernek igaza van." A keresztyén egyháznak eleitől fogva mindig legna­ gyobb vezérei foglalkoztak legszívesebben a zsoltárokkal. Ezért szereti a magyar református ember kimondha­ tatlanul kedves zsoltárait. 1 Taine: Voyage en Italie I." Aranyszájú János legszebb magyarázatait. 16. 217. A zsoltárok ha­ talmának titkát igy fejti meg Luther: . Ezért a zsoltár az emberi sziv könyve. Zsolt. ." Ezeket tolmácsolják a zsoltárok. Az öröm édes ked­ ves paradicsomi szellőjétől a halál és pokol orkánjáig min­ den érzelem benne van a zsoltárokban. éjjel fegyver. És a zsol­ tárban az ember beszél az ő Istenével. 6. örökségem bizony tet­ szik nekem. hogy ők külön emberi fajból valóknak látszanak: Shakspere. amelyet a világ négy tájéka fe­ lől jövő szelek és viharok hajtanak. Méltán sorakozik melléjök a Kálvin zsol­ tármagyarázata mélyreható pillantásaival. legragyogóbb egyházi beszédeit a zsoltárokról irta. Augustinus zsoltármagyarázatai még eze­ ket is felülmúlják.. Te teszed szélessé az én sorsomat. mint a hajó a vad tengeren.Az emberi sziv olyan.

Isten az én birtokrészem és poharam. I.. Szereti azokat. a kinek védelme alatt minden veszélylyel daczol. . drága örökség jutott neki Istenben. akik az Istent utálják. mi­ dőn anyagi eszközökért jöttünk közétek. . mert az ő édes kedves Istenével együtt él.. A mérő kötelek kies helyre estek nekem. Vezérigénkben a meghóditott Kánaán földének felosz­ tására czéloz a költő. Kedves osztályrész. az anyagiakkal a lelkieket. daczol a koporsóval is.1 Ez az ősi szent tagosí­ tás lett alapja a szent nép társas életének. Mert reménységem vetem csak Tebenned!44 így szólítja meg Istent zsoltárunk­ ban a halál veszélyben forgó költő. a kit magasztal. rendezett állammá fejlődésének. Mert a földmivelő élet szorgalmat követel. Borzad azok­ tól." E szavakban a költő a látható dolgokkal szemlélteti a láthatatlanokat. A honfoglalás után a haza földét nem csupán a néptörzsek közt osztották fel.Tarts meg engemet oh én Istenem. Szólani fogunk tehát 1-ör az anyagi örök- ségről. akik az Istent szeretik. E végre a többi népektől is elkülöní­ tette nemcsak a törvény által. Isten az ő legdrágább kincse. 2. de magasabb lelki ezél érdekében. hanem minden egy néptörzs birtokán belül minden egy családnak birtokát is el- különitették egymástól sorsvetéssel. szor­ galmat pedig csak rendezett viszonyok közt lehet kifejteni. 14. Te teszed szé- lessé az én sorsomat.4 . 2-or a lelki örökségről. A költők költőjé­ nek ezt a módszerét követjük mi is ez ünnepélyes órában. Örökségem bizony tetszik nekem. hanem az országnak kedveza 1 Jósue. 3-or a kettőnek egymással való közléséről. Csak igy érlelhette meg Isten az ő választott népét nagy fel­ adatának teljesítésére.

a melyek közé befúrta magát. A mérő kötelek kies helyre es­ tek nekem. Ott látjátok végig száguldani a pusztán az Ur szeke­ rét: a felhőt. kapcsolták. 5 Mos. az ország meghóditá- sára. kivül a hazán minden keserűség­ gel teljes. Az Isten dicsőségét oly közelről látjátok ott maga­ tokhoz. minden természeti áldással megrakott kies földére. amelyek a vezérnemzetek műveltségébe bele-. itt e városnak áldott hatá­ rán leborulva kell bevallanotok a Teremtő Isten szine előtt: . hogy be ne olvasszák azok a müveit népek. A magyar néptörzsek bejövetelére. hogy itatja meg a ti szomjúhozó fekete barázdáitokat. 65. — Ezer éves ősi tulajdonjoggal itt van a mi ingatlan birtokunk. hogy az Isten patakja hogy önti alá vizét az égből. az az anyagi örökség. 10—14. itt a Tisza és a hármas Körös mentén. Szolgái a lobogó villámok. 5 földrajzi helyzete által is. . 26. a mely bent a hazában minden örömmel. hogy puhítja meg leg­ keményebb rögeit. 4. 2 Zsolt. a mi hazánkra és mi reánk magyarokra is. De viszont határain vezettek át az ó-világ kereske­ delmi utjai. Szekerének nyomain kövérség 1 Zsolt. És különösen itt a nagy magyar alföldön. 33.Te szélessé tetted sorsomat. mint a tiétek egy májusi eső után. magas liegylánczczal és kikötőkben szegény tengerrel zárta el.2 Kereke csikordúlása egy-egy mennydörgés. kiesebb földje. De ezek a szavak és viszonyok csaknem szórói-szóra ráillenefe a mi örökségünkre. mint a 65-ik zsoltár költője. Ez volt az a föld. Itt van a mi csodálatos poharunk. hazánk kedvező földrajzi helyzetére a müveit nagy nemzetek között.. Örökségem bizony tetszik nekem/4 Ugy-e kedves nektek is ez a ti örökségetek? A világnak nem lehet már szebb. 3.1 Ott látjátok. amelyre ráillettek zsoltárunk szavai: Örökségem kies helyre esett. 104. a melyekkel ekéitek szerszámaitok nem birtak. Nagy sivatag pusztákkal.

hanem nemzeti erő is Ő. Mert az Urnák ti vele£ek is magasabb czélja van épugy. A legelőket kövér fű borítja be. kies örökségüket. a filiszteus pentapolis2 és a keleti részen lakó ellenséges indulatú népek. Megtartó és összetartó erő nélkül elvesztették volna birtokrészüket. Ezeknek szomszédsága folyvást veszélylyel fenyegette foldjöknek bir­ tokát. igy teszi kiessé a ti földeteket. magasabb czélt is kaptatok őseitektől. 216. 224. Ez a lelki örökség a mózesi törvény. lap. a melylyel titeket olyan gazdagon megáldott. a melynek müvelését. így koronázza meg az Ur jósága. A történetiró olyan igazán és szé- pen mondja: Mikor a magyarság Árpáddal erre a földre jött „bizonyára felsőbb erő és szükség parancsszavának enge­ dett. 2. A halmok virágos ünnepi ruhával felövezve ránevetnek az emberre. de e lépésével évezredekre döntött saját és népek sorsa fölött. k. Ez a fenntartó erő is örök­ ség. 2 Jósue 13. A szent földön a honfoglalás után is ott voltak a kanaániták számos maradványai. hanem lelki örökséget. a tóra. Éhez menekül a halálve­ szélyben forgó zsoltárköltő is. még pedig lelki örökség. Nemcsak vallási. mint Izrael népére. mint a választott néppel. a melynek veleje a tízparancsolat. a ti őseitekről rátok szállott öröksége­ teket. a mely­ nek központja Jehova. 1 Csánki Dezső: Árpád és az Árpádok.441 Vagyis ti nemcsak anyagi. Tehát nekik mindennél drágább örökségük Jehova.6 csepeg. Éhez ké­ pest még a haza földje is ingóság. gondozását ti reátok bizta. Ez az igazi ingatlan birtok. A természeti és erköl­ csi átöröklés törvényei ti reátok is ép ugy érvényesek. A pázsiton megjelennek a legelésző nyájak. Nemcsak a vallási. . II. A fekete föld habzó gabo­ nába öltözik.

A múlt hagyományainak értékét isme­ rők uj honfoglalásnak szükségét érzik a társadalmat irányító eszmék és érzelmek mai zűrzavaros világában. a nemzeti érzés és egység is Jeho- Tából indul ki és Ö hozzá tér vissza. A nemzeti érzésnek vallásos érzéssé kell magasztosulnia. ». hanem emberi örökségünk is ne­ künk ez a fensőbb erő. „A nemzeti érzés halványulása nagy veszélyekkel fenyeget. De nem csupán nemzeti. Tehát ott találjuk a túlvilág ho ~s sejtelmét: egyszóval a vallást. XVI. A nemzeti és vallásos érzésnek magasabb egységben kell összefolynia.3 És Gőthe tudomá­ ny elátással mondotta. a mi hazánk drága földje is. vallásos szentesítést nyert. kötet. idegen gondolatok után kapkodó nemzedék. 192. 17 k. hogy a világtörténelemnek nem- ' k . Wosinszky Mór U őskori telepről.iai közlemények. XIV. 7 hanem a nemzeti öntudat.441 És ez az uj honfoglalás sem mehet végbe fensőbb erő nélkül. Mióta a történelem az embert szem­ mel Mséri: egyetlen örökséget mindig megtalál az embernél: a vallást Sct már a történelem előtti kőkorszakbeli csontvá­ zak J lett Is ott találjuk a Homér által leirt ilioni tüzedé- nyek "-séi a koromfeketitette mécseseket. nemzeti érzés nélkül ingósággá válik a mi anyagi örökségünk. Nemzeti öntudat. különösen a mi nem­ zetünk történetében mindig fensőbb. Nemzetünk legnagyobb hősei a nemzet és a vallás ma­ gasabb egységéért küzdöttek. 1. Vagyis Izrael az Isten országa. irigységben vergődik s idegen szomszédok dicstelen zsákmá­ nyává lehet a múltját megtagadó. hogy a halottnak vilp tsanak a sötét túlvilágon. . lap. A nemzeti érzés nemünk legjobbjainál. Al­ kotó munkájával járó nagy gondolatok nélkül részekre hull.>ezső: Árpádok és az Árpádok VII.

megnemesitették. Öröksé­ gem bizony tetszik nekem.1 Valóban ez a legrégibb öröksége. A magyar re­ formátus egyháznak. 97 lap. szakadatlanul ki­ sérte. 15." Azon a szűk. a halál árnyékának földén fény ragyogott fel.. nemzeti biblia. Qeőcze S. a megváltás felé.* csak legmélyebb. a szabadság. homályos folyosón. 1. hanem legfőbb tárgya ez. 14. hogy ennek a lelki örök­ ségnek hazánkban hivebb ápolói. amely a botorkáló embert kézenfogva vezette fölfelé. a melylyel szem­ ben a többi mind alárendelt. Hogy e pokol fajzatjának zsákmánya nem lett: annak az égi örökségnek. a hit. 2 És. 2 Tim. mivel az egyes ember életét közvetlenül abba az uj életbe kapcsol­ ták bele. A nép­ jellemet elmélyítették. amelyet a keresztyénség isteni alapitója hozott az 1 Kidd Benjámin Társadalmi Evolutio.Isten az én birtokrészem és poharam. És ugy vagyunk meggyőződve.és zsoltárfordítás által. ahol a sötétségben járó nép nagy világosságot látott. 2. 3. sarkában volt és sarkát mardosta egy rém: a kétség­ beesés. Ford. . Igaza van a zsoltárnak: . a művelődés javára tett nagy és jótékony hatásait megállapította a történetirás és a társadalomtudomány. Nemzeti létünk legdrágább tóráját: a magyar nyelvet a robotozó magyar néppel együtt őrizték meg a magyar református lelkipásztorok a nemzeti istenitisztelet. annak a fensőbb erőnek köszönheti. a melynek lépcsőire lépve az ember az állattól elszakadt és megható küzdelemmel fölfelé vergődött. legingatatlanabb bir­ toka és legédesebb pohara az emberi nemnek. 1 Mós. 10. III. 9. szelídítették. fejlesztői és közlői nem voltak a magyar református lelkipásztoroknál. az asszony­ nak égi magva megtörte a kigyónak fejét. Jézus Krisztus az életet és halhatatlanságot világosságra hozta2 és megkez­ dődött a keresztyén művelődés kora.

Az egyház hí­ veire háramlik az a kötelesség. 18. Az ő öröksége egyedül az ő Istene. 2 Mos. a nemzeteket fenntartó emberfeletti erőt. Ők vigasztalták a ti őseiteket a nem­ zeti szerencsétlenségek között. nincsen reménységük. hogy lelki örökségeteket. hogy az ő bizonyságtéte­ lük. 18. 1. a melyből fenntarthatta volna magát. midőn idegen zsoldosok felprédálták vagyonjokat. . 9 égből a földre. az Ur Jézus Krisztust tisztán hirdessék őseiteknek. nincsen la­ kásuk. Ők vigasztalták itt maradott árváik szivét az örök élet édes magyar szent igéivel. És mint a nagyra hivatott lelkek átalában. vallásotoknak édes poharát. Hasonló helyzet­ ben van a magyar református lelkipásztorok serege is. Az Ur lett az ő öröksége. . leányaikat. hogy az egyház meg ne hazudtolja a zsoltár szavát: „Isten az én birtokrészem és poharam. az ő bizony- ságtételök. A Lévi papi törzse a szent föld elosztásakor birtokot nem kapott. Az Ur a ti lelketekre hagyta őket. Még életök sem volt drága. A mózesi egyházjog egyik alapvető tétele ez. hogy a magyar református lelkipásztorok hiv őrei voltak lelki örökségeteknek. hogy a lelkipásztorról és családjáról gondoskodjék. az ő történeti szerepök maga is egyik drága része a ti lelki örökségeteknek.1 Az Urnák szentelt adományokból élt.4' Hajh! de mikor a lelkipásztor meghal és a lelkipászto­ rok árvái édes atyjok koporsójától elszakadnak. az ő egyháza. k. Mós. nincsen örökségük az Istenen kívül. Sőt az ő példájok. Bizik a ti szivetek- 1 4. anyáitok koporsói felett. 20. a református lelkipásztorok is kiürítették a keserű poharat. ha emlékükhöz valaha hűtlenek lennétek! . kiomlott vérök minden cseppje égre kiáltana ti ellenetek. 6. fiaikat. . annyira. 5 Mós. hogy ti el ne veszítsétek a lelki örökségnek. Örökségem bizony tetszik nekem. Ök imádkoztak atyáitok. 19. Ti magatok tesztek mellettem bizony­ ságot.

a családi tiszta életet. hogy a létért való küz­ delem és a történelem nem pusztán gazdasági erők játéka. Ez árvaháznak méretei a ti hiteteknek méreteit fogják mutatni. becsületet. A vallás viszi ott a vezérszerepet. A Krisztus csodái magasabb lelki jók jelei voltak. A győztes fajok a vallásos fajok. midőn a keresztyén vallás megszűnnék és a puszta anyagi erő jutna diadalra: megszűnnék a hatalmasok lelkében is a keresztyén emberszeretet és a megszámlálhatatlan hatalmi eszközökkel ismét rabszolgaságra vetnék és eltipornák a gyöngébbeket. ahol az Ő Fia Krisztus lakik. jellemerőt. hogy ti felismertétek és nagyrabecsülitek azt a munkát. az Isten. szintén annak a magasabb lelki jó­ nak jele volt. amelylyel az evangeliom asszonya megkente Krisztus lábait. őszinte odaadó kötelességérzetet. a mefyek az embert nemcsak lelkileg. A jövendő iránya azonban ellenkező lesz. A létért val6 . Nagysága azt mutatja. A lelkipásztori árvaház építésére és fenntartására keres most meg titeket a Krisztus. Keresztyén Testvéreim! Láttuk. Abban a pillanatban. Ilyen jele lesz a ti üdvös­ ségeteknek a lelkipásztorok árváinak háza. A drága kenet. emberszeretetet. a mit lelkipásztoraitok folytatnak ti köztetek. A keresztyén emberszeretet mind jobban hatalomra jut a föld hatalmasainak lelke felett.10 ben. feddhetetlenséget. hogy az az áldozatkész nő Krisztusnak köszön­ heti a legdrágábbat: az üdvösséget. A vagyontalan munkás­ népet mind jobban megbecsülik. a kik viszont ti veletek és a ti árváitokkal közlik az élet tusaiban megtartó romolhatatlan lelki örökséget: a lelki békét. hogy ti lelki öröksé­ geteket Istent mindennél feljebb becsülitek. A drága kenet illata tölti be azt: a ti lelketek áldozatkészsége és az árvák hálaimádsága. mert még a ti ked­ ves anyagi örökségeteket is közlitek az Isten szolgáinak ár­ váival. hanem anyagilag is föl­ emelik. Jele lesz ez a ház annak.

. Meg fogják látni sasszemeit. szám 174 lap. A lelkipásztorok gyermekeire különös feladat vár itt. A természeti és erkölcsi átöröklés törvényeinél fogva ők öröklik azokat a lelki tulajdonságokat. És be fog telni nemzetünkön a zsoltár szava: Az Ur Isten az én örökségem. ahol a nemzet sorsát intézik: az ország szivében. Az örökség hogy zsinórral osztatott: Azzal a legszebbik rész nékem jutott. ö. a ki nemzetünk sorsát jobb útra iga­ zítja. E világon minden kincsnél kedvesebb. hogy a magyar református lelkipásztorok gyermekeiből kell kikerülni annak a nagy Ismeretlennek. 11 küzdelem szeliditése fog bekövetkezni a keresztyén ember­ szeretet által. Megmarad Ő mindörökre nékem. hanem fölemelik és boldoggá teszik. Ámen. Ezek a tulajdonságok és erők az évszázadokon át fejlődvén felhalmozódván és egy emberben szerencsésen összetalál­ kozván: adják a lángészt. Egykor utódaink meg fogják Őt látni ott. Természettudományi Közlöny 1910.1 Erős a hitem. a Duna parti palotában. amelyek a nemzetet nemcsak fenntartják. fönséges homlokát. 4. Az én sorsom a legjobb részre esett. 1 V.

Lelt. .