You are on page 1of 2

&-4f3/tf

CSÁNKI BENJÁMIN, Á TANÍTVÁNY

Az örök otthonba szállt halhatatlan nemes lelkek vallom, akkor ez nem imponált nekem. Akkor nem tudtam
emlékezetének ápolása, megőrzése és tiszteletben tartása megfelelően értékelni a statikus tudósokat és művészeket.
erkölcsi kötelesség. A köznapi, átlagos embertömegből csak Be kellett azonban látnom, hogy a túlnyomó energia szét­
valamennyire is kiemelkedő férfiak érdeklődést, felfigye­ robbantja a legszebb formát is, szétfeszíti, szétmorzsolja
lést keltenek maguk iránt; mennyivel inkább méltók és a legerősebb testet is, akármilyen acélizmokkal rendelkezzék
érdemesek a közbecsülésre és hervadatlan babérra azok is az. És míg addig a legmegfeszítettebb energiával a hajnali
a kiváló férfiak, akik a vallás, a haza, a tudomány, a órákig is fent búvároltam az ó és újszövetség csodáit,
művelődés és a társadalom különféle vonatkozásaiban azután éjfél előtt idejében nyugalomra tértem. Chi va piano
maradandó értékű műveket alkottak és követésre buzdító va sano, chi va sano va lontano, mondja az olasz közmon­
példaképekül világolnak mások előtt. dás. Aki lassan megy, egészségesen megy, aki egészségesen
Csánki Benjámin szép tehetségű, ernyedetlen szorgalmú, megy, messzire megy. Erdős József pedig azt mondotta
áldásos munkásságú, tiszta jellemű, méltán tisztelt és nekem : ,,Sietsz /"
szeretett, hivatásos lelkipásztor és professor volt. Róla, Erdős József ezzel az egyensúlyozott életfelfogással
mint az Űr szolgájáról és a tudomány lelkes, kutató művelő­ tette meg hosszú életútját. És ezalatt nagyérdemű tudós
jéről ezúttal nem szólok. Csánki Benjámin lelkipásztori munkák sorát alkotta meg. Évek hosszú sora után a debre­
és professori képmását illetékes helyen, illetékes tollal meg­ ceni egyetemen mint tanárok találkoztunk össze. Most pedig
rajzolja majd más. Én most csakis a tanítványomról óhajtok mint emeritus és ez idei reclorok.:. fc^fi DVl^K V 2£N
emlékezni, saját kézírásából újítván fel azt az édes és tanul­
ságos multat, amelynek gyökerei a tanítványi p tanári „Az Isten ujja ez." . . .Megilletődve teszem fel az egye­
együttérzés, kölcsönös becsülés, lisztelet és bizalom termé­ lem koszorúját az ő fejére, ahova az Isten ujja mutat.
kenyítő talajából táplálkoztak Sohasem gondoltam volna, hogy mindez Jgy lesz. De
Az itt közlendő öt levél voltaképpen csak vázlat a ennek mind így kellett lenni. Non est currentis, neque
tanítványi lelkiség megnyilatkozásáról. Ebből is lehet volentis, sed miserentis Dei... Saul nem tudta, hogy
azonban következtetni arra, hogy milyen légkörben mozgott, belőle Pál apostol lesz, a mai művelt keresztyén világ
mely eszmék kultuszában buzgólkodott, milyen nyomokon megalkotója. A rabló nem tudta, hogy a világ Megváltója
járt és mely cél felé haladt — ahová Isten kegyelméből mellett fogják keresztre feszíteni és a legnagyobb dicsőség­
el is ért — az én hű tanítványom, Csánki Benjámin. ben részesül, ami embert érhet: a Megváltóval együtt
Szóljon most már az öt levél. megy a paradicsomba. Titkok, csodák ezek. A pancsovai,
I. újsoóvéi pap nem tudta, hogy ötét az egész tiszántúli egy­
házkerület ünnepelni fogja. A csodák és titkok kárpitja
Kedves Józsi Bátyám ! egymásután leomlik. Leomlik az utolsó csodáról is. És
Ide zárva küldöm ezt a mindkettőnkre nézve emlékeze­ fölébredünk amott. A kárpiton belül. A második kárpiton
tes beszédet. Olim meminisse juvabit. Egyúttal sok boldog is túl. A szentek szentében. A dicsőség kerubjai előtt.
József napokat kívánok !.. . A rómaiakhoz és a zsidókhoz írt levél fenséges orákulumai­
Részvéttel hallottam a Károly barátom betegségéről. nak exegesisére nem lesz szükség többé amott.. . Itt azon­
Adja Isten mielőbb vissza az egészségét 1 ban még szükség van, rá. És itt van még velünk Erdős
Szíves üdvözlettel és baráti kézszorítással József is. És mi azt mondjuk az emmausi zarándokokkal:
Debrecen, 1932 március 19-én. „Maradj velünk uram, mert immár beesteledik és a nap
Csánki Benjámin. elhanyatlik." Maradj velünk még sokáig !
C s á n ki Benjámin.
Beszéd Dr. Erdős József elbúcsúztatásakor a tiszántúli II.
egyházkerület vacsoráján, 1929 november 20-án.
Debrecen, Nagyerdő. 1936 október 30.
Mikor a Tisza István Tudományegyetem nevében,
mint annak rectora ez illusztris társaságban üdvözlöm Kedves Józsi Bátyám!
Dr. Erdős József őméltóságát, felidézem a multat és le­ Egész októberben két doktori értekezés átolvasásá­
leplezéseket kívánok tenni. Öreg diák voltam, Ő pedig fiatal val és megbírálásával voltam elfoglalva. És csak most
professor. Együtt kezdtük ilyen viszonyban az ő profes­ kaptam kézhez azokat, illetve csak most jutottam
sori pályáját. Én dynamikus természetű ember úoltam, hozzá, hogy elolvassam őket. Mind a kettő sürgette a
ő pedig statikus természetű. Nem volt az a merészség, amit bírálatot, életbe vágó lévén rajok nézve a mielőbbi
az akrobatái mutatványoktól kezdve el ne követtem volna. szigorlat.
Mostani eszemmel visszadöbbenek, micsoda eruptív lángok Minden időmet lefoglalta ez az intenzív munka,
lobogtak a lelkemben. Ellene szegültem mindennek, ami azért csak most van érkezésem, hogy megköszönjem
detronizálni akarta az egyéniségemet. Kedves Bátyám szíves figyelmét, a Baltazár Dezső
Erdős József pedig szelíd fiatal tanár volt, aki meg­ kinyomatott leveleit a hozzájok írt glossákkal együtt.
fontoltan kezdett beszélni az újszövetségi kathedrán. Meg­ Ez a füzet is azt bizonyítja, hogy a Gondviselés nekünk

1941 augusztus 31. áldja meg ezen­ Mit adjak az Úrnak jólétiért ? túl is jó egészséggel. kartársam és bará­ Szent harmatját lelkünk szomjazza. Most Végeredményben tehát akkor is ad. semmitől meg nem De fölkele az Úr én mellettem.. mutatja. adjunk hálát az Istennek ezért a ritka szép és igen becses Kedves Józsi Bácsi ! tartalommal teljes ajándékért 1. fogva. Engedje meg. mennyi vigaszt nyújtott gedje meg. Megoldoztad halálos láncomat. 1. Ösmerem az akkori és a mai nemzedéket. vagyok Melyért imádom Ótet naponként. Virágvasárnapján. Még egyszer megköszönve vigasztaló sorait. „Quand on veut comprendre Sírástól és botlástól ott nem félek. bízunk Benne ! Könyörgésemre hajtá kegyes fülét. un art. noha megaláztak engem. amit a mai fiatalok tvalán már csak mesének tartanak. zavart. Mint az egek áldott harmata : A szeretet szent illatját. Veled! Szeretettel üdvözli Debrecen. Leányomat nagyon megviselte ez az idő. szabadítsd meg lelkemet. tudományban. Nagy volt az én lelkemnek sérelme. Mert meghallgató az én beszédemet. művészetben. régi híve Szállj alá ránk. Az akkori nemzedékből már csak az arany diplo­ Hittem. Azok az És megmentett az én igaz Uram. Veled leszek Atyámmal : Kit az isteni szeretet Fogadd el e szent fogadásiomca ! Főpapunkká kent föl e végre. . I _L&fcitS—/:!SL l .. Szeretem és áldom az Úristent! ezek a szeretetben gazdag lelkek. . Debrecen. A zsoltárossal Isten előtt leborulva áldást kér életére Ö tagjait: szentegyházadat. híveidre. tudománynak. Azt ítéltem. Debrecen. 1941 április 6.nagy szerepet adott egymás életében. Imé mily szép és mily édes : Mert az Isten híveinek halála A testvérek. III." Midőn az Úr színe előtt járok. Isten Lelke. örökre a mi Főpapunkat. Ötven Azért mondtam minden embert hazugnak : évnél többre teszem a mi szíves. erkölcsben. örvendezvén a szent Sionnak . tisztelő. En­ láttuk. D. Kérem a Mindenhatót. Az egyszerű szíveket Te szereted. C s ánki Ben j á m i n. Egybegyűlnek mindenfelől. Imádom ezt a hű gondviselőt. mennyire szerette férjét.. és mint itt a példa V. Drágalátos az Űr szeme előtt. Mint mikor a drága kenet A mellyel a világ hurcolt magával. Itt naponként közelebb jutsz felém. ha együtt vannak. Szeretete erőt ad követelményeinek teljesítésére. A sok gondot mégis édesíti az én drága jó leányom és két árvája. Nyugodalmat az Úrnál találok. Kiválaszlál édes anyám keblén : 2. Erdős József van életben. 1943. ' Irgalmas vagy. 1936 december 2. mikor követel. Szolgád vagyok. kedves családjának virágzásával A hálának poharát én felveszem s a leghosszabb földi élettel. C s á n ki B e n j á m i n. de kivált most szeptember elejétől állít elébünk. s'adressait. hogy a bibliai És az Úrnak jótetteit hirdetem.. Isten meg fog segíteni. Most már az ő ügyök egészen az enyém. a járta. Erdős József. ki fölkented Országodban zeng a hálaénekem. 1943—1766. más Dr. július 8. I 'ÚI£l^i u^itai I Városi nyomda. Ma zűrzavar van és fertőzés az elmékben. CXXXIII-ik Zsoltár. szerető öccse Körülvett a halálnak kötele. Illatozd be lelkeinket. aki meg tudja hosszabbítni az árnyék­ nehéz órákban fokozott mértékben szükségünk van Isten életet : hosszabbítsa meg ezt. adalék lesz a Baltazár Dezső életrajzához. Gyötrelmei megtaláltak engemet. Ki mindennap idvességem munkálja. Elköltözött hű tanítványom. mint a legnagyobb Hű szívemnek az emberek hazudtak. érezve. Csánki Benjámin. Csánki Benjámin. hogy ide iktassam születésnapi ajándékul ked­ Lajosnak. jó viszonyunknak időtartamát s az Istennek adok hálát ezért. Szíves üdvözletemet küldve vagyok Kedves Józsi Bácsi! szerető öccse Midőn a 85-ik életévét betölti ma és belép a 86~ikba. Sok aggodalommal éltük előtt! Ő Szent Szeretet! Szentsége magas követelményeket az életet már két év óta. hogy itt kell hagynia azokat. tudományok mezejéről egy kis csokorral szolgáljak: Szent nevét áldom segítségiért. Ez a füzet becses Debrecen. il fant regarder l'áme du public auquel il Örvendezek az új élet fényének. hogy a sírban eltemet: IV. tom! A boldog viszontlátás élő reménvségében békesség Debrecen. Kérjük az Ő kegyel- Hálásan köszönöm kedves résztvevő sorait! A mostani mét továbbra is. . a köznek az életében is. követendő például az utókor és a jó barátok jóakaratára. aki 11 hét óta nagy lelki szenvedések sötét utait venc zsoltárát. a bibliai tudománynak ékessége. Kedves Józsi Bátyám ! Az Űr nevét segítségül hívtam : A bécsi arany diploma abból a korból datálódik. emberek minden tekintetben több emberek voltak. Alácsordul az Űr fejére. így lett Tiéd az én egész életem. akiket annyira CXVI-ik Zsoltárt: szeretett..