You are on page 1of 8

ÚJSZÖVETSÉGI FÜZETEK

SZERKESZTI ÉS KIADJA: Dr. ERDŐS KÁROLY
EGYETEMI NY. R. TANÁR, DEBRECEN, EGYETEM

XII. FÜZET 1945

TARTALOM: Erdős Károly, Az ember Jézus, (Rectori értekezés.)

Áz ember Jézus

Az emberiség történetében nagyon kevés azoknak a száma,
akik az emberi lélekkel a végre foglalkoztak, hogy az emberek tár­
sas életét ezáltal jobbá, nemesebbé tegyék. E kevesek közé tarto­
zik s azok közt a legismertebb : Jézus, az ember Jézus.1
Az az 1900 esztendő, amely földi tartózkodása óta máig eltelt s
az a rengeteg sok és legkülönbözőbb bírálat, amelyben személye
és a Róla szóló írások századokon át részesültek : immáron meg­
engedik, hogy a Róla szóló feljegyzések alapján tárgyilagosan vá­
zolhassuk tanítását és ennek megfelelő életét.

L
2
Tanítása hatalmas volt, mert nem úgy tanított, mint az
írástudók. 8 Tanításának az adta az erőt, hogy bár a mindennapi
életre adott tanácsokat, mégis a dolgokat és eseményeket nem csu­
pán a földi mérték szerint mérlegelte, hanem a szerte ágazó tétova
utak mellett mindig meglátta és megláttatta azt a lelki utat is,
amelyik felfelé vezet és amely nem zárható el senki elől sem.4
A) Az ember világ. A társas életben nem tanított a fennálló
rend ellen. Nagyon jól tudta, hogy ez széthúzásra és így pusztu­
lásra vezetne. Ezért figyelmeztette követőit és ellenségeit, hogy
amely ország, város vagy háznép magával meghasonlik, elpusztul.*
Az akkori Palesztinában fennálló hierarchikus berendezéssel
kapcsolatban hirdette, hogy nem jött a törvénynek vagy a prófé­
táknak eltörlésére. 6
1. 1T 2, 5 3. Mt 7, 29 Mk 1, 22 5. Mt 12, 25 Mk 3, 24
2. Jn 7, 46 L 4, 32 L 11, 17
4. L 12, 4k 6. Mt 5, 17

~~ 17 -

34 23 Jn 8. 2 19. 18 - . 25 Jn 16. 3kk 10. 44 8. hogy az emberek veletek cselekedjenek. 12 18. Mt 7. 39 16 L 6. 14 15 Mt 5. 39 22. Tudván azt. az ítélet mon­ dásnál : ne ítéljetek. a szelíd alázat ellenben lefegyverzi. Az e tárgyban hozzá fordulóknak határozottan meg­ mondotta : adjátok meg a császárnak. az egyik legemlékezetesebb történet leírása szerint." mégis tudta.' Elismerte a papi rendnek a társas életben elfoglalt helyét és jogait. hatványozottabban tapasztalható majd a világ részéről. vegye fel az ő keresztjét. 4.19 A felebaráti szeretet általános gyakorlati szabálya e z : amit akartok.17 Ez a parancs mindenkire kiterjed. 27—37 L 20. hogy lesznek ellenségei. előre megmondotta tanítványainak. Nem tanított a korabeli világi fennhatóság. sőt a békességes szeretetet hirdette. mert a hatalmasra rájön a nálánál erősebb.15 A felgerjedt és magát tettekre ragadó indulatot az ellenállás csak dühíti. arra utasította az általa meggyógyítottakat. 14 14. az vesse rá először a követ. ami a császáré. 34—37 17 Jn 13. Mt 8.11 A külső világ felé Jézusnak általános parancsa a szeretet: egy­ mást szeressétek. a római kormány­ zat ellen sem. füzet.28 Ez az általános szabály megmutatkozik negatív és pozitív formában. hogy a meggyógyult bélpoklosnak jelent­ keznie kell a papoknál. 29. Mt 10. n És ha ez megtalálható lesz a családban. 13. 21. az ítéletet meg kell előznie a szigorú önbírálatnak: vesd ki először a gerendát a te szemedből és azután gondolj arra. legyőző erővel figyelmeztette őket: aki kö- f*ám zületekHbűnös. lk 9. 21k 21 Mt 7. 12 L 17j.14 Ezért tehát a világgal való összeütközés esetén el kell szenvedni a mél­ tatlanságot : ne álljatok ellene a gonosznak. Mk 1.12 Jézus sohasem ígért zavai- talan földi életet követői számára : aki utána akar menni. hogy ki - vesd a szálkát. amely a te atyádfia szemében van. L 11. ö azonban a hozzáfordulókat elutasította: ki tett engem közötte­ tek bíróvá vagy osztóvá?9 Bár tanítása éppenséggel nem volt támadó a külvilággal szem­ ben. Jézus taní­ tása szerint tudni kell. 17 12. 23k 20.18 Kiterjed az ellenség szeretetére is. Mt 10. Mt 7." Amikor a világ bármiféle üldözése bekövetkezik.28 7.21 Ha mégis ítél va­ laki. 7 . Mt 12. hogy mutassák meg magukat a papoknak. 29 L 6. Hogy ennek bekövetkezése ne legyen meg­ lepő. L 12. 21 Mk 12. hogy a világgal szemben nem ad védelmet az erőszak. 41k 11. mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Negatív alakjában pl. megfe­ ledkeztek az ítélkezők." S amikor erről. Mt 5. 44. 2 XII. L 9.. 8 Tekintélyét szerették volna bevonni1 a földi jogszolgáltatásba. Mt 22. hogy a tanítása miatt meghasonlás fog lenni az ember legközvetlenebb környezetében is. látta. 17k L 21. hogy ne ítéltessetek. Mt 22. L 10.

2 38. 14—30 L 19. amit tehet elannyira. 1. 15. azaz olybá veszi felebarátját. 41. Mk 4. hogy a legtöbb bízatott rá.88 A boldog társadalmi élet alapja a tiszta erkölcs. akár szellemileg vezetők megfeledkeznek áldozatos szol­ gálatban megmutatkozó hivatásuk teljesítéséről: bekövetkezik a társadalom ama megrázkódtatása: jaj nektek gazdagoknak. Mt 25. 24. amelyet Jézus megbecsült azzal is. Mt 12.*2 Tehát mindenkinek tárva a lelke ember­ társai előtt már csak azért is. 23 . Jn 10. hogy 24. 24k 36. jaj nektek. 36.32. füzet. hogy a fer­ tőzött szív valaha is megtisztulhat-é? 4t Az ember legtöbbet a gonosz kívánság által árt magának. ha halál jár érte. akik a testet ölik meg. L 17.26 Aki pedig olyan kiváló.28 mint gyertyák fény­ lenek mindazoknak. akik a házban vannak2* és olyanok. amellyel a világba lépett. 16. 35 L 22. mert mindenkinek kötelessége em­ bertársaiért megtenni mindazt. Ezért a tiszta erkölcsiség őrhelye a tiázasság. 10 33. mint a földnek sója. 13 L 18. 80 Ha viszont az akár va­ gy onilag. Mk 9. 18 27. 14. aki életét adja a juhokért. de a léleknek nem árthatnak. 2 12—26 32. mert sírni és jajgatni fogtok. L 12. Mt 5. jaj nektek akik most nevettek. 21. 19. L 12. 34 37. megóvják azt a romlástól. 11 16." A valóság feltárásában és világosságra hozatalá­ ban megmutatkozó építő erő tudatában nem szabad visszarettenni az igazmondástól még akkor sem. 35 28. L 6. 22 25. mint a jó pásztor. az legyen mindenek szolgája.XH. 22 L 12.41 39. 19 - . 31. Mt 5. aki első. amelyre nyomatékosan intette tanítványait 85 és meg is tanította őket a leg­ szebb imádságra. 7. 22.2—12 26. sokat követelnek tőle és akire sokat bíztak. mert nincsen olyan titok. akkor fertőzve van a szíve88 és a fertőzött szív a bűn fészke. 25 Akinek sokat adtak.8' Nagyon valószínűtlen. Mt 15. Mt 12. 43kk 29. többet kívánnak attól. hogy min­ denki adós a társadalom iránt annak az adottságnak kamatoztatá­ sával. 9 L 11. 26 35. 12. 19. amely az egyén életében a tiszta tekintetnél kezdődik. Ha a te szemed tiszta.27 E tanításnak megtartásával a társas élet élén állók. mert nem kell félni azoktól. Mt 6. akik beteltetek. 1—11 30. 26. ha azonban gonosz kívánság okáért tekint ember embertársára. 40 40. mint kívánsága kielégítésének tárgyát. Mt 6. 4k L 16.41 de azzal is. 14. 7. Mt 6. Jn 2. mert elvéttétek a ti vígasztal ás tokát." Nem történik ilyen gyökeres fordulat ott.24 Nem élhet felelőtlenül senki szellemi képességei birtokában. hogy részt vett a kánai mennyegzőn. 5kk. Mt 5. 3 Az általános szabály pozitív formában azt jelenti.28. 48 34. mert éhezni fogtok. 31 Ehhez és az egész élethez az erőt az imádkozás adja. amely ki ne tudódnék. hogy ezért a teljesítményért köszönetet sem várhat. ahol a szív teljes­ ségéből szól a száj. a te egész tested világos leszen 87 . 15 Jn 4.

34 54. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől45. az is.53 számot kell vetni az építés elején a felmerülő költségekkel.58 a verembe esettet ki kell húzni.61 Meg kell becsülni a föld értékeit akkor is. mintha ezek más földi javakkal együtt ér­ téktelen semmik volnának. Mt 16. 20 - . aki azt gondolja. 34k. 8—11 Mt 25. 3—9 60. füzet.58 az állatot meg kell itatni. 23—35 44. 5 63. mint az elveszett juhot. mert ezeket a rozsda és a moly megemészti. 5 1—12. a tolvajok kiássák és ellopják47 és akkor a kincsekkel együtt elvész a szív. ha a kereskedő kutat a drágagyöngy után. 18 65.55 hanem gondját kell viselni. az élettelen világgal szemben viszont függetleníteni kell az embernek magát. L 14.62 szőlőmunkások.66 az elgurult drachmát. Mt 13. hanem azért. Mt 6. akik egész éjjel halfogásban fáradoztak. 12—26 48. 21 57. L 13.54 a meglévő vagyont nem szabad elvesztegetni. Aki örökös tulajdonának tartja a kezei között lévő földi va­ gyont.49 Mindez azonban nem azt jelenti. Tanításából nyilvánvaló. L 5. Mt 18.64 gírák. 19 56.48 Oktalan az a gazdag.44 Nem szabad engedni. ami tulajdonunknak látszik lenni. 28 53. 47.65) Hiszen semmit sem hozunk e világra magunkkal és nem is viszünk el semmit.26 58. L 14. Mt 21. holott a legközelebbi éjtszaka meg­ hal. 45 62.59 ha elvész meg kell keresni. Mt 13. Mt 10. L 14. hogy a föld élettelen javaival lenyűgözze a lelket akár csak rövid időre is. hogy gondoskodni kell a föld míveléséről. mert lényegében. Mt 6.86 42.4 XII. csak sáfárko- dásra adott vagyon (adós szolga. Mt 20. Mk 10. L 14. lMóz 1. 11. L 14.51 megérthető. 19k 51 Mt 13.52 nem róhatók meg azok. példázatait nem egyszer vette a lakodalmas népről42 és a földi kapcsolatok közül legbensőségesebbnek tartotta a házassági fri­ gyet. 7kk 52. 9—16. 46. 28—30 64. 15 66. 9. L 5. hogy sok esztendőre eltett javai biztosítják jólétét. Mk 6. de a távolabbi jövő felől sem: ne szerezzetek tehát se aranyat. 4—7 Mk 2. 19 . már pedig az egész világ nem ér fel az ember lelkével. 1—16 45. 24 61.50 jó magot kell abba belevetni. Mt 12. 13 1—9 L 20. 9. 33—40 Mk 12. L 15. 8—10 43. L 15. mint tette a tékozló fiú. Jézus tanítása szerint az embervilágban el kell menni az embertársak áldozatos szolgálatáig. ha azok máséi. 16—20 59.57 az igásokat megpró­ bálni. 15.48 nem azért. 49 L 12. 8 55 L 15.63 gonosz munká­ sok. L 19. se ezüstöt. 50. az a földi kincsekkel együtt könnyen elvesztheti lelkét. az élet iránt való bizalom is. Urnák kell lennie a világ felett amaz ősi parancsolat szerint: tölt­ sétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá. Mt 6. hogy Jézus a vagyont sem­ mibe veszi.48 B) Az élettelen világ.

mint ahogy látszottak. L 4. És mivel önmagukon tapasztalták. Mt 23. amely királlyá akarta tenni. népe. hogy Jézus olyan életet él. 47 76. 34 71. 24k 79.74 Amiként az emberi társadalom érdekében Jézus.70 külsőleg tiszták. füzet. 81. Mt 23.78 má­ sokra elhordozhatatlan terheket rakok.82 De nem kereste a mártíromságot sem. 17.83 67. Mt 11. tanítványai ezt az üzenetet vitték neki Jézus környezetéből: a vakok látnak. 8 szombat napokon szokása szerint elment a zsinagógába. 4 68. Jn 6.67 Csak a képmutatók nem lettek mások.69 az emberi rendeléseket eleibe teszik Isten parancsainak.79 eledele a mindennapi ételekből állott. 10. 1—10 L 19. II. Mt 21. Mt 17. 46 78. belsőleg fertőzöttek.72 külső feltűnést és megtiszteltetést keresők. 29kk Mk 11. Mt 8. Mt 23. 7. 21 - .77 Bár munkálkodott 78 nem gyűjtött magának kincseket. 14. 83. amennyin a keresztfa tövében megosztoztak és a köntöse. a halottak feltámadnak és a sze­ gényeknek örvendetes híreket mondanak. 55 69. aképpen ezek ádáz ellenségeivé lettek. 13. 9. L 20. Jézus ezeket tartotta a maga. leselkedtek Jézus után. Mert el nem tudták képzelni. mint vakoknak vak vezetőit. hallgatósága. ahogy tanított. 15 72. L 11. 25kk L 11. Jn 5. 12. Jn 2. hogy minden kegyeskedési tö­ rekvésük mellett sem tudtak igazakká lenni. holott erre való törekvésükben éppen ellenkezők voltak lélekben. Amikor előhírnöke: Keresztelő János érdek­ lődött a munkássága iránt. mert egyáltalán nem csüggött a földi vagyonon: nem volt fejét hol lehajtani. L 9. Mt 12.71 a múlt bűneit kárhoztatva ugyanazokat cselekvők. 13.80 Összes ruhája annyi volt. Mt 15. 14. 5 C) A tanítás hatása. Pedig ilyet élt. 1—11 82. a sánták járnak. 14 75. mint amilyet tanít. mikor leleplezte őket. amelyre sorsot vetettek. Ezek ellen mint a hazugság álor- cás képviselői ellen küzdött szünetlenül. L 23. mert ezek másoknak tüntették fel magukat. Az Általa hirdetett ige hallatára. a poklosok megtisztulnak. 19 70. Jézus tanításának nagy volt a hatása. a Róla szóló iratok adatai szerint. Jézus úgy élt. 16—22 77. a tanításában ostorozta a képmutatókat.XII. 46 29kk .68 akik színből vallásosak. de maguk azokat ujjukkal sem érintők. Mt 11. 5 74. 16 80. mindenki mássá lett. 5. az egész em­ beri közösség igazi ellenségeinek. 1.76 ünnepe­ ken Jeruzsálemben a templomba.81 Nem kereste a földi dicsőséget: elvonult a sokaság elől.39 12. A fennálló rend elismeréséül megfizette a templomadót. 20. a siketek hallanak. Mt 23. L 20. 73. 14k.

13. mert Jézus nem engedte meg az ellenállást.08 tanácstag.197 de volt köztük vámszedő is. Csalódtak. hogy tanítványait megmentse. 22k 35. Mt 15. 46 L 16 20 124. 1—42 11—26 117.94 Megbecsülte a kü­ lönböző foglalkozási ágakat: tanított aratóról. 27. Mt 22. Mt 13. 15kk 95. 24 112. 20kk 105. 27.129 és szeretettel fogadta őket magához. 14 106. 34. Mt 8. 32 L 100.84 Részt vett az emberek örömében85 és gyászában. Mt 8. 35 103. Mt 9. 5. 120. Mt 26.119 bélpoklosokat. szelíden szólt: ha go- 84. Mt 20. L 19. Jn 11. vámszedő. 16. Mt 9. 39 Mk 99. Mt 9. aki követői körében összehasonlíthatatlanul első volt s akit méltán hívtak tanítványai Uruknak és Mesterüknek. 23. 3—8 Jn 9. 37k.13—15. 88.125 egyedüli gondja csak az volt. Gyakorta buzgón imádkozott. 29 Mk 122. 111.6 XII. 41kk 107.119 A korabeli gondolkozás semmibe se nézte.112 ördöngöst. 15. 36.195 szőlőművesről.4 L 5. Mt 13. 94. Mt 17. 32. 8 125. 16. Mt 25. Mt 7.111 sőt meggyógyította a benne bízó bete­ geket : gutaütötteket.97 gazdáról. Jn 2. 1—21 108. L 22. 46 Jn 9. 45 96. 28k. Mt 13. Mt 15.99 kereskedőről.118 holdkórosokat. 20kk. 22kk 6. Mt 13. 18kk L 8. Mt 4.128 hogy az úgy­ vélt védekezőket erőszakkal leverhessék.116 sántát. gyalázták. 5kk 104. L 19. a szolgá­ lat kiábrázolásául megmosta tanítványai lábait. Jn 10. Mt 9. fegyvereseket is küldtek. 16 Mk 12. 31 Mk 116.95 bíróról. amikor távol akarták tőle tar­ tani. 22. Jn 12. 91 mun­ kásokról. 30 89. 22k. Jn 4. 1 .126 Amikor csúfolták. sem rangjuk szerint. 46. 30 90. L 18.196 tanítványai egy részét halászok közül választotta. 12.124 Hüvelyébe parancsolta a vé­ delmére rántott kardot. Mt 12. Jn 13. Jn 18. 30 91. 6 123. 2 1. 2 12. 2—10 1—16. Mt 19. 27. Mt 18. Jn 15.100 királyról. Mk 10.1*1 És Ő. 9 13kk. 10 87.*6 földmű­ velőről. 25 17. kanáneai asszony88. 12. szótla­ nul szenvedte127 és amikor arcul ütötték. L 4. 1—15. Mt 20. 20. 26. 9. Mt 8. farizeus. 32. 11.86 Nem tett különbséget az emberek között nemzeti eredetük szempontjából (kapernaumi százados87. Mt 14. 52. 23. Mt 9. 52 98. 35. 30 Jn 109.198 pásztorról/ 94 pénzváltóról.91 Akikkel szólott. 9. Amikor éjjel orozva rá küldték a tömeget. füzet. 16. 2—6 110. lekicsinyelte és gúnyolta a gyerme­ keket . 1—15 114. Jn 19. 14.92 zsinagógafő. Mk 10.114 elszáradt ke­ zűt. 12. Jézus pedig ezeket állította az ártatlanság mintaképeiül. 12kk 127.122 Ellenfelei mindezt nem hitték Róla.119. 22 - . 18—22 121. samáriái asszony89. 8 1—15 L 13. mert nem tekintett az emberek személyére. 37 10. 20. 1—11 102. 126.10 86. Mt 9. 24—29.113 vérfolyásost. 13 115. Mt 9. 97. 1 " orvosról. 26.98 házépítőről.199 kol­ dusokat. 12. 45k 113. 4—15 4. Mt 9. 6. 32 101. görögök").198 Nem nézte le a társadalom kitagadottjait: a vakokat. Mt 26. Mt 15. azok között volt írástudó. 1—6 93. 51 Jn 18. 15 92. Mt 9. 22. L 18. 23 118. 14.115 némát. 2 .117 csonkákat. Jn 3.

emlé­ kezzél meg énrólam. akik a pogány százados után mondják a vallomást: „Ez az ember igaz vala !" m Gyermekségemtől fogva ez a Jézus tanít engem és tanszéke­ men ezt a Jézust tanítom és az Ö tanítása szerint igyekszem élni. 42 129. Rector. Erdős Károly e. szeptember 16. cselekszem ezt abban a meggyőződésben. imádkozik. hogy Tőle a jelenvaló világ is tanulhat! Debrecen. még csak nem is dorgálja. 128. „A gáncsoló farizeusok biztosra vették. miért versz engem?1"8 Ellenségei diadalukat akkor várták. amikor a keresztfán füg­ gött. 1945. bocsásd meg nekik. tégy tanúbizonyságot a gonoszságról. Jn 18. Dr. L 23. L 23.67 132. ha pedig jól. 23 130. Baltazár: Elég nékem az Isten kegyelme 1.181 Ezt a lelki fölényt látták meg Benne emberöltőnként azok. 47 . még csak nem is tanítja. hanem kér.XII. Amikor most Róla bizonyságot teszek. könyörög érettük:129 Atyám. L 23."180 Ekkor látja meg Benne a Vele felfeszített gonosztevő azt. nem is inti. füzet 7 noszul szóltam. 23 - . 34 131. amikor eljössz a Te országodba. i. Aki több mint mindennapi ember és így esedezik Hozzá: Uram. hogy a méltatlanul szenvedett halál kínjai átokra nyitják meg Jézus ajkát" és ime „nem átkozza ellenségeit.

Erdős Károly. A Jelenések könyve 38-as revíziójának bírálata. Ára 50 fillér.. 6. Hall Caine : Krisztus élete című könyvéről L. Erdős József. 4. 8. 3. füzet. Miképpen állhat meg a Máté 23 :34 verse ? — Lic. Pál apostol római levele 12. Erdős József. — Ecsedi A. Néhány megjegyzés az új Károli-revízió próbafüzetére. részének ér­ telmezése. füzet. Ára 50 fillér. Karner K. 9. Az újszövetség magyar fordításai a refor­ máció óta. Pál apostol római levele nyolcadik részé­ nek értelmezése. . füzet. Erdős József. Erdős Károly. Pál apostol levele a Rómabeliekhez (könyvismertetés). — Nyíljanak meg szeme­ ink. Erdős Károly. Az „újszövetségi Füzetek" eddig megjelent számainak tartalma: 1... Az első tíz füzet ára egyszerre rendelve 5.és Káldi-féle fordításában. 5 füzet. füzet. Az első teljes magyarnyelvű újtestamen­ tum. — Karner K. Átdolgozás vagy revízió. Ára 40 fillér. 2. Ára 40 fillér. füzet. füzet. — Alázatosság. II. — Az újszövetség fordításának alapelvei példákkal. Ára 40 fillér. Ára 1 pengő. (könyvismertetés). füzet. Ára 50 fillér. Ára 40 fillér. füzet. Ára 2 pengő. 11. Ára 40 fillér. Erdős Károly. Ára 1 pengő. A legnagyobb apostol (könyv­ ismertetés). Pál apostol római levele 9—11. — Orosz Árpád. 10. Az alít ige az újszövetség Károli. füzet. Erdős Károly. Dr. Ára 80 fillér. — Erdős Károly. Erdős Károly. Az újszövetség debreceni kiadásai. füzet. részének értelmezése. Máté evan­ géliuma (könyvismertetés).50 P. 12. Erdős Károly. Az ember Jézus. füzet. Név^ és tárgymutató az első tíz füzethez. 7. Komjáthy Benedek zárójelei és synonym- jai. Erdős Károly. Erdős Károly.