You are on page 1of 8

& Mfo

AZ EGYHÁZ ÉS Á VILÁG

DR. ERDŐS KÁROLY

DEBRECEN

1942. NOV. 8.

. Debrecen.\ Városi nyomda. 1943—771.

minden percében mindenható Teremtőjére. tele van csodálatos szépséggel. mert erről tanítja Idvezítő Urunk. Keresztyén Atyámfiai! A világ szónak az újszövetségben három jelentése van. mert eltorzult rajta Isten képe és hasonlatossága. mert akarata van a jóra. de azt véghez nem viheti. Ennek gyönyörűségét meglátni. AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG / Lekció : János 17 : 14—23. Alapige: I. hogy az ő egyszülött Fiát adta. amikor e szó hallásakor a teremtett mindenségre vagy annak csak a földön szemünk elé táruló részéré gondolunk. Ez a viláj* nem szép. amelyet nem keU szeretnüíik. á gonosz osztály­ része. 3* . Az. megvessük ezt a világot? Ezt nem tehetjük. nagyot-kicsinyt egyformán látó. hogy ne szeressétek a világot: nem az Isten-terem- tette szép világot érti. Ha Isten így szerette.Ne szeressétek a világot!*6 Az a világ. a mi mennyei édes Atyánkra mutat.. be van rendezve bölcs gondossággal és irányítja a végéremehetetlen. el ne vesszen. Í " • . törvényeit kutatni és folyását vizs­ gálni lehet és szabad. hogy úgy szerette Isten e világot. A világon érti az újszövetség a bűnöse de megváltás után sóvárgó embervilágot is. mert ezt a világot szerethetjük. Lenézzük. Ez a világ gyarló. hiszen minden parányában. 16). amelyik az Éden kertben csak a tiltott fából állott. Jelenti azt a világot. hogy aki hiszen Őbenne. János 2 : 15—17. Ez a világ mint Isten alkotása. akkor nem vonatköz- hátik rá alapigénk intésé : . hanem örökélete legyen (Ján 3. áhítozva vágyakozik szabadulás után. Ez a világ nyög a bűn terhe alatt és érezvén annak roskasztó súlyát. mert mi magunkis benne vagyunk! De nem"tehetjük azért sem. gondviselő Fel&ég. nyomorult. amelyet mi is értünk. Amikor alapigénkben az apostol arra figyelmeztet.

amelyik mindenestől a gonosz uralma alatt van. Ezzel a világgal nem lehet közösségünk. a Szentlélek temploma. Erre . és mini a gonosz osztály­ része. mert erre a világra mondja az apostol: . ami az idegeket izgatja. bár a Szentlélek templomának ajtajai. Az a világ ez. nem akarja ismerni a keresztyén- séget. élvezetet szerez. nem a szépet és a jót engedik a testhez és nem a nemest és tisztát sugározzák kifelé. amire idvességünk érdekében szükségünk van v Ez a lelki táplálék nincs meg a világban. egymással ellenkező gondolkozás azért. Mit adhat a világ? Mi van a világban? Az apostol ezt három csoportba foglalja : a test kívánsága. hanem e világból való.4 de amelyik fokozatosan növekedik. Ami e cél elérését munkálja. A test. hanem azt. amelyek naponként megülik lelkünket és épúgy* képesek elszakítani a gondviselő Istentől. amely nem adja meg lelkünknek azt. szaglás. nem az Atyától van. ami a testnek gyönyörűséget.Ne sze­ ressétek a világot!" Az apostol nem úgy ír olvasóihoz és nem úgy szól hozzánk. Az érzéki testben az érzékszervek. mint amennyire a földi javak­ nak tékozló pazarlása képes elszakítani az áldásokkal megaján­ dékozó mennyei AtyátóL Elszakít pedig mind a két. Pál apostol tanítása szerint. az Isten országának ellentéte és a mulandóság leendő martaléka. s6t gyűlöli ezeket. á meg- pattanásig. mert mindegyik a test kívánsága. mértéktelensége. A test kívánsága az ízlés. ami ebien van. az a test kívánsága. E templom rendbentartása úgy. ínint kiskorúakhoz. Idvezítőnk tanítása szerint a test lámpása a szem. magában foglalja a bűnre csábítás egész területét. amely nem akar tudni Krisztusról. épúgy idegenkednünk kell attól a világtól. a szemek kívánsága és az élet kétkedése. mert nem adja meg nekik egyik sem a létezés alapfeltételeit. tehát nem is adhatja. tapintás túlságos elhalmozása. amely nem az Atyától. mert mindaz. De a test kívánságához vehetjük azt a sok gondot. tépelődést. hogy azért ne szeressük a világot. Amiképpen nem szereti a tölgyfa a kopár kőszálat és a búza a sívó homokot. ami az izmokat feszíti a roncsolásig. az a test rendeltetése és ezt a ren­ deltetést Isten segedelmével be is tölthetjük. a test szükségleteiért való aggódást is.. Megokolja. hogy mindenkor készen legyen hivatása teljesítésére elsőrendű és legfontosabb kötelességünk. Ami'ezen Jdvül van.

hogy vesse le magát a templom tetejéről (az élet kérkedése): és azt monda . hbgy a romboló gépek­ nek irányt mutasson. hatalmával. ha a te szemed tiszta. A kísértő a múltban is ezekkel az eszközökkel dolgozott. Egész társaséletünkre nyomasztólag hat. élet kérkedése a külső pompa. csodálttá. százado­ kat paozgató eszmék termelésével. : Az az élet. szóval mindazzal. amint ma is bűnre viszi az embert a világ. nem az az élet. mint a minket éltető világosságra mindenekfelett vigyáz­ nunk kell. úgyvélt okossága és bölcsesége kisugárzásával. Ébredne-e benned vágy az idegen virág leszakí- tására. Áz. ha­ nem a világból való. amelyiknek kérkedéséről az apostol/szól. az emberek tömege ámulatának és ^ hiú dicsőségnek hajhászása és irányit tása. Mert nem új dolog ez. A biblia első lapjain olvassuk. Isten törvényét megcsúfoló bűnös gondolatra és cselekedetre. S az evangéliom első lapjain olvassuk. mert a szemek kívánsága nem az Atyától. azután megmutatta neki a föld összes országait (a szemek kívánsága) és csábította. amikor a szemek kívánsága elfelhőzi a lélek sugarainak út]éit. a test kényelme. amint hogy az volt a múltban is. bámulttá. 5 tehát. s hogy kedves a szemnek (a szemek. parancsoló szava messze hangzásával. emberi seregek léig ázásával. hogy neki az élet Krisztus. magasz- talttá teszi. sem nem. sokkalta leverőbben kell érezni az^embemek azt. épúgy a test tagjai között kicsinynek mondható szemek kívánsága is óriási veszedelmek számba tár kaput azért. hogy a kísértő monda Jézusnak. hogy változtassa a köveket kenye­ rekké (a test kívánsága). a mésszé jövendőre irányt szabó klasszikus művek létrehozásával. hogy jó az a fa az eledelre (a test kívánsága). amelynek fejedelme Krisztus. amikor sötétség ül a városra. a renyhe nyugalom. ártatlan lenne? Amiképpen a vak sötét­ ségben a legkisebb fény is elégséges arra. amelyről Bál apostol azt mondja. A szemek kívánsága ébreszti fel a vágyat a külső világ birtoklására. kívánsága) és hogy kívánatos az a fa a bölcseségre (az élet kér­ kedése) : szakasztott a^ért annak gyümölcséből és megtörtént a bűnbeesés egész azon a módon. látá az asszony. a vagyon szerzésére. Ez az élet kérkedése is a világból való ma is és az lesz a jövendőben is. Az ilyen élet kérkedik nagyságával. a gazdagság elnyerésére és sok-sok. ami az embert az ember szeme előtt naggyá. hogy a kígyó szavaira hallgatva.

. A tegnapi és mai ember azt gondolja. Keresztyén Atyámfiail Titeket e szent hajlékba lelkeitek szomjúságának kielégítése után való vágyakozásotok mellett az a gondolat is vezetett. emlékkövekben. a sírba. Egyetlen kor sem mutatja jobban ezt az igazságot. amely végtelen erejével megtartja az örökké­ valóságra. nyugalma. megmarad örökké. azaz értelmi. elerőtlenül és a rombadőlt világ után tehetetlenül hanyatlik a feledésbe. tartósnak hitt maradandósága?! Már csak a történelemé. érzelem. a m i ' n e m meddő. könyvekben. mert nem e világból való. ebben a szeretetben élve fogódzik az ember az örökké­ való szeretetbe. annak ké­ nyelme. teljes lelkünkből. hanem élet. vagy üresség. amelyik mostanában adja át helyét az utána következő nemzedéknek. Az ember szíve nem olyan tágas. hogy megférjen beriHe a világ szeretete és az Atya szeretete. amint az apostol mondja : Aki Istenukaraíát cselekszi. mint az az emberöltő. a második Ádám : Krisztus győzött. a pusztulásba. teljes'elménkből és minden erőnkből. mert ellankad. Ha tehát az Atyával való szeretetben akarunk maradni. mert a világ elmúlik és annak kívánsága is. S ha választanunk kell. ami e világból való. tudni kell Jézusunk főpapi imádságának előbb "hangzott szávai és más tanítása szerint is. hogy örök a világ és maradandóságot kíván magának áHítani vagyonban. hogy* nem érdenies szeretni e világot. Pedig elmúlik a világ. Ekként csele­ kedve. mint magunkat. érzelmi és akarati tevékenységünk teljességével és szeretnünk kell felebarátainkat. el annak kívánsága is. engednünk kell az Ő akaratának.. Hova lett a múlt világ. hogy aki a világot. mert az Isten szeretet. ami nem egyéb. nem fehetünk jobbat. élő fákban. ha ugyan a törté­ nelemé. vagy á / történelem lapjain. amely az ötökkévaló Atyához fűzi. hogy az ige világosságánál megértsétek az egyház és a világ egymáshoz való viszonyát. hogy: távozz tőlem Sátán! Az első ember elbukott. mint az Atya szere­ tetét válasszuk. Meghallván tehát a világ szeretetéről és az Isten szeretetéről szóló tanítást. hogy Ö az Atyával egy. az igazi szeretet. Így bizonyosodik meg. nem terméketlen szavalás. Nem szabad .6 Jézus. képessége. dicsekedése. a múlót szereti. mert ahlioz ragaszkodott. Alapigénk meggyőz arról is. S a világ elmúlik. elevenség. nincs meg abban az Atya szeretete. mint szeretni Öt teljes szí­ vünkből.

a világban való érvényesülésre. de még ha szemet kápráztató fényszóró lenne is. Pál apostol hatalmas meglátása szerint az egyház épület. ami a világból való (Ef 5. mások elnyomására. min." Emlékez­ nünk kell tanítványaihoz mondott figyelmeztetésére is : „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. amely­ nek olaja nagyon hamar elfogy . sömörgőzés. hanem pislákoló mécses. hogy szent legyen ." Tudni kell azt is. hogy végy ki minket e világból. a hívek közössége sem teheti. ellenségeskedést támaszt. Atyámfiai! Mi e világban élünk. úgyhogy helyén rettenetes sötétség árad szerte. nem lehet tehát rajta . ők is egyek legyenek mibennünk. hogy a világ felé forduljunk az Isten szeretete helyett. vagy valami afféle. de amelyik mindenestől más. / felednünk eme fohászt: „Amiképpen te Atyám. Ha a külsőségekre. Krisztus nevében a maga hatalma gyarapítását munkálja : akkor nincs meg benne az Atya szeretete. Ha az írás tanítása szerint egyenként nem tehetjük azt. Atyánk. én bennem és én te benned. az elemi rázkódtatások szét­ tépik vezetékét. hogy a világot szeresse. görbe utakon elérhető sikerekre törekszik. hogy mennyei Atyánk szent Fia érdeméért minket az igaz egyház tagjaiul kiválasztott. ebbe az örökkévaló alkotmányba nem lehet beleépíteni a világból a mulandóság porló tégtet- darabjait. a szentek egyessége. 27). mint a világ. . h^gy Krisztus a fő. akkor az egyház. szeplő. vagy ha tagozatai­ ban gyűlöletet szít. elismertetésre. amely test által uralkodik a világon. mi a tagok. amelynek Ő a feje. Az Egyház Krisztus teste. hanem hogy őrizz meg minket a gonosztól. földi számarányra. az egyháznak. vagyonra. megsajtalano- dik. a földrengések." Ámen. . Ezért nem lehet Wróbb és más kérésünk.t a Holttengerből előállított tisztátalan iszapos só és elveszi méltó ítéletét. A világra tekintő Egyház nem a világ világossága. amely szép renddel rakatik egybe. de hisszük. lévén a szegeletkő maga Jézus Krisztus (Ef 2. tagjai vagyunk annak a testnek. Az egyház Krisztus menyasszonya.dicsőségre. melynek feje Krisztus. 20—22). Áz ilyen egyház elveszíti ízét. amely fénylik. hívei lelkének megbékózására. mint amit Urunk esedezett érettünk főpapi injádságában : „Nem azt kérjük. akit önmaga elé állít dicsőségben úgy.

ISmfflSi*fó!lí!il —i2L&a£-/l§£l~ .