You are on page 1of 60

K O M T

A betegek iránti nagy szeretettel, alapos szakmai
felkészültséggel és bibliás hittel megírt füzet hasz­
nos olvasmány lesz különösen a beteget ápoló
családtagoknak, beteglátogatóknak, lelkészeknek,
de még orvosoknak is.
Cseri Kálmán református lelkész
A lelkigondozás egy kis gyöngyszemét tartja kezé­
ben az olvasó, amelyben egy keresztyén orvos
osztja meg velünk - közvetlen módon - saját lelki­
gondozói tapasztalatait. E dolgozat szép példája a
lelkigondozás fontosságának és sokszínűségének.
Blázy Árpád evangélikus lelkész

Koch Béla doktor úr könyve mélységes hitből és
sok-sok orvosi tapasztalatból született mű, és a mai
magyar társadalom számára különösen időszerű.
Mindnyájunkat érint!
P. Prof. Nemeshegyi Péter S. J.
A szerző magyar faluban dolgozó családorvos, aki
mindennapi orvosi gyakorlatában vezérelvként éli
meg Istenben való hitét. Kívánom, hogy magvas
gondolatait minél többen haszonnal forgassák,
szakmabeliek és hozzátartozók egyaránt!
Dr. M argittay Erzsébet, családorvos

K O M T

Dr. Koch Béla

Hit
és
betegség

KOMI
Budapest ♦ 2005

hu . 2005 Kiadja a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 1111 Budapest. Drenyovszky Irén ISBN 963 218 811 X Terjeszti: Flarmat Kiadó 1114 Budapest. Bukarest utca 3.harmat. Karinthy Frigyes út 23. Copyright: Dr.hu Web: www. Koch Béla. Tel.: 466-9896 E-mail: harmat@ harmat. Felelős kiadó: Dr.

............................................... Gondolatok a bűnbocsánatról........... 39 VI..............59 Utószó.... 51 VII............ 29 V... 9 I.... 55 Befejezés............................. Imádkozás a gyógyulásért... A beteg és a gyülekezet.................... A gyógyíthatatlan beteg................................ A beteg és a kórház..... 25 IV.... 19 III....11 II......... 7 Bevezetés... A beteg és a zene..............................Tartalom Ajánlás...................63 . A beteg és a család................................................................................

. A szerző magyar faluban dolgozó család­ orvos. A megfelelő pillana­ tokban vállalja a betegágy mellett az ige hirde­ tését. Látásmódja a mai magyar egészségügy problémáiról egy hivatástudattal élő keresztény orvos szemléletét tükrözi. A szerző jó stílusérzékkel és bátran ír a mai gondokról. az otthonápolás. és az irgalmas és megváltó Jézus Krisztusban való bizonyságtevést. A gyógyíthatatlan beteg. A já n l á s Örömmel adjuk közre a KOMT legújabb kiadványát. Izgal­ mas esetleírásait minden családorvos magáé­ nak érezheti. ilyen és hasonló problémákkal ta­ lálkozunk naponként. a nehézségeket nem depressziós tehetetlenséggel. hanem keresztény remény­ séggel tárja az olvasó elé. aki mindennapi orvosi gyakorlatában vezérelvként éli meg Istenben való hitét.

lelkészi.8 H it és betegség a kórházba küldés dilemmája. Margittay Erzsébet családorvos a Tál és Kendő szerkesztője . és tanácsokkal lát el. a betegek javára és Is­ ten dicsőségére! Budapest. felvállalása valamennyiünk kötelessége. Bemutatja. mindenkit a maga területén. Dr.mind-mind orvosi. hogy a „sikeres” megoldás egyetlen csomó­ pontban sűrűsödik: Jézus Krisztus. Összefogást sürget. július 4. Kívánom. 2005. az utolsó napok végigkísérése . hogy magvas gondolatait minél többen olvassák. ke­ resztény feladat. haszonnal forgassák szakma­ beliek és hozzátartozók.

6-7) B evezetés Az orvostudomány fejlődése ellenére ma Magyarországon több 45-64 éves korú férfi hal meg.és érrend­ szeri. daganatos betegségek. s lelki bajait követik a biológiai elváltozások. hogy nem elég a testi panaszokkal foglal­ kozni. . a lélek is gyógyításra szorul. mint a két világháború közötti évek azo­ nos időszakában. erősödjetek meg a hit által. Kopp Mária egyetemi tanár írja: „Aki gazdasá­ gi-társadalmi problémái miatt elereszti magát. ♦ Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jé­ zust.” Háziorvosként mindezt megerő­ síthetem. előbb-utóbb megbetegszik. A leggyakoribb halálokok (szív. az Urat. és úrrá lesz rajta a tehetetlenség. és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb! (Kol 2. Dr. alkoholizmus) hátterében ott találjuk a lélek betegségeit. Mindennapi munkám során felismer­ tem. amint tanultátok. éljetek is őbenne! Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne.

amelyet ez a kis könyvecske közvetít. hogy a testi és lelki szenvedések alatt ráébresszem a beteget arra. Istennek legyen hála! Balatonszabadi. amelyből bármikor meríthet. Minden jóért. és kivezethet a legmélyebb lelki válságból is. Vigaszt nyújt a magányban. 2005 tavaszán . hogy Krisztus evangéliuma olyan forrás.10 Hit és betegség Ezzel az írással az a célom. Erősít és gyógyít a hit által.

Ezek je­ lentős része is korán válással végződik. Országunk né­ pessége évről évre fogy. A BETEG ÉS A CSALÁD A család mint a társadalom alapsejtje nap­ jainkban komoly válságban van. Sokan már a közeli nemzethalál vízióját emlegetik. és nagyobb az életesélye. széthulló családban élő embernek (Dr. Sajnos nem alaptalanul. A család életében a betegség megjelenése nagy próbatételt jelent. mint a magányos. A családok 39%-a gyermektelen. Az eredmény: kóros személyiségfejlődés annak minden későbbi következményével. A folyamat leg­ nagyobb kárvallottjai kétségtelenül a gyerme­ kek. és egymásra figyelő közösségnek a tagja. Kopp Mária egyetemi tanár) I. A tendencia jelenleg megállíthatatlannak tűnik. ♦ Akinek biztos a családi háttere. A házasságkötések száma minden eddiginél alacsonyabb. 34%-uk egygyermekes. az védettebb a lelki betegségektől. Ugyanakkor a beteg . Egyre gyakoribb az élettársi kapcsolat.

agylágyulás. áldozatvállalása tartja élet­ ben. ♦ 62 éves férfi beteg féloldali bénulással. magas vérnyomás. tüdőem bólia. a jó példák száma jó­ val magasabb. most már nyolcadik éve. A helybeli plébános hetente látogatja és hitében erősíti. Látogatásaim során ezzel kap­ csolatban számos pozitív és negatív tapasztala­ tom volt. A család szeretete. ágyban fek­ szik.12 H it és betegség számára nagyon fontos lenne a nyugodt. meleg családi légkör. Mindez a gondos ápolásnak köszönhető. Lánya otthonában ápolja.szinte hihetetlen . Mindezekkel kapcsolatban csak a legszükségesebb időket töltötte kórház­ ban. ♦ Egy jelenleg 80 éves nőbetegem et 8 évvel ezelőtt betegségek sorozata érte: cukorbaj. Mozgásképtelen. sú­ lyosan elesett állapotban került haza a kórház- . A kommunikáció csak néhány szóban és mozdulatban nyilvánul meg. Állapota ellené­ re . alsóvégtagi mélyvénás trom bózis.nincs felfekvése. Hála Istennek. gyom orvérzés.

Közben csendesen beállt a halál. mély depresszióba zuhant.A beteg és a család 13 ból. ♦ Egy 73 éves férfinak cukorbetegség talaján kialakuló verőérszűkület miatt mindkét lábát amputálták. Az orvosok csak napokat jósoltak neki. Végtele­ nül hálás volt Istennek minden napért. amelyet még családjában tölthetett. hogy a szeretett édesapa megszabadult földi szenvedéseitől. A család fájdalomtól összetörtén. hogy még tíz hónapig élt. sokat beszélgettünk. és rövid beszéd­ ben köszöntem el tőle a család nevében. Rengeteget szenvedett. fiával és menyével álltunk az ágya mellett. Felesége olyan odaadóan és gondosan ápol­ ta. de azzal a tudattal búcsúzott. Isten hívó szavát elfogadva örök nyugalomra és békes­ ségre talált. Ezt követően együtt mondtuk el az Úrtól tanult imádságot. . Életked­ vét elvesztette. Rendszeresen lá­ togattam. Gyak­ ran látogattam. Életének utolsó perce­ iben feleségével. Felesége hűségesen és kitartóan ápolta. Igét mondtam. Próbál­ tam lélekben erősíteni. Mindig mosollyal fogadott.

. Másutt anyagi vagy szociális okok miatt nem tudja a hozzátartozó felvállalni az otthoni ápolást. intimitását más nem pótolhatja. hanem az élet minőségét is összehasonlít­ hatatlanul kedvezőbben befolyásolja a kórház­ zal vagy egyéb gyógyintézménnyel szemben. Kiemelkedően fontos a lelkész rend­ szeres látogatása és szolgálata. Ezért van egyre nagyobb igény napjainkban a különféle ápolási intézményekre. szeretetteljes családi légkör képes a beteget lel­ kileg legjobban támogatni. hogy ki és hol végzi a lelkigondozást. Ha a házastárs már meghalt. hogy az otthoni ápolás nemcsak a beteg életét hosszabbítja meg. A gyermektelenség és a családok szét­ hullása mindezt lehetetlenné teszi. Nagyon jó hatása van az igeolvasásnak és a lelki beszélge­ téseknek. A magyarázat kézenfekvő: a meleg. Meggyőződésem. gondoskodó. Az otthoni környezet egyedisé­ gét.14 H it és betegség A leírt példák jól szemléltetik a család pozi­ tív szerepét. Az sem mindegy. A lélek erősödése pedig nagymértékben enyhítheti a testi pana­ szokat. a gyermek feladata lenne a szülő ápolása.

A döntés az orvos számára nem könnyű. Legtöbbjük valósággal retteg attól. Egyszerűbb a helyzet. és az életfolyamatok visszafordítha- tatlanok. segítő támoga­ tása szükséges. Az egyre eleset- tebb állapot ellátása gyakran emberfeletti helytállást kíván. hanem lelkileg is na­ gyon nehéz. agóniáját.A beteg és a család 15 Az idős emberek különösen ragaszkod­ nak otthonukhoz. A te­ her nemcsak fizikailag. hogy kórházba utalják. Az utolsó hetek. Éppen ezért nem minden­ ki tud megbirkózni ezzel a feladattal. Aki viszont felvállalja mindezt. Ehhez természe­ tesen a család beleegyezése. hogy feltétlen indokolt-e az intézeti kezelés. véleményem szerint az otthoni ápolás mellett kell dönteni. ha a hozzátartozók kérik és vállalják a beteg vég­ leges gondozását. Naponta átélheti . Ha érdemi javulás nem várható. napok sokszor nagy megpróbáltatást jelentenek a családtagok számára. Elsősorban azt kell mérlegelni. a rendkívüli terhek mellett csodálatos él­ ményben is részesülhet. Végig kell nézni a be­ teg szenvedéseit.

egy hónappal távozott a kór­ házból. Vágya teljesült. akik ápolásukra vállalkoznak! ♦ 96. Isten áldása legyen a betegeken és azokon a családokon. Ez kifejeződhet szavak­ kal. Egyes esetekben a beteg követelődzővé vagy akár agresszívvé is válhat. Csak minimálisan fogyasztott ételt és italt. ahol üszkösödés miatt bal lábának am putációja történt. amely ellehetetle­ níti az otthoni ellátást. Még három hetet adott neki Isten. életévében járó férfi betegem et látogat­ tam. doktor úr! Itthon akarok maradni!” Csodálatos volt meg­ tapasztalni fiának és menyének megértését és odaadó ragaszkodását.16 Hit és betegség beteg hozzátartozója ragaszkodó szeretetét és őszinte háláját. . Előtte kb. Hozzám intézett utolsó szavai ezek vol­ tak: „Kórházba többet ne küldjön. Családja szeretete és a megszokott környezet tartotta ennyi ideig életben. könnyező pillantással. A tartós fekvés viszont nagyon legyengí­ tette. simogató kézzel. Seb e teljesen begyó­ gyult. otthonában fejezte be földi életét.

A legfontosabb: hinnie kell a gyógyulásban! A leprás nem azt mondta: ha va­ lóban Isten Fia vagy. Felolvasás után a családtagok kö­ zösen beszéljék meg az elhangzottakat! Min­ denki őszintén vallja meg véleményét. hogy ő képes meggyógyítani. hanem a hitét vallotta meg. a betegnek pe­ dig többet jelenthet sok orvosságnál is. érzéseit! Az idézett mondatban rendkívül fontos útmu­ tatást találunk. Hitt benne! Ez a hit győzelme. részét. és akkor hiszek benned. A döntést az Ú r ke­ zébe tette. Erre szeretnék minden családot buzdítani. ” (Mt 8. A családtagok­ nak Isten igéjén keresztül ebben kell a beteget erősíteni. Nem követelt. ha akarod.2) Otthoni igeolvasásnak ajánlom Máté evangéliumának 8. Isten előtt kedves az ilyen cselekedet. Ellenkezőleg: teljes egé­ szében rábízta magát Jézusra. A két fejezet­ ben Jézus csodálatos gyógyításairól találunk leírásokat. A betegnek nem követelnie kell a gyógyulást. és 9. Gondos ápolás és igei szolgálat. hanem kellő alázattal rábízni ma­ gát Krisztusra. Tudta. . gyógyíts meg engem. megtisztíthatsz.A beteg és a család 17 „Uram.

18 Hit és betegség

Legyen bármilyen jó, bensőséges és humá­
nus egy ápolási intézmény, a szerető család
gondoskodását nem pótolhatja. A gyermeke­
ket nevelésük során fogékonnyá kell tenni az
alázatra és megértésre. Világossá kell tenni
számukra, hogy beteg családtagjuk több törő­
dést és szeretetet igényel. Az egészség elveszté­
se súlyos lelki problémákat indíthat el. A beteg
számára a családja az a közeg, ahol őszintén el­
mondhatja testi és lelki panaszait. A gyógysze­
res kezelés önmagában nem elegendő. A lelki
támogatásnak sokszor nagyobb hatása van. Jól
működő családok nélkül ez nem kivitelezhető.
A társadalom alapsejtjeit meg kell őrizni, mert
szerepüket más nem töltheti be.

♦ Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésé­
ben és az imádkozásban. (ApCsel 2,42)

II. A BETEG
ÉS A GYÜLEKEZET
Valaki évtizedeken keresztül aktívan részt
vesz a gyülekezet életében. Egyik napról a
másikra megbetegszik, és többé nem tud oda
eljárni. Ez a változás nagy törést jelenthet az
életében. Pótolható-e a kiesés? A következő
sorokban erre próbálok választ keresni.
Rendkívül fontos, hogy a betegség alatt is
élő kapcsolat maradjon a gyülekezettel. Itt kell
elmondani, hogy a beteg részéről hiába van
igény a találkozásra, ha a másik oldalról ez nem
biztosított. Az egyháznak, gyülekezetnek óriási
felelőssége van ebben a kérdésben. Az a fel­
adata, hogy továbbra is gondoskodjon azokról,
akik nem tudnak részt venni az alkalmakon. El­
lenkező esetben a kapcsolat megszakadásával
kell számolnunk. A betegség komoly lelki vál-

20 Hit és betegség

ságot idézhet elő. Ebben az élethelyzetben
nagy szükség van a testvérek szeretetére, lelki
támogatására. Megkockáztatom, nagyobb
mértékben, mint az egészséges napokban. A
legnagyobb segítséget kétségtelenül a lelkész
látogatása jelentheti. A találkozás alkalmával
személyes beszélgetésre, igehirdetésre, közös
imádságra és úrvacsoravételre nyílik lehetőség.
Ezeket együtt senki más nem nyújthatja. Ki­
sebb szerepe, de mégis óriási jelentősége van a
gyülekezeti tagok látogatásának. Ezek az alkal­
mak nagy áldást jelenthetnek a beteg számára.
Ne feledkezzünk meg azonban arról sem,
hogy az ápolás során a beteg hozzátartozóinak
is rendkívüli nehézségeken kell keresztülmen­
niük! Különösen, ha a betegség súlyos, vagy ha
az ápolás szükségessége elhúzódik, vagy a
beteg nehéz természetű. A hozzátartozók is bá­
torításra, lelki vagy gyakorlati segítségre szorul­
nak, és ők is hosszabb-rövidebb ideig nélkülöz­
ni kénytelenek a keresztény közösségben való
részvétel áldásait. Az alábbiakban az ilyen be­
teglátogatáshoz szeretnék segítséget adni.

Az a lelkész feladata. ”(Zof 3. Nagyon értékes lehet így is a szolgálat. az Úr. ő erős. és mondja el ezzel kapcsolatos gondolata­ it! Senki nem vár el lelkészi szintű teljesít­ ményt. és megse­ gít. hogy a beteg na­ pi kapcsolatban legyen az evangéliummal. Mindenkit arra biztatok. Itt szeretném hangsúlyozni. és ő közeledni fog hozzátok!” (Jak 4.” (Róm 1. hi­ szen Isten ereje az. Érdeklődjünk az egészségi állapot . képtelenek arra.A beteg és a gyülekezet 21 „Mert nem szégyellem az evangéliumot. H a ezt valaki felvállalja.16) A fenti igeszakasz bátorítást ad. hogy ne szégyellje az evangéliumot! Bátran olvasson fel a Szentírás­ ból. amellyel minden hívőt üdvö­ zít. melyre sa­ ját tapasztalatból tudom. So­ kan úgy gondolják.8) Az alkalmat érdemes kötetlen beszélgetés­ sel kezdeni. bízhat a próféta szava­ iban: „ Veled van Istened.17) Nagyon fontos. „Közeledjetek az Istenhez. nagy szükség van. hogy a keresztény ember életében fontos helye van a szolgálatnak. hogy má­ soknak szolgáljanak.

és a kezelést végző szakember feladata. Miután ez megtörtént.5-6) Fel­ tétlen bizalom Istenben. Nagyon fontos. biztosan szíve­ sen fogadja az igei megközelítést. s egyben kinyilatkoztatás. hogy az ő kegyelme nélkül nem lehet sikeres fárado­ zásunk. Ellenkező esetben nagyon tapintatosan kell felvetni jöve­ telünk célját. ajánlásokat a gyó­ gyítás menetére vonatkozólag! Ez egyedi. és ragyogtassa ránk orcáját!”(Zsolt 67. ameddig elmehetünk! Tiszteljük a be­ teg egyéniségét és a probléma intimitását! Ne tegyünk javaslatokat. csende­ sedjünk el néhány percre! A bevezető imád­ sághoz ajánlom a következő igét: „Legyen kegyelmes hozzánk az Isten. Hívjuk segítségül. . és ő egyengetnifogja ösvényeidet!”(Péld 3. de mindezt ne tolakodóan! Ügyeljünk a határra.22 H it és betegség felől. hogy a szenvedő ezt megértse. Ha a beteg hívő keresztény.2) Fo­ hász az Úrhoz. áldjon meg bennün­ ket. és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá. kérjük áldását! Ezután olvassuk fel a választott igét! Példá­ ul: „Bízzál az Úrban teljes szívből.

7) A keskeny ösvény végén Jézus vár bennünket. és kárpótol minden szenvedésért. mert neki gondja van rátok!” (lP t 5. de még­ sem gyógyulok. Állapotom egyre rosszabbodik. Eddig csak hitegettek. Ennek oka legtöbbször csalódások sorozata: „Már régóta beteg vagyok. Mindennapi éle­ tünkben a széles úton jóval könnyebb közle­ kedni. Kezelnek. és rá támaszko­ dik.A beteg és a gyülekezet 23 A betegség sokszor bizalmatlanságot vált ki. A betegnek ezen az úton kell haladnia és meg­ maradnia mindenáron. A küzdelem és a próbatételek súlya alatt elbizonytalanodunk. Rá kell ébreszteni a beteget arra. hogy megvetést és szánalmat tapaszta­ lunk embertársaink részéről.” A megrendült bizalmat helyre kell állítani. A lélek gyógyításának ez a módszere nem tabletta és injekció forrná- . hogy ha az Úrban bízik. A nehezebb út több lemondással jár. akkor ő a gyógyulás útjára vezeti. Csak erős hittel lehet ezen az úton megmarad­ ni! Péter apostol így fogalmaz: „Minden gondo­ tokat hagyjátok őrá. Haladás közben előfor­ dulhat. mint a keskeny ösvényen. Az ösvény kifejezés nem véletlen.

16-17. 6.7-8.22-23.9-10. 5.8-9.24 -25. 15. 4.3. 13.26-29. 11. Ézs 38. Jak 1.28.9.2. 23.44-47. 13. 12. 31. 7.13-19. 20. 2Kor 1.1.23-24. 8.13-14.17. 14. 88. Jn 1. .34-36.12. 146.14.8. 17.16.26. 13.38-39. 30. 7.1-2. 5.17-26.2.7.3-5.34. 4. 66. 14. 13.18.12-17. 2.3-5. 2Tim 1. 4.20. 1Pt 1. 62. 6.1.6.35.5-6.2-4.24 H it és betegség jában adható.22-24. 3.26.54-55.11. Róm 6. 10.17.20-22.19-20.16. 10.1.12-15. 9. 6.31-32.16.10-11. hanem a Szentíráson keresztül részesedhet belőle minden ember.6.23-25.17.1. lK or 13. 30.22-25.1-2.2-5.1-26-8.14-19. Zsid 4.6. 11.6.1-6.3. Mk 5. 2.26. 131. 57.21. Lk 5.41-44.1-20. 16. Fii 1. E fejezet végén a következő igéket szeretném a be­ teglátogatók figyelmébe ajánlani: Zsolt 6.1-15. 14. 71.5-13. lTim 2.1.12. 8. 6. 1Jn 2. 24.13-14.2-4. Gal 2.8-9.35-43.7. Kol 3. Jer 17.35. Ef 2.4-5. 18.4. Mt 4. 1Thessz 3. 2Pt 3. 4.7-12.11-19.13. 17. 5. Az igemagyarázat után adjunk lehetőséget kötetlen beszélgetésre! Az alkalmat végül ima­ közösség zárhatja.14-18. 61. 4. J úd 20-21. 8.35.2.39. 3.11-12.58. 12.

Saul ilyenkor megkönnyebbült. Állapota éppen ezért rendkívül hul­ lámzó volt. jobban lett. A zene egészségi állapotra gyakorolt jóté­ kony hatása tehát nagy múltra tekint vissza. Sikere esetén akár a gyógyszeres kezelés is el- . melyhez időnként dühkitörések társultak. Ezeket a betegeket leginkább öröm- telenséggel lehet jellemezni. Zeneterápia se­ gítségével rendkívül jó eredményeket értek el. és „a rossz szellem eltá­ vozott tőle”. és a rossz szellem eltávozott tőle. Két igen fontos jelentőségét szeretném kiemelni: 1. Dávid lantmuzsikája azonban meg­ nyugtatta. (1Sám 16. Örömöt ad: Korunk népbetegsége a de­ presszió. és pen­ gette a kezével. ♦ És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme. jobban lett.23) III. A beteg és a zene A krónika szerint a Sault gyötrő rossz szel­ lemek mai szóval élve depresszió kialakulását idézhették elő. fogta Dávid a lantot.

2. Bár­ melyik legyen is. megpihenni.26 Hit és betegség hagyható. . a legfontosabb. Nyugalmat ad: Rohanó világunkban jól­ esik néha megállni. aki a könnyűzenét kedveli. Különösen igaz ez a megállapítás a komolyze­ nére. Ezáltal a szervezet betegségekkel szembeni ellenálló képessége javul. Sokan a jazzmuzsi- káért rajonganak. Zene és egészségi ál­ lapot fontos kapcsolatban állnak egymással. A mai kor nagy kérdése. A jókedv olyan aktív hormonok terme­ lődését serkenti. s talán azon belül is az orgonamuzsikára. Nagyszerű lehetőség erre a zenehallgatás. amelyek erősítik az immun- rendszert. Az egyes zenei stílusok között válo­ gatva mindenki talál magának megfelelőt. Van. hogy meg tudunk-e áll­ ni. Számomra a komolyzenén belül az orgonamuzsika a legkedvesebb. meglévő betegségnél pedig gyorsabb gyógyulásra szá­ míthatunk. Szakítunk-e elegendő időt a pihenésre? Egészségünk megőrzésének és a betegség gyógyulásának is elengedhetetlen feltétele a nyugalom megteremtése. hogy örömöt adjon. kikapcsolód­ ni.

Nincs pihe­ nésem. csendessége. Nincs nyugalmam. ” (Jób 3. re­ megés jön rám.25-26) A mai kor emberének . se csendességem. amitől remegtem. és én megnyug­ vást adok nektek!” (Mt 11.nincs nyugalma. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan. az jött rám. akik megfá­ radtatok és meg vagytok terhelve.Jobbal teljesen megegyezően . A csend és a nyugalom önmagában is gyógyító hatású. pihenése. Az élményt tovább fokozza. bűn- . „Mert amitől leginkább rettegtem. az ért utol engem. A nyugtalanság.28) Máté evangélista szerint Jézus bennünket hív. ha mindehhez tisztán csengő énekhang is párosul.A beteg és a zene 27 Róbert Schumann írja: „Ha templom előtt jársz és orgonát hallasz. félelem és a csend hiánya taszítja az embert a végtelen lelki nyomorúságba. hisz valamennyien meg vagyunk terhelve - elsősorban bűneinktől -. menj be és hallgasd!” A templom csendjében megszólaló orgonaze­ ne fenséges és leírhatatlan hatású. s nála nyugalmat.

korái) A keresztény egyházak liturgikus rendjében kiemelt szerepe van a zenének. Úgy tapaszta­ lom. Lelked engem Mennyei boldogsággal töltött el. A Biblia olvasása mellett a zene is enyhíti a feszültséget. ” (J. Az egészséges életmód részévé kellene válnia a zenehallgatás­ nak. őrzőm. A betegeknek pedig feltétlenül javasolt. 21.28 H it és betegség bocsánatot találunk. Csodálatos út­ mutatásokat. hitbeli megerősítést adnak a be­ teg ember számára. S. Szád felüdített Tejjel és édes eledellel. . „Ismerj fel engem. viseld gondomat! Tőled. Az énekversek olvasását is feltétlen ajánlom. Szebbnél szebb énekek közül válogathatunk. korántsem használjuk ki maradéktalanul ezt a nagyszerű lehetőséget. Bach: Máté-passió. nyugalmat ad. Pásztorom. minden javak kútfejétől sok jót kaptam. pihenteti a kime­ rült idegrendszert.

A beteg és a kórház H a valakinek az egészségi állapotában olyan változás következik be. ♦ Semmiért se aggódjatok. Ha indokolt a beutalás. Az abszolút egyértelmű eseteket leszámítva a döntés nagyon sokszor nem könnyű. akkor az esetek jelentős részében nagyon nehéz ezt a beteggel közölni.6-7) IV. mivel nem szívesen vállalják a kórházi ápolással járó kellemetlenségeket. hogy kellő diagnosztikus és konzultációs háttér nélkül bizony nem egy­ szerű egy körfolyamatot előre biztonsággal megítélni. Saját tapasztalataimra támasz­ kodva kijelenthetem. Kü- . hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. mely minden értelmet meghalad. amelyet otthoni körülmények között nem lehet uralni. megfogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jé­ zusban! (Fil 4. és az Isten békes­ sége. akkor kórházba kell utalni.

Ehhez járul az egyedüllét. A helyzet kritikus. valamint a tehe­ tetlenség miatti mérhetetlen kiszolgáltatottság viseli meg legjobban. biztató tekintet. kéz. Ha kórházból kijött betegekkel beszél­ getek.30 Hit és betegség lönösen érvényes ez akkor. a szomszéd ágyon haldokló beteg látványa stb.vagy arcsimogatás csodákat tehet. Sajnos törvényszerűnek mondható a félelem megjelenése. azaz emberi hang. A kórházi környezet teljesen idegen a be­ teg számára. Bár itt kell megjegyezni. a be­ tegséggel gyakran együtt járó testi szenvedés. Vox humana. ha már korábban negatív tapasztalat volt. hogy egy-egy elejtett jó szó. A legtöbbjüket ezek a tények. amely olykor rettegéssé fokozódik. Feltehetjük a kérdést: megkapja-e ezt napja­ inkban a beteg? A kórházi személyzettől túlter­ heltségük folytán e téren keveset várhatunk. Mindez az amúgy is megrendült ál­ talános állapotot tovább rontja. mi­ vel a betegek zöme ilyenkor lelkileg mélypon­ ton van. a legszívesebben és leghálásabban erről . Ebben a helyzetben sür­ gős és hathatós lelki támogatást igényelnének.

” Ennyi. hogy mennyire fon­ tos a betegek megnyugtatása.” A leírtak érzékeltetik. Nekem már úgyis mindegy. segítőkész volt. Bennfekvése alatt végig bizonytalan­ ságban érezte magát. kellő felvilágosí­ tása. elviselhetőbb a szenvedés. Már nem sokáig élek. Az ezzel ellenkező közömbös és olykor sértő magatartás viszont mérhetetlen károkat. azért nem mondtak el semmit. lelki sebeket okozhat. és mindig mosolygott rám. A nővér fi­ gyelmesen meghallgatott. ha mindezt a kórházi . Sok beteg arról számol be. A vizsgálatokat gépiesen elvégezték. Néhány apró mozzanat. A leghitelesebb az. Szavak és gesztusok. meleg szavakkal biztatott.A beteg és a kórház 31 emlékeznek meg: „Az orvos megfogta a ke­ zem. Ezek a betegek félel­ mükben és elkeseredésükben a talált elválto­ zásokat felnagyítva a legrosszabb prognózissal illetik magukat: „Halálos beteg vagyok. hogy nem foglalkoztak vele. de azok eredményét nem közölték. s rögtön enyhül a fájdalom. el­ beszélgetett velem. és nem több! Hihetetlen erőt je­ lenthetnek mindezek a beteg számára.

A lélek erősítésére eb­ ben a helyzetben valamennyiüknek nagy szük­ sége van. E nélkül befeje­ zetlennek és sokszor eredménytelennek érzik a kórházban eltöltött időt. és ez megnehezíti a gyógyulást.32 H it és betegség szakemberektől kapják meg. Az orvosokon. Kár. nehéz és állandó figyelmet igény­ lő. Rendkívül hálás feladat a kórházi látogatás. Már utaltam a gyülekezet jelentőségére. lelkileg teljesen összetörhet. Különö­ sen értékessé válhat a találkozás. A család igazi összetartozásának nagy erőpróbája a kórházi időszak. A fellépő depresszió kezelése ilyenkor szinte reménytelen. Munkájuk rendkívül fe­ lelősségteljes. A kórházi beteglátogatásnál ezt nem lehet elég- . ha a családtag Bibliát is hoz magával. hogy időhiány miatt kevés lehetőségük van a betegek lelki támogatására. nővé­ reken tehát sok múlik. amely a gyó­ gyítás eredményességét nagymértékben meg­ növelné. Ha valakit nem látogatnak. A beteg számára legfontosabb és legtöbbet je­ lentő a közeli hozzátartozók jelenléte.

Tisztelet a kivételnek. hogy a látogatás annyira fontos. hogy megér egy második szószéket. hogy az utóbbi idő­ ben úgy látszik háttérbe szorul ez a gyakorlat. . Tapasztalatból mondom. hogy hivatásuk egyik leg­ fontosabb részének tekintsék a beteglátoga­ tást. A lelkész szerepe kiemelke­ dő. Szolgálata során a mostoha körülmények ellenére na­ gyon sok beteget keresett fel otthonában és a kórházban egyaránt. hogy akár né­ hány perces beszélgetés is nagyon értékes lehet. Szeretném meggyőzni a lelkészeket és a pálya előtt állókat arról. Holott ez az állapot igényli a leg­ több gondoskodást.A beteg és a kórház 33 gé hangsúlyozni. Kimondhatatlan öröm látni a betegek pozitív reakcióját. Szenvedélyes és őszinte vallomást tett ezzel kapcsolatos élményeiről. Az általam igen nagyra becsült Roszik Mihály evangélikus lelkésztől hallottam. de sok lelkész nem tulaj­ donít kellő jelentőséget a betegek kórházi lá­ togatásának. Egy ilyen találkozás a beteg számára maradan­ dó élményt és hihetetlen lelki erősítést jelent. Érthetetlen számomra.

és felajánlottam. sikerült megmenteni az életét. Súlyos szívbetegsége végstádiumba jutott. az utóbbi napokban egyre töb b et imádkozom. hogy imádkozok érte. s ő a következőket mondta: „Tudja. hogy felülni sem tu­ dott már önállóan. kezemet megfogva mon­ dott köszönetét. Miután befejeztem. már csak ez nyugtat meg. Rendkívül súlyos állapotban került sor a beavatkozásra.” Meghatódtam. Erős lélekkel készült fel a nagy próbatételre. Beszéde alig volt hallható. hogy a műtét előtt teljesen rábízta magát az Úrra. Isten­ nek hála. ♦ 48 éves férfi betegem et szívműtétje után az intenzív részlegen látogattam. Láto­ gatásom során boldog örömmel fogadott. és mindenről részletesen beszámolt. Közelebb hajoltam hozzá. Ezt többek között annak is köszönhette. amelyben kijelölt igék voltak . de hálás pillantását soha nem felejtem el.34 Hit és betegség ♦ Egy alkalommal 45 éves férfi betegem et lá­ togattam. Átadtam neki egy könyvet. Megtört. Olyan gyenge volt. Könnyező szemmel bólintott.

együtt imádkoztunk. Kérjétek tehát az aratás Urát. A szolgálathoz nagyfokú empátiás készség mellett leginkább emberbaráti szere­ tette van szükség. de a munkás kevés. hogy küldjön munkásokat aratá­ sába!” (Mt 9. Hitét megtartva.A beteg és a kórház 35 az év minden napjára rövid magyarázattal. Nem véletlen. hogy túlnyo­ mó többségük hívő ember. Mi­ előtt elköszöntem. Lelkigondozói szolgálat ma már számos kórházban sikerrel működik. kielégítő ál­ lapotban ma is közöttünk él. „Amikor látta a sokaságot. amelyben az Úr részesítette. Ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok. megszánta őket. mert elgyötörtek és elesettek voltak. hálát adva azért a végtelen kegyelemért.36) A betegségmutatókat figyelembe véve a ké­ sőbbiek során egyre több lelkigondozóra lesz szükség. Az idézett igesza­ kaszban az „elgyötört” és „elesett” kifejezések . mint a juhok pásztor nélkül.

Ma­ gányukban. amikor a szívet leállítják és az operáció végén újraindítják.36 Hit és betegség tökéletesen jellemzik a betegek állapotát. Külön figyelmet és törődést igényel­ nek a műtét előtt állók. és meg tudnak oldani min­ den fellépő komplikációt? Jó lenne valamibe belekapaszkodni! Különösen igaz ez a nyitott szívműtétekre. s ezzel vigaszt. s még a hitetlen ember is felteszi magában a kérdést: Elég lesz az orvosok tudása. amely igazán erősí­ teni tud. hogy Krisztus evangéliumát megismertetve az ő útjára vezetheti a beteget. A szeretetet kell közvetíteniük. Ebben az élet­ helyzetben a pásztor szerepét a lelkigondozó töltheti be azáltal. súlyos szenvedések alatt lelkűk cél­ talanul és nyugtalanul bolyong. megnyugvást és lelki békességet adni a szenve­ dőknek. Ilyenkor érzi át a beteg. hogy sokan megtérnek a súlyos lelki teher alatt. A nehéz pillana­ tokban olyan segítség kell. hogy mennyire bizonytalan az élete. A helyzet túlmutat a földi dimenziókon. Rendkívül nehéz az a lelki teher. amelyet közvetlenül a beavatkozás előtt kell elviselniük. Nem véletlen. A Krisztussal való kö- .

és felkészít a legnehezebb próbatételre is. hogy küldjön munkásokat az aratásába! . de napjainkban még kevés a szolgálattevő. amelyre külön fejezetben térek vissza. Itt hí­ vom fel a figyelmet az imádkozás fontosságára. Rengeteg a tennivaló. enyhíti a szörnyű magány okozta lelki szenvedést.A beteg és a kórház 37 zösség feloldja a várakozás gyötrelmét. Kérjük tehát az aratás Urát.

Nem számítot­ tak érkezésemre. Amikor a beteg meglátott. Bevallom. Szemében kétségbeesés és végtelen szomorúság tükröződött. a rosszat is el kell fogadnunk.akkor még meg­ magyarázhatatlan . ♦ Ha a jót elfogadtuk Istentől. és nem szól senki­ hez. Betegsége végstádiumba jutott. hogy ab- .10) V. A szokásos rutinvizs­ gálatok elvégzése után leültem az ágya szélé­ re. (Jób 2.belső hang arra indított. munkám befejeztével egy . hogy félje már folyadékot sem fogad el. Tűrhe­ tetlenül erős fájdalmak gyötörték. ijedten nézett rám. és megfogtam a kezét. hogy keressem fel otthonában. de örömmel és szeretettel fogadtak. A GYÓGYÍTHATATLAN BETEG ♦ 72 éves férfi gégedaganat miatt állt kezelés alatt. A feleség elmondta. és lelkileg is teljesen mélypontra került. Egy péntek délután.

hogy a beteg egyre nagyobb figyelemmel hall­ gat. fel­ támadásáról. amire azóta is boldog örömmel gondolok vissza: hirtelen elhatározással az evangélium­ ról. Szóltam Krisztus szenvedéséről. ami­ kor szünetet tartottam. és megkérdeztem. hiszen három napra rá feltá­ madt. hogy halála nem volt értelmetlen. Krisztus . Jézus életéről kezdtem beszélni. mi a véleménye az elmondottakról. hanem az új élet kezde­ tét jelenti az örökkévalóságban. akik hisznek őbenne. és arról a végtelen kegyelmi aján­ dékról. haláláról. melyet Isten az ő szent Fiában adott az emberiségnek. Eleinte kissé remegett a hangom. Kérem.40 H it és betegség ban a pillanatban teljesen tehetetlennek érez­ tem magam. Ez felbátorított. Válasza örök­ ké emlékezetes marad számomra: „Ilyet még sohasem hallottam. de észrevettem. folytassa!” Nagy lelkesedéssel és örömmel beszéltem tovább. A halál tehát nem végállapot. Nem tudom. S akkor történt meg velem az. Elmondtam. hogy mennyi idő telhetett el. s ezáltal az örök élet reménységét kínál­ ja mindazoknak. s éreztem: jó úton járok.

és nagy lelki békesség áradt a szem éből. Pedig tapasztalataim szerint ők igénylik a legtöbb figyelmet testi és lelki ér­ telemben egyaránt. ha meghal is. Az esperes úr a te­ metési szertartáson elmondta. él. Ez az eset indított el arra az útra. aki hisz énbennem. és hajnal­ ban megtért Teremtőjéhez. Róluk a mai orvostudomány általában le­ mond. Ennek hatására tértem meg és végzem az evangélium hirdetését elsősor­ ban súlyos. A testi terápia döntően . ame­ lyen ma is járok. hogy távo­ zásomat követően a beteg . Másnap tudtam meg.aki életében szigorúan ateista nézetet vallott . amikor el­ köszöntem.25) A beszélgetés végén a beteg láthatóan meg­ nyugodott. meggyónt. Későre járt már az idő.” (Jn 11.A gyógyíthatatlan beteg 41 mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet. hogy Géza testvérünk halála előtt néhány órával elfogadta Isten hívó szavát. megáldozott. gyógyíthatatlan betegek számá­ ra.hívatta a plébánost.

aki felépül egy betegségéből. hogy az Ige segít­ ségével lelki vigaszt nyújtunk a nehéz órák­ ban. Fordítva. ami kiemelkedően fontos feladat. futnak. Ha erre a feladatra Krisztus alkalmassá tesz bennünket. a lélek gondozásáról nem szabad megfeledkeznünk. járnak. ” (Ézs 40. erejük megújul. m ert ennél szebb és nemesebb megbízatást nem kaphatunk! „De akik az Úrban bíznak. Ezt kell könnyebbé.31) Egészség és betegség. és nem lankadnak meg. elviselhetőb­ bé tenni számukra azáltal. szárnyra kelnek. melyek kizáró viszonyban vannak egymással. és nem fáradnak el. A kettőt együtt kell vé­ gezni! Rendkívül nehéz és fájdalmas az út. akkor bátran vállaljuk fel. arról azt mondják: visszanyerte az egészségét! . Bármilyen kiválóan is végez­ zük ezt. Életünk során e két ellentétes állapottal találkozunk. Ha valaki meg­ betegszik. azt jelenti: elvesztette az egészségét. amelyen ezeknek a betegeknek végig kell haladniuk.42 H it és betegség fájdalomcsillapításból áll. mint a sasok.

és azt gondol­ ták: Hála Istennek. egészséges vagyok. Élték minden­ napi életüket. Bombaként robban a hír. nem tartozók közéjük. Mindez szinte pár nap lefolyása alatt történik. Ebből követke­ zik. hívő keresztények is így látjuk? Mindennapi munkám során rengeteg szen­ vedéssel. testi és lelki nyomorúsággal találkoz­ tam. ki önpusztító magatartással. s a kivizsgálás során súlyos betegségre derül fény. Az alaphelyzet általában a következő: korábban egészséges emberek panaszokkal fordulnak hozzám.. gyó­ gyíthatatlan betegségben milyen az élet minő­ sége? Van-e értelme a további szenvedésnek? A megkérdezett emberek legtöbbje racionális gondolkodással így válaszol: Ilyen esetben élet­ minőségről nem beszélhetünk. Tegyük szívünkre a kezünket. ki egészséges életvitellel. és gondol­ juk meg őszintén: Mi. hogy nincs értelme a további szenvedésnek. A beteg emberekre szá­ nalommal és sajnálattal néztek. évtizedek teltek el egészséges állapotban.. .A gyógyíthatatlan beteg 43 Sokan felteszik a kérdést: Egy súlyos. Hosszú évek.

Betegsége felismerésétől számítva .44 H it és betegség Sokan felteszik a kérdést: Miért éppen én? Miért vert meg az Isten? Mit vétettem ellene? Ugyanakkor a legtöbb ember a saját hibáit. Mindez fordítva is igaz.különösen. hogy ezzel a testi javulás is elősegíthető. Isten nem tehető felelőssé saját tette­ inkért! A testi betegségek . Test és lélek tehát szo­ ros kapcsolatban állnak egymással. Ezt a jótékony hatást beteglátoga­ tásaim során is tapasztaltam. ♦ Nemrégiben közeli hozzátartozómat veszí­ tettem el. nem ismeri el. Ebben az állapotban az élet minőségének javítását a beteg lelkének erősítésével érhetjük el. A leghalványabb reménysugarat is táplálni kell. mely a súlyos testi szenvedést is enyhítheti. melyek az állapot kialakulását előidézték. Parányi javulást is nagy ered­ ményként kell értékelni.előbb-utóbb lelki folyamatokat indítanak el. ha tartósak . Isten igéje olyan lelki vigasz. Tapasztalati tény. amikor a beteg lelki­ leg is feladja. Akkor a legnehezebb a gyógyítás.

Futását elvégezte.A gyógyíthatatlan beteg 45 három hónapot adott neki Isten. Ezen a ponton a Szentírást hívtam segítségül. Bármikor látogattuk. Elfog­ lalta azt a helyet. Együtt hordozták a nagy terhet. Állandó légszomj gyötör­ te. ♦ 62 éves emlődaganatos nőbetegnél csont­ fájdalmai hátterében kiterjedt áttétes folyamat igazolódott. Igét olvastak. nyugodt volt és reménykedő. Egyre fokozódó tűrhetetlen testi szenvedéseket élt át mélyülő depresszióval. Nem félt a haláltól. Bízott az Úrban. Férje odaadással és hűséggel ápolta az utolsó percekben is. Ez idő alatt családja nagy szeretettel és gondoskodással vette körül. beszélgetéssel és kö­ zös imádkozással teltek találkozásaink. és közösen imádkoztak. Nagy . könnyek között búcsúztak el egymástól. ez lelki erejét naponta megújította. illetve kombinált te­ rápiás próbálkozások sem hozták meg a kívánt eredményt. Igeolvasással. melyet Jézus készített el szá­ mára. Mielőtt csendesen meg­ tért Teremtőjéhez. Nyugalomra és örök békességre lelt. A gyógyszeradag emelése.

hogy így válaszolt: „Igen. Betegsége előtt végtele­ nül vidám és szókimondó embernek ismertem meg. ♦ 67 éves nőbeteg súlyos bőrdaganat miatt végstádiumba jutott. hogy a beteg egyre jobban várta a megbeszélt alkalmakat. Könnyezve öleltük meg egymást.46 H it és betegség örömmel tapasztaltam. Nem lehetett ráismerni korábbi énjére. Férje példás szeretettel ápolta. . gyógyszeradagját nem kellett tovább növelni. amikor megköszönte mindazt. s hitét megtartva tá­ vozott a földi életből. örömmel meghallgatnám!" Ezután talál­ kozásaink alkalmával rendszeressé vált az ige­ olvasás. Egyre súlyosbodó állapota mély lelki vál­ ságot okozott. Mindezek révén a beteg panaszai csökkentek. s nagy szeretettel és odaadással ápolta. Család­ ja mindenben támogatta. amit feleségé­ ért tettem. A halál beállta után együtt álltunk a betegágy mel­ lett. Szótlanná és közömbössé vált. Felejthetetlen volt számomra az a pillanat. Ekkor megkérdeztem tőle: Felolvashatok-e a Bibliá­ b ól? Soha nem felejtem el. A szenvedést az utolsó percig türelmesen viselte.

holdba lőnek. Örülj a szép erőnek. A rossz is jót csírázik Még magadat se féljed.A gyógyíthatatlan beteg 47 Sík Sándor: Ne félj! Ember. ha ázik. Ne félj a fájdalomtól. A bűnt se féld. a pázsit Gyomot is hajt. Szabadulás a gonosztól. ne félj a rossztól! Arkangyal áll a poszton. Ha még oly semmi volnál Majd megsegít a Lélek. . Megifjodol. Ha napba. Próbált sebész az Isten. Ravasz művész az Isten. aki hallja hangodat. Isten kezében a mérleg. Nem kontár kése boncol. Minden javára munkál A z Istent szeretőknek. Van. ha boncol.

. hogy milyen módszerrel lehetne kivezetni eb ­ ből a mély lelki válságból. hogy meddig érsz föl Egyet pillant az Isten. Sokat gondolkodtam azon. hogy meg- . A halál is csak ennyi.rehabilitációs ke­ zelést követően . Átlagon felüli intel­ lektusa miatt minden betegségével kapcsola­ tos problémáról nyíltan kellett beszélnünk.került haza otthonába sú­ lyos depressziós állapotban. És egész lesz a részből. A felajánlott gyógyszeres kezelés lehetőségét már kezdet­ ben elutasította. (Tudni kell a betegről. Ne kérdd. Egy látogatásom alkalmával a Bibliát is magam­ mal vittem. Kb.48 Hit és betegség Kék magasba nézz föl. egy év elteltével . ♦ 49 éves férfi betegnek súlyos közlekedési baleset következtében mindkét lába megbé­ nult. Röpül eléd ölelni.Ne félj elébe menni - Édesapád az Isten.

s ebben a szerepében még bénán is pótolha­ tatlan. Néhány hónappal később depressziója fokozatosan oldódott. hiszen teljesítette Isten aka­ ratát. Elfogad­ ta azt. és nem is csalódott. Hétről hétre szakaszonként haladtunk előre. Felolvastam az igét. Azóta csak időnként látoga­ tom. Lelkének megerősödése az életét mentette meg. hogy élete pozitív irányba halad. Az Úr bízott benne.) Fel­ ajánlottam. hogy a későbbiekben találkozása­ ink során Jó b könyvéről fogunk beszélgetni. és elmondtam ezzel kap­ csolatos gondolataimat. hogy találkozásaink rendkívül jó hatással voltak mindkettőnkre. de nem volt hívő ember. . majd ezt követően minden alkalommal beszélgetés következett. hogy Jó b mérhetetlen szenvedései ellenére is megmaradt hitében. hogy súlyos állapotában is van Istentől kapott feladata: két kisgyermekét fel kell ne­ velnie! Mint édesapára nagy szükség van. Elmondhatom.A gyógyíthatatlan beteg 49 keresztelték. Örültem an­ nak. kiegyensúlyozott családi életet él. életkedve visszatért. Mindezek során a beteg megtapasztalhatta.

’ . hogy ott van a szélben. itt érzem magam körül. amely egyre följebb hág. hogy veled leszek. a csilla­ gokban. ígérem. a végtelen tenger. ta­ lán ilyenkor talál rá Istenre. hogy elemésszen mindent. még a halban is. hogy ellenálljon neki.. egészen paránynak érzi magát hozzájuk képest. a ten­ gerben. Még a fülembe is súgja: ’Szenvedsz. a parti őserdőben.. most is elérem őt a napban.50 Hit és betegség „Mikor az embert a természet iszonyú ele­ mei veszik körül. ” (Henri Charriere: Pillangó . vaksötétben. és bár nem keresi. Szabad leszel.részlet) . és szenvedni fogsz még többet is. a szél. magamban. a parti őserdő áthatol­ hatatlan lombtetője. a tornyosuló hullámok. de most úgy döntöttem. a napban. amelyeket szörnyű zárkákban töltöttem.és rájössz. Ahogy tapogatózó ujjaim m al elérem őt ab­ ban a sok ezer órában. elevenen eltemetve. szinte kitapintja. ami nem elég erős. hogy Isten velem van. hogy az embernek táplálékául szol­ gáljon. igazából érzem. melyet milliószámra szaporított. győzni fogsz.

Szinte jelentéktelennek tűnő bűnök komoly bűntudatot okozhatnak. A beteg ember számára kü­ lönösen nagy jelentősége van a bűnbocsánat­ nak. mélysége változó. Meg­ szegése a bűn. Bűntudat Rendelkezni kell bűntudattal. (Jón 3. amelynek végső állomása lehet a feloldozás. hiszen ezzel nyomasztó tehertől szaba­ dulhat meg. s . Van-e kiút.5) V I. böjtöt hirdettek. Ennek nagy­ sága. mely jótékony hatást gyakorolhat lelki állapotára. mely Isten büntetését vonja ma­ ga után. és zsákruhát öltött a város apra­ ja-nagyja. Gondolataimat négy fogalom köré szeretném csoportosítani: 1. G o n d o la to k A BŰNBOCSÁNATRÓL A törvény betöltése a tízparancsolat. megmenekülhet-e az em­ ber a jogos bűnhődés elől? Ehhez végig kell menni azon az úton. ♦ Ninive lakosai azonban hittek Istennek.

még ha csekély is . 3. Ezt a tapasztalat szerint a mai kor embere büszkesége és gyávasága miatt nehezen tudja megtenni. Bűnbocsánat Ezután Isten színe előtt bűnbocsánatot kell kérni! Erre ad lehetőséget az úrvacsora is. Isten előtt bűneink nyitott könyvként szerepelnek. Nem bújhatunk el számonkérése elől. Bűnbánat A meglévő bűntudattal .bűnbánatot kell tartani. . A mindennapi életben szereplő elévülés fogalma nála nem ismert. 2. A két szélsőség között széles az átmenet.52 H it és betegség mindez fordítva is igaz. E nélkül pe­ dig nincs továbblépés! Következnie kell te­ hát a bűnbánatnak. mivel be kell ismernünk. de egy vonás közös: elköve­ tett bűnről van szó. Ez a legnehe­ zebb lépés. amely nyomasztó súlyként terhelheti a lelket. hogy bűnösök vagyunk. amelynek őszintének és mindenre kiterjedőnek kell lennie. ahogyan Ádám és Éva sem tehette ezt az édenkertben a bűneset után.

és megtörte. bűneink megbánásával feloldozást nyerhetünk. Testének és vérének vételével. Feloldozás Krisztus minden embert megtérésre hív. egyétek. ez az én testem! Azután vette a poha­ rat. amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára!” (Mt 26. és ezt mondta: Vegyé­ tek. odaadta nekik. 4. különösen azokat. és hálát adott. Elolvasásra ajánlom: Zsolt 38 és 51. és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyájan. akik bűnökkel vannak ter­ helve. részesülhetünk a bűnbocsánat kegyelmében. odaadta a tanítványoknak. Ha mindezt hittel elfogadjuk. mert ez az én vérem. vet­ te Jézus a kenyeret.1-13. Ézs 59. a szövetség vére. hogy minél gyak­ rabban részesüljön belőle! „Miközben ettek.G ondolatok a bűnbocsánatról 53 amely mint lelki eledel táplálja és erősíti az em­ bert. . Valahányszor eszünk a kenyérből és iszunk a borból. áldást mondott. az ő halálára emlékezünk.26-28) Jézus Krisztus a golgotái kereszten kiömlő vérével megváltotta bűneinket.12-14. Kol 1. mely gyógyírt je­ lenthet nyugtalan lelkünknek. Mindenkit arra biztatok.

hogy bármikor megtehető. Párbeszédet jelent a Teremtő és az ember között. A lélek erősítésének legkitű­ nőbb módszere. egyedül és imaközösségben.2) V II. Az általa kapott lelki erő a gyógyulás útjára segíthet. I mádkozás A GYÓGYULÁSÉRT Az imádság révén napi kapcsolatban lehe­ tünk Istennel. Lehet csendben és hangos szóval. ha nem összefüggő. ♦ A z imádkozásban legyetek kitartóak. Ki­ vezethet akár a legmélyebb depresszióból is. Csodálatos eseteket írtak le olyan emberekről. és esetleg akadozva mondja a beteg. Nagyon értékes lehet akkor is. Óriási előnye. A beteg ember számára különleges jelentősége van. és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni! (Kol 4. akik betegségük alatt buzgón imádkoztak. Minden esetben . Előképzettséget nem igényel.

Alázattal és tü­ relemmel kérlek.56 Hit és betegség meghallgatásra talál. hogy minél gyakrab­ ban éljen ezzel a lehetőséggel! Segítségképpen álljon itt az alábbi két ima: 1. Nem tudom. enyhítsd szenvedéseimet! Adj hi­ tet és élő reménységet mindennap! Rád bízom magam. értem is feláldoztad magad a golgotái kereszten bűneim bocsánatára. Tudom. hogy hozzád bátran szólhassak! Kérlek. tekints le rám szenvedéseim alatt! Adj nekem békességet mindennap. meggyógyíthatsz engem. mit hoz a holnap. E sorokon keresztül sze­ retnék biztatni mindenkit. hallgass meg engem! Nyisd meg szememet és fülemet igéd látására és hallására! Oldd meg nyelvem bilin­ csét. Betegek imádsága Drága Mennyei Atyám! Kérlek téged. az én lelkem! Betegségemet nagyon nehezen viselem. mert nyugtalan. Uram. Kérlek. tégy velem belátásod szerint! Add. félelmek gyötör­ nek. hogy . Ebben a nyomorúságban hozzád kiáltok. könyörülj rajtam! Megváltó Jé­ zusom! Ha akarod.

hogy mindig a te utadon járjunk. és segíts meg engem ápolása so­ rán! Áraszd ki családunkra végtelen szeretete- det. óvd és védd őt a nehéz időkben! Erősítsd meg a lelkét. hogy benned bízzon mindennap. Hozzátartozók imája Drága Jézusom! Kérlek. 2. s a reményt soha ne veszítse el! Kérlek. tégy alkalmassá arra.Im ádkozás a gyógyulásért 57 neked élhessek itt e földön. hallgasd meg kö­ nyörgésemet! Tekints rá beteg hozzátartozóm­ ra. áldj meg és őrizz meg m in­ ket mindennap! Könyörgünk. aki nagyon szenved! Vedd oltalmazó karja­ idba. Ámen. soha ne hagyj bennünket menedék nélkül! A szívünk mélyén tudjuk. hogy ha át is kell lépnünk a halál mezsgyéjén. és téged kövessünk! Kérlek. . te velünk leszel és megvédelmezel minket. hogy el tudja viselni a testi kíno­ kat! Vezesd őt a gyógyulás útjára! Add. egykor pedig veled él­ jek az Örökkévalóságban! Ámen. hogy Igéden keresztül tudjam lelkileg erősíteni! Légy velem.

vágyainkat és az együttműködő szellem erejét közös felemelke­ désünk szolgálatába!” Ezeket a sorokat Freund Tamás professzor írta a Bolyai-díj em­ lékkönyvébe. B e fe je z é s „Figyeljünk oda a lélek hangjára. hogy a betegség tünetei gyakran vissza­ térnek: álmatlanság. mert csak így állíthatjuk képességeinket. amely egyre több embert érint Magyarországon. hogy kiterjedt kutatások folynak korunk népbetegségére. félelemérzés. amikor a fiatal magyar tudósok elismerésére alapított kitüntetést elsőként ve­ hette át. A beteg ember lelke is nyugtalan: Mit hoz a jövő? Megérem-e a következő évet? Mennyi időm van még hátra? Egyáltalán meggyó- . nyugtalanság. Jel­ lemző. levertség. a szorongás új gyógyszeres kezelésére. Arról is nyilatkozott.

hogy a beteg választ tudjon adni nyugtalan lelkének hangjaira. Tekintetében gyógyító erő.60 Hit és betegség gyulok-e? Számtalan megválaszolatlan kérdés. az Orvos. Rendkívül értékes és figyelemre méltó Paul Tournier svájci orvos írása a betegséggel . A z ágyban fekszik egy beteg leány. Áldás és béke van. békét és reményt jelent a beteg ember számára. ebben a helyzetben a gyógy­ szerek önmagukban nem elegendőek. ’ Ül az ágyszélén szelíd-komolyán. Áldást. Kell va­ lami más is. Úgy érzem. amely a betegség alatti szorongó állapotot elő­ idézi. Csak ül és fogja a leány kezét És néz rá hosszasan.részlet) Krisztus igéje gyógyító erő a nyugtalan lé­ lekre. ” (Reményik Sándor: Az orvos . „Egy képet láttam drága. öreg úrnak S a nagy orvosnak a szobája falán: 'Jézus.

. Mi. mely a betegség je­ lentését. tanácsolnunk és irá­ nyítanunk kell. hanem a betegnek kell megállapítania lel­ kiismeretének ösztönzésére. hogy lelki közösséget teremtünk vele. (.Befejezés 61 kapcsolatban: „Minden betegség két teljesen más természetű kérdést vet fel.. célját kutatja. mely a betegség természetére és mechanizmusára vonatkozik. Mi is segíthetünk ugyan ennek a diagnózisnak a felállításában. hanem úgy. szellemi kérdés. hogy sugalmazunk neki egy diagnózist. aki válaszol.) A második diag­ nózis azonban szubjektív. Isten az. (. szeretni és imádkozni le­ het... Ezt nem az orvos­ nak.” (Paul Toumier: A Doctor’s Casebook in the Light o f the Bible) ..) A máso­ dik a lelki. orvosok állítjuk fel a beteg vizsgálata alapján. Az első a tudo­ mányos kérdés. megérteni. oki. a betegség jelentésével és értelmével foglalkozik.) A tudományban tanítanunk. de ebben csak passzívan. Az első diagnózis objektív. Minden betegség tehát kétféle diagnózist igényel: az egyik tudomá­ nyos. azaz nem úgy.. (. A lelki életben azonban csak hallgatni. a másik a lelki diagnózis.

Ezeket azért mondom nek­ tek.9-11) . ♦ ♦ ♦ „Ahogyan engem szeretett az Atya. akik rájönnek arra. megmaradtok a szeretetemben. hogy bármekkora is a tudomány. és a ti örömötök teljessé legyen. és megmara­ dok az ő szeretetében. Isten nélkül semmi az ember! Ezt a tényt leginkább a betegek ismerik fel. ” (Jn 15. hogy az én örömöm legyen bennetek. úgy szeret­ lek én is titeket: maradjatok meg az én szerete- temben! Ha a parancsolataimat megtartjátok. életük végtelenül kiszolgáltatott és bizonytalan. ahogyan én meg­ tartom az én Atyám parancsolatait. Ebből a nehéz és kilátástalan helyzetből van kiút: Krisztusban s az ő végtelen szeretetében találhatnak mene­ déket és lelki békességet.62 H it és betegség A probléma kulcsa tehát a hitben van.

vegyétek birtok­ ba az országot.36) Jézusnak e szavai mutatják. sőt mosolygós derű . hogy mily nagy a beteg ember méltósága. Nemeshegyi Péter S. „Jöjjetek.34.. ” (Mt 25. most m ár a szájával. Felesége és menye nyolc éven át áldozatosan ápolták. festeni. A baleset után egy évre újra elkezdett. Egy japán festő. A társada­ lom sokszor tehernek érzi.. mert beteg voltam. de valójában ő a világ végéig szenve­ dő Jézus Krisztus képe közöttünk. Képei sokkal szebbek voltak. és meglá­ togattatok. „leírja” a beteg embert. mint a baleset előtti alko­ tásai. akit én kereszteltem meg ötvenéves korában. Atyám áldottai. J.. Prof. baleset következ­ tében egész testére m egbénult. U tó szó Írta: P. Csendes béke.

Holnap megyek.” Ez nagy igazság. lelkészre és a gyülekezet va­ lamennyi tagjára egyaránt. A sokszor emberfeletti áldozatokkal járó ápolás mindennél hathatósabb segítség a testileg-lelkileg szenvedő beteg számára. Ő mutatta meg a legvilágosabban. és érvényes a papra. az ápolók. földi létünk vége nem jelenti életünk végét. az orvos. testi betegeket. békességben. Ez a bízó hit tesz bennünket éle­ tünk alkonyán is a hajnal embereivé.64 H it és betegség áradt belőlük. hogy mit tehet a család. . és gyógyította a lelki. a lelkigondozók a be­ tegekért. Isten szeretete éltet­ ni fog örökké. Jézus önmagát or­ voshoz hasonlította. Ne sírj!” És el is ment Istenhez. a keresztény gyüleke­ zet. Minthogy Isten hű­ ségesen szereti az embert. A halála előtti napon m ond­ ta feleségének: „Megkaptam a jó Istentől a vonatjegyet odaátra. Koch doktor úr nagyon szépen elmondja. hogy Isten az élet barátja. Egy japán pap mondta nekem: „Egy keresz­ tény gyülekezet szeretetét mutató barométer a betegeivel való törődés.