You are on page 1of 231

A Debreceni Jfvefom áW Thealogiai

Afjaáémia tanulm ányi
füzetei

Az
Ö8ZÖVM G

JJít1r«cen
1988

A

B I B L I A

f o h b i t í s í m a k ÉS MAGTARizisiííAK
ÜJ ELMÉLETE, MÓBSZBRB ÉS GYAKORLATA

GRAMMATIKAI ALAPOM
A HÉBER IGBREMBSZSR JELENSÉGEIM®»:
ÚJRAÉRTELMEZÉSÉVEL

K u s tár P é t e r

Ki 0 1 éta

!982

.. ΙΛ ‫ י‬Γ I ■‫׳‬.*‫ «' וו‬I .‫ ׳‬. ^ ‫י ־׳ י‬

Készült a Ráday Kollégium Sokszorosító Műhelyében
Eng. sz.: 10/1 l a /1988.
Kiadásért felelős: Dr. Gaál Botond, a Debreceni Református
Kollégium főigazgatója

I.

AZ U J Ü LM ÉLE T ÉS AZ A H H O Z

V K Z £ T Ü T A P A S Z T A L A T O K

1./ A nyelvtani struktúra jelentősége a héber nyelvoktatásban

Keresztyén körökben a héber nyelvoktatás a grammati-
kák struktúrájára épül. A tanuló először ismerkedik meg a
héber nyelvtannal és csak azután a héber szöveggel. A nyelv-
tankönyvek nemcsak a nyelv jelenségeit mutatják be, hanem
azokat a szempontokat is melyek szerint a tanulónak a nyelv
jelenségeit szemlélnie és csoportosítania kell. Ezeknek a
szempontoknak a rendszerét nevezem én a grammatikák struk-
túrájának. Amikor a nyelvtanulás második szakaszában a ta-
nuló megismerkedik a héber szöveggel, akkor ő a szöveget a
grammatikák struktúrájának szemüvegén kersztül nézi. Elő-
szőr kap tehát szemüveget és csak utána szöveget. Ez önmagá-
bán még nem lenne hiba. Ha ugyanis a grammatikák strukturá-
ja megegyezik a nyelv valódi struktúrájával, akkor a példá-
nál maradva: a tanuló a megfelelő szöveget a megfelelő szem-
üveggel olvassa, igy grammatikai előtanulmányai növelik az
éleslátását. Ha azonban a grammatikák struktúrája nem felel
meg a nyelv valódi struktúrájának, akkor a tanuló rossz
szemüveget basznál és grammatikai előtanulmányai gátolják
őt az éleslátásban. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy ez a probléma a héber igetörzsek funkciójának a megér-
tésénél is jelentkezik.
A használatban lévő béber nyelvtanok példákkal illuszt-
rálva rögzítik az igetörzsek formai sajátosságait, !felhívják
a figyelmet az egyes Igetörzsek formai sajátosságaira és se-
gitenek azokat egymástól megkülönböztetni. A paradigmáknak
döntő szerepük van a formai sajátosságok memorizálásánál ép-
peu rendszerbe foglaló áttekinthetőségük miatt. Midőn a ta-
nuló a paradigmák igéit ragozza, eközben nemcsak az igetör-
zsek formai sajátosságait rögzíti magában, hanem az igotör-

A Hofal a Hifiinek passzív megfelelője. Qal-Nifal és Qal-Hitpaél jelentésiedés található és a legtöbb esetben a Piél-Hlfil. hogy a legfontosabb igetörzs a Qal. a Hifii által az ölés okozása. 3 zsek számát és sorrendjét is. a Hifii pedig az alapjelentéshez viszonyítva kauzativ. a tanulókban kialakul az a meggyőződés. a Hitpaél által pedig a kölcsönös öífés. Ehhez járulnak még azok az előre meghatározott jelentések is me- iyek az igetörzseknek a paradigmákban rögzített sorrendjét magyarázzák. Később észleli csak meglepe- tésszerüen. hogy egy igének a legfontosabb és könnyen megkülönböztethető jelen- tésváltozatait rögzítsék. tolerativ és re- ciprok is. a Qalhoz és a Hifiihez viszonyítva reoiprok. Az ölés / ” ‫" ק ט ל‬/ esetében pl. Puál a Piélnek passzív megfelelője. a Hofal ál- tál a megöletés. így a Qal törzsfor- ma által az egyszerű ülés lenne jelölve. hogy a héber szövegekben és a szótárakban is szá- mos Qal-Piél. hogy az igetörzsek funkciója a Qal igetörzstől való éles megkülönböz- tetés princípiumából érthető meg. a Piél által az öldöklés. Puál-Hofal és a Nifal-Hit- paél jelentések között is nagyon nehéz különbséget tenni. Eszerint a Qal az alaptörzs. a Puál által az öldök- lés elszenvedése. de lehet dek- lerativ is. a Hitpaél pedig a Piélhez viszonyítva reflexív. a többiek pedig az alapjelentés változataiként vagy a változat további módozataként lóghatok fel: a Nifal az alapjelentés reflexivuma. az öles különböző lehetőségeit mutassák be. de lehet passzív. A Piél az alapjelentés intenzív változata. Előre megszerzett grammatikai ismereteiből semmiféle magya- rázatot. Tanulás közbon belerögződik. mely az alapjelen- test hordozza. hogy a törzsformáknak éppen az a funkciója. Az előre megszerzett nyelvtani ismeretek alapján a tanú- ló az igékről paradigmákban gondolkodik és úgy véli. Minthogy az igék a paradigmák szerint minden törzsformában ragozhatok. mert a többiek ennek formai változataiként vezethetők le és foghatók fel. vagy megoldást nem talál ezekre a későbbi tapaszta­ . A Nifal által az ön- gyilkosság. de le- hét kauzativ is.

A Póél náluk még önálló törzsforma- ként jelenik meg. CHAJJUG és ABULWALIB hat önálló törzs- formát különböztettek meg a következő sorrendben: Qal. Ez a mii olyan összefoglalás melyben IBEN ESRA a XXX. Meg- jegyzi. Mégis találunk nála egy nagyon érdekes megjegyzést az igetörzsek képzésére vonatkozóan. Az igetörzsek számá- ra és sorrendjére nézve azt tapasztaljuk. Az is csalódást okozhat neki. Ez e- gyébként a korai héber grammatika irás sajátos jellegzetessé- géből adódik. ha- nem csak mellékformák.Ebből az is világos. Az első héber gram- matikusok ugyanis arabul írták müveiket./ A héber grammatika Írás történetének tanulságai Az igetörzsek számára és sorrendjére vonatkozó első meg- jegyzéseket á b RAHÁM IBEN BSRAnál találjuk héberül irt gramma- tikai müvében a ZACHOT-bar/^. hogy a korai héber grammatikusok . hogy lényegében csak három törzsvariáció létezik: az egyszerű Qal variáns. Sajnos részletesebb magyarázatot az igetörzsrendszer hármas alakjára nézve nem találunk nála.igéknek a száma melyek az ÓT-i szövegekben mind a hét törzsformában használatosak. melyet ma már csak a Piél mollékformajának tekintünk. mely ezt a kérdést elhanyagoéta és csak a formai szempontokra volt tekintettel. Hifii. lataira. így ez a megjegyzés csak arra enged következtetni. hogy az első héber grammatikusok: SAADJA. Piél Poel Mfal Hitpaél. hogy az első gram- matikák szerzői az igetörzseket nem a mai számuk és sorrend- jük szerint tárgyalták.sz. A passzív igetörzsek sem önálló törzsek náluk. közepén héber nyelven népszerüsi— tette nagy elődeinek nyelvtani ismereteit. a gyökgyarapitással képzett Hifii vari- áns és a radikális kettőzéssel képzett Piél variáns és az e- gész igetörzs-rendszer ezen a három törzsvariáción nyugszik. 2. Az igetörzs rendszer szerkezetével és funkciójával kapcsolatban Iben Esra nagyon szűkszavú. hogy a legtöbb ige csak néhány törzsformában fordul elő és csak hat azoknak az .

Fiél. PuaL-Hofal. 11a Iben Esra Záchot- ját összefoglaló és korszakzáró műnek kell tekintenünk. Iben Esráig elsősorban az arab nyelvtanirás volt a héber nyelvtan- írásra közvetlen hatással. hogy a Qal és Póél igetörzsek között egymás mellett sorakoznak az aktív. Piél és Hifii törzsi'ormák kópzésmódja az ige- törzsrendszeren belüli tájékozódásnál. közepén jelent meg JOSEF KIMCH!/^/ héberül irt müve a SZÉFEK ZIKKAKON. Arra vonatkozóan. J. Nifal-Hitpaél.sz. hogy J. de sorrendben már az utolsó helyen. Kimchi felosztásában a legfontosabb és lég- érdekesebb éppen az.Kimchit eme felosztásánál milyen szempontok vezérelhették. Póél . hogy grammatikai ismerete it az arab mellett a latin grammatikákból is meríti. A Póél nála is még önálló törzsforma. ÁBRAHÁM DE BALMESnél/^/ találunk magyarázatot. Ez müvének rendszerezettségében és áttekinthetőségében is tükröződik.sz.Kimehinél viszont inkább már a latin grammatikairás közvetlen hatása érzékelhető. mediopassziv és passziv törzspárok: Qal Piél-Hifil.Kimchi Szófer Zikkaronja korszaknyitó és újító inü. Dániel Bonberg megbízásából állította össze. J. akkor J. Magukat az igetörzseket is másképp csoportosítja mint elődei és a hat helyett nyolc önálló igetörzset különböztet meg: Qal. Póél. Hofal. különös jelentőséggoi bírhatott. Mü vének bevezetésében maga is emliti. az utóbbi négy pedig mellékforma lenne. melyek a korai héber grammatikuso- kát vezérelték. Balmest mint orvost és filozófust a nyelv rendszere és egyes jelenségek funkciója is érdekelte. Elődeinek müveit tárgyalva ismerteti azokat a szempontokat is. Szintén a XIX. Ez a grammatikus a XVI.melyek közül az első négy főforma. Hifii.számára a Qal. Puá'l.-bán élt és MIKNE ÁBRÁM cimü müvét a leghíresebb keresztyén kiadó. . Nifal. Hitpaél.

hogy Mózes Kimchi olyan szerencsésen foglalta össze és rendszerezte apja nyelvta- nának anyagát a latin nyelvtani szempontok alapján. reflexív és passzív grammatikai kategóriákat váltakozó siker- rel.-ban közli az igetörzseket mai számuk sze- rint SALAMON JARCHI^5/ LESCHON LIMMUDIM c. néha pedig a cselekvésnek két tárgya is van. Ennek meg!ele lóén használták a tranzitív. Az a sorrend melynél az ige törzspárok egymás mellé ke- riiltek. hogy a héber grammatika Írásban kezdettől fogva két . mint a leghasználhatóbb héber grammatikát. hogy nem övé az érdem a Póél önállóságának felszámo- lásában. a Piél után a Pual. ha elhallgatnánk azt a tényt. nyelvtanában. Megjegyzi a- zonban. Az igetörzsek mai sorrend- je tehát már a XII. Nem lenne korrekt ez az áttekintés. máskor viszont a tárgy a cselekvéstől nem különít- hete el. Abban. intranzitív. nein volt hosszú életű.-bán kialakult. 6 A korai hébar grammatikusok az igék áttekintésénél és csoportosításánál a cselekvés tárgyának. akiről viszont mi a nevén kívül semmit sem tudunk. a cselekvőnek és a cselekvésnek a kapcsolatát tartották szem előtt.sz. hogy ezek a legtöbb esetben egymástól jól mégkülönböz- tetbetők. Csak a XIV.sz. Éppen a kérész- tyének közti közkedveltség és a latinra való fordithatóság á- rulkodik arról. hogy a későbbiekben a törzsformáknak ez a csoportosi- tésa vált általánossá.sz. hogy ké- sőbb a XVI. hogy milyen nagy mértékben hatott már erre a műre a latin grammatikai struktúra. hanem mint híres elődre SAH SALOMra hivatkozik. Az atyja által jelzett sorren- det már idősebb fia MÓZES KIMCHI megváltoztatta MAHALAK SCHEBILE HADAATH^/ cimii nyelvtanában ahol is a yal után a Nifal. Kimchi által közölt sorrendet megtartva a Póélt a Piélbez sorolja és ezzel megszünteti annak önállóságát. elején SEBASTIAN MÜNSTEH a héberül tanulni vá- gyó keresztyének részére éppen az ő müvét fordította le latin- ra. a Póél azonban még ké- sőbb is önálló törzsformaként szerepelt. a Hifii után a HoJSal került és ez- zel ki is alakult a mindmáig‫ ־‬hagyományozódó végleges sorrend. A M. kauzativ. Megfigyel- ték. közrejátszott az is.

hogy Rasival egy lapon emlittes- sék/?/. A legismertebbek közül ebhez az irány- zathoz tartozott: MENAHEM BEN SARUK.sz.B. . aki az arab iskolán nevelkedett és annak szemléletét követi. egyáltalán nem is méltó &r»a. Az egyik megpró- balta a héber nyelv jelenségeit az arab és a latin grammatika írás módszerével és terminológiájával loirni és rendszerezni. vagy teremtsenek. / ‫י‬ . hogy Rasi éppen a héber nyelv természetét fedte fel és I. hogy e szerzők nyelvi és grammatikai tudása.Esra nem tudja. melyből az tűnik ki. Az idetartozó müvek alapján alakúit ki az igetörzsekre vonat- kozó mai grammatikai struktúra úgy/amint az eddigi áttekin- tésben nyomonkövethető volt. Iben Esra nagyon kevésre becsülte Rasi grammatikai és nyelvi ismeretét. Ez a mind- máig legnépszerűbb TALMUD KOMMENTÁR.7 - ellentétes irányzat küzdött egymással^0/. ahol erre kényszerűitek. hogy I. Rasi működése nyomán Franciaországban és Németország területén a XI-XIII. mely M. de ép- pen vele szemben jegyzi meg A. A TOSAFOT-IRODALOM tanúskodik Rasi és követői nyelvta- ni tudása mellett. RASI / Ras Salom Ben Isaak/ és ABRAHAM BE BALMES.Balmes. A Tosafot- irodalomban található grammatikai megjegyzésekről rendelke- zésünkre áll egy alapos összefoglalás^^. hogy az arab és latin terminológiák helyett hébert találjanak. Nekik az volt a törekvésük. ott a saját véleményüket mindig a grammatikai forma magyarázatával alapozzák meg. hanem a rendszerezett ség és a nemzetközi terminológiák irányába. ahol pedig erre nem volt lehetőség ott a nyelvi jelenséget inkább csak körülirták.-ig fellendült a TALMUD kutatás és a Tosafot-irodalom ennek eredményeként állott elő. Ott viszont.Esra. Szerzői nagyon hagyomány- tisztelők voltak és a régi exegézis és etimológia eredményeit csak a legritkább esetekben változtatták meg. A másik irányzat képviselői viszont megpróbáltak az idegen hatásoknak ellenállni és a héber nyelv belső szelleméből mi- nél többet megőrizni. A grammatika irás azonban nem ebben az irányban fejlődött.D. Mivel mindig a győztesnek van igaza/ erről az irányzatról csak elmarasztaló kritikai megjegyzések maradtak az utókorra.

hogy tisz- tában voltak az igetörzspárok kauzativ /Piél-Hifil·/. 3. Ezeknél az igéknél tudjuk ugyanis nyomonkövetni mind a hét törzsformában az alapjelen- tés módosulását* A hat ige közül azonban csak gyakorlatilag négy olyan van.sz. hogy a grammatikák mai struktúrája az igetörzspárokra nézve hogy alakult ki. hogy idő közben milyen csopor- tositási szempontok mentek feledésbe. reflexív /Nifal-Hitpaél/ és passzív /Pual-Hofa 1/ változatok szerinti tagozódásával és ennek mogfolelően az igetörzspárok között élos különbséget tettek. hanem az is. reflexív és passzív törzs- páronként! tagozódás. amik a XXX. melyeknél ugyanaz az alapjelentés található mind a hét törzsformában. Ennek a módszernek a helyességéről éppen azoknak az igéknek kellene tanúskodniuk melyek az ÚT-ban mind a hét törzsformában előfordulnak. Ebből a rövid áttekintésből tehát nemcsak az vehető ki. teljesen megbízható. Megpróbálnak minden egyes törzsformánál egy speciális jelen- tést kimutatni és a jelentésátfedést csak ott jelzik ahol ez már elkerülhetetlen. Az igetörzspárok tagjain belül azonban a funkció különbséget már nem hangsúlyozták. Az ige- törzsekre vonatkozó megjegyzésekből az vehető ki. 8 Sarukra és Rasira nyúlik vissza.-bán még közismertek voltak. Ez a négy ige a következő: . Ilyen feledésbe merült szempontnak tűnik az igerendszernek a képzésmód szerint megkülönböztetett hár- más alapja. valamint a kauzativ. Éppen ezekre a feledésbe merült szem- pontokra épül bizonyos mértékben a mi teóriánk./ A mind a hét törzsformában nyomonkövethető alapjelentés változatai Az egyes· igetörzsek jelentésének meghatározásánál a mai grammatikák és szótárak is a Qal alapjalentéstől való éles megkülönböztetés alapelvéből indulnak ki és a jelentésátfedé- sek jelenségét csak periférikusnak és rendkívülinek tekintik.

Ha már most a.32.10. lKrón. Pual. " ‫ ״ ג ל ח‬/. ahol a Qa lnak már önmagában medio- passzív.29 . szülni A másik két ige esetében / ‫ ״ פ ק ד ״‬. a szótárak egy- egy igén belül két különböző alapjelentést különböztetnek meg. Nifal. " ? p w " speciális jelentéseire koncentrá- lünk. illetve passzív jelentése van a Qal. Ezek az igék tehát egyáltalán nem szolgáltatnak jó pél- dákat arra. a Qal-Piél.17.1. hanem inkább azt erősítik. 35. Pual.f8. Jer.35·/.2. 1 ‫ = ■״לו וי‬tiemzoni. 2Iíir. Nifal-Hitpaél törzsek esetében.l. ‫ ״ חל ” ״‬.8.6/. Hofal változatokat jelentésükre nézve lehetetlen egymástól megkülönböztetni. Már az aktív Qal jelentésben megtaláljuk azokat a speciális alap- jelentéseket. Még a Hifiire jellemző kauzativ "nemzeni" jelentésnek is megvan a Qal megfelelője /Gém.18. hogy annak passzív illetve mediopassziv változatai. Hofal jelentéseket egymástól megkülönböztetni. A Pual-Hofal. A ‫ ״ ח ל ה ״‬esetében.22. hogy az egyes törzsjelentésnek a Qal alapjelontós- tői élesen különböznie kell. hogy .23·/ is megvan a Qal megfelelője /2Kir.6. Ezért ugyanannak az alapjelentésnek a változatait e két ige esetében nem tudjuk mind a hét törzs- formában nyomonkövetni. A ‫ » י ל ה ״‬esetében sem lehet a Nifal.21. A " P ‫" י ד‬-ra pedig a Piél-Hifil. Nifal-Hitpaél és Pual-Hofal jelentésátfedések a jellemzők. akkor az egyes törzsformák speciális jelentései helyett különböző jelentésátfedésekkel találkozunk.gyengének. 23. betegnek lenni 3· ‫ = ״ יה? ״‬megismerni 4. melyek formailag szintén mind a hét igetörzsben előfordulnak. Préd. Ezek közül az alapjelentések közül azonban egy sem fordul elő mind a bét törzsformában. Pual-Hofal.22.4.30. " P p 3 « = széthasítani 2. és a Nifal-Hitpaél jelentések pedig csak abban különböznek a Qal jelentéstől. Péld. Qal-Hifil. 2Krón. melyek a Piélben és a Hifiiben fellelhetők. 9 1. Még a legspeciálisabb "megsebesittetni" Hofal jelentésnek /llCir. 2 ‫־‬Krón.34.

melyeknél a Piél jelentés valamivel intenzi- vebbnek tűnik mint a Qal. Qal-Piél. hogy a legtöbb esetben a Q41 és a Piél egymás mellett úgy fordul elő. nem is olyan feltétlenül biztos.old.a jelentés&tfadós jelensége egyáltalán nem poriférikus és rendkívüli. ERNST JENNX^1^/ is a jelentésátfedés problémájából in- dúl ki. A Qal forma az elsődleges igék ragozási típusa a Piél és a! Hifii pedig a főnévből képzett igéké. Aztán beismerik. jelenség. hogy lényeges különbséget ki tudnának mutat— ni.old. Még a legrészletesebb listák is általában csak egy tucat igét tud- nak megnevezni. a jelenséget megvilágító magyarázat hiányában a kom- mentárok jelentéktelen variációként a stilisztika területére utalják a jelenséget.a. Még a másodlagos jelentésmódosulás is csak néhány esetben van feltételezve.S PBiÍBKi^"egy egészen bosszú listát közöl a Qal-Hifil. "A nyelvtanod és a szótárak is az igék egy jelentős részénél ugyanolyan jelentést tulajdonítanak a Picinek és a Hifiinek anélkül. hogy a Piél funkciójáról szóló hagyományos tanitás nem megnyugtató. A törzsforma-kutatás legújabb eredményei is éppen a jelentésátl'edés jelenségére próbálnak magyarázatot adni. hogy jelentésüket nem lehet megkülönböztetni"/10./ Utal arr./ A* igetörzs-kutatás uj eredményei A . hogy a leveze- tett törzsformák nem valódi igetörzsek és nincs is semmiféle jelentésmódositó funkciójuk. Bár a Qal és a Piél. és a Piél-Hifil jelentésátfedésekről és a jelenség gyakoriságából azt a következtetést vonja le. hogy a formai különbségeket eltüntessék"/ll. "az ugyanis./ "Nem lehet­ . mint ahogy feltételezik. illetve a Piél és a Hifii azonos szövegekben közvetlenül egymás mellett is előfor- dúlnak. Ezek csak ragozási típusok. hogy a középső radikális meg- kettőzésének a cselekvés intenzitását kellene kifejeznie. vagy éppen a szövegváltoztatás eszközé- hez nyúlnak. '·.

teljesen .a "D" törzs. ami azt jelenti./1 3 . annak az állapotnak az előidézését jelöli. hogy ő éljen". annak a folyamatnak. amely az alaptörzs melléknévi igeneve által jut kifejezésre.VAN SOBEN standard akkád grammatiká- jában érvényre juttatott és sokoldalúan elmélyitett. illetve a "D" törzsre vonatkozik. A kauzativban ezzel szembon abból. "Az akkád grammatika szerint . hogy "ő okozza azt. Az egyik esetben a tárgy saját közreműködése nélkül. mely a Piél megfelelője. mely a kettőzött. Az akkád gx’ammatikáknak ez az eredménye A./ Jenőinek sikerült a Piél igetörzsnek az akkád grammatikából megsejtett faktitiv-rezultativ jelentését gyakorlatilag szin- te kivétel nélkül kimutatni. hogy "ő csinálja: ő élő" az lesz. A héberben és a sémi nyelvek- ben azonban a melléknévi állapot és az igei folyamat közti különbség egyáltalán nem alárendelt.old./ Ennek a kérdésnek a megválaszolásánál Jeoni a jelen- légi akk&d grammatikákban uralkodó ama felfogást hívja se- gitségül. hogy "ő csinálja: ő él" az legz.melyet a továbbiakban figye- lembe kívánunk venni . hanem alapvető jelentőségű ellentét. vagy az " ő lakik" és az "ő lakos" között.GOETS felismerésében gyökerezik. 11 ne-e a Piélnek egy. hogy a héber Piélnek a faktitiv-rezultativ ál- tál jelzett jelentéstartalmát még pontosabban megérthessük szükséges az idevonatkozó definíciókat nyomon követni.old.. vagy mellékes jelenség. Az európai nyelvek szemszögéből lehet. A héber Piélnek ugyanis az aklcádban a "B" törzs felel meg. 'egységesebb mondattani és jelentéstani funkciót tulajdonítani. mig az "S" törzs amely a Hifiinek felel meg. amely az alaptörzsben igeileg jut kifejezésre. vagy tévé- kenységnek az okozását jelöli.nyelvészetileg egyértelműbb. hogy első- sorban annak az állapotnak az előidézését fejezi ki. Abhoz. vagy legaiábbcis valószínűvé tenni."/2 5 -2 Ő. hogy "ő élővé teszi őt". hogy nem túl nagy a különbség az "ő élő" és "ő él". / A "D" törzs funkciója a faktitiv. mely az alaptörzs /"G" törzs/ stativjában kifejezésre jut. mely azt úgy a Qaltól mint a Hifiitől megkülönböztetné ?"/12. melyet VÍ./ "A faktitivban abból.01d.

tként szereplő faktitiv és kauzativ leírásánál az igetörzsek transitiv funkciója az egyik esetben mint eredmény. A Piél jelentése nem az /idők folyamán különféleképpen változó/ intenzív jelentés és nem is a /Hifillel gya- korlatilag egy jelentésű/ kauzativ jelentés. a másik esetben mint inditóok jelöltetik aszerint. hogy a cselekvés- nek egy állapot. vagy pedig csak szubjektive látható be. tekintet nélkül a tényleges folyamatra.old. 2. mint az alaptörzsben folyamatában megragadott cselekmény ellentéteit."/33. a másik esetben viszont a tárgy megmarad az alaptörzsbon kifejezett folyamat logikai alanyának. A resultativ különböző változatait úgy kell felfogni. A különbség a faktitiv és deklarativ-ástimativ jelentés között tulajdonképpen abban van. hogy a melléknóvileg kifejeződő állapot általános érvényü-e. amely a héber ige- rendszeren belül a többi igetörzzsel szemben megkülönböz- tetett funkciót tölt be. 12 passzívan kerül egy uj állapotba. k. hanem a Piél igetörzs az alaptörzsben melléknévileg kifejezésre jutó állapot okozását fedezi 3· Az intranzitív alapjeientésnél a Piél faktitiv: a mel- léknévi állapot okozását jelöli tekintet nélkül a folya- matra és ez a faktivitás a tárgy szempontjából alkalmilag elszenvedett cselekmény. A héber Piél nemcsak formailag./ Eredményeit maga Jenni a következőkben foglalja össze: 1. vagy egy folyamat a célja.old/ "Az akkád grammatikában a kiinduló- pon. hanem jelentésmódositó funkciójára nézve is egységes igetörzs. a kauzativban ezzel szemben a tárgyat aktivizáló és igy közve- tett indittatás". A cselekvés a faktitivban egy közvetlen hatás./3k. . A transitiv alapjeientésnél a Piél resultativ: jelöli a cselekvés eredményének okozását.

Ezek a té- . 13 ‫־‬ ‫·צ‬ A névszókból képzett Igék Plélje is faktitiv vagy re- sultativ Jelentésű. Ha csak a Piél Jelentés elkülönítésére i- lyen és ennyi komplikált Jelentéstani kategória szükségelte- tik. vagy eseményhez osatlakoz- tatott tárgy gyakran kifejezésre se Jut.. melynél az igeileg kifejezett folyamathoz. 6. számos pontosításra és rész- letvlzsgálatra lenne még szükség a Hifii esetében. sőt még a Pual. vagy magával az alannyal lehet azonos. egységes szemléletére gondolni lehetne. 275-276/ ‫״‬. mint a Pióltől vilá- gosan megkülönböztethető kauzativ törzsforma. mégis kilátástalannak tűnik az ő vonalán tovább- haladni éppen a Jelentés oldaláról adódó egyre komp&káltabb kategóriák miatt. A Hifii viszont úgy Jelenik meg.old/ Bár Jenni tapasztalatai és a mieink néhány ponton össze- csengenek. Ki lesz majd képes a vizsgálatok során születendő újabb és újabb Jelentéstani kategóriák között eligazodni? Nem lehet- ne-e a héber ige belső struktúrája felől egyszerűbben megra- gadni és leirni a törzsformák funkcióját? 5. Nifal és Hofal szembesítése is külön vizsgá- latot követel a Jenni által megadott munkaprogram szerint. míg az aktuell és kauzativ Jelentések hiányoznak. Hitpaél. vagy legalábbis csak nagyon komplikált módon tud előre haladni. Ez mutatkozik meg ugyanis a produktív eukzessiv-iterativ és privativ igei Jelentéseknél. mennyire fog duzzadni ezeknek a száma a többi igetörzs elemzése során? Mert mielőtt a héber igerendszer uj./ Az igéről szálé tanítás a grammatikákban és az ebből adódó előítéletek Az igéről szóló tanításban bárom olyan tétel van melyek miatt az ige-kutatás a héberben is stagnál.

hogy benne a formai. Ebben. Még a legsikerültebb .felosz- tásban is különböző szempontok érvényesültek az igére és név- szóra történő felosztásnál. hogy a héber igével foglalko- zó tudósok se tudnak mindmáig szabadulni attól. az ige pedig tartalmi szem- pontból van meghatározva. Varró szerint ugyanis a görög illetve a la- tin szókincs elemeit formai szempontból két fő csoportra le- hot osztani: egyrészt azoknak a szavaknak az osztályára me- lyek ragozhatok és igy formálhatók. Mindmáig a Varró áltál meghatározott utón próbálnak . funkcionális és jelentéstani szempontok egymással keveredve lettek alkalmazva. másrészt pedig azokra melyek ragozhatattanok és igy formálbatatlanok.és a későbbiek számára alapul szolgáló VARRÓ féle . A ragozható szavak közül a névszók azok melyeknek különféle eseteik le- hetnek. Ez a kis hiba az idők folyamán azért vezetett nagy félreértésekhez. 1*1 tolok a következőit · a.a definícióban a névszó formai. / Az ige időjellege b. Arab közvetítéssel mér az első héber grammatika Íróknál is a Varró féle felosztás érvényesült és az ige idő- jellege annyira beidegződött. Az ókori szófaj felosztásnak éppen az a jellemzője. jóllehet ő egységes formai szem- pontról beszél. / Az ige inlnt grammatikai alapforma c. mert az ige ragozási struktúrája helyett a görög és latin igék idője H e g é t tekin- tették más nyelvek esetében is az ige sajátos jellegzetes- ségének. igék pedig azok amelyek időt fejeznek ki. jóllehet a nyelvi tapasztalatok kezdettől fogva szolgáltatják az ellen- érveket. / Az ige éllitményi szarepe a mondatban Csak ezeknek a tételeknek a kritikai felülvizsgálata vezettet el bennünket a héber ige funkciójának jobb megértéséhez·/*■*^ Ezeknek a téziseknek mindegyike a grammatika irés kéz- deteire nyúlik vissza és az ókori szófaj felosztásban gyö- kerezik.

mert az igének szófajkénti felfogása nem számol azzal. Ebből a félreértésből alakult ki az a felfogás. latinul pedig subiectumnak és praedioatumnak ne- veztek. A definiciónak ilyen értei- mezése révén vált ugyanis általánossá a grammatikákban az a felfogás. inkább megkülönböztetnek a grammatikai állit- mány mellett egy logikait is.mint ahogy Platón is - a mondat egyik részét funkoiója szerint névnek/onoma/ nevez- tók. Ez a felfogás a köztudatba annyira belerögződött. mely úgy tartozna a szókincs legegysze- rübb elemeihez mint a névszó a maga ragozatlan formájában. Ez a felemás megoldás akadályozta meg a tudósa— kát abban. bogy az ige a mondatban mindig állitmányi funkoiót tölt be. bogy az ige is éppolyan ragozható alap- eleme lenne a szókincsnek mint a névszó. Éppen ebből adódnak az egyre kompli- káltabb és átlátbatatlanabb igei kategóriák. mert az ige belső struktúrájának kutatása elha- nyagolódott. csakhogy a tételről ne kelljen lemondaniuk. hogy a gram- !‫״‬atikusok ott abol a nyelvi jelenségek ennek a tételnek el- lene mondanak.. hogy az ige a szókincs legegyszerűbb elemeihez tar- tozik éppen úgy mint a névszó a maga ragozhatatlan formájában Arra viszont sehol sem kapunk feleletet. A Varró féle definioióból következik a másik félreér- tés is. bogy melyik lenne az igének a® a formája. A grammatikusok vi- szont a szavakat nevezték formájukra. Éppen azért nem. Az ugyanis. mely a névszótól osak időjellege által különbözik. hogy az ige már önmagában is egy összetett fór- ma. hogy kezdetben a logikusak . Ez a Jbie hiba az idők folyamán azért vezetett nagy félre- értésekhez. hogy mely esetekben tartozik áz ige a mondat alanyi részéhez és . amit azok később görögül bypoksimsnonnak és katego- rumeaonnak.illetve jelentésükre nézve névnek. A harmadik probléma PLATÓNig nyúlik vissza és abból adódik. hogy az ő nevük és igéjük megfelel a logikuso- kénak. 15 továbbhaladni és Így a béber igét tartalmi szempontok alap- Ján próbálják leírni. a másik felét pedig igének /rema/. bogy a héber nyelv esetében utána nézzenek. vagy igének és kezdettől fogva meg voltak győ- ződve arról.

Ez pe- dig azt Jelenti. Eb- ben az értelemben a qátal és jiqtol formák azért nem te- kinthetők tempus kategóriáknak. hogy az imperfektum által a beszélő úgy mutat be egy cselekvést. 16 - melyik esetben az állítmányiboz. a jiqtol-formának pedig jövő időt és a jelen idő kifejezésére szükséges lenne még egy harmadik forma. . s hogy hogyan jut kifejezés- re az alany-é11itmány1 viszony az ige belső szerkezetében az egyes igeel ontok között. 2. Az akció kategóriák által a beszelő a cselekvőnek a cselekvéshez való térbeli viszonyát fejezi ki. Ezt az első lépést megtettem már disszertéci- . hogy a tempus kategóriák azt fejezik ki. éppen történik. hogy a beszélő pillanatnyi jelenét az eseménnyel kapcso- latban következetes módon kifejezésre juttassák. bogy egy esemény a beszéd pillanatában már megtörtént. A qátál és jiqtol formák mindegyike jelölhet ugyan- is jelen. 6 »/ A héber ige mint a s‫סנן‬k tu ska togór ja A héber igék funkciójára vonatkozó uj teóriához az első lépést annak a tisztázása jelentette. mert nem képesek arra. vagy még csak ezután fog megtörténni. /12/ ómban < ‫ ׳‬amennyiben ott éppen az került bemutatásra. akkor a qátal-formának min- dig múlt időt kellene kifejeznie. hogy a cselekvő és cselekvés tér- ben és időben össze van kapcsolva. Mert ha tempus kategóriák lennének. valamint mindkettőjüknek az objektív időhöz való viszonyát. mint az ujhéberben /ivrit/ a partiéi- pium. Ez azt jelenti. hogy a qátal és jiqtol formák aspektuskategoriák. hogy milyen fűnk- clót töltenek be a qátal és jiqtol formák a héber igerend- szeren belül. Ennek a munka- nak a fő téziseit a következőkben foglalhatom össze: 1‫־‬ A tempus kategóriák esetében a beszélő a saját pil- lanatnyi helyzetére vonatkoztatva mutatja be az eseménye- két. egymástól tehát még . múlt és jövőidejü cselekvést.

egymástól már különváltak. hogy a cselekvések közvetlen egymáshoz való viszonyában melyik tekinthető meghatározónak és me- lyik meghatározottnak. A perfektum által viszont a cselekvést úgy mu- tatja be. A meghatározó cselekményeket következetes módon qátal-forma jelöli. mely a waw-os formákban egy grammatikai továbbképzést lát. . Ebben az értelemben a qátal és jiqtoT formák azért nem tekinthetők akció kategóriáknak. éppúgy mint befe- jezettet vagy befejezetlent. Mindkettő jelölhet ugyanis befejezett és befejezetlen cselekvést. A qátal és jiqtol formák aspektus kategóriák.nem váltak el és igy a cselekvés még■ folyamatos és befe- jezetlen. hogy a cselekvő és a cselekvés térbeli és idő- beli helyzete nem esik egybe. a cselekvés befejezett. Az aspektus kategóriák használatának az alaptörvénye a következő: a qátal és jiqtol aspektus kategóriák. A waw-os qátal és jiqtol formák ugyancsak jelölhetnek jelen. A gram- matikailag kifejezésre juttatott aspektus kategóriák ál- tai következtetni lehet arra. mely által a waw consecutivumos jelentésű formák állná- nak elő. a cselekvő tér és idő helyzetétől és az ige lexikai jelen- téstartalmától is. múlt és jövő idejű cselekvést. hogy mely cselekményeket tekint meghatározóknak és melyeket meghatározottaknak. Tarthatatlan az a teória. melyek ál tál a beszélő a cselekvések közvetlea egymáshoz való vi- szonyát szemléli függetlenül a saját idői helyzetétől. Kizárólag a beszélő szemléleté- tői és Ítéletétől függ. által a beszélő a cselekvéseket aszerint kü- lönbözteti meg. mert nem képesek a cselekvő és cselekvés egymáshoz való tér és idő viszonyát következetesen kifejezésre juttatni. a meghatározottá- kát pedig jiqtol-forma. Azaz melyik cselekvés tekinthető gondolkodási támpontnak és melyik egy külső gondolkodási támpontból megértendőnek. hogy a beszélő a cselekvé- sek viszonyát hogyan ítélte meg.

. hogy az aspektusformák az eseménysoron kívül. A waw csupán az aspektustorma különleges mou- dattani helyzetet jelzi. Az aspektustorrnak ugyanis ebben az esetben egy eseménysor tagjai.:‫״'״‬. hogy az ellentétes aspektusformák csak egyedül. A rabbik nyelvészeti munkája nyomán azonban a waw consecutivuraról. Figyelemre méltó. hogy az igét kiemeli a mondat óiérő és ö mondatokat a " ·‫ " ׳‬vagy " ] " kapcsol ószóval köti össze Azoknál a mondatoknál. hogy az aspek- tusformák az eseménysor összefüggésében tekintendők gon- dolkodási támpontokként vagy pedig abból megértendő ese- menyekként. ‫׳‬7.‫י״‬ ‫׳‬ . aspektus kategóriák mint a waw nélküliek. hogy ezekben az esetekben a szó és mondattani jelen ség között az éles különbség mindig megtétetett. vagy meghatározott eseményeknek. A waw hiánya az aspektusformák előtt azt jel- zi. a héber igerendszer összetett kérdéskomplexumából még csak arra az egy kérdésre adtunk feleletet. ha a mondat igével kezdődik és waw által van bekapcsolva egy eseménysorba. 6. vagy csak egy láncszemhez kapcsolódva tekintendők meghatározó. hogy a qétal és jiqtol formák funkcióját az as- pektusviszony jelölésében határoztuk meg. hogy a mondat első tagjában különleges szóképződményt lásson. hogy a kutatókat ez megaka- dályozta abban. még senki se kísérelte meg azt. Az aspektusformák előtt a waw azt jelzi. szóló megállapítás a nyelvészek között mindmáig olyan ál- talános elismerésre találj. ■■■. y‫״‬.'}. Azzal. A héber nyelv úgy képez meg egy eseménysort.. hogy ugyanilyen pontos különbséget tegye- nek igei és mondattani kapcsolás között akkor is. melyek névszóval vagy valamely kié- Készítéssel kezdődnek és waw-val vannak egy gondolatsorba bekapcsolva. ' ‫׳‬ . vagy pedig a velük hasonlókkal együtt tekintendők-e gondolkodási támpontoknak vagy pedig megértendő eseményeknek. 18 ‫·צ‬ A waw-os formák éppúgy. A waw megléte vagy pedig hiánya az aspaktusformák előtt arra utal tehát. hogy miért van a héber igerendszerben két ragozási tipus és mi ennek a két típusnak a funkciója.

19 7·/ A szituáció és a nominális mondat A nominális mondat szituáció Jelző funkoiója régóta ismert a héber nyelvben. de a nyelvrendszernek egy magasabb fokán ez a kapcsolat mondattani eszközökkel mégis jelölve van. hogy az események idő és térkapcsolatait helyesen tud- Juk meghatározni és azok változásait figyelemmel tudjuk kisér- ni. Az aspektus-gondolkodásmódra mint láttuk az a jellemző. hogy a héberben a cselekvések ne lennének időhöz és térhez kötöttek. valamint a cselekvő tér és idő helyzetétől is. hiányoznak a héber igerendszerből. Ez azonban nem jelenti azt. hogy a beszélő az eseményeket asze- rint különbözteti meg. Mig az aspektusjelek a . ahol ezt a beszélő szükségesnek tartja.olyan vonatkozási pontként tekintendő. mely döntő módon határozza meg. Éppen ezért van a szituáció jelölésé- nek olyan nagy jelentősége az aspektus-gondolkodáson belül abban. Konkrét idő és térmeghatározásokat találunk ott. / ■ 8. sőt az ige lexikai Jelentéstartalmától is. Azok a vonatkozási pontok. idői és térbeli összefüggésben kell megérteni. hanem valamelyik törzsforma is. mint a tér és időszemlé- letü igerendszerekben. Nem kapott hangsúlyt mindezidáig még az. Ezen belül az egyes események idő és térkaposolata szituációkhoz van kötve. Ez az idő és térmeg- határozás az események egészére vonatkozik. A nominális mondat a héber szövegekben . A különböző szituációk utalnak az események idő és térkapcso- latainak változásaira. A héberben ugyanis az ige tér és időkap- osolata grammátikailag ninos jelölve. melyek a tér és időazemléletü ige- rendszerekre jellemzőek. Ez a tájékozódás független a be- ezélő saját idői helyzetétől. Ez a kapcsolódás azonban ninos olyan közvetlen módon jelölve. hogy a szövegkörnyezetben Jelölt eseményeket milyen logikai./ A héber ige belső szerkezetére nézve két-tényezős egység A héber Igeformára nemcsak valamelyik aspektusforma a Jel- lemző. hogy milyen nagy jelentősége van a szituáció Jelzésének az as- pektus-gondolkodásmódon belül. hogy az események közvetlen egymáshoz való viszonyában melyik tekintendő gondolkodási támpontnak és melyik abból megértendőnek.

melyek arra utalnak. tehát szenvedőként kapcsolódik a cselekvéshez. Ebben az . 20 cselekmények közvetlen egymáshoz való viszonyára utalnak. a Hitpaól törzsjel pedig a résztve- vőre irányítja. Az igegyök jelöli a cselekvést jelentés- 'tartalmára nézve. addig a törzsjelek az Igeelemek köz- vetlen egymáshoz való viszonyára utalnak. A héber igét a maga ragozott formájában két egymástól jól megkülönböztethető alkotóelemre lehet bontani: a személy- ragipa és az igegyökre. a szemólyrag pedig arra utal. Az aktív igetörzspárok esetében /Piél-Hifil/ a törzsjelek arra utalnak. hogy azok az ige helyét a kommunikációs pólushoz viszonyítva jelölik: az első személy jelzi a beszélőt. amennyiben maga is a sze- mélyjelből és a törzsjelből tevődik össze. hogy az említett személy cselekvőként is és szenvedőként is. a közlési hangsúly ugyanis az igén kívülre esik. vagy ami a két pólus között van. A passzív törzspárok esetében /Pual-Hofal/ a törzsjelek arra utalnak. tehát egy belső kap- csőlatra. hogy az említett személy és a cselekvés egymással milyen bel- ső viszonyban áll. hogy az-emlitett személy cselekvőként kapcsolódik a cselekvéshez. A személyjelekről tudni kell. mert funkciójukra nézve ezek is egy külső kapcsolatra utalnak. A személyjelekhez kapcsolódó törzsjelek azonban a személyi elemnek olyan tényezői. a Hifii törzsjel pedig a cselekvőre helyezi. A személyi elem önmagában is egy kéttényezős egység. és ezen a viszonyon belül a í>iél törzsjel az információs hangsúlyt a cselekvésre. Ezen a viszonyon belül a Nifal törzsjel a közlési hangsúlyt a cselekvésre. a máso- dik a hallgatót. és ezen a viszo- nyon belül a Pual törzsjel az információs hangsúlyt a cselek- vésre. a harmadik személy azt aki. A személyjelékké 1 azért nem foglalkozunk itt tovább részletesen. a Hofal törzsjel pedig a szenvedőre helyezi. A mediopassziv törzspárok esetében /Nifal-Hitpaél/ a törzsjelek arra utalnak. A Qal igetörzs esetében viszont az igén belüli speciális személy-cselekvés viszony nem kerül hangsúlyozottan kiemelésre. hogy a cselek- vés kivel. te- hát egy külső kapcsolatra. hogy az említett személy a cselekvés tárgyaként. tehát résztvevőként kapcsolódik a cse- lekvéshez. vagy mivel kapcsolatban emlittetik.

/. mondjuk az embert. 21 értelemben a Qal igetörzs a figyelmet a szövegkörnyezetre irá- nyitja. aineny- nyiben Josef iíimchivel és a Tosafot-irodalom szerzőivel együtt az igetörzsek funkciójának megértésénél az igetörzspárok aktiv.12./ A harmadik elem belépéséből adódó jelentésvari&ciók A jelentésátfedések egyik fajtájára az a jellemző. Éppen ez a helyzet akkor is. és a többtényezős jelentés- variációk nem tekinthetők törzsjellegzetességnek. Ezzel az igével kapcsolatban hasonló jelentésvariációk fordulnak elő Qalban és Piélben is. és ha állitmányi funkciót tölt be. hogy az ige a szövegkörnyezetben mikor tölt be állitmányi funkciót /az igetörzspárok esetében/ és mikor tölt be alanyi funkciót /a Qal igetörzs esetében/. ha a . És annyiban sem. í>iél:Zsolt. 9. hogy itt a jelentésátfedések a harmadik elem belépéséből .13.21.22. "sziklát repeszt" /Qal: Éz s .állnak elő. Véleményem szerint tehát a törzs jelleg és az abból adó- dó jelentésmódosulás a személy és a cselekvés igén belüli - kettős viszony-variációiból adódik. akkor az igeelemek közül az igén belül melyik az állitmányi és melyik az alanyi rész. vagy a szikla.15. Ez a je- lenség a " S?p'2 " ige példáján nagyon jól szemlélhető.Ezek a tézisek annyiban nem újak. inediopassziv és passzív alapjellegéből indul ki. Ilyenek a következők:"fát hasítani". Újak viszont abban. /Qal: Préd«10. hogy a cselekvés tárgyaként a fa.48. piél:2Kir.8. amennyiben Xben Esra- val együtt az igotörzsképzés hármas típusát tekintik az ige- törzsrendszex’ hármas tartóoszlopának.azonos szövegkörnyezeti hatás eredményeként . ./.78.mos 1. hogy megváltozik a cselekvés tárgya: mindkét törzsformában azáltal különböznek egymástól a jelentés- változatok. Ha tehát a*hasítani" cse- lekvés Qalban és Piélben is ugyanazt a tárgyat kapja. az igét alapinformációként jelöli.9j Piél: lMóz. vagy pedig az ember van megjelölve. A "hasítani" alapjelentés azonban mindhárom esetben azáltal módosul. hogy a feledésbe merült szempontok újraértelmezésekor éppen azt veszik figyelembe. akkor mindkét törzsformában előáll ugyanaz a jelen— tésvariáció:"felkoncolni".3·/. és "felkoncol" /Qal:Á.

konstatálja. 15 ·/ és Piélben is /Ézs. bogy még egy többtényezős szerkezetben is érvényesnek kell lennie. A harmadik tényező mellé még újabbak is beléphetnek. Ez a törzsjellegzetesség. A oselekvő—oselekvés két tagú alapviszony— ból /törzsviszony 1/ csak az a két tagú információ adódik.a "kövezni" Jelentés kéttagú szerkezetből. A *“)!3 £ " Piél esetében a "tisztítani" jelentés egy kéttagú szerkezetből adódik. bogy az említett személy cselekvőként kapcsoló- dik a cselekvéshez. bogy harma- dik tényezőként mindkét esetben ugyanaz a tárgy lép be. A " V j2‫ " ב‬ige példájánál marad- va a "kikölteni" jelentósváltozat előfordul Qalban /Ézs. Énnek oka nem az igetörzsek különbözőségében rejlik. akkor ebből a "kettő plusz egy"- e8 szerkezetből előáll a speciális kauzativ Jelentés. annyira erős és annyira megváltozhatatlan. ¥agj pedig a létrejött cselekvést visszafordítja /denomináció/. abogy a "‫ ק ל‬£" Piél esetében. a *kövek- tői megtisztítani” denominativ jelentés pedig egy bárom té- nyezős szerkezetből adódik. Ha tebát egy harmadik tényező. bogy a személy és a oselek- vés igén belüli viszonya megegyezik.3^. bogy a cselekvés a törzsforma által Jelzett oselekvő közreműködése nélkül Jött létre. épp úgy. 22 - "fa" Jelenik meg azonos tárgyként. Egy létrejött oselekvés- sel kapcsolatban ugyanis csak úgy léphet fel valaki cselekvő- ként. akkor ebből a "kettő plusz egy"-es szerkezetből a speciális deklaratív. mely az igének kéttagú belső kapcsolatából adódik. deklaratív és denosssina- tiv. hanem a jelentésbeli eltérés a különböző faktorok be- lépéséből adódik. vagy denominativ Jelentés áll elő. hanem abból.5·/· Ezek a ■kiköltés"-ok· azonban nem egyenértékűek.59. mert Így mindkét igetörzs- ben a "fát basgat” Jelentésvariáció áll elő. hogy a létrejött cselekvést észrevételezi. a deklaratív "tisztának nyil- vánitani" pedig egy háromtagúból. deklarálja. mint uj információ azt adja tudtul. A Jelentésátfe- dések itt tebát nem abból adódnak. melyeket a szótárakban találunk többnyire már több tényezős jelentések. mint a kauzativ. A ·*elköltés" jelentésnél már be van kai- . mely a két oselekvő egymás közti viszonyára utal. Az aktiv igetörzspárok esetében /Piél-Hifil/ a törzsJelek arra utalnak. Ha viszont a barma- dik tényező arról tudósit. bogy a Jelenlegi cselekvő mel- lett még egy másik is létezik. Még az olyan Jelentésváltozatok is a harmadik tényező belépéséből adódnak. Így azok a jelentések. hogy "valaki teáit*.

hogy cselek- vöként a bagolyról van szó./ A privativ morfológiai onpozició és a__héber igetörzseit F. Ezek az információk azonban nem a törzsformából adódnak. hogy nem ugyanolyan fajta "kiköl tés"-ről van szó. 10.most még a jal esetében a szövegkör- nyezetbő. hogy nem a nőnemű tigrisről van szó. mely a továbbiakban egy külső . és egy ismertető jel nélküli tagból áll /tigre=himnemü tigris és a tigris általában/. Ezzel szemben az ismertető jel nélküli tag egyrészt azt jelzi. Ugyanakkoi' segíthet abban is‫ ״‬hogy a helyes alapjelentést megtaláljuk és a két tényezős törzsviszonyt még világosabban és még pontosabban tudjuk elemezni. hanem a. szövegkörnyezetből és a sző- végüsszéfüggésböl. akkor válik világossá az is. hanem a kü- lönböző külső faktorok együttes hatásaként áll elő. melyek külső tényezők belépésének eredménye- ként állottak elő. hogy annak ismertető jellel biró tagja egy belső analízist végez: a tigris áilatfajon belül jelöli és megkü- lönbözteti a nőnemű tigrist. 23 kuIáivá harmadik tényezőként a tojás mint a hasítás tárgya és negyedik tényezőként az uj élőlény is. hogy törzsje1legzetességként tekintsünk olyan jelen- tósváltozatokat.RUNDGREN szerint'Λ 3 'egy / privativ morfológiai oppozicio egy ismertető jellel rendelkező tagból /tigresse=nőnerau tig- ris -'francia'-/. mely a hasítás erőd- menyeként a tojásból előjön. Meg kell itt em- litenünk. Ebből adódik ennek a tagnak a negatív. hogy Rundgren az ilyenfajta oppoziciót a qátal-jiq- tol probléma megoldásához hívja segítségül. Másod- szór viszont az ismertető jel nélküli tagban a belső analízist egy belső szintézis váltja fel. A külső tényezők elkülönítése megóvhat minket attól a tó- védéstől. iíz a leü- lönbség nem a törzsformák különbözőségéből adódik. vagy ellenté- tes jelentése: a nőnemű tigrissel szemben a himnemü. is ha .l nyilvánvalóvá lesz ötödik tényezőként. A privativ morfológiai oppozició funkcióját felfoghat- juk úgy is. én viszont az ige- törzspárok és a Qal igetörzs viszonyában vélek egy ilyen jel- legü oppoziciót /ellentétpárt/ felismerni. a fiél esetében pedig a gonoszok- ról akik kigyótojásokat költenek ki.

Az oppozició ismertető jellel biró tagjai a sze- mély és cselekvés kapcsolatának lehetséges variációit külön-kü- lön kiemelve teszik bangsulyozottá: az aktív törzspárok által a cselekvő-cselkvés viszony van úgy kiemelve. és ennek az analízisnek az ered- menyeként egy speciális viszonyt mutat fel. A Qal igetörzsben mint az oppozició ismertető jel nélküli tagjában a belső ana- lizist egy belső szintézis váltja fel és a személy és a cselek- vés viszonya a lehető legáltalánosabb fokon van megragadva. mely az i- getörzspárokhoz tartozik. hogy az oppozició ismertető jellel biró tagja a személy és cselekvés viszonyát főinformációként /állítmányi részként/ analizálja /igetörzspárok/. akkor e forma által arra vonatkozóan kapunk egyértelműen főinformációt. . Az információnak azt a részét tekintjük alanynak amely alapinformációként mutatja. Állítmánynak pedig az információnak azon részét tekintjük.jelentést hordozza. hanem tigris.Ehhez viszonyítva a törzspárok tagjainak mindegyike ismertető jellel bíró tagnak számit. hogy a Piál törzs- forma azt jelöli. amit az alapinformációval kapcsolatban közölni a- karunk. nem párduc. amely főinformáciáként éppen azt az u- jat jelöli. Ilyen ér te lemben te- kiütöm én a Qal igetörzs és az ige törzspárok viszonyát privativ morfológiai oppoziciónak. hogy a személy és a cselek- vés melyik speciális kapcsolatát kell nekünk uj információként tekintenünk. hogy az igét a cselekvési elem miatt kelL .analízis kiindulópontjává válik: az általános. hanem annak külső kapcsolataira. vagy pedig az ismertető jel nélküli taggal /Qal igetörzs/ ugyanezt a vi- szonyt ismertnek tekintett alapinformációként /alanyi részként/ mutassa be. mely speciális jelentést hordoz. hogy mivel kapcsolatban aka- i'unk valami újat közölni. mely az általános. vagy semleges jelentésben /a tigris általában/ úgy van szó a tigris állat- fajról. A törzspárok közül mindegyik törzsforma az oppozició ismertető jellel biró tagjaként a cselekvés és a személy viszo- nyát analizálja az igén belül. hogy az a tigrist más állatfajoktól különbözteti mag: nem oroszlán. és az információs hangsúly sem az ige belső szerkezetére kerül. Formai szempontból a Qal igetörzs felei meg az oppozició ismertető jel nélküli tagjának. A privativ morfológiai oppoziciónak a héber igerendsze- ren belül az a funkciója. Ha az ige olyan törzsformában jelenik meg.

25 / főinformáélónak tekinteni.Hitpaéi/ pedig a személyi elemre. hogy az in- formációs hangsúly a Pua1 esetében a cselekvési elemre. a Hitpaéi esetében pedig a t‫״‬személyi elemre kerül. hogy az információs hangsúly a Nifal eseté- ben a cselekvési elemre. mint ami már Ismert /semleges jelentés/. Eb- ben az értelemben irányítja a Qal igetörzs a figyelmet az ige egyéb jellegzetességeire és a szövegösszefüggésre. A passzív igetörzspárok által a szenvedő és cselekvés viszonya van úgy kiemelve. A mediopassziv törzs- párok által a résztvevő és cselekvés viszonya van főinformáció- ként kiemelve úgy. akkor az op- pozíciónak ez az ismertető jel nélküli tagja kettős grammati- kai jelentést hordoz: egy negatívat és egy semlegest. 11./ A grammatikai információk hierarchiája A héber ige legegyszerűbb ragozott formájában is egy összetett forma. hogy az ige gjjjjgfj a formában a személy és a cselekvés kapcsolatára nézve nem főinformáció. Ezek a következők : . vagy pedig egy spéci- ális személy-cselekvési viszony úgy tekintetik.t alapinformációként jelöli. mely legalább négy jelből tevődik össze. a Hifii törzsforma által viszont az ige személyi vonatkozása miatt. Az oppoziciónak ez a tagja tehát a személy és cselekvés viszonyé.Hofal. nem állítmányi rész /negatív jelentés/! másrészt viszont itt az igében a személy-cselekvési viszony a legáltalánosabb fokon van megragadva. a gyökgyarapitással képzett igék esetében /Hifii.Pual.Nifal/ az informá- ciós hangsúly a cselekvési elemre kerül. A Qal törzsferma mint ismertető jel nélküli tag jelzi egyrészt. a Hofal esetében pedig a személyi elemre kerül. mellyel kapcsolatban egy harmadik faktor mond valami újat. Amikor az ige Qal igetörzsben fordul elő. Az oppozició ismertető jellel biró tagjai tehát a személyi és a cselekvési rész kapcsolatának egy-egy spécié- lis esetét jelölik főinformécióként úgy. hogy a radikális-ket- tőzéssei képzett formák esetében /Piél.

a waw mint mondatkapcsoló jel 7. Elsősorban a törzsjelek segítenek abban. mint az igei mondat éllitmányi része kivel. hogy ez az uj grammatikai információ. A hierarchia csúcsán lévő hely pedig valamelyik egyéb jel- nek van átengedve« Ahhoz. de funkciójukra nézve az igéhez tar- toznak. nemcsak a konkrét igeformát és annak szövegkörnyezetét kell is- mernünk. A Qal igetörzs csak arra utal. mely az egyes igeformáknál sajátos jellegzetességként jelenik meg. hogy az ige bel- ső szerkezetért nézve az igei mondat alanyi részeként tekinten- óő. melyek a nevekhez kapcsolódva jelennek meg lágyan. hanem annak a hierarchiának a rendjétől is. ‫נ‬. mellyel kapcsolatban a többi jeloknek fölérendelő. Ezeknek a jeleknek mindegyike külön grammatikai információt hor doz. hanem a benne felleLhető grammatikai jelek pontos funkcióját is. vagy a lég- alsó fokán határozzák meg. Ebhez járul még kompliká Jtabb formákban: j . hogy ennek a speciális kapcsolatnak melyik eleme tekintendő főinformációnak. a prepozíciók. Ebben az esetben te- hát a többi jeleknek alárendelt utaló jellege van. utaló jellege van. hogy még az is jelölve van. Annak az együttes információnak az értelme. mely egy ‫־‬ ige- ben megjelenik nemcsak a grammatikai jelek számától és minősé- gétől függ. hogy a Qal . az igei suffixüm 6. hogy az alapvető személy-cselek- vés viszonynak a helyét vagy a hierarchia csúcsán. méghozzá úgy. az kspektusjeJ. a gyökjel 2. Az igetörzspárok esetében az alapvető személy-cselekvés viszony a hierarchia csúcsán úgy van meghatározva. hogy a többi jelek közül melyik kerül a hierarchia csúcsára. alapként van meghatároz- va. Ebben az esetben a többi je- lek mind arra utalnak. vagy mivel kapcso- latban és milyen összefüggésben érvényes. hogy pontosan meg tudjuk határozni. hogy ezt a hierarchi- át felismerjük. A héber igerendszer igy képes arra. A Qal igetörzs esetében viszont a személy-cselekvés viszony a hierarchia legalső szintjén. a személyjel 3· a töi'zsjol 4.

Ebben az eset- ben a grammatikai állítmány azonos a logikai állítmánnyal. így a legtöbb nyelvben előállhat az a komplikáció. hogy az igei mondaton Tjeiül az igéről a hangsúlyt levegye és az egyéb jelek által a figyelmet a tényleges áliitniányi részre irá- nyitsa. hogy "Ki sir?". A logikai állítmány pedig Sándor. Mit csinál Sándor? libben az esetben Sándorral kapcsolatban akarunk megtudni valami újat. de nem tudjuk eldönteni. Arra a kérdésre.a'Sándor sir" mondat úgy ad pontos választ. hogy már a legegyszerűbb igei mon- hatban sem l'ele 1 meg egymásnak a logikai és grammatikai alany és állítmány. ki az aki sir. Ezért van szükség arra. Most ugyanis a sírással kapcsolatban akarunk megtudni valami újat. hogy a grammatikai alany és állítmány mellett még logikait is megkülönböztessenek.A^/ Ha ezt az igei mondatot: "Sándor sir" az iskolai nyelvtanok előírása szerint elemezzük. amiről valami újat akarunk megtudni. A grammatikában azonban általánossá vált az a felfogás. az állítmány pedig azt az uj információt jelzi amit az alannyal kapcsolatban közölni akarunk. hogy ez az elemzés abban a logikai összefüggésben helyes./ A szórend funkciója a héberben Az aiany a Logikában és a grammatikában is azt jelöli ami- ről beszélünk. hogy mit csinál Sándor? . hogy a sírást jelöli meg a lehetséges cselekvések közül uj információként. A logikusok és a grammatikusok egyet értenek abban. 12. csak azt nem tudjuk. hogy a lehetséges cselekvések közül mit csinál pontosan. melyben arra kérdezünk. Sejtjük. . az állitmányi rész a "sir" ige. bogy ő valamit csinál. hogy az igei mondatban mindig az ige az áliitniányi rész. Ha azonban ez a mondat arra a kérdésre ad feleletet. 27 törzsi'orma által az ige törzs jól legéről‫ ׳‬a hangsúlyt levegye és az ige aspektusje1légét mégjobban kiemelje és arra is. Halljuk a sírást. akkor a grammatikai állítmány nem felel meg többé a logikai állítmánynak is. aki a lehetséges cselekvők kö- zül uj információként van megjelölve. akkor ezen az igei mondaton belül az alanyi rész a "Sándor" tulajdonnév. a Jogikusok és grammatikusok között nincs semmi nézeteltérés. Ebben a logikai összefüggésben a lo- gikai alany a sirás.

hogy mikor megyünk a tempLomba. hogy a gramrua- tikai állítmány megfelel-e a logikainak vagy sem. hanem a nominális rész áll a mondat élén. Az esemény- sor tagjai között gyakran jelennek meg olyan mondatok melyek- nek nem ez a szórendje. hogy ezt a mondatot nem az eseménysor tag- jakónt kell megérteni. amit a héberben a törzsformák gram- matikai jelei. ha- nem a mondatok között jelzi a szerkezeti hasonlóságot vagy különbözőséget és ezzel elősegíti a mondatok közötti tájéko- zódást. Azt ugyanis. A héberben azonban a szórendnek egészen más a funkciója. hanem csak ahhoz járuló kiegészítés- ként. A többtagú igei mondatok esetében viszont már a szórend segít az elIga-. hogy a főinformációt a mondat élére emeli ki. hogy megkülönböztessék a főinfoi?- mációt az alapinformációtól. hogy ez a mondat arra a kérdésre akar feleletet ad- ni. mely az eseménysor további megértése szempontjából fon- tos. Az eseménysor megléte a prózai szövegekben a lineáris . hogy az információs hangsúly dönti <31 azt. Az olyan kéttagú igei mondatokban mint a "Sándor sir" a legtöbb nyelv- ben nincs írásos jele az információs hangsúlynak. Abban az igei mondatban. Nem a mondaton belül rendezi az információs hierarchiát. vagy egy olyan helyre mely a főinformáció számára van fenntartva. zodásban: a kiemelt mondatrész jelzi ugyanis a főinformációt. melyek kiegészítésként értelmezendők. hogy "Holnap megyünk a templomba" azért áll a "holnap" a mondat élén. Hasonló felépítésű mondatok által a mondatoknak azt a csoportját jelzi melyek a megértés szempontjából jellegzete- sek. Az ilyen közbeszurt mondatoknál éppen az eltérő szórend figyelmeztet arra. az eltérő felépítésű mondatok által pedig azokat. Ezt a szórend egyéb nyelvekben éppen azáltal teszi. A prózai szövegekre az eseménysor megléte a jellemző. így csak a szövegösszefüggésből tudunk következtetni arra. 2ö A grammatikusok és logikusuk egyetértenek abban. hogy mi már a szórendből megtudjuk. Az eseménysor minden tagjában az ige a mondat élére van kié- melve és waw-val van kapcsolva az előző mondathoz. A legtöbb nyelvben éppen a szórend tölti be azt a funkciót. Itt tehát a szórend jelzi az információs hangsúlyt. hogy a «Sándor sir" mondat milyen kérdésre adott feleletként fogható fel.

hogy egy pontról elindulva. A költői szövegekre viszont a gondolatpárhuzam megléte a jellemző. ahol a nagyobb szerkezeti'egysé- gek adják meg a gondolatpárhuzamok és vonatkozási pontok ke- rétéit. Arra törekszünk.s a párhuzamos gondolkodásmód megnyilvánulásaként értelmezendő. hogy a gondolatpárhuzam mire érvé- nyes.úsálién t érte íme Kendő . A lineáris gondolkodásmódra az a jellemző. Az azonos. hogy a valóságnak egy szeletet megértsük. 0 . 29 gond okod ásniód 1110gny plvánu l. ahol ez a további megértés miatt feltétlenül szükséges. A részismeretek vonalvezetésével konturozzuk ki a valóságot. atíiig az elóg nem lesz ahhoz. vagy hasonló mondatfolépités jelzi a gon- dólatpárhuzam tagjait és az ezektől eltérő azta vonatkozási pontot. A gondolatpárhuzam megléte a költői szövegekben olyan jelleg- ze tess ég. Részismereteinket körülbástyázzuk hasonló módon értendő rész- ismeretekkel és jelöljük. A párhuzamos gondolkodásra éppen az a jellemző. Itt tehát az épitkezésmód mozaikszere. addig‫ ׳‬rakjuk részismereteinket egymás után. vagy másokkal megértessük* Itt tehát az építkezés- mód láncszerű. hogy megkíséreljük elhelyezni résziemére te inke t a nagy egészben.. hogy minden részismeret a maga helyére kerüljöD és igy a nagy egész képe kirajzolódjon. utalnak mellékeseményre. Ügyes láncszemekkel kapcsolatban csak ott. mely paral lelizmus membrorum néven régóta ismert ó. molyre vonatkozóan a gondolatpárbuzam érvényes. A gondolatpárbuzam mindegyik tagjában azonos a szórend. ahol is a láncszemek egymás után egymásba kap- cső Jódnak.

További 292 ige viszont csak Qal törzsformában fordul elő. de mindössze csak 6 azoknak az igéknek a száma. ahol a Qal törzsfor- ma mellett más törzsformák is előfordulnak. Ezeknél viszont nincs mivel összehasonlítani a Qal törzsforma jelentését. mely az UT-ban előfordul és gyökjelére nézve egymástól különbözik. Vannak olyan esetek is ahol valamely törzsforma csak egyszer fordul elő és ennek a helynek a jelentése vitatott. hogy ugyanannak a gyöknek a törzs forma változatai nem biztos. . hogy az igetör- zsek egymáshoz való viszonyát rajtuk tanulmányozhassuk. Végül gyakoriak az olyan esetek is. Ennek a vizsgálatnak az eredménye a következőkben foglalható össze: Az 13 0 0 ige közül 304 ige nem fordul elő Qal igetörzsben. ahol ugyanaz a gyökjel mind a hét törzsformában ayomonkövethető. ott jelentéstani szempontból egymástól különböző igék törzsvariáciáival kell számolni. A KUTATÓMUNKÁKAK ÉS SZÖVltöKLEMZÉSNEK A Z A MÓDSZERE MEjLYHK ΛΖ V J SEMÉLKT JÍP üL I. Sajnos az alapjelentés fogalma sem eléggé tisztázott még a héber jelentéstanban. hogy ugyanannak az alapjeleütésnek a változataiként foghatók fel. Abból a szempontból vizsgáltuk meg őket. hogy mi lenne az ige Qal jelentése. Ez azt jelenti. ahol . ■JO II. A szótárak gyakran két vagy több alap- jelentést is közölnek ugyanazzal a gyökkel kapcsolatban. Ott ahol ugyanannak a gyöknek a törzsvariációi más-más alapjelentéshez kapcsolódva jelennek meg. hogy durván az igék egy negyedénél azt sem tudjuk. amelyek lehetőséget nyújtanak arra. hogy me- lyek azok./ Az Otostaiiietitumban előforduló 1 3 OG ige törzsiormainak és jelentésváltozatainak áttekintése A kutatás első szakaszában megvizsgáltuk mind azt az ■IJoo igét. Ebből viszont az a 'probléma adódik. Az 13 0 0 ige közül csak 70 4 olyan ige van.

ahol ugyanannak az alapjelentésnek a változataiként hasonlít­ . Ez az áttekintés azzal az eredménnyel zárult. hogy a Qal törzsformára főleg a melléknévi jelentés- variáoiók a Jellemzőek. a Pual-Hofal- nak passziv. Először azokat a jelentésvariáoiókat vizsgáltuk mag. Természe- tosen ez Bem uj eredmény. hanem a régi megfigyelések megerősi·‫־‬ tése. melyek a személy és a cselekvés lég- általánosabb kapcsolatát jelzik. Be emellett megtalálhatók az aktív. hogy a törzajel által okozott jelentésmódosulás egyáltalán nem. hogy azok a személy-cselekvés viszony szem- pontjából különböznek egymástól( a Piél-Hifil jeleaté&válto- zatoknak következetes módon aktív jellege van. passzív és mediopassziv jelentésváltozatok is. infinitivusi. Ami «03tmér az egyes fcörzspárok tagjait illeti. $6 olyan mely a Nifal «ellett Hitpaélben is fellelhető és 26 olyan mely Pual és Hofal formában van. Ezek a problémák korlátoz- zák és nehezítik a törzsformák és jelentésváltozatok vizsgá- latát ugyanazon gyökök esetében. 119 olyan ige van mely Hifiiben és Piélben is előfordul. a Nifai-Hitpaélnek pedig mediopassziv. infinitivusi vagy imperativuai funkoió olyan erős. Az igetörzepárok jelentésváltczatálnál viszont éppen azt tapasztaltuk. hogy a Qal törzsi orma képtelen követ- kezetes módon különbséget tenni a személy-cselekvés kapcaóla- tának jeleatésváltozatai között és éppen ezért nem is lehet ez a ^al igetörzs elsődleges funkciója. vagy imperativuai formában található. hogy a személy-cselekvés viszonyának minden lehetséges vari- áoióját magába foglalja. Ezekben az esetekbe□ a jelentésváltozat kialakításában a pár- tioipiumi. Alapjelentésekről is osak olyan értelemben beszélhetünk a Qal igetörzs esetében. . vagy csak alig vehető észre. melyeket a szótárak és fordítások a Qal törzsformához tartozó- akként tartanak számon. A már jelzett megszorítása- kát figyelembe véve a 119 igéből osak 82 olyan ige marad.3 1 - : * az összehasonlítandó törzsformák valamelyike caak partioipi- uml. Ebből viszont az következik.

A 66 Nifal-Hitpaeles ige közül 62 ige esetében és a 24 Pual-Hofalos ige közül 12 ige esetében Ez a jelenség egyértelműen mutatja. hogy a törzspárok tagjai képtelenek arra. és a 26 Pual-Hofalból csak 14. A 96 Nifal-Hitpaélból 66. Ilyen jellegű megfigye- léseink megfelelnek annak a régi tapasztalatnak. hogy nem találtunk éles különbséget a tagok jelenté- se között. passzív. Ebből viszont az következik. hogy a jelentésváltozat aktiv. hogy a tagok közötti különbséget következetes módon kifejezzék. . . hogy a héber igerendszer nem törekszik arra. vagy mediopassziv jellegét kiemeljék. Már a statisztikai adatok jelzik. Az 1300 ige törzsformáinak és jelentésváltozatainak . amelyben az igotörzspárok tagjainak jelentésváltozatait tanulmányozni lehet. ott az igetörzspárokhoz tartozó farmák arra szolgálnak. hogy minden gyökből 1 inden törzsformát megképezzen a paradigma szerint és arra sem. Ahol a Qal törzs- forma mellett még valamelyik másik törzsforma is fellelhető.áttekintése végső soron azzal az eredménnyel zárult. mely szerint lehetetlenség következetes módon kimutatni valamiféle jelleg- zetes jelentéskülönbséget az egyes törzspárok tagjai között. hogy ez nem is tekinthető elsődleges funkciójuknak. hogy a jelentésváltozatokat az alapjelentéstől és egymástól ezek segítségével válassza szét. hogy viszonylag kevés azok- nak az igéknek a száma.32 - hatók össze egymással a Piél és Hifii jelentések. Még meglepőbb az az eredmény. A 82 Piél-Hifiles ige esetében 71 igénél fordult elő ugyanaz a jelentésváltozat az igetörzs- párnak mind a két tagjában. amikor az igotörzspárok tagjaihoz kapcsolódó jelen- téseket összehasonlítottuk.

akkor olyan ir. njert az eddigi feleleteket erre vonatkozóan nem találtuk kielégítőnek. a cselekvés akció jellegének megváltoztatásával függ össze. Ezeknek a jeleíntésváltozatoknak az elemzése.. hogy grammatikai szerkezetére nézve a héber ige ősz- : lett forma és a törzsjel csak eeyike a grammatikai összetevők­ Hók. Már az aspektus problémával való foglalkozás során nyilván- ul ‫׳‬. Az egyes törzsforniák jelentésváltozatai annyira sok- » 1'itüek és szerteágazóak. liánéin a gyökjel határozza meg. hogy törzsjellegzetessógként tekintsünk olyan jelentésmódosulása- kai. és osak a törzsjel tekintetében különböznek síi villástól. sőt a komplikáltabb formában az igei suflfixum és a vav is. iicigy a törzsprobléma megoldásához lehetetlenség eljutni a jelentés ‫! ״‬dala felől.33 ■. üníjzehasonlitása és rendszerezése !csak arról tanúskodik. Az alapjelentés módosulásához hozzá- Iáiéinak még sajátos grammatikai információk által a többi jelek in melyek az igében fellelhetők. és a törzsjel csak az alapjelentés *keló jellegét befolyásolja. Elmulasztottak viszoint pontos feleletet adni arra * kérdésre.‫״‬á lett. hogy a tiírzsforrnak jelentésmódositó hatása. nielyok szövegkörnyezetükre és grammatikai összetevőikre nézve • 1‫ ״‬jósén azonosak. hogy alig sejtetnek maguk mögött valamifé- le rendezési elvet. melyek más tényezők eredményeiként állottak elő. Ez viszont már a régiek számára is világos volt. Tapasztalati tények bizonyítják.‫״‬lmok a jelentésmódosulásait kell egymással összehasonlítani. Ha tehát el alkarjuk kerülni azt a tévedést. hogy hogyan áll kapcsolatban a jelentésváltozat az ak~ 10 jelleggel./ Hol figyelhető meg a törzs jellegzetességből adódó jelentésváltozat A kutatómunkának már az első szakaszában világossá vált. faogy az iga alapjelentését nem a Qal igetörzs. . . Nekünk viszont ez l<ett fő kérdéssé. A szótárakban és a fordítások- bán már egy olyan jelentésváltozattal· találkozunk mely a legsze- ianoöósobb esetben ennek az együttes információnak az eredménye- yéuL állott elő. Már a legegyszerűbb ragozott !formában is a törzsjel mellett el 1 található a gyökjel. Ez a felismerés határozta meg kutatómunkánk további irányát. Igen gyakran még a szövegkörnyezeti hatással is »!«‫־‬#‫ ׳‬vannak terhelve. a személyjel és az aspektusjel.

hogy az azonos kifejezések egy qátal-formás eseménysor tagjaiként jelennek meg.30. Itt tehát azzal a ritka esettel állunk szemben./ Kinek a karja fog lebanyatlani ? / P i é l . és mind a két esetben ugyanannak a babiloni királynak a karjairól van szó. A második kifejezés után egy kiegészítés jelzi azt. a másik esetben pedig kausativ lenne. akkor a héber szövegben könnyen észrevehető. az igék egyéb grammatikai összetevői teljesen azonosak. Ha ugyanis ilyen helyeken a két törzsior- ma jelentése között valamiféle különbség észrevehető. A két kifejezés értelme között egyik esetben sem le- hét jelentéstani különbséget felfedezni. es az így előforduló két igeforma csak tt'rzsjelére nézve kü- lönbozik egymástól. A kiegészítésben ugyanis arról van szó. versben ennek az igének a Piél törzsformáját. hogy a 24. azt tekint- hetjük a törzsjellegzetességből adódó jelentéskülönbségnek /mivel a megegyező faktorok egymást kiegyenlítik/. ahol ugyanaz az ige azonos szövegkörnyezetben kétszer fordul elő. 3. es a két igeforma csak törzsjelére nézve különbözik egy— mástól. még azt sem. hogy az egyik esetben a megerősítés faktitiv. Mind a két esetben ugyanaz az Isten az a személy. Mindkét ki- fejezésben a *p*n‫ ״‬ige fordul elő és a két kifejezés csak ab- bán különbözik egymástól. aki mint be- szélő kijelenti:"Megerősítem a babiloni király karjait". mint amit a qátal aspektusformákból kiindulva kell megérteni. versben pedig a Hifii törzsformáját találjuk. a 25. hogy mivel kapcsolatban kell gondolkodási támpontként tekinteni mindkét kifejezés eseményeit. Ha viszont a szövegösszefüggés felépítésére koncentrálunk. Az Ótestamentumnak azokat a helyeit kutattuk tehát ahol ugyanaz az ige azonos szövegkörnyezetben kétszer fordul elő. Ha a kiegé- .H i f i l / Az Ez. hogy a fáraó karja le fog hányátlani. Ez az esemény a jiqtól aspektusforma által úgy van megjelölve.24-25-ben mindkét vers ugyanazzal a kifejezéssel kezdődik: "Megerősítem a babiloni király karjait‫״‬.

és a Pual-Hofal törzspárok esetében is osak n hangsúlykülönbség teszi indokolttá a törzspártagok váltako- zó használatát. mert a babiloni király karját megerősiti Isten. hogy Egyiptom és Babilon világhatalmi vetélkedésében miért éppen a fáraó karja fog lehányátlani? Erre a kérdésre az első kifejezés a Piél törzsforma által úgy ad feleletet. és waw-val kapcsolódik az előző mondathoz. hogy a törzsformák funkció- különbségét az aspektusformák elemzése során ismertem fel. hogy Isten az a személy aki a babiloni király karjait megerősiti. ahol az eseménysor minden tagjában az ige a mondat élére van kiemelve./ A szövegelemzés módszere A prózai szövegek jellegzetességét az eseménysor adja. aki a babiloni király karját megerő- siti. Ugyanaz a gondolkodási támpont két különböző ol- dalról kap hangsúlyt: a Piél törzsforma esetében a cselekvés ‫א‬ oldaláról. hogy Isten a babiloni király karji- nak megerősítését véghezviszi. hogy az információs hangsúly a Qal törzsforma ál- tál a fáraó karjára kerül. hogy Isten és a megerősítés viszonyában az információs hangsúly Istenre kerül. hogy a bibliai szövegek értelme a felfede- zést megerősiti-e. csak annak az ellenőrzésével. vagy ellene mond annak. 35 szitésben még a törzsjelet is figyelembe vesszük. hogy Isten és a meg- erősirés viszonyát úgy emeli ki.a Hifii törzsforma esetében a cselekvő oldaláról. A továbbiakban hasonló példákkal fogjuk szemléltetni. h. Nekünk tehát itt a gondolkodási támpontok segítségével azt kell megértenünk. Ez a példa már azt is mutatja. arra. és mert Isten az. Előbb azonban meg kell ismerkedni magával a szövegelemzés módszerével. arra. és ezt a felfedezést nem lehet másként bizonyítani. hogy a közlési hangsúly a cselekvésre kerül. A fáraó és a babiloni király harcában tehát azért fog a fáraó karja lehanyatlani. Az ese­ . hogy a Nifal-Hitpaél. Ugyanerre a kérdésre a második kifejezés a Hifii forma által úgy ad feleletet. akkor megái- lapitbató.

hogy hogyan illeszkednek azok a gondolatsorba. 36 - ménysor tagjai közé iktatva gyakran jelennek meg olyan monda- tok. akár a többihez kapcsolódva elemzünk is egy mondatot.a prózai sző- vegek elemzését az eseménysor elemzésével kell kezdeni és a a közbeszurt'mondatokat az eseménysorra vonatkozóan úgy kell értelmezni mint a láncszemek közötti speciális'vonatkozási pontokat. a mondatok külső kapcsolatára utal. Akár önmagában. A prózai szöveg a lineáris gondolkodásmód műfaja. és ezen belül az ige heJyzete. Arra. ahol nem ige. vagy hasonló felépítés a gondolatpárhuzam tagjait jelöli. hogy mennyiben tudunk az elbeszélő kiindulási pontjával azono- sülni és milyen pontosan tudjuk követni vonalvezetését. ahol az építkezésmód láncszerű és a mellékaseményekre csak ott történik utalás ahol ez a további megértés végett feltétlenül szükséges. ahol a gondolatpárbuzam tagjaiban hasonló szórenddel találko- zunk. hogy az égé- szén belül milyenemértékben vagyunk képesek észrevenni a kü- lönböző szerkezeti egységeket és az egységeken belül milyen pontosan tudjuk nyomonkövetni a gondolatpárhuzamokat és vo- natkozási pontokat. az eltérő mondatfelépítés viszont azt a vo- natkozási pontot. ahol az é- pitkezés mozaikszerü és a nagyobb szerkezeti egységek adják meg a gondólatpárhuzamok és a vonatkozási pontok keretét. A prózai szövegekben éppúgy mint a költői szövegekben is a mondat felépítés. Az azonos. A költői szövegekre a gondolatpárhuzam megléte jellemző. amelyre nézve érvényes a gondolatpárhuzam. A megértés kulcsa a prózai szövegeknél éppon az. hogy. hanem nominális rész 611 a mondat élén. Ezek a közbeiktatott mondatok segítenek tájékozódni abban. hogy az eseménysor tagjai között milyen logikai összefüggés 611 fenn. A megértés kulosa a költői szövegeknél éppen az. Ez a szövegelemzés módszerére nézve azt jelenti. feltét- lenül szükséges legelőször is a kérdéses mondat pontos hely­ . hogy a költői szövegek elemzését a nagyobb szerkeze- ti egységek elemzésével kell kezdeni és az egyes szerkezeti egységeken belül az azonos vagy hasonló mondatfelépítésre kell figyelemmel lenni. A költői szöveg a párhuzamos gondolkodás műfaja. Ez a szövegelemzés módszerére nézve azt jelenti.

-H i t p. 5. A "‫ ״קבץ‬ige akció jellege mindkét helyen egyér- telmüen mediopassziv. ami úgy értendő. hogy melyik ese- niéj^yt melyikből kiindulva kell megérteni. versben az ige Nifal törzsformában fordul elő. hogy az igei mondatok milyen hangsúllyal kapcsolódnak bele a gondolatmenetbe. azaz az igei mondatnak melyik eleme hordozza az uj információt mint állitmányi részt. hogy mindezeket a bibliai szövegek értelme megerősiti-e vagy sem. hogy mindkét helyen ugyanarról a micpai összegyülekezésről van szó. akkor az aspektusjelek arról adnak információt. Az elemzésnek ez a módszere tehát elsősorban az ige helyzetére van tekintettel a mondaton belül és ebből kö- vetkeztet a mondatfelépitési sajátosságokra. í.6-7. Ha a mondatokról már tudjuk./ Izrael fiai összegyűltek Micpában /N i f. A 6./ Az ISám. Azután az i- gék aspektus-. A szövegösszefüggésből világos. Ezért az elemzést mindig a mondat felépítésének megvizsgálásával kezdjük. hogy azok hogyan illeszkednek bele a gondolatsorba. A törzsjelek által ugyanis arra lehet következtetni. mely Sámuel parancsára történt és Izrael megtérésének a jele volt. hogy Izrael fiai cselekvőként is és szenvedőként is részt vettek a‫״‬f*3p"-bán.-ben kétszer olvasunk arról·. . . Harmadik lépésként vesszük figyelembe az elemzés során a törzsjeleket. Az elemzés második lépéseként vesszük figyelembe az aspektusjeleket. hogy íz- rael fiai összegyülekeztek Micpában és az eseményt mind a két helyen ugyanaz a ‫ ״‬p ‫ ב‬p ‫״‬gyök jelöli. és törzsjeleire van tekintettel és ezeknek előre meghatározott funkciót tulajdonit és azt vizsgálja. hogy a megértésnél melyik események tekintendők gondolkodási támpontoknak és melyeket kell ezekből kiindulva megérteni. Az aspektusjelek által tudunk ugyanis arra következtetni.37 zetét tisztázni a szövegösszefüggésben. a 7· versben pedig Hitpaélben.

miszerint a próféta az összegyülekezést Izráel uj engede Intess égének a próbájaként rendelte el. hogy eltávolította a bálványokat és Jfatawet kezdte el szolgálni. hogy a filisz- teusok vezérei felvonultak Izráel ellen. ahol arról van szó. melyet a megté- rés egyéb jeleivel együtt kell megérteni egy olyan logikai összefüggésben. hogy a hir tartalmaként arra !adjon magyarázatot. másrészt: !mint cselekvők saját akaratukból gyülekez- tek össze. hogy a Micpá- ba való összegyűlő kezést Sámuel próféta rendelte el. . hogy egész Izráel gyülekezzen össze Micpába. Az eseménysor előző tagjai Izrael megtérésérő>l tudósitanaki ®rról. Közvetlenül a mi Nifal formás láncszemünk előtt találjuk Sám uelnek azt a követelését. hogy a történtekről a filiszteusok tudomást szerez- tek. mely az elbeszélés fő v'onalát jelzi. A héber szövegben azonban a Nifal formás kifejezés egy jiqtol-formás eseménysor tagjaként jelenik meg. A következő láncszem már arról tudósit. A Hitpael formás kifejezést viszont ehhez a láncszem- hez kapcsolt kiegészítésként találjuk ‫׳‬meg. Azt ugyanis. Arira. hogy a filiszteusok a történtek- ről tudomást szereztek és hogy Izráel ellen vonultak. ahol ő matjd imádkozni fog értük. amit a Nifal formás láncszem megértéséhez logikai szem- pontból föltétlenüil tudni kell. Izráel összegy ülekezését a jiqtol aspektusforma vaw- val olyan megértendő eseményként jelöli. Ennek a felszó- Irtásnak a tartalmia idézetként van az eseménysorba betagol- va és mint ilyen kiegészítés azt a fontos tudnivalót köz- li. hogy milyen logikai összefüggés van akiözött. ‫ ־‬3 8 ■ Egyrészt: mint szenvedők Sámuel parancsára gyűjtöttek egybe. hogy a közlési hangsúlyt a cse- lekvésre teszi. Itt tehát a kiegé- szités a láncszemeik közt éppen arra szolgál. A két unondat jelentése között nem lehet semmi- féle különbséget felfedezni. hogy ők összegyülekeztek és ezzel az engedelmesség utólsó próbáját is kiállták. Ebben a logikai összefüggésben a Nifal törzsforma úgy emeli ki Izráe 1 fiainak és az összegyülekezósnek a kap- csolatát főinformációként.

-ben Piél törzsformában. hogy a filiszteusok mit hallót- tak és miért vonultak fel.TD. hogy a filiszteusok a történtekből csak azt hallották ki. hogy összegyűljenek. a 11. hogy miért vonultak Xzráel ellen.39 A qátal aspektusforma a hír tartalmát gondolkodási támpont- liánt jelöli meg arra vonatkozóan./ A templom alapkövének letétele /P u a 1 . a lo. Ebben a logikai összefüggésben a Hitpaél törzsforma Izrael fiainak és az összegyülekezésnek a viszonyát úgy emeli ki főin-7 formációként. hogy Ilik voltak azok akik Micpába összegyülekeztek: az ő ellensége- ik. akiknek nem volt joguk ahhoz. Mindebből azonban egy olyan együttes információ adódik.. Ebben a kiegészítésben az "elkezdeni" ige qátal as- pektusformával van jelölve. hogy az információs hangsúlyt a személyekre teszi. hogy az ő első dolguk az volt. és miért fogta el fé- lolem Izráel fiait. akik a fogságból visszatértek Jeruzsálembe. akik Micpába összegyülekeztek. egy elnyomott nép fiai. Azok között a kiegészítések kö- zött melyek. Mindhárom esetben al. Az eseménysor tagjai a 7. 6.versig arról tudósítanak. A Pual és Hofal formák értelme között nem lehet semmiféle jelentéskülönbse'get felfedezni. hogy mivel kezdték az újjáépítést Izráel fiai. Ugyanakkor a Hifii tör^sforma arra . azokra.az eseménysor ezen szakaszához kapcsolódnak talál- / ható egy pontos időmeghatározás a hatodik versben arra vonatko- zólag. A harmadik fejezetben egy jiqtol-formás eseménysor arról tudósit. . hogy az áldozó oltárt ismét felépítsék és az eddig szünetelő áldozat- bemutatást ismét megkezdhessék. A 6.Η o f a l / Ezsdrás könyvének harmadik fejezetében háromszor olvasunk 11 templom alapkövének letételéről. A cselekvések akció jellege mind a két esetben egyértelműen passziv.''íayök jelöli ezt a cselekvést. versben a gyök Puál törzsformában lordul elő. hogy mikor kezdték a naponkénti áldozatbemutatást: a he- tedik hónap első napján kezdték el bemutatni az Urnák az égő- áldozatot. versben pedig Hofal törzsformában. Ebből a gondolkodási támpontból most már ért- hető.

versben a ‫ ם לי׳‬. mikor a templom alapköve még nem volt lerakva. A hangsúly itt azon. A Pual törzsforma azt az eseményt. ahol a történ- teket■ abból a gondolkodási támpontból kell megérteni. A . hogy erre a liturgiái cselekvésre a templom alapkövének letételével kapcsolatban került sor. hogy ezt a gondolkodási támpontot a személyi rész hang- súlyozásával kell főinformáciának tekinteni. de a hangsúlyt az 6 tévé- kenységükre irányítja. A 10.‫״‬gyököt a jiqtol-f ormás eseménysor meg- értendő tagjaként találjuk. pedig a templom alapkövének letételével kezdik-e meg az újjáépítést. hogy milyen előkészületeket tettek meg már a visszatértek a templomépitésre. Az előző lánszemek arról tudósita- nak. hogy a templom alapkő letételét is ebből a szempontból kell megérteni. így tehát a templom funkcióját tartották fontosabbnak. ahol arról van szó. hogy "még nem volt lerakva" mikor ők már megkezd- ték az áldozatbemutatást. Az esemény- sor összefüggéséből világos. Ebben a kérdésben azt tekintették gondolkodási támpontnak. versben. Ebben az összefüggésben a Piél törzsforma az építőket cselekvőként mutatja be. Ezért építették az oltárt elsőként újjá és az áldozatbemutatást már akkor megkezd- ték. vagy pedig annak funkcióját tart- ják-e fontosabbnakj az áldozóoltár felépítésével. A Hofal formás kifejezést viszont ahhoz a láncszemhez kap- csolódva találjuk a 11. hogy a templom a- lapköve még nem volt letéve úgy emeli ki főinformációként. vagy. hogy a templom alapkövét a- zonnal lerakták mihelyt az épitőmunka reális feltételei már ad- va voltak. Ebből viszont az az együttes információ adódik. Arra tehát. hogy az áldozatbemutatást mielőbb megkezdjék. hogy az áldozatbemutatást a leghamarabb megkezdhessék. hogy az esemény elmaradására teszi a hangsúlyt.utal. hogy papok és a léviták egymásnak felelgetve dicsérték az Urat. A mi esetünkben a jiqtol aspektusforma is arra utal. hogy a visz- szatérőknek már a templomépités előtt el kellett dönteniük. Ehhez a kiegészi- téshez még egy jiqtol-formás megjegyzés is járul: "A templom alapköve még nem volt lerakva.van. hogy a visszatértek szándéka az volt. hogy vajon a templom épületét. 11 A kérdéses kifejezés tehát elő- szöi· egy olyan logikai összefüggósben fordul elő.

hanem arra. /azon nyugszik/ ami a templom alapkövével történt. mivel a templom alapja letété tett./ A törzsformák használata mint mondattani jelenség Az előző példából remélhetőleg nemcsak az lett nyilvánvaló- vá. mihelyt a templom alapköve letétetett a nép hangos örvendezésben tört ki. Az alapinformációval kapcsolatban mindig a mondatnak vagy a szövegkörnyezetnek egy másik része hordozza a főinformációt és igy mindig az igén kívüli rész az állitraányi rósz. hanem a templomépités megkezdésének szimbolikus cselek- !!lényére a nép úgy reagált. A templomalapkő letételének a liturgiája nem maradt tehát meg az előirt keretek között. Az "‫״ ע ל‬praepozíció jelzi ennek a két főinformációnak sajátos bi- orarchiáját: A nép magatartását az váltja ki. hanem talán az is. . addig a Qal igetörzsben mindig alapinformációként. hogy a Pual és Hofal törzsformák esetében is a hangsúly- különbség teszi indokolttá az igetörzspárok tagjainak válta- kozó használatát. hogy spontán örömujjongásban tört ki." Ebben a mon- datban mindkét esemény qátal aspektus!'ormával van jelölve. hogy mindkét eseményt a szemé- lyi rész hangsúlyozásával kell főinformációnak tekinteni. Ez arra utal. A nép magatar- tása Hifii törzsformában. hogy mindkét eseményt /a nép magatartását és a templom alpkövének letételét is/ gondolkodási támpontként kell tekinteni a liturgikus cselekmény megértésénél. Ez arra utal. az alapkő letétele Hofal törzsformá- bán jelenik meg. hogy mit csinált a nép az éneklés alatt: "Az egész nép nagy ujjongásbán tört ki az Ur dicsére- te közben. hogy egymástól elkülönítse ugyanannak az alapjelen- tésnek különböző változatait. nem pedig jelentéstani. hogy egy megadott gondolati összefüggésen belül kijelölje. hogy a törzsformák hasz- uálata mondattani jelenség. Ném arra hivatott.kiegészítés arról tudósit. hogy az igei mon- datok milyen főbangsullyal kötődnek egymáshoz. 7. Mig az igetörzs- pároknálazige mindig főinformációként jelenik meg a mondaton belül.

egy hároméves kecskét és egy hároméves kost. Ebből a két láncszemből az az együttes információ adódik. de Abrahám elkergette azokat. hogy mély álomba merült Ábrahám és rémitő nagy sö- tótség borult rá. Naplementekor az történt. hogy az információs hang- súlyt Abrahám cselekedetére helyezi. hogy a"húsdarabokra a keselyük" csaptak le. A következő láncszem már arról tudósit. hogy mire kell figyelni ahhoz." Egy igy értelmezett fordítás örök titokként veti fel a kérdést. hogy Ábra­ . versekben a következőid* olvashatjuk:"Hozz nekem egy hároméves üszőt. aztán kettéhasitotta okot és mindegy- iknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el. A 9-12. hogy Ábra- hám az áldozat előkészítésével.8. Ekkor ragadozómadarak száll- tak a husdarabokra. Itt sem az igén van az információs hangsúly. versben található láncszem a Piél törzsforma által Ábrabámot cselekvőként úgy mutatja be. A törzsformák pedig arra nézve adnak informáoiót. Arra. egy gerlicét és egy galambot.7-21 arról tudósit. hanem a Qal törzsforma által azon. A 10. hogy az ese- fények között tájékozódhassunk! jiqtol aspektusformás esemény- sor jelzi. miért nem hasította ketté Ábrahám a madarakat? A héber szövegben viszont pontos grammatikai információt kapunk arra nézve. de a madarakat nem hasította ketté. hogy ő az állatok kettéhasitásával van elfoglalva. az állatok kettéhasitásával úgy volt elfoglalva. Ez azt jelenti az eseménysor eddigi összefüggésében. hogy veszélybe kerültek a már elrendezett busdarabok a keselyük által. hogy hogyan kötött szövet- séget Isten Ábrahámmal.. hogy a láncszemek milyen főhangsúllyal kapcsolódnak össze./ Miért nem hasította Abrahám ketté a madarakat?/Q a 1/ A Qon. A következő lánc- szemben a Hifii törzsforma éppen arra figyelmeztet. hogy hogyan következnek egymásután a megértendő ese- mények. Elhozta neki mindezeket. A következő láncszemben viszont már nem az igén nyugszik az információs hangsúly. hogy mindegyik részt a másikkal szemben helyezte el. hogy hogyan rendezte ő ol. hanem a Qal igetörzs által arra kerül.a feldara- bolt állatok részeit! "mindegyiket a másikkal szemben". hogy a falvagdalt husdarabokra keselyük csaptak le. !5.

Az áldozati darabok elhelyezése után és a keselyük megjelenése előtt ugyanis ott találjuk a kiegé- szitést. Itt mér az in- formációs hangsúly nem Ábrahám cselekedetén van. . Erre vonatkozóan viszont megtaláljuk a szükséges kiegészi- tést a megfelelő helyen. Ebből kiindulva érthetjük meg ugyanis. hogy Ábrahám készen volt-e mér. de itt a Piél törzsforma helyett mostmár Qal törzsformában és éppen ez utal arra. Ez a harc közte és a keselyük kő- zött egészen estig eltartott és Ábrahámot úgy kimerítette." Ugyanaz a gyök jelzi itt is a szóthasitást. A qátal aspektusforma gondolkodási támpontként jelöli ezt a kiegészítést a láncszemek összefüggésében./ A költői szövegek és a parale11izmus A költői szövegek jellegzetességét a gondolatpárhuzam «dja meg. hiszen közben az események egészen más irányt vetlek. A szinonim parale1!izmusra példaként a 37 Zsoltár . hogy az események továbbfolytatáséban mikor és hol állt be a fordulat. hanem azon hogy munkájában meddig jutott: "a madarakat még nem" hasitot- ta ketté.Ό - hám mint cselekvő arra kényszerült. "deamadarakat inég nem". vagy meddig jutott az állatok kettéhasitáséban midőn a keselyük megjelentek. hogy eddigi munkájával szemben mostmár a keselyüket bessegesse. A madarak kettéhasitására tehát azért nem került sor. hogy végül mély álomba zuhant. Az eseménysornak ebből az összefüggéséből azonban még nem világos. A szinonim paralellizmus a hagyományos magyarázat szerint csak a stílus élénkítésére szolgál és az alapstrófa memorizálását könnyíti. hogy a felvagdosás helyett a madarak el- riasztáséval foglalkozzon. Ettől kezdve kényszerült u- gyanis Ábrahám arra. "de a madarakat nem hasította ketté. hogy a ko- rébbi főinformáció itt alapinformációként jelenik meg és ez- zel kapösolatban fogunk megtudni valami újat. mert magára az éldozatbemutatásra sem került sor. mely paralellizmus membrorum néven mér régóta ismert. 9 . Minden állatot kettéhasitott mér.

névszó + jiqtoi‫״‬ Ha ezek után az eltérésekre koncentrálunk.1 -‫ ·ן‬: : ‫בעשי‬ ‫אל־־תקצא‬ V* J· ‫ימלו‬ *· ‫מהרה‬ JT." A héber szövegben azonban a gondolatpárhuzam tagjai ‫״‬éra- csak egyszerűen ugyanazt a gondolatot adják vissza szinonim szavakkal.S ‫בחציר‬ ·‫י‬T\‫י‬J‫־·כ‬ :‫יבו־לון‬.‫וכירק דשא‬ Ebbe n a jiqtol aspektusformás egységben két gondolatpárhu- zam van egymással összekapcsolva ‫ כי‬-vei: ‫במרעים‬ ·:*/ ‫אל־חתחר‬ ‫ ־‬:.ךקךשא‬ Az első gondolatpárhuzambaa az ‫ל~ ״‬£ jiqtol + ® . hogy az első gondolatpárhuzamban a tagok a törzsformákra nézve térnek el egymástól.* ‫עולה‬ tr1‫ ־‬/. ‫אל״תתחר כמרעים‬ ‫ אל״״‬-jiqt0 1 + ‫ ב‬participium :‫אל־־המןא כעעזי עולה‬ ‫־ אל־‬Jic1to1+ ‫ כ‬participium . elfonyadnak. hanem a tagok egészen más információs hangsúlyai ál- tál ugyanazt a gondolatot más-más oldalról világítják meg: ‫אל־תתחר כמרעים‬ :‫א בעשי עולה‬:‫אל*־חק‬ ‫יטלו‬ κ:*‫מהרה‬ «ΙΓ. ': ‫־ י־‬ ‫יי‬ ‫כחציר מהרה עלו‬ ‫״‬ ‫ כ‬. ne ii’igykedj a cselszövőkre I Mert hamar elhervadnak mint a fii.észrevehetjük...: ‫כחציר‬ ·‫ד‬vn :‫יבולון‬. alaő és második versét említik leggyakrabban: "Ne indulj haragra a gonoszok miatt. a másodikban pedig a névszóhoz járuló ki- egészitésben: . a másodikban pedig a " 2 “ névszó + jiqtol" szerkezet... mint a zöld növények.participi- umos" szerkezet biztosítja a tagok között a szerkezeti hasonló- ságot...‫וב.névszó + jiqtoi :‫וכוךק ך^י>יבולון‬ ‫ כ‬..

Hitpaél . Ezen a szerkezeten belül a törzsformák nyújtanak lehetőséget arra.jiqtol + 2 . hogy az információs hangsúly minden tagban máshová kerül és éppen ez biztosit lehetőséget arra. a szituáción belül pedig a cselekvési részre /Piél/. Mások talán viselkedhetnek másként. hogy ez a tiltás iád vonatkozik. sem azzal.Hitpaél/. de "te nem".Piél jiqtol + fi.participium"-os szerkezet arra biz- loait nyelvi lehetőséget. hogy az információs hangsúly a tiltáson belül a cselekvési részre kerül /Piél/ a szituáción belül pedig egy harmadik tényezőre. az ‫י‬ ‫י‬ ‫אלי־׳תקנא מנעזי עולה‬ " mondat tehát egy olyan szituációt jelöl ahol a hangsúly a harmadik tényezőn *x ‫״‬ ! “!‫ = עול‬fonákság‫״‬-on van és az " " kife- jnzésben arról van szó. Az ‫״‬ ‫אל־תתחר במרעים‬ n mondatban tehát ar- sói van szó.Piél participium"-os szer- kuzet ezt a viszonyt úgy határozza meg. A különbözőség viszont arra utal. hogy az információs hang súlyt a tiltáson belül a személyi részre helyezi /. Biagvalósitói. Az "‫אלוי‬. hogy a fonáksághak vannak kivitelezői.jiqtol + 2‫ ׳‬. hogy egy tilalmat egy szituációban tehessen ábrázolni.névszó . hogy ük ő cselekdetük miatt bosszantsd magad. A mi esetünkben ez a konkurens partner . Qal participium"-os szerkezetben a személy és a cselekvés viszonya úgy van meghatározva. A "‫"יקנא‬gyök a tiltásban a konkurens partnerrel *műmben jelöl egy olyan ellenséges cselekdetet.Qal participium 3 .idői kiegészítés + Qal jiqtol 2 . hogy mint cselekvő áühösködsz rájuk.Hitpaél . + Qal jiqtol " A tagok azonos szerkezete mutatja.névszó .jiqtol + '3 . ‫אל" ״‬ . hogy a személy és a cselekvés vi- ezonyát a tiltáson belül is /az igében/ és a szituáción belül 1* /a participiumban/ meghatározzuk. hogy bennük ugyanarról a gondolatról van szó. melyet erős fé1indultság kisér.jiqtol + 3 .Piél participium ‫אל־‬ ‫ ־‬Piél . Az ‫ אל־ ״‬.dologi kiegész. hogy ugyanaz a gondolat különböző oldalakról legyen megvilágítva. hogy mint szenvedő ide- «ősit az ő cselekedetük. A hangsúly azon van. sem azzal. hogy egy olyan szituációban amikor az emberek gonoszul cselekszenek / D'JHS I / számodra tilos az. Az ‫ אל־ ״‬.

a másodikban dologi jellegű. hogy miért van ez az igaznak megtiltva. Ό ΐ?? ‫כח^יר‬ " mondatban a Qal törzs- forma jelzi. hogy mind a két tagban ugyanaz a gondolat vonul végig. hogy az ige alapinformációként szerepel. hogy a gonosztevő megsemmisül-e vagy sem. Viszont az azonos szerkezet- be nem illő időhatározószó'figyelmeztet arra. A gondolatpár- huzam tagjainak az értelmét a fordításban a következőképp lehet visszaadni: " Te ne izgasd magad azzal. és arra. A második gond ólat párhuzam a. Erre a kérdésre a gondolatpárhuzam első tagja éppen a hasonlat idői jellegénél fogva azt a feleletet . hogy a hasonlat jellege mind a két tagban különböző: az elsőben idői jellegű. ho^az/gaznak milyen sok gyötrelmet okoz. hogy mikor. * ‫* כי‬ál tál magyarázatként kap- csalódik az előzőhöz éppen arra vonatkozóan. hogy itt a kérdés éppen az. hogy milyen sok energiát pocsékol el az igaz azzal. k6 a fonákság■ megvalósítója. A ‫!־‬ . mely a gonosztevők megsemmisülését kilátásba helyezi. Itt is a tagok azonos szerkezete mutatja.megtudni valami újat. Ez az ed- dígi összefüggésnek megfelelően azt jelenti. hogy ennek a hangsúlykülönbségnek az értelmét meg- értsük elegendő arra gondolni csupán. hogy egy ilyen ellenséges cselekedetre nem kerülhet sor. De mind a két tagban ugyanaz a gondolat különböző oldalról van megvilágítva. ismert dologként kell te- kintani amivel kapcsolatban fogunk . Mind a két tagban arról van szó ugyanis. hogy hogyan nem szabad a gonoszságra reagálni. hogy az emberek gonoszul cselekszenek. A tiltásban a Piél törzsforma által azon van a hangsúly. Ebben a mondatban tehát arról van szó. hogy a fo- nákság képviselői ellen harcol. és nem szabad fellépned ellenségesen a fonákság művelői ellen. az igaz tud ugyanis az isteni átokról. hogy egy olyan szituációban amikor a fonákság kivitelezőkre talál tilos neked ellenségesen fellépni velük szemben.hogy az emberek gonoszul cselekszenek. Itt tehát Bem az a kérdés. viszont éppen a névszóhoz járuló eltérő kiegészítések utalnak arra." Ahhoz. hogy a gonosztevők megsemmisülését alapinformációként.

Az igaznak viszont ebben a szövetségben egészen más fela- fiatót adott. Az azonos szerkezetből kiugró dologi kiegészítés utal arra. mint ahogy azt a zsoltár következő sora ki is mond- I‫ ״‬: "Bízzál az Urban és cselekedd a jót I" Ebből a példából talán már az is világos.47 - ml ja. hogy nem az igaz dolga az. Arra a kérdésre.‫כ. hogy ho- gyan. amikor még sem a hideggel. hanem a szavakkal együtt az összes grammatikai infor- máoió is." Az igaz számára éppen az a legnehezebb kérdés. .a hasonlat dologi jel- legénél fogva . Mindkét tagban a gonoszság képviselőinek megsemmisülésé- 151 van szó. vagy sem. hogy az elemzés- ·iák egy ilyen módszere szükségképpen egy olyan uj fordításhoz vezet. hogy a gonosz elpusztításának legjobb idejét és mód- ját megtalálja. természeténél fogva. és úgy konyulnak le mint a gyenge palánta. sem a forróság- «ni szemben nem ellenállóképes. . hogy itt som az a kérdés. hogy úgy konyulnak le mint a gyenge palánta. hogy emberrel kötött szövetségének !sildjében a gonoszság képviselőit ugyanolyan törvény alá rekesz- i«ite mint a füvet. A ‫״‬ ‫יבואן‬. hogy itt éppen az a kérdés: ho- «yan 7 A 1‫״‬ *''‫די־ל‬p"!X " együtt ugyanis a füvet a leggyengébb állapotában jelzi. Kedvezőtlen időjárás esetén ma- ! ‫׳‬. hogy mikor és ho- gyitn fog megsemmisülni a gonosz ha én nem harcolók ellene 7 ültből a gondolatpárhuzamból azonban világos. hogy megsemmisülnek-e * fonákság képviselői.ךק ד&זא‬ " mondatban is a Qa ] törzs- forma mutatja.ától elpusztul. vagy a gyenge palántát a természet rendje- ben. hogy ők olyan gyorsan hervadnak 01 mint a fii.azt a feleletet adja. hanem a gonosz elpusztításáról Isten maga gon- ■Ifiskodik éppen az által. de ez a gondolat mind a két tagban más-más oldal- tél van megvilágítva: " Olyan hirtelen hervadnak el mint a fü. a gondolatpárhuzam második tagja . ahol nemcsak a szavak és egyes grammatikai jelek fordít- tatnak le.

." A legszebben szerkezteit költői szövegeket Jeremiás pro- féta Siralmas könyvében találjuk. s a végén adunk majd egy fordítást anél- kül. / j i .אדני* בהן ונביא‬. ‫ ה‬% ‫ך א ח״ו חו ה קי ט ח ל?ועי?!ל‬ ‫אם־תאקלנה נשים פריס· י מ ^י ט?"״ם‬ :‫אםעהרגי במקדש אדני* ^הן ונביא‬ ΙΡΠ ‫שקבו ·לארק חוצות· נער‬ .48 10. ki miatt cselekedtél igy. hogy miként lehet eliga- zodni a szerkezeti hasonlóság és különbözőség segítségével a gondolatpárhuzamok és vonatkozási pontok között. A héber szöveg bői fogunk kiindulni. Az egységeken belül a szerkezeti hason lóság és különbözőség segítségével tudunk a mondatok között eligazodni. .cl t 1 ‫ס‬ aspektusformés egység! ‫עללי בפחים‬9 ■‫אם־תא־לנה נשים פדים‬ ‫רג־ בטקדש. hogy vitatkozni kívánnánk más fordításokkal.‫ך‬7 ‫אם‬: 3. / q á t a 1 aspektusformás egység! ‫שקבו ·לארץ היצית* נער הקן‬ ‫בתולתי וקהורי ·נפלו בחךב־‬ :‫הרקת ביום אפך קיבחת לא^ הטלת‬ Ezek az egys égek adják meg a gondolatpárhuzamok és vonat- kozási pontok kereteit./ "Láttasd meg Uram és Te mutasd meg. ‫בתולתי ובחורי ■נפלו בחרב־‬ :‫ הטלת‬1 ‫הרקת ביום אפך טבחת לא׳‬ Az igeformák szempontjából ez a költői szövegrész három egységre tagolódik! 1‫־‬/ i m p e r a t i v u s ! egység! ‫ ןהוח והליטח למי עוללת לדי‬. Az ebből vett rövid idézet- tel /2.‫ךאר‬ 2. .20-21/ szeretném szemlélten!.

tatja. ki miatt cselekedtél igy?! " . Az az uj információ amit ezzel kapcsolatban a próféta tudni akar.1a‫׳‬ /·.411. Ahogy a ‫~ ״‬£9‫ " ל‬a dologi okok után kérdez /miért?/. hogy hogyan bánt Isten Jeruzsálemmel. mely egymással gondolati pár- hazamban éli. A megértésnél célszerű az elemzést a vonatkozási pontnál kezdeni.דלל‬gyök "bánni"-t jelent. hogy a gyököt a megszólított Isten cselekedeteként kell értelmezni. A személyjel u- tál arara. hogy az elsőben harmadik faUtorként a megszólított Istenre kerül a hangsúly. A két első mondat szerkezeti hasonlóságát az iraperativusi formák bizto- oltják és jelzik. hogy "ki miatt" bánt igy Isten Jeruzsálemmel.‫ו‬h :‫״‬ ‫לטי־הךפה הז«ת למי‬ ‫ = ״‬ki miatt van rajtunk Β·ι. és egy olyan bánásmódnak az eredményét je- löli.-ban. Formailag az imperativus! mondatok csak törzsjelük- ‫ "׳‬különbözneks az első Qal imperativus. a Qal törzsforma pedig arra u- 1. A ‫״‬ ‫בה‬ ‫לם־‬ " mondatban az f‫· .‫ ״ !בד‬visszautal a korábbi események tar- injmára. a második pedig Hifii imperativus‫ ״‬Ez pedig azt jelenti. hiszen ebből válik világossá. hogy az első két mondat gondolatpárhuzamban áll. rá. A próféta lóhát Isten cselekedetének etikai tartalmán meditál a romba- döntött Jeruzsálemmel kapcsolatban. amelyben etikai magatartás tükröződik.·■‫ וו‬pedig az Isten cselekvő személyére? ‫״‬ Láttasd meg "óh Isten" és "te■mutasd" meg. hogy a próféta erre a kérdésre Istentől akar felele- tat kapni. ahol a tengerészek azt kérde- . Az " ‫ ״‬után a ‫ ״‬. hogy a cselekmény alapinformációként jelenik meg. Arra. A mi összefüggésünkben a ‫ " למי ״‬arra kér- . a prófétának erre a kérdésére vonatkozik és azt .8. a ‫ " למי ״‬kérdőszó által van jelölve. A harmadik mondat eltérő szerkezetével éppen azt a vonat- kozási pontot jelöli. Az imperativus! egység három mondatból áll. amire az előtte lévő gondolatpárhuzam örvényes. a második- .1. úgy kérdez a ‫ ״ למי ״‬a személyes okok után /ki miatt?/ Ugyanez a kérdés a Jón. hogy a gondo- latpárhuzam tagjai mire vonatkoznak. A qátal aspektusforma gondolkodási támpont- ként jelöli ezt a cselekményt. a veszedelem?. Λ két imperativus! mondat.

hogy az ‫ ] א ש ״‬. ilyen qátalformás esemény a válasz. öldöklésben váltak résztvevőkké. akkor ezeket az eseményeket kell mint megértendő dolgokat figyelembe vennie Hová jutott a választott nép etikai értelemben. hogy a gyilkosságban. egészségesen született gyér- mekeiket. hanem azok függőségi viszo- nyát is egyértelműen meghatározza éppen az ‫ " אש ״‬által: ha /‫״ אש ״‬X■/ . ha az anyák az ostrom alatt képesek voltak arra. hogy felfalják magzataikat. Ez a szerkezet nemcsak az események összefüggésére utal. Ha a próféta arról meditál és arra a kérdésre akar fele- letet kapni. hogy "ki kit" evett meg az ostrom alatt: az anyák ették meg magzataikat. . melyek az ítélet súlyossága felől segítenek megérteni az emberi részről elkövetett tettek borzasztóságait.‫אם־תאכלנד‬ ‫אשלהרגי במק ד ש אדני* להן ונביא‬: Az első mondatban a Qal törzsforma által az információs hangsúly arra kerül. hogy "ki miatt cselekedtél igy?".melyben az Isten tetteiről van szó .5 0 ‫־‬ Ahhoz. yhogy olyanfajta cselekvésben mint a gyil- kosság sohasem válhatnak részesekké?! A qátal-formós egységben azokat az eseményeket találjuk. melyek azáltal képeznek egymással gondólatpárhuzamot.jiqtol" szerkezet mindegyik mondatnak az elején áll: ‫־ טפלדם‬6 ‫על‬8 ■‫ נשים פרים‬. mint olyan gondolkodó- si támpontokat. Ha Jeruzsálem- ben megtörténhettek a nép részéről olyan események mint ami- lyeneket a jiqtol aspektusformás gondolatpárhuzam jelöl. akkor a qátal aspektusformás egység eseményeit . amelyeket az előző emberi cselekedetekkel kapcsolatban gondol- . A jiqtol-formás egység két igei mondatból áll.jiq- tol + qátal" aspektus szerkezetet.úgy kell tekinteni. A második mondatban viszont a Nifal törzsforma ál- tál az információs hangsúly az igére kerül. akkor árrá —. A hangsúly azon van. ahol is a papok és a próféták az üléssel kapcsolatban résztvevőként vannak bemutatva: mint cselekvők maguk is öltek és mint szenvedők az ellenség által gyilkoltattak.ilyen jiqtolformás esemény történik. egészségesen született gyermekeiket és a papok meg a próféták elfeledkeztek arról. hogy a további egységek kapcsolatát helyesen értsük feltétlenül fel kell ismerni bennük az ‫ אש ״‬.

#‫■נפלו ש‬ j 1ti ‫ובחורי‬ r ‫בתולתי ־‬ . arra. Ennek a szövegrésznek az összinformációját fordításban így lehet visszaadni: "Láttasd meg óh Isten és Te mutasd meg ki miatt cselekedtél így ?1 Ha az anyák képesek voltak felfalni magzataikat. Az első két mondatban is hasonló ugyan a töb- l>os szám harmadik személy.‫־‬ : ‫הר*ת ברם אפך‬ ‫טבחת‬ » :V ‫ז‬ :‫ חמלת‬1‫לא‬ Ebben az egységben minden ige Qal törzsformában fordul «lő. hogy még ők is kard által estek el. A háromtagú gondolatpárhuzamban pedig az információs hangsúly a'-■ Isten haragjának napjára esik. hanem azon. Ugyanígy a második mondatban az iiirormációs hangsúly a próféta legközelebbi és legszeratettebb hozzátartozóira kerül. hogy az első két mondat esetében nem gondolatpárhu- xnmról. hogy a próféta az ifjakra. hogy "ki. melyek közül a bárom utolsó azáltal képez egymással gondolatpárbuzaroot. 51 liodási támpontokként kell tekinteni. a vénekre és saját hozzátartozóira vonatkozóan akarta tudni. A qétal-formáa egység öt igei mondatból áll. . egészségesen született gyermekeiket ha a papok és próféták Isten Szentélyében gyilkosokként haltak. hogy bennük az ige egyes szám második sZeuiélyü. hogy ki miatt történtek ezek a szörnyű esemé- nyok. A gond ólat párhuzam és a vo- !»ηtkozási pontok úgy függenek össze. hogy mit cselekedett Isten haragjának napján. de éppen az egymástól eltérő szórend utal arra. hol" fekszik: "az ifjak és vé- mik az utca porában"fekszenek. Héjuk vonatkozó‫״‬ a‫ ״‬értette meg. hanem két különböző vonatkozási pontról van szó: ‫וזקן‬ ‘‫שכבו ·לארץ חוצות‬ ­‫בחו­ ב‬ *. így az információs hangsúly már az első mondatban sem az igén van.

vágtad és nem kímélted.52 akkor őmiattuk hevernek az utca porában az ifjak és vének akkor ő miattuk hullottak 01 kard által az én kedveseim és ifjaim is. " . akkor ő miattuk öltél haragod napján. .

fiainak meg . Annának pedig nem volt 1. fia: Hofni és Fineás voltak az Ur papjai. másiké !*öninna. Úgy esett.1-2. mikor ott már Éli két i|. még akkor is.1. Egy ilyen al- kálómmal történt. A szövegmagyarázat során olyan grammatikai jelenségek imigfigyelésével és magyarázatával is foglalkozunk. Jerohám fia. Elihu unokája és 2. de a jelenségek magyarázatát még nem szabad végső meg- fogalmazásnak tekinteni A s z ö v e g f o r d í t á s a 1« Akadt viszont egy ember az efraimi hegység hágóőrei kö- zött. és feleségének Pöninnának. névszerint Elkána. mert ez Sámuel könyvén belül viszonylag önálló egység- uuk számit.2 . Tóhu dédunokája. Ezek jelzik a kutatás további irá- uyát. mikor Elkána éppen áldozatot mutatott be.‫צ‬3 ιιχ. amennyiben Sámuel próféta születésének körülménye- It adja elő és még azért is mert prózai és költői szöveg egy- iiiánt található benne.leányainak . A szöveg fordítását azért mutatjuk be ·‫״‬Isőként. egy sem. Két felesé- ge volts egyikük neve Anna. hogy tiszteletet és áldozatot mutasson be a Minden- ség Urának Silóban. az efraimi őrcsalád sarja. 1 . hogy Pöninnának voltak gyermekei. 1 0 ÖSSZEFÜGGŐ SZÖVEGRÉSZEN AZ UJ ELEMZÉSI MÓDSZER ALAPJÁN Erre arcéira azért választottam az lSám.10 szőve- «ét./ A SZÖVEGMAGYAR ÁZAT ÉS A FORDÍTÁS GYAKORLATI BEMUTATÁSA AZ ISI i u s 1 1 . . Ez a férfi minden alkalommal feljárt lakhelyé- ről. melyeket eddig még nem tárgyaltunk. hogy az olvasó az elemzést és a mag! arázatot nagyobb figyelemmel és érdeklődéssel kövesse.

nos egy ilyen alkalommal történt. ugyan miért szomorú a szi- ved? Hát nem vagyok olyan jó hozzád mintha tiz gyereked lenne?! 9· Ekkor szánta rá magát Anna. holott Annát szerette. miért nem eszel. hogy fogadalma kivül- ről imádságnak tűnjön. én pedig őt az Urnák szentelem egy- szer s mindenkorra. 14. és abból úgy tűnt. . Akkor éppen Éli volt a soros 10. hogy felkel az étel és ital- áldozat elfogyasztása után. hiszen problémám és zaklatottságom nagysága miatt vagyok hibás magam is abban. Ezért Anna most is csak sirt és nem evett. de a hangja nem volt hallható. Pedig volt neki bősz- szusága maga miatt is. úgy hogy borotva sem fogja érni a 12. hogy Anna magát vigasztalja: csajt az ajkát látta mozogni. 6. és én tudni fogom. Éli viszont Anna megnyilatkozását 13« figyelte. pedig az Ur bezárta Anna rnéhét. hogy imádságban fog tusakodni 11» az Úrral. hogy nem feledkeztél meg szolgálóleányodról ha fiú gyermekkel ajándékozod meg szolgálóleányodat. De megfelelt Anna és ezt mondta neki: Nem úgy van ez Uram! Megterhelt lelkű asszony vagyok én. smm pedig m&a italt nem ittam. de szava zokogásba fulladt. pap az Isten házában.5 ‫ *׳‬- 5· kiosztotta már az őket megillető áldozati részt. ügy állt hát oda. Ugyanakkor Elkána a férje eképp vigasztalta: Anna miért pityeregsz. hiszen az Ur mindeddig terméketlen- 7· · né tette méhét. Közben Anna nem ügyelt arra. 8. akkor emlékeztetsz erre engem is. fejét. Éli tehát részegnek vélte őt. sem bort. hogy ennyire fonákul alakult a hely- 17 . mióta feljárt az Isten házába és Pöninna is mindig ilyen becsmérlően viselkedett. Éli elnézést kórt: Nyugodj meg ! És Izráel Istene is . így ment ez már óvről-évre. mintha ez egyszer haragudna rá. zet. R £ szólt Éli: Hogyan árthatott meg neked ennyire a bor? Vigyázhattál volna ! 15. hanem a szivemet tártam ki az Ur 16» előtt. úgy tett fogadéi- mát és ezt zokogta: Mindenség Ura ! Ha értelmét látod szolgálóleányod nyomorúságának. hogy Anna becsmérlését vetélytársnője most sem hagyta ki. Annának pedig egy olyan adagot adott. ő meg már teljesen el volt kese- redve. Ne tekintsd hát szolgálóleányodat szentségtörőnek.

mellyel az Ő hűségéről kívántam *H. aztán bemutatták a fiút Éltnek. Ekkor Anna igy szólt: Fontos dolgot kivánok mondani U- ram! Te tanúsíthatod. Most tehát én is kinyilvánítom kivánsá- . a maga fogadalmát megtegye az Urnák. 18. A Sámuel istenes nevet adta neki mondván! az Ur- 21. hogy a soronkövetkező áldozatot meg 22. Áldozták a bikát. vagy sem. Másnap aztán jókor felserkentek. hogy nem megy fel amig a gyermek a rendszeres oktatásra alkalmas- sá nem válik! Addig pedig azon leszek. tói kaptam őt feleletül. Maradj amig te viseled gondját! Most csak az a fontos. 19. hogy mielőbb eljusson a gyermek. Aztán mint kiegyensúlyozott asszony távozott. És teljesítet- te Isten kívánságomat. az Ur pedig Annának jelt adott! havi vérzésének ciklusa megindult és lém csak Anna teherbe esett és fiút szült. Megérkezett vele az Isten házéba Silóba. evett és nem foglalkozott magával többé. Elkána pedig Annában a feleségében gyönyörűségét 20. Végül Anna megköszönte. Elkána a férje ugyanis azt mondta neki. meg az ezekhez járó áldozati liszttel és borral. mert megbeszélte férjével. elindultak és meg is érkeztek hegyi ott- hónukba. hogy én vagyok az az asszony aki- nek nézeteltérése volt veled itt annak idején az imádko- 37. amennyiben nála kerested azt. hogy nem kell felmennie. *Anna viszont akkor még nem ment velük. zással kapcsolatban. hogy az Ur érvényesnek tekintse a gyermekkel kapcsolatos döntést. Én akkor az Istenre bíztam. három bikával. hogy ehhez a gyermekhez jogom van-e. hogy a gyermek az élethivatását megszeresse és vállalja az Úrral való szövetséget és meg is maradjon abban végérvényesen. Anna azon volt. immár mint ifjú papjelöltkével. megbizonyosodni. Aztán mihjalyt anyai kötelezettségeinek végképp eleget tett. hogy elnyerte Eli jóindulatát. *h. ■'6. lelte. így aztán Anna asszony! problémája végképp rendeződött és mindaddig tudta szoptatni fiát amig az ő gondjaira volt bizva. Felment aztán a férj Elkána héznépóvel együtt. az Ur előtt még tisz- teletet tettek. meg maga is a templomba. 55 megadja majd nyugalmadat. 25. i'3.

a legyőzöttek pedig a kibontakozás lehetőségéhez jutnak A javakban dúskálok. hogy nem a megszokott rendjük szerint érnek célba a dolgok: A hősök kénytelenek letenni a fegyvert. bi- szén kezdettől fogva az Urnák volt szánva. hogy beillessze az engedelmesek közösségébe. E rendkívüli eseményeket hallva leborultak az Isten előtt. akik mások fölé emelik magukat. 0 azokat alázza meg. amit el is szabadíthat. mert Tebozzád még csak hasonló sincsen. Az Ur az aki elvehet és adhat. hogy a gyermek végérvényesen az Űré legyen. hogyha kell. . és Ő emeli fel a porból az elesettet. most már tekintélyem lett általa most mér szóhoz juthatok ellenségeimmel szemben hiszen szabaditásodnak örvendezek. A pusztulástól 0 azért menti meg a bajbajutottat. a kenyér rabságában élnek.56 - gomat. Majd pedig Anna tett hitvallást eképpen: Most már együtt örül a szivem az Úrral. a sokgyermekes meg magára marad. nincs olyan kőszikla mint a mi Istenünk i Ehhez többet ne tegyetek. Mert éppen az az Ur ismerete. Az Ur öl. . Nincs olyan szent mint az Ur. az éhezők meg éppen ettől a rabságtól lesznek szabadok‫־‬ A magányra Ítélt hetet szül. ne mondjátok: fokozni! fokozni ! hiszen úgy csak szólamokat zengtek. Ő fékezi meg a poklot. de inkább elevenít.

és 8 szerez egyre nagyobb tekintélyt kiválasztott- jának.hagyja. és olyan események következnek. a gonoszokat pedig. megrémülnek az ellene lázadók. melyek az előzőekkel szoros kapcsolatban állnak." Sámuel könyvének első szavaként a ‫‘ ״‬ ‫ " ויהי‬jelzi. hogy melyik birodalomnak mikor lesz vége. hogy a sötétségbe be- le vesszenek. 9. Jerohám fia.‫ךאליר‬3 ·‫ןץלחם‬2 ‫אלקנה‬ "Akadt viszont egy ember az efraimi hegység hágóőrei között. hogy Itt egy eseménysor fut tovább. £ könyv tar- talma és kanonikus helye is arra utal. névszerint Elkána. 1. Jahwe dönti el. akik őhozzá hűségesek. hogy Sámuel könyvének . S z ö v e g m a g y a r á z a t 1 . az efraimi őrcsalád sarja. 57 - és a tekintély trónuséra 0 ülteti őket. / 1‫■דהי״אי®* אדור םךהרסתים· צ־פים‘ מקר אפרלם ו&זם‬ :·‫ואי בן־תחר ׳בן־צוף אפרתי‬. 10. és 0 éppen azokon épít jobb világot. Azoknak lépteit vigyázza. Ha a mennyei Jahwe okoz riadalmat. Mert nem az erő által lesz valaki győztes. mert az Űrért vannak kilátástalan helyzetek a világ számára. aki az Ő királya. Elibu unoka- ja és Tóhu dédunokája. és annak ad hatalmat.

Sámuel könyve viszont kife- jezetten velük foglalkozik.הי“ ״‬ban a történésnek és a létezésnek a fogalma mint ősz- szetartozó egység együtt marad úgy. mint az . akik a legzavarosabb korszakban is hűségesek maradtak Istenhez. Már itt találkozunk azzal a kevés igazzal. hogy a mondatkapcsoló waw itt ellentétes jelentéssel bir.ki. ahogy nekik tetszett. A Bírák könyve theologiai irányvonalát és szerkezeti felépítését tekintve a hűtlenséget és a megtérést emeli. Az "akadt valaki" fordítással ép- pen azt próbáltuk visszaadni. ‫יעעזח‬. A Bírák könyve azt beszéli 01. Azokkal szemben tehát.‫ ״‬fogalom fedi jobban a jelentéstartalmát. Ennek a logikai összefüggés- nek az ismeretében mondhatjuk azt._____ ____ _ ___ . hogy a hangsúlyoz t a hangsúlytalan színezi. A mi esetünkben a létezés és a törté- nés egyformán hangsúlyozott."íljul" statikus egzisztencia-fogalom. akik úgy intézték a maguk dolgait. akárkit és minden egyes embert jelent. de a ‫~" . Itt viszont az ‫ " אחד ״‬megszorítással egy va- lakit. Magéba foglalja a tör- ténés és a létezés fogalmát. hogy a választott nép hogyan lett hűtlen a mózesi tradícióhoz és hogyan tért visz- sza Istenhez valahányszor a hűtlenség kellemetlen következmé- nyeit megtapasztalta. A "jiqtol- —Qa 1" igeforma által ez az információ megértendő alapinformá- dóként jelenik meg( mellyel kapcsolatban a főinformációt a szövegkörnyezetben találjuk. hanem mint látni fogjuk Isten törvényéhez igazodott. A Birák könyvének utolsó mon- rfata így hangzik: ‫״‬. aki az ő története miatt kerül említésre az eseménysorban. Természetesen vannak ese- tek. úgy azonban. . E- zen kevesek vonalét viszi tovább.58 ‫־‬ eseményei és a Bírák könyvének eseményei egymással szorosan összefüggenek. Azoknak a történetét emeli ki. ■ ‫"■י‬ · . A ‫ " היח ״‬ige a történésre utal.. akik Is- ten szabaditásának eszközei voltak. Ehhez a mondathoz kapcsolódva jelent az ‫״‬ ‫אי©’ א ח ד‬ " valami speciálisat. hogy volt egy ember. ahogy neki tetszett. ahol a fogalom valamelyik része hangsúlyozottabb. egy bizonyos személyt. Inkább a történésre utaló görög "JIVÓ^ ící. Éppen az ‫ " אחד ״‬teszi spécié- lissá ami ott általános volt. ‫איש הי©ר ?עיניו‬ ‫=״‬ = Mindenki úgy intézte a maga dolgát. hogy a görög és az európai egzisztencia-fogalommal szemben inkább a történésben megnyilvánuló létezésre utal. akadt egy ember aki nem önmagát tette meg saját mértékéül. Ott az ‫״‬ " bárkit.

hogy itt nem az általánosan ismert ‫״‬ ‫" דמיה‬. hogy a kettő közül melyik foglalja magába tartalmilag a másikat is és melyik nem. amely a ‫ ״ רם “ ״‬duális formája. Ez abból adódik. A helység topográfiai azono- sitésa azonban nehéz. Csak a ‫״‬ ‫רמתה‬ " szó jelzi a következőkben Elkána lakhelyét. akkor a kifejezés egy határőrhelyet vagy egy határőrkoloniát jelölhet Valószínű azonban. A helység- névkénti magyarázat nem ad semmiféle információt a helység lakóiról. A ‫״‬ ‫ציפים‬ " mint többes számú participiumi forma a ‫'“ ״‬£ϊ " gyökből ered. hogy a határőrkolonia nem annyira helység- ként. A legfontosabb hegyi utak Efraim hegységében is hegy szorosokon vezettek kersztül. hanem inkább a határőrök közösségeként fordul elő. hogy a szónak nemcsak helység jelző funkciója van. hogy min- dig azt a fordítási lehetőséget kell választani. A szó helységként! inagya- rázata általánosan elfogadott. akkor a döntésnél azt kell mérlegelnünk. így kettős magaslatot jelent. . vagy ‫ ״‬. A ‫״‬ "IpP " kifej ezés ugyanis már jelzi a helyet és ha a ‫״‬ ‫* צ״פיס‬CVC”? " is csak egy közelebbi megjelölés lenne. melyhez az őrzés fogalma tapad. hanem a ‫״‬ ‫ " רסהים‬szó. jelölve. az "efraimi hegység hágóőrei" fordítás viszont u- tál a helységre is. melyek őrzése és ellenőr- zése biztonsági és kereskedelmi szempontból nagyon fontos volt. akkor Elkána lakhelyével kapcsolatban a későbbiekben is duális formában kellene visz- szatérnie. Ha kitartunk a helységnév magyarázat mellett.. köz- tűk akadt egy ember.59 - Λ ‫ ״ רמה ״‬magaslatot jelent. ami pedig már a hágó fogalmát sugallja. mert több helység is van ezzel a név- vei. Világos.‫ " ו־מתד‬fordul elő. ahol a hágóőrök élnek. Ha két fordítási lehetőség adódik. Hogyan adó- dik ezek után a ‫״‬ “ ‫׳הרמתיס* צ״פ‬ "-ból a "hágóőr" fordítás? Úgy. melynek különösen az ókorban rendkívüli stratégiai jelentő- sége volt. A hegy szorosnak és az őröknek együtt említése viszont már egy speciális topográfiai helyre utal. hanem táj jelleg jelzői is. mely az e- redeti szöveg információ gazdagságából a legtöbbet ad vissza és azt kell elejteni amely azt megszegényiti. . A szó azonban ebben a formában többé nem fordul elő.

Utalhat a negyedik tag a törzsatyára is. és éppen azt emelje ki. vagy foglalkozás is jellemző lehetett egy nemzetségláncra. mely a ‫" ציפה ״‬-ból származtatható. mint az első háromé. Ha még egy negyedik megnevezésére is sor kerül. akkor egy-egy hivatás. A mi esetünk- ben a ‫״‬ ‫יף אפרתי‬1‫בךצ‬ " kifejezés negyedik tagként utal egyrészt az Efraim törzséhez való tartozásra. nagyapa. megbüntetve kz atyák vétkét a fiákban harmad és negyed iziglen és irgalmasságot cselekedve ezer iziglen azokkal a- kik őt szeretik. ahol a negyedik tagban a " *'*1? " = katona kifejezést találjuk. Az ősök kö- zül általában hármat szokás megnevezni /apa. Itt azoknak a nemzetségláncolata emlittetik akik a birák zavaros korában hűségesek maradtak Istenhez és a mózesi tradíció hordozói és továbbadói voltak. hogy az egyónt belekapcsol- ja a nemzedékek láncolatába. hogy az ókori keleten az egyes foglalkozási ágak nemzetségenként oszlottak meg. Ha figyelembe vesszük. A negyedik tagnak legtöbbször jelzői funkciója van. Az a funkciója. altkor annak aiár más a funkciója. Meg lehet nevezni negyedik tagként az ősök közűi a leghireseb- bet. Ez a minősítés háromféleképpen történhet. Másrészt viszont a ‫ " צוף ״‬által. . Az első három ugyan- is az egymásutániságot és a folytonosságot hangsúlyozza a nemzedékek láncolatán belül. Egy ilyen utalást talá- lünk Kis nemzetségtáblázatában. utalhat a nemzetséggel kapcsolatban hivatásként a határőr- dinasztiára. Ez minősiti valamiképpen a nemzedék- láncolatot. hogy amikor Isten egy egyént kiválaszt. dédapa/. 60 Az ősökre való utalásnak a bibliai szövegekben különös jelentősége van. Ilyen a királyok esetében a Dávidra való utalás. akkor nemzedékek egész láncolatát tartja szem előtt szövetségének ősi rendje szó- rint.

hogy Elkánának két felesége volt. A szó- !‫׳‬middel kapcsolatban felvetődhet a kérdés. 61 ‫ 'קתי נשים שם אתת· הלה וקם השנית פננה‬1‫־ןל‬ :‫דהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים‬ "Két felesége volt: egyikük neve Anna. Éppen a no- minális mondat általi közlés veszi elejét annak. másiké Pöninna." A nominális mondat a héberben mindig szituációt jelöl: Jelzi azt a körülményt. És úgy esett. és a szituáció hangsúlyozásával arra figyelmeztet. Az asszonyok neveit is nominális mondat közli. A poligámia gyakorlatában ugyanis volt egy rangsor a feleségek között. hogy Pöninnának voltak gyermekei. hogy Elkánának milyen okból volt két felesége. hanem a következményei azok. Az elsőt azon- . Szövegünkből semmiféle feleletet sem kapunk arra. A második versben nominális mondatban ilyen körülmény- ként van megemlítve. Tudni kell azonban. me- lyok az elbeszélés szempontjából jelentősek. hogy nem az első én a második feleségről van-e szó. Ez a szituáció a monogámia korában megütközést kelthet. sőt Elkána személyével kapcsolatban elmarasztaló etikai ítélet- liez is vezethet. Anna- nak viszont nem volt egy sem. hogy az okok után kérdezősködjünk. amit az esemény megértéséhez tudni kell. A po- 1igámia hárem-jellege csak késői luxuskinövésnek tekinthető és maga a poligámia gazdasági és politikai okokra vezethető vissza. hogy az ókorban a po~ 1igámia kérdését nem a mai szempontok szerint Ítélték meg h éppen ezért semmi elitélnivalót nem találtak abban. hogy a poligámiát itt tényként kell tudó- másul venni és nem az okai.

hogy ezt az eseményt gondolkodási támpontként . A sorrend az elbeszélés szempontjából csak azt jelö- li. hogy Pöninná- nak voltak gyermekei." A waw-val kapcsolt ige jelzi a mondat élén. hiszen El- kánénak voltak Pöninnétól gyermekei.jelölésére a héberben külön szó van a " © i‫ ל‬. hogy Blkánával kapcsolatban első helyen Annáról lesz szó. . hogy tiszteletet és áldozatot mutasson be a Mindenség Urának Silóban. mikor ott már Éli két fiai Hofni és Fineás voltak az Ur papjai.melyből kiderül.62 bán a ‫״‬ |‫" ךאש‬jelentené. Ez az uj szituáció . hogy "úgy esett".S ". Annának pedig egy sem . hanem az egyiket jelenti. hogy a szituáció ezen a ponton kapcsolódik be az eseménysorba. A cjátal aspektusforma arra figyelmeztet. Ezért próbáltuk a " VT]| " jelentését úgy visszaadni. a ‫״ רהי ״‬-tői függetlenítve a ‫״‬ ‫לפ״הןלדים‬ ‫א“ן ילדים‬ “ !!‫ולד‬ ‫ ״‬mondat egy önmagában is érthe- tő újabb nominális mondat. E nominális mondat előtt a ‫ " רה* ״‬éppen azt jelzi.‫ ושש שר כד־עלי חפר ופנחס בהנים ליהוד‬. hogy itt az esemény sor újabb láncszemével van dolgunk. Annával kapcsolatban kerül említésre. és Pöninna csak második helyen.az elbeszélés szempontjából azért jelentős. Itt az " Γ1ΠΚ " és a " Π'!© " egyiket és másikat jelent bármiféle rangkülönbség nélkül. 3·/ ‫ח‬±‫רלן‬ ‫· ·׳‬ ‫להשתהות‬ *· * · * ‫זיטימה‬ * τ ‫שיטיס‬ j·‫·ז‬ '‫יריו‬ · ‫ן‬ ‫··ע‬ ‫ההוא ט‬ <· ‫היאיש‬ ·‫ן‬ ‫רעלה‬ ττι :. de a második feleség.‫ליהוד‬ "Ez a férfi minden alkalommal feljárt lakhelyéről Silóba. még akkor is. mely Annával és Pöninnával kapcsa- latban egy újabb szituációt közöl és ennek az események to- vábbi megértésében döntő szerepe lesz. mert a hármas családi kapcsoia- tón belül egyértelműen Anna meddőségét emeli ki. A " ‫" שניתי‬ jelenthet ugyan másodikat. itt viszont az ‫ " אהת ״‬fordul elő. amely nem az elsőt.‫ צבאיות בשלד‬.

16/. . A tisztelet és áldozatbemutatás két összetartozó része volt az ókori istentiszteletnek.1/. A ‫״‬ ‫מיסיס*ימימה‬ ‫ ״‬kifejezés által pedig a fölmenetellel kapcsolatban a rendszerességre kerül a hangsúly mely éppen a kegyes élet jellemzője. Az viszont tény. melyben már a kötelező teljesítése is nagy dolognak számit. De szó lehet egy vallásilag annyira lezül lőtt korszakról is. Ez az a meghatározó őse- meny melyből a többi jiqtol aspektusformás lánoszem megérten- dő. hogy Elkána egyetlen alkalmat sem hagyott ki. . A kettő pedig együtt annak a jele volt. Szolgálati elfoglaltságára hivatkozva Elkána is ta lálbatott volna okot és kifogást arra. hogy miért nem tud Si- lóba felmenni.23. Egyik a lélek. hogy az évenként három- szőri feljárást a mózesi törvény kötelezővé tette a három fő üdvtörténet! ünnep alkalmából /Ex. hogy a mondat másik fele az állitmányi rósz. másik pedig a test készségét fejezte ki. A ‫״‬ ‫”איש ההוא‬ " kiemelése által a felmenetellel kapcsolatban Elkána személye úgy kap hangsúlyt. A "Seregek Ura" tradíció- nális kifejezés viszont hadi Istenre utal és vallástörténeti párhuzamokból kiindulva vált ez a jelentés feltételezetté. hogy az igaz testestől és lelkestől kívánja szol- gúini a Mindenség Urát. A Qal törzsforma alapinforraációként jelöli ezt a gondol- leadási támpontot és arra utal.2. hogy hányszor volt ajánlatos megjelenni a köz- ponti kultuszfaelyon. És éppen azt emeli ki. hogy Elkánát lakótársaitól éppen a felmenetel különböztette meg. Elkána azonban nem keresett ilyen okokat*és ki fogásokat.3**. Nincs közelebbi adatunk arról.63 - kell tekinteni. A Silóba való foljárás szempontjából érdekes tehát ennek a férfinak a története.16. A ‫״ צבאית‬m VT ” kifejezést annak a szemléletnek megfelelően fordítottuk "Mindenség Urá"- nak> amely Jahwót Teremtő Istennek tekinti. hanem éppen az volt rá a jellemző. A mondat másik felének tagjai ezt a fölmene- telt különböző oldalról világítják meg. Csak az ennél többszöri foljárás számíthatott tehát említésre mél- tó teljesítménynek. aki az egész teremtett Mindenség Ura /Gén. Deut. hogy fölment lakhely érő is '‫תלה האיש ההוא מעיר>־‬ ‫״‬. Elkána korában nagy teljesítmény volt megtenni az utat és időt szaki tani arra.

S iló E lk á n a k o rában a z é r t v o lt az e g y etlen le g itim k u l- tu sz b ely Iz ra e lb e n . és fiai csak akkor léptek a helyére mikor ő már teljesen megvé- niíit. M ih e ly t ezek e lk e rü lte k onnan. olyan kegyes és igaz emberként. mely a nominális mondat funkci- ójának felel meg. mikor ott már " időmeghatározó kifejezéssel tudjuk visszaadni. I· folyamatosságára utalva .‫״‬ ÍID'D'ICD’P "‫ ץ‬. aki a Mindenség Urát nem téveszti össze papjaival. m ert a sz ö v e ts é g je le i itt v o lta k ta lá l- h a tó k . Ebben a z összefüggésben a n o m in á - lis m ondat a z é r t közöl egy u j sz itu á c ió t. S iló m egszűnt le g itim k u ltu szh e ly n ek le n n i.hogy Elkána felmenetelével kapcsolatiban egy jellegzetes dolgot kié- meljens Elkána ugyanis nemcsak Éli papsága alatt járt fel Siló- ba. Ez az utalás Elkánát rendíthetetlen templom- bajáróként mutatja be. hogy ez egy uj szituációban sem szűnt meg. hanem egy sokkal rosszabb szituációban is. A je ru z sá le m i tem p lo m - sz e n te lé s l e g l é n y e g e s e b b m o tív u m a is a Láda és a S á to r f e l - v ite lé v o lt. . hogy a f e l m e n e t e l . Nem a papok ked- véért és nem is papok miatt jár fel. Az e g é s z h a rm a d ik v e r s a !e lm e n e te l m eg h atáro zó jelleg é - re é p ü l. A szen t lád a ós a szen t S á to r je le n lé te te tte S iló t k ö z p o n ti k u ltu sz h e lly é . mikor ott már Éli csapnivaló fiai voltak a papok.kiemelje. hogy tiszte- letet és áldozatot mutasson be a Mindenség Urának. és a z o k ra a z in fo rm á ció k ra m ely ek a f e l m e n e t e l t á llít- m ányi r é s z k é n t e g é s z ítik k i. hanem azért. Az ugyanis világos. Erre a későbbi szituációra itt azért történik utalás. A szituációváltozást mi a fordításban a ‫ ״‬még akkor is. hogy az első felmenetelkor még Éli volt az Isten papja Silóban.

. de az elbeszélés szempontjából a 2 áldozatbemutatás említése a fontos. A kiemelést a ‫ ״‬Dl*! ‫ ״‬előtt a határozott névelő jelzií A 1'”' ‫ " ״‬pedig bekapcsolja ezt a kiemelt alkalmat az eseménysorba. azaz egy megbatározott alkalmat. Ez az az ese- móny ami a továbbiakat meghatározza. Az áldozati lakoma adagjainak kiosztá sával jutnak az események újabb fordulóponthoz. hogy egy ilyen felmeneti alkalomkor sokminden történ- betett. " A ‫״‬ ‫ ם‬1’‫ה‬ " kiemel a ‫״‬ ” ^‫מןמיםוןמי‬ " sorából egy 11 Dl· "-ot. Az események mind a két láncszemben jiqtol as- poktusformával.דודה· מנות‬ .melyek az idillinek tűnő Családban lappangtak. Éppen az áldozati lakó- ‫״‬a adagjainak kiosztásával kezdődnek el a komplikációk. hogy itt az eseménysornak újabb meghatározó mozzanatához érkeztünk. . akkor a ‫ ״‬. Ez viszi tovább a történés és az elbeszé- lés fonalát. Hasonló módon ilyen leszűkítő funkciója van az eseménysor következő láncszemének is ‫״‬ ‫ויזבח אלמנה‬ ”· Nyilván- való.!‫ " ויל‬az esemény sort egyetlen ilyen felmeneteli alkalomra szűkíti tovább. Amikor tehát az eseménysor döntő mozzanatával kapcsolatban már mindé döntő megjegyzés közlésre került.65 - W ‫ידהי היום ויןבח אלרןנה ונתן לפננה‬ :‫'. A Qal törzsforma a közvetlen szövegkor- nyezetre irányítja a figyolműnkét: a kiosztá« . fiainak és leányainak az őket megillető áldozati részt. .-:orrendjóre és az adagok minőségére.A ‫״‬ ‫ן‬1‫ " ונר‬waw-os ige esetében viszont a qátal aspek- tusforma jelzi. és már kiosztotta feleségének Pöninnának. más esemény által meghatározottakként vannak jelölve. mikor Elkána éppen áldó- zatot mutatott be.‫אשתו ■ולבל־בדך‬ "Egy ilyet) alkalommal történt. ez hozza elő azokat a feszültségeket . A Qal törzsforma pedig alapinformációként mutatja be őket.

m ely ek a lá n c s z e m h e z k a p cso ló d ■ ‫־‬ nak. m in th a e z egyszer haragudna r á . h o lo tt A nnát s z a r e t t e . a g y e rm e k te le n s . m iv e l P ö n in n é n a k v o l t a k g y e r m e k e i A n n á n a k m eg e g y s e . " E b b e n ^ a m o n d a t b a n nem a z ig e á ll a m ondat e l e j é n . m art a z adagok so rre n d jé n e k és m in ő ség é n ek tü k rö zn ie k e lle tt az Iste n á ld á sá t. ‫׳‬ ‫״‬ ‫ " מנך! ‘ א ה ת א פ י ם‬k i f e j e z é s ne m e A d u á lis form a m ia tt á lta lá n o ssá v á lt a "d u p la ad ag " vagy "k e ttő s p o rc ió "-k é n ti é rte lm e z é s és f o r d í t á s . י ה ו ה ס ג ר ר ה מ ה‬: " é s A nnának egy o ly an a d ag o t a d o t t . hogy itt nem a z e s e m é n y s o r f u t to v áb b . p e d ig a z Ur b e z á r t a Anna m é h é t . Éppen a z ig e m o n d a tta n i h e ly e m u ta t ja . b e t a r t o t t a . az asszonyok nevének o m lite e e - k o r Anna s z e r e p e l t . A gyerm ek a z a s s z o n y számára Iste n á ld á sá t je le n te tte .é g v i s z o n t éppen ennek a z á ld á sn a k a z e lm a ra d á sá t. hogy' A n n a i s k a p o tt egy p o rc ió t. E b b e n . az e lső h e ly e n . hanem a n o m in á lis rész. A Q al tö r z s f o rm a a z A nnának a d o t t a d a g m in ő sé g é re irá n y ítja a fig y elm et. ‫־ ו ל ח נ ה‬ ‫ א ת ״ הנ ה' א ה ב . hogy k o r á b b a n . aztán az ő í'ia i és le á n y a i és c sa k v é g ü l Anna‫ ״‬A k o r sz o k á sain a k a z ism erő téb en a so rren d v élto zás é rth e tő és jo g o s. hogy m il y e n e lle n tm o n d á so k h ú z ó d ta k m eg e k u l t u s z ! c s e l e k e d e t m ö g ö tt? 5 .m in t fü g g v én y fo rm a je lz i. Azok a m e g je g y z é s e k v i s z o n t . . éppen a z t m u ta tjá k . A g y e rm e k t· le n s é g n e k agy ily e n fe lfo g á sa a m eddő a s s z o n y szám ára a k u l t u s z t lak o m án ál h á trá n y o s h e ly z e te t j e l e n t e t t . hanem k i e g é s z í t é s k é n t v a n szó a r r ó l .66 F e ltű n ő .a z e se tb e n ./ > *‫ ש כ י‬: ‫ מ נ ה * א ח ת א פ‬p . A jiq to l aspek- tu s fo rm a . p o r c i ó i b ó l . E lk á a a te h á t akkor is ig az n ak b i z o n y u l t m ik o r · e z t a r e n d e t . I t t viszont Pö‫גו‬i n n a kap e lső k é n t az á ld o z a ti la k o m a . hogy a m it Anna k a p o t t a z t annak a fü g g v én y ek én t k e l l é r te lm e z n i a m it E lk é n a P ö n la n á a a k a d o tt a z á l d o z a t i r é s z b ő l .

l ^ é n y s z e r i i e j l y z e t é t .‫־‬f 'a k k í i H £ a :il ekkora ig a z sá g ta la n s á g lá ttá n .tatj-áj‘. h isz ■Ή1 i n t t k o J .41ang. m h íira g a d a g e g y s z e r i . k ö d b e t e t .magha:térdtói-. m ely csak egy sp e c iá lis a lk a lo m ra érv én y es.. mzörrx! ifi további KOTgé's'‫׳‬zi.·‫ ־‬. v o l t . a :k u l t u s z i lakoma !‫ י‬lIcaImává ■1Annát' úgy' ke ze>l‫־‬ # 5 e M ’é ‘‫ ^׳‬y ‫״‬sksé't·■’ 'ha'fágtiOna r á ‫־‬ t ‫׳‬é .. meli-érendelt■. :. M in d e n esetre e lig a z íta n a k .11 ‫ ״‬lég ii.A' q á t a l a s p e k t u s f o r m á k m i n d k é t k 1ogószités ■. kom ára.®:1iteét.. a . . M i n t .^ed igí a z ‫׳‬t je léHti p hogy.l. v ooa fckazó'aní *jjeiEzi«. v i s z o n t .mindkésti * aodHlet. i g a z . c s e l e .!köizatt.t'óSf8:1' Vab■ 'síző. k ö v e t kezei k é t k i é — g ó .fialniuk: :kiinr. h e l y e t t . .. . áKd|Wb«Mtel& egymásnak.-á.hogy ·i11 . hogy a k é t a s s z o n y k ö z ü lA n n a v o lt ‫ »׳‬s z e r e i a . Ha u g y a n i s Anna d u p l a á d a - got k a p o tt v o ln a .1 k á n a A n n á t sz e re tte . Sokkal v a ló sz ín ű b b .A n n á t j» á ft'? i# -l%£fI}SIMJ^ “ 5 !‫ ״‬i n p e d i g a z t je le n ti. hogy a s s z o n y k é n t Anna c s ö k k e n t é rté k ű v o lt: a z anyam éhe be v o l t z á r v a Iste n á lta l."‫״‬Itiintii- Λ ff z ö v é g n e k ő z t a z é rte lm é t e r ő s i t ' i me g ‫ ׳‬a. hanem P ö n i n n á n a k k e l l e t t v o ln a s i x 'y a ..‫׳‬k u l t . h o g y A n n a méhe hu v o l t ..t t ..anl'y«®?:ák. Ez a p o rc ió u g y a n is csak a k u ltu s z t la. A m áso d ik tény.v k e lle tt b á n n ia . i ~ . annak. o k a se lő tt vo 1 n a a .s . m a g y a r fiiK a t a k é n t k e l l értelmezni.. hogy A n n á v a l l r ..:utal. ‫ ־‬A í ’p r d i - .. ■" h e g y h o g y an k e r ü l t E lk á n a o l y a n k é n y s z e r h e l y z e t b e . n c se le k v é s tárg y it j e l ö l i ki: á l l í t m á n y i r é s z k é n t » Az e l s ő m ondatban e z a z t je le n ti. u i ln g o t .. akkor semmi. Szövegünk- Imii ez a s p e c i á l i s e s e t a d v a Vaft's ■az ái^ödzá'tbomutatás és a ku.:■ ■i n l v a k e l l m e g é rte n i. a i j r a .. E l k á n a .i z i t é s i s .‫־‬A:! mni idatra. . Ι ι ο φ ‫ ׳‬.. h a g y . k . h . b á n n i a . m i é r A . . . z á r y a : j ■:megmagyaráz#^:. a m e n n y i b e n a z o k a r r a a d n a k m a g y a r á z a t á t : . t m á s k é p p e n . Az a tén y . Í r á s r a és■' ‫׳‬ e lk e se re d é sre . hogy m i é r t k a p o t t Anna e g y s z e r i harag--. Itt kapott A nna utolsóként e g y s z e r i h a rag- ‫ ״‬ikigoti* ‫׳‬ E z-1.‫׳‬. . e m b e r . Elká!Sá.’ isSa *áíK® ign ‫ י‬be l'yfer :Mtí.nem .:i. .le tt A nnával i gy. hogy 1. .. 67 « « ‫ ץ‬m ogkü’i o f t b Ö z t e t ő k i v é t ő J-éiséSíkí 1 " K á n é ‫ ׳‬á í S S Ez v lá z o tit‘ * 1 finn! illik a s zö v o g ö s s z éfiig g é sb < 1 . A Q a l t ö r z s f o r m a m in d a k é t m o n d a tb a n a z ig e.. v o n a t k o z o t t .‫־‬E l k á n a ..A két mondat‫׳‬ v m w -o a kapcsoiásf árrá. : a s s z o n y !:.tuszi r a n g s o r . k u n e s e m é n y e . .a g o t . hogy a k ll'o je z é s m e g é rté sé n é l a " ‫אפי ם‬ ‫ארק‬ " /= h o s sz u tü rő /ó s a ‫״‬ ‫א§*ס‬ ‫לן צד‬ " / ‫ ־‬:h irte le n haragú/ k ife je z é se k adnák m eg o ld á st. . m ert ezekkel a k ife je - későkkel párhuzam ban a z ‫״‬ ‫אחת א^ם‬ ‫״‬ je lö lh e ti az egyszeri ‫־‬ I. ‫׳‬É ' 1nöhdátbá:..s o r á n .

‫ת י ע מ ה ‘ י י ־ ס ג ר יהוד‬ "Nos egy ily e n a lk a lo m m a l tö rté n t. h isz en m in d e d d ig b e z á r ta a z U r a z ő m éh ét. hogy a h an g sú ly a c se le k v ő -c se le k v é s v isz o n y áb a n a c se le k v é sre k e rü l. Az u g y a n - is./ ‫«וכעס תה צו־ א ה גם־בעם* כ ע ב ו ר‬ : ‫ ב ע ד ך ח מ ה‬. hogy k é t e lle n té te s g o n d o lk o d ási tám p o n tb ó l k e ll k iin d u ln i annak m e g é rté sé h e z . hogy Anna b e c s m é r l é - s é t ‫־‬v e t é l y t á r s n ő j e m o s t sem h a g y t a k i. hogy hol s z a k a d t meg k o r á b b a n a z e s e m é n y s o r é s hova k a p c so ló d u n k m ost v i s s z a . P e d ig v o l t neki b a ja m aga m i a t t i s . hogy a j e l z e t t esem ényt a z esem énysor lán c sz em e k én t a z e lő z ő láncszem hez k a p c s o lv a k e ll m e g é rte n i. m i é r t k a p o t t Anna e g y s z e r i h arag ad ag o t. o ly an e sz k ö z ö k k e l m ely e k et erre a céln y elv k ín ál. Az e se m é n y s o r e lő z ő lán c sz em e a z v o l t . íg y . hogy a k u ltik u s lak o m á b ó l a z e lső a d a g o t E lk á n a P ö n in a áa ak a d t a . Ha a lán cszem a szövegben hosszabb k ie g é sz íté se k u tán je le n ik ·M g»akkor e z t a s z e r k e z e tv á lto z á s t a f o i'd itá s n á l is é rzé k el- ni és é rzé k eltetn i k e ll. Ebből a g o n d o lk o d ási tám p o n tb ó l v á lik é rth e tő v é az esem énysor to v áb b i k é t lá n c s z e m e . A m o stan i láncszem ehhez k a p c so ló d v a em eli k i . A " Π Γt< Ο ΐΟ ■1‫·ד‬ ^ p e d ig q á t a l . A P ié l tö rzsfo rm a a b o s s z a n tá s t fő in fo rm á c ió k é n t m u ta tja be. p e d ig " k ö tő sz av a k at. hogy P ö ta in n a m ár a k k o r b o s s z a n t o t t a A n n á t a m ik o r a m aga a d a g j á t m e g k a p ta . úgy. A mi e se tü n k b e n is é rzé k eltetn i k e ll. " A w aw -val k a p c s o lt ig e a m ondat é lé n egy é r te lm ü e n je lz i a p rózai szövegben. A q á ta l a sp e k tu s fo rm a a b o s s z a n tá s m eg h atáro zó jelleg é re u ta l. 68 tásb an annak é r z é k e 1t e t é s é ré h a sz n á lju k a " h o l o 1 1 . ·. A ‫״‬ ‫ " כעם‬a z t j e l e n t i : ‫ ״‬b o s s z a n t a n i ”. hogy m ié r t sirt és nem e v e t t A n n a . 6.P i é l fo rm a.

hogy "Anna. m ely i'ö n in n á t a r r a c sá b íto tta . Ez o l y a n le h e tő sé g v o lt. hogy a z e l ő z ő e k b e n Anna Ja l . A " Di " fo k o z ó la g !‫ ) ( » ״‬c s a l j a a n o m in á lis m o n d ato t a z esem énysorhoz.a k u ltu s z ! a lk a lo m . .69 - nuifva a b e csm é rlő b o ssza n tás kap k ü lö n ö s h a n g sú ly t. z u t á n a z ig e i m ondat u tá n rö g tö n egy n o m in á lis m ondat k ö v e t- k é s e i k . hogy Anna sz á m á ra sem v o lt közöm bös. A y a l tö rz sfo rm a . Éppen ezért v o lt szám ára o ly an nagy je le n tő sé g ű e z . am ibe A nna v o l t . A m ikor "m aga m i a t t " ~ i b o s s z ú s á g r ó l b e s z é l ü n k .juim a ‫״‬ ‫הרעמה‬ " v é g é n Anna l e l k i n y u g tala n ság á ra u t a l . hanem b e l s ő n k ai vannak A ‫ " כי ״‬. G y a n ith a tó la g P ö n in n a is tu d ta . hogy a te lje s m e g é rté s n é l P ö n in n a c se le k e d e te m ellett A nna s a j á t o s h e ly z e té v e l is sz á m o ln i k e l l . hogy u ta ljo n arra a h e ly z e tre . b o s s z a n t á s á t v e t e l y t á r s n ő j e m ost h a g y ta k i". m e rt a m agyarban m ár benne f o g l a l t a t i k a le lk i zak- In to ttsá g abban. A "le lk i z a k la to tts á g a m ia tt" -o t azért a d tu k v is s z a a fo rd ítá sb a n egyszerűen csak úgy. Ennek a c s á b ítá s n a k P ö n in n a nem t u d o t t e lle n á lln i. A ‫״‬ ‫דעם‬ " term észe ti é rte le m b e n "v ih art" je le n t. A q á ta l a sp e k tu sfo rm a m u ta tja . á m íto tt a z . hogy a z ő m eg d ie ső ü lt é s Anna m eg- a lá z o tt h e ly z e te k ö z ti k ü lö n b ség et é rzé k eltesse v e tó ly tá rs - n ő jév e l is. a k k o r e z z e l m ár a le lk i n y u g tala n ság okát is h an g sú ly o zzu k a to v áb b i szöveg- Ö sszefüggésnek m e g fe le lő e n . hogy "m aga m ia tt" . E z t a kü~ 11” K i s h an g sú ly t a fo rd ítá sb a n a n e g atív m egfogaIm a z á s s a l úgy t u d j u k v i s s z a a d n i . k i n y u g t a l a n s á g á r ó l v a n s z ó és itt le sz v ilá g o ssá ennek oka i s . hogy a tév é - kouységre sor k ö rű it. A P i á i u g y a n is a z t h a n g sú ly o zz a. Itt le tt n y ilv á n - v a ló v á az ő a s s z o n y t é rté k e A n n a c s ö k k o n t ó r t é k ü s é g é v e 1. A nőnemű s u f - f i. hogy a z U r b e z á r t a az ő m éh é t . A ‫״‬ ‫כ עבור‬ *?‫ ׳‬p e d i g a r r a u ta l. hanem s z á m á ra is so rsm e g b a tá ro z ó esem énynek hí . I '. hogy £1- Innia A n n á t j o b b a n s z e r e t i m in t á t. s z e m - h o n . " m o n d a t n a k a z a f u n k e i ó j a . hogy mi m i a t t v o l t neki bősz- H iú ság a / " ‫ " יכעס‬/ . fiz n y e r t m e g e rő síté st az á ld o z a ti lakom a a d a g j a i n a k sor- re n d je és m in ő s é g e á lta l is.v e i k a p c s o l t m ag y a rá z ó k i e g é s z í t é s / ú j a b b no- m in á lis m o n d at/ t e s z i e g y értelm ű v é. ha v a l a k i n e k m aga m i a t t bosszúsága van. A ‫? ם־־בעס* ב׳>~ור ה ר ע מ ה ״‬. Ez a r r a u- to l. szub- Jo k tiv é rte le m b e n p e d ig le lk i n y u g ta la n sá g o t. m e l y n e k ne m k ü l s ő .

70 a ‫״‬ ‫ בעד‬. és P ö a iaa a is m in d ig i l y e n b e c sm é rlő e n v i s e l ‫״‬ k a d a t t ‫ ־‬igy h á t Anna m o st i s csak sirt és ne« e v e t t .■‫״‬. ‫כן‬ " u taló sz av a k a a g i t e ó g é v e l k é t I g e i m ondat van itt e g y m á ssal párhuzam ba á l l í t v a . Ez már utal arra. a z t je le a - t e á é . hogy e g y s z e r m ajd a z U r m e g n y it- ja rnáb ét. B Λ ψξί 8 K 'lk á a á r a u t a l n a . h o g y i t t c s e l e k v ő k é n t n e « Annát é s n e m F ö n i n n á t k e l l f i g y e l e m b e v é n á i . ®0 1 y Anna l e l k i nyugtalanságát magyarázza tovább.é v r e h a r a g & d a g o t a d o t t ./ '‫ מ ד י ע ל ה ז ל ב ביר ״‬. -ra irá n y ítja a fig y elm et. Ez a j e l e n s é g a r r a f i g y e l m e z t e t . itt a faisanemü. am ió ta f e l j á r t az Iste n házába. A logikai érv pedig az. hogy e r r e m i n d e z i d á i g m ég áam k e rü lt sors !néha m i n d e d d i g / “ 1 ‫י' ב ע ד‬/ be v o l t az Ur á l t a l zárv a. 7. H a v i s z o n t . K A ‫״‬ ‫כן‬. A grammatikai é r v a z .. A® e l s ő m o n d a tn a k a z &s é r d e k e s s é g e . B gy g r a m m a t i k a i é s e g y l o g i k a i é r v a z o n b a n v a l ó s z í n ű t l e n n é te™ szí e s t a magyarázatot. hogy a cselekvő ®aga a nyugtalanság /" ‫״ ״רעם‬/. hiszen ő mint igaz egyetlen . hogy Elkána maga- tartására itt fölösleges utalni. h o g y E l k á n a A n n á n a k é v r Ő l . a k k o r 0 a. de éppen a z z a v a rta . am i a z ö tö d ik v e rs h e z v isz o n y ítv a itt uj (i a f o r m á é i ó k é n t j e l e n i k m eg‫ ־‬Anna t e h á t m in d ig re m é n y k e d e tt a b b an . mely Annának bősz- szuságot "okozott". A két párhuzam os m ondat w av-val k a p c so ló d ik a z e lő z ő n o m i n á l i s m o n d a t h o z éa m i n d k e t t ő annak to v áb b i k ie g é s z íté s e k é n t é rte lm e z e n d ő . o k a . X‫׳‬e l k i n y u g t a l a n s á g á n a k e z v o l t az. hogy a c se le k ·‫־‬ vő i t t e g y olyan kiegészítésben található. . hogy a v á ra k o z á s ™ n& k m e g f e l e l ő nőnem ű i g e f o r m a h e l y e t t h isB neeüi f o r m á t ta lá lu n k .‫לולן"׳ניבה* ס נ ה ביצצד‬ :‫>*ת«קל‬6 ‫■דוה בן תכעסנה ותבכה ו‬ 1* í g y m e n t e z m á r é v r ő l ~ é v r e .

A h e te d ik v e rs k é t u to ls ó m o n d ata ú j r a az esem énysor tag ja k é n t je le n ik m eg. Az e b b ő l fakadó b o ssz ú sá g á ra t e h á t m in - 1‫ ׳‬l g sor k e rü lt.‫־‬y é r t e l m ű v é te sz i.‫מ| שד‬ "= o . Itt. Ha v i s z o n t itt a ‫״‬ ‫הרעמה‬ " -á t. B e lső p ro b lém ája a z I s t e n házában. b o ssza n tó m a g a ta rtá sa v an . Az e lő z ő lá n c sz e m a* v o lt. Anna le lk i n y u g tala n ság á t te k in tjü k a " n t'r " c s e le k v ő jé n e k a z m e g f e le l a g ra m m a tik a i form ának és a sz ö v e g ö ssz e fü g g é sn e k is. az v á lik h an g sú ly o zo ttá. ha tu d ju k . a k u ltu sz i lakom a a lk a l m á v a l m in d ig é le s e b b e n és v ilá g o sa b b a n je le n tk e z e tt. hogy a ‫״‬ DPS " m i é r t v a n itt H ifii tö rz sfo rm á b a n m e g ism é te lv e . hogy Anna v e t é l y t á r s n ő j e a b o ssza n tás a l k a l m á t nem . hogy c s a k Anna v ag y P ö n in n a jö h etn e k cse- Inkvőként sz á m ításb a. hogy A n n á t n e m c sa k a m aga m i a t t i bosszúság g y ö tö rte . l e t t u g y a n is sz e m b e n éz n ie a zz al. a m i t A n n á n a k m eg k e l l e t t é rte n ie . hogy a z e lb e s z é lé s itt ú jra v issz a k a p c so ió d ik az e lő z ő lán cszem ek h ez. E zeken a k u l t u s z i a lk a lm a k o n !. .‫ ] ״‬. hogy a P i é l Idrzsform ában az ig é n e k m á sik r é s z e k a p h a n g s ú l y t m i n t a H i~ Ilib e n . « k in ek a rro g á n s .k o z ta n e k i a b o s s z ú s á g o t . hogy m e ly ik a k e ttő k ö z ü l. A szövegösszefüggésből v ilá g o s . hogy P ö n in n a v o l t a z ‫ ״‬ki v e té ly tá rsn ő jó t b o ssz a n to tta .a h o l m ost Anna s a j á t o s h e ly z e té rő l van szó. ld H i f i i tflrz sfo rm a d ö n t i e l. b o l o tt e g y s z e r m ár u g y a n e z z e l a sz e m é lly e l k a p c s o la tb a n P ié l tö rz sfo rm á b a n e m litv e v o lt. Ez a leg te rm é sz eteseb b d o lo g . m in t m á sh o l. hanem a r r a a c se le k v ő re a k i e z t a b o ssza n tást okozza. a k i önm agá- bán is arro g án s módon v i s e l k e d e t t . v a la h á n y s z o r fe lm e n t a z I s t e n házába. hanem ·így o l y a n v e t é l y t á r s n ő v e l is meg v o l t te rh e lv e .)l e v ő k é n t m u ta t j a be a nőnemű s z e m é l y t a b o s s z a n t á s s a l k a p c s o ­ la tb a n . A maga m i a t t i le lk i n y u g tala n - ' 11‫ ׳‬/' o k o z o t t neki /" " ! ‫יעינ‬ " / u g y a n is bosszúságot é v rő l-é v re . hogy a z U r m i n d e z i d á i g b e z á rta az ő m é h é t . A zt v is z o n t. E rre a kérdésre n k k o r k a p j u k meg a h e l y e s v á l a s z t . Ez '·/‫׳‬. Je lzik . A m á s o d ik m o n d a tb a n m ár nőnemű i g c f o r m á t ta lá lu n k . Éppen e z ‫״‬ . E ld ö n te n d ő k é r d é s m arad v x - ftzo n t m ég.a b o s s z a n t á s c s e l e k v é s é r e k e rü l a hang- n u ly . Itt t e h á t nem .71 - μ I k aió m m al se m c s e l e k e d h e t e t t m á s k é n t . m ió ta f e l j á r t az Iste n házéba. A H ifii tö rz s fo rm a u g y a n is cse- 1 ‫׳‬.

7 hagyta ki./ ‫ איסה הנה' למה תבכי‬. Az előzőekben azt láttuk. visszaadni.orrnak pedig a magyarázó kiegészítésekre. ‫ויאמר לה‬ ‫ ״‬kifejezés azt jelenti. Ezeket a grammatikai utalá- sokat a fordításban úgy tudjuk. Miután a közbeeső kiegészítésekben különböző oldal- ról világíttatott meg Anna helyzete. qátal aspektusformákra utalnak vissza. hogy Anna sírt és nem evett. A. hogy mit tett a férj. ‫״‬ . vagy "igy hát" magyarázó szóval pedig a meghatározó mozzanatra.. a férje eképp vigasztalta. Anna miért pityeregsz. aki szerette Annát.‫ אלקנך‬. miért olyan szó- moru a szived? Hát nem vagyok én olyan jó hozzád. hogy mit tett a vetélytársnő.‫*!יאמר לד‬ ‫ולמה לא האבלי ולמה ירע לבבך‬ !‫לם‬3 ‫ט*בלךמיעשךה‬ ‫סליוא‬ "Ugyanakkor Elkána. A jiqtol aspektus!ormuk mint meghatározó momentumra. a‫״‬ . az "azért". alapinformációként mutatja be azt. mintha tiz gyereked lenne?" Az első láncszemben a Qal törzsforma.‫ ה א״לך‬3‫לה אללן‬ ‫ « ״‬Ebben az állitmányi részben az válik hangsúlyozottá. hogy a "most is" idő jelzővel a kiegészítésekre utalunk. miért nem eszel. . mint közvetlen szövegkörnyezetre. ‫!יאמר ״‬: ". hogy "mondta neki. itt most már teljesen érthető. hogy Elkána fórji minőségé- ben szól feleségéhez. 8.". hogy Pöninna magatartását és Anna sírását Elkána nem hagyta szó nélkül. Qal törzsf . Ugyanakkor állitmá- nyi részként /főinformációként/ a mondat második felét jelö- li ki. most pedig azt. Ezzel kapcsolatban szükséges néhány szót szólni arról a szemléletbeli különbségről moly az információ tényének köz- lésével kapcsolatban a héber nyelvet a magyartól megkülönbözteti.

tiz f iugyer‫׳״‬. hogy a z in fo rm áció m ily e n je lle g ű . k ö v e te l. hogy " v i g a s z t a l ' 1‫״‬ F ig y e le m r e m é ltó . · J e le n . Az ‫״‬ ‫יאמר‬ Kuk t e h á t m e g l e p e t é s t ta rto g a tó je lle g e van. m in th a tiz gyerm eked le n n e .'-mint kérdSformával együtt a ki- 1 i■ . o l y a n j ó A n n á h o z ." Ez a r e n d k ív ü l tap in tato s v ig a sz ta ló k é rd é sso ro z a t m u ta tja m eg a z t a b e n s ő s é g e s k a p - rn ila to t. ‫׳׳‬. ‫״‬u ! h e t ü n k ‫ ״‬E l k á n a a le h e tő le g ta p in ta to sa b b a n v ig a sz ta l: ti 1! ‫׳׳׳‬é s . h o g y v a j o n k e t t ő j ü k k a p c so la ta m ia tt sz o m o rú -e Anna. hogy a k ö z lé s tartalm a a ‫״‬ “® ίί’ί' " u - %> ! ‫ !׳‬á c s o l ó j e l n é l k ü l . ‫ ץ‬A'!kánéi. k é t tő 3p o n tsz erű e n k ö v e tk e z ik és a z - ft 1 k . 1M t e h á t egy o ly an k ö l tő i k é r d é s r ő l v an sző. m in th a A nnának. azt. F o rd ításn ál te h á t ezek k ö zü l k e l l k iv á la s z ta n i ese- io n k én t a z t . u t o l s ó k é r d é s n o m i n á l i s m ondat* íg y arra a sz itu á c ió ra 111. · . a m e l y e t b á r h o l meg*· f ! ‫״‬. hogy ő E lk á n a é ii l io n a z a d o t t sz itu á c ió b a n nem v i s e l k e d e t t .io lv e . k ö z l é s t a r t a lm a f o r m a i l a g a z e sem étíy sö r“ m e l l é v a n I · i'. Be. A k é rd é s fin o m ság á t j e l z i . Az i n f o r m á c i ó k ö z l é s tén y én ek a je lö lé sé re o ly an sp e c iá lis szavakat h aszn álu n k .׳■־‬.e éh hozzád o ly an j ‫ ״‬. stb . m ely e k m ár a k ö z lé s konkrét jelleg é re is u taln a k : v ig asztal. is‫ ׳!״‬nélkül. Λ ‫ '*׳‬:‫רט‬3 ‫ ךה‬0 |‫מי‬ «‫־‬pedig.73 - ■ ‫״‬ ‫אסל‬ ‫ ״‬á lta l a h é b e rb e n m in d ig c s a k a z in fo rm á c ió k ö z lé s tén y e van j e l ö l v e és m in d ig c sa k u t ó l a g . am ely tu la jd o n - !! · 1■·ion ne m i s vár fe le le te t. e s e t ü n k b e n e z é r t k e ll v issz a a d n i az " . Az ‫״‬ ‫ סיבל|י‬. a k ö z lé s tartalm a- !!ól t u d j u k m og. .' ‫״‬űk? " j e l e n t é s é t a z z a l . azt jelenti{"nem Vagyok-e jó hozzád tiz fiúgyermek m i ül laí" Ez a kérdés magában foglalja azt az állítást.'‫'״‬hogy.1 a. N y elv ü n k b en e c é l r a a szavaknak egész tö m egét 1‫ ״‬I á l j u k .:‫.‫״‬. kérdez. a m e ly ik a z ‫״‬ ‫אמר‬ " u tá n i k ö z lé s je lle g é h e z a 1 !!·‫ . hogy R l k á n a ne m A n n a h e l y z e t é r e kérdez. sz id . . 'í ó je lle g ű és csak az u to ls ó k é r d é s b e n ‫׳‬k é r d e z r á E l k á n a e . s o r o z a t f e l t e v é s é v e l . 1‫״‬. ! .puha- I I i .e m in d ig s z e r e t ő férj és ig az em ber m ó d já r a : " h á t ne m v a g y o k . Ez egy o ly a n á lta lá n o s sz a b ály . A " K'/Π "-val. fe j k é sz ítő é s a meg■ le p e té se k e t k izá ró je lle g ű . m ely b en m in d k é tta n benne vannak. .׳‬m e g f e l e l ő b b . ! ‫׳(״׳‬. hanem a r r a . !E zzel szem ben a leg tö b b n y e lv . am ely E lk á n a Anna i r á n t i sz o ro te té t jellem ez te.V*$ * azt" 3alentis én jó vagyok 11‫ ״‬ád. ig y a mi m agyar n y e lv ü n k is. Ennek e l s ő fe le in k á b b c s a k . t i z fia le n n e ..

A ‫כ ״‬1‫צ‬ * és a * |£p' " kapcsolatát általá- bán a fokozás kifejezéseként szokták értelmezni és igy a két- tő együtt azt jelentené. akkor az egész kérdés értelme más lesz. így a kérdés azt jelentené. köny- nyon olyan választ kaphatott volna. mert ez függőt- len attól. nem helyettesíti azt a boldogságot amit a gyermekeitől kap. Ha a ‫״‬ "-nak és a ‫| ״‬D "-nek szövegbeli kapcsola- tat nem az említett módon Ítéljük meg. hogy Elkána Annát ebben a helyzetben is szereti és ez a hely- zet nem változtat semmit az ő kapcsolatukon. így a gyermek hiánya tönk- re teheti a házassági kapcsolatot. amely a szövegösszefüggésnek. de Annának nincs oka aggódni amiatt. hogy "nem vagyok-e jobb neked tiz fiúnál". attól még Annának nem lesz gyereke. hogy nem jelentek-e ón neked töb- bet\tiz gyermeknél? Ez azonban már egyáltalán nem költői kér- dés.Ebben bonne van Anna helyzetének tudomásul vétele és az is. akkor azt kell választanunk. hogy van-e gyermekük vagy nincs. Ha Elkána Annának egy ilyen kérdést tett volna fel. melyet a tágabb szövegösszefüg- gés is kivet magából. hogy neki Elkána és a fiák között kellett volna választás· nia. hogy Elkána részéről ez házassági kapcsolatukat veszélyeztetné. Az egyik hiánya megzavarhatja a másik boldogságot. És ha Elkána többet is jelentene neki tiz fiúnál. hogy tudatában van annak. Az a boldogság. És ez megfordítva is igazi Csak a kettő együtt tehet egy asszonyt egészen boldoggá. hanem arról. Elkána éppen azzal vigasz- tálja Annát. jobban megfelel és azt kell elhagyni.hogy Anna életéből hi- ányzik a gyermek. hogy az Ur mindezideig bezárta az ő méhét. Ennek az értelme az lenne. hogy "jobb valaminél". amit az asszony a férjétől kaphat. . Ha nyelvtanilag két fordit&si lehetőség adódik. hogy beképzelt szamár ember vágy te Elkána 1 Mert Anna helyzetében nem arról volt szó.

hogy mikor és miért szánta rá tusiét Anna arra. Mindig csak . hogy Ahna /Μ IIIeljen. A Qal törzsforma az állitmányi #!‫־‬nvogkörnyezetre irányítja a figyelmet? részben visszautal filliéna vigasztalására. Elsőként azt. hogy Elkána nem ígérhet Annának gyei illőket. inig valaki ülő test- helyzetből álló testhelyzetbe kerül.óljától ő csak megértést és szeretetet várhat és erről El- bán‫ ״‬biztosította is őt.i . Az eseménysor 1· •1 nbbi összefüggéséből világos. Ifirtmisak azt a testbelyváltoetatást jelöli. hogy Elkánának lehet- »11 gyermekei." A kilencedik versben az eseménysor egyik láncszemét egy MóJ kiegészítéssel találjuk.Másodszor viszont azt. hanem jelzi azt is. Ebben az összefüggésben a jiqtol aspektusforma azt i1 ‫ ״‬j·. hogy felkel az étel és italáldozat elfogyasztása után és ekkor éppen Eli volt a soros pap az Isten házában. Ennek a ha Iy ze tváltoztatásnak számtalan változata lehet attól függően. mart az Ur bezárta az ő méhét. A ‫ " קום ״‬ige azt jelenti. Az ő gyermektelenségének nem Elkána az oka. vagy valami nyugalmi állapotból mozgásba lendül. hogy Valnki. Elkána vigasztaló szavaiból két dolgot tudhatott mag Anna. hogy Elkána gyermek nélkül is szereti íU . részben pedig előre utal az idői kiegé- s‫־‬ilésre. csak neki nem. hogy "felkel" /" Epri!‫" ׳‬/.ה אסרי ·אבלה בשלה· ־יןאחרי‬ ‫ועלי הלהן ·עב' על־הבפא על־עווזת ה־״ל ירייה־‬ "Ekkor szánba rá magát Anna. liugy mi az. 1 1‫׳‬ . Éppen Pöninna példája mutatja. 75 9 ·/ 1‫׳‬4ΐ * ‫»והקש ה. hogy felkelni felemelkedni. hanem n maga.megértendő eseményképpen. Ezek adják a ‫ " קום ״‬igének az alap- jülniilés mellett a speciális jelentésváltozatait.a nyugalmi állapot amiből valaki vagy valami kimoz- ■1111 és mi a mozgás célja. Pöninna a bosszantással £1- bánn pedig a vigasztalással járult hozzá ahhoz.

ma i s a z e m b e r e k k ö z t i l e g b e r m s ő b b k a p c s o l a t j e l e . hogy Anna t i s z t á b a n . E n élk ü l az id ő m e g h a tá ro zá s n é l k ü l úgy is le h e tn e a ‫״‬ ‫!תק ם ה!ה‬ ‫ ״‬lán cszem et é rte lm e z n i. Ez v i s z o n t a z t je le n te n é . hogy A n- na k ö z v e t l e n ü l E lk á n a v ig a sz ta ló szavai u tán . hogy a le lk i és a te s ti k im o z d u lás k ö z ö tt m eg ad o tt id ő — szakasz te lt e l. Éppen a ‫־־‬ *‫?של‬ ‫״‬ a d ja m eg a z evés és a z iv ás k u ltu s z i je lle g é t. és ig y te tté t p illa n a tn y i k ü lső h a tá s e r e d m é n y e k é n t . hogy fe lk e l a k u ltu sz ! la k o m á tó l.‫אחד״‬ " = " u t á n " meg v a n ism é te lv e . az ‫״‬ · Γ ^ ψ ‫ > » ו א ד ז רי‬n b ú 3 ‫א ע ר י * א ב ל ה‬ ‫ ״‬k i- fe je z é sb e n az ‫״‬ . a ‫״‬ ‫קו ם‬ " ig e ebben a s a já to s összofüggésben a m ozgásnak « z t a z irán y é t is je 'lz i. Éppen e z é r t v á l h a t o t t e z a c s e le k e d e t I s t e n és em ber k a p c so la té n a k leg b e rm ső b b szim b ó lu m áv á . Az i d ő m e g h a t á r o z á s a m ondat á llitm á n y i részeként u ta l arra. hogy egy ily e n a lk a lo m m a l e h e t t e k a z á ld o z a ti húsból és ih attak az á ld o z a ti b o rb ó l. . hogy m ily e n ö ssze tev ő k sz ín e z ik az a la p je le n té s t. Ez a c s e l e k e d e t sz im b o lik u s c se le k e d e t v o lts Iste n e lf o g a d ta a z em ber á l d o z a t é t és a z em ber i s r é s z e s e d e tt a b b ó l. Iste n és a nép ö ss z e ta rto z á sa k ifejez é sre ju sso n . F o rd ításb an ezt úgy leh e t é rzé k eltetn i. Ez a je le n - ség a r ra u ta l. vagy azt be sem v á r v a k e lt v o ln a fe l. hanem a r - ró l is. Anna e s e t é b e n se m c s a k arró l van szó. vagy p e d i g a v i s s z a nem fo jth a tó le lk i fe lin d u ltsá g h a tá sa k é n t k e lle n e é rte n i.?6 - •a k o n k ré t szövegösszefüggésből le h e t m e g á lla p íta n i. hanem a z á ld o z a ti iv ás végét is k iv á rta . hogy Anna a k u ltu sz i lakom a r e n d j é t m e g z a v a r ta . hogy k ilé p a c sa lá d zárt k ö ré b ő l: nem t e r h e l i többé c sa lá d já t p ro b lém ájá v al. a *‫ד‬6 ‫א ? ל ה ^ ז‬ ‫·׳׳‬ " k ifejez é s a szent h e ly e n tö rté n ő evést és ív ást je le n ti. B iz to sra v e h ető . hanem I s t e n e lé á ll. A vá- la sz to tt népnek év en te leg a láb b három szor a z é r t k e lle tt a k ö z p o n ti k u ltu s z h e ly e n m e g je le n n ie . hogy Anna nem csak a z evés. K ö lo sö n ö sen m e g k ín á ln i egym ást é s k ö lc s ö n ö s e n e lfo g a d n i egy- m á s t ó l v a l a m i t . S iló b an le h e te tt m eg te n n i. hogy a te s ti és le lk i h e ly z e tv á lto z ta tá st is je lö ljü k . m ely et c sa k a k ö z p o n ti k u ltu s z h e ly e n . hogy a sz ö v e tsé g i kap- cso lat. Éppen e z t a z ö s s z e t a r t o z á s t f e j e z t e ki az is.

Vv l. begy hogyan kell érteni a hatalom.15. A korábbi közlésből tudjuk. « Csak a trónus /" KDS. hogy araikor a fáraó Józsefet Egyiptom fölé «Kiálts azt mondta neki. Azután a kellemetlen helyzet vitán.5.h0/. így Anna a kultusz! lakomának csupán passzív résztvevője volt. "trónus".” volna ki. mint a főhatalom szimbólumai Érdemes emlékezni arra. hogy Istennel zavartalan a kapcsolata. Λ ‫״‬ Kg5ÍT^Jg '3‫ן‬£‘ " kifejezésben a ‫״‬ * szó jelen- lése "szék". ha evett és ivott volna. Maga a kifejezés a fáraókkal én királyokkal kapcsolatban azt jelenti. hogy aki éppen a trónon ül.cs a héberben külön kifejezés vaus" ‫ל‬1‫ הןד‬JifliS " . hogy nem is ivott. λ ‫״‬ ‫מומת היכל יהוה‬ ‫ ״‬kifejezés az Isten háza- mik kapuit jelenti. Kivárta azt az alkalmat.ószinü. 77 - volt a kultusz! cselekdetek jelentőségével ós rendjével és nem akarta ezt megzavarni. hogy problémájával Isten elé áll. akkor ezzel azt fejez- I.2 5 . hogy Aiana nem evett és'ké- aőbbi szavaiból azt. hanem agy speciálisról A nominális mondat második fele éppen arról tudósit. melyet Pöninna indi- tett el és Elkána csendesített le. Anna pedig . Élivei kapcsolatban jelölhetné a főpapot. hogy még tisztázni való dolga van Istennel. Ez az S önuralmára ós a kultusz! cselekmények Iránti érzékére vall. a kultusz! rend által biztosított idő- ben feltűnés nélkül állhat Isten elé. Az ‫ " על ״‬prepozíció a kifejezés élén . Azzal viszont. A kilencedik vers második felében egy nominális monda- tót találunk. ‫!׳‬irt. "/ tesz en- K<nn nagyobbá nálad" /Gea. Annának ezt a cse- lokedetét az egész összefüggésben úgy kell megítélni. hogy a mi összefüggésünkben a hatalomnak πesi egy ilyen általános birtoklásáról van szó. amikor elhatá- !‫׳‬ozásában megerősödve./. Kivárta azonban a kultusz! lakoma végét. hogy ·ízzel Anna a kultuszi cselekmények szellemének megfelelően viselkedett. határozta el tehat Anna. 1 Kir. a hatalom pillanatnyi birtokosa /Gén. 12. amely Anaáea vár mihelyt kilép a család zárt köréből. Ez a nominális mondat azt az uj szituációt jel- zl. Kiég oda nem illő dolog volt már nz is. hogy Pöninna becsmérlő módon viselkedett.8 . de ·1r. jelenlegi birtoklását. hogy nem vett részt a kultusz! cselekményben azt fe- jezte ki.29.kí.

hogy a z e l ő b b i . de sza- va zokogásba fu lla d t® " Ez a v e rs három . s z ö v e g r é s z t te k in te n i‫ ־‬A te lje s k ifejez é s é rte lm e e sz e rin t az. arra u ta l. hanem v a l a k i m ás v a n s z o l g á l a t b a n ./ ?‫ח‬2‫ סב‬. s z e r k e z e t i l e g k ü lö n b ö ző m o n d atb ó l á l l . hogy I s t e n házában a re n d fe n n ta rtó papi sz o lg álato t e llá ssa ® E lő fo rd u lh a to tt v o ln a.‫ובס־‬ ‫״ווייא מרת‬ " δ m eg m á r t e l j e s e s e lv o lt kesered v e« Úgy á l l t hát oda. hogy a z Ur á l t a l k í v á n t m en etb en h a la d jan a k to v áb b és ennek a z a sz i- tu& cxó is fo a to a része v . pap a z l a t s a házában" 1 10. a g a la ti tró n o n . egy ese m é n y so r lán szem b ő l é s egy sp e c iá lis in fin itiv u s o s m o n d a t b ó l ‫ ־‬M in d h á ro m n a k m egvan a kü- tó n le g o 3 fu n k c ió ja ‫־‬ Az i t t t a l á l h a t ó n o m i n á l i s m o n d at A nna l e l k i á l l a p o t á - ra u t a l ‫ ״‬A " ŰO v< i Γ Γ*J-’ c " a t/ e lje s e lk e se re d é st j e l z i . h o g y ■ É li p i l l a n a t n y i h a ta lm a " a ternp- lo m k a p u i r a v o n a t k o z i k / ‫ ״‬. hogy a papság a z t a sz o lg álato t egym ást v á ltv a . az v o lt éppen az ü g y e le te s . hogy im ád ság b an f o g tu s a k o d n i a z Ú r r a l . .‫ ! " ע ל‬/ » A tem p lo m i é s p a p i r e n d - ta rtá so k b ó l tu d ju k .‫יי‬ ~ b s '‫ ב‬£ ‫■|־‬ " k ifejez é s fo ly ta tó - saként k a ll e z t a. a k i e ln é z ő b b . hogy a m ik o r Anna i m á d k o z n i m egy n e m É l i .o lt. egy n o m in á lis m o n d atb ó l. hogy a k i a tem p lo m re n d jé é rt p illa n a tn y ila g éppen f e l e l ő s v o lt az rrjrr ‫״‬ ‫ פ א על־טזהת׳ היכל‬3 ‫ 'שב על־ה‬. vagy m ajd s z ig o rú b b le s z v e le sz a m b á n » De a z esem ények ü d v t ö r t é n e t i l e g e lő v o lta k k é s z ítv e arra. m eg sza b o tt b e o sz tá s sz e rin t lá tta e l« N y ilv án v a ló . hogy a k a p u ő ri tisz tsé g e n a papok r e n d - fe n n ta rtó te v é k e n y sé g é t k e l l é rte n ü n k « A zt is tu d ju k .É li v o l t a soros. hogy "ép p en . a soros pap« É lin v o lt te h á t éppen a s o r .

ő már teljesen el volt keseredve. hogy ‫ »" ותתהלל ״‬Az "úgy állt hát oda" fordítás szószerinti megfelelője hiányzik az erdeti szövegből. Az utódnemzésrő1 és a gyermekszülésről ruikféleképpen lehet vélekedni. megoldást remélt és mivel ez még most sem kö- ‫״‬ntkezett be.‫ «׳‬ember szövetségéi. mint az eseménysor láncszeme visszakapcsol az előbbi " Cpfft * láncszemhez. Mostani láncszemünk viszont ennek a kimozdulásnak és moiigásbalendülésnek a célját jelöli. Anna életének tehát ez egy olyan fő problémája volt. mert emberi 1élhetőségeinek és reménységeinek a végére jutott. Azt. hanem az valóban nagy ügy s az élet tovább- >■dúsának szent ügye. Isten szövetségének rendje szerint ugyaa la az élet kiteljesedései áldás.nti. Ahhoz hogy a probléma lénye- gát megértsük tudnunk kells hogy a gyermek ügyéből nem Anna (tolnáit nagy ügyet. de ezt az információt közli mégis a láncszemek szerkezeti kap- 1fiola ta . mely- Iyol az engedetlenséget. hogy Anna milyen szándékkal állt fel. aki komolyan veszi Isten Λ. vagy elfogadható dolog a gyér ■mikteleaség és azért volt teljesen elkeseredve. aki hűséges Istenhez és áldás helyett mégis az átok jeleit látja a saját életén beteljesedni. A magyar “gyermekáldás" kife- . A következő igei mondat. Mint láttuk óz az előző Xáaszem a kimozdulást. mellyel Isten a hozzá hüsé- «esek életét jutalmazza.nációban került tehát sor arra. ‫!־‬adalomé. hogy & gyermeki ele na ég az ő életének fő problémája volt és (ima csupán valami mellékes dolog. Az élet elapadása pádig: átok. Azért óllfc fel. hogy ez nem csupán férfi és nő ügye.10zés az ősi bibliai szemlélet lényegét őrzi. Ebben a szi- !. Miért 110 lenne elkeseredve az. hanem Isten és ember közös ügye. melyre Isten- liíl mᣠrégóta. Számára már egyáltalán nem volt természetes. ‫ ״‬79 !‫«״‬ily az ember egész lényét. nem is csupán a mindenkori tár- . A szövetség Ura oldásnak szánja és adja az életet. Ez a megjegyzés Annása vonatkozóan azt jelenti. A két láncszem együtt azt fejezi ki. a mozgásbalendülést jelen«1' lőtte. teljes egzisztenciáját /" !Í'£J "/ ·Vj. A legelkeseritőbb dolog ‫״‬bből az áldásból kimaradni annak. a szövetségszegést bünteti. hogy Isten elé viszi az ügyét.

h o g y Annát i l y m ódon k é s z r é s z t venni a d ö n té s h o z a ta l- bán. A ‫״‬ ‫לל‬£ " ig e H itp a é l fo rm ája je lö li az im ádkozó em be- ri m a g a tartást az ó sz ö v e tsé g i szövegekben. 80 a ‫יי‬ ‫ ל ל' ע ל * ץ הו ה‬$ ‫ ת‬. hogy egy d o lo g b a n I s t e n és em ber v é le m én y e e lté r. m in d - a z o n á l t a l ne úgy leg y e n . A sz ö v e g ö ssz e fü g - gés és a z ig é b e n je lz e tt v is z o n y o k m ég is le h e tő sé g e t n y u jta - nak e r r e . m á srészt: az in fo rm áció s h an g sú ly erre a sz e m é ly re k e r ü l . m ely e t I s t e n e lé v isz és ig y a k tiv c se le k v ő k é n t k iv á n r é s z t v e n n i a d ö n tés- h o z atalb a n . hogy a z ‫על ״‬ " pre’pozició c s a k itt fo rd u l e lő . aki c se le k v ő k é n t és szenvedőként is ré sztv e sz a d ö n té sh o z a ta lb a n . M eg k e l l jeg y e zn i. Ez a z a l a p j e l e n t é s a H itp aé l tü rz sfo rm a á lta l akként m ó d o su l. Az e m b e r a z t a k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l j a m agára. U gyanakkor m in t szenvedő k é sz a r r a i s . hogy a z ü r á lta l h o z o tt d ö n tést e lfo g a d ja . hogy e g y rész t: a szóbanforgó sz e m é ly ré sztv e v ő k én t van b e m u ta tv a .I s te n k a p c s o la tá n a k m in d ig m ás-m ás v o n a tk o z á s k a p h a n g s ú l y t . hogy d ö n té si hozni egy ügy- bon. Iste n p e d ig . é s . am ely et e lfo g a d n i k é sz . ‫■ל‬. A tö rz s fo rm a u g y a n is nem u t a l a r r a . U t a l h a t v i s z o n t r á a p re p o zíció . \ is. hogy m egvan a sa já t v é le m én y a r r ó l a z ü g y rő l. E rre a k érd ésre a tö rzsfo rm a se m m ifé le f e l e - le te t ne m a d . f!ogy I s t e n v é le m én y é t a s a j á t m aga v é le m é h y e f ö l é h e ly e z z e . Ily en é rte le m - ben a z ‫על ״‬ " p ra p o z io ió je lö lh e ti. /"A ty ám ha l e h e t s é g e s m ú ljé k e l tő le m e k eserű p ohár. hanem ah o g y T e . " / Iste n sz ö v e ts é g é n e k a re n d jé b e n e lő á llh a t ily e n sz itu - á c ió . ‫על‬° ‫״‬/ és ezek á lta l az im ádkozó em ber és . ugyanakkor szenvedőként késznek m u ta tk o z ik a r r a . hogy a z I s t e n n e k f e l t é t l e n ü l e n g e d e lm e sk e d ik . Az e m b e r m i n t a d ö n t é s h o z a t a l b a n a k tív a n ré sztv e v ő c se le k v ő m eg p ró b á lja a sa já t v é le m é n y é t Iste n v é le m én y e f ö l é h e ly e z n i " ‫’ ע ל א הו ד׳‬ m e g p ró b á lja m eggyőzni a z I s t e n t . A nnával k a p c so la tb a n ez a z t je le n ti.‫א ל‬ .‫לפר‬ . A H itp a é l tö rz sfo r- tya k ü l ö n b ö z ő p re p o z íc ió k k a l k a p c s o ló d h a t a z I s t e n n ev éh ez/: ‫״‬ . A h an g sú ly a- zon v a n . hogy m ily e n v i - szonybgn á n a ré sztv e v ő v élem én y e a z z a l a d ö n t é s s e l . m art a s z ö v e ts é g m in d k é t f é l r e jo g o k at és k ö té lsz e ttsé - geket ró .‫ו ר‬ " k ifejez é sb e n a ‫״‬ ‫לל‬£ ‫ ״‬gyök a la p ja le n té s e az. ahogy én akarom . . E zért is nehéz ennek a p re p o zíció n a k a fű n k - c ió já t ebben a z ö ssz e fü g g é sb e n m e g h a tá ro z n i.

m ig a n n a k ü d v tö rté n e t! é rte lm é t és c é ljá t m e g ne m é r t i . a k ik a b írá k zav aro s korában h ű sé g e se k m a ra d ta k Iste n - hez és ennek j e l é t a d tá k a z á lt a l is. a r r ó l a z I s t e n t m eg l e h e t k é r d e z n i . a m e l l y e l m in d - a d d ig nem é r t h e t e g y et. A g y erm ek áld ás e lm a ra d á sa Anna e s e t é b e n egy o ly an tén y . Anna t e h á t . a s z ö v e t s é g s z e g é s t ‫ ־‬Az em ber v i s z o n t a z t a jo g o t b iz to - sitja m agának. a z im ád ság .a k u lá sá t.. hogy v a jo n az Iste n ezzel az ig a z a k hűségét a k arja-e p ró b ára te n n i é s a m aga d i c s ő s é g é t a k a r j a . hogy ő kész ezt az ügyet Iste n e lé v in n i és ebben a z ügyben v é g le g e s fe le le t re vár és a z t k é sz is e lfo g a d n is ‫״‬Ügy á llt hát o d a . akkor ez- á lta l a szerk ezet á lta l az ju t k ife je z é sre . m in d ig a sző v o tség n ek ebben a re n d jé b e n z a jlik ." A m ikor a h é b e rb e n u g y a n az a gyö k egymás m e l l e t t in fin i t i v u s i fo rm áb an és Q al tö rzsfo rm áb an is e lő fo rd u l. M inden e s e t b e n a sz ö v e t- sé g U rának a d ö n té s é r ő l van sz ó ‫ ־‬A b ü n v a lló és h á la a d ó im ád - Ságokban a z I s t e n d ö n té sé v e l az em ber e g y e té r t. O ly an t é n y . A tu sa k o d ó im á d sá g p e d ig v i t a t k o z i k v e le egy ú ja b b és kedvezőbb d ö n té s rem ényében. hogy s z á m o n k é r b e ti a z U ron sa já t s o r s á n a k a l. A rró l. 81 ‫־‬v á l l a l j a .e fe lra - g y o g tatn i. hogy a z in fin i- tiv u s i form a á lta l je lz e tt c se le k v é st a Q al tö rz sfo rm á v a l k a p cso la tb a n fő in fo rm á c ió k é n t és v á r a tla n végeredm ényként . hogy sz á n tó n k é rb eti a z e n g e d e tle n sé - g a t. hogy im ád ság b an f o g tu sak o d n i az Ú rra l. hogy m in d e n a d a n d ó a l - k á ló m m al m e g j e l e n t e k S i l ó b a n az Is te n e lő tt. Ebben a z ö ssz e fü g g é sb e n a " ‫ ל ל ?|ל·—י‬£ “ !‫ור‬ k i f e j e z é s A nnának a r r a a m ag a tartáséra u ta l. m ely b en ő a s z ö v e ts é g r e n d j e s z e r i n t i g a z s á g t a - lan ság o t lá t és éppen e z é r t ezt ne m i s t e k i n t i v é g le g e s dön- tésn ek . A kérő és k ö z b en járó im ád sá g o k b an m e g p r ó b á lja a z I s t e n d ö n té s é t b e fo ly so ln i. és a r r a az em bernek f e l e l e t e t k e l l k a p n i . hogy ennek e lle n é b e n g o n d o sk o d ik az em berről és az e n g ed e lm e ssé g re á l d á s s a l v á l a s z o l ‫ ־‬tíz z e l a z Ur a z t a jo - got b iz to sítja m agának. Az I s t e n n e l v a l ó párbeszéd. Anna f é r j é v e l e g y ü tt azokhoz a kevés ig az ak h o z tartó » ■ z o tt. e g y o ly a n ügyben k é r d ö n t é s t . m ely e t ő tu sa k o - dó im ádságban a z I s t e n e lé v ih e t. Az i g a z a k b i t é s z e r i n t u g y a n is a szövet sé g m eg szo k o tt r e n d jé t Iste n csak akkor v á lto z ta tja m eg h a ü d v tö rté n e t! é rte lm e és c é lja van a z á ld á s h e ly e tt jö v ő á to k jelé n ek .

hogy Anna s í r á s á t m in t e l ő r e nem v á r t v é g e r e d mónyt t o e l l tek in te n i : A zzal a szándékkal á llt oda I s t e n e lé .! hogyan i l l e s z k e d i k Anna f o g a d a lm a a z esem ény s o r b a ‫־‬ A ztán a m e g sz ó lítá s u tá n egy f e l t é t e l e s m ondat k ö v e tk e z ik . 82 k e ll te ik in to n i. o tt m eg teszi e z t a könny és a sirá s.מת^ו_רע אנש־ם׳‬ ‫ראלור‬-‫ על‬. / ‫!בןר‬. Ez a z ő s i k i f e j e z é s i mód s o k s z o r tö b b et fe je z k . 1 :1 . m elyhez. Az e l ő b b i i r E f i n i t i v u s o s .é r t e l m é t láto d szo lg áló leán y o d nyom orúságának. » M in d en k o rra. hogy b o r o t v a sem f o g j a érn i a f e jé t‫“ ־‬ í: Ennek: a z e g y sé g n e k k ö v e tk e z ő a s z e r k e z e t e s k é t . ú g y . Láncszem m u ta tja . egy b e ls ő esem énysor j á r u l ‫־‬ A lán cszem ek j i q t o l a sp e k tu s fo rm á i a z e sa e íjs o r össze- fü g g é séire irá n y ítjá k a fig y elm et. m in t a leg é k eseb b b e sz é d . A s i r a s s a ! k a p c s o la tb a n ez a szerk ezet itt is azt jo le n ti. csak sírn i tu - d o tt. a Q al tö rzsfarsáfc p e d ig a sirá sfa és a fo g ad alo m tarta lm á ra .הוה צבאיות אם־ךאה תךאך‬ ‫וזכדתך ו ל א ה ב ה את־אמתך ונתתה לא. és én t u d n i fogom . hogy l é g “‫״‬ m ély eb b é rz é se in k e t k ife je z é s re ju tta ssá k . A m aga i g a z á t az Isié in e lő tt nem t u d t a szavakba ö l t ö z t e t n i .i a z ig a z sá g b ó l. O 'tt a h o l a szavak tö b b é nem a l k a l m a s a i k a r r a . a k - kor e m l é k e z t e t s z arra e n g e m i s .‫ ^ ס ך ינדדה לא־ללך‬7‫וןוןתיו >ןהוה ? ל‬ "És9 í g y te tt fo g ad alm at és e z t z ek o g ias M i n d e n s é g U raS Ha. d e k e s e r v e i t ne m t u d t a e lő a d n i■ ( m ert v ég ü l is csak zokogásban tö rt k i. hogy innád8 á g b an f o g v e l e tu sa k o d n i.‫״!הדר נו־ר!תיאמר . hegy ne m f e l e d k e z t é l m e g s z o l g á l ó l e á n y o d r ó l h a f i ú - g y e r m e k k e l a j á n d é k o z o d m eg s z o l g á l ó l e á n y o d a t ‫ ״‬Én p e d i g ő t m ajd a z U rn á k sz e n te le m e g y sz e r.

A hol egym ás m e lle tt fo rd u ln ak e lő . I s t e n n e k a z a c s e l e - . A mi e se tü n k b e n is a fe lté te le s m ondat er- 1 1 »‫ ׳‬a fe lté te lre u ta l. E m b e rile g te lje se n k ilá tá s ta la n h e l y z e t é b e n Anna e h h e z «ν' e s z k ö z h ö z f o l y a m o d o t t . o tt egyform án h a n g sú ly o ssá v á li k . A sz ö v e tsé g re n d je n z erin t nem csak I s t e n g y ő z ő d h e t m eg a z em ber h ű s é g é r ő l. je - lö li. A z 5’ ‫״‬Κ31ΠΚ"ίΡ ‫א ס ״ ר א ה‬ ‫״‬ m o n d atb an a m ondat m a g já t a ‫״‬ 31‫ת ר א ה‬ " k ife je z é s a d ja .-iten e l ő t t e ls irja m agát é s a tu sa k o d ó im á d s á g 'h e ly e tt sirv a ónak a lén y eg et! a fo g a d a lm a t m o n d ta ‫־‬ .( d a l o m i s . a k itő l az összes tere m tm én y e k fü g g e n e k . hogy az in fin itiv u s i form a ‫׳׳‬ Iem elése á lta l az in f in itiv u s s z á l je lz e tt c se le k v é s az g - í'ó a z s z ö v e g k ö r n y e z e t e t u r a l j a ! a m i még‫ ׳‬e z u t á n tö rté n ik az is mz in fin itiv u s a z a l je lz e tt c s e le k v é s u ra lm a a l a t t m egy v é g b e . 111» I l y e l k a p cso la tb a n a sz ö v eg k ö rn y ezetb en r e j l i k a. S3 /(!rk ez etre m ég a z is jeilo m z ő . A ‫״‬ ™‫תראו‬ ‫דאה‬ " m in t sp e c iá lis in fin iti- vuros k o n s tr u k c ió i t t i s h a s o n ló f u n k c ió t t ö l t b e . Az ó t e s t a m e n t u m ! f o g a d a l o m lén y eg ét <'. hogy Anna p r o b l é m á j á r a m e g o l d á s t a d j o n . hogy "T e lá tsz abban v a la m it" .a fo- K . m in t k ö z v e tle n szö v eg k o r-‫־‬ ny ö z e t r e az ‫״‬ ‫ ף‬2‫ א ס ר‬j?? "-ra és a z ‫״‬ Ci} " in fi- n lfciv tia o a sz e rk e z etre irá n y ítja . am ely a z I s t e n t úgy sz ó lítja m eg. hanem 1· r i t i k u s h y e ly z e tb e n a z em ber i s k é rh e ti Iste n hűségének a Je lét. fő n év i v a riá c ió ja p e d ig m agát a fo g a d a lm a t.‫יהוד‬ " m e g s z ó l í t á s m ár önm agában i s «gy h i t v a l l á s .!Jó . A 11 ‫״‬ *‫ נדר‬g y ö k i g e i v a r i á c i ó j a a fo g a d a lo m té te lt. m in t a v i l á g U rá t. Az ó te s ta s n e n tu m i f o g a d a lm a k tö b b s é g ü k b e n f e l t é t e l h e z k d tiitt fo g a d alm a k . f ő i n f o r m á - . !-ti ö n t é s e p e d ig a z . és a fo g ad alo m m e g té te le is. hogy "T e lá tsz v a la m it szo lg áló leá n y o d nyo- m oruságában". Az " “ Πφί? j?P " a "T e szo lg áló leá n y o d n y o m o rú sá g át" je le n ti. Igy a m i k o r A nna ‫״‬ ‫נדר וה^מר‬ " akkor ezt sir- v. 1 t e s z i ‫ ־‬A t u a a k o d ó i m á d s á g r a nem k e r ü l teh át sor. A Q a l t ö r z s f o r m a f i g y e l m ü n k e t .|1p e n A n n a f o g a d a l m á n a k s z ö v e g é b ő l i s m e r h e t j ü k m eg. A ‫״‬ 31‫ת ך א ה‬ "-vei e g y ü tt p e d ig a z t . Ez a h itv a llá s m in t m e g s z ó l í tá s jó l illik Anna p r o b lé m á já h o z és fo g ad alm án ak ta rta lm á h o z i s . m e r t Anna l. m in t a z e lő z ő m o n d ato k b an u g y a n e z a s z e r k e z e t . A ‫״‬ ‫ צ ? א ו ת‬. Q al tö rz s - form ában e z a z in fo rm áció a la p in fo rm á c ió k é n t je le n ik m eg. m ert csak egy ily e n Iste n le h e t képes a r r a .

! '4>: . A z eddigi összefüg- gésbő1 világos. Az aspektus!orrnak használatának éppen az a. hagy lá t valamit szolgálóleánya nyomorúságában végered- menyként van kiemelve. melyek a szövetség rendje s z a rin t akkor fognak megva- ló su ltii. Ez arra fig y elm eztet.‫י‬ ‫י‬ffiy . láncszemben Qal törzs!ormában ta lá lju k az ig é t. hogy a két je le n té s közül melyik re a liz á ló d ik . melyek q á ta l aspektus!ormával vannak jelölve. Egy belső eseménysor je lz i azokat az eseményeket melyek Iste n részérő l és Anna ré sz é rő l tö rté n n i fognak ha a dolog igy á l l . A fogadalomnak teh át egyetlen f e lté te le van. "emlékezni" vagy "em lékeztetni". ha Iste n értelm ét lá tja Anna nyomox-uságának. Ez a f e l t é t e l t u ra lja az egész fogadalmat és e ttő l függ· minden ami ezután tö rtén ik . Anna ezekre szin tén c se le k e d e tte l fog v á la sz o ln i.azt amit Anna nem lé t. -‫־‬ v/. Ez a végeredmény van az ‫ ״‬CK " szócska á l ta l a fogadalom fe lté te le k é n t megjelölve. ‘'‫״‬ . most viszont az v álik v ilág o ssá. hogy Anna nem lá tta értelm ét eddigi nyömox-u- ságának. hogy Iste n lá tja a z t. Aspektusformákra nézve ez a belső eseménysor vegyes. Mindig a konkrét szövegkörnyezet dönti e l. lá tja . ‘ "·$ kodate. Ha ez igy van akkor v á lik érvényessé a fogadalom. am iről j e l t szeretne kapni. Meg k e ll jegyezni. üdvtö rtén eti c é lja van a zz al. Tartalm ilag azok a láncszemek vannak q á ta l aspektus!ormával je lö lv e . Is te n ‫״‬ nak azok a cselekedetei !asznak te h á t a je le k . hogy az információs hangsúly nem az igéken van.cseleke- detakből fogja majd m egérteni. hogy la té n értelm ét l á tja je le n - lé g i nyomorult helyzetének és nem fe le d k e z e tt mag r ó la . . Ez pedig az. Mind a négy. hogy az Isten értelm ét lá t j a szolgálóleánya nyomorúságának. A ‫ ״‬. hogy a megértésre váró események /" ‫״ תראה‬ ‫״‬ “ ‫־ ״‬4' “ ‫ " ןל'א־‬/ az Iste n meghatározó cseleked etei á l t a l ■16. hogy " ‫אםתך‬:‫ו&דתעכה את״‬ ‫ = ״‬nem fe le d k e z té l meg szolgálóleányod- r ó l. A z egyet- len ji q t o l aspektus!ormával je l ö l t láncszem ta rtalm ila g éppen a z t az eseményt j e l z i .‫ך‬2‫ " !ז‬a z t j e le n ti . Ezek lesznak Iste n hűségének a j e l e i .1 - nak majd érthetővé.. Anna ezekből a meghatározó is te n i . hogy a szótárak az "emlékez- tetni" ·jelentést a H ifii törzsforma jelen téséh ez so ro lják . ami f e lő l Anna m e g szeretne bizonyosod- n i. ami v iszont az ő hiiségéaek lá ss a je le . hogy f e lt é te le z i . hanem azok szövegkörnyezetén. logikája az e~ gesz fogadalomban.· az ugyanis.

é le té rő l van sző. mely idő— ile g a te lje s é le tre szó l.fjn~K ‫ ״‬mint önmegjelölés az " T i m " hinnem!! forma nőnemű megfelelője« Az ‫" אבד ״‬ fogalom határozza meg az ember helyét a szövetség rendjén be- liil és agy hűséges és engedelmes m agatartást je lö l. Jób lk. Érmek az időmeghatározáscak a sz e n te léssel kapcsolatban az az érte láss. Ez attól. Harmadik és negyedik lánc- szemünkbe» a QaX 1 6rzsforma. . hogy ez a gyermek ‫״‬ . Amikor Anna ” ^Γ<ί|ί? ‫״‬-nak nevezi magát.to tá lis odaszen telésrő l. A QaX törzsforma ebben az értelemben irá n y ítja a figyelmet a szövegkörnyezetre» A második láncszemben az információs hangsúly az ‫ ״‬.13* / · A mi szövegösszefüggésíiakbea a rró l van szó. hanem egy . az adásnak milyen fajtájáról van szó.1. A héberben. 31.‫״ = » ל״הוה‬az Urnák‫ ״‬vissza.egész.éppsa as adás spsoiális jellegét hangsúlyozza a szövegkörnyezetben. hogy hol az ő helye a szövetségen b e lü l. Ehhez az Utolsó. hogy " .ténye van jelölve és csak a szövegösszefüggésből derül k i 1‫ ־‬hogy. A negyedik láncszem- ben a hangsúly azon van. A második tag egy Ig ei mondat a . hogy i t t a gyermek.. hogy ha ő ezt a je le t megkapja. A essövegösszafüggésből világos. Anna számára nem önaiagá“ tea fontos. hogy Isten értelm ét lá tja az 8 nyomorúságénak és rem éli.C © jK SHl »‫לאמתן‬ -■ " = ‫״‬azol gálóleányodnak fi« utódot‫ ״‬fogsz adni. Az " . hogy aa 0108 esetben isteni. hogy igaz emberként szövetségen belülinek érzi magát. ~™CK *λ ‫״‬-ra k erü l. akkor a gyér- mákét Istennek s z e n te li. azaz visszaadja az Urnák. egy maghatározott időre érvényes szén- te lé s rő l van szó. hogy ”ki kinek és mit® ad. láncüssanabez egy kéttagú.85 - jó lle h e t e z a je le n té s a Qalban is megtalálható / J e r . A 15 ?‫נת‬ *‫ י‬gyökkel kapcsolatban is igaz az amire már az ‫" אמר. bánéra mint Isten hűségének a jele. hogy i t t nem részle g es. A* {‫ונלץמי שלי‬ K kifejezésben. k ie g ész íté s já~ r u l.20. a z t ju t ta t ja k ife je z é s re . A harmadik láncszemben azon van a hangsúly. ugyanis csak az adás. 2. jeladásról v&a sző. és tv az- tátoaa van a z z a l. A fogadalomban a rró l vaa szó. függ. a második esetben viszont edaszentalésről. hogy Anna f e l t é t e l e z i . hogy Isten őt is fogja erre emlé~ k^iztetni. a Siisnnemü suffixum j e l z i . Á gyermek. ״‬-ral kapcsolatban utaltunk.lesz adva. A k ie g ész íté s első ta g ja egy‫ ׳‬időmeghatározó k ife je z é s .

hogy egy ily e n sze m ély t úgy k e l l te k in te n i. É l i v i s z o n t Anna m e g n y i l a t k o z á s á t f ig y e l t e »" M in t m ár lá ttu k . A Q al tö rz s io rm a a sz ö v e g k ö rn y e z etei. A k ie g é sz ité s e lső tag ja te h á t az o d a sz en telé s érvényes ségének id ő ta rta m á ra v o n a tk o z ik . . A k e ttő k ö z ö tt csak annyi a kapocs. a m áso d ik p e d ig a szén te le sse l v á lla lt e lk ö te le z e tts é g fo k ára. akkor az o d a sz en telé s le g sz ig o rú b b f a j t á j á r ó l Van s z ó . így b izo n y o s é rte le m b e n m e g sz a k ítja a fő esem én y so rt. úgy je le n ik m eg a s z ö v e g b e n . sem a m o d e r n s z e r z e t e s i é le tfo rm á v a l ne m a z o n o s í t - h a tó . 12 . de a n n y i v i l á g o s . Itt a jiq to l a sp e k tu s- form a a r r a u ta l. hogy fo g a d a lm a k í v ü l r ő l im ád ságnak tű n jö n . m in t a k i te stile g is a z Ú rhoz ta rtó z ik s még. a kor s z e rz e te si /n a z ir í/ g y a k o rla ta - nak leg sz ig o rú b b re n d je sz e rin t.a h a ja is 1. hogy a sz e n te lé s e lő b b i q á ta l-fo rm á v a l jo l~ z o tt g o n d o lk o d ási tá m p o n tjá b ó l k iin d u lv a k e l l a z t m eg é rte n i. hogy A nna a g y e rm e k e t m in d ö rö k re és m in d e n e stü l v issz a a d ja az Iste n n ek . hogy a ‫״‬ ‫וי א מ ר‬ ‫״‬ láncszem m e llé van r e n - d e lv e .\ " K ö z b e n A n n a ne m ü g y e l t a r r a .הוה ועלי‘ ש מ ר את־פיה‬ . hogy m i é r t nem f o g j a b o ro tv a érni a f e jé t. Anna fo g a d a lm á n a k t a r t a l m a . iínnek a szim b o lik u s c se le k e d e tn e k a z az é rte lm e . Á k e ttő e g y ü tt a z t fe je z i k i./ ·J·· ‫לפני‬I · ‫להתפלל‬ X■ ‫ ־‬: · I ‫הרבתה‬ » » 1· ‫כי‬ J· ‫־«והיה־‬ TVί :‫. hogy sem a k ö zép k o ri. éppen ezért nem s z a b a d b o ro tv án ak é rin - te n i. 86 k ie g é sz íté se k re jelle m z ő sz ó ren d d e l. E rről a n a z iri é le tfo rm á ró l sa jn o s ma m á r ne m s o k a t tu d u n k . hogy m in d e g y ik a z Iste n n ek o d a sz en telt é le trő l k iv an b izo n y ság o t ten n i sa ját korának szokása sz e rin t. a b o ro tv át és a f e j e t teszi h a n g sú ly o zó t ta. Ha a z Iste n n ek sz e n te lt sz e m é ly f e j é t b o r o t v a nem é r h e t i .

Az i n f o r m á c i ó s h an g sú ly Anna szem é- ly ére k e rü l. a k á r úgy é rte lm e z z ü k is az idő bősz- sz ú sá g át. hogy m ire v o n a tk o z ó a n sok. hogy ez a rö v id fo g ad alo m csak egy nagyon h o sszú im ád ság p á r - szavas sum m ája. hogy A nna r é s z é r ő l sok v o lt a z az id ő . A j a 1 t ö r z s i d r . A k á r így. hogy a ‫״‬ ‫ ר ב י ה‬. ami t ö r t é n t . am i a z a l a t t tö rté n t. hogy m i l e n n é a z a szám o s v a g y sok d o lo g . íg y a szövegben vagy a r r ó l le n n e s z ó . A H ifii tö rzsfo rm a Annát c se le k v ő - k é n t m u ta tja be. m in t a k i sok d o lg o t te tt az im ádkozó e m b e ri m a g a ta rtá s ra v o n a tk o z ó a n . a m ig Anna f o g a d a t - m ának a t a r t a l m á t e lm o n d ta .h o g y a n v i s e l k e d e t t az Iste n e lő tti im ád k o zás közben.0 ti s z ö v e g ü n k b e n a ‫״‬ . sem a z igeform a ne m a d a z o n b a n in fo rm á c ió t a rró l. A " ίΤ. Az e s e m é n y e k to v áb b i m en e tév e l kap - o so la tb a n a q á t a i a s p e k tu s t'o rm a d ö n tő m o zzan atk én t je lö li meg a zt. J o 1. A " ‫ " ל‬p rep o zíció p e d ig arra u tal. hogy A n n a .u a v i s z o n t a láncszem hez ‫״‬ ‫כי‬ "-v e i k a p c so lt k ie g é s z íté s re irá n y ítja a fig y elm et és je lz i. a ‫״‬ ‫״‬ rázó k ie g é sz íté sk é n t járu l ahhoz am i tö rté n t. A ‫ ״‬. a m e ly k im o n d a n á . nem v a l ó s z í n ű . *VStíTVI " ‫ ־‬hess v í s s z i í k n p c s o l ó d v . A " . A zzal k a p c s o la tb a n am i tö rté n t az le sz a fő in fo r- m ac ié. hogy a z id ő tú llé p é s é v e l z a v a rta v o ln a m eg a t e m p l o m i r e n d e t .‫ו היד‬ " á lta l a fŐ e sa m é iiy s o r h o z kap- c sa ló d u n k v issz a .Τ ‫ה ת פ ל ל ל פ נ י‬ ‫ ״‬k ifejez é sb e n az Iste n e lő tt im ádkozó e m b e ri m a g a t a r t á s v a n k i e m e lv e a H i t p a é l in fin iti- v u s i form a á l t a l .-. q á ta i a sp e k tu sfo rm á v al je le n ik m eg b e n n e a ‫״‬ ‫רבה‬ "gyök. am ely a z U r e l ő t t i im ád ság h o z k e l l e t t . hogy a tö rté n te k k e l k a p c so la to s f8 in fo rm á ció a k ieg é - sz ité sb e n ta lá lh a tó . hogy A nna a m aga r ö v i d f o g a d a l m á t c s a k fe ltű n ő e n hosszú id ő a l a t t tu d ta e lm o n d a n i. hogy a te m p lo m b a n c s a k m e g sz a b o tt id e ig szabad im á d k o z n i. vagy p e d ig a r r ó l . S e h o l se m t a l á l u n k a z Ó s z ö v e t s é g b e n o l y a n r e n d e l k e z é s t ." ‫ ־‬s o k n a k l e n n i ig e az im ádság i d ő ta r ta m á r a v o - n a tk o z ik és a z t je le n ti. a m i t Anna az im ád k o zással k a p c s o la tb a n e ik ö v e te tti A m ag y a ráz ó k úgy v é - lek ed n ek és ez érvényesül a hagyom ányos f o r d ítá s o k b a n is. szám osnak len n i". A hosszú im á d sá g ‫ ״‬in kább . A nnának e z t a m a g a t a r t á s á t a q á ta i a sp e k tu sfo rm a gon- d o lk o d ási tám p o n tk én t j e l ö l i m eg. Sem a g y ö k . A ‫״‬ ‫הרבתה‬ ‫ ״‬nőnemű f o r m a A n n á ra v o n a t - k o z ik és H i f i i tö rz sfo rm á b a n . t a ‫״‬ ■‫ והיה‬: " a r r a u ta l. ‫ר׳ביה‬ " azt j e l e n t i : " soknak. vagy szám os v a la m i.

Anna fogadalmának tartalmát sírva mondta el és nem ügyelt arara. Krisztus is ezzel az érdem- szerző gyakorlattal szemben inti tanítványait a szűkszavú i- mára /Mát. hogy itt már Annáról van szó. hogy ez kívülről imádságnak tűnjön. Aki nem Anna szem- pontjából nézi az egészet az méltán kérdezheti! miféle imád- ság ez ? Kívülről nézve ugyanis Anna számos hibát követett 01 azzal.előnynek és érdemnek számított. mely Anna helytelen magatartásának eredményeként állott elő. így a kifejezésben az ” :‫ארדפיה‬ " vélik hangsúlyossá. az ima tártál- mi részét kisérő te^stmozdulátok. A Qal-aktiv-participium-i mondat Éli figyelő magatartását jelzi. de jelenti mindazt a tevékenységet is. hogy mit figyelt Éli. ami a szájjal kapcsolatos. Ezekről lehetett felismerni kívülről is a helyes imádkozó emberi ma- gatartást. aki ezekkel adós maradt. az ‫ ״ את ״‬prepozíció pedig arra utal. A Qal törzsforma a figyelő magatartást alapinformációként jelzi. A " " elsősorban szájat. mellyel kapcsolatban az a főinformáció. Ilyen volt a meghajlás. molyeket Anna az imádság elmondása közben követett el. melyben egy- általán nem volt egyértelmű. hogy Anna imádkozik-e. hogy az Istennel imádságban tusakodjón. egy olyan kritikus szituáció állott elő.‫הרבתה להתפלל לפד‬ A főeseménysor Annát úgy mutatta be mint aki kész volt ugyan arra. hogy a fogadalom imádságnak tűnjön. így jelenti a " ■Π S " a beszéd általi megnyilatkozást is. de végül is csak sírni tudott. az nagy és számos hibát követett el a helyes imádkozó emberi ma- gatartássai kapcsolatban. A ‫״‬ '‫ל‬r ‫וקלי ינזצר אה‬ ‫ ״‬nominális mondat azt a külső szituációt jelzi.7/. vagy . mint testrészt jelent. Ehhez az igei mondathoz. Nem az történt tehát amire előre készült.6. hogy nem ügyelt arra. Az Isten előtti imádságnak ugyanis meg- voltak a maga elengedhetetlen külső formai jegyei. hogy a ‫ " ~ כ ד ״‬gyök a formai hibák sokaságára vonatkozik. a laborülás. Midőn. még egy nominális mondat is járul. ‫׳‬/‫״‬ ‫ דדה‬. hanem csak a lényeg tört elő ellenállhatatlanul. amit figyelt. a tusakodó imádság helyett és igy tett fo- gadalmat. Sokkal valószínűbb. valamint a hangos és érthető beszéd. Aki ezekkel nem törődött. A nőnemű suffixum mutatja.

50.35 Rut. kedves és vigaszta- ló jellegét fejezi ki /Gén. Bir./‫ ״‬Ha a beszédnek ezt a jel- legét vesszük figyelembe. a piéi participiumi forma őt úgy mutatja be. hogy Anna magát vigasztalja: csak az ajkát látta mozogni. Ez az információ azon— bán csak a következő szövegrészből adódik. Csak fx fordul elő az Ószövetség- ben és mindenütt a beszédnek a meggyőző. A személyes névmás Anna neve mellett azt emeli ki. ahol arról van szó.‫לד‬v‫והו‬ I ‫־‬: : "És abból úgy tűnt. a ‫ ״ דבר ״‬az ‫" אמר ״‬-»al szemben úgy jelöli a kommünikéd- ót. de a hangja nem volt hallható. Éli tehát részegnek vélte őt. IS ám. **0. a mi esetünkben is arról lehet szó. Ézs. 19.2. 89 pedig mit csinál. A." Ennek a versnek az első mondata is nominális mondat. de a hangja nem volt hallható. 2. An— nára vonatkozóan azt a látszat-szituációt jelzi. akinek a szolgálati beosztás szerint a temp- lom pillanatnyi rendjéért felelnie kellett. hogy Anna magában beszélt. Hős. mint aki el van foglal- va a beszéddel.21.8. amelyre Éli felfigyelt. . 13·/ ‫ ת‬1‫ע‬3‫שפרדה ז‬ ‫ ז‬j:t 1 ‫מדברת עלי־לבה *רק‬ ‫י‬ •1 ‫היא‬ ·< vjv ‫נ׳והנה‬ r « ‫־‬ ‫לשצרה‬ 1T · » ‫עלי‬ % - ‫ויחשבה‬ » / V I I — ‫ישמע‬ ‫■ ז ·*־‬ ‫לא‬j .13.16. hogy arra a dologra is különös hangsúly kerül ami a beszéd mögött van. Ebben a megfigyo- lő magatartásban mutatja őt be a szituációt jelző nominális mondat. Kívülről nézve úgy látszott. 2. hogy Annát most kívülről szemlélik. 3**." :‫לבר‬ ‫על״־לב‬ " alapszerkezet a beszédnek egy speciális fajtájára utal. 2. Éli a kötelességét teljesítette amikor An- na rendkívüli megnyilatkozására felfigyelt. hogy ‫״‬ ‫היא מדברת על־־לבה‬ ‫״‬. 19. hogy csak a szája mozgott. A ‫״‬ ‫מךברת עלי״לבה‬ "~ot a magyarázók úgy értelmezik. hiszen éppen ő volt a soros pap. Az információs hangsúly itt a beszéden van.

90

hogy a siró Anna is egy vigasztaló beszéddel van elfoglalva‫־‬
A nőnemű szuffixum a kifejezés végén arra utal, hogy a tévé-
kenység reflexiv jellegű. Arról van tehát szó, hogy magát vi-
gasztalja: ‫״‬ rtX*‫על* ל‬ e Ha egy asszony
a templomban sir és egy olyan beszéddel van elfoglalva mely-
bői hiányoznak az imádság külső jelei, az már kívülről megi-
télve annak a jele is lehet, hogy csak magét győzködi és csak
magát vigasztalja, a vigasztaló Istennel mit sem törődve.
Anna tehat beszedbeli megnyilatkozásával olyan félreérthető
helyzetet teremt Éli száméra, mintha imádság helyett magát
vigasztalná.
Ehhez a nominális mondathoz még két kiegészítés járul.
Ezek igei szerkezetükkel a figyelmet ismét a történés felé
terelik. Azt mutatják be, hogy Éli mint megfigyelő /" '*‫ו‬£‫" ש‬/
mit tudott és mit nem tudott érzékelni abból ami történt: ő
ugyanis csak Anna ajkait látta mozogni, de számára Anna hang-
ja nem volt hallható. A " ΠΪ&τ ÍTTSÖ
vJV‫ ד‬s
! I
‫ דלו‬- " mondatban
éppen a " ΓΠ?3 " infinitivusi forma utal Éli helyére, a-
honnan csak "mozogni" látszottak Anna ajkai. Ahhoz, hogy Éli
a kritikus szituációt egyértelműen megítélhesse, szükséges
lenne még az is, hogy Anna beszédének a tartalmából is hall-
jón valamit. A második igei kiegészítés viszont éppen arról
tudósit, hogy Anna hangja Éli száméra nem volt hallható.
A " ΡΟφ ‫ ״‬gyök itt Nifal törzsformában áll, és a himnemü
forma Anna hangját /" PÍ?*p "/ jelöli ki az ige személyi ré-
szeként. Anna hangjáról van.tehát itt szó és ·ezzel kapcsolat-
bán az a f őinf ormáció , hogy az " Π2©’ 1Ó " . A Nifal
törzsforma által Anna hangja résztvevőként van megjelölve,
melyet a hallással kapcsolatban cselekvőként is és szenvedő-
. ként is figyelembe kell venni. Ez pedig azt jelenti, hogy a
hang mint cselekvő törekszik arra, hogy hallható legyen, mint
szenvedő pedig kívülről hallható. A hangsúly itt a tevékeny-
ségen van, hogy hallhatóvá lenni és hallhatónak lenni. A ‫־־ ל*·־‬
tagadószó a Nifal forma előtt éppen azt jelöli, hogy Anna hang-
ja nem törekedett arra, hogy hallhatóvá legyen és.a kívülálló
Éli számára nem is volt hallható. A jiqtol aspektusforma ezt
az eseményt függvényformaként mutatja be azzal kapcsolatban,
hogy Anna nem ügyelt arra, hogy a fogadalma kívülről imádság-
nak tűnjön. Egyáltalán nem biztos tehát az, hogy Anna magában

91

beszélt, csak az biztos, hogy nem adott ki olyan erős hangot,
hogy Éli számára érthető legyen. Élinek tehát nem volt módja
arra, hogy Anna beszédének a tartalmából valamit megtudjon.
Ennek a versnek az utolsó mondata ismét egy esemény-
láncszem, ahol a " —0ΓΤ "=vélni, gondolni, igét a mondat é-
lére kiemelve és waw-val kapcsolva találjuk. Ezáltal a lánc-
szem által ismét a főesoménysor összefüggésébe kell bekapcso-
lódni. Miután a kiegészítések kielemezték, hogy mi is történt
tulajdonképpen azalatt, mig Anna elmondta fogadalmát, itt most
az kerül közlésre, hogy Éli a történtekből milyen következte-
test vont le. A " Ξ0ΓΤ " gyök a gondolkodásnak egy speciális
fajtáját jelöli. Nem az elfelejtett dolgok felidézése, nem is
a biztos ismeret, vagy a felismerés az, amire a gyök utal,
hanem egyfajta vélemény kialakulását jelöli, úgy ahogy valaki
egy bizonyos kombináció révén valamilyen eredményre jut. Sző-
vegünkben a gyököt jiqtol - Hifii formában tatáljuk. A jiqtol
aspektusforma mutatja, hogy az igében jelzett cselekvést az
előző qátal-formás láncszem függvényeként kell megérteni: É-
liben tehát a történtek láttán alakult ki az a vélemény, hogy
Anna részeg. A Hifii törzsforma Elit cselekvőként mutatja be,
mint aki maga alakította ki ezt a véleményt. A hangsúly azon-
bán az igén belül Éli személyére kerül, hangsúlyozva, hogy
itt a véleményformálásban Éli személyének döntő szerepe van.
És valóban Éli papi tapasztalataiból kiindulva értbetjiik meg,
hogy Anna rendkívüli magatartását látva miért gondolt Éli
mindjárt arra, hogy Anna részeg. Gyanithatólag addigi gyászos
tapasztalatai vezethették félre: egy olyan kultuszt helyen,
ahol evéssel és ivással egybekötött áldozatbemutatás zajlott,
gyakran előfordulhatott, hogy valaki ittasan jelent meg az
imádság helyén. Ha emellett még figyelembe vesszük, hogy a
legmélyebb emberi érzelmekből fakadó megnyilvánulásokat mi-
lyen nehéz megkülönböztetni tartalmi ismeretük nélkül a részeg
ség okozta formai jelenségektől, akkor már nem is szükséges
rosszindulatot feltételezni Éli részéről. Hiszen Anna esetét
is csak a papi rutin tapasztalatainak megfelelően Ítélte meg
az első látásra.

- 92

1 W

:‫ך‬$‫ פד־סר״י השהסר־ין הסירי אוז־ףנך םע‬,1‫ער‬.‫ אליה‬-‫«דאס‬

',Rá is szólt Éli: hogyan árthatott meg neked ennyire
a bor ? Vigyázhattál volna 1‫״‬

Ez a vers három mondatból áll. Az első az eseménysort
vezeti tovább és mint annak láncszeme jelzi, hogy Éli a tör-
téntekről alkotott véleményét nem hallgatta el, hanem
‫״‬ ‫עאסר! אליה עלי‬ ‫״‬. az ‫ ״ אמר ״‬itt is csak a
kommttnikáció tényét jelöli, mely a Qal törzsforma által a-
lapinformáció jelenik meg. Az információs hangsúly az
‫״‬ ;‫ואפייה'עלי‬ " mondatrészen van, melyből következtetni
lehet a beszéd jellegére. Itt ugyanis nemcsak a beszéd tar-
talma vélik hangsulyozottá, hanem a beszéd iránya is. A be-
széd tartalma itt is úgy kerül közlésre, hogy az eseménysor
mellé van rendelve.
Az ‫״‬ - . :‫פד״מוזי השתירין‬ ‫ ״‬mondatban a ‫״ ש כ ר ״‬
ige Hitpaél törzsformában áll. Ez azt jelenti, hogy itt Anna
úgy van megjelölve mint aki sok bort ivott /cselekvő/, és
mint akinek fejébe szállt a bor /szenvedő/, A hangsúly a
borivással kapcsolatban a cselekvő személyére kerül. Az
‫״‬ ‫עד־סתי‬ " mutatja, hogy a megszólítás itt kérdés által
történt. Attól függően, hogy az ‫״‬ ‫פד״מתי‬ "-t idői,
vagy mértékmeghatározói értelemben fordítjuk-e, kétféle ér-
telmezési és fordítási lehetőség adódik.
Idői értelemben az ‫״‬ ‫עד״מתי‬ " azt jelenti, hogy
"még meddig". Ebben az esetben Éli azt kérdezné, hogy Anna
még meddig részeg. Ennek a bántó kérdésnek az értelme az len-
ne, hogy meddig akarod még itt zavarni a rendet? Ez a kér-
dós Élit szigorú rendfenntartóként tünteti fel. Viszont ennek
ellene mond egy logikai és egy grammatikai érv. ,Fölöslegessé
és megmagyarázhatatlanná válna igy a Hitpaél törzsforma és
a nun-energikum is, A logikai érv Éli viselkedésében keresendő

- 93 -

Ő u g y a n is e g y általán nem l e h e t e t t b izo n y o s ab b an , hogy v é l e -
m énye h e l y e s - e vagy som . Éppen a b i z o n y t a l a n s á g a a m agyarázat
arra, hogy A n n á t k é r d é s f o r m á j á b a n s z ó lito tta mag é s a r r a is,
hogy Anna m a g y a r á z a ta u t á n m ié rt á l l e l a zo n n al e d d ig i v é le -
m én y é tő l. Ha ő v a l ó b a n o ly an szig o rú re n d fe n n tartó k é n t lé p e tt
v o ln a f e l , aki te lje se n b iz to s a d o lg áb an , a k k o r Anna m ag y a -
rá z a ta kevés le tt v o ln a ah h o z, hogy É li jo b b b e lá t á s r a ju sso n .
A leg tö b b ré s z e g a z t s z o k ta u g y a n is á llíta n i, h o g y ő nem i -
v o tt.
Sokkal v a ló sz ín ű b b , hogy a z " ,Γ ΰ 'Π Ρ n- t m érték m eg -
h a tá ro z ó i é rte le m b e n k e l l f e l f o g n i . Ebben a z e s e tb e n É li a
m e g iv o tt a d ag m en n y iség ére k é rd e z . A H itp aé l tö rz sfo rm á v a l
k a p c s o la tb a n a r r a , hogy h o g y a n t u d t á l te m in t c s e le k v ő o ly
sok b o r t m e g in n i, és hogyan t u d o tt a b o r neked m in t szenvedő—
nek e n n y ire a fe je d b e sz á lln i. A c se le k v é s és a r é s z tv e v ő kap-
c so lata itt fő in fo rm á ció k é n t j e l e n i k m eg, és ez a z t je fe n ti,
hogy a z ‫״‬ ‫ע ד ״ ט הי‬ " itt a sz itu á c ió ra v o n a tk o z ó a la p in fo rm á -
c ió , és a k é rd és a z , hogy hogyan f a j u l h a t t a k e d d ig a d o lg o k .
A H itp a é l t ö r z s f o r m a A n n a 's z e m é ly e s f e l e l ő s s é g é r e te sz i a
kérdésben a h a n g s ú ly t. A n u n -en erg ik u m a r r a u ta l, hogy a
sz e m é ly i r é s z a z " T .0 "1 P "-ja l k a p c so la tb a n is hangsu-
ly o ssá v á lik . í g y a k é r d é s akként á l l esze, hogy "hogyan tu d -
tá l te ily e n so k a t, és hogyan t u d o t t a z neked e n n y ire " . A
j i q t o l a sp e k tu sfo rm a éppen a z t m u ta tja , hogy e z É l i szám ára
o ly a n m eg é rte n d ő esem énynek s z á m í t o t t , a m e l y h e z ő még g o n d o l -
kodási tám p o n to t k e r e s . Egy ily e n é rte lm e z é sb ő l k é t fo n to s
k ö v e tk e z te té s a d ó d ik . E ls ő k é n t a z , hogy É l i n e k ne m a z iv á s
tén y e e l l e n v o lt k ifo g ása, hanem a m e g i v o t t a d a g m e n n y is é g e
e lle n . Ez p e d ig nagyon j ó l b e l e i l l i k abba, hogy a k u ltu sz h e -
ly en az á ld o z a t b e m u ta tá sá h o z a k u l ti k u s evés és iv ás is hoz-
z á t a r t o z o t t . M ásodszor eb b ő l a z é rte lm e z é s b ő l a z a k ö v e tk é z -
te té s is a d ó d ik , hogy E l i e g y á l t a l á n ne m v o l t b iz to s a d o lg á-
bán és a z é r t k é rd e z te a z t m eg, hogy hogyan is á llh a to tt e lő
ez a k ritik u s sz itu á c ió . A fo rd ítá sb a n e lé g csak a n n y it k é r-
d e zn i, hogy "hogyan á r t h a t o t t Mag n e k e d e n n y i r e a bor", m ert
eb b en a k é r d é s b e n m ár b en n e v an a z is, bogy hogyan ih a ttá l
e n n y it, és a h an g sú ly az e lső kérdésben is m ár a r é s z t v e v ő
sz e m é ly é re k e rü l.

hogy m i é r t f o r d u l itt e lő a ‫״‬ *??‫מ‬ ‫ ״‬ö ssze tett p re p o z io ió . hogy A n n á n ak a j ö v ő b e n ne m s z a b a d in n ia . Ez f e j e z i ki a z t.k ü lö n is e le m e z n i k e l l . a m i t m eg k e l l te n n i. hogy a z i m p e r a t i v u s t m ily e n id ő i összefüggésben k e ll m e g é rte n i. A' ‫״‬ ‫®ך‬ " azt je le n ti. hogy a z im p e ra tiv u s m ú lt id e jü vagy jele n id ejű é rte lm é t vesszük-e fig y elem b e . A t t ó l fü g g ő e n .ψ Γ Ι . Az i m p e r a t i v u s n a k a z o n b a n nem- csak je le n id ejű é rte lm e le h e t. tá v o lta rta n i és a ‫״‬ ‫טן‬ " p re p o zíció je lz i a zt. és e z egy e g é s z e n é l e s é s d u rv a f i g y e l m e z t e t é s le n n e . vagy jö v ő id ejű é rte lm e is. E g y ik sem i l l i k azonban az e d d ig i összefüggésbe és e g y ik se ad m a g y a rá z a to t a r r a . hanem a s z i tu á c i ó t ó l függően m ú lt id e jű . hogy erősebb leg y en n á la d . ahol a bor erősebb v o lt m in t t e . A jele n id e jű .Γ . sz ó ln i k e ll rö v id en az im p e ra ti- vus fu n k c ió já ró l. A m á- s o d ik e s e tb e n c s a k egy e g észe n j e l e n t é k t e l e n m eg jeg y zés l e n - ne. hogy fe lh ív ja a fig y elm et a r ra a m i t m eg k e l l e t t v o ln a ten n i. h o g y A n n á n a k m o s t‫׳‬. hogy k i t ő l v ag y m i t ő l . Ha a z im p erativ u s m ú lt id ejű é rte le m b e n f o r d u l e lő . hogy jó z a n o ű j o n m ár k i . hogy a b o r t táv o l k e lle tt v o ln a ta rta n i a ttó l. hogy v i g y á z h a t t á l v o ln a* És ez a z t is je le n ti. hogy " e ltá v o líta n i. É li az " ^ Ζ Γ . ahol a bor fö léb e d k e rü lt. azaz É li je le n le g ré sz e g - nek v é l i ő t. am ely a r r a v o n a tk o z ik . vagy a jö v ő id ejű é rte lm e zé s sz e rin t a rró l len n e szó. Ennek a f i - g y e lm e z te té sn e k a z é rte lm e egyszerűen a z . Abhoz. hogy a z o k k é t k ü lö n b ö z ő v isz o n y t fe je z n e k k i. Az i m p e r a t i v u s ! fo rm a je le n id ő b en a z t fo - je z i k i. Az ö s s z e t e t t p r e p o z í c i ó k r ó l m ár i t t m eg k e l l jeg y e zn i. akkor az a fu n k c ió ja . A h é b e rb e n m in d ig a z esem ények b e ls ő id ő i lo g ik á ja d ö n ti el a zt. Ahol e lő f o r d u l- nak o tt m in d k é t v i s z o n y t k ü lö n .a b o r t el k e ll t á v o l í t a n i a m ag áb ó l. és a “ " ‫ה סי רי א ת ^יני ד מ ע ל‬ im p e ra tiv u s! k if e je z é s t is ebben a m ú lt id e jű ö sszefüggésben k e l l m e g é rte n ü n k . hogy a je le n le g i zavaros .0 '1 ? " á lta l egy m ú lt b e li esem ényre k é r d e z . vagy a jö v ő b etp t á v o l k e l l ta rta n ia m a g á tó l. hogy a ‫״‬ ‫ה סי ר' א ת ץינ״ ך מ ע ל ״‬ ‫״‬ k ife je z é st h e ly e se n é rtsü k . hogy Anna j e l e n l e g részeg .: . Az e l s ő e se tb e n a fig y e lm e z te té s é rte lm e az len n e . két egy- m á stó l e l t é r ő m agyarázási és f o r d í t á s i le h e tő s é g a d ó d ik . A " ‫הסיר־י א ת־ ךנ'ןי‬ " fig y e lm e z te té s m ú ltb e li é rte lm e éppeb a z len n e. A ‫״‬ ‫על * ך‬ " egy o ly a n sz itu á c ió t je lö l.

95 szituációért to vagy a felelős* Ebben a figyelmeztetésben nincs semmi agresszivitás./ . ezt mondta neki.‫ " ״׳ענד‬gyök mégsem csupán a szóbeli válasz- adást jelsi. ami azt je- lenti. hogy a válaszadást két külön ige jelzi. sem bort. ami történt /" >Τ£Π "/. Az ‫ ״‬. A kettős szer- kezet megjelenését a konkrét szövegösszefüggés teszi érthető- vé. A Qal törzsforma a " JPfl) " esetében Annára. mint Éli partneréró irányítja a figyelmet. ‫ואשפך את־נפשי לפני‬ "De megfelelt Anna.‫והעןחנה‬ " kifejezés érdekessége az. hanem a tágabb értelmű reagálást. hogy mi a véleménye Annáról. Nem igy van ez Uram ! Megterhelt lekü asszony vagyok ént.. A legfinomabban provokálja Annát. . Ez a szerkezet viszonylag gyakori az Ószövetségben. A jiqtol aspektusformák arra utalnak. hanem szivemet tár- tam ki az Ur előtt. hogy a stílus élénkítése végett ugyanazt a dolgot két különböző szó is kifejezi /hendiadys/. hogy megtudhasson valamit ennek a félreért- hető szituációnak a belső tartalmáról. 15. A legfinomabb módon juttatja Eli kifejezésre. . hiszen mintegy százszor fordul elő a dia- lógusokban. hogy a láncszemeket az eseménysor összefüggésében annak függvényében kell megér- teni.ין'ושבר לא ע״דת‬ :‫יהרה‬. nem ittam. hogy ezt hivatalánál fogva nem hallgathatja el. hanem az ‫עינה ״‬ " ebben a szer- kezetben a beszélőpartner regálását jelenti tágabb értelem- ben az ‫ ״ אמר ״‬pedig a szóbeli válaszra utal. Az ?‫נינה ״‬ ‫אמר‬ ‫ " ו‬konstrukcióban sem arról van szó csupán.‫!]תאמר‬ . és azt is. hogy magatartásra magatartás válaszol. sem pedig más italt. az eseménysor két külön láncszemeként. ‫■ותעז הנד ותאמר לא אדני אשד‬5 <τ · ■ ■Ϊ J <· t ·‫ק&ות־רוה· אנבי ו." A ‫״‬ .

‫אשד‬ ‫״־‬f nominális mondatot helyesen értsük. A be- szed tartalma itt is kapcsolójel nélkül van az eseménysornak mellérendelve. hogy Anna reagálásából tudjon meg közelebbit. a második pedig a tényleges szituációt jelzi. szólni kell néhány szót a status constructus értelmezéséről. mert nyugodt körülmények között az udvarias megszólítás előre ke- ríil."/. a ‫״‬ ‫לא אדני‬ " mondatban a " ‫ "' ל א‬tagadószó Éli szavaira vonatkozik. Nemcsak az a fontos tehát. Az ‫״‬ ‫אשת ק ש ת רוח‬ . Edigi megfigyeléseink szerint nem szabad azt csupán egyszerű birtokviszonynak te- kinteni. hogy milyen hatást gyako- rol erre a contsructusi rész belépése. hogy hogyan re- agái Anna arra /" f?£1! "/. . Éli a történtek- kel kapcsolatban mag akart tudni valamit Annától. Az a viszony ami igy előáll a maga jellegzetességét éppen a részelemek értelmétől kapja. Ez józanságának egyik döntő bizonyítéka. mintegy kiegészítésképpen járul a tagadószóhoz és utal arra.. hogy hogyan reagál. Ebben az ősz- szefüggésben különös jelentősége van annak. Konkrét esetünkben a " ‫קשת־רוח‬ " szerkezeten be- i üi a ‫ ״ רוח ״‬van az abszolutuszi helyzetben. de egyértelmű válasz világosan mutatja. Anna válasza két nominális mondattal kezdődik. Megszólította hát. és azt jelenti: "nem igy van ez". amit nem volt módja megtudni abból. Ahhoz. hanem sok- kai fontosabb ennél Éli szempontjából. melyet a construotusi rész gyakorol az absolutusi rósz- re. Esetünkben viszont. hogy figyelt. A status constructus megérté- scnél az elemzést az absolutusi rész tartalmával kell kezde- ni. hogy a következő " ‫ קשת־רוה־ אנבי‬. Az ‫ ״ אלני ״‬csupán udvarias megszóli- tási forma: "Uram". A szerkezet a szövegösszefüggésben az ‫ ״ א © ” ״‬és az " " szavak közé ékelve jelenik meg. amit majd mondani fog /" ‫ותאמר‬. amit Éli mondott. Az első mondat az Éli által jelzett szituációt tagadja. hogy Éli szavai felháborították. Ez az egyszavas. hogy Anna ha utólag is. . és utána kell megvizsgálni azt.96 - a " ‫ותאמר‬: " esetében pedig Anna válaszára.és arról. hanem annak a hatásnak az eredményeként kell értei- mezni.A szavak sorrendje is árulkodik Anna éles reagálásáról. de azért eleget tett a kötelező udvariasságnak. hogy Anna hogy reagált.

de valóságos szituáció. Ez a láthatatlan. hogy Anna láthatatlan asszony! életmegnyilvánulásának legmagasabb. Csak az első mondat szórendje felel meg a kiegészítő mondatok szórendjének. Mint oonstructusi forma ez a magatartás lép be az absolutusi hely- zetbe. A korábbi harmonikus életmegnyilváhulás ezáltal disz- harmonikussá lett és . akkor innen világossá válik. a "lelket" és "szellemet" mint a láthatatlan belső emberi. Az ‫״‬ ‫רוח‬ ‫אשתין‬ " mint absolutusi helyzet jelölheti egy asz- szony harmonikus életmegnyilvánulását /lelkes asszony = aki asszony! voltával elégedett/. ‫ נפש‬és 3‫ " שימת‬szavak által a lelki dolgok között úgy tesz különbséget. vagy isteni megnyilatkozásokat. A n ‫ " רות‬egy nagyon sok jelentésű szó. A ‫' ״‬”. de mindig láthatat- lan dinamikus eseményre vonatkozik. hogy a héber nyelv a ‫ ךו_ח ״‬. amely ko- rabban Anna és Isten kapcsolatát jellemezte. Az " v ‫אישה משת־רוה־ אנכי‬ " oonstruetusi helyzet tehát ‫־ *׳‬ ‫ ־‬μ <τ * arra utal. A ‫" = " ש ת ת ״‬inni" ige Qal törzsformában és qátal aspektusformában áll. amely Anna asszony! egzisztenciájával kapcsolatos. A ‫ ״ ק ש ”" ״‬mint melléknévi forma ezt a magatartást állapotként rögzíti. a má- sodik pedig eseménysor láncszemként jelenik meg. hogy abba a harmóniába állt be zavar.‫ יי ק ש‬mint ige azt jelenti* "nehéznek' keménynek lenni". Mindig a kőnk- rét szövegkörnyezet dönti azt el. hogy a " fPI " a legmagasabb isteni szférát jelöli. melyek a jelzett szituációt magyarázatként egészítik ki. hogy a ‫" דוה ״‬-ot itt olyan láthatatlan dinamikus életmegnyilvánulásként kell értelmezni. Ha ehhez még tudjuk. A ‫״‬ "”. A mi esetünkben a " 'i'"" ‫ ״‬közvetlen szövegkörnyezetét az " 1 " és az " adja. a "leheletet" úgy mint a lég- zés folymatát. itt van a problémás "lelki problémákkal megterhelt asszony vagyok én". Istenhez kaposolódó szférájáról van szó. elutasító magatartást jelöl.a dinamikus dolog megmerevedett. és egy kemény. Ezek után két igei mondat következik.helyes megértéséhez az vezet el.‫לא שת‬ " mint alapinforrná- ció a figyelmet arra irányítja. Ez van megterhel- ve. hogy a " 1 i’”' " melyik lát- hatatlan dinamikus jelenségre vonatkozik. ha először a (sonstructusi ‫ " ק ש ת ״‬belépése nélkül próbáljuk megérteni a kifejezést. így jelenti a "szelet" melynek ereje és mozgása van. amit Anna nem ivott: a borra . Ez arra utal.

5. hogy Annából hogyan törtek elő a belső indulatok az Isten előtt: azokat nem lehetett többé visszatartani. 98 - és az alkoholra. így a mondat értelme az:"sem bort. . A " ‫'צפ&ז‬ ·" kifeje- zés még kétszér fordul elő Qal igetörzsben /Zsolt. hogy miiért tiltakozott Anna egyetlen szóval az Éli által jelzett szituáció ellen. Jób 30.16/ és mind a két helyen az őszinte magatartást feje- zi ki. A kérdés éppen az. A Qal törzsforma a figyelmet a " 'ETEJJ■ "-re 'irányit ja. Hogy mindezt hogyan lehet a forditás- bán a legtökéletesebben visszaadni. Anna a direkt beszédben ezzel utal ugyanis arra. A ‫״‬ " azt jelenti. sem pe- dig mást nem ittam". az már a célnyelv isme- rététől függ. A L‫׳‬XX a " "-t ‫״‬γυ^^"-νβ1 adja vissza. ami valójában történt? a ‫״‬ jrrjrr ‫ואעזפך את־נפ&ד לפר‬ ‫ זי‬láncszemben a jiqtol aspektusforma arra utal. hogy az ‫״‬ ‫" אעזפך‬-ot. E gondolkodási támpontból kiindulva Ítél- heti meg Éli is a helyzetet a tényeknek megfelelően. A ‫ז ״‬£‫ " נפי‬azó a ‫" רוה· ״‬-bal szemben az emberi belső indulatot jelzi. melyeket a héber a " U. ami a " "-nak tel- jesen emberi jellegére utal.'SJ "sel jelöl. abba ami történt. hogy kiönteni. hogy a mi szemléletünk sze- rint a s z í v a központja azoknak az indulatoknak. annak függvényeként kell megérteni ami történt /" /!Γϊ’ΠΙ "/. Kérdésként vetődhet fel. hogy sohasem fordul elő a ‫״‬ :‫ " גפינו יודה‬szókapcsolat. Jó viszont tudni. Emögött azonban egy egészen lo- 6'íkus tartalmi dolog áll. hogy a direkt beszédbe hogyan kerülhet eseménysor láncszem. A mondat utal arra. A második mondat az esoménysor láncszemeként jelenik meg. Figyelemre méltó. A qátal aspektusforma gondolkodási tám- pontként jelöli ki ezt az eseményt arra vonatkozóan. . hogy mi is történt itt tulajdonképpen ? Melyik esemény felel meg annak. hogy az ő megítélése szorint melyik esemény illik az eseménysorba.kZ.

gátlástalan" jelentés adódik. Ebben az esetben az egész kifejezés értelme az lenne. hogy egy másik levezetési le- hetőség is kínálkozik: Ha a ‫״‬ ‫" ! בללנל‬-t a ‫ ״‬. mert az imádkozó emberi magatartással kapcsolatban Anna is sok hibát követett el. Ez a magyarázat . Ez a jelentés abból az etimológiai levezetésből adódik. 99 16 .‫עלך‬ · ‫י־‬ felvinni" /Hifil-jiqtol/az ‫ ״‬. azaz ne tekintsd azok közül is a legrosszabbnak. hogy ő gátlástalanul. így a kifejezés olyan valakire utal "aki csak a hiányosságokat tudja felmutatni. hogy " ne helyezd szol- gálóleányodat azoknak élére akik csak hiányosságokat tudnak felmutatni.‫" בל‬/‫־‬nél- kül/ és az ‫"־" עיל ״‬járom. hasznavehetet- len. hogy ennyire fonákul alakult a helyzet" A ‫״‬ ‫נתן לפני‬ " azt jelenti: "elé helyez. Egy ilyen jelentés a mi szövegösszefüggé- sünkbe is beleillene." szótári jelentése:"semmirekellő".‫כי־מךב עיהייןכעסי‬ "Ne tekintsd hát szolgálóleányodat szentségtörőnek. hiszen problémám és zaklátottságom nagysága miatt vagyok magam is hibás abban./ ‫אמתל לפני· בדד' בל״נל‬-‫*■אל־תתן' א־ד‬ :‫דברתי· עד־הנה‬. ‫" עלהי‬-ból/ szavak összetétele- ként kejll tekinteni. akkor a "járomnélküli. hogy a templomban mit szabad és mit nem.imádságra vonatkozna. semmirekellő". iga" szavak összetételének tekint- jiik. Meg kell azonban említeni. hanem Elinek arra az észrevételére. Ilyen értelmezés szerint viszont nem az. mely szerint a ‫?ל”*ל‘ ״‬ ‫״‬-t a ‫לי ״‬ ‫יי‬3 ‫"־" ד‬nélkül" és a ='\ ‫^ *״‬. elé tesz" A ‫״‬ ‫בודבלרנל‬ " pedig a bölijaal fajtájához tartozót jelöli. A ‫' גנליעל ״‬. akik nem tudják. így a mondat értelme az lenne hogy:"ne tedd szolgálóleányodat a gátlástalanok élére". ré- szegen jelent meg a templomban. azaz: ne tekintsd még azok közül is a legrosszabb nak.

Figyelemre méltó.ללי* מד־הנה‬ " magyarázó igei mondat egészíti ki. hogy ez nem igy van. 100 - még jobban illik a ezövegösszefüggésbe. ott a mondatok közlési sorrendje különösen fontos szerepet játszik. aki biztos a maga igazában. hogy "ne tekintsd hét szol— gálóleányodat szentségtörőnek". A 3‫ " י ״‬kapcsolószó utal a mondat magyarázó jellegére és a « |b' ‫ ״‬prepozíció mutatja a mondaton belül. hogy Anna válaszában most került sor a tiltakozásra. Ilyenkor a mondatok sorrendje tudósit arról. Ezeket viszont nyelvileg csak egymás után tudjuk kifejezni a beszéd lineáris rendjének megfelelően. Ezért is maradtunk a fordításban annál a kifejezésnél. Az előbbi tiltakozást a 5??' ‫' !״‬m 'v " ‫כי־סלב‬ ‫ל?. Ha tiltakozás kerülne az élre. Lényegében a szövegösszefüggés szerint mind a két eset- ben a templomi rend megzavarásáról van szó. A jelenlegi sorrend Anna józanságának újabb bizonyítéka. A legfontosabbnak tartott gondolat kerül mindig először közlés- re. hogy ezeket a dolgokat a beszélő milyen fontossági sorrendben közli. amelyből Eli megtudhatja. akkor az észérvek helyett a felháborodás kapna nagyobb hangsúlyt. A mi esetünkben a kapcsolójel hiánya mutatja. Gondolkodás közben ugyanazzal a dologgal kap- csolatban egyidejűleg több minden is eszünkbe juthat. ezért érvel először és csak azután tiltakozik. Olyan beszélőre vall. hogy a magya- . Erre következik kapcsolójel nélkül az ‫אל ״‬ tiltószóval jelzett tiltakozás. Válaszát Anna tagadószóval kezdte /" ‫" לא‬/ abban az értelemben. tubát mindegyik- ben a szentségtörés esete forog fenn. A kapcsolójel hiányából és Anna reagálásának jelzett sorrendjéből fontos következtető- sek adódnak. A megfordított sorrend viszont belső feszültségről és aggodalomról árulkod- na. Ezután az érvelés következik. Anna magabiztosságáról á- rulkodik. hogy egyidejűleg beugró gondolatokról van szó. Ilyen esetekben a kapcsoló- jel hiánya jelzi. hogy a vi- tatott dologgal kapcsolatban Annának egy érvelő és egy til- takozó gondolat egyszerre ugrott be. hogy miért nem az a hely zet amit ő gondol. hogy a közlési sor- rend az argumentáció felől halad. Ott ahol a mondatokat a dialógusban kapcsolója 1 nélkül tataijuk. Az.

Arról is szóltunk már. gondolkodni valamin. hogy lelki zaklatottsága miatt be- szélt sokáig.hogy a kifejezést helyesen értsük meg. hogy Anna szerinte sokat ivott. A " . hogy Éli egy általára nem kifogásolta az imádság időtartamát.ΓΓ& ‫רב‬ " ál- tál Anna mint beszélő saját problémájánfck összetett és kompli- kált jellegére utal. 101 rázatnál a mondat melyik: részéből kell kiindulni. Értelmetlen dolog len- ne ez ellen azzal érvelni. hanem csak azt jegyez- te meg.. Itt még csupán annyit kell megjegyezni. Ahhoz. A ‫״‬ *‫דברתי‬ ‫. hogy a hangsúly az összetevők sokaságán van. hogy "beszélni". hogy problémájának és zak- latottságának nagysága miatt történt valami. A ‫״‬ . hogy az ‫״‬ ‫פד״מתי‬ "- nak az időjelző funkciója mellett lehet mértékmegtaatározó funkciója is. tudnunk kell. ilyen soká". mely Annát a probléma megoldatlansága miatt kívülről és belülről érte. amin valaki töpreng. hogy valamilyen kérdéssel vagy problémával foglalkozni. ügyet vagy dolgot. Ebben az értelemben az " ΠΐΓΓΠΡ "XI azt jelenti. hogy mindkét tagra vonatkozik a ‫ ·" מלב ״‬A ‫״ ש חי ״‬ gyök igei változata azt jelenti. vagy gondolkodik. Az ilyen jellegű idői értelmezés ellentmondásáról már szóltunk. A " ‫שיחי וכעסי‬ " három tagú kifejezésben a két utolsó tagot összekapcsoló vaw és a hozzájuk járuló azonos suffixum jelzi. hogy "eddig. A ‫ ״ ר ב ״‬vagy ‫" רב ב ״‬ a ‫ךול ״‬£ "-lal ellentétben úgy jelöli a sokat és nagyot. A ‫ " כעם ״‬jelenti a bosszúságot. A ‫" דבר ״‬I azt jelenti. Ennek megfelelően arról lenne szó. amelyet egy kellemetlen esemény vált ki. az " Πΐί7~1‫" ע‬X pedig idői értelemben azt jelenti. arra utal tehát. A sza- vak tehát Anna lelki állapotára utalnak. hogy a ‫ * דבר ״‬is és az " ·Π|ΓΠΡ " is kettős jelen- tésü. így jelent itt a " |? " indokló értelemben "miatt"-ot. A főnévi változat pedig jelenti azt a problémát. ami foglalkoztatja az embert.עד־הגה‬ főinformációként éppen azt jelzi ami történt. hogy problémája és zakla- tottságának nagysága miatt beszélt ilyen sokáig Anna. azt a bel- ső indulatot. hogy . töprengeni. Ugyanez a helyzet az " :ΓΤΪΓΓΤ5" "—val is.‫ " י״ב כעס‬által pedig arra a szám- tálán kellemetlenségre. Midőn Anna saját helyzetét magyarázza Elinek. A tradi- cionális fordítások a mondat értelmét eszerint ragadják meg.

hogy szótári szinten a ‫" דבר ״‬I és a ‫" דבר ״‬II két különböző gyökként kezeltetik. éllen- tété. A ‫" ףבר ״‬II viszont azt jelenti. ahol a célnyelvben nem sikerül a héber gyök valódi alapjeientéséig eljutni. Csak prob- lémájának és lelki zaklatottságának nagysága miatt járult ő maga is hozzá mint cselekvő. A ‫ " דבר ״‬gyök esetében például célnyelvi szinten ki- békithetetlen és összeegyeztethetetlen ellentét feszül a "beszélni" és a "másik oldalára fordulni" igei jelentések kö- zött. A qátal aspektusforma ezt az eseményt gondolkodási támpontként jelöli meg. Az alapnyelvben viszont nem ilyen kiélezett a helyzet. szólni" igei jelentéseken és nem is a "dolog. Ez azért érdekes. hogy a kettős jelentésű gyökök ese- tén lehet-e és mikor lehet az egyik jelentést a másikkal he- lyettesiteni? Eddigi megfigyeléseink szerint a kettős jelen™ tés az alapjelentés problémájával függ össze. Ha figyelembe vesszük. Valódi alapjalentésen azt a fogalmat értjük. Az tehát itt a főinformáció. hogy ez a fonák helyzet előállt. Olyan esetek- ben jelentkezik. hogy Annát a félreérthető szituáció oko- · · . Itteni tiltakozásában viszont Anna a Piél törzsforma használata által leveszi a maga személyéről a hangsúlyt és azzal érvel. Az ilyen jellegű fordítás ét értelmezés elfogadásakor kérdésként vetődhet fel. . hogy a helyzet ennyire fonákul alakult. melyből egy gyöknek bármely jelentésválto- zata és célnyelvi jelentése megérthető. másik oldala" főnévi jelentések között. mert Éli szavaiban az ottani Hitpaél törzsforma által Anna személyes felelősége kapott éles hangsúlyt. hogy a hangsúly a cselekvésre kerül. ‘‫י‬■ ■■I zójaként úgy mutassa be /cselekvőként/. hogy ennyire fonákul alakult a helyzet. ügy"-és a "fonáka. hogy Anna a félreérthető helyzet kialakulására ad magyarázatot. akkor a ‫" דבל ״‬II és az " :”3ΓΓ“ΙΡ "II-haz kapcsolódva a ‫״‬ ■‫דברתי■ עד־הנדז‬ " jelentheti azt is. Éppan abből a- dódik. dolog. hogy "visszájára fordul valami". Ebben az esetben a Piél törzs- forma funkciója az. ennyire". A ‫" דבר ״‬I esetében ugyanis nem a "beszélni. melyből kiindulva a félreérthető helyzetet Éli is helyesen Ítélheti meg. hogy problémája és lelki zakla- tottsága miatt alakult ennyire fonákul a helyzet. 102 "ilyen mértékig. éppúgy mint a "beszéd.

Mindkettő ugyanis a szövegkörnye- Betre. egy israox't véleményhez képest egy má- sik . Itt is a Qal törzs­ forma és a jiqtol aspektusforma segit nekünk abban.ö. Abból viszont az lesz világossá. világossá vált Éli előtt. hogy Éli reagálását megítélhessük. és milyen választ adott arra. hogy nem a gyöknek tulajdonított ellentétes jelentések között kell válogatnunk fordítás ese- tén. hogy Éli korábbi véleményét megvál- Inztatva az uj szituációnak megfelelően beszél.véleményt tükröző beszédként értelme- zendő. Nyilvánvaló tehát. hanem a valódi alapjelentést megtalálva azt kell meg- vizsgálni. Miután Éli A n n a válaszából a tényleges helyzetről és Anna józanságáról ffioggyőződhetett. melyet a ‫" דבר ״‬XX mutat.1·/· Anna szavai után a főesemény sorhoz visszakapcsolódva itt most űirról van szó. hanem ezeknek a jelentéseknek azon u jellegén van a hangsúly. A ‫" דבר ״‬I tehát olyan jellegű beszédet és dolgot jelent. és a szövegösszefüggésre irányítja a figyelmet. 95.·:.ezzel ellentétes . hogy egy speciális gondolati összefüggésben ez az nlapjalentés miként módosul./ . | ‫ ךאל‬1?‫ך*ו‬3‫ ! אל‬styfo rfr : 7 ‫י דא?ד‬£? ‫י!^ן‬ ‫יתן' אוד־שלתך אשד שאלת מעש‬. hogy a félreérthető η1 ‫ ״‬yzot korábbi megítélésében tévede.tt. 103 ügy" -főnévi jelentéseken. 17. amennyiben Nála keresed azt j" Az ‫ " פנה ♦ אסר ״‬szerkezetről már szóltunk /v. "Éli elnézést kért: Nyugodj megl És Izrael Istene is megadja majd nyugalmadat. hogy Anna szavaira és magatartására hogyan re- agáit Éli. mely egy ismert dolog másik oldalaként. Ennek az összefüggés- .

hogy jusson békességre. hogy a • ‫יהן' את־שללך‬. teljesítette is ezzel kötelemettségét. A kifejezésnek ehhez aiz értelméhez kapcsolódnak Eli további szavai. " szerkezet értelmiét azzal. mert meggyőződött arról. Ez a forditíás azonban nagyon felületes és félrevezető amennyiben a békeisséget már egy elért állapotként mutatja be. és igy a béke Anna és Éli közt létrejöhet. Az imperativus által sürgeti Éli Annát.‫ ויאסו־ ״‬+ ‫·יען‬. 10 4 nek megfelelően adhatjuk vissza a. és Isten közt meg is vannak.a gonoszok szövetség- szegésSt pedig megbünteti. Ebben ugyanis az is benne van. Meg kell hogy nyu- godjon. hanem a " ‫©אל‬ "= "kér- . melyek Éli és Anna közt korábban megvoltak és Anna. mert Éli nem akarta megbántani őt. hogy mondott va- lamit. nyugodjon meg. ak- kor ezt a kifejezést azokkal a feszültségekkel kapcsolatban kell meigérteni. A hagyományos fordítások ugyanis ennek értelmét nem a szövegben található " !5*!‫=" ©־‬ "nyugoditnak lenni" gyökből vezetik‫ ׳‬le. hogy ez nemcsak fizikai értelemben értelmezhető. Ezzel szemben a " 1p " prepo- zieió & békességet még csak mint elérendő állapotot jelzi. hogy Isten aiz igazak hűségét megjutalmazza. fizikai menésre helyezi. hogy minden rendben van. hogy ‫״‬ ‫לכי ל&ולזים‬ ». a ‫ילך ״‬1‫ " ך‬pedig úgy jeienti az utonlevést és az ut megtéte- lét. A 1‫״‬ ‫לכי לשלום‬ " kifejezés értelmét a hagyományos forditiások úgy adják vissza.‫ואלדד״ישראל‬ ‫ ״‬mondatban mi- ként értjük az ‫״‬ ‫ך‬1‫את״©י!ל‬ "-et. hanem lelki ás etikai értelemben is. A ‫ ״‬CÍ?©' ‫ ״‬fogalom úgy jelen- ti a héberben a békét. hogy Anna az 6 kérésére világos feleletet adott. hogy a pozitív és negatív értelmű tartó- zások !kiegyenlítése révén létrejött állapotot foglalja magá- ba: Isten és ember kapcsolatában úgy jön létre. Neki hivatali kötelessége volt erről !meggyőződni. mely a kölcsönös kötelezett- ségek teljesítéséből adódik. hogy hogyan reagált és az is.a béke. Amikor Éli Anna szavaira és magatartására regálva mondja. hogy "Éli elnézést kért". hogy Anna nem ré- szeg és nem szentségtörő. és a hang- súlyt a. Éli már nyugodt. így a kifejezés értelme az lenne. Emberi kapcsolatokban is azt a nyugalmi állapotot jelenti a béke. Eziek értelme kizárólag attól függ. hogy "eredj el békével". Azzal.

hogy "lelki problémákkal terhelt asszony vagyok én"‫״‬ Nyelvtanilag azt sem lehet eldönteni. Az eddigiekben Isten a " . kérdezni" gyök fordul elő. hogy ilyen fonákul alakult a helyzet. Ilyen esetekben a kérdést a szövegösszefüggés dönti «1‫ ״‬Jelen összefüggésünkben Anna arról beszélt. hanem az " ‫אאד׳זשז־אל‬. kérdezni" gyökből. Itt É- li ott pedig Anna beszél és mindkét mondat más-más dologra vonatkozik‫ ״‬A korrekció szerint mondatunk értelme az lenne: "Izráel Istene teljesíteni fogja kérésedet. A " Jfff " ige Qal törzsformá- hun fordul elő. versből vesznek kölcsön Ott ugyanis ezt mondja Anna: ‫״‬ . t'u is irányítja. és meny- nyiben járult maga is ahhoz.hogy a " ‫ש ל ת ך ״‬ ‫ = · שאלה ״ י‬kérés"~ből. ״‬ nyugalom" szóból származik-e. Az ‫״‬ ‫אלהי^שראל‬ tobát egy istennév változást tükröz. hogy milyen lelki állapotban áll az Isten előtt. hogy ‫״‬ ‫ ל^י לשלום‬1 ‫" = ״‬Nyugodj megl" Jelen kérdé b ő s mondatban Éli éppen arról beszél. Mart a ‫״‬ "‫" שלל‬-ból az "!‫א‬ én a ‫ " ך״‬is hiányzik és ez a hiányos forma csak itt fordul ölő. hogy a tbeologia története során éppen az ilyen istennév változásokkal kapcsolatosan miként gondoltak . Erre reagált Éli azzal a mondat- tál. Hogy mondhat ilyet ugyanis Éli. 105 ni. hogy az ő problémájának nagysága és bonyolultsága miatt alakult eny- nyíre fonákul a helyzet. a szövegváltoztatás tehát a két mondat hasonlóságán alapszik és a hasonlóságból azonosságot kíván kreálni‫ ״‬Ott valóban a ‫־" שאל ״‬:"kérni. melyet Anna úgy fogalmazott meg. úgy az 6 mostani mondata Annának arra a nyugtalanságára vonatkozik. mely az adással kapcsolatban a figyelmet uomcsak az ‫״‬ ‫את־שלתך‬ "~ra. Fölösleges volna itt fiiról beszélni. melyet tőle kértél"‫ ״‬Ennek viszont egy logikai érv is ellene mond. Amennyiben most Éli Anna hozzáintézett szavaira reagál /" ‫מ ן עלי ראמד‬ "/.”VT " névvel és a " ‫צבא׳ת‬ " kifejezéssel jelöltetett. mikor egy szót sem hallott Anna fogadalmának tartalmából‫ ״‬Anna neki csak arról beszélt. melyet a 27. vagy pedig a ‫= ש ל ו ה י שלוז*׳. de egy egészen más összefüggésben.‫" לי‬VT J1TT ‫את־שאלתי אשד שאלד»״ מעבד‬ ». hogy kitől fogja Anna nz ő nyugalmát visszakapni.

Az absolutusi rész a ‫" ישראל ״‬. hogy az ‫ " יאשר ״‬kapcsolószónak nemcsak az a fűnk- ciója. Az ige mindkettőben Qal törzsformában áll. hogy a mondatok kapcsolatát helyesen értsük. amit ő az Istennel kapcsolatban mondani akar. begy az ige mindkét- tőben alapinformációként jelenik meg és a mondatok állitmányi része mind a két esetben az ige szövegkörnyezetében keresendő. hanem mint utalószó . A constructusi rész az ‫ ?*־־"׳ ״אלה״ ״‬me ly az is- tenség fogalmát legáltalánosabb értelemben isteni szféraként jelöli. hogy a kul- tuszi közösségbe belép az isteni szféra. hogy mindezek feltételezése nélkül is megérthető az istonnevek szövegbeli váltakozása. Ez a mi összefüggésünkben teljesen érthető. Nemcsak azért mert a két mondatot az * ‫ "■ א ש ר‬vonatkozónévmás kapcsolja ősz- sze. Eli mint főpap gyanitha- tólag ismerte az istennevek mindegyikét az ‫״‬ ‫אל‬ "-tói a ‫״‬ ‫ צבאית‬Γ η‫־‬Γ "-igi ®s ηθΙΠ azért használja itt az ‫"אלה'*ישראל״‬-t. Ahhoz. mert ez az is- tennév fejezi ki legjobban azt.Í'El'D !‫ " אש״" ש א ל‬mondatéval. Elegendő itt csak arra rámutatni. hogy a kultusz! közösség istene éppen a legnagyobb tiszteletet kapta meg azáltal. ami arra figyelmeztet. 106 különböző redakciókra és redaktorokra. mely kultusz! közös- ségként jelöli meg Jákob utódait. hogy Anna kitárta szivét. hogy Éli ezzel a kultusz! közösséggel lcaposolatosan akar valamit monda- ni az Istenről. és igy ezzel a névvel Éli a kultusz! közösséghez kapcsolódó istenségről beszél. A ‫״‬ ·*‫ואלדד"ישראל לתן את־ישלתך‬ " mondat értelme szorosan összefügg az " . Mostanra viszont tisz- tázódott. de meg nem bántott Isten fogja tehát vissza- adni Anna nyugalmát. tudni kell. hanem azért is mert az aspektusformák és a prepozíciók által is utal a két mondat egymásra. hogy Anna részegségével és szentségtörésé- vel megsérti a kultusz! közösség istenét. Korábban ugyanis úgy nézett ki a helyzet. mert csak ez jutott hirtelen eszébe. hanem azért. A meg- bántottnak vélt. hogy a kultusz! közösség Istenének ez a cselekedete esak egy másik 0- semény függvényeként érthető mag. A jiqtol aspektusforma arra utal. hogy mint vonatkozó névmás magyarázatot fűzzön az elő- ző mondat valamelyik nominális részéhez. Ez már utal arra. A status constructusi kapcsolat arra utal. Az ‫ " אלה״"ישראל ״‬szerkezetére nézve status construetus kapcsolat.

Ügye felől Őt kérdezte meg mint szövetségestársat. Bennük is megtartja mind a két elem az eredeti funkcióját. Az 03 ‫ " ״‬társhatározói értelemben "val"-t. akkor Izráel Istene is megadja a te nyugalmadat. Nem azért jönnek tehát létre.·‫־‬re utal. hogy egy kap- csolatot két különböző oldalról világítsanak meg. Ilyen esetekben a jiqtol aspektusforma felől utal a qátal aspektusformára: megértendő esemény felől a gondolkodási támpontként kijelöltre. hanem azért. igei elemei között ia kapcsolatot teremthet. "vel‫״‬-t jelent» a hozzákapcsolódó szuffixum pedig az ‫’ 'אלהי*יע!ראל ״‬. hogy Anna azért állt problémájával Isten elé. és ebbe lép be egy másik. Ilyen funkciót olyan szerkezetekben tölt be. hogy a jiqtol-formás " JiT " annyiban ér- vényes. A szövegnek ezt az értelmét a " " összetett pre- 1 poíició is megerősíti. hogy arra feleletet kapjon. hogy uj prepozícióként tekintsük őket. ״‬-tál kapcsolatban ez arra utal. mintha Anna csak magát vigasztalta volna. hogy miközben Anna problémájával az Isten elé állt. hogy problémájára tőle y ‫ ״‬jq Izráel Is- tenétől kapjon feleletet. A második mondatban ugyanis a ” lEl'D ‫״‬ az állitmányi rész. Ha ez igy van. A ‫ " שאל ״‬gyök úgy jelzi a kérést és a kér- dést. hogy Anna Istennel azért volt együtt. hanem arra. A ‫" ©אלת. mint ahogy azt egy részeg asszony teszi. Itt is van egy alapszituáció amely az alapkapcsolatra utal. amennyiben a qátal-formás ‫"אלת ״‬£‫ " י‬gondolkodási tám- pontnak tekinthető. Izrael Istenével volt együtt. Ezt az együtt- létet a " JD " prepozioió aként színezi. mert a koráb- bi félreérthető szituációban Anna magatartása olyannak tűnt. 107 két mondat. hogy a kérés is és a kérdés is feleletre vár» Amikor Éli ezzel a szóval jelöli azt amit Anna Isten előtt tett. Valójában azonban Anna nem önmagánál és . akkor ezzel fel- tételezi. hogy a hangsúly nem ezek tartalmára kerül. Az összetett prepozíciót is úgy kelltekinte- ni mint status constructusi kapcsolatot. ahol az igéknek különbö- ző aapektusforméja van. Az ‫ " איצר ״‬jelen esetünkben is az aspektusformák kapcso- latára utal. A " 'El'D " esetében az " OS " jelzi az alapkapcsola- tót. Jelentése pedig az. Ezt azért fontos Éli részéről megemlíteni. Arra. hogy "amennyiben".

/ .‫ל‬39‫לדך־^ה^ח*. . . Izráel Istene is megadja majd Anna nyugalmát. amiről neki magé- nak sejtelme sincs. vagy "megköszönte". A 1‫״‬ ‫“ " ותאמר‬int láncszem arra utal. hogy elnyerte Éli jóindulatét. hogy amennyiben ez igy van. .T- ezt az eseményt az eseménysor összefüggésében úgy kell megér- tani mint az ezt megelőző jiqtol-förmás láncszemeket. A Qal törzsforma figyelműn- két beszédének tartalmi részére irányítja és ennek ismereté- ben fordíthatjuk az ‫ " אמר ״‬itteni jelentését úgy. hogy végül Anna mondott valamit." 18.‫ «׳ומאמר ת?צא שפההך חן שעיניך ותלך האשד‬. hanem a szövetség ősi rendje szerint biz- tatja Annát:" Izráel Istene is megadja majd nyugalmadat ameny- nyiben nála keresed azt. + ‫ענה‬ " szerkezet volt a jellemző: Éli kérdésére reagált és válaszolt valamit Anna. 10 8 uem is a boruál keresett vigasztalást. Jelen lánc- szemünkben az ‫ענה‬ ‫"־״‬reagál" elmaradása és hiánya jelzi." A nőnemű ‫ " ( ^״ םר‬forma jelzi. hogy V. Nem papi frázist puffogtat itt Éli és nem is olyan dolgot i- gér meg Annának Isten nevében felelőtlenül.^ י‬: "Végül Anna megköszönte. evett és nem foglalkozott magával többé. Az előző láncszemekre az * ‫אמר‬. hogy "köszönetét mondott". aztán Annának erre a megnyilatkozására reagált és válaszolt Éli. hogy a dialógus ezzel a láncszemmel zárul. Aztán mint kiegyensúlyozott asszony távozott. hogy a szövetség rendjének megfelelő igaz emberi magatartásra Isten is ennek megfelelő feleletet ad. :‫ד‬1‫ ן‬. Mint Izráel Istenének papja afelől biztosítja. hanem az istennél. Így tehát az ese- ménysor szerkezete hordozza azt a grammatikai információt. hogy Éli beszéde után Anna jut szóhoz. ' ^ ^ ‫ ר‬6 ‫יי‬. Éli azt mondja csak.

vagy pedig egyes szám harmadik személyü nőnemű formaként. vagy pedigs"Nézz jóindulattal szolgáló- leányodra!" Á különbség csupán abból adódik. hogy a » ‫ בעיני״‬fH ‫תמצא ^התןי‬ " kifejezés értei- mét helyesen értsük meg. 10 9 Ahhoz. mint a " ‫" =" ליין‬éjszakázni" . hogy ezek közül me- lyik itt a helyénvaló.T5? I? ‫ ״‬igei kife- jezésnek is függetlenül az ige formájától lehet múlt idejű. hogy a ‫" תמצא ״‬-t egyes szám második személy bimnemü formaként tekintjük-e. mely a " 1 ‫·לשליב‬Él "-ra adott . vagy jövő idejű értei- mezes mellett és a kifejezést udvariassági formaként fogják fel. vagy jövő idejű. Az igék által ugyanis az óhéberben nem tudjuk az időviszonyt kifejezni. konkrét időmeghatározó kifejezések és speciális időjel- ző ·szavak jelölik. Soha- sem szabad-azonban elfelejteni. A konkrét szituációból és az eddigi szövegösszefüggésből is éppen az derül ki. hogy "Legyen kedves élőt- ted szolgálóleányodt*. múlt. hogy ezek által a célnyelvi i- gék által nem a héber ige által jelzett idöviszonyt forditot- tűk le. Annak tehát semmi értelme se lenne ha Anna mondatát ilyen irányú kérésként értenénk. Formájától függetlenül bármely igei kifejezés lehet jelen. vagy a ‫ ״‬DS& "= "korán felkelni". Jelen esetünkben is a ” T. mert a héber i- géknek éppen az időjelző jellege /Zeitwort-Charakter/ hiányzik. hogy milyen igeforma felel majd meg a héber igének olyan célnyelvek- ben. jelen idejű és jövő idejű értelme is. A hagyományos fordi- tások mégis megmaradnak a jelen idejű. ami a héberben más eszközök segítségével jut kifeje- zésre. akár úgy nézzük is a kérdést. Csak a lexikai jelentéstartalmuk által fejezhetnek ki idővi- szonyt. így a mondat értelme az lenne. mindkét esetben udvariassági ki- fejezósről lenne szó csupán. figyelembe kall vennünk az időviszony jelzésének sajátos módját a héberben. ahol az igerendszereknek időjelző funkciója is van. A szövegösszefüggés logikáját mindig szem előtt tartva ezek segítségévei lehet eldönteni. hogy Anna Éli előtt már jótetszésre lelt és erről a jótetszéséről biztosította őt válaszában Éli. hogy melyik o- semény melyik idői szférába tartozik. Az időviszonyt a szituációt rögzítő nominális mon- datok. A konkrét szituáció és az eddigi szövegösszefüggés dönti azt el. Akár igy. hanem igével fejeztük ki a célnyelvben azt az idővi- szonyt. Mindig a konkrét szituáció és szövegösszefüggés dönti el.

amire a " Π Π 5?‫ &־‬ρ = aagy család" dal való gyökrokonság is utal / . Figyelemreméltó. ahol a párbeszéd célja az. hogy valaki "a régi kerékvá- gásba visszazökken. hogy Annáról van szó. multidejü értelemben is két fordítási le- hetőség adődiks a te szolgálóleányod jóindulatra talált fcená- lad.‫" אמתך‬-ként jelölte meg önmagát. Attól függően. Éppen ilyen körülmények között feltűnő a ‫ = האיצה ״‬asszony" megje- lölés. hogy a ‫" תמצא ״‬-t milyen grammatikai formának tekintjük. hogy itt már bizalmasabb a hangulat és a párbeszéd mindkét‫־‬részről kölcsönös megelégedéssel zárul. igy talált Anna Élinéi megér- tésre. hogy Anna itt már a " SjrfipÜ ‫״‬-t hasz- nálja az ‫ " אמתןד ״‬helyett önmegjelölésként« Mind a kettő azt jelenti. itt viszont már u- gyanerre a célra a 0 ‫" פך!תןד ״‬-t használja. Anna " . 110 válaszként hangzana el‫ ־‬így mindkét kifejezésnek csak frázis- jellege lenne. A múlt idejű értelmezés esetében ahol az elnyert megértést és jóindulatot köszöni meg Anna.‫! ׳״פד‬/. A :‫ותלךהא?זהלדךכת‬ ‫ " ״‬mondat eseménysor láncszemként kapcsolódik a ‫״‬ ‫ות^מד‬ " lánoszemhaz. bizalmasabb jellegű. A kifejezés tehát nemcsak az utrakelést és a távozást fejezi ki. A nőnemű forma mind a k^t láncszemben világosan jelzi. ami arra utal. Mert a múlt idejű szituációban arról is szó van. A ‫ " הא?צה ״‬mint speciális infor- máció éppen arra utal főinformációként. tovább halad a megtalált utón". hogy Anna el- indult. hogy Eli talált valamit /" ‫ ״ תמצא‬hímnem!/ Anna magatartá- sában ami benne megértést váltott ki és igy lelt nála Anna /" ‫תמצא‬ " nőnem/ jóindulatra. hogy Anna a saját útját találta meg. Enélkül a mondat csak annyit jelentene. vagy pedig: jóindulattal tekintettél szolgálóleányodra. A ‫ '» הלך■ ל|״ךך ״‬szarke- zet Qal törzsformában arra utal. Az éles párbeszédban. hogy egyéb dolga után nézzen. fölösleges a vagy-vagy kérdést felvetni. hogy Anna milyen vonat- kozásbaa és milyen minőségben talált rá a maga útjára: mint . csakhogy a " '“ΓΓΏϋ " intimebb. Az már egy külön probléma‫ ״‬hogy hogyan lehet fordítás- bán azt a sűrített információt visszaadni. hanem tér- ben és etikailag a maga utjának a megtalálását is. mely egyáltalán nsm illik bele agy olyan össze- függésbe. hogy a "te szolgálóleányod". A mi esetünk· ben a ‫ " לךךכה. ״‬végén a nőnemű szuffixum mutatja. hogy a legmélyebb és legkomplikáltabb emberi indulatok megnyilatkozását tisztázza.

hogy térben is eltávo- zott« Ezért adtuk a szöveg értelmét vissza azzal. akkor a szavakat egymás után lefordítva azt a jelentést kapjuk. Egyszerűbben szólva. ugyanis . hogy? ?mint . hogy Annának ezt a csele kedetét abban az összefüggésben kell megérteni. kiegyeásülyózott asszony távozott". hogy utólag elfogyassza a korábban kapott egyszeri ha- ragadagot. hogy közte és Isten kö- zött nincs többé feszültség. és csak másodsorban utal a szöveg arra. mely ehhez a láncszemhez járul. A szövegnek ez az értelme a következő ‫י‬ ‫ " ותאכל‬lánc- szem által is megerősítést nyer. hogy "az ő arca nem volt többé". Ha csak a kommuni- káció lineáris sorrendjét tartjuk szem előtt. Ezzel juttatja kifejezésre. mindkét esetben a szuffigált prepozíciók segítségével. amit az összefüggésnek megfelelően ki lehet még egészíteni. hogy a szerkezet felépítését és annak értelmét helyesen értsük meg. Most viszont suér amikor■ megtette fogadalmát. a visszaható viszonyt jelölő tagok- nak személyben és számban egyezniük. Ezzel az alapinformációval kap- csolatban a Qal törzsforma figyelmünket arra a kiegészítésre irányítja. megnyugodott. vagy "zaklatott". vagy pedig az ige személyi jele. Ezáltal jut. Egy korábbi szituációban Anna nem evett és ez a 151a- gatartása összhangban volt a kultuszt cselekmény legmélyebb ér- telisével. hogy "szomorú". hogy a szuffigált prepozíciónak olyan személyben és számban kell állnia. keli. Az ■ ffíP ‫ססהיר^הז‬ " kifejezés az infor macié sűrítés legszebb példáihoz tartozik. A láncszempozició és a jiqtol aspektus! 1orma együttesen utalnak arra. nincs többé akadálya annak. hogy még rendeznivaló dolga van Istennel. jelezte. az a logikai és grammatikai érv. szükséges először néhány szót szólni ar- arról. hogy Anna etikai értelemben magára talált. hogy a héberben a visszaható mód hogyan jut kifejezés- re.azzal. hogy miért éppen a legfontosabb állitmányi rési nincs az eredeti szövegben jelölve ? ' Ahhoz. 111 asszony talált rá az asszony! útra« Elsősorban arról van tehát szó. mint a főnévi azuffirum. Ez a viszony nominális formában állapotként. igei forrná- bán pedig történésként juthat kifejezésre. Ellene szól viszont ennek.. Akkor ugyanis még feszültség volt közte és Isten között. A szabály mindig az. ami történt / ‫! והיד׳‬/.

Ezeknél ugyanis mindig más által okozott cselek- vés hat vissza arra a személyre.*‫־‬a utal. A ‫״‬ .‫לך‬. ‫ " פניה‬mint a szerkezet magja Anna arcát olyan állapot- bán mutatja be. A qátal aspektusforma a ‫״‬ ‫ל^סהיו עוד‬ " igei részt gondolkodási támpontként jelöli. mert éppen ez különbözteti meg a reflexív viszonyt a Nifal és Hitpaél törzsformák által Jelzett résztve- vői viszonytól. Ebből adódik. . az ‫״‬ ‫ לא־זהירלהז עודי‬7 ‫ופנ‬ ‫ ״‬mondatban a ‫״‬ ” ‫ ״ ”י‬ige Qal törzs- formában áll és többesszám. magával foglalkozó magatartást tükröz: az arca önmaga felé néz. 112 kifejezésre az. hogy ezt az eseményt az eddigiek záróeseményeként. Ez a reflexív állapot a “ ‫ייןך‬ ‫״‬ igei mondatba úgy van beleépítve. végeredményként kell tekinteni. mint kiegyensúlyozott asszony. és nem foglalkozott magával többé.5? " a ‫״‬ ‫" פרם‬-ból/ és az ezzel kapcsolatos reflexív állapotra utal. Anna tehát úgy távozott az imádság helyéről. hegy valami nem történt többé /" ‫עוד‬ ‫" ל^״יהיו‬/ és a fő- információ éppen az. A többesszámu forma Anna arcára /" 'T. Nagyon fontos. mint amely magába fordul. Jelen esetünkben a reflexív kapcsolatot a suffigált nomi- nális forma és a suffigált propozició állapotként mutatja be. hogy a gondolkodási támpont idő- ileg értendő. egy meditativ. aki maga is ilyen oselekvést folytat és igy válik az említett személy cselekvővé és szeave- dővé is. reflexív állapotban van. A Qal törzsforma alapinformációként azt fejezi ki. hogy miudig ugyanazon személy által okozott cselekvés. hogy egy‫ ׳‬állapot. hogy a reflexív állapot nem áll többé már fenn: Anna nem foglalkozik magával többé. Ettől a résztvevői kapcsolattól a héber nyelvben éle- sen különbözik a suffigált prepozíciók segítségével kifejezésre jutó visszaható viszony. vagy egy cselekvés ugyanarra a személyre visszahat. ahol a ‫*« " ׳&} עול ״‬. vagy állapot hat vissza ugyan- arra a személyre. hogy a mondatrészek egymással való összefüggése egyértelműen világossá váljon.

Elkána pedig feleségében. a korábbi egyesszámmal szemben. A ‫״ שכ ם ״‬ mér önmagában is ‫ >״‬lexikai ja l. az Ur pedig Annának jelt adott:" Az eseménysornak ez a négy láncszeme azokat a változásokat jelzi. Az elbeszélő megítélése szerint itt olyan események következnek. melyek az eseménysor továbbjutását személyileg. végül Annáról. melyek személyi vonatkozásban a speoiá- lis helyett most általánosak. ‫· רןברה‬:. az elbeszélés rész·* létező jellegére és az összefoglalóra. aztán Annáról és Pöninnáról. mert a gondolkodás két különböző vona- Iára utal: az analízisre és a szintézisre. hanem egy szemlélet- változást is jelez.‫רדע אלקנה אר״־חנה אשל‬ "Másnap aztán jókkor fa lserkentek. amennyiben azt jelenti. Meg kell azonban jegyezni. Ez a változás nemcsak arra utal. Xdői vonatkozásban az a feltűnő.időhatá- rozói funkciót lét el. hogy a család minden tagja részt vesz ezekben a cselekményekben. elindultak. hogy az igék mind a négy lánoszemben többesszámban állnak. Ez a mozzanat azért jelentős. speoiálisan a család egy-egy tagjára vonatkoztatva. a felmenő- telben és a kultuszi lakomában is az egész család részt vett. Ennek ellenére a korábbi események egyesszámban vannak rögzit- ve. hogy a héber időjelző szavaknak kettős funkciója van: egy pontositó és egy szféraváltó funkció. az Ur előtt még tisz- teletet tettek. A többesszámu formák megjelenése jelzi. / ‫יירשבמו בבוקר רשתהר לפני ךץדי‬ ‫דשבו רבאי אל־ב־ר״ם הך־ס־ה‬ :‫יהוה‬.az átváltást a szintézis vonalára. hogy az első láncszem- ben a « ‫ ״‬mellett a ‫־ ״‬0 3 ‫ ״‬is megjelenik. hogy "hajnalban fölkelni".ontér tartalmánál fogva . időileg és helyileg meghatározzák. Személyi vonatkozásban az a feltűnő. 113 19. Mellette a ‫״‬ ‫ " בבקר‬időhatározó feleslegesnek tűn- hét. Istenről és Éliről. és meg is érkeztek begy! otthonukba. Annában gyönyörű- ségét lelte. hogy már körábban. Nyilvánvaló. Amint láttuk az elbeszé- lés eddig az analízis vonalán haladt: először Elkánáról volt szó. .

hogy hogyan váltja egyik nap a másikat. hogy az események már egy másik időszférában a "kö- vetkező napon" történnek. ב ״‬prepozicióval megerősítve arra utal. Mint láttuk az eseménysor eddigi ré- szét a 1‫ ד ״‬1‫" לא |ע‬/=többé nem/ zárta le. ahol az események tovább fognak futni. Visszatérve az első láncszemre a 3‫״‬ ‫ ב!קר‬. ar- ra. Jelölheti egyrészt egy napon /" ‫יום‬. itt viszont házként /" ‫" |קית‬/. Ez az egyidejűleg t rténő szemléletváltás egy- részt tehát leveszi a hangsúlyt a személyekről. mely viszont helyi vonatkozásban az általánostól a konkrét felé a szintézisből az analízisbe megy át. Itt is egy szemléletváltásnak lehetünk a tanúi. Ez a vonalvezetés a gondolatirányítás legtökéle- tesebb példájaként is szemlélhető.■/ belül a x’eggelt mint napszakot. Helyi vonatkozásban az a feltűnő. fiz a pontositó funkciója. másnap/-nek is megvan ez a kettős fűnk- oiója. A ‫זבמ ״‬2‫ "ן‬lexikai jelentóstartalmá- nál fogva jelzi a reggelt mint napszakot. ‫״‬/ viszonylatában utalhat az idő múlására. Ebben az összefüggésben nyit egy uj időszférát a ‫?. Másrészt viszont az este / ‫" ערב ״‬/ reggel /" ‫!קר‬2. . fiz a szemléletváltás te- hát ellentétes irányú mint az amit személyi vonatkozásban fi- gyelhettünk meg. konkrét lakhelyként van említve. így jelenti a kö- vetkező napot.נקר ״‬j ". hogy hogyan lépünk át egy uj időszférába. A ‫ ״ |ב!קר ״‬a ‫ ". hogy kora reggel fölkeljenek. arx‫־‬a. Ez ugyanis a család minden tagját cselekvőként mutatja be a "baj- nalban fölkelni" cselekvéssel kapcsolatosan és a hangsúlyt a cselekvők személyére teszi. hogy a negyedik lánc- szemben az '! ‫ אליביתם הרמתה‬j " helymeghatározásként szerepel. hogy az egész család számára fontos volt. A napfölkeltéve1 egyi- dejüleg változik meg a hőmérséklet. fiz a szféraváltó funkoiója. mely ezzel együtt nagyon . Ennek a jelentőségét akkor értjük meg..IDSÖTj "-ben az informáoió különös hangsúlyát a Hifii törzsforma adja meg. hogy Izráel területén a hajnalhasadás és a tényleges napföl- kelte között jelentős időkülönbség van. A főinformáció tartalma éppen az.‫׳‬P^ ‫ ״‬/reggel. Elkána lakhelye az elbeszélés elején városként / ‫ ״‬TJ?j/ volt megjelölve.11Λ - A " ”. azon belül is a haj- nalhasadás idejét. és a figyelmet arra á speciális helyre irányítja. A ‫״‬ ‫ קר‬3 ‫ר&זבמו ב‬ " szerkezetben az idő két különböző oldalról van meghatározva. ha tudjuk.

Ez viszont nem jelenti azt. aki előtt meghajtja magét. Ezt azért fontos tudni. hogyan távozhatna hét a kultusz! helyről úgy. Távozáskor még a szomszédjától is búcsút vesz az ember. és mind a kettő ugyanarra a főinforméoióra az ‫אל־ביתם הדמתה ״‬ H-ra utal. egy uj időszférában önmagában az ál- dozatbemutatás nélkül is megtörténik. és kifejezi a maga kész- ségét az engedelmességre. mert jellemző az egész család maga- tartására. A hangsúly itt a másikkal szembeni személyes magatartáson van. Itt ez a kultikus csele‫״‬ kedet azért van kiemelve. vagy pedig a " m_$ ‫ ״‬gyök Histafél fór- májaként. A következő láncszem a " ΓΠΙΤ 11 ‫ לפני‬szorosan összefügg az előző információval. A harmadik és negyedik láncszem azáltal tartozik össze. hogy korábban az áldozatbemu- tatásnál ne történt volna meg. Az ünnepi idő elteltével ugyanis eltávozhatott vol- na a család a kultusz! helyről buosu nélkül is. hogy ő Isten által alakítható. ők ilyenek voltak. hogy elismeri Isten amberformiló hatalmát. hogy valaki cselekvőként meghajtja magát. A Hitpaél törzsforma által a résztvevő-kapcsolat itt ügy valósul meg. A vélemények megoszlanak ar— ról. és ezzel a cselekedetével elismeri. 115 hamar forróvá is válik. Éppen ezért az utazásra a legalkalma- sabb idő a bajnalbasadás ós napfölkelte közti hűvös időszak. hogy a " ΥΰΓν'1 " formát a ‫ " יצהה ״‬gyök Hitpaél alakjé- nak kell-e tekinteni. Az ember tisztességet adhat az Ur- nak áldozatbemutatás nélkül is. az ‫ " אל ״‬prepozíció pedig az . A ‫ " ולצתהוו' ״‬jelentéstartalma számomra a ‫=" ' צ ח ה ״‬ "meghajlani" Hitpaél formájaként könnyebben érthető. formál- ható. A ‫ " ?צול ״‬az odafordulást jelzi. ügy adja meg ezáltal az Istennek a tisztességet. A család tehát éppen ezt az időt akarta kihasználni. Az ehhez szükséges időt ez a csa- Iád az utazásra legalkalmasabb időből szakította ki. Ezzel a szimbolikus cselekedettel fejezi ki az‫׳‬ember az Isten előtt. hogy az ‫״‬ ‫ " אל״כיתם הרמתה‬mind a két lánoszemre vonatkozik. hanem éppen arra utal. A " ‫ * ריצבו‬és a ‫"' וילאו ״‬is Qal törzsformában alapinformáéi- óként jelenik meg. hogy mint szenvedő azáltal van meghajlítva. mert a mi szövegünkben itt a tiszteletadás osak önmagában fordul elő. hogy most egy uj szituációban. mint állltmányi részre. de ez a család nem tett ilyet. hogy az Urnák tiszteletet ne adna.

En úgy látom. hogy az események az uj körülmények között azokból a gondolkodási támpontokból kiindulva értendők meg. hogy hova. mely Elkánára és családjára mint igazakra vonatkozott /‫״‬ ‫ועלה האיש ההוא‬ ‫״‬/. mely tapasztalat utján szerezhető meg. A bázastársak kapcsolatában lehet a gyöknek egy speciális sexu- ális jelentése. Ezeknek a gondolkodási támpontoknak a meglelésében a sze- ■nélyjelek vannak a segítségünkre. es ehhez kapcsolódva az ‫ " אל ״‬prepozíció szintén azt jelzi. Egy uj időszférában és belyváltozás esetén a jiqtol as- pektusforrnak arra utalnak. A ‫ " בוא ״‬jelzi a megérkezést. bogy a ‫" וידע ״‬-t Elkána és Anna házassági kapcsolaté- ra vonatkozóan kell megérteni. Ezeken kivül még két láncszem tartozik ehhez a vershez. amelyek jelzik. hogy hova. hogy mindkettőt más-más gon- dolkodási támpontból kiindulva kell megérteni. hogy a gon- dolkodasi támpont kivel kapcsolatban keresendő. amennyiben a sexuális élet sem más. 1 Ιό irányt. A bázastársak kap- csolatában azonban még számos más lényegi ismeretről is szó . vagy pedig a ‫ ״‬Γ"“ " jel- zőjeként. ba a következő eseményeket közvetlen egymásból próbáljuk megérteni. A ‫יי‬ ·‫ה‬°4'‫ וירע אלמנה את־חנה א‬j ‫ ״‬láncszemben a Qal törzs- forma Annára mint feleségre irányítja a figyelmet és ez azt jelenti. Eseménysorunk jelen szakaszára vonatkoztatva ez azt jelenti. így ugyanis szükségszerűen belebonyoló- dunk abba a problémába. a másodikat pedig ab- ból ami Anna és Isten kapcsolatára vonatkozik. amely Elkána és Anna kapcsolatára utal. hogy Anna teherbeesésénél Isten mikor és hogyan működött közre. melyek a korábbi időszférában és az előbbi helyen lelhetők fel. E két láncszem által a hazatérésnek két különbözei mozzanata van megragadva: az elindulás és a megérkezés pillanata. hogy a ‫ ״‬n!TD"Vt "-t helységnévként icell-e értelmezni ‫" ה ״‬-lokativummai. hogy a szó jelzői funkciója itt hang- sulyozottabb és a ^lentósben a tájjeleg-jelző karakter dominál. Az elsőt abból. mint egymás lényegi megismerése testi kapcsolat által. A ‫ " וידע ״‬gyök a lényegi ismeret fogalmát hordozza. bogy milyen nagy félreérté- sekre vezet. Arról persze lehet vitatkozni. hogy az eddigi négy láncszemet abból a gondolkodási támpontból kell megérteni. Ezek személyjelei arra utalnak. A tradicionális fordítások példázzák a legjobban.

mint ahogy ezt a fő- uúvi forma /" ·‫ד*'ן‬2 ‫ = ן‬jel"/ bizonyítja is. hogy a ‫לכר ״‬: " gyök jelentéstartalma abból a gondolkodási támpontból kiindulva érthető meg. hogy értelmét látja szolgálóleánya szenvedésének. akkor emlékeztetni fogsz engem arra /" ‫!" ׳זכרתני‬/". A jiqtol aspek- l. 11? van. . Az uj szituációban tehát feleségét újabb oldalá- ról ismerhette meg és ez vezetett ahhoz a tökéletes harmoniá- hoz. hogy Isten cselekedete Annával kapcsolatos. melyek szintén csak megtapasztalás utján érhetők el. és Annát mint feleséget jelölik. hogy a házassági kapcsolat tel- .!ességében ki milyennek ismeri meg a másikat. Ezekből a gondolko- tlási támpontokból kiindulva lehet megérteni azt a változást moly az uj szituációban az ő házastársi kapcsolatukat jellemez- te: Elkána ugyanis az ünnep után egy sirdogáló és lelki prob- lémával megterhelt asszony helyett egy kiegyensúlyozott asszonyt kapott vissza. hogy Isten bezárta Anna méhét. vagy a szerencsétlen házasság éppen annak az eredményekónt fogható fel. hogy az uj szituációban Isten emlékeztető jelt ad Annának orról. hogy Anna fogadalmában Istennel azt beszélte meg. A jiqtol aspektusforma itt arra utal. melyben az önzetlen szeretetre önzetlen szeretet felel és amely a csúcsát a férj és feleség eggy óléte lében érheti el. hogy emlékeztető jelet adni.azt. Ebből a gondolko- tláai támpontból kiindulva válik világossá. mely Anna és isten kapcsolatára vonatkozik.usforma itt arra utal. hogy az emlékeztető jelet is önmagában hordja. melyek Elkánát mint férjet. és nzok is mind hozzátartoznak a '‫ " ידע י‬gyök je lentéstartaiiná- hoz. Ebben az értelemben Julentheti a gyök igei formája . A boldog.a megfelelő szövegösszefüggés- !!ón . és hogy Anna nem / 1bglalkozott többé asszony! problémájával. hogy itt arról van ózó. Kern szabad tehát elfelejteni. hogy Elkána annak ellenére sze- rétté Annát. Nem szabad tehát elfelejteni. A ‫דבד ״‬1 ‫ ״‬gyök úgy hordozza az emlékezés fogalmát. hogy "ha Te érteImét látod szolgálóleányod szorongatott helyzetének. hogy a ‫ " ידע ״‬gyök jelentéstartalmát azokból a gondolkodási támpontokból kiindulva kell megérteni. A ‫״‬ ‫ ומפרה יהוה‬I « láncszemben a Qal törzsforma Jahwé- ‫ וויו‬irányítja a figyelmet és a nőnemű igei szuffixum azt jelöli. Ez az istennév úgy jelöli Istent mint létező és önmagát a történelemben megmutató istent.

Viszont. oonstruotusi alakja az esztendővál- tás konkrét időpontjára utal.sz. A ‫ " ל ״‬prepozíció a tör- ténés irányaként a ‫תקפות״ הימים׳ ״‬ "-ot jelöli ki állitmányi részként." A ‫״‬ ‫ הימים‬bn s n h " kifejezést a tradioionális fordítások úgy értetne zik. . A tradioionális magyarázat ellen szól az a tény.22/ ahol a ‫ ״תקפה״‬nőnemű forma E. és lámosak Anna te- berbe esett és fiat szült. hogy az az idő múlására utal. vagy azt. hogy valami történt. úgy mint amire sor került.König /1910/ szótára is utal a ‫״‬ ” ?‫« הלן‬ szónál. A jiqtol aspektusforma arra utal.הימים‬kifejezés csak itt fordul elő. hogy a ‫" הימים ״‬-mai kapcsolatban az idő múlása csak ott jut kife- jezésre ahol az önmagában. hogy az időnek ezek a konkrét fordulópontjai. / ‫בן‬ ‫״י‬ ‫ותלד‬ · J ‫־ ־־‬ ‫חנה‬ \‫־ י‬ ‫ותהר‬ ‫־ ־׳ ־‬ *‫הימים‬ ‫־־ז־‬ ‫פית״‬. a ‫ " הימים רבים ״‬ás a ‫באיים ״‬ •T ‫״הימים‬ T‫־י־‬ . 3k.‫לתר‬ j I. de ugyanakkor is- méretes volt már a menstruációs ciklusra vonatkozó jelentése is. hogy ez a lánoszem is külső gondolkodási támpontból . ‫י‬ ha a ‫ ״ הימים ״‬egy status oonstruo- tusi szerkezet absolutusi részeként található akkor a kifeje- zés mindig egy konkrét időpontra utal. Csak a konkrét szövegösszefüggés döntheti el. Ennek alapján Jelölheti a többes- számú oonstruotusi forma a ‫ הימים ״‬1‫ » |תקפות‬kifejezésben az idő több konkrét fordulópontját és igy az idő oiklioitását. Egy megfelelő szövegösszefüggésben vonatkozhat ez a raena- truációs időre is. ! · ‫·דד‬. mint ahogy arra E. vagy pedig egy olyan jelzői szerke- zetben fordul elő mint a ‫״!הימים !אד!ףים ״‬. a ‫ ״ תקפה ״‬változást és fordulatot jelent. A Sámuel istenes nevet ad- ta neki mondván: az Úrtól kaptam őt feleletül. de jelentéstartalmára következtethetünk a ‫״‬ ‫ ״תקפות׳‬kifejezésből /Ex. A ‫״‬ ‫ןרהי לתקפיתי הימים‬ ‫ ״‬láncszemben a ‫ * דהי ״‬alapinformáoióként jelöli azt.·*‫־‬ · j- :‫ותקרא את־שמי' שמיאל כי מיהוה שאלתיו‬ "Havivérzésének ciklusa megindult. hogy valamire sor került.118 - 20. az idő ciklusjellege mire vonat- kozik. a ‫תקפות ״‬ ‫ *.

akitől n hír. hogy az uj szituációban Isten megnyitotta móhét. hogy fiút szült: fiút. A ‫״‬ ]3 ‫ ותלד‬ΠΐΓΪ ‫ותלד‬ ‫ ״‬kettős láncszemben az igék Qal törzsxOrmában állnak és alapinforrnáci- óként jelennek meg.‫ ״ . ahogy Anna fogadalmában erről szó esett. és *1Ί>βη ennek megindulása volt Isten részéröl az emlékeztető jel Anna számára.. Arról különbözőképpen vélekednek. ותקרא אודשט‬láncszemben a ‫קרא אודשס ״‬: ‫״‬ olyan speciális konstrukció. hogy nem egyszerű névadásról van szó. A Qal törzsforma a figyel- !»«ztetós állitmányi részeként jelzi az ‫ את־יצם ״‬j"-et. hogy az az Anna esett loliorbe. hogy az eseménysornak ezt a tagját ebből a speciális gondolkodási támpontból kiindulva kell meg- érteni. hanem a névadás által egy figyelemreméltó hitvallás is kifejezésre jut. A következő láncszemhez már egy qátal aspektusformás kiegészítés járul jelezve. vagy híradás származik. hogy Isten bezárta Anna méhót. és így a hangsúly arra kerül. Isten híradásának tekinti. A nevet ugyanis felfoghat- juk a ‫ אל ״‬+ . Etimológiailag azonban van még egy harmadik lehetőség is. a ‫״‬ ‫' עזמואל‬. 119 ‘1-Uietö meg* Ha mi ezt a láncszemet abból a gondolkodási táiu- pontból szemléljük. akkor az idu ciklusjellege a havivérzes ciklusjeHegére vonatkozik. és az információs hangsúly azon van. szerkezet mindig arra figyelmeztet. hogy Anna a gyermeket Isten üzenetének.‫ " ן&זםועד‬szavak összetételekéit is. ‫״‬ nzavak összetételeként kell-e tekinteni. hogy a * ‫ " עיטואל‬nevet a " ‫'אל‬+ BJ$*. A következő láncszemek az eddigi gondolkodási támpontok- !‫׳‬ül kiindulva már érthetőek. Az első láncszemben az állitmányi rész Anna. A másik láncszemben a fiú az állitmányi rész. A mi esetünkben is megvan a Sámuel névnek ez a figyelem- remélté hitvallásjeHege. A ‫ " קרא ״‬gyök a beszédnek azt a fajtáját jelöli melyben vnlaraire figyelmeztetjük a másikat. mely csak Qal törzsformában fordul elő. a. Eszerint a ‫ ״ ©מואל ״‬névben tíz a hitvallás van összesüritve. ahol az ‫ " את ״‬prepozíció az információ tartalmaként a nevet emeli ki» i’Ur. az ‫ " א ל ״‬pedig jelzi az Istent. annak megfelelően. vagy pedig a ‫ !אל ״‬ΰΰΦ-. akinek a méhót Isten eleddig annyira bezárta. A névnek ez a jelentés- tartalma megerősítést nyer a ‫ שאלתיו ״‬ΓΠΓΡΟ ‫י‬3 ‫ ״‬kiegészítés . hogy még mensese se volt. A ‫ ״‬Π/ΗΒφ:" hírt és híradást jelent.

előbb röviden szólni kell az igei szuffixum funkciójáról. hogy a hangsúly nem a kérdés vagy a kérés tar- talmára kerül. hogy a ‫״‬ 1*‫ " &>אלת‬gondolkodási támpont értelmét helyesen ragadhassuk meg. mert a gyermekkel kapcsolatos kérdésre Anna Istentől várt feleletet. Mégis azért fontos erről tudni. üzek elemzése és számbavétele nem tartozik mos- tani témánkhoz. hogy a gyermekkel kapcsolatban kitől is várt kérdésére Anna feleletet. . mert a fiát úgy tekintette. hogy a kérdésre. Az igetörzseknek megfelelően ebből a háromtagú viszonyrendszerből számos uj va- riáció adódhat. Mint már láttuk a ‫ " י&אל ״‬gyök úgy jelenti azt. Alihoz. A ‫" יצאלת־ו ״‬-ben a megkérdezés báromfaktoros egységként van megjelölve. a gyök a másik faktort és az igei szuffixum a harmadikat. Amikor a fiát megszülte azért nevezte el Sámuelnak. mint Isten válaszát az 6 korábbi problémájára. hogy a gyermek nevében sűrített hitvallást azért kell Isten ü- zeneiének értelmezni. A qátal aspektusforma arra utal. az igei szuffixum pedig harmadik faktorként a gyermekre u- tál. 12 0 által is. és e hármas belső szerkezet tagjaiként a személyjel jelzi az egyik faktort. a személyjel második faktorként Annát mint kérdezőt jelö- li. Természetesen külön probló- mát jelent. Ehhez a báromfaktoros egységhez kap- csalja hozzá a * ‫טך‬ ‫ ״‬prepozíció Jahwa személyét főinformáci- óként. hogy kér- dezni és kérni. hogy hogyan lehet ezt az információsüritményt a Különböző célnyelvekre lefordítani. ahol a gyök egyik faktorként a felelet várására utal. mert a ‫עזאלתיו ״‬ jelentéstartalma csak ennek ismeretében ragadható meg. azt kiemelve. hogy ez a háromfaktoros egység alapin- formációként jelenik meg. A tradicionális felfogás szerint az igei szuffixumnak tárgyjelző és dativuszi funkoiója van. akivel kapcsolatban Anna a feleletet várja. «agy a kérésre fe- leletet várunk. hanem arra. Az igei szuffixumok ugyanis az igék kéttagú belső szerkezetét há- írómtagú belső szerkezetté tágítják. es Anna hitvallásaként jól illik a tágabo szöveg■- összefüggésbe is. Tapasz talataim szerint azonban ennél tágabb funkciójuk is lehet. A Qal törzs- forma itt is arra utal.

A · ‫וכל־בית!־‬ a · * ti ‫אלמנה‬ xr | i‫האיש‬ r1 v ! /·v ‫יעל‬-‫ו‬7- !‫ ״ ך‬mondatban a Qal törzsforma »*> agyesszámban jelzett felmenetel kettős alanyát teszi hangsu- !‫·־‬.:‫ייעל הא־ש א ל מ ה וכל־בית‬ "Felment aztán a férj béznópóvel együtt.!sottá.·. s a felmenetel céljaként az ő speoiális ra(adata is emlitésre kerül. hogy Elkána férji minő- sígMien van megemlítve. holott eliban is részt vesz Elkána családja. hogy az ed- 1* 11 ‫ ־‬összegzés helyett most újabb analízisre. 121 - 21«/ ■‫־‬:‫ את־זבח ממים ואו־דנדר‬. A ‫—" ל ״‬vei kapcsolt infinitivusos szerkezet alkalmazásával s felmenetel célja a résztvevő személyek hangsúlyozása nélkül van kiemelve. meg a maga fogadalmát megtegye az Urnák. A ‫״‬ ‫ " !בל־ביהי‬szuff ixuma viszont jelzi a kettős alany tiisrarohikus rendjét. Már az egyesszámu forma fi - evnJmeztet arra. km -soménysor további tagjai időileg tehát a soronkövetkező áldó- i*aibemutatás alkalmához kapcsolódnak. mely «* áldozatok idői sorrendjében /" ‫" !מימים"ימימה‬/ éppen következett. Ebben a konstrukcióban a * ‫" הימים‬-nak jelzői funkciója van.‫ לזלו־ז ליהוד‬. és csak az igék lexikai jelen- *«startalma utal a felmenetel helyére. hogy ez a felmenetel Elkána személyével kapcsolat- ben válik hangsúlyozottá. idői és helyi vonatkozásban jellemzőek az események ‫״■■ן‬Abbfutására. ame- 1 v‫־״‬k személyi. mert az elbeszélés szempontjából nem a usi}. Elkána tehát családfőként ment fel egész . Közös célként tehát az áldozatbemutatás van megjelöl V» / ‫״‬ ‫״‬ . hogy az otthon tüi-téuő események az újabb felmenetellel válnak érthetővé.kerül a sor. . Ezek együtt arra utalnak. Helyi vonatkozásban az a feltűnő." libben a versben figyelhetjük meg azokat a változásokat. hogy az Isten háza és Si- IÁ abbén a versben ninos megemlítve. hogy a soron követ- kező áldozatot.változtatáson van most a hangsúly. Ehhez járul még.. Ilymódon van levéve a hang- ‫■־־‬iv a helyváltoztatásról.aLádjával férji minőségében. hogy a hazatéréssel szem- len az az újabb felmenetel Silóba egyesszámbaa emlittetik. Személyileg az a feltűnő. hanem azon.‫לזב!ח ליהוד‬/. Idői vonatkozásban a ‫״‬ ‫ ״ זבח הימים‬kifejezés uj szférát ja- HM. ♦ 5 » kifejezés az éppen esedékes áldozatbemutatást jelöli.

mert megbeszél- te férjével. A Num. 22 . A aaga fogadalmát /" ‫" '*את״נךך״‬/ viszont fórji minősé gében egyedül teszi meg. amelyet Elkána tesz a gyér- mek megszületése után férji minőségben. hogy nem megy fel amig a gyermek a rend- szeres oktatásra alkalmassá nem válik: Addig pedig azon leszek. A. A törvény u- gyanis nem teszi kötelezővé azt./ ‫הנער‬ . hogy a féi^a feleség fogadalmát a saját fogadalmával is megerősítse.z infinitivusos szerkezet finoman jelzi hogy ez is Jahwénak szóló áldozat. A soron következő áldozatot /* ü'D’. A törvény a férjnek azt a jo got biztosítja. hogy a gyermek az élethivatását . Nyilván ennek a törvénynek az ismeretében erősiti meg Elkána saját foga- dalmával is Anna fogadalmát. hogy túlteljesíti a törvényt és nem a törvény által előirt minimumhoz ragaszkodik.‫לאישך‬ τ · i ‫כי־אםרה‬ JT : τ» 1· ‫עלתה‬ τ A7 τ ‫לא‬J ‫«והנה‬ \‫! ־ ד‬ :‫והבאתיו· ונראה*' את־פני יהוד■ וישב שש ער־עולם‬ "Anna viszont ekkor még nem ment velük.-- ‫יגמל‬ <·· v · ‫עד‬ J‫־‬ . Elkána mint igaz és fedhetetlen ember Isten és Anna Irán- ti szeretetét bizonyltja azzal. ha nem ért egyet azzal. Azt is a törvény ismeretéből érthetjük meg.122 - Ennek az infinitivusos szerkezetnek a kettős tárgyát: az " 1*ΓΡ Ε'φ’ίΐ ‫את זבח‬ ‫״‬-t a hangsúlyozottan kié- inéit kettős alany teszi érthetővé. hogy Elkána fogadalma miért és mennyiben Jahwénak szóló áldozat. hanem a tör- vény szellemének megfelelően ebben az esetben is a maximumot nyújtja.j ‫" את־זבח‬/ Elkána mint családfő egész családjával együtt mutatja be. Elkána viszont saját fogadalma megtételével éppen erről a törvény adta jogéról mond le és mutat be ezzel Is- tennek tetsző áldozatot.11-17 ismerete segit megérteni. hogy a feleség által tett fogadalom csak abban az eset- ben érvényes ha arról a férj is tud és azt nem ellenzi.30. . A törvény rendelkezéséből kitűnik. hogy miféle fogadalom az. hogy semmissé teheti az asszony fogadalmát.

csak Anna nem ment velük."előhozni". "felnőni"." Ez a vers az előző láncszemhez járuló kiegészítés. és vállalja az Orral való szövetséget. mint a "befejezni". amelynek jelentéséből minden spe- ciális jelentésváltozat érthetővé válna. ebből válik ugyanis érthető- vé. hogy az e- seménysor továbbfutása megszakad és kiegészítés következik. A jelenlegi konkrét felmenetel- lel kapcsolatban az ‫ד ״‬J· ‫ע‬:■" ugyanis arra utal. A mostani felmenetelt tehát úgy kell megérteni. viszont Anna mégsem ment velük. Ez az esemény qátal aspektusformával gondolkodási támpontnak van kijelölve. A kiegészítés következő tagjában a ‫ " כי ״‬kapcsolószó ar- ra utal. A ‫ מל ״‬1 ‫ ״‬gyök éppen ennek . és meg is maradjon abban végérvényesen. ahol a felek. Ezek ugyan- is olyan speciális jelentéseket közölnek. L23 megszeresse. A Qal törzsforma által az ‫ " אטד ״‬gyökben a kommunikáció ténye alapinformációként jelöltetik. Ezek között egy sincs olyan. Az ‫ " ■יעד יגמל הלער ״‬kiegészítésben az ‫ עד ״‬j" az ese- ményt idői fix pontként jelöli. A qátal aspektusforma a kommunikáció tényét gondolkodási támpontként jelöli. hogy itt az első tag további indoklásáról van szó. könnyen észrevehető. A kiegé- szités-csoport minden egyes tagjának sajátos funkciója van. hanem a férjével való megbeszélés alapján. vagy a természet vagy a szövetség rendje szerint egymással kötelezett- ségi viszony teljesítésében állnak. hogy Elkána és a család fölmegy Anna pedig még mindig otthon marad. mellyel kapcsolatban a kommuni- kációs partner a férj /" ‫ה‬$'‫"א‬/ és a kommunikáció iránya /" ‫" ל‬/ kap hangsúlyt. hogy mindenki felment. "elválasztani". hogy Anna nem önkényesen maradt otthon. "bánni" és "kimutatni". A ‫ ■ !גמל ״‬gyök esetében nagyon nehéz a szótárak segitsé- gével megtalálni a gyöknek megfelelő alapjelentést. hogy ez is kö- telező volt az egész családra. Az első tagban a Qal törzsforma a figyelmet a ‫ "! ל{} ״‬tagadószón keresztül irányítja Anna személyére és igy a főinformáció az. Viszont ha az előfor- dulási helyeket vizsgáljuk. hogy a gyök mindig olyan kapcsolatokban fordul elő. A vers élén a nominális rész és a waw jelzi. hogy meddig lesz az úgy.

a ‫ " י^סל ״‬formában tehát arról lenne szó. Ez viszont egészen más élet- kort jelöl.124 a kötelezettségnek a teljesítését jelzi. Attól függően. hanem a 3?±‫ " !ד ״‬szóval. aki mint cselekvő maga is kötelezettséget teljesít. amit iránta való kötelezettség teljesítéseként kell értelmez- nünk. hogy a szótárak által megadott valamely speciális jelentéssel operáljunk ott is. melyet a gyök hordoz. és éppen innen adód- nak a speciális jelentésváltozatok. Az anya vagy a gyermek hibájából már pár hetes korban is sor kerülhet arra. Csak ennek az ismerete óvhat meg minket attól. ahol nem vagyunk még tisztában a fennálló kötelezettségi viszonnyal. akkor a Nifal törzsforma jelölheti azt. de mint a természeti népeknél található példák mutatják meghaladhatja a hároméves kort is. A 3?5‫ ד ״‬. Ha az anya és a gyermek kapcsolatát tartjuk szem előtt és ezt a kapcsolatot a csecsemőkorra korlátozzuk. hogy ennél a kötelezettség teljesítésnél mire gondolunk. és mint szenvedő megkap valamit. Anna viszont még így is egy magával tehetetlen kisgyermeket adna vissza az Urnáit. így ugyanis a gyermek egyértelműen csecs- szopókónt lenne bemutatva.ע‬héber sza- vakkal van jelölve. hogy a kötelezettség teljesítését a gyermek szempontjából kell szemügyre venni. A Nifal törzsforma jelzi. két különböző értelmezési mód lehetséges. Innen adódik a spe- ciális "elválasztani" jelentésváitozat. hogy amig A gyermek szopik. Az emlőtől való elválasztás egészen gyakorlati o- kok miatt nagyon is bizonytalan időmeghatározás lenne.. akivel a papok a kultuszhelyen nem sokat tudnának kezdeni. Egy jelentéstani és egy gyakorlati tapasztalat azonban ellene mond ennek. Az alapinformációban. azonban a gyermek nem az ennek megfelelő ‫?ק ״‬1‫ " י‬vagy ‫ לל ״‬1‫ ״ . addig Anna nem megy fel. " viszont tanítható növendék gyermeket jelent és az ifjúnak a taníthatóság szempontjából legkedvezőbb élet­ . hogy a gyermek szopik. melyek speciálisan erre az életkorra vonat- koznak. A gyermeket résztvevőként mutatja be. az ‫ יגמל ״‬IjP j " formában pedig arról. Az előre meghatározott kötelezettség teljesítése az a fogalom. Konkrét esetünkben a himnemü személyjel arra utal. hogy a kötelezett- aég teljesítése miiyen kapcsolatban áll a gyermek személyével. hogy a gyermek kötelességszerüen el- fogadja az emlőt miközben az anya szoptatási kötelezettségét teljesíti. .

Ez a jelentés jól illik a szövegösszefüggésbe és az eddigi gondolatmenetbe is. arra vonatkoznak ami az elválasztá- sig történni fog /Anna nem megy fel addig/. Ekkor kezdte meg az apa a gyermeket bevezetni a szent tradíció elsajátításába. A nevelés és az oktatás teljesen a család fela- data volt. az apa pedig oktatja gyermekét. 125 - korát. amig az apa és a gyermek közt fennálló kötelezettség teljesítésére sor nem kerül.. melyek az elválasztás után fognak meg- történni /aztán majd fel fogom vinni. hogy a család mindaddig Anna nélkül fog feljárni az áldozatbemutatásokra.. hogy a gyermek az apától tanul. Ezek szerint ugyanis a kifejezés a gyermek elvá- lasztására vonatkozik. hogy addig Annán kívül senkinek nincs. Egészen más eredményre vezet a hagyományos fordítások időlogikája. Ila tehát a " ‫״‬ypj "-nak megfelelő életkort vesszük figye- lembe./. Azok az események pedig. Ebből adódik az "oktatbatónak lenni" speciális jelentésváltozat. ha az oktatást nem maga végezte. Az ‫“ יגמל ״‬t? " igy arra utal. olvasás és különféle tudnivalók elsajátítására. mert a . Ezért még akkor is az apa volt a felelős. Ez a magyarázat nemcsak azért problematikus mert azt sugallja. hogy a gyermek gondozásáért és neveléséért az anya addig volt felelős. és azt tartjuk szem előtt. melyek utána állnak egy belső eseménysor által azokat az eseményeket jelzik.. hanem azért is. Anna felelős a gyermek gondozásáért és neveléséért. Ennek megfelelően az ‫״‬ ‫מר‬ ---‫מל ה‬ <·· 1 r‫י‬ · ‫!פד‬ j. amig a gyermek a rendszeres oktatásra alkal- mássá nem vált. hogy egymástól időben két elváló részre tagolja a kiegészítéseket! azok az ese- mények melyek előtte állnak. fiz a feladat időben úgy volt megosztva az anya és az apa között. a 6-18 évig terjedő életszakaszát jelöli.köze a gyermekhez. stb. finnek keretében került sor az Írás. Az oktatás az ősi Izráelben a szent tradíció elsajátítását jelentette. A gyermek ugyanis az‫׳‬alapinfor- mációban " ”1*3 "-ként van megjelölve és erre vonatkozóan a ‫ " ?ד עמל ״‬mint főinformáció egy olyan jövőbeli időpontot je- löl ameddig mint anya. A hangsúlyt a cselekvésre téve igy arról lenne szó.i ‫״‬ a kiegészítések rendszerébe úgy van beépítve. hogy ebben az életkorban tör- ténik meg a legfontosabb ismeretek elsajátítása. akkor a ‫״גמל ״‬ gyök Nifal törzsformában utalhat a gyermek tanulási és az apa oktatási kötelezettségére.

Itt azonban ‘az egész kiegészítési rendszer az aspektus- logika szerint van egybeszerkesztve. Az az esemény mely az időmeghatározás előtt áll azt jelöli. két fordítási lehetőség adódik.arra az idői fix pontra vonatkoznak. bogy a most megadott i- dőszférában hogyan kerül majd sor anya és gyermek között a kölcsönös kötelezettségek teljesítésére. Attól függően. Nemcsak azt segítenek megérteni. k'z a magyarázat csak az idői nyelvek. Az igék u- gyanta minden egyes tagban lexikai jelentéstartalmuknál fogva időileg. 12 6 szövegben csak az "addig" / ‫! ״ ע ד ״‬/ időmeghatározás szerepei. hanem azt is. bogy az eseménysor tagjait milyen idői. Helyileg pedig abból a szempontból. bogy azok az elválasztás utáni idő- szférába esnek.mint gondolkodási támpontok . amig a gyermek oktatbatóvá válik. . hogy ő a gyermek elválasztásáig otthon marad és csak azután fogja felvinni a fiút. hogy Anna köteles volt fogadalma szerint amilyen gyor- san csak lehet visszaadni a gyermeket az Urnák. Amik viszont utána állnak azt je- lölik.! V ‫׳‬ ■‫ונראה‬ T :· 1 " a templomba való megérkezésre a ‫״‬ ‫וישב ישם עד־עולם‬ " pedig a végleges ottmaradásra vonatkozna. etikailag pedig abból a szem- pontból. amely azt je- löli. helyi és etikai szempontok sze- rint magyarázzuk. helyileg és etikailag különbözőképpen magyarázhatók attól függően. A tradicionális felfogások az eseményeket időileg abból a szempontból magyarázzák. hogy miben különbözik ez a mostani a korábbiaktól. idői logikájából adódik. A kiegészítések közül csak ez az egy tag van jiqtol aspektusformával jelölve. !Ebből adódóan itt arról lenne szó. melyekben a sorrend már idői egymásutániságot is jelöl. hogy meddig van érvényben a felmenetel mostani jellege. hogy mire nem fog sor ke- rülni addig /:férjével való megbeszélés alapján nem vesz részt Anna addig a felmenetelben/. addig amig Anna felelős órte/:Anna azért sarad otthon. bogy a gyér- mek felvitelével függenek össze. hogy mi fog történni addig. az ősz- szes többi pedig qátal aspektusformában áll. hogy mire vonatkoznak. amely az ‫״‬ ‫" ! ע ד ונמל הנער‬-hoz kapcsolódik. hogy 8 gyermeket előkészítse a szent hagyomány elsajátítására/ A kiegészítések negyedik tagja egy belső eseménysor. A kiegészítésben szereplő qátal aspektusformás események . így a ‫״‬ ‫והבאתיו‬ " a felvitelre a ‫״‬ ‫ארד״פנייהוה‬ T I J. hogy Anna a férjével azt beszélte meg.

hogy Anna falviszi fiát. & ‫ " ביא ״‬gyök alapjelentése azonban a célbaérkezés. A ‫ ״ . hogy nazir le- gyen. hogy élethivatását megszeres­ . A személyi rész hangsúlya által nem a cselek- vés. hogy Anna mint cselekvő célba- jutattja fiát. A héberben ugyanis a felvitel fogalma az ‫ " יעלה ״‬gyök- iksztapad és valóban a következőkben ez a gyök szerepel ott. — Ha viszont az eddigi grammatikai jelzéseket és az eddigi »zövegösszefüggést tartjuk szem előtt akkor éppen a ‫ י^מל ״‬Ίΰ ‫ " הנער‬jiqtol-formás kifejezés figyelmeztet arra. hogy az i- gén belül háromtényezős viszonyról van szó melyet a Hifii törzsforma akként határoz meg. melyek otthon történnek. hogy valaki milyen cél- «!a érkezik.והבאתיו ״‬láncszemben a ‫ ״ ב'יא ״‬gyök a megérkezés fo- gnImát jj0r<j0ssza> Már ez utal arra. etikailag pedig annak a kötelezettségnek a 1«1jeaitésére vonatkoznak. mely a naziri életforma felvételé- vei jár. Mindig a konkrét szövegösszefüggés és gondolatmenet dönti el. helyileg pedig azokhoz az eseményekhez. Ebből viszont már égé- őzen más idői. hogy Istennek és a gyermeknek még lesz elég ide- Je arra. hogy a kölcsönös kötelezettségek teljesítése hogyan fog megtörténni addig amíg a gyermekért Anna a felelős. helyi és etikai szempontok adódnak. V 127 11 grammatikai ellenérvek mellett egy logikai érv is ellene mond ennek. A spéci- áI is jelentésváltozatok abból adódnak. hogy itt nem a felvitelről van szó. Neki viszont nagyon kevés idő áll rendelkezésére: saját. Λ qátal aspektusforma Annának ezt a törekvését gondolkodási támpontként jelöli arra vonatkozóan. hogy a qátal-formás kiegészítések által azt kell megértenünk. hogy a célbaérkezés milyen\ idői. ahol kifejezetten arról van szó. hozzá kell segítenie ahhoz. ami az ő köte3essége fiával szemben: ahhoz a célhoz kell eljuttatnia fiát. amely a megbeszéléstől a rendszeres oktatásra való alkalmassá válásig terjed. így ugyanis az eseménysor tagjai is időileg ahhoz az időszakhoz tartoznak. Eszerint a magyarázat szerint ugyanis Anna úgy gondolkodik. helyi és etikai ér- telemben veendő. hanem a cselekvésre való személyi törekvés kap hangsúlyt. A mi esetünkben az igei szuffixum arra utal..anyai jogait tartva szem előtt marad tehát otthon. hogy együtt legyenek.

Sinai szövetségkötésre és a pusztai vándorlásra. hogy Anna a gyermeket nazirsent adja vissza az Urnák. hogy ott a nép megtekintse a már említett megnyilatkozási jeleket és ezekkel együtt legyen látható maga is . de ezek a je- lek nem azonosak magával Istennel. Anna tehát azért marad otthon. Akkor teljesíti gyermeke iránti kötelességét. mig a gyermekért ő a felelős. hogy a fiu az o élethivatását megszeresse. arra. Anna fogadalmában nem volt szó arról. a láda és a sátor melyek a kultuszközösséget Isten tetteire és kijelentéseire emlékeztetik» az egyiptomi kivonulásra. és a megbeszélés során 1'érj ével azt kö- zolte. 128 se. Iflyen megnyilatko- zási jel Izráel kultuszában a két kőtábla. De ilyen megnyilatkozási jel maga Izráel is. A " ΓϊίίΤ‫י‬ ‫ " יפנ‬szerkezet ‫ י‬J j·· : ' ezekre a megnyilatkozási jelekre vonatkozik. ha a gyermeket ennek a célnak az eléréséhez hoz- zásegiti. ahol a mózesi törvény ki- jelöli Izráel fő ünnepeit /Ex. Csak ott fordul elő. Deut. Ebből adódik. hanem figyelembe kell venni annak különie- ges jellegét.23-24. amennyiben Isten szövetség-rendje szerint a többi nép számára ezen a népen mutatja meg a szövetséghez fűződő áldás és átok beteljesedését. hogy a gyermeket minél gyorsabban felvigye a templomba.16.16. 31. hogy a gyermeket a nazirsághoz hozzásegítse mindaddig. Ebben nagy segítségünkre lehet ha a ‫״‬ ‫פנייהוה‬ " fogalom jelentéstartalmával tisztában vagyunk. Izrael számára Isten láthatatlan. A választott nép őt csak jelenlétének jelei által tapasztalhatja meg. hogy teljesítse !iával szem- beni kötelezettségét. hogy a megszemlélés és a láthatóvá válás eg-yide- . hogy otthonmaradásának ideje alatt is arra törekszik.11‫־‬/· így ezt a szerkezetet nem lehet bármiféle Isten előtti megjsle- nésre vonatkoztatni. hogy Anna legfontosabb feladata most nem az. A mózesi törvény éppen ezért te- s z í kötelezővé Izráel számára évente háromszor a megjelenést a kultuszközpontban. A következő láncszem maga: a " ΠΙΤ ‫ארדפד‬ '“‫ ״ י ונרא‬sajá- tos konstrukció. hanem ar- ról■ veit szó. 3*i. hanem az. A Nifal törzsforma a ‫״‬ ‫ארדפנייהוה‬ ·‫ונראה‬ " konatruk- d ó b a n a hangsúlyt éppen a cselekvésnek kettős jellegére he- lyezi. hogy amilyen gyor- san csak lehet visszaadja Anna a gyermeket az Urnák.

mikor az már a legfelsőbb fokon főpapi irányítással és felügyelettel foglalko- zőtt a kultuszhelyen a szent tradioió elsajátításával. mint akit Anna arra a feladatra nevel. hogy a gyermek élethivatásában végérvényesen megmaradjon. hogy miért hord- ta még később is Anna gyermekének a kis efód ruhát. bogy a gyermek majd akkor is és ott is megmaradjon ebben. 129 juleg történik. Az ‫״‬ ‫״ עילם‬ a beláthatatlan jövőt jelöli.r a és az “ DVüTll'^-ra irányítja. Anna arra tahitja őt. mint aki ma- ga is az Isten kijelentésének a jele. aki cselekvőként az Isten megnyi- latkozási jeleit tanulja észrevenni. A1 ‫וישב ש ש עד־ע. hogy Isten kije len- tésének jeleit észrevegye és megtanuljon maga is Isten kijeién- tésének jeleként viselkedni. hogy a gyermek a maga életét nem közönséges emberkent fogja leélni. Ebből a gondolkodási támpontból ki- indulva lesz majd a továbbiakban érthető az is. es szenvedőként. Isten kijelentésének jeleként. Eddig a gyermek ügyéről ‫״‬ '‫ מל הלער‬4‫עד י‬ " volt szó. a ‫ " ש ם ״‬pedig időileg és helyileg utal a jövőbe abban az értelemben. hogy "maradni* A Qal törzsforma a maradással kapcsolatban a figyelmet a " X Í " . Ebben a láncszemben Így már arról van szó. fiz a cselekmény a qátal aspektusforma által arra vonatkozóan van gondolkodási támpontként kijelölve. hanem azt Anna fogadal- ma jelölte ki neki.ילם‬ * láncszemben a ‫!ב ״‬£‫ " יל‬azt jelen — ti. Ezért fontos a gyermek számára és Anna szá- mára is. Az egész összefüggésben ez azt jelenti. A ‫״שים ״‬ mint utalószó a jelzett személytől távoli szférára utal. hogy úgy viselje magát. hogy ezt az élethivatást már gyermekként megszeresse és abba magát begyakorolja. hogy helyileg és időileg tulutaljon a . hanem nazirként. hogy a kölcsönös kötelességte1jesités tényét ebből a a szempontból is megérthessük. amerre a sorsa veti. A mi esetünkben ahol arról van szó. vagy pedig egyéb vonatkozásban kell-e érteni. azaz azon az idő szférán belül. a ‫ " לי ש ב ״‬az ebben az élethivatás — bán való megmaradást jelzi. A mi esetünkben is résztvevőként jelöli meg a ‫״‬ Nifai törzsforma a gyermeket. helyileg. bogy Anna a gyermekkel a nem maga^választotta élethivav tását akarja megszerettetni. Azt pedig‫ ־‬jjjjgy ezt a távoli szférát időileg. ami a rendszeres oktatásra való alkalmassá válásig terjed. és eztaz élethivatást nem maga választotta. A " uw ‫״‬-nak tehát az a funkciója. azt mindig a szövegkörnyezet és az értelmi összefüggés szabja meg. Most ez az idő szféra ki van tágítva ‫עד״ע״לם ״‬ = beláthatatlan jövő"-ig.

‫נ־דאמר להאלקלד‬ :‫ הא־״ה ותינק את־בנה עד^מלה אתי‬1‫. A belső eseménysorban figyelemreméltó a törzsformaválto- zások sorrendje is. hogy az Ur érvényesnek tek in tse a gyermek- k el kapcsolatos dön tést." Már az előző kiegészítésből tudjuk. és azt is. A főperiódusban a Nifal forma által a hangsúly már a gyakorlásra kerül: a gyermek tanulja Isten kijelentésének jeleit felismerni. így aztán Anna asszony! prob- lémája végképp rendeződött és mindaddig tudta szo p ta t- n i f i á t . 23. hogy hogyan kell tekintenünk az ő szavait: ér\'e lésként-e. mert ezek nagyon szépen szemléltetik a neve- les különböző fokozatait. A qátal aspektusforma ezt a megmaradást gondolkodási támpontként úgy mutatja be.‫ אישה‬. az ‫״‬ C1?‘!™? " pedig az uj idószférát jelö- li meg‫־‬. hogy a gyermek végérvényesen és mindenütt megmarad a nem maga választotta élethivatás mellett. hogy Anna a férjével való megbeszélés alapján maradt odahaza. mint ami végcélja Anna otthonmara- dásának és nevelésének. aki hozzászoktatja gyermekét a részére kijelölt élethivatáshoz. hogy nem k e ll felm ennie: maradj amig te v ise le d gondjátl Most csak az a fo n to s. arra. . A kezdeti szakaszban a Hifii törzs— forma által Anna személye kap éles hangsúlyt. hogy mit mondott ő./ ‫לך את‘ א־‬°‫נמ‬. Itt viszont arra kapunk feleletet. 130 jelenlegi szférán. vagy pedig ü'lkána felszólítására adott vá- !ászképpen. ^ן ם ^ ה א ת־ ך ב ך־ו ת ^ ב‬ "JSlkána a fé r je ugyanis azt mondta neki. A nevelés végső szakaszában pedig a Qal törzsforma által a hangsúly már a végeredményre tevődik. és megtanul isteni jelként viselkedni. mely még egy beleegye- zó feleletre vár.‫'=ב?יניך שב''עד־‬:‫הט‬:‫עי‬1. mig az ő gondjaira v o lt bízva.

és a ‫ "! ל ה ״‬szuffigált prepozíció Annát megszóli- lőttként tünteti fel. állitmányi rész. Ebből azt tudjuk meg. hogy ki szólt kihez. hogy nem az ige nv. hogy Eikána beszéde a főeseménysor láncszemeként kerül említésre. mert az el- imazélőstilusban mindig a láncszemek jelzik. Ebben a láncszemben viszont főtémaként maga a megbeszélés vau megjelölve és ez a láncszem a megbeszélés kezdeményezőjeként agy órtelmüen Elkánát jelöli meg. A " ‫*ויאמר לה אלך!נה‬ ‫״‬ láncszemben a Qal törzsforma figyelmeztet arra. es ennek megfelelően a tx'adi- ‫״‬ionális fordítások úgy értelmezik Eikána szavait. hogy már ez a felmenetel is azokhoz tartozott melyek Anna 1 észvétele nélkül zajlottak le. hogy Anna a maga problémájával előhozakod- Jón. Ez nemcsak a patriarchális család rendjé- i1«k felel meg. hogy azokból a mostani («!menetel jellege egyértelművé váljon. vagy mint kezdeményező az elképzelését előadja. hogy mindkét mondat élén imperativus! forma áll. Eikána elbeszélésének !a tartalma az eseménysor kiegészi- léseként található. Az előző láncszemben a felmenetel volt főtémakónt megjelölve és ezzel kapcsolatban kiegészítésként volt osupán szó arról. Ez itt azért fontos. E beszéd első két mondata azáltal mutat szer- kozeti hasonlóságot. mint egy be- loogyező választ Anna beszédére. A kiegészítések után a 1 *^eseménysor újabb láncszemének a felvétele miudig visszakapcso- lúdást jelent a főtémáboz. hogy mit mondott ezzel kapcso- latban. . Ebben a szeretettől átbatott kapcsolatban nincs szükség arra. 1J1 Az idői gondolkodásmódnak megfelelően a sorrendből már »11 y idői egymásutániság is adódifc. amelyeket ő tett és mondott gondolko- dánt támpontként voltak megjelölve azért. Egészen másképp alakul azonban a hely- au t ba figyelembe vesszük. mert Elká- η!» mint jó férj tud ezekről és maga kezdeményezi a megbeszélést.os. hogy Anna a férjével való megbeszélés a- lapján ottbonmaradt. Ezekből lett ugyanis vi- Iá{‫׳‬. hogy mi tartozik közvetlenül az elbeszélés fő témájához. így ez a vers Eikána utólagos 1**1 leegyezését rögzítené. hogy itt egymással pú !’huzamosan megértendő két eseménnyel van dolg-unk. Ez a szerkezeti hasonlóság arra utal. hogy Eikána mint férj kezdeményezte a beszélgetést. hanem a hangsúly azon van. meg arról. hanem annak is amit Eikána és Anna szeretetteljes kapcsolatáról tudunk. Azok az események.

hogy! ha én abban a helyzetben lennék. hogy neked parancsot adjak. nemcsak most. A " pl " és a "nur" . az imperativusi formának itt már feltételes jelentése van. A kettő közti különbséget a német "nur" és "erst" szavak funkciókülönbségével lehet szemléltetni. hogy!" 1‫י‬ ‫?ד“ !מלךאת‬:‫בי‬ ‫ ״ !מלך ״‬szuffigált infinitivusi forma Annának azt a kötelesség teljesítését jelöli. helyes értelmét és különös jelentőségét akkor érthetjük meg. . hogy Anna dolgában ö hozzon döntést. hanem egészen addig is. hogy Elkána szerette Annát‫־‬ A » 1nfc ‫ש=י עד־גםריך‬ ‫ ״‬mondatban Elkána saját vélemé- nyének ad hangot‫ ־‬Miután már Elkána lemondott arról a jogáról. hogy "cselekedj belátásod szerint‫"־‬ Énnek a mondatnak a. ak- kor az én parancsom az.132 ‫־‬ A ‫״‬ ‫עשי הטוב בעיניך‬ ‫ ״‬mondat a mostani !elmenetellel kapcsolatban azt jelenti. mely miatt neki otthon kell maradnia‫ ־‬Az " ‫ ״‬prepozíció által a gyermek úgy van bekapcsolva ebbe a viszonyrendszerbe mint akivel kapcsolatban Annának kötelezett- ségei vannak /partner/ és mint akire a kötelezettség teljesité- se irányul /a cselekvés tárgya/‫ ־‬A betagolásnak ez a kettős jellege az ‫ " את ״‬prepozíció kettős funkciójából adódik‫־‬ Az ‫ ״ ?ד ״‬prepozíció a kifejezésben azt a konkrét időpontot jelzi ameddig ez a jellegű cselekvés el nem éri célját. Erre a magatartásra az ókori kelet családi joggyakorlatából hiába keresünk magyarázatot. Egyébként mindkettő azt jelenti. hogy a megbeszélés során Annát egyenrangú part- n e m e k tekinti. Erre csak az a gondolkodási támpont ad magyarázatot. Most az anyai kötelesség teljesítése a legfontosabb dolog és éppen ennek'érdekében kellett Annának otthon maradnia. lenne. hogyha tudjuk. hogy Anna dolgában ő hozzon döntést‫ ־‬Ig‫־‬y juttatja ki- fejezósre azt. Értelme pedig az. A következő mondat karakterét az ‫ " אך ״‬szócska határoz- za meg‫ ־‬A ‫ ״ רק ״‬szócskával szemben az ‫" אך ״‬-nak kiemelő funkciója van. Elkána véleménye szerint tehát Annának más kötelezettsé- ge van mint a falmenetel. hogy egy i- lyen felmenetel alkalmával különböző indokok alapján ki marad- hat otthon és ki nein‫ ־‬E mondattal tehát Elkána lemond arról a jogáról. hogy "csak". hogy a patriarchális család rendje szerint Elkánának joga volt arról dönteni. amíg a gyermekért Anna a felelős.

és azon belül is a cselekvő. Az ‫ " א “ ״‬szócs- ka tehát a héber szövegben arra utal.־ ״‬. hogy a Hifii ‫ ״קום ״‬+ « ‫־דדבר‬. 13 3 szócskák esetében a mondatban az válik hangsúlyossá. akkor a hagyományos fordításoknak meg- felelően a ‫' ״‬1‫ ךבך‬1 ‫ ״‬Isten saját szavát. Az ‫ " א“ ״‬és "erst" szócskák esetében viszont éppen ar~ ról van szó.‫ ״. Attól függően. hogy fontos kiemelés kö- vetkezik. melyet ő megtart. miért és mi végre kellene Jahwéaak megtartania saját szavát. azaz korábban adott ígéretét jelenti. hogy a ‫ "! דבר ״‬szónak melyik jelenté- sére vagyunk figyelemmel az értelmezésnél. A mostani felmenetellel kapcsolatban is sok fontos és lényeges dolog jöhet számításba.‫!קם‬ ‫ ״‬mondatban a Hifii törzsforma mu- tatja azt. Jelen összefüggésünkben nem tudunk választ adni azonban arra.‫ך‬5 ‫את״ך‬ " által a ■ ‫ " דבר‬úgy van a viszonyrendszerbe bekapcsolva mint a cselekvés tárgya. és a szuffixumot kire vonatkoztatjuk. ezek közül azonban most csak egyre mint lég- lényegesebbre és legfontosabbra kívánunk utalni. Nem szabad viszont elhallgatni. hogy ‫ אודך^ך* ״‬ΓΠΓΤ 0j?£·' " A ‫ איז־ך־ך. Az ‫״‬ ". aki okozza azt. hogy Jahwe az a személy. hogy az állításunk kizárólag /csak/ egyetlen dologra vagy ügyre érvé- nyes. A ‫״‬ " gyök itt is csak a vertikális irányú moz- gást jelb'li. A hoz- zá kapcsolódó szuffixum pedig vonatkozhat Jahwéra. vagy Ígéretét. hogy mivel kapcsolatban. hogy az ‫" אח״דבך' ״‬-t saját szavaként. vagy pedig valami másként kell-e értelmeznünk. mert hasz- nálhatjuk kirekesztő és kiemelő értelemben is.?‫״‬t "szó^-ként értelmezzük és a szuffixumot Jahwéra vonatkoztatjuk. Az alapinformációként közölt ‫״‬ ‫ את״יךבדיו‬ΓΠΓΡ ‫״‬- ból tudjuk meg azt.א‬szerkezet ahol csak előfordul mindenütt egy dolog érvényességére vonatkozik Az az eddigiekből nyílvánvaló. hogy Jahwe tart érvényes- nek valamit. A ‫ " ד ב ר ״‬mint főnév jelentheti a "szót" és az "ügyet" is. hogy a mi állításunk több dologra ás ügyre is érvényes lehet. Lényegében a magyar ·csak‫ ״‬szónak is megvan ez a kettős funkciója. különböző értelmezési és fordítási lehető- ségek adódnak. hogy ennek a mondatnak az ige az állítmányi része. Ha a ‫!רבד י‬. a vitatott csak az. akire az igén belül a főhangsuly kerül.‫לדד‬. de más sze- mélyre is. Ha . hogy valami fele- melkedjék. de a legfontosabb és lég- lényegesebb azonban ‫ = אך ״‬csak" az.

Ez a fordítás és ez a magyará- zat egy olyan elképzelésnek felel meg. hogy fölmegy. az idői egy- másutániságot szem előtt tartva a hagyományos fordítás úgy te- kinti. hogy Isten is végérvényesnek tekintse a gyermekkel kapcsolatos döntést. hogy KIkána és Anna egyet értenek abban. és a mesében ilyen semmitmondó szófordulatok megengedhetek. Ha viszont a szöveg szerkezetére. hogy Anna otthon maradt és szoptatta fiát addig. hogy nazirként fogja leélni az életét/ Isten is a maga részéről végérvényesnek tekinti. ‫ " האש ד‬az . hanem az Isten ügyét tartják szem előtt. hanem a " . hogy a gyermek nazirként fogja leélni az életet és Elkána ezt kívánja megerősíteni saját fogadalmával is. hogy ezt az információt hogyan lehet a fordí- tásban a legszerencsésebben visszaadni. amíg el nem választotta. Ez az infor- raáoió azonban igy magától értetődő és teljesen fölösleges lenne. mint függvényforma arra utal. hogy egy anya a gyermekét addig szoptatja. a ‫ האשת ״‬I‫ותשב‬:‫ ״‬éa a ‫״‬ ‫ותינק את־בנה עד־גמלה את־‬: ‫״‬ láncszemeket az idői gondolkodásnak megfelelően. Most mindketten arra törekszenek! Elkána azzal. Anna pedig azzal. hogy Isten a gyermek ügyét akkor tekinti érvényesnek. A házaspár részéről a jelen felmenetel különleges jelentősége abban vau. Szá- mukra tehát most csak az a fontos. hogy az tartalmára nézve csak mese. akkor a gyermek ügyéről lenne szó. ha Elkána és Anna szülői kötelességüket a gyermek iránt mint naziriránt telje- sitik. mig az elválasztásra sor nem kerül. Tovább lehet vitatkozni és gondolkodni azon. nem is a gyermeket. mint amelyekben arról lenne szó. A 2 :” ‫״ האש‬tí*P)J 11 láncszemnél az értelmet a a qal törzsforma határozza meg. hogy most majd Anna fogadalmát családfői minőségében Elkána is megerősíti és ezáltal a gyermek ügyét / azt. Nem magukat. hanem a gyermekre vonatkoztat- juk. A jiqtal aspektusforma. mely a szövegről úgy vélekedik. hogy otthon marad. a szuffixuraot pedig nem Jahwéra. mert már az előzőekből tudjuk. hogy minden akadályt elbá- ritsaaak annak utjából. akinek ügyét Elkána és Anna éppen most tárgyalja. A gyermek ügye a !’elmenetel piliana- tában úgy áll. hogy a láncszemben nem az ige. Ez ugyanis arra figyelmeztet bennünket. hogy Anna otthon maradt és az is természetes. egészen más eredmény adódik.a ‫ ״ דכד ״‬szó esetében az "ügy" jelentésre vagyunk tekintettel. az eddigi összefüggés- re és a grammatikai jelekre vagyunk tekintettel.

Hogyha tudjuk^ hogy Anna a korábbi időszférában milyen asszony! állapotban volt. mert Anna esetében egyáltalán nem magától értetődő ese- mény az. Itt tehát a főinformáoió az. hogy asszony maradt. Mi már tudjuk Anna beszédéből. amelyet az alapinformáció felvet. akkor itt is- mét egy rendkívüli eseménnyel találjuk szembe magunkat. éppen az. hogy ő a mostani időszférá- bán is Isten engedelmes szolgálóleánya volt. hogy: mi maradt Anna? fcs a ‫ " האשד! ״‬állitmányi rósz erre a kór— dósre azt a feleletet adja. hogy uj asszony! állapota tartósnak bizonyult. melyek Anna személtével vannak kapcsolatban. bogy Anna volt képes arra. és még ehhez azt is. arra kívánta felhasználni. hogy minden változás. hogy gyermeké- ért körülbelül hat éves korig ő volt a felelős. ‫ ״‬gyök azt jelenti. a következő ‫״‬ ‫י״‬1 ‫עד־גםלה את‬ VT ! τ ‫־‬ ‫את־כנה‬ ‫ ד‬: ν . Ezekből a gondolkodási támpontokból világos. hanem tartós asszony! állapot. 135 állítmányi rész* így a láncszem arra a kérdésre ad feleletet. Az a kérdés. mely a jiqtol aspektus!orma által megértendő eseményként van elénk tárva.!‫את־בנה עד־^מלה אד‬ " alapinformációra épül a főinfor- máció.‫ותינר‬ I V j·■ - ‫ ״‬láncszemben éppen a Hifii törzsforma mutatja. amig Ő volt érte a felelős. hogy mit tud ő csinálni fiával addig atnig ő érte a felelősi Erre a kérdésre a ‫ " ותינק ״‬Hifii törzsforma mint főinformáció adja meg a választ. A természet rendje nem ad magyarázatot egy ilyen rendkívül! eseményre. A jiqtol as- pektusforma és a láncszem! szerkezet arra utal. Éppen ebből a gondolkodási támpontból kiindulva érthetjük meg a jelen eseményt. bogy itt viszont az ige a főinformáció. A ‫ינק ״‬. hogy "szoptatni". mellyel ez az esemény összhangban . mely isteni ajándékképpen további feleletnek tekinthető Isten részéről Anna engedelmes magatartására. hogy ezt az e- seuiényt az otthon történt rendkívüli eseményekkel együtt kell megérteni. A megértésben azok a gondolkodási támpontok segítenek. bogy fiát szoptassa egész addig. És ez azt jelenti. Ez itt azért kerül emli- tésre. A hierarchikus rend itt úgy alakul. hogy ő azt az időt mely neki rendelkezésére állt amig a gyermekért ő volt a felelős. Ezzel a cselekvéssel kapcsolatban az igén belül a. amely Anna asszony! életében beállt nem egyszeri óa pillanatnyi csoda volt csupán. hogy az ‫״‬ . de magyarázó- tót ad rá a szövetség rendje. személyjel Annát cselekvőként jelöli mag és az ő személyére kerül a hang- súly. hogy a gyermeket leendő élethivatáséra felkészítse.

Zk. A személyjel második tényezőként Anna személyére utal. hogy A n n a mint cselekvő a r r a törekszik. mint tevékenységet. immár mint ifjú papjelöltlcével. Anna azon volt./ ‫״ותעלהו עמה באשר *מלתו *בפרים שלישהי ואיפה‬ ‫והנער ׳‬ . 11■‫־הו־ שלי‬:‫פית־‬ ‫ ־ ז־‬: a '· · ‫־י‬ *‫ותפאהו‬ ‫ונפל יין‬ t" · ·■ ‫ ־‬I·· vj” s ‫מ ה‬. IJó - ali# Ennek a !■endnek a keretén belül nyújtott isten engedelmes szolgálóleányának lehetőséget arra. Itt viszont az eseménysor újabb láncszeme idői és helyi változásra utal. A ‫ " ותעלהו ״‬ige három tényezőből álls az ‫ " עלה ״‬gyök jelöli első tényezőként a felmeuetelt. A Hifii törzsforma Anna személyét cselekvőként emeli ki és a má- sik két faktort ennek alárendeli. meg az ezekhez járó áldozati liszttel és borral. hogy mielőbb eljusson a gyermek.‫ " ו־לד‬gyök jelzi. melyek helyileg otthon történtek.‫ןמ‬v ‫יאהת‬ /. így áll elő egy kauzativ viszony. meg ő maga is a templomba három bikával. hogy az ige háromtónyezős főinformációként jelenik meg benne és á prepozíciók további tényezőket kapcsol- nak be ebbe a viszonyrendszerbe." Az eddigi láncszemek azokat a rendkívüli eseményeket emli- tették mag. időileg pedig a megérkezéstől a 3‫" עד ״‬-rá válásig tartottak.‫־‬ "Aztán mihelyt anyai kötelezettségének végképp eleget tett. hogy Anna a legintimebb anyai kapcsolatban maradhasson gyermekével a szoptatás által egész együtt létük ideje alatt. ahol az információs hangsúly a r r a korül. hogy a prepozíciók funkcióját jobban megfigyeljük. Ennek a láncszemnek a szerkeze- téré az a jellemző. Az igei szuffixum pedig harmadik tényezőként a gyermeket jelöli. A hely változást az ‫ ״‬. Itt tehát módunk nyílik arra is. az idői szféra változásra pedig a ‫ *פלתו ״‬j ‫ * |?§שך‬Utal. Meg is érkezett vele Isten házába Silóba. h ogy sor k e r ü l j ö n a g y e r m e k f e l ­ .

A három pedig együtt arra utal. azaz a gondolkodási támpont. Az 1‫" אשד ״‬-nek itt is olyan utaló funkciója van. hogy Anna nem- csak arra törekedett. hogy ötödik faktorként bekapcsol egy másik eseményt. A ■ 3 ‫ "״‬prepozíciónak itt oszközjelző funkciója van abban az értelemben. Ennek az uj szakasznak a kezdetén Anna száméra a legfontosabb feladat már az. hogy minél előbb felvigye fiát.menet-e l-ére. hanem három bikával ment fel. hogy ebben a viszonyításban ez az uj faktor lesz a meghatározó. Az " “£P " ugyanis arra utal. A LXX szövegváltoz- tatása alapján általánossá vált az a felfogás. A ‫ ״ גמלי ״‬gyök itt báromtényezős Igeként jelenik meg Qal törzaforméban. li negyedik faktor bekapcsolásával a viszonyrendszer' még egy reflexív jel- leggel is bővül.! ‫״‬-bán olyan kötelezettség teljesítéséről van szó. a harmadik pedig az igei szuffixum. Az " “ÉP "-bán ugyanis a nőnemű szuffixurn visszautal Anna személyére. hanem arra is. melyhez az eddigi eseményt viszonyítani kell. Ezt a négytagú viszonyrendszert a ‫ " י״‬prepozíció úgy bővíti ki. amely /" ‫!”. s a figyelmet az ‫" אשד ״‬-re irányítja. Az " DP" prepozíciónak partner jelző funkciója van. hogy a jiqtol formás fölmenetelre sor kerülhessen. Eddig számára'az volt a fontos. Az anyai kötelezettség teljesítésével Anna és a gyermek életében is lezárul egy szakasz és egy uj kezdődik. hogy Anna a gyermek iránti kö- l. Az egyik tényező maga a gyök. hogy a gyermeket felvigye magéval Silóba. hogy ő maga is minél előbb felmenjen. Az eddigi viszonyrendszerbe a " 3 " prepozíció újabb fák- torként bekapcsolja még a bikákat is. Egy ilyen jellegű viszo- nyitásból / ‫!"?אשד״‬/ adódik a mi esetünkben az idői egymásutá- niság. hogy a . Λ főinformáció azt a változást közli. hogy a jiqtol ospektusformáról a qátal aspektusformára utal abban az értelem- ben. hogy otthon maradjon.elezettségének eleget tett. hogy Anna nem 111Ό s kézzel. A Qal törzsforma mindezt alapinfor máoióként jelöli. hogy a ‫״‬ ‫גמלתו‬. A ‫ אשל *מלתו ״‬3 ‫״‬ kifejezésben a qáífcal aspektusforma figyeÍmeztet bennünket arra. most viszont már azt tartja fontosnak. amely Anna magatartásában‫׳‬végbement. hogy minél előbb felvigye fiát‫־‬ Ebbe a háromtényozős viszonyrendszerbe az " SP " prcpo- zició mégegyszer bekapcsolja Anna személyét.אשר‬/ szükséges még abhoz. a másik a személyje1.

akkor már világos. meg az ezekhez szükséges áldozati lisztet és a bort. Az első- szülött gyermek már születése előtt az Urnák volt szentelve és most élethivatáséra felkészitetten jelenik meg a templomban a- sért. finnek viszont itt nincs semmi nyelvi alapja. mert a plural forma /" ‫ ״ם‬. éppen á bikák többes számára u- tál. melyet három bika feláldozásához irt elő a tör- véuy /Num.12/. hiszen a tisztségbeiktatás alkalmával a mózesi törvény erről is rendel- kezik. Anna sem követett el· semmi bűnt azzal.'hogy tisztségbe iktassák. mert nem tud magyarázatot adni arra a kérdésre. Az eddigi láncszem az előkészületek és az elindulás pil- lanatét tartja szem előtt.8-13/. hogy miért nem akart Anna bűnért való áldozatot is bemutatni az Urnák. amiért bünáldozatót kellett volna bemutatni. hogy Anna miért vitte magával a három bikát. A ‫״‬ ‫ " תבליין‬kiegészítés már nem az áldó- zat mennyiségére vonatkozik. a ‫ '· © לשה ״‬pedig a bikák konkrét számát határozza meg jelzői kiegészítésként. hogy fogadalmát teljesen betöltse és gyermekét kéz- dettől fogva a szent szolgálatra nevelje.15. 13 8 - " nt'by ‫פריס‬ ‫ ״‬kifejezést három éves bikaként kell magyaráz- ni. Ha viszont tudjuk.8/.meg. A " VlCp ΓΤ1Κ ‫]איפה‬ " kifejezés is egyértelművé teszi. A ‫ןא ״‬2 ‫ ״‬gyök itt háromtó- nyezős igeként Hifii törzsformában jelenik.»"/. hogy a mostani felmenetel vég- ső célja a gyermek kultusz! szolgálatba állítása volt. A következő láncszem viszont már a megérkezés pillanatát ragadja meg. hogy itt a gyermek célbaérke zés érői van szó. Az igei szuf- X'ixum arra utal. hiszen ezt éppen a cél- bél tette. 28. . hogy Anna ez alkalommal három bikát kívánt áldozni az Urnák. hogy mindezidáig otthon maradt. hanem az áldozatot minőségére néz- ve fogadalmi áldozatként határozza meg /Num. Erre viszont az eddigi szövegösszefüggésből tudunk fele- letet adni. és fordítani. A foga- dalmi áldozatnál viszont egyetlen bikát kellett bemutatni. Már egyedül csak az lehet probléma. és a magyarázók többsége éppen azért marad meg a "hároméves bika" változatnál. hogy miért kellett volna ez alkalommal még másik két bikát is feláldozni.. és a mózesi törvény ilyen alkalommal két bika feláldozását Írja elő /Num. A kifejezés ugyanis éppen olyan mennyiségű lisztet jelöl. Anna és a gyermek esetében ugyanis nem volt semmi- féle bűn.

A mondatot azért nehéz egyből megérteni. hogy mivel magyarázható a pre- pozíció hiánya itt.ok. hogy elkülönítse az alapinför- !nációt a főinformációtól. A fő- Információ pedig a z . de jelent ®apródot“ és ®inast" is abban az értelemben. hogy a gyermek még kicsiny volt. a 061 itt helyileg van megjelölve mint 0 1‫■״ ל‬H VT-‫״‬ ‫ בית‬. hogy valaki egy élethivatást elsajátít. A héberben a ki — na Íny ség jelölésére a ‫ ״‬fb. Nemcsak azt az *létszakaszt jelzi mely a tanithatóság szempontjából a legked- vnzőbb. 139 ‫ ״‬Hifii törzsforma pádig Anna személyének jelentőségét emeli 111 hangsúly ózva. mert a nominális mondatnak mind a két tagjában ugyanaz a ‫" נער ״‬ gyük fordul elő: első tagként névelős formában. hogy neki köszöhetű a gyermek célbaérke zése. a ‫ " |?ר ״‬vi- «!r. aoviciussá válik. második tagként pauzái formában. Éppen azért hozza őt anyja a tomplomba. Itt nem az a kérdés.ont soha. hogy a ‫" ״‬UJJ ■"-nak kettős jelentése van. és éppen a prepozíció hiánya jelzi. A kifejezés helyes értelmét akkor találjuk meg. Hiszen már tudjuk. A kifejezés értelmét a hagyományos fordítások úgy adják vissza. A mi esetünkben éppen ‫ *י‬a szituáció rögzittetik midőn a már taníthatóvá vált gyér- 11»!k papjelöltté. . Éppen azzal.váltás ad feleletet arra is. hogy Anna és gyermeke.j2 " szó használtatok. hogyha tudjuk. a . hogy leendő' élethivatását ott magasabb szinten nujátithassa el. ‫והנער נער‬ ‫ י‬nominális mondat egy lényeges szitué- olóra figyelmeztet. hogy a templomba ki érkezett meg. Ennek viszont ellene moacj egy nyelvi és egy logikai érv. hogy itt már a templom a cent‫״‬ >11111 ahonnan a megérkezés eseménye szemlélve van. Ez a láncszem m'ra a kérdésre ad választ. Éppen ez a szemlé- 1*1 (. Logikailag pedig fölösleges információt jelentene nimák a közlése. hogy hova érkéz‫״‬ (. hogy a templomba ki érkezett. hogy Sámuelt éppen a B ‫ ■ נער‬életszakasz megkezdésekor vitték a templomba és ennek az életszakasznak a kezdetén /kb 6 év/ még minden gyerek kiesi. hogy gyermek kicsi volt. hanem az. Ezzel az uj szituációval zárul Anna anyai kötelezettségé.

A Qal törzsforma pedig a bikára irányítja a figyelmet. Nagyon fontos eu-en az összefüggésben az. Az ige személyja léből nem tudjuk pontosan meghatározni. hogy annak csúcsára a gyülekezet kerül és a gyermek bemutatása úgy ábrázoltatik mint egy olyan ünnepélyes kultuszi cselekmény. 1*(0 25 ‫־‬/ 5‫נעד אל־?לי‬. A ‫״‬ ‫^טואת־הפר‬ ‫ ״‬láncszem az áldozati állat laölé- sét jelzi‫ ״‬A ‫ ״‬BTá■' gyök azt jelenti." A többesszámá igeformák megjelenése mutatja. A főinformácié éppen az.‫־ן‬5 "Áldozták a bikát. személyileg pedig Izrael kultusz! közösségében futnak tovább a kultuszi rendnek megfele- lően. hogy kollektív kultuszi cselekménykép- pen maga a kultuszi közösség vezeti a fiút Élihez. Az uj időszféra tehát az istentisztelet ideje- ként van itt megadva melyen belül éppen a fogadalmi áldozat bemutatására kerül sor.‫־»ל‬1‫ישהטו אודלפד ■דביאו אר‬. mely már az egész gyülekezet ügye. hogy a követ- ^θζ° láncszemben a ** KIS! ** gyök többesszámu Hifii törzsformában fordul elő. A kéttépye- zős viszonyrendszerbe a ‫״‬ "1‫ " . . hogy az áldozatbemuta- táanak azt a mozzanatát kell megérteni. hogy az esemé- nyak itt már helyileg a templomban. a fogadalmi áldozat bemuta- tására került sor. aztán bemutatták a fiút Élinek.levágni”. hogy kik vettek részt az áldozat bemutatásánál. így a cselekvő-cselekvés viszonyában a kollektív cselekvőre: Izráel ktaítuszi közösségére kerül a fő hangsúly. De a hely és a szemléletváltás éppen arra utal. hogy ‘. A jiqtol aspaktusforma arra utal. hogy a bika levágására. így a mondat értelme az. hogy az elbeszé- lés az elemző szemléletmódról az összegző szemléletmódra tér át. és ezt követi majd a fogadalmi jel felmutatása. Ez által az információ hierarchiája úgy van felépítve.ל|ע‬és ‫ "|עלי ״‬csak a prepozíciók által vannak bekapcsolva‫׳‬. melyben a bikát levág- ják és az egész kultuszi közösség figyelme az áldozatbemutatás- ra öszpontosul.

a második tagja: pedig egy megszólítási forma. Az első: taggal a beszélő Önmagára bivja fel a figyelmet. hanem magából a nominá- lis mondat szerkezetéből is megérthető ez a funkció. " láncszem Anna szavait vezeti be . hogy én vagyok az az asszony. A kifejezésnek ezt a funkcióját nemcsak az előfordulási helyek értelme igazolja. Erre a rendki- vülinek számító eseményre éppen azért kerül sor. ahol valaki önmagára kívánja fel- bivni az általa megszólított személy figyelmét. bogy amiről szó lesz." A ‫ותאמר ״‬. 1A 1 26. hogy. A nominá- lis mondat első tagja ugyanis a " " szuffigáit prepozíció.Π Κ ‫ « ?י‬között az a különbség.הדה‬ "Ekkor Anna igy szólt. . hogy a ‫ “ " ב* אללי ״‬e- szólitottként mindig Istenre vonatkozik. akinek nézeteltérése volt veled itt annak idején az imádkozás- sál kapcsolatosan. . hogy a beszédpart- n e m e k jelzést adjon arról./ ‫«־והאפר' ב* אדני הי ננוילל אדני אני ה א|־ד‬ :‫הנצבת ע?כה ?זה ל ה ת פי ל אל־. A kifejezésnek az a funkciója. A ‫ " ״בי אד?י‬és a ‫ י־‬. és ezt a megszólítottnak tudomásul kell vennie. fejezi ki.‫ ׳‬és nagyon fi- gyelenrreméltó ennek a láncszemnek az eseménysorban elfoglalt helyzete. a ‫ " בי אללי ״‬pedig az emberre. hogy a beszélő valami fontos dől- got kiváa mondani. To tanúsíthatod. vagy vele szemben a maga igazéra kíván hivatkozni. Fontos dolgot kívánok mondani Uram. az legszorosabban összefügg a beszélő személyével. A szerkezet azt. Az a feltűnő. hogy a kollektívnek tekintett események között egy egyéninek tekintett esemény is említésre kerül. A ‫״‬ .?‫בי אל‬ ‫ ״‬kifeje zés éppúgy mint a ‫״‬ ‫בי אללי‬ ‫״‬ olyan esetekben fordul elő.Anna szavaiból a gyülekezet előtt világossá váljon ennek a gyermek- bemutatásnak rendkívüli jellege. a második taggal pe- dig megszólítja a beszédpartnerét. hogy alőtte ia és utána is többesszámú láncszemet találunk® Mindez az elbeszélés szempontjából azt jelenti.

hogy te az. Est teszi egyértelművé a következő nominális mondat is.» lehetőséget nyújt a megszólítottnak arra. hogy vagy már eddigi. személy iségének élettapasztalatára abban az ér- telemben lehet hivatkozni. ■ve 1031 kapcsolatos‫־‬/ A ‫״‬ ‫ " ה' נפעןד אדני‬szintén nominális mondat. A hosszú nominális mondat egy szituációt jelöl. Ezt a szituációt helyesen csak a mondat magjából kiindulva érthetjük meg. akkor pusztuljak el. hogy itt egy lerövidített esküformával van dolgunk. A ‫״‬ ‫ }פש[י‬TI " hordozza. 1Λ2 ‫״‬ /" ‫ =״ ד‬bennem van az.Π . hogy a participiumi esemény értelmét he- lyesea értsük mag. Δ mondat magja a Nifal törzsiormában megjelenő nőnemű participiumi forma. melyben a beszélő megesküszik a hallgató életére. A hagyományos fordítások és szótárak is úgy értelmezik ezt. van tanúként megidézve. 113‫" צבת‬ Ahhoz viszont. hogyha nsm mondok igazat. hogy Éli maga személyesen tanúsíthatja Anna mondanivalójá- nak igazát. hanem éppen annak az életét teszi koc- kára akinek bizonyítani akar valamit» Ha viszont a a TI * kifejezést a-megszólított sze™ mélyiség élettapasztalataként értelmezzük egészen más megoldás adódik. az ő személy is ég-ónak /" '*/ a léte /" ΓΡ1Τ "/ kerül eailitésro. Ilyen értelemben viszont a hallgató é~~ létére. az infór- máció lényegét. A beszélő ugyanis csak a saját szerettei vagy a maga életére esküdözfaat abban az értelemben.:: ■Ezt látszik igazolni az a tény is. hiszen a beszélő ezzel nem vállal semmi kockázatot. előbb szólni kall néhány szót a ‫ " ! צב ״‬gyök . és az ‫״‬ ‫אדני‬ ‫״‬ ebből is megszólítási forma. Egy állítás hitelességének a megerősítése végett egy idegen életére. anyám. vagy ne éljen tovább apám. A hallgató életére való esküvés azonban nem illik be- le az eskü logikájába. vagy majd essut&ái élettapasztalatából győződhessen meg & beszélő igazáról« Jelen esetünkben Éli mait«» idejű élettapasztalata van tanúként megidézve abban aa értelem*· ben. vagy a gyermekem. hogy az előfordulási helyek bizonysága szerint a kifejezés bizonyos kijelentések hitelességének megerősítésére szolgál. A kifejezésben a megszólított "saját élete". igazságról saját életta- pas^talatod alapján meggyősaSdhefcaz» Ilyenkor tehát a megásó- litott élettapasztalata. Ebben az érte‫״‬ lemben a H jj'P’SJ .esküdni nevetséges dolog.

vagy jövőbeli lehetőségére utal. hogy ő egy ilyen úgy van. hanem a történés! és személyi kapcsolatok pillanatnyi helyzetét is. hogy valami úgy van vagy asm úgy van. amelyből világossá válik. Ezt azért kell tudni. Az "‫" ע מ ל‬ gyökhöz kapcsolja a függőleges testhelyzettel és a mozdulatlan- sággal kapcsolatos dolgokat. úgy van-e vagy nincs úgy. Az ‫ "עסי ״‬prepozíció ebbe a viszonyrendszerbe Éli szemé- lyét partnerként kapcsolja be. . hogy a vitára.'állni" és ‫״‬állítani" fogalmak azáltal függenek össze. Az "állni" alapfogalom által három kü- lönböző dolgot tudunk kifejezni. mely Annát ellentétes állásfoglalásra késztette /cselekvő/‫־‬ A " " prepozíció a 11 ” 5 " mutatószóval együtt!jelziy hogy a különböző állásfoglalásra itt»templomija« került sor. Nemcsak a függőleges testhely‫״‬ zettel és a mozdulatlansággal kapcsolatos dolgokat tudjuk e fogalommal kifejezni.‫ * “צ‬gyök jel- zi. vagy a nézeteltérésre az imád- . másik esetben pedig a dinami- kus oldalát szemléljük. hogy vala- mi érvényes-e vagy sem. A " Síp" a dolgok vagy kapcsolatok pillanatnyi állására. A taé~ berben viszont más szempontok szerint kapcsolódnak a fogalmak a gyökhöz mint a mi nyelvünkben. A " " ugyanis "állni"-t és "állitani"-t jelent és az ‫־״" יעמד ״‬nak és a " ‫~" קום‬nak a szinonimája. vagy nem úgy van kérdésben cselekvőként és szenvedőként is részt vett. A héber gon- dolkodási és jelentéstani rendszer viszont ezt a három dolgot élesen szétválasztja egymástól. Nálunk az . hogy Annának kivel volt vitájas ki az aki vele kapcsolatban. hogy ugyanannak a cselekvés‫״‬ nek az egyik esetben a statikus. és kiilön-külön gyökhöz kapcsol- va külön fogalomként és jelentéstani egységként kezeli. 11*3 - által jelzett fogalomról és ezzel kapcsolatosan a hébar szi- nonim fogalmakról 1 9 . hogy még az esetleges jelentésátfedé- sete esetében &8 világos !egyes. hogy melyik oldalról kell a jelentésátfedést megközelíteni‫־‬ A ‫ " וצב ״‬gyök tehát az "állni" jelentés mögött azt hordozza. mint szenvedővel kapcsolatban olyat állított. A Nifal pár- tioipiuei forma pedig Annára vonatkozóan azt fejezi ki. sőt bizonyos lehetőségeket is éráé‫״‬ keltetni tudunk e fogalom által abban az értelemben. A vita- tott kérdésekben való állásfoglalást pádig a í! ‫כ‬. A ‫ " ל ״‬prepozíció pedig a ‫ " הת©לל ״‬infinitivusi forma előtt éppen arra utal.

hogy Anna részeg. miután már Annával beszélt és az Ó álláspontját is meghall gáttá. És teljesítette Isten kiváneá- gomat.אה־שאלתי אשר שאלתי מעכן‬: "Én akkor az Istenre bíztam. s melyhez mondanivalója is kapcsolódik. Meg kell itt jegyezni. hogy mondanivalójának igazát Éli maga tanúsíthatja majd.יהוד‬5‫אל־ה‬ ‫'. és csak azután változtatott vélemé- nyén. hogy nem a részinformációk vala‫״‬ melyike dönti azt el. kozáasal kapcsolatban került sor. . A másodikban azt. mellyel az Ő hűségéről kivántam megbizonyosodni. ‫ ה‬.‫אני הא״צד‬ = én vagyok az az asszony aki Beszédének kezdetén tehát Anna három fontos tudnivalót közöli az első nominális mondatban azt. hogy a szituációt idöileg hol kell elhe- lyezni.hogy igei mondatunkat az . És a harmadikban azt a szituációt ele- veniti fel mellyel kapcsolatban Éli tanúja lehet. hogy e- zek együttesen egy múltbeli szituációról pontos és félreértbe- tétlen tudósítást adnak. hogy az iraádko- zásx’a vonatkoztatva a kérdés lényegére utal. Uogy lehet-e Jahwéhoz /" ‫" ·אל־יהוה‬/ így imádkozni vagy sem. melyben Éli az imádság formai hiányosságait látva úgy foglalt állást először. hogy ehhez a gyermekhez jogom van-e. a?/‫״‬ 7*‫ לי‬. arra. hogy fontos dolgot a- kar mondani.Ez a múltbeli szituáció azért van a jelenben felelevenítve hogy vele szemben a mostani szituáció kaphasson hangsúlyt! ". Sz az összin- formáció együttesen arra a múltbeli szituációra utal. Ez arra utal. vagy sem..‫ער הזה הת?ללתי דתן." Az első igei mondat kapcsolójel nélkül illeszkedik az előző nominális mondathoz.. hansm az információk összessége éppen azáltal. Anna további szavait ugyanis csak a jelenlegi és a múltbeli szituáció összefüggéséből lehet megérteni. Az * ‫ " אל‬prepozíció jabwe neve előtt ezt még tovább pontosítja az által.

Az ■ ‫ ■׳. de hajlandó egy döntést mástól is elfogadni /szenvedő/. A " |D “ arra utal. hogy Anna kérdésére maga Jatawe adott vélaszts Kérdésemet nekem Jahwe válaazolta meg /* . Az ‫״‬ \‫ הת?!לר‬. hanem a * ‫ד‬£?‫ *" מ‬Az összetett prepozioió itt is megőrzi eredeti kettős funkcióját. A mi esetünkben Anna személye úgy van kiemelve. hogy Anna döntése erre a gyermekre vonatkozott. . hogy az előző szituációval kapcsolatban az lesz‫׳‬hangsúlyossá. hogy az ige a fő információ és azon belül is a személyi rész. hogy ennek az eseménynek a tartalma ahhoz az eseménysor- hoz tartozik. A qátal as- pektusforma által ez az esemény gondolkodási támpontként van megjelölve.‫אל־הנער הזך‬ ‫ י‬mondatban a Hitpaél törzsi■ orma jelzi. az " DP " pedig arra. hogy ő a gyermek ügyében Istenre bizta a döntést. hogy a H 3‫ ■ תן‬ige csak alapinformációként szerepel. hogy a ■ ‫לל‬£ " gyök a döntéshozatal fogalmát hordozza. hogy . A következő igei mondat mér láncszemként kapcsolódik ebhez az eseményhez. A jelen szituációból korábbi problémájára Anna úgy utal vissza. Azt már említettük. A hangsúly azon van. hogy Isten értelmét látlja-e szolgálóleánya szorult helyzetének.‫לי‬ ‫ ®אלת‬ΓΤνΤ ■/. Ezzel a formával Anna mint beszélő arra utal. a Hitpaél törzsiormában pedig a személy úgy kap hangsúlyt mint a résztvevő akinek egy döntéssel kapcsolat- bán megvan a maga véleménye /cselekvő/. amely & két szituáció között történt. Fogadalmával ugyanis Anna arra a kérdésre/■ ‫"&ז^ר*ה‬/ akart feleletet kapni. Anna kérdésének további pontosítását az ■ ISSPÖ ‫ ש ר &זאלתי‬$ ■ jelzi. azt id ő ile g a m últbeli szituációhoz kötődve k e ll megérteni. Az * :‫אשר שאלתי מעט‬ * kiegészítésben sem az ige az állítmány! rész. ‫דתן יהוד‬ * mondatban viszont a Qal igetörzs jelzi.אל‬prepozíció ebbe a viszonyrendszerbe a jelen szituációba bemutatott gyermeket /* “mj *1ΜΓΤ "/ úgy kap- csolja be. hogy Anna Istentől kérdezett valamit. 1k5 - előző szitu á ció v a l párhuzamosan k e ll megártani mintha azután egy kettőspont állana« Amiről i t t az ig e i mondatban szó la sz . hogy ő annak idején kész volt egy döntést elfogadni. A « ‫ את־סזאלתי‬b .

‫שתהו שם ליהוד‬:‫־‬/ . E rendkívüli eseményeket hallva leborultak az Isten előtte‫״‬ Áss első igei mondatban a qátal aspektusforma arra. 2 8 . A személyes név- máé ugyanis Anna cselekedetét Isten cselekedetével állítja pár- buzamba. hogyha Isten cselekedetét meg akarjuk érteni./ ‫וה כל־דדטים יאשר‬1‫«־וגם אנכי השאלתהו' ליל‬ :1. hogy a gyermek végérvényesen az Űré legyen. hogy ez az esemény is gondolkodási támpontként értendő. A mi nyelvünkben a személyes névmással a személyt hangsúlyozzuk. utal. A mondat elején a * ‫ אנכי‬ej[ ”-nak különleges funkciója van. és azért van Anna csele- kedete qátal aspektus!ormáml jelölve. Ez a szembesítés lehet ellentétes vagy megegyező éa a ‫ ״‬Cl " a szembesítésnek . 1Λ6 magával Istennel kapcsolatban kérdezett valamit. hiszen kezdettől fogva az Urnák volt szánva. Anna tehát Istentől kívánt Istenre vonatkozó feleletet kapni.az & funkciója.‫היה־ הוא שאיל ליהוד‬ "Most tehát én is kinyilvánítom kívánságomat. Anna beszédében azért van Isten cselekedete j i q f c o l aspektus!ormával jelölve. bogy a gyülekezet Anna problémájából kiindulva értse meg az Isten cselekedetének je- lentőségét. Anna 8zárná- ra ugyanis az volt a fő kérdés. a gyülekezet az Isten cselekedetét próbálja megérteni. hogy szemé- lyek magatartását szembesítse egymással. bogy a hallgatóság. a héberben viszont. hogy hogyan is áll Istennel / ‫״מינגד ״‬/ az ő partneri kapcsolata.

a kérdezésről vagy pedig a kérésről azt mindig a konkrét sző- vagkörnyezét dönti el. Ezzel Anna azt fejezi ki. hogy a gyermek Istenhez />« . hogy Anna. hogy azt az időczférát is megadja /jelen és jövendő/ melyre Anna kívánság«.‫“ ליהוד‬/ tartozzon« A * ‫ * כל׳ידדמים‬időmeghatározás úgy egészíti ki Anna kívánságát.‫ "הוא שאיל ליהוד‬nominális mondatban a "‫ ״הוא‬mutató névmás a ‫" נל" ״‬-ra utal aki élethivatását a templomban most kezdi tanulni . vonatkozik. A 11 .‫ ״‬gyök háromtényazős igeként Hifii törzsformában mint főinformáoió jelenik meg. mint Istennek szentelt nazir« Ebben az összefüggésben az *‫י‬ ■ ‫היה‬ . Erről azért fontos a gyülekezet előtt R:6ót ejteni. hanem Anna döntése is. ebbe a hármas viszonyrendszerbe Isten személyét negyedik külső ténye- Kőként úgy kapcsolja be. A' “ ‫ " ל‬prepozioió. hanem alapjelantése egy kívánság kifejezésre juttatása. mostani tisalakedats a szavetság rendje szerint teljes összhangban áll isten cselekedetével. hogy előttük is világos legyen.“ egy olyan kiagé- «Kitésnek számit.‫השאלתהו ליהוד‬ " kifejezésben a ‫שאל ״‬. A gyök itt alapjalantósónek megfelelően nzt jelenti. hogy a jelenlegi ünnepélyes gyermekfoemutatást a gyülekezetnek ‫(״‬jy kell szemlélnie. A “ . mondat óléti azt email ki. hogy “kívánni‫ «״‬A Hifii törzsforma Annát cselek- vőként emeli ki aki a kívánságot juttatja kifejezésre. hogy mostantól kezdve a gyermek már vég- érvényesen az Istenhez tartozik. amely az előbbi időmeghatározást még a múlt Jdössfórával is kiegészíti. mint akire Anna kívánsága vonatkozik. hogy kijelöli. hanem a ®ultra is amely már megtörtént /" ~‫" אשר ד!י‬/. A felajánlás nemcsak a jelen és Jövendő időszférára vonatkozik. Hogy a kíván- «ág kifejezésre juttatásának melyik formájáról van szó. hogy a héberben a ‫ " שאל ״‬gyök nőm teljesen a mi fogalmaink szerint jelenti a "megkérdezós“-t. hogy nemcsak Isten ‫״‬isnlekedate gyökerezik a múltba.éppen megegyező jellegére utal? " ‫=" גם אנכי‬Kakkor hát én is"* Ez a szerkezet 8. Már említettük. ami kérés. vagy kérdezés formájában is megjelenhet. az igei ezuffixum pedig harmadik tényezőként úgy jelöli a gyermeket. hogy Annának mi a ki- vánsága a gyermekkel kapcsolatban? a z .

hogy a “ C ® " az ige és a prepozíciós »év közé van ékelve. A Hitpaél törzsformában itt is a személyjel kap hangsúlyt. A “ 1 ‫ ליהודי‬c ® ‫דקוחחי‬ " kifejezésben a töfabesszámu i~ geforma jelzi. hogy Anna beszéde után ismét a gyülekezet együ't- tes cselekedete van bemutatva. ‫® ם ״‬ ot hogyan értelmezzük^ különböző magyarázási lehetőségek adódnak® A héberben a a E ® "-mai utalhatunk helyre. A mi szövegösszefüggésünkből az eddig világos. hanem kezdettől fogva is az Urnák van szántéivá« Ebből a szituációból érthiető meg a mostani kultikus cselekménynek a ja- lentősége.a ‫ ״ שאל ״‬gyök álltai a i^al passzív partiolpiumi forma annak a kívánságnak a tárgyaként mutatja be a gyermekát.3 . Ha viszont &.ΙΙΠΓΙ®*] ‫ ״‬teljes forma he- lyett itt a 1 ‫״‬ΠΓ11®']1 " rövldebb formát találjuk. hogy az arra utal amivel kapcsolatban a gyülekezet tiszteletet adott. Ez az értelem jól beleillik a szövegösszefüggésbe. A " . ak- kor vonatkozhat a " C ® " Anna beszédére. Attól függő- 80. és nemcsak a jövőre néz·· ve. Ezzel a figyelem a gyülekezet magatartására van irányítva. jelen esetünk- ben a gyülekezet. hogy az eddigi viiszonyrendszer megértés énéi fontos szerepet kap az a vonatkozási pont is amit a *‫ ״‬E ® H jelöl. Csak az nem világos. hisz itt egy rendkívüli tiszteletadásról van szó.. hogy a gyermek nemcsak most. Ez a jelenség arra utal. hogy δ Jahwó- hoz tartozzon /" ‫" ליהוה‬/. 1 1 5 0 ‫־‬/. hogy mivel kapcsolatban került sor a tiszteletadásra. A nominális mondatban tehát a gyér‫·״‬ mek úgy van beiuuItatva. mely Istennek /" ‫" לייהוד‬/ ad tiszteletet. ügyre vagy dologra is. hogy 3. Az általános kul- tuszi gyakorlat szserint a kultusz! események elején és végén . A ‫״‬ ‫?ל־דזימים אסר היה‬ “-val kapcsolatban ez a szituáció azt jelöli. feltűnő. és ebből kiindulva érthető meg helyesen Isten tetté- nek jelentősége i. A " ΠίΤιίΙ' = mag- hajlani" Hitpaél törzsformában itt is a tiszteletadást fejezi ki úgy ahogy azt !már elmagyaráztuk /vö.-ót akként értelmezzük. hogy a tiszteletadás helyileg a templomban tör— téntg időileg pedig az istentisztelet ideje alatt. Ez a magatartás mint jfőinformáció azonban csak a ■ C ® K mutatőszó segítségével váliJk érthetővé. E ® . mint már Istennek szentelt nazir. Anna szavai· után újra visszakapcsolódunk a foeseménysor- hoz. időre. így a gyülekezet mos- tani tiszteletadása a beszéd hatására megnyilvánuló tisztelet·- adásnak is "felfogható.

" Itt fejeződik be a prózai szöveg és kezdődik a vers.1*49 - van. a tiszteletadás helye éppúgy. hogy a gyű- lefcezatnek élő és cselekvő Istene von. hogy a legmegfelelőbb pillanatban adott tisz- leletet az Urnák. A mi esetünk- bon a l! EX’ " éppen arra utal.‫תקךניביד‬5 ‫ך‬ ‫ י בי‬1‫ר ה ב פ י' ע ל ־ א‬ ‫בישמחרד בישועתךנ‬ “Majd pedig Anna tett hitvallást eképpens Most már együtt örül a szivem az Úrral Most már tekintélyem lett általa. A köl- l. hiszen maga a kultusz! cselekmény jellege is kiválthatja azt.öi szöveg úgy van bekapcsolva az eseménysorba. ahogy a találkozás elején és végén van a meghatározott helye a köszönésnek az általános em~ bari gyakorlatban‫ ״‬üz azonban nem jelenti azt. ahol az a kultusz! rend szerint nem volt előre be- programozva‫ ־‬A gyermekbemutatás és Annának ehhez fűződő magya- x-ázata a gyülekezet figyelmét Istenre irányítja és a kettő e- gyütt a gyülekezettel éppen azt akarta megértetni. hogy a két . Most már szóhoz juthatok a 1 !éhségeimmé 1 szemben Hiszen szabaditásodnak örvendezek.‫וד‬.‫ץ‬ ‫ ■והתפלל חנהותאמד‬2 ‫י'״הןח‬3‫?לץ ל‬ *. hogy közben egy rendkívüli tiszteletadásra ne kerülhetne sor. hogy a kultusz! események meneté- ben a tiszteletadásra helyileg és időileg éppen ott /" C5£? "/ került sor. A kultusz! eseményeknek ezen a csúcsán / ‫ ״‬EK’ ”/ a látottakra és hallottakra a gyülekezet akként reagált. I .

Ezt a költői szöveget a továbbiakban a hagyoraányoknak megfelelően Anna énekének fogjuk nevezni. költői szövegnek a kultikus jellegére utal./. a aiásodik pedig arra./. Ha pedig α π - na személyével kapcsolatban jelent meg a gyök. hogy Anna mint cselekvő a saját véleményével most úgy áll a gyülekezet elé. Anna énekének fő szerkezetére az a jellemző.v2 7 / ‫״‬/. hogy a Hitpaél formában jelzett döntéshozatal itt Anna saját véleménye felől szemléltetik. mert eddig a ‫ " פלל ״‬gyök Hitpaél formája minden esetben prepoziciós kapcso lattal együtt jelent meg: ‫” עלאהוה ״‬/ΐο. A “ ‫ " ותאמר‬mint következő láncszem már Anna hitvallá■‫״‬ sának tartalmi részére irányítja a figyelmet / Qal törzsformai/ Ez a tartalmi rész már költői formában jelenik meg.v. hogy szenvedőként más véleményt is kész meghallgatni. Anna személyének e túlhangsúlyozása által kapja meg a döntéshozatal a maga hitvallás jellegét. Most viszont ezek a faktorok elmaradnak és Anna személye kerül névszerint említésre. 20/ ‫״ אל־יהוה ״‬. hogy kivel kapcsolatos a döntés /" ‫״ !נער‬/. A " Πΐ” ‫ " ותתפלל‬láncszemre az a jellemző. de előbb a saját véleményének kíván hangot adni. hogy Anna hit- vallását az eddigi eseménysor összefüggésében kell megérteni. fiz a jelenség arra fi- gye Ímeztét. hogy a prepozíció által bekapcsolt faktor az egyik esetben arra u- talt. hogy öt egymástól formai szempontból jól elkülöníthető egységre tago- lódik: . hogy kinek a döntését hajlandó Anna elfogadni /" ΠΤΓ "/ a másik esetben pedig arra./. hogy a ‫ ״׳תתפלל ״‬főinformáció itt másként értendő mint az előbbiekben. ‫״ לפני ידוה ״‬ /12. Ott ugyanis a főinformáció más alapinfor- !nációkra vonatkozott. akkor pedig csak az igei szomélyjel utalt Annára.utolsó láncszem közül az első már ennek a. hogy benne a Hitpaél forma főinformációként prepoziciós kapcsolat nélkül jelenik meg és alapinformációként Anna neve is említésre kerül A prepozíció nélküli kapcsolat azért feltűnő. Ez viszont azt jelenti.v. Anna személyével kapcsolatban a korábbi esetekben az információs hierarchia úgy volt felépítve. ‫״ אל־־דנר ״‬. Ebben a láncszemben tehát arról van szó.ν.

X‫־‬ A qátal aspektusformás egység / l.v./
2‫־‬ A nominális egység / 2 -3 ‫־‬v ‫־‬/
3‫־‬ Az újabb qátal-f 0rmá3 egység / 3 <‫נ‬-‫« צ‬v./
4, A partioipiumi egység /6-8a‫״‬v ‫״‬/
5» A jxqíol-formás egység /8b-lo‫־‬v ‫״‬/
A fő szerkezetnek ebben a felépítésében mér a gondolat-
menet is tükröződik! a qátal-formás egység utal arra, hogy az
itt említett eseményeket gondolkodási támpontokként kell telein-
tani a korábbi eseménysorral kapcsolatban és ezek az összefog-
laló gondolkodási támpontok segítenek majd a nominális egység
megértésében is« χ nominális egység olyan állandó szituációkat
jelöl, amelyek dogmatikai alapigazságként tekinthetők« Az újabb
qátal-formás egység azokat a további eseményeket jelzi, amelyek
szintén gondolkodási támpontoknak tekintendők részben a nomi-
nális egységben közölt szituációk jobb megértéséhez, részben
a következő párticipiumí egységre vonatkozóan«. A participiumi
egység azt emeli ki, hogy kinek a személyével kapcsolatban
kell az eseményeket megérteni« Végül a jiqtol aspektusformás
egység olyan eseményeket közöl, melyek as eddigiek alapján vál-
nak érthetővé«
Az egyes egységeken belül a szerkezeti hasonlóság és kü-
lönbözőség s e g ít abban, hogy az egység ta g ja i között eligazod -
junk. A szerk ezeti hasonlóság mindig gondolati párhuzamra u ta l,
és olyan eseményeket vagy szitu ációk at j e l ö l , melyek hasonló
módon érte Ímezendők. A szerk ezeti különbözőség az információ—
nak azokat a vonatkozási p o n tja it j e l ö l i , amelyekre nézve a
közölt gondolati párhuzamok érvényesek. A párhuzamos gondolko-
dási módban a gondolatok továbbfutása a z á lta l v a ló su l meg,
hogy a gondolatsor vonatkozási pontról vonatkozási pontra ha-
lad e lő r e .
A q á ta l aspektusformás egységen b elü l a sz erk ezeti hason-
lóság abban jelen tk ezik , hogy az egység három e ls ő tagjában
az " ‫ לכי‬7‫י רמה מדני» "על‬i s a ‫ ״ רהב פי' ״‬sz er k e z e ti szempont-
bői te lje s e n azonos. Mindhárom esetben a beszélőnek egy t e s t —
része van megnevezve / ‫ לבי' ״‬, ‫ קן־ני‬, ‫" פי‬/ a£y Qal tö rzs-
formás egyes szám harmadik személyü c sele k v é sse l kapcsolato-
san, mely a j e l z e t t testrészre vonatkozik /" ‫ עלץ‬, ‫ רמה‬és ‫" רהב‬/

1‫ צ‬2

Ennek a szerkezetnek a segítségével képes a beszélő jelezni
azt, hogy önmagéra kívülről tekint, és arra utalni, hogy mi
történik benne. Olyan változásokat képes bemutatni, melyek sa-
ját személyiségében mennek végbe. A testrészek megszemélyesi-
tésével egy ilyen szerkezeten belül természetesen nemcsak ön-
magáról, hanem másokról is szólhat a beszélő indirekt módon.
Ez a s z e rk e z e t a z o n b a n m in d e n e s e t b e n o ly an b e lső esem ényeket
je lö l, a m ely ek a s z e m é ly is é g b e n m ennek v é g b e . A ttó l függően,
hogy ezekben a sz e rk e z etek b e n az ig e m ily e n tö rzsfo rm áb an á ll
a szerk ezet h o rd o z ta i n f o r m á c i ó b a n más és m ás l e h e t a f ő i n f o r ™
tsá ció ‫״‬
A wi e se tü n k b e n a Q al tö rz s fo rm á k a r r a u taln a k , hogy a
sz e m é ly is é g m e g n e v e z e tt f a k t o r a i / « ‫ ל בי‬, ‫ק ך־ני‬ , ,B ‫״‬/ hordoz-
zák a fő in fo rm á c ió t, ás ig y a r r ó l v a n s z ó a iin d h éro ia e s e t b e n ,
hogy A n n a s z e m é l y i s é g é b e n h o l t ö r t é n t v á l t o z á s .
Az. -> ‫יהןה‬2 '‫י‬3 ‫עלץל‬ ‫ ״‬tagban a ‫ ״ לפי ״‬a beszélő Anna
akarati és ért®Imi tevékenységét jelzi‫ ־‬A: *.;·‫לב‬.
'" nemcsak test‫׳‬
»
részként jelöli a szivet, feamua jelöli & hozzá kapcsolódé é~
letmegnyilvánulásokat is.. Tudni kall azonban, hogy a héberben
a ssiv nem az érzelmi tevékenységek központjának számit mint
nálunk, hanem az akarati és értelmi tevékenységek centruma»
A z ‫ י' עלץ *־‬gyök az örömmegnyllvánul&snak.egy speciális fajtá-
Ját jelöli« Áss előfordulási helyek azt mutatják, hogy «.»
a * gyök ott és. akkor basznál tátik. amikor vagy az igazak
örülnek annak, hogy Isten a gonoszokon végrehajtja áss igassá-*
goe Ítéletet, ..vagy .podig‫׳‬a :‫־‬.,gonoszok‫׳‬örülnek azon, hogy az igaz
szorongatott helyzetbe.került. Az ‫·· עלץ ״‬,» gyök tehát agy szó-
í.idáris. '8rö»megey.lXV&»i}lá!j't■ ,,jelöl pozitív, és '·negatív etikai
értelekben ·is» 1 K S * prepozíció arra utal, hogy kivel /" ψ °/
és aSlyent .;ügyben / 3 ‫“ פ‬/ szolidáris ez az. öröneaegnyilváaulás.,
Anna akarati és értelmi tevékenységében tehát ogy olyan váltó-
zás állott bes hogy S most már tudatosan képéé' együttörülni
Istenné 1«
‫יהוף‬3 ‫ קך־ני‬.‫דמד‬ <* tagban a a ‫קרעי‬ * a beszélő
Anna é l e t e r e j é t és tekintélyét j e l z i . A *. ‫ * קךן‬nemcsak, á l l a t i ,
te stré sz k é n t je lö li a sz a rv a t, hanem j e l z i a z eh h ez k a p c so ló d ó
éls.tmaghyilvánulásokat i s . A " s z a r v " mint a; támadás és a védő-
kezéa eszköze v á l t a héberben az é le te rő és a te k in té ly sz ita -

15 ■J

bólumává.
A ‫ " ח ס ״‬gyök a rendkívüli kiemelkedés fogalmát hordoz-
vn és a " 5" prepozíció arra utal, ki által ós kinek a segít-
,
‫־‬légével jön ez létre. Anna életerejében és tekintélyében egy
olyan változás ment tehát végbe, hogy Isten által 0 rendkívüli
életerőhöz ós tekintélyhez jutott»
A " Ί"‫״‬ ‫ רהב פי'יעל־״‬tagban a ‫ ״ פי' ״‬a beszélő A
gondolatkazlő tevékenységét jelzi. A ‫ ה ״‬£■" nemcsak testrész--
ként jelenti a szájat, hanem a testrészhez kapcsolódó élette-
vékenyaéget is jelzi ós ilyen értelemben tekintendő a gondolat-
közlés centrumának. A " ‫ך־הב‬:" gyök ugyanazt jelzi horizontén-
:ián mint amit a ‫ " רום ״‬vertikálisan. A beszűkült és kilátás-
tálán helyzettel szemben jelzi a horizontális távlat megnyilá-
.-!át. Az 11‫ על ״‬prepozíció arra utal, mire vonatkozóan ós kivel
,
‫־‬izemben nyílik ez a perspektíva. Anna gondolatközlésében tehát
ogy olyan változás állott be, hogy előtte uj perspektíva nyílt
éa igy most már szóhoz juthatott ellenségeivel szemben.
A qátal-fOrinás egységnek, ezek a tagjai speciális lelépi‫״‬
tóa ük által nemcsak az eseménysortól különböznek, hanem az egy-
aég negyedik tagjától is. Ez azt jelenti, hogy ezeket a tago-
kát az eseménysorból ínint 6130 vonatkozási pontból kiindulva
ο negyedik tagra vonatkozóan kell megérteni. A negyedik tag
­·
‫ו‬.‫״‬.érkézétéré nézve abban különbözik az első báromtól, hogy a
beszélő itt már önmagáról direkt módon beszél és ezt ‫*' בי ״‬
kapcsolószóval illeszti hozzá az előzőekhez.
A 2‫ " )י ״‬kapcsolószó arra, utal, hogy a * ‫*הך‬1‫יש‬3 ‫שמחתי‬ ‫״‬
vonatkozási pontot a jelzettgondolatpárbuzamokkal kapcsolatom
·ián magyarázó vonatkozási pontként kell értelmezni. A " f|ÍÜt£7!"
gyök alapjalentéséré nézve az életörömnek azt a kitörését je-
!önti, melyre ott és akkor kerül sor, ahol és amikor az em‫״‬
bőrnek az élet kiteljesedésére lehetősége nyílik. A Qal törzs-
forma az igét alapinformációként jelöli és a 3 ‫ "״‬prepozici-
óval arra utal, hogy a vonatkozási pont arra ad feleletet,
hogy mivel kapcsolatban került sor az életörömre. A ” *‫" יש‬
gyökből származó ‫ " לשו* “ ״‬szabaditó tettet jelent és " “ "
névszói szuffixuai jelzi, hogy Istennek, mint megszólitottnak
‫״‬zabaditó tettéről van itt szó, Anna tehát Isten szabaditó
tette által /" ‫" ביש'*הך‬/ került egy olyan helyzetbe, hogy már

15 ^ -

örvendezhe t »
A hitvallás első egység■ ériek a végén a gyülekezőinek úgy
!teli jatcn ggabaditó tettére figyelnie, mint a legfontosabb

gondolkodási támpontra és az eseménysor összefüggésében Anna
hitvallását úgy kell tekintenie, mint egy olyan személy bizony
eugtételót, akinek személyiségét Isten szabadító tette átfor-
múlta: szorOngatott helyzetében nem értette Istent és teljesen
el volt keseredve. Most viszont már Istennel együtt tud örül-
ni. hehe be volt zárva és ennek következtében semmi tekintélye
nem volt és a megaláztatások egész sorát kellett elszenvednie,
most viszont már Isten által tekintélye lett, Megaláztatott
helyzetébe ellenségeinek bosszantó szavára semmit se tudott
válaszolni, csak sirt. Most viszont már szóhoz juthat ellensé-
geivol szemben. Most amikor Isten házában Silóban bátran és e-
mali fővel beszélhet Izráel gyülekezete slőtt, akkor a gyűlő-
kezeinek az 5 hitvallását ezekből a gondolkodási támpontokból
kiindulva Isten szabaditó tettére vonatkozóan kell megértenie.

2-3./
!‫*איךכןח״עו ?יהוד‬
*‫*כי אין בלתף‬
‫ואין צורי לאלהינת‬

·‫ אל־תרבלהךבר > ! ? ה ה !?הה‬3
‫מפיכם‬ ,‫עתר‬
«‫! · ־ ·׳‬ Vτ ‫יצא‬
/‫ד״‬
,‫דעות'יהוד‬
1 i - ‫אל‬
<" ‫כי‬

!‫ נתכנו עללות‬,‫ולא׳‬

"Nincs olyan szent mint az Ur
Mert tehozzád még csak hasonló sincsen.
Nincs olyan kőszikla mint a mi Istenünkl

Ehhez többet ne tegyetek,
Ne mondjátok: fokozni! fokozni I

‫ ת‬1‫?' עלל‬S»"i?>‫ולא‬ ” vonatkozási pont- ra koncentrálva kall megérteni. A nominális mondatok első tagjai a z ‫ כי ״‬+ ·‫ " אין‬szerkezet szerint épülnek fel.‫י‬ Ez a nominális egység szép példája annak. A jiqtol-formás vonatkozási pont jelöli ugyanis.' '‫־‬. Mart éppen az az Ur ismerete. hogy a megértésnél ezekről le kell mondani. akkor a szövegmegértésben és a fordításban helytelen eredményre jutunk« Ezeket a gondolatpár‫■״‬ iiuzamokat ugyanis a korábbi " . Hogy nem a megszokott rendjük szerint Érnek célba a dolgok‫*״‬ Á nominális egység szerkezeti felépítése a következői a gondolatpárbúzám két kéttagú nominális mondat által van felál- lifcva. hogy milyen irányban futhatna tovább a gondolatmenet. Két igei mondat jelzi itt a vonatkozási pontokat. 155 Hiszen úgy csak szólamokat zengtek.‫להנדבד> גידה‬5 ‫אל־סר‬ ‫!צא עתק מב־בש‬ ‫יה‬. Mert ha nem tartjuk szem előtt a jelzett vonatkozási pontokat.‫? “»כנו פללות‬1‫ולא׳‬ / ■‫■·־‬.'·. a második tagok jellegzetességét viszont a ” '3 ‫ ״‬kapcsolósző adja meg. hogy a vonat- kozási pontoknak milyen meghatározó szarepe van a gondolatpár‫·״‬ huzamok helyes megértésénél. de a . de éppen a beékelt jiqtol-formás vonat- Icozási pont figyelmeztet arra. Természetesen lehetnének más vonatkozási pontok is melyekre nézve a gondolatpárhuzamok ér- tolmezbetők lennének. E strukturális hasonlóságok mel- lett az eltérő szerkezetű mondatok jelzik azokat a vonatkozá- si pontokat melyekre nézve a gondolatpárhuzamokat értelmezni kell. másik qátal-formás és úgy vannak a nominális egységbe beépítve."EP®1? *»‫שמדד‬ " vonatkozási pontból kiindulva a ■ .‫בי אל דעות'ןה‬ . hogy a második nominális mondat második tagját öleli körül? |-‫(ךוש ביהוד‬ ‫איךר‬ «■‫כלת״‬ ‫«ו‬: ‫ן י‬ !‫י‬ ‫* א‬r‫·כ‬ ‫”ו״‬ 5‫ו‬3‫ואין צור״ באלהי‬ »‫גולדה‬.. Egyik jiqtol-formás.

aki önmagán kívül / 2‫" לת“ ״‬/ mással össze se hasonlítható. Ehhez a szférához tartozott minden. mint ami az összehasonlítás eredményét adja elénk. dologra A'agy ügyre vonatkozik. hogy Jahwén kívül nincs. Ennek megfelelően az egész nominális mondatot úgy kell érteni. Erre a kérdésre az ‫״‬ ‫ " אין‬fő információként úgy felel. aki a megszólított Jahwéboz ha- sonlitható lenne. Az ókori ember szá- mára nem az volt a kérdés. A 2* ‫״‬ ‫ " אין בלה־‬által ehhez még egy kiegészítés járul. A kiegészítés azt vizsgálja. hegy az alapinformáció Lei- záró lap. A mondat második fala hordozza az alapinformációt mellyel kapcsolatban az ‫" אין ״‬ éppen azt dilitja fő információként. hogy senki nincs olyan szent mint Jahwe. . Az ókori ember e- gyéni és társadalmi lehetőségei erősen be voltak határolva az Elobim szféra által. aminek az ember ki volt szolgáltatva. hogy létezik-e Isten vagy sem. hogy van-e az előző összehasonlítás eredménye a- lói kivétel. Ahhoz. Ahol az ember a saját lehető- ségéinek a határához ért ott kezdődött az istenség birodalma. ha- nem az. A 2‫ " י ״‬ennek a kiegészítésnek a magyarázó funkciójára utal. hogy mi egyet- len olyan istent se találunk. hogy melyik az az isten aki a transzcendens erőkkel rendelkezik és hogyan állíthatná az ember ezt az istent a transzcendens erőkkel a maga szolgálatába. a kérdést veti fel. A ‫ " בלתי ״‬a héberben ugyanis a kivételt jelzi. hogy az összetett nominális mondat tartalmát helyesen megértsük tisztában kell lennünk az ókori kelet és a Biblia "isten" és "szentség" fogalmaival. hogy 8 kicsoda olyan szent mint Jahwe? Az 11 ‫ אין ״‬mint főinf or- rnáoió erre & kérdésre azt a feleletet adja. A 2‫ " לת־ ״‬pedig a megszólított Istent olyan kivételes személy- ként jelöli éppen az előző hasonlítással kapcsolatosan. Az alapinformáció egy hasonlítás mely azt. hogy azokban az ‫ " אין ״‬a főinformáció. Ez azt jelenti.‫^אין־קךוש ביהוד‬ " mondatban az ‫ " אין ״‬jelöli te- hát a főinformációt és a ‫ ?״ יהרה‬CHf? " az alapinformációt. ‫ ־‬156 - tiltószavak által éppen őzt az irányt zárja 1 0 alólunk» Az " |'K "-ne 1 szerkesztett nominális mondatokról tudni kell. Az ‫״‬ . csak a benne jelzett személyre.

hogy a maga számára ettől az Is- tentől a szentséget elnyerje mint Istentől kölcsönzött erőt. A ‫״‬ ίΤ!Τ3 £*'"1)5 " arra utal." Ez a hitvallás állandó szitu- ációt jelöl és változatlanul csendül fel Izráel történelmének egész ideje alatt /Ex./« A ‫״‬ ■‫״ *כי אין כלהך‬-bán a ‫ " כ ל ת ך ״‬jelzi. n jyjW ‫= ״‬ "nincs olyan szent mint az Ur. vagy pedig nem? Mikor Izráel az ókori Elohim szférában ebből a szempontból tájékozódik. hogy össze- hasonlítsa őt más népek isteneivel és szent dolgaival. hogy sem a nép. azért. hogy azok a különlegességek melyek isteni szférához tar- tozó erők és dolgok. Szent volt minden ami ehhez a szférához tartozott és ami által a transzcendens erők nyíl- vánultak meg.15.íío. melyet tapasztalatai alátámasztanak meg- fogalmazódik az a hitvallás. Mindaz- zal amit más népek szentnek fcax-tanak. Az ember a transzcendens erők közti összefüggést kutatta 4S közülük a legfaatalthasabbat választotta ki és tette meg a maga Istenének. A kifejezésben Isten Jahwe névvel van jelölve.11! Ézs.25j Hab. A szövetség rendje mindig arra emlékeztette a választott népet. Ez a speciális istennév különbözteti meg Izrael Iste- nét az ókori népek bármely istenétől és őt létező és történői. a maguk igazi értékét csak egy összehason- litás által nyerik el: úgy szentek-e mint Jahwe. amely az Istent minden mástól megkülönbözteti. hogy egyedül‫־‬ csak a megszólított Jahwe a kivétel: senki nincs ugyanis aki- vei mi az ő szentségét összehasonlíthatnánk./ met irányító Istenként mutatja be. mert az ő szent- sége összehasonlíthatatlan. 157 a transzcendens erők világa. Zsolt. hogy ‫״‬ ‫ © כייהוה‬.1.12. és ez nyer megfogalmazást a nominális mondatokban is Izrael hitvallásaként. Az ‫י־ןה‬3 ‫^(״ין״לןךוש‬ " mondatban a " 11 a szent- séget isteni tulajdonságként jelöli. Ha Izráel a maga polite- ista környezetében szent és isteni dolgokról gondolkodik akkor mindig el kell végeznie az összehasonlítást: úgy szentek-e a- zok mint Jahwe. Választott népének Jáhwe lehetőséget adott arra. akkor az összehason- litás eredményeként.77»1^. . A választott népnek történelme alatt éppen azt kellett megtapasztalnia. sem pedig az egyén nem állíthatja a maga szolgálatába Izráel Istenét. IzráaInek azonban üdvtörténet! tapasztalatai alapján egészen más Istene és szentség-fogalma volt. hogy az ő Istene másképp szent mint a többi népé. vagy sem.

hogy a szövetség· rendje szerint Izráel Istenének engedelmeskednek» Nem a nép választott magának Istent az élettónyazők közül. A kőszikla nem filozófiai okokból vált szimbólummá. azért. és szentsége az ember számára azáltal lesz megtapasztalható. hogy ad~a az Isten vizet vagy sem? Szabaditó Isten- ként vezeti-e népét. vagy pedig neki engedelmeskedik‫־‬ A ‫״‬ ‫ואין צרר״ ?אלהינת‬ « mondatban a ‫ ״ צור ״‬koszik- lát jelent Isten szabaditó tettének szimbólumaként. az ‫אלה״ם‬ ‫"'אחרים ״‬-mai a más népek isteneivel szemben‫ ־‬A ‫ " צור* לאלהיס ״‬alapinformáció egy összehasonlítást jelöl és azt a kérdést veti fel. hogy a szentséget Istentől kői- osönzött erőként megkapják. hogy az emberre átok vagy áldás szakad attól függően. hogy ennek sa- gitségével transzcendens ei'ők birtokába jusson. hogy az ember engedetlen marad-e. hanem azáltal. .1‫ צ‬8 - Ólc nem úgy lesznek szántóit. hogy kicsoda olyan szataditó Isten mint a mi Istenünk‫ ־‬Az " K mint főinformáció erre azt a feleletet adja. hanem a létező és a történelmet irányító Isten választott ki magának egy né- pet. hanem üdvtörténeti tapasztalat révén‫ ־‬A pusztai vándorlás alatt attól f üggö ti a nép élete . hogy ő áll minden dolgok csúcsán» Ez lesz a történelemben nyilvánvalóvá» Ez az Isten az embert engedetlen- bői engedelmessé akarja tenni. hogy ennek a népnek és rajta keresztül minden nép- nek megmutassa. saját tapasztalatai alpján Izráel tapaszta- lataira emlékezik melyet ez a három nominális mondat foglal összes Senki nincs olyan szent miöt Jahwe. . vagy sem? Midőn a sziklából vizet fakasz- tott szabadító Istenként mutatkozott be és igy lett a kőszikla Isten'szabaditó tettének a jele‫ ־‬Jíbben a mondatban Isteh ‫״‬ “ névvel van megjelölve« Az ‫אלהינו ״‬ " szuffigált forma Izrael Istenét·jelöli. mert hozzád még csak hasonló sincsen! Senki nincs olyan kőszikla /szabaditó Isten/ mint a mi Istenünk· Anna az ő szorongatott helyzetének és meg- próbáltatásának értelmét a szövetség rendjén belül kereste. hogy senki nincs olyan szabaditó Isten mint a mi Istenünk« A választott nép egész létét a szabadító Istennek köszönheti« Ebből az üdvtörténeti tapasztalatból fakad a hit- vallás mellyel Anna tapasztalata is megegyezik« Midőn Anna Isten szabaditó tettének örül /" TTffiÖ ‫כי‬ ‫בישועתך‬ "/.

a próbatétel idején is. A tradicionális fordítások ezeket a-foraiákat ug-y értelmezik. hogy a következő jiqto!‫״‬formás vonatkozá- si pontban mire vonatkoztatva értelmezzük a többes szám második személyi! igeformákat teljesén eltérő lehetőségek kínálkoznak a szövegmegértésre. egyre pedig a különbözőség a jellemző! ‫ ך ב ת‬1‫'אל־הךבו־וי‬ ‫גבהה גבייד׳‬ ‫!צא עתק ® ״ ם‬ Az első tagban a szerkezeti hasonlóság á többes szám má~ aodik szeméxyü jiqtol-formák ismétléséből adódik. ak- kor . . hogy azok által ellenségeit szólítja mag Anna és velük polemizál. és senki nincs olyan szabaditó Isten mint a mi Istenünk. Attól függően. Ezért mondhatja már Izr&el egész gyülekezete előtt saját hitvallásaként Izrael. Ennek jaegfelelően a kifejezést bárom tagra lehet bontani.‫ ״ רבב ״‬gyök -Hifii ‫׳‬t ö r z s - formában a ". az 11 ‫ ת‬3 ‫אל־תךבו*הך‬ «·■bán. mert tebozzád még csak hasonló sincsen. A harmadik tag s z e r k e z e ti különbözőségével külön vonatkozási pontként je l e n ik meg a k i f e - jezésen belül jelezVG. hanem megmaradt Isten au- gedelméa szolgálóleányának.inna szavai másképpen értendők. áss ‫״‬ ‫אל־תךבו"תךבר>^הה גבהה· יצא עתק מפיכם‬ ‫״‬ vonatkozási ponton belül a szerkezeti hasonlóság és különbözőség segítségével tájékozódhatunk. De ha a szövegösszefüggésnek ée a szituációnak megfelelően Izráal gyülekezetét tekintjük megszólítottként. Engedelmes maradt a kritikus helyzetben és‫׳‬megtapasztalta Isten szabaditá- 8át* A szövetség rendje szerint válaszolt az egészen más Isten kihivagara es ezért tapasztalta meg az egészen más Isten külön™ leges szabaditását. hogy az ‫ " אל ״‬tiltószót mindkét igére vonatkoztatva k e l l megérteni* A második tagban u — gyanaz a nominális forma ismétlődik. ősi hitvallását: Senki nincs olyan szent mint Jahwe. hogy az e lső két tagot mire vonatkozóan k e l l megérteni. a . 159 ‫״‬ Önmagát a szövetség rendjén belül Istenre bízta« Ken ő akarta Istent a maga szolgálatába állítani. melyek közül kettőre a hasonlóság. Ez aj szarka- ízeti hasonlóság biztosítja a z t i s . ‫ " לבר‬gyök pedig Ifiéi törzsformában fo rd u l e lő .

hogy . A ‫ ■ גבה ״‬azt jelenti.az ő hitvallását még fokozza vagy túllicitálja. A ‫" ה ״‬-lokativusszal pedig egy meredek irányt jelöl. m u ta t j a be. hogy mi történne a gyülekezettel. A ‫״‬ ‫יצא עתק מפ״כם‬. hogy "még föntebb. A tlltó szó őzt az értelm et uként m ódosítja. ennek a fajta beszédnek a m egvalósulására. az ismétlés által pedig a fokozás jut kifejezésre abban az érte- lemben. hogy a z elhangzott h itv a llá s után az ‫״‬ ‫אלהים‬ " sz fé rá v a l kapcsolatban még b á r m i t is m ondjon. hogy “magas‫״‬. A testrészt megszemé- lyesitő szerkezet által Anna most arra utal. M indig a szövegkörnyezet és a z értelm i . Anna tehát megtiltja a kultusz! közösségnek. hogy mi lehetne az amit még mondhatna a gyülekezet. hogy Anna m i n t beszélő a m egszólított kulfuszi közösség- nők m e g t i l t j a azt. mint Isten dicséretében tevékeny közösséget szólít- ja meg és óvja őket attól. Anna a kultusz! közösséget. Az ‫״‬ ‫>תק‬ " nom inális fo rm a egy olyan ügyet vagy d o l g o t jelöl. h o g y a inár e l m o n d o t t hitvalláshoz még v a l a m i t hozzá tegyen. hogy Anna m i n t b e s z é l ő a m egszólított kultusz! közösségnek m e g tiltja a z t . és a Qal törzsforma ezt az in- formációt alapinformációként jelöli. Ezt a szerkezetet nevez- tűk az előzőekben testrészmegszemélyesitő szerkezetnek. mi áll elő abban az esetben/ ha a kultusz! közösség Anna intésére nem ügyel. " mondatban a megszólítottnak egy testrésze van kiemelve /" ‫ ״ פ ה‬/ és az ezzel kapcsolatos dolog / ‫" עתק מפיכם‬/ van megszemélyesítve. A ‫ ^ בהה ״‬nrCA " éppen azt Jelöli. hogy "számosnak lenni“. 160 A ‫״‬ ‫״רכב‬ azt jelen ti. a H ifii törzs- form a pedig a g y ü le k e z e té t o lyan megszó lá t o t tn a k . hogy az ilyen szerkezet a személyiségen belül vég- bement eseményre utal. hogy az általa említett három alap ✓‫׳‬ hitvalláshoz valamit még hozzá tegyenek. Már u- taltunk arra. előjönni". Itt is hasonló a helyzet. ami nem a h e l y é n v a l ó . Akkor egy " ρΠΙ" h p 0g előállani. moly a z ‫״‬ ‫ " אלוהים‬s z f é r á v a l á l l k a p c s o l a t b a n . még föntebb". így a mondat arra a kérdés- re adott válaszként fogható fel. A P i é l törzsform a által aíagára a c s o l o k v é s r o kerül a hangsúly. hogy mi lesz akkor /mi fog fel- lépni. aki cselekvőként az olőző h itv allást még t o v á b b i tézisekkel ki- v áuja szaporítani* Az ‫״‬ ‫ " אל‬tiltó s z ó ezt a jelen tést a k k é n t mó~ do sitja. ha Anna intelmét nem venné figyelembe: a * ‫יצא‬ n x " azt jelenti:"fellépni. A ‫ ״ דבר ״‬i t t a b e s z é d n e k a z t a s p e c i á l i s f a j t á j á t jelö li.

11. hogy Anna itt dogmatikai tételekből kiindulva polemizál ellenségeivel Ha viszont az ‫" אל ״‬-t rövidített mutató névmásnak te- kiDtjük. a ‫״‬ ‫דעותיהוה‬ "-ben pedig status constructusi szerke.de jelölheti az ‫" אל ״‬ mutató névmást is. mely azt jelenti. A ‫״‬ ‫כי אל דעות ידדה‬ ‫ ״‬nominális szerkezettel az előző nominális mondatokhoz kapcsolódunk vissza. Lev. Természetesen még ez az együttes értelem is csak abba a polemi- záló gondolatmenetbe illik bele. hogy ezek közül a lehetőségek közül melyiket választ- juk. de lehet annak többes constructusi formája is.zetet látunk. akkor egészen más lesz az eredmény. A gyülekezet beszédtevékenységében tehát egy olyan változás ál- lana be. nem helyénvaló beszédtevékenysóg.26. Ez az értelem azonban nem illik bele az eddigi értelmi összefüggésbe. hogy a cselekedetek őrá nézve /" 1‫" ל‬/.25·. IKrón.22. nem helyénvaló« A " Γ! ‫ ״‬itt nemcsak á szá- jat mint testrészt jelöli. 19. ami oda nem illő. Csak úgy lehet értelmes mondat- ként az összefüggésbe beilleszteni./.18. Deut. mely a helyénvalót helytelenné tenné.27.6. -lói összefüggés dönti azt el.3.20. A ‫ת ״‬1‫ " דע‬lehet a ‫"=" דעת ״‬ismeret"-nek egyszerű többes számú formája. A ‫״‬ ‫ולא" נהבני עללות‬ "-ból igy jönne ki az az értelem. általa Ítéltetnek meg. két teljesen különböző értelmezési lehetőség adódik. hogy mi is lenne az a dolog vagy ügy. 19. ha a következő igei mondat- bán a ‫ " לא ״‬tagadószót szuffigáit prepozicióként értelmezzük /‫' ״‬ 1‫" ל‬/. Attól függően.8. A ‫״‬ ‫כי אל דעותיהוה‬ ‫ ״‬mondatban formai szempontból jelölheti az ‫ " אל ״‬az ‫ " אל ״‬istennevet. Mint mutató névmás az ‫ " אל ״‬rövidített fór- mája az ‫־" אל “ ״‬nek és azt jelenti: "ezek" /Gén. mely azt feltételezi. úgy azonban. hogy ez a magyarázó kiegészítés a jiqtol-formás vonatkozási pontot is összekapcsolja a qátal-formás vonatkozási ponttal. Ha az ‫" אל ״‬-ben istennevet látunk a ‫" דעות' ״‬-ot pedig egyszerű többes számú formának tekintjük.á2. A " “VT ‫דעות‬ " constructusi szerkezét . amelynek jelzői fűnk- ciója van.4. 7. akkor az " ΓΪ4Π ‫אל‬ " a ‫ ״‬mindentudó Isten"-t je- lenti és a nominális mondat értelme az a hitvallás lenne. hanem magát a beszédtevékenységet !s Az" ‫עתק טפיבם‬ " itt egy olyan beszédtevókenységet jelöl amely a gyülekezet eredeti beszédtevékenységétől /" "/ különbö- zik: nem a maga helyén levő. hogy "ezek". hogy mindentudó Isten Jahwe.

3. melyet csak kivülről belépve lehet megérteni. hogy ‫״‬tett‫״‬. Jahwe ismerete / ‫רעות יהרה ״‬ ”/ adódik. hanem egy olyan cselekvési mód. vagy megállapodásnak megfelelően érkezik-e óéiba egy dolog vagy sem. melyben bizonyos etikai magatartás tükröződik. Az előző három hitvallásban Anna arról beszélt. Midőn Anna ‫״ פללות ״‬-ról beszél. mert ez maga az Isten-ismeret: ‫ה‬ ‫״‬VT' T I 1" ~ ‫רעות‬ <·· J· ‫ כי אל‬A Z előbbi hitvallások alapján az üdv- történeti események jellegzetessége már összefoglalható. hogy . senki nincs olyan kőszikla mint a mi Istenünk.-bán a Nifal törzsforma jelzi. melyekből az Isten-is- meret. a hitvallások tartalmát meg kell érteni. A ‫ ״‬3‫ " תכ‬gyök egy olyan vizsgálást jelöl. Szövegösszefüggésünkből világos. Senki nincs olyan szent mint Jahwe.έ" ‫״‬# Egyik esetben sem egyszerű geuitivusi viszony- ról van szó olyan értelemben mintha‫׳‬az ismeret isteni sajátos- ság lenne. ahol az van megvizs- gálva. A kö- vetkező qátal-formás igei mondat az üdvtörténeti eseményeknek éppen azt a fő jellemvonását mutatja be. hogy itt az előbbi három ismeretről van szó: 1. akkor a tettekről és cselekedetekről etikai töltetük szerint szól. 162 - úgy jelent Isten-ismeretet mint a ‫ " דעת אליץ ״‬és a ‫אלהיט ״‬ Γ. Az alapinformáció te- hát az az ‫ ״ פללות ״‬. Ez a három hitvallás magábanfoglal mindent amit a gyülekezetnek a szaba- ditó Jahwóról tudnia kell. hogy az egyezségnek megfelelően . A ‫״‬ ‫ול׳א» נתבנו עללות‬ '. Az ‫ " עלל ” ״‬azt jelenti. A tettek és a cselekedetek mögött meghúzódó szándékról beszél. ippen ezek a példák mutatják. Azért fölösleges még elvhez bármit is tenni. mely a tetteknek irányt szab és azokat célba viszi. Ezek azok az ismeretek /" '‫" אל רעות‬/. De nem maga a tevékenység. Az alaphelyzet az. amelyre nézve a hit- vallásokat. hogy Jahwe az ember számára ismeretlen és csak az ismex-etek belépésével vá- lik az ember számára ismertté. mellyel kapcsolatban Anna még valamit mondani akar. Ezt a folyamatot a Nifal törzsforma úgy mutatja be. 2. hogy egy megegyezésnek. mert tehozzád még csak hasonló sincsen. vagy még fokozni. hogy a constructusi szerkezet mindig egy kivülx-61 belépő viszonyra utal. vagy ügy cselekvő- ként maga is törekszik arra. hogy egy dolog. ami Jahwét szabaditó tettére nézve megkülönbözteti az ókori kelet isteneitől.ebben a mondatban az ige a főinformáció.

Ez a vonatkozási pont úgy viszi a gondolatmenetet tovább. Anna és Izrael tapasztalata szerint Jahwe szentséginek külön- legessége éppen abban van. hogy együtt jelentkezik ez a két esemény.érkezzék a célba. Az 0 szabaditó tettének egészen más jellege éppen abból adódik. az a dolog amiről szó van nem a megegyezésnek megfelelően érkezik célba. A mi esetünk- ben az etikai szándékot tükröző cselekedetekről állítja Anna azt.ehet. forma előtt a " &‫ " 'ל‬tagadószó áll. ^‫־‬5 . 1 ‫עקרה ל ד ה ?ובעוז‬-‫עד‬ :‫ורבת בניס א סלל״‬ ‫ זוז‬x 1 1‫־‬ ‫׳‬ * "A hősök kénytelenek letenni a fegyvert A legyőzőitek pedig a kibontakozás lehetőségéhez jutnak. hogy‫ ׳‬első hallásra mindez nem egész vilá- gos és nem teljesen érthető. álékor ez azt jelzi. A többi népek összes más istenei csak abban segítik az embert./ ·‫שת גב!ךים התים‬$‫י‬ :‫· ל‬ ‫אזרו ת‬ιτ‫ונכשלים‬ t/t ‫ ז‬τ !·I ‫׳כרו‬4‫ »בעים בלהס ני‬5 ‫ורעבים ■חדלו‬ r r ‫ז‬. Ha a Nifal. hogy ez a két dolog sehogy se jön össze. hogy nem az elvárásoknak megfelelően érkeznek a célba. A hangsúly éppen a- zon van. és ugyanakkor mint célbaórkező szenvedő lei- vülről maga is rendbonlevőnek találtatik. bogy milyen etikai szándékokról és elvárásokról van itt szó. akkor etaben az irányban kell tovább mennie és nem a hitvallások szaporításának irányába. be ha az ember Jahwe szentségét jobban meg akarja érteni. . hogy 0 szemben áll a természet rend- jón alapuló emberi magatartásokkal és megállapodásokkal. hogy benne a qátal aspektusforma mutatja. Az eddigi szövegösszefüggés ad információt arra nézve. hogy az ember részéről már etikailag· meghatározott cselekedetek nem a természet rendjének megfelelően érnek célba. !. bogy az em~ béri szándékok és cselekedetek a természet rendje szerint cél— ba jussanak. hogy az üdvtörténeti eseményeknek ezt a jellemvonását a továbbiakra nézve is gondol- kodási támpontnak kell tekintenünk.

a nominális egységben pedig arról. ‫קובעים בללזם נשכרו‬ ‫ורעבים ·הדלי‬ ‫עקךה ל ד ה שבעה‬-‫עד‬ ‫ורבת בנים אמללה‬ A párhuzamos gondolkodásnál a gondolatmenet vonatkozási pontról vonatkozási pontra halad. A magányra Ítélt hetet szül. Szék az események azt segítenek mágjobban megérteni.Ez a szerkezeti különbözőség. hogy az ember által etikailag meghatáro. a qátal-formás egységben Isten szabaditó tettéről volt szó. hogy Jatawe szentségé- nek a megnyilvánulása egészen különleges. és ugyanakkor alátámasztják Anna . ami azt jelenti. az egyes számú vonatkozási pontra koncent- rálva kell majd megérteni. ..határozza meg a hartaadik mondatpárt vonatkozási pontként.. *‫גןשת גבך־ם ההים‬ ‫־." Énnek a qátal-rormás egységnek a szerkezeti felépítése a következő. . Itt pedig Anna arról beszól. amelyeken belül a monda‫״‬ tok wawval kapcsolódnak egymáshoz. melyre vonatkozóan a két első mondatpárt érteni kell. hogy ezt a qátal-formás egységet a ‫״‬ ‫ נתכנו עללות‬1‫ולאי‬ " vonatkozási pontból kiindulva. három ellentétpárból áll. zott cselekvések nem a természet x-endje szerint érnek célba /kiinduló vonatkozási pont!/.שילם אורו דדל‬. hogy milyen eseményeket tekint ő gondolkodási tampon- ) toknak arra vonatkozóan. A két első mondatpáx' a töb- bes száma formák által mutat egymással szei'kezeti hasonlóságot.lók A javakban duskálók a kanyér rabságában élnek Az éhezők pedig éppen ettől a rabságtól lesznek azaba- dokká. a harmadik mondatpár pedig az egyes számú formák által tér el azoktól. Az eddigi gondolatmenet a következő volt. A sokgyermekes meg magára marad. hogy Isten szentsége különleges /u- jabb qátal-formás egység !/.

. akkor a genitivusi viszony csak az egyik. hogy egy status constructusi szer- kezeihez egy jelző kapcsolódik. akik katonai adottságok dolgában fölényben vannak másokkal szemben. hogy a " Ο Τ Π mint jelzői állitmányi rósz a constructusi szerkezetre vonatko- zik. A “ "SJ “ gyökhöz a a potenciális fölény kapcsolódik alapjelentésként. Ha viszont a status constructust úgy értelmezzük melyben az ab- solutusi helyzetet módosítja a belépő constructusi rész. Xgy a status constructusi viszony olyan katonai helyzetfölényre utal. hogy a kifejezés utalhat a fegyverletételre. Ez a nominális mondat az uj egység elején hidat é- pit az előző nominális egység és a mostani qátal-formás egység között és egy szituációt jelöl. A mi esetünkben absolutusi helyzetként a ‫" גצרים ״‬-ról van szó. Az első gondolatpárban a ‫״‬ ETIlj ‫קיצת גבדיש‬ " nominá- lis mondat.53 mutatja. A Jeremiás 51.165 - saját asszony! tapasztalatát is /végső vonatkozási ponti/. a rá vo- natkozó jelző viszont miért áll többes számban /" ΕΤ1ΓΪ " ! /. ahol valami az ellenkezőjére fordul. hogy a hőst bátorság helyett féle- lem tölti el. Ennek a nominális mondatnak a szerkezetére az a jellemző. A mi esetünkben a ‫ ״קיצת ״‬mint belépő construc tusi rész minősiti a fölényben levőket. A ‫ ״ קיצת ״‬az ókori ke- let legveszedelmesebb fegyverét. Ezt a szövegkörnyezet szokta eldönteni. Ebbai az esetben azonban nem tudjuk megaiagyarázni. A speciális jelentések annak megfelelően alakulnak ki. A hősök bátorságára nézve a " 0Π " azt jelenti. akkor a kifejezésben a hősök nyiláról lenne szó. A legveszedelmesebb fegyverre pedig azt. Ha a " ‫~" קיצת גצרייס‬ot egy- szerű genitivusi viszonynak tekintjük. hogy a ‫ " קיצת ״‬miért van egyes számban. Ehhez a szerkezethez jelzőként kapcsolódik a " D'ftj A ‫ " חתה ״‬gyök egy olyan változás fogalmát hordozza. hogy kivel szemben és milyen vonatkozásban nyilvánul meg ez a fölény. hogy ez már veszélytelen és használhatatlan. a hősökre is és az ő fegyverükre is. A " Ε3'ΓΓ! " többes számú jelzői forma a " fin "-bél. ahol a legveszedelmesebb fegyver azoknak a kezébe kerül akik tudnak is bánni vele. de nem az egyetlen variáció mely a constructusi rész belépése által adódhat. a nyilat jelöli. . A " “0% " mint főnévi változat azt a személyt jelenti akinek potenciális fölénye van. Éppen a többes számú forma mutatja.

A ‫ ״כעול ״‬gyök a- lapjeleütésként az egyensúly elvesztését jelzi testi és lelki értelemben is. hogy csak a szalmaszálban.hogy ezt az ‫״‬über- mensch" helyzetet elérje. Anna válasza pedig az. hogy egyensúlyát elveszíti. Itt ennek ellentétpárjaként olyan vert helyzetről van sző. Az ‫ " א״ר ״‬azt jelenti. A mi összefüggésünkben az * ‫" אור‬ a lehetőség megragadására utal. Ott az a fö- tényhelyzet volt megjelölve. Ahol a képesség. melyben a hősök kénytelenek letenni a fegyvert. az erő és a bátorság tökéletes technikai eszközzel párosul. A hangsúly azon van. valamit övként magára ölteni. melyben a legveszedelmesebb fegyverrel rendelkező bősök világuralmi helyzet helyett vert helyzetben vannak. A ‫״‬ ‫ונכשלים אורו חיל‬ " mint az első ellentétpár má- sodlk tagja wawval kapcsolódik az előző mondathoz. hogy a résztvevő cselekvőként maga is oko- zója annak. A szövegösszefüggésből világos. . Anna azonban olyan esemény- re emlékezik mikor a dolgoknak ilyen szokásos kimenetelében egy hirtelen fordulat áll be s« ‫חיל‬ ·‫מ‬ ‫אורו‬ ‫ו‬/‫י‬ ‫ונכעזלים‬ ‫ ז ז‬: · « ". akik egy különleges helyzetben vannak. 166 δ‫״‬ ‫■רןנווז גכך־ם הרדם‬ ‫ ״‬nominális mondat ólján szitud- oióra utal. A természet rendje szerinti válasz az lenne. A Nifal törzsforma az alapjelentést abban az ér- telemben módosítja. Midőn Anna Jabwe szentségének és is- teni közbeavatkozásának különlegességét kivánja szemléltetni. de mások is közremüköd- nek abban. hogy "felövezni‫״‬. és az isteneknek az embert abban kellene segíteni. hogy az elbukottaknak több lehető- ség nem nyilik már a kibontakozásra. A ‫חיל ״‬ ‫דיי‬ ‫ ״‬olyan *‫׳‬ dolgot jelent ami lehetőséget biztosit a kibontakozásra a lég- különfélébb értelemben. 0tt a természet rendje szerinti elvárás az lenne. Mivel az ige itt Qal törzsformá- bán fordul elő igy a mondat azt a kérdést veti fel. hogy a ‫ " ונכי^יליס ״‬eseté- ben a ‫״‬ ‫לןיצות ^לליס‬ ‫ ״‬ellentétpárjáról van szó. mely katonai értelemben a képesség- nek és a technikai adottságoknak az összhangjából adódott. akkor egy olyan ritka. de nem ismeretlen szituációra emlékezik. hogy az ember előtt a legyőzhetetlenség távlata nyiljon meg. melyben a teljes megsemmisüléshez már‫ ׳‬csak a kegyelemdöfés hiányzik. bogy miben kapaszkodhat meg az elesett. A ‫" ונכשלים ״‬ mint többes számú Nifal participiumi forma azokat a személyeket jelzi. A természet rendje az lenne. hogy ő mint szenvedő az egyensúlyát elveszíti. hogy az egyensúlyvesztés létrejön.

Az ellentétpár mind a két tagjának tehát ugyanaz az állitmányi része.‫■זז‬ ‫שבעים‬ <·‫ ! ·־‬: « ellentétpár- bán nagyon fontos az információ szerkezeti felépítése. Jabwénak ezek a szabaditó tettei világították meg egészen szentségének különlegességét éppen azáltal. Az egyiptomiak mint ‫״" ^לרים ״‬ok a tizcsapás után a Vörös-tenger közepén voltak kénytelenek végképp Letenni a fegyvert. amely arra figyelmeztet. Az ellentétpár mindkét tagjában a többes számú formák arra utalnak. A Qal törzsforioa azt a kérdést veti fel. Ez a vert helyzet.חדלו ״‬-t összevont szuffigált formaként kell tekinteni. s ahol a teljes megsemmisüléshez már csak a kegyelemdöfés hiányzott. ez a kilátástalan szituáció részben a nép hibája miatt állott elő. ahol az igei szuffixum éppen az első tag főinformációjára utal vissza. vagy "valamiről szabaddá lenni". olyan ese- ményekről. a piramis alján pedig megalázott és kilátástalan helyzet- ben a ‫״‬ ‫ " ?כשליש‬sínylődtek. hogy kollektív tapasztalatról van szó. Ebben a szituációban . hogy a ‫״ . hogy az események ebben a szituációban nem a maguk termé- szeti rendje szerint értek célba: Izráel népe a kivonulás által a kibontakozás nagy lehetőségét kapta. a ‫״‬ ‫·חדלו‬ te T ‫ורעבים‬ χ “ 1 ‫נשברו‬ ‫· י י‬ ‫בלהב‬ . hogy mitől lesznek . Midőn Jahwe a történelembe bea- vatkozott éppen azáltal mutatta meg szentségének különlegessé- gét. melyek a gyülekezet tudatába mélyen bevésődtek és amelynek a gyülekezet mint Xzráel népe egész létét köszönheti. az elbukottak pedig a kibontakozás le- betőségét ragadhatták meg.a társadalmi hierarchia csúcsán világhatalmi pozícióban a " ‫״‬ álltak. Egyiptomban a kilátástalan szolgaság volt az a szituáció ahol Xzráel mint nép megsemmisítésre volt Ítélve. A második tagban viszont szuffigált Qal törzsformát találunk. hogy itt a főinformá- oiót az igében keressük. . mely az igeforrnak által tükröződik* Az ellentétpár első tagjában az ige Nifal igetörzsben áll és ez arra utal. 16? - hogy a kibontakozás lehetőségében. mert elfeledkeztek atyáik Istenéről. hogy "valamit abbahagyni". másrészt vi- szont a ramszeszi dinasztia politikájának a következménye volt. A ‫" ל " ״ חללו ״‬-jé- ben ugyanis egy dágest találunk. A " ‫ ״ הדל‬gyök azt jelenti. amely a 1 + ‫הללו ״‬Π "-bél ered. hogy letegyék a fegyvert.melyet sohasem szabad elfelejteni . A választott^nóp tagjai ‫״‬ ‫" נכסלים‬-ként mint utolsó lehetőséget ragadták meg ezt. hogy a hősök arra kényszerültek.

ott nem a kenyér az ur. A mi esetünkben a Nifal törzsforma azt fejezi ki. hogy "abbahagyni. ott az ember többé már nem az Isten országénak szabadságában él. hanem általában az anyagi javakat is. kenyérért szolgálni az embert és az istent: szolga- ségot jelent. . Ahol Ő működik. ugyan- akkor mint szenvedők bérért /kenyérért/ mások szolgálatába áll- nak. bogy a jóllakottak a kenyér szol- gaságában élnek. A z ellentétpár első tag- jában az volt a főinformáció. Ez az életforma jellemző minden jól- szervezett társadalomra. hogy az éhezők éppen ettől a szolgaságtól lesznek szabadok. és ahol erről az ember megfeledkezik. A Nifal törzsforma egy olyan életformára és társa- dalmi rendszerre utal. ahol Xzráel népe a "húsos fazekak" mellett szolga- ságban élt és ennek a szolgaságnak a biztonságát a pusztában sem tudták elfelejteni sohasem. ahol az emberek a kenyérért. az anyagi javakért egymásnak kiszolgáltatottan élnek. szabaddá vélni valamitől". hanem Jahwe. és a ‫ ״ יהי' ״‬igei szuffixuui visszautal fe 1θ 1θtképpen az előző mondat állítmányt részére a ‫“ נשברו ״‬-ra. mindazt ami ahhoz szükséges. így a jól- lakottal és a jólétben élővel szemben jelenti az anyagi javak- bán szükölködőt. ahol meg kel- lett tanulnia. hogy az ember testileg és lelkileg jólétben és megelégedettségben éljen /" ‫״שבעה‬/. hogy hogyan szabadulhatnak meg az éhezők a ke- nyár rabságából. amiért valakit felfogadnak. A ‫ " ל “ ם ״‬nemcsak a kenyeret jelenti. itt pedig a szuffigált Qal törzsforma arra u- tál. a ‫״‬ ‫״‬ ‫שבעים בלחם נשברו‬-bán a ‫״יבכר ״‬ ti. 168 a ‫ ״ רעבים ״‬szabadok. A ‫ " חדל ״‬mint mér mondtuk azt jelenti. ahol az ember a ke- nyérkereset rabságában él: anyagi javakért a maguk szolgálaté- ba állíthatnak másokat. Éhesen is hűségesnek lenni Istenhez és az emberek­ .Jo. Itt kellettmegtanulniuk Jabwe szövetségének a legfontosabb szabályét. Az ellentétpár második tagjában az ‫״‬ ‫וו״עבים יחדלו‬ "-bán a ‫" " רעב ״‬éhező"-t jelent a ‫ " שבעה ״‬ellentéteként.16 mutatja az ige mellett a ‫ ״ ב ״‬prepozíció jelöli azt a bért. hogy nem a kenyér tart életben. bogy "bérért felfogadni". Xzráel számára a puszta volt az az iskola. hanem a kenyér-istenek rabságában. és amint a Gen. és ez volt a Jellemző az egyiptomi vi- szonyokra is. hanem Jabwe. hogy a ‫ = שבעים ״‬azok akik jólétben élnek" mint cselekvők má- sokat bérért /kenyérért/ a maguk szolgálatába állítanak. de nekik is szolgálni kell másokat u- gyancsak anyagi javakért.

a társadalom felől van szemlélve a család. A családi élet belső rendjének és harmóniájának kialakításában az asszonyoké volt a vezető szerep. . Jahwe azonban a dolgok üd‫־‬vtörténeti rendjét éppen úgy szabta meg. hogy ahol a jóllakás és a jólét az élet egyedüli célja. ahol az Isten országának legszebb csodái kezdődnek. ott mindig az asszonyok rendkívüli felelőségéről hallunk. hogy a jóllakottakkal szemben az éhezők kapnak potenciális lehetőséget arra. hogy az ókori keleten a nők a- lacsonyabbrendü élőlényekként^ embertelen körülmények között· éltek. A Nifal törzsiorma által a hangsúly azon van. . akkor az apa és a fiuk szerepe kap hangsúlyt. Ahol a Biblia az életűek erről a területéről beszól. ott szabadság helyett az ember szolgaságba süllyed. hogy az éhezőknek a kenyér szolgaságában kellene élniük és a jóllakottak lennének attól szabadok. A családot a társadalomban mindig az apa képviselte. Éppen az lenne a dolgok természeti rendje. vagy megbonthatják. Éppen ebből az alaphelyzetből adódik aztán. hogy a kenyér rabságából kiszabaduljanak.169 - hez: ez az igazi szabadság. az valóban az apától és a fiú gyermekektől függött. mely éppen azzal a vezető szereppel függ össze. de nem az egyet- len és nem is a legfontosabb. hogy banne az alanyi és áilitmányi részek egyes szám nőnemű formaként jelennek meg. hogy megérthessük ezeket az eseményeket szükséges í'felidéznüak a legfontosabb tudnivalókat az ókori családdal és társadalommal kapcsolatban. A harmadik ellentétpár abban különbözik az első kettőtől grammatikailag. az ideális csa- ládformát a nagycsalád jelentette. melyek az eddigi kollektív jellegű és férfias események helyett már az élet egyéni szférájában és azon belül is az asszonyi élet területén belül találhatók meg. Az. széppé vagy elviselhetetlenné tehetik a . hogy biztosíthatják. hogy amikor kívülről. hogy a harmadik ellentétpárban olyan cselekményekről van szó. hogy a család milyen szerepet töltött be a társada- lomban. A Qal törzs- forma által pedig arra kerül a hangsúly. Mivel a család társadalmilag gazdasági egységnek is számított. Ez egyik fontos része volt a család életének. Ahhoz. Ebből azonban nem szabad azt a téves következtetést levonni. hogy a jóllakottak élnek a kenyér rabságában és az éhezők ebből a rabságból szaba- dúlhatnak meg. Ez már utal arra.

a ‫״‬ ‫ " ילדה שבעה‬pedig . Ezzel szemben az. aki a természet rendje szerint mindezidáig képtelen volt erre. mely megfoszt valakit. Maga az ‫ " עקר ״‬gyök olyan e- seményre utal. Ez egyébként társadalmilag a férfiakra is áll. Az ellentétpár első tagjában arról van tebát szó. Jelen esetünkben nemcsak a konkrét hetes számot jelöli. Es ebből a szempontból rendkívül értékesek és megbecsültek.T i · ‫ילדה‬ JT I TI “ kife- jezésben az ige Qal töi-zaformában áll és igy a hangsúly a ‫" שבע“ ״‬-ra kerül. vagy valamit attól. * ‫י‬ . 170 családi életet. A harmadik ellentétpárban Anna arról a saját tapasztala- tárói beszél. hogy a legfontosabb életfunkcióját betöltse. még férje halála után is megtartotta a családban vezető szere- pét és az engedelmes fiák ebben a vezető szerepében őt mégjob- bán megerősítették. bogy a család belső életének az élén álljon. mely az asszony számára a családon be- lül hátrányos helyzetet teremt. Sfem arról van szó. akinek sok gyermeke volt. a ‫ " עד־עקרה ״‬ugyanis arra utal. ha- nem a terméketlenséget. mely megakadályózza őt abban. melyben Jahwe különleges szentsége az által lesz nyilvánvalóvá.mivel nincsenek utódai -. Egy ilyen értéktelenebb asszony a természet rendje szerint férje halála után egyedül maradt és rossz sora várt rá. A ‫״‬ ‫שבעה‬ . hogy asszonyok dolga a családi élet területén sem az ókori kelet természeti rendje szerint ér cólbai ‫״‬ ‫·אמללה‬ 5 ‫ י· י‬Λ ‫בנים‬ ‫י י‬ ‫ורבת‬ ‫י׳‬. A csa- ládi életen belül az asszony legfontosabb feladata az utódok biztosítása volt. hogy egy asszony hat vagy nyolc gyerek helyett konkrétan hetet szül. hanem szimbolikus jelentésénél fogva utal a teljességre is. . bogy 6 képes az ideális nagycsaládhoz szükséges gyermekszámot biz- tositani. hanem arról. hogy az asszony utódok nél- kül kilátástalan helyzetbe jutott. bogy egy olyan asszony is ideális családanyává válhat. és az is igaz.‫שבעד‬ ‫ י‬: ‫־‬ ‫ילדה‬ j r ‫ ז‬τι ‫עקרה‬ ‫ | ד‬τ 1‫־‬ ‫«״‬ Az ‫ ״ עקרה ״‬nem magát a terméketlen asszonyt jelenti.. Az ‫ ״ עקרה ״‬az asszony- ra nézve olyan hátrányos helyzetet jelent a családban. mert nem volt saját családja többé és nem volt férje aki a társadalomban érdekeit képviselhette volna. vagy pedig rendkívül veszélyesek és becstelenek lehetnek. hogy egy olyan asszony aki en- nek a feladaténak nem tudott eleget tenni értéktelenebbnek szá— mitott mint egy olyan asszony aki sok gyermeket szült.

és Pöninna hiába tekin- tett úgy rá. A leá- nyok ugyanis elkerültek a háztól. mert társadal- mi szempontból a fiuk száma határozta meg. hogy még az asszonyi sorsok sem a természeti rend szerint érnek célba. Anna viszont éppen azt tapasztalta meg sa- ját életében. hogy a főinformáció maga az ige. A ‫רבת בנים ״‬ ‫״‬ azt az asszonyt jelöli akinek sok fia van. azon belül pedig maga a cselekvés. 171 arra. . Ahol a fiuk voltak többen ott a szülők jövője és öregkora eleve biztositottnak látszott. hogy sok fiút tudott szülni. A Pual törzsformában azon van a hangsúly. Anna itt nemcsak önmagáról beszél. Ez azt jelöli. begyekkel. hogy a termé- kétlen asszony szerencsétlen helyzetbe kerül és a sok fiú autó- matikusan családi tekintélyt és társadalmi előnyöket biztosit a sokgyermekesnek. és ez a kedvező pers- pektiva egyértelműen az anyának volt köszönhető. hogy egy külső cselekvés tárgyaként az alany ilyen kilátástalan és szerencsétlen hely- zetbe kerül. A “ ‫״ רבת בנים אמללה‬ mondatban az ige Pual törzsformában áll. Az ‫ ״]אמל יי‬gyök az ÓX-ban csak Pual törzsformában fordul elő és növényekkel. hogy Pöninnának hiába voltak gyermekei /" ‫בנים‬ ‫" ובדת‬/ Elkána mégis őt szerette. és azon. mint aki végül úgyis tna. A dolgok természetszerinti rendje az lenne. hogy ezek egy korábbi kedvező és ígéretes hely- zetükből kedvezőtlen és kilátástalan helyzetbe kerültek. hogy Jabftg különleges szentsége még a családi élet területén is azáltal lesz nyilvánvalóvá. hogy hány újabb csa- Iád marad majd a nagycsalád közvetlen befolyása alatt. mert Isten megnyitotta méhét és igy Anna teljes értékű asszonnyá lett. hanem arról.jd egyedül marad. hogy lányok vagy fiuk vannak-e többen. városokkal és országokkal kapcsolat- bán azt jelenti. Az ellentétpár második tagjában sem direkt módon jelzi a ‫ " רבת כנים ״‬status constrijotus a sokgyermekest. Az ókori családban azért nem volt mindegy. hogy ez az állapot bekövetkezik. hanem a csalá- dón belül az asszonynak arra a szerencsés helyzetére utal. a fiuk viszont asszonyt hoz- tak a házhoz.hogy oz a helyzet az ellenkezőjére változik.

Az által. Ugyanígy a második ellentétpár a másodiknak a harmadik ellentét- pár a harmadik ellentétpárnak a gondolati párhuzama. Ez az eltérés jel- zi. A partiéi- piumi egységben a ‫״‬ ‫ מוריד שאול רעל‬j "-t az első ellentét- pár kiegészítésének kell tekinteni./ .‫״‬ Anna énekének szerkezetén belül ennek a participiumi egy- ségnek az a funkciója. hogy belőle a vaw kapcsolójel hiányzik és az első mondat tárgya előtt az ‫ ". hogy az előző qátal-formás egységgel kapcsolatban rámutasson a tényleges cselekvőre. és figyelmez- tessen arra. aki elvehet és adhat Ő azokat alázza meg. א ף ״‬vonatkoztató szó áll.V ‫הוד‬:‫י‬ :‫מוריד שאול רעל‬ ?‫שיר‬1:‫ מוריש־ ום‬. 172 6-8a. . hogy a harmadik ellentétpárt kell összefoglaló és tovább- vezető vonatkozási pontnak tekinteni. a két egység egymással szoros gondolati párhuzamba áll. A harmadik ellentétpár szerkezetileg abban tér el az első kettő- tői. Ez a gondo- latpárhuzam úgy valósul meg.‫יהוד‬ ‫משפיל אף־מרומם‬: ‫דל‬τ ‫מעפר‬ ‫ד‬τ ·■ ‫מקים‬ 1· -« ‫ ״‬Az Ur öl hogyha kell. de inkább elevenít Ő fékezi meg a poklot. hogy a participiumi egység első ellentétpárja a hozzá kapcsolódó kiegészítéssel együtt a qá- tal-formás egység első ellentétpárjának gondolati párhuzama. Az Ur az. hogy Jahwét hogyan és mire nézve kell cselekvő- ként tekinteni. mely a ‫ ■ !יעל יי‬jiqtol-for- ma által szerkezetileg is különbözik az egység tagjaitól. amit el is szabadíthat. »‫ומהיד‬ ‫ממית ! *··־‬ J·‫ ״‬. hogy ennek az egységnek a szerkezete is az előző egységhez hasonlóan ellentétpárokra épül. akik mások fölé emelik magukat Es Ó emeli fel a porból az elesettet.

Ezért járul az első ellentétpár- hoz még egy kiegészítő ellentétpár is. A Piél pedig arra. hogy Jahwe az élet Istene. je len tősükre ellentétes gyök található participiumi foi'iuában.A ‫״‬ . mintha az Jahwé- tói mint cselekvőtől független lenne. A Hifii törzs- formában álló participium arra a kérdésre ad feleletet. a Piél törzsforma által viszont a cselekvésre. De ennek a kultusz! közösségnek arról is voltak tapasztalatai. Ennek az ellentétpárnak a szerke- zetére az a jellemző. hogy Jabwe az élet Istene és az Ö legfonto- sabb tevékenysége a megelevenitésben lesz kézzelfoghatóvá. a másodikban viszont arról. hogy ezt az ellentétpárt a " ITDO ‫'יהוה‬ " kiegé- szitáséként kell megérteni. Minthogy a hitvallásnak ez a része nem olyan egyértelmű mint az. hogy az öles és a megelevenités esetében is Jabwét keli aktív cselek- vőként tekinteni. A törzs- formák különbözősége ax'ra utal. szükséges az öléssel kapcsolatos részhez némi kiegészítést illeszteni. melynek nemcsak alanya Jahwe. hogy jelentésükre nézve itt is két ellen- tétes gyök található. hogy a közös alannyal kapcso- latban az állitmányi részek más-más hangsúllyal kerülnek ételi- tésre. a " “Ti " gyökhöz pedig az élet fo- g’alma kapcsolódik. A " J‫־‬fiŰ " gyökhöz a halál fogalma. hogy Jahwe mint cselekvő elevenít. Xzráelnek mint kultuszközösségnek egyértelmű tapasztala- tai voltak arról. hogy az ölésre nem szabad úgy gondolni. hogy az ölésnél ki a tulajdonképpeni cselekvő. A Hifii törzsforma által azonban a cselekvő cselekvés viszonyában a cselekvő személyre tevődik a hangsúly. A ‫״‬ ‫ויעל‬ ~1r~ ‫ימאיל‬ vi ‫מוריד‬ /· " kiegészítő ellentétpárból bi- ányzik a Jahwe név mint alanyi rész. A participiumi formák mindkét esetben az aktív cselek- vöt emelik ki és igy első információként arra utalnak. hogy az ölésről sem gondolkodhat Jabwótől függetlenül. A " Γ ® " Hifii pax’ticipium formában áll a " 1Τ Π ‫ ״‬viszont Piélben. A ‫מוריד ״‬ " participiumi rész itt is Hifii törzsformában áll. hanem a .‫ סם־ת ומודד‬.‫'·הוד‬ ‫ ״‬ellentétpárban két. hogy cselekvőként mit cselekszik Jabwe? Az első esetben arról van szó. Ez a két jelenség együtt utal arra. Maga az ellentétpár egy összetett nominális mondat melynek Jabwe a közös alanyi része és ebhez kapcsolódik állítmányi részként a ‫״‬ “ ‫ממית ומה‬ " .

Ez pedig azt jelenti. aki képes megfékezni a poklot. vagy a " ‫ =ש&*ה‬pusz- tának. hogy a halál erőit megfékezze. Midőn a teremtés által Jahwe szétválasztotta a sötétsé- get a világosságtól és a dolgok rendjét és határát megszabta. Egyik esetben az etimológia egy olyan helyre utal. A ‫ ״'ירד ״‬gyök a leinenetol fogalmát hordozza. hogy ez Qal törzsformában. hogy minek a lemenetelét okozza Jab- we. 17** - tárgya a ‫ ״ יצזאיל ״‬is közös. Ez azt jelenti. hogy a formát a ‫ = ש & ל ״‬kérdezni". részben pedig Jahwe személyére /Hifii!/. A ‫ " שאול ״‬sajátos ószövetségi fogalom. A mi esetünkben a Hifii törzsforma arra utal. a ‫מוריד ©אול ״‬ ‫״‬-t a ‫״‬ ‫״ יהוה מטית‬ kiegészítéseként kell megérteni. ott éppen ebből a háromtagú viszonyból áll elő a "levinni". zajosnak lenni" gyökből kell-e levezetni. hogy a lemenetelt Jahwe okozza. hogy Jahwe az ölést a vele szemben álló alvilág megfékezésére használja fel. akkor Ő ‫״‬ ‫ " מוריד שאול‬volt. hogy a ‫ " שאול ״‬a halál erőinek központját jelzi helyi és etikai értelemben is. hogy ugyanaz a Jahwe. Ilyen értelemben jelentheti az alvilág és a halál birodalmát. ahol minden kérdéses és ahol már csak az utólsó megkérdezés van hátra. felhozhatja és el is . . Az ellentétpár második tagjában a jiqtol-formás ‫לגל ״‬. a ‫ל ״‬1‫" ]ל‬-t pedig a ‫שאול ״‬ hoz járuló kiegészitésként. A második eset- ben viszont a " ‫ " שמים‬ellentétpárjaként olyan helyre kell gon- dőlni ahol optikailag és fonetikailag érzékelhető rendetlenség van. " igéről nem lehet eldönteni. Jahwe személye és az ölés között az a kapcsolat. Ő az aki ‫ ״ מוריד שאול ״‬. Megoszlanak ugyanis a vélemények arról. vagy pedig Hifii törzsformában áll-β? Ez az igei mondat éppen a kettős törzsforma lehetősége által egyszerre két dologra is figyelmeztet: részben a szövegösszefüggésre /Qal!/. és a ‫ ״ שאול ״‬jel- zi harmadik tényezőként. aki megfékezte a halál erőit. Nem egyértelmű a szó jelentésé- nek etimológiai magyarázata. "lenyomni" és a "leszállítani" lcauzativ jelentésváltozat. Csak Jahwe képes arra. hogy a ‫" לגל ״‬ jelentéstartalmát a ‫״‬ ‫" מידיד שאול‬-hoz és Jahwe személyéhez kapcsolódva kell megérteni. Olyan ese- tökben pedig ahol a lemenetollel kapcsolatban a cselekvőn ki- vili még niás is említésre kerül. mely a ‫" ©מיס ״‬ ellentétpárjaként tekinthető. A lényeg mind a két esetben az.

175 szabadíthatja azt. Az ellentétpár alapját itt is az képezi. hogy olyan hely- zetben. A tradicionális fordítások ennek az ellentétpárnak az értelmét úgy próbálják megragadni. A jiqtol aspektusforma által ez az esemény megértendő eseményként van megjelölve. hogy a " Ö T " gyökhöz a szegénység fogalmát. hogy öljön ott ahol szükségét látja ennek. hogy mi az 6 öntudatos gyermekei- ként az élet útját válasszuk és éljünk. Midőn az egyiptomiak Xzráel kiirtását tervezték és meg akarták hiúsítani Jahwe terveit. A ‫יי‬ ‫דד“ מ״ריעו■ ומעעזיו־‬ ‫ ״‬ellentétpár szintén össze- tett nominális mondat. aki "öl hogyha kell. ott ezek az események nem véletlenül és a vak sors szeszélyéből állnak elő. hogy ez a participiumi egység az elő- ző qátal-formás egységgel gondolatpárhuzamban áll. az ‫ ר ״‬£'* " gyökhöz pedig a gazdagság . Az ‫ " על “ ״‬gyök itt a ‫ " י ר ד ״‬tökéletes ellentétpárjaként szerepel. A Vörös-tengeri átkelésnél. hanem ott Jahwe az. hogy inkább elevenít. Viszont annak is bizonyságát adta. aki cselekvőként fellép. ahol a hősök kénytelenek letenni a fegyvert és az elbu- kották a kibontakozás lehetőségét ragadhatják meg. Jahwe megmutatta. amit el is szabadíthat". de inkább elevenít. lis mint szer- kezetileg eltérő vonatkozási pont utal már arra. Már utaltunk arra. hogy megfékezheti a poklot midőn a csapásokat egymás után visszavonta és ezektől Gósen földjét megkímélte. Az élet és a halál útját azért adta az emberek elé. de bizonyságát ad- ta annak is. hogy a participiumi egység első ellentétpárja a qátal-for- más egység első ellentétpárjával alkot gondolatpárhuzamot. mégpedig úgy. és a tizcsapás által rájukszabaditotta a poklot. a pusztában és a honfoglaláskor is bizonyította Jahwe. és itt is Jahwe az alanyi rész és a két participium közli az állitmányi részt. hogy két ellentétes jelentésű gyök áll egymás mellett. hogy az állitmányi részek azonos hangsúllyal kerül- nek említésre. Itt viszont mindkét partioipium Hifii törzsformában jelenik meg és éppen ez figyel- meztet arra. Kz pedig a gondolati tartalomra nézve azt jelenti. hogy öl hogyha kell. hogy képes arra is. hogy a követ- kező nagyobb jiqtol-formás szerkezeti egységben a gondolataié- net majd ebben az irányban fog továbbhaladni. ‫ ח‬fékezi meg a poklot.

B magyarázat szerint az ellentétpárban ar- ról lenne szó. hogy Jahwe olyain isten. ott ezek az események nem véletlenül és nem a vak sors szeszélyéből állnak elő. hogy valamit birtokba vegyen. hanem az anyagi javakat is visszaveheti. ami egészen ellen tótes fogalom mint a^szegénység. . A Hifii türzsforma által viszont Jabwe úgy van megjelölve. !melyet a Nifal törzsforma juttat kifejezésre! ahol a cselekvő.13.2 0 . hogy a maga tulajdonát visszavegye.176 fogalmát illesztik. hanem Hifii törzs- formában fordul elő. Ugyanakkor az ellentétpár a.נשיר‬.‫יהוד‬ ‫״‬. aki valamit birtokba vesz.TlD ΓΠΓΡ ‫״‬ gondolati párhuzamban áll a korábbi ‫״‬ ‫ומחיה‬ te~ 1 ‫ממית‬ J· - Πw‫יד״‬1' "-vei Értelmileg ez a gondolatpárhuzam! úgy valósul meg. vagy pe<dig oszthatja. hanem az élethez szükséges anyagi javakkal is szabadon rendelkezik. az aki gazdaggá tehet. A szerkezeti hasonlóság réivén a ‫״‬ ‫®* ומעיצזיר‬. mint aki kéjpes arra. aki cselekvőként sza- badon rendelkezik a földi javakkal: Ő veheti azt vissza vagy oszthatja gazdagon « ‫ מירייש־ ומ. Ahol az embex’ek mint javakban dúskálok a kenyér rabságában éluek ott ők Jab- wetól és egymástól próbálnak szakiadon és függetlenül élni. A főinformáció mind a két gyökkel kapcsolatban az. hogy Jabwe az alki kcpes arra.akinek joga van arra. éppen ettől a rabságtól lesznek szabadokká. hogy Jabwe mint cselekvő nemcsak az élettel. az aki az anyagi javak tömegét képes adni. A Hifii törzsforma által a cselekvő személye kap hangsúlyt.9/* A gyök alapjelentése viszont a birtokbavétel.Ll..birto- kával együtt egy másik személy !által maga is birtokba vétetik. A mi esetünkben a Hi- fii törzsforma arra ad választ. A két fogalom csak abban a speciális esetben érintkezik. 3 0 . 6 5 . A ‫ " ירע ״‬gyök azonban csak Nifal törzsformában jelen- ti az elszegényedést /Gén. aki visszavehet és adhat. A mi esetünkben viszont a gyök inem Nifalban.21. 23. aki az anyagi ja- vakkal szabadon rendelkezik. Az ‫ "עיצור ״‬gyök egyértel- müen a gazdagság fogalmát hordozza. Hogy szegénnyé vagy gazdaggá tegyen. Világkormányzó tévé- kenysége során nemcsak ölhet és «eleveníthet. és igy Jahwéban kellene látnunk e jól- ismert társadalmi jelenség okozóját. Péld. hanem ott Jahwe lép fel olyan cselekvőként. mint minden dolgok ősi birtokosa. és . hogy ki az. qátalformás egység második tagjával is gondolati párhuzamba 6 1 1 ! ahol a jóllakottak a ke- nyér rabságában élnek és abolsz éhezők.

és ezért lett a puszta a sírhelyük. akik a pusztában nem voltak képesek ezt megtanulni. és azért adta a választott népnek. mert Jahwe ehhez kötötte az áldást és az átkot. א ף ״‬vonat- kozószó adja. Azok. hogy hogyan adhat nekik Jahwe gazdagon vizet a sziklából. hogy észrevegyék: a gazdagság nem saját tulajdonuk. hogy az anyagi dolgok nem a legfontosabbak. . akkor kezd el az Istenre figyelni. Ezért vett Jahwe mindent vissza tőlük. azok megtapasztalták. hogy Jahwe az. hogy észrevegyék és meg is tanulják. Ők mindig a kenyér rabsá- gában éltek. Azok viszont akik ezt megtanulták és komolyan vették. aki visszavehet és adhat. és a ‫ ״]מק״ ״‬/ épül. 177 ott Jahwe visszavesz tőlük: mindent. A " ‫“ ויל‬CÍ-'C "pD: ‫משפיל אף״םר*םם‬ mondatból a tárgyak kiemelt helyzete révén már azt is megtud- juk. A pusztában Mózes által azért kötött velük Jahwe szövetséget. mert Jahwe mindent visszavett tőlük. hogy a szövetség rendje szerint él- jen. Ennek a tapasztalatnak az alapján szabadulhattak meg a kenyér rabságéból és mehettek be Kánaán- ba a tejjel és mézzel folyó Ígéret földjére. Amikor viszont az ember éhezőként rádöbben arra. hogy mi- ért vesz vissza. A legfontosabb dolog az ember számára az. nem mehettek be Kánaánba. és az egyiptomi busosfazekakboz vágytak. A választott nép a pusztában tanulta meg. A két nominális mondat tárgyát emeli ki és igy az ellentétpár nemcsak az ellentétes jelentésű participiumi formákra /" ‫יי‬. vagy pedig adását. mert nem az Ő akaraténak megfelelő- en éltek abban. akkor veszi észre. hogy tőlük József házának gazdagságát Egyiptomban a ramszeszi dinasztia által Jahwe azért vette vissza. A harmadik ellentétpár különlegességét az ‫ ". hiszen ezektől a népektől azért vette vissza Jahwe az országot. hogy kikkel szemben lép fel Jahwe cselekvőként. A visszavétellé 1 és az a- dússal az ember maga akarja kormányozni ezt a világot és éppen ezért vesz tőle mindent vissza Jaüwe. ke- nyerst és húst az égből. és a sza badsággal nem tudtak mit kezdeni. hanem a mondatok el— lentótes jelentésű tárgyaira is. az anyagi javak visszavételét. A kánaáni népek példáján is szemlélhették Izráel fiai. hogy Jahwéé minden és nem az emberé. vagy miért ad valamit Jahwe és igy kezd a ke- nyér rabságából szabaddá válni. hogy ők a szövetség rendjének megfelelően éljenek ott.

és ha valaki vagy valami életre kel.C ‫״‬ Piél participium pedig a cselekvés tárgyát abban az értelemben. bár az előzőekből már lehetett erre következtetni. hogy őt Jabwe ölte meg. ott e háromtagú kapcsolatból adódik a kauzativ "alacsonnyá tenni. a " C£*'". A ‫״‬ ‫טעזפיל אף־מרימם‬ " nominális mondatban két parti- cipiumi forma található. de éppen a waw hiánya jelzi a két nominá- lis mondat között azt a szoros értelmi kapcsolatot. Az ‫ “ אף ״‬szóőska grammatikai fűnk- ciója az. hogy Jahwe tette őt gazdaggá. megalázni" jelentésváltozat. bogy éppen azt emelje ki. hogy azt Jahwe elevenítette meg. vagy megöletik mondhatnánk azt. A mi esetünkben az H ‫ " אף‬csak az első nominális mondat tárgya előtt található meg. megalázottnak lenni". "alacsonynak. A ‫ " משפיל ״‬Hifii participium Jah- wéra vonatkozóan jelöli a mondat állitmányi részét. A ‫ ״ ש פ ל ״‬gyök mint a ‫ ״רום ״‬értelmi ellentétpárja azt jelzi. hogy azt mondjuk: Jahwe vette el. hogy kivel szemben lép fel ‫יל ״‬£‫“ מ??ז‬-ként Jabwe. ba valaki meggazdagodik arra meg azt'. Abol a cselekvő mellett még a konkrét tárgy is emlitve van. Ha valakitől valami elvétetik nagy a kisértés arra. hogy itt Jahwéval kap- csőlátásán nem újabb ismeretek közléséről van szó. hanem a a korábbiak pontosításáról. hasonlat#ellentét. kérdés. hogy Jahwéról mint cselekvőről akként gondolkod- junk. Ilyen értelemben ha valaki meghal. hogy mire érvényes egy ál- litás. hogy mely esetekben kell Jabwét cselekvőnek tekinteni. E speciális szerkezet révén ezt az ellentétpárt éppen ilyen értelemben kell vonatkozási pont- nak tekinteni. akik csak az emberi cselekedő- tek eredményeit szentesitik. vagy felsorolás. Az előző ellentétpárokkal szemben ebből az ellentétpár- bél hiányzik a Jabwe név. melynek ré- vén a második mondat tárgya elé már fölösleges újra kitenni az ‫״ אף ״‬-ot. 1?β - Ez azért jelentős mert eddig nem volt egészen világos. Ez arra utal. vagy akként mint a bálványistenekről. hogy milyen esetekben kell Jabwét cselekvőnek tekinteni. mint akire . A Hi- fii participium a cselekvő személyét úgy mutatja be. tagadás. Nagy a kisértés azonban arra. hogy ő válogatás nélkül ellentétes dolgodat müvei. Az utolsó ellentétpár éppen az ilyen általános és kritika nélküli következtetés lehetőségét zárja ki és pontosan meghatározza azt.

179

jellemző az a magatartás, hogy másokat megaláz. Az ‫ ·אף ״‬- pedig
azt emeli ki, hogy kivel szemben érvényesül ez a magatartás.
A ‫ ״רום ״‬a ‫ " ש פ ל ״‬ellentétpárjaként azt jelenti, hogy afele-
melkedni", "gőgösnek lenni". A Piél participiumi forma a őse-
lekvőt abban a helyzetben mutatja be, amint éppen maga igyek-
szik kiemelkedni mások közül, amint éppen mások föle igyekszik
helyezni magát. Az embernek itt az a törekvése van megragadva,
hogy uralkodjon a többiek fölött.
Ha Jahwe olyan isten lenne aki csak az emberi cselekedetek
eredményeit szentesiti, akkor Jahwén*k az embert meg kéne erő-
sitenie az elért uralkodói helyzetében. Jahwe viszont nem járul
hozzá ahhoz, hogy ember uralkodjon emberen, mert Ő az egyedüli,
akinek az uralkodáshoz joga van. A választott nép Egyiptomban
szerzett tapasztalatokat arról, hogy mit jelent az, ha ember
uralkodik emberen, és az egyiptomi kivonulással kezdte megta-
pasztalni azt, hogy mit jelent há egyedül Jahwe az ur. A válasz-
tott népnek tudnia kellett, hogy senki sem emelheti magát a töb-
biek fölé, mert ahol ez történik, ott Jahwe megalázó Istenként
lép közbe.
a ‫״‬ ‫ מעפר דל‬E p C " nominális mondatnak a tárgya a
‫" דל ״‬. Jelentését akkor érthetjük meg helyesen ha tudjuk, hogy
a héberben több szó is jelöli a szegényt:* ‫־‬íjj , » < ‫ךל‬
‫* ר א ש‬. Ezek közül a ‫ " דל ״‬mint kollektív jelentésű szó azt
a védtelen és kiszolgáltatott társadalmi réteget jelzi, mely a
társadalmi rend legalsó fokán áll. Az * ‫ “ עפר‬nemcsak a "por‫״‬-t
jelenti, hanem ezzel a társadalmi réteggel kapcsolatban jelöli
azt a legmélyebb helyet is ahova ők ki vannak taszítva. A
‫״‬ ‫ " &קים‬mint Hifii participium annak a személyére utal, aki
a kitaszítottakat a porból felemeli. Ez a nominális mondat e-
leven képi megfogalmazásban Jahwe személyét úgy mutatja be,
mint aki olyan Isten, aki a kitaszítottakat emeli fel a porból.
Nem mások fölé emeli azokat /" ‫!" רום‬/ akik az emberi versengés
legalsó fokára szorultak, hanem az 6 kilátástalan helyzetüket
szünteti meg. /" ‫!״קום‬/
Jahwe itt sem a nagy szerencsekerék forgatójaként jelenik
meg, és nem is az emberi cselekedetek eredményének szentesitő—
jóként, hanem δ az aki miatt a kitaszítottakat nem lehet vég-
érvényesen védteleneknek és kiszolgáltatottaknak tekinteni.

18 ü

Mert alti azt tosszi az éppen Jahwéval nem számol mint cselek-
vővel. Ahol ez történik, ott Jahwe cselekvőként lép fel.
a z a tény, hogy a ‫״‬ ‫־מם מקים מעפר דל‬:‫מעפיל אף־?!ר‬ ‫יי‬
ellentétpár vonatkozási pontként tekintendő, éppen azt jelenti,
hogy a participiuuni egységen belüli gondólatpárhuzamokat erre
vonatkozóan kell megérteni. így az ellentétpároknak azt a ré-
sze'itj hogy Jahwe! az aki ölhet, aki a poklot megfékezheti és
elszabadithatja és aki az embertől mindent visszavehet úgy kell
érteni, hogy Jahwe ezen cselekedetei által alázza meg azokat,
akik az Isten helyére állítják magukat és a másik embert fe-
lett uralkodnak. Ahol a kitaszítottak számára földi pokollá
válik a világ az uralkodók miatt, ott Jahwe mint cselekvő ennek
a földi pokolnak a megfékezésére szabadítja el az alvilág erő-
it, és öl hogyha kell és mindent visszavesz azoktól, akik ma-
gukat mások fölé 1
,helyezik és igy alázza meg őket. A megele-
venitésnek és az adásnak azokban az eseteiben kell Jahwét te-
kinteni cselekvőként, melyeknek az a célja, hogy a kitaszitot-
taknak a helyzete megváltozzon. Nem a kitaszítottak dolga,
hogy forradalmak által a maguk szabadságát kivívják, mert aki
fegyvert fog az fegyver által vész el, és aki az erőszak esz-
közeihez nyúl, az maga is erőszakossá válik. Az ő dolguk az,
hogy ügyüket az Istenre bízzák, mert Jahwe az aki megelevenít,
gazdaggá tesz, és a kitaszítottakat felemeli a porból.
A participiiami egységnek ez a vonatkozási pontja másod-
fokú gondolati párhuzamba áll a qátalformás egység összefog-
laló vonatkozási pontjával. JEz meg azt jelenti, hogy nem min-
den gyermektelenre és nem minden sokgyermekesre érvényes az,
hogy a magányraitélt hetet szül, a sokgyermekes meg magára ma-
rád. Ahol a sokgyermekes nem akarja magát mások fölé helyez-
ni, ott őt Jahwe niem alázza meg és nem marad egyedül. Ahol a
magányraitélt kilátástalan helyzetében nem marad igaznak és
ügyét nem az Istenre bízza, ott Isten nem tesz csodát, és ő
nem fog hetet szülni. Még az élet legintimebb területén is ott
lép fel Jahwe cselekvőként, ahol visszaél az ember a maga hely-
zetóvel, mint ahogy azt Pöninna is tette, és ahol a kiszolgál-
tatott megmarad igaznak és ügyét az Istenre bizza, mint ahogy
Anna is tette, mert Jahwe az aki megalázza azt, aki a másik
fölé helyezi magát, és ü az aki a porból kiemeli a kitaszitot-

181 -

takat. tíz az amiben az ό különleges szentsége megnyilvánul és
ez az,ami őt megkülönbözteti az emberektől és a bálványoktól.
Ott és akkor történnek üdvtörténet! események, ahol és amikor
az emberi magasaitásókra a szövetség rendje szerint Jabve ,·
válaszol.

8b-lo./
‫סאעזסת ירים אביון‬
‫להו&יב עם־נך־בים‬
‫ינהלם‬.‫וכסא כבוד‬
‫פי ליהוה מצקי ארץ‬
5‫ורצת עליהם תבל‬

‫רגלי הסיד־וי ישמר‬.‫־״‬
‫ידמו‬
*>■‫בהשך‬
Iv j ‫ורשעים ־‬
x» »
:‫כי־לא בכת יג?ר־איש‬

1‫ ייחמו מרים־־ עלו‬.‫״·יהוד‬
τ ‫ד‬ ‫ד‬ ·: J‫־־‬ T Í

.‫״‬r: ,‫כיצמים ירעם‬
*‫־‬ ‫י‬- ■J■ T ‫־‬

‫ אפפי־ארץ‬ρ τ ‫יהוה‬, · .^
*;‫ראן־פז למלב‬
:‫קרן משיהו‬.‫ררם‬

"A pusztulástól Ő azért menti meg a bajbajutottat,
hogy beillessze az engedelmesek közösségébe
és a tekintély trónusára Őülteti őket,
mert az űrért vannak
kilátástalan helyzetek a világ számára
és Ő éppen azokon épít jobb világot

Azoknak lépteit vigyázza,
akik Őhozzá hűségesek,
a gonoszokat pedig hagyja,
hogy a sötétségbe belevesszenek.
Mert nem az erő által lesz valaki győztes.

Ha amennyei Jabwe okoz riadalmat,
megrémülnek az ellene lázadók.

182

Jahwe dönti el,
hogy melyik birodalomnak mikor lesz vége
és annak ad hatalmat
aki az 0 királya
és Ő szerez egyre nagyobb tekintélyt
kiválasztottj ának.

A tradicionális fordítások és magyarázatok az ókori térbeli
világképre és a királyság‫ ׳‬korára vonatkoztatva kísérlik meg meg-
érteni Anna énekének zárószakaszát. A vallástörténeti kutatás
hozzásegített az ókori térszemlóletü világkép jobb megértésé-
hez és azzal az ígéretes lehetőséggel kecsegtetett, hogy a val- (
lástörténeti összkép ismeretében néhány homályos bibliai rész
helyes értelme is megfejthető. A történetkritikai módszer pedig
a történeti hitelességet addig a korig tudta visszavezetni, mely-
ben a választott tlóp a királyság intézményén belül élte az éle-
tét. Két olyan biztosnak látszó külső támpont adódott tehát,
melyek azt sugallják, hogy Anna énekének zárószakaszát az ókori
térbeli világképre és a királyság korára vonatkoztatva kell meg-
érteni. Ez azonban nemcsak Anna énekében okozna törést a gon<Jo-
latmenetben, hanem azt is jelentené, hogy Anna éneke a király-
ság korának szellemi produktuma. -V
áss a történeti szituáció és az a gondolatmenet, mely Anna
énekének bibliai helyéből adódik, nem igényli ezeket a külső gon-
dolkodási támpontokat. A szöveg belső szerkezete és az abban
rögzített gondolkodási támpontok elegendő segítséget adnak ugya-
nis ahhoz, hogy a zárószakasz fordítási és magyarázási problé-
májét is meg tudjuk oldani mégpedig úgy, hogy a gondolati össze-
függés és a szöveg történeti hitelessége ne essen a fordítás-
nak és a magyarázatnak áldozatául.
Legelőször a szerkezet által diktált eddigi gondolatmene-
tét kell felidézni és meg kell vizsgálni, hogy hogyan illik ab-
ba értelmileg ez az uj jiqtol formás egység. Az ének legelején
hitvallást tett Anna Isten szabaditó őse!ekedetérő1/1.qátal-for-
más egység/, majd ezzel kapcsolatban arra mutatott rá, hogy
Jahwe szentségének megnyilvánulása egészen különleges /nominá-
lis egység/. Majd arx-a utalt, hogy milyen eseményeket kell
gondolkodási támpontnak tekinteni ahhoz, hogy Jahwe különleges

Egy ilyen jellegű tájékozódó ki- tekintés /jiqtol-formós egység/ nagyon is jól illik a gondolat- menetbe. hogy a jiqtol aspektusformák által jelzett világtörté- nelmi eseményeket az üdvtörténet! eseményekből kiindulva kell megérteni. hogy abban világtörténeti e- seményekről van szó. Minthogy a választott nép más népek között éli az óletét. hogy hol és mikor kell Jatawét cselekvőnek tekinteni / participiumi egység/. qátal-formós egység/ és ezen események gondolati párhuzamaként mutatott rá arra. és mivel az üdvtörténeti események világtörténeti és profán események között történnek. A jiqtol aspektusformás egységen belül a kapcsolószók jelzik az egyes mondatok hovatartozását._ ‫״‬ ‫ססין־וי יעומר‬ ‫ ·־יפי‬Τ'?'”? ‫ירילד־‬ ‫־ד־אי'צו‬1*‫כ״לא =ב־‬ 3 . mint négy különálló mondatot. A jiqtol aspektusformák arra utalnak. és ezek az események jiqtol aspektustorma- val vannak jelölve. A zá- rószakaszban éppen az a feltűnő. 18‫נ‬ szentségét megértsük /2./ ^‫י מריבו* עלו‬. Ez a tartalmi és formai tény segit nekünk abban. nagyon fontos a választott nép számára az. hogy az üdvtörténetből szerzett gondolkodási támpontjainak a segítségével a világtörténet! események között Is helyesen tájékozódhasson.‫ךלהידך‬ ‫ש ז« ש‬:‫*ם?ום‬ . hogy a zárószakaszban tárgyalt világtöx-téneImi események csak az eddi- gi gondolkodási támpontok segítségével érthetők meg. Ezt figyelembe véve az egységen belül négy tagot lehet megkülönböztetni. hogy a zárószakasz funkcióját az eddigi gondolatmeneten belül megtaláljuk. Az eddigi gondolkodási támpontok üdvtörténet! események voltak és ebből adódik. . . melyek egymásután kapcsolójel nélkül követ- köznek: W I ?‫איל ^ייי ש א?יי‬ ‫ל־־עויב עס״ךלדם‬ : )‫= ו כ ס א כבודןנמל‬ :*‫כיליהוה'מצק־ארץ‬ ‫בל‬.‫| ר״כזת עליהם ר‬ 2*/ .

‫■־‬ ‫דתן־עז לשלב־‬ A tagok egymáshoz v a ló viszonyában a szerkezeti hasonló- sag és különbözőség a la p já n tudunk tájékozódni. W ‫מאשיפת ידים אביון‬ J I : V‫־‬T 1 ‫ ־‬I· ‫להושיב עם־נך־בים‬ ‫ינהלם‬ ‫··זו‬:‫בב.‫־גלי סשיך־ויישם‬ ‫ץ‬ ‫ש‬-‫א‬-‫נ־ר‬: ‫לא בבה‬-‫ב‬ A harmadik és negyedig t a g a z á l t a l m utat egymással s z e r - k e z e t i h a s o n ló s á g o t. ‫־‬./ . A különbözőségek v i s z o n t a k ü lö n le g e s v o n a tk o z á s i p o n to - k á t h a tá r o z z á k meg és igy k ie m e lik az egyes tagok k ü lö n le g e s f u n k c i ó j á t i s . hogy m indkettőnek az é lé r e Jabwe neve van k iem eIv e: 3·/ ‫רעם‬:‫בשמיש‬ h.. hogy a z egyes tagok e l t é r ő f u n k c i ó j á r a k e l l figyelemm é1 l e n n i . A j i q t o l .‫יהוד‬ ‫·דין אפשי־א־ץ‬ A s z e r k e z e t i hasonlóságok a r r a f ig y e lm e z te tn e k .f o r m á s egységen b e l ü l a s z e r k e z e t i különbözőségek vannak tú l s ú ly b a n és igy j e l z i k .יד ־‬ ' ’ ‫ובבא‬ /" ■ : ‫בי ליהוה מצקי ארץ‬ ‫דשת עליהם תבל‬ .. / .. 18^ k-9/ !‫·א^״־־אך‬ ■‫.. ‫אכלי‬ I «v ‫מאשפתירים‬ j*t 1 -··· ‫יפיל'־והמצרןי־אדן‬ 2.־‬. A két első tag szerkezeti hasonlósága az á l t a l ism erhető fel. Az egyes t a - g okat mint ö n á l l ó ö s s z e t e t t mondatokat k e l l figyelem be v enni és é r te lm ü k e t ennek m egfelelően k e l l a n a l i z á l n i . hogy mind a kettőben az alapm ondat egy ‫״‬ ‫יי‬ "-vei kapcsolt okhatározói m o n d a tta l van m egalapozva: 1· / . hogy mely tagok á l l n a k egymással g o n d o l a t i párhuzamba és mely monda- to k k ép e zik a gondolatpárhuzam a l a p j á t .

E rre a z é r t olyan nagy a k i s é r t é s . az ‫״‬ ‫אבלן‬ " és a ‫ " ד ל ״‬szinonim fogalmak és ennek a l a p j á n a z ember úgy v é l h e t i .t j e l e n t úgy mint a ‫" ויל ״‬csak nem tá r s a d a l m i k a t e g ó r i a k é n t . I t t t e h á t az elő z ő g ondolat t o v á b b v i t e l e h e l y e t t éppen az előző g o n d o la t l e s z ű k í t é s é r ő l van s z ó . Mikor v a l a k i s a j á t f e j é r e hamut s z ó r . Ebben az értelem ben j e l z i az ‫ן ״‬1'‫בי‬£ " a s z e r e n c s é t l e n t . a z t i s m e r i e l . E z z e l kapcso la tb an a ‫ " דים ״‬úgy j e l e n t i az " á tla g o n f e l ü l i f e l e m e l k e d é s " . hogy i t t csupán az előző gondolat f o l y t a - t ó d ik a p a r a l e l l iz m u s törvénye s z e r i n t . mert az " ViEy'K ‫ ״‬és az 1" <‫ פר ״‬a ‫ ״‬CV"! 11 és a " ".f o r m á s egység e ls ő t a g - j a k é n t . hanem egyéni vagy k ö z ö s s é g i s o r s k é n t . mely az " r a l abban a z értelem ben szinonim . tudnunk k e l i r ó l a . a tönkrem enetelnek és a végpusz- t u l á s n a k . hogy a szinonim fogalmak j e l e n t é s é n é l nem a t a r t a l m i haso n ló - ságnak. másik a j i q t o l .t . hogy e z t a mondatot a t r a d i c i o n á l i s f ó r - d i t á s o k és magyarázatok az ő t megelőző ‫״‬ ‫ " ממיס מעפר ד ל‬mon- d a t g o n d o l a t i párhuzamaként t e k i n t i k . Ami niostmár a ‫״‬ ‫ביןן‬1£ ‫ ידים‬Yfetí'S'p " alapmondatot i l l e - t i . hogy ezek a szinonim fogalmak k é t t e l j e s e n e l t é r ő s z e r k e z e t i egységen b e l ü l fo r d u ln a k e l ő : egyik a p a r t i c i p i u m i egység u t o l s ó t a g j a k é n t . A H ifii törzsform a által éles hangsúlyt k a p J a l r we s z e m é l y e : a bajb aju to ttat a végpusztulástól Jahwe m e n t i meg. Ebből a f e l é p i - t é s b ő l már é s z i ' e v e h e t o . Az ‫ = אבל] ״‬s z e g é n y " . c s ő d - be j u t o t t a t . Az " " "hamu"-t j e l e n t . hanem a t a r t a l m i különbözőségnek k e l l nagyobb h angsúlyt k a p n i. hogy önmaga e z z e l végveszélybe k e r ü l t . hogy m int a "por" ez i s min- dennek az a l j á t és a s z e m e tjé t j e l z i . Éppen a s z e r k e z e t i különbözőség f i g y e l m e z te t a r r a . be a hamu a p u s z t u l á s - nak a j e l k é p e i s : a leég é sn ek . meg a z okhoz is to- vábbi kiegészítés járul. 1Ö5 Ennek a m ondatnak a szerkezeti felép ítése a következő: a jiq to l-fo rm ás alapaiondathoz a k k é n t kapcsolódik egy célhatú- rozói és egy o k b a tá ro z ó i mondat. h o g y m i n d k e t t ő h ö z még‫ ׳‬a g y wawval kapcsolt kiegészítő mondat is járul. E h h e z a z a - lapm ondathoz járul egy ‫״‬ ‫ ל‬+ in fin itiv u s"-o s szerkezetű . hogy s o r s a olyan s z e r e n c s é t l e n ü l a l a k u l t . Figyelembe k e l l azon- bán v e n n i. vagy hamuba ü l . bogy a b a jb a j u t o t t a végveszedelemből b iz to n s á g o s hely ze tb e k e r ü l . hogy úgy tö rtén ik utalás e g ‫׳‬y e s e m é n y céljára és okára. h o g y még a c é l h o z is. mely l e s z ű k í t é s a z - tán egy to v á b b i g ondolat a l a p j á u l s z o l g á l .

A ‫ " נד״ב ״‬a héberben azt a személyt jelzi. Egyes célnyeÍvekben ugyanis a ·‫ ו‬. az "engedelmesség"-et. Képi megfő- galmazásban együtt ülni. A szó tehát etikai értelemben jelent "nemes lelkü"-t és " példamutatóit nem pedig társadal- mi kategóriaként. aki Jahwe akaraté- nak önként engedelmeskedik. A ‫ ל ״‬+ infÍHitivus"-os szerkezet arra utal. = n e m e s t1 j e l e n t é s nemcsak e t i k a i k a t e g ó r i á t j e l ö l . hogy ebben a mondatban is az á l t a l u k f e l t é t e l e z e t t gondolatpárhuzam f o l y t a t á s á r ó l van szó. A ‫ ״ נדב ״‬gyök alapjelentése az. A ‫״‬ ‫להרינזיב עם״נך*בים‬ " c é l h a t á r o z ó i mondat é r t e i - mezesénél a hagyományos f o r d í t á s o k k i t a r t a n a k a m e l l e t t . hanem a Hifii infiniti- vus e g y s z e rre em eli ki mindazok sze m é ly ét. aki "nemes lelkii". E s z e r i n t a magya- rázat sze rin t a ‫״‬ ” a k i v á lts á g o s o k t á r s a d a l m i k a t e - g ó r i á j a k é n t van érte lm e z v e . akik Jahwe akaratának önként engedelmeskednek. hogy ‫״‬valamit önként cse- lekedni". Ennek megf e le lóén az alapmondatnak és a cé l-h atáro z ó i mellékmondatnak a z t k e lle n e k i f e j e z n i e . A héber· ben v i s z o n t nem ez a h e l y z e t . ‫ ך‬. a kiváltságosak gyűjtőfogalmaként. aki a f e l k í n á l t le h e t ő s é g g e l é l h e t . hogy ez az esemény az alapmondatban jelzett szabaditás céljaként van meg- jelölve.o é l b a t á r o z ó i mondat. Ez az érte lm e zés a " " szó j e - len tó só n ek f é l r e é r t é s é n a l a p s z i k . de éppen személytelen jellegéből adódóan nem egy konkrét személy válik bangsulyozottá. a ‫ " נדבה ״‬pedig ebben az értelemben jelenti az "ön- kéntesség"-et. a ‫ " נדיב ״‬pedig azt a személyt aki "önként tesz meg■ valamit". valamint az "önkéntes adomány"-t. vagy együtt lakni valakivel. hogy J a h - wa az e ln y o m o tta t és k isem m iz ettet a k iv á l t s á g o s a k k a l és é lő k é - lö k k e l egyenrangúvá t e s z i : " le ü l t e t i az e lő k e lő k k e l e g y ü tt" vagy pedig "a fe je d elm ek m e l l e t ad n eki h e l y e t " . Ez a s z e r k e z e t . A ‫״‬ ‫ים‬£‫יש ב'ינב״נךי‬ " jelzi a bekapcsolódást azoknak a közös- ségébe. melynek az a f u n k c ió j a .. hogy bekapcsolódni az " C£ " által jelzett közösségbe. hogy az alapmon- datban j e l z e t t c s e le k v é s céljáx-a rám utasson. J e - len esetünkben hangsúlyossá v á l i k Jahwe személye a k i a bekap- cs o ló d á s l e h e t ő s é g é t c se le k v ő k én t f e l k í n á l j a és az " ‫ן‬1'‫" אב‬ személye i s . ha- nem k i v á l t s á g o k k a l re n d elk ező tá r s a d a l m i k a t e g ó r i á t i s . akik az infinitivu- s i c s e l e k v é s s e l kapcsolatban cse le k v ő k én t szóba jöhetnek. A Hifii infinitivus a "bekapcsolódás"-t főinformáció- ként jelöli. A " Cl' + '‫ " י& ב‬jelentése az.

melyben a m egajándékozott függősége a m egajándékozótói az örökség révén mindvégig megmarad.e vagy sem. Lb? m e g v á la s z o la tla n u l nagyja a z t a k é r d é s t . a z t Sodorna és Gomora p é l d á j a m u ta t- j a . a ‫ " נהייתה ״‬f ő n é v i v á l t o z a t pedig magát az " ö r ö k s é g " . az i g e i s z u f - fixum pedig a m egaján d ék o zo ttak ra . ‫וכסא פ ב ו ד‬ " mondatnak: az a f u n k c i ó j a . j e l e n t ő s é g és f o n to s s á g é rte lem b en .t j e l e n t i .t és az " ö r ö k l é s " . ‫״‬ s z u f f i g á i t H i f i i tö rz s fo rm a a r r a u t a l . A népek s o rs á n a k szemszögéből az engedelmesek kö- zösségének r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g e abban v a n . Hogy Jahwe milyen r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t az engedelmesek közösségének. A H i f i i törzsfo raia Jabwe s z e - mélyét mint m egajándékozóét t e s z i h an gsúlyossá. A ‫ " וךןל ״‬mint ige az "örökbeadás”. az engedelmesek k ö z ö s s é g é re . j e l e n t ő s é g e t és f o n t o s s á g o t j e l ö l i . hogy az . líálunk a fogalom á l t a l a b irt o k b a v é te ln e k egy s p e c i á l i s f a j t á j a kap h a n g s ú ly t. ahol ha csak t i z i g a z t a l á l t a t o t t volnajnem k ö v e tk e z ik be a v é g í t é l e t . A ‫ ד ״‬1‫ " " כ ב‬t e k i n t é l y " . hogy a t e k i n t é l y t r ó n u s á t az enge- delmeseknek Jahwe mikor a d j a és a r r ó l sem. A ‫״‬ ‫ " ינהלם‬s z u f f i g á l t H i f i i törzsforaiás a l a k Jabwénak és az engedelmesek g y ü lekezetének konkrét v is z o n y á t r ö g z í t i . hogy ez a re n d k iv ü - li t e k i n t é l y a népek számára mikor l e s z n y ilv á n v a ló v á . Az Ószövetség és a·mi örökség fogalmunk k ö z ö tt van azonban egy lényeges különbség. A szövegben n in cs szó a r r ó l . a ‫״‬ ‫ " נו־״בים‬.e t. mint j o - g i fogalom.t j e l e n t s ú ly o s s á g . A " ‫־‬VÜp ‫ " כסא‬m int a t e k i n t é l y t r ó n u - sá' a t e k i n t é l y fo k o z á s á r a s z o lg á ló k i f e j e z é s és igy a r e n d k i- v ü l i t e k i n t é l y t . hogy a szuffixum á l t a l j e l z e t t engedelmesek k ö zö ssé g ét Jahwe j u t t a t j a r e n d k í v ü l i t e - k i n t é l y h e z és ez ö s s z e k ö tő kapoccsá v á l i k köztük és Jabwe kö- z o t t . hogy a té n y le g e s be- kapcsolódás l é t r e j ö n . A ‫״‬ ‫ינחלם‬. hogy Jabwe é r tü k t a r t j a meg a v i l á g o t . hogy Jabwe c é l j á t tovább magyarázza. hogy a p u s z t u l á s t ó l m egszabadultak engedelmesek legyenek és ne f e l e d j é k .r e u t a l . A j i q t o l asp e k tu sfo rm a mindezt megértendő cselekményként je lz i. A ‫ " נחל ״‬gyöknöz az ö rö k l é s f o g a i - ma k ap c so ló d ik . A héberben v i s z o n t egy olyan függ ő sé g i v is z o n y t j e - l ö l . Ebből adódik r e n d k í v ü l i t e k i n t é l y ü k . A ‫י?הלם ״‬. hogy Jahwe c é l j a a z . a s z ő - vegban a r r ó l van szó. Magát a z ö rö k s é g e t a mi esetünkben a ‫״‬ T S ? ‫ " כ סא‬j e l - z i .

hogy Jahwénak mint teremtőnek és a világ urának minden a rendelkezésére áll. a "szoritás" és "szoronga- tás". 14. De vajon szükségszerűen a "föld tartóoszlopaiét jelenti-e a ‫ אלץ ״‬.ben arról van szó. A hagyományos fordítások meg is maradnak ennél az értelmezésnél és fordításnál éppen a már említett külső gon- dolkodási támpontok miatt. így jelent a " “pjfC " mint nőnemű forma "szorongattatás"-t. hogy ezt az alapszituáoiót helyesen értsük meg. hogy Jonatán . mely a szabaditás után éri őket nem a saját sikerük és nem a saját dicsőségük.5-ben fordul még egyszer elő surekkel Írva. Éppen ez a sámueli hely nyújt lehetőséget arra. A mi esetünkben viszont az jelent problémát. 1 . hogy Jahwe azért szabadítja meg a sze- gényt és teszi az előkelőkkel egyenrangúvá. a ‫ק ״‬1’‫ * מצ‬pedig chólemmel "szorult helyzet"-et. Ahhoz. főnévi változatához pedig a "szorultság" és "szorongatta- tás" jelentés kapcsolódik. Azt az alap- szituációt jelzi. Ennek igei változatához. hogy még jobban érezzék Istentől való függőségüket. hanem Istentől kapott ajándék. A szótárak egyetértenek abban. hogy a ‫ " מצקי אלץ ״‬kifejezést a mi esetünkben a "föld tartóoszlopai*- ként magyarázzuk. mert ehhez neki min- den a rendelkezésére áll. Az 1 Sám. 188 - engedelmeseknek Jahwe ad tekintélyt. A " ‫ליהוה‬ ‫ ■ מצלן' ארץ‬mondatban a ‫ " ל ״‬prepozíciót birtokos jelzőként értelmezve arról lenne szó. A ‫״‬ ‫ ליהוה מצקי ארץ‬. ahol "oszlop"-ként fordítják. hogy itt a qibbuccal irt ‫ " מצלן ״‬forma található. Monda- tünk a * ‫ ״כי‬által úgy kapcsolódna az alapmondathoz és a hozzájá- ruló kiegészítésekhez. Ebben a formájában a gyök csak az lSám. mely indokolttá teszi Jahwe oéljának megva- lósulását. Minden siker és minden dicsőség.14. Ez a fogalom jól illik az ókori világképhez. Ez az értelmezés jól illik az ókori világképhez járuló hierarchikus társadalmi struktúrához is. így a kép azt fejezné ki. hogy a ‫ ״ מצק ״‬a ‫" צוק ״‬ gyökből ered.7. A ‫ " כי ״‬által ez a szituáció okhatározói mondatként kapcsolódik az előzőekhez. mert Ö a világ Ura. \ ? mely szerint a szárazföld tartóoszlopokon nyugszik. hogy "Jahwe birtokában vannak a föld tartóoszlopai".‫״כ‬ ‫ ״‬mondat nominális mondat és mint ilyen egy szituációt jelöl.‫ " מצלן‬kifejezés? Ennek eldöntésére a magyarázat alap- jául szolgáló sámueli perikópa részletes elemzése nyújthat segítséget. a ‫״‬ ‫טצקי אר״ץ‬ " kifejezés értelmét kell helyesen meg- ragadni. amely arra való.

melyet a két szemben lévő s z ik la benyulása kép z ett. hogy milyen értelemben. a mi esetünkben a “ ‫״ מ?גקי ארץ‬ szükségképpen a "föld t a r t ó o s z l o p a i n k é n . A ‫ " םצק י או־ץ ״‬k i f e j e z é s s t a t u s co n s tru c tu s i szerke- z e t. j Gén. és 5 . Éppen e z é rt az a b s o lu tu s i ré s z értelm ét k e l l helyesen meglelni a szövegösszefüggés s e g íts é g é - v e i . 18 9 ‫־‬ és feg‫־‬yvex'hordozója át akar kelni a aiikmászi hágón a j f i l i s z t e - usok előőrséhez« A b «vers szez'int Jonatán az á t k e l é s i helyek közül a z t v á l a s z t o t t a ki! ahol a hágó két oldalán egymással szemben két s z ik la volt« Ebben a mondatban a s z i k l a s z i r t e k mindegyike a ‫ " סלע ״‬szóval van j e l ö l v e . / Ahol pedig e lő - fo rd u l a "föld oszlopai" k i f e j e z é s .2. hogy az Ószövetségnek azokon a h ely e in .5- ben a ‫ ״מצוק״‬s z i k l a s z i r t e t j e l e n t . akkor ebben a versben már a r r ó l a s z ű k ü le trő l van szó.k . vers funkció- különbsége éppen az. Erre a sze rk ez etre az a jellem - ző. Figyelemre méltó ezenkívül az i s .25. hogy az 5*vers a 4 .5. Ex. hogy a szakadékon á t lehessen k e l n i .5-ben i s j e l e n t h e t "szoros‫״‬. mely alkalmas helynek bizonyult a r r a . A 4. versben figyelem- reméltó p o n to sítá s következik: e s z i k l a s z i r te k k e l kapcsolatban. Kozmikus értelemben j e l e n t - h e t i a f ö l d e t az ég e l l e n t é t p á r j a k é n t .49. sehol sem s z e rep e l a ‫״‬ ‫ " מצכקי אר*ץ‬k i f e j e z é s a ‫״‬fö ld t a r t ó o s z l o p a i d k é n t . A szövegösszefüggésnek megfelelően az ‫ " ארץ ״‬szónak a héberben tö bbféle je le n té s e l e h e t . 14. 5 . hogy mivel áz lSám." szoros" j e l e n t é s é n é l . libben a mondatban azonban már nem sze- re p e l a ‫ ״ סלע ״‬szó. versben megnevezett s z ik lá k /" ‫ " סלע‬/ s p e c iá l is j e l l e g é r e u t a l Jonatán szempontjá- b ő i. Az 5 . melyek bizonyos fo k ig é r in tk e z é s t mutatnak az ókori té rs z e m lé le tü v ilág k ép p e l. amennyiben a s z i k l a s z i r t e k pontds f ö l d r a j z i fekvése i s megjelöl- t e t i k : az egyik a mikmászi oldalon északon.4. hiszen a ‫ " מצוק ״‬az lSám. tanéin osak a ‫ ״ מ צו ק ״‬. 104. 24. hogy az a b s o lu tu s i r é s z értelm ét a belépő c o n s tru c tu s i ré s z v á l t o z t a j a meg és v i l á g í t j a meg.20. o t t a héberben a ‫ סךי־אךץ ״‬1‫ם‬ k i f e j e z é s szerepel. Ha megmaradunk a ‫= מצלן ״‬szükület" . D e u t. /v ö : Z s o lt . Ökológiai értelemben az . f e l e l e - t é t a r r a .. melyben az ‫ " ארץ ״‬az a b s o lu tu s i r é s z .8 . a másik pedig a gebai oldalon délen v o l t . a * ‫ " טצקי‬pedig a p l u r á l i s c o n s tru c tu s i r é s z . 14. Nincs te h á t jogunk a z t á l l í t a n i . A szövegösszefüggés ad.t vagy "szükü- l e t " . hogy j e l e n t s e .e t a ‫ " צוק ״‬gyök a la p je le n té s é n e k megfelelően.

Ennek megfelelően I t t az " * az ember életterek én t szerep el. A *'‫ * )־‬á l t a l ez a szitu á o ió a la p sz i- tuáoióként van m egjelölve. A ‫ " ! קצקי ארץ ״‬oppozi- d ó ja k én t i t t a ‫ "! ה צ ל ״‬a nyugodt és o i v i li z á l t körülmények között lakott fö ld e t j e l ö l i . hogy adott esetben az * ‫* ארץ‬ milyen értelemben sze rep el. A mi szövegösszefüggésünkben az em- beriség sorsának alakulásáról van szó. . A * :‫ לשת עליהם תצל‬: ‫״‬ mondatban a * ‫ ■| ת כ ל‬az ‫ *׳ארץ ״‬ellen tétpárjak én t /o p p o zic ió - jaként/ je le n ik meg. az Ő céljainak megvalósulását szo lg á ljá k . tehát a k ilá tá sta la n helyzetű v i - !ággal szemben egy jobb v ilá g o t. A ‫ " רקל ״‬a la k o tt. Ebben az esetben a * ‫ "| ל‬prepozioió a * ‫ מצקי ארץ‬. A * ‫ * מציק‬esetében a "szorongattatás* és a *szorult helyzet" J elen tésn él maradva a ‫ " ׳מצקי ארץ ״‬szerkezet egy olyan s z itu - áoiót J e lö l ahol az ember életterA^/" ‫* ארץ‬/ a szoru lt helyze- tek/" ‫" מצקי‬/a'Jellem zőek. . melyekben a "hogyan tovább?" kérdésére nagyon nehéz f e l e l e t e t adni. Ezek a k ilá tá sta la n helyzetek adódhatnak term észeti katasztrófákból. Jelen összefüggésünkben tehát a ‫ *! טצקי ארץ ״‬k ife je z é s J elen th eti *az emberiség történelmében adódó k ilá tá sta la n h elyzetek " -et. melyek az egész emberiség sorsának kedvező alaku lását v e sz é ly e z te tik . hogy ezek a k ilá tá sta la n helyzetek nem önoéluak. így a kifejezésb en az emberi történő- sek szín terén /* ‫ *ארץ‬/ e lő á llo t t szoru lt helyzetek /" ‫ * מצקי‬/-r ő l van szó . mint az emberi tévé- kenyaégek szín tere abban az értelemben. Mindig a szövegösszefüggés határozza meg.190 - ember létterekón t J e lö lh e ti a szárazföldet a tenger e lle n té te - ként. f i z i k a i érteimben J e lö lh e ti a ta la jt amelyen állunk. Ennek értelme pedig a z. Az a la p szitu á o ió t je lz ő nominális mondathoz még egy j iq - tol-form ás ig e i mondat já r u l. hogy az eddig megtett utak csődje nyilvánvalóvá v á lik . hanem Jahvéért vannak /" ‫ " |ליהוה‬/. melynek keretében v a ló su l meg Jahvé- nak az a o é lja .‫ליהוד‬j * mondat élén arra u t a l. hogy a megszabadítottak csatlakozzanak az snge- deÍmesek közösségéhez. hogy az a v ilá g amely- ben élünk az emberi tevékenységek szemszögéből Jó-e. háborúkból. fö ld r a jz i érteimben J elö lh et egy vidéket vagy egy te r ü le te t. p o litik a i értelemben pedig egy államot vagy birodalmat. hogy a történelem során k ialak u l- hatnak olyan v esz ély es helyzetek . ha- talmi tényezők alakulásából és abból i s . vagy r o ssz -e . megművelt fö ld e t j e - le n ti a görög * öLkOI^í I‫ «^׳‬értelmében.

hogy mire k ép es. Az ‫ " עליהם ״‬mint sz u ffig 6 . mely az e lő b b in é l Jobb v ilá g o t Íg ér és újabb ősödbe v e z e t . . hogy "a k ilá t á s t a la n h ely zetek re é p í t i Jahwe a Jobb v ilá g o t" . hogy "valam it valahova e lh e ly e z n i" . hogy az engedelmesek kö- tő sség éh ez csatlak ozzan ak . a m egszabaditottaknak le h e tő sé g e t nyújt *rra . hogy az embert ősödbe J u tta ssa . az e lh e ly e z é s tárgyéra és h ely ére . íg y a történ elem nemosak a k a ta sz tr ó - fáknak és a bálványok megsemmisülésének a lá n c o la ta . hogy hogyan kormányozza I s te n az en ge- d etlen n é v á lt v i l á g o t . Sközben Jahwe a megsza- baditottaknak le h e tő sé g e t n yú jt arra. hogy k if u t á s i id ő t en - gad az ember b á lv á n y -iste n e in e k . Jahwe v ilá g k o r - Hiányzói tevékenysége abban n y ilv á n u l meg.lt p rep ozíció a többesszému szuffixum á l t a l a " '‫" בצלן‬-re u ta l v ia s z a . akkor Jöhet a k övetk ező. Minden amit az ember Jahwe h e ly e tt s a já t értékrendjének csú csára á l l i t .191 - A * ‫ " שית‬a la p ja le ü té se a z. o t t hozza e lő Jahve az ú j a t . Ott ahol az ember magán már nem tud s e g ít e n i. A Qal ig e tö r z s k i j e l ö l i a mondat á llitm á n y i r é s z é t az ig é v e l szemben éa igy az kap hangsú lyt. Anna énekének zárószakaszában az e ls ő ö s s z e t e t t mondat a r - 1 a h iv ja f e l a fig y e lm e t. hogy Jahwe előhozza az e lő z ő n é l Jobbat. k i l á t á s - tá lá n h elyzetb e so d o rja. Az egyéni és k ö zö sség i életb en i s . A történésekbe o t t és akkor avatk ozik b e le . Mikor az eg y ik b á lv á n y -iste n osőd js n yilván valóvá l e s z . ahol és amikor az emberi próbálkozások osődje n yilv á n v a - lóvá v á lik és uj korszakot n y itv a az eg y én i nem zeti és k ö z ö ssé - g i sorsok alaku lásáb an. ső t a v i - Jágtörténelem ben i s csődbe és k ilá t á s t a la n h elyzetb e k e l l Ju tn i ahhoz. hanem le h e ­ tő ség i s az engedelmeseknek a rra . . A Qal törzsform a i t t i s a szövegkörnyezetre ir& n yitja a f i g y e l - met: a ■ ‫" תבל‬-re és az ‫ " עליהם ״‬-re. hogy nemzedékről nemzedékre Istennek te ts z ő é l e t e t é lje n e k . hogy közülük mindegyik megmu- (.áthassa a z t . hogy az engedelmesek közösségébe betagolódjanak. elegendő id ő t éa le h e tő s é - g et kap Jahwétól arra.

Szerkezeti felépítésére az a jellemző. hogy a két tag között is van gondolati párhuzam. A két értelmezés között a lényegi kü- lönbség abban van. hogy a szó értelmezése aszerint változik. Itt tehát a jogi formula nem előfel- . hágj az első két mondat mindegyikében az ige a mondat utolsó tagjaként szerepel. hanem mint láttuk a jiqtol-formás egység első tagjában is megtalálható. mig a má- sik a jószándéku magatartás forma fogalma felől érteti meg ve- lünk egy tudatosan vállalt és vallott szövetségi jogviszony létrejöttének lehetőségét. Minthogy a szó a theologiai kulosszavak közé tartozik. hogy ez a jelentés a sző jelentés- tartalmának osak egy speciális részére van 1 ®szűkítve és magát az alapjeleatést a sokkal tágabfe értelmű *jó. hogy a kutatók egy szükebb jeleatéskSrt vesz- nek-e figyelembe.‫כי־ליא בכך‬ A Jiqtol-formás egység második tagja ia összetett mondat. a « ‫ר‬£‫ל ישצ‬/‫רגלי הסיד‬ · alapm ondatban a ·111 ■ ‫ח ט ד ״‬ ‫ * ״ חסיד‬szó helyes értelmezése adja meg a pontos megértés kisI- osát. De minél részletesebbé és átfogóbbá vált a kuta- tás annál világosabb lett. A harmadik mondat eltérő szerkezetével a vonatkozási pontot jelöli.גבר‬./ ‫רגלי לזסיךוי י ש *־‬ ‫וו־שעיש ביי ש־■י נ טו‬ ‫איש‬-‫ . Ezek az okhatározói mondatok jelzik a szerkezeti hasonlóságot a jiqtol-formás egység első két tagja között és figyelmeztetnek arra. vagy jogszabályokhoz tudatosan tartja magát. Ennek áttekintéséből kitűnik. Ebben az esetben a * h’OfJ* azt a személyt jelöli.szándékú magatartás»- bán kell keresni. Ez a szerkezeti hasonlóság a mondatok közti gondolatpárhuzam meglété- re utal. hogy a szükebb jelentés egy tudatosan vál- lalt és vallott szövetségi jogviszonyt előfeltételez. 192 - 2 . Eleinte a *szövetségi hüség*~ei tekintették a ezó alapjelentésé- nek jogi fogalomként. vagy pedig az előfordulási helyek összességét. aki a szerződésekhez. értelmezésével kapcsolatban bőséges szakirodalom áll reádelkezé- süakre. Ebben az esetben a ‫ * חסיל ״‬azt jelöli aki jó- szándékú tettekre képes. amelyre nézve a gondolatpárbuzamot értelmezni kell A * '2 "-vei kapcsolt okhatározói mondat nemcsak ennek a tagnak a harmadik mondatában mint vonatkozási pontban fordul elő.

az engedelmesek k özösségéh ez. A szuffixum a ‫ " הס־ד ״‬szó után Jahwéra u ta l és az igazak at úgy j e l ö l i meg. akik jószándéku emberekként csatlakoznak. Ily e n értelem ben J e l z i a fő n év i formás 9 ‫ ד מ מה ״‬a % zélosend"-et az i g e i forma pedig a té tle n s é g á lla p o t á t. Az ig e szem élyi része a ‫" ורשעים ״‬-ra u ta l és őket . Ezt a z é r t jó tudnunk. szemmel ta r ta n i" . hanem a hozzájuk kapcsolódó é le tte v é k e n y sé g e t a " já rá s" -t és a ‫״‬Járásmód"-ot i s . A N ifa l törzsform a a ‫ * י ד מ ו ״‬ig é t j e l ö l i k i a mondat á llitm á n y i részek én t. mint akik I s te n akarata irá n t jószándékuak. A ‫ דגל ״‬.tokról a m egszabaditottakról i s . ily en értelemben ehhez a te s tr é sz h e z k ap csolód ik a cse le k e d e tek irán yításának fogalma i s . u!‫ " ד^ל‬nemcsak a láb at és a lábakat mint te s t r é s z t j e l ö l i . hogy az ember hova lép és m ilyen nyomokat hagy maga u tán. A N ifa l törzsform a ennek az állap otn ak a b e á l l t á t t e s z i hang- s ú ly o z o ttá . . A ‫ " ד מ ם ״‬gyök "nyugalmi á lla p o t " -o t j e le n t egy k o- 1 -ábbi élénk tev ék en ységgel szemben. mely e t ik a i tartalm án ál fogva az em- bér sorsának ala k u lá sára i s k ih a t. A szövegösszefü ggés ez e r in t a * ‫" חסילו‬-nak m indkettőt magában k e l l f o g la ln ia és e z t u ‫ * !חסיד־ ״‬szó tágabb alap je le n té se sem zárja k i . hogy Jahwe óvja és szám ontartja ő k e t. hogy "óvni. Ezek a je le n té s e k mindig olyan ö ssz e fü g g é s- ben fordulnak e lő ahol a cselek vő bizonyos értelem ben f e l e l ő s a ‫ *® מר ״‬tárgya ir á n t. akiknek I s te n ir á n t i Jósz&ndéka e t ik a i döntésekben le s z n y ilv á n v a ló v á i Az ‫״‬ ‫ורשעים בוחיצזך ידטו‬ " mondat waw-vai k a p cso ló - dik az elő ző mondathoz annak g o n d o la ti e lle n té tp á r ja k é n t.193 - Létei. A Qal ig e tö r z s a " ΤΤφΠ ‫דגלי‬ "-ο* J e l ö l i k i a mondat á llitm á n y i részek én t és Így az alapmondat arra a kérdésre ad f e l e l e t e t . a k ik - nek Jahwe ir á n t i jószándéka e t ik a i döntésekben l e s z n yilv á n v a - lóvá. v ig y á z n i. hogy az a b so lu tu si h e ly z e t e t a o o n stru ctu si ré sz b elép ése m ó d osítja. A járásmódot abban az é r t e - lemben J e le n t i. hanem s p e c iá lis következmény. az elo sen d esed ést és a megsemmisülést. A k ife je z é sb e n azok ról van sz ó . A ‫ * ילמר ״‬gyök a la p je le n té s e a z . hogy k ik szám íthatnak a rra . mert a mi esetünkben nemcsak az ‫״‬leve engedelmesek k özösségéről van szó /" ‫״נז־״כים‬/» hanem a - ‫׳‬. a le h e ts é g e s e t ik a i lép ésv a riá o ió k k özü l mit v á la s z t . A * '‫דגל' הסירו‬ " S tatu s c o n str u o tu si sze rk eze tre i t t Js az a je lle m z ő . Azok.

sz e r k e z e ti hasonlósága révén pedig a tö rtén elm i cső d h ely zetek gondolatpárhuzamaként v á lik maga i s é r th ető v é .é t i- kai értelem ben i s . hogy a z á lt a l a té n y le g e s erő á l t a l ami kinek kinek a ren d elk ezésére á l l . melyek az é l e t i s t e n i rendje e lle n irányulnak. Mindig a konkrét szövegkörnyezet d ön ti e l . Mindig az erősebb k erü l k i a harcból győztesen és ő v á lik az események ir á n y ító já v á . A " “Ιί’ΓΏ « a " 2 " p rep ozíció á l t a l arra u t a l. hogy v a la k i fö lé n y e mi á l t a l v a ló s u l meg? Erre pedig az a f e l e l e t . hogy s a já t csapdájukba essen ek : Hagyja. Az ‫״‬ ‫וךשעים בחקזך ידמוי‬ " mondat arra a kérdésre ad f e l e l e t e t .19^ - mint résztv e v ő k e t mutatja b e. A ‫ " ן־שעים ״‬gyűjtőfogalom a lá tartoznak mindazok. . A 2 ‫ ■ ^ ר ״‬gyökhöz a p o te n c iá lis fö lé n y f o - galma k a p cso ló d ik . hogy a gonoszok a sö té tsé g b e b elev essz en ek . A · ‫ * ^ כר‬mint fő n é v i varián s a z t a s z e - mélyt j e l z i akinek p o te n c iá lis fö lé n y e van. hogy élettevék en ységü k beszűküljön és végül i s megszűnjön. akik az I s - tea. . f ‫ ״‬Λ * tagadószó azonban éppen ennek a z á llít á s n a k az érvén yességét tagad ja. ak aratával szem beszegülnek. hogy a dolgok p illa n a tn y i á llá s a s z e r in t k i van f ö - lényben. de mint szenvedők k iv ü lr ő l i s k é n y sz e r itte tn e k e r r e . Bz a m e g á lla p ítá s m e g fe le l az egyén i és tö rtén elm i erőviszonyok profán é r té k e lé s é b ő l adódó igazságnak. A ■ n i * a z t a té n y le g e s e r ő t j e l e n t i ami a konkrét viszon yok k ö zö tt k inek k in ek a ren d elk ezésére á l l . J e le n g o n d o la ti összefüggésünkben a " ΤΤΟΠ t ·· : ‫ ״‬és a ‫ ״‬DTí'víH «Ti " a gonoszok és a jószándékuak p o t e n c iá lis . A ‫ ״‬1‫ " ךעך‬gyök azoknak a ro ssz in d u la tú tevékenységeknek a gyűjtőfogalm a. akik mint cselekvők maguk i s hoz- z ájárulnak ahhoz. hogy a p o te n c iá lis fö lé n y t hogyan és m ilyen vonatkozásban k e l l é r te - n i . A * ‫כי־לא ככה *גבר׳איעז‬ " mondat megalapozza az e - lőző gondolatpárhuzam ig a z sá g á t. hogy az é l e t m elyik oldalán le lh e tő f e l az ő tevékenységük: a v ilá g o s sá g g a l szemben a s ö té ts é g o l d a lá n . hogy mi tö r té n ik a gonoszokkal? Őket Jabwe arra k é n y s z e r ít i.le h e tő s é g e i kerülnek m érlegre. az i g e i v á lto z a t pedig a z t . A* ‫איש‬-‫יגבר‬ · ' " * *‫בכה‬ '* ‫ י‬mondatban a Qal ig e tö r z s a ‫בצח ״‬ ‫ * «\־‬-t j e l ö l i meg á llitm á n y i részk én t és a mondat arra ad Így f e l e l e ‫־‬ t é t . E szer in t a konkrét erőviszonyok p illa n a tn y i á l lá s a szab tő r - vényt az események a lak u lásán ak .

hogy az alapmondatban a ‫״‬ "-ot hogyan magyarázzuk.1'‫ יחתי מריבו* עציו‬. a gonoszokat pedig hagyja. Az ily e n j e lle g ű "b eékelt ö s s z e t é t e l ie k n e k a héberben az a funkciójuk. hogy a sö tétség b e b eleveaszen ek . A szerk ezet k ü lö n leg esség e abban van. hanem Jahwe. hogy a ‫״‬ ‘Ypj? *‫״‬ ‫ *חתי מריבו‬mondatot a * ‫ ־ בשמים ירעש‬1!. K é tfé le ér te lm e z é si és f o r d í t á s i le h e tő sé g k ín á lk o zik i t t i s . . a t t ó l függően. Ez m e g fe le l az ókori k e le t té r sz e m lé le tü világképének is és a hagyományos fo r d ítá so k meg i s maradnak en n él a magyarázat- n á l. a b e é k e lt aon dat pedig a függvény "akkor" esem ényt. 3. mert nem a té n y leg e s erőviszonyok d ön tik a zt e l . akkor az alapmondatban a r r ó l lenne sz ó . hogy az alapmondat a meghatározó *amikor" eseményt k ö z l i . Is te n lakh elyén k erü l so r. sem a gonoszok u r a l- mát a jószándékuak f e l e t t nem le h e t erőszakkal t a r t ó s ít a n i.‫יד‬ mondatba ék elve ta lá lju k : . amely a v á la s z to t t néppel az eg ész v ilá g r a nézve k ö t t e t e t t ./ ‫בשמים ירעש‬ A jiq to l-fo r m á s egység harmadik ta g ja egy k ü lö n leg es szer lcezetü ö s s z e t e t t mondat. hogy az emberi sorsok a la k u lá sa a világtörténelem b en sem fü g g e tle n Jabwétól és az ü d v tö rtén et- t ő i . hogy a " CPT * á l t a l j e l z e t t c se le k v é sr e a mennyben. .195 A csőd h ely zetek gon d o la ti párhuzamaként v á lik ér th ető v é . ■ · £ ‫· בשמים ירעש‬ ‫י‬ ‫ “' ד‬. Ha a "menny"-et Z sten lak h elyek én t é r t e i - mezzük. Ez úgy v a ló s u l meg. hogy különös hangsúlyt adjanak a k é t mondat k ö z ö t- t i "amikor-akkor" id ő i viszonynak. Anna énekének zárószakaszában a második ö s s z e t e t t mondat arra b iv ja f e l a fig y e lm e t. hogy sem a jók uralmát a gonoszok f e l e t t . hogy a jó szá n - dékuak és a gonoszok haroából k i k erü l k i gy ő ztesen . A ‫ ״שמים ״‬azonban nemcsak t é r b e lile g j e l e n t i a mennyet. ak i a hozzá hűségesek l é p t e i t v ig y á zza . hanem annak a szövetségn ek a rendje s z e r in t a la k u l.

Ennek is a rövidített alakja. mert a hagyományos fordítások szerint az ‫* עלו׳ ״‬ az Isten ellen lázadókra utal abban az értelemben. akkor nagyon is helyénvaló az egyes számú ‫ ״ עלו' ״‬használata. Arra az egészen más jellegre utal. A ‫ " ריב ״‬gyökhöz a "vitatkozás" fogalma kapcsolódik. hogy Jahwe hol található.6/ szintén ez a minősitő funkció érvényesül és ezekhez hasonlóan az alapmon- datunk " ‫יהוה בשטים‬ ‫ ״‬kifejezése is jelölheti a "mennyei Is- ten"-t. De ha az ‫עלו״‬ " valóban a többes számu-Hif11 participicim által jelzett láza- dókra utalna. melyből a "‫ "י‬kimaradt.196 - hanem a föld minőségi allentétpárjaként is. a» igét jelöli ki a mondat állítmányi részeként és azon belül 18 a személyi részt. hogy Isten az égben "rájuk" vagy "ellenük* mennydörög. hogy milyen összefüggés van Jahwe cselekedetei és a történelmi események között. ‫ ״‬beékelt mondatban a könnyebb megér- tés kedvéért először a * ‫ " צ!ךיבו* עלו׳‬szókapcsolat értelmét kell tisztázni. vagy pedig Jahwe közbeavatkozása? Ha a " c r v ‫ בשמיש‬ΠΤΤ " mondatot ebben az összefüggés ben vizsgáljuk. A Hifii törzs- forma. A pontos meghatározásra azért kell ügyelni. akkor ez a sajátos szerkezet arra ad feleletet. Az * ‫ * עלו‬az * ‫ " על‬prepozíció azuffigáit fór- mája agyas szám harmadik személyben. ami a földi és a mennyei dolgokat sgymástól megkülönbözteti. hogy mi történik *akkor ‫ ׳‬amikor" az ember által manipulált történelembe egy egéssen más tényező. ‫יהתו מרים‬ *. természeti jelenségekre vonatkoztatva pedig a "vihar‫״‬-t és a "tenger háborgás"-át. . hanem arról.2 0 . Olyan kifejezésekben mint az " ‫אל בשמים‬ * /jSir. akkor ‫״‬ 1‫* עלו‬. a mennyei Jahwe beavat- kozik. Az alapmondat értelme tehát ess Ha a mennyei Jahwe okoz riadalmat. melyben nem arról van szó. akkor az egyes szám harmadik személyü ‫" עלף ״‬ helyett a többes szám harmadik személyü ‫״עליהם״‬-nek kallsn© itt állnia. A ‫יחתומרים־* עלו‘ ״‬. Ha viszont az ‫" עלו' ״‬-ot a ‫ " ריב ״‬ige prepoziciós vonzataként értelmezzük. Ezt erősiti a szövegösszefüggés is.3. Az ige prepoziciós kapcsolatai utalnak .^*1/ és az 2 / " ‫בשמים ״‬ ‫אלהים‬Krón. A “ ‫" רעם‬gyökhöz alapjelentésként "egy dolog rendjének a megbomlása" kapcsolódik. az igei változat pedig ezeknek a Isiki és természeti jelenségeknek a megnyilvánulását. Az emberi erőviszonyok határozzák-e meg az események végkimenetelét. A főnévi változat lelki vonatkozás- bán jelzi a "zaklatottság"-ot a korábbi nyugalommal szemben.

/ ‫דץא?םי־אךץ‬:.sz. hogy összezavarja a földi dolgok rendjét. kinek az ügyével kapcsolatban / ‫ ״את*" ב״‬/. Mivel jelen gondolati ösezefüggésünkben a kérdés az. hogy mi történik ezekkel. A participiumhoz járuló szuffixura /E.26. akik veszik maguknak a bátorságot arra. és kőnk- rétan miről /" ‫ " על‬Gén.21-22/ folyik a vita. mely három mondatból áll.sz. hogy ezt a rémületet részben maguk okozzák /cselekvő/. hogy mi célból / " ‫" ל‬/. 197 arra. hogy Jahwé- val Jahwéról vitatkozzanak. kivel / ‫"*ם״״את״‬/. A ‫ " התת ״‬azt <J0~ lenti. Maga a mondat pedig arra ad feleletet. Esetünkben a többes számií Hifii participium azokat jelöli akik vitatkoznak./ Jahwéra utal éa a ‫ " מריבו ״‬a Jahwéval vitatkozókat jelzi. Ebben az összefüggés- ben az ‫ " עלן ״‬szintén Jabwéra utal és jelzi. hogy a történelmi események végkimenetelét az emberi erőviszonyok szabják-e meg. A ‫עלו ״‬ *‫ " מריב״‬kifejezés tehát azo- kát jelöli. vagy pedig a mennyei Jahwe. kit provokál- va / " ‫" א ל‬/. hogy a vita tárgya Jahwe világkormányzó hatalma. mert tényként kell szembenézniük azzal amit addig vitattak. hogy Jahwe sze- mélyéről folyik a vita.=‫ל‬:‫ו‬ A Jiqtol-formás egység utolsó tagja is ösezetett mon- dat. Az alapmondat élére Jahwe neve van kiemelve épp úgy mint az előző tag alapmondatában.‫יהוד‬. A beékelt mondat ala- nyi része azokat jelöli. Az alap- mondathoz két waw-val kapcsolt kiegészítés járul. A Nifal törzsforma arra utal. hogy "megrémülni‫״‬. Ez a szerke — zeti hasonlóság a két kiegészítő mondat gondólatpárhuzamára . Ilyen értelemben jelenti a kifeje- zés az ellene lázadókat. nyilvánvaló. Amikor tehát a mennyei Jahwe okoz riadalmat azáltal. Mind a két kié gészitésben az ige a mondat élére van kiemelve. ‫רתן־עו למלבו‬ 1‫קךן משי־‬. részben ez a rémület kívülről szakad rájuk/szenvedő/. «*.3. akik ezt vitatják. megrémülnek az ellene lázadók.

Ugyanakkor az ‫" אפם ״‬szónak a z a la p - j e le n t é s e a z . vagy a v i l á g v ég é t eszk a to ló g ik u s értelem ben pedig a ··‫אךץ‬. A mondat értelm e az len n e./ ‫רתן־עז ל מלכו‬ ‫וירם כד( ךן טיטית״‬ A ■ ‫־ין אפסי־ארץ‬: . az ‫ * אפסי ״‬pedig j e l ö l i az ‫" אפס ״‬-eknek. hogy Jah- ve i t é l i meg a fö ld h a tá r a it. a ■ \3resztizs-vesztesek " -n ek a z t a so ro za tá t melynek következtében egy-egy eszmerendszer a reá ép ü lt b i- rodalommal együ tt tö r té n e lm ile g l e f u t o t t á . azaz hatalma az eg ész fö ld r e k it e r j e d . 1 ·/ ‫דינם‬:‫ בשמים‬. . hogy az ‫ " אפסי״ארץ ״‬szó - k a p c so la to t hogyan értelm ezzük.‫הוד‬: ■ alapmondatnak i s k é t f é le é r te - lem tu la jd o n íth a tó a t t ó l függően.‫יהוד‬ I \‫ד‬ ‫ן‬ 2 . vagy a p o li t ik a i h a tá r t. másrészt a kiegészítő mondatok gondolat- párhuzamára. A mi esetünkben a z ‫ * ארץ ״‬birodalm at j e le n t k u ltu r á lis és p o li t ik a i gyűjtőfogalom ként. A Föld le g tá v o - la b b i r é s z e i t . vagy eszk atológik u san próbáljuk értelm ezn i. hogy hamis nyomon járunk ha az ‫ " אפשי־ארץ ״‬k if e j e z é s t t é r b e l i le g ."nincs többé j e le n t ő - sége* és osak ebben az értelem ben j e l e n t i valaminek a v é g é t.‫״ מקצות ד‬ ‫ י‬és a ‫> ״‬ρφ ‫ ״ הא־ץ‬k if e j e z é s e k . 198 - utal.‫יהוד‬ • ·J T ‫־‬ τ : ‫אפסי־אדץ‬ ‫י‬ ·te : - ‫דין‬j■ ‫י‬τ .קצות ד‬ "» ‫אךץ י‬. h a lá lr a íté ltté v á lik . melyet az igék azonos mondatbeli helye jelöl. A hagyományos fo r d itá s a k s z e - r in t i t t az ■ ‫ " ארץ‬kozmikus értelem ben J e le n ti a f ö ld e t az ‫ * אפסי ״‬pedig ennek a h a tá r a it j e l ö l i az ókori téra zem léletü világképnek m e g felelő en . melyet a Jabwe név kiemelése jelez. hogy a héberben a * ‫ ל‬4‫ " גם‬sz ^ j e l z i a f ö l d r a j z i. Ebből v is z o n t k ö v etk ez ik . E lgondolkoztató v is z o n t .‫. hogy "valami abbamarad". A zárószakasz megértésénél tehát kettős gondolatpárhu- zam meglétére kell figyelemmel lennünk: egyrészt az előző mondat és alapmondatunk gondólatpárhuzamára.

hogy á l t a l a a maga ügyét előbbre vig y e a történelem ben. hogy Jahwe d ö n ti a z t e l . A mi mondatunkban az ig e Qal törzsformában szerep elt j e le z v e . akkor megértendő prob- lémaként már osak az a kérdés v e tő d ik f e l . hogy az alapmondat á llitm á n y i része nem az ig e . a k i nemosak a v á la s z t o t t n ép et. hogy ezek . Ha v is z o n t Anna szem szögéből Jabwét te k in tjü k a v á la s z - t o t t nép e g y e tle n k irályán ak . akkor erre a kérdésre az a f e l e l e t . Ha ugyanis a v á la s z t o t t nép valam elyik k ir á ly á t értjü k a la t t a . hogy a b ir o d a l- mák s e le jte z é s é n e k ügyében k i dönt. . Maga a mondat arra ad f e l e l e t e t . mely alapos és h elyes m é rleg elé st e l ő f e l t é t e l e z . hanem a v ilá g tö r té n e lm e t i s ir á n y ít j a . vagy mindig akad közülük v a la k i. Az ige i t t Qal törzsform á- bán fo rd u l e l ő . A f e l e l e t pedig a z . hogy a f ö l d i k ir á ly o k közül egy ad ott szitu ációb an k i t s e g it Jahwe. hogy a ‫ ״‬13‫ " ל ם ל‬k if e j e z é s k ir e vonatko- z ik . Ü dvtörté- n e t i szempontból éppen az a k érd és. a k i a történelem be beavatkozik és kézben t a r t j a a dolgok v ég k im en etelét. a k it Jahwe k iv á la s z t magának sár Ját k ir á ly a k é n t. hogy egy birodalom megszűnésének az id e je e lé r k e z e t t-e már vagy sem. Ez a mondat a ‫ ירעם ״‬D’JJw? “ΪΓΓ " gondolatpárhuzama- ként úgy értelm ezendő. A k ie g é s z ít ő * *!‫' ל ס ל ב‬ÍTJJT] ‫ י‬mondat m egértésénél arra k e l l ü g y e ln i. kinek s e g it Jahwe? Ha e z t úgy é r tjü k . hogy kinek ad hatalm at. 199 - A * ‫ " דין‬gyökhöz a® ‫״‬Í té le ta lk o t á s * fogalma kaposoló- dik jo g i és in t e l l e k t u á li s értelem ben i s . hanem az egyes birodalmak történ elm i je le n t ő s é g é t ugyanaz a Jahwe Í t é l i meg ü d v tö rté n e ti szempontok s z e r in t . hogy a z t s e g í t i a k i az a d o tt szitu á ció b a n az ő k ir á ly a . a népeket és is te n e k e t rep rezen tá ló k ir á ly o k fü g g e tle n e k -e Jahw étól. akkor szem b etalálju k magunkat a z z a l a problémával. a ik e - rein ek és bukásainak a tö r té n e te k é n t á l l e lő ttü n k . hogy nem a világbirodalm ak erő v iszo n y a i döntik a z t e l . A ‫־‬v itá s kérdéseknek olyan megnyugtató e ld ö n té sé r ő l van benne sz ó . hogy melyik birodalom é l i t ú l a m ásikat. hogy a k ie g é s z ít ő mondat arra a kérdésre ad f e l e l e t e t . je le z v e . hogy Anna korában a v á la s z t o t t népnek még nem v o l t f ö l d i k i - r á ly a . hogy mi van a tö b - b i népek k ir á ly a iv a l? A v á la s z t o t t nép környezetében ugyanis megvolt minden népnek és isten n ek a maga k ir á ly a és az ókori k e le t történelm e Anna korában i s a k ir á ly o k harcainak.

b á l- ványok bukásának és birodalmak harcának so ro za ta . I s te n a z é r t v e s z i le a z t a te rh et a v á llu k r ó l és v á l l a l j a magára a szö v e tsé g ő s i rend je s z e r in t .e a v á la s z to tta k b izto n sá g á t és nem ássák -e a lá te k in té ly ü k e t. A ‫ * ירם ״‬mint H i f i i törzsform a az ig é t J e l ö l i k i a mondat é l - litm én y i r é s z é ü l és a mondat igy arra ad f e l e l e t e t . A " pj5 " i t t a te k in té ly és a b izto n sá g szimbóluma. A H i f i i törzsform a pedig Jahwe szem élyét cselekvők én t em eli k i . A ‫ * רום ״‬i t i s az á tla g o n f e l ü l i fe le m elk ed és- re u t a l . Nem a v á la szto tta k n a k k e l l te h á t gondoskodniuk s a já t ma- guk b iz to n sá g á ró l emberi eszk özök k el. hogy a v ilá g tö r té n e lm i események nem v e s z é ly e z t e t ik . hanem a v á la s z to tta k m egdiosőülésének a tö r té n e te i s . hogy mi tö r té n ik a v á la s z to tta k b iz to n sá g év a l és te k in té ly é v e l? J e le n g o n d o la ti összefüggésünkben ez úgy értendő. a ■ v á la sz to tt" -a t J e le n t i. ‫יהוד‬ . hogy a v á - la s z to t ta k fé le le m n élkü l! t e l j e s s z ív v e l oselek ed b essék I s te n a k a ra tá t. A * TPC’D pjp " k ife je z é sb e n Jabwe v á - la sz to ttJ é n á k a t e k in té ly é r ő l és b iz to n sé g é r ó l van sz ó . hanem ráb ízh atják e z t az ür I s te n r e . 200 - a ‫״‬ ‫״‬ ‫ !יירש רןךין משיחו‬mondatban a ‫ “ מ שי ח ״‬a ‫״‬ e t . hogy Jahwe sze rez te k in t é ly t v á - la s z to ttjá n a k . A ‫יירם ״‬ Tt " á lta l erre a z t a f e l e l e t e t kapjuk. h iszen a t ö r t é - ne lem során és annak végeredményeként ! ‫ משיחו‬π ρ e V . A történ elem ugyanis nemcsak k atasztrófák nak .

hogy a kódolt szavakat milyen gondolati összefüggés- bon és milyen zárt hierarchiában kell megérteni. hogy az egyes mondatok to- vább viszik-e a gondolatmenetét. és melyek lesznek azok a mondatok. Az igetörzs jelek konkrét utasitást adnak a szavak mondaton belüli hierarchiájára. vagy kijelölt gondolkodási támpont helyes megértése által válnak érthetővé. 201 IV A G R A M M A T I K A I I N F O R M Á C I Ó K L Á T H A T Ó V Á T É T E L E 1. hogy a kódkulcs milyen szerepet tölt be az üzenet-közlés . A szórend arra nézve ad eligazítást. amelyek viszont csak egy kiadott parancs. hangsúlyos és hangsúlytalan részre osztva a mondatot. akkor előtűnik röntgenkép-szerüen az a rejtett kód- kulcs.! kijelölik a mondat alanyi és állitmányi részét. Ahhoz. vagy ugyanazt a témát járják-e körül. hogy a kódolt szövegben a kódkulcs is benne van. hogy a teljes üze- net megértéséhez mely mondatokat kell gondolkodási támpontként tekinteni. vagy csak alig vannak tekintettel. hogy a szöveg grammatikai információinak összessége egyértelműen meg- határozza. Ha ezeket az informáeiókat sikerül a kódolás menetének megfelelően kiemelni és az egyéb kódjelektől függetlenül látba- tóvá tenni. A kódkulcsnak ezek azok az elemei./ IC6 d és kódkulcs A bibliai héber szövegek égy vannak kódolva. utalnunk kell arra. rögzített szituáoió. hogy ennek jelentőségét megértsük. Az aspektus jelek arra nézve adnak utasitást. amelyekre a hagyomá- nyos nyelvtanok nincsenek. amely szövegenként más és más gondolkodási kényszerpályát jelöl ki az üzenetet megérteni és fordítani szándékozó számára. Ez pedig azt jelenti.

amíg a meg- értés létre nem jön. hogy a bib- liai héber nyelv és Írás egy különleges közlésfajta nyelvi esz- köze. utalnunk kell arra. A nyelv. hogy a kóddal és kódkulccsal kapcsolatban elmondottak bármely nyelvre és bármiféle Írásra nézve érvénye- sek. ami a televíziós adás esetében láthatatlan. de nem tudjuk. hogy a kérdés- be túlzottan belebonyolódnánk. osak ebben a folyamatban az a látható. és módja van ellenőrizni az üzenet ha- tását: látja. és miért éppen a héber szövegek kapcsán hozakodunk most mindezzel elő? Ennek két oka van: 1. mint az üzenetbe rejtett külön információ arra nézve. érti vagy nem érti azt./ Ha az üzenet közlő szemtől-szembe közöÍvvalamit. Mondhatná bárki./ A bibliai héber nyelv és szöveg alapvető céljára nézve különbözik a többi nyelvtől és egyéb szövegektől. 202 folyamatában. hogy ugyanarról ugyanazt gondoljuk. Ezt a külön- leges jelleget a hagyomány a ”szent nyelv” és a "szent szöveg" kifejezések által kívánja érzékeltetni. amelyet az üzenet közlő a kódolás folyamatában lebontott. Módjában van az üzenetet kiegészíteni. újrafogalmazni és pontosítani mindaddig. hogy technikai esz- közökkel egy képet elemeire bontanak és ezt a lebontott képet az éteren át továbbitva egy más helyen újra képpé szerkesztik egybe. A televíziós adás és vétel elvi lényege az. hogy mi volt és mi van az adó és a vevő fejében. és az láthatatlan. Az adó és vevő tér és idő-helyzetére nézve háromféle köz- lés lehetséges: a. tér- ben és időben együtt van az üzenet vevővel. akivel beszél. mó- dositani. Tulajdonképpen ugyanez a folyamat zajlik az Írásbeli közlés esetében is. hogy az üzenet elemeit a megértés szempontjából mi- ként kell elrendeznünk a saját agyunkban ahhoz. hogy az Írás által lineárisan kódolt üzenetet a beérkező jelzések alapján az üzenet vevő ugyanazzá az egységes képpé tudja összeállítani. mint amit az üzenet közlő gondolt. . esetünkben az írás szerepét az üzenet- közlésben akkor értjük helyesen. hogy az. Ilyen értelemben a kódkulcs nem más. Ilyen esetben az élő beszédet használja. amit 6 mondani akar. Kódkulcsra azért van szükség. ha a kódolás és dekódolás folyamatát a televíziós adás és vétel folyamatához hasonlítjuk. ami ott láthatói az írás esetében mi a lebontott képet látjuk. Anélkül.

Egy ilyen jellegű i- 1 6 « esetében hihetetlen módon megnövekszik a kódolt szöveg je- !«!!tősége a benne rejtett kódkuloosal együtt. hogy az üzenet homályos pontjait tisztázni 1«!!essen: tér és idő áthidalhatatlan éket ver az adó és a vevő közé. mert többé már nincs mód arra.' 2. ma íja is tollat ragadjon és válaszlevelében a homályos pontra rákérdezzen./ Az előbbiekben feltételeztük. c. Ebben az esetben ugyanis a saját agya már saját snyanyelve révén az anyanyelvi üzenetek dekódolására van berög­ . hogy mondanivalóját sokkal alaposabban gondolja ét.mert csak igy kerülheti el ez. / Nehezebb a helyzet. hogy az üzenet közlő és Üzenet vevő saját anyanyelveként ugyanazt a nyelvet beszéli. / Egészen más azonban a helyzet abban az esetben.«11 is. Erre nézve is ért !■«tjük az ür Jézusnak azon szavait. Ebben az esetben a címzettnek még mindig módja van arra. Az ilyen jellegű közlés esetében a legtömörebben és félreérthetetlenül kell megfogalmazni az üzenetet. esetleges félreértéseket. hogy az Írásból egy jodtá- ‫״‬yinak sem szabad elvesznie. Mindebből viszont az következik. ha a még meg sem született. Ez esetben a feladó és a címzett térben mér nincsenek együtt és az üzenet !intését sem lehet azonnal lemérni. hogy ha valamit a levélből nem értett. utánunk jövő nemzedékkel akarunk valamit közölni. ha az üzenet vevő 1 1 ‫«־‬gen nyelvként sajátítja el azt a nyelvet. Ilyen jellegű üzenetek a végrendeletek: testamentumok. hogy az üzenet speoi&lis jellege milyen mértékben !!«véli meg a szövegbe épített kódkulcs jelentőségét még ez eset !. és annak megfogalmazásánál is sok- 1*111 nagyobb pontosságra töreked jen . A levélíró tehát arra kény- «‫׳‬/‫״‬örül. mint az élő beszéd esetében. ha levelet kell Írni. ‫ ־‬203 - b.szöveg- ‫״‬ok ezt a jellegét. hogy a bibliai héber nyelvnek és Írásnak egy különleges feladat legtökéletesebb végrehajtására kellett specializálódnia. Külön probléma adódik viszont abból. *9 láttuk. amelyen az üzenet rögzítve van. Magyar nyelvi megfogalmazásban az "Ó-testamentum" elnevezés mind máig nem hagyta feledésbe merülni a bibliai héber.

- 20ά -

ződve. Ez pedig a z t j e l e n t i , hogy ösztönösen s a já t anyanyelvé-
nek grammatikai sza b á ly a i s z e r in t próbál dekódolni, azaz meg-
é r te n i más nyelven k ód olt szövegeket i s . Ugyanez a h e ly z e t ab-
bán az esetben i s , ha az üzenetközlő és vevő anyanyelve egy ,
de ez az anyanyelv időközben sze rk eze tér e, azaz kódkulcsára
nézve m eg v á lto zo tt. Azoknál a n yelvek n él, melyeknek nyelvtana
többé-'kevósbé m egegyezik, ez még nem i s je le n t különösebb prob-
léniát,m ert csak eg y -k ét e lté r ő szabályra k e ll figyelem m el len n i
ahhoz, hogy a megértés lé tr e jö h e sse n . Más v isz o n t a h e ly z e t o-
lyan nyelvek ese téb en , amelyek alapvető szerkezetükben térnek
e l egym ástól, mint a mi esetünkben i s .

V égzetes h ib át követhetünk e l a m egértés és fo r d itá s
folyam atában, ha a b i b l i a i héber szöveg kódkulcsának le g fo n to -
sabb elem eit az agyunkban rögződött an yanyelvi kódkulcs lé g -
fontosabb elem einek f e l e l t e t j ü k meg. így
a . /A z ig e tö r z s -je le k b e n m agyar-nyelvi o se le k v é sfa jtá k a t
látunk.
b . /A z a s p e k tu s-je le k e t id ő - , vagy ak ciók ategóriak én t
értelm ezzük,
c . / é s a szórendet a z á llitm á n y i r é s z kiem elésének e sz k ö -
zeként te k in tjü k .
Ez esetb en az üzenet lin e á r is a n le b o n to tt képét a beérkező j e l -
zések a lap ján a s a já t agyunkban a s a já t kódkulcsunk s z e r in t rak-
juk ö ssze és l e h e t , hogy igy i s ö s s z e á ll egy kép. De ez már az
üzenet közlő á l t a l le b o n to tt képnek osak torzképe le h e t , h iszen
a z üzenet k ód olt elem ei nem a z üzenet k özlő á l t a l szán d ék olt
h ely re kerülnek. Ha te h á t a m egértés és fo r d itá s folyamatában
összekeverjü k a s a já t kódkulcsunkat a b ib l i a i héber szövegben
meglévő k ódk u loosal, akkor a sa já t agyunkban l é t r e j ö t t torzkép
alap ján az álproblémáknak olyan töm egével ta lá lju k szembe ma-
gunkat, m elyekkel a modern szö v e g k r itik a küszködik.

2 ./ A kódkulcs legfőb b elem einek láth atóvá t é t e le
A k ó d k u lcsk észitésh ez mindazokkal a grammatikai ism eretek -
k e l ren d elk ezn i k e l l , amelyek a hagyományos nyelvtanokból és

- 205

ongédeszközökből, valamint ebből a nyeivkönybői elsajátíthatók.
A kódkuloskészités természetes előfeltételének tekintendő a ki-
Jelölt szöveg pontos nyelvtani elemzése és gyökeinek kiszótáro-
:.ása. A nyelvtani alakok meghatározásénak és a szótározásnak
módszerét minden tanuló elsajátíthatja a hagyományos oktatási
1'ondszer keretében. A kódkulcsban csak azoknak a nyelvtani in-
formációknak az összességét Jelöljük, amelyekre a hagyományos
nyelvtanok nincsenek, vagy csak alig vannak tekintettel. így a
kódkulcs tartalmazza:
1 . az igetörzs-jelek utasításait,
2 . az aspektus-jelekét
3 . és a szórendét,
Kz a sorrend azonban a megértés folyamatában a kódkulcs fűnk-
olójára nézve érvényes.

Λ kódkuloskészités folyamatában első lépésként az eredeti
szöveg mondatait az aspektus jelekre nézve különítjük.e1 külön-
bűző színek alkalmazásával. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy
m héber Biblia egy megadott szövegére pausz-papirt helyezünk és
n grammatikailag előre elemzett szövegben a qátal-formás monda-
lókat piros szövegkiemelővel húzzuk ét, a jiqtól-formás monda-
!.‫״‬Itat kékkel, a nominális mondatokat barnával, az imperativuszos
mondatokat pedig zölddel. A participiumos mondatokat és infini-
1 Jvuszos mondatokat nominális mondatoknak tekintjük. A kódkulcs
lóhát először színben jelenik meg és a színek változásával és
ritmusával jelzi, hogy a kijelölt szövegben milyen jellegű monda-
tok hol fordulnak elő.
Ez után az egyes mondatokon belül a szórend jelzése követ-
knzik. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a már sziliben meg-
Jelent kódkulosra különböző jeleket rajzolunk az eredeti szöveg
szavainak megfelelően: az igét a pausz-papiron karikával jelöl-
JUk, a partioipiumot kockával, az infinitivuszt egyenlő szárú
háromszöggel. A mondat egyéb szavait pedig egy-egy vízszintes
vonallal. A mondatkapcsoló jeleket és prepozíciókat balra néző
nyílheggyel jelöljük a már említett Szójelekhez elöl kapcsolód-
vei, a suffixumokat pedig jobbra néző nyílheggyel hátul kapcso- -
lódva. A suffigáit prepozíciókat egymással szembe néző nyilhe-
r.yek jelölik. A status constructusi viszony és az összes többi

- 206

grammatikai j e lz é s J e lö le t le n marad. E zze l a m ódszerrel a sz ín e s
szakaszokat ék irá sszerü je le k fogják k i t ö l t e n i , amelyek k özött
a kör, négyzet és háromszög fe ltű n ő en láth atóvá v á lik , kiem elve
a mondat szórendjén b e lü l az ige és az igeszármazókok h e ly é t.
A mondatszórendek hasonlósága és különbözősége i s egyértelműen
k iv i l á g l i k , és a hasonlóság és különbözőség mértéke i s m egálla-
p itb a tó .
Harmadik lép ésk én t már osak az marad hátra, hogy az igék és
igeszármazékok t ö r z s j e lle g é t i s lá th a tó v á tegyük. Méghozzá úgy,
hogy a Qal t ö r z s j e lle g ü igék esetéb en a kört m egixeljük, a négy-
zetbe és háromszögbe pedig pontot teszü n k . A más t ö r z s je lle g ü
igék esetéb en b etű v el j e lö lj ü k a k ör, négyzet és háromszög f ö -
l ő t t , hogy a d o tt esetb en o tt melyik törzsform a ta lá lh a tó . A
p i é l t P I -v e l, a h i f i i t HX-vel, a n i f a l t ΝΙ- v e l, a h it p a é lt HIT-
t e l , a p uált HJ-val és a h o fa lt HO-val j e lö l v e .
E zzel a m ódszerrel láth atóvá v á lik az a r e j t e t t k ódkulcs,
amely szövegenként más és més k én yszerp ályát j e l ö l k i a gon dol-
kodásban a z ü zen etet m egérteni és fo r d ít a n i szándékozó számára.

3./ Az üzenetmegértés folyamata a kódkulcs segítségével

Mint már e m líte ttü k , a m egértés folyamatában az egyes monda-
tokon b e lü l első k én t a tö r z s je le k j e l l e g é t vesszük figyelem b e.
Ezek a je lz é s e k ugyanis konkrét u ta s ítá s o k a t adnak arra nézve,
hogy a mondat á l t a l r ö g z ít e t t üzeneten b e lü l mit k e l l az üzenet
témájának /a la n y i ré sz é n e k / te k in te n i és a mondat mely elem ét,
vagy mely ele m e it k e l l a z üzenet nóvumaként /á llít m á n y ! r é s z k é n t /
m egérten i. A t ö r z s je le k teh á t az egyes mondatokon b e lü l az é r t e i -
mi hangsúly szem pontjából adnak e l i g a z í t á s t : hangsúlyos és hang-
.sú ly ta la n r é sz r e o sztva a mondatot. A kódkulcsnak e z t az u t a s l -
tá s á t minden egyes mondat esetéb en mind a m egértésn él, mind p e-
d ig a fo r d ítá s n á l figyelem be k e ll v e n n i.
Az a sp e k tu sje le k arra nézve adnak u t a s í t á s t , hogy a t e l j e s
üzenet m egértéséhez mely mondatokat k e l l gondolkodási támpont-
ként te k in te n i, és melyek leszn ek a szövegen b e lü l azok a monda-
tok , amelyek a szövegben j e l z e t t s z it u á o ió , parancs vagy gon dol-
kodási támpont h ely es m egértése á l t a l válnak csak az üzenet
szem pontjából érth ető v é.

- 20‫ ל‬-

A szórend, a mondatok felépítésének hasonlósága és külön-
I‫׳‬űző 3 égé arra nézve ad eligazítást, hogy az egyes mondatok to-
vábbviszik-e a gondolatmenetet, vagy ugyanazt a témát járják-e
II örül.
Az üzenetmegértés és kódkulcs kapcsolatát tárgyalva nem
szabad elhallgatni azt a tényt, hogy az üzenet tartalmáról ne-
Iliink már berögződött ismereteink vannak, jó vagy rossz hagyó-
Hiányos forditások alapján. Sőt, van olyan tudományos gyakorlat
Is, mely egy meglévő fordításhoz mérve Ítéli jónak vagy rossz-
nnk az eredeti szöveg szövegállományát. A kódkulcs minden eset-
lion arra figyelmeztet, hogy az eredeti szöveg által adott maga-
nnbb szinten kell újragondolni eddigi ismereteinket; nem saját
gondolatainkhoz kell tehát hozzáigazítani az üzenetközlő gondo-
tatait és nem egy meglévő fordításhoz a héber szöveget, hanem
mogfordítva.
A kódkulos tehát arra nézve ad eligazítást, hogy az egyes
mondatokban szereplő szavakat milyen fontossági sorrendben kell
naoportositanunk és az üzenetben szereplő mondatokat a megértés
folyamatában és az üzenet gondolatmenetében hová kell helyeznünk

h,/ A kényszerpálya bejárása

Ez a kódkulcs, mint Mózes botja vagy Illés palástja, hoz-
‫״‬ásegithet bennünket ahhoz a csodához, hogy a holt szöveg meg-
elevenedjen és valóban azt az üzenetet halljuk, amelyet üzenni
kívántak nekünk tőlünk térben és időben távoli nemzedékek. A
kódkulos használatára is érvényes, hogy csak eszközi jellege
‫״‬un és a bibliai lelkűiét öröksége nélkül képtelen csodákra, de
a megértésre és fordításra törekvő gondolatait olyan kényszer-
pályára irányítja, amelyet alaposan és több Ízben bejárva vilá-
goesá válik az a követelmény-rendszer, melyet az!üzenet megfő-
galmazója az üzenet megértőjének és fordítójának kijelölt. Ugyan
akkor ezzel a kódkulccsal ellenőrizhető, hogy bármely fordítás
!‫״‬Ilyen mértékben felel meg ennek a követelmény-rendszernek.

/ akkor óh Isten minket tettél utálat tárgyává./ Ide nekem Gileádot és ide nekem Manassét is! 10. meg a cóbabeliekkel. / Amikor 8 összeveszett a mezopotámiai arameuspkkal. mit jobbod kinál./ Efraim sisakom. / Te mutattad meg. 2. Te itattál meg minket a tántorgás borával. s akkor Ő tapodná el ellenségeinket. és ködösítő válaszként csak ez hangzott nekünk: 8./ Megtagadták a Te kedvenceid azt a szabaditást.- hisz az emberi szabaditás itt hiábavaló. / "Kijelentette szent helyén az Isten: Bárcsak örülhetnék. / Jelt adtál az igazságról a Téged-félőknek. minket tettél betolakodókká és azt. óh Isten seregeinkkel ki se vonultál7! 13. hogy hitszegő a néped. Móáb vizeskorsóm amidőn én lépek sarummal Edomra. / Te renditetted meg az országot azzal./ Ki az. 208 F Ü G G E L É K 60. Júda jogaram. / Mutass hát kiutat szorult helyzetünkből. Kis1éta. Zsoltár Saját fordítás 1. hogy neheztelsz. 6 . 3. aki megvédelmez engem?! Ki az. Te meg Filisztea támadj csak ellenem! 11.hogy össze ne roskadjon. hogy meghasonlást támasztottál benne.. tudtul is adtad nekünk: 4. december . Gyógyítsd is ki. Jóáb pedig Edom ellen fordult és a Sós-völgyben megvert tizenkétezer embert. / Hát nem Te vagy-e még mindig az Isten?! Hát nem minket tettél-e utálat tárgyává?! És nem úgy van-e. aki engem Edomig vezet?!" 12. / . hogy felvillanjon nekik: ?. hogy T e . 14.. bárcsak kioszthatnám Sikemet! Felmérem a Szukkót völgyéti 9. mert már inog! 5. 1986. Leleplező bizonyságtétel Dávid számára okulásul. / Istenes tetteket kéne véghezvinnunk.

K isléta. U. . 9. holnap is. hogy - 7. akkor is. / hadd zengjem arról a Te neved mindig . sőt annak esztendeit is épp úgy. / Örömömet halld meg Isten! Vedd figyelemé imádságomat! 3. / Innen a világ végéről vallom meg Neked akkor is. augusztus ·» \ . / Te hozod elő a holnapot is és nem a hivatalos időszámítás. amikor elcsügged a szivem. 5 ·/ sátradba is. hogy Te vezérelsz engem. 8.innen tudom. jövevényként hadd juthassak el s védelmező szárnyaidba hadd kapaszkodom! 6. Zsoltár S ajá t fo r d ítá s 2.fogadalmaimnak teljesítéséül - ma is. mely az örökkévalóság. ellenségtől oltalmazó bástya./ Mivelhogy mentsvár lettél Te nekem. 209 / 61. mikor sziklaszilárdnak érzem magam. mint egyik nemzedéket a másik után. / Mivel Te. 1986. óh Isten fogadalmaimnak megfelelően hallgattál meg engem s a nevedet fölöknek kijáró örökséget adtad. / A jövendő Isten előtt nyugszik és hogy a hűség meg a megbízhatóság miképpen vigyáznak arra.

szeptember . 1 1 . / Benne bizzatokl . / Mérlegeljétek csak Ádám utódainak hiábavaló erőlködését. / Csak Ő az én kősziklám. 4. Tőle van az én boldogulásom. Istenben van az én erőm sziklája és az én mentsvárami 9. hogy csak Ó hordozzon. 1986. hogy egymásnak estek és' pusztítjátok egymást mindannyian.akármiféle népnek van is most itt az ideje - Ő előtte öntsétek ki a szivetek! Erős várunk nékünk az Isten. hogy az Istenhez tartozik a hatalom és Téged illet Uram a hűség is. Nem keveredek hát semmi olyasmibe. 3. de a hazugságot dédelgetik ezek: szavait áldásosnak mondják. / Egyszer mér megmondta az Isten és másodszor is ezt fogom hallani. hogy el kell szakadni attól. / Csak Ö az én kősziklám. mert Te megfizetsz mindenkinek cselekedetei szerint! K isléta. 210 62. 8 . raegsegitőm és menedékem. megsegitőm és menedékem: nem vagyok tehát rákényszerithető arra. / ami oda vezet. mert a reménységem is Tőle való. az ember fiainak hazudozását mindazzal együtt. 7. Zsoltár Saját fordítás 2. 10. de azok tartalmát semmibe veszik. / Csak Istenhez igazodik az én életem. 6 . / hogy Istenen kivüli szerencsém és dicsőségem legyen. s a hatalommal megszerzett dolgokhoz ne fűzzetek hiú reményeket és a katonai erő növekedésével ne törődjetek! 12. 5·/ Igaz. ami ebből ered. / Nyugodtan várj hát továbbra is csak az Istenre lelkem. / s az erőszakba ne bízzatok. hogy azt tanácsolják. mint egyik fal a másikat: a düledezőt a ráboruló.

/ hogy a z é r t örvendezhetek szárnyad árnyékában. / miközben ők hagyták kard prédájára Sault. hogy áldhatom szeretetedet saját életemben: Midőn nevedhez méltó dolgokat cselekszem. 11. mikor Saul már Istennek örült és mindenki. viznélküli tájon. hogy magából az életből kezdtem el látni hatalmadat és dicsőségedet. . végtelen Isten! Mindennapjaim Istene Te lettél./ Zsoltár arról.211 - 63. 1987. mint hajnal ha kél. / mikor a'mazok konokul kerestek. 7 . jobbod meg engem fogott 1 0 . úgy hizik a lelkem és örömujjongásba tör ki a szám. január . / És akkor is. hogy elveszítsenek. 12./ 2 -/ Óh. 6 . / Ha Rólad elmélkedem ágyamon. / azért. / hogy milyen jó a Te szövetségi hűséged. Kis1éta. egyik barlangból a másikba mentek. Z soltár S a já t fo r d ítá s 1 . aki hűséget fogadott neki megdicsőülve dicsekedett azzal. mint a rókafiak. 9. /1 Sámuel 24. 3 ·/ ügy fedeztelek fel abban. hogy elnémult megszégyenülve a rágalmazók szája. meg azt. 8 . Téged szomjazott a lelkem. ' mert s e g íts é g ü l v o l t á l nekem ebben. ő rv á ltá s ő rv á ltá sr a t e l i k és nekem még mindig azon já r eszem. hogy mit !jelentettek Dávidnak azok az események. s olyanná lettek. Dicsérnek ajkaim mindenek felett 5 . Rádbukkantam én. 4 ./ Lelkem Téged követett. ami szent. / mintha hájjal kenegetnék. általad kivánt enyhülni a testem sivatag peremén. melyek a Júdeai pusztában történtek vele.

1987. ? .)' : ' . Z s o lt á r S ajá t fo r d ítá s 2.. . 9. 5 ·/ hogy a biztonságban lévő ártatlant megrontsák. feb ru ár . / s kik fogják majd a gaztettet felfedni?! Kezdtek ajánlkozni: Majd mi kiderítjük./ Azoktól. / hiszen kiderült: 8 k okozták az ártatlan botlását s ellene volt nyelvük. fenik kardként nyelvüket és nyilukat. hogy az ellenségtől való rettegéstől miképpen óvtad életem. / Hisz a rosszakarók tanácsától és a bajkeverők uszításától Te tettél védetté engemet! k. Mindezt aki látta. hisz benne rejtezve és megdicsőülve dicsekedhet minden egyenes szivü! í% ‘ ' .:1 E is lé ta . hol rejtőzik a megkeresendő és mit rejteget az emberi benső meg a titokzatos s z í v ! 8 . annak Józansága rögtön visszatért. 212 6U. / Nem átallották kelepcébe csalni. hogy az élő Istenben örvendezhet az igaz. . Ilyenek rontották meg őt is észrevétlenül! 6 . azt kérdezték tőle: Ki lesz a testőre. / Mindenki félt. midőn arról elmélkedem. de a visszahőkölők felemlegették az Isten tettét és fontolóra vették cselekedeteit 11. 10. hamis dolgot bizonygatva és duruzsolva neki. 7 . / De maga az Isten lőtte beléjük a meglepetés nyilát! Bekövetkeztek hát vereségeik. a mérgező beszédet arra irányítják. 3. / meg azt. akik osak arra. / Halld meg óh Isten a hangom.

/ Boldogok./ hiszen midőn lázadásainknak a bűnnek igéi rajtam erőt vettek Te azokat győzni nem engedted! 5.213 ‫־‬ 65./ midőn a legelők magukra öltötték újra a nyájat a völgyek pedig a búzatáblákat. / Házad javaival ha óhajtunk betelni és kivánunk szentül Te templomod lenni tiszteletet érezve és tiszteletet keltve. 9. március . h. 8 . hullámok verését. 7 . körülövezve azt győzelmi eséllyel. Nekik is kijutott a rosszból. kiknek megengedted. akkor Te. amikor a vizek újra visszatértek isteni medrükbe. Zsoltár . mert a világ rendjét Te szabtad meg úgy. 1987. amíg minden teremtményie1 nem jut Tehozzéd.■)át fordítás 2. hol a messzi népek jeleidtől féltek Te meg újabb nappalok és éjek érkezését tetted örvendetesekké !0 . majd pedig igen sokféleképpen Te tetted gazdaggá megint. akikre választásod esett. / hogy barázdái felüdüljenek és göröngyei szétomoljanak ha porhanyitod azt záporesővel. 3 . ki környezetedben megtelepedhet! 6 . nemzetek tömegét. hiszen kőrülfontad gondviselésed esztendejével és bőséget fakasztottak lépteid L3 . . hiszen rosszat tettek. 12. Te biztosítottad a túlélők kenyerét. / mert a könyörgés nálad meghallgatásra lel mindaddig. de most már ők is velem énekelnek! ICisléta. hogy közeledjenek. / Sarját megáldottad. óh szabaditásunk Istene a távolság tengerének és a világmindenségnek bizalmával válaszolsz nekünk a szövetség rendje szerint. 1 1 . / Akárcsak hajdan./ midőn száraonkérni jöttél e világot s elárasztottad azt. / fékentartva tengerek zúgását. ‫׳‬:». / biztosítva igy a talpraállást. / Illessen Téged néma hódolat és hangos dicséret óh sionbéli Isten és fogadalmi ajándékképpen Tenéked szóljon ez ének./ cseppekbeu kapták a vizet megint puszta ligetei és vigassággal vetted a halmokat körül lk.

ha nyelvem szándéka volt: fölékerekednem. hogy milyen dicsőség fűződik nevéhez. június . hogy teljesítsem Néked fogadalmamat. ki nem fordít hátat az én imádságomnak és szövetségi hűségét nem vonja meg tőlem! K isléta. / ha az álnokságot szivemben magam is felfedezhettem.214 - 6 6 . s hogyan tartotta szemmel a népeket. ki az élet útján indított el minket és lábainknak gáncsot sosem vetett: 10./ Az az Isten áldott. / Ott kellett volna lennetek és látnotok kellett volna az Isten tetteit félelmetességét annak. 7. ahogy bánik'Ádám utódaival: 6 .hazudjék neked ellenségeid - 4. / igádba embert élünkre Te fogtál és ha tűzbe vagy vizbe jutottunk Te hoztál ki minket.j&t fordítás 1. amit értem tett: 17. 1987. / Fejtsétek ki szépen. Ugyan miben rejlik megnyilvánulásid félelmetes volta?! "Hatalmadnak sokféleségében" . hallgassátok minden istenfélők hadd fogalmazzam meg azt. 1 5 ·/ A hizalt állatok égőáldozatát kosok füstölgő áldozatával áldozom érted a elkészítem az ökröt a bakokkal. / Ha csak számmal kiáltottam hozzá. / Gyertek." 5. . hogy léteddel beteljünk! 13*/ Áldozatokkal jöttem most házadba. 14. / Rejtekhelyre bennünket Te vittél. / ki lehetőségeiben korlátlan úr.miként hangzik dicsérete 9. hogy benne örvendezzünk. hogy a lázadók ne merészeljenek dacolni vele! 8 . / Áldjátok népek! Ő a mi Istenünk! Figyeljétek. s azt emeljétek ki. / "hisz minden birodalmak hódolnak tenéked és himnuszokkal versengenek érted és dicséretet zengenek nevednek. mintha csak gázlón keltek volna ott át. 16. akkor az én uram meg nem hallgatott! 19*/ Be minden más esetben meghallgat az Isten! 0 maga figyelmez én imám szavára! 20. Zsoltár Sa. / Szárazzá hogyan változtatta a tengert. / Mert minket tettél próbára ó Isten és minket tisztogattál úgy. 1 8 . hogy dicsérete milyen dicsőségre épül 3·/ és magától az Istentől kérdezzétek végül. / Ti minden országok fennen harsogjátok: ki kit tart Istennekl 2 . mint az ezüstöt: 1 1 . 12. derekunkra gyógyövet helyeztél./ melyet szorult helyzetemben fogadott az ajkam és megígért a szám. / annak.

Velünk kötött szövetségében oroáját Ő ragyogtatta fel. Június . álmélkodással csodálják minden csődbejutott földi birodalmak. a mi Istenünk. / örvendeznek a nemzetek és annak örülnek. hálásak: néked a népek mindannyian!7 8 7. / S azt.1987 ‫׳‬. 8. / Hálásak neked a népek óh Isten. hálásak néked a népek mindannyian. hogy még a nyugalom esztendejében is megadta termését a föld: a megáldott bennünket az Isten. 6. Zsoltár Saját fordítás 2. mirajtunk könyörült az Isten és megáldott bennünket. / megáldott bennünket az Isten. 5. / Mivel a Te útjaidat itt ezen a földön és szabaditásaidat a világ népei közt fel lehet ismerni./ hálásak neked a népek óh Isten. h. 3. K isléta. 215 67. / Lám. hogy becsületes egyesség alapján Ítéled a népeket meg a nemzeteket és helyes irányba Te tereled 5ket.

/ magányosok befogadója. 12. / Mannaesőt Te hullattál népedre óh Isten s ha elakadt. Te utat mutattál neki. / Ahol az Istenség lép közbe ott ellenségei úgy rebbennek szét. 4. / a mindenség királyait futamitotta meg: Zsákmányul osztottál óh Uram népednek házat és mezőt 14. / Az Urnák énekeljetek! Dicsérjétek nevét zsoltárénekléssel! Az Ő számára készítsetek utat. Zaoltár Saját fordítás 2. / Az én Uram egy szót szólt s ezernyi hirnök 13. / Árváknak atyja és özvegyek bírája az Isten ott ahol szentsége jelen van. s Te szabtad7'meg a szegénynek óh Isten. / Magad voltál jelen köztük sokféleképpen. túlélők megjobbitója az Isten. 216 68. A galamb szárnya ezüstösen villant és tolla zöldes-sárga fényben 15·/ mikor árnyékával elfedte a királyokat a Magasságos Isten tekintete elől előled. / mikor kivonultál népednek ólén óh Isten és ott lépdeltél a pusztában előtte: 9. 3. 11. és gyűlölői úgy futnak előle. Csak a lázadók teste maradt ott a pusztaságban 8. kitörő lelkesedéssel. ki Jáhve néven vonult át a pusztán és Ő előtte ujjongjatok! 6. hogy kedvedben hogy’ járhat. 7. ki küldöd a havat Celmon csúcsára is! . aki Izráel Istene! 10. az előtt az Isten előtt. / de az igazak az Ur előtt örvendeznek vigan. / amíg ti békés nyájként hevertetek. 5. / ahogy elmenekül a láng elől a füst s ahogy megolvad mellette a viasz. / A föld is remegett az ég is verejtékezett Isten előtt ott a Sinainál. A gonoszok az Ur színe elől igy tűnnek el.

innen alulról - 17. azóta isi Értünk fáradozik a mi szabaditásunk Istene. / Ott a kis Benjámin lesz a főnökük és Júda vezérkara átnevelőjük Zebulon és Naftali vezéreivel 29. / mikor megannyi mennyei szekér robajában voltál Uram jelen és a Sinait szentség övezte. 1 9 ./ Azért volt hát. 21. hogy lábad vérbe gázolt. / Jeruzsálem fölötti palotádból. / S elődbe menjenek énekelve. / s igy hangzik a parancs: "A te Istened legyen a te erőd!" Bizonyítsd hát hatalmasnak magadat óh Isten. / Áldott vagy Uram. / és áldják az Urat a gyülekezetekben. vagy a mélységek imádatából! Zh. hisz vagy Tehozzád. amiatt Jáhvét. s közben az ifjú lányok dobja peregjen! 27. zenekisérettel. az én Istenem és én királyom szentséges útjait! 26. / hogy aztán újra magasba emelkedj s a foglyokat vezesd s az emberben levő adottságokat kézbevedd és még a lázadók is veszteg maradjanak miattad óh létező Isteni 20. / Be mért tekintetek úgy a fenséges hegyekre mintha a hegyeket választotta volna Isten lakhelyéül? Jáhve is csak bizonyságul szállt le 1 8 . . Uram Jáhve vagy a halálhoz vezetnek az utakl 22. / Csak az Isten térítheti észre ellenségeit és józanithatja ki a bűn útján járót. ami forrásként fakad Izráelből! 2 8 . 23·/ hogy az végül is kimondja: Uram! Én most már megtérek Tehozzád a csúcsok imádatából. hogy az ilyen ellenségekből hűséges ebed legyen! 25·/ Hogy meglássák a Te útjaidat. 217 16‫״‬/ Istenek hegye a Básán hegye fenséges hegy a Básán hegye . hisz értünk is ezt tetted 30. / Az Isten értünk szabaditó Isten.

3 6 ./ A hozzád menekülők védelmére lettél félelmetessé óh Isten. / Jígyiptom kincse hozzánk akkor került. a hatalom meg a pénz őrültjeit! Osztott Ő már ki olyan népeket. 3 1 . Izráel Istene. ki oltalmazod a népet. és Kús is sietve Istenhez emelte akkor a kezét! 33*/ Földi birodalmak Istent dicsérjétek! az én Uramnak zsoltárt zengjetek! 3**·/ Ki országútként használja az egek egeit ősidők óta. az erőszakosok gyülekezetét. s egyenes gerincet óh áldott Isten Te adsz neki! . / hogy leckéztesd meg a nádas vadját. s egyenes gerincet óh áldott Isten Te adsz neki! 2 6 i__vers_második_yerzió Félelmetes vagy óh Isten Izrael Istene a hozzád menekülők megvédése végett. ki oltalmazod a népet. Hangos hangon ezt adja hírül a hiváss 35·/ "Az Istennek adjátok át a hatalmat!" hisz túlnő nagysága Izráelen és ereje a fellegeken. kiknek a hadakozásban telik a kedves 3 2 . 2 lő Királyok igyekeznek a kedvedbe járni.

k ik ok n é lk ü l g y ű lö ln ek ! Azok.m ert be vagyok k e r ít v e - . ‫ צ‬. 9 . hogy e z e r i z i g l e n i hűségeddel és sz a b a d itá só d n a k b izo n y o sság á v al v á l a s z o l j nekem! 15. / K iáltozásom ban már fá ra d o k . / Hajam s z á l a i n á l többen vannak azok./ azoknak. a k ik élete m re tö rn e k f é l r e v e z e t e t t e lle n s é g e im e t h e r g e lik : A zt. 16 . 219 69. h isz e n n in csen e k r e j t v e e lő le d ta rto z á s a im . / F o rd u lj felém ! És ne f o r d í t s h á t a t a Te szo lg áló d n ak ! . / Te ments meg engem óh I s te n mert p u s z tító á r v íz fe n y e g e t. / Ne c s ú f o lj á k velem a z o k a t. / Óh I s t e n i Te le h e ts z csak m eg értő je é rte tle n sé g e m n e k . / V á la s z o lj nekem óh lé te z ő I s t e n . a k ik k e re sn e k Téged. / A b ö j t ö l é s s e l magam meddig sirato m ? Buzgóságom meddig le s z még gyalázatom ?! 12. óh I z r á e l I s te n e ! H . nekem k e lle n e most v iss z a fiz e tn e m ! 6 . meg a ré s z e g e se k g ú n y d a la in a k ? ! ! k . 18. ‫ ל‬. / de rokonaim k ö z ü l k i t a s z í t o t t és te s tv é re im szám ára idegen a z é r t le tte m . hogy irg alm asság o d e z e r i z i g l e n i . am it sosem ra b o lta m e l . bpreked a torkom . k ik Tereád várnak óh lé te z ő I s t e n . / süppedő Iszap b a sü lly e d te m : n in cs b iz to s t a l a j t k . / a Te házad i r á n t i buzgó s z e r e t e t em észt és g y aláz ó id n ak g y a lá z k o d á sa i h u lla n a k reám! 11. m ert engem 10./ Mert ha T ereád hoztam g y a lá z a to t. szemeim d ü lle d n e k Isten em re v áró n . a k ik a kapuban ü ln ek és v e le fo g la lk o z n a k . 3 . én magam vagyok és ez i t t most a kedvező id ő a z i s te n s é g szám ára. hogy tovább ne s ü lly e d je k ! K im en tett hadd legyek gyűlölőim k ö zü l s a v iz e k m élységéből. / hogy a v iz e k á r a d a ta engem e l ne so d o rjo n és a z a l j a s s á g ne n y elh esse n e l és to rk án a k örvénye rám ne csukódjon! 17 . / Gyászruhámat v i s s z a m ikor adhatom és k é té rte lm ű ta lá n y a meddig le s z e k még 1. / Te húzz k i engem a s á r b ó l. m éltán b o r í t h a t j a szégyenbélyeg arcom . m indenség I s te n e i Ne k e l l j e n szég yenkezniük a z én esetem l á t t á n azoknak. Zsoltár 1■a j á t f o r d í t á s 2 . / H iszen a z én imádságom hozzád óh lé te z ő I s t e n .3. h is z a Te hűséged a n n y ira jó sá g o s.

33. / Dioaárni fogják Öt majd az egek is. hogy észre ne vegyék! Te törd le derekuk egyezer s mindenkorra 25. / és hályogoaodjanak be a szemeik. 36. 27·/ mert azt üldözik./ Nekem pedig. 35./ Eltévelyedésük tetézd tévesztéssel. 220 19. / éa a megaláztatás már a szivemet töri meg. vigasztalókra. / Sieaa éa válaszolj nekem. / Ha látják majd az elnyomottak örvendezni fognak és lesznek majd megint Isten-keresők és újra éled majd a szivetek. 28. azégyenem éa azégyenbélyegem éa tudod. / s büntető haragodat igy öntsd ki reájuk) És amikor majd haragodnak tüze utoléri őket 26. Július . / mert az Isten fogja megszabadítani Siont és Júda városait majd újra felépíti és oda telepedhetnek majd megint és azt újra birtokba vehetik v 37·/ és szolgáidnak ivadékai örökölhetik azt s az ö nevét szeretők lakhatnak majd benne) Kis1éta. fel fog magasodni a Te szabaditásod óh létező Istent 31·/ És hadd dicsérjem akkor majd a Te neved énekben és magasztalhassam azt dicséretmondással 32·/ és jobban esik ez akkor majd Tenéked óh létező Isten. Panaszkodhatnék még és várakozhatnék ia együttérzésre. 23·/ Vadáazhálóul feszüljön eléjük amit aaját maguknak teritettek békés együttlét helyett csapdaként 24. / Hiazen Te vagy az. hogy azorongatóim Téged ingerelnek 21. / pusztasággá válik keritett táboruk és sátraiknak többé nem lehet lakója. ami rajtuk és bennük mozog. 34. . 1987. a föld és a tenger és minden. gyere hozzám közel áa védd meg az életem) Te állj ki érettem ellenségeimre való tekintettel· 20. az állatáldozatnál: a betöretlen. öklelő bikánál. / mert a bajbajutottakra figyel a létező Isten és azokat sem tekinti elveszetteknek. de ninosen. akiket Ö kiszolgáltatott. aki most elnyomott és szenvedő vagyok. akit Te vertél meg és szaporítják kiazolgáltatottaidnak sebeit. de olyat ae találtam: 22·/ Orvosságomba mérget kevertek ehelyett éa szomjúságomra ők adtak nekem inni eoetet. hogy a Te igazságodra sose jussanak el: 29·/ Ki lesznek törölve az élet könyvéből) Nem lehetnek beírva az igazakkal együtt) 30. aki iamered megaláztatásom.

221 Melléklet a IV· fejezethez. o >® < — ® Pl - >Δ< -.8 < .C ® H| > < >----. a 61« zsoltár k ó d k u l o s a Hl O >— >Δ< e > < ----- Hl _ _ _ >o > < ® — X ® < 0 >— — < ® >— Φ >---.

τ‬‬ ‫לשלמי *נדרי‬ ‫‪1‬‬‫* ־**‪/·. ‫‪-2 2 2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 61‬ילמ&ח‪ 1‬על־־נגינת* לדוד‪:‬‬ ‫‪r τ 1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫« ·‬ ‫‪-‬ו‬ ‫‪----------1 -‬‬ ‫־שטפה אלהים־ דנתי ׳הקשיבה תפלתי‪:‬‬ ‫־}!קצה הארץ‪ 1‬אליף אקריא בעטף' לבי'‬ ‫תנהני־י‪:‬‬ ‫ממני* ־ ‪ χ‬־־•‬ ‫‪·\τ‬‬ ‫בצור־״ירום‬ ‫‪χ‬‬ ‫· ‪jv‬‬ ‫אויב‪:‬‬ ‫מפני ‪I-‬‬ ‫מגדל־סז · ‪/“ I‬‬‫לי · ‪-:‬‬ ‫מחסה ‪Λ‬‬‫*בי־היית ‪jv I -‬‬ ‫*‪TJ*T I‬‬ ‫סלה‪:‬‬ ‫‪TIT‬‬ ‫כנפיך‬ ‫‪Ι-ιττ:‬‬ ‫בסתר‬ ‫‪rr 1‬‬ ‫אחסה‬ ‫‪ττχιτ‬‬ ‫פילמים‬‫▼‬ ‫‪λ‬‬ ‫באהלך‬ ‫‪I‬‬ ‫אגורה \‪χ‬‬ ‫*‬ ‫‪ι τ τ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪τ j τ‬‬ ‫«בי‪-‬אתה אלהים שמעת לנדרי נלת׳ירשת* יראי שמך‪:‬‬ ‫זימים פל־ימי־מלך תוסיף ׳שנותיו כמו״־לר ולר‪:‬‬ ‫«־שבעולם לפני אלהים חסד ואמת מן* ינצרהו‪:‬‬ ‫יום‪ 1‬יום‪:‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לפר‬ ‫‪jl‬‬ ‫‪λ τ‬‬ ‫·‬ ‫שמך‬ ‫‪Jt‬‬‫‪1‬‬ ‫אזמרה‬ ‫‪9‬כן‬ ‫י־<‪ 1‬ד־ו‬ ‫‪11‬‬ .

‫•‬ ‫‪222‬‬ ‫—‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Melléklet a IV« fejezethez.-‬‬ ‫< >‬ ‫—‬ ‫־‬ ‫א ח ? ‪8‬ד·‬ ‫אגו«‪.‬אט‪4‬א?> אל!י*‬ ‫?!גנגד״ך*! □‪ 95$‬תנ^נל‪.‬‬ ‫־‬ ‫‪----. a 61« zsoltár‬‬ ‫‪k ó d k u l o s a‬‬ ‫‪■ 61‬למ&ח‪ 1‬על־נגינת· לדוד‪:‬‬ ‫־?זסןך■ א‪£2‬צ ‪0‬נ ‪ >aajn‬הר־ף ‪8‬בה »‪*W í‬‬ ‫‪m&mm‬‬ ‫ם^ל‪.-‬‬ .

gazdag anyagának feldolgozása folyamatos. relaties en funkties/. amelyet ebben a munkában megismerhet- inuk. október 29-én Ernst Jenni profesz- » ‫׳‬. ugyancsak 1982-ből. A rokonnyelvek (iHezebasonlitásában a hasonlóságok keresése és feltárása gyak- ·a h vezetett a sajátosan egyéni szem elől tévesztéséhez. odaadó vizsgálódásra volt szükség abhoz. perfectum és imperfectum értelmének feltáráséig ju- lőtt a baseli egyetemen 1969. amelynek magyar fordítása előtanulmány kíván lenni Kustár 1‘étor munkamódszeréhez. és a mon- !lattan váza is felépülhessen. évi márciusi-áprilisi számában foglal- buzik vele. évi 8. A kutatás első eredménye mintegy 20 évvel ezelőtt született 4 héber ún. Az egyik segítség a régészek által feltárt ókori sémi Írásos emlékek anyaga és azok megfejtése. hogy az !««törzsek jelentése is kibontakozzék a szövegekből. 1982-ben megjelent munká- . száméban lllrloh Schröter ismertette. a Theologische Literaturzeitung 1977.‫״‬rnál megvédett doktori disszertáció. A héber nyelvészeti kutatások e században két olyan segítő aszközt kaptak.iában.«hasonlító nyelvészet szinte nap mint nap új anyaghoz jut. Hosszú. Átfogóbb ismertetést találunk kevesebb kritikai értékeléssel erről a nagyon szerteágazó kutatásról Föl- kart Boonstra groningeni disszertációjában. Az ősz- a?. amelyekből a kutatások végzéséhez is jelentős inapiráló erő fakadt. az ószövetségi kijelentés irán- ti nagy szeretettel végzett szorgos munka eredménye a héber ige- 1 midszer azon értelmezése. Az összehasonlító nyelvtudo- ‫״‬lény eszközeivel keresnek kulosot az Ószövetség nyelvének megér- léséhez. Nlnuwe theorien omtrent de verbálistammen in de klassieke-sérnie- !. Ismertetését és érté- !!«lését hazánk határain belül az Acta Orientálta 1973» évfolyama l9395-«‫ «׳‬lapjain találjuk meg. s bizonyára még sok . Az ebből az irányból tett erőfeszítésekről és eredmé- !!yokről alapos értékelő áttekintést találunk Leslie McFall: The Enigma of the Hebrew Vex-bal System o. Csak német nyelven jelent meg az "Aspekt im Hebraisohen" Basel.!Mohé tálén /oorsprong. 223 UTÓSZÓ Negyed százados elmélyült. 1972. A theologiai szakirodalom a Theo- logische Zeitschrift 1976.

logikai rendszerének vizsgálatával foglalkozik. hogy a bibliai héber szöveg nem hibáikkal tele. romlott szöveg. Módszert kaptunk e munkában. hanem a meglévő szöveg nyelvi és logikai összefüggéseinek felismerésére. február 15. Élete utolsó percéig ebben a munkában égett. hanem teljes egészében értelmes. fi munka XV. Munkamódszerének ismertetésével igy adott elénk teljes magyarázattal egy összefüggő részletet Sáúnuel első könyve elejéről. finnek módszereit alkalmazza Kustár Péter a bibliai héber nyelvre. A másik segítség az általános nyelvészet területéről érke- zett. Nyíltan bevallott és tudatosan vállalt előfelte- vése. s majd barátaira maradt a letisztázása. Megértéséhez nem sző- vegjavitásokra van szükség. Börzsönyi József . amely napon Urunk váratlanul kiszólitotta ez életből. valamint 10 zsoltárt ezzel a mód- szerrel fordításban. 1988. nem az^eredeti részek megtalálásé- ra és elkülönítésére. zzk - új eredményt fog■ hozni. A nyelv szerkezetének. amivel tovább dolgozni az Ószövetség gazdag kijelentésének megértéséért a mi feladatunk és lehetőségünk. . fejezetében találjuk ezt az értékelést. Azon a napon még családjának felolvasta ez összegzés szövegét. Arra a napra kristályosodott ki munkájának önmaga által történt értékelése. Szerencs.

. .. . / A törzsformák használata mint mondattani jelenség 41 Ő. .. . / NIFAL-HITPAÉL /Xzráel fiai összegyűltek Miopába/ . . 33 3. . / Hol figyelhető meg a törzsjellegzetességből adódó jelentésváltozat . / A nyelvtani struktúra jelentősége a héber nyelvoktatásban .. . . 19 ').. .. . .. . / A szövegelemzés módszere . . . . ./ A harmadik elem belépéséből adódó jelentésvariációk .. . / A privativ morfológiai oppozició és a héber igetörzsek . / A héber ige mint aspektuskategória . . . . . . .. . . . .. . . / A mind a hét törzsformában nyomonkövetbető alapjelentés változatai . . . . . . . . . 30 2. 8 h. . .. . . . . .. . . . 39 7. . . . . ./ QAL /Miért nem hasította Ábrahám ketté a madarakat?/ ./ A szituáció és a nominális m o n d a t . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . . / PUAL-HOFAL /A templom alapkövének letétele/ . AZ UJ ELMÉLET ÉS AZ AHHOZ VEZETŐ ΤΑΡΑSZTALATOK I. . . . .. . 21 10. .·.. . 19 IS. . . . ... ./ A héber ige belső szerkezetére nézve két-tényezős egység . 4 J. . . . . .. . . . . . . .. 10 5. . . . 3k 4 .. . / PXÉL-HXFXL /Kinek a karja fog lehanyatlani?/ ./ A héber grammatika Írás történetének tanulságai . . .. / A grammatikai információk hierarchiája ... .. 13 6. . .. . . ... . .. lő V./ Az igetörzskutatás új eredményei .. / Az ÓT-bán előforduló 1300 ige törzsfónnáinak és jelentésváltozatainak áttekintése .. .225 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. . 27 II A KUTATÓMUNKÁNAK ÉS SZÖVEGELEMZÉSNEK AZ A MÓDSZERE. . . ... . . . MELYRE AZ UJ ELMÉLET ÉPÜL 1. . . .. 2 . . . . .. . . / Az igéről szóló tanítás a grammatikákban és az ebből adódó előítéletek . .. 42 . . . 37 6.. . 25 1 2 . .. .. / A szórend funkciója a héberben. . . 23 11. 35 5. . . . . .

... .. ..2. .... .. .. 1 Sámuel 1.. . .. .. .. ... / Kód és kódkulos .... .... 206 4. .Jer.. . .... . A SZÖVEGMAGYARÁZAT ÉS A FORDÍTÁS BEMUTATÁSA AZ... 221 U t ó s z ó . .. ... zsoltár kódkulosa .. ki miatt oselekedtél igy .. 207 F Ü G G E L É K 60-69. / A kényszerpálya bejárása .. ...... . ..... . 43 10. zsoltárok fordítása ...1‫ ־‬10.... .. / A kódkulcs legfőbb elemeinek láthatóvá tétele ..223 T A R T A L O M J E G Y Z É K . . . ..20-21 .. ... .10 ÖSSZEFÜGGŐ SZÖVEGRE- SZÉN AZ UJ ELEMZÉSI MÓDSZER ALAPJÁN A szöveg fordítása . 201 2. . . 225 JEGYZETEK /Szakirodalm i u ta lá s o k / 227 ... . .. ....... .. . .. 53 Szövegmagyarázat 111-28 .... . . . / Az Uzenetmegértés folyamata a kódkulcs segítségével . ... .... . a 61... .. .. ... 149 IV. .. ....1 . .. 2.. . . ... 226 - 9... .. ..... . .. Sir. 48 III.. . . .../ Láttasd meg Uram és Te mutasd meg. 57 2.. . . .... .. ... . ../ A költői szöveg és a paralalllzmus . . .. . . ... .... . .. . .... ....... .. . 204 3...... .. . A GRAMMATIKAI INFORMÁCIÓK LÁTHATÓVÁ TÉTELE 1... ... 208 Melléklet a IV.. fejezethez.. .... .

1895 V. Bölcsészdoktori értekezés.. Joseph Kimchi und seine grammatik.p.1 0 8 . 1938 19-20. Jelentette meg a Die Schriften des Vereines Mekize Nirdamin k. M. Bacher. bis zum 16.. Blüth. Budapest. Die hebréiisobe Spraohwissenschaft 9^-P /(>/ Krausz H . Budapest. 1906 / 1 0 7 . /2/ Josef KXMCHX héberül irt müvét a SZÉFER SZIKKARON-t Bacher V.. A héber és arab nyelv összefüggése a zsidó összehasonlitó nyelvtudományban HaJJudzsig. H. Bacher. Bacher.P /5/ V. Treves. Leipsig. Grammatikatörténeti isme reteink nagy részét az ő müveiből meríthetjük ma is. .p . Rasi élete és működése. /7/ Vellesz Gy. Magasin für dei Vissenschaft des Judentums von Berliner und Hoffmann. Die hebrüische. 1895 fh/ V. /3/ kellesz Gy. 1892 Bacher V. Budapest. .227 - \■ S z a k i r o d a l m i u t a l á s o k : /}/ A héber grammtikairás legjelentősebb kutatója és fel- dolgozója BACHEIi WXLMOS volt. . 19 Jahrgang /1892/. Lippmann adta ki 1827-ben /Fürth/. évfolyaméban. Die Anfange dér hebraiscben Grammatik. Abraham de Balmes mint nyelvész. Spraohwissenschaft von 10. Die hebr&ische Spraohwissenschaft 77. Ábraham iba Esra mint grammatikus. Jahrhundert. Bacher. Feldolgozta és értei- mezte: E. Budapest. 1881 Ibn Esra müvét a Zachot-ot G.

Stuttgart. Grammatika Paulys Real-Encyolopádie dér classischen Altertumwissensohaft. 1961 18. 1780-1811 Kritikai felismerésünkhöz pedig a következő müvek vezettek: Kieska E . 1972 33·Ρ· /12/ P. . . A subjectum és praedicatum a grammati- kában. . p. von Bo Reicke. Jenni.modern nyelvészet. Das althebraische Verbum. Bánd XX dér Theologischen Oissertationen. Telekdi Zs. Budapest. 1908 3-4. 1943 /9 / A. Budapest. Budapest. 1 1 7 . Kustár. 3 2 -4 6 . 1968 /II/ A görög-latin grammatikaÍrás története a Paulys Real-Encyolopadie-ben található meg: Guddeinan. hgb. A Toszafot grammatikai és nyelvészeti elemei. 32. 1966.p. idézett müve. Upsala. 4 5 . 1972 713/ F. Zürich. szerk. Bölcsészdoktori értekezés.p. 71V Kicska E . A Historioal Grammar of Biblical Hebrew. Abriss dér Aspektlebre. /10/ E. Rundgren. Sperbeg. . 6 -1 3 . Das hebraische Piól. Aspekt im Hebráisohen. Balázs J . Hagyó- H i á n y o s nyelvtan . 1912 S. Az alaktani rendszerek leírása.p. 228 /8/ Morgenétern B. Basel.