H erţa Gazeta de

SINCERE
FELICITĂRI
În acest frumos început de Gustar, micuțul
Stanislav GAFU
din satul Horbova
își sărbătorește ziua de
naștere, adăugându-și la
buchetul vieții încă o fru-
moasă floare.
Cu această deosebită
Săptămânal social-politic, cultural şi de informaţie VINERI ocazie este felicitat de că-
Apare de la 1 ianuarie 1993 4 august 2017 tre tatăl Vasile Gafu din
Adresa redacţiei: 60500, or. Herţa, str. Gh. Asachi nr.18, tel. 2-11-90, e-mail: hertagazeta@rambler.ru Nr. 31 (1255) Satu-Mare și de nașii de
botez Dumitru și Irina
Vineri, 4 august iulie 2017, nr. 31 (1255). Adresa redacţiei: 60500, or. Herţa, str. Gh. Asachi nr.18, tel.: 2-11-90, e-mail: gazetadeherta@gmail.com, www.gazetadeherta.at.ua din Culiceni, care-i do-
resc sănătate, bucurie și

Î
fericire, noroc și o copilă-
DIN AGENDA PUTERII EXECUTIVE n dimineața zilei de tiuni au fost prezentate de așteptată în a doua jumăta- rie minunată, sub un cer
luni, 31 iulie, orga- către domnii Ion Niculcea, te a acestui an, va fi greu de senin și pașnic.
COLEGIUL ADMINISTRAȚIEI nul reprezentativ al
raionului s-a întru-
șeful Direcției finanțe a ARS,
și Severin Râpta, președintele
încheiat fără datorii anul fi-
nanciar. În același timp, de- Mulți ani frumoși noi îți dorim
Și-ți spunem cu drag - Te iubim
nit în cadrul celei de Comisiei permanente în ches- putatul Cornel Andriescu și-a
RAIONALE DE STAT A FĂCUT a XIX-a sesiuni extraordinare
din actuala (a VII-a) legislatu-
tiuni de economie, buget,
finanțe, investiții și antrepre-
exprimat nedumerirea referi-
tor la administrarea mijloace-
Și vrem să te știm sănătos,
Iubit, tânăr și frumos!
Să fii așa cum ești mereu
BILANȚURILE ACTIVITĂȚII PE CONSILIUL RAIONAL HERȚA: Și-n pază să te aibă Dumnezeu!

PRIMA JUMĂTATE A ANULUI 2017 O SESIUNE EXTRAORDINARĂ
Să-ți scoată-n cale numai oameni buni
Și numai bucurii în viață să aduni!

Vinerea trecută, în prima jumătate a zilei principal la Secția de învățământ, tineret și LA ÎNCEPUT DE SĂPTĂMÂNĂ
de 28 iulie, sediul Administrației Raionale de sport.
Stat a găzduit ședința Colegiului puterii execu- Doamna Margareta Guștiuc a relatat despre lor financiare în sfera ocrotirii Mâine, 5 august, domnul
tive, condusă de către domnul Viorel Iastrem-
schi, șefulAdministrației Raionale de Stat, în
examinarea adresărilor locuitorilor raionu-
lui, menționând că în perioada numită către
sănătății, în discuții încadrân-
du-se domnii V. Ciuclea, A.
Vasile GUȚANU
prezența șefilor subunităților, organizațiilor și Administrația Raională de Stat au fost înain- Curicheru. din satul Molnița își
serviciilor locale, primarilor. tate 319 adresări, ceea ce este cu 41 mai puțin Celelalte două chestiuni va onora jubileul de 70 de
La ordinea zilei au fost înaintate și discutate decât în perioada analogică a anului 2016. Au adoptate în cadrul sesiu- ani.
cinci chestiuni. Prima întrebare din agendă a fost rezolvate pozitiv 167 de adresări, 97 au fost nii s-au referit la activita- Cele mai frumoase cu-
vizat bilanțul dezvoltării social-economice a ra- explicate, 36 - respinse iar 19 sunt în stare de tea subunității în domeniul vinte de felicitare îi adre-
ionului în perioada lunilor ianuarie-iunie 2017, examinare. Dumneaei a menționat că majori- emiterii pașapoartelor, fiind
realizat de către doam- tatea adresări- schimbate scopul mijloacelor sează cei mai dragi inimii
na Angela Prescure, șefa lor sunt legate financiare alocate anterior, și sufletului: soția, copiii,
Secției dezvoltării eco- de acordarea precum și a viitorului Centru ginerele, nora, nepoții și
s u b v e n ț i i l o r, de acordare a serviciilor ad- toate rudele apropiate, ca-
dar și de ches- ministrative, pentru care s-a re-i doresc sărbătoritului
tiunile legate de ră, sub conducerea noriat, care a fost redus valoarea plății pentru
pământ, care, dlui președinte in- și felicitat de colegi arenda încăperii. multă sănătate, bucurii,
din păcate, se terimar Constantin cu ocazia zilei de Suntem nevoiți să con- pace și tihnă sufletească și
rezolvă foarte Tanas, în prezența naștere, marcată statăm că și de data aceasta cât mai mulți ani alături
lent. invitaților din par- recent. După cum chestiunea alegerii unui nou de cei dragi.
D e s p r e tea executivului în a menționat dl Ion președinte al Consiliului Ra- Anii trec și-așa mereu vor trece,
influența modi- frunte cu dl Viorel Niculcea, în pofida ional rămâne deschisă. După
ficărilor de lege Iastremschi. dificultăților de or- cum a menționat dl Viorel Ias- Dar nimic nu este în zadar,
Chestiunile de bază care din financiar, bugetul raional tremschi, situația nu poate fi Fiecare clipă o petrecem,
nomice. Conform datelor expuse de dumneaei, asupra stării comple- au motivat convocarea ur- rămâne a fi viabil, prognozat considerată drept normală, în- Rupând filele ușor din calendar.
în perioada numită, fondul general al bugetelor tării Bugetului raio- gentă, bineînțeles, au fost de și face față parțial necesităților demnând reprezentativul să se Cea mai mare realizare-a vieții
locale a fost completat cu 15827,2 mii grivne, nal a vorbit domnul ordin bugetar, fiind vorba de raionului. Totuși, fără o dota- decidă cât mai curând posibil. Sunt copiii buni și iubitori,
ceea ce constituie 117,7 % din cele planificate, Vladimir Maniga. tradiționalul bilanț al îndepli- re suplimentară de la centru, Vasile BÂCU
sau cu 4871,0 mii grivne mai mult decât în pe- Dumnealui a con- nirii Bugetului Bucuria o-nmulțesc nepoții,
rioada analogică a anului precedent. Planul a semnat că în legătură raionului în Ce sunt harnici, bravi și silitori.
fost realizat de către toate bugetele locale. În cu majorarea sala- prima jumă- Și prietenii care-au rămas o mână,
prima jumătate a anului curent raionul a primit riului minim în pe- tate a anului Dar mereu, la bine și la rău,
subvenții în sumă de 132762,3 mii grivne, fiind rioada lunilor ianu- curent și in- O urare astăzi vin să-ți spună:
repartizate domeniilor învățământului, medi- arie-iunie au crescut troducerea
cinei, protecției sociale. într-o mare măsură schimbărilor Să te aibă-n pază Dumnezeu!
Domnul Ion Gajuc, în calitate de director veniturile raionului, în principalul Să fii fericit-ntreaga viață,
al instituției, a vorbit despre activitatea Cen- însă acest fapt a dus, Domnul Mihail document fi- Cu cei scumpi alături la un loc,
trului raional de ocupare a forței de muncă, cu precădere, la un Malancă, menționat nanciar, ceea Orice zi, trăită cu dulceață,
menționând faptul că în prezent au statut de mare procent de eli- cu o diplomă cu oca- ce înseamnă Sănătate multă și noroc.
șomer 385 locuitori al raionului. berări de la locurile zia zilei de naștere. corectările de
Despre funcționarea instituțiilor de de muncă. rigoare, alo- La mulți ani, dragul nostru!
învățământ în prima jumătate a anului curent carea de bani
a raportat domnul Minu Pavalachi, specialist- Marina AMIHALACHIOI suplimentari
în sferele de
activitate ale Acest început călduros de Gustar a sosit în fa-
GÂNDURI PRIETENEȘTI raionului. milia Chilaru din Bănceni, aducându-le o mare
Ambele ches- sărbătoare - la 2 august, domnul
UN JUBILEU FRUMOS ÎNTR-O Dumitru CHILARU
și-a marcat onorabilul
deveniți treptat un bun ajutor în activitatea părinților, cucerind cu Rânduri din felicitări
FAMILIE ARMONIOASĂ propriul lor talent publicul spectator de pretutindeni.
Simbolic în destinul lor comun este și faptul că își sărbătoresc
4 august –
jubileu de 80 de ani.
Se grăbesc să-l felici-
ziua de naștere în aceiași perioadă – la hotar de iulie și august, adu-
Deși nu fac parte din nici un partid politic, nu lucrează într-un oa- nând întotdeauna „roiuri” de prieteni, rude și parteneri. Așa a fost și te cu această deosebită
recare organ de conducere, familia Aliona și Adrian COSTEA este bine anul acesta. Dar, totuși, doamna Aliona a avut un moment deosebit, Ziua Poliției ocazie copiii și nepoții,
cunoscută în Ținutul Herța, orașul Cernăuți și în alte localități din regi- împlinind o frumoasă vârstă a optimismului, de aceea a cules cele dorindu-i multă sănă-
une, deoarece dumnealor sunt în contact direct cu sute și mii de oameni mai sincere felicitări din partea celor apropiați în prima zi de august. Naționale a tate, putere, o bătrânețe
din sferele turismului și agrementului, unde își duc de mulți ani activita- Le alăturăm și pe ale noastre – cei care o cunosc și o stimea- ușoară și mulți-mulți ani
tea profesională. Pornind de la zero, ei și-au început propria piramidă a
bunăstării, cimentând-o cu efort non-stop, zile și nopți nedormite, dar și
ză, adresându-i modestul catren:
Să ai în viață tot ce îți dorești,
Ucrainei fericiți înainte alături de
dragoste reciprocă, răbdare și perseverență. Și în acest tumult fără capăt Prieteni buni, oriunde nu te-ai duce, Astăzi transmitem cei dragi.
ei găsesc timp să participe la diverse proiecte culturale, să ajute societățile Nurorile mereu să le iubești, cele mai sincere felicitări O viață lungă să trăiești,
non-guvernamentale, să evolueze în scenă și să fie membri în proiecte de Iar ele te numească „poamă dulce”! tuturor lucrătorilor unuia Cu multă demnitate,
binefacere, cum e și cel al „Clubului doamnelor de succes” din Cernăuți, La mulți ani! dintre cele mai importan- Să ai mereu doar bucurii,
unde doamna Aliona a ieșit în scenă alături de soț și fiii Adrian și Igor, Vasile BÂCU te organe de drept. Ro- Succese mari în toate!
lul important al Poliției
Naționale în realizarea Norocul, fericirea
reformelor este indiscu- Să nu te părăsească,
Вчора, 3 серпня, відсвяткувала свій день народ- Astăzi, 4 august, doamna tabil, deoarece securi- Iar pacea și iubirea
ження Lilia CHILARU tatea statului începe de Mereu să te-nsoțească!
Маріна МЕДВІДЬ din Molnița își la securitatea persoanei,
cetățeanul trebuie să fie
Ce putem să-ți mai dorim
з м. Герца. З цим чудовим святом від усього сер- sărbătorește jubileul de protejat de orice încerca- În astă viață zbuciumată,
ця вітає її Георгій Петращук, який присвячує іме- aur – 50 de ani. re de a i se încălca dreptu- Doar sănătoși să ne-ntâlnim
нинниці наступні рядки: Cu acest prilej deose- rile elementare. Prezența Așa precum a fost odată.
Кохана моя квіточко, вітаю bit o felicită călduros în- Dumneavoastră zilnică în La mulți ani!
тебе із днем народження. Бажаю treaga familie, mai ales societate este o garanție că
suntem protejați de Lege,
тобі людського щастя, здоров’я, soțul Ion, feciorii Denis și ca cetățeni și oameni de
любові, добра і радості від людей, Dumitru, nurorile Liuba diferite naționalități,
підтримку від рідних і близьких și Diana, nepoțica Bogda- credințe, profesii etc. În
тобі. Щоб на твоєму шляху було na, părinții Ilie și Elena, numele tuturor primiți
тільки добро, любов та кохання. Я кохаю тебе, цілую і cele mai sincere felicitări,
Ion și Elena, dorindu-i cu urări de bine, sănătate
скучаю за тобою. Твої очі немов небо без жодної хма- multă sănătate, o viață și doar succes în lupta și
ринки. Твій подих для мене ковток свіжого повітря. Твій plină de împliniri și re- prevenirea fenomenelor
стукіт серця – це життя, твої уста самі солодкі, руки самі alizări frumoase, un cer nedorite ale cotidianului.
ніжні. Я млію від дотику твоїх рук. Я скучаю і обожнюю senin și pace în suflet. V. IASTREMSCHI,
тебе кохана квіточко моя.
Draga noastră, şeful Administraţiei
Să știi să lupți când vrei să ai, Raionale de Stat
C. TANAS,
Duminică, 6 august, cele mai frumoase flori din lume și cuvinte de felicitare Să nu regreți, când pierzi sau dai, preşedintele interimar al
îi vor fi adresate doamnei Să poți urca, când alții te coboară, Consiliului Raional
Viorica CRUPNIC Să poți să-nduri, când alții te înșeală.
Să poți zâmbi când inima îți plânge,
din Movila, cu ocazia marcării onorabilului jubileu de 60 de ani.
Este un prilej deosebit pentru a primi felicitări din partea copiilor, nepoților, su- Să-ți fie cald chiar dacă afară ninge,
rorilor și a tuturor rudelor apropiate, care-i doresc multă Să ai în viață tot ce sufletul îți cere:
sănătate, fericire, bunăstare, o viață lungă și plină de eve- Credință, Dragoste, Putere.
nimente frumoase, dedicându-i acest ales mesaj: La mulți ani fericiți!
Să fii așa cum ești mereu
Și-n pază să te aibă Dumnezeu!
Să fii fericită-ntreaga viață,
Cu cei scumpi alături la un loc, Кредитный Союз
Orice zi, trăită cu dulceață, «Буковинский Альянс»
Sănătate multă și noroc.
Să simți și-acum încă iubirea, ЧЕСТНЫЕ КРЕДИТЫ
Îți urăm gând vesel și curat, (переплата до 27%) на выгодных условиях
Să trăiești cât mai senine zile г. Черновцы, ул. Заньковецкая, 15 (площадь филармонии)
Și să fii cu sufletu-mpăcat! Наш представитель в Герцаевском районе:
La mulți ani! ГЕОРГИЙ МУРАРУ: 098-399-38-18
2 Gazeta de Herţa
pagina 33_pagina 33.qxd 03.08.2017 13:11 Страница 1

vineri, 4 august 2017. Nr. 31 (1255)

SINCERE HOROSCOP
FELICITĂRI TELESĂPTĂMÂNA 7.08-13.08.2017
lUNI, 07.08.2017 MARŢI, 08.08.2017 MIERCURI, 09.08.2017 JOI, 10.08.2017 VINERI, 11.08.2017 SÂMBĂTĂ, 12.08.2017 DUMINICĂ, 13.08.2017 BERBECUL. O săptămână în
care nivelul tău de energie nu se
Colectivul de conducere a Consiliului TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 TVU-1 află tocmai la cotele obișnuite. Va
Raional transmite 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călăto- 6.00, 19.55 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.00 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.30 6.00 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.30 6.00 S/d “Ghidul călătoriilor”. 6.30 trebui să-ți pui în ordine mintea și
6.30 Desene animate. 7.30 Program
cel mai sincer mesaj 6.30 Profilactica. 12.35, 2.25 Serial
documentar. 13.00, 15.00, 18.30,
6.30 Desene animate. 7.30 Program
matinal. 8.45 S/d “Salvarea fermei”.
riilor”. 6.30 Desene animate. 7.30
Program matinal. 8.45 S/d “Salvarea matinal. 8.45 S/d “Salvarea fermei”.
Desene animate. 7.30 Program
matinal. 8.45 S/d “Salvarea fermei”.
Desene animate. 7.30 Program mati-
nal. 8.45 S/d “Salvarea fermei”. 9.20
Desene animate. 7.30 Program
matinal. 8.45 S/d “Salvarea fer-
sufletul. Pe la mijlocul săptămânii pot
apărea persoane dispuse să-ți finanțeze o
de felicitare doam- 21.00, 1.10 Noutăţi. 13.15, 23.00 9.20, 11.10, 16.30, 22.40 Pronosticul fermei”. 9.20, 14.00, 16.30 Pronos- 9.20, 11.10, 16.30, 22.40 Pronosticul
timpului. 9.30 T/s “Grand-hotel”.
9.20 Pronosticul timpului. 9.30 Pronosticul timpului. 9.30 Desene mei”. 9.20, 22.50 Pronosticul tim- idee de afacere. Însă, veștile bune par să nu
“Primul şpalt”. 14.00, 22.40 Pro- timpului. 9.30 T/s “Grand-hotel”. ticul timpului. 9.30 T/s “Grand-ho-
nei Lilia C. VIERU, nosticul timpului. 14.05, 1.55 T/s 11.15 T/s “Epoca cinstei”. 13.00, tel”. 11.15 T/s “Epoca cinstei”. 13.00, 11.15 T/s “Epoca cinstei”. 13.00,
Desene animate. 10.20 “Cine-n
casă-i gospodar?”. 10.40 “Doresc
animate. 10.20 “Cine-n casă-i gos-
podar?”. 10.40 “Doresc să fiu...”.
pului. 9.30 F/a “Mica Fadetta”.
11.40, 1.30 “Sezoane teatrale”.
mai contenească pentru tine. În plus, viața ta
lucrătoare tehnică în “Linia de apărare”. 15.35 Serial
documentar. 16.40 S/d “Salvarea
15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Noutăţi.
13.15, 23.00 “Anchetează. Info”
15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Noutăţi.
13.15, 23.00 “Banii noştri”. 14.05,
15.00, 18.30, 21.00, 1.10 Noutăţi.
13.15, 23.00 “Anchetează. Info”
să fiu...”. 11.00 “Muzică folc”. 12.30 11.00 “Muzică folc”. 12.30 T/s 12.05 “Istorii ale artei”. 12.20
socială se animă considerabil. Fie că intri într-
un nou cerc de persoane, fie că apar noi
secția administrati- fermei”. 17.35 Desene animate. 14.05, 2.05 T/s “Linia de apărare”. 2.05 T/s “Linia de apărare”. 15.20 14.05, 2.05 T/s “Linia de apărare”. T/s “Echitabilii”. 16.20 “Jocuri voini-
ceşti”. 17.15 Concert de muzică
“Echitabilii”. 16.20 “Jocuri voini-
ceşti”. 17.15 Concert de muzică sim-
“Muzică folc”. 13.45 S/d “Comorile
persoane în anturajul tău. Cert este că
livezilor”. 14.40 T/s “Grand-hotel”.
vă, cu ocazia zilei de 18.00, 2.05 “Fereastră spre Ame-
rica”. 18.45, 1.35 “Despre principa-
15.20 “Amurgul. Destine”. 16.40 S/d
“Salvarea fermei”. 17.15 “Şcoala
“Lumina”. 16.40 S/d “Salvarea fer-
mei”. 17.15 “Doresc să fiu...”. 17.35
15.20 “Amurgul. Destine”. 16.40 S/d
“Salvarea fermei”. 17.15 “Şcoala simfonică. Austria. 19.10 F/a “Mica fonică. Austria. 19.10 F/a “Mica 20.30 “Primul şpalt”. 21.00, 1.10 întâlnești oameni care au viziuni și idealuri
naștere ce și-a mar- lul”. 19.00, 1.50 Noutăţi. Cultura. Meri Poppins”. 17.35 Desene anima- Desene animate. 18.45, 1.35 “Despre Meri Poppins”. 17.35 Desene ani-
mate.e 18.45, 1.35 “Despre princi-
Fadetta”. 21.00, 1.10 Noutăţi. 21.30
“Istorie desecretizată”. 22.20
Fadetta”. 21.00, 1.10 Noutăţi. 21.30
“Istorie desecretizată”. 22.20
Noutăţi. 21.30 S/d “Superintuiţia”. similare cu ale tale. Încearcă totuși să nu-ți
cat-o la 2 august. 19.20, 0.35 S/d “Pulsul artei ameri- te.e 18.45, 1.35 “Despre principalul”. principalul”. 19.00, 1.50 Noutăţi. 22.00 Serial documentar. 23.00 neglijezi persoana iubită.
cane”. 21.30 Jocuri mondiale-2017. 19.00, 1.50 Noutăţi. Cultura. 19.20, Cultura. 19.20, 0.35 S/d “Pulsul artei palul”. 19.00, 1.50 Noutăţi. Cultura. “Cartea.ua”. 22.45 “Megalot”. 23.00 “Cartea.ua”. 22.45 “Megalot”. 23.00 “Cartea.ua”. 23.30 “Jocuri voini- TAURUL. Atenţie! Nivelul tău
Vă dorim din su- Cele mai interesante momente. 0.35 S/d “Pulsul artei americane”. americane”. 20.30 “Anchetează. 19.20, 0.35 S/d “Pulsul artei ameri-
cane”. 20.30 “Schemele”. 21.30
“Borxec”. 23.30 Serial documentar.
0.35 “Pulsul artei americane”. 1.30
“Borxec”. 23.30 Serial documentar.
0.35 “Pulsul artei americane”. 1.30
ceşti”. 0.35 S/d “Pulsul artei ame- de nervozitate ar putea atinge cote
21.50 T/s “Echitabilii”. 22.50 S/d Info”. 21.30 Jocuri mondiale-2017.
flet multă sănătate, “Coreea de Sud astăzi”. 23.30
20.30 “Schemele”. 21.30 Jocuri
mondiale-2017. Cele mai interesante Cele mai interesante momente. Jocuri mondiale-2017. Cele mai “Sezoane teatrale”. 1.55 “Lumina”. “Sezoane teatrale”. 1.55 “Lumina”.
ricane”. 1.55 “Amurgul. Destine”.
2.50 T/s “Taxiul”. 4.10 T/s “Rada
nemaivăzute într-o clipită pornind
bucurii și bunăstare în familie și împlini- “Clubul bărbaţilor”. 2.50 T/s
“Taxiul”. 4.10 S/d “Cercetări istori-
momente. 21.50 T/s “Echitabilii”. 21.50 T/s “Echitabilii”.
“Megalot”. 22.50 S/d “Coreea de
22.40 interesante momente. 21.50 T/s
“Echitabilii”. 22.50 S/d “Coreea de
2.50 T/s “Taxiul”. 4.10 T/s “Rada
neagră”.
2.50 T/s “Taxiul”. 4.10 T/s “Rada
neagră”.
neagră”.
de la factori dintre cei mai
neînsemnați. Luna Plină de luni se
22.50 S/d “Coreea de Sud astăzi”.
riea tuturor planurilor de viitor! ce”. 23.30 “Clubul bărbaţilor”. 2.50 T/s Sud astăzi”. 23.30 “Clubul bărbaţi- Sud astăzi”. 23.30 “Clubul bărbaţi-
lor”. 2.50 T/s “Taxiul”. 4.10 T/s
CANALUL “1+1” CANALUL “1+1”
CANALUL “1+1”
manifestă plenar în casa carierei, semn că poți
6.05, 19.30 TNU. 7.00 “Senzaţii
*** CANALUL “1+1”
6,00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU.
“Taxiul”. 4.10 T/s “Rada neagră”.
CANALUL “1+1”
lor”. 2.50 T/s “Taxiul”. 4.10 S/d
“Cercetări istorice”. 5.05 T/s “Rada “Rada neagră”.
7.05, 19.30 TNU. 8.00 “Banii”. 9.15,
10.20, 2.05, 5.00 Program distractiv.
7.05, 19.30 TNU. 8.00 “Banii”. 9.15,
10.20, 2.05, 5.00 Program distractiv. ucrainene”. 8.00 “Cunoaşte-i pe ai avea parte de realizări remarcabile. Nu-i
La 30 iulie, doamna Elena MORAREAN 6.45, 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. 6.45, neagră”. CANALUL “1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU. 11.10, 23.15 “Viaţa mondenă”. 12.10 11.10, 23.15 “Viaţa mondenă”. 12.10 noştri”. 9.00 “Loto distractiv”. exclus, să te alegi cu o promovare sau o ofertă
greu de refuzat. Cert este că te afli la mare
din s. Ostrița și-a sărbăto- 9.10 “Patru nunţi”. 10.40 “Schimb
de soţie”-2. 12.05 F/a “Caut o feme-
7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. 9.10
“Patru nunţi”. 10.40 “Schimb de
CANALUL “1+1”
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 TNU.
6.45, 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”. F/a “Minune conform orarului”.
16.25, 21.15 “Cartierul de seară”.
F/a “Minune conform orarului”.
16.25, 21.15 “Cartierul de seară”.
9.40 Desene animate. 9.50 Pro-
gram distractiv. 10.50, 11.45, căutare în perioada care urmează. Dar
rit ziua de naștere, împli- ie cu copil”. 15.50 T/s “Măreţia soţie”-2. 12.05 “Schimb de soţie”-4. 6.45, 7.10, 8.10 “Dejunul cu “1+1”.
9.10 “Patru nunţi”. 10.40 “Schimb
de soţie”-2. 12.05 “Schimb de 18.30, 0.15 Program distractiv. 18.30, 0.15 Program distractiv. 12.35, 13.30, 14.30, 15.20 “Lume aceasta se va răsfrânge nu prea bine în
9.10 “Patru nunţi”. 10.35, 12.00
nind onorabila vârstă de secolului. Roxolana”. 20.15, 21.15,
22.10 T/s “Spitalul central”. 23.10,
13.20, 14.20, 15.20, 20.15, 21.15,
22.10 T/s “Spitalul central” (16+). “Schimb de soţie”-2. 13.15, 14.15,
soţie”-4. 13.20, 14.20, 15.20, 20.15, Copiii. 20.15 “Cunoaşte-i pe ai Copiii. 20.15 “Cunoaşte-i pe ai anapoda”-4. Vietnam. 16.15 “Lu-
me anapoda”-3. Tanzania, Etiopia.
relaţiile de cuplu, în sectorul familial, unde se
21.15, 22.10 T/s “Spitalul central” noştri”. 5.40 “Eskimoska-2. Peripe- noştri”. 5.40 “Eskimoska-2. Peripe- emit acuze la adresa ta.
65 de ani. 0.45 F/a “Prietenii prietenilor” (16+). 16.20 T/s “Măreţia secolului. 15.15, 20.15, 21.15, 22.10 T/s “Spit-
lul central” (16+). 16.15 T/s “Măre-
(16+). 16.20 T/s “Măreţia secolului. ţii în Arktika”. ţii în Arktika”. 17.35 “Liga umorului”-2. 20.15 F/a
GEMENII. Ar fi de dorit ca-n
4.10 F/a “Cronica”. 6.00 Desene ani- Roxolana”. 23.10, 1.05 F/a “Dădace-
Cu această ocazie mate. 6.20, 13.25 “Anchetează le” . 4.50 “Eskimoska-2. Peripeţii în ţia secolului. Roxolana”. 23.10, 0.50
Roxolana”. 23.10, 1.05 F/a
“Dădacele” . 4.50 “Eskimoska-2.
INTER INTER “Altă femeie” (16+). 0.00, 2.00 F/a
“Shic” (12+).
perioada următoare să urmărești
5.30, 20.00, 1.40 Amănunte. 6.10 5.30, 20.00, 1.40 Amănunte. 6.10
o felicită vecinele, do- experţii...” cu L. Kanevski. 7.00,
8.00, 9.00, 12.00 Noutăţi. 7.10, 8.10
Arktika”.
INTER
F/a “Insula cu noroc”
F/a “Casa lui Hemingway”.
(16+). 425 Peripeţii în Arktika”. Desene animate. 6.40 F/a “Vom trăi Desene animate. 6.40 F/a “Vom trăi INTER senzații noi, Cu siguranță vei avea
parte de un suflu de aer proaspăt,
rindu-i multă sănăta- Dimineaţa cu Inter. 9.20 F/a “Arfă 6.00 Desene animate. 6.20, 14.30 INTER
INTER
6.00 Desene animate. 6.20, 14.30
şi vom vedea”. 8.15, 4.40 F/a “Salut şi vom vedea”. 8.15, 4.40 F/a “Salut 6.05 Desene animate. 6.35 F/a
dacă îți încerci limitele acum. La
şi adio”. 10.10 F/a “Balamutul”. şi adio”. 10.10 F/a “Balamutul”. “Drumuri, cărărui”. 8.00 “Proiect
te, bucurie, ani mulți pentru iubită” (16+). 11.05 F/a “Rută
fericită”. 15.50 “Aşteaptă-mă!”.
“Anchetează experţii...” cu L. Ka-
nevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Nou-
6.00 Desene animate. 6.20, 14.30
“Anchetează experţii...” cu L. Ka-
“Anchetează experţii...” cu L.
12.00 F/a “Holteiul căsătorit”. 13.50 12.00 F/a “Holteiul căsătorit”. 13.50 reuşit”. 9.00 “Gătim împreună”. serviciu poți fi invitat/ă să participi la un curs de
Kanevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
fericiți, Bunul Dum- 18.00, 19.00, 4.30 Se referă la toţi! tăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu Inter. nevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Nou- Noutăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu T/s “Serafima cea frumoasă”. 20.30 T/s “Serafima cea frumoasă”. 20.30 10.00, 11.00 “Pajura şi reversul. Rai perfecționare continuă, la un schimb de
tăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu Inter. Concertul jubiliar al Sofiei Rotaru. Concertul jubiliar al Sofiei Rotaru.
nezeu să-i dea putere, 20.00, 2.10, 5.15 Amănunte. 20.40
T/s “Mere domneşti. Viaţa conti-
9.20 “Hai să ne căsătorim!”. 11.20,
12.25, 20.40 T/s “Mere domneşti. 9.20 “Hai să ne căsătorim!”. 11.20,
Inter. 9.20 “Hai să ne căsătorim!”.
11.20, 12.25, 20.40 T/s “Mere dom- 22.50 Sofia Rotaru. Secretele succe- 22.50 Sofia Rotaru. Secretele succe-
şi infern”. 12.00 F/a “Minunatele
mele stele”. 13.50 T/s “Serafima
experiență, la un nou proiect. De aici şi starea
financiară se va îmbunătăţi. Se pune accentul
Maica Sfântă - mân- nuă”. 23.15 T/s “Şi totuşi eu Viaţa continuă”. 17.10 “Probe veri- 12.25, 20.40 T/s “Mere domneşti.
Viaţa continuă”. 17.10 “Probe veri-
neşti. Viaţa continuă”. 17.10 sului ei. 23.50 F/a “Vânători de inte- sului ei. 23.50 F/a “Vânători de inte- cea frumoasă”. 20.00, 1.15 pe relația cu cei dragi stabiliți în străinătate ori
iubesc...”. 2.50 “Călătorii în timp”.
gâiere, tot binele din lume și gânduri 3.15 “Proiect reuşit”. 3.50 “Gătim
dice”. 18.00, 19.00, 4.20 Se referă la
toţi! 20.00, 1.50, 5.05 Amănunte. dice”. 18.00, 19.00, 4.30 Se referă
“Probe veridice”. 18.00, 19.00, 4.20
Se referă la toţi! 20.00, 1.50, 5.05
lecte” (18+). 2.10 F/a “Anii tinereţii”.
TRK “BUCOVINA”
lecte” (18+). 2.10 F/a “Anii tinereţii”.
TRK “BUCOVINA”
Amănunte. 20.30 “Insula lui
Fidel”. 21.30 T/s “Secta”.
la depărtare de casa părintească.
împlinite. împreună”. 23.15 T/s “Şi totuşi eu iubesc...”. la toţi! 20.00, 2.05, 5.15 Amănunte.
23.15 T/s “Şi totuşi eu iubesc...”.
Amănunte. 23.15 T/s “Şi totuşi eu 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Gânduri 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Gânduri TRK “BUCOVINA”
RACUL. Se recomandă în
INTER 2.30 “Călătorii în timp”. 3.00 “Proiect iubesc...”. 2.30 “Călătorii în timp”. continuare precauție și moderație
La mulți ani! 6.00 Desene animate. 6.20, 13.25 reuşit”. 3.40 “Gătim împreună”. 2.50 “Călătorii în timp”. 3.15 “Proiect 3.00 “Proiect reuşit”. 3.40 “Gătim
despre cele sacre”. 6.30, 13.00, 0.10,
3.00, 5.00 “Teritoriul muzicii”. 7.00,
despre cele sacre”. 6.30, 13.00, 0.10,
3.00, 5.00 “Teritoriul muzicii”. 7.00,
6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Locurile
sfinte ale Bucovinei”. 6.30, 13.00, în stilul tău de viață și alimentație.
*** “Anchetează experţii...” cu L.
Kanevski. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00
TRK “BUCOVINA”
6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Gânduri
reuşit”. 3.50 “Gătim împreună”.
TRK “BUCOVINA”
împreună”.
TRK “BUCOVINA”
10.55, 14.00, 19.26, 21.56, 0.00 10.55, 14.00, 19.26, 21.56, 0.00 Meteo. 3.00 Teritoriul muzicii”. 7.00, 11.55, Luna Plină stimulează axa
Astăzi, 4 august, își adaugă în bu- Noutăţi. 7.10, 8.10 Dimineaţa cu despre cele sacre”. 6.30, 9.30, 13.20, 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Locurile 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Gânduri
Meteo. 7.05, 9.00, 15.00, 1.10, 4.00
“Iar muzica răsună...”. 7.30, 15.25
7.05, 9.00, 15.00, 1.10, 4.00 “Iar muzi-
ca răsună...”. 7.30, 15.25 Desene
14.00, 19.26, 21.56, 0.00 Meteo. financiară cu mențiunea că, în cazul
sfinteale Bucovinei”. 6.15 Telemeri- 7.05, 15.00, 20.30, 0.10, 1.10, 4.00, tău, se manifestă plenar în casa bunurilor și a
chetul vieții cea de-a 50-a floare domnul Inter. 9.20 F/a “Arfă pentru iubită”
(16+). 11.05 F/a “Rută fericită”.
1.40, 3.10 “Teritoriul muzicii”. 7.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 diane. 6.30, 9.30, 13.20, 3.10 “Terito-
despre cele sacre”. 6.30, 9.30,
13.20, 1.40, 3.10 “Teritoriul muzicii”.
Desene animate. 8.00 “Culinăria lui animate. 8.00 “Culinăria lui Andrei”. 5.30 “Iar muzica răsună...”. 7.30, finanțelor deținute la comun cu partenerul de
Marcel DURILĂ 15.50 “Aşteaptă-mă!”. 18.00, 19.00, Noutăţi. 7.20, 10.20, 13.15, 16.15, riul muzicii”. 7.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00 Noutăţi. 7.20,
7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, Andrei”. 8.20 “Farmacia verde”.
8.30 “La noi, în Bucovina” (în
8.20 “Farmacia verde”. 8.30 “La noi,
în Bucovina” (în limba româmă).
15.25 Des. animate. 8.00 “Doresc viață și/sau afaceri. Săptămâna aceasta
22.00 Noutăţi. 7.20, 10.20, 13.15,
din s. Horbova 4.30 Se referă la toţi! 20.00, 2.10,
5.15 Amănunte. 20.40 T/s “Mere
19.25, 22.20, 0.00 Pronosticul timpu-
lui. 7.25, 12.30, 13.50 Desene anima- 10.20, 13.15, 16.15, 19.25, 22.20, 0.00 16.15, 19.25, 22.20, 0.00 limba româmă). 9.30 “Concepţia”. 9.30 “Concepţia”. 10.00 “Paleta”.
să fiu...”. 8.20 “Farmacia verde”.
8.30, 18.40 “Paleta”. 9.00, 22.00
predomină o atmosferă grea în cuplul pe care-
l formezi cu persoana iubită. S-ar putea să
(Chitanca). domneşti. Viaţa continuă”. 23.15 te. 8.00 “Podiumul vieţii ei”. 8.55 Pronosticul timpului. 7.25, 12.30,
13.50 Des. animate. 8.00 “Doresc să
Pronosticul timpului. 7.25, 12.30,
13.50 Desene animate. 8.00
10.00 “Paleta”. 10.30 “Patria talente-
lor”. 11.00 “Mini-Mix”. 12.00, 19.30
10.30 “Patria talentelor”.
“Mini-Mix”. 12.00, 19.30 “Accen-
11.00
“Rezonanţa”. 10.00 “Bună dimi-
cedezi mai ușor decât de obicei geloziei,
T/s “Şi totuşi eu iubesc...”. 2.50 Farmacia verde. 9.00, 12.00, 23.00,
Cu acest de- “Călătorii în timp”. 3.15 “Proiect 0.10, 5.00 Film documentar. 10.25 fiu...”. 8.20, 15.00, 20.30, 1.40, 2.30, “Podiumul vieţii ei”. 8.55 Farmacia “Accentele”. 12.30 “BUM-ul verde”. tele”. 12.30 “BUM-ul verde”. 13.30,
neaţa, Bucovina!”. 11.20 “Feis-
control”. 12.00 “Formula succe- indiciu cum că problema neîncrederii între voi
osebit prilej este reuşit”. 3.50 “Gătim împreună”.
TRK “BUCOVINA”
“La noi, în Bucovina” (în limba 4.30 5.00 “Iar muzica răsună...”.
8.55, 15.25 “Farmacia verde”. 9.00,
verde. 9.00, 12.00, 23.00,
0.10, 5.00 Film documentar. 10.25
13.30, 3.30 “Apăr. Patriei”. 14.05
“Podiumul vieţii ei”. 15.00 “Feis-
3.30 “Apăr. Patriei”. 14.05 “Podiu-
mul vieţii ei”. 15.00 “Feis-control”. sului”. 12.30 “BUM-ul verde”. e mai gravă decât v-ați fi imaginat.
română). 10.52, 16.20 Noutăţi (în LEUL. O săptămână când vei
felicitat călduros 6.00 Imnul Ucrainei. 6.02 “Locurile limba română). 11.05 “Sport”. 11.30 12.00, 23.00, 0.10 Film doc. 10.25 “La noi, în Bucovina” (în limba control”. 16.30 “Cum aşa?”. 17.00, 16.30 “Cum aşa?”. 17.00, 23.00, 2.00 13.30 “Clubul femeilor”. 14.05,
17.45 “Podiumul vieţii ei”. 16.00 simți un imbold de energie. Ceea
“Memoria”. 10.55 “Viaţa aşa cum română). 10.52, 16.20 Noutăţi (în
din partea copiilor sfinte ale Bucovinei”. 6.30, 9.30,
13.20, 3.10 “Teritoriul muzicii”.
Patria talentelor. 14.00, 2.10 “Pale-
ta”. 14.30 “Legătura”. 15.00, 20.30, este ea...”. 11.10 “Feis-control”. limba română). 11.05 “Sport”. 11.30
23.00, 2.00 Film doc. 17.30, 22.00
Rezonanţa. 18.30, 21.00 Realităţi.
Film doc. 17.30, 22.00 Rezonanţa.
18.30, 21.00 Realităţi. 19.55 “Luna de “Mini-Mix”. 17.00 “Accentele”. ce faci cu el însă depinde numai de
Todirel și Maxim, 7.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.00 1.40, 4.10 “Iar muzica răsună...”. 14.00 “Podiumul vieţii ei”. 15.20 “În
interior”.15.30 “Legendele Zapo-
Patria talentelor. 14.00, 2.10
“Paleta”. 14.30 “Legătura”. 15.00,
19.55 “Luna de miere”. 20.45 miere”. 20.45 “Basmul de seară”. 17.30, 21.40 “Viaţa, aşa cum este tine. Caută să-l gestionezi cu
ea...”.19.30 “Realităţi”. 20.45
din partea surorilor Noutăţi. 7.20, 10.20, 13.13, 16.14,
19.25, 21.56, 0.00 Pronosticul timpu-
15.15 “Tainele oraşului meu”. 15.30
“Coşul cu idei de creaţie”. 15.45 rijjiei”. 16.20 Program despre ani- 20.30, 1.40, 4.10 “Iar muzica răsu-
“Basmul de seară”. 23.52 “Telecălă-
torii”. 0.05 “Farmacia verde”. 0.40
23.52 “Telecălătorii”. 0.05 “Farmacia
verde”. 0.40 “Clubul femeilor”. 1.30 “Basmul de seară”. 21.00, 23.00,
înțelepciune. Moderația este aliatul
tău de nădejde. Luna Plină de luni se
Elena și Lucica, fratelui Mihai și, totoda- lui. 7.25, 12.40, 13.50 Desene ani- “Culinăria lui Andrei”. 16.35 Patria male. 16.35 “Patria talentelor”.
17.00 Program distractiv. 17.30 “Of-
nă...”. 15.15 “Tainele oraşului meu”.
15.30 “Coşul cu idei de creaţie”. “Clubul femeilor”. 1.30 “Cronica “Cronica bătăliei de la Hotin”. 4.30 2.00, 5.00 Film documentar. 23.45 manifestă plenar în casa asociaților, clienților și
tă, din partea cumnatelor, care îi doresc mate. 8.00, 4.10 “Podiumul vieţii ei”.
8.55, 15.20 “Farmacia verde”. 9.00,
talentelor. 17.00 Program distractiv.
17.30 “Concepţia”. 18.00, 21.00 line”. 18.00, 21.00 Studioul A-3. 15.45 “Culinăria lui Andrei”. 16.35 bătăliei de la Hotin”. 4.30 “Timpul
schimbărilor”. 5.00 “Formula succe-
“Timpul schimbărilor”.
“Formula succesului”. 5.30 “Fabrica
5.00 Telecălătorii. 0.40 “Cronica bătă-
liei de la Hotin”. 1.30 Ritmul afa-
colaboratorilor, semn că ei ar trebui să joace
sănătate, fericire și-i adresează următorul 12.00, 23.00, 0.05 Film doc. 10.24 “Studioul A-3”. 19.30 Memoria. 19.30 “Paleta”. 20.00 “Concepţia”.
20.45 “Basmul de seară”. 22.25 Ora
Patria talentelor. 17.00 Program dis-
tractiv. 17.30 “Concepţia”. 18.00, sului”. 5.30 “Fabrica de idei”. de idei”. cerilor. 3.30 “Energomania”.4.30
rolul principal. Fii sigur/ă că eforturile tale vor fi
“Bună dimineaţa, Bucovina!”. 20.00 “Cum aşa?”. 20.45 “Basmul remarcate și apreciate pe măsură. Viața ta
mesaj: 11.24, 5.30 “BUM-ul verde”. 14.00 de seară”. 22.25 “Ora Patriei”. 23.52 Patriei. 23.45 Telecălătorii. 2.10 21.00 “Studioul A-3”.
Memoria. 20.00 “Cum aşa?”. 20.45
19.30 ICTV
5.05 T/s “Secţia-44” (16+). 6.45 “Să
ICTV
5.05 T/s “Secţia-44” (16+). 6.45 “Să
“Destine feminine”
română).
(în limba
sentimentală va avea numai de câștigat.
Din floarea roșie aprinsă/ 50 de pe- “Mini-Mix”. 15.00, 1.40, 5.05 “Iar
muzica răsună...”. 15.25 “Intrarea în
Telecălătorii. 2.40 “Ritmul afaceri-
lor”. 3.40 “Enciclopedia designului”.
“Istorii nisipoase”. 3.40 “Enci-
clopedia designului”. 4.10 “Aceasta- “Basmul de seară”. 22.25 “Ora privească toţi!”. 7.45, 8.45 Program privească toţi!”. 7.45, 8.45 Program ICTV Popularitatea persoanei iubite te poate deranja
tale s-au desprins,/ S-au dus din pragul templu”. 15.45, 23.45 “Muntele 4.30 “La noi, în Bucovina” (în limba i Bucovina mea!”. 4.45 “Fabrica de Patriei”. 23.52 Telecălătorii. 2.40
“Ritmul afacerilor”. 3.40
distractiv. 9.45 Show-ul “Pentru distractiv. 9.45 Show-ul “Pentru 5.05, 3.20 T/s “Codul Cons- însă întrucâtva, probabil pentru că are mulți
idei”. 5.30 “Memoria”. trei”. 12.45, 18.45, 21.05 Fapte. trei”. 12.45, 18.45, 21.05 Fapte. tantin”. 6.40 T/s “Secţia 44” (16+). prieteni.
tinereții/ Spre alt orizont al vieții./ Dum- Anei”. 16.20 “Doresc să fiu...”.
16.40 “Patria talentelor”. 17.05
română). 5.30 “Concepţia”.
ICTV ICTV “Enciclopedia designului”. 4.30 “La 13.05 Film artistic. 14.55 F/a 13.05 Film artistic. 14.55 F/a 10.20 F/a “Viteză mortală”. 12.45, FECIOARA. Atenţie la
nezeu cu a Sa putere/ Să-ți aducă mângâ- “Paleta”. 17.45, 20.30 “Sport-time”. 5.30 “Apărarea civilă”. 6.30 5.30, 9.55 “Apărarea civilă”. 6.30
“Dimineaţa în marele oraş”. 8.45,
noi, în Bucovina” (în limba româ-
nă). 5.30 “Concepţia”.
“Ghinioniştii”. 16.50 F/a “Cu toată
puterea”. 19.20 Noutăţi neobişnuite.
“Ghinioniştii”. 16.50 F/a “Cu toată
puterea”. 19.20 Noutăţi neobişnuite.
18.45 Fapte. 13.00 F/a “Cu toată sănătate! Dacă lucrezi mult în
iere./ Ani 100 să trăiești/ Lângă cei care-i 18.00, 21.00 “Studioul de seară” (în
limba română). 19.30 “Accentele”.
“Dimineaţa în marele oraş”. 8.45,
12.45, 15.45, 18.45, 21.10, 4.25 Fapte. 12.45, 15.45, 18.45, 21.05, 4.25 Fapte. ICTV
5.30 “Apărarea civilă”. 6.30
20.05 F/a “Neînfrânaţii” . 22.05 F/a 20.05 F/a “Neînfrânaţii” . 22.05 F/a
puterea”. 14.00 F/a “Neînfrânaţii”.
16.50 F/a “Neînfrânaţii”-2. 19.10
picioare ori stai la birou toată ziua,
fă-ți în așa fel programul încât să-ţi
iubești. La mulți ani, scumpul nostru! 20.00 “Memoria”. 20.45 “Basmul de 9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnuite”. 9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnuite”.
10.50 F/a “Întâmplare pe traseu”. “Dimineaţa în marele oraş”. 8.45, “Neînfrânaţii”-2. 0.00 F/a “Neînfrânaţii”-2. 0.00 F/a “Hannibal”. F/a “Neînfrânaţii”-3. 21.45 F/a “Cu
fie comod. Din cauza Lunii Pline de
seară”. 22.25 “Ora Patriei”. 2.10 “Hannibal”. 2.25 T/s “Las-Wegas” 2.25 T/s “Las-Wegas” (16+). 3.05
*** “Sezoane teatrale”. 3.40 “Enci-
10.00 “Frontul secret”. 11.00, 13.20
F/a “Întâmplare pe traseu”-2 (16+). 13.20, 16.10 T/s “Cerul în flăcări”. 12.45, 15.45, 18.45, 21.10, 4.25
Fapte. 9.15, 19.20 “Noutăţi neobiş- (16+). 3.05 Provocatorul. Provocatorul.
glontele în frunte” (16+). 23.35 F/a
“Hannibal”. 1.55 T/s “Las-Vegas” luni, așteaptă-te la o săptămână lucrătoare
La 6 august, domnul Roman clopedia designului”.
ICTV
13.35 T/s “Cerul în flăcări”. 15.30, 17.40, 21.25 T/s “Ultimul tren
dat” (16+). 20.20 “Frontul secret”.
blin-
nuite”. 10.00 “Frontul secret”. CANALUL NOU CANALUL NOU (16+). aglomerată și solicitantă. Parcă nu mai
15.10 T/s “Dansurile marionetelor”
MOSCALU din satul 5.30 Teleserviciul “Căutarea”. 5.35, (16+). 7.40, 21.30 T/s “Ultimul tren
22.30 F/a “Întâmplare pe traseu”-2 11.00, 13.20 F/a “Întâmplare pe tra-
seu”-2 (16+). 13.35 T/s “Cerul în flă-
3.05 Teleserviciul “Căutarea”. 3.10
“Zona nopţii”. 5.53, 7.09 “Kid’s
3.05 Teleserviciul “Căutarea”. 3.10
“Zona nopţii”. 5.53, 7.09 “Kid’s
CANALUL NOU
3.30 “Zona nopţii”. 6.35, 8.35
contenesc sarcinile de muncă, nivelul lor de
dificultate crește constant. Se anunţă o
0.35 T/s “Las-Vegas”. 2.05, 4.45 “Să
Țânteni își va onora 2.20, 4.40 “Să privească toţi!”. 6.05
“Apărarea civilă”. 7.05, 4.20 Fapte.
blindat” (16+). 20.20 “Insaider”.
22.30 Film artistic. 0.35 T/s “Las-
privească toţi!”. 2.50 “Provoca-
cări”. 15.30, 15.10 T/s “Dansurile
marionetelor” (16+). 7.40, 21.30 T/s
Time”. 5.55, 6.15 Desene animate. Time”. 5.55, 6.15 Desene animate. “Kids’ Time”. 40 F/a “Hotel pentru perioadă încordată în relaţia de cuplu. Nu
7.10 “Revizorul”. 10.45 “Pasiuni 7.10 “Revizorul”. 10.45 “Pasiuni
jubileul de 60 de ani. 7.45, 9.15, 19.20 “Noutăţi neobişnui- Vegas”. 2.00, 4.45 “Să privească
torul”. 4.20 Studioul Washington.
CANALUL NOU
“Ultimul tren blindat” (16+). 20.20 după Revizor”. 13.00 T/s după Revizor”. 13.00 T/s “SaşaTa-
câini”. 8.40 Film artistic. 10.30 F/a acorda prea multă importanță diferențelor
“Îngerii Charli”. 12.30 F/a “Îngerii
Cu această ocazie îl te”. 8.45, 12.45, 15.45, 18.45, 21.00
Fapte. 10.10 “Antizombi”. 11.10
toţi!”. 2.45 “Provocatorul”. 4.15
Teleserviciul “Căutarea”.
3.00 Zona nopţii. 4.45, 7.00 T/s
“Insaider”. 22.30 Film artistic. 0.35
T/s “Las-Vegas”. 2.00, 4.45 “Să pri-
“SaşaTanea”. 14.15 F/a “Şase zile, nea”. 14.15 F/a “Şase zile, şapte
Charli: înainte!”. 14.30, 16.40 F/a
dintre tine și partener.
BALANŢA. O perioadă de
felicită din suflet soția, “Frontul secret”. 13.20 F/a “Jandar- CANALUL NOU
“Fiicele tatei”. 5.39, 6.55 “Kid’s
Time”. 5.40, 6.00 Desene animate.
vească toţi!”. 2.45 “Provocatorul”.
şapte nopţi”. 16.15 F/a “Ce-şi
doresc femeile”. 19.00, 21.00 F/a
nopţi”. 16.15 F/a “Ce-şi doresc
femeile”. 19.00, 21.00 F/a “Miss con-
“Miss congenialitatea”. 18.45 F/a
câteva săptămâni în care ai putea fi
copiii, ginerele și toate mul” (16+). 15.35, 16.10 F/a “Asediul
Casei Albe”. 20.20 Mai mult decât
3.00 Teleserviciul “Căutarea”. 3.05
Zona nopţii. 4.45 T/s “Fiicele tatei”.
16.30 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
4.15 Teleserviciul “Căutarea”.
CANALUL NOU
“Miss congenialitatea”-2. 23.00 F/a genialitatea”-2. 23.00 F/a “Favoriţii
“Declaraţia de dragoste”. 21.00
F/a “Soacra-monstru”. 23.00 F/a
exagerat de critic/ă cu tine însuți/ăți
rudele apropiate, care-i adevărul. 21.25 T/s “Ultimul tren 5.39, 6.55 “Kid’s Time”. 5.40, 6.00
19.00 F/a “Căpcana”. 21.15 F/a
“Escorta”. 23.10 F/a “Frăţie prin
3.00 Teleserviciul “Căutarea”. 3.05
“Favoriţii Americii”. 1.00 F/a
“Dracula lui Brem Stoker” (16+).
Americii”. 1.00 F/a “Dracula lui
Brem Stoker” (16+). “Cum să scapi de cavaler în zece și cu cei din jurul tău. Dar ar fi bine
blindat” 22.25 Film artistic. 0.30 F/a Desene animate. 7.00 T/s “Fericiţi Zona nopţii. 4.45 T/s “Fiicele tatei”. să apreciez şi lucrurile mărunte. O
doresc multă sănătate, “Fantoma casei de pe deal”. 2.50 împreună”. 16.30 T/s “Nu te naşte
sânge”. 1.05 F/a “Să-i minţeşti pe 5.39, 6.55 “Kid’s Time”. 5.40, 6.00 TVA TVA zile”. 1.10 F/a “Favoriţii Americii”.
TVA săptămână propice în care să cauți finanțatori
toţi”.
bucurii de la cei dragi, “Provocatorul”.
CANALUL NOU
frumoasă”. 19.00 F/a “Cum să scapi
de cavaler în zece zile” (16+). 21.15
TVA
Desene animate. 7.00 T/s “Fericiţi
împreună”. 16.30 T/s “Nu te naşte
6.00, 7.45, 9.15, 18.30, 21.25, 23.25,
3.25 “Revista presei”. 6.05, 7.50,
6.00, 7.45, 9.15, 18.30, 21.25, 23.25,
3.25 “Revista presei”. 6.05, 7.50, 6.00, 7.45, 9.15, 16.35, 21.25, 3.25 pentru o idee de afaceri sau să pui bazele unui
fericire, pace și tihnă 3.00 “Zona nopţii”. 4.53, 7.13 “Kids’ F/a “Ce-şi doresc femeile?”. 23.45
6.00, 7.45, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45,
frumoasă”. 19.00 F/a “Cum să scapi 9.20, 19.35, 21.30, 23.30, 3.30 Temele 9.20, 19.35, 21.30, 23.30, 3.30 Temele “Revista presei”. 6.05, 7.50, 16.00,
21.30, 3.30 Temele săptămânii.
business cu unii prieteni. Se anunţă o veste
bună pentru cei implicați/te într-o relație, cât și
sufletească. Time”. 4.55 F/a “Taimless” (16+).
7.15 F/a “Taimless”-2. 9.45 F/a
Film artistic. 1.40 F/a “Frăţie prin
sânge” (16+).
17.15, 19.55, 21.55, 23.50, 3.50
de cavaler în zece zile” (16+). 21.15
F/a “Ce-şi doresc femeile?”. 23.45
zilei. 6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 22.05
Pronosticul timpului. 6.35, 8.20,
zilei. 6.30, 8.15, 9.45, 17.15, 22.05
Pronosticul timpului. 6.35, 8.20, 6.40, 8.25, 9.45, 17.15, 21.50, 3.45 pentru nativii/ele care-și așteaptă încă
La aniversarea ta îți dorim ca sănăta- “Taimless”-3. 11.50 F/a “Eu sunt al TVA
Pronosticul timpului. 6.30, 8.15,
9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 23.55, 3.55
Film artistic. 1.40 F/a “Frăţie prin 9.50, 17.20, 22.10, Pronosticul timpu- 9.50, 17.20, 22.10, Pronosticul timpu- Pronosticul timpului. 6.45, 8.30, perechea. Iată un prilej mai mult decât potrivit
sânge” (16+). 9.50, 17.20, 21.55, 3.50 Pronosticul
tea să fie tot timpul împreună cu tine, fe- patrulea”. 14.00 F/a “Divergentul”-3.
16.30 T/s “Nu te naşte frumoasă”.
6.00, 7.45, 9.20, 19.35, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45,
Pronosticul timpului la staţiunile bal- TVA
lui la staţiunile balneare. 6.40, 8.25,
9.55, 17.25, 19.55, 22.15 Horoscop.
lui la staţiunile balneare. 6.40, 8.25,
9.55, 17.25, 19.55, 22.15 Horoscop. timpului la staţiunile balneare.
să-ncerci să-ți recucerești partenerul ori să
seduci persoana dorită. Astrele sunt de partea
ricirea să te însoțească la fiecare pas, no- 19.00 “Revizorul”. 22.20 “Pasiuni 17.15, 19.55, 21.55, 23.55, 3.50
neare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05,
22.05, 0.00, 4.00 Horoscop. 6.40,
6.00, 7.45, 9.20, 19.35, 21.30, 23.30,
3.30 Temele zilei. 6.25, 8.10, 9.45,
6.45, 7.40, 8.30, 9.05, 13.55, 17.10, 6.45, 7.40, 8.30, 9.05, 13.55, 17.10, 6.50, 8.35, 9.55, 17.25, 22.00, 4.00
ta.
după Revizor”. 0.40 F/a “Dracula lui
rocul să te aștepte la fiecare colț. De ziua Brem Stoker” (16+)
Pronosticul timpului. 6.30, 8.15,
9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 0.00, 3.55
7.40, 8.25, 9.15, 14.00, 15.55, 16.55, 17.15, 19.55, 21.55, 23.55, 3.50
21.20, 22.25, 4.20 Publicitate. 6.50,
8.35, 16.15, 17.00, 19.30, 21.30, 5.50
21.20, 22.25, 4.20 Publicitate. 6.50,
8.35, 16.15, 17.00, 19.30, 21.30, 5.50
Horoscop. 6.55, 7.40, 8.40, 13.55,
16.55, 17.10, 21.20, 22.05, 4.05 SCORPIONUL. Sistemul tău
17.10, 23.25, 4.05 Publicitate. 6.45,
ta îți mai dorim un ocean de dragoste și TVA
6.00, 9.20, 19.30, 21.30, 23.30, 3.30
Pronosticul timpului la staţiunile bal- 8.30, 14.50, 17.00, 21.15, 5.45
Pronosticul timpului. 6.30, 8.15,
9.50, 17.20, 20.00, 22.00, 0.00, 3.55 Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe- Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe- Publicitate. 7.00, 8.45, 16.15, 17.00, imunitar ar putea fi destul de slăbit
neare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25, 20.05,
doar o mică insuliță de griji. Îți dorim Temele zilei. 6.20, 7.45, 9.45, 17.15, 22.05, 0.05, 4.00 Horoscop. 6.40,
Despre basme. 7.10 Dimineaţa spe-
ranţelor. 8.50 Dispoziţia. 9.10, 14.05
Pro-nosticul timpului la staţiunile ranţelor. 12.00, 19.30, 0.15 “Doamna
Dragoste”. 13.00, 15,30, 16.00,1.00
ranţelor. 12.00, 19.30, 0.15 “Doamna
Dragoste”. 13.00, 15,30, 16.00,1.00
5.50 Despre basme. 7.10 Dimi-
neaţa speranţelor. 9.10 “Ieşire
la mijlocul acestei săptămâni. Se
recomandă să faci multă mișcare,
balneare. 6.35, 8.20, 9.55, 17.25,
numai zâmbete și putere. 19.55, 21.55, 23.50, 3.50 Pronosticul
timpului. 6.25, 7.50, 9.50, 17.20,
7.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.55, 16.55,
17.10, 4.05 Publicitate. 6.45, 8.30,
“Despre legislaţie”. 12.00, 20.10, 20.05, 22.05, 0.05, 4.00 Horoscop. Dispoziţia. 13.30 “Punctul de vede- Dispoziţia. 13.30 “Punctul de vede- există”. 12.00, 19.30, 0.00 “Doam- să mănânci echilibrat și la ore fixe, dar
Scumpul nostru! 20.00, 22.00, 23.55, 3.55 Pronosticul 14.30, 17.00, 21.10, 5.45 Despre
0.05 “Doamna Dragoste”. 13.00,
16.00, 22.10, 1.00 “Dispoziţia”. 14.10
6.40, 7.40, 8.25, 9.15, 14.05, 15.55,
16.55, 17.10, 4.05 Publicitate. 6.45,
re”. 14.00 “Aşa scrie Biblia”. 14.30,
2.00 F/a “Să fie corectat Pit” 16.30
re”. 14.00 “Aşa scrie Biblia”. 14.30,
2.00 F/a “Să fie corectat Pit” 16.30
na Dragoste”. 13.00, 22.10 “Dis- și să te odihnești suficient. Pe plan profesional,
poziţia”. 14.00 “Aşa scrie Biblia”.
Fii ca bradul de frumos, sănătos şi timpului la staţiunile balneare. 6.30,
7.55, 9.55, 17.25, 20.05, 22.05, 0.00,
basme. 7.10 Dimineaţa speranţelor.
8.50 Dispoziţia. 9.00, 14.10 “17 minu-
“17 minute de adevăr”. 15.00, 2.45 8.30, 14.30, 17.00, 21.10, 5.45 Despre Politica. 16.55 “Despre legislaţie”. Politica. 16.55 “Despre legislaţie”. 14.30, 2.00 F/a “Cine are nevoie de
dacă întâmpini greutăți, mai mici sau mai mari,
lasă-le la pragul biroului. Dacă a tronat tensi-
omenos,/ De cei dragi să fii iubit, de toţi 4.00 Horoscop. 6.35, 7.40, 9.15, te de adevăr”. 12.00, 20.10, 0.05
T/s “Veronica Mars”. 21.00 “Punctul
de vedere”. 22.10 “Politica”. 22.30,
basme. 7.10 Dimineaţa speranţelor.
8.50 Dispoziţia. 9.00, 14.10 “17
22.30, 4.20 F/a “A doua şansă” .
STB
22.30, 4.20 F/a “A doua şansă” .
STB
duşmani”(16). 16.40 “Despre legi-
unea între membrii familiei, situația riscă să
îngerii păzit./ Şi-ţi dorim toţi împreună: 14.05, 15.55, 16.55, 17.10, 23.25,
4.05 Publicitate. 6.40, 8.30, 14.40,
“Doamna Dragoste”. 13.00, 16.00,
22.10, 1.00 Dispoziţia. 14.10 “Punc-
5.00 T/s “Dosarul Doil”. 4.10 minute de adevăr”. 12.00, 20.10, 6.05 “Totul va fi bine!”. 8.05 6.05 “Totul va fi bine!”. 8.05
slaţie”. 20.30 “Politica”. 21.00 “17
minute de adevăr”. 22.10, 4.05 F/a degenereze. Dacă ai cultivat însă pacea și
“Anatomia culturii”. 6.40, 16.00 0.05 “Doamna Dragoste”. 13.00,
fericire, voie bună,/ Zile multe şi senine 17.00, 21.15, 5.45 Despre basme. tul de vedere”. 15.00, 2.45 T/s “Totul va fi bine!”. 8.40 “Ucraina are 16.00, 22.10, 1.00 Dispoziţia. 14.10
“Karaoke pe Maidan”. 9.00 “Totul va “Karaoke pe Maidan”. 9.00 “Totul va “Preţul omului”. armonia în relația cu ei, așteaptă-te ca-n
7.10 Dimineaţa speranţelor. 8.00 fi gustos!”. 10.25 “Casa rămasă în fi gustos!”. 10.25 “Casa rămasă în perioada următoare să vă-nțelegeți mai bine
cu cei dragi pe lângă tine. “Ieşire există”. 9.00, 22.15 “Servi-
“Veronica Mars”. 19.30, 21.25, 23.25
Revista presei. 22.10 “Investigaţie
talent-4”. 11.45, 1.05 “Istorii mistice-
4” cu P. Kostiţyn. 13.35 “Lupta
“Punctul de vedere”. 15.00, 2.45 T/s
“Veronica Mars”. 19.30, 21.25, 23.25
grija tatei”. 12.15 “Gravidă la 16 grija tatei”. 12.15 “Gravidă la 16 ani”.
STB
6.30 “Totul va fi bine!”. 7.40 “Casa ca oricând.
La mulți-mulți ani! ciul de căutare a deputaţilor”. 12.00,
20.10, 0.05 “Doamna Dragoste”.
jurnalistică”. 22.30, 5.00 T/s “Dosa- extrasenşilor. Apocalipsa”. 18.00, Revista presei. 22.10 “Investigaţie ani”. 14.10 “Fiice-mame”. 15.10 F/a
“Dragoste mult aşteptată”. 17.05 F/a
14.10 “Fiice-mame”. 15.10 F/a
“Dragoste mult aşteptată”. 17.05 F/a
rămasă în grija tatei”. 9.00 “Totul SĂGETĂTORUL. Este un prilej
rul Doil”. 4.10 “Anatomia culturii”. 22.00 Ferestre-noutăţi. 18.40 “An- jurnalistică”. 22.30, 5.00 T/s
13.00, 16.00, 22.15, 1.00 “Dispo- STB “Caut de urgenţă un bărbat. 19.00 “Caut de urgenţă un bărbat. 19.00
va fi gustos!”. 11.00 “Karaoke pe mai mult decât bun să ceri colegilor
chetează extrasenşii”. 20.30, 22.35 “Dosarul Doil”. 4.10 “Anatomia cul- Maidan”. 1.55 “Vânătoarea”. 13.00
ziţia”. 14.10 “Politica”. 15.00, 2.45 6.45, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.40 turii”. F/a “Mirele”. 23.05 F/a “Mâna cu dia- F/a “Mirele”. 23.05 F/a “Mâna cu dia- părerea sinceră în ceea ce te
“Dragă, noi ne omorâm copiii”.

Оголошення
T/s “Veronica Mars”. 21.20 “Cafe- F/a “Mâna cu diamante”. 14.55 F/a privește. Învață să accepți critica și să
“Ucraina are talent-4”. 12.00, 0.40 STB STB mante”. mante”.
neaua lingvistică”. 22.30, 5.00 T/s “Mirele”. 9.00, 2.10 “Anchetează
“Istorii mistice-4” cu P. Kostiţyn. 6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser- 6.45, 16.00 “Totul va fi bine!”. 8.40 CANALUL “UCRAINA” CANALUL “UCRAINA” te folosești de ea. Pe fondul Lunii Pline de luni,
“Dosarul Doil”. 13.50 “Lupta extrasenşilor. Apo- “Ucraina are talent-4”. 12.00, 0.40 extrasenşii”. 22.45 “Mi-i incomod
viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 7.00, 15.00, 19.00, 2.00, 5.20 Astăzi. 7.00, 15.00, 19.00, 2.00, 5.20 Astăzi.
de corpul meu”-3.
poți avea parte de multă alergătură. Dacă-n
STB calipsa”. 18.00, 22.00 Ferestre-nou- “Istorii mistice-4” cu P. Kostiţyn. 7.15, 5.50 “Calea vedetelor”. 8.20 T/s 7.15, 5.50 “Calea vedetelor”. 8.20 T/s
Виконком Тернавської сільської 5.40, 16.00 “Totul va fi bine!”. 7.40 tăţi. 18.40 “Anchetează extrasenşii”.
23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimi-
13.50 “Lupta extrasenşilor. Apo- CANALUL “UCRAINA” ultima vreme ai dus negocieri salariale, aces-
neaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 “Calea “Când trecutul e înainte”. 13.50, “Când trecutul e înainte”. 13.50, tea se pot finaliza cu succes. Dar, relaţiile între
“Vânătoarea”. 8.45 F/a “Maşa”.
ради повідомляє, що рішення № 10.20 “Ucraina are talent-4”. 13.50
20.30, 22.35 “Mi-i incomod de corpul
meu”-3.
vedetelor”. 10.50, 4.30 “Mistică
reală”. 14.45, 15.30 T/s “Medicul
calipsa”. 18.00, 22.00 Ferestre-nou-
tăţi. 18.40 “Anchetează extrasenşii”.
15.20 T/s “Monstrul meu iubit” (12+). 15.20 T/s “Monstrul meu iubit” (12+). 6.10, 6.50, 19.00 “Astăzi”. 7.20
Calea vedetelor. 8.50 T/s “Când frații, surorile, verii și verișoarele tale pot fi
18.00, 19.30 T/s “Tristeţea şi bucu- 18.00, 19.30 T/s “Tristeţea şi bucu-
162-16/2017 сесії VII скликання від “Lupta extrasenşilor”. 18.00, 22.00
Ferestre- Noutăţi. 18.40, 0.15
CANALUL “UCRAINA” femeilor”-2 (16+). 19.45 “Aici, 20.30, 22.35 “Mi-i incomod de corpul
meu”-3. CANALUL “UCRAINA” riile Nadei”. 22.20 T/s “Păpuşile” riile Nadei”. 22.20 T/s “Păpuşile” trecutul e înainte”. 14.10 T/s tensionate. Ai putea auzi reproșuri și chiar să
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser-
27.07.2017 р. затверджено детальний “Anchetează extrasenşii”. 20.30, viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
Ucraina!”. 21.00 T/s “Când trecutul e
înainte”. 23.30 T/s “Legea şi ordinea.
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser- (12+). 2.30 “Mistică reală”. 4.00 T/s (12+). 2.30 “Mistică reală”. 4.00 T/s “Tristeţea şi bucuriile Nadei”.
18.00, 19.30 T/s “Şi va fi o zi lumi-
se ajungă la conflicte pe această temă. Caută
să nu ţii parte nimănui.
“Legea şi ordinea. Intenţii criminale” “Legea şi ordinea. Intenţii criminale”
план території житлової забудови по 22.35 “Casa rămasă în grija tatei”.
3.05 “Cele mai bune emisiuni”.
23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimi-
neaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 “Calea
Intenţii criminale” (16+).
viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00,
23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 (16+). (16+). noasă”. 22.15 T/s “monstrul meu CAPRICORNUL. S-ar putea ca
вул. Ентузіастів в с. Тернавка Герца- CANALUL “UCRAINA” vedetelor”. 10.50, 4.30 “Mistică
CANALUL “UCRAINA”
6.10, 12.50, 5.20 T/s “Medicul de ser-
“Dimineaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 TVR-1 TVR-1 iubit” (12+). 2.00 “Mistică reală”.
3.50 T/s “Medicul de serviciu”.
starea ta de spirit, dar și nivelul tău
“Calea vedetelor”. 10.50, 4.30
ївського району Чернівецької області. 6.50, 7.15, 8.15 Dimineaţa cu
Ucraina. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
reală”. 14.45, 15.30 T/s “Medicul
femeilor”-2. 19.45 “Aici, Ucraina!”.
viciu”. 7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, “Mistică reală”. 14.45, 15.30 T/s
7.00. Vreau să fiu sănătos. 8.00.
Vestigii şi patrimoniu. 8.30.
7.00. Vreau să fiu sănătos. 8.00.
Vestigii şi patrimoniu. 8.30. Des- TVR-1
de energie să fluctueze într-o
23.00, 2.40 Astăzi. 7.15, 8.15 “Dimi- anumită măsură zilele acestea. Nu-
*** 19.00, 23.00, 1.45 Astăzi. 9.15, 3.35 21.00 T/s “Când trecutul e înainte”. neaţa cu Ucraina”. 9.15, 3.30 “Calea
“Medicul femeilor”-2. 19.45 “Aici,
Ucraina!”. 21.00 T/s “Când trecutul e
Descălecaţi în Carpaţi. 9.00. Oameni călecaţi în Carpaţi. 9.00. Oameni ca 7.00. Teleenciclopedia. 8.10., 4.10.
ți rămâne decât să încerci să te sta-
Universul credinţei. 9.30., 3.45. Pro
Тернавська сільська рада повідом- “Calea vedetelor”. 11.00 T/s “Voi fi o
soţie devotată” (12+). 14.40, 15.30
23.30 T/s “Legea şi ordinea. Intenţii
criminale” (16+).
vedetelor”. 10.50, 4.30 “Mistică
reală”. 14.45, 15.30 T/s “Medicul
înainte”. 23.30 T/s “Legea şi ordi-
ca noi. 9.30., 3.55. M.A.I. aproape de
tine. 10.00. Zona@. 10.30. Dincolo de
noi. 9.30., 3.55. M.A.I. aproape de
tine. 10.00. Zona@. 10.30. Dincolo de Patria. 10.00. În grădina Danei. bilizezi din punct de vedere fizic și emoțional.
ляє про початок процедури громад- T/s “A doua respiraţie” (12+). 19.45, TVR-1 femeilor”-2 (16+). 19.45 “Aici,
nea. Intenţii criminale” (16+).
TVR-1
hartă. 11.00. Cooltura. 12.10. Muzici hartă. 11.00. Cooltura. 12.10. Muzici 10.35., 12.00. Viaţa satului. 11.50. Se resimte influența Lunii pline cu precădere în
2.35 “Aici, Ucraina!”. 21.00 T/s casa banilor și a bunurilor dobândite de pe
ських слухань щодо врахування інте- “Când trecutul e în viitor”. 23.30 F/a
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45.,
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
Ucraina!”. 21.00 T/s “Când trecutul e
înainte”. 23.30 T/s “Legea şi ordinea.
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45., şi tradiţii în Cişmigiu. 14.00., 20.00.,
2.10. Telejurnal. 14.30., 3.30., 6.60.
şi tradiţii în Cişmigiu. 14.00., 20.00.,
2.10. Telejurnal. 14.30., 3.30., 6.60.
Minutul de agricultură. 13.00., 5.30.
Tezaur folcloric. 14.00., 20.00., urma muncii proprii. Acum este momentul să
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
ресів під час розроблення містобудівної “Deosebit de periculos”. 5.20 T/s
“Medicul de serviciu”.
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect Intenţii criminale” (16+). 11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect Adevăruri despre trecut. 15.00. Ora Adevăruri despre trecut. 15.00. Ora 2.00. Telejurnal. 14.30., 1.30. Ultima pui în aplicare strategii de rotunjire a veniturilor
imperfect. 12.00. Banii tăi. 13.00. Aici,
документації «Детального плану тери- TVR-1 acum. 14.00., 17.00., 20.00., 2.00.
TVR-1
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45.,
imperfect. 12.00. Banii tăi. 13.00.
Aici, acum. 14.00., 17.00., 20.00.,
regelui. 16.00. Memorialul Durerii.
17.00., 1.30. Creativ. 17.30., 3.50. La
regelui. 16.00. Memorialul Durerii.
17.00., 1.30. Creativ. 17.30., 3.50. La
ediţie. 15.00., 23.00. Politică şi deli-
cateţuri. 16.00., 24.00. Arheologia
și/sau de valorificare a economiilor. Dar, se
prea poate să dai dovadă de gelozie faţă de
торії житлової забудови» по вул. Горіхо- 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 9.45.,
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00.,
Telejurnal. 14.55., 23.55., 2.50. Vor-
beşte corect! 15.00., 16.05. Akzente.
11.45., 12.30. Teleshopping. 10.00., 2.00. Telejurnal. 14.55., 23.55., 2.50. un pas de România. 18.00., 1.35. un pas de România. 18.00., 1.35. crimei. 17.00. 7 zile la Seul. 18.00. persoana iubită. S-ar putea să nu existe
ва в с. Тернавка, Герцаївського району. 11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect 16.00. Ştiri. 17.30. Lozul cel mare.
11.00., 13.00., 16.00., 18.30. Perfect
imperfect. 12.00., 4.10. Eu, consuma-
Vorbeşte corect! 15.00., 16.05.
Akzente. 16.00. Ştiri. 17.30. Lozul cel
Exclusiv în România. 18.50.
Teleenciclopedia. 19.45. Vorbeşte
Exclusiv în România. 18.50. Teleen-
ciclopedia. 19.45. Vorbeşte corect.
Lozul cel mare. 18.40. Înainte şi
motive, pentru care se poate ajunge la
după. 19.00., 24.00. Poveste după
Розробник ПП «Захід-Зем». imperfect. 12.00. Descălecaţi în Car-
paţi. 13.00. Aici, acum. 14.00., 17.00.,
18.30., 19.35., 2.50., 3.45. Pulsul zilei.
18.00. M.A.I. aproape de tine. 20.00.
torul. 13.00. Aici, acum. 14.00.,
17.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. 14.55.,
mare. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. Pulsul
zilei. 18.00. M.A.I. aproape de tine.
corect. 21.00., 0.35. Dosar România. 21.00., 0.35. Dosar România. 22.00. poveste. 21.10. Festivalul Inimilor. conflicte.
З матеріалами містобудівної доку- 20.00., 2.00. Telejurnal. 14.55., 23.55. 22.00. Profesioniştii. 23.00. Recurs la Profesioniştii. 23.00. Recurs la mora- 23.00. Garantat 100%. 24.00. VĂRSĂTORUL. O săptămână
La pas prin Sinaia. 21.00., 22.00., 23.55. Vorbeşte corect! 15.00., 16.05. 20.00. La pas prin Sinaia. 21.00.,
morală. 24.00. Anchetele comisaru- lă. 24.00. Anchetele comisarului Arheologia crimei. 1.00. Adevăruri încărcată cu multă energie.
ментації можна ознайомитися в Тер- Vorbeşte corect! 15.00., 16.05.
Maghiara de pe unu. 16.00. Ştiri.
24.00., 1.00. România 9. 22.30., 1.30.,
5.50. Drum bun! 23.00. Ora de ştiri.
Convieţuiri. 16.00. Ştiri. 17.30., 5.30.
Secrete de război. 18.30., 19.35.,
22.00., 24.00., 1.00. România 9. 22.30.,
1.30., 5.50. Drum bun! 23.00. Ora de
lui Antonescu. 0.30. Dincolo de Antonescu. 0.30. Dincolo de hartă. despre trecut. 4.15. Universul cre- Folosește-o însă în scopuri prac-
навській сільській раді з 01.08.2017 р. 17.30., 5.30. O lume în devenire.
18.30., 19.35., 2.50., 3.45. Pulsul zilei.
4.10. Pulsul despre trecut! 4.40. Ora 2.50., 3.45. Pulsul zilei. 20.00. La pas ştiri. 4.10. Pulsul despre trecut! 4.40. hartă. 3.05. Vreau să fiu sănătos.
4.20., 5.35. Viaţa satului.
3.05. Vreau să fiu sănătos. 4.20.,
5.35. Viaţa satului.
dinţei. 5.35. Poveste după poveste. tice. Administreaz-o cu cap și-n
regelui. 5.30. Vreau să fiu sănătos. Ora regelui. 5.30. Vreau să fiu
по 15.08.2017 р. 20.00. La pas prin Sinaia. 21.00., MOLDOVA
prin Sinaia. 21.00., 24.00., 1.00.
România 9. 22.30., 5.50. Banii tăi. sănătos. MOLDOVA MOLDOVA
MOLDOVA
6.05 Documentar. “Euromaxx”.
felul acesta poți realiza mai multe
lucruri decât ți-ai propus să faci. Poți fi la mare
І. ПАНТЯ, 21.45., 24.00., 0.45. România 9.
22.30., 5.50. Izolaţi în România.
6.05 Русский мир. 6.35 Documentar. 23.00. Ora de ştiri. 1.30. Zona@. 4.40. MOLDOVA
6.05 Русский мир. 6.35 Documentar.
6.05 Documentar. “Check-in”. 6.35,
23.40 Настоящее время. 7.00 “Un
6.05 Documentar. “Check-in”. 6.35,
23.40 Настоящее время. 7.00 “Un
6.35, 23.40 Настоящее время. 7.15 căutare printre clienți și colaboratori. Iată un
"Arts 21". 7.00, 1.45 Bună dimineața!
сільський голова 23.00. Ora de ştiri. 1.30. La un pas de 8.45, 22.15 Настоящее время. 9.10
Memorialul Durerii
MOLDOVA "Arts 21". 7.00, 1.45 Bună dimineața! suflet pentru o păpușă”. Spectacol. suflet pentru o păpușă”. Spectacol.
Cuvintele Credinței. 8.00, 1.50
Bună dimineața de week-end! 9.55
prilej mai mult decât bun să te faci remarcat/ă
*** România. 4.10. Ultima ediţie. 4.35.
Profesioniştii. 1
Documentar. “Made in Germany”.
9.40 “Povești la telefon”. Compoziție
6.05 Gagauz ogea. 6.35 Documentar. 8.45, 22.15 Настоящее время. 9.10
Documentar. “Made in Germany”.
8.00, 2.00 Bună dimineața de week-
end! 10.00 Magazinul copiilor. 10.30
8.00, 2.00 Bună dimineața de week-
end! 10.00 Magazinul copiilor. 10.30
Ring Star. Concurs muzical. 11.00
pe plan profesional. Săptămâna aceasta atra-
“Arts 21”. 7.00, 1.45 Bună dimineața! gi oamenii ca un magnet, alegându-te cu mulți
Виконавчий комітет Буківської сіль- MOLDOVA literar-muzicală. 10.15 Chișinău de 8.45, 22.15 Настоящее время. 9.10 9.40 “Povești la telefon”. Compoziție Documentar. “O doză de sănătate”. Documentar. “O doză de sănătate”. Părinți și copii. 11.40 Medalion mu-
admiratori. Nu-i exclus, de asemenea, ca par-
literar-muzicală. 10.15 Chișinău de zical. 12.00 Știință și inovare. 12.30
ської ради повідомляє про початок про- 6.05 Rapsodia satului. 7.00, 1.45
Bună dimineața! 8.45, 22.15 Настоя-
ieri și de azi. 10.30, 5.30 RM.
Dimensiunea Diplomatică. 11.00
Documentar. “La drum!”. 9.40
Aniversări. 10.30 Natura în obiectiv.
ieri și de azi. 10.30, 5.30 RM.
11.00 Casa mea. 11.30 “Vise în
culori”. Program distractiv pentru
11.00 Casa mea. 11.30 “Vise în
culori”. Program distractiv pentru Natura în obiectiv. 13.00, 21.00 tenerul să se simtă mai îndrăgostit ca niciodată
цедури громадських слухань щодо вра- щее время. 9.10 Documentar. “Hai la hora mare”. Program muzi- 11.00 “Hai la hora mare”. Program
Dimensiunea Diplomatică. 11.00 “Hai
la hora mare”. Program muzical. copii. 12.45 Documentar. "Shift – copii. 12.45 Documentar. "Shift – ȘTIRI. 13.15 “O demivorbă” cu de tine.
“Euromaxx”. 9.40 “La poale de PEŞTII. Te poți simți singur/ă,
хування громадських інтересів під час codru”. Ansambluri folclorice din
cal. 12.05 Soundcheck. Emisiune cu
muzică live. 13.00, 21.00 ȘTIRI. 13.15,
muzical. 12.00 Casa mea. 12.30
Focus Europa. 13.00, 21.00 ȘTIRI.
12.05 Soundcheck. Emisiune cu viața în era digitală". 13.00, 21.00
ȘTIRI. 13.15 Abraziv. 13.35 Festiva-
viața în era digitală". 13.00, 21.00
ȘTIRI. 13.15 Abraziv. 13.35 Festiva-
Ilona Spătaru. 13.45 Documentar.
“World stories”. 14.00 Rapsodia ceea ce nu-ți face tocmai bine.
розроблення проектів Детального пла- Moldova. 13.00, 21.00 ȘTIRI. 13.15,
19.40, 3.30 Pur și simplu (рус).
19.40, 3.30 Pur și simplu (рус). 13.30, 13.15, 19.40, 3.30 Pur și simplu (рус).
muzică live. 13.00, 21.00 ȘTIRI. 13.15,
19.40, 3.30 Pur și simplu (рус). 13.30, lul-concurs național “Bate doba, lău- lul-concurs național “Bate doba, lău- satului. 14.45 Tezaur. 15.05 O călă- Amintește-ți că oricum viața este
17.45, 4.20 Cine vine la noi?
ну території житлової забудови по вул. 13.30, 17.45, 4.20 Cine vine la noi? Divertisment. 14.40 Documentar.
13.30, 17.45, 4.20 Cine vine la noi?
Divertisment. 14.45 Documentar.
17.45, 4.20 Cine vine la noi?
Divertisment. 14.40 Documentar.
tare”. 15.30, 0.05 Documentar. “Ars
21”. 16.00 Aniversări. Iu. Colesnic.
tare”. 15.30, 0.05 Documentar. “Ars
21”. 16.00 Aniversări. Iu. Colesnic.
torie musicală prin Germania,
Moldova și Europa. 16.30 Docu-
frumoasă. Bucură-te de tine în
suțiații. Această săptămână se
Головній в с. Буківка, Герцаївського ра- Divertisment. 14.40 Documentar.
“World stories”. 15.00 La noi în sat.
“Check-in”. 15.10 Erudit-cafe. 15.55
Părinți și copii. 16.30 Documentar.
“Check-in”. 15.20 ''Copiii din poarta “Check-in”. 15.10 Erudit-cafe. 15.55 17.00, 23.25 ȘTIRI (рус). 17.15 Art- 17.00, 23.25 ȘTIRI (рус). 17.15 Art- mentar. “Made in Germany”. 17.00,
anunță a fi una solicitantă, dar și ofertantă în
Europei''. 16.30 Русский мир. 17.00,
йону. Демонстраційний матеріал ДПТ 15.30 Fii tânăr! 16.15 Cultura azi. “Arts 21”. 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус). 22.00 ȘTIRI (рус). 17.15 Documentar.
Părinți și copii. 16.30 Documentar.
“Arts 21”. 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус).
club (рус). 17.45 Documentar. club (рус). 17.45 Documentar. 22.20 ȘTIRI (рус). 17.15, 0.05
Aniversări. 18.00 “Ileana Țurcanu.
același timp. Încearcă doar să nu te implici în
“Proiecte de viitor”. 18.10 Erudit- “Proiecte de viitor”. 18.10 Erudit-
буде розміщений з 7 по 28 серпня 2017 17.00, 22.00 ȘTIRI (рус). 17.15 Docu-
mentar. “Proiecte de viitor”. 19.00,
17.15 Documentar. “Global 3000”.
19.00, 3.45 MESAGER. 19.55 Europa
“O doză de sănătate”. 19.00, 3.45
MESAGER. 19.55 “Hai la hora mare”.
17.15 Documentar. “Global 3000”. cafe. 19.00, 3.55 MESAGER. 19.40 O cafe. 19.00, 3.55 MESAGER. 19.40 O Romanță, veșnic să trăiești”. intrigile de la birou. E destul de dificil să comu-
19.00, 3.45 MESAGER. 19.55 Europa
року в приміщенні Буківської сільської 3.45 MESAGER. 19.55 Dincolo de în concert. John Newman. (Marea Program muzical. 21.20, 1.15 în concert. John Newman. (Marea
seară în familie. 21.20, 5.30 Destine seară în familie. 21.20, 5.30 Destine 19.00, 3.40 MESAGER. 19.40 nici eficient cu partenerul de viață. Poate că
dacă v-ați înțelege mai mult la nivel intuitiv, fără
de colecție. 21.55 O călătorie de colecție. 21.55 O călătorie Soundcheck. Emisiune cu muzică
ради. Презентація проекту відбудеться cifre. 20.25 RM. Dimensiunea
Diplomatică. 21.20 Focus Europa.
Britanie). 20.40 Documentar. "Shift –
viața în era digitală". 21.20 Dor.
Portrete în timp. 22.45 Festivalul
Internațional “Nufărul Alb”. 0.00
Britanie). 20.40 Documentar. "Shift –
viața în era digitală". 21.20 Dor. musicală prin Germania, Moldova și musicală prin Germania, Moldova și live. 20.25 ARTelier. 21.20, 22.35 intervenția cuvintelor, lucrurile ar sta cu totul
22 серпня цього року об 11-00 годині. 22.45 Săptămâna sportivă. 23.30 Valentina Savițchi. 22.45 Festivalul- Documentar. “Global 3000”. 0.30 Valentina Savițchi. 22.45 Festivalul- Europa. 0.05 Abraziv. 0.25 “Preșul”. Europa. 0.05 Abraziv. 0.25 “Preșul”. “Hai la hora mare”. Program muzi- altfel.
Festivalul Internațional “Plai Natal”.
М. ПУЮ, 1.25 Abraziv. 5.30 Natura în obiectiv.
concurs național “Angela Pădu-
raru”. 1.05 Cultura azi.
Cuvintele Credinței. 5.30 Dincolo de
cifre.
concurs național
Păduraru”. 1.05 Cultura azi.
“Angela Spectacol. 4.30 Festivalul “Angela
Păduraru”.
Spectacol. 4.30 Festivalul “Angela
Păduraru”.
cal. 1.05 Erudit-cafe. 4.15 O seară
în familie. 5.30 În ritm de dans.
cільський голова

SFATUL MEDICULUI Enterita este cauzată de bacteriile Proteus, B. cereus, Klebsiella, de grup, când în decursul unei scurte perioade de timp se pot îmbol-
Enterobacter, Aeromonas, Edwardsiella, Vibrio. În rezultatul dere- năvi 90-100 la sută din persoanele care au consumat produsul infectat.

TOXIINFECȚIILE ALIMENTARE
glării sintezei echilibrului substanțelor biologice active în enterocite În apa murdară există flora patogenă care cauzează infecții in-
se intensifică sinteza de adenozin monofosfat ciclic. testinale acute. De obicei, ele apar în vremea caldă a anului. Sunt
Enterita acută apare la scurt timp după agresarea mucoasei intes- predispuse la infectarea de aceste boli nou-născuții, pacienții după
tinale prin diverse infecţii, parazitoze şi intoxicaţii. Agenţii infecţioşi intervenții chirurgicale, care o perioadă mai îndelungată de timp au
Toxiinfecțiile alimentare fac parte din grupul infecțiilor intes- De obicei, boala apare după consumul produselor, contaminate cu care afectează mucoasele sunt: bacterii, virusuri, ciuperci şi protozoare. primit antibiotice, bolnavii care suferă de dereglarea secreției gastrice.
tinale acute, care apar după consumul produselor contaminate microorganisme aduse cu mâinile murdare în procesul de gătire a Parazitozele sunt implicate, de obicei, în dizenterie, lambliază şi alte 60-70 la sută dintre bolnavi au febră, care poate ajunge la 38-39
de bacterii patogene convenționale, în care s-a produs acumularea bucatelor, de apa neepurată, precum și de microorganismele aflate helmintiaze. Intoxicaţiile alimentare sunt provocate de toxinele exis- grade C, uneori și 40 grade C. Durata febrei – de la câteva ore până la
masei de agenți patogeni și a toxinelor lor. în produsele păstrate cu încălcarea regulilor. Proteul și clostridiile se tente în produsele alterate, care se înmulţesc rapid în intestine prin ac- 2-4 zile. Uneori în timpul intoxicației cu stafilococ se observă hipo-
Care sunt cauzele toxiinfecțiilor alimentare? Majoritatea bacte- înmulțesc rapid în produsele cu un conținut mare de proteine, bacte- tivitatea unor bacterii patogene sau în exces de alcool şi metale grele. termia. Simptomele clinice ale intoxicării sunt culoarea palidă a pie-
riilor patogene convenționale se află în intestinele oamenilor sănătoși ria cereus - în supe de legume, în produse din carne și pește. În lapte, Boala se manifestă prin diaree acută. Bolnavul are greţuri, vărsă- lii, lipsa de aer, slăbiciunea musculară, frisoanele, durerile de cap, du-
și multor reprezentanți ai lumii animaliere. Agenții patogeni sunt bucate din cartofi și în pârjoale se acumulează rapid enterococul. turi, dureri abdominale violente, balonări, frisoane, febră, sete mare, rerile în articulații și oase, tahicardia, hipotensiunea arterială. După
rezistenți la acțiunile fizice și chimice ale factorilor patogeni din me- Vibrionii halofili și hemolitici infectează peștii și moluștele mari- dureri de cap, astenie şi stare generală alterată progresiv. aceste simptome se poate constata gravitatea toxiinfecției.
diul ambiant și capabili să se înmulțească atât în organismul viu, cât și time. Stafilococul nimerește în produsele de cofetărie, lactate, bucate- Enterita cronică este cauzată de unii factori de risc, ce favorizează În scopul profilaxiei și prevenirii eficiente a toxiinfecției ali-
în afara lui, adică în produsele alimentare la temperaturi înalte. le din carne, pește și legume de la persoanele bolnave de piodermite, boala: genetici, modificări endocrine, viaţă tensionată în timpul me- mentare este necesar să fie aplicate metodele moderne de prelu-
Epidemiologia toxiinfecțiilor alimentare. Agenții patogeni angină, amigdalită cronică, care suferă de boli ale căilor respiratorii, sei, anxietate, suprasolicitări fizice şi intelectuale, căldură mare sau crare și păstrare a produselor alimentare, intensificat controlul
pot fi oamenii și animalele bolnave, precum și solul, apa. Ei se parodontoză și lucrează la întreprinderile de alimentație publică. Sur- frig, insomnii cronicizate şi consumul de medicamente contraindi- asupra tehnologiei de gătire a bucatelor, termenul și condițiile
clasifică în trei grupe: antroponoze (stafilococul, enterococul), sa zoonotică a stafilococului sunt animalele bolnave de mastită. cate sau cu termen depăşit. Durerile abdominale apar la 2-3 ore după de păstrare a produselor alimentare. O atenție deosebită trebu-
sapronoze – provenite din mediul acvatic – (aeromonoza, ple- Acțiunea în complex a microorganismelor și a toxinelor lor pro- mese din cauza unei digestii incomplete. ie acordată controlului sanitar și veterinar la întreprinderile de
siomonoza, infecțiile hemolitice etc.) și de sol (infecția cereus, voacă simptomele locale și generale ale bolii. Vomitarea este o reacție Practica a demonstrat că în cazurile bolilor infecțioase intestinale prelucrare a laptelui.
clostridiozele, pseudomonoza etc.). de apărare, de eliminare din organism a substanțelor toxice. În cazul are mare însemnătate factorul alimentației. Toxiinfecțiile alimentare Gh. FOLOȘNEA,
Mecanismul de transmitere a agentului patogen este cel fecalo- vomitărilor îndelungate este posibilă dezvoltarea alcalozei hipoclo- sunt bolile cauzate de „produsele murdare”. Ele pot provoca intoxicări șeful Policlinicii din Herța
oral, prin produsele alimentare. Factorii de transmitere sunt diferiți. remice.
Gazeta de Herţa vineri, 4 august 2017. Nr. 31 (1255) 3
ANGAJĂM
ÑÓÏÓÒÍèêÎâ² êÀÍÀËè
­ ­­

manager-consultant,
ПОНЕДІЛОК, 7.08.17 ВІВТОРОК, 8.08.17 СЕРЕДА, 9.08.17 ЧЕТВЕР, 10.08.17 П’ЯТНИЦЯ, 11.08.17 СУБОТА, 12.08.17 НЕДІЛЯ, 13.08.17 hamal și muncitori
МЕГА МЕГА. МЕГА МЕГА МЕГА МЕГА МЕГА
necalificați cu salriu
06.00, 19.00 Бандитська Одеса
07.20, 00.30 Україна: забута історія 08.10,
06.00 Бандитський Київ 07.20 Україна: 06.00, 14.30, 19.00 Бандитська
Одеса 07.20 Україна: забута історія
06.00, 19.00 Бандитський Київ 07.20 06.00, 14.30 Бандитська Одеса 06.00 Бандитський Київ 07.20, 18.20 06.00 Бандитська Одеса 07.20, bun în magazin de mobilă.
забута історія 08.10, 12.50 Правила Україна: забута історія 08.10, 12.50 07.20 Україна: забута історія 08.10,
12.50 Правила життя 09.00 Правда життя життя 09.00 Правда життя 10.00, 21.40 08.10, 12.50 Правила життя 09.00, 03.40 Правила життя 09.00 Правда життя 12.50 Правила життя 09.00 Правда
Паралельний світ 09.10, 23.50 Містична 18.20 Паралельний світ 09.10 Містична Tel.. 095-34-86-431.
Україна 10.00 Бойові сили 12.00, 21.00 Україна 10.00 Бойові сили 12.00, 21.00
10.00, 21.40 Мистецтво виживання 10.50, Мистецтво виживання 10.50, 17.00 Правда життя 10.00, 21.40 Мистецтво 10.00, 21.40 Мистецтво виживання життя 10.00, 21.40 Мистецтво виживан-
17.00 Мисливець та жертва 11.50 Дика виживання 10.50, 17.00 Мисливець та 10.50, 17.00 Мисливець та жертва 11.50 Любов, ненависть і пропаганда 14.40
Мисливець та жертва 11.50 Берег ня 10.50, 17.00 Мисливець та жертва Любов, ненависть і пропаганда 14.40
Канада 13.40 Містична Україна 14.30 Африки 13.40, 03.40 Містична Україна жертва 11.50 Берег Африки 13.40 Берег Африки 13.40 Містична Україна Рідні домівки 15.40 Повернення додо-
11.50 Флорида: пори року 13.40 Королева Півночі 15.40 Флорида: пори
Бандитський Київ 15.20, 23.40 Виріша- Містична Україна 15.20 Вирішальні 14.30 Бандитська Одеса 15.20 му 03.00 Мерилін Монро 03.40
14.30, 19.00 Бандитська Одеса 15.20, Містична Україна 15.20, 23.40 Бойові року 17.30 Повернення додому3.50
льні битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби битви 2 світової 16.10, 20.50 Скарби Вирішальні битви 2 світової 16.10, 20.50
23.40 Вирішальні битви 2 світової 16.10, Володимир Івасюк 04.20 Таємниці піра-
сили 16.10, 20.50 Скарби власноруч Бандитський Київ 03.40 Україна: забута
власноруч 18.00 Диво-винаходи 20.00 власноруч 18.00 Мегазаводи 20.00 Скарби власноруч 18.00, 22.40 Диво-
20.50 Скарби власноруч 18.00, 22.40 мід 05.10 Прокляття скіфських курга-
Потойбіччя. Сни 22.40 Мегазаводи 02.50 Секти. Контроль свідомості 22.40 18.00, 22.40 Диво-винаходи 19.00 історія.
винаходи 20.00 Шосте відчуття 23.40
Диво-винаходи 20.00 Прокляття відьом нів.
Прихована реальність. Диво-винаходи 23.40 Бойові сили Бойові сили 00.30 Брама часу 03.40 Бандитський Київ 20.00 Вакцини.
00.30 Ризиковане життя . TET
TET 00.30 Гордість України . Підроблена історія. Бізнес на страху 00.30 Війна всередині TET
TET 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з
06.00 Байдиківка 06.30 Казка з татом TET TET нас 03.40 Таємниці кримінального 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з
06.00 Байдиківка 06.30 Казка з татом татом 06.50, 05.40 Корисні підказки
06.50, 05.40 Корисні підказки 07.10 Це 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з світу.
06.50, 05.40 Корисні підказки 07.10 Це татом 06.50, 05.40 Корисні підказки
наше-це твоє 07.20 Мультмікс 10.30 Х/ф татом 06.50, 05.40 Корисні підказки татом 06.50, 05.40 Корисні підказки TET 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс
наше-це твоє 07.20 Мультмікс 10.30 Х/ф 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс
"БЛАКИТНА СВІЧКА" 11.40 Х/ф "РУСА- 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс 07.10 Це наше-це твоє 07.20 Мультмікс 06.00 Байдиківка 06.30 Казка з 09.30 М/ф "Аеротачки" 11.10 Х/ф
"ЗОРЯНІ ТАЛЯРИ" 11.40 Х/ф "НОВЕ 10.30 Х/ф "ПОПЕЛЮШКА" 11.40 Х/ф 10.20 М/с "Дора і друзі. Пригоди в місті"
ЛОНЬКА" 12.50 Повне перевтілення. Дім 10.30 Х/ф "ГЕНЗЕЛЬ І ҐРЕТЕЛЬ" 11.40 татом 06.50 Корисні підказки 07.10 Це "ПОВЕРНЕННЯ НА ОСТРІВ НІМ" 12.50
ВБРАННЯ КОРОЛЯ" 12.50 Повне пере- "ПРИНЦЕСА НА ГОРОШИНІ" 12.50 10.50 М/ф "Аеротачки" 12.30 Х/ф
за тиждень 13.50, 19.55 Одного разу під Х/ф "БЛАКИТНА СВІЧКА" 12.50 Повне наше-це твоє 07.20 Мультмікс 10.20, Х/ф "ЧОТИРИ ДНІ З ЖИТТЯ ЧАНДНІ"
Полтавою 14.55 Одного разу в Одесі втілення. Дім за тиждень 13.50, 19.55 Повне перевтілення. Дім за тиждень "ПОПЕЛЮШКА" 13.40 Х/ф "ПОВЕР-
перевтілення. Дім за тиждень 13.50, 00.00 Х/ф "МЕРІ КОМ" 12.50 Повне
15.20 Т/с "Домашній арешт" 15.55, 03.25 Одного разу під Полтавою 14.55 Одного 13.50, 19.55 Одного разу під Полтавою 15.20 Танька і Володька 19.50 Одного
19.55 Одного разу під Полтавою 14.55 НЕННЯ НА ОСТРІВ НІМ" 15.20, 22.00
разу в Одесі 15.20 Т/с "Домашній перевтілення. Дім за тиждень 13.50
Віталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна У 18.50 14.55 Одного разу в Одесі 15.20 Т/с Одного разу в Одесі 15.20 Т/с разу під Полтавою 22.00 Казки У Кіно
Одного разу під Полтавою 14.55 Казки У Кіно 18.00 Х/ф "БІБЛІОТЕКАР: В
Казки У Кіно 20.55 Танька і Володька арешт" 15.55, 03.25 Віталька 17.50, 22.00, "Домашній арешт" 15.55, 03.25 "Домашній арешт" 15.55, 03.25 Віталька 23.00 Країна У 00.00 Х/ф "ЯК КОХАТИСЯ
Одного разу в Одесі 15.20 Т/с ПОШУКАХ СПИСА ДОЛІ"" 19.50 Одного
23.00 Панянка-селянка 00.00 Т/с 02.35 Країна У 18.50 Казки У Кіно 20.55 Віталька 17.50, 22.00, 02.35 Країна У 17.50, 22.00, 02.35 Країна У 18.50 Казки У
"Домашній арешт" 15.55, 03.20 разу під Полтавою 23.00, 02.30 Країна У ПО-АНГЛІЙСЬКИ" 16+ 02.00 Х/ф "ХІППІ-
"Червоні браслети" 16+ 00.55 Т/с Танька і Володька 23.00 Панянка-селян- 18.50 Казки У Кіно 20.55 Танька і Кіно 20.55 Танька і Володька 23.00
ка 00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+ Володька 23.00 Панянка-селянка 00.00 Віталька 17.50 Країна У 18.50 Казки У 00.00 Х/ф "ЧОТИРИ ДНІ З ЖИТТЯ НІАДА, АБО МАТЕРИК КОХАНН 03.30
"Баффі - винищувачка вампірів" 16+ Панянка-селянка 00.00 Т/с "Червоні
01.45 Казки У 00.55 Т/с "Баффі - винищувачка вампі- Т/с "Червоні браслети" 16+ 00.55 Т/с браслети" 16+ 00.55 Т/с "Баффі - вини- Кіно 20.00 Х/ф "БІБЛІОТЕКАР: В ЧАНДНІ" 03.20 Віталька . Віталька .
ÒÎÍ²Ñ рів" 16+ 01.45 Казки У "Баффі - винищувачка вампірів" 16+ щувачка вампірів" 16+ 01.45 Казки У . ПОШУКАХ СПИСА ДОЛІ"" 22.00 Х/ф ÒÎͲÑ
ÒÎͲÑ
06.05, 16.35 "Мілен Демонжо. Міледі ÒÎÍ²Ñ 01.45 Казки У "ЯК КОХАТИСЯ ПО-АНГЛІЙСЬКИ" 16+
ÒÎÍ²Ñ 06.00 Х/ф "СВІТЛИЙ ШЛЯХ" 07.50
06.05 Х/ф "СЕРЦЯ 4-Х" 07.45
з українським корінням" 07.00, 14.10, 06.00 "Даніель Прево. Зірка епізоду" ÒÎÍ²Ñ 01.50 Х/ф "ХІППІНІАДА, АБО МАТЕРИК
06.00 "П’єр Рішар. Блазень чи
06.00 "Сальваторе Адамо. Сніг, що "Кумири" 09.50 "Шеф-кухар країни" з "Натхнення" 09.50 Природа сьогодні
18.00 "Алло, лікарю!" 09.55 Життя в 06.50, 22.00, 05.00 DW-Візерунок дня король?" 06.50, 22.00, 05.20 DW- КОХАННЯ" 05.40 Корисні підказки .
цифрі 10.50 Завтра-сьогодні 15.05 не розтане ніколи" 06.50, 22.00, 05.10 Михайлом Поплавським 10.25 Життя в 11.40 "Зимою і літом мандруємо сві-
07.00, 14.00, 18.00 "Алло, лікарю!" 09.50 Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, ÒÎͲÑ
"Відлуння" 16.00 Євромакс 17.40 "Як DW-Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 цифрі 11.25 Завтра-сьогодні 13.50 том" 13.50 "Будьте здорові!" 14.15,
"Будьте здорові!" 10.45 "Модні історії з лікарю!" 09.50 "Ландшафтні гри" 10.45 06.00 "Тарапунька. Аншлаг довжи-
створювався фільм про Мілен "Алло, лікарю!" 09.45, 21.15, 04.30
Оксаною Новицькою" 15.00 "Соціа- "Зимою і літом мандруємо світом" ною в життя" 06.50, 22.00, 05.25 DW- "Іпостасі спорту" 15.20 "Соціальний 04.35 "Модні історії з Оксаною
Демонжо" 19.00 В гостях у Дмитра "Цивілізація Incognita" 10.45 "Зимою і
льний статус" 15.40, 20.00 Природа сьо- 15.00 "Соціальний статус" 15.40, 20.00 статус" 16.00 Концерт "Гетьмана" 19.05 Новицькою" 15.30 "Соціальний статус"
Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло,
Гордона. Олексій Михайличенко, 1 ч. літом мандруємо світом" 15.00
годні 16.40, 22.30 Супервідчуття 17.00, Природа сьогодні 16.35, 22.30
"Відлуння" 15.40, 20.00 Природа сьо- лікарю!" 10.35, 04.35 "Модні історії з Концерт "Хіти Михайла Поплавського" 16.15 Фестиваль "Галицький шлягер-
20.00 Природа сьогодні 21.05 Україна 23.00 Повітряні воїни 19.00 В гостях у Супервідчуття 17.00, 23.00 Повітряні
годні 16.35, 22.20 Супервідчуття 17.00, Оксаною Новицькою" 11.00 "Будьте 20.20 "Поетично-пісенний вечір за уча- 2017" -2 тур 19.30 Євромакс 20.10
Михайла Поплавського 21.45, 04.35 воїни 19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Дмитра Гордона. Олексій Михайли- здорові!" 15.00, 21.30, 04.55 "Відлуння"
"Цивілізація Incognita" 22.00, 04.50 DW- 22.50 Повітряні воїни 19.00 В гостях у стю А.Демиденка та М.Сивого "Поезія, "Шеф-кухар країни" з Михайлом
ченко, 2 ч. 21.10 "Цивілізація Incognita" Олег Протасов, 1 ч. 21.05, 04.35
Візерунок дня 22.15 Супервідчуття 22.50 Дмитра Гордона. Олексій Михайли- 15.35, 19.55 Природа сьогодні 16.35
"Цивілізація Incognita" 21.30, 04.50 що лікує"" 23.05 Ювілейний концерт Поплавським 20.40 Концерт Михайла
21.30, 04.25 "Відлуння" 01.10 "Ніч чор- ченко, 3 ч. 21.30, 04.45 Глобал - 3000
Повітряні воїни 01.10 "Ніч чорних крава- Супервідчуття 17.00 Повітряні воїни
"Відлуння" 01.10 "Ніч чорних краваток" дуету "Світязь", 2 ч. 01.15 "Вихідний,
них краваток" 18+ 02.20 "Життя на 23.50 "Натхнення" 01.15 "Ніч чорних Поплавського "Україна - моя родина"
ток" 18+ 02.55 "Життя на Вершині" 18+ 18+ 02.20 "Життя на Вершині" 18+ 03.45 19.00 В гостях у Дмитра Гордона. Олег
Вершині" 18+ 03.50 "Світські хроніки" краваток" 18+ 02.55 "Життя на після опівночі" 18+ 02.30 "Ніч чорних 21.55 Ювілейний концерт дуету
04.00 "Світські хроніки" 04.25 "Кумири" "Світські хроніки" 04.10 "Модні історії з Протасов, 2 ч. 21.00 "Цивілізація
04.15 "Кумири" 05.10 "Джаз-коло" . Вершині" 18+ 03.55 "Світські хроніки" краваток" 18+ 03.25 "Життя на
05.10 "Джаз-коло" . Оксаною Новицькою" 05.30 "Джаз- Incognita" 22.20 Віктор Ющенко профе- "Світя", 3 ч. 01.10 "Ніч чорних краваток"
КАНАЛ “2+2” 04.20 "Кумири" 05.20 "Джаз-коло" Вершині" 18+ 03.50 "Світські хроніки"
КАНАЛ “2+2” коло" сор Київського університету культури 18+ 02.15 "Життя на Вершині" 18+ 03.45
я 06.00 "Даніель Прево. Зірка епізоду" КАНАЛ “2+2” 04.20 "Цивілізація Incognita" 04.35
06.05, 16.35 "Мілен Демонжо. Міледі з КАНАЛ “2+2” 23.10 Ювілейний концерт дуету "Світські хроніки" 04.10 "Кумири" 04.20
06.50, 22.00, 05.00 DW-Візерунок дня я 06.00 "Сальваторе Адамо. Сніг, що
українським корінням" 07.00, 14.10, 18.00 я 06.00 "П’єр Рішар. Блазень чи "Світязь", 1 ч. 01.15 "Ніч чорних крава- "Модні історії з Оксаною Новицькою"
07.00, 14.00, 18.00 "Алло, лікарю!" 09.50 не розтане ніколи" 06.50, 22.00, 05.10 "Ландшафтні гри" 05.00 "Джаз-коло" .
"Алло, лікарю!" 09.55 Життя в цифрі король?" 06.50, 22.00, 05.20 DW- ток" 18+ 03.00 "Життя на Вершині" 18+ 05.05 "Джаз-коло"
"Будьте здорові!" 10.45 "Модні історії з DW-Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 КАНАЛ “2+2”
10.50 Завтра-сьогодні 15.05 "Відлуння" Візерунок дня 07.00, 14.00, 18.00 "Алло, 03.55 "Світські хроніки" 04.20 "Кумири"
Оксаною Новицькою" 15.00 "Соціаль- "Алло, лікарю!" 09.45, 21.15, 04.30 КАНАЛ “2+2”
16.00 Євромакс 17.40 "Як створювався лікарю!" 09.50 "Ландшафтні гри" 10.45 06.00 Мультфільми 08.00 "Він, Вона і
"Цивілізація Incognita" 10.45 "Зимою і 05.35 "Джаз-коло" .
ний статус" 15.40, 20.00 Природа сьо- 06.00 Мультфільми 08.00 Прем'єра!
фільм про Мілен Демонжо" 19.00 В "Зимою і літом мандруємо світом" телевізор" 15.10 Х/ф "У ПОШУКАХ БУР-
літом мандруємо світом" 15.00 КАНАЛ “2+2”
гостях у Дмитра Гордона. Олексій годні 16.40, 22.30 Супервідчуття 17.00, "Зловмисники" 11.00 Д/п "Помста при-
15.00 "Соціальний статус" 15.40, 20.00 ШТИНОВОЇ КІМНАТИ" (16+) 17.30 Х/ф "У
23.00 Повітряні воїни 19.00 В гостях у "Відлуння" 15.40, 20.00 Природа сьо- 06.00 Мультфільми 08.00, 18.15
Михайличенко, 1 ч. 20.00 Природа сьо- Природа сьогодні 16.35, 22.30 роди" 12.30 Прем'єра! "Цілком таємно"
Дмитра Гордона. Олексій Михайли- годні 16.35, 22.20 Супервідчуття 17.00, "Спецкор" 08.30 "ДжеДАІ" 09.00, 01.05 ПОШУКАХ СКАРБІВ НІБЕЛУНГІВ" (16+)
годні 21.05 Україна Михайла Поплав- Супервідчуття 17.00, 23.00 Повітряні 13.00 "Він, Вона і телевізор" 14.15 Х/ф
ченко, 2 ч. 21.10 "Цивілізація Incognita" 22.50 Повітряні воїни 19.00 В гостях у "Територія обману" 11.00 "Він, Вона і 19.50 Х/ф "В'ЯЗЕНЬ" (16+) 21.30 ПРО-
ського 21.45, 04.35 "Цивілізація Incog- воїни 19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Дмитра Гордона. Олексій Михайли- "ДЖЕК ГАНТЕР. В ПОШУКАХ СКАРБІВ
nita" 22.00, 04.50 DW-Візерунок дня 22.15 21.30, 04.25 "Відлуння" 01.10 "Ніч чор- Олег Протасов, 1 ч. 21.05, 04.35 телевізор" 14.55 Х/ф "ЗА ЛІНІЄЮ ФУТБОЛ 23.15 "Змішані єдиноборства.
ченко, 3 ч. 21.30, 04.45 Глобал - 3000 ВОГНЮ" (16+) 16.25 Х/ф "ОБМАН" (16+) УГАРІТА" (16+) 16.10 Х/ф "ДЖЕК ГАН-
Супервідчуття 22.50 Повітряні воїни них краваток" 18+ 02.20 "Життя на "Цивілізація Incognita" 21.30, 04.50 UFC." 01.45 Х/ф "ВІДЬМА" 03.40
23.50 "Натхнення" 01.15 "Ніч чорних ТЕР. ПРОКЛЯТТЯ ГРОБНИЦІ ЕХНАТО-
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+ 02.55 Вершині" 18+ 03.50 "Світські хроніки" "Відлуння" 01.10 "Ніч чорних краваток" 18.50 5 тур ЧУ з футболу "Динамо" -
краваток" 18+ 02.55 "Життя на блом.UA."
"Життя на Вершині" 18+ 04.00 "Світські 04.15 "Кумири" 05.10 "Джаз-коло" . 18+ 02.20 "Життя на Вершині" 18+ 03.45 "Зірка" 21.00 Х/ф "В'ЯЗЕНЬ" (16+) 22.45 НА" (16+) 18.05 Х/ф "ДЖЕК ГАНТЕР.
Вершині" 18+ 03.55 "Світські хроніки" ENTER-ô³ëüì
хроніки" 04.25 "Кумири" 05.10 "Джаз- ENTER-ô³ëüì "Світські хроніки" 04.10 "Модні історії з Прем'єра! "Змішані єдиноборства. НЕБЕСНА ЗІРКА" (16+) 20.00 Х/ф
04.20 "Кумири" 05.20 "Джаз-коло".
коло" 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 "НЕВІДО- Оксаною Новицькою" 05.30 "Джаз- UFC." 02.05 "Нишпорки" 02.30 Х/ф "ВІЙНА БОГІВ" (16+) 22.00 Х/ф "ДИНОК- 05.45, 07.40, 08.40, 09.30, 09.30
ENTER-ô³ëüì
ENTER-ô³ëüì МА ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ" коло" "ВИШНЕВІ НОЧІ" 03.55 "Облом.UA." . "НЕВІДОМА ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 "НЕВІДО- РОК ПРОТИ ДИНОЗАВРА" (18+) 23.45
05.45, 07.40, 08.40, 09.30 "НЕВІДОМА 07.10, 09.00 "Top Shop. Телекрамниця ENTER-ô³ëüì ENTER-ô³ëüì АВТОМОБІЛЯ" 07.10, 09.00 Телекрам-
МА ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІ- "Цілком таємно" 00.45 Т/с "Інспектор
ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ" 2014-2017" 07.50, 23.20 "Моя правда. 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 "НЕВІДО-
ЛЯ" 07.10 "Top Shop. Телекрамниця 05.45, 07.40, 08.40, 09.30 "НЕВІДО- ниця 07.50 "Своя роль" 10.20 Х/с "Два
07.10, 09.00 "Top Shop. Телекрамниця Алекс" (6 сезон) 01.35 "Територія обма-
Аль Бано" 10.20 "Зимовий жарт з..." МА ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ"
2014-2017" 07.50, 23.20 "Моя правда. МА ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІ- капітани" 19.00 Х/ф "ДІЛОВІ ЛЮДИ"
2014-2017" 07.50 "Жванецький. Одіссея 07.10, 09.00 Телекрамниця 07.50, 23.20 ну" 02.35 Х/ф "ЧОТИРИ ЛИСТИ
11.10 Х/ф "ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧИ" 12.25 Аль Бано" 09.00 Телекрамниця 09.30 ЛЯ" 07.10, 09.00 Телекрамниця 07.50,
одесіта" 11.05 Х/с "Небезпечний пово- "Моя правда. Аль Бано" 09.40 ФАНЕРИ" 03.55 "Облом.UA." 20.30 Х/ф "ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ" 23.45
Х/ф "ВЕСІЛЛЯ З ПОСАГОМ" 14.40, 19.40 "Зимовий жарт з..." 10.15 Х/ф "ЗВІЛЬ- 23.20 "Моя правда. Аль Бано" 09.40
рот" 14.40 Х/с "Таємниця "Чорних дроз- "Зимовий жарт з..." 10.30 Х/ф "ВЕСІЛЛЯ "Невідома версія. Джентльмени удачі"
Х/с "Комісар Рекс 2" 16.30 Х/ф "КЛЮЧІ НЕННЯ НА БЕРЕГ" 11.55 Х/ф "ДЕ 0- "Зимовий жарт з..." 10.30 Х/ф "ВЕСІЛ-
ENTER-ô³ëüì
дів" 16.30 Х/с "Застава в горах" 18.25 Х/с З ПОСАГОМ" 12.45 Х/ф "КЛЮЧІ ВІД
ВІД НЕБА" 18.00 Х/ф "БЛАКИТНА СТРІ- 42?" 13.15, 19.40 Х/с "Комісар Рекс 2" 05.45, 07.40, 08.40, 09.30, 22.50 00.35 Х/ф "НОВОРІЧНЕ КРИВЕ ЕРКА-
"У квадраті 45" 19.40 Х/с "Комісар Рекс ЛЯ З ПОСАГОМ" 12.45 Х/ф "КЛЮЧІ ВІД
НЕБА" 14.15, 19.40 Х/с "Комісар Рекс 2"
ЛА" 21.30, 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі 15.05 Х/ф "ТЕГЕРАН-43" 18.10 Х/ф "ТИ - ЛО" .
2" 21.30, 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі НЕБА" 14.15, 19.40 Х/с "Комісар Рекс 2" "НЕВІДОМА ВЕРСІЯ. БЕРЕЖИСЬ
16.05 Х/ф "СІМ ДНІВ ДО ВЕСІЛЛЯ" 18.00
12" 00.10 "Сміхопанорама" 03.15 МЕНІ, Я - ТОБІ" 21.30, 01.45 Х/с "Пуаро
12" 23.20 "Моя правда. Аль Бано" 00.10 Х/ф "ДІТИ ПОНЕДІЛКА" 21.30, 01.45 Х/с 16.05 Х/ф "СІМ ДНІВ ДО ВЕСІЛЛЯ" АВТОМОБІЛЯ" 07.10 "Top Shop. К-1
Кіноляпи 04.00 Саундтреки 04.55 Агати Кристі 12" 00.10
"Сміхопанорама" 03.15 Кіноляпи 04.05 "Пуаро Агати Кристі 12" 00.10 18.00 Х/ф "ДІТИ ПОНЕДІЛКА" 21.30, Телекрамниця 2014-2017" 07.50 "Своя 05.10 "Рецепти щастя" 06.00
Кінотрейлери "Сміхопанорама" 03.25 Кіноляпи 04.10
Саундтреки 04.50 Кінотрейлери . "Сміхопанорама" 03.15 Кіноляпи 04.05 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі 12" 00.10 роль" 09.00 Телекрамниця 10.05 "Неві-
К-1 Саундтреки 04.55 Кінотрейлери . "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
К-1 Саундтреки 04.50 Кінотрейлери "Сміхопанорама" 03.15 Кіноляпи 04.05
05.10 "Рецепти щастя" 06.00 К-1 дома версія. Джентльмени удачі" 11.00 знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
05.10 "Рецепти щастя" 06.00 К-1 Саундтреки 04.50 Кінотрейлери .
"Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи 05.10 "Рецепти щастя" 06.00 Х/с "Небезпечно для життя" 12.35 Х/с 09.30 Т/с "H2O: Просто додай води"
"Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи 05.10 "Рецепти щастя" 06.00 К-1
знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми" "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
"Зовсім пропащий" 14.30 Х/с "Два капі- 11.00 М/ф "Астробой" 12.50 "Орел і
знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми" "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи 05.10 "Рецепти щастя" 06.00
знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
10.00 "Файна Юкрайна" 10.30 "Розсміши тани" 23.40 Х/ф "НОВОРІЧНЕ КРИВЕ
10.00, 16.20 "Файна Юкрайна" 10.30, знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми" Решка. Навколосвітня подорож" 23.00
10.00 "Файна Юкрайна" 10.30 "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
02.20 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 коміка" 11.25, 19.00 "Орел і Решка" 12.25
"Розсміши коміка" 11.25, 19.00 "Орел і 10.00 "Файна Юкрайна" 10.30 ДЗЕРКАЛО" 03.00 Кіноляпи 03.55 Х/ф "ПРИНЦЕСА СПЕЦІЙ" 00.50 Х/ф
"Орел і Решка. Шопінг" 14.25, 20.00 знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
"Орел і Решка" 12.25 "Орел і Решка. Решка" 12.25 "Орел і Решка. Шопінг" "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 "Орел і Саундтреки 04.45 Кінотрейлери .
"Орел і Решка. На краю світу" 15.25, 10.00, 16.20 "Файна Юкрайна" 10.30, "ЗАКОХАНІ НЕВРОТИКИ" 02.10 ічне
Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На краю Решка" 12.25 "Орел і Решка. Шопінг"
00.50 "Розсміши коміка" 11.25, 19.00 К-1 життя" .
краю світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка. 21.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2" 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На краю
світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка.
16.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+) 18.00 "Орел і Решка" 12.25 "Орел і Решка. 05.10 "Рецепти щастя" 06.00
Ювілейний 2" 18.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2" 16.20, 23.00 Т/с "Доктор світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка. EUROSPORT
Шопінг 2016" 22.00 Х/ф "ШАЛЕНЕ "Орел і Решка. Шопінг 2016" 22.00 "КВН Шопінг" 14.25, 20.00 "Орел і Решка. На "Спеція" 06.30 "TOP SHOP" 07.50 "Чи
Хаус" (16+) 18.00 "Орел і Решка. Шопінг Ювілейний 2" 16.20, 23.00 Т/с "Доктор 04.00 Велоспорт. "Класика Колора-
ВЕСІЛЛЛЯ" (16+) 23.50 Х/ф "2199: КОС- на БІС" 00.45 Т/с "Ти - моє життя" 02.10 Хаус" (16+) 18.00 "Орел і Решка. Шопінг краю світу" 15.25, 21.00 "Орел і Решка. знаєте ви, що..." 08.25 "Мультфільми"
2016" 22.00 "КВН на БІС" 00.45 Т/с "Ти - до". 3-й етап 05.00, 08.00 Легка атлетика.
МІЧНА ОДІССЕЯ" (16+) 03.00 "Нічне "Нічне життя" 2016" 22.00 "КВН на БІС" 00.45 Т/с "Ти - Ювілейний 2" 18.00 "Орел і Решка.
моє життя" 02.10 "Нічне життя" . 10.10 М/ф "Астробой" 12.00 Т/с "H2O:
життя" . Шопінг 2016" 22.00 "КВН на БІС" 23.00 Чемпіонат світу. Лондон. Дев'ятий
EUROSPORT EUROSPORT моє життя" 02.10 "Нічне життя"
Просто додай води" 13.35 "Орел і
EUROSPORT 04.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 23-й EUROSPORT "Вечірній квартал" 02.25 "Нічне життя" день 06.30 Велоспорт. "Binckbank
04.00 Велоспорт (шосе). Чемпіонат Решка. Навколосвітня подорож" 23.50
03.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.30, 19.00 тур. "Нью-Йорк Сіті" - "Нью-Йорк Ред Європи. Хернінг. Чоловіки 05.00, 08.00, я 04.00 Тележурнал WATTS 05.00, EUROSPORT Tour". 6-й етап 09.30, 00.00 Тележурнал
"Вечірній квартал" 01.40 "Нічне життя".
Легка атлетика. Чемпіонат світу. Буллз" 05.00, 08.00, 11.00, 13.30, 19.00 11.05, 14.05, 19.00 Легка атлетика. 08.00, 11.05, 14.05, 19.00 Легка атлетика. 04.00 Велоспорт. "Класика WATTS 09.45, 20.30, 02.30 Легка атлети-
Лондон. Третій день 04.00 Футбол. Легка атлетика. Чемпіонат світу. Чемпіонат світу. Лондон. П'ятий день Чемпіонат світу. Лондон. Шостий день EUROSPORT
Колорадо". 1-й етап 05.00, 08.00, 11.00, ка. Чемпіонат світу. Лондон. Десятий
Чемпіонат Європи. Жінки. Нідерланди. Лондон. Четвертий день 06.30, 09.30, 06.30, 09.30, 15.00, 16.00 Велоспорт. 06.30, 09.30, 15.00 Велоспорт. 18.00 Легка атлетика. Чемпіонат світу. 04.00 Велоспорт. "Класика Коло-
Фінал 06.30, 15.00 Велоспорт (шосе). день 16.15, 00.15 Велоспорт. "Binckbank
15.00 Велоспорт. "Binckbank Tour". 1-й "Binckbank Tour". 2-й етап 10.30 Ралі. "Binckbank Tour". 3-й етап 10.30 Лондон. Сьомий день 06.30, 09.30 радо". 2-й етап 05.00, 08.00, 11.00 Легка
Чемпіонат Європи. Хернінг. Чоловіки ERC. Огляд 12.00 Олімпійські ігри. Вітрильний спорт: Дух вітрильного Tour". 7-й етап 18.00 Кінний спорт.
етап 12.00 Тележурнал WATTS 13.00 Велоспорт. "Binckbank Tour". 4-й етап атлетика. Чемпіонат світу. Лондон.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
09.30 Велоспорт. "Тур Юти". 7-й етап Футбол. Тележурнал "ФІФА" 16.00, Тележурнал "Дивовижні моменти" спорту 12.00, 13.00 Тележурнал Global Champions Tour. Валкенсвард
12.00, 18.45, 02.30 Легка атлетика. Восьмий день 06.30, 09.30 Велоспорт.
12.00, 18.00 Футбол. Чемпіонат MLS. 23-й 01.15 Велоспорт. "Binckbank Tour". 2-й 12.30 Олімпійські ігри. Тележурнал "Олімпійські рекорди" 16.00, 02.00 19.30 Легка атлетика. Усейн Болт.
тур. "Нью-Йорк Сіті" - "Нью-Йорк Ред
етап 18.00 Футбол. Чемпіонат Європи. "Технічна гонка" 13.00 Олімпійські ігри. Велоспорт. "Binckbank Tour". 4-й етап
Чемпіонат світу. Лондон. Восьмий "Binckbank Tour". 5-й етап 12.00, 19.25, Компьютерная диагностика
Буллз" 16.00, 01.30 Велоспорт. Тележурнал "On the line" 18.00 Футбол. 18.00 Велоспорт (шосе). Чемпіонат
день 16.00, 02.00 Велоспорт.
02.30 Легка атлетика. Чемпіонат світу.
Історія 01.30 Велоспт. "Класика всего организма: бронхов и легких,
Жінки. Нідерланди. Фінал 20.45, 02.30
"Binckbank Tour". 1-й етап 20.00, 02.30 Чемпіонат MLS. Огляд 18.30 Футбол. Європи. Хернінг. Чоловіки 20.00, 02.30
"Binckbank Tour". 5-й етап 00.20
Лондон. Дев'ятий день 00.15
Колорадо". 4-й етап . сердечнососудистой системы, же-
Легка атлетика. Чемпіонат світу.
Легка атлетика. Чемпіонат світу. Тележурнал "ФІФА" 20.30, 02.30 Легка Легка атлетика. Чемпіонат світу. Велоспорт. "Класика Колорадо". 2-й НТН лудка и всех отделов кишечника,
Лондон. П'ятий день 00.15 Ралі. ERC. Велоспорт. "Класика Колорадо". 3-й
Лондон. Четвертий день 00.20 Футбол. атлетика. Чемпіонат світу. Лондон. Лондон. Сьомий день 00.15 Велоспорт. етап .
04.00 "Правда життя. Професії"
поджелудочной железы, печени и
Огляд 00.45 Тележурнал "Дух вітриль-
Чемпіонат MLS. Огляд 00.45 Футбол. Шостий день 00.20 Тележурнал WATTS "Класика Колорадо". 1-й етап. НТН
етап 02.00 Велоспорт. "Binckbank желчного пузыря и протоков мо-
ного спорту".
Тележурнал "ФІФА" 01.15 Тележурнал 01.00 Велоспорт. "Binckbank Tour". 3-й НТН я 04.40 Х/ф "БУДНІ КАРНОГО РОЗ-
Tour". 6-й етап . 05.00 Х/ф "ТУПИК" (16+) 06.20 Х/ф "В
чеполовой системы, щитовидной
WATTS .
НТН
етап. 04.10, 03.55 "Легенди бандитської ШУКУ" 06.05 Х/ф "ІНСПЕКТОР КАРНО- НТН ОСТАННЮ ЧЕРГУ" 08.05 Т/с "Охоро- железы, головного мозга и нервной
НТН
04.45 Х/ф "ДЕ ВИ, ЛИЦАРІ?" 05.55
НТН Одеси" 04.55 Х/ф "ПОГАНЬ" 06.30 Х/ф ГО РОЗШУКУ" 07.50, 09.00, 19.30 Т/с 04.45 "Правда життя. Професії" нець - 3" (16+) 11.05 Х/ф "ДЕНЬ ЗАЛЕЖ- системы, позвоночника и суставов.
04.00 Х/ф "ЛІСОВА ПІСНЯ. МАВКА"
Х/ф "КУБАНСЬКІ КОЗАКИ" 07.55, 09.00,
04.35 Х/ф "ДАМА З ПАПУГОЮ" "ОБЕРЕЖНО! ЧЕРВОНА РТУТЬ" 07.50, "Кулагін та партнери" (16+) 08.30 НОСТІ" (16+) 12.40 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ Определение возбудителей заболе-
05.45 Х/ф "ЗВОРОТНОГО ШЛЯХУ
05.15 Х/ф "ОСТАННІЙ ГЕЙМ" 06.30 Т/с
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (16+)
06.10 Х/ф "ЩИРО ВАШ..." 07.50, 09.00, 09.00, 19.30 Т/с "Кулагін та партнери" ВИПАДАЄ" 14.40 "Легенди карного роз-
ваний: вирусов бактерий и парази-
Ранковий "Свідок" 10.30, 17.25 Т/с
"Охоронець - 3" (16+) 09.50, 19.30 Т/с
08.30 Ранковий "Свідок" 10.35, 17.25 Т/с
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" (16+) (16+) 08.30 Ранковий "Свідок" 10.30,
НЕМАЄ" 09.35 Х/ф "ЄДИНА ДОРОГА"
тов. Очистка организма и лечебное
"Детективи" (16+) 12.00 "Страх у твоє-
"Кулагін та партнери" (16+) 11.50 "Страх "Детективи" (16+) 12.00 "Страх у твоєму
08.30 Ранковий "Свідок" 10.30, 17.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+) 12.00 "Страх
11.25, 03.10 "Речовий доказ" 14.10 шуку" 15.50 "Склад злочину" 17.20 голодание. Коррекция веса. Вос-
му домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с "Елемен-
у твоєму домі" 13.35, 15.05, 21.30 Т/с домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с "Елемен- Т/с "Детективи" (16+) 12.00 "Страх у у твоєму домі" 13.45, 15.05 Т/с "Склад злочину" 15.45 "Переломні 80- "Речдок" 19.00 Т/с "Розвідники" (16+) становление иммунитета. Эксклю-
"Елементарно - 4" (16+) 14.45, 19.00, тарно - 4" (16+) 14.45, 19.00, 23.15, 02.45 твоєму домі" 13.45, 15.05, 21.30 Т/с "Елементарно - 4" (16+) 14.45, 19.00,
тарно" (16+) 14.45, 19.00, 23.15, 02.40
ті" 17.20 "Речдок" 19.00, 02.45 "Свідок" 22.30 Х/ф "БІЛИЙ СЛОН" (18+) 00.15 Х/ф зивные препараты очистки крови и
23.15, 02.45 "Свідок" 15.30 Т/с "Розвід- "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" (16+) 23.45 "Елементарно - 4" (16+) 14.45, 19.00, 23.15, 02.45 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота"
"Свідок" 15.40 Т/с "Болота" (16+) 23.45
19.30 Х/ф "ДЕНЬ ЗАЛЕЖНОСТІ" (16+) "ОСТАННІЙ ЛЕГІОН" 02.05 "Таємниці
растворения тромбов. Прием ведет
ники" (16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+) Т/с "Криміналіст" (16+) 01.55 Т/с 23.15, 02.40 "Свідок" 15.40 Т/с "Болота" (16+) 21.30 Т/с "Елементарно" (16+)
Т/с "Криміналіст" (16+) 01.55 Т/с врач высшей категории. Предвари-
21.10 Х/ф "ОСТАННІЙ ЛЕГІОН" 23.05 кримінального світу" 03.00 "Випадвий
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.15 "Поліція Маямі" (16+) 03.15 "Випад- (16+) 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+) 01.55 23.45 Т/с "Криміналіст" (16+) 01.55 Т/с
"Поліція Маямі" (16+) 03.10 "Речовий тельная запись по тел. 0506188426,
"Легенди бандитської Одеси" 03.40 Д/ф ковий свідок" 03.20 "Речовий доказ" Т/с "Поліція Маямі" (16+) 03.10 "Поліція Маямі" (16+) 03.15 "Випадко- доказ" 03.40 "Легенди бандитської Х/ф "БОЙОВА БРИГАДА" (16+) 01.00 Т/с свідок" 03.15 "Речовий доказ" 03.45 0965601962 и лайф 0636354950.
"...якого любили всі" 03.50 "Легенди бандитської Одеси. "Речовий доказ". вий свідок" 03.25 "Речовий доказ" Одеси" . "Поліція Маямі" (16+) . "Легенди бандитської Одеси" . Адрес: Черновцы, ул. Шиллера, 7
(возле Драмтеатра).

Redacția nu poartă răspundere Primirea în audiență de către consilierul deputatului în Rada Supremă
pentru VERIDICITATEA TEXTE- În fiecare zi de joi, la Oficiul parlamentarului Grigore Timiș, ce se află în incinta Secției raionale de învățământ, tineret și
LOR DE MICĂ PUBLICITATE ȘI sport, etajul II, începând cu ora 10.00, va primi în audiență cetățeni dl consilier Vladimir Foloșnea. Sunt așteptați toți doritorii.
RECLAMĂ! Relații la nr. de tel.: 050-039-63-56.

Продаю господарство (будинок Продаю дом (117 м², сарай, колодец, Продаю 2-х комнатную квартиру в г. Vând o gospodărie în or. Herța, str. Centra-
газифікований) в центрі села Молниця. Тел.: огород 25 соток) в с. Молница, ул. Приетения, Герца, ул. Ломоносова, 14/1. lă, 30 (casă, pământ, mobilă folosită, balon de
050-38-76-883 (Лариса); 098-50-52-441 (Валя). 25. Тел.: 098-54-65-372; 068-077-19-26. Тел.: 098-22-81-202, 068-37-57-933. gaz, aragaz). Tel.: 066-841-65-26, 050-023-58-93.
Vând o gospodărie (casa e gazificată) în centrul Vând un loc de casă în or. Herța (50 ari de Продаю квартиру в г. Герца, ул. Г. Аса- Vâna un automobil „VAZ 2105” (anul pro-
s. Molnița. Tel.: 050-38-76-883 (Larisa) pământ privatizat, conductă de gaz, rețea electri- ки,8. Тел.: 050-66-44-970. ducerii 1986, capacitatea motorului 1,5 benzin).
098-50-52-441 (Valentina). că, în apropierea benzinăriei). Tel.: 068-28-07-301.
Tel.: 095-05-83-162. Продам земельный участок в г. Герца, ул.
Curățim și adâncim fântâni. Ореховая (15 соток). Тел.: 050-66-44-970. Продаю 3-х комнатную квартиру (под-
Tel.: 068-28-07-301. Vând un lot de pământ în or. Herța (20 ari,
privatizat, rețea electrică, lumină, temelie pen- вальное помещение, гараж, участок огорода) в
tru casă, sarai). Tel.: 098-00-34-719. Vând o gospodărie în s. Ștreanga (centrul г. Герца, ул. 30 Лет Победы. Тел.: 050-29-35-739.
Vând fân (baloturi de lucernă). Preț - 50
grn./1. Tel.: 067-497-42-39. satului, lângă magazin), casă, grajd, fântână,
Vând o gospodărie în Satu-Mare (casă, 0,5 bucătărie de vară, beci, pământ arabil (25 ari). Продаю или сдам в аренду территорию с
Vând un loc de casă (25 ari) în s. Probotești. ha teren, livadă de nuci). Preț - 10.000 dolari. Preț negociabil. Tel.:095-51-39-708. складскими помещениями. Тел.: 050-29-35-739.
Tel.: 096-75-86-818. Tel.: 068-094-07-85.
Продаю земельну ділянку під Продаю лошадь. Тел.: 096-548-19-44.
La Molnița este pus în vânzare Продаю дом в с. Годинивка, ул. Vând un lot de pământ (12 ari, privatizat, Vând o juncă. Tel.: 068-45-42-907. будівництво в м. Герца, вул. Ломоносова, 33
Штефана Великого. Цена договорная. pentru construcție) în s. Molnița (centru). Tel.: Б. Ціна договірна. Тел.: 095-49-72-496. Angajez o femeie (de la 50 de ani, fără
un loc de casă (0,25 ha, privati- 066-509-64-23. Vând o gospodărie în or. Herța, str. Centrală obligații) pentru îngrijirea unei bătrâne în vârstă
zat, conductă de gaz, rețea electri- Тел.: 050-10-31-658; 097-89-95-188. (mai jos de oficiul poștal) (11 ari, conductă de Vând 4 ferestre de stejar cu două rânduri de 70 de ani (24 ore pe zi) în s. Mogoșești. Salariu
Vând un lot de pământ (10 ari, privatizat, gaz). Preț negociabil. Tel.: 050-75-87-213. (1,45x1,50) în s. Mihoreni. Tel.: 098-30-22-991. – 3.000 grn. Tel.: 096-692-17-71, 097-948-98-94.
că), se află la 200 metri de șoseaua Проводим услуги по очистке нечи-
pentru construcție) în or. Herța (șoseaua ce duce
spre s. Lunca). Tel.: 050-560-24-77. Vând un automobil „Ford Transit” (anul
Cernăuți-Herța. стот с хозяйств населения (1 вывоз - 4 т). producerii 2008, capacitatea motorului 2,2 Die- Vând o gospodărie în s. Movila (casă, 25 ari Vând purcei de rasă vietnameză.
Tel.: 3-33-75; 066-35-23-106. 066-036-90-35, 068-086-77-68. Vând o vacă (culoarea neagră, bună de ținut)
în Mihoreni. Tel.: 068-53-54-657; 096-81-91-401.
sel, conform documentelor 7 locuri). Preț negoci-
abil. Tel.: 095-49-35-433, 097-93-61-618.
pământ). Tel.: 068-49-64-016. Tel.: 2-42-24, 067-845-81-80, 068-667-07-81.
4 vineri, 4 august 2017. Nr. 31 (1255) Gazeta de Herţa
OAMENI STIMAȚI CALENDAR CREȘTIN

CURSELE LUI GHEORGHE SARANCIUC În prima zi de
Drumul nu-și găsește as-
tâmpăr nici ziua, nici noap-
tea, nu-l opresc nici torentele
tot la volan. Din anul 2015 e
angajat la „Ostrița-Trans” pe
ruta Cernăuți-Herța.
august a început
de apă, nici viscolele. Ca și
omul el se vede o oglindă ce
Prin conștiinciozitate,
disciplină în muncă servește Postul Adormirii
reflectă cutezanță, rezistență, drept exemplu pentru cei
vrea să fie bun cum îl dorește
fiecare șofer pornit la drum.
tineri. Cei care călătoresc
zilnic pe acest traseu, sunt Maicii Domnului
În cursul anului, Biserica ne invită la patru perioade
De mic copil Gheorghe Sa- mulțumiți de deservirea, mo-
ranciuc a îndrăgit tehnica. S-a destia și simplitatea șoferului speciale de reflecție duhovnicească prin post. La 1 august a
născut la Movila, iar în pre- Gheorghe Saranciuc, o fire început Postul Adormirii Maicii Domnului, care ţine două
zent locuiește în Herța. simplă și deschisă de om, de săptămâni, timp în care ne pregătim prin înfrânarea de
Serviciul militar l-a făcut șofer calificat. la bucate, spovedanie și fapte bune pentru sărbătoarea din
în regiunea Tula în calitate de Îi dorim din suflet ca toate Biserica ortodoxă Schimbarea la Față de pe muntele Tabor. data de 15 august, dedicată celei pe care o numim cu evla-
șofer. După întoarcerea la vatră cursele să-i fie fericite. vie Maica Vieții.
se angajează la serviciu în gos- IMPRESII DE PELERINAJ Postul este numit în popor al Sfintei Marii și a fost rânduit
podăria agricolă din Molnița, Viorel GHIBA de Biserică spre a ne arăta virtuţile alese ale Sfintei Fecioa-

Hristos în Muntele
re, despre care spunem în cântările noastre religioase că este
„mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemăna-

O ÎNTÂLNIRE CU CEI MAI TINERI
re decât serafimii”. În acelaşi timp ne amintim şi de tradiţia

Taborului, conform căreia Sfânta Fecioară Maria, înainte de trecerea la
cele veşnice, a postit.
Originea acestui post a fost fixată în secolul al V-lea,
CITITORI LA CULICENI strălucind luminos când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La început du-
rata Postului Adormirii Maicii Domnului era diferită pentru
creștini. Cei din Antiohia posteau o zi, pe 6 august, în vreme
„A strălucit Fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut
Suntem în plină vară, anotimpul cel mai frumos. Plin de căldură și miresme îmbietoare, copacii sunt încărcați de lumina albe ca lumina” (Matei 17, 2) ce la Ierusalim acest post ținea opt zile. Existau și creștini care
blândă a soarelui, iar păsările încân- Sfânta Biserică a lui Dumnezeu prăznuiește cu bucurie în posteau toată luna august, în vreme ce alții posteau în luna
tă lumea prin cântecele lor. ziua de 6 august (stil nou) și 19 august (stil vechi) pomenirea septembrie. Uniformizarea datei și a duratei postului a avut
Vara este anotimpul cel mai apro- dumnezeieștii Schimbări la Față a Domnului Dumnezeului și loc în secolul al XII-lea, la Sinodul local din Constantinopol
piat de sufletele copiilor. Ne bucură Mântuitorului nostru Iisus Hristos. (1166), condus de Patriarhul Ecumenic Luca Crysoverghis.
inima de fiecare dată cu peisajele ei Muntele care a fost oarecând întunecat și acoperit cu fum, Aici s-a stabilit ca acest post să fie ținut începând cu 1 august
nemaivăzute, cu căldura pe care ne-o acum este cinstit și sfânt, căci pe el au stat picioarele Tale, Doam- și să se termine pe 15 august, ziua prăznuirii Adormirii Mai-
oferă florile, fructele și preamărita ne. Acolo taina cea mai înainte de veci ascunsă, înfricoșătoarea cii Domnului.
vacanță de vară, pe care toți copiii o Ta Schimbare la Față în vremea de mai pe urmă s-a arătat. În era consumismului agresiv pe care o trăim din plin,
iubesc nespus de mult. Muntele Tabor este locul unde Domnul nostru Iisus Hristos luna august este, la nivel global, mai ales pentru cei care locu-
Micuții cititori ai Bibliotecii din s-a urcat cu Petru, care iubea foarte mult pe Domnul, pe Ioan iesc în spaţiul marilor aglomerări urbane, o perioadă de con-
satul Culiceni, cu toate că sunt în căci era iubit de Dânsul și pe Iacob căci putea să bea paharul cediu. Oamenii care locuiesc în megapolisuri sub imperiul
vacanță, nu uită de bibliotecă și o vi- pe care l-a băut și Însuși Domnul, pentru a se schimba la Față secularizării se întreabă „de ce Biserica nu-şi adaptează rân-
zitează activ pe parcursul verii. În le- înaintea lor; Fața Lui a strălucit ca soarele, și hainele Lui au fost duielile privind postul şi în funcţie de nevoile membrilor so-
gătură cu aceasta, am hotărât să facem albe ca lumina. Și s-au arătat lor Moise și Ilie vorbind cu Dânsul. cietăţii consumiste contemporane?”, chiar fiind foarte vehe-
cititul cărților mai interesant. Așa ne- menţi unii, într-un agiornamento al Ortodoxiei, considerând
am adunat lângă noul teren de joacă, că, dacă el îşi ia concediu în august, şi postul închinat marii
unde într-o atmosferă prietenoasă am sărbători de la jumătatea lunii august ar trebui suspendat.
discutat împreună despre cele mai în- În urma unei astfel de postulări ne întrebăm şi noi: Poa-
drăgite cărți pe care le-au citit copiii te intra postul în concediu? Putem suspenda timpul creşte-
în această vară, în continuare am or- rii noastre duhovniceşti spre mântuire? În definitiv, putem
ganizat câteva jocuri distractive, de suspenda mântuirea noastră? Iată cum nevoile autonome ale
asemenea copiii au povestit despre cei omului secularizat pot duce la nişte paradoxuri privind deve-
mai interesanți eroi întâlniți în cărți. nirea spirituală întru mântuire a fiinţei umane.
Copiii au fost foarte activi, timpul Răspunsurile le găsim doar din perspectivă biblică
petrecut cu ei a trecut repede și nici şi patristică. Fără post nu putem să ajungem la desăvâr-
n-am observat când s-a apropiat și şire şi mântuire, pentru că nu putem depăşi obstacolele
ploaia de noi. Am continuat discuția care ne sunt puse înainte, crezând că putem vieţui fără
în bibliotecă, unde le-am prezentat Dumnezeu şi în definitiv fără obiectivare spirituală şi
micuților cititori expoziția de carte duhovnicească asupra existenţei. De aceea, postul nu este
„Curcubeul de vară” cu cele mai noi și condiţionat de concediu, cum nici mântuirea nu poate
interesante cărți, unde fiecare și-a ales fi condiţionată de faptul că noi avem nevoie de odihnă
câte una ce i-a plăcut mai mult. Într-o fizică. Pentru odihna fizică, care este normală într-o so-
asemenea atmosferă prietenoasă a luat cietate bulversată şi bulversantă de nevoia consumistă
sfârșit întâlnirea noastră, toți au ră- din zilele noastre, nu înseamnă că trebuie să suspendăm
mas cu cele mai pozitive emoții. Altarul Bisericii Schimbarea la Față de pe muntele Tabor. activităţile noastre spirituale, cărora şi aşa le oferim prea
Tatiana ANDRUS, puţin din timpul nostru cotidian.
şefa Bibliotecii satului Culiceni Identificarea Muntelui Tabor (et-Tur, în arabă în izvoarele Postul este hrana sufletului spre vieţuire veşnică, iar noi,
grecești vechi) cu înaltul munte al Schimbării la Față a lui Hris- prin împletirea postului cu rugăciunea, devenim dăruitori
tos. Este, într-adevăr, un munte înalt, având aspectul unui con de lumină, primindu-L prin Spovedanie şi Împărtăşanie pe
CADRAN CULTURAL uriaș, situat la răsărit de valea biblică Israel. În afară de aceasta, Hristos Cel Înviat, Domnul şi Dumnezeul nostru.
muntele se află nu departe de Nazaret și de Copernaum, în apro- Aşadar, chiar dacă în luna august suntem în concediu, nu

,,BIBLIOTECA FĂRĂ CANICULĂ” pierea acelor locuri unde a trăit și a propovăduit Hristos. Munții trebuie să uităm respectarea rânduielilor Bisericii, ci să ne în-
Tabor și Hermon sunt proslăviți în Psalmii lui David (Ps. 88:13) duhovnicim ţinând zilele de post, şi mai ales postul închinat
și sunt pomeniți în Vechiul Testament ca fiind cei mai înalți doi Maicii Domnului, pentru că ea este pururea rugătoare pe lân-
munți sacri din Țara Sfântă. gă Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru sănă-
Conform izvoarelor creștine vechi, prima biserică de pe cul- tatea, pacea, liniştea, ajutorul şi mântuirea noastră.
mea Muntelui Tabor a fost construită în secolul patru. În secolul Maica Domnului este numită în cultul Bisericii noastre
șase au mai fost construite două biserici, iar la începutul celui de Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, Slăvita Stăpâna noas-
al șaptelea s-a mai construit cea de a patra biserică. tră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria,
În epoca cruciaților, pe culmea muntelui s-au statornicit cei arătându-se astfel cinstirea extraordinară pe care Ortodoxia
dintâi monahi. Ei, însă, au fost izgoniți de Saladin în anul 1187. noastră românească o acordă Sfintei Fecioare Maria.
În anul 1211 sultanul Malik-al-Adils al Damascului a distrus Omul de astăzi trebuie să ceară și mai mult mijlocirea
toate construcțiile creștine, bisericile și mănăstirile și în locul Maicii Domnului, care este izbăvitoare. Ori de câte ori avem
lor a construit o fortăreață. Astăzi, întreaga culme a muntelui o suferinţă sau o problemă, să nu uităm că ea este apărătoare,
aparține bisericii: la nord se află Mănăstirea greco-ortodoxă și izbăvitoare, mângâietoarea celor care nu au îndrăzneală. La
Biserica Schimbării la Față; la sud – Biserica Catolică, cu mă- ea putem găsi sprijin, ajutor grabnic şi răspuns în orice greu-
năstire și hotel. tate a vieții de zi cu zi.
Sfântul Apostol Petru îl va numi „Muntele cel Sfânt”, pen-
tru că aici a avut loc Schimbarea la Față a Domnului, arătarea
dumnezeirii Lui. Tot aici a avut loc întâlnirea reprezentanților
Vechiului Testament (Moise și Ilie) cu cei ai Noului Testament
(cei trei Apostoli Petru, Iacob și Ioan).
Prognoza meteo
Pentru noi, pelerinii români, este importantă Biserica orto-
doxă aflată în vârful muntelui, a cărei construcție a fost inițiată VINERI, 4 AUGUST Probabilitate de ploaie 50%
de Arhimandritul, stareț, duhovnic și sihastru român din sec. Max: 37˚C - Min: 22˚C Cantitate precip.: 3 l/m²
XIX, Irinarh Rosetti, în anul 1859. În mare parte senin Noaptea
Caniculă mare Furtuni cu fulgere devreme
Maxima zilei: 37°C Minima nopții: 18°C
Vânt NNV şi variabil Vânt NNV între 10 şi 15 km/h
Șanse de precipitații: 0% Probabilitate de ploaie 40%
Cantitate precip.: zero Cantitate precip.: 1 l/m²

V
Noaptea
În mare parte senin MARŢI, 8 AUGUST
ara - vacanță, natură, râu, mare, distracție,
dar și un timp minunat, când ne putem
arunca în lumea captivantă a literaturii,
SINCERE Minima nopții: 22°C
Vânt SV şi variabil
Șanse de precipitații: 0%
Max: 30˚C - Min: 18˚C
În mare parte senin
Maxima zilei: 30°C
poposind lângă personajele preferate, călă-
torind imaginar în țări misterioase și ne-
FELICITĂRI Cantitate precip.: zero Vânt NNE şi variabil
Șanse de precipitații: 10%
cunoscute. Vacanța de vară este o perioadă fierbinte pentru SÂMBĂTĂ, 5 AUGUST Cantitate precip.: zero
biblioteci și bibliotecari, e perioada când elevii nu numai La 2 august, doamna Max: 37˚C - Min: 22˚C Noaptea
că sunt deserviți cu cărți, dar li se organizează activități Parţial înnorat În mare parte senin
interesante și recreative. Olga CALMUȚCHI Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici;
Maxima zilei: 37°C
Vânt NV şi variabil
Minima nopții: 19°C
Vânt ESE şi variabil
În cadrul acțiunii ,,Biblioteca fără caniculă” instituția din satul Buda Mare, fos- dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una și lui Moise una,
tă profesoară de matematică, Șanse de precipitații: 10% Șanse de precipitații: 10%
noastră a organizat o serie de evenimente pentru elevii care și lui Ilie una. Cantitate precip.: zero Cantitate precip.: zero
s-au odihnit în Tabăra de copii „Verbycenka“, unde am fost și-a marcat un frumos jubi- Noaptea
și eu consilier al grupului 9-10. leu, ceea ce este un motiv de Lipsită de sprijin financiar, biserica a fost închinată Patriar- Parţial înnorat MIERCURI, 9 AUGUST
E vorba de recenzia expozițiilor de cărți pentru copii sărbătoare pentru toate ru- hiei Ierusalimului. În pronausul bisericii găsindu-se piatra de Minima nopții: 22°C Max: 33˚C - Min: 20˚C
„Vizita revistelor” (care au fost dăruite copiilor în timpul dele și prietenii apropiați, mormânt a părintelui Irinarh Rosetti, ctitorul bisericii pe care Vânt N şi variabil În mare parte senin
concursului), vizionarea animațiilor și filmelor video, pre- care o felicită călduros cu n-a apucat s-o vadă terminată. În incinta locașului de închinare Șanse de precipitații: 10% Maxima zilei: 33°C
zentărilor de diapozitive și video, chestionare, colaje de acest prilej, urându-i multă se află o Icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, nume- Cantitate precip.: zero Vânt SE între 10 şi 15 km/h
informație, convorbiri. sănătate, fericire, binecu- le originar al ei fiind Tama, făgăduința. Tradiția spune că un Șanse de precipitații: 0%
vântare Dumnezeiască, zile creștin a cumpărat de la Mănăstirea Iviru, de pe Muntele Athos, DUMINICĂ, 6 AUGUST Cantitate precip.: zero
În termen de trei săptămâni, în tabără au fost organizate o copie a Icoanei Maicii Domnului și a vrut s-o ducă în Israel. Max: 36˚C - Min: 22˚C Noaptea
o serie de momente interesante: cunoștința literară „Salut, senine, liniște spirituală și
pace în suflet. Îmbolnăvindu-se, el a pus copia într-o sticlă, alături de lumâ- Furtuni cu fulgere în formare Furtuni cu fulgere devreme
Robinson!”; competițiile de creație publicitară pentru cea nări, tămâie și o scrisoare și i-a dat drumul pe mare. După trei după-amiază Minima nopții: 20°C
mai bună carte „Povestesc cu drag despre carte”, „Aventura În această clipă frumoasă luni și jumătate sticla a fost găsită de un arab, chiar din Nazaret, Maxima zilei: 36°C Vânt SE între 10 şi 15 km/h
de vară” (poze, articole, poezii); carnavalul eroilor literari și specială pentru doamna care a dus-o la Mitropolie. De aici icoana a fost trimisă pe Mun- Vânt ESE şi variabil Probabilitate de ploaie 40%
„Toți oaspeții – la noi”; jocul-concurs „Locul de întâlnire Olga, o felicită călduros frații tele Tabor, unde a început a face minuni. Prima minune a fost Probabilitate de ploaie 80% Cantitate precip.: 2 l/m²
– insula tocilarilor”; jocul cognitiv „Soarele și eu – cei mai și surorile Calmuțchi, cum- înfăptuită asupra unei fete de 14 ani, oarbă din naștere, al cărei Cantitate precip.: 7 l/m²
buni prieteni”; campania de foto-acțiune „Viața e frumoa- natele, nepoții și strănepoții, tată, închinător la Locurile Sfinte, a luat ulei din candelă și i-a Noaptea JOI, 10 AUGUST
să”; prezentarea noilor cărți sub genericul „Cititorul a spus prietenii de suflet, foștii colegi de serviciu și foștii elevi. adus fetei acasă. A treia zi după ungere, fata și-a căpătat vederea. Furtuni cu fulgere devreme Max: 32˚C - Min: 17˚C
„Bravo!”; acțiunea „Book – simpatia” (se determină cele mai Fiecare clipă din viață să-ți aducă doar bucurii, În această cinstită zi la Schimbarea la Față Domnul Iisus Minima nopții: 22°C Parţial înnorat
Dumnezeu te-a înzestrat cu un cuget curat și un su- Hristos și-a descoperit Slava Dumnezeirii Sale, ucenicilor Săi, Vânt S şi variabil Maxima zilei: 31°C
bune cărți, autori și cel mai activ cititor) etc. arătându-ne că El stăpânește viii și morții, este judecătorul lor Probabilitate de ploaie 40% Vânt SSE între 10 şi 15 km/h
Toate în ansamblu au demonstrat că vacanța de vară este flet mare. Din dimineața mângâierilor tale am găsit
persoana care a știut să ne sprijine în clipele grele. Din și că pe toți îi va învia. Cantitate precip.: 6 l/m² Șanse de precipitații: 10%
o oportunitate unică de a atrage noi cititori, de a forma un Veniți să ne urcăm în muntele Domnului și în casa Dumne- Cantitate precip.: zero
spațiu de creație și de a petrece convorbiri interesante des- amiaza privirilor tale am extras gingășia care ne bu- zeului nostru și să vedem slava Schimbării Lui la Față – Slavă, ca LUNI, 7 AUGUST Noaptea
pre literatura pentru toată lumea. cură sufletul. Din seara sfaturilor tale am început să te întru lumină să luăm lumină. Dumnezeu ne așteaptă să fim fiii Max: 32˚C - Min: 18˚C Averse devreme
iubim și mai mult. Cele mai sincere inimi să te încon- luminii, demni în credința strămoșească, săvârșind numai fapte Furtuni cu fulgere în formare Minima nopții: 17°C
A. MARCU, joare. Te îmbrățișăm cu drag în această zi de sărbătoa- bune, devenind nemuritori în istorie și în veșnicie. după-amiază Vânt SSV între 10 şi 15 km/h
adjunct al directorului pentru deservirea copiilor al re. La mulți ani! Vasile LUNCAȘU, Maxima zilei: 32°C Probabilitate de ploaie 40%
Sistemului centralizat de biblioteci Herța s. Mogoșești Vânt NV între 10 şi 15 km/h Cantitate precip.: 1 l/m²

®
“Gazeta de Herţa” săptămânal social, politic,cultural şi de “Герцаївська газета” соціально-політичний, культурний Materialele
Tiraj
Adresa redacţiei: Адреса редакції: м. Герца,
informaţie al raionului Herţa,Fondatori şi editori: Administraţia та інформаційний тижневик Герцаївського району. 60500, вул. «Г. Асакі», 18
Raională de Stat, Consiliul Raional, colectivul de redacţie. 60500 or. Herţa, Індекс: 30543 ЧЦ: 81 від 24.02.1994
cu semnul
Indice: 30543 CT nr. 59.
Redactor-şef Vasile BÂCU.
str. «Gh. Asachi», 18,
tel. 2-11-90
Засновники й видавці: Районна Держадміністрація,
Герцаївська районна рада і колектив газети
se publică pe principii
de reclamă
Друкарня ПП Ключук С.М.
м. Чернівці, вул. Заводська, 37В 3530