123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
APARE DE LA DATA DE 7 OCTOMBRIE 1995
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012

MONTESQUIEU:
“NU
RÂDEÞI
DE PROªTI
FIINDCÃ
ΪI POT
SÃPTÃMÂNAL CULTURAL, SOCIAL-POLITIC ªI ECONOMIC
ÎN LIMBA ROMÂNÃ ÎNCHIPUI
Anul 22. Nr. 30 (1.114) Vineri, 4 august 2017 Difuzare prin abonament Cà AU UMOR”.
Caleidoscop informativ Cu nevoile ºi neamul
ZESTREA VERDE SE PIERDE
Consiliul public de pe lângã Direcþia regionalã
Cernãuþi a gospodãriei forestiere s-a ridicat împotriva ?
PE ACEEAªI ULICIOARÃ...
proiectului de concesionare a pãdurilor. Dupã cum Luni, 31 iulie, deputatul PMP în româncei Carolina Merlici de
se ºtie, autoritãþile centrale examineazã posibilitatea Parlamentul României Constantin autoritãþile ºcolare ucrainene.
concesionãrii unor gospodãrii forestiere de stat, ceea Codreanu, preºedinte al Comisiei Aºa cum cunoaºteþi, Uc-
ce poate duce la nimicirea totalã a pãdurilor. pentru comunitãþile de români din raina promoveazã în continuare,
Pãmântul ºi pãdurile sunt cele douã bogãþii la afara graniþelor þãrii, a adresat o din pãcate, o politicã de se-
care îºi ascut dinþii “prietenii” Ucrainei. scrisoare oficialã domnului prof. parare a comunitãþii române din
univ. Liviu Marian Pop, ministrul aceastã þarã în români propriu-
S-AU DEZVÃÞAT SÃ LUCREZE Educaþiei Naþionale, în care face ziºi, numiþi cu etnonimul
Oficiile de forþã de muncã din regiunea Cernãuþi referire la încãlcarea de cãtre români, ºi un subgrup pe care
propun ºomerilor înregistraþi circa 1.100 de posturi autoritãþile universitare din Iaºi a îl numeºte cu infranimul
vacante. Numai firmele de confecþii angajeazã 44 drepturilor românilor din sudul românesc moldoveni. Evident,
de operatori la maºinile de cusut cu salarii lunare Basarabiei sub pretextul discri- aceastã politicã nu poate servi
între 3.200 ºi 6.000 de grivne. Sunt gata chiar sã-i minator al diferenþei dintre limba drept motiv de discriminare în
asigure cu transport pe cei de la sate. românã ºi aºa-zisa „limbã mol- România a etnicilor români din
Dar ai noºtri s-au dezvãþat sã lucreze acasã, tot doveneascã”, mai exact, prin Ucraina. Dimpotrivã, acesteia ar
mai mulþi sunt cu gândul la Italia... solicitarea abuzivã a unor certificate trebui sã-i rãspundem printr-un
MAI GROZAV DECÂT PE MARE de competenþã lingvisticã de limbã grad de solidaritate mai ridicat
O firmã turisticã propune o cãlãtorie de plãcere românã pentru etnicii români de cu românii din Ucraina ºi, în
cu vaporaºul pe Nistru. Capacitatea vasului este pretutindeni. special, cu cei din sudul
de 15 persoane, iar o zi de plãcere pe el costã 11- În urma sesizãrii primite de Basarabiei.
13 mii de grivne. Confortul este mai bun decât pe cãtre Comisia pentru comunitãþile Totodatã, doresc sã vã atrag
mare, deoarece ambarcaþiunea poate acosta la mal de români din afara graniþelor þãrii atenþia cã Legea cu privire la
în orice moment la dorinþa clienþilor. asupra unui caz ieºit din comun, sprijinul acordat românilor de
Doritorii de a cãlãtori pe Nistru cu vaporul trebuie în care unei tinere românce din pretutindeni nr. 299/2007, în
sã se grãbeascã pânã mai este apã în el. Ucraina i s-a refuzat în mod abuziv ºi ilegal înscrierea articolul sãu 1, reglementeazã cu maximã claritate
la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie „Grigore T. „drepturile persoanelor care îºi asumã în mod liber
CINE NU VREA DE BUNà VOIE Popa” din Iaºi, parlamentarul Constantin Codreanu a identitatea culturalã român㠖 persoanele de origine
Raionul Chelmenþi din regiunea Cernãuþi încã nu solicitat sprijin Ministerului Educaþiei Naþionale (MEN) românã ºi cele aparþinând filonului lingvistic ºi cultural
are nici o comunitate teritorialã. Doar câteva consilii prin urmãtoarea intervenþie: românesc, care locuiesc în afara frontierelor României,
locale au hotãrât sã se uneascã, în realitate lucrurile „Doamnei Carolina Merlici din satul Orlovca, raionul indiferent de modul în care aceºtia sunt apelaþi
au rãmas cum au fost. Formal satele ar trebui sã Reni (fosta comunã Cartal din fostul judeþ Ismail), i s-a (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni,
se uneascã benevol, dar raionul este vãzut cu ochi refuzat înscrierea la studii universitare în România sub cuþovlahi, daco-români, fãrºeroþi, herþeni, istro-români,
rãi pentru cã trage în urmã toatã regiunea. pretextul cã aceasta nu deþine ºi un certificat de latini dunãreni, macedoromâni, macedo-români,
Cine nu vrea sã se uneascã de bunã voie azi cunoaºtere a limbii române. maramureºeni, megleniþi, megleno-români, moldoveni,
mâine o va face de nevoie! Motivul a fost formulat în scris, fãrã drept de apel: moldovlahi, rrãmâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni,
CU TERMEN DE ÎNCERCARE „Lipsã certificat de competenþã lingvisticã de limbã macedo-armânji, precum ºi toate celelalte forme
Un militar din raionul Storojineþ a pãrãsit de douã românã nivel minim B2”. Documentul prin care se lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite
ori fãrã permisul superiorilor unitatea militarã în care înºtiinþeazã decizia de respingere este semnat de cãtre in continuare români de pretutindeni”, subordonând
îºi face serviciul. Unitatea este dislocatã în centrul rectorul Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Grigore T. juridic infranimele istorice ºi regionale româneºti
regional, aºa cã nu i-a fost departe sã fugã acasã. Popa” din Iaºi, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcaru, ºi Prof. termenului generic de Român, cu care infranimele
Pentru fapta sa judecata i-a dat 5 ani de închisoare Univ. Dr. Lenuþa Profire, decan. respective nu sunt opozabile, ci complementare.
cu termen de încercare. Comisia pentru comunitãþile de români din afara Aceastã formulã din lege a fost preluatã integral chiar
El va fi scutit de pedeapsã dacã timp de un an graniþelor þãrii a fost sesizatã ºi asupra altor cazuri de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale atât în
va fi cuminte ºi nu va mai fugi la mama. similare, când românilor de pretutindeni li s-au cerut, Metodologia de ºcolarizare a românilor de pretutindeni
ca în cazul cetãþenilor strãini care nu se încadreazã în în învãþãmântul preuniversitar de stat din România pe
ORIUNDE, NUMAI NU ACASà categoria legalã de români de pretutindeni, „certificate locuri de studii fãrã plata taxelor de ºcolarizare, dar cu
De la începutul anului peste 66.000 de cetãþeni bursã, respectiv fãrã plata taxelor de ºcolarizare, dar
de competenþã lingvisticã de limbã românã nivel minim
ucraineni au solicitat permise de ºedere temporarã fãrã bursã începând cu anul ºcolar 2017-2018, cât ºi în
B2”, chiar dacã legislaþia în vigoare în materie de educaþie
în Polonia. Numãrul cetãþenilor strãini care au Metodologia de ºcolarizare a românilor de pretutindeni
ºi drepturi ale românilor de pretutindeni nu conþine
îndrãgit Polonia a crescut cu 40% faþã de anul trecut în învãþãmântul superior de stat din România, pe locuri
asemenea prevederi.
ºi depãºeºte 100 de mii. Pe locul al doilea dupã de studii fãrã plata taxelor de ºcolarizare, dar cu bursã,
În acest context, þinem sã precizãm urmãtoarele
ucraineni se aflã belaruºii. respectiv, fãrã plata taxelor de ºcolarizare, dar fãrã
date verificabile prin actele din dosarul complet depus:
De celãlalt capãt al funiei trag ruºii, care au bursã, începând cu anul universitar 2017-2018.
Carolina Merlici este etnicã româncã, îºi asumã în mod
simplificat acordarea cetãþeniei pentru ucraineni. De asemenea, Legea nr. 299/2007 spune, în articolul
liber identitatea culturalã românã (sens în care a depus
CA SAAKAªVILI SUNT MULÞI o declaraþie pe proprie rãspundere), limba ei maternã sãu 2, cã din categoria românilor de pretutindeni fac
Potrivit datelor MAE, din anul 2005 încoace de este româna, studiile urmate în localitatea de baºtinã parte „persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale,
cetãþenie ucraineanã au fost lipsite 87.376 de din Ucraina au fost în limba românã, pe care autoritãþile minoritãþilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone
persoane. Majoritatea lor (67.305 persoane) au ucrainene o numesc cu infraglotonimul românesc existente în statele din vecinãtatea României ºi alte
renunþat singure la cetãþenia ucraineanã. Cele mai „moldoveneascã”, fapt confirmat prin actele de studii state, indiferent de etnonimul folosit”.
multe solicitãri de ieºire din cetãþenia ucraineanã emise de autoritãþile ºcolare din Ucraina. Când autoritãþile ucrainene numesc limba noastrã
sunt din Germania, Rusia ºi Austria. Anexat la prezenta scrisoare, vã rugãm sã gãsiþi cu infraglotonimul românesc ” moldoveneascã”,
Saakaºvili a þinut morþiº sã aibã cetãþenie copiile actelor de studii, în limba ucraineanã, cu înþelegem cu toþii cã este vorba despre limba românã
ucraineanã, dar cu ce s-a ales?! traducerea lor legalizatã notarial în limba românã, emise Äp. 2
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
LA IZVOARE
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234

Surprizele verii
Catalin HLOPINA,
elev în clasa a XI-a la ªcoala medie generalã din Voloca,
raionul Hliboca, regiunea Cernãuþi

ÎN VACANÞà LA TABÃRA „OGLINZI”
Î n perioada 3-10 iulie anul curent,
un grup de tineri bucovineni în
numãr de 50 de persoane, însoþiþi de
creat de artiºtii plastici cu rãdãcini
nemþene sau legãturi de suflet cu acest
þinut. Muzeul de artã neoliticã Cucuteni
profesori, au petrecut clipe de neuitat în pune la dispoziþia celor interesaþi una
vacanþa de varã la tabãra „Oglinzi” din dintre cele mai variate ºi mai bogate
judeþul Neamþ, România. În decursul expoziþii din România ºi din Europa de
sãptãmânii noi am vizitat importante mostre ale culturii „Precucuteni-
obiective turistice, care reprezintã valori Cucuteni”, dezvoltatã între 3600–2600 î.
istorice, cultural-spirituale ºi arhi- Hr., care cuprinde circa 800 de piese.
tecturale. De asemenea în regulamentul În ziua urmãtoare am fost foarte
taberei au intrat diverse competiþii surprinºi ºi încântaþi de frumuseþea
distractiv-sportive, program de cu- miraculoasã a munþilor Carpaþi, în
noaºtere a istoriei, credinþei ºi culturii deosebi de Cheile Bicazului ºi Lacul
neamului românesc. Roºu. Emoþiile pe care le-am trãit sunt
Tabãra “Oglinzi”, dupã cum ne-a de nedescris, imensele coline carpatice,
informat Excelenþa Sa, Doamna acoperite cu vegetaþie buiacã, numeroºi
Eleonora Moldovan, Consulul General al brazi ºi alþi coniferi, piscurile ascuþite ale
României la Cernãuþi, este organizatã munþilor – toate acestea luate în
de cãtre Ministerul Românilor de specifice, care îi recomandã pe aceºtia Tot în aceeaºi zi am avut o întâlnire ansamblu formeazã un peisaj unic al
Pretutindeni, prin Programul guver- sã participe la acest program. În cadrul interesantã cu un profesor de istorie, faunei ºi florei montane, un adevãrat colþ
namental “ARC”, la care participã copii programului vor fi foarte multe activitãþi care ne-a prezentat file inedite din istoria de rai.
de vârste cuprinse între 10 ºi 18 ani din culturale ºi grupul din Cernãuþi va putea României, date ºi lucruri care nu se În cadrul taberei am avut posi-
comunitãþile româneºti de pretutindeni. avea relaþii ºi va interacþiona cu alte încadreazã în paginile cãrþilor de istorie. bilitatea sã vizitãm Cetatea Neamþ care
De data aceasta din Ucraina participã grupuri din comunitãþile istorice, ºi nu În timpul lecþiei, profesorul ne-a povestit fãcea parte din sistemul de fortificaþii
un grup de cincizeci de tineri, elevi de la numai. Va fi un program interesant în despre istoria României medievale, construit în Moldova la sfârºitul sec. al
ºcolile cu predare în limba românã din care vor fi îmbinate proiectele culturale, inclusiv despre Þara Moldovei, vechea XIV-lea, în momentul apariþiei pericolului
Cernãuþi, Carapciu, Tãrnauca, Tere- proiectele de agrement, vor fi mai multe Cetate a Neamþului, mãnãstirile Neamþ, otoman, Casa memorial㠓Ion Creangã”
blecea, Ropcea, Voloca ºi studenþi de excursii prin judeþul Neamþ ºi nu numai, Vãratic ºi Agapia. Partea a doua a avut din Humuleºti, unde s-a nãscut ºi a
la Catedra de Filologie Românã ºi deci un program bine gândit ºi meritat ca subiect istoria României în perioada copilãrit „sfãtosul bunic”. La fel, am avut
Clasicã a Universitãþii Naþionale „Iuri de copii, care în decursul unui an ºcolar celor douã rãzboaie mondiale, perioada un pelerinaj pe la renumitele lãcaºuri
Fedkovyci” din Cernãuþi. Sunt elevii ºi au depus eforturi pentru cunoaºtera interbelicã. Aceaste cursuri au fost foarte de închinare din zonã: mãnãstirile
studenþi care au participat la concursuri, culturii neamului, limbii ºi literaturii rodnice, fiindcã ne-au oferit informaþii Neamþ, Vãratic ºi Agapia. În aceea zi
au rezultate foarte bune la învãþãturã, s- române. Astfel, prin acest program suplimentare despre istoria României. am vizitat ºi rezervaþia de zimbri,
au remarcat prin faptul cã, în afara Guvernul României le face un fel de Pe data de 5 iulie am vizitat Curtea actualmente Grãdina zoologic㠄Dragoº
participãrilor la olimpiade ºi concursuri recompensã tinerilor din regiunea ºi Biserica Domneascã din Piatra Neamþ Vodã”.
ºcolare, au ºi alte preocupãri mai Cernãuþi, care s-au remarcat prin – ctitorie moºtenitã de la domnitorul În ziua urmãtoare în cadrul taberei
rezultate foarte bune la ªtefan cel Mare ºi Sfânt, din perioada au avut loc diverse activitãþi culturale,
învãþãturã ºi la cunoaºterea 1468-1475, care reprezintã o veritabilã sportive, de agrement, ateliere. Spre
valorilor identitare româneºti. efigie de nobleþe. Pe teritoriul Curþii amiazã am avut o întâlnire cu preotul
Pe data de 4 iulie în Domneºti se aflã numeroase muzee: Bogdan Frãsilã, parohul Bisericii
cadrul programului de tabãrã Muzeul de etnografie Piatra Neamþ, Adormirea Maicii Domnului din comuna
„ Oglinzi”, am avut o întâl- Muzeul de artã Piatra Neamþ, Muzeul
de artã neoliticã Cucuteni Piatra Neamþ.
Podoleni. La aceastã întâlnire, pãrintele
nire cu un echipaj al Inspec- Bogdan ne-a vorbit despre valorile morale
toratului pentru situaþii de Muzeul de etnografie prezintã pu- ºi spirituale care sunt foarte importante
urgenþã Neamþ, membrii blicului, încã din 1960, mostre de locuinþe în zilele noastre.
cãruia ne-au dat o lecþie þãrãneºti de pe Valea Bistriþei, costume În ultima zi a avut loc o ceremonie
deschisã în ceea ce priveºte populare, principalele ocupaþii ºi de premiere a celor mai activi participanþi.
securitatea noastrã. Ne-au meºteºuguri din regiunea subcarpaticã Toþi învingãtorii concursurilor organizate
fost prezentate echipamen- a Moldovei, precum ºi muncile agricole. au primit cãdouri din partea Proiectului
tele de serviciu ºi funcþiile lor. Muzeul de artã valorificã patrimoniul guvernamental ARC.

PE ACEEAªI ULICIOARÃ... MOLDOVENII
Êp.1
propriu-zisã, nu de o altã limbã distinctã. Autoritãþile
dumneavoastrã oficialã de ministru al Educaþiei
Naþionale, astfel încât, pe de o parte, sã fie reparatã
NU SE LASÃ
ucrainene practicã acest soi de distincþie formalã situaþia concretã care o vizeazã pe Carolina Merlici ºi, Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a fost declarat,
exact ca pe timpul ocupaþiei sovietice. pe de altã parte, sã luaþi mãsurile necesare, potrivit legii, miercuri, persona non grata în Republica Moldova,
Observãm cã în timp ce pagina de Internet a în cazul conducerii Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie informeazã portalul deschide.md.
Ministerului Educaþiei Naþionale ne anunþã c㠄Grigore T. Popa” din Iaºi care s-a dedat abuzului în Decizia a fost luatã de guvernul Republicii
ministerul organizeazã ºi particip㠄la lucrãrile aceastã situaþie concretã ºi condamnabilã ºi a încãlcat Moldova, în urma unei solicitãri din partea ministrului
Comisiei mixte MAE-MEN în vederea preluãrii prevederile Metodologiei de ºcolarizare a românilor de de externe Andrei Galbur, dupã ce oficialul rus ºi-a
dosarelor candidaþilor, regiunile cu mase compacte pretutindeni în învãþãmântul superior de stat din declarat disponibilitatea de a veni în septembrie la
de români din Republica Moldova, Nordul Bucovinei, România, pe locuri de studii fãrã plata taxelor de Chiºinãu dacã autoritãþile moldoveneºti îi vor oferi
Þinutul Herþei, Sudul Basarabiei, Maramureºul ºcolarizare, dar cu bursã, respectiv, fãrã plata taxelor garanþii de securitate ºi de survolare a spaþiului aerian
Istoric, Timocul Sârbesc, Timocul Bulgãresc, de ºcolarizare, dar fãrã bursã, începând cu anul al tuturor þãrilor de tranzit. „Vicepremierul Rogozin a
Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia ºi Ungaria”, universitar 2017-2018”. fãcut declaraþii la adresa autoritãþilor Moldovei care
funcþionarii universitari din Iaºi fac în mod voit În finalul documentului transmis, deputatul PMP poartã un caracter ofensator ºi denigrator”, a explicat
abstracþie de faptul cã în sudul Basarabiei, de unde Constantin Codreanu a precizat cã dincolo de drama ministrul Galbur, citat de Publika.md.
provine tânãra Carolina Merlici, limba de predare din pe care o trãieºte românca de pretutindeni, doamna Portalul mai aminteºte cã Dmitri Rogozin a
toate ºcolile de limbã românã este numitã de Carolina Merlici, mai sunt în joc imaginea României ºi folosit un limbaj mai puþin diplomatic atunci când a
autoritãþile ucrainene „moldoveneascã”. prestigiul ei ca stat naþional înrudit care ar trebui sã-i vorbit, într-un interviu, despre delegaþia guvernului
Faptul cã angajaþi ai Ministerului Educaþiei protejeze pe românii de pretutindeni, mai ales pe cei de la Chiºinãu, care a purtat în urmã cu jumãtate de
Naþionale din România manifestã opacitate la evidenþe aflaþi în dificultate, cum sunt etnicii români din sudul an negocieri la Moscova.
ºi se aliniazã practicilor ucrainene de tip sovietic nu Basarabiei care fac obiectul unor politici identitare de „Nu vom lãsa fãrã rãspuns aceastã problemã (...)
doar ne pune în gardã, ci ne determinã sã vã solicitãm tip sovietic. Vor fi trase toate concluziile necesare”, a spus
sprijinul, prin implicare directã, în calitatea Irina TUDORACHE. Rogozin în acel interviu.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
 CONCORDIA 4 august 2017
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TVU-1 20.30. Banii noºtri. 21.30. 18.30., 21.00., 1.10. Noutãþi. SÂMBÃTÃ, 12 AUGUST
LUNI, 7 AUGUST Jocuri universale. 21.50. T/s 13.15., 23.00. Ancheta. Info. 6.00., 8.45., 23.30., 0.35. Poate nu ºtiaþi...
6.00., 19.55. “Agenda Ore- “Ei sunt pentru dreptate”. 14.05., 2.05. T/s “Linia apã- Documentare. 6.30., 9.30.
gonului”. 12.35., 15.35.,
16.40., 19.20., 22.50., 2.25.,
23.30. Clubul bãrbaþilor.
2.50. T/s “Taxi”.
rãrii”. 15.20. Amurguri. Des-
tine. 17.15. ªcoala Marie
Desene animate. 7.30.
Noutãþi matinale. 10.20.
CELE
4.10. Documentare. 13.00.,
15.00., 18.30., 21.00. Nou-
MIERCURI, 9 AUGUST
6.00., 8.45., 16.40., 19.20.,
Poppins. 18.45., 01.35.
Tema principalã. 19.00.,
Cine e stãpân în casã?
10.40. Vreau sã fiu. 11.00. MAI NOROCOASE
tãþi. 13.15., 23.00. Prima 19.55., 0.35., 22.50., 4.10. 1.50. Noutãþi din culturã.
NUME DE FEMEI
Muzicã folk. 12.30. T/s “Ei
paginã. 14.05. T/s “Linia Documentare. 6.30., 17.35. 20.30. Scheme. 21.30. Jo- sunt pentru dreptate”.
apãrãrii”. 17.35. Desene Desene animate. 7.30. curi universale. 21.50. T/s 16.20. Jocurile voinicilor.
animate. 18.00., 2.05. Fe- Noutãþi matinale. 9.30. T/s “Ei sunt pentru dreptate”. 17.15. Concert de muzicã Fiecãrui nume îi este asociat un numãr, care
reastrã spre America. “Grand Hotel”. 11.15. T/s 23.30. Clubul bãrbaþilor. poate fi ºi norocos. În plus, fiecare are ºi o
simfonicã. 19.10. F.a. “Petite
18.45., 01.35. Tema prin- “Epoca demnitãþii”. 13.00., 2.50. T/s “Taxi”. 4.10. T/s semnificaþie anume, ceea ce influenþeazã per-
Fadette”. 21.00., 1.10. Nou-
cipalã. 19.00., 1.50. Noutãþi 15.00., 18.30., 21.00., 1.10. “Sfatul Negru”. sonalitatea ºi poate chiar destinul persoanei.
tãþi. 21.30. Istoria dese-
din culturã. 20.30. Sep- Noutãþi. 13.15., 23.00. Banii VINERI, 11 AUGUST Vã prezentãm cele mai norocoase nume de
cretizatã. 22.20. Cartea.ua.
tembrie. 21.30. Jocuri uni- noºtri. 14.05., 2.05. T/s “Li- 6.00., 8.45., 15.20., 16.40., femei, în funcþie de numãrul asociat cu ele ºi
22.45. Megalot. 23.00. Bor-
versale. 23.30. Clubul nia apãrãrii”. 15.20. Lu- 19.20., 19.55., 22.50., 23.30., ceea ce simbolizeazã.
hes. 1.30. Stagiuni teatrale.
bãrbaþilor. 2.50. T/s “Taxi”. minã. 17.15. Vreau sã fiu. 0.35. Documentare. 6.30., 1.55. Luminã. 2.50. T/s Adriana: influenþat de numãrul 15, aducãtor de
MARÞI, 8 AUGUST 18.45., 01.35. Tema prin- 17.35. Desene animate. “Taxi”. 4.05. T/s “Sfatul
noroc, numele înseamn㠄iubire” ºi „fericire” – douã
6.00., 8.45., 16.40., 19.20., cipalã. 19.00., 1.50. Noutãþi 7.30. Noutãþi matinale. Negru”. lucruri pe care le atrage în viaþa celor care îl poartã.
22.50., 0.35., 4.10. Docu- din culturã. 20.30. Ancheta. 9.30. T/s “Grand Hotel”. DUMINICÃ, 13 AUGUST Alexandra: numãrul asociat este 27, considerat
mentare. 6.30., 17.35. De- Info. 21.30. Jocuri uni- 11.15. T/s “Epoca dem- 6.00., 8.45., 13.45., 21.30.,
norocos. Persoanele care poartã acest nume par sã
sene animate. 7.30. Noutãþi versale. 21.50. T/s “Ei sunt nitãþii”. 13.00., 15.00., 22.00., 0.35. Documentare.
fie ajutate de soartã mereu. Numele provine de la un
matinale. 9.30. T/s “Grand pentru dreptate”. 22.40. 18.30., 21.00., 1.10. Noutãþi. 6.30. Desene animate. 7.30.
cuvânt grecesc care înseamn㠄protector”.
Hotel”. 11.15. T/s “Epoca Megalot. 23.30. Clubul bãr- 13.15., 23.00. Scheme. Noutãþi matinale. 9.30. F.a.
baþilor. 2.50. T/s “Taxi”. 5.05.
Andreea: numãrul acestui nume este 23 ºi se
demnitãþii”. 13.00., 15.00., 14.05., 2.05. T/s “Linia apã- “Petite Fadette”. 11.40.,
18.30., 21.00., 1.10. Noutãþi. T/s “Sfatul Negru”. rãrii”. 17.15. Cine e stãpân considerã a fi unul plin de mister ºi deosebit de
1.30. Stagiuni teatrale.
13.15., 23.00. Septembrie. JOI, 10 AUGUST în casã? 18.45., 01.35. norocos. O fi „Andreea” un nume comun, însã cu
12.05. Istorii de artã. 12.20.
14.05., 2.05. T/s “Linia apã- 6.00., 8.45., 16.40., 19.20., Tema principalã. 19.00., Muzicã folk. 14.40. T/ssiguranþã este o alegere bunã, pentru cã numerologia
rãrii”. 15.20. Muzicã folk. 19.55., 22.50., 0.35. Docu- 1.50. Noutãþi din culturã. îi aduce noroc în viaþã. Numele „Andreea” înseamnã
“Grand Hotel”. 20.30. Prima
17.15. Cine e stãpân în mentare. 6.30., 17.35. De- 20.30. Borhes. 21.30. Jo- „bãrbãþie” ºi „curaj”, aºa cã aceste persoane înfruntã
paginã. 21.00., 1.10. Nou-
casã. 18.45., 01.35. Tema sene animate. 7.30. Noutãþi curi universale. 21.50. tãþi. 23.00. Cartea.ua.orice în viaþã fãrã sã se lase copleºite.
principalã. 19.00., 1.50. matinale. 9.30. T/s “Grand Jocurile voinicilor. 2.50. T/s 23.30. Jocurile voinicilor.Anca: un nume care este asociat cu numarul 10,
Noutãþi din culturã. 19.55. Hotel”. 11.15. T/s “Epoca “Taxi”. 4.10. T/s “Sfatul ceea ce este fãrã îndoialã un avantaj. Femeia cu
2.50. T/s “Taxi”. 4.10. T/s
Mai bine-n satul tãu fruntaº. demnitãþii”. 13.00., 15.00., Negru”. “Sfatul Negru”. numele „Anca” va fi bunã la toate ºi va avea ºi acel
dram de noroc atât de necesar. Nu este exclus cã la
CANAL “1+1” “Un secol mãreþ. Ro- 13.20., 14.20., 15.20., Banii. 9.15., 10.20., 2.05., ºcoalã sã aibã numai ºi numai note de 10! Numele
LUNI, 7 AUGUST xolana”. 23.10., 1.00. F.a. 20.15., 21.15., 22.10. T/s 5.00. Ghiceºte cutiuþa. 11.10., inseamn㠄eleganþã”, „farmec” ºi „bunãvoinþã”.
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., “Curierul din “Paradise”. “Spitalul central”. 16.20. T/s 23.15. Viaþa mondenã. 12.10. Amelia: acest nume este întâlnit mai rar ºi îi este
19.30. TSN. 6.45., 7.10., 4.40. Desene animate. “Un secol mãreþ. Roxo- F.a. “Minune programatã”. atribuit numãrul 15. Este considerat un nume pe cât
8.10. Dejunul cu “1+1”. MIERCURI, 9 AUGUST lana”. 23.10., 1.05. F.a. 16.25., 21.15. Cartierul de
9.10. Patru nunþi. 10.40. 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., de rar, pe atât de norocos ºi înseamn㠄muncitor”.
“Dãdacele”. 4.40. Desene Searã. 18.30., 0.15 Faceþi
Schimb de soþii. 12.05. F.a. 19.30. TSN. 6.45., 7.10., Beatrice: din nou ne întâlnim cu numãrul 23, care
animate. sã râdã comicul. 20.15.
“Caut o femeie cu copil”. 8.10. Dejunul cu “1+1”. face din acest nume unul norocos. Este ºi destul de
VINERI, 11 AUGUST Iatã ce pot ai noºtri. 5.40.
15.50. T/s “Un secol mãreþ. 9.10. Patru nunþi. 10.35., 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., Desene animate. rar, aºa cã persoanele care îl poartã sunt considerate
Roxolana”. 20.15., 21.15., 12.00. Schimb de soþii. 19.30. TSN. 6.45., 7.10., DUMINICÃ, 13 AUGUST speciale din toate punctele de vedere, nu doar
22.10. T/s “Spitalul central”. 13.15., 14.15., 15.15., 8.10. Dejunul cu “1+1”. 6.05., 19.30. TSN. 7.00. baftoase. Numele înseamn㠄beatitudine”.
23.10., 0.45. F.a. “Amicii 20.15., 21.15., 22.10. T/s 9.10. Patru nunþi. 10.35., Senzaþii ucrainene. 8.00. Corina: acest nume este influenþat de numãrul
amicilor”. 4.10. F.a. “Cro- “Spitalul central”. 16.15. T/s 11.50. Schimb de soþii. Iatã ce pot ai noºtri. 9.00. 19. Fiind ºi destul de rar, va atrage nu doar norocul,
nica”. “Un secol mãreþ. Roxo- 13.05., 14.05., 15.05. T/s Loto. 9.40. Desene ani- ci ºi atenþia celor din jur. Semnificaþia numelui este
MARÞI, 8 AUGUST lana”. 23.10., 0.50. F.a. “Spitalul central”. 16.05. T/s mate. 9.50. Faceþi sã râd㠄sãgeata”, de unde ºi norocul persoanelor care îl
6.00., 7.00., 8.00., 9.00., “Insula norocului”. 4.25. F.a. “Un secol mãreþ. Roxo- comicul. 10.50., 11.45., poartã: au o þintã excelentã.
19.30. TSN. 6.45., 7.10., “Dom Hemingway”. lana”. 20.15. Liga umorului. 12.35., 13.30., 14.30., 15.20., Cosmina: acestui nume îi este atribuit numãrul
8.10. Dejunul cu “1+1”. JOI, 10 AUGUST 23.10. Faceþi sã râdã co- 16.15. Lumea vãzutã ºi 24, care aduce multe bucurii ºi reuºite. Numele
9.10. Patru nunþi. 10.40., 6.00., 7.00., 8.00., 9.00., micul. 0.00., 5.10. Kievul în nevãzutã. 17.35. Liga înseamn㠄podoab㔠sau „ornament”, aºa cã femeile
12.05. Schimb de soþii. 19.30. TSN. 6.45., 7.10., fapt de searã. 2.05. Miss umorului. 20.15. Filmul
13.25., 14.25., 15.25., 8.10. Dejunul cu “1+1”.
pe care le cheamã astfel au un simþ estetic deosebit.
Ucraina-2016. artistic “O altã femeie”.
20.15., 21.15., 22.10. T/s 9.10. Patru nunþi. 10.40., Elena: alt nume norocos, influenþat de numãrul
SÂMBÃTÃ, 12 AUGUST 0.00., 2.00. Filmul artistic
“Spitalul central”. 16.25. T/s 12.05. Schimb de soþii. 19. Înseamn㠄lumin㔠ºi „frumuseþe”.
7.05., 19.30. TSN. 8.00. “ªic”.
Florentina: numãrul acestui nume este 41 ºi
înseamn㠄infloritor”. Persoanele care îl poartã au de
INTER fiecare. 20.00., 2.10., 5.15. 9.20. Hai sã ne cãsãtorim. nunte. 6.10. Desene ani- obicei noroc la bani.
LUNI, 7 AUGUST Amãnunte. 23.15. T/s “ªi 11.20., 12.25., 20.40. T/s mate. 6.40. F.a. “Vom trãi ºi Ioana: ne întoarcem la numãrul 15, despre care
6.00. Desene animate. 6.20., totuºi iubesc...”. 2.50. “Mere domneºti”. 17.10. vom vedea”. 8.15., 4.40. F.a. am mai spus cã este norocos. Numele inseamnã
13.25. “Au anchetat...” cu L. Cãlãtorie în timp. 3.15. Un Probe materiale. 18.00., “Bunã ziua ºi la re-vedere”.
„dar de la Dumnezeu”, aºa cã nu e de mirare cã
Kanevski. 7.00., 8.00., proiect reuºit. 3.50. Sã 19.00., 4.20. Îl priveºte pe 10.00. F.a. “Zãpãcitul”.
persoanele care îl poartã au un farmec aparte ºi atrag
9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., gãtim împreunã. fiecare. 20.00., 1.50., 5.05. 12.00. F.a. “Celibatarul cã-
oamenii din jur ca un magnet.
8.10. Dimineaþa cu “Inter”. MIERCURI, 9 AUGUST Amãnunte. 23.15. T/s “ªi sãtorit”. 13.50. T/s “Prea-
Irina: ca ºi în cazul numelui „Anca”, acesta este
9.20. F.a. “Harpã pentru 6.00. Desene animate. totuºi iubesc...”. 2.30. frumoasa Serafima”. 20.30.
ºi el de... nota 10. Semnificaþia numelui este „pace”.
iubitã”. 11.50. F.a. “Cursã 6.20., 14.30. “Au anchetat...” Cãlãtorie în timp. 3.10. Un Concert jubiliar Sofia
Femeile numite astfel au mereu o liniºte interioarã
fericitã”. 15.50. Aºteaptã-mã. cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., proiect reuºit. 3.50. Sã Rotaru. 22.50. Documentar
18.00., 19.00., 4.30. Îl 9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., gãtim împreunã. despre Sofia Rotaru. 23.50.
care le ajutã sa fie fericite.
priveºte pe fiecare. 20.00., 8.10. Dimineaþa cu “Inter”. VINERI, 11 AUGUST F.a. “Vânãtorii de inteli- Lucia: numãrul asociat acestui nume este 14 ºi
2.10., 5.15. Amãnunte. 9.20. Hai sã ne cãsãtorim. 5.45. Desene animate. genþã”. 2.10. F.a. “Anii este aducãtor de noroc. Numele inseamn㠄luminã”. 
20.40. T/s “Mere domneºti”. 11.20., 12.25., 20.40. T/s 6.20., 14.30. “Au anchetat...” tinereþii”. 3.25. F.a. “Fata de Maria: este un nume sfânt ºi reprezintã cifra
23.15. T/s “ªi totuºi “Mere domneºti”. 17.10. cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., pe far”. norocoasã 9. Femeile cu acest nume au mare noroc
iubesc...”. 2.50. Cãlãtorie în Probe materiale. 18.00., 9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., DUMINICÃ, 13 AUGUST mai ales în dragoste, iar numele lor chiar inseamnã
timp. 3.15. Un proiect reuºit. 19.00., 4.30. Îl priveºte pe 8.10. Dimineaþa cu “Inter”. 6.05. Desene animate. „iubitã”, dar ºi „stea de mare”. 
3.50. Sã gãtim împreunã. fiecare. 20.00., 2.05., 5.15. 9.20. Hai sã ne cãsãtorim. 6.35. F.a. “Pe cãrãri ºi pe Mariana: derivat din „Maria”, acest nume este
MARÞI, 8 AUGUST Amãnunte. 23.15. T/s “ªi 11.20., 12.25. T/s “Mere poteci”. 8.00. Un proiect asociat numãrului 15 ºi este unul care aduce multe
6.00. Desene animate. totuºi iubesc...”. 2.50. domneºti”. 17.10. Probe reuºit. 9.00. Sã gãtim bucurii. Pe lang㠄iubitã”, mai înseamnã ºi „doamnã”
6.20., 14.30. “Au anchetat...” Cãlãtorie în timp. 3.15. Un materiale. 18.00. Îl priveºte împreunã. 10.00., 11.00. ºi „stãpânã”, ceea ce înseamnã cã persoanele numite
cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., proiect reuºit. 3.50. Sã pe fiecare. 20.00., 2.20. Capul ºi Pajura. 12.00. astfel au tendinþa de a domina.
9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., gãtim împreunã. Amãnunte. 20.40. T/s “Rai Filmul artistic “Stelele mele Silvia: numãrul acestui nume este 15, ca ºi în
8.10. Dimineaþa cu “Inter”. JOI, 10 AUGUST de cãpºuni”. 0.40. F.a. “O cele frumoase”. 13.50. T/s cazul numelui „Amelia”. Este o alegere inspiratã pentru
9.20. Hai sã ne cãsãtorim. 6.00. Desene animate. mare discuþie”. 3.00. “Preafrumoasa Serafima”. o nou-nascutã ºi îi va aduce multe bucurii. 
11.20., 12.25., 20.40. T/s 6.20., 14.30. “Au anchetat...” Ucraina: o istorie uitatã. 20.00., 1.15. Amãnunte. Viorica: acest nume este asociat cu numãrul 21
“Mere domneºti”. 17.10. cu L. Kanevski. 7.00., 8.00., 3.45. Aºteaptã-mã. 20.30. Documentarul “In- ºi este norocos. În afarã de faptul cã este un nume
Probe materiale. 18.00., 9.00., 12.00. Noutãþi. 7.10., SÂMBÃTÃ, 12 AUGUST sula lui Fidel”. 21.30. T/s de floare, „Viorica” mai înseamnã ºi „bogãþie”. 
19.00., 4.30. Îl priveºte pe 8.10. Dimineaþa cu “Inter”. 5.30., 20.00., 1.40. Amã- “Secta”. V-aþi regãsit ºi Dvs. numele în lista de mai sus?
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
4 august 20 17 CONCORDIA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234 Ž
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TELESÃPTÃMÂNA
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
TV Cernãuþi Desene animate. 8.00. Co- muzica. 8.55., 15.25. Far- leta. 14.30. Confluenþe. 5.30. Rãsunã muzica. de miere. 20.45. Basmul
“Bucovina” ºul cu idei minunate. 8.15., macia verde. 9.00., 12.00., 15.00., 1.40., 4.10. Rãsunã 15.20. Farmacia verde. de searã. 21.00. Realitãþi.
LUNI, 7 AUGUST 15.00., 1.40., 5.00. Rãsunã 14.00., 23.30., 0.05. Docu- muzica. 15.15. Tainele ora- 15.30. “1001 de cãlãtorii”. 23.50. Cãlãtorii TV. 1.30.
6.00., 15.30. Lãcaºurile muzica. 8.55., 15.25. Far- mentare. 10.25. Memorie. ºului meu. 15.30. Coºul cu 16.20. Vreau sã fiu. 16.40. Meridiane TV. 0.40. Clubul
sfinte ale Bucovinei. 6.30., macia verde. 9.00., 12.00., 10.55., 16.00, 4.10. Viaþa, idei minunate. 15.45. Culi- Þara talentelor. 17.05. Ac- femeilor. 1.30. Cronica lup-
9.30., 13.20., 3.10. Teritoriul 23.00., 0.10. Documentare. aºa cum este ea. 11.10. nãrie de la Andrei. 16.20. cente. 17.45. Viaþa, aºa tei de la Hotin.
muzici. 7.00., 10.00., 13.00., 10.25. Adevãruri veºnice (în Face-control. 14.00. Podiu- Noutãþi (în limba românã). cum este ea. 18.00., 21.00. DUMINICÃ, 13 AUGUST
16.00., 22.00. Noutãþi. 7.25., limba românã). 10.50., mul vieþii ei. 15.20. “La 16.35. Þara talentelor. 17.00. Studioul A-3. 19.30. Opinie. 6.00. Lãcaºurile sfinte ale
12.30., 13.50. Desene ani- 16.20. Noutãþi (în limba mijloc”. 15.30., 4.30. Le- Micii bucovineni. 17.30., 20.00. Meridiane TV. 20.45. Bucovinei. 6.30., 13.00.,
mate. 8.00., 4.10. Podiumul românã). 11.05. Pe valurile gendele þinutului Zaporojia. 5.30. Opinie. 18.00., 21.00. Basmul de searã. 22.25. 3.00. Teritoriul muzicii. 7.05.,
vieþii ei. 8.55., 15.25. Far- muzicii. 11.30., 17.00., 2.10. 16.20. Urecheaþi cu coada Studioul A-3. 19.30. Me- Timpul þãrii. 23.00., 5.30. 15.00., 20.30., 0.10. 1.10.
macia verde. 9.00., 12.00., Paleta. 14.00. Istorii ade- scurtã. 16.35. Þara talen- morie. 20.00. Cum adicã? Guvernul în direct cu ce- Rãsunã muzica. 7.30.,
22.50., 00.10. Documen- vãrate. 14.30. Confluenþe. telor. 17.00. Micii buco- 20.45. Basmul de searã. tãþenii. 15.25. Desene animate.
tare. 10.25. Bunã dimi- 15.15. Oraºul meu. 15.30. vineni. 17.30. Off-line. 22.25. Timpul þãrii. 23.50. SÂMBÃTÃ, 12 AUGUST 8.00. Vreau sã fiu. 8.20.
neaþa, Bucovina! 11.25., Lecþii pentru pãrinþi. 16.35. 18.00., 21.00. Studioul A-3. Cãlãtorii TV. 2.10. Paleta. 6.00., 12.30., 16.30., 0.40. Farmacia verde. 8.30.,
5.30. Lumea verde. 14.00. Þara talentelor. 17.00. Di- 19.30. Paleta. 20.00. 2.40. Ritmul afacerilor. 3.40. Gânduri despre lucruri sa- 12.00., 18.40., 0.40. Paleta.
Mini-mix. 15.25. Intrare în vertisment pentru tineret. Opinie. 20.45. Basmul de Enciclopedia designului. cre. 6.30., 13.00., 0.10., 9.00., 22.00. Rezonanþa.
bisericã. 15.45., 23.45. 17.30., 5.30. Accente. searã. 22.25. Timpul þãrii. VINERI, 11 AUGUST 3.00. Teritoriul muzicii. 10.00. Bunã dimineaþa,
Muntele Annei. 16.20. Vreau 18.00., 21.00. Studioul A-3. 23.45. Cãlãtorii TV. 2.10. 6.05., 10.25. Lãcaºurile 7.05., 9.00. 15.00., 4.00. Bucovinã! 11.20. Face-
sã fiu. 16.40. Þara talen- 19.30. Emisiune de diver- Istorii scrise pe nisip. sfinte ale Bucovinei. 6.30., Rãsunã muzica. 7.30., control. 12.00. Formula
telor. 17.05., 20.20. Paleta. tisment. 20.45. Basmul de JOI, 10 AUGUST 9.30., 13.20., 1.40., 3.10. 15.25. Desene animate. succesului. 12.30. Lumea
17.45., 20.30. Sport-taime. searã. 21.00. Studioul de 6.05. Gânduri despre lu- Teritoriul muzicii. 7.00., 8.00. Culinãrie de la Andrei. verde. 13.30. Clubul
18.00., 21.00. Studioul de searã. 22.25. Timpul schim- cruri sacre. 6.30., 9.30., 10.00., 13.00., 16.00. Nou- 8.20. Farmacia verde. 8.30. femeilor. 14.05., 17.45.
searã (în limba românã). bãrilor. 232.50 Cãlãtorii TV. 13.20., 3.10. Teritoriul mu- tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. La noi în Bucovina (în limba Podiumul vieþii ei. 16.00.
19.30. Accente. 20.00. Me- MIERCURI, 9 AUGUST zicii. 7.00. Noutãþi. 7.25., Desene animate. 8.00. Di- românã). 9.30. Opinie. Mini-mix. 17.00. Accente.
morie. 20.45. Basmul de 6.00., 16.20. Lãcaºurile 12.30., 13.50. Desene ani- vertisment pentru tineret. 10.00., 20.00. Paleta. 10.30. 17.30., 21.35. Viaþa, aºa
searã. 22.25. Timpul þãrii. sfinte ale Bucovinei. 6.15. mate. 8.00. Podiumul vieþii 8.30. Adevãruri veºnice (în Þara talentelor. 11.00. Mini- cum este ea. 19.30.
2.10. Stagiuni teatrale. Meridiane TV. 6.30., 9.30., ei. 8.55. Farmacia verde. limba românã). 9.00., 12.00., mix. 12.00. Accente. 12.30. Realitãþi. 20.45. Basmul de
MARÞI, 8 AUGUST 13.20., 3.10. Teritoriul mu- 9.00., 12.00., 14.00., 23.00., 23.30., 00.10. Documen- Lumea verde. 13.30., 3.30. searã. 21.00., 23.00., 2.00.,
6.00. Gânduri despre lu- zicii. 7.00., 10.00., 13.00., 0.10., 5.00. Documentare. tare. 11.00. Off-line. 11.30. Apãrãtorul þãrii. 14.05. Po- 5.00. Documentare. 23.40.
cruri sacre. 6.30., 9.30., 16.00., 22.00. Noutãþi. 7.25., 10.25. La noi în Bucovina Pe valurile muzicii. (în limba diumul vieþii ei. 16.00. Faice- Cãlãtorii TV. 0.40. Cronica
13.20., 3.10. Teritoriul mu- 12.30., 20.30., 13.50. De- (în limba românã). 10.50. românã). 14.00.. 20.00. control. 16.30. Cum adicã? luptei de la Hotin. 1.30.
zicii. 7.00., 10.00., 13.00., sene animate. 8.00. Vreau Noutãþi (în limba românã). Istorii adevãrate. 14.30., 17.30., 22.00. Rezonanþa. Ritmul afacerilor. 3.30.
16.00., 19.00., 22.00. Nou- sã fiu. 8.20., 15.00., 20.30., 11.05. Sport-drive. 11.30. 3.40. Gânduri despre lu- 18.30., 21.00. Realitãþi. Energomania. 4.30. “Des-
tãþi. 7.25., 12.30., 13.50. 1.40., 2.30., 05.00. Rãsunã Þara talentelor. 14.00. Pa- cruri sacre. 15.00., 2.15., 19.30. Accente. 19.55. Luna tine feminine”.

TVR-1 13.00., 16.00., 18.30. Per- 14.55., 23.55. Vorbeºte 22.00., 24.00., 1.00. Ro- Profesioniºtii. 1.00. Politicã comisarului Antonescu.
LUNI, 7 AUGUST fect imperfect. 12.00., 1.30. corect! 15.00., 16.05. Con- mânia 9. 22.30., 1.30., ºi delicateþuri. 0.30. Dincolo de hartã.
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. Izolaþi în România. 13.00. vieþuiri. 16.00. ªtiri. 17.30., 5.50. Drum bun! 23.00. Ora SÂMBÃTÃ, 12 AUGUST DUMINICÃ, 13 AUGUST
9.45., 11.45., 12.30. Tele- Aici, acum. 14.00., 17.00., 5.30. Secrete de rãzboi. de ºtiri. 7.00. Vreau sã fiu sãnãtos. 7.00. Teleenciclopedia. 8.10.,
shopping. 10.00., 11.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. VINERI, 11 AUGUST 8.00. Vestigii ºi patrimoniu. 4.10. Universul credinþei.
13.00., 16.00., 18.30. Per- 14.55., 23.55., 1.50. Vor- Pulsul zilei. 20.00. La pas 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. 8.30. Descãlecaþi în Car- 9.30., 3.45. Pro Patria.
fect imperfect. 12.00. Des- beºte corect! 15.00., 16.05. prin Sinaia. 21.00., 24.00., 9.45., 11.45., 12.30. Tele- paþi. 9.00. Oameni ca noi. 10.00. În grãdina Danei.
cãlecaþi în Carpaþi. 13.00. Maghiara de pe unu. 16.00. 1.00. România 9. 22.30., shopping. 10.00., 11.00., 9.30., 3.55. M.A.I. aproape 10.35., 12.00. Viaþa satului.
Aici, acum. 14.00., 17.00., ªtiri. 17.30., 5.30. Secrete 5.50. Banii tãi. 23.00. Ora 13.00., 16.00., 18.30. Per- de tine. 10.00. Zona@. 11.50. Minutul de agri-
20.00., 2.00. Telejurnal. de rãzboi. 18.30., 19.35., de ºtiri. 1.30. Zona@. fect imperfect. 12.00. Drum 10.30. Dincolo de hartã. culturã. 13.00., 5.30. Tezaur
14.55., 23.55. Vorbeºte 2.50., 3.45. Pulsul zilei. JOI, 10 AUGUST bun! 12.45. Discover Ro- 11.00. Cooltura. 12.10. Mu- folcloric. 14.00., 20.00.,
corect! 15.00., 16.05. Ma- 20.00. La pas prin Sinaia. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. mânia. 13.00. Aici, acum. zici ºi tradiþii în Ciºmigiu. 2.00. Telejurnal. 14.30.,
ghiara de pe unu. 16.00. 21.00., 22.00., 24.00., 0.45. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- 14.00., 17.00., 20.00., 2.35. 14.00., 20.00., 2.10. Tele- 1.30. Ultima ediþie. 15.00.,
ªtiri. 17.30., 5.30. O lume în România 9. 22.30. An- shopping. 10.00., 11.00., Telejurnal. 14.55., 2.50., jurnal. 14.30., 3.30., 6.60. 23.00. Politicã ºi delica-
devenire. 18.30., 19.35., chetele comisarului Anto- 13.00., 16.00., 18.30. Per- Adevãruri despre trecut. teþuri. 16.00., 24.00. Arheo-
fect imperfect. 12.00. Banii 23.55. Vorbeºte corect!
2.50., 3.45. Pulsul zilei. nescu. 23.00. Ora de ºtiri. 15.00. Ora regelui. 16.00. logia crimei. 17.00. 7 zile la
20.00. La pas prin Sinaia. 1.30. Izolaþi în România. tãi. 13.00. Aici, acum. 14.00., 15.00. Fãrã etichetã. 16.00. Seul. 18.00. Lozul cel mare.
ªtiri. 16.05. Euro polis. Memorialul Durerii. 17.00.,
21.00., 21.45., 24.00., 0.45. MIERCURI, 9 AUGUST 17.00., 20.00., 2.00. Tele- 1.30. Creativ. 17.30., 3.50. 18.40. Înainte ºi dupã.
România 9. 22.30., 5.50. 7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. jurnal. 14.55., 23.55., 2.50. 17.30., 4.10. Cooltura. La un pas de România. 19.00., 24.00. Poveste dupã
Izolaþi în România. 23.00. 9.45., 11.45., 12.30. Tele- Vorbeºte corect! 15.00., 18.30., 2.50., 3.45. Pulsul 18.00., 1.35. Exclusiv în poveste. 21.10. Festivalul
Ora de ºtiri. 1.30. La un pas shopping. 10.00., 11.00., 16.05. Akzente. 16.00. ªtiri. zilei. 20.00. La pas prin România. 18.50. Teleen- Inimilor. 23.00. Garantat
de România. 13.00., 16.00., 18.30. Per- 17.30. Lozul cel mare. Sinaia. 21.00., 5.50. Docu- ciclopedia. 19.45. Vorbeºte 100%. 24.00. Arheologia
MARÞI, 8 AUGUST fect imperfect. 12.00., 4.10. 18.30., 19.35., 2.50., 3.45. mentare. 22.00. Descã- corect. 21.00., 0.35. Dosar crimei. 1.00. Adevãruri des-
7.00., 8.00., 9.00. 1 Matinal. Eu, consumatorul. 13.00. Pulsul zilei. 18.00. M.A.I. lecaþi în Carpaþi. 22.30., România. 22.00. Pro- pre trecut. 4.15. Universul
9.45., 11.45., 12.30. Tele- Aici, acum. 14.00., 17.00., aproape de tine. 20.00. La 5.55. Eu, consumatorul. fesioniºtii. 23.00. Recurs la credinþei. 5.35. Poveste
shopping. 10.00., 11.00., 20.00., 2.00. Telejurnal. pas prin Sinaia. 21.00., 23.00. Ora de ºtiri. 24.00. moralã. 24.00. Anchetele dupã poveste.

TVR-2 mentare. 8.00., 1.40. Între 17.40. T/s “Destinul prin- Poate nu ºtiai. 13.00., 15.30., 5.20. 5 minute de viaþã. 22.10., 1.50. F.a “Cul-
LUNI, 7 AUGUST cer ºi mare. 8.30. România þesei Ok-Nyeo”. 10.10., 19.00., 3.30. Telejurnal. istorie. 15.50., 1.45. Ieri. Azi. mea furiei”. 0.10. F.a
7.00., 11.50., 22.10. Docu- Turisticã. 9.00., 17.40. T/s 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. 13.40. Cultura minoritãþilor. Mâine. 18.50. E vremea ta! “Întâlnire cu moartea”. 4.35.
mentare. 8.00., 0.40. Între “Destinul prinþesei Ok- 11.30. Teleshopping. 12.50., 14.10., 2.10. Femei de 10, 19.50. Sinaia, la pas de 60 Naturã ºi sãnãtate.
cer ºi mare. 8.30., Nyeo”. 10.10., 10.50. T/s 15.40., 22.50., 3.20. Poate bãrbaþi de 10. 15.30., 5.20. de secunde. 20.10. F.a. DUMINICÃ, 13 AUGUST
1.10.4.30. Gala umorului “Aripi de mãtase”. 11.30. nu ºtiai. 13.00., 19.00., 3.30. 5 minute de istorie. 15.50., “Întâlnire cu moartea”. 22.00. 7.00., 11.40. 5 minute de
România turisticã. 9.00., Teleshopping. 12.50., Telejurnal. 13.40. Cultura 23.50. T/s “Mutant X”. 16.40. Gala umorului. 23.10. T/s istorie. 7.10., 18.00. T/s
17.40. T/s “Destinul prin- 15.40., 3.20. Poate nu ºtiai. minoritãþilor. 14.10., 2.10. De-ale lu-Miticã. 18.50. E “CSI: Crime ºi investigaþii”. “Legea lui Doyle”. 8.00.
þesei Ok-Nyeo”. 10.10., 13.00., 19.00., 3.30. Tele- Femei de 10, bãrbaþi de 10. vremea ta! 19.50. Sinaia, la 0.10. F.a. “Factorul de pro- Desene animate. 9.00.,
10.50. T/s “Aripi de mãtase”. jurnal. 13.40. Cultura mino- 15.30., 22.45., 1.50., 5.20. pas de 60 de secunde. babilitate”. 5.00. Ferma. 10.00. Pescar
11.30. Teleshopping. 11.50. ritãþilor. 14.10., 2.10. Femei 5 minute de istorie. 15.50., 20.00., 21.15., 22.20. Teat- SÂMBÃTÃ, 12 AUGUST hoinar. 10.30., 13.30., 4.30.
Documentar. 12.50., 15.40., de 10, bãrbaþi de 10. 15.30., 23.50. T/s “Mutant X”. 16.40. rul Naþional de Televiziune 7.00. 5 minute de istorie. Naturã ºi aventurã. 11.00.
22.50., 3.20. Poate nu ºtiai. 5.20. 5 minute de istorie. Destine ca-n filme. 18.50. la 60 de ani. 23.00. T/s “CSI: 7.10., 18.00. T/s “Legea lui T/s “Fram”. 11.50. Vânã-
13.00., 19.00., 3.30. Tele- 15.50., 23.50. T/s “Mutant E vremea ta! 19.50. Sinaia, Crime ºi investigaþii”. 1.40. Doyle”. 8.00. Desene ani- torul de eclipse. 12.00. Azi
jurnal. 13.40. Cultura mino- X”. 16.40. Portret In Memo- la pas în 60 de secunde. Cap Compas. mate. 9.00., 5.00. T/s despre mâine. 12.30. Pof-
ritãþilor. 14.10., 2.10. Femei riam Janos Taub. 17.10., 20.10. Telecinemateca. VINERI, 11 AUGUST “Lassie”. 10.00., 3.30. Mic ticioºi, la cratiþã. 13.00.
de 10, bãrbaþi de 10. 15.30., 5.25. Cap Compas. 18.50. 23.00. T/s “CSI: Crime ºi 7.00., 11.50., 22.10. Docu- dejun cu un campion. Naturã ºi sãnãtate. 13.40.,
22.40., 5.20. 5 minute de E vremea ta! 19.50. Sinaia, investigaþii”. 1.40. Pescar mentare. 8.00., 4.30. Între 10.50. 5 minute de istorie. 20.10. F.a. “Sãlbaticul”.
istorie. 15.50., 23.50. T/s la pas în 60 de secunde. hoinar. cer ºi mare. 8.30. 4.55. 11.00. T/s “Fram”. 11.50. 15.30., 0.40. Duelul pia-
“Mutant X”. 16.40., 22.10., 20.00. T/s “Poveste imo- JOI, 10 AUGUST România Turisticã. 9.00., Vânãtorul de eclipse. 12.00., nelor. 17.00., 5.00. D-ale lu-
4.30. Gala umorului. 18.50. ralã”. 21.00., 4.30. Destine 7.00., 11.50., 22.10. Docu- 17.40. T/s “Destinul prin- 17.00., 6.00. Euromaxx. Miticã. 18.50. E vremea ta!
E vremea ta! 19.50. Sinaia, ca-n filme. 22.00. D-ale lu- mentare. 8.00., 0.40. Între þesei Ok-Nyeo”. 10.10., 12.30. Pofticioºi, la cratiþã! 19.00. Telejurnal. 19.50.
la pas în 60 de secunde. Miticã. 23.00. T/s “CSI: cer ºi mare. 8.30. 1.10. 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. 13.10., 2.15. F.a. “Prin- Sinaia, la pas în 60 de
20.00. T/s “Poveste imo- Crime ºi investigaþii”. România Turisticã. 9.00., 11.30. Teleshopping. 12.50., cipesa de Cleves”. 15.00., secunde. 20.10. F.a. “Ador
ralã”. 21.10. Teatrul Naþio- MIERCURI, 9 AUGUST 17.40. T/s “Destinul prin- 15.40., 23.50. Poate nu 1.10. Gala umorului. 16.00. încurcãturile!” 22.20. Filmul
nal de Televiziune. 23.00. T/s 7.00., 11.50., 22.10. Docu- þesei Ok-Nyeo”. 10.10., ºtiai. 13.00., 19.00., 3.40. Gustul Moldovei. 17.30., de artã. 2.00. Teatrul
“CSI: Crime ºi investigaþii”. mentare. 8.00., 0.40. Între 10.50. T/s “Aripi de mãtase”. Telejurnal. 13.40. Cultura 18.50. E vremea ta! 19. 50. Naþional de Televiziune la
MARÞI, 8 AUGUST cer ºi mare. 8.30., 1.10. 11.30. Teleshopping. minoritãþilor. 14.10., 2.10. Sinaia, la pas de 60 de 60 de ani”. 4.30. Naturã ºi
7.00., 11.50., 22.10. Docu- România Turisticã. 9.00., 12.50., 15.40., 22.50., 3.20. Femei de 10, bãrbaþi de 10. secunde. 20.10. O datã-n aventurã.

CONCORDIA – ziar al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina Colegiul de redacþie aduce la
FONDATORI: Ministerul Culturii al Ucrainei; Întreprinderea colectiv㠓Redacþia ziarului minoritãþii naþionale cunoºtinþa tuturor cã rãspun-
româneºti din Ucraina Concordia”. derea pentru veridicitatea fap-
ÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: ̳í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè; Êîëåêòèâíå ï³äïðèºìñòâî “Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ðóìóíñüêî¿ telor ºi datelor publicate în ziar
íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè Óêðà¿íè Êîíêîðä³ÿ”. o poartã autorul materialului.
Redactor-ºef: Doina STARIC Punctul nostru de vedere nu
concordia.ziar@gmail.com întotdeauna poate sã coincidã
Adresa redacþiei: str. O. Kobyleanska, 13 (et. 2), Cernãuþi–58000, Ucraina. Tel./fax: (0038-0372) 52-50-34. cu punctul de vedere al semna-
Cont bancar: Êîä 21434406 ×Ô "Ïðèâàòáàíê", ð/ð 26002051607984, ì. ×åðí³âö³, ÌÔÎ 356282. tarului, deoarece vom respecta
Apare sãptãmânal. INDICE 33914. Certificatul înregistrãrii de stat: Seria KB, nr. 19246-9046 ÏÐ. Tiraj: 1.000. principiul democratic al plura-
Imprimare: IP Kliuciuk S.M. CUI 2272500317 Cernãuþi, str. Zavodska, 37. lismului de opinii.