You are on page 1of 6

‫مدار شریعث (یادنامه ی حضرت آیة اهلل العظمی شریعث مداری قدس اهلل نفسه الزکیة)‬ ‫‪1‬‬

‫به اهتمام شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی‬

‫بخش ‪—1‬فصل ‪6‬‬


‫مدار شریعث (یادنامه ی حضرت آیة اهلل العظمی شریعث مداری قدس اهلل نفسه الزکیة)‬ ‫‪2‬‬
‫به اهتمام شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی‬

‫فصل ‪6‬‬
‫بازخْاًی پرًّذٍی برخْرد با آیتاهلل‬
‫شریعتوذاری‬

‫گفت ّ گْی سراج الذیي هیرداهادی (‪ )+‬با‬

‫هٌِذش حسي شریعتوذاری‪ ،‬فرزًذ آیتاهلل شریعتوذاری‬

‫هٌجغ ‪ :‬زادیْ شهبًَ » خبزج اش ظیبظت » ػْاهل ًقط حقْق ثؽس » ثبشخْاًی پسًّدٍی ثسخْزد ثب آیتت اهلل ؼتسیتؼتاتوتدازی »‬

‫تبزیخ اًاؽبز هطلت‪ ۸۲ :‬هسداد ‪۸۸۲۲‬‬


‫‪3‬‬ ‫مدار شریعث (یادنامه ی حضرت آیة اهلل العظمی شریعث مداری قدس اهلل نفسه الزکیة)‬
‫به اهتمام شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی‬

‫گفتّگْ ثب هٌِدض حعي ؼسیؼاودازی‪ ،‬فسشًد آیتاهلل ؼسیؼاودازی‬

‫بی شک هراجع تقلیذ ّ رّحاًیْى بلٌذپایَ ی هستقل از ًظام جوِْری اسالهی‪ ،‬در طْل ایي سی ساال‪،‬‬
‫یکی از هِنتریي قرباًیاى ًقض حقْق بشر حاکواى ًظام اسالهی بْدٍاًذ‪.‬‬

‫در ایي برًاهَ از سلسلَ برًاهَ ُای رادیْ زهاًَ‪ ،‬پیراهْى بررسی سی سال حقْق بشار در ایاراى‪ ،‬باَ‬
‫بازخْاًی پرًّذٍی تاریخی برخْرد با آیت اهلل سیذ کاظن شریعتوذاری‪ ،‬یکی از هاراجاع تاقالایاذ هاخاالا‬
‫آیتاهلل خویٌی هیپردازین‪.‬‬

‫هٌِذش حسي شریعتوذاری‪ ،‬فرزًذ آیت اهلل شریعتوذاری‪ ،‬ایي بخش از تاریخ اًقالب اسالهی را ایاي گاًْاَ رّایات‬

‫هیکٌذ‪:‬‬

‫حسي شریعتوذاری‪ :‬دز فتسّزدیتي ظتب ‪ ،۸۸۳۱‬زّشًتبهتَُتب اش وتْ‬


‫وعوت اطالػبت ًیسُّبی هعلح ؼسّع کسدًد ثتَ ًتقتل ایتي کتَ آوتبی‬
‫وطتشادٍ دزصدد کْدتبیی ثْدٍ ّ ایي کْدتب کؽف ؼدٍ اظت‪.‬‬
‫چٌد زّش ثؼد اػالم کسدًد کَ آیت اهلل ؼسیؼاتوتدازی اش ایتي کتْدتتب اطتالع‬
‫داؼاَ ّ ؼسّع ثَ ًؽس اًْاع ّ اوعبم تِوتُب ّ تُْیيُب کسدًد‪.‬‬

‫هدت کْتبُی ثؼد اش آى‪ً ،‬یسُّبیی کَ ثؼد ثَ ثعیح هلقت ؼدًد (آى زّش‬
‫ٌُْش ایي اظن زا ًداؼاٌد ّ گسٍُّبی فؽبز ثْدًد)‪ ،‬دز اطساف هٌتص پتدزم‬
‫ؼسّع کسدًد ثَ ؼؼبزُبی هسدٍ ثبد ّ شًدٍ ثبد‪ ،‬دادى‪.‬‬
‫ثؼد زفاٌد‪ ،‬دازالاجلیغ اظالهی زا تصسف کسدًد‪ .‬دازالاجلیغ اظالهتی‪ ،‬هتسکتص‬
‫آهْشؼیای ثْد کَ پدزم ثَ ظجک هدزى تبظیط کسدٍ ثْد‪.‬‬
‫پط اش آى ظپبٍ هٌص پدزم دز ون زا هحبصسٍ کسد‪ .‬ایؽبى دز هحبصسٍ ثْد ّ‬
‫دز ایبم هحبصسٍ‪ ،‬آوبی زی ؼِسی ثب ػدٍای زفاٌد ّ اش ایؽتبى ثتبشختْیتی‬
‫کسدًد‪ .‬ثؼد ًْاز ثبشخْیی پدزم زا هًْابژ کسدًد ّ یک ثبشخْیی ؼػ ظبػاتَ‬
‫زا ثَ یک اػاساف تلْیصیًْی چٌد دویقَای تجدیل ّ آى زا اش تلْیصیتْى پت تػ‬
‫مدار شریعث (یادنامه ی حضرت آیة اهلل العظمی شریعث مداری قدس اهلل نفسه الزکیة)‬ ‫‪4‬‬
‫به اهتمام شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی‬

‫کسدًد‪.‬‬
‫الجاَ آوبی وطت شادٍ زا هحبکوَ ّ اػدام کسدٍ ثْدًد‪ .‬پدز هي زا ثدّى ُتیت‬
‫خسهی دّ ظب دز هٌص ًگبٍ داؼاٌد‪.‬‬
‫دز ػسض ایي هدت پدزم ثیوبز ؼد‪ .‬ایؽبى زا اش هؼبلدَ هتحتسّم کتسدًتد ّ‬
‫ًگراؼاٌد پصؼکبًی زا کَ هیخْاظاین‪ ،‬ثَ ایؽبى دظتاتسظتی داؼتاتَ‬
‫ثبؼٌد‪ .‬ایؽبى دز اثس طْ هدت هسض‪ ،‬ثَ ظسطبى پسّظتاتبت دچتبز ؼتد‪.‬‬
‫ّوای کبز اش کبز گرؼاَ ثْد‪ ،‬اخبشٍ دادًد دز ثیوبزظابى هِس ثعاسی ؼتْد‬
‫کَ هابظفبًَ هؼبلدبت ثَ ػلت پیػ زفاگی ظسطبى هتْثتس ّاوتغ ًؽتد ّ‬
‫ایؽبى فْت کسدًد‪.‬‬
‫ثؼد اش ّفبت ُن ّصیت ایؽبى زا اًدبم ًدادًد ّ دز هساظن تؽتیتغ‪ ،‬هتحتل‬
‫دفي ّ… اش اًدبم ّصیت اّ خْددازی کسدًد‪.‬‬
‫اهسّش دیگس اظٌبد ثیسّى آهدٍ ّ هؼلْم اظت کَ ایي تْطئتَای ثتیتؽتاتس اش‬
‫طسف آوبی احود خویٌی ّ ثب اطالع ؼ ص آیتاهلل خویٌی ًجْدٍ اظت‪.‬‬
‫ایي زا آیت اهلل هٌاظسی دز خبطساتؼبى ًْؼاَ اًد‪ ،‬آوبی کیتبًتْزی ُتن دز‬
‫اػاسافبت خْدؼبى ًْؼاَاًد کَ ظسٌُگ ػطبزدی ّ ظسٌُگ کجتیتسیتبى اش‬
‫طسف حصة تْدٍ دز تؽکیالت آوبی وطتشادٍ ًفْذ کسدٍ ثْدًد ّ گتصازغ ُتب‬
‫زا ثَ صْزتی کَ حصة تْدٍ هیخْاظت‪ ،‬دادٍ ثْدًد‪.‬‬
‫ُن چٌیي خبطسات یک خبظْض ؼْزّی‪ ،‬ثَ ػٌْاى «اظٌبد هیاْختیتن» کتَ‬
‫ثلؽْیعت کب‪ .‬گ‪ .‬ة ثْد هٌاؽس ؼدٍ ّ دز ایي اظٌبد ُن ًْؼاتَاًتد کتَ‪:‬‬
‫هب چِسٍُبی لیجسا ایساى‪ ،‬اش خولَ آیتاهلل ؼسیؼاودازی‪ ،‬زا هیخْاظاتیتن‬
‫حرف کٌین ّ اش آوبی یبظسػسفبت کَ خبظْض هب ثْد خْاظاین تتلتگتسافتی‬
‫ثَ آوبی خویٌی ثصًد‪ ،‬هجٌی ثس ایي کَ آوتبی وتطتتشادٍ هؽتوتْ کتْدتتب‬
‫اظت ّ آوبی ؼسیؼاودازی ُن دز ایي کْدتب دظت اًدزکبز اظت ّ ثتَ ایتي‬
‫ّظیلَ ‪ ،‬آوبی خویٌی زا ّاداز ثَ حرف ایؽبى کسدین‪ .‬الجاَ‪ ،‬فکس هتیکتٌتن‪،‬‬
‫آوبی خویٌی خْدؼبى ُن وجال داّطلت ایي کبز ثْدًد‪.‬‬
‫چَ اسٌاد ّ هذارکی را ُواى هْقع عْاهل آقاای ری شاِاری ّ‬
‫دیگراى‪ ،‬هبٌی بر دخالت هرحْم آیات اهلل شاریاعاتاواذاری در آى‬
‫جریاى ارائَ دادًذ؟‬
‫پدزم ؼ صی ثَ اظن آوبی هِدّی‪ ،‬پیػًوبش یکی اش هعبخد ًتبشی آثتبد‬
‫تِساى زا‪ ،‬ثَ ػلت ایي کَ اُل هحل اش خٌجَ ی اختالوتی ایؽتبى زظتبیتت‬
‫ًداؼاٌد‪ ،‬اش ًوبش خوبػت خلغ کسدٍ ثتْد‪ .‬ایؽتبى زا ثتَ ّظتیلتَ ی آوتبی‬
‫‪5‬‬ ‫مدار شریعث (یادنامه ی حضرت آیة اهلل العظمی شریعث مداری قدس اهلل نفسه الزکیة)‬
‫به اهتمام شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی‬

‫حدبشی (ثؼداً آوبی حدبشی زا ُن اػدام کسدًد) فسظابدًد پیػ پدزم کَ اش‬
‫اّ دلدْیی ؼْد‪.‬‬
‫آوبی هِدّی دز ایي دیداز ثَ پدزم گفاَ ثْد کَ ثب آوبی وطتشادٍ دز توتبض‬
‫اظت ّ ایؽبى دزصدد اًدبم کبزُبیی اظت‪ .‬پدز هتي‪ ،‬آوتبی هتِتدّی زا‬
‫ًِی کسدٍ ثْد ّ گفاَ ثْد ایي کبزُب فبیدٍای ًدازد ّ ثَ خبیی ًویزظد‪.‬‬
‫آیتاهلل ظید کبظن ؼسیؼاودازی‬
‫ثؼداً‪ ،‬آوبی زی ؼِسی ّ آوبی خویٌی هی گفاٌد ؼوب کَ اطالع داؼاتیتد‪،‬‬
‫چسا ایي وعیَ زا اطالع ًدادید‪ .‬هسحْم پدزم ُن گفاتَ ثتْد‪ :‬ثتب تتْختَ ثتَ‬
‫زّیَ ای کَ ؼوب دازید‪ً ،‬وی تْاًعان ثیگٌبُبى زا اطالع ثدُن ّ ثبًیبً فکتس‬
‫ًویکسدم ایيگًَْ چیصُبی هعحک ثَ ًایدَای ثسظد‪ .‬ثٌبثسایي ثتس ختْدم‬
‫ّظیفَای ًویدیدم‪.‬‬
‫خبهؼَ ی هدزظیي ون ثب اهعبُتبی فتساّاى‪ ،‬اػتالهتیتَ ای دائتس ثتس ختلتغ‬
‫هسخؼیت ایؽبى اًاؽبز داد‪ .‬ثؼداً هدزظیي یکی یکی ثَ هب هساخؼَ کتسدًتد‬
‫ّ گفاٌد هب تحت فؽبز آوبی احود خویٌی ثْدین ّ هتدتجتْز ؼتدیتن آى زا‬
‫اهعب کٌین‪.‬‬
‫ُی ظٌدی دز دظت ًجْد ّ اهسّش اظبض ایي پسًّدٍ‪ ،‬اصال هؼلْم ًیتعتت‬
‫چَ ؼدٍ ّ کدبظت‪.‬‬
‫آى طْز کَ آوبی هٌاظسی هی گْیٌد‪ ،‬اصْال چیصی ثتَ اظتن کتْدتتب ًتجتْدٍ‬
‫اظت‪ .‬آوبی هٌاظسی دز خبطساتؽبى ًْؼاَاًد کَ‪« :‬آوبی احود ختوتیتٌتی‬
‫خْدغ داد هقدازی اظلحَ ًصدیک خوبزاى چب کسدًد ّ ثؼد ُن خْدؼتبى‬
‫آىُب زا کؽف کسدًد‪ .‬آوبی وطتشادٍ زا دظاگیس کسدًد ّ ثَ ایؽتبى ّػتدٍ‬
‫دادًد کَ ؼوب ثگْیید کَ هیخْاظاَ اید کْدتب کٌید‪ ،‬هْزد ثت تؽتػ وتساز‬
‫خْاُید گسفت‪ّ .‬لی ثؼد ُن ت لف کسدًد ّ ایؽبى زا اػدام کسدًد‪».‬‬
‫آیا از اطرافیاى‪ً ،‬سدیکاى ّ ُْاداراى فکری آیت اهلل شریعاتاواذاری‬
‫در آى هقطع‪ ،‬کسی بَ زًذاى افاتااد ّ هاْرد آزار ّ اریات قارار‬
‫گرفت؟‬
‫ثلَ‪ ،‬ثسادزاى خْزاة چی ّ ػدٍ ی شیبد دیگسی زا دظاگیس کسدًد‪ .‬اش زّحبًیتْى‬
‫ّ طالة ون‪ ،‬افسادی هثل آوبی خْیجبزی ّ دیگساى زا گسفاٌد‪.‬‬
‫حاب هسحْم آیت اهلل صدز زا چْى دز هساظن تسحین هتسحتْم پتدزم ؼتسکتت‬
‫کسدٍ ثْد‪ ،‬ثبشداؼت کسدًد‪ .‬هسحْم آیت اهلل صدز ثسادز اهبم هْظتی صتدز ّ‬
‫مدار شریعث (یادنامه ی حضرت آیة اهلل العظمی شریعث مداری قدس اهلل نفسه الزکیة)‬ ‫‪6‬‬
‫به اهتمام شیخ محمد صادق هنرور شجاعی خویی‬

‫خْد اش آیبت ثعیبز ثسخعاَ ّ فسشًد آیت اهلل صدز‪ ،‬هسخغ تقلتیتد ؼتیتؼتیتبى‬
‫خِبى ّ اش هداِدیي هجسش ثْد‪.‬‬
‫ثب ایي ّخْد ثَ ودزی آوبی خویٌی ؼ صب‪ ،‬زّی ایي پسًّدٍ حعتبض ثتْد‬
‫کَ ایؽبى زا ثَ ػلت ایي کَ دز خان پدزهي ؼسکت کسدٍ ثتْد‪ ،‬ثتبشداؼتت‬
‫کسدًد‬