ROMÂNIA Anexa Nr.

3
JUDEŢUL TIMIŞ La H.C.L. nr.57/27.07.2017
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 68 mp din totalul de 120.038 mp
teren situat în intravilanul Comunei Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam şi
evidenţiat în

C.F. nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral
4141/2099/1/8/201/20/1/77, în suprafaţă totală de 120.038 mp

- 2017 -

1
Dispoziţii generale
Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează
condiţiile minime în care se desfăşoară licitaţia publică pentru concesionarea suprafeței de 68 mp
din totalul de 120.038 mp din terenul situat în intravilanul Comunei Periam, înscris în C.F. nr.403914
a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr.cad.4141/2099/1/8/201/20/1/77, în scopul
amenajării și funcționării unei gherete.
Caietul de sarcini este aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Periam.
Concesionarea suprafeței de 68 mp din totalul de 120.038 mp teren înscris în C.F. nr.403914
a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr.cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77 - proprietatea
Comunei Periam, se aprobă pe baza studiului de oportunitate al concesiunii, care reprezintă Anexa
nr.2 a proiectului de hotărâre/a hotărârii.

1. SCOPUL CONCESIONĂRII
1.1. Concesionarea suprafeței de 68 mp din totalul de 120.038 mp din terenul situat în
intravilanul Comunei Periam, înscris în C.F. nr.403914 a Comunei Periam, având nr.cadastral
4141/2099/1/8/2/01/20/1/77, teren aflat în proprietatea Comunei Periam și în administrarea
Consiliului Local Periam, se va realiza prin licitaţie publică, organizată potrivit legii, iar motivele de
ordin legislativ, economic financiar şi social sunt următoarele:
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată (r1),
cu modificările şi completările ulterioare;
- administrarea eficientă a proprietăților Comunei Periam, pentru atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local.

2.OBIECTUL CONCESIONĂRII
2.1. Comuna Periam are calitatea de concedent.
2.2. Obiectul concesionării îl formează terenul în suprafață de 68 mp din totalul de 120.038
mp, situat în intravilanul Comunei Periam, înscris în C.F.nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF
vechi: 994), având nr.cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77.
2.3. Terenul descris anterior se află în proprietatea Comunei Periam și în administrarea
Consiliului Local al Comunei Periam, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unor cereri
formulate în temeiul legilor reparatorii sau al unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.
2.4. Preţul de concesionare se licitează avându-se în vedere tariful stabilit prin art.1 pct.3
poz.3 din H.C.L. Periam nr.45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes
local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017. În acest sens, licitaţia va porni de la suma
de 2720 lei/mp/întreaga suprafață concesionată (40 lei/mp/an, potrivit prevederilor art.1 pct.3
poz.3 din H.C.L. Periam nr. 45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de
interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017), iar pasul va fi de 10 lei.
2.5. Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Comunei Periam, str.Mureșului, nr.1 Bis, Jud.
Timiș și va respecta prevederile art.123 alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, precum şi hotărârile
Consiliului Local Periam. Termenul limită de depunere a cererilor însoțite de documentele aferente,
componența comisiei de licitație, respectiv a comisiei de contestații, precum și data și ora
desfășurării licitației se vor stabili prin dispoziție a primarului Comunei Periam. Informaţii
suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0256-375001/ 0256-375002.

3. DURATA CONCESIONĂRIII
3.1. Durata concesiunii este de 5 ani începând cu data semnării contractului de concesiune,
cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adițional aprobat de către consiliul local.
2
4. REGIMUL BUNURILOR
4.1. Terenul în suprafaţă de 68 mp din suprafața totală de 120.038 mp înscris în
C.F.nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi:994), având nr.cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77
care constituie proprietatea concedentului, va fi administrat şi exploatat de concesionar în
conformitate cu prevederile contractului de concesiune, precum și cu legislația în vigoare, acesta
rămânând proprietatea concedentului şi urmând a fi restituit de concesionar la expirarea/încetarea
contractului de concesiune.
4.2. La expirarea termenului de concesionare, concesionarul este obligat să restituie în
deplină proprietate - liber de orice sarcini - bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate.
Concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur - bunurile care revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini
concedentului, la expirarea contractului de concesionare; sunt bunuri de retur bunurile care au făcut
obiectul concesiunii; bun de retur este terenul în suprafaţă de 68 mp din suprafața totală de
120.038 mp înscris în C.F.nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr.cadastral
4141/2099/1/8/201/20/1/77, care constituie proprietatea concedentului şi care urmează a fi
administrat şi exploatat de concesionar în conformitate cu prevederile contractului de concesionare;
b) bunurile de preluare - bunurile care pot reveni concedentului la expirarea contractului de
concesiune, în măsura în care aceasta îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în
schimbul unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată, conform procedurilor legale; sunt
bunuri de preluare bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe
durata concesiunii; acestea vor fi: utilajele, uneltele, obiectele necesare, precum şi bunurile rezultate
din investiţii sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa, dar cu aprobarea
concedentului;
c) bunurile proprii - bunurile care au aparţinut concesionarului şi care au fost folosite de
către aceasta pe durata concesiunii, cu excepţia celor prevăzute la lit.b).

5. REDEVENŢA ŞI GARANŢII FINANCIARE
5.1. Redevenţa minimă anuală va fi 2.720 lei/an/întreaga suprafață concesionată (în funcție
de rezultatul final al licitației publice și potrivit prevederilor art.1 pct.3 poz.3 din H.C.L. Periam nr.
45/22.12.2016 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei
Periam, începând cu anul 2017-40 lei/mp/an).
5.2. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligaţiilor de plată, se datorează majorări de
întârziere de 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului
de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform art.176 alin.2 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
5.3. Nivelul majorării de întârziere va fi modificat în funcţie de reglementările legale.
5.4. Neplata redevenţei la termen autorizează pe proprietarul terenului la recuperarea
creanţelor conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
5.5. Plata cu întârziere sau neplata redevenţei va duce la calculul unei penalităţi de 0,01%
pe zi de întârziere din suma datorată, respectiv la posibilitatea de reziliere unilaterală a
contractului de concesiune de către concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a
concesionarului şi fără intervenţia instanţei de judecată, precum și fără a exista vreo pretenție a
concesionarului de orice natură de la concedent , în condițiile art.1552 alin.1 din Legea nr.287/2009
privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare (rezoluțiunea sau rezilierea
contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părțile au convenit
astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligația în
termenul fixat prin punerea în întârziere).
5.6. Redevenţa se face venit la bugetul Comunei Periam.
5.7. Actualizarea nivelului anual al redevenţei, se face pe baza ratei inflaţiei.

6. CONDIŢII DE MEDIU
6.1. Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în
domeniul protecţiei mediului, respectiv refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice
fel, precum şi menţinerea mediului în condiţii normale, utilizând echipamente nepoluante pentru
mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personal.
3
6.2. Concesionarul are obligaţia de a obţine, pe cheltuiala sa, toate acordurile şi avizele
impuse de legislaţia de mediu.

7. CARACTERISTICILE INVESTIŢIEI
7.1. Pe terenul în suprafaţă de 68 mp din suprafața totală de 120.038 mp înscris în
C.F.nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi:994), având nr.cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77,
care este situat pe teritoriul administrativ al Comunei Periam, va fi amenajată o terasă.

8. CONDIŢIILE INVESTIŢIEI
8.1. Condițiile concesiunii care reprezintă totodată și obligații ale concesionarului sunt:
- desfășurarea întregii activități în condițiile legii;
- folosirea terenului concesionat numai pentru amplasarea modulului de
alimentație publică - gheretă, în condițiile și pe amplasamentul stabilit;
- să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate a modulului de
alimentație publică - gheretă și să nu schimbe domeniul de activitate avizat
astfel încât modulul amplasat pe terenul concesionat să asigure activități
comerciale de alimentație publică;
- defrișarea, curățirea, întreținerea și împiedicarea depunerii de deșeuri
(menajere sau de altă natură) pe întreaga suprafață concesionată;
- asigurarea factorilor de risc cât mai reduși;
- durata maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se
stabileşte la 1 an;
- utilizarea de către concesionar a terenului concesionat pe toată durata
contractului în condiţiile prevăzute în contract, urmând ca la încetarea
contractului să fie restituit, în deplină proprietate, liber de orice sarcini,
concedentului;
- depunerea la Primăria Comunei Periam a documentaţiei complete în vederea
obţinerii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare, în maxim 60 zile de la data
adjudecării prin licitaţie publică a amplasamentului;
- până la începerea activităţii, concesionarul este obligat să întreţină terenul
concesionat.

9. CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI
9.1. Investiţia va fi susţinută numai din fondurile proprii ale concesionarului, neimplicând
eforturi financiare din partea concedentului.
9.2. Concedentul nu are obligaţia să garanteze în nici un fel obţinerea unor fonduri necesare
sau presupuse pentru realizarea investiţiei.

10. CONTRACTUL DE CONCESIUNE ŞI EFECTELE ACESTUIA
10.1. Contractul de concesiune va fi încheiat în formă scrisă.
10.2. Contractul de concesiune se va încheia în termen maxim de 20 de zile de la data
adjudecării licitației, respectiv a semnării și recepţionării procesului verbal de adjudecare a licitației.
10.3. În cazul în care participantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de
concesiune, participantul în cauză pierde garanţia depusă pentru participare, iar Comisia de Licitaţie
îşi rezervă dreptul de a reanaliza cererile şi a declara câştigător următorul participant care a oferit
prețul cel mai mare.
10.4. În mod similar pct. 10.3., în situaţia în care participantul câştigător îşi retrage cererea
înainte de încheierea contractului de concesiune, Comisia de Licitaţie îşi rezervă dreptul de a
reanaliza cererile şi a declara câştigător următorul participant care a oferit prețul cel mai mare.

11. PREZENTUL CAIET DE SARCINI CONȚINE ȘI O ANEXĂ, care face parte integrantă
din acesta și care este anexată.

4
ANEXĂ
La Caietul de sarcini

INSTRUCȚIUNI

DOCUMENTAŢIE DE LICITAŢIE
CAP.1. INFORMAŢII GENERALE
CAP.2. TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
CAP.3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
CAP.4. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI
CAP.5. CONDIŢII DE ADJUDECARE
CAP.6. MODALITATEA DE ACHITARE A BUNULUI ADJUDECAT ŞI DE ÎNCHEIERE A
PROCEDURII
CAP.7. ALTE INFORMAȚII

ANEXE:
ANEXA 1 – CERERE DE PARTICIPARE
ANEXA 2 – FIȘA PARTICIPANTULUI

CAP.1. INFORMAŢII GENERALE

1.1.Obiectul licitaţiei publice: concesionarea terenului situat în intravilanul Comunei Periam.

1.2. Preţul de pornire a licitaţiei: 2720 lei/an/întreaga suprafață concesionată.

1.3. Organizatorul licitaţiei: Comuna Periam, judeţul Timiș.
Adresa: Comuna Periam, str.Mureșului, nr.1 Bis, judeţul Timiș. Cod fiscal: 4759543.
Numărul de telefon: 0256-375001, fax: 0256-375002, email: office@ primatimperiam.ro.
Condiţiile de concesionare sunt prevăzute în prezentele instrucţiuni de organizare si
desfăşurare a procedurii de licitaţie.

CAP.2. TERMENUL DE DEPUNERE A CERERILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

2.1. Depunerea cererilor de participare la licitație se va face la sediul organizatorului Primăria
Comunei Periam - Comuna Periam, str.Mureșului, nr.1 Bis, judeţul Timiș, la registratură, până la
data stabilită prin dispoziția primarului privind constituirea comisiei pentru organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei publice în vederea concesionării terenului înscris în C.F. nr.403914 a Comunei
Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77, aflat în proprietatea
Comunei Periam.
2.2. Organizatorul licitaţiei nu va putea primi cereri de participare la licitație după această
dată.

5
CAP.3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

3.1. Numărul de participanţi este nelimitat. Poate participa la licitaţie orice persoană fizică
sau juridică care acceptă condiţiile stabilite prin caietul de sarcini.

3.2. Participarea la licitaţie este permisă persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale ori persoanelor juridice române și/sau străine,
legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, după caz:
- sunt înregistrate ca şi persoane juridice la Oficiul Registrului Comerţului şi nu au înscrise
menţiuni referitoare la falimente, condamnări, abuz de încredere, amenzi, abateri, respectiv sunt
autorizate în condiţiile O.U.G. nr.44/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- au prevăzut în statutul societăţii obiectul de activitate: prestări servicii;
- să nu aibă impozite şi taxe neplătite la termenele legale de plată către bugetul general
consolidat și la bugetul local.

3.3. Depunerea cererii reprezintă manifestarea voinţei participantului de a concesiona terenul
în condiţiile prevăzute în documentaţia de licitaţie şi de a semna contractul de concesiune cu
concedentul - Comuna Periam.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) pentru societăţi comerciale:
(a.1) Cererea de participare la licitaţie (Anexa nr. 1).
(a.2) Fișa participantului (Anexa nr. 2) documentele de constituire şi funcţionare ale
participantului: contract şi/sau statut societate, certificat de înregistrare fiscală (sau codul unic) din
care să reiasă obiectul de activitate. Forma de prezentare: original sau copie legalizată.
(a.3) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să reiasă obiectul
de activitate și prin care se atestă faptul că participantul nu este în stare de faliment, lichidare
judiciară, afacerile nu sunt administrate de un judecător sindic, nu face obiectul declarării în nici una
din stările menţionate şi nu a comis abuzuri, abateri sau altele asemenea; certificatul trebuie să fie
emis cu maxim 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației. Forma de prezentare:
original sau copie legalizată.
(a.4) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil la
data desfășurării licitației, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să reiasă
faptul că participantul nu are datorii către bugetul general consolidat. Forma de prezentare: original
sau copie legalizată.
(a.5) Certificat de atestare fiscală emis de Primăria Comunei Periam din care să reiasă că
participantul nu are datorii faţă de bugetul local; dacă participantul nu are deschis rol fiscal la
Primăria Comunei Periam acesta va depune o declaraţie prin care atestă faptul că nu are bunuri
impozabile şi nu desfăşoară activităţi generatoare de obligaţii faţă de bugetul Comunei Periam la
data depunerii cererii. Forma de prezentare: original sau copie legalizată.
(a.6) Declaraţie pe propria răspundere a participantului, din care să rezulte că acesta nu se
află în reorganizare judiciară sau faliment.
(a.7) Participantul trebuie să prezinte documentul de plată a garanţiei pentru participare.
Forma de prezentare: în original şi copie xerox, în conformitate cu prevederile punctului 4.4. din
prezentele instrucţiuni.
(a.8) Împuternicire/procură pentru persoana care participă la licitaţie în numele
participantului.

b) pentru P.F.A. / I.I. / I.F.:
(b.1) Copia actului de identitate;
(b.2) Copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să
reiasă obiectul de activitate. Forma de prezentare: original sau copie legalizată.
(b.3) Certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local eliberat de
compartimentul de specialitate din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială activează participantul,
6
precum și din partea Primăriei Comunei Periam, valabile la data licitației, din care să rezulte că
P.F.A. / I.I. / I.F. nu are datorii la bugetul local. Forma de prezentare: original sau copie legalizata;
(b.4) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la
data desfășurării licitației, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, din care să reiasă faptul că participantul nu are datorii către bugetul general
consolidat/ declarație pe propria răspundere în acest sens.
Forma de prezentare: original sau copie legalizată.
(b.5) Autorizaţie de funcţionare conform O.U.G.nr.44/2008, din care să reiasă obiectul de
activitate.
(b.6) Cerere de participare (Anexa nr. 1);
(b.7) Fișa participantului (Anexa nr.2);
(b.8) Participantul trebuie să prezinte documentul de plată a garanţiei pentru participare.
Forma de prezentare: în original şi copie xerox, în conformitate cu prevederile punctului 4.4. din
prezentele instrucţiuni.

c) pentru persoanele fizice:
(c.1) Copia actului de identitate;
(c.2) Certificat de atestare fiscală emis de Primăria Comunei Periam din care să reiasă că
participantul nu are datorii faţă de bugetul local; dacă participantul nu are deschis rol fiscal la
Primăria Comunei Periam acesta va depune o declaraţie prin care atestă faptul că nu are bunuri
impozabile şi nu desfăşoară activităţi generatoare de obligaţii faţă de bugetul Comunei Periam la
data depunerii cererii. Forma de prezentare: original sau copie legalizată. Forma de prezentare:
original sau copie legalizată.
(c.3) Certificat privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului valabil la
data desfășurării licitației, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, din care să reiasă faptul că participantul nu are datorii către bugetul general
consolidat/declarație pe propria răspundere în acest sens.
Forma de prezentare: original sau copie legalizată.
(c.4) Cerere de participare (Anexa nr. 1);
(c.5) Fișa participantului (Anexa nr.2);
(c.6) Participantul trebuie să prezinte documentul de plată a garanţiei pentru participare.
Forma de prezentare: în original şi copie xerox, în conformitate cu prevederile punctului 4.4. din
prezentele instrucţiuni.

d) Atât societăţile comerciale, P.F.A. / I.I. / I.F, cât și persoanele fizice trebuie:
- să constituie garanția de participare în cuantum de 200 lei; garanţia pentru participare este
necesară pentru a proteja organizatorul procedurii faţă de riscul unui eventual comportament
necorespunzător al participantului, pe întreaga perioadă derulată până la semnarea contractului de
concesiune; organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanţia pentru participare în bugetul
propriu, participantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă deși a fost declarat
câştigător, refuză să semneze contractul de concesiune; garanţia pentru participare achitată de
participanții necâştigători ai licitației publice se returnează de către organizatorul procedurii pe bază
de cerere; garanţia de participare se achită până la data licitaţiei, respectiv cu 30 de minute înainte de
începerea licitaţiei; celui declarat câştigător i se reţine garanția de participare ca avans la redevența la
care a adjudecat bunul, iar dacă nu semnează contractul de concesiune la termenul stabilit în caietul
de sarcini, pierde garanţia de participare, pierde dreptul asupra bunului adjudecat şi se va organiza o
nouă licitaţie, la aceasta nemaiavând dreptul să participe; solicitanţii înscrişi, dar care nu se prezintă
la licitaţie, pierd garanţia;
- să constituie taxa de participare la licitație în cuantum de 100 lei care reprezintă cheltuieli
de publicitate, rechizite, organizare a licitaţiei, cu obligativitatea ca la cererea de înscriere să anexeze
chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de participare; taxa de participare se poate achita până la data
licitaţiei, respectiv cu 30 de minute înainte de începerea licitaţiei, constituind venit la bugetul local;
taxa de participare nu se restituie pentru cei declaraţi necâştigători;
- să cumpere caietul de sarcini la preţul de 100 lei; acesta poate fi găsit la sediul Primăriei
Comunei Periam, zilnic, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00; participanţii vor depune şi
chitanţa din care reiese că au achiziţionat caietul de sarcini; în cazul participanţilor care au cumpărat
7
caietul de sarcini imediat înaintea licitaţiei, există posibilitatea de a se amâna licitaţia cu 30 de
minute, pentru a se acorda timpul necesar studierii caietului de sarcini; contravaloarea caietului de
sarcini nu se restituie nici unui participant;
- să prezinte orice alte documente solicitate de organizatorul licitaţiei.

Garanţia pentru participare, taxa de participare și contravaloarea caietului de sarcini se depun
în lei și pot fi achitate prin casieria Primăriei Comunei Periam cu specificaţia la obiectul plăţii -
garanţie de participare / taxă de participare / caiet de sarcini la licitaţia pentru concesionarea
terenului înscris în C.F. nr.20133 a Comunei Periam, având nr. cadastral 50191 sau prin ordin de
plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr. RO43TREZ62721A300530XXXX
deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare, titular de cont COMUNA PERIAM, CIF: 4759543.
Cererile de participare la licitație care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de
participare, a taxei de participare și a caietului de sarcini vor fi respinse.
Dovada constituirii garanţiei de participare, a taxei de participare și a caietului de sarcini se
va anexa la cerere, ca o condiţie esenţială de participare la licitaţie.

CAP.4. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIEI

4.1. Până la data şi ora limită, se vor depune documentele de capabilitate şi cererea de
participare la licitaţie.
În ziua şi la ora precizată în anunţul publicat în presă, precum și la sediul organizatorului
licitației, în prezenţa comisiei de licitaţie participanţii sunt invitaţi în sală.
Comisia de licitare stabileşte fişa participanţilor, pe baza documentelor depuse şi în ordinea
cronologică a înregistrării cererilor de înscriere în registrul de intrări-ieșiri al Primăriei Comunei
Periam.
4.2. Deciziile comisiei se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor în funcţie.
Licitaţia este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 participanţi care oferă preţul de
pornire la licitaţie.
4.3. Depunerea cererii de participare la licitaţie şi a documentelor solicitate are ca efect
acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.
4.5. Înainte de începerea licitaţiei, documentele de capabilitate depuse vor fi verificate de
către membrii comisiei, urmând ca aceştia să consemneze în scris cele constatate.
4.6. Preşedintele comisiei dă citire publicaţiilor, condiţiilor concesionării, a fişei
participanţilor, modului de desfăşurare a licitaţiei şi constată îndeplinirea condiţiilor legale de
desfăşurare.
4.7. Se admit ca participanţi la licitaţie, solicitanţii care îndeplinesc condiţiile din caietul de
sarcini.
4.8. La desfăşurarea licitaţiei prin metoda ofertei directe, cu strigare, se întocmesc
următoarele acte:
- fişa participanţilor;
- fişa de licitare;
- procesul-verbal de adjudecare.

4.9. Preţul de pornire a licitației este de 2.720 lei/an/întreaga suprafață, iar pasul este de
10 lei.
Participanţii la licitaţie, în ordinea fişei de participare, oferă pasul sau o sumă ce depăşeşte
pasul, în aceste condiţii pentru următorul ofertant, preţul oferit este preţ câştigat, de la care oferă din
nou pasul sau o sumă care depăşeşte pasul.
Se trece la desfăşurarea licitaţiei, anunţându-se preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare
stabilit.
4.10. Preşedintele comisiei va creşte preţul cu câte un pas de licitare, urmând ca fiecare
ofertant să liciteze, menţionând clar preţul oferit, care poate fi egal sau mai mare decât preţul anunţat
de preşedintele comisiei.
4.11. Nu se poate face o ofertă sub valoarea pasului, indiferent de oferta anterioară.

8
4.12. Cel care se retrage de la licitaţie depune o cerere la comisia de licitare, menţionând
preţul la care s-a ajuns la licitaţie şi va scrie în fişa de participare, în dreptul său, la poziţia de strigare
« mă retrag » şi va semna.
4.13. Următorul participant va face oferta pornind de la preţul oferit anterior retragerii celui
dinaintea sa, care s-a retras.
4.14. Licitaţia se încheie când mai rămâne un singur ofertant care a oferit ca şi consecinţă,
ultima sumă, devenind suma adjudecată.
4.15. Între oferte se acordă timpul raţional de gândire, iar participanţii pot solicita lămuriri de
la membrii comisiei de licitare, cu privire la obiectul licitaţiei şi la nivelul preţului la care s-a ajuns.
Se declară câştigător participantul care a oferit suma cea mai mare, iar ceilalţi s-au retras din
licitaţie.

5. CONDIŢII DE ADJUDECARE

5.1. Imobilul va fi adjudecat de cel care a oferit ultimul preţ, după a treia repetare a acestuia,
la intervale de 30 secunde, de către preşedintele comisiei de licitaţie. Ultimul ofertant care a oferit
preţul cel mai mare, este declarat câştigător şi va da o declaraţie din care să reiese că acceptă preţul,
că acceptă să plătească avansul, reprezentând taxa de garanţie şi se obligă ca în termen de 20 de zile
de la data adjudecării licitației, să semneze contractul de concesiune.
5.2. Se întocmeşte procesul verbal de adjudecare şi se semnează de către membrii comisiei
prezenţi şi de către toţi cei prezenţi la licitaţie, semnarea acestuia făcând dovada adjudecării licitației.
Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitaţiei şi o copie de pe
acesta se predă adjudecatarului licitaţiei.
5.3. Contractul de concesiune se va încheia în termen de 20 zile de la data adjudecării.
Nesemnarea de către adjudecatarul licitaţiei a contractului de concesiune atrage după sine
nulitatea adjudecării, având ca şi consecinţă pierderea garanţiei de participare, a taxei de participare
şi interzicerea de a participa la o altă licitaţie având acelaşi obiect.

6. MODALITATEA DE ACHITARE A BUNULUI ADJUDECAT ŞI DE ÎNCHEIERE A
PROCEDURII

6.1. Redevența pentru terenul concesionat stabilită în urma licitaţiei prin procesul verbal de
adjudecare va fi achitată de către concesionar anual, dar nu mai târziu de 1 septembrie a fiecărui an.
Plata se va face la casieria primăriei sau prin ordin de plată emis de cumpărător depus în
contul nr. RO43TREZ62721A300530XXXX deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare, titular de cont
COMUNA PERIAM, CIF: 4759543 şi se va efectua în lei.
6.2. Garanţia de participare reprezintă un avans plătit şi se scade din preţul integral de
concesionare al terenului.
6.3. Taxele ocazionate cu încheierea contractului de concesiune vor fi suportate de către
concesionar.
6.4. Demersurile privind intabularea în coala C.F. îi revin concesionarului.

7. ALTE INFORMAȚII

7.1. Anunțul privind licitația publică - anunț care va fi publicat în două ziare, unul de
circulație locală și unul de circulație națională - va specifica faptul că în cazul în care imobilul scos
spre vânzare nu este adjudecat de nici un participant la prima licitație, următoarea licitaţie va avea
loc în prima zi de miercuri a fiecărei luni, până la adjudecare sau până când proprietarul terenului va
decide altfel.
7.2. Contestaţiile referitoare la actele, deciziile sau hotărârile emise de organizatorul licitaţiei
cu privire la derularea licitaţiei pot fi depuse de către participanţi la sediul organizatorului licitaţiei –
Comuna Periam - Primăria Comunei Periam, str.Mureșului, nr.1 Bis, judeţul Timiș.

9
7.3. Împotriva actelor întocmite de comisia de licitație se poate face contestaţie, la judecătoria
competentă teritorial, respectându-se procedura prealabilă de a depune o contestaţie la comisie, în
termen de 15 zile de la adjudecare şi în caz de nesoluţionare, ori când contestatarul este nemulţumit
de soluţie, plângerea se depune la instanţa de judecată, în termen de 30 de zile de la adjudecare sub
sancţiunea decăderii din termenul de contestare.
7.4. Licitaţia este publică, dar nu pot participa la licitaţie decât cei care au achiziţionat caietul
de sarcini, au achitat toate taxele şi cunosc şi îndeplinesc condiţiile de desfăşurare ale licitaţiei.
7.5. Dreptul organizatorului de a anula aplicarea procedurii de licitaţie dacă:
a) nu sunt depuse cel puţin două cereri de participare la licitație;
b) au fost prezentate numai cereri necorespunzătoare;
c) circumstanţe excepţionale afectează procedura de concesionare prin licitaţie sau
este imposibilă încheierea contractului de concesiune;
d) orice alte circumstanţe.
În această situaţie singura obligaţie a organizatorului licitaţiei este aceea de a restitui garanţia
de participare la licitaţie.

10
ANEXA Nr.1
La Caietul de sarcini

CERERE DE PARTICIPARE
pentru concesionarea terenului înscris în C.F. nr. 403914 Periam

Către,
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM

Urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia ____________ din data de _________

Prin prezenta,
Noi, (denumirea participantului) ________________________________ ne manifestăm
intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului
intravilan situat în Comuna Periam, aparţinând Comunei Periam, licitație organizată în şedinţă
publică la data de_________ ora ___________ de către Comuna Periam.
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, de condiţiile pentru: respingerea
cererii, modul de desfăşurare a licitaţiei, condiţii de adjudecare, pierderea garanţiei de participare la
licitaţie și încheierea contractului de concesiune prevăzute în caietul de sarcini și instrucţiunile
privind licitaţia.
La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru desfășurarea licitației vom fi prezenți
sau, din partea noastră, va participa un reprezentant autorizat care să ne reprezinte şi să semneze
actele încheiate cu această ocazie.

Data ___________ Participant

11
ANEXA Nr.2
La Caietul de sarcini

FIŞA PARTICIPANTULUI
pentru concesionarea terenului înscris în C.F. nr. 403914 Periam

1) Sediul societăţii sau adresa ______________________________________________________

2) Telefon _____________________________________________________________________

3) Reprezentant legal ____________________________________________________________

4) Funcţia______________________________________________________________________

5) Cod fiscal____________________________________________________________________

6) Nr. înregistrare la Registrul Comerţului ____________________________________________

7) Nr. Cont_____________________________________________________________________

8) Banca_______________________________________________________________________

10) Capitalul social (mii. lei) ______________________________________________________

11) Cifra de afaceri (mii. lei) ______________________________________________________

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale - dacă este cazul _______________________________

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale __________________________________.

Data ___________________ Participant
L.S.

12