ROMÂNIA Anexa Nr.

2
JUDEŢUL TIMIŞ La H.C.L. nr.57/27.07.2017
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM

STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND STABILIREA SOLUŢIEI OPTIME

REFERITOARE LA CONCESIONAREA SUPRAFEȚEI DE 68 MP DIN TOTALUL
DE 120.038 MP A TERENULUI SITUAT ÎN INTRAVILANUL COMUNEI PERIAM ŞI
EVIDENŢIAT ÎN

C.F. nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral
4141/2099/1/8/201/20/1/77, în suprafaţă totală de 120.038 mp

- 2017 -
1
CAP. I. DATE GENERALE

1.1. Elaborator
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM

1.2. Autoritatea contractantă
Comuna Periam prin Consiliul Local al Comunei Periam.

1.3. Obiectivul studiului
Prezentul studiu are ca obiectiv stabilirea soluţiei optime privind un bun din patrimoniul Comunei
Periam aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam, respectiv suprafața de 68 mp din
totalul de 120.038 mp, teren situat în intravilanul comunei Periam şi evidenţiat în C.F. nr.403914 a
Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77.

1.4. Cadrul legal
Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:
 Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1), cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată (r1),
cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , cu
modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.1. Terenul de 68 mp din totalul de 120.038 mp care urmează să fie concesionat este
proprietatea Comunei Periam, situat în intravilanul Comunei Periam, zona Periam-Port şi este evidenţiat în
C.F. nr.403914 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77,
aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam.

CAP. II. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA

Art.2. Beneficiarul concesiunii, urmărește valorificarea prin concesionare a unui bun imobil în
scopul amenajării și funcționării unei gherete.
Art.3. Suprafața de teren concesionată va fi utilizată doar în scopul menționat la art.2. Prin
concesionarea terenului mai sus descris, în vederea implementării acestui proiect, se urmărește atât
realizarea interesului public și a unui raport calitate-cost cât mai bun în eficienta utilizare a bunurilor
aflate în proprietatea Comunei Periam, pentru toată perioada de derulare a contractului de concesiune, cât
și menținerea unui echilibru permanent între riscurile și beneficiile asumate prin acest contract.
Art.4. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun concesionarea unor
bunuri - terenuri, sunt următoarele:
a) prevederile art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată (r1), care prevede că imobilele (construcţii şi terenuri) proprietate publică sau

2
privată a unităţilor administrativ-teritoriale pot face obiectul unei concesionări, dar numai prin
licitaţie publică, organizată potrivit legii;
b) propunerea privind concesionarea acestei suprafețe de teren este motivată și de următorii
factori, care, în cele din urmă, vor suplimenta veniturile aduse la bugetul local:
- necesitatea și oportunitatea realizării de investiții, în realizarea și atingerea scopului
pentru valorificarea superioară a bunurilor concesionate;
- atingerea țintelor de dezvoltare și investiții ale Comunei Periam;
- atragerea la bugetul Comunei Periam de fonduri suplimentare rezultate în urma
administrării optime de specialitate, conform redevenței prevăzute în contractul de
concesiune;
- crearea unor noi locuri de muncă;
- atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale
comunității locale, precum și ridicarea gradului de civilizație, sănătate și confort al
acesteia.
Art.5. Prin concesiune se urmărește de către autoritățile publice locale realizarea următoarelor
obiective:
- amenajarea și funcționarea unei gherete pe terenul în cauză;
- valorificarea superioară a resurselor publice locale;
- atragerea de venituri la bugetul local și ridicarea nivelului de trai.

CAP. III. INVESTIȚII NECESARE

Art.6. Pentru atingerea obiectivelor propuse din prezentul studiu, sunt necesare asigurarea
următoarelor funcțiuni, care trebuie realizate în bloc:
- folosirea terenului concesionat numai pentru amplasarea modulului de alimentație
publică - gheretă, în condițiile și pe amplasamentul stabilit;
- să asigure exploatarea și funcționarea în regim de continuitate a modulului de
alimentație publică - gheretă și să nu schimbe domeniul de activitate avizat, astfel
încât modulul amplasat pe terenul concesionat să asigure activități comerciale de
alimentație publică;
- defrișarea, curățirea, întreținerea și împiedicarea depunerii de deșeuri
(menajere sau de altă natură) pe întreaga suprafață concesionată.
- asigurarea factorilor de risc cât mai reduși;
- desfășurarea activității în condițiile legii.
Art.7. Durata maximă pentru realizarea investițiilor precizate este de 1 an de la semnarea
contractului de concesiune și obținerea avizelor și acordurilor necesare investiției.
Art.8. Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în cartea funciară.

CAP. IV. NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI

Art.9. Redevenţa va fi plătită de către concesionar anual, până cel mai târziu la data de 1
septembrie şi va constitui un element de venit la bugetul local.
Art.10. Neplata redevenţei sau plata cu întârziere, va duce la calculul unei penalităţi de 0,01% pe
zi de întârziere din suma datorată, precum și la posibilitatea de reziliere unilaterală a contractului de
concesiune de către concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a concesionarului şi fără
intervenţia instanţei de judecată, precum și fără a exista vreo pretenție a concesionarului de orice natură de
la concedent, în condițiile art.1552 alin.1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare (rezoluțiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a
debitorului atunci când părțile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere ori când
acesta nu a executat obligația în termenul fixat prin punerea în întârziere).
Art.11. Actualizarea nivelului anual al redevenţei, se face pe baza ratei inflaţiei.

3
Art.12. Redevenţa cuvenită concedentului - Comuna Periam - este exprimată în sumă fixă de
minim 2720 lei/an/întreaga suprafață concesionată (în funcție de rezultatul final al licitației publice și
ținând cont de prevederile art.1 pct.3 poz.3 din H.C.L. Periam nr. 45/22.12.2016 privind stabilirea
tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017 - 40
lei/mp/an).
Art.13. Dacă se va schimba moneda națională, suma datorată de concesionar va fi transformată în
noua monedă.

CAP. V. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII
Art.14. Modalitatea de atribuire a concesiunii este aceea a licitaţiei publice deschise cu strigare,
modalitate prin care orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, poate participa
la licitație.

CAP. VI. DURATA CONCESIUNII
Art.15. Durata concesiunii este de 5 ani începând de la data semnării contractului de concesiune,
cu posibilitatea prelungirii contractului de concesiune prin act adițional aprobat de către consiliul local.

CAP. VII. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIILOR ÎN CADRUL
CONCESIUNII
Art.16. Durata maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se stabileşte la 1
an.

CAP. VIII. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE
CONCESIONARE
Art.17. Desemnarea câştigătorului licitaţiei pentru concesionare se va face la data desfășurării
licitației, prin procesul-verbal de adjudecare a licitației.
Art.19. Calendarul propus pentru concesionare este următorul:
- aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini: iulie 2017;
- organizarea licitației publice: august-septembrie 2017;
- contractarea: septembrie-octombrie 2017;
- obținerea avizelor/acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea realizării obiectului
concesiunii, conform legislaţiei în vigoare, de către concesionar: 1 an de la data semnării
contractului de concesiune.

CAP. IX. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Art.20. În derularea implementării proiectului investițional se impune respectarea cu strictețe a
legislației specifice privind impactul asupra mediului:
- activitatea de amenajare și funcționare a unei gherete pe terenul în cauză se va face în
concordanță cu aranjamentul actual în ceea ce privește floristica și peisajul;
- nu s-au identificat factori care să ridice probleme deosebite privind implementarea investiției în
raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu.

În acest sens, licitaţia se va desfăşura cu respectarea prevederilor art. 36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.b, â
art.45 alin.3, art.119, art.121 alin.1 şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare.

4