ROMÂNIA Anexa Nr.

4
JUDEŢUL TIMIŞ La H.C.L. nr.57/27.07.2017
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM

CONTRACT DE CONCESIUNE

- 2017 -

1
CONTRACT DE CONCESIUNE

CAPITOLUL I: Părţile contractante
Încheiat între
1. COMUNA PERIAM, cu sediul în Comuna Periam, str.Mureșului, nr.1 Bis, judeţul Timiș, reprezentată
prin dl. DUMITRAȘ CORNEL, având funcţia de primar al Comunei Periam, în calitate de concedent, pe
de o parte,
și
2. _________________________________, persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate) /
persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ______________, cu sediul principal în
__________________ , reprezentat prin ________________, având funcţia de _____________________,
în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de _________________, la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ___________________, în
temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Periam de aprobare a concesionării nr._________ din
________________ , s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II: Obiectul contractului de concesiune
Art.1.
(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui teren în suprafață de 68 mp din
totalul de 120.038 mp, teren situat în intravilanul comunei Periam şi evidenţiat în C.F. nr.403914 a
Comunei Periam (Nr. CF vechi: 994), având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77, în conformitate cu
obiectivele concedentului.
(2) Obiectivele concedentului sunt:
- amenajarea și funcționarea unei gherete.
(3) Datele cuprinse în preambulul contractului la Cap.I. fac parte integrantă din prezentul contract.
În consecinţă, părţile contractante sunt datoare să îşi comunice una alteia orice modificare intervenită în
perioada derulării contractului la adresele de mai sus.
Toate notificările şi corespodenţa dintre părţi se vor efectua exclusiv la adresele mai sus indicate,
în caz contrar, partea pagubită prin nerespectarea acestei prevederi poate cere rezilierea contractului şi
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat.
Comuna Periam este proprietarul terenului concesionat în suprafață de 68 mp din totalul de
120.038 mp, teren situat în intravilanul comunei Periam, înscris în C.F. nr.403914 a Comunei Periam (Nr.
CF vechi: 994), având nr. cadastral 4141/2099/1/8/201/20/1/77, aflat în proprietatea Comunei Periam şi în
administrarea Consiliului Local Periam, având ca destinaţie amenajarea și funcționarea unei gherete.

CAPITOLUL III: Termenul
Art.2.
(1) Durata concesiunii este de 5 ani, începând de la data de ____________
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin act adițional, aprobat de consiliul local.

CAPITOLUL IV: Redevenţa
Art.3.
Redevenţa este de ____________ lei/an/întreaga suprafață (prețul de adjudecare a licitației -
dar nu mai puțin de 2.720 lei/an/întreaga suprafață concesionată - conform rezultatului licitației și
ținând cont de prevederile art.1 pct.3 poz.3, din H.C.L. Periam nr.45/22.12.2016 privind stabilirea
tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017), plătită
anual, până cel mai târziu la 1 septembrie a fiecărui an, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu
privire la modul de plată), în caz contrar, concedentul are dreptul de a rezilia în mod unilateral contractul
de concesiune, fără nici o altă formalitate, fără posibilitatea concesionarului de a acționa în instanță și fără
vreo pretenție de orice natură din partea concesionarului în condițiile art.1552 alin.1 din Legea
2
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare (rezoluțiunea sau rezilierea
contractului poate avea loc prin notificarea scrisă a debitorului atunci când părțile au convenit astfel,
când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligația în termenul fixat prin
punerea în întârziere).

CAPITOLUL V: Plata redevenţei
Art.4.
(1) Plata redevenţei se face la casieria Primăriei Comunei Periam sau în şi prin următoarele
conturi:
- contul concedentului nr. RO43TREZ62721A300530XXXX deschis la Trezoreria Sânnicolau
Mare, titular de cont COMUNA PERIAM, CIF: 4759543.
(2) Actualizarea nivelului anual al redevenţei, se face pe baza ratei inflaţiei.
(3) Dacă se va schimba moneda națională, suma datorată de concesionar va fi transformată în noua
monedă.

CAPITOLUL VI: Drepturile părţilor
Art.5. Drepturile concesionarului
(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul
proprietate privată care face obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Art.6. Drepturile concedentului
(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligaţiilor
asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului (cu 10 zile înainte
de data verificării).
(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de
concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional/local.

CAPITOLUL VII: Obligaţiile părţilor - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini
Art.7. Obligaţiile concesionarului
(1) Să semneze contractul de concesionare în maxim 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data
adjudecării licitaţiei.
(2) Să folosească obiectivul concesionat numai pentru destinaţia cuprinsă în caietul de sarcini şi
contractul de concesiune.
(3) Să nu înstrăineze, ipotecheze sau greveze cu sarcini imobilul care face obiectul concesiunii.
(4) Să exploateze în mod direct imobilul ca un bun proprietar. Este interzisă subconcesionarea sau
cedarea imobilului unor terţi.
(5) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.
(6) Concesionarul este obligat să plătească pe toată durata de concesionare, impozitele şi taxele
datorate bugetului local.
(7) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate privată
(condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea și
conservarea patrimoniului).
(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de
concedent, în mod unilateral, potrivit art.6 alin.(3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea
solicita încetarea acestuia.
(9) Concesionarul se obligă să asigure şi să suporte cheltuielile de intabulare a concesiunii în
Cartea Funciară.

Art.8. Obligaţiile concedentului

3
(1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din
prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să
aducă atingere drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL VIII: Condițiile contractului de concesiune
Art.9. Condițiile concesiunii care reprezintă totodată și obligații ale concesionarului sunt:
- desfășurarea întregii activități în condițiile legii;
- folosirea terenului concesionat numai pentru amplasarea modulului de alimentație
publică - gheretă, în condițiile și pe amplasamentul stabilit;
- să asigure exploatarea și funcționarea, în regim de continuitate a modulului de
alimentație publică - gheretă și să nu schimbe domeniul de activitate avizat astfel
încât modulul amplasat pe terenul concesionat să asigure activități comerciale de
alimentație publică;
- defrișarea, curățirea, întreținerea și împiedicarea depunerii de deșeuri (menajere sau
de altă natură) pe întreaga suprafață concesionată;
- asigurarea factorilor de risc cât mai reduși;
- durata maximă de realizare a investiţiilor propuse în cadrul concesiunii se stabileşte
la 1 an;
- utilizarea de către concesionar a terenului concesionat pe toată durata contractului
în condiţiile prevăzute în contract, urmând ca la încetarea contractului să fie
restituit, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, concedentului;
- depunerea la Primăria Comunei Periam a documentaţiei complete în vederea
obţinerii Autorizaţiei de amplasare şi funcţionare, în maxim 60 zile de la data
adjudecării prin licitaţie publică a amplasamentului;
- până la începerea activităţii, concesionarul este obligat să întreţină terenul
concesionat.

CAPITOLUL IX: Încetarea contractului de concesiune
Art.10. (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind
competentă instanţa de judecată;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterală de
către concedent, în condițiile art.1552 alin.1 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și
completările ulterioare, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către
concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră a bunului concesionat/în cazul imposibilităţii
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
f) prin acordul părţilor;
g) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condiţiilor
reglementate de lege;
h) prin denunţare unilaterală de către concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a
concesionarului şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care concesionarul se găseşte în
vreuna din următoarele situaţii:
1. a schimbat destinaţia bunului concesionat fără obţinerea acordului proprietarului;
2. a subînchiriat imobilul;
3. a cedat folosinţa imobilului unor terţi;
4. nu a respectat autorizaţia de funcţionare;
5. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a redevenţei, inclusiv majorările de întârziere aferente;
această situaţie de încetare a contractului conduce la obligația concesionarului de eliberare a
terenului; în cazul în care concesionarul refuză eliberarea terenului, concedentul are dreptul de a
realiza eliberarea terenului concesionat pe cale administrativă.

4
(2) Contractul încetează şi în cazul în care una dintre părţi încalcă grav ori repetat obligaţiile
asumate contractual, cu plata eventualelor despăgubiri şi/sau daune materiale.
(3) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să
restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul de retur în mod gratuit și liber de orice sarcini; în
cazul în care concesionarul refuză eliberarea terenului, concedentul are dreptul de a realiza eliberarea
terenului concesionat pe cale administrativă.

CAPITOLUL X: Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între
concedent și concesionar
Art.11. Concesionarul îşi asumă în totalitate responsabilităţile de mediu pe toată durata concesiunii.

CAPITOLUL XI: Răspunderea contractuală
Art.12. (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de
concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
(2) În situaţia în care, prin nerespectarea obligaţiilor asumate în acest contract sau prin acţiunile
întreprinse, una dintre părţi cauzează celeilalte părţi prejudicii, partea păgubită are dreptul să pretindă
despăgubiri. Despăgubirile se pot cere atât pentru prejudiciul efectiv cauzat, cât şi pentru beneficiul
nerealizat de partea prejudiciată.

CAPITOLUL XII: Litigii
Art.13. (1) Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se vor soluţiona pe
cale amiabilă.
(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluţionarea litigiilor ce decurg din executarea
prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL XIII: Definiţii
Art.14. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare
externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale,
absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.
(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea
prejudiciului și care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei
majore.

Prezentul contract de concesionare a fost încheiat astăzi _____________în 2 (două) exemplare,
fiecare cu putere de original.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

_______________________ ________________

5