You are on page 1of 2

Geachte medewerker van Booking.

com,
Wij zijn erop geattendeerd dat u studenten heeft benaderd voor uw campagne
om appartementen te verhuren via booking.com. Studenten die woningen
huren van corporatiewoningen zijn echter niet in staat legaal hun kamer te
verhuren. Dit brengt ons echter bij een ander probleem.

Verhuurders zien in dat een onderneming als Booking.com hen de kans biedt
om rendabeler huurders te zoeken dan jongeren. De short stay verhuur aan
toeristen levert hen meer op dan langdurige verhuur aan jongeren, maar of dit
bevorderlijk is voor de stad Amsterdam wordt buiten beschouwing gelaten.
Booking.com houdt zich niet aan de regels die zijn opgesteld door de
gemeente Amsterdam in de notitie toeristische verhuur. Hierdoor draagt zij bij
aan een klimaat waarin het moeilijker wordt om als jonge Amsterdammer aan
een kamer te komen. Vandaar een korte opfriscursus, opdat er binnen uw
onderneming een gezonde ethische discussie ontstaat.

Eerste deelaspect

Het eerste deelaspect betreft de communicatie en de hierbij horende


communicatielijn Voorkomen van ongewenste effecten van vakantieverhuur.
Volgens het college begint de aanpak bij goede voorlichting en informatie. Potentile
huurders en verhuurders moeten namelijk weten welke verplichtingen en
verantwoordelijkheden voortkomen uit de verhuur van woningen.

Tweede deelaspect

Een ander deelaspect betreft de overlast die veroorzaakt kan worden door
vakantieverhuur. Ook bij het deelaspect overlast zijn er verschillende maatregelen
bedacht. Ten eerste komt er een gezamenlijk meldpunt voor overlast van illegale
hotels n vakantieverhuur. Aan dit meldpunt kan wordt ook shortstay gekoppeld,
omdat het hierbij tevens gaat om verhuur aan steeds wisselende huurders voor korte
periodes.

Er wordt in het beleid van B&W ook rekening gehouden met de vervuiling van de
straat als gevolge van vakantieverhuur. Dit door middel van afspraken met de
stadsdelen over een goede mix van aanpak van verhuurders door onder andere de
reinigingsdiensten van de diverse stadsdelen en voorlichting.

Derde deelaspect

Het laatste deelaspect betreft toeristenbelasting. Dit wordt door eenieder betaald die
tegen betaling aan personen overnachtingen aanbiedt die niet in het GBA staan
ingeschreven en tijdelijk in Amsterdam verblijven. Hiermee wordt er door bezoekers
meebetaald aan de verscheidene voorzieningen die de stad ook voor hen verzorgt.
Toeristenbelasting is een belangrijke bron van inkomsten voor de stad. In het kader
van het gelijkheidsbeginsel vindt het college dit dan ook gerechtvaardigd is
(Gemeente Amsterdam, 2013) .

12 februari 2014

Op 12 februari introduceerde het gemeentebestuur het beleid voor vakantieverhuur.


Hierbij zijn rekening houdend met de verschillende deelaspecten die het B&W eerder
al had uitgewerkt verscheidene regels opgesteld. Hieronder volgt een opsomming
van de regels:

- maximaal 60 dagen per jaar


- maximaal 4 personen
- de verhuurder is verplicht toeristenbelasting te betalen
- niet in corporatiewoningen
- overlast is niet toegestaan
- de woning moet aan de brandveiligheidseisen voor woningen voldoen.

Graag zien wij dat u direct de verantwoordelijkheid neemt om


afspraken te maken met de gemeente Amsterdam, opdat de
huizenmarkt in Amsterdam weer eerlijker wordt. Hier kan uw bedrijf
een grote bijdrage aan leveren, om Amsterdam die lieve stad te
laten blijven.
Strijdbare groet,
Jonge Socialisten Amsterdam
ASVA Studentenunie

You might also like