ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μαραθώνας 4/08/2017

ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢
Αρ. πρωτ.: 15068,15082
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Γηεύζσλζε Καζαρηόηεηας Αλαθύθιωζες
Προς : θ. Γθίθα Κσρηάθο ηοσ Αδακαληίοσ
Περηβάιιοληος, Πραζίλοσ & ΢σληήρεζες
Τποδοκώλ Σατ. Γ/λζε: Παύιοσ Κοσληοσρηώηε 2 –
Γρακκαηηθό 19007
-------------------------------------------------
Email kyriakosgkikas@gmai.com
Σατ. Γ/λζε: Οηλόες 6

Σ.Κ. 190 07 Μαραζώλας
Κοηλ. α. Γραθείο Γεκάρτοσ
Σει.22943-20582
β. Γραθείο Γεληθής Γρακκαηέως
Fax 22943-20535

Email: kathariotita@marathon.gr

ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε αιτήσεις για χορήγηση στοιχείων»
Σχετ. οη κε αρ.πρωη.15068 & 15082 /20-7-2017 αηηήζεης
Προς απάληεζε ηωλ ελ ζέκαηη αηηήζεώλ ζας, ζύκθωλα κε ηης οποίες δεηούληαη ζηοητεία γηα ηης
ποζόηεηες ηωλ απορρηκκάηωλ (ζύκκεηθηωλ), ποσ αποζηέιιοληαη ζηο ΥΤΣΑ Φσιής, ζας
αποζηέιιοσκε ζσλεκκέλο ηολ επίζεκο πίλαθα ηοσ ΔΓ΢ΝΑ, κε ηης εηζερτόκελες ποζόηεηες (kg)
A.΢.Α θαη πραζίλοσ ζηης εγθαηαζηάζεης ηοσ ΔΓ΢ΝΑ έηοσς 2016 ζσλοιηθά ηοσ Γήκοσ Μαραζώλος.

Αλαθορηθά κε ηο β΄ζθέιος ηοσ αηηήκαηός ζας, ζτεηηθά κε ηης ποζόηεηες αλά Γεκοηηθή Δλόηεηα ζας
δηεσθρηλίδοσκε όηη δελ σπάρτοσλ επίζεκα θαη αθρηβή ζηοητεία , δηόηη αθελός ο Γήκος δελ δηαζέηεη
δσγαρηά ώζηε λα δσγίδεη ηα απορρηκκαηοθόρα ζηης δηθές ηοσ εγθαηαζηάζεης αλά Γεκοηηθή Δλόηεηα
θαη αθεηέροσ δελ εθηειούληαη ακηγή δροκοιόγηα αλά Γεκοηηθή Δλόηεηα.(Δπί παραδείγκαηη ηο
δροκοιόγηο ηοσ Γρακκαηηθού περηιακβάλεη θαη ηο Άλω ΢ούιη αιιά θαη ηελ Λ. Μαραζώλος θαη
οκοίως ηο δροκοιόγηο ηοσ Βαρλάβα περηιακβάλεη θαη ηο Καιέηδη).

Ο Αληηδήκαρτος
Καζεκερηλόηεηας θαη Γηθηύωλ

Γεώργηος Εούρος