You are on page 1of 66

ÑOÀAÙN TOÁ

T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

CHÖÔNG IV: ÖÙNG DUÏNG MODULE EMX ÑEÅ


THIEÁT KEÁ VOÛ KHUOÂN

4.1. TOÅNG QUAN VEÀ EMX:

4.1.1. Giôùi thieäu veà EMX:

EMX (Expert Moldbase Extention) : Laømodun ñö ôïc chaïy trö ïc tieáp treân
phaàn meàm pro ñeåhoåtrôïthieát keávoûkhuoân moät caùch chính xaùc vaøhieäu quaû.

Ñaàu tieân EMX hoã trôïcho ngö ôø


i kyõsö thieát keávoû khuoân theo yù tö ôûng cuûa

mình, trong quaù trình thieát keáEMX raát linh ñoäng cho pheùp chænh sö õa maãu thieát
keádeãdaøng, nhanh choùng.

n thaønh xong khaâu thieát keá, EMX seõcho chuùng ta


Tieáp theo sau khi ñaõhoaø
moâphoûng quaù trình môû khuoân .

EMX mang laïi hieäu quaû cao trong thieát keá, haàu heát caùc chi tieát ñieàu ñö ôïc
tieâu chuaån. Vaøraát ña daïng trong tö ø
ng keát caáu do coù nhieàu nhaøcung caáp khuoân.

4.1.2. Nhieäm vuï cuûa EMX:

Modun EMX duø


ng ñeåthieát keávoû khuoân .

4.2. TRÌNH TÖÏ THIEÁT KEÁ KHUOÂN VÔÙI EMX:

Böôùc 1: Taïo moâi trö ôøng laø


m vieäc.

Böôùc 2: Ñö a voû khuoân leân ba maët phaúng chuaån.

Böôùc 3: Laép caùc linh kieän vaø


o khuoân.

Böôùc 4: Hieäu chænh quaù trình thieát keá.

Böôùc 5: Moâphoûng quaù trình môû khuoân.

Caùc leänh chính thöïc hieân trong quaù trình thieát keá voû khuoân :
- Project: Moâi trö ôø
ng laø
m vieäc.
- Moldbase: Taïo voû khuoân.
- Guide component: Heäthoáng daãn hö ôùng.

Trang 224
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Equipment: Linh kieän, thieát bò


- Screw: Heäthoáng vít.
- Ejector pin: Heäthoáng ñaåy.
- Slider: Heäthoáng trö ôït.
- Stop system: Heäthoáng chaën.
- Sprue bushing: Baïc cuoáng phun.
- Library component. Thö vieän chö ùa caùc linh kieän khuoân.

4.3. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN VIEÄC TAÏO MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC :

4.3.1. Taïo moâi tröôøng laøm vieäc:

- Project: Moâi tröôøng laøm vieäc.

EMX ñö ôïc chaïy treân phaàn meàm Pro/ENGINEER vaønoù coù moâi trö ôø
ng laøm
vieäc rieâng, vaøñö ôïc thö ïc hieän qua hai doø
ng leänh.

- Click EMX > Project > ...create new: Tạo moâi trường laø
m việc mới.

- Click EMX > Project > ...modify : Hiệu chỉnh quaù trình thiết kế.

- TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN :

Böôùc 1: Taïo baûn veõ môùi.

- Click hay EMX > Project > ...create new : Môû baûn veõmôùi

- Xuaát hieän hoäp thoaïi Project nhö hình beân dö ôùi

- Trong hoäp thoaïi Project chuùng ta caàn thay ñoåi moät vaø
i thoâng soácaàn
thieát nhö sau:

Trang 225
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

+ Data: Thoâng tin baûn veõ.


Project name: Teân baûn veõ.
User name: Teân ngö ôø
i duø
ng.

+ Options:
Unit: choïn ñôn vò.
Project type: choïn moâi trö ôø
ng
laø
m vieäc.
+ Templates: maãu khuoân
.Templates directory: ñö ôø
ng daãn ñeán
thö muïc chö ùa moldbase.

- Click chaáp nhaän.

Neáu ta giö õnguyeân caùc thoâng soá maëc ñònh trong hoäp thoaïi Project vaø

click choïn seõxuaát hieän maø


n hình laø
m vieäc sau:

Trang 226
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

n hình laøm vieäc cuûa EMX:


- Maø

4.3.2. Ñaët voû khuoân vaøo moâi tröôøng laøm vieäc:

Moldbase assembly: Ñö a voû khuoân leân ba maët phaúng chuaån.

ng EMX voû khuoân khoâng caàn thieát keámaønoù ñaõcoù saün caùc
Trong moâi trö ôø
keát caáu khaùc nhau, vaøta chæ vieäc goïi voû khuoân phuøhoäp vôùi muïc ñích cuûa ngö ôø
i
thieát keá, maët khaùc ngö ôø
i thieát keáco ù theåhieäu chænh laïi caùc keát caáu ñoù .Ž
- Ñö ôïc thö ïc hieän qua caùc doø
ng leänh:

Trang 227
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

+ EMX / moldbase / assembly definition: Môûõhoäp thoaïi moldbase


defintion.
+ EMX / moldbase / component status: laép caùc linh kieän (vít, ty loùi ,
truïc daãn hö ôùng,… ) vaøo khuoân.

4.3.2.1. Trình töï thöïc hieän ñöa voû khuoân leân ba maët phaúng chuaån :

Böôùc 1: Môû hoäp thoaïi Moldbase Defintion.


- Click / file / load assembly: Ñö a voû khuoân leân ba maët phaúng chuaån.

Böôùc 2: Choïn keát caáu khuoân.

Böôùc 3: Choïn kích thö ôùc voû khuoân.

Böôùc 4: Ok.

4.3.2.2. Ví duï:
Ñö a voû khuoân hai taám cuûa haõng cung caáp futaba_s vaø
o moâi trö ôøng laø
m vieäc .

- Click hay EMX > Mold Base > Assembly Definition: xuaát hieän hoäp

thoaïi Moldbase Definition nhö hình beân dö ôùi

Trang 228
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Taïo theâm caùc taám cho voû khuoân ta coù caùc lö ïa choïn: Tuyøtheo keát caáu
khuoân maøta ñö a caùc taám vaøo cho phuøhôïp.

Trang 229
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Taïo heäthoáng caáp nhö ïa coù caùc lö ïa choïn.

- Moät soá opption khaùc :

Trang 230
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click / file / load assembly:


Xuaát hieän hoäp thoaïi nhö hình beân
vaøtrong hoäp thoaïi naø
y ta choïn keát
caáu khuoân vaøhaõng cung caáp .

Supplier: lö ïa choïn haõng cung caáp.

Ta coù moät soáhaõng cung caáp khuoân nhö :

- Click chaáp nhaän ñoàng thôø


i voû khuoân ñö ôïc theåhieän trong cö ûa soå
moldbase defintion

- Click thoaùt khoûi hoäp thoaïi.

- Click chaáp nhaän vaøvoû khuoân ñö ôïc ñö a leân ba maët chuaån .

Trang 231
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3. Theâm caùc linh kieän khaùc vaøo:

4.3.3.1. Laép caùc linh kieän vaøo khuoân .(Component Status).


- Caùc linh kieän khuoân bao goàm heäthoáng daãn hö ôùng, vít, ty loùi…
- Phuïthuoäc vaø
o loaïi keát caáu khuoân vaømuïc ñích cuûa ngö ôø
i thieát keámaø
ta choïn linh kieän cho phuøhôïp.

Click / EMX / Moldbase / Component Status: Xuaát hieän hoäp thoaïi

Component Status.
Trong hoäp thoaïi component statu s coù nhieàu lö ïa choïn vaøtuyøthuoäc vaø
o keát
caáu khuoân maøta ñaùnh daáu choïn vaø
o caùc oâ.

- Guide components: Heäthoáng daãn hö ôùng.

- Equipment: Linh kieän, Thieát bò.

- Screw: Heäthoáng vít.

- Stop system: Heäthoáng chaën.

- Dowel pins: Heäthoáng choát.

Trang 232
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Cooling: Heäthoáng laøm maùt.

- Ejector pins: Heäthoáng ñaåy.

- Support pillars: Truïñôõ.

4.3.3.2. Ví duï : Ta laép moät vaøi linh kieän vaøo voû khuoân .

- Vôùi keát caáu khuoân hai taám ñôn giaûn : Goàm caùc taám khuoân ñö ôïc coáñònh vôùi
nhau baèng heäthoáng vít, caùc taám chuyeån ñoäng tö ôùng ñoái vôùi nhau theo moät hö ôùng
nhaát ñònh nhôøvaøo heäthoáng daãn hö ôùng , vaømoät ty loùi duøng loùi saûn phaåm, soá
lö ôïng ty phuïthuoäc vaøo saûn phaåm.
- Ñaùnh daáu choïn vaø
o nhö õng linh kieän maøta muoán ñö a vaøo.

Trang 233
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Ta coù khuoân sau khi laép caùc linh kieän vaø


o.

Trang 234
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Moät vaø
i chi tieát maëc duøta choïn ñeåñö a vaøo khuoân nhö ng khoâng xuaát hieän
vaøta caàn phaûi ñö a vaøo sau:

- Sau ñaây laø caùc böôùc taïo ty loùi saûn phaåm .


Böôùc 1: Taïo datum point.
- Click bieåu tö ôïng treân thanh coâng cuï. Xuaát hieän hoäp thoaïi.

- Yeâu caàu choïn maët phaúng veõ: Choïn vaøo maët phaúng caàn veõ.
- Choïn sketch maøn hình veõphaùc xuaát hieän.
- Taïo moät ñieåm vaøñieåm naø
y xaùc ñònh vòtrí cuûa ty loùi treân khuoân.

Böôùc 2: Goïi hoäp thoaïi ejector pins .

- Click / EMX / Ejector pins / Define: Xuaát hieän hoäp thoaïi.

+ Choïn kieåu ty loùi: Daïng hình


truïtroø
n.
+ Thay ñoåi kích trö ôùc.
Dimension name: Bieán kích
thö ôùc.
Diameter : Ñö ôø
ng kính.
Length: Chieàu daø
i.
- Value: Giaù trò.
- Point/axis: Choïn ejector point.

Trang 235
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Böôùc 3: Choïn ok.

Trong quaù trình thieát keá ñoâi khi chuùng ta caàn phaûi thay ñ oåi caùc kích thöôùc
cho phuø hôï p vôùi muïc ñích cuûa ngöôøi thieát keá nhö kích thöôùc caùc taám, kích
thöôùc vít, kích thöôùc heä thoáng ñaåy…

4.3.3.3. To define a plate: Cho pheùp ta


thay ñoåi caùc thoâng soáchieàu daø
i chieàu roäng
cuûa hai thôù khuoân.
- Ñeåthay ñoåi caùc kích thö ôùc cuûa caùc taám
ta click chuoät vaø
o voû khuoân vaøhoäp thoaïi
plate xuaát hieän .
- Trong hoäp thoaïi plate ta thay ñoåi:
+ Dimension name: Bieán kích thö ôùc.
Length: chieàu daø
i.
Width: chieàu roäng.
Thickness: chieàu daø
y.
Material: loaïi vaät lieäu.

Trang 236
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

+ Value: Giaù trò.

Ví duï thay ñoåi kích thöôùc taám k eïp phía tröôùc.

Trang 237
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3.4. To Define Screw: Ta coù theåthay ñoåi caùc thoâng soácuûa vít trong hoäp
thoaïi Screw.Ž
Trong khuoân coù nhieàu loaïi vít ñeåcoáñònh caùc taám laïi vôùi nhau vaøbeân caïnh
ñoù neáu muoán thay ñoåi loaïi vít khaùc hoaëc caùc thoâng soáta thö ïc hieän.

Bö ôùc1 : Môû hoäp thoaïi Screw.

- Click / EMX / Screw/ Define.


Bö ôùc 2 : Choïn ñôn vò.
Bö ôùc 3 : Choïn nhaøcung caáp.
Bö ôùc 4 : Choïn loaïi vít .

Coù raát nhieàu loaïi tuyøthuoäc vaø


o haõng cung caáp .
Ta coù moät soáloaïi nhö sau.

Haõng dms:

Bö ôùc 5: Thay ñoåi caùc giaù tròkích thö ôùc.


- Dimention name: bieán kích t hö ôùc.
Length: chieâu daøi.

Trang 238
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Diameter: ñö ôø
ng kính.
- Value : giaù trò.
Bö ôùc 6 : Chaáp nhaän .
Bö ôùc 7 : Thoaùt khoûi hoäp thoaïi .

4.3.3.5. Edit a pattern: Taïo theâm caùc loåbaét vít.


- Ñeåtaêng theâm ñoäcö ùng vö õng giö õa caùc taám khi laép laïi vôùi nhau , treân caùc
taám cuûa voû khuoân ta coù theåthay ñoåi soálö ôïng caùc loãbaét vít .
Bö ôùc 1 : Trong cö õa soåcuûa hoäp

thoaïi Moldbase Defintion ta choïn

o vít naèm treân taám keïp : Môõhoäp


vaø
thoaïi Clamp Screw.
Bö ôùc 2 : Thay ñoåi soálö ôïng vít.
Quantity X : Soálö ôïng theo
phö ông X.
Quantity Y: Soálö ôïng theo
phö ông Y.
Pattern size: Kích thö ôùc theo
phö ông X, kích thö ôùc theo phö ông
Y.

Bö ôùc 3 : Click chaáp nhaän caùc thoâng soáthieát laäp.

Bö ôùc 4 : Click ñoùng hoäp thoaïi giaù tròñö ôïc caäp nhaät sang moâi trö ôø
ng laép
gheùp.

Bö ôùc 5 : Click thoaùt khoûi hoäp thoaïi pattern.


- Ta coù taám keïp phía sau ñö ôïc baét chaët vaøo caùc taám khuoân taïo neân moät khoái
chuyeån ñoäng vaønoù coù nhieäm vuïkeïp phaàn chuyeån ñoäng cuûa khuoân vaø
o maùy.
- Treân taám keïp hieän coù laø4 vít loaïi coù vai, duø
ng ñeåcoáñònh caùc taám vôùi nhau.
Trang 239
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Ñeåtaêng theâm ñoäcö ùng laép gheùp ta taïo t heâm hai loãbaét vít treân taám keïp phía
sau.
- Thay ñoåi thoâng soátrong hoäp thoaïi.
+ Quantity: soálö ôïng.
Ba loãvít theo phö ông x .
Hai loãvít theo phö ông y .
+ Pattern size: khoaûng caùch caùc loåvít

- Click chaáp nhaän caùc thoâng soáthieát laäp.

- Click caùc loãvít ñö ôïc taïo nhö hình.

Trang 240
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3.6. Define A Cavity Insert: Taïo loø


ng khuoân cho taám Cavity.
Thoâng thö ôøng ta coù khuoân taïo hình daùng saûn phaåm seõñö ôïc laép vaø
o

hai taám cavit, doù ñoù ta phaûi gia coâng hoác treân hai taám Cavity.

Bö ôùc 1 : Click trong hoäp thoaïi

Moldbase Definition: Môõhoäp thoaïi

Cavity.
Bö ôùc 2 : Cavity size: Thay ñoåi giaù trò
kích thö ôùc.
Bö ôùc 3 : Cavity patten: Choïn bieân daïng
loø
ng khuoân.
Bö ôùc 4 : Soálö ôïng loøng khuoân .
Bö ôùc 5 : Khoaûng caùch caùc loø
ng khuoân.

Bö ôùc 6 : Click chaáp nhaän caùc thoâng


soáthieát laäp.

Trang 241
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Bö ôùc 7 : Click thö ïc hieän caùc thoâng soáñö ôïc khai baùo ôû bö ôùc treân .

Bö ôùc 8 : Click chaáp nhaän .

Bö ôùc 9 : Click thoaùt khoûi hoäp thoaïi


cavity.

- Cavity size: Giaù tròkích thö ôùc taïo hoác.


X : giaù tròtheo phö ông X.
Y : giaù tròtheo phö ông Y.
Z : giaù tròtheo phö ông Z

Cavity pattern: Boátrí nhieàu loø


ng khuoân trong voû
khuoân.
+ Single: Moät loø
ng khuoân.
+ Rectangular: Boátrí nhieàu loø
ng khuoân theo
hình chö õnhaät .
+ Round: Boátrí nhieàu loø
ng khuoân theo hình
troø
n.
+ Radial: Boátrí nhieàu loø
ng khuoân theo baùn
kính.
+ Quantity x: soáloø
ng khuoân theo phö ông x.
+ Quantity y: soáloø
ng khuoân theo phö ông y.
+ pattern size: khoaûng caùch giö õa caùc loø
ng
khuoân

+ Click chaáp nhaän caùc thoâng soáñaõthieát


laäp ôû treân.

Trang 242
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Cavity cutout: Taïo loø


ng khuoân trong voû khuoân.

+ Click Taïo moät loø


ng khuoân hình chö õnhaät.

+ Click Taïo nhieàu loø


ng khuoân coù daïng hình troø
n.

+ Click Taïo nhieàu loø


ng khuoân coù daïng hình chö õnhaät.

Ví duï taïo 4 loøn g khuoân hình chöõ nhaät.

Bö ôùc 1 : Click trong hoäp thoaïi Assembly Defintion.

Xuaát hieän hoäp thoaïi Cavity.


Bö ôùc 2 : Ta nhaäp caùc thoâng soánhö hình.

Bö ôùc 3 : Click chaáp nhaän vaøloø


ng khuoân ñö ôïc taïo ra nhö hình.

Trang 243
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3.7. Guide Component: Boäphaän daãn hö ôùng.


Trong quaù trình taïo voû khuoân caùc boäphaän daãn hö ôùng khoâng ñö ôïc taïo.

- ...define: Taïo truïc daãn hö ôùng.

- ...modify: Hieäu chænh.

- ...delete: xoaù.

- Coù hai caùch taïo boä phaän daãn höôùng.

* Caùch 1:

1. Click hay EMX > Mold Base >

Component Status.

o muïc Guide
2. Ñaùnh daáu choïn vaø

components.
3. Choïn ok.

* Caùch 2:

1. EMX / Guide Component / Define .


2. Xuaát hieän hoäp thoaïi Guide.
3. Taïo moät guide point.
4. Choïn vaø
o surface.

Trang 244
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

5. Choïn vaø
o axispoint.
6. Choïn ok truïc daãn hö ôùng seõñö ôïc laép vaøo voû khuoân.

Söû duïng caùch moät taïo heä thoáng daãn höôùng .


1. Ta ñaõcoù voû khuoân .

2. EMX / Moldbase / Component Status.


- Môõhoäp thoaïi Component Status.
- Choïn vaø
o Guide component.

3. Choïn ok. Ta coù voû khuoân vôùi caùc heäthoáng daãn hö ôùng nhö hình.

Trang 245
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Söû duïng caùch hai taïo heä thoáng daãn höôùng :

Bö ôùc 1 : EMX / Guide Components: Môõhoäp thoaïi Guides.

Bö ôùc 2 : Taïo Guide Point.


Trang 246
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Taïo ñieåm treân khuoân maøta muoán laép truïc daãn hö ôùng vaø
o.

Bö ôùc 3 : choïn ok .

Trang 247
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3.8. Cooling: Heäthoáng laø


m maùt.
Trong quaù trình laø
m vieäc doø
ng nhö ïa noùng ñi vaø
o khuoân vaøcoù sö ï
truyeàn nhieät laø
m khuoân noùng leân vaøaûnh hö ôûng khoâng toát ñeán khuoân , vaølaø
m
maát thôø
i gian cho moät chu kyødo ñoù ta caàn phaûi thieát keáheäthoáng laøm maùt.
Trong khuoân coù raát nhieàu heäthoáng laøm maùt nh ö heäthoáng laø
m maùt hai thôù
khuoân , heäthoáng laø
m maùt loûi, heäthoáng laøm maùt choát…
- Vieäc taïo heäthoáng laøm maùt nhö sau.

Click / EMX / cooling / assemble waterline cure : Môûhoäp thoaïi waterline.

- Assemble model: Chæ coù moät daïng ñö ôø


ng waterline.
- Assemble UDF. Coù ba daïng ñö ôøng waterline.

Waterline 1 :

Waterline 2 .

Trang 248
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Waterline 3 .

Ví duï taïo heä thoáng laøm maùt cho thôù khuoân.

Cooling

- Ñö ôø
ng waterline phaûi ñaûm baûo cho doø
ng chaûy lieân tuïc moät ñaàu chaûy
vaø
o vaømoät ñaàu chaûy ra .
- Ñö ôø
ng waterline cuûa voû khuoân phaûi ñö ôïc noái vôùi heäthoáng laø
m maùt
beân ngoaø
i, vì nö ôùc ñi vaø
o khuoân va øñi ra vaønoù mang theo nhieät.

Trang 249
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

OÁng noái

4.3.3.9. Locating ring( voøng ñònh taâm).


- Voø
ng ñònh taâm trong khuoân duøng ñeåñaët khuoân ñuùng taâm vôùi maùy gia
coâng nhö ïa, thoâng thö ôøng voøng ñònh taâm ñö ôïc ñaët ôû khuoân trö ôùc.
- Voø
ng ñònh taâm coø
n sö û duïng trong vieäc giö õchaéc baïc cuoán g phun.
Ñeåñö a voø
ng ñònh taâm vaø
o voû khuoân ta thö ïc hieän qua doø
ng leänh sau.

- EMX / Moldbase / Assembly Defintion / Inset / Locating Ring.

Trình töï ñöa voøng ñònh taâm vaøo voû khuoân.

Bö ôùc 1 : Môû hoäp thoaïi Locating ring.

Bö ôùc 2 : Choïn moät loaïi Locating ring.


Bö ôùc 3 : Thay ñoåi giaù tròkích thö ôùc( neáu caàn).
Bö ôùc 4 : Choïn maët phaúng ñeålaép vaø
o.
Bö ôùc 5 : Choïn ok.

Trang 250
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Caùc böôùc thöïc hieän taïo voøng ñònh taâm :

- Click EMX/ Equiment / Define / Locating ring:

Xuaát hieän hoäp thoaïi Locating Ring.

- Choïn nhaøcung caáp khuoân:


Coù nhieàu nhaøcung caáp khuoân

Trang 251
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Moãi nhaøcung caáp coù nhieàu kieåu voø


ng ñònh taâm khaùc nhau.
- Ta coù moät soákieåu voøng ñònh taâm cuûa nhaøcung caáp meusburger.

- Thay ñoåi giaù tròkích thö ôùc.


Dimention name: Bieán kích thö ôùc.
Diameter: Ñö ôø
ng kính lôùn nhaát.
Height: Chieàu cao.
Value: Giaù trò.
- Axic/point: Truïc hay ñieåm ñeåcheø
n voøng ñònh taâm .
- Surface: Maët phaúng ñeåcheø
n voø
ng ñònh taâm.

- Click chaáp nhaän.


-

Ví duï taïo voøng ñònh taâm.


- Ta ñaõcoù moät voû khuoân treân ba maët phaúng chuaån.

- Duø ng leänh EMX / Moldbase / Assemble Defintion / Inset / Locating


ng doø

Ring: Môû hoäp thoaïi.


- Ta choïn moät maët phaúng ñeålaép voø
ng ñònh vòvaø
o.
Choïn vaø
o surface xuaát hieän hoäp thoaïi .

Trang 252
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Yeâu caàu choïn maët phaúng: Ta click vaø


o maët treân cuø
ng cuûa taám keïp phía
trö ôùc. Vaømaët ñö ôïc choïn chuyeån sang maøu ñoû.
- Choïn ok .
Treân beàmaët cuûa taám keïp phía trö ôùc ñaõtaïo moät choåcaét ñeålaép voø
ng ñònh
taâm.

Voû khuoân sau khi laép voø


ng ñònh taâm vaø
o.

Trang 253
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3.10. Cuoáng phun (Sprue Bushing):


- Cuoáng phun laøchoånoái giö õa voø
i phun cuûa maùy phun vaøkeânh nhö ïa .
- Heäthoáng cuoáng phun ñö ôïc sö û duïng thoâng thö ôø
ng nhaát coù baïc
cuoáng phun.
- Baïc cuoáng phun caàn ñö ôïc toâi cö ùng ñeåkhoâng bòvoø
i phun cuûa maùy
laø
m hoûng.

Trình töï ñöa baïc cuoáng phun vaøo voû khuoân :

Bö ôùc 1 : Môû hoäp thoaïi Sprue Bushing.


Bö ôùc 2 : Choïn kieåu baïc cuoáng phun.
Bö ôùc 3 : Thay ñoåi giaù tròkích thö ôùc.
Bö ôùc 4 : Choïn vòtrí ñònh vòbaïc cuoáng phun trong khuoân.
Bö ôùc 5 : Choïn ok.

Trang 254
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Caùc böôùc thöïc hieän taïo baïc cuoáng phun :

- Môû hoâïp thoaïi tö ødoøng leänh EMX / Equiment / Define / Sprue

Bushing.

Choïn nhaøcung caáp khuoân tö øtheû.

Trang 255
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Moãi nhaøcung caáp coù nhieàu kieåu baïc cuoáng phun khaùc nhau.
Nhö nhaøcung caáp hasco coù moät soákieåu nhö sau.

- Ñeåthay ñoåi giaù tròkích thö ôùc cho baïc cuoáng phun phuïthuoäc vaøo
hai yeáu toá:
+ Khoái lö ôïng vaøñoädaøy thaø
nh cuûa saûn phaåm .
+ Kích thö ôùc cuûa loã voø
i phun.
- Thay ñoåi giaù tròkích thö ôùc tö øtheû.
+ Dimension name: Bieán kích thö ôùc .
. Diamenter: Thay ñoåi ñö ôø
ng kín h.
. Length: Thay ñoåi chieàu daø
i thaân
bulong.
. Head height: Chieàu cao ñaàu bulong.
+ Value: Nhaäp giaù trò.
- Choïn vòtrí ñaët baïc cuoáng phun.
+ Axiz/point: Choïn truïc hay ñieåm.
+ Suface: Choïn maët.
- Maët ñö ôïc choïn chuyeån sang maø
u ñoû.

- Choïn ok.

Trang 256
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Ta coù voû khuoân sau khi laép baïc cuoáng phun vaø
o.

4.3.3.11. Stop System (heäthoáng chaën ).


Heäthoáng ñaåy saûn phaåm trong khuoân sau khi ñaõñaåy saûn phaåm ra
khoûi khuoân vaøñö ôïc hoài trôû veàvòtrí nhö cuõñeåbaét ñaàu cho chu kyømôùi, trong
quaù trình hoài veànoù seõchaïm vaø
o taám keïp phía sau vaølaø
m aûnh hö ôûng ñeán heä
thoáng neân ta caàn coù caùc heäthoáng chaën.
Trong stop system coù hai loaïi :
- Stop disc: loaïi chaën duø
ng baèng ñóa.
- Stop pin: loaïi chaën duø
ng choát.

Trình töï thöïc hieän taïo stop disc cho voû khuoân.

Bö ôùc 1 : Môû hoäp thoaïi Stop Disc.


Bö ôùc 2 : Choïn ñôn vò.
Bö ôùc 3 : Choïn nhaøcung caáp .

Trang 257
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Bö ôùc 4 : Thay ñoåi kích thö ôùc .

Bö ôùc 5 : Choïn vò trí laép Stop Disc vaøo voû.


Bö ôùc 6 : Click ok Chaáp nhaän.

Caùc böôùc thöïc hieän taïo Stop Disc cho voû khuoân.

- Môû hoäp thoaïi Stop Disc tö øleänh EMX / Stop System / Define / Stop

Disc.

- Choïn ñôïn vò (unit ) coù hai heäñôn vò mm, inch.


- Choïn nhaøcung caáp tö øtheû.

- Thay ñoåi giaù tròkích thö ôùc trong theû.

Trang 258
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Dimention name: Bieán kích thö ôùc.


Diameter: Ñö ôø
ng kính.
Thickness: Chieàu daøy.
- Value: Giaù trò.

- Axis/ponit: Choïn vò trí laøñieåm hay truïc deålaép Stop Disc vaø
o voû khuoân .
- Suface: Choïn vòtrí laømoät maët phaúng.
- Choïn ok.
Ta coù voû khuoân sau khi taïo stop disc.

Stop disc

4.3.3.12. Knockout .(thanh ñaåy).


-Thanh truïtroøn duø
ng naâng caùc taám ñaåy leân vaøñaåy saûn phaåm ra
ngoaø
i sau khi khuoân ñö ôïc môû ra.

Trang 259
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Trình töï thöïc hieän taïo knockout cho voû khuoân.

1. Môû hoäp thoaïi Knockout.


2. Choïn ñôn vò.
3. Choïn nhaøcung caáp.
4. Thay ñoåi giaù trò kích thö ôùc.
5. Choïn vòtrí laép ñaëc.
6. Choïn ok .

Caùc böôùc thöïc hieän taïo knockout cho voû khuoân.

- Click EMX / Equipment / Define / Knockout: Môû hoäp thoaïi

Knockout.

- Choïn ñôn vòmm hay


inch.
- Choïn nhaøcung caáp tö ø
theû.

Trang 260
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Moãi nhaøcung caáp ñeàu coù kích thö ôùc vaøkeát caáu khaùc nhau , vì vaäy ta
caàn lö ïa choïn cho phuøhôïp.
- Thay ñoåi giaù tròkích thö ôùc tö øtheû.

Dimention name: Bieán kích thö ôùc.


Diamter: Ñö ôø
ng kính.
Length: Chieàu daøi.
Value: Giaù trò.

o surface choïn maët caàn laép Knockout .


- Click vaø

+ Maët ñö ôïc choïn chuyeån sang ñoû.

- Click choïn ok.

Ta coù voû khuoân sau khi ñö ôïc laép Knockout vaø


o.

Trang 261
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.3.3.13. Moldbase Opening Simulation.(Moâphoûng quaù trình môû khuoân ).


- Cho pheùp thö ïc hieän quaù trình m ôû khuoân moät caùch tö ïñoäng.

- Quaù trình môû khuoân ñö ôïc thö ïc hieän qua hoäp thoaïi Moldbase

Opening Simulation.

- Môû hoäp thoaïi Moldbase Opening Simulation tö øleänh EMX / Moldbase

Opening Simulation.

Trang 262
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Simulation data: Caùc soálieäu moâphoûng.


Total opening: Khoaûng caùch môû khuoân lôùn nhaát.
Steps width: Khoaûng caùch bö ôùc thö ïc hieän môû khuoân.

- Simulation Groups: Moâphoûng nhoùm.

+ Moving half: Moâphoûng moät phaàn.


+ EJ plates 1: Moâphoûng heäthoáng ñaåy.
+ Fixed half: Moät phaàn ñö ùng yeân.
- Ignore screws for check: Boû qua heäthoáng vít.
- Resulting steps : Keát quaû cuûa caùc bö ôùc thö ïc hieän quaù trình môû khuoân.

- Click môû hoäp thoaïi ñieàu khieån quaù trình môû khuoân.

+ Frame: Thö ù tö ïmôû khuoân tö ø0 ñeán 24.


+ Speed: Toác ñoämôû khuoân.
- Caùc nuùt ñieàu khieån.

+ Thö ïc hieän quaù trình môû.

Trang 263
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

+ Moâphoûng quaù trình ñoùng khuoân.

+ Taïm dö ø
ng.
+ Moâphoûng tö øng bö ôùc.

4.4. MINH HOÏA :

Ví duï thieát keá voû khuoân cho oå ca ém ñieän.


- Duøng phaàn meàm Pro/ENGINEER WILDFIRE 3.0 thieát keásaûn phaåm,
vaøtaùch khuoân cho saûn phaåm oåcaám ñieän vaøtaïo ñö ôïc hai taám khuoân nhö hình.

Trang 264
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Trình tö ïthö ïc hieän taïo voû khuoân cho oåcaém ñieän.


Bö ôùc 1: Taïo moâi trö ôø
ng laøm vieäc.

- Click / EMX / Project / Create New: Môû hoäp thoaïi Project.

Trang 265
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Ñaùnh teân phai: vokhuon.


- Choïn ñôn vòmm.
- Choïn moâi trö ôø
ng Assembly.

- Click xuaát hieän ba maët phaúng chuaån.

Bö ôùc 2: Ñö a voû khuoân leân ba maët phaúng chuaån.

-Click / EMX / Mold base : Môû hoäp thoaïi Assembly Defition.

Trang 266
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click choïn File / Load Assembly: Môû hoäp thoaïi Load EMX Assembly.

Trang 267
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Trong theûSupplier ta choïn nhaøcung caáp futaba_s

- Nhaøcung caáp futaba_s ta choïn keát caáu khuoân hai taám SC-TYPE.
Trang 268
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click voû khuoân ñö ôïc ñö a leân ba maët phaúng chuaån.

Bö ôùc 3: Taïo hoác treân taám cavity.


Trang 269
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click môû hoäp thoaïi Cavity:

- Khai baùo caùc thoâng soátrong caùc option:

Trang 270
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

+ Cavity size: Nhaäp caùc kích thö ôùc nhö hình.

+ Cavity pattern:

+ Rectanguler : Boátrí loø


ng khuoân treân taám cavity.
+ Quantity: Taïo moät loø
ng khuoân treân taám cavity.

+ Cavity cutout :
Trang 271
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click Taïo loø


ng khuoân hình chö õnhaät.

- Click loø
ng khuoân ñö ôïc taïo nhö hình.

Bö ôùc 4: Laép linh kieän vaø


o khuoân( vít, heäthoáng daãn hö ôùng ).

Trang 272
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click / EMX / mold base / component


status: Môû hoäp thoaïi component status.
- Click choïn vaøo caùc muïc nhö hình.

- Click caùc linh kieän ñö ôïc ñö a vaø


o
khuoân.

Heäthoáng vít

Heäthoáng
daãn hö ôùng

Bö ôùc 5: Laép khuoân chính vaø


o hai taám cavity.

Trang 273
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Ta goïi khuoân chính vaøo moâi trö ôøng laø


m vieäc cuûa EMX.
- Click tö øthanh tasbar: Insert / componenrt / assembly: xuaát hieän
hoäp thoaïi open vaøchoïn ñö ôøng daãn chö ùa khuoân chính, choïn ok.
- Ta coù khuoân chính ñö ôïc goïi vaø
o nhö hình.

khuoân chính

- Duøng caùc leänh gaép gheùp ñeåñö a khuoân chính vaøo loø
ng khuoân treân hai
taám cavity.
- Ta coù khuoân chính sau khi laép vaø
o loø
ng khuoân treân taám cavit y.

Trang 274
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click chaáp nhaän.

Bö ôùc 6: Laép ty loùi saûn phaåm vaø


o khuoân .
- Taïo moät ñieåm treân voû khuoân maøta caàn laép ty loùi vaø
o.
Tö øthanh tasbar choïn insert / model datum / point / sketche d: xuaát hieän
hoäp thoaïi sketched datum point.

- Yeâu caàu choïn maët phaúng veõ: choïn vaø


o maët phaúng nhö hình.
Trang 275
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Chaáp nhaän theo hö ôùng maëc ñònh.

- Click choïn
- Xuaát hieän maø
n hình veõphaùc, vaøcho ïn ñö ôøng chuaån kích thö ôùc.

Trang 276
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

-Click choïn:

- Ta veõ4 ñieåm nhö hình:

- Click vieäc taïo 4 ñieåm ñaõhoaø


n thaø
nh.

Trang 277
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Vaø
o EMX / ejector / define: Xuaát hieän hoäp thoaïi:

- Click choïn:

- Hieän hoäp thoaïi choïn vaø


o 4 ñieåm ta vö ø
a taïo.

- Click vaøty loùi ñö ôïc ñö a vaø


o.

Trang 278
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Bö ôùc 7: Laép ty spure puller:


- Trong hoäp thoaïi mold base defintion ta choïn insert / spure puller:
treân maø
n hình xuaát hieän hoäp thoaïi ejector pin vaøñieåm puller hieän leân trong
khuoân ñoù laøvòtrí thanh sprue puller ñö ôïc laép vaø
o.

Trang 279
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click choïn vaøthanh spure puller ñö ôïc taïo.

Bö ôùc 8: Laép knockout vaø


o voû khuoân .
- Click EMX / equipment / define / knockout: Môû hoäp thoaïi knockout.

Trang 280
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Choïn maët phaúng caàn laép vaø


o: Maët treân cuûa taám keïp sau.

- Click knoutkout ñö ôïc laép vaø


o nhö hình.

knuotkout

Bö ôùc 9: Laép voø


ng ñònh taâm vaø
o khuoân.
- Click EMX / equiment / define / locating ring:

- Choïn nhaøcung caáp hasco.

- Click choïn sueface :


Xuaát hieän hoäp

thoaïiai5
Choïn vaø
o maët treân cuûa taám keïp
phía trö ôùc.

Trang 281
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click voø
ng ñònh taâm ñö ôïc laép vaø
o nhö hình.

Bö ôùc 10: Laép baïc cuoáng phun vaø


o khuoân .
- Click EMX / equiment / define / sprue bushing.

- Choïn nhaøcung caáp tö øtheû:

- Click choïn surface:

Hieän hoäp thoaïi


choïn vaø
o maët treân taám keïp phía
trö ôùc.

Trang 282
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click baïc cuoáng phun ñö ôïc laép va ø


o nhö hình.

Bö ôùc 11: Heäthoáng laøm maùt cho taám cavity.


- Click / insert / sweep / cut : Caét theo ñö ôø
ng daãn.
- Veõbieân daïng cuûa ñö ôø
ng laø
m maùt.

Trang 283
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click ta coù bieân daïng caét nhö hình.

Cooling

Bö ôùc 12: Laép oáng noái cho heä


thoáng laø
m maùt.
Ñeålaép oàng noái vaø
o khuoân ta
phaûi taïo moät ñieåm treân voû khuoân
maøtaïi ñoù oáng noái ñö ôïc laép vaø
o.
- Click / EMX / cooling / define :
Xuaát hieän hoäp thoaïi.

- Choïn nhaøcung caáp tö øtheû:

Trang 284
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Click choïn:
Hieän hoäp thoaïi:

- Choïn vaøo ñieåm ta vö ø


a taïo:

- Click oáng noái ñö ôïc laáp vaø


o khuoân.

Trang 285
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

- Ta coù moät boäkhuoân nhö sau:

Keát luaän :

Trang 286
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

* Phaïm vi nghieân cö ùu: Tìm hieåu cô baûn veàcaáu taïo khuoân, vaøthieát keákeát
caáu khuoân cô baûn, haàu heát caùc chi tieát khuoân ñieàu coù saün trong thö vieän, ngoaø
i
ra keát caáu khuoân chính ñö ôïc thieát keátrong phaàn meàm pro/wildfire 3.0.
* Nhö õng haïn cheá: Do laàn ñaàu tieân nghieân cö ùu veàkhuoân neân kieán thö ùc veà
lónh vö ïc naø
y coø
n haïn cheá, taø
i lieäu coø
n haïn heïp.
* Trong quaù trình thieát keáñö ôïc sö ïhoãtrôïcuûa EMX ñaõñaït ñö ôïc nhö õng
keát quaû tích cö ïc , song beân caïnh ñoù vieäc trình baø
y coø
n luõng cuõng, coø
n nhieàu
thieáu soùt, vaøvieát thieát minh chö a nhieàu.
*Thôø
i gian nghieân cö ùu phaàn meàm ngaén neân chö a khai thaùc toát ñeåñaït
hieäu quaû cao.

4.5. CÁC BÀI TẬP TỰ LÀM:

Trang 287
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

4.5.1. Bài 1 :

Mẫu được cho trong CD-ROM : . . . \BAI TAP TU LAM\bai1.prt

4.5.2. Bài 2 :

Trang 288
ÑOÀAÙN TOÁ
T NGHIEÄP GVHD: Th.S NGUYEÃN HOAØI NAM

Mẫu được cho trong CD-ROM : . . . \BAI TAP TU LAM\bai2.prt

Trang 289