You are on page 1of 20

ได้เวลาชาร์จพลัง • รสลินน์ ทวีกิตติกุล แปล

จากเรื่อง Are You Fully Charged?: The 3 Keys to Energizing Your Work and Life
โดย Tom Rath

พิมพ์ครั้งแรก: ส�ำนักพิมพ์ op e n wo r l d s, สิงหาคม 2560
ราคา 295 บาท

คณะบรรณาธิการอ�ำนวยการ
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สฤณี อาชวานันทกุล
แอลสิทธิ์ เวอร์การา กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล พลอยแสง เอกญาติ
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ปกป้อง จันวิทย์ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์
บรรณาธิการบริหาร
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์
บุญชัย แซ่เงี้ยว ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์
กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ อภิรดา มีเดช
ศิลปกรรม
พรชนิตว์ วิศิษฐชัยชาญ กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์
ผู้จัดการส�ำนักพิมพ์
ภาคย์ มหิธิธรรมธร

บรรณาธิการเล่ม
กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์
บรรณาธิการต้นฉบับ
บุญชัย แซ่เงี้ยว
ออกแบบและภาพปก
กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ พรชนิตว์ วิศิษฐชัยชาญ

จัดท�ำโดย
บริษัท โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ จ�ำกัด
33 อาคารเอ ห้องเลขที่ 48 ซอยประดิพัทธ์ 17
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2 6 1 8 4 7 30
e m a i l : o p e n w o r l d s t h a i l a n d @ gmail.com
f a c e b ook : w w w . f a c e b o o k . c o m /openw or lds
t w i t t e r : w w w . t w i t t e r . c o m / o p enw or ldsB K K
w e b s i t e : w w w . o p e n w o r l ds.in.th

จัดจ�ำหน่าย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ 1858/87-90 อาคารที ซี ไ อเอฟทาวเวอร์ ชั้ น ที่ 19
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2739 8222, 0 2 7 3 9 800 0
โทรสาร 0 2 7 3 9 8 3 5 6- 9
w e bs i t e : h t t p : / / w w w . s e - ed.com/
ส�ำหรับสถาบันการศึกษา องค์กร หรือบุคคล ที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือ
จ�ำนวนมากในราคาลดพิเศษ โปรดติดต่อ ส�ำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ส
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 4730 และ 09 7174 9124
หรือ Em a il: o p e n w o rld st h a ila nd@gmail.c om

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ
แรธ, ทอม.
ได้เวลาชาร์จพลัง.-- กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560.
264 หน้า.

1. จิตวิทยาประยุกต์. 2. ความสุข. 3. การท�ำงาน. II. รสลินน์ ทวีกิตติกุล, ผู้แปล. III. ชื่อเรื่อง.

158
ISBN 978-616-7885-56-8


Copyright © 2015 Tom Rath
First published in the United States by Missionday
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Missionday that represented by
Perseus Books Group LLC through Tuttle-Mori Agency Co., Ltd.
Thai language translation copyright © 2017 by Openworlds Publishing House

Are You Fully Charged? ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเมื่อปี 2015
แปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยบริษัทโอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ จ�ำกัด
ตามข้อตกลงกับมิสชั่นเดย์

สารบัญ

ค�ำน�ำผู้แปล 8

บทน�ำ: พลังงานคุณเต็มหรือยัง 14
ศาสตร์ว่าด้วยประสบการณ์ประจ�ำวัน ปัจจัยส�ำคัญ
สามประการที่จะช่วยเติมพลังงานให้เต็ม

ตอนที่ 1: ความหมาย

บทที่ 1: สร้างความหมายด้วยชัยชนะเล็กๆ 24
เลิกไล่ล่าหาความสุข ด�ำดิ่งสู่ห้วงลึกของชีวิต
บทที่ 2: ตามหาชีวิต เสรีภาพ และความหมาย 30
เติมพลังจากภายใน สร้างความหมายให้กับปัจจุบัน
บทที่ 3: ให้งานเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่แค่ท�ำไปวันๆ 38
ท�ำงานให้ได้มากกว่าแค่เพื่ออยู่ ไปให้ไกลกว่าความผูกพัน
บทที่ 4: หาแรงบันดาลใจที่มากกว่าเงิน 44
อย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่า อย่าให้เงิน
มาพรากความหมายของชีวิตไป
บทที่ 5: ถามดูว่าโลกต้องการอะไร 50
ทุ่มเทพรสวรรค์ของคุณ ลงมือท�ำก่อนจะหมดวัน
บทที่ 6: อย่าเดินตามแบบฉบับส�ำเร็จรูป 58
ยืนบนเงาของตัวเองแทนที่จะไปอยู่ใต้เงาใคร
ปั้นความฝันให้เป็นอาชีพ
บทที่ 7: ริเริ่มเพื่อก่อร่างสร้างอนาคต 64
เป้าหมายมาก่อน งานยุ่งไว้ทีหลัง สนใจให้น้อย
ลงมือท�ำให้มาก โยนกระดิ่งพาฟลอฟทิ้งไป
บทที่ 8: ท�ำ 45 พัก 15 74
ใช้เป้าหมายเป็นเกราะป้องกันภัยให้สมอง
จดจ�ำภารกิจของคุณให้ขึ้นใจ

ตอนที่ 2: ปฏิสัมพันธ์

บทที่ 9: ปฏิสัมพันธ์ทุกครั้งต้องมีความหมาย 84
คิดถึงแต่เจตนาดี ท�ำดีต่อกันบ่อยๆ
บทที่ 10: คิดบวกแค่ 80 เปอร์เซ็นต์ก็พอ 92
ใช้ค�ำพูดด้านบวกเป็นกาวใจ อย่างน้อยขอแค่ใส่ใจกัน
บทที่ 11: เริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆ และท�ำให้ชัดเจน 98
ตั้งค�ำถามเพื่อเริ่มบทสนทนา สัมพันธ์ดี งานทันใจ
ความคิดสร้างสรรค์ไปไกล
บทที่ 12: พักบ้าง เพื่อ ความสัมพันธ์ที่ดี 106
อยู่กับสิ่งที่มี เก็บโทรศัพท์ไว้ใช้ตอนอยู่คนเดียว
บทที่ 13: ประสบการณ์ต้องมาก่อน 112
ซื้อความสุข (ให้ผู้อื่น) วางแผนล่วงหน้าเพื่อความอยู่ดีมีสุข
บทที่ 14: อย่าริบินเดี่ยว 120
ชนะไปด้วยกัน จูงใจให้ท�ำเพื่อสังคม
บทที่ 15: สร้างความได้เปรียบสะสม 126
ช่วยชี้พรสวรรค์ เพื่อให้เห็นทางสว่าง พัฒนาจุดแข็งไปให้สุด

ตอนที่ 3: พลังงาน

บทที่ 16: สุขภาพต้องมาก่อน 134
คิดระยะสั้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น
บทที่ 17: กินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 140
ส�ำคัญที่อาหารทุกค�ำ ก�ำหนดตัวเลือกที่ดีขึ้น
กินอาหารที่ช่วยให้อารมณ์เบิกบาน
บทที่ 18: หัดเดินก่อนออกวิ่ง 148
อย่าให้เก้าอี้มาดูดพลังงานไป เคลื่อนไหวมากขึ้นด้วยการ
นับก้าว ขยับตัว 20 นาที เพิ่มพลังไปอีก 12 ชั่วโมง
บทที่ 19: นอนมากก็ยิ่งท�ำได้มาก 156
ถ้าเมาก็หยุดงานไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด
สู้แสง ความร้อน และเสียง
บทที่ 20: กิน หลับ ขยับตัว เพื่อคลายเครียด 164
อย่าให้ความเครียดทวีความรุนแรง หลีกเลี่ยง
ความเครียดที่มาทางอ้อม
บทที่ 21: ฟื้นตัวให้ ไว 170
กดปุ่ม “หยุดชั่วคราว” ก่อนตอบโต้ ยิ้มสู้เข้าไว้
บทส่งท้าย: สร้างพลังบวก 176
แบ่งปันสมบัติล�้ำค่าที่สุด ท�ำดีเพื่อชีวิตที่ดี
สร้างพลังบวก: เครื่องมือและแหล่งความรู้ 183

ก. สรุปเนื้อหาและค�ำถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 185
ข. หนังสืออ่านเพิ่มเติม 232
ค. รายการอ้างอิง 236
บุคคลที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของหนังสือเล่มนี้ 260
รู้จักผู้เขียน 262
รู้จักผู้แปล 263
ค�ำน�ำผู้แปล

วันนี้พลังงานคุณเต็มแล้วหรือยัง
ปัจจุบนั เราใช้ชวี ติ ท่ามกลางเทคโนโลยีและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
สบายมากมาย ทุกอย่างอยูแ่ ค่เพียงปลายนิว้ แต่นา่ แปลกทีบ่ อ่ ยครัง้ เรากลับ
รู้สึกหมดเรี่ยวแรงลงไปทุกที
ทอม แรธ เขียนหนังสือเล่มนี้โดยเริ่มจากค�ำถามข้างต้น เขา
ต้องการให้เราหันกลับมาส�ำรวจพฤติกรรมของตัวเองด้วยมุมมองที่จะ
เปิดโอกาสให้ได้เห็นทางเลือกใหม่ๆ ในการสร้างสิ่งที่มีความหมายและ
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ และให้เราได้เห็นทางเลือกการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่
ตลอดจนทางเลือกที่จะเติมพลังงานให้ตัวเองได้อย่างสม�่ำเสมอ
ทอม แรธ คือตัวอย่างของคนที่เลือกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่าง
แท้จริง เขาเป็นโรคร้ายซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึ่งอาจ
ท�ำให้มะเร็งรุกรานในร่างกายได้ทุกเมื่อ นี่คือสิ่งที่ผลักดันให้เขาแสวงหา
วิธีการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขและเติมพลังงานให้กับตัวเองอย่าง
ไม่ลดละ
ผู้แปลขอขอบคุณทอม แรธ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ผ่านทุกตัวหนังสือในเรื่อง Are You Fully Charged? ตลอดจน
ขอขอบคุณส�ำนักพิมพ์ openworlds ที่ให้โอกาสได้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้อ่านทุกท่าน

8 Are You Fu l l y Ch a rg e d ?
หนังสือเล่มนีอ้ าจช่วยให้คณ
ุ ลองหยุดคิดแล้วหันกลับมามองตัวเอง
และคนรอบข้าง และได้ทดลองปรับแนวทางการใช้ชีวิตและพฤติกรรม
แล้วคุณอาจได้ค�ำตอบว่า วันนี้ คุณเติมพลังงานให้ตัวเองได้อย่างเต็มที่
แล้วหรือยัง

รสลินน์ ทวีกิตติกุล

Tom Rath 9
แด่คุณแม่ของผม คอนนี แรธ
ผู้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างพลังด้านบวก
ให้ผู้อื่น
Are You Fully
Charged?
The 3 Keys to Energizing
Your Work and Life

.
by

Tom Rath

ได้เวลาชาร์จพลัง

แปลโดย

รสลินน์ ทวีกิตติกุล
บทนำ�
พลังงานคุณเต็มหรือยัง
เวลาทีค่ ณุ มีพลังงานเต็มที่ คุณจะท�ำอะไรต่อมิอะไรได้สำ� เร็จมากขึน้
มีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ขี นึ้ มีความคิดทีเ่ ฉียบแหลม และมีรา่ งกายสมบูรณ์แข็งแรง
วันใดที่คุณมีพลังงานเต็มเปี่ยม คุณจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆ และ
อยู่ดีมีสุขมากขึ้น การมีพลังงานเต็มที่จะส่งผลให้คนรอบข้างที่คุณรัก
มีชีวิตดีขึ้นไปด้วย
ผมเองก็ท�ำงานได้ดีขึ้นในวันที่มีพลังงานเต็มก�ำลัง และยังท�ำ
หน้าทีส่ ามี พ่อ และเพือ่ นได้ดขี นึ้ ด้วย ทีส่ ำ� คัญคือผมท�ำเพือ่ คนอืน่ ได้มากขึน้
อย่างไรก็ตาม ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าการกระท�ำแบบไหนที่ส่งผลให้เรามี
พลังงานเต็มก�ำลังในแต่ละวันจนเมื่อไม่นานมานี้เอง
ตลอดชีวติ การท�ำงาน ผมศึกษาเรือ่ งความผูกพันต่อองค์กร เรือ่ ง
สุขภาพ รวมไปถึงเรือ่ งความอยูด่ มี สี ขุ ในขณะทีผ่ มเขียนหนังสือหลายเล่ม
เกีย่ วกับหัวข้อเหล่านี้ ตัวผมต้องเผชิญความท้าทายครัง้ ใหญ่ในการน�ำสิง่ ที่
ค้นพบจากการวิจยั มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน แต่สดุ ท้ายความรูก้ แ็ ทบไม่ชว่ ย
อะไร เว้นเสียแต่ว่าผมจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

Tom Rath 15
โชคดีที่ไม่นานมานี้มีงานวิจัยใหม่ๆ ซึ่งเน้นเรื่องการสร้างความ
อยู่ดีมีสุข ในแต่ละวัน (daily well-being) ก่อนหน้านี้การสอบถามและ
ติดตามการกระท�ำของผูค้ นสิน้ เปลืองทัง้ เวลาและเงินทอง ซึง่ ผลทีน่ กั วิจยั
ได้ออกมาก็คอื ข้อมูลกว้างๆ ทัว่ ไปเกีย่ วกับชีวติ และการท�ำงานของพวกเขา
ในช่วงศตวรรษทีผ่ า่ นมา ส่วนใหญ่แล้วงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งความอยูด่ มี สี ขุ
มักสอบถามผู้คนเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาในช่วงระยะเวลาหลักปีหรือ
ยาวเป็นทศวรรษ
เมื่อบอกให้แต่ละคนย้อนไปมองชีวิตทั้งหมดของตน สิ่งแรกที่
พวกเขาคิดถึงคือแนวคิดกว้างๆ เช่น เรือ่ งสุขภาพและความมัง่ คัง่ แต่ปญ ั หา
ก็คือ ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้จริงในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ในแต่ละวันของเรา ความสมบูรณ์ทางกายเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่
สัง่ สมมานานนับปี ส่วนความมัง่ คัง่ นัน้ ก็ไม่สามารถสร้างขึน้ ได้ในเวลาสัน้ ๆ
ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีวิธีการที่ต่างออกไปเพื่อวัด
สิ่งส�ำคัญในชีวิต

ศาสตร์ว่าด้วยประสบการณ์ประจ�ำวัน

ทุกวันนีก้ ารติดตามว่าผูค้ นท�ำอะไรไปบ้างนัน้ ใช้เวลาและทุนน้อย
มากทีเดียว การวัดความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมในแต่ละวันหรือแต่ละ
ช่วงเวลานั้นง่ายกว่าเดิมมาก เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์
ถามผูค้ นได้วา่ พวกเขาท�ำอะไรบ้างในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน พวกเขาอยูก่ บั
ใคร และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ตัวเซนเซอร์
และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทสี่ วมใส่ได้ยงั สามารถใช้วดั ว่าสุขภาพแต่ละคน
เป็นอย่างไรโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ ลงไปเลย 
เมือ่ ใช้ควบคูก่ บั ระเบียบวิธวี จิ ยั แนวใหม่ เทคโนโลยีเหล่านีจ้ ะช่วย
ต่อยอดองค์ความรู้เรื่องแก่นแท้ของการอยู่ดีมีสุขในแต่ละวันได้อย่าง
รวดเร็ว นักวิจัยเรียกสิ่งนี้ว่า ประสบการณ์ประจ�ำวัน (daily experience)

16 Are You Fu l l y Ch a rg e d ?
มันคือผลที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งดีและร้าย (หรือผลกระทบทั้งใน
แง่บวกและลบ) ที่เราพบตลอดวัน เราวัดประสบการณ์ประจ�ำวันได้โดย
ถามผู้คนว่าเขาเกิดความรู้สึกใดบ้าง ในวันหนึ่งๆ เช่น ความสุข ความ
สนุกสนาน ความตึงเครียด รวมไปถึงความรู้สึกอื่นๆ ด้วย ความแตกต่าง
ระหว่างความอยู่ดีมีสุขในแต่ละวันกับการประเมินความพึงพอใจในชีวิต
แบบกว้างๆ ดังที่กล่าวไปนั้นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ เพราะมันน�ำไปสู่บทสรุปที่
ต่างกันมากในเรือ่ งการลงทุนด้านเวลาและทรัพยากรเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
วิธีการดั้งเดิมที่ใช้วัดความพึงพอใจในชีวิตมีหลายวิธี หนึ่งในวิธี
เหล่านั้นอาจแนะให้คุณพยายามหารายได้เพิ่ม แต่ถึงแม้ว่าคะแนนความ
พึงพอใจในชีวติ จะสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามระดับรายได้ (โดยแทบจะไม่มจี ดุ สูงสุด)
การหาเงินได้มากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ประจ�ำวัน
สักเท่าไรเมื่อคนเรามีรายได้ถึงระดับหนึ่งที่เพียงพอแล้ว
เมือ่ ลองดูตวั อย่างในสหรัฐอเมริกาจะพบว่า ระดับความอยูด่ มี สี ขุ
ในแต่ละวันไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญในเชิงสถิติ เลย หลังจากทีบ่ คุ คล
มีรายได้ครัวเรือนต่อปีแตะ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้คนสนใจตัวเลขนี้
กันมาก แต่กลับมักมองข้ามข้อมูลที่ว่า ระดับความอยู่ดีมีสุขในแต่ละ
วั น ที่ เ พิ่ม ขึ้น อันเกิดจากการมีร ายได้สูงขึ้นนั้นมักเกิดเมื่อคนคนนั้นมี
รายได้ครัวเรือนต่อปีต�่ำกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ อันที่จริงแล้วคนเรา
ต้องมีรายได้ระดับหนึ่งเพื่อซื้อหาอาหารและใช้ส�ำหรับที่อยู่อาศัย รวมถึง
เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลในแต่ละวัน แต่เมื่อคุณมั่นคงทางการเงินใน
ระดับดังกล่าวแล้ว การหาเงินได้มากขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่ช่วยให้เราสุข
เพิ่มขึ้น
นอกจากนีผ้ ลการศึกษาเรือ่ งความอยูด่ มี สี ขุ ในแต่ละวันยังสวนทาง
กับความคิดดั้งเดิมที่ว่าประชากรในประเทศที่มั่งคั่งกว่าจะมีความสุข
มากกว่า ในอดีตเมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในชีวิต
บรรดาประเทศทีม่ งั่ คัง่ ทีส่ ดุ มักจะติดอยูอ่ นั ดับต้นๆ ในดัชนีความอยูด่ มี สี ขุ

Tom Rath 17
ระดับชาติ แต่เมือ่ บริษทั วิจยั ทีช่ อื่ แกลลัปสอบถามประชาชนใน 138 ประเทศ
เกี่ยวกับประสบการณ์ประจ�ำวัน พวกเขากลับได้ผลที่ต่างออกไปมาก
ประเทศที่มีคะแนน “ประสบการณ์เชิงบวก” สูงที่สุดกลับเป็นปารากวัย
ซึ่งมีความมั่งคั่งอยู่ในล�ำดับที่ 105 (โดยวัดจากค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติต่อหัว) และในกลุ่มประเทศที่มีคะแนนความอยู่ดีมีสุขในแต่
ละวันสูงที่สุดห้าล�ำดับแรก มีถึง สี่ประเทศที่รั้งอันดับอยู่ในครึ่งหลัง ของ
ตารางการจัดอันดับประเทศที่มั่งคั่งที่สุด
งานวิจัยชิ้นนี้ท�ำให้ผมมั่นใจ เพราะมันชี้ให้เห็นว่าความสุขในแต่
ละวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมความมั่งคั่งหรือการอาศัยอยู่ในประเทศ
ทีม่ งั่ คัง่ ยิง่ ผมได้เรียนรูเ้ รือ่ งความแตกต่างระหว่างการประเมินผลในระยะ
ยาวกับประสบการณ์ประจ�ำวันมากเท่าไร ผมยิ่งเข้าใจว่าประสบการณ์
ประจ�ำวันนั้นส�ำคัญมากเพียงใด ส่วนตัวแล้วผมให้ความส�ำคัญกับการได้
หัวเราะ ยิ้ม และมีความสุขกับภรรยาและลูกในวันนี้มากกว่าที่จะมานั่ง
คิดว่าจะให้คะแนนความพึงพอใจในชีวิตเท่าไรในอีกสิบปีข้างหน้า อีกทั้ง
การพยายามช่วยให้คนได้พฒ ั นาประสบการณ์ประจ�ำวันนัน้ ก็เป็นไปได้จริง
มากกว่าการพัฒนาความพึงพอใจในชีวิตในระยะยาว
แน่นอนว่าความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมนั้นส�ำคัญ แต่คุณเองก็
สามารถสร้างความเปลีย่ นแปลงทีม่ คี วามหมายในช่วงชัว่ ขณะหรือภายใน
หลักวันได้ ไม่ตอ้ งใช้เวลาเป็นปีหรือเป็นทศวรรษ เป็นเรือ่ งง่ายกว่าทีจ่ ะเพิม่
ความสุขให้กบั ตัวเอง และเพิม่ ความอยูด่ มี สี ขุ ให้กบั คนอืน่ ๆ โดยการตัง้ ใจ
ท�ำสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าในตอนนี้ วิธดี ที สี่ ดุ ทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงคือลงมือ
ท�ำสิ่งเล็กๆ ที่มีความหมายตั้งแต่วันนี้ ในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ
นี่แหละที่จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความส�ำคัญในระยะยาว

18 Are You Fu l l y Ch a rg e d ?
ปัจจัยส�ำคัญสามประการที่จะช่วยเติมพลังงานให้เต็ม

เพือ่ หาค�ำตอบว่าสิง่ ใดจะช่วยเติมพลังให้เต็ม ผมกับทีมงานศึกษา
บทความและงานวิชาการมากมาย ตลอดจนสัมภาษณ์นักสังคมศาสตร์
ชั้นน�ำของโลกหลายท่าน* เราค้นพบและบันทึกแนวคิดเรื่องการพัฒนา
ประสบการณ์ประจ�ำวันไว้กว่า 2,600 แนวคิด เมือ่ ลองตีกรอบแนวคิดเหล่านี้
แคบลงเพื่อให้เป็นกลยุทธ์ท่ีพิสูจน์ได้และน�ำไปใช้ได้จริง เราก็เริ่มเห็น
แบบแผนบางอย่างและพบว่ามีปจั จัยส�ำคัญ 3 ประการทีแ่ ยกวันทีค่ ณ ุ รูส้ กึ
มีพลังเต็มเปี่ยมออกจากวันธรรมดาๆ ได้แก่

• ความหมาย: การท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
• ปฏิสัมพันธ์: การสร้างช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ
• พลังงาน: การเลือกท�ำสิง่ ทีจ่ ะช่วยพัฒนาสุขภาพกายและจิต

เมือ่ ส�ำรวจคนมากกว่า 10,000 คนเพือ่ ดูวา่ พวกเขาท�ำสามเรือ่ งนี้
กันอย่างไรหรือมากน้อยแค่ไหน เราพบว่าในแต่ละวันคนส่วนใหญ่ยังต้อง
ดิ้นรนในเรื่องเหล่านี้อยู่ เช่น เมื่อเราให้พวกเขาคิดย้อนไปเมื่อวานแล้ว
ถามว่ารู้สึกอย่างไร มีเพียง 11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่บอกว่าตนมีพลังงาน
เต็มเปี่ยม เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่จัดการชีวิตได้ในระดับต�่ำกว่าความ
สามารถของตัวเองอยู่มาก
ผลก็คือพวกเขาท�ำงานได้แย่ลง ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงและ
ครอบครัวไม่ดีเท่าที่ควร ซ�้ำร้ายสุขภาพร่างกายก็ย�่ำแย่ลงตามการใช้
ชีวิตที่ตึงเครียดมากเกินและได้ท�ำกิจกรรมน้อยไป ถึงเวลาต้องเปลี่ยน
แปลงแล้ว

*
หากต้องการดูบทสัมภาษณ์นักวิชาการระดับแนวหน้าที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ หรือต้องการ
ลิงก์ข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดในภาคผนวก ให้ไปที่ tomrath.org

Tom Rath 19
ข่าวดีคอื คุณไม่ตอ้ งถึงกับปลีกวิเวกเข้าป่าเพือ่ ค้นหาความหมาย
ไม่ต้องไปหาเพื่อนใหม่ในงานเลี้ยงค็อกเทลเพื่อพัฒนาปฏิสัมพันธ์ และ
แน่นอนว่าคุณไม่ต้องไปวิ่งมาราธอนหรือหักโหมควบคุมอาหารเพื่อสร้าง
เสริมพลังงานทางกาย การเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ อยูด่ ี
มีสุขในแต่ละวันเริ่มต้นที่ก้าวเล็กๆ เพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้น

20 Are You Fu l l y Ch a rg e d ?